Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání:"

Transkript

1 Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Přístavba společenského sálu ke KD projednání změnových listů k rozpočtu, přítomen pan Bělohlav, Stavební poradna. 2. Stanovení cen vstupného Valdauf 2012 (bez materiálu) 3. Městská policie (bez materiálu) 4. Zrušení totožného usnesení 5. Informace o schválené územní studii 6. Pořízení Změny č. 1 územního plánu Trhové Sviny 7. Pořízení změny č. 2 územního plánu Trhové Sviny 8. Žádost o pronájem mobilního pódia 9. Prodloužení nájemní smlouvy 10. Žádost o výměnu oken 11. Nabídka pozemku k prodeji p. Filka 12. Návrh směny pozemků p. Lejsek st. 13. Návrh na majetkoprávní vypořádání pozemků p. Lejsek ml. 14. Výběrové řízení na dodavatele stavby SO 103 Chodníky 15. Informace o pozemcích v k.ú. Trhové Sviny 16. Smlouva o zřízení práva věcné břemeno Rejta 17. Smlouva o zřízení práva věcné břemeno pí. Holinková 18. Smlouva o zřízení práva věcné břemeno p. Machart 19. Smlouva o zřízení práva věcné břemeno pí. Pavlicová 20. Smlouva o zřízení práva věcné břemeno Trhové Sviny p.č. 455/3, kabel NN 21. Žádost o finanční příspěvek Domov pro seniory H. Stropnice 22. Žádost o dotaci z OP lidské zdroje a zaměstnanost 23. Žádost o zařazení do případného výběrového řízení 24. Zpracování lesních hospodářských osnov rozhodnutí o výběru 25. Smlouva o organizaci a výkonu veřejné služby 26. Dodatek ke smlouvě E.ON 27. Různé 27. Rozpočtové opatření č. 8/ Tepelné hospodářství Města Trhové Sviny vývoj pojistného od roku Velvyslanectví společných sil informace o aliančním cvičení Bod č. 3 byl z programu stažen z důvodu nepřítomnosti (dovolené) vedoucího Městské policie T.Sviny. Je tedy posunuto číslování. Hlasování o programu: pro: 7 proti: 0

2 1) Přístavba společenského sálu ke KD projednání změnových listů k rozpočtu přítomen bude pan Bělohlav, Stavební poradna Rada města byla panem Janem Bělohlavem, Stavební poradna České Budějovice informována o změnových listech k rozpočtu týkající se přístavby společenského sálu Kulturního domu v Trhových Svinech. Rekapitulace nákladů (5 listů), došlý ze dne Usnesení RM 275/2011: Rada města schválila změnové listy (č. 16/23) na přístavbu společenského sálu v celkové výši ,- Kč včetně DPH a vzala na vědomí celkovou rekapitulaci nákladů. 2) Stanovení cen vstupného Valdauf 2012 Rada města projednala ceny vstupného na 15. ročník festivalu dechových hudeb Karel Valdauf 2012 za cenu ve stejné výši jako v předchozích letech. Usnesení RM 276/2011: Bez přílohy Rada města rozhodla o výši vstupného na festival dechových hudeb Karel Valdauf 2012 takto: sobota. 70,- Kč neděle.100,- Kč sobota + neděle (dvoudenní)..150,- Kč 3) Zrušení totožného usnesení Rada města projednala totožnost usnesení RM 239/2012 a usnesení RM 251/2012. Návrh usnesení Usnesení RM 277/2012: V důsledku toho, že usnesení RM 239/2012 a usnesení RM 251/2012 ze dne jsou totožná, rada města rozhodla, že ve věci platí usnesení RM 239/ ) Informace o schválené územní studii Rada města obdržela od stavebního úřadu, odboru územního plánování MěÚ T.Sviny informaci o schválení územní studii. Informace o schválení územní studii, došlá pošta ze dne Usnesení RM 278/2012: Rada města vzala na vědomí informaci o schválené územní studii plocha Z 52 Rejta plocha Z 52 dle ÚP Trhové Sviny, katastrální území Trhové Sviny, která nabyla účinnosti dne Výst. 5) Pořízení Změny č. 1 územního plánu Trhové Sviny

3 Rada města obdržela od stavebního úřadu, odboru územního plánování MěÚ T.Sviny návrh Opatření obecné povahy Změna č. 1 územního plánu Trhové Sviny. Návrh Opatření obecné povahy 1/2012, došlá pošta ze dne Usnesení RM 279/2012: Rada města doporučuje ZM vydat Změnu č. 1 územního plánu Trhové Sviny s jeho odůvodněním formou opatření obecné povahy, včetně rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek. Výst. 6) Pořízení Změny č. 2 územního plánu Trhové Sviny Rada města obdržela od stavebního úřadu, odboru územního plánování MěÚ T.Sviny návrh pořízení Změny č. 2 územního plánu Trhové Sviny. Návrh o Změně č. 2 ÚP T.S., došlá pošta ze dne Usnesení RM 280/2012: Rada města doporučuje ZM schválit návrh na pořízení Změny č. 2 územního plánu Trhové Sviny navrhovatelé paní Sojková, pan Pešek, paní Pešková a Mayerová s tím, že úplnou úhradu nákladů na zpracování této změny ponesou navrhovatelé v souladu s 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a nebudou požadovat, aby se město podílelo na financování technické vybavenosti. Výst. 7) Žádost o pronájem mobilního pódia Rada města obdržela Žádost o finanční příspěvek od Cyklistického klubu CK RBB INVEST Jindřichův Hradec žádost o zapůjčení mobilního pódia za účelem pořádání Mezinárodního etapového cyklistického závodu s názvem Okolo Jižních Čech v měsíci září tohoto roku. Žádost o příspěvek, došlá pošta ze dne Usnesení RM 281/2012: Rada města souhlasí se zapůjčením mobilního pódia za stanovenou cenu ,- Kč. 8) Prodloužení nájemní smlouvy Rada města obdržela od MěÚ T. Sviny žádost paní Jindrové o prodloužení nájemní smlouvy v bytě na Žižkovo nám. 30 v Trhových Svinech. Prodloužení náj. smlouvy, došlý ze dne Kopie žádosti, došlý ze dne Usnesení RM 282/2012: Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy paní Zdeňce Jindrové, Žižkovo nám. 30, Trhové Sviny na jeden rok, tj. do ) Žádost o výměnu oken

4 Rada města obdržela od MěÚ T. Sviny žádost paní Goralové o výměnu oken a kuchyňské linky v domě č.p. 30, Žižkovo nám. Okna jsou ve velmi špatném stavu, parapety a spodní část oken jsou uhnilé. Kuchyňská linka je od roku 1984 a je značně opotřebovaná. Informace o výměně oken a kuch. linky, došlý ze dne Kopie žádosti, došlý ze dne Usnesení RM 283/2012: Fotodokumentace Rada města souhlasí s výměnou oken a kuchyňské linky v bytě č. 5, Žižkovo nám. 30, Trhové Sviny u paní Eriky Goralové dle finančních možností rozpočtu. 10) Nabídka pozemku k prodeji pan Filka Rada města obdržela od MěÚ T. Sviny nabídku pana Filky k prodeji pozemku v jeho vlastnictví, který se nachází pod místní komunikací v ulici Nová. S panem Filkou bylo jednáno ve snaze najít vhodný městský pozemek ke směně, ale žádný takový nebyl nalezen. Informace o nabídce, došlý ze dne Kopie nabídky, došlý ze dne katastrální mapa, došlý ze dne Usnesení RM 284/2012: Rada města souhlasí s koupí pozemku parc. č. 1187/3 o výměře 881 m 2 v k.ú. Trhové Sviny za cenu 120,- Kč/m 2. Rada města rozhodla řešit při sestavování rozpočtu na rok Toto usnesení je anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 11) Návrh směny pozemků pan Lejsek st. Rada města obdržela od MěÚ T. Sviny návrh pana Lejska st. na směnu pozemků. Pan Lejsek vlastní pozemky pod místní komunikací Nežetice Todně a pod klubovnou v Todni, která je v majetku města, o celkové výměře 202 m 2. Výměnou za tyto pozemky požaduje městské pozemky, které má oplocené o celkové výměře 180 m 2. Informace o směně, došlý ze dne kopie návrhu směny, došlý ze dne Katastrální mapa (2 listy), došlý ze dne Usnesení RM 285/2012: Rada města souhlasí s navrhovanou směnou pozemků v k.ú. Todně s tím, že žadatel převede na město pozemky parc. č. 801/18 o výměře 124 m 2, parc. č. 73/1 o výměře 44 m 2 a nově zaměřený pozemek parc. č. 807/2 o výměře 34 m 2 a Město Trhové Sviny převede žadateli pozemky parc. č. 993/6 o výměře 21 m 2 a části pozemků parc. č. 660/4 o výměře cca 90 m 2 a parc. č. 993/1 o výměře 70 m 2 (přesná výměra těchto pozemků bude známa až po geodetickém zaměření a případný rozdíl v m 2 doplatí příslušná strana za cenu 50,- Kč/m 2 ) a doporučuje ZM schválit. Toto usnesení je anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

5 12) Návrh na majetkoprávní vypořádání pozemků pan Lejsek ml. Rada města obdržela od MěÚ T. Sviny návrh pana Lejska ml. na směnu pozemků v jeho vlastnictví. Pan Lejsek vlastní pozemky pod místní kominikací Nežetice Todně o celkové výměře 225 m 2. Výměnou za tyto pozemky požaduje část městského pozemku, který sousedí s jeho zahradou. Informace o směně, došlý ze dne Kopie návrhu na směnu, došlý ze dne Katastrální mapa (2 listy), došlý ze dne Usnesení RM 286/2012: Rada města nesouhlasí s navrhovanou směnou pozemků v k.ú. Todně. Rada města navrhuje odkoupit od žadatele pozemek parc. č. 801/13 o výměře 164 m 2 a nově zaměřené pozemky parc. č. 861/4 o výměře 31 m 2 a parc. č. 961/5 o výměře 30 m 2 v k.ú. Todně za cenu 50 m 2. Toto usnesení je anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 13) Výběrové řízení na dodavatele stavby SO 103 chodníky Rada města obdržela od investičního oddělení MěÚ T. Sviny výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby SO 103 chodníky. Z doručených nabídek byla nejvýhodnější nabídka firmy Stavitelství Matourek s.r.o., v celkové výši ,- Kč včetně DPH Informace o výběrovém řízení, došlý ze dne Zpráva o posouzení nabídek, došlý ze dne Usnesení RM 287/2012: Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci stavby SO 103 chodníky s firmou Stavitelství Matourek s.r.o., Třeboňská 620, Rudolfov za celkovou cenu ,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu jejím podpisem. 14) Informace o pozemcích v k.ú. Trhové Sviny Rada města obdržela od MěÚ T. Sviny informaci o pozemcích nacházejících se v intravilánu města Trhové Sviny v majetku paní Kraftové. Informace o pozemcích, došlý ze dne Usnesení RM 288/2012: Rada města vzala na vědomí informace o možnosti odkoupení pozemků nacházejících se v intravilánu Města Trhové Sviny, které jsou v majetku paní Kraftové, a ukládá zajistit zhotovení znaleckého posudku. Dále doporučuje jednat s Jihočeským krajem o jeho případném zájmu o tyto pozemky. 15) Smlouva o zřízení práva věcné břemeno - Rejta Smlouva o zřízení práva, došlý ze dne Usnesení RM 289/2012: Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce

6 a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice s názvem Rejta K 2218/5 a 2218/11 kabel NN. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 3904/1 v k.ú. Trhové Sviny. 16) Smlouva o zřízení práva věcné břemeno pí. Holinková Smlouva o zřízení práva, došlý ze dne Usnesení RM 290/2012: Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice s názvem Jedovary K 1548/3 pí. Holinková příp.. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. PK 2100 k.ú. Jedovary. 17) Smlouva o zřízení práva věcné břemeno p. Machart Smlouva o zřízení práva, došlý ze dne Usnesení RM 291/2012: Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice s názvem Trhové Sviny, Mlýnská 196, Machart NN. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 1818/1 v k.ú. Trhové Sviny. 18) Smlouva o zřízení práva věcné břemeno pí. Pavlicová Smlouva o zřízení práva, došlý ze dne Usnesení RM 292/2012: Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice s názvem Rejta K 2403/5, Pavlicová NN. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 2407/4, 3905/7 v k.ú. Trhové Sviny. 19) Smlouva o zřízení práva věcné břemeno Trhové Sviny Smlouva o zřízení práva, došlý ze dne Usnesení RM 293/2012: Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON

7 Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice s názvem Trhové Sviny, parc. č. 455/3 kabel NN. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 3858/1 v k.ú. Trhové Sviny. 20) Žádost o finanční příspěvek Domov pro seniory H. Stropnice Rada města obdržela od Domova pro seniory Horní Stropnice žádost o spoluúčast na úhradě nákladů za poskytované služby DPS Horní Stropnice. Žádost o finanční příspěvek, došlá pošta ze dne Usnesení RM 294/2012: Rada města byla informována o žádosti DpS Horní Stropnice o spoluúčast města T.S. na úhradě nákladů za služby poskytované DpS H. S. samospráva 21) Žádost o dotaci z OP Lidské zdroje a zaměstnanost Rada města obdržela od investičního oddělení MěÚ T. Sviny informaci o vyhlášené výzvě k získání dotace na podporu procesů plánování sociálních služeb ve spolupráci s jihočeskou rozvojovou o.p.s.. Informace o získání dotace, došlý ze dne Usnesení RM 295/2012: Rada města souhlasí, aby Jihočeská rozvojová, o.p.s. podala žádost o dotaci do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Komunitní plánování sociálních služeb v ORP Trhové Sviny na roky ) Žádost o zařazení do případného výběrového řízení Rada města obdržela od Komoditní burzy PROFIT, Mohelnice žádost Komoditní burzy PROFIT, Mohelnice o zařazení do případného výběrového řízení na zprostředkování nákupu elektrické energie a zemního plynu na komoditní burze. Komoditní burza PROFIT provozuje svou činnosti na základě rozhodnutí Ministerstva obchodu a průmyslu ČR dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a předmětem burzovních obchodů jsou elektrická energie, zemní plyn, topné oleje a uhlí. Žádost o zařazení do VŘ, došlá pošta ze dne Usnesení RM 296/2012: Rada města vzala na vědomí žádost o zařazení do případného výběrového řízení na zprostředkování nákupu elektrické energie a zemního plynu na komoditní burze. samospráva 23) Zpracování lesních hospodářských osnov rozhodnutí o výběru Rada města obdržela od investičního oddělení MěÚ T. Sviny rozhodnutí o výběru na zpracování lesních hospodářských osnov. Ve výběrovém řízení bylo osloveno 5 firem, celkem bylo podáno 7 nabídek. Po posouzení a zhodnocení nabídek byla výběrovou komisí doporučena firma LesInfo CZ, České Budějovice, která podala nejvýhodnější nabídku.

8 Rozhodnutí o výběru (5 listů), došlý ze dne Usnesení RM 297/2012: Rada města rozhodla na základě doporučení komise pro výběrové řízení na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod ORP Trhové Sviny, uzavřít smlouvu o dílo s firmou LesInfo CZ, a.s., Rudolfovská 84, České Budějovice za celkovou cenu ,- včetně DPH a pověřuje starostu jejím podpisem. Usnesení RM 298/2012: Rada města schválila vyloučení firmy SILVA PROJEKT s.r.o., Kotojedská 1044/27, Kroměříž z výběrového řízení na Zpracování lesních hospodářských osnov z důvodu nedoložení Smlouvy o dílo. 24) Smlouva o organizaci a výkonu veřejné služby Rada města obdržela od MěÚ T. Sviny návrh smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby.účelem této smlouvy je vzájemně spolupracovat při realizaci veřejné služby pro osoby v hmotné nouzi a pro uchazeče o zaměstnání vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR. Návrh smlouvy, došlý ze dne Usnesení RM 299/2012: Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby a pověřuje starostu jejím podpisem. 25) Dodatek ke smlouvě E.ON Rada města obdržela od MěÚ T. Sviny dodatek ke smlouvě s E.ON Energie, České Budějovice. Dodatek řeší zafixování současné ceny elektrické energie do a následně automaticky na další 3 roky. Zpráva o dodatku, došlý ze dne Dodatek ke smlouvě, došlý ze dne Tabulkové srovnání cen (3 listy), došlý ze dne Usnesení RM 300/2012: Rada města souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě č s E.ON Energie, České Budějovice o snížení ceny za odběr elektrické energie pro veřejné osvětlení a pověřuje starostu jeho podpisem. 26) Rozpočtové opatření č. 8/2012 Rada města obdržela od odboru ekonomiky, školství a investic MěÚ Trhové Sviny informaci o rozpočtovém opatření č. 8/2012. Informace o rozpočtovém opatření, došlá pošta ze dne Usnesení RM 301/2012: Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2012 a předkládá ZM na vědomí. Změny v příjmech o celkovou částku ,60 Kč Změny ve výdajích o celkovou částku ,60 Kč

9 27) Tepelné hospodářství Města Trhové Sviny vývoj pojistného od roku Rada města byla starostou města informována o vývoji pojistného Tepelného hospodářství Města Trhové Sviny za období Vývoj pojistného, došlý ze dne Usnesení RM 302/2012: Rada města byla informována o vývoji pojistného Tepelného hospodářství Města Trhové Sviny za období a ukládá skupině ve složení: pan Mgr. Slípka, pan Ing. Kocina, pan Štojdl a paní Ing. Bustová připravit materiály týkající se změn pojistného a aktuálních ekonomických ukazatelů Tepelného hospodářství pro jednání rady města. samospráva 28) Velvyslanectví společných sil informace o aliančním cvičení Rada města byla starostou města informována o aliančním cvičení (jediné cvičení vzdušných sil NATO), které se uskuteční v termínu od 4. do 21. září 2012 s názvem Ramstein Rover 2012 a které je organizováno a řízeno kompletním velitelstvím vzdušných sil. Informace o cvičení, došlý ze dne Rada města byla informována o aliančním cvičení (jediné cvičení vzdušných sil NATO), které se uskuteční v termínu od 4. do 21. září 2012 s názvem Ramstein Rover 2012 a které je organizováno a řízeno kompletním velitelstvím vzdušných sil.

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

listy TRHOVOSVINENSKÉ Náše rozhovory s Volby do zastupitelstva kraje 12. 13. října 2012 Patnáctý ročník festivalu

listy TRHOVOSVINENSKÉ Náše rozhovory s Volby do zastupitelstva kraje 12. 13. října 2012 Patnáctý ročník festivalu TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com Volby do zastupitelstva kraje 12. 13. října 2012 Po delším čase nás opět čekají volby, tentokrát do zastupitelstva kraje

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 01.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 01.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0299/RM15/2015 Výběrové řízení na ředitele/ku Městské knihovny

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. 1) Tepelné hospodářství. 2) Rozbor hospodaření k 30.6.2007. 3) Vyúčtování položek výpočtu vodného a stočného

Více

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 22. jednání datum konání: 27.07.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 27.07.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0444/RM22/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 5 k SoD

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 121. schůze konané dne 14.10.2013. Usnesení č. 121/1932/2013 121/1959/2013

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 121. schůze konané dne 14.10.2013. Usnesení č. 121/1932/2013 121/1959/2013 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 121. schůze konané dne 14.10.2013. Usnesení č. 121/1932/2013 121/1959/2013 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více