Historie Střední odborné školy veterinární a zemědělské v Českých Budějovicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie Střední odborné školy veterinární a zemědělské v Českých Budějovicích"

Transkript

1 Vážené kolegyně, kolegové, absolventi, studenti, dostává se Vám do rukou almanach, který vychází při příležitosti kulatých narozenin naší alma mater. Podle data narození by se mohlo zdát, že jde o dámu vetchou, zřejmě staromódní a určitě na sklonku života, ale kdo ji opravdu zná, ten ví, že léty zraje, sílí a rozhodně nehodlá opustit svoje místo, které si za 120 let svého života vybudovala. A nebyl to život lehký a jednoduchý, procházel různými obdobími, změnami jména a adresy, dobou chudou i nadějnější. Dnes je tady v plné síle připravena energicky sfouknout těch 120 svíček na svém pomyslném narozeninovém dortu. Když byste si naši oslavenkyni podrobně prohlédli právě teď, zjistili byste, kolik života v ní je. Nelenoší, nezaostává, je stále krásnější. A těch, kteří to vidí, je rok od roku více, zůstávají, vracejí se, vzpomínají. Připojte se i Vy k oslavám jubilea naší školy, naší dámy, s níž jsme strávili více či méně dlouho část svého života, a co si budeme nalhávat, nezapomenutelnou. Mnozí tu získali vzdělání, profesní přípravu, mnozí přátele, kolegy, mnozí potkali první lásky, zažili životní zklamání, ale i pocity výhry a štěstí. Zkrátka, naší školou prošly stovky a stovky lidí a další tisíce projdou, škola je na to připravená, lidé v ní jsou připraveni a věří, že toto nejsou zdaleka poslední kulatiny, které tady všichni společně slavíme. Přeji Vám za všechny, kteří se podíleli na přípravě almanachu, příjemné čtení a milé vzpomínání. Ing. Břetislav Kábele ředitel školy 3

2 Historie Střední odborné školy veterinární a zemědělské v Českých Budějovicích V letošním školním roce si připomíná naše škola 120. výročí založení. Její úplné počátky sahají do roku 1879, kdy byl založen hospodářsko-lesnický spolek. Jeho členové se rozhodli vytvořit dvojjazyčnou zemědělskou školu pro české a německé žáky. Spolek jmenoval kuratorium, jehož úkolem byly praktické kroky při zakládání školy. Národnostní problematika však původní cíle komplikovala, a tak v konečné fázi byly založeny v Českých Budějovicích dvě zemědělské školy německá a česká. První jmenovaná, Německá rolnická škola, se z pronajatých prostorů přesunula do hospodářské usedlosti ve Čtyřech Dvorech, v její blízkosti pak byla postavena v roce 1898 nová školní budova. Při zakládání České rolnické školy v roce 1986 se aktivně angažoval vůdce českého zastupitelstva JUDr.August Zátka. Společně s předsedou českého zemědělského a lesnického spolku Vilémem Brzorádem stáli v čele kuratoria. To zakoupilo statek Na Krásné vyhlídce při silnici do Rudolfova, kam se přestěhovali z pronajatého objektu učitelé i žáci již ve školním roce

3 V následujícím roce se započalo s rychlou výstavbou nové budovy. Ta sloužila výuce až do roku 1967 a v současné době je využívána jako domov mládeže pro naše studenty. Škola musela v prvních letech své existence přesvědčit rolníky o nutnosti vyššího vzdělání i v zemědělské sféře. Přes počáteční nedůvěru se jí to bezesporu podařilo a získala si jméno díky úspěšné práci absolventů. Její význam obzvláště narůstal po vzniku Československé republiky. Škola získala charakter střední odborné školy. Studium bylo i nadále dvouleté, bez závěrečných zkoušek. Od roku 1939 zněl název školy Zemská rolnická škola v Českých Budějovicích. Školní statek měl výměru 22 ha zemědělské půdy a byl vybaven nejmodernější technikou. Problémy nastaly během druhé světové války. Školní budovy zabrala německá posádka pro vojenské účely, řada studentů byla poslána na nucené práce do Německa, a tak výuka skončila v roce V poválečných letech zaznamenalo zemědělské školství v Českých Budějovicích řadu strukturálních změn. V souvislosti s politickým vývojem byla zrušena německá zemědělská škola Na Sádkách ve Čtyřech Dvorech. V jejích prostorách byla ve školním roce založena škola, která se postupnými změnami proměnila na čtyřletou Střední zemědělskou technickou školu zakončenou maturitní zkouškou. Studentům nabízela dva obory: Pěstitelství chovatelství a Veterinářství. Svou existenci ukončila tato škola školním rokem , kdy v rámci reorganizace zemědělského školství v kraji byl obor Pěstitel chovatel zrušen a obor Veterinářství byl přičleněn k Mechanizačnímu oboru na naší škole. Na Rudolfovské třídě, tedy u nás, bylo po druhé světové válce obnoveno studium na tříleté Základní odborné škole rolnické, k níž byla přiřazena dvouletá škola zahradnická. Postupně se specializovala na obor Mechanizace zemědělské výroby. V dalších letech neprošla škola pouze změnami názvů (Střední zemědělská technická škola, Střední zemědělská škola, Střední zemědělská škola a Rodinná škola a od 1. září 1999 Střední odborná škola veterinární a zemědělská). Došlo především ke změnám koncepčním. Kromě čtyřletého studia zakončeného maturitou a tříletého (později pětiletého) nástavbového studia na škole existovaly i další formy 5

4 studia jednoletá nástavba pro pracovníky JZD, dvouletá zemědělská mistrovská škola a dálkové studium. Výrazně nové podmínky pro rozvoj školy nastaly po listopadu Rozpadla se jednotná zemědělská družstva, zanikaly státní statky, měnily se postoje státu k zemědělské problematice. Tyto změny vyvolaly nutnost změnit charakter studia na zemědělské škole. Nový přístup se projevil především přechodem od úzké specializace k oborům obsáhlejším, zaváděním výpočetní techniky do školních učeben se zřetelem k jejímu praktickému využívání nejen v zemědělských profesích, organizováním různých kurzů a také přípravou studentů ke studiu na vysokých školách. Vnitřně se diferenciovala struktura oboru Mechanizace a služby. Přibývala postupně různá zaměření až do současné podoby. K oboru Mechanizace a služby a Veterinární prevenci přibyl od 1. září 1999 obor Zahradnictví, který nahradil zaměření Výsadba a údržba veřejné zeleně. V současné době škola aktivně spolupracuje jak s odbornou veřejností, tak i s rodiči, bývalými absolventy, učiteli a žáky základních škol. Své praktické dovednosti prezentují studenti na dnes již téměř tradičních vánočních a velikonočních výstavách a také na každoroční výstavě jablek. Žáci a výchovní poradci 6

5 základních škol nás navštěvují v rámci Dne dovedností. Podnětná je i spolupráce s partnerskou rakouskou školou Landwirtschaftliche Fachschule Edelhof a zahradnickou školou Langenlois. Absolventi a učitelé se letos už počtvrté setkají na absolventském plesu. 120 let trvání naší školy prověřilo její kvality a potvrdilo oprávněnost jejího postavení v rámci zemědělského školství nejen v rámci kraje. Na základě materiálů Mgr. Milady Kolářové zpracovala Mgr. Zdenka Antalová August Zátka ( ) Narodil se v rodině českobudějovického podnikatele a politika Hynka Zátky. Studoval na jindřichohradeckém a českobudějovickém gymnáziu a na Právnické fakultě pražské univerzity. Po absolvování vojenské služby a předepsané soudní praxe ve Štýrském Hradci vstoupil do advokátní kanceláře V. Grünwalda a od 1876 provozoval v Č. Budějovicích samostatnou advokátní praxi v domě svého otce v Krajinské třídě. Oženil se s Johannou Klavíkovou, vnučkou bývalého starosty F. J. Klavíka. Č. Budějovice patřily v 1. polovině 19. století k silně konzervativním centrům s převahou německého obyvatelstva. Češi se zde začali více prosazovat až po roce 1848, kdy byl založen odbor Slovanské lípy za předsednictví otce Hynka Zátky. Prosazování Čechů však stagnovalo ještě do počátku 70. let, kdy bylo téměř zlikvidováno české školství ve městě. Česká strana v této době nebyla schopna financovat větší politické a kulturní akce. Na politickou scénu vstoupil v roce 1870, kdy promluvil na předvolebních schůzích v Besedě českobudějovické, která patřila 7

6 k nejdůležitějším spolkům. Podle stanov bylo jejím základním úkolem probuzení a zesílení národního sebevědomí, snaha o duševní a hmotné povzbuzení členstva, odstraňování veřejných vad a nedostatků a pěstování zábavy a vzájemné podpory. Později začal pracovat v několika výborech ve výboru Besedy Českobudějovické, Měšťanského pivovaru a Záložny českobudějovické. Podílel se také na založení Českého politického spolku a Matice školské, jejímž úkolem bylo zřizovat a udržovat české národní školy. Řídila se heslem České dítě patří do české školy. V roce 1878 byl zvolen poslancem českého zemského sněmu, působil zde až do první světové války.v 80. letech převzal úlohu politického mluvčího českobudějovických Čechů. Velkou pozornost věnoval místnímu českému školství, v němž viděl záruku posílení národních pozic ve městě. V hospodářské sféře se zasloužil o vznik některých významných podniků s českým kapitálem, např. smaltovny a Českého akciového pivovaru. Dokázal vzkřísit české školství v Č. Budějovicích. Byl přívržencem národní strany (staročeské), patřil k nacionálně tolerantním politikům a po celou politickou činnost prosazoval spravedlivé česko-německé vyrovnání na místní úrovni. Vypracoval návrh národnostní dohody, která vešla do povědomí veřejnosti jako Českobudějovický pakt, a účastnil se od r neúspěšných jednání o její realizaci. Během událostí spjatých s vznikem Československa působil v českobudějovickém Národním výboru a v listopadu 1918 se stal předsedou správní komise dočasně nahrazující obecní zastupitelstvo.řízení městské správy se tak ujal jako první Čech po 53 letech. Vzhledem k pokročilému věku na počátku 20. let ukončil politickou práci i společenské aktivity a odešel do ústraní. Mgr. Zdenka Antalová Profesor Václav Josef Štěpán ( ) Narodil se v Zamachách u Všelis na Mělnicku 24. ledna Po studiu gymnázia v Mladé Boleslavi a Střední hospodářské školy v Roudnici a zemědělské praxi začal v listopadu roku 1897 vyučovat v České rolnické škole v Českých Budějovicích. Současně vstoupil 8

7 do rybářského klubu a navázal odbornou spolupráci s Josefem Šustou a jeho synem Ing. Václavem Šustou. V roce 1906 se jim podařilo rozšířit Rybářský klub na dva odbory: Odbor hospodařící na vodních tocích a odbor rybníkářský s názvem Jihočeské rybářské združení, které po pěti letech rozšířilo svoji působnost na celé Čechy pod názvem Zemská jednota rybářská. V roce založil V. J. Štěpán, spolu s MUDr. J. Pečírkou a MUDr. K. S. Schneiderem při Rolnické škole Výzkumnou stanici rybářskou a hydrobiologickou, která mu umožnila zkvalitnit a rozšířit vyšetřovací, kontrolní, pokusnou a výzkumnou činnost a připravovat učební pomůcky pro plánovanou rybářskou školu, která byla založena v roce Prvním ředitelem této založené školy se stal právě V. J. Štěpán. E. Štědronský Domov mládeže Na DM SOŠ VaZ je ubytováno 113 žáků školy v poměru 50 chlapců a 63 dívek. O tento počet se stará kolektiv 5-ti vychovatelů a vedoucí DM. Dalších 124 žáků naší školy je ubytováno na DM U Hvízdala, na DM Nerudova a na DM Rudolfov. Kromě výchovné práce se svými skupinami je každý vychovatel pověřen organizováním určitého druhu zájmové činnosti, která je nabízena všem ubytovaným na DM formou kroužků, organizováním různých kulturních a společenských akcí a besed na různá témata. V rámci zájmové činnosti mají žáci možnost využívat tělocvičnu, posilovnu, horská kola, kulečník, stolní tenis, počítačovou učebnu na DM, knihovnu a čítárnu, hudební místnost a "bar". Hana Černochová 9

8 Ředitelé škol Rudolfovská Hynek Burian Richard Purkhart Vilém Klavík Josef Vítovec Ing. Rudolf Treybal Ludvík Špička Bedřich Budinský Mgr. A. Nikrmayer Václav Vokáč Jan Míka Ing. Vondřich Josef Dubec Vodenka Miroslav Brom Ing. František Koubek Ing. Adolf Viktůrek Ing. Zdeněk Šiller Ing. Jaroslav Dvořák 1998-? Ing. Břetislav Kábele Na Sádkách 1945 zánik Německé rolnické školy (od roku 1886), vzniká základní odborná zemědělská škola s připojenou hospodyňskou školou Rudolf Karpíšek vznik jednoroční rolnické školy chovatelské Josef Dubec Ing. Jan Trajer (od roku 1958 též veterinární obor) Ing. František Fogl Ing. Zdeněk Šiller (sloučení se školou v Rudolfovské ul.) 10

9 Nové Hrady Karel Novák Bohumír Houska Ing. Milan Hromas Ing. Josef Maryška Ing. Libuše Březinová 1996-? Ing. Břetislav Kábele Mgr. Marie Lencová, Ing. Ludmila Matoušková Seznam zaměstnanců školy Vedení školy Ing. Břetislav Kábele Ing. Roman Blábolil MVDr. Zuzana Skořepová ředitel školy statutární zástupce zástupce ředitele školy ředitele školy oboru oboru Veterinární Mechanizace a služby prevence Ing. Pavel Trubač Ing. Milan Pavel Ing. Věra Cimlová zástupce ředitele školy vedoucí dílen zástupce ředitele školy oboru Zahradnictví pro ekonomiku a investice 11

10 Hana Černochová vedoucí domova mládeže Ing. Ludmila Matoušková vedoucí ZIS Pedagogičtí pracovníci Mgr. Zdeňka Antalová Ing. Radka Beerová Mgr. Eva Benedová všeobecně vzdělávací odborné předměty všeobecně vzdělávací předměty předměty Ing. Roman Blábolil Mgr. Jan Boháč Ing. Valerie Bohony odborné předměty všeobecně vzdělávací odborné předměty předměty Ing. Jitka Brodská Václav Březina Mgr. Olga Cahová odborné předměty odborné předměty všeobecně vzdělávací předměty 12

11 Ing. Věra Cimlová Jan Doležal Ing. Václav Forejt odborné předměty odborné předměty odborné předměty MVDr. Martin Hála Ing. František Hanousek MVDr., Ing. Josef Haták odborné předměty odborné předměty odborné předměty Miroslav Hofman Ing. Vojtěch Homolka Bc. Vlastislav Chalupa odborné předměty odborné předměty odborné předměty Ing. Dušan Jakovljevič Jiří Janouch Miloslav Jodl odborné předměty odborné předměty odborné předměty 13

12 Ing. Břetislav Kábele Mgr. Josef Kára Ing. Jiří Kazimour odborné předměty všeobecně vzdělávací odborné předměty předměty Ing. Agáta Kočí MVDr. Stanislav Kollar Ing. Václav Korčák odborné předměty odborné předměty odborné předměty Ing. Blanka Kovaľová Ing. Jitka Kratochvílová MVDr. Tomáš Krejčíř odborné předměty odborné předměty odborné předměty Zdeněk Kubal Mgr. Zdeňka Kudrnová Mgr. Marie Lencová odborné předměty všeobecně vzdělávací všeobecně vzdělávací předměty předměty 14

13 Mgr. Petr Mezera MVDr. Renáta M onczková Ing. Silvie Mrázová všeobecně vzdělávací odborné předměty odborné předměty předměty Ing. Milan Pavel MVDr. Marie Pechová Mgr. Lenka Petrášová odborné předměty odborné předměty všeobecně vzdělávací předměty Ing. Vratislav Petrů MVDr. Jana Posekaná Mgr. Romana Pospíšilová odborné předměty odborné předměty všeobecně vzdělávací předměty Mgr. Branislav Revaj odborné předměty Mgr. Tomáš Rolínek všeobecně vzdělávací předměty Ing. Miloslav Silovský odborné předměty 15

14 MVDr. Zuzana Skořepová odborné předměty Mgr. Jiří Straka všeobecně vzdělávací předměty Ing. Kamila Šabatová odborné předměty Ing. Jan Štěpka odborné předměty Ing. Jaroslava Švecová odborné předměty Bc. Vojtěch Talíř odborné předměty Ing. Pavel Trubač Mgr. Eva Trubačová MVDr. Marie Uhlířová odborné předměty všeobecně vzdělávací odborné předměty předměty Bc. Petr Válek Mgr. Helena Vaníčková Ing. Jana Vávrovská odborné předměty všeobecně vzdělávací odborné předměty předměty 16

15 Mgr. Jana Vochozková MVDr. Petr Zeman Ing. Miloš Zlatohlávek všeobecně vzdělávací odborné předměty odborné předměty předměty Vychovatelé Hana Černochová Jana Korčáková Marie Líkařová Eva Polášková Marta Šáchová Marie Vrbinkovičová Technicko-hospodářští pracovníci a provozní pracovníci Blábolilová Jana Brázdová Dagmar Cimlová Věra Ing. Daněk Jan Herdová Marta Jílková Zdeňka sekretářka ředitele skladnice zást. řed. pro ekonomiku a investice zahradník, údržbář uklízečka uklízečka 17

16 Kahounová Jana Kňourková Hana Kříž Jaroslav Matoušková Ludmila Ing. Mikoláš Zdeněk Nouzová Hana Novotný Miroslav Panušová Hana Petrovská Marcela Pospíchal František Ing. Sihelníková Anna Soukupová Mirka Šulc Vojtěch Šuterová Marie Tomášková Zdeňka Vanišová Ludmila Vaňousová Alena Vávrová Renata Vítovec Josef účetní uklízečka údržbář vedoucí ZIS údržbář uklízečka údržbář uklízečka asistentka vet. oboru údržbář mzdová účetní uklízečka řidič, údržbář uklízečka hospodářka uklízečka uklízečka uklízečka školník údržbář Pracovníci školní jídelny Carhounová Iveta Honzová Marcela Janderová Helena Kadlecová Květa Klímová Ludmila Laszáková Marie Marešová Miloslava Masopustová Renata Nováková Marie Nyiriová Jiřina Vaněčková Alena Vrážková Hana kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka vedoucí kuchyně kuchařka Ing. Roman Blábolil 18

17 Obor: Mechanizace a služby Zaměření: Výpočetní technika a automatizace mechanizovaných služeb, Zemědělská mechanizace a služby, Dopravní a servisní služby Studium tohoto oboru je na naší škole čtyřleté a zakončené maturitní zkouškou. Výuka ve všech zaměřeních je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Výuka teoretická probíhá ve třídách a v moderně vybavených učebnách jazykových, v učebnách zemědělské techniky a také v učebnách počítačových. V průběhu studia absolvují naši studenti výuku všeobecně vzdělávacích předmětů jako je český jazyk a literatura, matematika, občanská nauka, dějepis, fyzika, chemie, právo, práce s počítačem a tělesná výchova. Z nabídky cizích jazyků je to němčina a angličtina, u zaměření Výpočetní technika a automatizace mechanizovaných služeb dále ještě technický anglický jazyk. K odborným předmětům patří základy zemědělství, stroje a zařízení, motorová vozidla, servis a opravy a ekonomika. Mezi výběrové předměty patří elektrotechnika a automatizace, mechanika, strojnictví, technický anglický jazyk, elektronické měření a elektronické počítače. Také praktická část výuky je pestrá a nabízí možnost získání mnoha zkušeností pro dané zaměření. Praktická cvičení probíhají v dílenských učebnách, jsou to například kovárna, svařovna, brusírna, truhlárna. Studenti zjišťují závady přímo na automobilech a traktorech a učí se tyto závady odstranit. V počítačových učebnách probíhají také praktická cvičení. Studenti absolvují část praktické výuky také přímo na pracovištích různých firem a podniků. K vyhledávaným aktivitám patří absolvování svářečského kurzu a získání svářečského oprávnění. Navštěvovaný je také kurz obsluhy motorové pily. Předností je dále absolvování předmětu motorová 19

18 20 vozidla spojené s výukou jízdy osobním a nákladním automobilem a bezplatné získání řidičského oprávnění na tyto automobily. Kromě toho mohou studenti jezdit také na motocyklu nebo se naučit jezdit traktorem. Všem studentům je přístupná knihovna umělecké literatury, ale také Základní informační středisko, které bezplatně zapůjčuje odborné knihy, učebnice, příručky, slovníky a časopisy. Ve svém volném čase mohou studenti navštěvovat studovnu a klubovnu na Domově mládeže, DM mimo jiné nabízí množství kroužků a dalších mimoškolních aktivit. Využívané jsou také počítačové učebny s bezplatným připojením na internet. Naši studenti se zúčastňují různých soutěží a olympiád, při kterých hájí čest a jméno školy. V mezinárodní soutěži ve svařování se v poslední době umístili na 1. místech. Úspěšnými řešiteli jsou také v jazykových a matematických soutěžích školních i vyšších úrovní. Mezi studenty se pohybují i velmi zruční řidiči, což mají možnost předvádět na dovednostních soutěžích. Za zmínku jistě stojí také uplatnění absolventů v praxi. Mnozí z nich pokračují ve studiu na vysokých či vyšších odborných školách. Absolventi zaměření Výpočetní technika a automatizace mechanizovaných služeb mohou pracovat jako počítačoví technici, správci počítačové sítě, zástupci zahraničních prodejních firem,

19 servisní a dopravní technici, dispečeři mechanizovaných prostředků, řidiči, svářeči a celní deklaranti. Absolventi zaměření Zemědělská mechanizace a služby jako technici v zemědělských podnicích, soukromí zemědělci, pracovníci obsluhy zemědělské techniky, pracovníci zpracovatelských podniků, taktéž jako řidiči, svářeči a zástupci zahraničních prodejních firem. Absolventi zaměření Dopravní a servisní služby jako servisní a dopravní technici, zástupci zahraničních prodejních firem, dispečeři dopravy, podnikatelé v autodopravě, provozovatelé autoškoly, řidiči, svářeči, celní deklaranti a automechanici. Mgr. Olga Cahová Obor: Veterinární prevence Obor Veterinární prevence tradičně oslovuje studenty se zájmem o zvířata, o jejich chov, výcvik a péči o ně. Studium tohoto oboru je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou, je zaměřené zejména na chov domácích a exotických zvířat, veterinární prevenci a hygienu a analýzu potravin. Nezbytnou součástí výuky je její praktická část, která se provádí v laboratořích, na farmách s různými typy živočišné výroby, v ordinacích veterinárních lékařů, v zoologických zahradách, na jatkách. Další rovinou výuky jsou četné přednášky pořádané na půdě školy, exkurze na zajímavá vědecká pracoviště, chovné stanice či ojedinělé provozy.velice se osvědčuje i metoda projektového vyučování, která žaky motivuje k samostatné práci studenti musí za odborného vedení svých učitelů sami zpracovat vybrané téma, což maximálně podporuje jejich kreativitu a samostatnost v získávání a zpracovávání nových informací. Mnozí z nich velmi úspěšně reprezentují školu na odborných olympiádách v krajských i republikových kolech. 21

20 Studenti také mohou absolvovat kurz myslivosti, kosmetiky zvířat a inseminace, složit předepsané zkoušky a získat osvědčení, které je bude opravňovat k plně kvalifikované práci. Součástí studia je bezplatné získání řidičského průkazu skupiny B. Uplatnění absolventa tohoto oboru je velmi široké. Může pracovat jako asistent veterinárního lékaře, kontrolor a analytik hygieny potravin, laborant, inseminační technik, může podnikat v kynologii, hiporehabilitaci nebo v oblasti kosmetiky zvířat. Většina studentů ovšem odchází na vysoké školy. Obor Veterinární prevence se tradičně těší velkému zájmu a jeho absolventi jsou často vyhlášenými odborníky ve svém oboru. Mgr. Lenka Petrášová Obor: Zahradnictví Tento obor je nejmladším oborem na škole a navázal na předcházející Výsadba a údržba veřejné zeleně. Studium je čtyřleté zakončené maturitní zkouškou. Absolvent má po úspěšném ukončení studia uplatnění ve funkcích v zahradnických podnicích nebo soukromých zahradnických firmách. Je připraven též pro výkon prací v oblasti tvorby životního prostředí. Studium není specializované na žádnou oblast zahradnické výroby. Obsah výchovy a vzd ělávání je stanoven tak, 22

21 aby žáci mohli po absolvování studia vykonávat činnosti vymezené profilem absolventa nebo se ucházet o studium na vyšších a vysokých školách. Během studia žák získává vědomosti ze všeobecných a odborných předmětů.povinně se učí jednomu cizímu jazyku, je schopen pracovat s počítači, komunikovat na úrovni s ostatními lidmi. Mezi odborné předměty patří především květinářství, zelinářství, ovocnictví, sadovnictví, základy zahradní architektury, vazačství a aranžování květin a další. Teorie je vždy doplněna praktickou výukou jednak ve cvičeních a jednak praxích. Praxe vykonávají studenti jednak v areálu školy a jednak na smluvních pracovištích především v regionu jižních Čech a jsou doplňovány též odbornými exkurzemi. Povinnou součástí výuky jsou motorová vozidla, kdy student získá řidičský průkaz na osobní automobil. Studenti se během studia prezentují svojí tvorbou na výstavách ve škole nebo ve městě. Maturitní zkoušky v současné době se konají z jazyka českého, volitelného předmětu, bloku odborných předmětů a praxe. Po studiu nacházejí studenti uplatnění jako zahradnický technik, pracovník v obchodních službách, podnikatel na úseku projektování a údržby zeleně, podnikatel na úseku zahradnických služeb a podobně. Každý rok se přijímá 30 studentů a o studium je zájem. Ing. Pavel Trubač 23

22 Vzpomínky zaměstnanců a absolventů Naše škola má velice bohatou historii a tradici. Absolvovalo zde mnoho generací studentů, kteří nacházeli široké uplatnění nejen v zemědělských oborech, na které byla škola během svého působení zaměřena. Požádali jsme několik absolventů školy o krátký rozhovor, kde nás zajímalo hlavně to, co jim škola pro život dala a jak se na úroveň naší školy dívají dnes, s odstupem několika let, kdy se situace zejména v zemědělství podstatnou měrou změnila. Oslovení absolventi nám ochotně poskytli rozhovor, z kterého Vám přinášíme jejich poznatky a názory na těchto několika stránkách. Pan Josef Matouš, absolvent školy, v současné době starosta obce Hosín Jak jste se ke studiu na naší škole dostal? Začal jsem pracovat jako opravář v dílnách zemědělského družstva. Přešel jsem na funkci zásobovače, kde už se požadovalo středoškolské vzdělání. Přihlásil jsem se ke studiu na tehdejší Střední zemědělské technické škole v Českých Budějovicích. Jaké byly začátky? Zpočátku velké obavy, jestli všechno zvládnu. Poměrně velké nároky na učení jsem překonal soustavným a pravidelným studiem, které nakonec vedlo k tomu, že jsem odmaturoval s vyznamenáním. Co Vám škola dala pro život? Škola mi velice pomohla jak v osobním, tak v profesním životě. Zejména v tom, že po roce 1989 vznikla v zemědělských družstvech situace, kdy byl nadbytek pracovníků, zemědělská výroba se začala redukovat. To, že jsem měl středoškolské vzdělání mi umožnilo pracovat jako mistr odborného výcviku při výchově učňů. Toto místo jsem zastával celých 15 let spolu s funkcí místostarosty, v současné době pracuji jako uvolněný starosta obce. 24

23 Jak na školu vzpomínáte? Velice rád a často, škola mi dala hodně odborných vědomostí, které pro svou práci využívám doposud. Dala mi široký rozhled a poznání, že když člověk něčeho chce dosáhnout a je ochoten pro to něco udělat, tak to dokáže. Jak vidíte naši školu dnes? Dnes je poněkud jiná doba, situace v zemědělství se podstatně změnila, jsem však přesvědčen o tom, že dnešní absolventi Vaší školy ve všech oborech, které studují, najdou široké uplatnění. Staví se na dobrých základech všeobecného i odborného vzdělání, které lze určitě uplatnit i v jiných profesích. Pokud srovnám s minulostí, už i my jsme byli rozhodně na stejné odborné úrovni, jako třeba studenti tehdejších průmyslových škol. Děkujeme za rozhovor, na závěr je nutno dodat, že pan Matouš byl hned po revoluci 1989 pro svou povahu, pracovitost a obětavost drtivou většinou občanů zvolen do zastupitelstva obce. Jako dalšího jsme požádali o rozhovor pana Svobodu v současné době pracuje ve funkci mechanizátora ZD Sedlec Kdy jste na škole studoval? Nastoupil jsem v roce 1961, maturoval jsem v roce V této době se hodně měnilo vybavení a zařizování školy, vzpomínám si, jak jsme zřizovali tehdejší internát v Luční ulici dřevěnou, montovanou stavbu, internát na Piaristickém náměstí v objektu kláštera. Rovněž se přestavovaly staré dílny, pomáhali jsme při betonování podlah a usazování strojů pro praktickou výuku. Kdo byl Váš třídní učitel? Náš třídní učitel byl pan profesor Leskovec byli jsme třída T4B. 25

24 Co Vám škola dala do života? Na školu mám jen ty dobré vzpomínky. Po absolvování a úspěšném odmaturování jsem byl dva roky na vojně, po návratu jsem nastupoval do JZD Dívčice na dílnu a již po 14 dnech ze mne udělali mistra dílny. Co bylo největším problémem v této funkci? Největší problém bylo obstát před mnohem staršími kolegy, kteří měli velmi bohaté zejména praktické zkušenosti a já je měl řídit. Nakonec se vše vyvíjelo bez zvláštních problémů a jako parta jsme brzo našli společnou řeč. Postupně jsem pak přecházel na další funkce v r jako mechanizátor, v r po sloučení družstev jako vedoucí dílen a v roce 1983 jako mechanizátor sloučeného družstva Sedlec. Po celou dobu jste pracoval jenom v JZD Sedlec? Ano, od počátků v Dívčicích až do současné doby v ZD Sedlec, jehož součástí Dívčice jsou. Kdy naposledy jste se byl ve škole podívat? Už dlouho jsem ve škole nebyl, mám o ní jen skrovné informace. Je jistě zajímavostí, že do této školy chodil už můj děda tenkrát to byla ještě tzv. Rolnická škola, bylo to někdy před válkou. Máme doma ještě fotografii z této doby společná fotografie tehdejších žáků školy. Od doby, kdy jsem zakončil studium už z bývalých učitelů není na škole nikdo, za kým bych šel zavzpomínat na časy studií. Vzpomínám na pány učitele Vlka, Ryanta, Kohouta, Brabce, Biedermana, Irmiše, Pospíchala. Co jste tenkrát měli ve škole za vozidla? Autoškolu jsme jezdili s 50 Suprem, z nákladních aut tam byla PV3S, Robur, motocykl JAWA 350. Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně zdraví a úspěchů. 26

25 Dalším absolventem naší školy, který byl ochoten se s námi podělit o vzpomínky ze studií a poznatky ze školy byl pan Ing. Václav Chmel. Kdy Vy jste navštěvoval školu a jaké na ni máte vzpomínky? Nastoupil jsem do tehdejší SZTŠ mechanizační v roce 1968, tedy v době, která obnášela spoustu změn, které zasahovaly do celého našeho života. Maturovali jsme jako ročník v roce Tyto čtyři roky považuji za velmi účelně a intenzivně prožité. Na tuto školu nemohu říci jediného křivého slova, velmi a často vzpomínám zvláště na to dobré, co nás dobou studia provázelo. Jak se Vám studovalo. Bylo to studium obtížné? Trochu problém byl v tom, že jsem měl ve druhém ročníku vážný úraz nohy a větší část roku jsem strávil jako nemocný. Díky pochopení profesorů jsem na konci roku vykonal rozdílové zkoušky a mohl jsem tak ročník uzavřít a postoupit do dalšího. Byl jsem rád, že jsem mohl pak maturovat se spolužáky, se kterými jsem začal studovat. Vracíte se někdy do školy? Rád, teď už méně, v létech, kdy bylo zemědělství ještě prosperujícím odvětvím jsem spolupracoval se školou jako člen odborné komise při pořádání různých soutěží studentů v odborných dovednostech. To bylo někdy v letech Teď docházím do školy jako rodič, studuje tu můj syn, který se připravuje v posledním ročníku k maturitní zkoušce. Jak vidíte školu dnes s odstupem těch několika let? Zachytil se tu správný trend, kromě toho že poskytujete teoretické vzdělání, získávají studenti též hodně praktických dovedností. Pokud mohu posoudit, my jsme tenkrát měli možná trochu více praxe, což bylo pro vstup do zaměstnání velice dobré. Jedna z věcí, kterou dnešním studentům závidím je spousta spolužaček. Za nás studovalo na celé škole pouze jediné děvče. Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně úspěchů Vám i synovi u maturitní zkoušky. 27

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008789 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Zkušební místo: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

SEZNAM PRO PRACOVIŠTĚ STUDENTSKÁ

SEZNAM PRO PRACOVIŠTĚ STUDENTSKÁ SEZNAM PRO PRACOVIŠTĚ STUDENTSKÁ Telefon školy začíná 566 651... sekretariát školy: 566 651 211, fax: 566 626 395 Vyučovací hodiny Hodina 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Čas 7:05-7:50 8:00-8:45 8:50-9:35 9:50-10:35

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Zveřejnění výdajů Statutárního města České Budějovice spojených s volbami 2013-2014

Zveřejnění výdajů Statutárního města České Budějovice spojených s volbami 2013-2014 Magistrát města České Budějovice Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím Zveřejnění výdajů Statutárního města České Budějovice spojených s volbami 2013-2014 Žádám

Více

OPS Finále skupina A

OPS Finále skupina A OPS Finále skupina A Sportovní klub Policie - ZUŠ Pelhřimov 4:2 939-933 (2,5:5,5) Swietelsky - amatéři - Vodak PE 5:1 932-916 (5:3) PSP s.r.o. - Hasiči PE 4:2 948-930 (5:3) ZUŠ Pelhřimov - Hasiči PE 1:5

Více

Kandidátní listina - kontroly

Kandidátní listina - kontroly Registrační úřad: 582158 Zastupitelstvo: 582158 Obvod: 1 Kandidátní strana: 0 1 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 1 Ing. Pavel Adamec 54 učitel 2 Ing. Josef Kánský 43 projektant

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

CORNY středoškolský atletický pohár-krajské kolo

CORNY středoškolský atletický pohár-krajské kolo CORNY středoškolský atletický pohár-krajské kolo Datum konání: 30.9.2009 Místo konání: Stará Boleslav-Houšťka Pořadatel: Slavoj Stará Boleslav a MDDM Čelákovice Výsledky zpracoval: Bukačová, Morávek Ředitel

Více

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Pracovní list k projektovému dni - Střední zemědělská škola v Brandýse nad Labem + příloha (fotodokumentace) PD 02/01 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova:

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ. 20.10. a 21.10.2006

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ. 20.10. a 21.10.2006 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA BECHYNĚ 20.10. a 21.10.2006 Obsah materiálu: Seznam kandidátů str. 2 Zvolení zastupitelé str. 9 Volební účast str. 11 Pořadí kandidátů podle počtu hlasů str. 12 Volby do Zastupitelstva

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 903/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 858 ze dne 11.11.2015 Poskytnutí dárkových poukázek jubilantům městské části - listopad, prosinec 2015 Rada městské části I. s

Více

Datum aktualizace: 22.11.2015 Pokud v tomto souboru naleznete chyby, nebo nesrovnalosti, napište je prosím na sekretar@fbcpisek.cz.

Datum aktualizace: 22.11.2015 Pokud v tomto souboru naleznete chyby, nebo nesrovnalosti, napište je prosím na sekretar@fbcpisek.cz. Datum aktualizace: 22.11.2015 Pokud v tomto souboru naleznete chyby, nebo nesrovnalosti, napište je prosím na sekretar@fbcpisek.cz. Příjmení Jméno Ročník nar. Družstvo Zdravotní prohlídka Placeno Poplatek

Více

ZPRAVODAJ Kuželkářského svazu kraje Vysočina

ZPRAVODAJ Kuželkářského svazu kraje Vysočina Krajský přebor Vysočiny č.20/09-10 28. března 2010 Nejvíce chyb letošního ročníku bylo v tomto kole, hráčům přestávka asi moc neprospěla, i co se týká poražených kuželek bylo kolo páté nejslabší. Remízový

Více

PŘÍSLUŠNÍCI VOJENSKÉ KONZERVATOŘE V ROCE 75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY (1998)

PŘÍSLUŠNÍCI VOJENSKÉ KONZERVATOŘE V ROCE 75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY (1998) Náčelník Vojenské konzervatoře pplk. Jiří Křen pplk. Jiří Mareš pplk. Ing. Pavel Mařík kpt. Ing. Karol Kohl zástupce náčelníka pro výuku zástupce náčelníka zástupce náčelníka pro týl XXIV Školská skupina:

Více

OPATŘENÍ K ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM školní rok 2014/2015

OPATŘENÍ K ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM školní rok 2014/2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Okružní 1404, Beroun Hlinky 266 73 OPATŘENÍ K ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM školní rok 2014/2015 Na základě vyhl. MŠMT ČR č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j. OOŽP/4856/2010/Sl

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j. OOŽP/4856/2010/Sl Poř. subjekt Dat. nar. IČ Adresa 1. Agro - Hochstaffl, s.r.o. 60712414 Husova tř. 684/21, 370 05 České Budějovice 2. Baloušková Eva 20.9.1985 Přešťovice 89, 386 01 Přešťovice 3. Beneda Jiří 25.1.1966 5.Května

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

VELITELSKO PEDAGOGICKÝ SBOR VOJENSKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY V ROCE 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ (1983)

VELITELSKO PEDAGOGICKÝ SBOR VOJENSKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY V ROCE 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ (1983) náčelník Vojenské hudební školy plk. Zdeněk Sviták zástupce náčelníka pro výuku zástupce náčelníka školy zástupce náčelníka pro věci politické mjr. Jiří Lhotský pplk. František Kysela pplk. Miloslav Klíma

Více

VÝSLEDKY 1. JIHOČESKÉ ATLETICKÉ VETERANIÁDY PÍSEK 2011 "O

VÝSLEDKY 1. JIHOČESKÉ ATLETICKÉ VETERANIÁDY PÍSEK 2011 O VÝSLEDKY 1. JIHOČESKÉ ATLETICKÉ VETERANIÁDY PÍSEK 2011 "O pohár senátora Miroslava Krejči" 6.8.2011 Čerstvý mistr světa v kouli kategorie M 65 Pavel Fencl získal i pohár senátora za vítězství ve vrhačském

Více

Obor NMgr: Komerční elektrotechnika KE

Obor NMgr: Komerční elektrotechnika KE doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. děkan Univerzitní 26, 306 14 Plzeň tel.: 377634000, fax: 377634002 e-mail: fel@fel.zcu.cz V Plzni 27. 2. 2015 V souladu s 53 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA: ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SEKRETARIÁTU SDRUŽENÍ. Generální tajemník

Příloha č. 1 Organizačního řádu Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA: ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SEKRETARIÁTU SDRUŽENÍ. Generální tajemník Příloha č. 1 Organizačního řádu Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA: ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SEKRETARIÁTU SDRUŽENÍ Generální tajemník Kancelář GT 210 Divize a zástupce GT 220 Divize ekonomiky a

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Přehled telefonních spojení do volebních místností na území městské části Praha 4. Adresa objektu, ve kterém se nachází volební místnost. ulice č. p.

Přehled telefonních spojení do volebních místností na území městské části Praha 4. Adresa objektu, ve kterém se nachází volební místnost. ulice č. p. Číslo volebníh o okrsku Přehled telefonních spojení do volebních místností na území městské části Praha 4 Název objektu, ve kterém se nachází volební místnost Adresa objektu, ve kterém se nachází volební

Více

Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2014/2015

Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2014/2015 Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy 373 41 Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537 Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2014/2015 V Hluboké nad Vltavou dne 5. 12. 2014

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600020266 Název školy: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 Zkušební místo: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek,

Více

Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov. Projektový záměr

Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov. Projektový záměr Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov Projektový záměr Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika školy Škola nabízí ucelený systém vzdělání v oborech

Více

RESULTS: PC CZ - CUP 2013 EVENT Surname and name Club Poděbrady Čes. Buděj. MČR Prach Liberec

RESULTS: PC CZ - CUP 2013 EVENT Surname and name Club Poděbrady Čes. Buděj. MČR Prach Liberec RESULTS: PC CZ - CUP 2013 EVENT Surname and name Club Poděbrady Čes. Buděj. MČR Prach Liberec marks presented marks competitors presented marks competitors presented marks competitors 1. Kotulán Břetislav

Více

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Stoka A2-1 10001 105/49 4259 Městys Machov Machov 119, 549 63

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

Kandidátní strana: Zastupitelstvo: 549037 Choteč. PČ Jméno Věk. 1 Jiří Hartman. 2 Josef Lánský. 3 Pavel Vích. 4 Marie Vinklerová

Kandidátní strana: Zastupitelstvo: 549037 Choteč. PČ Jméno Věk. 1 Jiří Hartman. 2 Josef Lánský. 3 Pavel Vích. 4 Marie Vinklerová Registrační úřad: 573094 Zastupitelstvo: 549037 Obvod: 90 Sdružení nezávislých kandidátů Jiří Hartman 39 tesař 2 Josef Lánský 52 dělník 3 Pavel Vích 32 autoopravář 4 Marie Vinklerová 39 účetní 5 Tomáš

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015 Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015 4.A předseda místopředseda třídní Mgr. Irena Vejsadová Mgr. Zuzana Bašusová Ing. Hana Schorná středa, 20.5.2015 11:00-11:20 11:20-11:35 4.A Bechyňská Kamila

Více

01 Kostomlaty 02 Bílina "B" 03 Česká Lípa

01 Kostomlaty 02 Bílina B 03 Česká Lípa 12.- 4. 2007 SE ODHLÁSILO DRUŽSTVO KOSTOMLAT Z II. LIGY A LIGY MLÁDEŽE SK. A Jeho dva členové (Jan Lepšík a Stanislav Lepšík) byli zařazeni do družstva Bíliny B pro II. Ligu a Ligu mládeže sk. A. Dále

Více

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143 Přítomno % z přítomných % ze všech Časy Otázka pro hlasování Hlasů % Pro Proti Zdrž. Pro Proti Zdrž. Otevř. Uzavř. Stav Schválení programu shromáždění

Více

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Hostibejcké schody - výsledky Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Adam David 2:48 Andr Václav 1:21 Bačo Jan 2:09 Balcar David 1:50 Bartoš Pavel 1:33 Bartůšek Josef 1:47 Baška

Více

Základní informace kontakty

Základní informace kontakty Základní informace kontakty Městský úřad Sedlčany IČ 00243272 nám. T.G.Masaryka 32 DIČ CZ 00243272 264 80 Sedlčany ID frsbn7e Číslo linky přidávejte za vybranou pevnou linku- např. Sekretářka A. Caltová

Více

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov Projektový záměr Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

JMÉNO INSTITUCE ELEKTRONICKÁ POŠTA POZN. Adamcová Kateřina, Ing. SZIF Katerina.Adamcova@szif.cz náhradník

JMÉNO INSTITUCE ELEKTRONICKÁ POŠTA POZN. Adamcová Kateřina, Ing. SZIF Katerina.Adamcova@szif.cz náhradník Elektronická verze - Prezenční listina k 1. zasedání Monitorovacího výbor PRV, 23. 6. 2015 Místo konání: Hotel Floret, Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice JMÉNO INSTITUCE ELEKTRONICKÁ POŠTA POZN. Adamcová

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro vědu a výzkum doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. a statutární zástupce rektorky (do 30. 6. 2005)

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009

ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009 ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009 Pozn.: sloupec "SVÁTEK" = státní svátky+soboty+neděle Data 27.09. a 28.09.2009 jsou svátek a neděle -

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BABŠICKÁ Věra 0120116 Golfový Klub Líšnice 27,9 BALAZIK-SPEIDEL Ingeborg 0040989 Royal Golf Club

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BABŠICKÁ Věra 0120116 Golfový Klub Líšnice 27,9 BALAZIK-SPEIDEL Ingeborg 0040989 Royal Golf Club SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BABŠICKÁ Věra 0120116 Golfový Klub Líšnice 27,9 BALAZIK-SPEIDEL Ingeborg 0040989 Royal Golf Club Mariánské Lázně 24,0 BALAŽÍK Josef 0040394 Royal Golf Club

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Harmonogram maturitních zkoušek 29.5. 30.5. 2012

Harmonogram maturitních zkoušek 29.5. 30.5. 2012 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ V MILEVSKU Harmonogram maturitních zkoušek 29.5. 30.5. 2012 Třída MSP 4. Předseda maturitní komise: Mgr. Václav Fišer SLOŢENÍ MATURITNÍ KOMISE TŘÍDA MSP

Více

1. místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary 14 145 KV0101 Verunka Richterová, Bukovany 8 145 3. místo KV0064 Hanka Dyková, Ostrov 17 139 KV0029

1. místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary 14 145 KV0101 Verunka Richterová, Bukovany 8 145 3. místo KV0064 Hanka Dyková, Ostrov 17 139 KV0029 1. místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary 14 145 KV0101 Verunka Richterová, Bukovany 8 145 3. místo KV0064 Hanka Dyková, Ostrov 17 139 KV0029 Monika Novotná, Karlovy Vary 8 139 5. místo KV0049 Petr Lukáš,

Více

Maturitní zkouška jaro 2015

Maturitní zkouška jaro 2015 Komise I. 36-47-M/01 Stavebnictví Třída 4. A 7. 5. Německý jazyk D(od 8:00) Praktická část z odborných předmětů: 12.5. - 13. 5. 2014 Předseda komis : Ing. Martin Prikner Ing. Alice Turanská Petr Kryl,

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600011097 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk, základní - didaktický test Učebna dle informačního systému: 1 Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Příkaz ředitelky č. 3/2011 Zajištění maturitní zkoušky oborů: 1. 64-42-M/036 Management obchodu tř. 4.M 2007-2011 Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

školní rok : 1959/60 školní rok : 1960/61

školní rok : 1959/60 školní rok : 1960/61 školní rok : 1959/60 školní rok : 1960/61 ředitel : Jan Pražma zást.ředitele: Běla Válková ředitel školy :Jan Pražma zást.ředitele: Václav Šafář 1.a Anna Stráská 1.a Anna Stráská 1.b Karla Šubrtová 1.b

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953 PROVOZNÍ ŘÁD 1 A. Údaje o zařízení Vymezení působnosti: Název: Zřizovatel: střední škola Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Olomoucký kraj Adresa: nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon:

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Třída: 4.G - čtvrtá G (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 21. 5. 2012 dopoledne Předseda: RNDr. Lenka

Více

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se něco naučíš Škola, kde tě učí... co tě baví. Budou tě učit

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Regionální soutěž B 2014/2015 Předběžný úvodní zpravodaj

Regionální soutěž B 2014/2015 Předběžný úvodní zpravodaj Regionální soutěž B 2014/2015 Předběžný úvodní zpravodaj Zjištěné nedostatky: Sokol Buštěhrad C Jaroslav Křížek chybějící povolení k hostování ŠO Stochov Bohumil Sednička neregistrovaný, neaktivní Rozlosování

Více

23.ročník Chalupa Cup - Jindřichův Hradec

23.ročník Chalupa Cup - Jindřichův Hradec 23.ročník Chalupa Cup - Jindřichův Hradec pořadí 1. disciplína 1x žcim 11 10.00 1 VK VAJGAR J.Hradec NOVÁK Pavel 2 VK VAJGAR J.Hradec NESNÍDAL Otakar 3 VK VAJGAR J.Hradec JIROUŠEK Tomáš 4 VK JISKRA Třeboň

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

LIPNO LETMÁK VEŘEJNÝ ZÁVOD VE SJEZDU

LIPNO LETMÁK VEŘEJNÝ ZÁVOD VE SJEZDU ženy C1-C11 C6 1. 230 VÁCHOVÁ Helena 1957 Ski Club Krušnoborci 01:02,19 C5 1. 31 MAŘÍKOVÁ Milena 1960 TJ Loko Teplice 01:06,08 2. 32 VÝBORNÁ Daniela 1960 SKI-CLUB LIPNO 01:14,98 00:08,90 C4 1. 33 VYBÍRALOVÁ

Více

JIHOČESKÝ POHÁR KOSÚ BD KSL JčK v běhu na lyžích v sezoně 2014-2015

JIHOČESKÝ POHÁR KOSÚ BD KSL JčK v běhu na lyžích v sezoně 2014-2015 JIHOČESKÝ POHÁR KOSÚ BD KSL JčK v běhu na lyžích v sezoně 2014-2015 Stav 17.2.2015 POŘADÍ JMÉNO ROČNÍK KLUB KKZ 1 3.1. KKZ 2 24.1. KKZ 3-7.2. KKZ 4-15.2. ZAPOČÍTANÉ BODY POČET ZÁVODŮ BODY CELKEM 0 0 0

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Pořadové Věc Vypůjčitel

Pořadové Věc Vypůjčitel Pořadové Věc Vypůjčitel číslo 1 Žádost kompostér Huml Jiří, Ing. 2 Žádost kompostér Vondrášek Stanislav 3 Žádost kompostér Vondrášková Ivana 4 Žádost kompostér Svobodová Blanka 5 Žádost kompostér Semecký

Více

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Marie Maunová Jana Vítová Mgr. Jana Dudek Dagmar Hrubá Věra Šicnerová Bc. Hana Vlasáková Dana Vidlášová Mgr. Dana Marková Jana Šimečková Jitka Sojková Růžena Podlešáková

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 10. ročník Branických ledů

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 10. ročník Branických ledů VÝSLEDKOVÁ LISTINA 10. ročník Branických ledů Pořadatel: Datum konání: Místo konání: Klimatické podmínky: Soutěžní tratě: Charakter tratí: JURY: Ředitel soutěže: Vrchní rozhodčí: Cíloví rozhodčí: Startéři:

Více

Služby LSPP stomatologické na období od 1.7.2012 do 30.6.2013. sobota, neděle, svátek: 09:00-12:00 hodin

Služby LSPP stomatologické na období od 1.7.2012 do 30.6.2013. sobota, neděle, svátek: 09:00-12:00 hodin Služby LSPP stomatologické na období od 1.7.2012 do 30.6.2013 sobota, neděle, svátek: 09:00-12:00 hodin červenec 2012 1.7.2012 neděle MUDr. Machová Eva Husova 898 675 71 Náměšť n. Oslavou 568 620 248 5.7.2012

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 40. schůze Poslanecké sněmovny 1. Rozhodnutí Poslanecké

Více

Jméno, adresa vlastníka nemovitosti. 1 297/1 stavební místo PaedDr. Dana Kotíková, Poljanovova 3159/3, Praha, Modřany, 143 00

Jméno, adresa vlastníka nemovitosti. 1 297/1 stavební místo PaedDr. Dana Kotíková, Poljanovova 3159/3, Praha, Modřany, 143 00 Vezměte prosím na vědomí, že od doby vypracování tohoto seznamu došlo ke značnému počtu změn (změny vlastníků nemovitostí, kolaudace staveb, změny adres apod.), z praktických důvodů byl seznam ponechán

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín:

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín: Pardubický kraj Pořadatel: Termín: Místo: Ředitel závodu: Sportovní unie Chrudimska ve spolupráci s Klubem klasického lyžování Hlinsko 14.10.2009 areál KKL Hlinsko Rataje Petr Svoboda Petr Svoboda ředitel

Více

ČESTNÍ ČLENOVÉ MO ČRS TÁBOR

ČESTNÍ ČLENOVÉ MO ČRS TÁBOR ČESTNÍ ČLENOVÉ MO ČRS TÁBOR Datum jmenování 6. ledna 1895 6. ledna1899 22. ledna 1903 13. ledna 1904 Jmenován ředitel třeboňského panství pan Josef ŠUSTA vrchní rybmistr jeho jasnosti knížete Adolfa ze

Více

Oblastní přebor - 2. třída soutěžní ročník 2003-2004

Oblastní přebor - 2. třída soutěžní ročník 2003-2004 Oblastní přebor - 2. třída soutěžní ročník 2003-2004 Uvedeny pouze zápasy družstva TJ Lovochemie Lovosice TJ Sokol Blíževedly - TJ Lovochemie Lovosice 1. kolo 20.09.2003 ČERNÝ Robert 269 120 10 389 0:1

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne 23.10.2013

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne 23.10.2013 tokol o hlasování na shromáždění SVJ konaného dne 23.10.2013 Strana 1 z 9 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne 23.10.2013 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno Potřebné kvórum 1. Volba zapisovatele

Více

NOMINAČNÍ LISTINA M ČR 2011 BROKOVÉ DISCIPLÍNY

NOMINAČNÍ LISTINA M ČR 2011 BROKOVÉ DISCIPLÍNY Příjmení, jméno Ročník Průkaz Klub Double Trap, Junioři 1 BORKOVEC Jan 1993 35793 397 SSK SKP Kometa Brno 2 CHOCHOLATÝ Libor 1995 38229 397 SSK SKP Kometa Brno 3 CHOCHOLATÝ Ondřej 1996 38638 397 SSK SKP

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008541 Název školy: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Zkušební místo: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního

Více

Jmenování zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky ve školním roce 2014/2015

Jmenování zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky ve školním roce 2014/2015 Jmenování zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky ve školním roce 2014/2015 Na základě ustanovení 74 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 08:35:03 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 08:35:03 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru Vlastnictví bytu a nebytového prostoru A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl B Vlastnické právo Wichterlová Dana, Družstevní 1417, Hlinsko, 539 01 Hlinsko v Čechách 1 Nemovitosti Jednotky Č.p./

Více

Jméno Příjmení Tituly. Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie

Jméno Příjmení Tituly. Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie Jméno Příjmení Tituly Specializační obory nelékařských zdravotnických povolání Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie 1. Vlastimil Král RNDr., CSc. 2. Ivo Lochman RNDr., CSc. 3. Helena Marečková

Více

KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008

KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 23. ročník Strana 1 z 13 TJ KOH-I-NOOR České Budějovice oddíl plaveckých sportů KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 23. ročník plaveckých závodů mladých talentů náborové závody České Budějovice

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Ohrožené objekty s ležící v záplavovém území zvláštní povodně VD Nýrsko:

Ohrožené objekty s ležící v záplavovém území zvláštní povodně VD Nýrsko: Ohrožené objekty s ležící v záplavovém území zvláštní povodně VD Nýrsko: Č. p. Ulice Vlastník 126 Čechova Šlehofer Josef,Šlehoferová Květuše, Mikuláš Pavel, Mikulášová Andrea 132 Čechova Krištof Radek,

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více