Historie Střední odborné školy veterinární a zemědělské v Českých Budějovicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie Střední odborné školy veterinární a zemědělské v Českých Budějovicích"

Transkript

1 Vážené kolegyně, kolegové, absolventi, studenti, dostává se Vám do rukou almanach, který vychází při příležitosti kulatých narozenin naší alma mater. Podle data narození by se mohlo zdát, že jde o dámu vetchou, zřejmě staromódní a určitě na sklonku života, ale kdo ji opravdu zná, ten ví, že léty zraje, sílí a rozhodně nehodlá opustit svoje místo, které si za 120 let svého života vybudovala. A nebyl to život lehký a jednoduchý, procházel různými obdobími, změnami jména a adresy, dobou chudou i nadějnější. Dnes je tady v plné síle připravena energicky sfouknout těch 120 svíček na svém pomyslném narozeninovém dortu. Když byste si naši oslavenkyni podrobně prohlédli právě teď, zjistili byste, kolik života v ní je. Nelenoší, nezaostává, je stále krásnější. A těch, kteří to vidí, je rok od roku více, zůstávají, vracejí se, vzpomínají. Připojte se i Vy k oslavám jubilea naší školy, naší dámy, s níž jsme strávili více či méně dlouho část svého života, a co si budeme nalhávat, nezapomenutelnou. Mnozí tu získali vzdělání, profesní přípravu, mnozí přátele, kolegy, mnozí potkali první lásky, zažili životní zklamání, ale i pocity výhry a štěstí. Zkrátka, naší školou prošly stovky a stovky lidí a další tisíce projdou, škola je na to připravená, lidé v ní jsou připraveni a věří, že toto nejsou zdaleka poslední kulatiny, které tady všichni společně slavíme. Přeji Vám za všechny, kteří se podíleli na přípravě almanachu, příjemné čtení a milé vzpomínání. Ing. Břetislav Kábele ředitel školy 3

2 Historie Střední odborné školy veterinární a zemědělské v Českých Budějovicích V letošním školním roce si připomíná naše škola 120. výročí založení. Její úplné počátky sahají do roku 1879, kdy byl založen hospodářsko-lesnický spolek. Jeho členové se rozhodli vytvořit dvojjazyčnou zemědělskou školu pro české a německé žáky. Spolek jmenoval kuratorium, jehož úkolem byly praktické kroky při zakládání školy. Národnostní problematika však původní cíle komplikovala, a tak v konečné fázi byly založeny v Českých Budějovicích dvě zemědělské školy německá a česká. První jmenovaná, Německá rolnická škola, se z pronajatých prostorů přesunula do hospodářské usedlosti ve Čtyřech Dvorech, v její blízkosti pak byla postavena v roce 1898 nová školní budova. Při zakládání České rolnické školy v roce 1986 se aktivně angažoval vůdce českého zastupitelstva JUDr.August Zátka. Společně s předsedou českého zemědělského a lesnického spolku Vilémem Brzorádem stáli v čele kuratoria. To zakoupilo statek Na Krásné vyhlídce při silnici do Rudolfova, kam se přestěhovali z pronajatého objektu učitelé i žáci již ve školním roce

3 V následujícím roce se započalo s rychlou výstavbou nové budovy. Ta sloužila výuce až do roku 1967 a v současné době je využívána jako domov mládeže pro naše studenty. Škola musela v prvních letech své existence přesvědčit rolníky o nutnosti vyššího vzdělání i v zemědělské sféře. Přes počáteční nedůvěru se jí to bezesporu podařilo a získala si jméno díky úspěšné práci absolventů. Její význam obzvláště narůstal po vzniku Československé republiky. Škola získala charakter střední odborné školy. Studium bylo i nadále dvouleté, bez závěrečných zkoušek. Od roku 1939 zněl název školy Zemská rolnická škola v Českých Budějovicích. Školní statek měl výměru 22 ha zemědělské půdy a byl vybaven nejmodernější technikou. Problémy nastaly během druhé světové války. Školní budovy zabrala německá posádka pro vojenské účely, řada studentů byla poslána na nucené práce do Německa, a tak výuka skončila v roce V poválečných letech zaznamenalo zemědělské školství v Českých Budějovicích řadu strukturálních změn. V souvislosti s politickým vývojem byla zrušena německá zemědělská škola Na Sádkách ve Čtyřech Dvorech. V jejích prostorách byla ve školním roce založena škola, která se postupnými změnami proměnila na čtyřletou Střední zemědělskou technickou školu zakončenou maturitní zkouškou. Studentům nabízela dva obory: Pěstitelství chovatelství a Veterinářství. Svou existenci ukončila tato škola školním rokem , kdy v rámci reorganizace zemědělského školství v kraji byl obor Pěstitel chovatel zrušen a obor Veterinářství byl přičleněn k Mechanizačnímu oboru na naší škole. Na Rudolfovské třídě, tedy u nás, bylo po druhé světové válce obnoveno studium na tříleté Základní odborné škole rolnické, k níž byla přiřazena dvouletá škola zahradnická. Postupně se specializovala na obor Mechanizace zemědělské výroby. V dalších letech neprošla škola pouze změnami názvů (Střední zemědělská technická škola, Střední zemědělská škola, Střední zemědělská škola a Rodinná škola a od 1. září 1999 Střední odborná škola veterinární a zemědělská). Došlo především ke změnám koncepčním. Kromě čtyřletého studia zakončeného maturitou a tříletého (později pětiletého) nástavbového studia na škole existovaly i další formy 5

4 studia jednoletá nástavba pro pracovníky JZD, dvouletá zemědělská mistrovská škola a dálkové studium. Výrazně nové podmínky pro rozvoj školy nastaly po listopadu Rozpadla se jednotná zemědělská družstva, zanikaly státní statky, měnily se postoje státu k zemědělské problematice. Tyto změny vyvolaly nutnost změnit charakter studia na zemědělské škole. Nový přístup se projevil především přechodem od úzké specializace k oborům obsáhlejším, zaváděním výpočetní techniky do školních učeben se zřetelem k jejímu praktickému využívání nejen v zemědělských profesích, organizováním různých kurzů a také přípravou studentů ke studiu na vysokých školách. Vnitřně se diferenciovala struktura oboru Mechanizace a služby. Přibývala postupně různá zaměření až do současné podoby. K oboru Mechanizace a služby a Veterinární prevenci přibyl od 1. září 1999 obor Zahradnictví, který nahradil zaměření Výsadba a údržba veřejné zeleně. V současné době škola aktivně spolupracuje jak s odbornou veřejností, tak i s rodiči, bývalými absolventy, učiteli a žáky základních škol. Své praktické dovednosti prezentují studenti na dnes již téměř tradičních vánočních a velikonočních výstavách a také na každoroční výstavě jablek. Žáci a výchovní poradci 6

5 základních škol nás navštěvují v rámci Dne dovedností. Podnětná je i spolupráce s partnerskou rakouskou školou Landwirtschaftliche Fachschule Edelhof a zahradnickou školou Langenlois. Absolventi a učitelé se letos už počtvrté setkají na absolventském plesu. 120 let trvání naší školy prověřilo její kvality a potvrdilo oprávněnost jejího postavení v rámci zemědělského školství nejen v rámci kraje. Na základě materiálů Mgr. Milady Kolářové zpracovala Mgr. Zdenka Antalová August Zátka ( ) Narodil se v rodině českobudějovického podnikatele a politika Hynka Zátky. Studoval na jindřichohradeckém a českobudějovickém gymnáziu a na Právnické fakultě pražské univerzity. Po absolvování vojenské služby a předepsané soudní praxe ve Štýrském Hradci vstoupil do advokátní kanceláře V. Grünwalda a od 1876 provozoval v Č. Budějovicích samostatnou advokátní praxi v domě svého otce v Krajinské třídě. Oženil se s Johannou Klavíkovou, vnučkou bývalého starosty F. J. Klavíka. Č. Budějovice patřily v 1. polovině 19. století k silně konzervativním centrům s převahou německého obyvatelstva. Češi se zde začali více prosazovat až po roce 1848, kdy byl založen odbor Slovanské lípy za předsednictví otce Hynka Zátky. Prosazování Čechů však stagnovalo ještě do počátku 70. let, kdy bylo téměř zlikvidováno české školství ve městě. Česká strana v této době nebyla schopna financovat větší politické a kulturní akce. Na politickou scénu vstoupil v roce 1870, kdy promluvil na předvolebních schůzích v Besedě českobudějovické, která patřila 7

6 k nejdůležitějším spolkům. Podle stanov bylo jejím základním úkolem probuzení a zesílení národního sebevědomí, snaha o duševní a hmotné povzbuzení členstva, odstraňování veřejných vad a nedostatků a pěstování zábavy a vzájemné podpory. Později začal pracovat v několika výborech ve výboru Besedy Českobudějovické, Měšťanského pivovaru a Záložny českobudějovické. Podílel se také na založení Českého politického spolku a Matice školské, jejímž úkolem bylo zřizovat a udržovat české národní školy. Řídila se heslem České dítě patří do české školy. V roce 1878 byl zvolen poslancem českého zemského sněmu, působil zde až do první světové války.v 80. letech převzal úlohu politického mluvčího českobudějovických Čechů. Velkou pozornost věnoval místnímu českému školství, v němž viděl záruku posílení národních pozic ve městě. V hospodářské sféře se zasloužil o vznik některých významných podniků s českým kapitálem, např. smaltovny a Českého akciového pivovaru. Dokázal vzkřísit české školství v Č. Budějovicích. Byl přívržencem národní strany (staročeské), patřil k nacionálně tolerantním politikům a po celou politickou činnost prosazoval spravedlivé česko-německé vyrovnání na místní úrovni. Vypracoval návrh národnostní dohody, která vešla do povědomí veřejnosti jako Českobudějovický pakt, a účastnil se od r neúspěšných jednání o její realizaci. Během událostí spjatých s vznikem Československa působil v českobudějovickém Národním výboru a v listopadu 1918 se stal předsedou správní komise dočasně nahrazující obecní zastupitelstvo.řízení městské správy se tak ujal jako první Čech po 53 letech. Vzhledem k pokročilému věku na počátku 20. let ukončil politickou práci i společenské aktivity a odešel do ústraní. Mgr. Zdenka Antalová Profesor Václav Josef Štěpán ( ) Narodil se v Zamachách u Všelis na Mělnicku 24. ledna Po studiu gymnázia v Mladé Boleslavi a Střední hospodářské školy v Roudnici a zemědělské praxi začal v listopadu roku 1897 vyučovat v České rolnické škole v Českých Budějovicích. Současně vstoupil 8

7 do rybářského klubu a navázal odbornou spolupráci s Josefem Šustou a jeho synem Ing. Václavem Šustou. V roce 1906 se jim podařilo rozšířit Rybářský klub na dva odbory: Odbor hospodařící na vodních tocích a odbor rybníkářský s názvem Jihočeské rybářské združení, které po pěti letech rozšířilo svoji působnost na celé Čechy pod názvem Zemská jednota rybářská. V roce založil V. J. Štěpán, spolu s MUDr. J. Pečírkou a MUDr. K. S. Schneiderem při Rolnické škole Výzkumnou stanici rybářskou a hydrobiologickou, která mu umožnila zkvalitnit a rozšířit vyšetřovací, kontrolní, pokusnou a výzkumnou činnost a připravovat učební pomůcky pro plánovanou rybářskou školu, která byla založena v roce Prvním ředitelem této založené školy se stal právě V. J. Štěpán. E. Štědronský Domov mládeže Na DM SOŠ VaZ je ubytováno 113 žáků školy v poměru 50 chlapců a 63 dívek. O tento počet se stará kolektiv 5-ti vychovatelů a vedoucí DM. Dalších 124 žáků naší školy je ubytováno na DM U Hvízdala, na DM Nerudova a na DM Rudolfov. Kromě výchovné práce se svými skupinami je každý vychovatel pověřen organizováním určitého druhu zájmové činnosti, která je nabízena všem ubytovaným na DM formou kroužků, organizováním různých kulturních a společenských akcí a besed na různá témata. V rámci zájmové činnosti mají žáci možnost využívat tělocvičnu, posilovnu, horská kola, kulečník, stolní tenis, počítačovou učebnu na DM, knihovnu a čítárnu, hudební místnost a "bar". Hana Černochová 9

8 Ředitelé škol Rudolfovská Hynek Burian Richard Purkhart Vilém Klavík Josef Vítovec Ing. Rudolf Treybal Ludvík Špička Bedřich Budinský Mgr. A. Nikrmayer Václav Vokáč Jan Míka Ing. Vondřich Josef Dubec Vodenka Miroslav Brom Ing. František Koubek Ing. Adolf Viktůrek Ing. Zdeněk Šiller Ing. Jaroslav Dvořák 1998-? Ing. Břetislav Kábele Na Sádkách 1945 zánik Německé rolnické školy (od roku 1886), vzniká základní odborná zemědělská škola s připojenou hospodyňskou školou Rudolf Karpíšek vznik jednoroční rolnické školy chovatelské Josef Dubec Ing. Jan Trajer (od roku 1958 též veterinární obor) Ing. František Fogl Ing. Zdeněk Šiller (sloučení se školou v Rudolfovské ul.) 10

9 Nové Hrady Karel Novák Bohumír Houska Ing. Milan Hromas Ing. Josef Maryška Ing. Libuše Březinová 1996-? Ing. Břetislav Kábele Mgr. Marie Lencová, Ing. Ludmila Matoušková Seznam zaměstnanců školy Vedení školy Ing. Břetislav Kábele Ing. Roman Blábolil MVDr. Zuzana Skořepová ředitel školy statutární zástupce zástupce ředitele školy ředitele školy oboru oboru Veterinární Mechanizace a služby prevence Ing. Pavel Trubač Ing. Milan Pavel Ing. Věra Cimlová zástupce ředitele školy vedoucí dílen zástupce ředitele školy oboru Zahradnictví pro ekonomiku a investice 11

10 Hana Černochová vedoucí domova mládeže Ing. Ludmila Matoušková vedoucí ZIS Pedagogičtí pracovníci Mgr. Zdeňka Antalová Ing. Radka Beerová Mgr. Eva Benedová všeobecně vzdělávací odborné předměty všeobecně vzdělávací předměty předměty Ing. Roman Blábolil Mgr. Jan Boháč Ing. Valerie Bohony odborné předměty všeobecně vzdělávací odborné předměty předměty Ing. Jitka Brodská Václav Březina Mgr. Olga Cahová odborné předměty odborné předměty všeobecně vzdělávací předměty 12

11 Ing. Věra Cimlová Jan Doležal Ing. Václav Forejt odborné předměty odborné předměty odborné předměty MVDr. Martin Hála Ing. František Hanousek MVDr., Ing. Josef Haták odborné předměty odborné předměty odborné předměty Miroslav Hofman Ing. Vojtěch Homolka Bc. Vlastislav Chalupa odborné předměty odborné předměty odborné předměty Ing. Dušan Jakovljevič Jiří Janouch Miloslav Jodl odborné předměty odborné předměty odborné předměty 13

12 Ing. Břetislav Kábele Mgr. Josef Kára Ing. Jiří Kazimour odborné předměty všeobecně vzdělávací odborné předměty předměty Ing. Agáta Kočí MVDr. Stanislav Kollar Ing. Václav Korčák odborné předměty odborné předměty odborné předměty Ing. Blanka Kovaľová Ing. Jitka Kratochvílová MVDr. Tomáš Krejčíř odborné předměty odborné předměty odborné předměty Zdeněk Kubal Mgr. Zdeňka Kudrnová Mgr. Marie Lencová odborné předměty všeobecně vzdělávací všeobecně vzdělávací předměty předměty 14

13 Mgr. Petr Mezera MVDr. Renáta M onczková Ing. Silvie Mrázová všeobecně vzdělávací odborné předměty odborné předměty předměty Ing. Milan Pavel MVDr. Marie Pechová Mgr. Lenka Petrášová odborné předměty odborné předměty všeobecně vzdělávací předměty Ing. Vratislav Petrů MVDr. Jana Posekaná Mgr. Romana Pospíšilová odborné předměty odborné předměty všeobecně vzdělávací předměty Mgr. Branislav Revaj odborné předměty Mgr. Tomáš Rolínek všeobecně vzdělávací předměty Ing. Miloslav Silovský odborné předměty 15

14 MVDr. Zuzana Skořepová odborné předměty Mgr. Jiří Straka všeobecně vzdělávací předměty Ing. Kamila Šabatová odborné předměty Ing. Jan Štěpka odborné předměty Ing. Jaroslava Švecová odborné předměty Bc. Vojtěch Talíř odborné předměty Ing. Pavel Trubač Mgr. Eva Trubačová MVDr. Marie Uhlířová odborné předměty všeobecně vzdělávací odborné předměty předměty Bc. Petr Válek Mgr. Helena Vaníčková Ing. Jana Vávrovská odborné předměty všeobecně vzdělávací odborné předměty předměty 16

15 Mgr. Jana Vochozková MVDr. Petr Zeman Ing. Miloš Zlatohlávek všeobecně vzdělávací odborné předměty odborné předměty předměty Vychovatelé Hana Černochová Jana Korčáková Marie Líkařová Eva Polášková Marta Šáchová Marie Vrbinkovičová Technicko-hospodářští pracovníci a provozní pracovníci Blábolilová Jana Brázdová Dagmar Cimlová Věra Ing. Daněk Jan Herdová Marta Jílková Zdeňka sekretářka ředitele skladnice zást. řed. pro ekonomiku a investice zahradník, údržbář uklízečka uklízečka 17

16 Kahounová Jana Kňourková Hana Kříž Jaroslav Matoušková Ludmila Ing. Mikoláš Zdeněk Nouzová Hana Novotný Miroslav Panušová Hana Petrovská Marcela Pospíchal František Ing. Sihelníková Anna Soukupová Mirka Šulc Vojtěch Šuterová Marie Tomášková Zdeňka Vanišová Ludmila Vaňousová Alena Vávrová Renata Vítovec Josef účetní uklízečka údržbář vedoucí ZIS údržbář uklízečka údržbář uklízečka asistentka vet. oboru údržbář mzdová účetní uklízečka řidič, údržbář uklízečka hospodářka uklízečka uklízečka uklízečka školník údržbář Pracovníci školní jídelny Carhounová Iveta Honzová Marcela Janderová Helena Kadlecová Květa Klímová Ludmila Laszáková Marie Marešová Miloslava Masopustová Renata Nováková Marie Nyiriová Jiřina Vaněčková Alena Vrážková Hana kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka vedoucí kuchyně kuchařka Ing. Roman Blábolil 18

17 Obor: Mechanizace a služby Zaměření: Výpočetní technika a automatizace mechanizovaných služeb, Zemědělská mechanizace a služby, Dopravní a servisní služby Studium tohoto oboru je na naší škole čtyřleté a zakončené maturitní zkouškou. Výuka ve všech zaměřeních je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Výuka teoretická probíhá ve třídách a v moderně vybavených učebnách jazykových, v učebnách zemědělské techniky a také v učebnách počítačových. V průběhu studia absolvují naši studenti výuku všeobecně vzdělávacích předmětů jako je český jazyk a literatura, matematika, občanská nauka, dějepis, fyzika, chemie, právo, práce s počítačem a tělesná výchova. Z nabídky cizích jazyků je to němčina a angličtina, u zaměření Výpočetní technika a automatizace mechanizovaných služeb dále ještě technický anglický jazyk. K odborným předmětům patří základy zemědělství, stroje a zařízení, motorová vozidla, servis a opravy a ekonomika. Mezi výběrové předměty patří elektrotechnika a automatizace, mechanika, strojnictví, technický anglický jazyk, elektronické měření a elektronické počítače. Také praktická část výuky je pestrá a nabízí možnost získání mnoha zkušeností pro dané zaměření. Praktická cvičení probíhají v dílenských učebnách, jsou to například kovárna, svařovna, brusírna, truhlárna. Studenti zjišťují závady přímo na automobilech a traktorech a učí se tyto závady odstranit. V počítačových učebnách probíhají také praktická cvičení. Studenti absolvují část praktické výuky také přímo na pracovištích různých firem a podniků. K vyhledávaným aktivitám patří absolvování svářečského kurzu a získání svářečského oprávnění. Navštěvovaný je také kurz obsluhy motorové pily. Předností je dále absolvování předmětu motorová 19

18 20 vozidla spojené s výukou jízdy osobním a nákladním automobilem a bezplatné získání řidičského oprávnění na tyto automobily. Kromě toho mohou studenti jezdit také na motocyklu nebo se naučit jezdit traktorem. Všem studentům je přístupná knihovna umělecké literatury, ale také Základní informační středisko, které bezplatně zapůjčuje odborné knihy, učebnice, příručky, slovníky a časopisy. Ve svém volném čase mohou studenti navštěvovat studovnu a klubovnu na Domově mládeže, DM mimo jiné nabízí množství kroužků a dalších mimoškolních aktivit. Využívané jsou také počítačové učebny s bezplatným připojením na internet. Naši studenti se zúčastňují různých soutěží a olympiád, při kterých hájí čest a jméno školy. V mezinárodní soutěži ve svařování se v poslední době umístili na 1. místech. Úspěšnými řešiteli jsou také v jazykových a matematických soutěžích školních i vyšších úrovní. Mezi studenty se pohybují i velmi zruční řidiči, což mají možnost předvádět na dovednostních soutěžích. Za zmínku jistě stojí také uplatnění absolventů v praxi. Mnozí z nich pokračují ve studiu na vysokých či vyšších odborných školách. Absolventi zaměření Výpočetní technika a automatizace mechanizovaných služeb mohou pracovat jako počítačoví technici, správci počítačové sítě, zástupci zahraničních prodejních firem,

19 servisní a dopravní technici, dispečeři mechanizovaných prostředků, řidiči, svářeči a celní deklaranti. Absolventi zaměření Zemědělská mechanizace a služby jako technici v zemědělských podnicích, soukromí zemědělci, pracovníci obsluhy zemědělské techniky, pracovníci zpracovatelských podniků, taktéž jako řidiči, svářeči a zástupci zahraničních prodejních firem. Absolventi zaměření Dopravní a servisní služby jako servisní a dopravní technici, zástupci zahraničních prodejních firem, dispečeři dopravy, podnikatelé v autodopravě, provozovatelé autoškoly, řidiči, svářeči, celní deklaranti a automechanici. Mgr. Olga Cahová Obor: Veterinární prevence Obor Veterinární prevence tradičně oslovuje studenty se zájmem o zvířata, o jejich chov, výcvik a péči o ně. Studium tohoto oboru je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou, je zaměřené zejména na chov domácích a exotických zvířat, veterinární prevenci a hygienu a analýzu potravin. Nezbytnou součástí výuky je její praktická část, která se provádí v laboratořích, na farmách s různými typy živočišné výroby, v ordinacích veterinárních lékařů, v zoologických zahradách, na jatkách. Další rovinou výuky jsou četné přednášky pořádané na půdě školy, exkurze na zajímavá vědecká pracoviště, chovné stanice či ojedinělé provozy.velice se osvědčuje i metoda projektového vyučování, která žaky motivuje k samostatné práci studenti musí za odborného vedení svých učitelů sami zpracovat vybrané téma, což maximálně podporuje jejich kreativitu a samostatnost v získávání a zpracovávání nových informací. Mnozí z nich velmi úspěšně reprezentují školu na odborných olympiádách v krajských i republikových kolech. 21

20 Studenti také mohou absolvovat kurz myslivosti, kosmetiky zvířat a inseminace, složit předepsané zkoušky a získat osvědčení, které je bude opravňovat k plně kvalifikované práci. Součástí studia je bezplatné získání řidičského průkazu skupiny B. Uplatnění absolventa tohoto oboru je velmi široké. Může pracovat jako asistent veterinárního lékaře, kontrolor a analytik hygieny potravin, laborant, inseminační technik, může podnikat v kynologii, hiporehabilitaci nebo v oblasti kosmetiky zvířat. Většina studentů ovšem odchází na vysoké školy. Obor Veterinární prevence se tradičně těší velkému zájmu a jeho absolventi jsou často vyhlášenými odborníky ve svém oboru. Mgr. Lenka Petrášová Obor: Zahradnictví Tento obor je nejmladším oborem na škole a navázal na předcházející Výsadba a údržba veřejné zeleně. Studium je čtyřleté zakončené maturitní zkouškou. Absolvent má po úspěšném ukončení studia uplatnění ve funkcích v zahradnických podnicích nebo soukromých zahradnických firmách. Je připraven též pro výkon prací v oblasti tvorby životního prostředí. Studium není specializované na žádnou oblast zahradnické výroby. Obsah výchovy a vzd ělávání je stanoven tak, 22

21 aby žáci mohli po absolvování studia vykonávat činnosti vymezené profilem absolventa nebo se ucházet o studium na vyšších a vysokých školách. Během studia žák získává vědomosti ze všeobecných a odborných předmětů.povinně se učí jednomu cizímu jazyku, je schopen pracovat s počítači, komunikovat na úrovni s ostatními lidmi. Mezi odborné předměty patří především květinářství, zelinářství, ovocnictví, sadovnictví, základy zahradní architektury, vazačství a aranžování květin a další. Teorie je vždy doplněna praktickou výukou jednak ve cvičeních a jednak praxích. Praxe vykonávají studenti jednak v areálu školy a jednak na smluvních pracovištích především v regionu jižních Čech a jsou doplňovány též odbornými exkurzemi. Povinnou součástí výuky jsou motorová vozidla, kdy student získá řidičský průkaz na osobní automobil. Studenti se během studia prezentují svojí tvorbou na výstavách ve škole nebo ve městě. Maturitní zkoušky v současné době se konají z jazyka českého, volitelného předmětu, bloku odborných předmětů a praxe. Po studiu nacházejí studenti uplatnění jako zahradnický technik, pracovník v obchodních službách, podnikatel na úseku projektování a údržby zeleně, podnikatel na úseku zahradnických služeb a podobně. Každý rok se přijímá 30 studentů a o studium je zájem. Ing. Pavel Trubač 23

22 Vzpomínky zaměstnanců a absolventů Naše škola má velice bohatou historii a tradici. Absolvovalo zde mnoho generací studentů, kteří nacházeli široké uplatnění nejen v zemědělských oborech, na které byla škola během svého působení zaměřena. Požádali jsme několik absolventů školy o krátký rozhovor, kde nás zajímalo hlavně to, co jim škola pro život dala a jak se na úroveň naší školy dívají dnes, s odstupem několika let, kdy se situace zejména v zemědělství podstatnou měrou změnila. Oslovení absolventi nám ochotně poskytli rozhovor, z kterého Vám přinášíme jejich poznatky a názory na těchto několika stránkách. Pan Josef Matouš, absolvent školy, v současné době starosta obce Hosín Jak jste se ke studiu na naší škole dostal? Začal jsem pracovat jako opravář v dílnách zemědělského družstva. Přešel jsem na funkci zásobovače, kde už se požadovalo středoškolské vzdělání. Přihlásil jsem se ke studiu na tehdejší Střední zemědělské technické škole v Českých Budějovicích. Jaké byly začátky? Zpočátku velké obavy, jestli všechno zvládnu. Poměrně velké nároky na učení jsem překonal soustavným a pravidelným studiem, které nakonec vedlo k tomu, že jsem odmaturoval s vyznamenáním. Co Vám škola dala pro život? Škola mi velice pomohla jak v osobním, tak v profesním životě. Zejména v tom, že po roce 1989 vznikla v zemědělských družstvech situace, kdy byl nadbytek pracovníků, zemědělská výroba se začala redukovat. To, že jsem měl středoškolské vzdělání mi umožnilo pracovat jako mistr odborného výcviku při výchově učňů. Toto místo jsem zastával celých 15 let spolu s funkcí místostarosty, v současné době pracuji jako uvolněný starosta obce. 24

23 Jak na školu vzpomínáte? Velice rád a často, škola mi dala hodně odborných vědomostí, které pro svou práci využívám doposud. Dala mi široký rozhled a poznání, že když člověk něčeho chce dosáhnout a je ochoten pro to něco udělat, tak to dokáže. Jak vidíte naši školu dnes? Dnes je poněkud jiná doba, situace v zemědělství se podstatně změnila, jsem však přesvědčen o tom, že dnešní absolventi Vaší školy ve všech oborech, které studují, najdou široké uplatnění. Staví se na dobrých základech všeobecného i odborného vzdělání, které lze určitě uplatnit i v jiných profesích. Pokud srovnám s minulostí, už i my jsme byli rozhodně na stejné odborné úrovni, jako třeba studenti tehdejších průmyslových škol. Děkujeme za rozhovor, na závěr je nutno dodat, že pan Matouš byl hned po revoluci 1989 pro svou povahu, pracovitost a obětavost drtivou většinou občanů zvolen do zastupitelstva obce. Jako dalšího jsme požádali o rozhovor pana Svobodu v současné době pracuje ve funkci mechanizátora ZD Sedlec Kdy jste na škole studoval? Nastoupil jsem v roce 1961, maturoval jsem v roce V této době se hodně měnilo vybavení a zařizování školy, vzpomínám si, jak jsme zřizovali tehdejší internát v Luční ulici dřevěnou, montovanou stavbu, internát na Piaristickém náměstí v objektu kláštera. Rovněž se přestavovaly staré dílny, pomáhali jsme při betonování podlah a usazování strojů pro praktickou výuku. Kdo byl Váš třídní učitel? Náš třídní učitel byl pan profesor Leskovec byli jsme třída T4B. 25

24 Co Vám škola dala do života? Na školu mám jen ty dobré vzpomínky. Po absolvování a úspěšném odmaturování jsem byl dva roky na vojně, po návratu jsem nastupoval do JZD Dívčice na dílnu a již po 14 dnech ze mne udělali mistra dílny. Co bylo největším problémem v této funkci? Největší problém bylo obstát před mnohem staršími kolegy, kteří měli velmi bohaté zejména praktické zkušenosti a já je měl řídit. Nakonec se vše vyvíjelo bez zvláštních problémů a jako parta jsme brzo našli společnou řeč. Postupně jsem pak přecházel na další funkce v r jako mechanizátor, v r po sloučení družstev jako vedoucí dílen a v roce 1983 jako mechanizátor sloučeného družstva Sedlec. Po celou dobu jste pracoval jenom v JZD Sedlec? Ano, od počátků v Dívčicích až do současné doby v ZD Sedlec, jehož součástí Dívčice jsou. Kdy naposledy jste se byl ve škole podívat? Už dlouho jsem ve škole nebyl, mám o ní jen skrovné informace. Je jistě zajímavostí, že do této školy chodil už můj děda tenkrát to byla ještě tzv. Rolnická škola, bylo to někdy před válkou. Máme doma ještě fotografii z této doby společná fotografie tehdejších žáků školy. Od doby, kdy jsem zakončil studium už z bývalých učitelů není na škole nikdo, za kým bych šel zavzpomínat na časy studií. Vzpomínám na pány učitele Vlka, Ryanta, Kohouta, Brabce, Biedermana, Irmiše, Pospíchala. Co jste tenkrát měli ve škole za vozidla? Autoškolu jsme jezdili s 50 Suprem, z nákladních aut tam byla PV3S, Robur, motocykl JAWA 350. Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně zdraví a úspěchů. 26

25 Dalším absolventem naší školy, který byl ochoten se s námi podělit o vzpomínky ze studií a poznatky ze školy byl pan Ing. Václav Chmel. Kdy Vy jste navštěvoval školu a jaké na ni máte vzpomínky? Nastoupil jsem do tehdejší SZTŠ mechanizační v roce 1968, tedy v době, která obnášela spoustu změn, které zasahovaly do celého našeho života. Maturovali jsme jako ročník v roce Tyto čtyři roky považuji za velmi účelně a intenzivně prožité. Na tuto školu nemohu říci jediného křivého slova, velmi a často vzpomínám zvláště na to dobré, co nás dobou studia provázelo. Jak se Vám studovalo. Bylo to studium obtížné? Trochu problém byl v tom, že jsem měl ve druhém ročníku vážný úraz nohy a větší část roku jsem strávil jako nemocný. Díky pochopení profesorů jsem na konci roku vykonal rozdílové zkoušky a mohl jsem tak ročník uzavřít a postoupit do dalšího. Byl jsem rád, že jsem mohl pak maturovat se spolužáky, se kterými jsem začal studovat. Vracíte se někdy do školy? Rád, teď už méně, v létech, kdy bylo zemědělství ještě prosperujícím odvětvím jsem spolupracoval se školou jako člen odborné komise při pořádání různých soutěží studentů v odborných dovednostech. To bylo někdy v letech Teď docházím do školy jako rodič, studuje tu můj syn, který se připravuje v posledním ročníku k maturitní zkoušce. Jak vidíte školu dnes s odstupem těch několika let? Zachytil se tu správný trend, kromě toho že poskytujete teoretické vzdělání, získávají studenti též hodně praktických dovedností. Pokud mohu posoudit, my jsme tenkrát měli možná trochu více praxe, což bylo pro vstup do zaměstnání velice dobré. Jedna z věcí, kterou dnešním studentům závidím je spousta spolužaček. Za nás studovalo na celé škole pouze jediné děvče. Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně úspěchů Vám i synovi u maturitní zkoušky. 27

ROČENKA 2009-2010. SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky KONTAKTY:

ROČENKA 2009-2010. SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky KONTAKTY: ROČENKA 2009-2010 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky KONTAKTY: Telefon: 387 924 111 Internet: http://www.soscb.cz E-mail: kabele@sosvaz.cz 1 Úvodní

Více

Instrukce pro sestavení rozpočtu školy z roku 1911; (soa)

Instrukce pro sestavení rozpočtu školy z roku 1911; (soa) ALMANACH Instrukce pro sestavení rozpočtu školy z roku 1911; (soa) Almanach Střední průmyslové školy stavební v Českých Budějovicích 1910-2010 Vážení absolventi, učitelé a další přátelé Střední průmyslové

Více

Střední. a Vyšší odborné. k 70. výročí založení. zdravotnické školy. školy zdravotnické. v Plzni

Střední. a Vyšší odborné. k 70. výročí založení. zdravotnické školy. školy zdravotnické. v Plzni Almanach k 70. výročí založení Střední zdravotnické školy Almanach k 70. výročí založení Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Plzni - 1 - 70 let zdravotnického školství v Plzni

Více

Výchovně vzdělávací plán pro školní rok 2014-2015

Výchovně vzdělávací plán pro školní rok 2014-2015 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice, Rudolfovská 92, PSČ 372 16 Organizační směrnice č. 6/2014 Výchovně vzdělávací

Více

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední odborná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 dle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 15/2005 Název školy: Gymnázium, Český Krumlov Identifikátor zařízení: 600 008 231 IČO: 00 583 839 Sídlo

Více

Leopold Batěk, Praha 1922 Ředitel městských sadů na Královských Vinohradech, zakladatel školy.

Leopold Batěk, Praha 1922 Ředitel městských sadů na Královských Vinohradech, zakladatel školy. Lidstvo přišlo k poznání, že zahrada není zbytečným přepychem, že věnuje-li se peníz na kus zeleně, vydá-li se za květinu, zdobící příbytek, není vyhozen, ale naopak, že jest to kapitál, na dobrý úrok

Více

Motto: Vzorec na život z taháku nevyčteš

Motto: Vzorec na život z taháku nevyčteš Almanach? Má-li být almanach ukázkou toho nejtypičtějšího za uplynulé období, muselo by v něm být všechno, co se v této době povedlo a co vítězilo, ale také s čím se zápasilo a co někdy pokulhávalo. Jenže

Více

JAK (NE)PŘIJÍMÁM ŽÁKY DO ŠKOLY

JAK (NE)PŘIJÍMÁM ŽÁKY DO ŠKOLY JAK (NE)PŘIJÍMÁM ŽÁKY DO ŠKOLY Již několik let funguje v našem školství spravedlivý klausovský systém tří přihlášek na střední školy. To málo, co nalézáme v lavicích devátých tříd, je totálně rozmělněno

Více

penzijní reforma OVB Journal Pro OVB již začala Úspěch je věcí cílených aktivit Naše bilance za minulý rok je nadmíru dobrá

penzijní reforma OVB Journal Pro OVB již začala Úspěch je věcí cílených aktivit Naše bilance za minulý rok je nadmíru dobrá OVB Journal duben 2008 Pro OVB penzijní reforma již začala Úspěch je věcí cílených aktivit Naše bilance za minulý rok je nadmíru dobrá Všichni žijeme pod jednou oblohou Rozhovor se zemskou ředitelkou Danou

Více

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012.

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012. Obsah Úvodní slovo ředitele školy... 5 Charakteristika školy... 6 Obory vzdělání... 12 Personální zabezpečení školy... 22 Přijímací řízení... 26 Výsledky vzdělávání... 26 Prevence sociálně patologických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2005 / 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2005 / 2006 Slovo ředitele Vážené dámy a pánové, před několika dny mě ve škole navštívil náš absolvent a letošní maturant Rudolf Píša. Ve výroční zprávě o něm můžete v různých

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Výroční zpráva za školní rok 2008 / 2009 Gymnázium, Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 dle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 15/2005 Název školy: Gymnázium, Český

Více

Výroční zpráva. Výroční. Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun. za školní rok 2013/2014. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Výroční. Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun. za školní rok 2013/2014. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční za školní rok 2013/2014 Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Telefon: +420 465 321 098 Fax: +420 465 321 098 Adresa: Dolní Třešňovec 17 563 22

Více

Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia. Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia. Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia Výroční zpráva o činnosti školy / Výroční zpráva o činnosti školy Strana Charakteristika školy Zaměstnanci školy Studentská rada, ada Spolku rodičů a přátel Havlíčkova

Více

ALMANACH. Střední průmyslová škola elektrotechnická v Rožnově pod Radhoštěm

ALMANACH. Střední průmyslová škola elektrotechnická v Rožnově pod Radhoštěm ALMANACH Střední průmyslová škola elektrotechnická v Rožnově pod Radhoštěm 1951-2006 ALMANACH k 55. výročí založení SPŠE Rožnov pod Radhoštěm 1951 2006 Publikace byla vydána u příležitosti 55. výročí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 dle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 15/2005 Název školy: Gymnázium, Český Krumlov Identifikátor zařízení: 600 008 231 IČO: 00 583 839 Sídlo

Více

ÚVODEM...5 80 LET IVANČICKÉHO GYMNÁZIA V DATECH...6 VYBRÁNO Z MATURITNÍCH PRACÍ...8

ÚVODEM...5 80 LET IVANČICKÉHO GYMNÁZIA V DATECH...6 VYBRÁNO Z MATURITNÍCH PRACÍ...8 Ivančice OBSAH ÚVODEM...5 80 LET IVANČICKÉHO GYMNÁZIA V DATECH...6 VYBRÁNO Z MATURITNÍCH PRACÍ...8 ZE ŽIVOTA ŠKOLY...10 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŽÁCI GYMNÁZIA...10 PROFESNÍ ORIENTACE STUDENTŮ GJB...12 Výsledky profesní

Více

Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia

Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2003 2004 Výroční zpráva o DVPP v roce 2003 Výroční zpráva o hospodaření školy Finanční rok 2003 Výroční zpráva o poskytování

Více

č. j. 2013/1382 ze dne 19. 9. 2013 Výroční zpráva

č. j. 2013/1382 ze dne 19. 9. 2013 Výroční zpráva č. j. 2013/1382 ze dne 19. 9. 2013 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Obsah Základní údaje o škole... 6 Vedení školy... 6 Charakteristika školy... 7 Přehled oboru vzdělávání v rejstříku škol... 9 Kapacity

Více

Informační bulletin Školského komplexu

Informační bulletin Školského komplexu Informační bulletin Školského komplexu Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s.

Více

IInstrukt nstrukt or 2015 or 2015 P P ř ortr íběhéty instrukt y instrukt orů orů oceněných v projektu Pospolu oceněných v projektu Pospolu

IInstrukt nstrukt or 2015 or 2015 P P ř ortr íběhéty instrukt y instrukt orů orů oceněných v projektu Pospolu oceněných v projektu Pospolu Instruktor2015 2015 Instruktor Portréty instruktorů Příběhy instruktorů oceněných v projektu Pospolu oceněných v projektu Pospolu Autorský kolektiv: Taťána Vencovská, Martina Kaňáková, Lenka Bečvářová

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006)

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Starostův sloupek Průběžné informace o projektu Léčebné centrum sv. Markéty zaznívají pravidelně na jednáních zastupitelstva města, nicméně ne

Více

berounského gymnázia 1910 2010

berounského gymnázia 1910 2010 berounského gymnázia 1910 2010 ISBN 978-80-904318-5-0 Obsah I. Škola má narozeniny Stovka se má oslavit... 6 Přání studentů... 7 II. Škola 2000 2010 Desetiletí 2000 2010 v kostce...12 Když se škola stěhuje...14

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2011/2012 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Rožnov pod Radhoštěm dne 15. října 2012 1 Obsah výroční zprávy strana

Více

Firemní komunikace. OVB Journal. Nové nástroje mohou být velkou zbraní, jen se je naučit používat

Firemní komunikace. OVB Journal. Nové nástroje mohou být velkou zbraní, jen se je naučit používat OVB Journal ŘÍJEN 2009 Firemní komunikace Nové nástroje mohou být velkou zbraní, jen se je naučit používat Cílevědomý Pavel Horák Když člověk něco chce, měl by to udělat hned Rodinný typ Antonín Rajgl

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

Volili jsme krajské zastupitelstvo

Volili jsme krajské zastupitelstvo 11 listopad 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Volili jsme krajské zastupitelstvo ČSSD KSČM KDU-ČSL ODS PRO VYS. TOP 09 Telč - město 21,87 16,39 14,09 10,49 21,46 3,12

Více

Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu

Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu Strana Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu Číslo 1 - únor 2009 Ročník 11 Cena 5,- Kč Zvonička sv. Václava ve Štěpánovské

Více

ACADEMIA MERCURII. soukromá střední škola, s.r.o. Náchod, Smiřických 740

ACADEMIA MERCURII. soukromá střední škola, s.r.o. Náchod, Smiřických 740 ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Náchod, Smiřických 740 Škola v Náchodě Sokolovna, 1992 2002 Škola v Hronově, 1993 2002 1. září 1992 Soukromá střední škola podnikatelská Náchod 1. ledna

Více