Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Konkurenceschopnost a kvalita - cesta k úspěchu zemědělského podniku 4 - Olomoucko, reg. č. 10/010/1310b/571/ Institut pro Regionální Spolupráci a OAK Brno-město a Brno-venkov Kotlářská 53, Brno Integrovaná ochrana proti vybraným chorobám m a škůdcům m ovocných dřevind Ing. Petr Ackermann Petr Ackermann Ekovín Brno 2 Směrnice EP a R 2009/128 ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnosti Společenstv enství za účelem udržiteln itelného používání pesticidů Národní akční plány Snížen rizik a omez vlivu používání pesticidů na lidské zdraví a ž.. p. Podpora zavádění integrované ochrany a alternativních postupů pro snižov ování závislosti na použit ití pesticidů Plodinové postupy Odborná příprava, prava, prodej pesticidů,, zvyšov ování povědom domí Zařízen z pro použit ití pesticidů Obecné zása IOR IOR - povinná od roku Integrovaná ochrana Definice IOBC Systém m regulace škodlivých organizmů,, který využívá všechny ekonomicky, ekologicky a toxikologicky přijatelnp ijatelné meto pro udržen škodlivých organizmů pod prahem hospodářsk ské škodlivosti s přednostnp ednostním využit itím m přirozených p limitujících ch faktorů 4 Integrovaná ochrana Směrnice 2009/128 ES Pečliv livé zvažov ování všech dostupných metod OR a následnn sledná integrace všech v vhodných opatřen,která potlačuj ují rozvoj populací š.o. a udržuj ují požívání POR na úrovních, které lze z hospodářsk ského a ekologického hlediska odůvodnit a které minimalizují rizika pro lidské zdraví a životní prostřed edí 5 Obecné zása IOR Nepřímá opatřen k omez výskytu škodlivých organizmů Střídání plodin Vhodné pěstební postupy omezují výskyt š.o. a podporující užitečné organizmy Využit ití odolných odrůd Vyrovnané hnoj,, vápnv pnění a vodní režim Hygienická opatřen a podpora užiteu itečných organizmů Sledování ŠO O pomocí vhodných postupů pozorování,, systémy varování,, předpovp edpovědi di a diagnostika (využit ití poradenství) Na základz kladě sledování podmínek a výskytu rozhodování o proved opatřen (prahy škodlivosti) Uplatnění biologických, fyzikáln lních a jiných nechemických metod Použit ití pesticidů specifických ke škodlivým organizmům m s minimáln lními vedlejší šími vlivy na lidské zdraví,, necílov lové organizmy a životní prostřed edí Při i opakovaném m použit ití využit ití antirezistentních strategií Na základz kladě záznamů a sledování ověř ěřování úspěšnosti provedených záznamz znamů 6

2 Integrovaná ochrana Preventivní pěstební opatřen omezit vhodnost podmínek pro škodlivé organizmy snížit vnímavost hostitele k napad omezit zdroje infekce Uplatnění odolných odrůd Uplatnění biologických a biotech.. metod ochrany využit ití biopreparátů a bioagens využit ití feromonů monitoring, mat samců Usměrn rněná chemická ochrana využit ití poznatků o ekologii škodlivých organizmů průběž ěžné sledování vhodnosti podmínek pro šířen (KP, S) sledování výskytu a šířen zohlednění dispozice porostu včetnv etně náchylnosti odrů znalost a využit ití vlastností použit itého pesticidu Definice IP (IOBC) Šetrná produkce vysoce kvalitních produktů dávající přednost ekologicky bezpečným metodám, m, minimalizující nežádouc doucí vedlejší vlivy a použit ití agrochemikáli lií,, preferující ochranu životního prostřed edí a lidského zdraví. (Haeni, Boller, Bigler: : dosažen optimáln lních výnosů vyšší kvality cestou, která nezatěž ěžuje životní prostřed edí) 7 8 Základní principy IP orientace na agroekosystém minalizace nežádouc doucích ch účinků vyvolaných zemědělskou činností udržen a podpora půdnp dní úrodnosti udržen mnohotvárn rného životního prostřed edí (podpora biodiverzity) záměrné využit ití přirozených regulačních mechanizmů soulad mezi biologickými, technickými a chemickými opatřen mi ( šetrné uplatnění v rámci IOR ) minimalizace znečištění vo, pů p a vzduchu výroba zdravého produktu o vysoké kvalitě s minimem reziduí Fytoplazmová proliferace jabloně (Apple proliferation phytoplasma) Příznaky změny růstovr stového rytmu, slabší růst proliferace letorostů,, podnož zmnožen výhonů změna tvaru listu, palisty malé nevybarvené plo, dlouhé stopky parciáln lní projev, změna intenzity příznakp znaků 9 10 Hostitel Hostitelé jabloň,, hrušeň,, experimentáln lně kdouloň,, mišpule aj. odrůdov dová náchylnost Rozší šíř ČR R obecný výskyt (teplejší oblasti) Přenos vegetativní množen a sr a srůst st kořen enů mery (Cacopsila picta,, /C. costalis/, C. melanoneura), nymfa i dospělec (více), perzistentní přenos, křís k s (Fieberiella( florii) 10 let 19% regulovaný škodlivý organizmus zdravý množitelský a výsadbový materiál l (TI, PI-izolace) sledování a likvidace výskytu ochrana proti vektorům Strupovitost jabloně (Venturia inaequalis) 11 12

3 Strupovitost jabloně Patogen přetrvává na napadených opadlých listech (pseudoperitecia,, vřecka, v askospory), konidie v pupenech (ČR R?) Zralost myší ouško, plně růžové poupě Uvolňov ování askospor v závislosti z na srážkách do konce května, počátek června (max. růžr ůžové poupě 2 t. po odkvětu) Infekce - ovlhčen,, optimáln lní teplota C C (0,5 30 C) Mycelium mezi kutikulou a epidermis Na napadených částech konidiofory a konidie (ší( šíř až do podzimu), skládkov dková strupovitost Rozdíln lná citlivost odrůd, d, rezistentní odrů Integrovaná ochrana proti strupovitosti jabloně Preventivní pěstební opatřen vzdušná lokalita vzdušný porost a koruna stromů soulad lokalita odrůda da Omez zdrojů primárn rní infekce likvidace opadlých napadených listů omez tvorby pseudoperitecií 15 Využit ití tolerantních a rezistentních odrůd Aneta, Angold, Biogolden,, Blaník, Dantes, Degas, Deliga, Diamant, Dima, Dolores, Durit, Florina, Goldstar,, Hana, Heliodor, Jarka, Jonalord,, Julia, Karmina, Kordona,, Lipno, Lordeta,, Lotos, Luna,Melodie, Nela,, Opal, Orion, Otava, Primula, Produkta, Pyrop,, Rajka, Red Topaz, Rezista,, Rondo, Rosana,, Rosela, Rubinola,, Selena, Sirius,, Sonet, Svatava, Tereza, Topaz, Vanda, Viktoria, Vysočina, Zlatava Gen rezistence Vf překonán n R6 a R7 patogenu (Va, Vbj, Vb, Vm Vm) 16 Usměrn rněná fungicidní ochrana zabránit primárn rním m infekcím zahájen j (z.p., m.o.) a ukončen ochrany (konec V., počátek VI.) usměrn rnění dle vhodnosti podmínek nebo průběhu infekcí systémy ochrany preventivní (racionáln lní prevence, 2 měsíce m = 8x) kurativní (DMIs nad 10 C, anilinopyrimidiny, dodin/ne strobiluriny) kombinace (podle období a infekcí) optimáln lní volba fungicidu (kontaktní,, lokáln lně systemický, preventivní,, kurativní, rea a tank mix kombinace, eradikativní použit ití) eko elementárn rní síra, polysulfi, VitiSan (KHCO 3 ),NatriSan (NaHCO 3 ), Myco-SinVin (jílovit lovité minerály, kvasnice, přeslip esličkový a šalvějový extrakt), Alginure (algináty, aminokyseliny, fosfonáty ty) kvalita ošeto etř ( l/ha) 17 Strupovitost jabloně kurativní účinnost fungicidů Účinná látka mancozeb captan dithianon cyprodinil dodin pyrimethanil bitertanol fluquinconazol kresoxym-methyl methyl myclobutanil pyraclostrobin tetraconazol trifloxystrobin difenoconazol flusilazol Obchodní název přípravku p pravku Dithane M 45, Dithane DG Neotec, Novozir New Účinnost 16 hod Captan 50 WP, Merpan 50WP, Merpan 80 WG 24 hod Delan 750 SC, Delan 700 WDG 36 hod Chorus 75 WG 60 hod Syllit 65, Syllit 400 SC 60 hod Mythos 30 SC, Minos 60 hod Baycor 25 WP 72 hod Clarinet 20 SC (u. r., použit ití do ) Discus 72 hod 72 hod Systhane 12 EC, Talent 72 hod Tercel 72 hod Domark 10 EC, Emerald 10 EC 72 hod Zato 50 WG 72 hod Score 250 EC 96 hod Punch 10 EW 96 hod 18

4 Strupovitost jabloně Lokalita: Nosislav Rok: 1997 Napad (%) Účinnost (%) Strupovitost jabloně Odrůda: Golden Delicious Hodnoc: 0-4 (4x 50 plodů) K Rubigan 12 EC, 0,6 l Punch 40 EC, 0,075 l Mythos 30 SC, 1l Sulikol K (P), 7,5 kg Padlí jabloně (Podosphaera leucotricha) Padlí jabloně Integrovaná ochrana proti padlí jabloně Nárůst výskytu a škodlivosti Přetrvává podhoubí v pupenech (65% termináln lní) výjimečně kleistotecia K infekci pupenů dochází od června (konidie, mycelium) Počátek sekundárn rního šířen jeden aža dva týdny před p květem (zelené poupě) Vhodné pro šířen jsou vyšší teploty (optimum C) a vysoká nebo střídav davá vlhkost vzduchu Šířen omezí nízké teploty, vydatné a přívalovp valové deště Významné šířen do července (5 6, max. po odkvětu) Silné zimní mrazy (pod -22 C) ničí přezimující podhoubí Významné rozdíly v náchylnosti n odrůd Častá parazitace Ampelomyces quisqualis 23 24

5 Lokalita: Velké Bílovice Rok: 1999 Napad (st.) Účinnost (%) Padlí jabloně Odrůda: Jonathan Ošetřeno: 7x Hodnoc: 0-4 (4x 100 l) Moniliniová hniloba jablek, hrušek a kdoulí (Monilinia fructigena) Příznaky Hnědá hniloba plodů Sporodochia (koncentrické uspořádání) Opad nebo mumifikace plodů Skládková hniloba (hnědá, černá) ,99 K 0,92 0,61 0,68 1,05 Rubigan 12 EC, 0,6 l Discus, 0,2 kg Thiovit 6 kg Karathane LC, 0,5 l Přetrvává mycelium v napadených plodech (konidiofory( konidiofory, konidie, výjimečně apotecia,, vřecka, v askospory) Infekce předevp edevším m při p i poranění (kroupy, obaleči) Deštiv tivé a teplé počas así (opt C) Odrůdov dová náchylnost (Rubín, Bohemia, Šampion) Preventivní opatřen vzdušnost výsadby a koruny stromů omezit poranění plodů likvidace zdrojů infekce Upřednostn ednostnění tolerantních odrůd Fungicidní ochrana Flint Plus pozdní ošetř proti strupovitosti strobiluriny,captan aj. 27 Skládkov dkové choroby jablek Kruhová hnědá hniloba (Neofabraea( alba, anam. Phlyctaena vagabunda, N. malicorticis, anam. Cryptosporiopsis curvispora) Modrá hniloba (Penicillium( expansum) Moniliniová hniloba (Monilinia( fructigena, anam. Monilia fructigena) Skládkov dková strupovitost (Venturia( inaequalis, anam. Spilocea pomi) Šedá hniloba (Botryotinia( fuckeliana, anam. Botrytis cinerea) kališní hniloba, h. plodů Alternariová hniloba (Alternaria( alternata) kališní hniloba, h. plodů Fuzariová hniloba (Gibberella( avenacea, anam. Fusarium avenaceum,, G. baccata, anam. F. lateritium vnější a jádřincová h.) 28 Zabránit poškozen koz plodů Uskladnit jen zdravé a nepoškozen kozené plo Dezinfikovat obaly a skla Optimalizovat podmínky skladování větrané,, chlazené, ř.. atmosféra (CO 2 /3%, O 2 /2-4%), ULO (CO 2 /1%, O 2 /1%) Ošetřit fungici před p sklizní Flint Plus vedlejší účinnost Discus (OL 35), Zato 50 WG (OL 14), Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Merpan 80 WG (OL 35), Syllit 65 (OL 21), Syllit 400 SC (OL 27), Delan 700 WDG, Delan 750 SC (OL 21), Tercel (OL 35) eko Myco-SinVin SinVin, NatriSan, VitiSan, Alginure,, A.V. 29 K Modrá hniloba jablek (Penicillium expansum) Příznaky Světlehn tlehnědé okrouhlé skvrny Slupka propadá,, dužnina kašovit ovitě měkne, celý plod hnije Bělavé později modrozelené polštářky houby Poškozen kozená dužnina i okolí,, plísňový zápachz Široký polyfág Přetrvává v napadených plodech Zdroj infekce konidie, s plo do skladu, další šířen ve skládce Infekce předevp edevším m přes p poranění Především m ve větraných v skladech Vyloučit poranění,, skladovat jen zdravé ovoce Kvalitní uskladnění (1 3 C, 85 90%), CH, ŘA, ULO Dezinfekce obalů a skladů Kontrola zdravotního skladu (skupinové hnití) Využit ití vedlejší účinnosti fungicidů proti strupovitosti, Flint Plus 30

6 Kruhová Kruhová hně hnědá hniloba jablek (Neofabraea alba, N.malicorticis N.malicorticis) Příznaky Okolo lenticel okrouhlé okrouhlé ohranič ohraničené ené mírně rně propadlé propadlé skvrny (0,5 3 cm) Skvrny splývají splývají, plo hnijí hnijí Předevší m plně edevším plně vyzrá vyzrálé a př přezrá ezrálé plo v zá závěru skladová skladování Velmi ná náchylná chylná odrů odrůda G.Delicious G.Delicious Patogeny větévek a ků kůry (korové (korové nekró nekrózy) Přetrvá etrvává v pletivu napadených částí stí stromů stromů Infekce plodů plodů před sklizní sklizní, ve sklá skládce k šíř šíř nedochá nedochází Nejzá Nejzávaž važnější hniloba v řízených podmí podmínká nkách skladová skladování (ŘA, ULO) Omezit zdroje infekce zdravotní zdravotní stav stromů stromů (měď (měď)) Optimá Optimální lní skladová skladování Využ Využití ití vedlejší vedlejší účinnosti fungicidů fungicidů proti strupovitosti,flint Plus Sazovitost jablek (Gloeodes pomigena) 33 Příznaky Na vyvinutých plodech rů různě zně velké velké, okrouhlé okrouhlé, ohranič ohraničené ené, šedoč edočerné erné až černé erné skvrny Skvrny se spojují spojují a vytvá vytvářejí ejí souvislé souvislé povlaky Sterilní Sterilní mycelium s drobnými stromatickými útvary K nekró nekróze slupky a duž dužniny nedochá nedochází Skvrny jdou setř setřít Plo jsou nevzhledné nevzhledné, horší horší skladovatelnost Předevší m zahuš edevším zahuštěné výsadby na vlhkých a uzavř uzavřených stanoviš stanovištích Výskyt za deš deštivé tivého poč počasí así v prů průběhu srpna Napadá Napadá jablka i hruš hrušky, rů různá zná náchylnost odrů odrůd Vzduš Vzdušnost lokality, výsadby a koruny stromů stromů Vedlejší Vedlejší účinnost pozdní pozdních oš ošetř etř proti strupovitosti Eko - NatriSan, NatriSan, VitiSan, VitiSan, Cocana 34 Hostitelé Hostitelé Rzivost hruš hrušně Dvoubytná Dvoubytná rez, jalovec (hlavní (hlavní hostitel), hruš hrušeň (mezihostitel), demicyklický typ (0, I, III, IV) Hruš Hrušeň obecná obecná aj. hruš hrušně (Gymnosporangium sabinae) sabinae) Náchylné chylné odrů odrů Clappova, Clappova, Konference, Lucasova, Lucasova, Pař Pařížanka Příznaky Hruš Hrušeň Jalovec chvojka (Juniperus sabina), sabina), j. čínský (J. chinenesis), chinenesis), j. prostř prostřední ední (J. media), media), j. skalní skalní Čepele listů listů Řapí apíky, letorosty, plo (výjimeč (výjimečně) (J.scopulorum J.scopulorum)) Rozhoduje ná náchylnost odrů odrů (J. media Pfitzeriana/ Pfitzeriana/ J. media Hetzii) Hetzii) Jalovec Velmi ná náchylné chylné Větve a vě větévky (vř (vřetenovité etenovité zduř zduř ) J. media Pfitzeriana, Pfitzeriana, Pfitzeriana aurea, aurea, Pfitzeriana compacta J. media Old Gold, Gold, Swiss Gold J. sabina Blue Danube, Danube, Tamariscifolia, Tamariscifolia, Arcadi J. chinensis Robusta Green, Green, Ketelleri J. scopulorum Bluehaven Škodlivost Zahrá Zahrádká dkářské ské kolonie, přídomní domní zahra Hruš Hrušeň Jalovec Odolné Odolné J. communis, communis, J. conferta, conferta, J. horizontalis, horizontalis, J. procumbens, procumbens, J. squamata, squamata, J. virginiana 35 36

7 Výskyt Nárůst výskytu od roku 1990, zejména od roku 1998, pravidelné silné výskyty, 2009 JM slabý výskyt Přetrvává mycelium ve větvv tvích a větévkv vkách jalovců V období kvet hrušně telia a teliospory Bazidiospory infikují hrušně, aeciospory (konec léta) l jalovce Masivní infekce za deštiv tivého a teplejší šího počas así (infekce od 8 C, 8 optimum C, ne nad 25 C) Intenzita a směr r proudění vzduchu v období infekcí Izolace hostitelů m (1000 m) Odstranit napadené větve jalovců nebo jalovce Na rizikových lokalitách vysazovat pouze nehostitelské druhy a odolné odrů Na rizikových lokalitách zajistit obměnu náchylných n druhů a odrůd Informovanost (okrasný školkař pěstitel projektant) Před květem a po odkvětu ošeto etřit proti strupovitosti hrušně fungici účinnými na rzivosti (mancozeb( mancozeb, bitertanol aj.) V srpnu a počátkem záříz ošetřit jalovce (okrasné rostliny) 37 Korové nekrózy jádrovinj Nektriová korová nekróza (Nectria( galligena) Neofabreová korová nekróza (Neofabraea( alba, N. malicorticis) Botryosferiová korová nekróza (Botryosphaeria( obtusa) Valzová korová nekróza (Valsa( malicola,, V. cincta) Diaportová korová nekróza (Diaporthe eres) Bakteriáln lní korová nekróza (Pseudomonas( syringae pv syringae) (stopkovýtrusé houby Chondrostereum, Stereum, Phellinus aj.) Volba a optimalizace stanoviště Optimáln lní pěstební péče Vhodný termín řezu Ošetř ran po řezu Odstraňov ování zdrojů infekce ve výsadbě a okolí Ošetř měďnatými fungici (2x) na podzim při p i opadu listů na jaře e na počátku rašen (první infekce strupovistosti) 38 Kadeřavost broskvoně (Taphrina deformans) Napadá Listy, letorosty, mladé plo přetrvávají blastospory v korunách stromů (vysoká odolnost) redistribuce na mladé listy (10 mm) blastospora klíčí - infekční mycelium - infekce infekce teploty 3,1 (6) 26 C, ovlhčen (deštiv tivé a teplejší počas así), ID dní rozhodující infekce od rašen do konce kvet (2-3 3 / týdnů) výjimečně infekce i později později na listech bělavb lavé povlaky vřecek v s askosporami askospory klíčí pučen m - blastospora přetrvává silný výskyt infekční období (PR KK) delší než 5 týdnů,, 2009 R/31.3., K/10.4., KK/17.4. (2,5 týdne) - NN srážky (významné je rozložen ) ) a N teploty

8 termín nalévání pupenů (základn kladní ošetř) - únor duben přímé sledování (mikroklima, odrůda, da, umíst stění pupene) závislost na teplotě (SAT, suma hodin nad 7 C C od 1.1.,SET) fenologická závislost kvet až dokvétání lísky opakování ošetř (přízniv znivé počas así,, náchylnost n odrůd) d) podzimní ošetř (teploty nad 7 C, měďm korové nekrózy) volba přípravkp pravků měďnatý fungicid (nalévání pupenů,, podzim), Cuprocaffaro, Champion 50 WP, Flowbrix 4 kg/ha (0,4%), Funguran OH 50 WP, Kuprikol 50, Kocide ,5 kg/ha, Kuprikol 250 EC 5 10 l/ha opakované ošetř - organický fungicid (typ Delan,, typ Dithane, Novozir MN 80 New, Syllit 65 WP, Thiram Granuflo méně náchylné odrů - Amsdenova, Redwin,, Luna aj. méněm intenzivní ochrana, náchylnn chylné Harbinger, Dixired, Envoy,, B.J. Elberta, Symphonie, Springbelle aj. intenzivní ochrana (2x) odstraňov ování napadených listů a letorostů kvalita ošeto etř Lokalita:Žabčice Rok: 1996 Kadeřavost broskvoně (1a2 ošetř) Odrůda: Sunhaven Hodnoc: 0-4 (4x20 letorostů) 90 Lokalita:Těšetice Rok: 2001 Kadeřavost broskvoně - dávkování Odrůda: Dixired Hodnoc: 0-4 (4x20 letorostů) Napad (%) 80 Účinnost (%) 100 Účinnost (%) K 1x Kuprikol 50 1x Bordóská jícha 2x Kuprikol 50 2x Bordóská jícha 10 0 Kontrola Kuprikol 50 5 kg Kuprikol kg Cuproxat SC Moniliniová spála peckovin (Monilinia laxa) Moniliniová spála třešně a višně (červenec 2008) Napadá Květy, větévky, v vky, listové růžice, mladé plo (spála) Nezpůsobuje odumírání větví a stromů Hostitelé Višeň,meru,meruňka, mandloň Méně slivoň,, třešeň, t, broskvoň Rozdíly v náchylnosti n odrůd Příbuzné okrasné druhy Hrušeň,, jabloň (M. laxa f. sp. mali) 47 48

9 Moniliniová spála okrasných druhů rodu Prunus Moniliniová spála jabloně Výskyt Višeň částé škodlivé výskyty Meruňka kalamitně 2001, 2002, 2003, lokáln lně , bezvýznamný výskyt 2009, silně 2010 i 2010 Třešeň,, višeň - silný pozdní výskyt 2008 (7.), 2010, 2011 Jabloň 2008, 2009 (7.), 2010, 2011 Přetrvává mycelium v napadených částech (větévky vky lokalizace napad) Výjimečně teleomorfní stádium Infekce konidie, askospory Vzdušné prou, voda Infekce přes p květn tníčásti a poranění Výskyt období kvet nižší teploty (pod 13/15 C) zvýšen ená vnímavost, dešťov ové srážky (vysoká vlhkost vzdušná) fruktifikace nad 5 C, 5 masově nad 10 C Zamořen výsadeb Průběh počasí v měsíci dubnu 2001 Brno- Tuřany Srážky Teplota průměrná Teplota maximální Datum 53 54

10 - moniliniová spála Preventivní pěstební opatřen Odstraňovat zdroje infekce Upřednostnit odolnější odrů Fungicidní ošeř počátek kvet a dokvétání (1-2x) meruňka i po odkvětu prochloraz (Sporgon 50 WP), tebuconazole (Horizon 250 EW, Lynx,, Ornament 250 EW), iprodione (Rovral Aquaflo třešeň,, višeň), myclobutanil (Talent, broskvoň,, meruňka,vi ka,višeň), fenhexamid (Teldor 500 SC, meruňka, višeň), bitertanol (Baycor 25 WP, meruňka) Eko - (v zahraničí jsou doporučov ovány přípravky p pravky na bázi mědi, m síry s + vodní sklo = Aqua Vitrin K, Alginure) 55 Moniliniová hniloba peckovin (Monilinia laxa, M.fructigena fructigena) Napadá Zrající a zralé plo Výskyt Každoro doročně dle průběhu počas así Silný výskyt 2009 (deště konec června, červenec), 2010, dle odrůd d 2011 Hostitelé Všechny druhy peckovin Rozdíly v náchylnosti n odrůd Příbuzné okrasné druhy Infekce konidie Vzdušné prou, voda, živočichové Infekce předevp edevším přes p poranění Výskyt deště v období od počátku zrání, optimáln lní teplota C Zamořen výsadeb 56 - moniliniová hniloba Preventivní pěstební opatřen Odstraňovat zdroje infekce Zabránit poranění Upřednostnit odolnější odrů Fungicidní ochrana při i ohrožen (vhodné podmínky, náchylnn chylná odrůda) da) po hromadném m poranění (kroupy) 4 2 týdny před p sklizní (respektovat OL) fenhexamid (Teldor 500 SC, OL 3 dny), iprodione (Rovral Aquaflo,, OL 14 dní,, třešeň, t, višeň), tebuconazole (Horizon 250 EW, Lynx,, Ornament 250 EW, OL 7 dní), myclobutanil (Talent, meruňka, broskvoň,, OL 14/21 dní), bitertanol (Baycor 25 WP, OL 35, meruňka) eko Myco-Sin (síran hlinitý, kvasnice, přeslip esličkový a šalvějový extrakt), Alginure, Vitisan 57 Suchá skvrnitost listů peckovin, odumírání pupenů peckovin a skvrnitost plodů broskvoně (Stigmina carpophila) Napadá Listy Pupeny, jednoleté větévkyvky Plo Hostitelé Listy všechny peckoviny a příbuzné druhy Pupeny broskvoň,, méněm slivoň,, třešeňt a meruňka Plo broskvoň,, meruňka Rozdíly v náchylnosti n odrůd (náchyln chylné listy slivoň např. Opal, Stanley,, Domácí v., plo broskvoň Dixired, Fairhaven, Burbank July Elberta, Sunhaven) 58 Výskyt Napad listů - všechny peckoviny Slivoň silný výskyt na listech 2009, 2010, slabší 2011 Broskvoň silné napad větévek vek a plodů 2001 (teplý podzim, mírná zima), , pravidelný výskyt na zamořených lokalitách, 2010, lokáln lně 2011 Přetrvává mycelium v pupenech a větévkv vkách, dlouhodobá životnost konidií Podzim, (zima), jaro - konidiofory (sporodochia), konidie Sporulace 2 4 C C (18 21 C), klíčen konidií od 2 C, 2 růst r mycelia od 4 C 4 C (15 20 C) Infekce vhodná teplota a 24 hod ovlhčen konidie šíří vzdušné prou v sušší šších oblastech předevp edevším podzim a předjap edjaří Plná vitalita stromů Při řezu odstraňovat ovat napadené větévkyvky Upřednostnit odolnější odrů Fungicidní ochrana na podzim a v předjap edjaří měďnaté fungici proti suché skvrnitosti listů po odkvětu nebo za vydatných srážek (2009 JM konec 6. a 7.) proti skvrnitosti plodů broskvoně opakovaně po odkvětu myclobutanil (Talent. typ Dithane, Novozir MN 80 New), 2 3x), (dithianon,) 59 Teplota (oc) Srážky (mm) Průběh počasí na podzim a v zimě roku 2000/2001 Kuchařovice Úhrn srážek mm Teplota průměrná oc Datum

11 Účinnost fungicidu na odumírání pupenů broskvoně (Těšetice, odrůda da Dixired, ošetřeno eno 2x, 2003) 90 Účinnost fungicidů na skvrnitost broskví (Brno-Tu Tuřany,, odrůda da Redhaven,, 2004) , , ,59 63,59 58, ,35 71,55 65, , , Kontrola 8,23 2,97 1,85 3,00 3,38 0,00 Dithane M45 3 kg/ha Delan 750 SC 0,7 kg/ha Thiram Granuflo 3kg/ha Napad (%) Účinnost (%) Champion 50 WP 6 kg/ha ,96 1,39 1,83 1,56 2,44 1,67 2,07 0,00 0 Kontrola Delan 700 WDG 1 kg/ha 3x Delan 700 WDG 1 kg/ha 2x Delan 700 WDG 0,7 kg/ha 3x Delan 700 WDG 0,7 kg/ha 2x Napad (stupeň) Účinnost (%) Dithane M45 3 kg/ha 3x Dithane M45 3 kg/ha 2x 62 Padlí broskvoně (Podosphaera pannosa) Napad Napadá Listy Letorosty Plo 63 Hostitelé Broskvoň, broskvomandloň,, mandloň,, (meruňka), růžr ůže Významné rozdíly v náchylnosti n odrůd Přetrvává podhoubí v pupenech a kleistotecia Sekundárn rní šířen 2 3 týdny po odkvětu Maximáln lní vnímavost plodů do 2,5 3,0 cm Šířen za tepla (optimum C C )a vyšší vlhkosti vzdušné Šířen omezí chladné a velmi teplé počas así a vydatné deště Preventivní pěstební opatřen Ošetř za vhodných podmínek od 2.-3.týdne po odkvětu, nejpozději ji při p i prvním m výskytu Opakovat dle potřeby v intervalu dní Sulikol K (ukončena registrace, použit ití do ), Kumulus WG, Talent 64 Skvrnitost listů třešně / višně (Blumeriella jaapii) Příznaky Na listech vínově červené, později fialově hnědé drobné skvrny (1 2 mm). Zpočátku rozplývavé, později ohraničené. Spojují se, nekrotizují, listy žloutnou nebo červenají a opadávají Na rubu listů acervuli, konidie Výjimečné napad řapíků, stopek, plodů 65 Hostitelé Třešeň (ptačka, Colt,, PH), višeň a mahalebka. Významná odrůdov dová náchylnost (typ Morela) Patogen přetrvává na napadených opadlých listech (apotecia( apotecia, acervuli) Zdroj primárn rních infekcí askospory a konidie, za vegetace konidie Deštiv tivé počas así (Eisenschmidt ovlhčen teplota infekce, kurativní ošetř) Optimáln lní teplota pro askosporové infekce C, pro konidiové C V roce 2009 spíš íše e pozdní a jen lokáln lní výskyt (konec 7. a 8.), silný výskyt 2010, slabší lokáln lní výskyt 2011 Preventivní pěstební opatřen Upřednostnit méněm náchylné odrů Ošetř od konce května, 1 2x opakovat po dnech Mancozeb (typ Dithane, Novozir MN 80 New), dithianon (typ Delan), dodin (typ Syllit), myclobutanil (Systhane 12 EC, Talent, i kurativně do 72 hod), flusilazol (Punch 10 EW, i kurativně do 96 hod) 66

12 Virové neštovice slivoně (Plum pox virus) Příznaky listy (difuzn( difuzní skvrny) variabilita (hostitel, serotyp) plo kresby, nekrózy, opad a pecky retardace růstur 67 Virové neštovice slivoně (Plum pox virus) Hostitelé Rozší šíř Přenos slivoň,, meruňka, broskvoň,, myrobalán, j. slivoň,, trnka (třešeň, višeň,, mandloň) další dřeviny a bylinní hostitelé ČR R 1952 (Medle( Medlešice). Průzkum (1-9/52, 2-7/78, /82, 4-2/9, 4 5-7/133, /187, 6 7-9/85) 7 současný stav především m jihovýchodní a středn ední Evropa vegetativní množen mšice (případn padně další vektoři) kontaminativní, neperzistentní semeno variabilita serotypy D, M aj., rekombinanti mladé stromy vnímav mavější k infekci 68 Virové neštovice slivoně (Plum pox virus) regulovaný škodlivý organizmus zdravý množitelský a výsadbový materiál l (VT, VF) nové výsadby (výběr r ploch, průzkum okolí,, izolace) mladé porosty (průzkum a likvidace nemocných jedinců po 3 4 roky, ochrana proti mšicm icím) plodné porosty (likvidace ojedinělých výskytů,, ostatní individuáln lní přístup, ochrana proti mšicm icím) využit ití tolerantních odrůd d (1.,2.,3. generace odrůd) d) Epidemiologická studie Domácí velkoplodá,, bez izolace (zamořen ené okolí), do věku 5 let porost intenzivně ošetřován n proti mšicm icím, dále d bez ošeto etř,, po 10 letech napad 82,78% (5 let do 5%, 8 let 70%) nelze vysadit při p i plošném m výskytu náchylný n cv.. bez 69 izolace ( m) a bez ochrany proti mšicm icím Puchrovitost slivoně (Taphrina pruni) Napadá Plo, při p i pozdní infekci části plodů Hostitelé Slivoň,, trnka (meruňka) U slivoně významné rozdíly v náchylnosti n odrůd d (náchyln chylná Domácí v., odolné Čačanská lepotica, Č. najbolja) 71 Výskyt V 1.polovině minulého století,, znovu od roku 1999, 2000, 2002, silně i 2006, lokáln lně 2007, 2008, slabě 2009, silně 2010 Přetrvávají blastospory v korunách stromů Infekce od počátku rašen do kvet,, výjimečně později (plo) Mycelium mezibuněč ěčné, askogenní buňky, vřecka, v askospory Askospory klíčí (část ve vřeckv eckách), ch), blastospory přetrvávají Infekce za chladnější šího počas así v období rašen kvet Preventivní pěstební opatřen Včasná likvidace napadených plodů Upřednostnit odolnější odrů Fungicidní ochrana při i rašen výjimečně opakovat před p květem měďnaté fungici (mimo Cuprocaffaro, Kocide 2000), mancozeb (typ Dithane, Novozir MN 80 New) 72

13 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Puchrovitost slivoně Troubelice 2002 Domácí velkoplodá Ošetřeno 1x (10.4.) 97,06 napad (%) účinnost (%) 51,00 1,50 kontrola Kuprikol 50 6 kg/ha Rzivost slivoně (Transchelia discolor, T. pruni spinosae) Příznaky-slivoň Skvrnitost, žloutnutí a opad listů Hostitelé dvoubytné rzi Td slivoň, slivoň švestka, meruňka, broskvoň Tps trnka, slivoň, myrobalán, meruňka Sasanky Výskyt n vázán n na přítomnost obou hostitelů (přetrv etrvání urediniospor) Slivoň především T.discolor Rozlišen utvářen telií, mikroskopicky teliospory Výskyt Silné výskyty od roku 2000 do roku 2005, bez výskytu 2006, silně 2009, slabě 2010, silně 2011 Dvoubytné rzi, slivoň (hlavní hostitel), sasanky (mezihostitel), makrocyklický typ (0, I, II. III, IV) Přetrvává mycelium v pucích ch sasanek a urediospory Na jaře e na sasankách spermogonia a aecia Infekce slivoně aeciospory a urediospory Další šířen na slivoních urediosporami (VII VIII) Šířen především m za teplejší šího (13 26 C) a vlhkého ho počas así Preventivní pěstební opatřen Izolace hostitelů (nevýznamná) Likvidace napadených listů Upřednostnit odolnější odrů Fungicidní ochrana v období významného šířen (teplejší a vlhčí počas así červenec, počátek srpna) tebuconazol (Horizon 250 EW, Ornament 250 EW 0,75 1 l/ha), myclobutanil (Talent 0,7 l/ha), mancozeb (typ Dithane, Novozir MN 80 New)1 3x ,00 90,00 80,00 70,00 60,00 Dambořice 2002 Domácí velkoplodá Ošetřeno 2x (22.7, 6.8.) napad (st) účinnost (%) Rzivost slivoně 92,75 81,60 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 2,79 1,13 1,33 kontrola Horizon 260 EW 1 l/ha Dithane M 45 2 kg/ha 77 78

14 Červená skvrnitost listů slivoně (Polystigma rubrum) Napadá Listy Hostitelé Slivoň,, trnka Významné rozdíly v náchylnosti odrůd (náchyln chylné např. Domácí velkoplodá, Čačanská lepotica, Č. najbolja) 79 Výskyt Silnější výskyty , 1994, silně 2006, lok. výskyty Patogen přetrvává na napadených opadlých listech Zralost askospor (peritecia ponořen ená ve stromatu) ) krátce po odkvětu Infekce askospory Zvlhčen plodnic, ovlhčen listů,, teplota C Vyzrávání a uvolňov ování askospor a infekce 3 a více v týdnů (v závislosti na děšťových srážkách) Ve stromatech v létěl pykni,, konidie neklíčí Preventivní pěstební opatřen Likvidace napadených listů Upřednostnit odolnější odrů Fungicidní ochrana preventivně po odkvětu, opakovat 2 3x po 7-14 dnech myclobutanil (Talent 0,7 l/ha), vedlejší účinnost tebuconazol 80 Hnědnut dnutí listů meruňky (Apiognomonia erythrostoma) Napadá Listy (čepele( i řapíky), letorosty, plo Hostitelé Meruňka Původně třešeň,, višeň, mahalebka Rozdíly v náchylnosti n odrůd d (náchyln chylné např. Velkopavlovická, Maďarsk arská, Bergeron, Orange Red, Pinkcot) 81 Výskyt První zjištění 1964, silné výskyty 1965,1966, 1972, 1987, 2005, 2006, 2007 bez výskytu, 2008 lokální výskyt, 2009 bez výskytu, 2010 silně lokálně, 2011 lokálně velmi slabě Patogen přetrvává na opadlých listech Počátek zralosti askospor od 2. týdne po odkvětu (výjimečně již v 1.týdnu/2006) Uvolňov ování askospor a infekce 3 5 týdnů,, v závislosti na dešťových srážkách Optimáln lní pro šířen teplejší (opt C) a deštiv tivé počas así (ovlhčen ) V nekrotických pletivech pykni,, konidie neklíčí Koncentrace a zamořen výsadeb 82 Preventivní pěstební opatřen (vitalita stromů) Likvidace napadených opadlých listů Fungicidní ochrana Zabránit askosporovým infekcím Zaháj Hnědnutí listů meruňky Fenologická závislost vhodné počas así 80,00 Sledování zralosti askospor (po odkvětu) Další usměrn rnění 60,00 Průběh h počas así Let askospor 40,00 Ukonč Sledování askospor v plodnicích ch 20,00 Let askospor Preventivní ošetř krátce po odkvětu (1-2 2 týdny), 0,00 opakovat 2 3x po 7 14 dnech kontrola Rubigan 12 EC Syllit 65 WP Baycor 25 WP Mancozeb (typ Dithane, Novozir MN 80 New), dodine 0,5 l/ha 1 kg/ha 1kg/ha (typ Syllit), bitertanol (Baycor 25 WP, i kurativně do 72 hod), myclobutanil (Talent, i kurativně do 72 hod) napad (%), účinnost (%) 120,00 100,00 Lokalita: Boleradice Rok: 1987 Odrůda: Velkopavlovická Ošetřeno: 3x

15 Korové nekrózy peckovin (Pseudomonas syringae pv syringae, Valsa spp., syn. Leucostoma spp.) Příznaky a ekologie nekrózy na kůřk ůře, odumírání větévek, vek, větvv tví i stromů Infekce předevp edevším m na podzim při p i opadu listů a na jaře e před p rašen m nebezpečí šířen především m za vlhkého ho a teplejší šího počas así preventivní pěstební opatřen odstraňov ování zdrojů infekce omez poranění a ošeto etř ran ošetř Cu fungici při p i opadu listů a před p rašen m Kocide ,5 3 kg/ha (Champion( 50 WP, Flowbrix, Kuprikol 50, Kuprikol 250 SC, Cuprocaffaro, Funguran OH 50 WP třešeň,, višeň,, meruňka) u broskvoně a slivoně lze využít t současn asné účinnosti Cu fungicidů (kadeřavost, avost, puchrovitost) i proti korovým nekrózám 85 Hnědé padlí angreštu uvae) Příznaky Bílé povlaky na listech, letorostech, plodech Později hnědé povlaky sekundárn rního mycelia Listy menší ší, zdeformované, vrcholky nerostou a zasychají, metlovatění Plo zdeformované, nevzhledné, časně napadené plo zasychají tu (Podosphaera mors 86 Přetrvává mycelium v pupenech výjimečně i na větévkv vkách a kleistotecia Zdroj jarních infekcí askospory i konidie Šířen za teplejší šího počas así (optimum 18 C) a vysoké vlhkosti vzduchu (šíř omezí chladné a deštiv tivé počas así) Angrešt, rybízy i okrasné rybízy Rozdíln lná odrůdov dová náchylnost Preventivní pěstební opatřen (vzdušnost lokality a porostu, harmonická výživa) Odolné odrů angreštu Bílé - Invicta, Rixanta, Kaptivator, Darek,, Prima Červené Karmen, Karat, Martlet, Pax, Remarka, Rokula, Rolonda Ošetř od konce dubna (před květem), po odkvětu 2 3x dle potřeby, interval 7 10 dnů Kresoxym methyl (Discus( Discus), elementárn rní síra (Sulikol( 750 SC ukončena regestrace,, použit ití do , Kumulus WG), fenyklový olej (HF-Mycol Mycol), vodní sklo draselné (Aqua Vitrin K), hydrogenuhličitan itan sodný (NatriSan( NatriSan), albumin + kasein + lecitin (Bioan( Bioan), lecitin + řepkový olej (Bioton( Bioton), řepkvý olej (Biool( Biool) 87 Sloupečkov kovárzivost rybízu (Cronartium ribicola) Příznaky - rybíz Na líci l listů žlutozelené skvrny, na rubu okrově žlutá uredinia.. Od července na rubu listů hnědá telia (sloupky). Listy se svinují,usychaj,usychají a předčasně opadávaj vají Příznaky - borovice Na větvv tvích a kmenech koncem dubna spermogonia a žlutá, puchýřovit ovitá později práš ášivá aecia Nekróza korových pletiv Části nad postiženými místy žloutnou a usychají 88 Rzivost borovice / sloupečková rzivost rybízu Dvoubytná rez, borovice z podrodu Strobus (5 jehlic) u nás n s předevp edevším borovice vejmutovka (mezihostitel) a rybízy (hlavní hostitel), makrocyklický typ (0, I, II, III, IV) Přetrvává mycelium v napadených částech borovic. Na jaře aeciospory infikují listy rybízu Na rubu listů rybízu uredia, urediosporami se onemocnění šíří dále v porostech rybízu Teliospora (každá buňka) klíčí a vytváří bazidii,, na nín 4 bazidiospory, bazidiospory infikují jehlice borovic Aeciospory se šíří větrem na velké vzdálenosti K infekcím m dochází za teplého (optimum C) a deštiv tivého počas así Rybízy, angrešt - rozdíln lná odrůdov dová náchylnost 89 Izolace hostitelů,, odstraňovat ovat napadené části borovic Odolné odrů Ošetř od fáze f kvet,, rozhodujícíčerven a červenec, interval dnů Bitertanol (Baycor 25 WP) jen před p květem, mancozeb (typ Dithane, Novozir MN 80 New) 90

16 Šedá hniloba malin a ostružin (Botryotinia fuckeliana) Příznaky Listy, letorosty, květy, zrající a zralé plo Listy šedé koncentricky uspořádan dané ohraničen ené skvrny Výhony šedohnědé skvrny, obepnou výhon, vadne, zasychá Květy šedohnědé zbarv,, usychání Plo šedohnědé zbarv,, zasychání,, zralé měknou a hnijí Za vlhka šedé porosty konidioforů a konidií 91 Přetrvává mycelium na napadených částech a sklerocia konidiofory,, konidie, výjimečně apotecia Zdroj infekce konidie a askospory Šířen déšť (ovlhčen ), vysoká vlhkost vzdušná,, teplota 4 30 C, optimum C Infekce předevp edevším m v době kvet Latence, projev v době zrání Preventivní pěstební opatřen (vzdušnost lokality a porostu, optimáln lní hustota porostu, harmonická výživa, obměna porostů) Regulace zaplevel Odstraňov ování napadených částí Fungicidní ošetř Při i ohrožen od počátku kvet,, opakovat za 7 dní Iprodion (Rovral Aquaflo), fenhexamid (Teldor 500 SC) 92 Odumírání maliníku Příznaky Na bázi b mladých výhonů fialově hnědé až hnědé různě velké ohraničen ené skvrny Koncem léta l skvrny hnědnou, dochází k nekrózám, praskání a odlupování borky Poškozen kozené prýty mají v následujícím m roce menší přírůstky a za sucha předp edčasně,, na počátku sklizně usychají Plo jsou menší ší, nekvalitní, často zasychají ku (Dimella applanata) 93 Patogen přetrvává na napadených prýtech (plodničky, vřecka, v askospory) Infekce mladých výhonů v květnu a červnu K napadm m dochází zejména za vlhkého ho počas así Koncem léta l (srpen) v napadeném m pletivu pykni a v nich konidie (malý význam) Výskyt předevp edevším m v zahuštěných starší ších porostech Preventivní pěstební opatřen (vzdušnost lokality a porostu, nevysazovat na těžt ěžké zamokřen ené pů, optimáln lní hustota porostu, vyrovnaná výživa, včasnv asná obměna porostů,, mulčov ování) Odolnější odrů Odstraňov ování silně napadených prýtů Fungicidní ošetř ČR R nepokrytá indikace Ošetř při i ohrožen od výšky letorostů 20 cm, 2 3x v intervalu dní částečná účinnost Německo difenoconazole (Score 250 EC), trifloxystrobin (Zato 50 WP), captan (Captan 50 WP, typ Merpan) 94 Žlutá rzivost ostružin iníku (Kuhneola uredinis) Příznaky Listy, výhony, plodné prýty Na rubu přezimujp ezimujících ch listů a na prýtech žlutá sekundárn rní uredia Na líci l listů červenofialové až hnědé skvrny, nekrózy Na výhonech a prýtech fialově hnědé lemování ložisek V průběhu vegetace na listech nová sekundárn rní uredia,, od 8. bíláb telia Chřadnut adnutí keřů 95 96

17 Jednobytná rez s úplným speifickým vývojovým cyklem (primárn rní uredia = aeciáln lní uredia,, nahrazují aecia) Hostitelem jsou předevp edevším m beztrnné ostružin iníky (pod rod Eubatus, sekce Ursini) ) odrů Thornfree,, Helen, Thornless Přetrvává mycelium v prýtech a loňských listech a primárn rní uredia, výjimečně i sekundárn rní uredia a teliospory Na jaře e na prýtech i loňských listech žlutá práš ášivá sekundárn rní uredia Urediospory infikují mladé listy a výhony Další šířen sekundárn rní urediospory Šířen za vlhkého ho a teplejší šího počas así Koncem léta l na rubu listů bílá telia, teliospory více buněč ěčné Na horní straně listů spermogonia a primárn rní uredia Na ostružin iníku další původci rzivostí především Phragmidium bulbosum a P. violaceum, na maliníku P. rubi-idaei idaei Hálčivec višňový Poškozen koz slivoň,, meruňka, broskvoň, třešeň,, višeň,, mahalebka listy, letorosty, vrcholky letorostů,, květy, plo ový (Aculus fockeuy) Preventivné pěstební opatřen (vzdušnost lokality a porostu, harmonická výživa) Odstraňovat silně napadené plodné prýty a listy Fungicidní ošetř VČR R nepokrytá indikace Německo rzivosti ostružin iníku trifloxystrobin (Zato 50 WG), difenoconazole (Score 250 EC) Deutogyní druh, 2 samičí formy protogyne, deutogyne Protogyne rýhované vřetenovité tělo, 0,16 0,17 mm, béžovb ové až světlehn tlehnědé zbarv, hlavový štít t s lalokem a ostny Deutogyne menší tělo, štít t bez ostnů Přezimuje deutogyne kolonie pod pupeny a v prasklinách borky Od dubna vajíčka protogyne (samičky i samečci), více v generací,, od VII. deutogyne, max. VIII přechod do úkrytů Šířen - především m pasivně (živočichové, množitelský a výsadbový materiál) 99 Podpora přirozených p antagonistů Při i ohrožen v době rašen ošetř přípravky pravky na bázi olejů (olej řepkový Biool / Ekol) Při i rašen,, před p květem, příp. p p. po odkvětu Sulka (zrušena registrace, použit ití do ), Polisenio,, elementárn rní síra Sulikol 750 SC(zrušena registrace, použit ití do ), Kumulus WG Při i výskytu Sanmite 20 WP (jádroviny, slivoň) typ Omite (svilušky, vedlejší účinnost), ošeto etř jen za teplého počas así 100 Sviluška ovocná (Panonychus Sviluška chmelov Panonychus ulmi), ka chmelová (Tetranychus urticae) Poškozen koz Listy skvrnitost, bronzové zbarv,, opad Polyfágn gní škůdci, nejčast astěji jabloň a slivoň,, méněm ostatní ovocné dřeviny Škodlivé výskyty Omez antagonistů Stimulace rozmnožov ování (N) SO přezimujp ezimují zimní vajíčka, dospělec červený, 4 6 gen. SCH přezimujp ezimují samičky v úkrytu, na jaře e sají a kladou vajíčka, předevp edevším m plevele. Zelená, žlutá, červená,, 2 tmavé skvrny, 6 8 generací. Přechod z plevelů na ovocné stromy Vývoj vajíčko larva nymfy dospělec Škodlivý výskyt teplé a suché počas así

18 Harmonická výživa Podpora přirozených p antagonistů Introdukce a stabilizace populace T. pyri Jarní ošetř sviluška ovocná - olej řepkový (Biool( / Ekol), Oleoekol (ukončena registrace, použit ití do ), Nissorun 10 WP (na počátku líhnutl hnutí larev), Cascade ( při p i 50% líhnutl hnutí larev, ukončena registrace, použit ití do ) Výskyt omezuje elementárn rní síra, polysulfi Při i výskytu Omite 30 W, Omite 570 EW (ukončena registrace, použit ití do ), Sanmite 20 WP (jádroviny, slivoň) PHŠ sviluška ovocná > 1000 vajíček / 1 m délky d větévekvek Za vegetace při i nárůstu n výskytu (60 % listu) Mšice třešňovt ová (Myzus cerasi) Poškozen koz Deformace a krouc listů Hnízdovit zdovité nahloučen deformovaných listů na vrcholcích letorostů Deformace a zastav růstu letorostů Zasychání vrcholků letorostů i listů Na spodní straně listů v kolonie černých mšic (samičky jsou okrouhlé,, vypouklé 1,8 2 mm dlouhé Jediný druh mšice m škodící na T. a V. Přezimují lesklá černá vajíčka na kůřk ůře e větévekv vek Ve 3. a 4. larvy, sají na listech Od 6. okřídlen dlené formy migrují na byliny (svízel, mařinka inka, světl tlík) Na T. a V. do 7. V záříz se okřídlen dlené gynopary vracejí zpět t na T. a V., plodí larvy, které dospívaj vají ve vejcorodé samičky, samičky kladou vajíčka (žlutozelen( lutozelená,, později černá) ) na kůru k větévekvek Podpora přirozených p nepřátel Za předpokladu p výskytu nebo při p i zjištění zimních vajíček - při i rašen řepkový olej (Biool( Biool, Ekol), Oleoekol (ukončena registrace, použit ití do ) Při i výskytu za vegetace Pirimor 50 WG, Calypso 480 SC, Bi 58 EC nové (jen t. a v.), Perfekthion( ( jen t. a v.) PHŠ 5 kolonií mšic/100 výhonů 105 Mšice na slivoni Mšice švestkov Mšice slivoňov Mšice bodlákov Mšice chmelová (Phorodon vestková (Hyalopterus pruni) ová (Brachycaudus helichrysi) ková (Brachycaudus cardui) Phorodon humuli) Poškozen koz Posátí,, deformace, zasychání listů a letorostů, deformace plodů Přenos virů (virové neštovice slivoně PPV) Více generační škůdci Monocyklické a dicyklické druhy Přezimují vajíčka na větévkv vkách v korunách stromů Výskyt ovlivňuje počas así a výživa (N) 106 Podpora přirozených p antagonistů Kontrola výskytu jaro/vegetace Jarní ošetř - olej řepkový Biool / Ekol, Oleoekol (zrušena registrace, použit ití do ) Za vegetace při p i výskytu (včas), často jen jedinci nebo ohniska PHŠ 5 kolonií mšic/100 výhonů Pirimor 50 WG (j. + p., OL 7, slivoň OL 14) Calypso 480 SC (j. + p., rybíz), Mospilan 20 SP (jabloň) Reldan 22 (jabloň), Reldan 40 EC (j., zrušena registrace, použit ití do ) Vlnatka krvavá Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SP 107 Pilatka jablečná (Hoplocampa testudinae) Poškozen koz Časná červivost jablek Mladá larva vyžírá chodbičky pod slupkou (korkovité pásy) Starší larvy vyžíraj rají chodbičky k jádřinci (2-3 3 plo) Opad plodů (okrouhlý otvor, trus) 108

19 Oranžov ově-žlutá pilatka sčerným s hřbetem h (6-7 7 mm) Vajíčka bílá, b, 0,8 mm velká Housenice bělavb lavá ( mm), hlava žlutá s černou skvrnou Přezimuje housenice v zámotku v půdě,, na jaře e se kuklí Dospělci létajl tají v době květu jabloní,, samičky kladou vajíčka pod kališní plátky Mladá larva vrtá pod pokožkou, kou, později vyžírá přímou chodbu k jádřinci Dospělé larvy opouští plod a zahrabává se do pů Komplexní ochrana Více napadány ny raně kvetoucí odrů (Idared( Idared) Podpora přirozených p antagonistů Lepové desky - bílé venkovní,, Lepové desky bíléb (optický lapač) týden před p květem rovnoměrn rně po obvodu 2 ks na 1m výšky, obměna Při i dokvétání Calypso 480 SC ( zobonosky), Reldan 22, Reldan 40 EC (ukončena registrace, použit ití do ), Trebon 10 F PHŠ 2 vajíčka/100 plodů (kontrola vývoje vajíček, červené oči 50 % Pilatka švestkov minuta), pilatka žlut Poškozen koz Časnáčervivost slivoní Housenice vyžírá dužninu i jádro j plodu, poškod kodí 3-44 plo Opad plodů často úplné zničen úro Více rané odrů vestková (Hoplocampa lutá (Hoplocampa flava) Pilatka švestková - převážně černá pilatka, velikost 4-54 mm, housenice - kusadla široká,, kratší zoubky Pilatka žlutá - žlutohnědá pilatka, velikost mm, housenice - kusadla protáhl hlá,, delší zoubky Vajíčko lesklé,, světle zelené,, fazolovité (0,6 x 0,3 mm) Housenice bělavb lavá až žlutavá,, (9-11 mm), hlava žlutá až hnědá (dle stupně) Přezimuje housenice v zámotku v půdě.. Na jaře e se kuklí Dospělci létajl tají v dubnu (od počátku květu slivoně,, nektar, pyl), samičky kladou vajíčka na květy (do kališních plátk tků) Housenice vyžírá plo, 4 x se svléká,, dospělá opouští plod a zalézá do pů p 111 Komplexní ochrana Sběr r napadených opadlých plodů Méně náchylné odrů Podpora antagonistů Lepové desky - bílé venkovní,, Lepové desky bílé (optický lapač) týden před p květem rovnoměrn rně po obvodu 2 ks na 1m výšky, obměna Při i dokvétání Calypso 480 SC, Reldan 40 EC (zrušena registrace, použit ití do ) Kontrola klad vajíček, PHŠ 5 (slabá n.), 10 (středn ední a silná n.)/100 květů.. Kontrola vývoje vajíček červené oči 50 % 112 Pilatka třešňovt ová (Caliroa cerasi) Poškozen koz Skeletování listů (spodní pokožka ka a žilnatina) Poškozen kozené listy (části)( hnědnou a usychají Na líci l listů kyjovité, tmavým lesklým hlenem pokryté housenice (do 10 mm), poslední instar žlutozelená housenice Přezimuje housenice v zámotku z v půdě, p, na jaře e se kuklí 2 generace. 1. generace (2. ½ ½ 7.), za 14 dní 2. generace (8.), početn etnější výskyt, většív ško Samičky kladou vajíčka na rub listů,, housenice se prokoušou ou na líc l c listů Dospělé housenice zalézaj zají do pů p 5 10 cm, kde v zápředku z přezimujp ezimují Škodí na T. a V., hrušni aj Sběr r housenic Ošetř při i výskytu (2.generace), vedlejší účinnost Calypso 480 SC, Mospilan 20 SP, Reldan 40 EC (ukončena registrace, použit ití do ), Reldan

20 Obaleč jablečný (Cydia pomonella) Poškozen koz Červivost jablek a hrušek (otvory ucpané trusem) Mladé plo poškozen kozené 1. generací opadávaj vají Vyvinuté plo poškozen kozené 2. generací dříve zrají,, opadávaj vají a hnijí 115 Drobný motýl (rozpětí mm). PřednP ední křídla popelavě šedá,, při p i vrcholu měděnám skvrna Vajíčko čočkovité,, bíléb cca 1 mm velké Housenka žlutohnědá,, později růžr ůžová (až 18 mm), hlava a štítek tek tmavohnědý Přezimuje dospělá housenka v zámotku v úkrytu, na jaře e se kuklí Motýl 1. generace létál od května Samička klade vajíčka na plo (listy) Housenka se vžírá do plodu, vývoj týdny, dospělá opouští plod a kuklí se v úkrytech Od července motýl 2. generace (často částečná) 116 Komplexní ochrana Izolace od rizikových výsadeb (100 m) Podpora přirozených p antagonistů (škvoři, ploštice, střevl evlíci, sýkorky aj) Lapací pásy (od poloviny června) Sledování letu (feromonov( feromonové lapáky) Ošetř podle průběhu letu Klad vajíček, letová vlna teplota ve 21 hod. SEČ nad 16 C (PHŠ 2 vajíčka/100 plodů a listů), opt.. SET, červený prstenec černá hlavička Biopreparáty typ Biobit - krátce po vrcholu letu (1. i 2.g) Madex - virus granulózy před počátkem líhnutl hnutí housenek 1.g Ostatní přípravkypravky Larvici - Calypso 480 SC, Mospilan 20 SP, Reldan 40 EC (zrušena registrace, použit ití do ), Reldan ě Integro, Steward, SpinTor Ovici - Insegar 25 WP (významný let nejméně 10 motýlů/lap /lapák/3-44 dny) Mat samců Isomate C plus OJ, Isomate CLR OJ, OZ, OO 117 Obaleč švestkový (Cydia funebrana) Poškozen koz Červivost slivoní 1. generace fialové zbarv a opad 2. generace časnější zrání,, klejotok, opad, hnití plodů (červivost sklizených plodů) Tmavý drobný motýl (rozpětí mm), 2 generace Vajíčko ploché ve tvaru čočky (0,6 mm) Housenka růžr ůžová s hnědou hlavou (10 mm) Přezimuje dospělá housenka v kokonu v úkrytu, na jaře se kuklí Motýl létál od IV V (rozvleklý let, týdnů) Samička klade vajíčka na spodníčást st plodů (nad C, ks) Housenka vyžírá plo ke stopce (vývoj týdny), dospělá opouští plod, kuklí se v půdě Koncem července a v srpnu motýl 2. generace Housenka vyžírá vyvinuté plo (3 týdny), opouští je a hledá úkryt Podpora přirozených p antagonistů Sledování letu (feromonov( feromonové lapáky) 1. generace ošeto etř 1x (nebo jen při p i malé násadě), 2. generace ošeto etř (1 2 x) Insegar WP (RRV významný let nejméně 10 motýlů/3 lapáky/3 ky/3-4 4 dny Calypso 480 SC PHŠ 2 vajíčka/100 plodů,, vývoj vajíček sledovat dle SET (čern( erná hlavička, 50 %) Mat samců?

21 Píďalka podzimní (Operophtera brumata) Poškozen koz Okousané pupeny, listy, květy i plo (smotky) Časté holožíry Mladé housenky tmavě šedé,, starší světle zelené s bílými b proužky po stranách a tmavozeleným proužkem na hřbeth betě (2,5 3 cm) 121 Široký polyfág (100 druhů listnatých dřevin) d Časté přemnož (kukl za tepla a sucha) Jedna generace Motýlci (samečci dříve) d se líhnou l postupně na podzim (10. a 11.), let po setmění Samečci jsou okřídlen dl,, samičky mají zakrnělá křídla, nelétaj tají,, do korun vylézaj zají Samičky kladou převp evážně jednotlivě ováln lná žlutozelená,, později oranžov ová vajíčka na kůru k větvv tví Housenky se líhnou l ve 4., žír r do konce 5. a počátku 6. (vývoj dní,, 4x svlékání) Dospělé husenky se spouštějí k zemi, zalézaj zají do pů p (10 15 cm), kde se v kokonu kuklí Podpora přirozených p nepřátel (více druhů blanokřídl dlích,, ploštice, ptáci) Lepové pásy (podzim) Jarní ošetř při i nebo po vyrašen olejem (Biool( Biool, Ekol), Oleoekol (ukončena registrece,, použit ití do ) Později při p i výskytu insektici (předev edevším Biobit), Steward (jádroviny) PHŠ 4 housenky/100 květn tních/listových růžr ůžic 122 Vrtule třešňovt ová (Rhagoletis cerasi) Poškozen koz Červivost třešnít a višní Plo hnijí a padají Drobná pestrá moucha (4mm), tmavě pruhovaná křídla Přetrvává kukla v hnědém pupariu v půdě p (50 200/m 2 ) V květnu výlet dospělc lců, přelétají na třešně t (černý bez) Oplodněná samička klade vajíčka jednotlivě do plodů Larva (bílá,, beznohá) ) vyžírá dužninu plodů 123 Komplexní ochrana Rané odrů třešně t (1. 3.týden) Izolace od neošet etřovaných stromů třešní a jiných hostitelů (200 m) Včasná a úplná sklizeň Zpracování pů pod stromy (posyp nehašeným eným vápnem) v Podpora antagonistů Lapače e vrtule třešňovt ové sférický optický lapač, Stopset, Žluté lepové desky (počátek žloutnutí,, rovnoměrn rně po obvodu 2 ks/1m výšky, obměna) Chemická ochrana Stanov termínu lapače e vrtule třešňovt ové 1. ošeto etř (dospělci), 7 8 dní po 1. úlovku (typ Decis) 2. ošeto etř (vajíčka), za 7 10 dnů (Calypso 480 SC, OL 14, Mospilan 20 SP, OL 14, povolen i proti zobonoskám m a květopasu peckovému Reldan 40 EC, jen višeň,, OL 21, ukončena registrace použit ití do ), Reldan 22 (jen višeň) Kontrola klad (žloutnutí plodů,, PHŠ 1 vajíčko/100 plodů) Optimáln lní termín n ošeto etř proti larvám m (cca 3týdny od počátku letu, kontrola vývoje vajíček, 50 % černá skvrna) 124 Rezistence fytopatogenních hub Snížen ená účinnost fungicidu na populaci houby v důsledku jeho použit ití (Dědi dičné přizpůsobeni patogenu fungicidu, které vede ke snížen citlivosti) Problém m všech v specificky (jednobodově) působících ch fungicidů Základní předpokla vzniku Přítomnost rezistentních genotypů - selekce (existují), mutace, adaptace Specifické působ fungicidu Selekční tlak Cross rezistence Stabilita rezistence fitness rezistetních kmenů 125 Rezistencí ohrožen ené skupiny fungicidů (fungici) používan vané k ochraně révy Dikarboximi - iprodione (Rovral Flo) /střední až vysoké riziko/ Fenylami (acylanili) /vysoké riziko/ - /vinclozolin (Ronilan WG)/ - /procymidone (Sumilex 50 WP)/ - metalaxyl-m (Ridomil Gold MZ 68 WP, Ridomil Gold Plus 42,5 WP, Ridomil Gold MZ Pepite, Ridomil Gold, Combi Pepite) - benalaxyl - M (Fantic F) - oxadixil (typ Sandofan) 126

Ochrana ovocných sadů před houbovými chorobami v ekologickém pěstování. Martin Bagar Biocont Laboratory

Ochrana ovocných sadů před houbovými chorobami v ekologickém pěstování. Martin Bagar Biocont Laboratory Ochrana ovocných sadů před houbovými chorobami v ekologickém pěstování Martin Bagar Pomocné prostředky pro ochranu před houbovými chorobami: VitiSan padlí a strupovitost Myco-Sin spála růžokvětých, moniliózy,

Více

Moniliniová spála a moniliniová hniloba - závažná houbová choroba peckovin. původce Monilinia laxa (Aderh. et Ruhl.)

Moniliniová spála a moniliniová hniloba - závažná houbová choroba peckovin. původce Monilinia laxa (Aderh. et Ruhl.) Moniliniová spála a moniliniová hniloba - závažná houbová choroba peckovin původce Monilinia laxa (Aderh. et Ruhl.) Honey ex. Dennis 1956 Úvod Moniliniová spála a moniliniová hniloba plodů patří k nejvážnějším

Více

JÁDROVINY - ABIOTICKÉ PORUCHY A CHOROBY

JÁDROVINY - ABIOTICKÉ PORUCHY A CHOROBY JÁDROVINY - ABIOTICKÉ PORUCHY A CHOROBY Verze: 08/A Jaroslav Rod MRAZOVÁ POŠKOZENÍ květů a listů jabloní poškození plodů a plodů hrušek mrazové pásy POŠKOZENÍ KROUPAMI ABIOTICKÁ SKVRNITOST LISTŮ Příčina:

Více

BROSKVOŇE a MERUŇKY - ABIOTICKÉ PORUCHY, CHOROBY A ŠKŮDCI

BROSKVOŇE a MERUŇKY - ABIOTICKÉ PORUCHY, CHOROBY A ŠKŮDCI BROSKVOŇE a MERUŇKY - ABIOTICKÉ PORUCHY, CHOROBY A ŠKŮDCI Verze: 08/A Jaroslav Rod MRAZOVÉ POŠKOZENÍ květ plod nektarinky pupeny plod a listy meruňky Ochrana: 1-2 dny před předpokládanými jarními mrazy

Více

Cena bez DPH: 30,87 Kč Cena s DPH: 37,36 Kč. Skladem: ANO

Cena bez DPH: 30,87 Kč Cena s DPH: 37,36 Kč. Skladem: ANO Objednací číslo:2572_ccr Acrobat MZ/WG 2 x 10g Acrobat MZ WG je postřik proti plísním. Kombinovaný fungicid se systémovým a kontaktním účinkem na plíseň na listech rostlin. Působí na plíseň bramborovou,

Více

Zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech

Zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech Zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech Zpráva č. 10 30.5. 2011 22. týden 1. Aktuální situace 2. Sumy teplot 3. Doporučení 1. Aktuální situace Jádroviny se nacházejí ve fenologické fázi vývoje BBCH 73

Více

OCHRANA ROSTLIN BROSKVONĚ, MERUŇKY

OCHRANA ROSTLIN BROSKVONĚ, MERUŇKY ROZŠTĚP PLODŮ PECEK OCHRANA ROSTLIN BROSKVONĚ, MERUŇKY Nedostatek bóru, vyšší citlivost u raných odrůd, chladné počasí, nevhodná závlaha, nesprávně provedený hluboký řez VRCHOLOVÁ CHLORÓZA LISTŮ Nízký

Více

Proti mechu 5kg Balení: 1 ks Cena: 114,65 Kč

Proti mechu 5kg Balení: 1 ks Cena: 114,65 Kč EXPERT - tekuté hnojivo 1l na všechny druhy trávníků Balení: 16 ks Cena: 65,22 Kč EXPERT přírodní s guánem 2,5kg - trávníkové hnojivo Balení: 1 ks Cena: 63,31 Kč Expert podzim 2,5kg Balení: 1 ks Cena:

Více

FUNGICID. Registrační číslo: 4678-0

FUNGICID. Registrační číslo: 4678-0 UNGICID Registrační číslo: 4678-0 Charakteristika Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k ochraně rostlin proti houbovým chorobám Složení iprodion 500 g/l Použití v plodinách

Více

Jsem statný stálezelený jehličnatý strom. Dorůstám do výšky až 50 m. Mám rovný kmen, který je v mládí pokrytý hladkou, světlehnědou kůrou, která se s přibývajícím věkem mění v šedohnědou až červeno-hnědou

Více

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 13 Týden: 31 Období: 29.7.2013 4.8.2013

ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY Zpráva č.: 13 Týden: 31 Období: 29.7.2013 4.8.2013 1. Obecné informace a) Meteorologická situace 3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav Brno Hodonín Vyškov Znojmo 28 30 30 25 26 27 28 30 29 25 26 26 26 27 27 Týdenní předpověď Zdroj: www.foreca.cz, www.chmi.cz

Více

ŘEZ OVOCNÝCH DŘEVIN. Zahradnictví 10

ŘEZ OVOCNÝCH DŘEVIN. Zahradnictví 10 ŘEZ OVOCNÝCH DŘEVIN Zahradnictví 10 Cíle řezu Vytvořit pevnou kostru s účelným rozmístěním kosterních větví Podpořit časný vstup do plodnosti Udržet korunu v požadovaných rozměrech (dle sponu a způsobu

Více

Choroby ovoce a zeleniny

Choroby ovoce a zeleniny Choroby ovoce a zeleniny Strupovitost jabloně (houba Venturia inaequalis) - Postihuje listy a plody - Nestandartní choroba, ztráty do 40 % - Náchylné odrůdy Golden Delicious, Idared, Spartan - Rezistentní

Více

Nové M sto nad Metují Generála Klapálka 519

Nové M sto nad Metují Generála Klapálka 519 Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocná ský Holovousy s.r.o. 508 01 Ho ice Nové M sto nad Metují Generála Klapálka 519 ODR DY JABLEK REZISTENTNÍ KE STRUPOVITOSTI VHODNÉ PRO VÝROBU D TSKÉ VÝŽIVY Zpracováno

Více

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů Sledujte v TV Receptáři prima nápadn padů každou neděli kolem 12:00 hodiny na TV Prima Neděle 7.4. 2013 Reportáž na začátku pořadu: Kapalná hnojiva Fantazie Podpora z přírodyp rody Výsadba zeleniny do

Více

NEW PRODUCT 2015 for CZ+SK: Bayer Garden Folicur AL 500ml

NEW PRODUCT 2015 for CZ+SK: Bayer Garden Folicur AL 500ml Kontaktní x systémové insekticidy Kontaktní působí na mnoha místech biochemického řetězce houby není riziko rezistence. Působí i za nižších teplot. Chrání rostlinu na místech pokrytých postřikem. Používat

Více

15. ledna 2013 Skalský Dvůr Mendelova univerzita v Brně

15. ledna 2013 Skalský Dvůr Mendelova univerzita v Brně Choroby okrasných dřevin Ivana Šafránková 15. ledna 2013 Skalský Dvůr Mendelova univerzita v Brně Padáni klíčních rostlin, hniloba báze řízků, kořenů a kořenového krčku okrasných rostlin nejčastějšími

Více

CHOROBY OVOCE A ZELENINY

CHOROBY OVOCE A ZELENINY CHOROBY OVOCE A ZELENINY OVOCE Jádroviny: Strupovitost jabloně Venturia inaequalis *listy a plody *ztráty do 40%, nestandard *náchylné odrůdy Golden Delicious, Idared, Spartan *rezistentní James Grieve,

Více

Hrušně ALICE AMFORA. Zdroj: www.jirivyslouzil.cz

Hrušně ALICE AMFORA. Zdroj: www.jirivyslouzil.cz Hrušně ALICE Růst: středně silný Plodnost: raná, pravidelná, pouze střední Zrání: v polovině července, lze ji skladovat 2 týdny Plod: Je středně velký. Dužnina je křehká, při dozrávání máslovité konzistence.

Více

CHOROBY OVOCE A ZELENINY

CHOROBY OVOCE A ZELENINY CHOROBY OVOCE A ZELENINY OVOCE Jádroviny: Strupovitost jabloně Venturia inaequalis *listy a plody *ztráty do 40%, nestandard *náchylné odrůdy Golden Delicious, Idared, Spartan *rezistentní James Grieve,

Více

Slivoně ALTHANOVA ČAČANSKÁ NAJBOLJA

Slivoně ALTHANOVA ČAČANSKÁ NAJBOLJA Slivoně ALTHANOVA Zdroj: www.okoplant.cz Růst: silný až velmi silný Kvetení: středně rané, cizosprašná Opylovači: Zelená renklóda, Oullinská a Vlaška Plodnost: středně pozdní (ve 3. - 5. roce po výsadbě),

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Pokud máte doma dítě s atopickým ekzémem, jistě pro vás není novinkou, že tímto onemocněním trpí každé páté dítě v Evropě.

Pokud máte doma dítě s atopickým ekzémem, jistě pro vás není novinkou, že tímto onemocněním trpí každé páté dítě v Evropě. Máme tu jaro a s ním, bohužel, zhoršení stavu většiny atopiků. Příroda se probouzí, tráva se zelená, první květiny a stromy kvetou a vzduch se alergeny jen hemží Co dělat s tím, aby to naši nejmenší přežili

Více

Nízkoreziduální produkce (různá % MLR) Bezreziduální produkce (0,01 mg) Regionální produkty (??) Ekologická produkce (0%, LOD, LOQ, 0,01 mg?

Nízkoreziduální produkce (různá % MLR) Bezreziduální produkce (0,01 mg) Regionální produkty (??) Ekologická produkce (0%, LOD, LOQ, 0,01 mg? Nízkoreziduální produkce jablek Současné trendy v ovocnářství Nízkoreziduální produkce (různá % MLR) Bezreziduální produkce (0,01 mg) Dětská výživa (0,01 mg) Regionální produkty (??) Ekologická produkce

Více

Polní cesta VPC 5 v k.ú. Buštěhrad

Polní cesta VPC 5 v k.ú. Buštěhrad Polní cesta VPC 5 v k.ú. Buštěhrad (SO 801 Návrh výsadby) Objednatel: Česká Republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Kladno Kubelíkova 2797 272 01 Kladno Zastoupený: Ing. Miroslavem Vlasákem,

Více

Teze vyhlášek. Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2017,

Teze vyhlášek. Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2017, Teze vyhlášek Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2017, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zemědělství

Více

Výsledky pokusů Ovocné dřeviny. Tetčice, 3. prosince Václav Psota. Vybrané pokusy byly podpořeny z projektů NAZV QJ

Výsledky pokusů Ovocné dřeviny. Tetčice, 3. prosince Václav Psota. Vybrané pokusy byly podpořeny z projektů NAZV QJ Výsledky pokusů 2013 Ovocné dřeviny Vybrané pokusy byly podpořeny z projektů NAZV QJ1210209 Tetčice, 3. prosince 2013 Václav Psota STRUPOVITOST JABLONĚ (VENTURIA INAEQUALIS) ZAČLENĚNÍ PŘÍPRAVKU ALGINURE

Více

Cena bez DPH: 32,85 Kč Cena s DPH: 39,75 Kč. Skladem: ANO

Cena bez DPH: 32,85 Kč Cena s DPH: 39,75 Kč. Skladem: ANO Objednací číslo:2572_ccr Acrobat MZ/WG 2 x 10g Acrobat MZ WG je postřik proti plísním. Kombinovaný fungicid se systémovým a kontaktním účinkem na plíseň na listech rostlin. Působí na plíseň bramborovou,

Více

5. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ

5. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ 5. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ v moravských vinařských oblastech v 25. týdnu (16.6.2008 22.6.2008) Choroby Plíseň révy V závislosti na místních srážkách byly hlášeny další lokality s prvními primárními

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Jehličnaté dřeviny v ČR wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Houbové choroby révy. výskyt ovlivňuje. Počasí. Lokalita Stav porostu Vnímavost hostitele a jeho částí Zdroje infekce a šíření

Houbové choroby révy. výskyt ovlivňuje. Počasí. Lokalita Stav porostu Vnímavost hostitele a jeho částí Zdroje infekce a šíření Houbové choroby révy výskyt ovlivňuje Počasí Dešťové srážky/ovlhčení Vlhkost vzdušná Teplota Lokalita Stav porostu Vnímavost hostitele a jeho částí Zdroje infekce a šíření 1 Průběh počasí 2010 2011-2012

Více

Obdělávání půdy v ovocných sadech

Obdělávání půdy v ovocných sadech Obdělávání půdy v ovocných sadech Na způsobu obdělávání půdy do značné míry závisí růst ovocných stromů a keřů, výnosy i kvalita sklizeného ovoce. Obdělávání půdy v ovocném sadu je třeba věnovat velkou

Více

Metodika k hodnocení biologické účinnosti insekticidních přípravků mořidel proti křísku polnímu v obilninách

Metodika k hodnocení biologické účinnosti insekticidních přípravků mořidel proti křísku polnímu v obilninách Metodika k hodnocení biologické účinnosti insekticidních přípravků mořidel proti křísku polnímu v obilninách Poznámka: Tato metodika je doplněním metodiky EPPO 1/70 (3) Aphid vectors of BYDV. Je zaměřena

Více

KURZ UDRŽITELNÉHO VINOHRADNICTVÍ 29.5.2012

KURZ UDRŽITELNÉHO VINOHRADNICTVÍ 29.5.2012 KURZ UDRŽITELNÉHO VINOHRADNICTVÍ 29.5.212 Nejvýznamnější choroby révy vinné - ochrana v ekologickém vinohradnictví Ing. M. Hluchý, Ph.D. Konvenční vinohradnictví Důsledky Těžce poškozená půda Oslabená

Více

Antimikrobiální látky pro drůbež a zásady jejich správného používání v chovech drůbeže

Antimikrobiální látky pro drůbež a zásady jejich správného používání v chovech drůbeže Antimikrobiální látky pro drůbež a zásady jejich správného používání v chovech drůbeže Antibiotická politika je soubor opatření pro účinné a bezpečné používání antimikrobních látek v humánní i veterinární

Více

ODRŮDY JAHODNÍKŮ. Frigo sadba (chlazené)

ODRŮDY JAHODNÍKŮ. Frigo sadba (chlazené) ODRŮDY JAHODNÍKŮ Frigo sadba (chlazené) FRIGO sadba je moderní a v současnosti již nejrozšířenější způsob výsadby jahod. Silné sazenice s bohatým kořenovým systémem jsou na podzim sklizeny, zbaveny listů

Více

Dříve než začnete kácet stromy na své zahradě nebo dvorku, přečtěte si pár vložených informací:

Dříve než začnete kácet stromy na své zahradě nebo dvorku, přečtěte si pár vložených informací: Dříve než začnete kácet stromy na své zahradě nebo dvorku, přečtěte si pár vložených informací: Kácení na vlastním pozemku Dnem 1. listopadu 2014 nabyla účinnosti novela vyhlášky 222/2014 Sb. Podle současného

Více

Brambory od hnojení po kultivaci

Brambory od hnojení po kultivaci Brambory od hnojení po kultivaci Při pěstování brambor k různému účelu je třeba přizpůsobit způsob výživy. Sadbovým bramborám zvýšený podíl dusíku v poměru živin průmyslových hnojiv prodlouží vegetaci

Více

Zásobenost rostlin minerálními živinami a korekce nedostatku. Stanovení zásobenosti rostlin živinami, hnojení, hnojiva a jejich použití

Zásobenost rostlin minerálními živinami a korekce nedostatku. Stanovení zásobenosti rostlin živinami, hnojení, hnojiva a jejich použití Zásobenost rostlin minerálními živinami a korekce nedostatku Stanovení zásobenosti rostlin živinami, hnojení, hnojiva a jejich použití Diagnóza deficitu nebo toxického nadbytku živin Vizuální diagnóza

Více

Monitorovací zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech

Monitorovací zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech Monitorovací zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech Zpráva č. 5 29.4. 2013 18. týden 1. Aktuální situace 2. Doporučení 3. Přípravky 1. Aktuální situace 1.1. Fenofáze východní Čechy Jádroviny - růžové

Více

Registrace, uskladnění a aplikace digestátu

Registrace, uskladnění a aplikace digestátu Třeboň, 14.10.2011 Registrace, uskladnění a aplikace digestátu Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně klir@vurv.cz tel. 603 520 684 Hnojiva a další hnojivé látky Minerální hnojiva

Více

Ochrana jabloní proti živočíšnym škodcom v systéme ekologickej a nízko reziduálnej produkcie

Ochrana jabloní proti živočíšnym škodcom v systéme ekologickej a nízko reziduálnej produkcie Vladan Falta1, František Kocourek1, Jitka Stará1, Kamil Holý1, Radek Vávra2, Jana Hajšlová3, Jana Urbanová3, Vladimír Kocourek3 Ochrana jabloní proti živočíšnym škodcom v systéme ekologickej a nízko reziduálnej

Více

Podporuje. Zkracuje. Zesiluje.

Podporuje. Zkracuje. Zesiluje. Podporuje. Zkracuje. Zesiluje. Zvyšuje odolnost k poléhání Podporuje tvorbu kořenů, příjem živin a hospodaření s vodou Příznivě ovlivňuje výnos www.syngenta.cz Proč investovat do Moddusu v roce 2011? Nestálá

Více

Databáze pesticid dle vhodnosti pro integrovanou ochranu jádrovin pro rok 2008

Databáze pesticid dle vhodnosti pro integrovanou ochranu jádrovin pro rok 2008 Databáze pesticid dle vhodnosti pro integrovanou ochranu jádrovin pro rok 2008 zelená = bez omezení žlutá = použití s podmínkou ervená = zakázané p ípravky 1. Fungicidy a insekticidy skupina inná látka

Více

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Ovocné pálenky. Velmi dobré je i vložení dřevěného roštu do kádě, kterým se pevné součástky kvasu vtlačí pod povrch tekutiny.

Ovocné pálenky. Velmi dobré je i vložení dřevěného roštu do kádě, kterým se pevné součástky kvasu vtlačí pod povrch tekutiny. 1. Kvasné nádoby a kvašení. 1.1 Kvasné nádoby. Ovocné pálenky. V minulosti se používaly dřevěné kádě nebo sudy a v současnosti se nejčastěji používají plastové sudy. Tyto nesmí být od nevhodných popř.

Více

VIII Září Korová nekróza Bekyně zlatořitná Makadlovka broskvoňová Přástevníček americký

VIII Září Korová nekróza Bekyně zlatořitná Makadlovka broskvoňová Přástevníček americký ORIENTAČNÍ KALENÁŘ OCHRANY Únor Kadeřavost listů broskvoně Odumírání pupenů broskvoně II Březen Korová nekróza Bekyně zlatořitná Puklice švestková Přástevníček americký Kadeřavost broskvoně Bělásek ovocný

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Lipov - kostel CZ0623711

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Lipov - kostel CZ0623711 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Lipov - kostel CZ0623711 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Lipov - kostel Kód lokality: CZ0623711 Kód lokality

Více

Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Meleček 91, 747 42 Žimrovice

Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Meleček 91, 747 42 Žimrovice Směrnice č.2 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Škola: Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Vypracoval: Mgr. David Šrom, ředitel školy Vydáno dne: 26.12.2011 Účinnost od: 1.1.2012 Počet stran : 6 Pedagogická

Více

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v

Více

Atopický ekzém - ZDRAVI-VITAMINY-DOPLNKY - vitamínové doplňky a alternativní medicína

Atopický ekzém - ZDRAVI-VITAMINY-DOPLNKY - vitamínové doplňky a alternativní medicína Atopický ekzém Co je to atopický ekzém atopický je slovo řeckého původu a znamená cizí, zvláštní, něco co vyvěrá na povrch. Atopický ekzém je zánětlivé onemocnění kůže, provázené svěděním a suchostí pokožky,

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2013 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

Ceník č. 1/2015 za distribuci zemního plynu

Ceník č. 1/2015 za distribuci zemního plynu Ceník č. 1/2015 za distribuci zemního plynu Platný od 1. 1. 2015 E. ON Distribuce a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice 1. Úvodní ustanovení Tento ceník obsahuje pevné ceny za distribuci zemního

Více

Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka. č. 4/2003 ze dne 4.11.2003

Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka. č. 4/2003 ze dne 4.11.2003 Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka č. 4/2003 ze dne 4.11.2003 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na uzemí obcí Plaňany, Blinka, Hradenín a Poboří Zastupitelstvo

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 18 Jasan Ing. Hana Márová

Více

STANDARD KVALITY SPOD č. 2

STANDARD KVALITY SPOD č. 2 MĚSTO JABLUNKOV, Městský úřad Jablunkov orgán sociálně-právní ochrany STANDARD KVALITY SPOD č. 2 2. Prostředí a podmínky 2a Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci

Více

Výskyt tasemnice Echinococcus multilocularis u lišek ve Vojenských újezdech

Výskyt tasemnice Echinococcus multilocularis u lišek ve Vojenských újezdech Výskyt tasemnice Echinococcus multilocularis u lišek ve Vojenských újezdech Pplk.MVDr.Vladimír Žákovčík Kpt.MVDr. Daniel Cihlář, Ústřední vojenský veterinární ústav Hlučín Jedním z prvořadých úkolů vojenské

Více

Nařízení inární správy pro Olomoucký kraj č.22/2010 ze dne 15.9.2010

Nařízení inární správy pro Olomoucký kraj č.22/2010 ze dne 15.9.2010 f' Nařízení inární správy pro Olomoucký kraj č.22/2010 ze dne 15.9.2010 o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy - varroázy včel Krajská eterinární správa pro Olomoucký

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 6. 7. tř. ZŠ základní

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Sokolská 211, 768 32 ZBOROVICE 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 878/2012 Vypracovala: Mgr. Marcela Hanáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,

Více

BioNase - O přístroji

BioNase - O přístroji BioNase - O přístroji Rychlý a účinný mobilní přístroj určený k léčbě senné rýmy a rýmy alergického původu. Stop senné rýmě a rýmě alergického původu fototerapií léčbou světelnými paprsky BioNase, bez

Více

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. 320 VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. Ministerstvo

Více

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků. I. Pojmy

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků. I. Pojmy Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků Ministerstvo zdravotnictví podle 2a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů

Více

14. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ. v Moravské vinařské oblasti v 31. týdnu (27.7.2009 2.8.2009)

14. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ. v Moravské vinařské oblasti v 31. týdnu (27.7.2009 2.8.2009) 14. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ v Moravské vinařské oblasti v 31. týdnu (27.7.2009 2.8.2009) Choroby Plíseň révy Opakované sráţky v průběhu minulého období vytvořily na lokalitách s výskytem vhodné

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

RAPEX závěrečná zpráva o činnosti systému v roce 2012 (pouze výtah statistických údajů)

RAPEX závěrečná zpráva o činnosti systému v roce 2012 (pouze výtah statistických údajů) Evropská komise GŘ pro zdraví a spotřebitele (SANCO) 5/2013 Dokument D 108 RAPEX závěrečná zpráva o činnosti systému v roce 2012 (pouze výtah statistických údajů) 1. Vývoj počtu oznámení o nebezpečných

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

www.paulin.cz Pokyny pro údržbu a užívání ETICS Paulín Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000

www.paulin.cz Pokyny pro údržbu a užívání ETICS Paulín Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000 Pokyny pro údržbu a užívání ETICS Paulín Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000 1 POKYNY PRO ÚDRŽBU A UŽÍVÁNÍ 3 1.1 Úvodní ustanovení 3 1.2 Základní pravidla pro kontrolu a údržbu 3 1.3 Opatření pro údržbu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY NOVÁ VES 32 Č.j.: ZŠKom203/2015 Spisový / skartační

Více

Školní řád. od 1. 9. 2015

Školní řád. od 1. 9. 2015 Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace pracoviště Jubilejní 3 http://www.zsjubilejni.cz, tel.: 556 708 066, e-mail: skola@zsjubilejni.cz Školní řád od 1. 9. 2015

Více

245/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

245/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 245/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. dubna 2004 o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem Změna: 83/2006 Sb. Změna: 33/2007 Sb. Změna: 320/2008 Sb. Změna:

Více

BRNO, OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE VČ. ZPEVNĚNÝCH PLOCH VE DVORNÍ ČÁSTI AREÁLU SÍDLA ÚP BRNO

BRNO, OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE VČ. ZPEVNĚNÝCH PLOCH VE DVORNÍ ČÁSTI AREÁLU SÍDLA ÚP BRNO nahlize VHS Brno, a.s. Masná 102, 602 00 Brno VH atelier, spol. s r.o. Lidická 960/81, 602 00 Brno Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno BRNO, OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE VČ. ZPEVNĚNÝCH

Více

Textová studie k projektu permakulturní předzahrádky RC Zajíček

Textová studie k projektu permakulturní předzahrádky RC Zajíček Textová studie k projektu permakulturní předzahrádky RC Zajíček Vypracovala: Ing. Zuzana Kozielová www.livegarden.cz 1.11.2012 Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Stávající stav Zadání projektu Představení návrhu

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2524/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Libiš Školní 192, 277 11 Neratovice mslibis@mslibis.cz IČO 70999473 Identifikátor

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

P - 2. stupeň. rozmanitost životních podmínek přírodniny živé přírodniny neživé botanika zoologie přírodní děje

P - 2. stupeň. rozmanitost životních podmínek přírodniny živé přírodniny neživé botanika zoologie přírodní děje Obecná biologie a genetika zařadit správně přírodniny mezi živé a neživé vysvětlit, co zkoumají jednotlivé vědy vyjmenovat přírodní děje zdůvodnit vliv jednotlivých přírodních dějů na přírodu vymezit základní

Více

Článek 1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY

Článek 1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému nakládání

Více

Nabídka ovocných školkařských výpěstků. Podzim 2013

Nabídka ovocných školkařských výpěstků. Podzim 2013 Nabídka ovocných školkařských výpěstků Podzim 2013 Ing. Václav Koběluš, PhD. Tel: +420 604 91 53 60 Bruzovice 100 info@kobelus.cz 739 36 Sedliště www.kobelus.cz IČO: 733 67 184 Obchodní podmínky: 1. Ceny

Více

Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024

Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024 Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024 Slide 1 MODUL 1 Hygienické požadavky na prodejny Číslo 1 HYGIENA POTRAVIN dle nařízení ES č. 852/2004

Více

Společenství vlastníků Kralovická 1450/1451 (41/43) DOMOVNÍ ŘÁD. Článek 1 Obecná ustanovení

Společenství vlastníků Kralovická 1450/1451 (41/43) DOMOVNÍ ŘÁD. Článek 1 Obecná ustanovení Společenství vlastníků Kralovická 1450/1451 (41/43) DOMOVNÍ ŘÁD Článek 1 Obecná ustanovení 1) Tento domovní řád je vydáván v souladu s občanským zákoníkem a stanovami společenství za účelem zabezpečení

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

Nové poznatky v nechemické ochraně sadů. část 1 houbové choroby. Ing. Martin Bagar, Ph.D. Seminář pro ovocnáře

Nové poznatky v nechemické ochraně sadů. část 1 houbové choroby. Ing. Martin Bagar, Ph.D. Seminář pro ovocnáře Nové poznatky v nechemické ochraně sadů část 1 houbové choroby Ing. Martin Bagar, Ph.D. Seminář pro ovocnáře 13.12.2011 Pomocné prostředky pro ochranu před houbovými chorobami: Alginure strupovitost, padlí

Více

Malí zahradníci. Pardubice, 20. listopadu 2012 Alena Lehmannová & Martin Horňák www.prirodni-zahrady.cz

Malí zahradníci. Pardubice, 20. listopadu 2012 Alena Lehmannová & Martin Horňák www.prirodni-zahrady.cz Malí zahradníci Pardubice, 20. listopadu 2012 Alena Lehmannová & Martin Horňák www.prirodni-zahrady.cz Co nás dnes čeká? Vypěstuj a sněz jak s dětmi jednoduše zahradničit Inspirace do školky a školy nápady

Více

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková

Více

Problematika negativního dopadu intenzivní chemické ochrany polních plodin

Problematika negativního dopadu intenzivní chemické ochrany polních plodin Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Problematika negativního

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015 *UOHSX007XXVS* UOHSX007XXVS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Předmět: Člověk a jeho svět

Předmět: Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme 1 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí 36 dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval

Více

Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích

Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích v tržnicích a na tržištích, kde byl příslušnými orgány povolen prodej živočišných produktů, lze prodávat jen zdravotně

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. EV - rozmanitost přírody, organismů. - výživa

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. EV - rozmanitost přírody, organismů. - výživa Přírodopis - 6. ročník Rozliší základní projevy a podmínky vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a života, orientuje se v daném vývoji jeho význam EV - rozmanitost přírody, organismů - výživa probudit

Více

3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav 25 24 25 Brno 24 23 24 Hodonín 25 24 25 Vyškov 23 22 24 Znojmo 24 23 24 Týdenní předpověď

3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav 25 24 25 Brno 24 23 24 Hodonín 25 24 25 Vyškov 23 22 24 Znojmo 24 23 24 Týdenní předpověď 1. Obecné informace a) Meteorologická situace 3-denní předpověď ÚT ST ČT Břeclav 25 24 25 Brno 24 23 24 Hodonín 25 24 25 Vyškov 23 22 24 Znojmo 24 23 24 Týdenní předpověď Zdroj: www.yr.no, www.chmi.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

čemeřice pryskyřník prudký sasanka hajní blatouch bahenní

čemeřice pryskyřník prudký sasanka hajní blatouch bahenní Rostliny dvouděložné Hlavní znaky dvouděložných rostlin: v semenu jsou dvě dělohy květní obaly rozlišené na kalich a korunu, květ pětičetný listy mají zpeřenou (větvenou) žilnatinu kořenový systém rozlišen

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VÍCEMĚŘICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VÍCEMĚŘICE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VÍCEMĚŘICE Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

Více

Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864

Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864 Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864 Č.j.:MŠ 103 /2015 Účinnost od: 1.9.2015, projednáno na poradě dne 27.8.2015 Spisový znak:1.2 Skartační znak: V5 Změny: 1. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy I. Provozní doba MŠ: Provozní řád mateřské školy 6.30 17.00 Režimové požadavky: I. Orientační režim dne Orientační režim dne dětí vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, charakteristiky

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007 Městský úřad Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Jablunkov, dne 27. prosince 2007 Obec Písek, Písek č.p. 51, 739 84 Písek u Jablunkova, zastoupena starostou

Více

Provozní řád Kulturního centra - sokolovny. Čl. 1 Působnost provozního řádu

Provozní řád Kulturního centra - sokolovny. Čl. 1 Působnost provozního řádu Provozní řád Kulturního centra - sokolovny Čl. 1 Působnost provozního řádu Provozní řád upravuje podmínky a způsob užívání nebytových prostor a jeho zařízení v Kulturním centru sokolovně v Rájci-Jestřebí

Více

Směrnice pro zajištění BOZP Provozní řád venkovních hracích ploch aktualizace 01. 04. 2016 1

Směrnice pro zajištění BOZP Provozní řád venkovních hracích ploch aktualizace 01. 04. 2016 1 Směrnice pro zajištění BOZP Provozní řád venkovních hracích ploch aktualizace 01. 04. 2016 1 Provozní řád venkovních hracích ploch zpracovaný v souladu s požadavky 13, odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb. v

Více