Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury GŘ Národnímu památkovému ústavu na rok 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury GŘ Národnímu památkovému ústavu na rok 2010"

Transkript

1 Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury GŘ Národnímu památkovému ústavu na rok 2010 Závěrečná zpráva mimořádného úkolu č. 6 Koncepce vzdělávání na léta V Praze dne Ing. arch. Naďa Goryczková Generální ředitelka NPÚ

2 Koncepce vzdělávání zaměstnanců NPÚ na léta Úvod Vzdělávání a prohlubování odbornosti je obecně u všech oborů lidské činnosti chápáno jako nejlepší investice zajišťující budoucí návratnost. U oboru tak průřezového, z poznatků řady vědních oborů vycházejícího, jakým je památková péče, to platí dvojnásob. Snižování ekonomické náročnosti, racionalizace organizačních struktur, úspora pracovních sil a vyšší efektivita práce, to vše předpokládá a vyžaduje nahrazovat extenzivní postupy vyšší kvalifikovaností lidské složky systému a využívat techniku na dobré úrovní. Průběžná aktualizace a zkvalitňování systému vzdělávání pracovníků NPÚ, k němuž je zaměřena předkládaná koncepce, je proto třeba chápat jako trvale prioritní součást rozvoje Národního památkového ústavu. A) Analýza současného stavu celoživotního vzdělávání pracovníků NPÚ 1. Základní vývojové tendence uplynulých let a jejich vyhodnocení Problematikou vzdělávání v oboru památkové péče se komplexně zabývaly dva materiály zpracované již v letech 1999 a První byl výstupem programového projektu MK ČR PK99P04OPP013 s názvem Návrh obecné koncepce vzdělávání odborných pracovníků ve státní památkové péči, který řešil Ing. arch. Vít Jesenský a Doc. PhDr. Zdena Jesenská CSc., v roce Druhý projekt nazvaný Návrh uceleného systému vzdělávání pro činnosti v památkové péči autorek PhDr. Aleny Černé, Ing. arch. Dagmar Sedlákové a PhDr. Hany Němečkové, je rovněž výstupem výzkumného projektu MK ČR PK99PO4OPP048 z roku V obou materiálech je publikována podrobná kritická analýza stavu vzdělávání v oboru památkové péče a jsou navrženy i konkrétní způsoby, jakým směrem by se oblast celoživotního vzdělávání v památkové péči měla v budoucnu ubírat. První koncepce navrhovala vytvoření systému odborných atestací, jejich garantem by bylo ústřední pracoviště NPÚ. Autoři provedli i návrh profesních standardů prokazovaných při 1.až 3. atestaci pracovníků se specializací na péči o nemovité a movité památky. Funkčnost koncepce je podle autorů podmíněna motivačními opatřeními odměňováním profesních postupů. Autorky druhého projektu navrhují zřídit při fakultě architektury speciální studijní obor zaměřený na památkovou péči. V roce 2004 byla uzavřena dohoda mezi NPÚ a Katedrou historie Pedagogické fakulty UK v Praze o přípravě nového studijního oboru na bakalářském stupni, zaměřeného na památkovou péči. Katedra historie ve spolupráci s oddělením vzdělávání NPÚ zpracovala detailní studijní program, který měl být akreditován MŠMT ČR jako nový studijní obor. Akreditační komise UK však ještě před podáním na ministerstvo školství tento projekt nepodpořila s vyjádřením, že budoucí památkáři musí být primárně vyškolení v jednom studijním oboru. Studium širší škály předmětů, jak předpokládal návrh, bylo označeno za zjednodušující a bagatelizující složitou památkářskou problematiku. Nebylo však bráno v úvahu, že v oboru památkové péče pracují stovky středoškoláků, pro které by studium památkové péče ve tříletém bakalářském programu znamenalo podstatně zlepšení jejich teoretických znalostí.

3 Ačkoliv tedy není v památkové péči nastaven jednotný systém celoživotního vzdělávání,fungují v rámci NPÚ dva standardní vzdělávací programy určené jednak pracovníkům se středoškolským vzděláním, jednak vysokoškolákům. Profesní složení v kursech zahrnuje především pracovníky NPÚ, ale také úředníky z pověřených obcí a magistrátů, restaurátory, pracovníky stavebních firem, pracovníky galerií či muzeí. Dvouletý kurs je akreditován MŠMT ČR jako rekvalifikační studium, ačkoliv ve skutečnosti zajišťuje rozšíření a prohloubení znalostí z disciplin tvořících systém památkové péče, a proto by toto studium mělo být chápáno spíše jako institucionální profesní vzdělávání, rozšiřující původní kvalifikaci. První zkušební kurs se uskutečnil v letech Od té doby kurs absolvovalo 570 posluchačů. Cílem studia je poskytnout účastníkům ucelený přehled o všech činnostech souvisejících s péčí o památky od základní charakteristiky, přes právní ochranu až k problematice péče o jednotlivé druhy památek a základní technologické postupy při opravě, obnově a restaurování památek a jejich prezentaci. Studium tedy vychází z potřeb památkářské praxe a seznamuje posluchače se základními metodami péče o památky, od obecné orientace až po specializované činnosti. Za dobu své existence si tato odborná kvalifikace získala vysoké renomé. Jednoroční kurs pro pracovníky památkové péče s vysokoškolským vzděláním je určen začínajícím pracovníkům terénním památkářům, kteří nastoupili po absolvování VŠ na různé pozice v územních odborných pracovištích NPÚ. Vzhledem k tomu, že památková péče je oborem multidisciplinárním, do kterého přicházejí lidé z různých typů škol (stavební fakulta, fakulta architektury, dějiny umění, historie, archivnictví apod.), snaží se kurs především o doplnění potřebných odborných poznatků oboru, které nejsou v běžné studijní náplni vysokých škol, ale pro praxi terénního památkáře jsou nezbytné. Obsah tvoří všechny specializované činnosti stavebně historické průzkumy, vývoj památkové péče, právní předpisy, metodologie památkové péče, technologie údržby a restaurování nemovitých památek i uměleckých děl malířských a sochařských. Cílem kursu je poskytnout posluchačům základní přehled o všech disciplinách oboru památkové péče. Úspěšní absolventi dokáží připravit celkový koncept ochrany a obnovy památky a kvalifikovaně rozhodovat při péči o památkový fond ze všech hledisek legislativního, technologického, technicko-ekonomického i uměno-vědního. Lektorský sbor je tvořen předními specialisty daného oboru. Důraz je kladen především na praktické ukázky a proto výuka často probíhá formou odborných exkurzí v terénu. Kurs má rozsah cca 200 hodin a probíhá formou dvou až třídenních studijních soustředění každý měsíc. Dosavadních pět ročníků absolvovalo 198 posluchačů. Silné stránky 2. Silné a slabé stránky, rizika a příležitosti Vzdělávací aktivity mohou čerpat z dlouhé historické tradice české památkové péče a jejího pozoruhodného myšlenkového vývoje. Výuka vychází z dlouholeté spolupráce NPÚ (dříve SÚPP) s vysokými školami; památkáři z praxe učí na vysokých školách a vysokoškolští pedagogové nejen učí v pomaturitním a adaptačním studiu, ale tvoří i významnou složku poradních orgánů NPÚ. To přispívá k provázání výuky a praxe. Daří se udržovat vysokou úroveň dvouletého i jednoletého studia památkové péče především skladbou a výběrem probíraných témat dle potřeb praxe a dále získáváním vysoce fundovaných lektorů. Kursy mají celostátní působnost a navštěvují je zájemci ze všech krajů republiky; touto cestou dochází v celostátním měřítku ke sjednocení úrovně odborných východisek a metodických přístupů v památkové péči a posiluje se možnost

4 uplatňování předvídatelnost odborných výstupů ve vztahu k vlastníkům památek a dalším zúčastněným subjektům. Studium organizované NPÚ je jedinou možností, jak získat ucelený přehled o všech předmětech, které v sobě památková péče jako multidisciplinární obor zahrnuje. Průběžně proto docházelo k nárůstu zájemců o toto studium nejen mezi zaměstnanci NPÚ, ale i mezi zájemci mimo obor. Uplatnění absolventů v různých funkcích v odborné organizaci státní památkové péče se prokazatelně projevuje vyšší kvalifikovaností výkonů v jejich profesi. Pozitivní je i účast posluchačů mimo NPÚ. Absolventi studia působí dále na úseku památkové péče krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností; v menší míře i na stavebních úřadech. Velmi pozitivní je působení absolventů v managementech menších stavebních firem, které pracují na obnově kulturních památek. Skladba přednášek vychází z potřeb praxe a může být aktuálně přizpůsobena, pozměněna či doplněna. Začínajícím terénním památkářům s vysokoškolským vzděláním usnadňuje jednoletý kurs orientaci v oboru jako celku, a tím i snazší a rychlejší nástup do praxe. Lektorský sbor obou kursů památkové péče je tvořen předními odborníky jednotlivých oborů. Lektoři jsou většinou rovněž zapojeni v praxi. Slabé stránky Není provedena širší analýza potřeb v oblasti dalšího vzdělávání pracovníků oboru, do níž by se zapojila všechna pracoviště NPÚ, případně další dotčené subjekty. Na rozdíl od praxe některých resortů státní správy (zdravotnictví či školství), kde fungují systémy odborného vzdělávání s přesně stanovenými stupni atestací a jim odpovídajícího kariérního růstu není v oblasti památkové péče systém atestací zaveden. V resortu kultury, a tím i památkové péči, absentuje koordinace systému vzdělávání, není zpracován odpovídající kariérní řád, který by motivoval pracovníky k dalšímu vzdělávání. Vzdělávání je založeno na velké míře dobrovolnosti podmíněné ochotou zaměstnanců NPÚ smluvně se zavázat zaměstnavateli kvalifikační dohodou. Neexistuje racionální koordinace mezi systémy vzdělávání v NPÚ a na vysokých školách různého zaměření. Vzájemná spolupráce má ještě značné rezervy a je žádoucí ji rozšiřovat. Útvar pro rozvoj oborového celoživotního vzdělávání v ústředním pracovišti NPÚ není dostatečně personálně vybaven a nemá na všech územních pracovištích pověřené stálé partnery. Po provedené restrukturalizaci se v dohledné době tato situace pravděpodobně nezmění. Úzká spolupráce ústředního pracoviště s územními odbornými pracovišti by byla žádoucí pro konkretizaci potřeb památkové péče v regionech. Lektoři nejsou školeni v prezentačních a komunikačních dovednostech. Pro nové pracovníky není zpracován program vstupního proškolení. Není organizováno vzdělávání základní počítačové gramotnosti. Není dostatečný přehled a nejsou dostatečně využívány zkušenosti ze zahraničí, Nedostatečné prostorové zázemí pro vzdělávací potřeby. Značná vytíženost odborných pracovníků NPÚ, kteří nemají již další kapacitu a dostatečnou motivaci k dalšímu vzdělávání. Přetíženost nejkvalifikovanějších a nejzkušenějších pracovníků NPÚ, kteří nemají kapacitu ani motivaci působit jako lektoři vzdělávacích programů.

5 Příležitosti Rizika Vytvoření uceleného systému vzdělávání pracovníků v památkové péči a v návaznosti pak prosazení kariérního řádu, včetně finančního ohodnocení postupu a od určitého stupně i zavedení povinných atestací pro vyšší funkční a platové zařazení. Zpracování modelu celoživotního vzdělávání pro jednotlivé cílové skupiny pracovníků podle profesního zaměření (výkonní památkáři, pracovníci EDIS, kasteláni, průvodci, pracovníci depozitářů). Rozšíření odborných exkurzí tak, aby pokrývaly vyváženě území celé republiky s přihlédnutím k závažnosti jednotlivých akcí obnovy památek v regionech. Doplnění lektorského sboru odborníky z územních pracovišť a regionálních vysokých škol. Ve spolupráci s vytipovanou vysokou školou vytvořit v ČR alespoň jedno speciální magisterské či doktorské studium zaměřené na památkovou péči dle zahraničních analogií. Podpora spolupráce s absolventy středních a vysokých škol vhodnými přednáškami v rámci některých studijních oborů (např. archivnictví, knihovnictví, architektura). Podpora odborné činnosti pracovníků mimo NPÚ umožněním praxe či stáže v NPÚ. Zpracování tématického bloku právního minima a cyklicky organizovat proškolení odborných pracovníků zajišťujících agendu dle zákona č. 20/1987 Sb. Organizovat letní školy praktického osvojení tradičních řemeslných technik. Iniciovat jednání se školami, aby do učebních plánů zařadili výuku tradičních řemeslných oborů. Podpora využívání tradičních technik ve stavební praxi. Organizovat oborové semináře a workshopy v jednotlivých regionech ve spolupráci s příbuznými subjekty, koordinovat obsah i termíny. Organizovat pravidelná školení a workshopy pro personál SHZ - pracovníků depozitářů, údržbářů, zahradníků; podněty z těchto workshopů zpětně promítat do programu výuky. Zpracovat a realizovat program vstupného proškolení pro nové pracovníky NPÚ. Průběžně realizovat pro všechny pracovníky kursy počítačové gramotnosti. Značná fluktuace odborných pracovníků způsobená řadou příčin; vzniká riziko ztráty investice (finanční, odborné i časové) vložené do jejich vzdělávání, pokud odcházejí mimo obor památkové péče. (Lze účinně eliminovat smlouvou o závazku pracovníka setrvat v zaměstnaneckém poměru nebo vrátit náklady na školení zaměstnavateli při předčasném ukončení pracovního poměru). Nezastupitelnost pracovníků při nepřítomnosti z důvodu účasti na vzdělávacích aktivitách; vzniká tím riziko buď absence na výuce kvůli pracovním povinnostem nebo těžko nahraditelná neúčast na důležitých pracovních jednáních apod.; toto riziko se týká i (zpravidla) vedoucích odborných pracovníků a specialistů NPÚ působících jako lektoři. Velmi široké spektrum řešené problematiky pro obsáhnutí jedním pracovníkem, v praxi často značně specializovaným. Finanční situace resortu, neumožňující zatím žádoucí finanční motivaci k celoživotnímu vzdělávání jak u frekventantů, tak u lektorů z řad odborných pracovníků NPÚ. Konkurence vzdělávacích programů jiných subjektů, nedisponujících zpravidla tak těsnou provázaností výuky a praxe.

6 3. Vyhodnocení účinnosti stávajících rozvojových opatření Dosavadní studium památkové péče ve dvou variantách zabezpečované ústředním pracovištěm NPÚ má za sebou již více než dvacetiletou tradici. To umožnilo postupně čím dál více přizpůsobovat výuku skutečným potřebám praxe a díky rozvíjejícím se osobním kontaktům rozšiřovat lektorský sbor o nejvýznamnější odborníky jak památkové péče, tak příbuzných specializovaných oborů. Provázanost praxe a výuky je v tomto typu studia ojedinělá a těžko ji lze nahradit jinak velmi žádoucím rozšířením studia na vysokých školách příbuzných směrů. Na podkladě ohlasu absolventů obou typů studia při NPÚ lze konstatovat, že studium je co do své struktury i výukových metod velmi dobře založeno a není zapotřebí uvažovat o jeho zásadní revizi či reformaci. Za zmínku stojí i skutečnost, že je finančně samostatné, což svědčí o vysokém zájmu posluchačů o tento typ studia. Skladba posluchačů obou kursů ukazuje zájem o studium existující i mimo užší obor památkové péče konkrétně NPÚ. Je v silách NPÚ kursy rozšířit a zajistit jejich rozvoj. Jako zásadní brzdu je však třeba označit, že rozšířené vzdělávání, které absolvování kursů mimo jakoukoliv pochybnost absolventům přináší, není zatím adekvátně promítnuto do jejich služebního postupu a finančního ohodnocení. Bez vyřešení tohoto předpokladu se další rozvojové programy mohou míjet svým účinkem. / viz rizika/ Za závažný neúspěch je naproti tomu třeba označit nesouhlas příslušné atestační komise se zřízením samostatného vysokoškolského studia památkové péče, které existuje v řadě vyspělých evropských zemí. Výrazné předpoklady v tomto směru se například ukazují v rozvíjející se spolupráci NPÚ s fakultou architektury ČVUT v Praze, velký význam měl a má zde zřízený Ústav památkové péče. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, filozofická fakulta má akreditovány dva obory, ze kterých se profilují pracovníci památkové péče. Jedná se o obor Dokumentace památek (bakalářské studium) a obor Kulturně-historická regionalistika (bakalářské a magisterské studium). Úzká spolupráce byla v roce 2009 obnovena mezi Fakultou filozofické Univerzity Pardubice a NPÚ ÚOP v Pardubicích. Spolupráce se týká projektů průběžné praxe studentů oboru historických věd. V rámci bakalářského a magisterského studia jsou konzultována zaměření jednotlivých prací se specifikací na obor památkové péče, kulturní dějiny a aristokratické rody. Lze doporučit opakování pokusů o vytvoření samostatného oborového studia památkové péče, jehož nositeli by byly příslušná vysoká škola a NPÚ. Koncepce 1. stanovení a definování cílů rozvoje, včetně určení priorit Hlavním cílem systému výchovy a vzdělávání NPÚ je zvýšit odbornou úroveň všech činností organizace jak v oblasti průzkumu, poznávání, evidence a dokumentace památek, tak v odborném poradenství v procesu péče o památkový fond (poskytované jak vlastníkům památek, tak příslušným orgánům státní správy) a posléze i ve formách a účinnosti prezentace a popularizace památkového fondu a v působení oboru památkové péče na veřejnost (vytváření pozitivního vztahu veřejnosti k památkám a památkové péči). Tohoto

7 cíle lze dosáhnout průběžným seznamováním všech pracovníků s novými poznatky oboru, který se neustále vyvíjí a je nutné stále a kontinuálně celorepublikově sjednocovat úroveň odborných východisek a metodických přístupů a posilovat předvídatelnost odborných výstupů. Proto je nezbytné umožnit pracovníkům celoživotní vzdělávání v rámci odborných vzdělávacích programů organizovaných NPÚ ale i jiných vzdělávacích institucí. Systém vzdělávání v NPÚ nemůže nahradit potřebné vysokoškolské vzdělání ani prohlubovat předpoklady výuky ve specializovaných vědeckých oblastech ale má umožnit efektivní průřezovou orientaci absolventů v oboru památkové péče jako komplexním systému včetně návodu, jak si informace v příslušných specializacích rychle doplnit. Tato průřezová orientace výuky zůstává její předností a prioritním posláním i do budoucna. 2. Identifikace cílů, které vyžadují spolupráci mezi sekcemi, případně se zřizovatelem či jinými odbornými institucemi Ačkoliv sbor lektorů využívá a i do budoucna počítá s podílem předních odborníků s vysokých škol a vědeckých ústavů, zůstává jedním z cílů postupné rozšíření zapojení odborníků z NPÚ do výuky, protože z vlastní zkušenosti jsou nejlépe obeznámeni s problémy, které musí státní památková péče v praxi řešit. Výchovný systém proto počítá se zapojením všech hlavních oborových sekcí NPÚ, tedy útvarů evidence, dokumentace a vedení ústředního seznamu, odborných útvarů péče o kulturní památky a útvarů péče o památky zpřístupněné veřejnosti, prezentace a popularizace památek. Jako významnou inovaci je žádoucí zavést speciální výuku historických stavebních technik, technologií i materiálů formou stálé dílny tradičních řemeslných technik a technologií. /viz Mauerbach v sousedním Rakousku/. Vzhledem k významu profese architekt pro systém památkové péče bude účelné rozvinout a prohloubit dosavadní spolupráci s Ústavem památkové péče fakulty architektury ČVUT vytvořením společného studijního programu na úrovni magisterského studia. NPÚ bude rozvíjet i spolupráci při vědecké výchově doktorandů, kteří si zvolí témata z oboru památkové péče. Žádoucí bude vytvořit v tomto směru podmínky na územním odborném pracovišti v Brně k rozvoji obdobné spolupráce s fakultou architektury VUT Brno. 3. Specifikace postupů, které konkretizují realizaci koncepce v jednotlivých dílčích oblastech Koncepce navrhuje, jak rozvíjet již existující v podstatě úspěšně fungující systém vzdělávání pracovníků NPÚ. Zkvalitnění systému vyžaduje v první fázi prohloubit zpětnou vazbu, tedy analyzovat odpovědi v již zavedeném dotazníkovém průzkumu názorů a námětů absolventů studia. Tu bude žádoucí rozšířit o průzkum názorů odborných pracovníků ústředního i regionálních pracovišť NPÚ, zejména pokud jde o zpřesnění identifikace znalostí a dovedností, které od odborných pracovníků vyžaduje praxe. Cílem průzkumu by bylo i zvážení případné potřeby bohatší tématické diferenciace nabízených studijních programů.

8 Návrh řešení: 1. Ve spolupráci s personálním referátem navrhnout systém promítnutí dosaženého pomaturitního nebo adaptačního postgraduálního vzdělání do osobního ohodnocení pracovníků. Termín uskutečnění: Formou dotazníku zjistit názory a náměty odborných pracovníků NPÚ na programovou orientaci studia. Termín uskutečnění: prosinec Jednoletý kurs památkové péče pro vysokoškoláky rozdělit do dvou modifikací pro absolventy vysokých škol humanitního zaměření a pro absolventy vysokých škol technického směru. Zpracovat podrobné osnovy pro oba kursy. Termín uskutečnění: Ve spolupráci s technologickou laboratoří ÚP a Národním technickým muzeem (Praha a Plasy), případně dalšími odbornými pracovišti realizovat kursy tradičních stavebně řemeslných technik a technologií s možností praktického vyzkoušení jednotlivých řemesel. Absolvování vybraných dílen by se stalo povinnou součástí jednoletých kursů v obou modifikacích (humanitní i technické). Spolupráce s územními pracovišti, kde takové dílny a workshopy již tradičně probíhají (NPÚ Josefov Hliněné dny Rtyně v Podkrkonoší). Termín uskutečnění: Ve spolupráci s fakultou architektury ČVUT (nebo jinou vysokou školou vhodného zaměření) akreditovat postgraduální výuku památkové péče na úrovni magisterského studia. Termín uskutečnění: Dvouletý rekvalifikační kurs pro pracovníky se středoškolským vzděláním rozšířit o předměty, kde se posluchači seznámí s technikami nově využívanými v památkové péči 3D skenování, GIS, MIS apod. Učební plány jednotlivých předmětů prověřit z hlediska současných potřeb praktického využití v památkové péči. (Možné praktické rozdělení např. druhého ročníku pro movitě nemovité památky a specifickou péči o tyto typy památek. První ročník jako teoretická příprava.) Termín uskutečnění: Zpracovat obsah kursu pro vedoucí pracovníky NPÚ (případně externisty) se zaměřením na moderní management, legislativu, vedení pracovních týmů, asertivitu, komunikaci, mediaci, ekonomické přístupy apod. Termín uskutečnění: 2011

9 8. Zpracovat obsah vstupního kursu pro nové pracovníky, kde se seznámí se základními principem fungování organizace, správním řádem a spisovou službou. Termín uskutečnění: Zpracovat obsah povinného proškolení k vybraným právním předpisům pro příslušné odborné pracovníky NPÚ, zajišťující agendu dle zákona č. 20/1987 Sb., a pravidelně každoročně provádět školení k památkovému zákonu, stavebnímu zákonu, správnímu řádu a veřejné správě. Termín uskutečnění: Zpracovat obsahové zaměření kursu pro pracovníky zpřístupněných objektů s akcentem na zásady kultivovaného verbálního projevu, celkového vystupování a jednání s návštěvníky Termín uskutečnění: Akreditovat kursy pro pracovníky depozitářů a pro zahradníky historických zahrad a parků. Termín uskutečnění: 2013 : 12. Realizovat průběžně odborné konference, semináře a workshopy k tématům aktuálně řešeným v oblasti památkové péče. Termín uskutečnění: průběžně Celková kvantifikace nároků na finanční zdroje Úvodem je třeba poznamenat, že výuka až dosud přinášela v průměru 800 tis. Kč ročně, takže co do finančních nároků byla soběstačná. Příjmy však neumožňují patřičný rozvoj, který vyžaduje vyčlenění trvalé posluchárny s odpovídajícím zázemím, projekční a audiotechnikou na úrovni doby. U lektorů z vědeckých a vysokoškolských pracovišť zvyšovat jejich finanční ohodnocení a nově zavést motivující finanční ohodnocení odborníků NPÚ, kteří se na výuce podílejí. Zvlášť bude nutné vyčíslit případné nároky na vybudování stálé praktické dílny tradičních stavebních řemeslných technik a technologií.

10 Na zpracování koncepce se podíleli: Doc. PhDr. Josef Štulc Doc. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. PhDr. Vít Honys PhDr. Oldřich Vaňura Mgr. Kateřina Cichrová Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D. PhDr. Martina Veselá Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D. Ing. arch. Miloš Solař PhDr. Hana Řezníčková vedoucí odboru VMV NPÚ ÚP ředitel NPÚ ÚOP v Ostravě vedoucí oddělení specialistů, NPÚ ÚOP Ústí n. Labem vedoucí EDIS, NPÚ ÚOP v Pardubicích oddělení restaurování NPÚ ÚOP v Č. Budějovicích oddělení specialistů NPÚ ÚOP v Kroměříži odborná náměstkyně NPÚ ÚOP v Telči vedoucí technologické laboratoře NPÚ ÚP oddělení garantů NPÚ ÚP vedoucí referátu vzdělávání NPÚ ÚP V Praze, dne 8. září 2010

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FA VUT V BRNĚ PRO ROK 2014 BRNO

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Institutu restaurování a konzervačních technik Litomyšl, s.r.o.

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Institutu restaurování a konzervačních technik Litomyšl, s.r.o. Zpráva Akreditační komise o hodnocení Institutu restaurování a konzervačních technik Litomyšl, s.r.o. Akreditační komise (dále jen AK ) rozhodla na svém zasedání ve dnech 30.11.- 1.12.2004, že bude v souladu

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015 UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015 Hradec Králové 2010 Obsah

Více

Dlouhodobý záměr Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Materiál upravený na základě jednání kolegia děkanky 10. 11. 2010 Dlouhodobý záměr Fakulty mezinárodních

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2015 (Projednáno Akademickou radou dne 10. 2. 2015) 1 1. Úvod

Více

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ pro období školních roku 2015/2016 až 2020/2021 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické

Více

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014 Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém

Více

Koncepce přípravy personálu rezortu MO na období 2012 2018

Koncepce přípravy personálu rezortu MO na období 2012 2018 Koncepce přípravy personálu rezortu MO na období 2012 2018 PRAHA 2011 Ministerstvo obrany S c h v a l u j i : Ministr obrany RNDr. Alexandr VONDRA Praha. prosince 2011 Koncepce přípravy personálu rezortu

Více

Informace o projektu APSYS

Informace o projektu APSYS Informace o projektu APSYS Název projektu: Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV Poskytovatel podpory: Evropský sociální fond, přes MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum

Více

Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství

Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství Kateřina Niková 5.7.2013 Obsah Úvodem 1 Vymezení pojmu spolupráce školy... 4 2 Návrhy spolupráce

Více

Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012

Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012 J:\EPI\epi_2012_2013\a35_vyzkum_DZ_publikace\dlouhodoby_zamer\inovace_dz_2012.doc - 1 - Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012 Cíle stanovené akademické obci EPI, s.r.o. k plnění požadavků MŠMT ČR

Více

Roční plán činnosti školy

Roční plán činnosti školy Roční plán činnosti školy školní rok 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Miroslav Kuś, ředitel školy Ostrava, srpen 2010 Úvod Školní rok 2010/2011 je pro Střední uměleckou školu v Ostravě, příspěvkovou organizaci

Více

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory:

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory: Jak se dostat na filozofické, humanitní a sociální fakulty Na filozofických a humanitních fakultách lze studovat mnoho oborů psychologie, filozofie, logika, politologie, sociologie, sociální politika a

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na rok 2016 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011 2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty umění a designu Univerzity

Více

SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU

SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU SIMPROKIM Metodika pro školení pracovníků krizového managementu Kolektiv autorů Ostrava, 2014 Autorský kolektiv: doc. Ing. Vilém Adamec,

Více

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015 Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015 Aktualizace na rok 2015 Projednáno VR PF UJEP dne: 20. listopadu 2014 Schváleno AS PF UJEP dne: 17. prosince 2014 doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. děkan PREAMBULE

Více

Metodika postupů ve veřejných službách zaměstnanosti

Metodika postupů ve veřejných službách zaměstnanosti Metodika postupů ve veřejných službách zaměstnanosti Certifikovaná metodika MPSV Projekt TAČR, OMEGA: Reforma veřejných služeb zaměstnanosti v ČR (TD020381) VÚPSV, v. v. i. 2015 Obsah PREAMBULE 4 1. VYMEZENÍ

Více

B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ

B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ Město Cheb hodlá reagovat na závěry průzkumu podnikatelského prostředí a vytvořit příznivé podmínky pro vznik a rozvoj podnikání v místě. Vědomo si svých možností a kompetencí

Více

1. Souhrnné informace o projektu

1. Souhrnné informace o projektu 1. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo výzvy: Název výzvy: Typ účetní jednotky: Účetní osnova: CZ.2.17 OP

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Úvod Než jsem se pustil do práce na této koncepci, stále jsem si připomínal, že musí obsahovat/zohledňovat představy, potřeby či požadavky pracovníků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště nábytkářské s.r.o. Horská 167, 460 Liberec. Identifikátor: 600 010 601

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště nábytkářské s.r.o. Horská 167, 460 Liberec. Identifikátor: 600 010 601 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště nábytkářské s.r.o. Horská 167, 460 Liberec Identifikátor: 600 010 601 Termín konání inspekce: 31. květen 2007 4. červen

Více

Zoltán Szabó, Jan Münz

Zoltán Szabó, Jan Münz PŘÍPRAVA ROZŠÍŘENÍ BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU BIOMEDICÍNSKÁ A KLINICKÁ TECHNIKA O OBOR BIOMEDICÍNCKÁ INFORMATIKA Zoltán Szabó, Jan Münz Anotace V současné době na ČVUT, Fakultě biomedicínského inženýrství

Více

STRATEGIE ČVUT V PRAZE

STRATEGIE ČVUT V PRAZE STRATEGIE ČVUT V PRAZE České vysoké učení technické v Praze STRATEGIE ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Praha, 2011 OBSAH STRATEGICKÉ VIZE A MISE ČVUT V PRAZE 4 1 STRATEGICKÉ CÍLE PROCESŮ ČVUT

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01070/09-06. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01070/09-06. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01070/09-06 Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379 Adresa:

Více

Průzkum pro Inovační fórum 2008. Strategie a překážky inovačně založené konkurenceschopnosti ČR

Průzkum pro Inovační fórum 2008. Strategie a překážky inovačně založené konkurenceschopnosti ČR Průzkum pro Inovační fórum 2008 Strategie a překážky inovačně založené konkurenceschopnosti ČR Anna Kadeřábková, Michal Beneš V souvislosti s konáním Inovačního fóra byli osloveni externí experti představitelé

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název právnické osoby vykonávající činnost školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2049/14-A Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Sídlo Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2011 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY účinnost od: 01. 09. 2012 číslo a verze dokumentu: ST_001_v2 Zpracoval/a: Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva

Více

PŘEHLED PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ NA VŠ V ČR. 1. Obecný přehled poskytování psychologického poradenství na VŠ v ČR

PŘEHLED PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ NA VŠ V ČR. 1. Obecný přehled poskytování psychologického poradenství na VŠ v ČR PŘEHLED PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ NA VŠ V ČR Předkládaná zpráva přináší výsledky výzkumu mapujícího psychologické poradenství poskytovaného na českých vysokých školách. Jeho cílem bylo zjistit, jaké

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Střední odborná škola služeb s.r.o. U Hradiska 4, 774 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 017 028 Zřizovatel: Mgr. Anna Loubalová, Fügnerova

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2006 č. 1155

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2006 č. 1155 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2006 č. 1155 k plnění usnesení vlády ze dne 23. října 2000 č. 1048, o Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o.

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠAPs na období 2016 2020 a aktualizace pro rok 2016 Praha,

Více

Studijní opora. Téma: Institucionální zabezpečení edukace a její plánování, specifikace edukace v AČR

Studijní opora. Téma: Institucionální zabezpečení edukace a její plánování, specifikace edukace v AČR Studijní opora Název předmětu: Andragogika Téma: Institucionální zabezpečení edukace a její plánování, specifikace edukace v AČR Vzdělávací cíl: Seznámit se zásadami plánování edukace v AČR, objasnit místo

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-39/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-39/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-39/13-S Název právnické osoby Střední odborná škola stravování Říčany s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Jiráskova 1519,

Více

SEKTOROVÁ DOHODA pro stavebnictví

SEKTOROVÁ DOHODA pro stavebnictví SEKTOROVÁ DOHODA pro stavebnictví K transpozici evropské směrnice EPBD II 2010/31/EU Sektorová dohoda vznikla v rámci projektu Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů

Více

Program dalšího profesního vzdělávání učitelů na Univerzitě Karlově v Praze

Program dalšího profesního vzdělávání učitelů na Univerzitě Karlově v Praze Závěrečná zpráva o řešení rozvojového projektu MŠMT č. 201/2006 Program dalšího profesního vzdělávání učitelů na Univerzitě Karlově v Praze v rámci programu MŠMT program 2: Příprava a rozvoj studijních

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2014 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

KONCEPCE PODPORY SPORTU V HRONOVĚ

KONCEPCE PODPORY SPORTU V HRONOVĚ KONCEPCE PODPORY SPORTU V HRONOVĚ KONCEPCE PODPORY SPORTU V HRONOVĚ 1. ÚVOD V návaznosti na Strategický plán rozvoje města Hronova, který schválilo Zastupitelstvo města Hronova dne 17. 3. 2008 pro období

Více

Tak trochu jiný seminář sami sobě knihovníkem

Tak trochu jiný seminář sami sobě knihovníkem Tak trochu jiný seminář sami sobě knihovníkem Doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D VŠE v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra institucionální ekonomie dolezala@vse.cz INFORUM 2010: 16. konference

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní hodnocení školy (ve smyslu vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb.) Systém autoevaluace školy vychází ze struktury a kritérií modelu CAF, je přizpůsobený místním konkrétním podmínkám a potřebám. Vedení 1.

Více

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace Domov pro seniory Tovačov příspěvková organizace Vzdělávací plán organizace 2013-2016 Obsah str. 3 str. 3 1. Základní údaje o organizaci 2. Současný stav a struktura pracovníků str. 4 2.1 ekonomicko-provozní

Více

Závěrečná zpráva k projektu Projekt Krok do pracovního života

Závěrečná zpráva k projektu Projekt Krok do pracovního života Závěrečná zpráva k projektu Krok do pracovního života Název projektu: Projekt Krok do pracovního života čj. CZ.1.04/3.3.05/68.00218 financovaný z prostředků ESF Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj VÝZKUMNÝ PROGRAM MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NA LÉTA 200 2011 Název: VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI

Více

Objednat můžete na www.fragment.cz

Objednat můžete na www.fragment.cz Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled e-kniha

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

VYUŽITÍ MAPLE V ZÁVĚREČNÝCH PRACÍCH NA FAKULTĚ PODNIKATELSKÉ VUT V BRNĚ

VYUŽITÍ MAPLE V ZÁVĚREČNÝCH PRACÍCH NA FAKULTĚ PODNIKATELSKÉ VUT V BRNĚ VYUŽITÍ MAPLE V ZÁVĚREČNÝCH PRACÍCH NA FAKULTĚ PODNIKATELSKÉ VUT V BRNĚ Zuzana Chvátalová 1 Abstrakt: V příspěvku jsou uvedeny dvě ukázky využití systému Maple, v bakalářské a diplomové práci, při analýze

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-432/14-A. PhDr. Věrou Hromádkovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-432/14-A. PhDr. Věrou Hromádkovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-432/14-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: E-mail právnické osoby: IČO: 48589373 Identifikátor: 600006158 Právní

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice červen 2012 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 3/2010 ve dnech 21.

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-674/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Další vzdělávání pracovníků ve velké nemocnici (atestační práce)

Další vzdělávání pracovníků ve velké nemocnici (atestační práce) UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb. Institut postgraduálního vzdělávání

Více

Modul 2 Nové metody a postupy hodnocení účinnosti podpory přírodovědné gramotnosti

Modul 2 Nové metody a postupy hodnocení účinnosti podpory přírodovědné gramotnosti Modul 2 Nové metody a postupy hodnocení účinnosti podpory přírodovědné gramotnosti Modul 2 představuje základní informace o důvodech a potřebách vyvinutí nových inspekčních standardů pro hodnocení rozvoje

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Správné lidi, ve správný čas, na správná místa Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Téma 1: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 1 Praha. obvodní pracoviště Praha 4. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 1 Praha. obvodní pracoviště Praha 4. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 1 Praha obvodní pracoviště Praha 4 Inspekční zpráva MICHAEL Soukromá střední škola reklamní tvorby, s r. o. Machkova 1646, 149 00 Praha 4 - Jižní Město Identifikátor

Více

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Odborná praxe na Katedře sociální práce FSE UJEP Ústí n. L. příručka pro studenty.

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Odborná praxe na Katedře sociální práce FSE UJEP Ústí n. L. příručka pro studenty. UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Odborná praxe na Katedře sociální práce FSE UJEP Ústí n. L. příručka pro studenty Radka Michelová Tato příručka vznikla v rámci realizace projektu INUL Inovace

Více

Inovace a realizace studijního oboru Mechatronika

Inovace a realizace studijního oboru Mechatronika Inovace a realizace studijního oboru Mechatronika v kontextu požadavků průmyslu Projekt č. CZ.04.1.03/3.2.15.1/0110 Operační program Rozvoj lidských zdrojů č. opatření 3.3.2 3 Seminář MŠMT, Brno 9-10.4.2008

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem duben 2016 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 4/2015

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2003 č. 991 + P

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2003 č. 991 + P Dokumentace: Zadání: V l á d a A k č n í p l á n Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice na léta 2004 až 2006 Implementace v Královéhradeckém kraji USNESENÍ VLÁDY

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB-TUO na období 2011-2015

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB-TUO na období 2011-2015 Účinnost dokumentu od: 1. 1. 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB-TUO na období 2011-2015 Aktualizace pro rok

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-925/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-925/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-925/10-B Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště, Brno, Gellnerova 1 Adresa: Gellnerova 1, 637 00 Brno

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Směrnice č. 8/2010 Č.j.VŠTE:1187/2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA

Více

Územní studie veřejného prostranství

Územní studie veřejného prostranství Územní studie veřejného prostranství Metodický návod pro pořízení a zpracování Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Obsah A Úvod... 1 A.1 Komu je metodický návod určen... 1 A.2 Kdo je autorem metodického

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 Vzdělanostní profil vybraných skupin pracovníků s dětmi a mládeží ve volném čase Závěrečná zpráva z výzkumu Zpracoval PhDr. František Pelka prosinec 1999

Více

Zápis z workshopu Příprava pro výkon povolání zdravotního laboranta konaného dne 21.9.2010 v VOŠZ a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6

Zápis z workshopu Příprava pro výkon povolání zdravotního laboranta konaného dne 21.9.2010 v VOŠZ a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Zápis z workshopu Příprava pro výkon povolání zdravotního laboranta konaného dne 21.9.2010 v VOŠZ a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Účast dle prezenční listiny viz příloha. Přivítání ředitelem školy Mgr.

Více

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013)

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Ing. Jana Šubrtová 31.05.2013 Obsah Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben

Více

Prof. Dr. Ing. František Holešovský. Kandidát na rektora Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Prof. Dr. Ing. František Holešovský. Kandidát na rektora Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Prof. Dr. Ing. František Holešovský Kandidát na rektora Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem František Holešovský narodil jsem se 24. října 1950 jsem ženatý, mám dceru a syna titul Ing. jsem získal

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-401/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-401/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-401/10-A Soukromá střední odborná škola START, s.r.o. Adresa: Chvaletická 918, 198 00 Praha 14 Identifikátor: 600006301

Více

Příklady dobré praxe - spolupráce škol a firem při odborném vzdělávání

Příklady dobré praxe - spolupráce škol a firem při odborném vzdělávání Příklady dobré praxe - spolupráce škol a firem při odborném vzdělávání 1 Koordinační řízení odborného vzdělávání (K 7) Střední škola Horní Bříza statutární zástupce: Mgr. Ivana Škreňová Klíčová slova Silikátový

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE. Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2013. Ústí nad labem, duben 2013

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE. Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2013. Ústí nad labem, duben 2013 FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru na léta 2011 2015 pro rok 2013 2013 Ústí nad labem, duben 2013 013 1. Úvod Aktualizace DZ na rok 2013 vychází z Dlouhodobého záměru pro období

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1096/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1096/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-1096/11-E Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední odborné učiliště včelařské Včelařské vzdělávací centrum, o. p. s. Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-624/12-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Základní škola a mateřská škola Zálší, okres

Více

Naděje - M, o.p.s. Báňská 287, 434 01 Most IČ 254 54 722 E-mail: nadeje-m@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Naděje - M, o.p.s. Báňská 287, 434 01 Most IČ 254 54 722 E-mail: nadeje-m@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Základní údaje o společnosti... 4 3. Druhy obecně prospěšných služeb... 5 4. Orgány společnosti... 6 5. Přehled činnosti společnosti za rok 2014... 6 FINANČNÍ

Více

Vážení členové akademické obce, technicko-hospodářští pracovníci Filozofické fakulty Ostravské univerzity,

Vážení členové akademické obce, technicko-hospodářští pracovníci Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Vážení členové akademické obce, technicko-hospodářští pracovníci Filozofické fakulty Ostravské univerzity, dříve než přistoupím k rozboru témat navržených Akademickým senátem Filozofické fakulty Ostravské

Více

směrnice č. 5 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2015/2016

směrnice č. 5 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2015/2016 Oddíl č. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění (dále jen zákon) a dále dle vnitřního předpisu VUT v Brně: Studijní a zkušební

Více

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení 1. Úvod Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky,

Více

EU-Projekt INNO 2 Berlín 6. 8. 7. 2010

EU-Projekt INNO 2 Berlín 6. 8. 7. 2010 Zpracovatelský průmysl V ČR vyrábí velkou škálu výrobků, z nichž většina je zařazena do samostatných odvětví. Patří sem výroba nábytku, klenotů, hudebních nástrojů, sportovních potřeb, hraček, bižuterie,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Diplomová práce. Bc. Natalija Lichnovská

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Diplomová práce. Bc. Natalija Lichnovská Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Diplomová práce Bc. Natalija Lichnovská 2008 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Vyhodnocení

Více

30.1.2012. Autoškoly a zaměstnavatelé jaký má být řidič profesionál?/ Kulatý stůl. Rozvoj aplikačního potenciálu CZ.1.07/2.4.00/17.0117.

30.1.2012. Autoškoly a zaměstnavatelé jaký má být řidič profesionál?/ Kulatý stůl. Rozvoj aplikačního potenciálu CZ.1.07/2.4.00/17.0117. Rozvoj aplikačního potenciálu CZ.1.07/2.4.00/17.0117 Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Autoškoly a zaměstnavatelé jaký má být řidič profesionál?

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI - 999/08-01. Hotelová škola. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI - 999/08-01. Hotelová škola. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI - 999/08-01 Hotelová škola Adresa: Vršovická 43, 101 00 Praha 10 Identifikátor: 600 004 741 IČ: 60461713 Místo inspekce: Vršovická

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. pro akademický rok 2016/2017

JIHOČESKÁ UNIVERZITA ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. pro akademický rok 2016/2017 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU pro akademický rok 2016/2017 České Budějovice říjen 2015 Na Zemědělské fakultě JU jsou akreditovány všechny typy studijních

Více

Executive DBA - Corporate Law and Business Doctor of Business Administration

Executive DBA - Corporate Law and Business Doctor of Business Administration Executive DBA - Corporate Law and Business Doctor of Business Administration Garant: JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům všech

Více

Směrnice děkanky Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 3/2012

Směrnice děkanky Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 3/2012 Účinnost dokumentu od: 1. 1. 2013 Směrnice děkanky Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2012 Podmínky přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech

Více

Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS. Infrastruktura pro podporu inovací v regionu Prahy. Širší shrnutí

Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS. Infrastruktura pro podporu inovací v regionu Prahy. Širší shrnutí Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Infrastruktura pro podporu inovací v regionu Prahy Širší shrnutí S využitím odborných diskusí je definován pojem regionální infrastruktury pro podporu inovací

Více

II. Vzdělávání vedoucích úředníků

II. Vzdělávání vedoucích úředníků II. Vzdělávání vedoucích úředníků Cílová skupina a účel vzdělávání: Vzdělávání je určeno pro vedoucí úřadů, krajů, statutárních měst a pro tajemníky obcí s rozšířenou působností. Cílem vzdělávacího programu

Více

Fakulta pedagogická. a) Bakalářské studijní programy vedoucí ke studiu učitelství nebo k odbornému výstupu:

Fakulta pedagogická. a) Bakalářské studijní programy vedoucí ke studiu učitelství nebo k odbornému výstupu: Fakulta pedagogická Sedláčkova 38, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15,, fax: 377 636 022 E-mail: uchazec-fpe@fpe.zcu.cz, WWW Stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje

Více

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY 2012-2016 Motto Plánuje-li se na rok, je třeba zasít obilí. Plánuje-li se na desetiletí, je nutno zasadit stromy. Plánuje-li se na

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Koncepce školního poradenského střediska: pedagogicko psychologické poradenství RaDoSt (Rada dostupná studentům) 8-HP01-028/REV0 Strana 1 (celkem14) Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava okresní pracoviště Třebíč Inspekční zpráva Střední zemědělská a ekonomická škola Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Identifikátor ředitelství: 600

Více

Implementace inkluzívního hodnocení

Implementace inkluzívního hodnocení Implementace inkluzívního hodnocení Závěrečným bodem první fáze projektu Agentury s názvem Hodnocení v inkluzívních podmínkách byla diskuze a posléze výklad konceptu inkluzívní hodnocení a formulace souhrnu

Více

1@Terciární vzdělávání

1@Terciární vzdělávání 1@Terciární vzdělávání OBSAH 1@Terciární vzdělávání... 1 A) 2@Společné otázky... II 3@Utváření terciárního sektoru vzdělávání... II 3@Potřeby hospodářství a společnosti se velmi rychle vyvíjejí.... IV

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ U N I V E R Z I T Y O B R A N Y

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ U N I V E R Z I T Y O B R A N Y FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ U N I V E R Z I T Y O B R A N Y Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Zaměření: Instalatér Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 36-52-H/01 Instalatér Motivační název 36-52-H/01 Instalatér Platnost od 1.

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2014 Karviná,

Více

Realizace nápravných opatření v resortu SVS a vzdělávání v oblasti procesního řízení

Realizace nápravných opatření v resortu SVS a vzdělávání v oblasti procesního řízení Č. j. SVS/2013/028174-G ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zadávací řízení OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění veřejná zakázka s názvem Realizace nápravných

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0767 Šablona: III/2 2. č. materiálu: VY_ 32_INOVACE_128 Jméno

Více