STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA BRANDÝS NAD LABEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA BRANDÝS NAD LABEM"

Transkript

1 STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA BRANDÝS NAD LABEM MATURITNÍ PRÁCE Naučná stezka Obříství a okolí JIŘINA ANTOŠOVÁ 4.A 2013

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem závěrečnou maturitní práci zpracovala samostatně s uvedenými zdroji informací a citované odborné literatury. V Obříství dne Antošová Jiřina

3 Poděkování Děkuji svému konzultantovi panu Ing. Zdeňkovi Janouškovi za věnované konzultace. Děkuji paní Ing. Dianě Samkové za věnované konzultace v hodinách cvičení ochrany přírody. Děkuji starostce obce Obříství paní Jitce Zimové za poskytnutí užitečných informací a brožur. Děkuji rodině, která mě při tvorbě práce podporovala.

4 Motto Naučné stezky jsou jedním kamínkem z mozaiky možností, jak lidem pomoci přírodu znovu objevit a porozumět jí. Hana Klonfarová Vlajka a znak Obříství (http://cs.wikipedia.org/wiki/obříství)

5 OBSAH I. Úvod.. 7 II. Teoretická část Trvale udržitelný rozvoj (TUR) Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) 8 3. Naučné stezky Smysl a poslání naučných stezek Historie naučných stezek Funkce naučných stezek Typy naučných stezek Naučné stezky podle zaměření (tematické naučné stezky, podle obsahu) Naučná stezka podle způsobu obsluhy (předávání informací) Naučné stezky podle vybavení Naučné stezky podle délky trasy Naučné stezky podle lokalizace Naučné stezky podle cílové skupiny Naučné stezky podle způsobu prohlídky Budování a údržba naučné stezky Plánování naučné stezky Úprava trasy naučné stezky Vybavení naučné stezky Údržba naučné stezky Využívání naučné stezky Výchovně vzdělávací využití naučné stezky Naučné stezky školní, mládeže Naučné stezky v České republice.. 19 III. Praktická část Charakteristika obce Obříství Poloha Přírodní podmínky Životní prostředí Symboly obce Historie Historické památky Náklady a financování naučných stezek Návrh trasy naučné stezky IV. Metodika Legislativa Rejstřík pojmů a zkratek Popis postupu práce.. 33 V. Výsledky Předpokládaný rozpočet vybudování mnou navržené naučné stezky Mapy sledované lokality s místy zastaveními Návrh vysvětlujících kombinovaných tabulí VI. Závěr a diskuze. 38 VII. Seznam literatury Motta 40 VIII. Přílohy... 41

6 ÚVOD Závěrečnou práci z praktické maturitní zkoušky jsem zpracovala na téma práce Naučná stezka Obříství a okolí. Zvolené téma jsem si vybrala, protože souvisí s obcí, ve které žiji. Téma o naučné stezce je zpracováno a napsáno na základě mého hlubšího zájmu o mojí obec. Cílem práce je tvorba naučné stezky. Jedná se o návrh trasy naučné stezky a k ní podoby a texty informačních vysvětlujících a kombinovaných tabulí s možná co nejlepším značením. Naučná stezka se zabývá a zároveň je věnovaná historické problematice obce. Práce má sloužit pro rodáky, spoluobčany a také pro širokou veřejnost, včetně škol, aby lidé obdivovali krásu a uvědomovali si bohatost obce z různých hledisek, kterými by se jiné obce nemohli pochlubit. V rámci názvu práce jsem měla možnost naučnou stezku navrhnout i v okolních obcích, jenže v okolí Obříství se historických památek nachází málo, nebo žádné nejsou. Teoretickou část s obsaženými kapitolami jsem sestavila systematicky. Začínám obecně a končím konkrétně. Na začátku mám napsáno o trvale udržitelném rozvoji, který navazuje na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Kapitola environmentální vzdělávání, výchova a osvěta dále úzce souvisí s nejzásadnější kapitolou celé práce a to jsou naučné stezky. V praktické části a hlavně ve výsledcích uvádím pozorování, které jsem provedla během léta a podzimu roku Stanovenou hypotézou by mohla být skutečnost o možnost financování mého projektu. Všechny fotografie jsou vlastní. 7.

7 TEORETICKÁ ČÁST 1. Trvale udržitelný rozvoj (TUR) Trvale udržitelný rozvoj je takovým způsobem rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Ve skutečnosti jde o snahu o dlouhodobě udržitelný rozvoj. Mezi hlavní cíle trvale udržitelného rozvoje patří zachování životního prostředí dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě. (http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udržitelný_rozvoj) 2. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) Anglický výraz enviroment v českém překladu znamená týkající se prostředí, způsobené prostředím, přispívající ke zlepšení životního prostředí, ale také vnější životní podmínky a prostředí člověka. Environmentálním vzděláváním se označuje proces vytváření souboru vědomostí, dovedností a návyků, které jsou základem pro pozitivní vztah k volné přírodě a životnímu prostředí člověka i pro jeho vůli a schopnost aktivně pečovat o životní prostředí, zlepšovat jej a chránit před poškozováním. Výchova k takovému jednání začíná už v rodině prvními kontakty dětí s organismy překonáváním bariér a strachu. (Bulisová, J. (2007): Středočeský kraj životní prostředí) 3.Naučné stezky 3.1 Smysl a poslání naučných stezek Naučné stezky jsou vyznačené výchovně vzdělávací trasy vedoucí přírodně i kulturně pozoruhodnými územími a oblastmi. Na nich a při nich jsou vybrány některé významné objekty a jevy, které jsou na určených zastaveních zvlášť vysvětleny. (Čeřovský, J. (1989): Stezky k přírodě) Oblast, která je pro lidi nějakým způsobem zajímavá, tak může vzniknout záměrně vedená trasa naučnou stezkou, což vyplývá z této definice - viz. výše. Naučná stezka se především nachází na chráněném území a může být i mimo tato území. Příroda často bývá zdůrazněna v celé své kráse a je vhodná k ekologické výchově a aktivizaci dětí a mládeže, či při mimoškolní činnosti. Na stezkách je nutné, aby byly zajímavé s charakteristikou daného místa v blízkém okolí. Zajímavosti jsou na naučné tabuli popsány. Určené zastávky jsou označeny v terénu na tabulích s čísly, ke které může existovat průvodcovská brožura. V chráněném území s daným místem na tabulích, třeba zároveň s průvodcovskou brožurou se na nás upozorňuje s výskytem chráněných druhů živočichů a rostlin. (Čeřovský, J. (1989): Stezky k přírodě) (Drasnar, V. (1978): Výchovné využití naučné stezky Bukovec Jizerka - Rašeniliště Jizerky) (Friedlová, L. (1991): Budování a využití naučných stezek) 3.2 Historie naučných stezek První naučné stezky vznikaly jako přírodní obdoba organizovaných prohlídek památkových objektů. Proto jedním z jejich typů podle názoru některých zahraničních odborníků ve výchově k péči o životní prostředí typem základním zůstávají naučné stezky s průvodcovskou službou. 8.

8 První naučná stezka byla u nás otevřena ke Dnům ochrany přírody 1965 ve státní přírodní rezervaci Medník na Sázavě ve Středočeském kraji. V roce 1986 se nabízelo turistům i školním výletníkům a exkurzím různých dětských a mládežnických kolektivů v celé ČSSR 104 naučných stezek. Obsahem, vybavením a využíváním vcelku vyhovují dohodě mezi ministerstvem kultury ČSR a ÚV Českého svazu turistiky ČSTV Zásady pro zřizování, značení, provoz a údržbu naučných stezek. V ČSR, pro kterou jsou citované zásady platné, bylo 89 naučných stezek státní ochrany přírody, z toho nejvyšší počet v Jihočeském a Středočeském kraji (v obou po šestnácti). (Čeřovský, J. (1989): Stezky k přírodě) 3.3 Funkce naučných stezek Výchova a vzdělávání má společné poučení a vysvětlení. Stezky s tabulemi plní funkci výchovně vzdělávací, neboť nahrazují odborného průvodce. Souhrnně můžeme konstatovat, že přírodovědné naučné stezky plní následující funkce: 1. Informační: stezka poskytuje poučení o přírodě a způsobech její ochrany, o vývoji určité sledované oblasti, o zajímavostech okolí stezky, o hospodářské činnosti člověka, o složení přírodních společenstev. 2. Výchovně - vzdělávací: učí praktické ochraně přírody, všímá si vzájemného vztahu živé a neživé složky ekosystému i vzájemných vztahů organizmů, rozvíjí a doplňuje poznatky získané ve škole, upozorňuje na negativní působení člověka. 3. Vybízející: vede návštěvníky záměrně k aktivní účasti na ochraně přírody naší vlasti, bojuje proti lhostejnosti, apeluje na svědomí a uvědomělost návštěvníků a jejich citový postoj k přírodě a k živým organismům. 4. Estetická: stezka ukazuje krásné a neopakovatelné přírodní prostředí, vhodně doplněné udržovanými panely se zdařilou grafickou úpravou, esteticky zapadající do svého okolí. Vychovává k vnímání krásy přírody, poukazuje na krajinotvornou funkci zeleně. 5. Motivační: zajímavými údaji, které můžeme při návštěvě doplnit přírodovědnou hrou a úkoly na trase souvisejícími s pozorováním přírody, se vzbuzuje zájem o samotnou stezku i o ochranu přírody a vyvolává ochotu spolupodílet se na budování podobných zařízení a na jejich údržbě. 6. Propagační: naučné stezky propagují prospěšnou činnost dobrovolných ochránců přírody i profesionálních pracovníků ochrany přírody a její význam v současné době. Vyzdvihují kladný vztah člověka k přírodě. 7. Didaktická: učí způsobům i ověřeným postupům při praktické ochraně přírody a zlepšování životního prostředí. Ukazuje například způsoby péče o staré stromy, ochrany před výsušnými větry a erozí. Seznamuje s metodami práce státní ochrany přírody. 8. Komplexní působení: naučné stezky podchycují více lidských zájmových oblastí a činností, mají vlastivědnou a turistickou náplň, zahrnují zajímavosti z archeologie, speleologie, meteorologie či astronomie a vedou tak ke komplexnímu poznání přírody. (Friedlová, L. (1991): Budování a využití naučných stezek) 9.

9 3.4 Typy naučných stezek Naučné stezky podle zaměření (tematické naučné stezky, podle obsahu) Stezky jsou tematicky a obsahově specializované a zároveň využívají nejširší škálu zajímavostí přírodních i kulturních při zvolené trase. Vedle stezek ryze přírodních mohou být i stezky historické (památkářské). Z odborných lesnických kruhů vzešla iniciativa k budování četných lesnických naučných stezek, zejména v příměstských rekreačních lesích. Ze zahraničí známe naučné stezky geologické, historickými zahradami a sady vedou stezky parkové. Základem československé sítě stálých výchovně vzdělávacích tras, víceméně komplexních ve svém pojetí, jsou naučné stezky státní ochrany přírody. (Čeřovský, J. (1989): Stezky k přírodě) Shrnutí existujících stezek: Ryze přírodních Historické (památkářské, kulturní, archeologické; zaměření polytematické, neboli kombinované např. u kulturně historických) Přírodovědné (lesnické, geologické, botanické, zoologické, ekologické, rybářské, etnografické, paleontologické, mineralogické, ochranářské, turistické, vlastivědné; zaměření polytematické, neboli kombinované např. u přírodně ochranářských nebo turisticky vlastivědných) naučné stezky podle obsahu: důležité pro školy Parkové (zahradní; zaměření monotematické, v arboretech, objekty neživé přírody) Stezky pro širokou veřejnost nebo školu: děti a mládež, dospělí a smyslově, mentálně, fyzicky postižení, vozíčkáři, rodiče s kočárkem naučné stezky podle cílové skupiny Stezky pro: pěší, cyklisty - cyklostezky, vodáci, odborníci, jezdci, motoristi, lyžaři naučné stezky podle způsobu prohlídky Stezky v: chráněné území, volná příroda naučné stezky podle lokalizace Naučná stezka podle způsobu obsluhy (předávání informací) Naučné stezky s průvodcovskou službou Osoba patřičně obeznámená s problematikou doprovází po trase návštěvníky a podává jim výklad. Průvodce je úspěšný v oboru s vědomostmi k dané stezce. Samotná naučná tabule tohle bez průvodcovské služby nikdy nedokáže. Stále je problémem obsahová a odborná úroveň výkladu, i když se situace zlepšila. Odborný průvodce je důležitý v památkových objektech, zvláště v krasových jeskyních, případně skalních měst. Během procházky je samozřejmě možné se průvodce doptávat, ověřovat, či zmiňovat. Nespornou výhodou tohoto přístupu je, že průvodce může bezprostředně reagovat na různé významné okolnosti a podle toho si připravit program. Významnou okolností bývá věk návštěvníků s jejich případným zájmem, nebo momentální situace na trase s významnými rostlinami v květu, v plodu, nebo hlasy ptáků, či přelet dravce. Uvádí se, že při školní činnosti je v roli průvodce učitel. Při prohlídce větší skupiny se mezi nevýhodu považuje to, že se exkurze přírodou tzv. od přírodní a mizí půvab přírodního území. Vycházka s průvodcem je poskytována v určité dny, nebo si můžeme vyjednat předem s organizací a tak například navštívit CHKO Třeboňsko. Tento typ naučných stezek se v České republice vyskytuje sice výjimečně, ale zároveň se v současné době začíná zavádět na přírodní území. (Čeřovský, J. (1989): Stezky k přírodě) (Čeřovský, J. (1996): Základy ochrany přírody) 10.

10 Naučná stezka samoobslužná Samoobslužná naučná stezka je v našich podmínkách nejčastější. Návštěvník prochází trasu sám, bez školeného průvodce, dle svého přání a možností. Vysvětlení mu poskytují určité pomůcky: průvodcovský text (který získal již předem anebo na místě) či vysvětlující tabule umístěné přímo v terénu. Jsou i jiné možnosti včetně moderních pomůcek audiovizuálních. Výhodou tohoto řešení je, že návštěvník si sám (podle vlastního rozhodnutí, fyzické zdatnosti, časových možností, nálady, počasí a tak podobně) volí rychlost prohlídky a také množství informací, které je ochoten z nabídky přijmout. (Čeřovský, J. (1989): Stezky k přírodě) Stezka s kombinovaným výkladem Stezka s kombinovaným výkladem používá v různých obměnách obdobné způsoby. Směs průvodcovské stezky a samoobslužné stezky. K dispozici jsou vysvětlující tabule, třeba i s průvodcovskou brožurou. Po předchozí domluvě možnost poskytnutí doprovodu a osobního výkladu po trase hlášeným skupinám a při zvláštních příležitostech. (Čeřovský, J. (1989): Stezky k přírodě) Naučné stezky podle vybavení Turistické značení, vysvětlující tabule, speciální vybavení, průvodcovská publikace Naučné stezky podle délky trasy Zobecněním dosavadních zkušeností můžeme rozlišit tři kategorie naučných stezek: 1. krátké trasy, asi do 5 km, obsahově bohaté, zpravidla okružní (např. naučná stezka rezervací Božídarské rašeliniště v Krušných horách); 2. středně dlouhé trasy, nejčastěji 5-15 km, s poměrně bohatou obsahovou náplní, někdy okruh, někdy s různým výchozím místem a cílem (např. naučná stezka oblastí klidu Kosí potok v okrese Tachov); 3. dlouhé trasy, přes 20 km, vlastivědně turistického charakteru, někdy rozdělené na etapy (naše nejdelší naučná stezka Krajem Chrudimky podél řeky od jejího pramene). (Čeřovský, J. (1989): Stezky k přírodě) Naučné stezky podle lokalizace Stezky v chráněném území a ve volné přírodě Naučné stezky podle cílové skupiny (způsobu využití) Určeno cílovým skupinám široké veřejnosti, např. pro děti, pro mládež, pro dospělé Naučné stezky podle způsobu prohlídky (zdolávání) Stezky určeny např. pro chodce, pro cyklisty, pro vodáky. 11.

11 3.5 Budování a údržba naučné stezky Plánování naučné stezky Základní požadavky na trasu Naučnou stezku nelze vybudovat všude. Jsou turisticky značené cesty, na kterých lze vytvořit pěkné naučné stezky. Ale zdaleka ne z každé turistické cesty lze udělat naučnou stezku. Zato lze objevovat i,,neznámé partie mimo značené cesty a,,objev naučnou stezkou zpřístupnit a výchovně využít. Na naučné stezce musí být skutečně co vidět. Musí tu být určitý využitelný obsahový fond, kterému říkáme kulturně výchovný potenciál území. Co znamená, stručně jsme naznačili v předcházejícím odstavci. Důležitým předpokladem je názornost a přitažlivost objektů a jevů, které mají být vybrány a interpretovány. Zejména vhodné jsou pro zastavení na naučných stezkách vyhlídkové body s poučnými a esteticky působivými panoramaty. Jde-li o zpřístupnění chráněného území naučnou stezkou (ale mnohdy i v případech krajiny nechráněné), je vždy nutno zvážit, zda vyvolaná návštěvnost nezpůsobí neúnosné poškozování přírodních výtvorů. Jako dbáme o bezpečnost chráněné a ochranu zasluhující přírody, musíme mít na mysli též bezpečnost návštěvníků: dbát na schůdnost terénu. (Čeřovský, J. (1989): Stezky k přírodě) Výběr trasy naučné stezky Pro zřízení nové naučné stezky zjistíme všechny objekty a jevy, které na trase a při trase jsou a jichž by bylo možné využít. Současně zvažujeme jejich možnou interpretaci, k jakému výkladu by se hodily. Průzkum v terénu srovnáme s literárními prameny. Radíme se s místními obyvateli a znalci. Příklad (z naučné stezky Kolem starého Plzence, okres Plzeň jih): Objekt Tématika Výklad stráň s přirozeným geologickým odkryvem (chráněné naleziště) geologická, paleontologická naleziště zkamenělin, doklady života v českých pramořích rybník (státní přírodní rezervace) hranice lesních oddělení (les smíšený, jehličnatá monokultura, paseka) zřícenina středověkého hradu botanická, zoologická, ekologická lesnická, myslivecká, ekologická historická, památkářská rybniční ekosystém, jeho význam v krajině, jeho složky chráněné druhy rostlin a živočichů, chráněné podmínky rezervace lesy přirozené, polokulturní, kulturní, lesní hospodářství, lovná zvěř historie kraje hradu stavební vývoj hradu, péče o památky 12.

12 Průzkum v terénu srovnáme s literárními prameny. Radíme se s místními obyvateli a znalci. Vybrané objekty (podle výše uvedeného příkladu) se hodí na příští naučné stezce za vybraná a vyznačená zastavení. Spojnicí zastavení bude trasa naučné stezky, vedená po schůdných cestách a pěšinách. Obtížným místům jako např. strmé stráni se vyhýbáme, nebo v projektu musíme pamatovat na jejich překonání jako stupně aj. Na místech zvolených zastavení by měl být dostatečný prostor, neboť je třeba počítat s hromaděním návštěvníků. Důležitá je také volba výchozího místa naučné stezky. Mělo by být dostupné veřejnými dopravními prostředky i individuálními vozidly. Počítáme-li s vydáním průvodcovského textu, volíme už výchozí místo tam, kde bude možnost jeho distribuce. Vždycky dáváme přednost okružní trase. Jinak pro cíl naučné stezky platí podobné požadavky jako pro výchozí bod. Není-li trasa okružní, snažíme se stezku vybudovat s procházením oběma směry. Výhodným základním bodem naučné stezky je místo s určitou krajinou dominantou. Pořadí vybraných míst zastavení je dáno především možnostmi vedení trasy v daném terénu. Zachování určitého logického postupu je ideální. Třeba podle geografické orientace. Toto pořadí je samozřejmě možné pouze na okružních a jednosměrných trasách. (Čeřovský, J. (1989): Stezky k přírodě) Projekt naučné stezky Chceme-li zbudovat novou naučnou stezku, neobejdeme se bez písemného projektu. Při budování naučných stezek trvalých se takový projekt předkládá všem kompetentním a zainteresovaným složkám při projednávání záměru. Projekt obvykle v rozsahu 3 10 stran strojopisu s přílohami má obsahovat tyto základní body: 1. poslání co se sleduje zřízením dané naučné stezky 2. stručný popis trasy východiště, průběh, cíl 3. zastavení pořadový výčet zastavení, lokalizace, tematika, interpretace 4. vyznačení a úprava trasy zvolená značka (značka naučné stezky, běžecká turistická značka, jiné dočasné vyznačení při trasách krátkodobých stezek), potřebné technické úpravy na trase (zpevnění povrchu stezky, vybudování můstku přes potok apod.) 5. způsob výkladu určení typu stezky (s průvodcem, samoobslužná, kombinovaná) a formy výkladu (vysvětlující tabule, průvodcovský text, případná další vybavení stezky pomůckami) 6. provoz naučné stezky využití, případně jeho speciální formy, řízení provozu, údržba 7. přílohy nezbytnou součástí projektu je mapka nebo plánek s vyznačenou trasou a místy zastavení, dalšími přílohami mohou být pokud již byly zpracovány návrhy výtvarného řešení vysvětlujících tabulí, návrhy textů k jednotlivým místům zastavení, nebo alespoň ukázkový text atd. S projektem naučné stezky (zejména trvalé) seznámí navrhovatel (nejlépe již ve stádiu záměru) příslušné krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody. Svolá se jednání v terénu, kdy projekt bude posouzen, přijat nebo upraven, budou dojednány úkoly a závazky všech partnerů. Na jednání se dohodne další postup prací na realizaci projektu. (Čeřovský, J. (1989): Stezky k přírodě) 13.

13 3.5.2 Úprava trasy naučné stezky Úprava chodníku Jak dokazují dosavadní zkušenosti, je výhodné držet se při budování naučných stezek v co největší míře stávajících cest, pěšin apod. Některé úpravy jsou však v řadě případů nezbytné. Nutné provést vyčištění porostu u málo užívané a zarostlé pěšiny. V jiných případech je třeba upravit zpevnění chodníku. Na rovině či mírném svahu v travnatém nebo řídkém stromovém či dřevinném porostu se lze spokojit vytyčením směru častým značením nebo položením jakéhosi vodícího zábradlí z odkorněné tyčoviny umístěné na zapuštěných dřevěných kůlech nízko nad povrchem terénu (do 50 cm). Předpokládáme, že provozem na trase se už pěšina,,sama vyšlape. Širší vodní toky a hlubší terénní brázdy překonáváme můstky. Ukloněné můstky překonání nízkých, ostrých a narušitelných hran přirozených i umělých zářezů. Zvláštní péči vyžadují stezky rašeliništi a podobnými mokřady. Použití prkenných chodníků můstků, nebo na povrchu položené hatě z tyčoviny. Můstky nízko nad terénem lze použít i k přechodu stanovišť vzácných a ohrožených rostlin, kde hrozí poškození vegetace sešlapáním. Žebříky a žebříčkovými stupni ze dřeva nebo kovu překleneme strmé skalní stupně a stěny. V těchto případech už jde většinou o úpravy vyžadující určité technické znalosti a dovednosti, takže je lze provádět jen pod vedením dostatečně zkušených a kvalifikovaných odborníků techniků. Zastavení na trase naučné stezky musí být uzpůsobeno pro shromáždění většího počtu návštěvníků. Provedeme úpravy terénu, když bude nutné. Nejvýhodnější jsou plošiny: tam, kde je např. na svahu málo místa, lze si vypomoci materiálem (zeminou) shrnutým za kamennou terasou (zídkou), nebo je možno vybudovat plošiny ze dřeva. Podobně upravujeme i vyhlídkové body, které zpravidla z bezpečnostních důvodů, stejně jako chodníky na příliš strmých svazích) opatřujeme zábradlím dřevěným nebo kovovým, aby co nejlépe zapadlo do místního přírodního prostředí. Při trase stezky nezapomínáme, nejspíše na zastaveních a vyhlídkách, na odpočívadla se sedátky, stolky, případně i přístřešky pro případ náhlého deště. Máme na zřeteli, že naučná stezka je formou výchovy k ochraně přírody a k péči o životní prostředí. Dodržujeme to i při zdánlivě mechanických pracích při úpravách trasy. Naučné stezky musejí chránit terén, význačné a ohrožené přírodní prvky, musejí zapadat do daného přírodního prostředí způsobem přímo vzorovým. I to je totiž jedna z důležitých stránek výchovného působení každé naučné stezky. (Čeřovský, J. (1989): Stezky k přírodě) Vybavení naučné stezky Turistické značení Smluvená turistická značka naučné stezky je bílý čtverec celkového rozměru 100 x 100 mm se zeleným pruhem o šířce 30 mm vedeným úhlopříčně z levého horního do pravého dolního rohu značky, s mezerou asi 5 mm mezi zeleným pruhem a oběma jím vytvořenými bílými trojúhelníky. 14.

14 Pokud celá naučná stezka vede po existující turistické cestě, ponechá se jako základní značka turistické cesty. Zbytečným souběhům různě značených cest se raději vyhýbáme. K usnadnění orientace a k elementárnímu výkladu napomáhají směrovky a tabulky místní orientace: používá se standartních tabulek turistických cest. Naznačili jsme, že pro krátkodobé výchově vzdělávací účely je vhodné budovat i dočasné naučné stezky. Pro ně nepořizujeme žádné trvalejší zvláštní značení: buď je zcela prostě vedeme podle turisticky již vyznačené cesty, nebo použijeme značení orientačních závodů a terénních her (papírové značky, látkové pásy); nezapomeneme je však po ukončení funkce z terénu beze zbytku odstranit. Vysvětlující tabule Samoobslužný výklad na místech zastavení může být podán na vysvětlující tabuli panelu umístěném přímo v terénu. Dřevo se k podkladu používá nejčastěji, i když jsou i jiné techniky provedení. V zahraničí se často používají jako vysvětlující tabule leptané kovové desky. Podstatný rozdíl je mezi krátkodobými naučnými stezkami a trvalými naučnými stezkami. Nejlepší výtvarná kombinace je text s obrazem a naopak málo atraktivní je přeplněný nahuštěný drobný text. V každém případě musí zvolené místo zapadat do daného přírodního prostředí, nepůsobit v něm rušivě. Obsah vysvětlující tabule musí být pro návštěvníka skutečným přínosem, bez zbytečných informací, které sami vidíme. Umístění historických záběrů je cenné. Osvědčené jsou obrazy přírodnin, podle kterých návštěvník v terénu může poznat a určit druhy nerostů, zkamenělin, rostlin a živočichů. Volí se druhy významné ekologicky. Raději neupozorňovat na vzácné a ohrožené přírodniny. Text na vysvětlujících tabulích musí být jasný, stručný, srozumitelný. Musí zaujmout podávanými informacemi a je nutné se vyhnout planému formalismu. Právě ve výchově k ochraně přírody bývá častý nebezpečný sklon k opakovanému nabádání mentorování: Netrhejte, nešlapte, neničte, nekřičte, nemluvte nahlas atp. Z uvedených rad vyplývá, že zpracování vysvětlujících tabulí je rozhodně pedagogicky náročný úkol. V žádném případě jej nelze podceňovat, ale je malým dobrodružstvím úspěšně jej zvládnout, zvlášť účastní-li se tvorby vysvětlujících tabulí aktivně sami chlapci a děvčata. Také doporučujeme dbát zásady, že výklad musí mít bezprostřední vztah ke skutečnostem pozorovatelným v terénu. Například obecná informace o znečišťování vod a přírodního prostředí je v pořádku, ale nesmí být umístěna někde mimo, protože se pak jedná o formalismus, který se výchovně mine účinkem. Učinili jsme v praxi zkušenost, že právě vysvětlující tabule s hrubými chybami ve výše naznačených bodech bývají nejvíce terčem vandalismu. Vůbec není vhodný provokativní text s vtipnými žertíky. (Čeřovský, J. (1989): Stezky k přírodě) 15.

15 Může se stát, že při množství zajímavých nápadů, pokladů a materiálu vysvětlující tabule se změní v malou terénní expozici. Takto lze vybavit zejména místa zastavení s přístřešky, kde lze rozmístit i vhodné trojrozměrné exponáty, například část kmene stromu v průřezu, případně ve vitrínách (nerosty, zkameněliny). (Čeřovský, J. (1989): Stezky k přírodě) Speciální vybavení K modernímu vybavení naučných stezek patří i různé audiovizuální pomůcky. Na naučné stezce školní přírodní rezervace Pod Vyhlídkou jsme jako určitou inovaci použili jednoduché a levné prohlížečky s barevnými diapozitivy. Zpravidla umístěny po třech na stolcích a sloupcích s číslem zastavení. Návštěvník stezky se na diapozitivech seznámí s určitými objekty, které právě v dané chvíli nemusel zastihnout na místě (různí drobní živočichové), nebo s určitým sezónním stavem přírodnin, který právě není vyvinut (zejména místní rostliny v květu). Na jiných zastávkách této stezky jsou umístěny jednoduché přístroje: například na vlhkoměru se návštěvník přesvědčí o vlhkosti vzduchu na určitém stanovišti apod. Pochopitelné je, že takové vybavení nezůstává na naučné stezce trvale. Po prohlídce stezky skupinou, pro niž bylo umístěno, je opět uloženo v blízké budově stanice mladých ochránců přírody. Náročnější exponáty mohou zůstávat na místě pouze přechodně například o víkendech, kdy je na stezce dozor profesionálního či dobrovolnického strážce chráněného území, průvodce apod. Občas bývají na naučných stezkách umísťovány dalekohledy, nejčastěji na pozorovatelnách ptactva. Pozorovatelny a vyhlídkové věže jsou náročným speciálním vybavením naučných stezek. Slouží k přehlédnutí plochého terénu vrchoviště, případně jeho typické přírodní zonace. Zajímavé pozorovatelny známe se zahraničí. Průvodcovská publikace Tištěné průvodcovské publikace po naučných stezkách vydávají národní výbory, krajská střediska státní památkové péče a ochrany přírody, správy velkoplošných chráněných území. Některé brožury se prodávají, jiné jsou poskytovány zdarma. V řadě případů se před vydáním definitivního (tištěného a ilustrovaného průvodce) vydává prozatímní (předběžný) průvodcovský text ve velmi prosté, často jen cyklostylované podobě. Výhodou je, že jeho tisk netrvá dlouho. Navíc jej lze použít jako zkušební text, zejména když provozovatel stezky organizuje mezi návštěvníky anketu nebo jiný průzkum, podle něhož se pak stezka vylepšuje a vypracuje se průvodcovský text definitivní. Pro naučné stezky krátkodobé se spokojíme s jednoduchou formou průvodce. Průvodcovská brožura má část textovou a obrazovou. Platí stejná pravidla jako pro výklad vysvětlujících tabulí. Text může být delší s více obrázky. Nezbytnou součástí každé průvodcovské brožury je mapa nebo alespoň plánek. (Čeřovský, J. (1989): Stezky k přírodě) 16.

16 Osvědčilo se ke každému zastavení zařadit do průvodcovské publikace i poznámky pro pedagoga. Radí vedoucímu školních, či pionýrských výprav, jak výklad dále využít, mimo jiné i pro aktivní zaměstnání. Vhodný je i zvláštní metodický průvodce po určité naučné stezce pro pedagogy jako příloha či doplněk k základnímu průvodci. Vyzkoušeli soutěžní kvíz jako aktivizující doplněk a vložku do průvodcovské publikace. Pozornost návštěvníka na naučné stezce a jeho reakce se ověřuje formou zajímavou, někdy až žertovnou. Řešení lze provozovatelům naučné stezky zaslat: pro ně znamenají průzkum účinnosti a ohlasu naučné stezky, pro odesilatele možnost získat drobnou odměnu. (Čeřovský, J. (1989): Stezky k přírodě) Údržba naučné stezky Tvůrci a provozovatelé naučné stezky se někdy dopouštějí omylu. Domnívají se, že všechna práce je hotová, skončena, jakmile stezku připraví, vybudují a dají do provozu. A tak je třeba připomenout, že i naučná stezka se musí udržovat její značení, vybavení, technický stav. Samozřejmě se také musí pečovat o úpravnost naučné stezky a jejího okolí. Za největší problém při údržbě se dá považovat nakládání s odpady. V přírodě není nic ošklivějšího, než poházené odpadky mimo koše, které jsou přeplněné a zvláště na ochranářských kulturně výchovných zařízení. Údržba trasy naučné stezky je vhodným úkolem pro brigádníky, dále pro školy, pionýrské skupiny, zájmové kolektivy mladých ochránců přírody. Tito lidé se o trasu starají pravidelně. Na vybavení naučné stezky hlodá nejen,,zub času. Bohužel se vůbec nedaří vandaly úplně odstranit a zbavit se jich. Čím je zdařilejší provedení naučné stezky, tím méně se vandalismus vyskytuje. Strážní služba může vést k určitému omezení škod. (Čeřovský, J. (1989): Stezky k přírodě) 3.6 Využívání naučné stezky Výchovně vzdělávací využití naučné stezky Veřejnost se musí dovědět o vzniku naučné stezky. K tomu slouží propagace naučné stezky. Slavnostním otevřením se zpravidla předává do užívání každá naučná stezka za účasti funkcionářského aktivu a veřejnosti. Už sám tento akt je významnou propagací nejen naučné stezky, ale poznávání a ochrany přírody vůbec. Trvalým upozorněním na naučnou stezku jsou poutače, tabule umísťované ve významných bodech, na nádraží a autobusových zastávkách, v restauracích a hotelích, cestovních kancelářích, samozřejmě u východišť na stezku. Naše naučné stezky by si rozhodně zasloužily větší využití pro školní výlety i vlastivědná putování pionýrů a mládeže. Pořádání pedagogických seminářů je proto záslužné. Projednávají a demonstrují se na nich možnosti intenzivního využívání stezek. K aktivizaci mladých návštěvníků naučné stezky přispívá hra a soutěž. 17.

17 Rozhodně by se na naučných stezkách nemělo ukazovat jenom kladné a hezké. Záporné jevy se musí uveřejnit. Proto se plánují a v prvních náznacích realizují i,,stezky hrůzy nebo,,černé stezky, zaměřené na varovné hrozby životnímu prostředí, jak je lze demonstrovat v naší krajině při turistické trase. Využití Trvání Přístup exkurze výlet jednorázové pobyt v přírodě, více méně základní poznatky, 1. stupeň opakované exkurze několikrát opakované pobyt v přírodě, hlubší poznávání, 1. a 2. stupeň pomoc v některé fázi budování, využívání naučné stezky (údržby) soustavná pomoc v některé fázi budování, využívání, údržby naučné stezky vybudování vlastní příležitostné (krátkodobé) naučné stezky vybudování vlastní trvalé naučné stezky, její využívání, péče o ni jednorázové až několikrát opakované několikrát opakované až soustavné krátkodobé, ale intenzívní dlouhodobé, soustavné, intenzívní hlubší poznání, vlastní aktivní pomoc, 1. až 3. stupeň hlubší poznávání, aktivní systematická pomoc, 1. až 3. stupeň hlubší poznání, aktivizace, 1. až 3. stupeň hluboké poznávání i aktivní činnost nejvyšší, komplexní forma, 1. až 3. stupeň v širokém rozsahu (Čeřovský, J. (1989): Stezky k přírodě) I když jsme doporučovali na trvalé naučné stezce dokonalé výtvarné i technické provedení vysvětlujících tabulí, rádi bychom na řadě našich tras viděli i experiment: jednu dvě vysvětlující tabule nástěnkového charakteru, kde by provozovatel stezky umísťoval různé aktuality vyplývající z průběžného vývoje a kde by případně bylo i místo pro vyjádření návštěvníků. V tomto směru se osvědčily na některých stezkách používané návštěvnické knihy, z nichž lze i odvodit vyhodnocení účinnosti stezky Naučné stezky školní, mládeže Od mládeže pro mládež Zvláštní význam z našeho hlediska mají naučné stezky, které byly vytvořeny se speciálním zřetelem k výchově dětí a mládeže v oblasti ochrany přírody a péče o životní prostředí. Na všech jsou chlapci a děvčata zvlášť aktivně činní při jejich budování i využívání. U naučných stezek trvalých, tzv. těch, které jsou v terénu zřízeny a udržovány v něm po delší dobu, se praxí vyvinuly v naznačeném směru tyto typy naučných stezek: 18.

18 1. Školní naučné stezky v blízkosti škol. Trasy jsou krátké, obsahově velmi bohaté. Slouží školám pro výuku, mimotřídní činnost i mimoškolní zájmovou činnost. Náplň je koordinována se školními osnovami přírodopisu, zeměpisu, biologie i dalších předmětů. Navrhovatelem, budovatelem a provozovatelem jsou školy s podporou místních a okresních školských orgánů, v úzké spolupráci s pracovišti státní ochrany přírody, za aktivní účasti žáků. Bývají přístupné širší veřejnosti buď jako normální naučné stezky, nebo za určitých zvláštních podmínek jako,,dny otevřených dveří nebo po předcházejícím dojednání apod. Jsou využívány i k přípravě pedagogů exkurze, semináře, cvičení atp. 2. Naučné stezky mládeže kratší, střední i delší trasy, které jsou budovány ve spolupráci řady složek (ochránců přírody, turistů, často i určitých závodů) za aktivní součinnosti mládeže školní nebo závodní skupiny SSM, komisí SSM pro životní prostředí hnutí Brontosaurus apod. Mládež se pak určitým organizovaným způsobem podílí na jejich využití a údržbě jak návštěvami, pořádáním akcí, tak i průvodcovskými a podobnými službami. Pro krátkodobé využití školami, zájmovými kolektivy v okolí jejich objektů (škol, kluboven, stanic mladých přírodovědců, domů mládeže), ale hlavně na školách v přírodě, letních táborech a při podobných pobytech v přírodě doporučujeme zřizování naučných stezek účelových, krátkodobých. Řídí se stejnými zásadami, ale nepředpokládají trvalé vybavení v terénu. Nedoporučujeme ani jejich opatřování vysvětlujícími tabulemi: postačí číslovaná zastavení a jednoduše rozmnožený (stačí strojopis s kopiemi) průvodcovský text. (Čeřovský, J. (1989): Stezky k přírodě) 3.7 Naučné stezky v České republice Naučné stezky vybudovala řada organizací, můžeme odhadnout, že se jich v České republice nachází asi 400. Najdeme je v různém stavu od perfektně udržovaných po více či méně poškozené. Některé již zmizely úplně a po jiných zbývá několik posledních značek na stromech. Stezky lidé navštěvují především o víkendech. (Drábek, K. (2005): Naučné stezky a trasy Praha a Středočeský kraj) Alšova stezka, Berounka, Boubínský prales, Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Buštěhrad, Cesta kolem Světa, Čabárna vodní park a stanice pro hendikepované živočichy, Čertova stezka, Dubeč Uhříněves, Dymokury Pustý rybník, Geologická naučná stezka, Housle, Chalupská slať, Javorník, Jílovské vyhlídky, Karlštejn, Kokořínsko, Konopišťským zámeckým parkem, Kostelec nad Černými lesy arboretum, Lesnická stezka Terčino údolí, Lysá nad Labem Čelákovice, Medník, Milovice, Nadějkovská rodinná stezka, Národní park Šumava, Nymburk Ostrov, Okolo Kladna, Okolo Třeboně, Poděbrady, Pražská botanická zahrada v Troji, Průhonický park, Rakovník Křivoklát, Riegrova stezka, Rožmberk, Říčansko, Stromovka Královská obora, Svatý Tomáš, Školní naučná stezka Křivoklát, Terezino údolí, Údolí ticha, Zlaté Psí hory 19.

19 PRAKTICKÁ ČÁST 4. Charakteristika obce Obříství 4.1 Poloha Obec Obříství leží v úrodné polabské nížině. Nachází se mezi Prahou a Mělníkem s křižovatku na Štěpáně. Historicky se skládá z více částí - Obříství, osady Dušníky, Semilkovice, Lamberk, Na Štěpáně a zčásti území Úpor na soutoku Vltavy a Labe, dnes však všechny osady tvoří jeden správní celek. Katastr obce se skládá z území obce Obříství a Úpor. Katastrální výměra činí 1522 hektarů a sousedí s obcemi Kly, Tuhaň, Libiš, Chlumín, Korycany, Zálezlice a Vrbno. Řeka Labe protéká zdejší obcí - osídlení je na jejím levém břehu, a katastr se dotýká též pravého břehu Vltavy. Obříství má bohatou historii, stojí zde četné cenné technické i historické památky. Žili zde významné osobnosti našich dějin. Především Bedřich Smetana, který se zde na Lamberku v Semilkovicích podruhé oženil a začal zde skládat svoji Prodanou nevěstu. Dnes zde má památník. V obci žilo mnoho dalších významných osobností. (www.obristvi.cz/obec.htm) 4.2 Přírodní podmínky Obec Obříství leží v části území historicky nazývaném Meziříčí - v úrodné části země mezi Labem a Vltavou. Krajina je zde rovinatá, leží pouze 159 metrů nad mořem. Nejbližší výšinný bod je hora Dřínov, nejvyšší z Lužecké kotliny (247 m n. m.)., u jejího úpatí v historii stával mocný hrad Meziříčí. Přírodní charakteristiku území obce tvoří historicky dlouhodobě intenzivně zemědělsky využívané území podél středního toku řeky Labe více jak 7000 let. Zastavěné území se táhne podél levého břehu řeky. Území leží ve "staré sídelní oblasti". K základnímu odlesnění došlo již před naším letopočtem. Kromě luk tvoří převážnou část katastru obce zemědělská půda, kde se daří obilovinám všeho druhu, dále bramborům a řepě. Sadařství, pěstování zeleniny a květin je rovněž rozvinuté. Díky své poloze v Polabí patří Obříství jako celý mělnický okres k nejteplejším a nejsušším oblastem v Čechách. Vegetační doba zde trvá v průměru 166 dnů - od konce dubna do poloviny října. (www.obristvi.cz/obec.htm) 4.3 Životní prostředí Nepopíratelný vliv na zdejší krajinu a její životní prostředí má pomyslný průmyslový trojúhelník, v němž se Obříství nachází a jehož vrcholy tvoří podniky Spolana Neratovice, Kaučuk Kralupy nad Vltavou a Elektrárna Mělník-Horní Počáply. Územím procházejí tranzitní trasy nadřazených systémů technických vedení a dopravy celostátního a regionálního významu. Celé území obce leží v povodí řek Labe a Vltavy. Vedle hlavního koryta se v nivě Labe vyskytují bývalá ramena a četné odvodňovací kanály a strouhy. V současnosti není na celém území obce žádná povolená skládka odpadů. (www.obristvi.cz/obec.htm) 20.

20 4.4 Symboly obce Obec Obříství se od roku 2005 řadí k obcím, které již získaly či se snaží získat svůj znak a vlajku. Znak s vlajkou obce byl již tohoto roku 2005 schválen. Symbolika znaku Kotva symbolizuje historicky významnou část dějin obce - plavbu Obříství-Drážďany. Harfa symbolizuje a připomíná působení Bedřicha Smetany, který právě zde prožil nejšťastnější část svého života a napsal zde svá nejznámější díla. Modrá barva pozadí znaku symbolizuje řeku Labe, s jejímž tokem je život obce vždy spojen. Tři žluté hvězdy vyjadřují tři části obce - část Obříství, Dušníky a Semilkovice. Kříž pak připomíná bývalou feudální vrchnost. Symbolika vlajky je totožná. (www.obristvi.cz/obec.htm) 4.5 Historie Každá obec, má svou historii, své osudy, příběhy, ale i osobnosti s touto historií spjaté či dokonce tuto historii tvořící. Vždyť první dochované zmínky o vzniku sídel budoucích obcí pocházejí již z 10. století. Soudobí žijící pamětníci a znalci historie vzpomínají, a vyprávět je věru o čem. Miroslav Sígl (Sígl, M. (2000): Osobnosti a osudy obce) Obec Obříství je obcí s bohatou historií. První písemná zmínka o vsi Obříství pochází z roku 1290, kdy se poprvé uvádí Jan de Obristuie - její nejstarší známý držitel. (http://www.obristvi.cz/index_historie.htm) Toto poměrně vysoké datum je jistým překvapením, vždyť všechny okolní vesnice jsou mnohem starší. Osada Semilkovice se připomíná snad již v roce 1165 a Dušníky roku Obě osady Semilkovic a Dušník byly dlouhá léta zcela samostatné. Předpokládá se tedy, že k vybudování tvrze a vesnice došlo mnohem dříve, možná již za vlády Přemysla Otakara I. ( ), pouze nám chybí písemné zmínky. Tímto pravděpodobně sídlo Obříství vzniklo na rozhraní 12. a 13. století a stalo se střediskem panství, k němuž náleželo i několik sousedních vsí (Kly, Libiš, Byškovice, Kojetice, Horňátky, Korycany, Kopeč). (Sígl, M. (2000): Osobnosti a osudy obce) (http://www.obristvi.cz/index_historie.htm) Historicky bylo zdejší území osidlováno už více než před osmi tisíci lety, což dokládají nálezy keramiky z tohoto období. V Obříství byly objeveny čtyři dětské hroby z období mezolitu (střední doby kamenné), potvrzující snad nejstarší známé pohřby v Čechách. Podle soupisu Okresního muzea v Mělníku jde celkem o 40 archeologických nálezů. Kromě žárových hrobů ze starší doby římské (180 let po Kristu) s částmi římských bronzových nádob, mezi kterými vyniká rukojeť naběračky zdobená labutími hlavičkami - severoitalský výrobek z časů císaře Augusta. Dále to jsou náramky, hlavička sošky ženy, terakota, nádoby a náhrdelníky z korálků, mísy, přezky apod. V době příchodu Slovanů se zde setkaly tři kmeny - Pšované, Čechové a Zličané. Po vzniku českého státu bylo celé toto území spravováno Přemyslovci. (Sígl, M. (2000): Osobnosti a osudy obce) 21.

Úvod a cíle naučných stezek Cílem

Úvod a cíle naučných stezek Cílem Obsah: strana Úvod a cíle... 4 Teoretická a metodická část... 5 1. Pojem Naučné stezky... 6 2. Druhy naučných stezek... 6 3. Pravidla chování na naučných stezkách... 7 4. Historie... 7 5. Délka naučné

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Anna Slaninová Obor: Lázeňství a turismus Sakrální stavby na Hlučínsku postavení a význam pro podporu cestovního ruchu v regionu Sacred

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Lucie Šimánková, Dis.

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Lucie Šimánková, Dis. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA Bakalářské prezenční studium 2010 2011 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Lucie Šimánková, Dis. CHKO Kokořínko a hrad Kokořín jako turistické cíle Praha 2011 Vedoucí bakalářské práce:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Radka Malá Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen) pro české turisty Diplomová práce 2014 Diplomová práce Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen)

Více

Městská část Praha 14

Městská část Praha 14 Městská část Praha 14 K R O N I K A Kyjí, Hostavic, Hloubětína a Černého Mostu 1 2 K R O N I K A městské části Praha 14 Rok 2006 3 4 5 SAMOSPRÁVNÉ ROZDĚLENÍ hl. m. Prahy 6 7 Samosprávné rozdělení hlavního

Více

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ ČTVRTLETNÍK LÉTO 2015 Rok Jana Husa a památky reformace ROZHOVOR S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

Více

Zeleň ve městě město v zeleni Seminář AUÚP, 7. 8. října 2010, Praha-Troja

Zeleň ve městě město v zeleni Seminář AUÚP, 7. 8. října 2010, Praha-Troja Zeleň ve městě město v zeleni Seminář AUÚP, 7. 8. října 2010, Praha-Troja Ústav územního rozvoje 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 2011 ISBN 978-80-87318-18-8 Zeleň ve městě město v zeleni Seminář

Více

Doplňková analýza potenciálu cestovního ruchu v turistické lokalitě Hranicko

Doplňková analýza potenciálu cestovního ruchu v turistické lokalitě Hranicko Doplňková analýza potenciálu cestovního ruchu v turistické lokalitě Hranicko březen 2009 Obsah 1. Úvodem... 4 2. Charakteristika turistické lokality Hranicko... 4 3. Systém řízení cestovního ruchu na Hranicku...

Více

rozšířené vydání pro malé i velké čtenáře

rozšířené vydání pro malé i velké čtenáře 2010 I ČÍSLO 15 I ZDARMA rozšířené vydání pro malé i velké čtenáře obdržela v souteži OTEVŘENO x ZAVŘENO cenu veřejnosti a zvítězila v jedné ze čtyř kategorií OTEVŘENO Soutěž, která se koná každým rokem,

Více

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj. Ústav územního rozvoje

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj. Ústav územního rozvoje sborník ze semináře litomyšl 2010 Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 4/2010 Letecký pohled

Více

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Ústav územního rozvoje Brno září 2010 Úkol B.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Garant MMR: Bc. Jitka Fatková,

Více

města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ

města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ 2006 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ,

Více

LESU ZDAR - květen 2010 internetový časopis lesníků a přátel lesa

LESU ZDAR - květen 2010 internetový časopis lesníků a přátel lesa 1 Lesy ČR pomáhají i drobným vlastníkům Lesy v Plzeňském kraji pokrývají téměř 39 % jeho území, což plošně představuje více než 294 000 hektarů. Po změnách ve společnosti v roce 1989 a narovnání některých

Více

Městská část Praha 14

Městská část Praha 14 Městská část Praha 14 K R O N I K A Kyjí, Hostavic, Hloubětína a Černého Mostu K R O N I K A městské části Praha 14 rok 2009 Děkuji všem spolupracovníkům i autorům jednotlivých textů za pomoc při realizaci

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN www.czech-tim.cz ZDARMA říjen 2008 Na výlet do Temelína str. 22 Nabídka Bechyně překvapí str. 23 24 Podzim s židovskými památkami str. 28 29 Útěky za pohodou str. 31 Jak se

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor 1 Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor Listopad 2009 2 OBSAH A. ÚVOD... 4 1. Zadání marketingové koncepce... 4 2. Metodika a použité výzkumy... 4 B. Analytická část marketingové

Více

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ Geografie v praxi ČR (exkurze) Brno, 2011 1 Obsah A KOMENTOVANÍ ZASTÁVEK PO TRASE... 3 1 BECHYNĚ GEOGRAFIE VYBRANÉ OBCE... 3 2 JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN JAKO REGIONÁLNÍ ZAMĚSTNAVATEL

Více

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku.

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku. Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska SOBE B l a t e n s k o O Bezdědovicích Informační servis Z obcí regionu Ze školství Sociální okénko ž i v e a n o v e Vychází jako VOLNĚ NEPRODEJNÁ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Eva Sacco Messnerová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Eva Sacco Messnerová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Eva Sacco Messnerová Kulturní dědictví a jeho úloha v cestovním ruchu v jižních Čechách Bakalářská práce 2015 Kulturní dědictví a jeho úloha v cestovním ruchu

Více

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Slánská radnice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Červenec 2004 Číslo 7 / Ročník VII. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, měsíc červen byl v našem městě přebohatý

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000.

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 1 K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2009 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 2 Poezie živlů v Moravském Krumlově V rámci zpracované Marketingové

Více

léto 2014 Společnosti C-M-T www.c-m-t.cz Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnost C-M-T děkuje za podporu sponzorům:

léto 2014 Společnosti C-M-T www.c-m-t.cz Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnost C-M-T děkuje za podporu sponzorům: Společnost C-M-T děkuje za podporu sponzorům: Společnosti C-M-T číslo 48/léto 2014 Společnosti C-M-T Bulletin připravuje redakční rada ve spoluprácí s dalšími členy Společnosti C-M-T. Bulletin neprochází

Více

PODYJSKÉ LISTÍ 3/4. Evropský diplom pro NP Podyjí

PODYJSKÉ LISTÍ 3/4. Evropský diplom pro NP Podyjí PODYJSKÉ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ LISTÍ PODYJSKÉ LISTÍ ROČNÍK 1 3/4 2000 SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, opět se ve spěchu chápu klapek počítače, abych se vám v tomto mimořádném

Více

v chráněných územích

v chráněných územích ŽIVOT A PODNIKÁNÍ v chráněných územích SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ ze závěrečné konference k projektu Harmonie kulturní krajiny na území NPP a NKP Babiččino údolí doplněný tématickými díly žáků základních škol na

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 h l a v n í t é m a : G E O D I V E R Z I T A Nechme planetu pět minut odpočívat! Sítě geoparků Posthornická krajina plná překvapení Půl tisíce let říčních úprav Dětský domov

Více

Strategický plán města Nové Město nad Metují do roku 2020 Analytická část - Profil města. Obsah

Strategický plán města Nové Město nad Metují do roku 2020 Analytická část - Profil města. Obsah Obsah 1. Úvod... 4 2. Základní geografická charakteristika města... 5 3. Historický vývoj města a památková péče... 7 3.1 Stručný historický vývoj... 7 3.2 Historické památky... 7 4. Sídelní a administrativní

Více

Česko německá ekologická vodní turistika. Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko.

Česko německá ekologická vodní turistika. Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko. Projekt č. 101 Česko německá ekologická vodní turistika Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko Prosinec 2010 1 PARTNEŘI PROJEKTU HLAVNÍ PARTNEŘI : DALŠÍ

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více