STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA BRANDÝS NAD LABEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA BRANDÝS NAD LABEM"

Transkript

1 STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA BRANDÝS NAD LABEM MATURITNÍ PRÁCE Naučná stezka Obříství a okolí JIŘINA ANTOŠOVÁ 4.A 2013

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem závěrečnou maturitní práci zpracovala samostatně s uvedenými zdroji informací a citované odborné literatury. V Obříství dne Antošová Jiřina

3 Poděkování Děkuji svému konzultantovi panu Ing. Zdeňkovi Janouškovi za věnované konzultace. Děkuji paní Ing. Dianě Samkové za věnované konzultace v hodinách cvičení ochrany přírody. Děkuji starostce obce Obříství paní Jitce Zimové za poskytnutí užitečných informací a brožur. Děkuji rodině, která mě při tvorbě práce podporovala.

4 Motto Naučné stezky jsou jedním kamínkem z mozaiky možností, jak lidem pomoci přírodu znovu objevit a porozumět jí. Hana Klonfarová Vlajka a znak Obříství (http://cs.wikipedia.org/wiki/obříství)

5 OBSAH I. Úvod.. 7 II. Teoretická část Trvale udržitelný rozvoj (TUR) Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) 8 3. Naučné stezky Smysl a poslání naučných stezek Historie naučných stezek Funkce naučných stezek Typy naučných stezek Naučné stezky podle zaměření (tematické naučné stezky, podle obsahu) Naučná stezka podle způsobu obsluhy (předávání informací) Naučné stezky podle vybavení Naučné stezky podle délky trasy Naučné stezky podle lokalizace Naučné stezky podle cílové skupiny Naučné stezky podle způsobu prohlídky Budování a údržba naučné stezky Plánování naučné stezky Úprava trasy naučné stezky Vybavení naučné stezky Údržba naučné stezky Využívání naučné stezky Výchovně vzdělávací využití naučné stezky Naučné stezky školní, mládeže Naučné stezky v České republice.. 19 III. Praktická část Charakteristika obce Obříství Poloha Přírodní podmínky Životní prostředí Symboly obce Historie Historické památky Náklady a financování naučných stezek Návrh trasy naučné stezky IV. Metodika Legislativa Rejstřík pojmů a zkratek Popis postupu práce.. 33 V. Výsledky Předpokládaný rozpočet vybudování mnou navržené naučné stezky Mapy sledované lokality s místy zastaveními Návrh vysvětlujících kombinovaných tabulí VI. Závěr a diskuze. 38 VII. Seznam literatury Motta 40 VIII. Přílohy... 41

6 ÚVOD Závěrečnou práci z praktické maturitní zkoušky jsem zpracovala na téma práce Naučná stezka Obříství a okolí. Zvolené téma jsem si vybrala, protože souvisí s obcí, ve které žiji. Téma o naučné stezce je zpracováno a napsáno na základě mého hlubšího zájmu o mojí obec. Cílem práce je tvorba naučné stezky. Jedná se o návrh trasy naučné stezky a k ní podoby a texty informačních vysvětlujících a kombinovaných tabulí s možná co nejlepším značením. Naučná stezka se zabývá a zároveň je věnovaná historické problematice obce. Práce má sloužit pro rodáky, spoluobčany a také pro širokou veřejnost, včetně škol, aby lidé obdivovali krásu a uvědomovali si bohatost obce z různých hledisek, kterými by se jiné obce nemohli pochlubit. V rámci názvu práce jsem měla možnost naučnou stezku navrhnout i v okolních obcích, jenže v okolí Obříství se historických památek nachází málo, nebo žádné nejsou. Teoretickou část s obsaženými kapitolami jsem sestavila systematicky. Začínám obecně a končím konkrétně. Na začátku mám napsáno o trvale udržitelném rozvoji, který navazuje na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Kapitola environmentální vzdělávání, výchova a osvěta dále úzce souvisí s nejzásadnější kapitolou celé práce a to jsou naučné stezky. V praktické části a hlavně ve výsledcích uvádím pozorování, které jsem provedla během léta a podzimu roku Stanovenou hypotézou by mohla být skutečnost o možnost financování mého projektu. Všechny fotografie jsou vlastní. 7.

7 TEORETICKÁ ČÁST 1. Trvale udržitelný rozvoj (TUR) Trvale udržitelný rozvoj je takovým způsobem rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Ve skutečnosti jde o snahu o dlouhodobě udržitelný rozvoj. Mezi hlavní cíle trvale udržitelného rozvoje patří zachování životního prostředí dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě. (http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udržitelný_rozvoj) 2. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) Anglický výraz enviroment v českém překladu znamená týkající se prostředí, způsobené prostředím, přispívající ke zlepšení životního prostředí, ale také vnější životní podmínky a prostředí člověka. Environmentálním vzděláváním se označuje proces vytváření souboru vědomostí, dovedností a návyků, které jsou základem pro pozitivní vztah k volné přírodě a životnímu prostředí člověka i pro jeho vůli a schopnost aktivně pečovat o životní prostředí, zlepšovat jej a chránit před poškozováním. Výchova k takovému jednání začíná už v rodině prvními kontakty dětí s organismy překonáváním bariér a strachu. (Bulisová, J. (2007): Středočeský kraj životní prostředí) 3.Naučné stezky 3.1 Smysl a poslání naučných stezek Naučné stezky jsou vyznačené výchovně vzdělávací trasy vedoucí přírodně i kulturně pozoruhodnými územími a oblastmi. Na nich a při nich jsou vybrány některé významné objekty a jevy, které jsou na určených zastaveních zvlášť vysvětleny. (Čeřovský, J. (1989): Stezky k přírodě) Oblast, která je pro lidi nějakým způsobem zajímavá, tak může vzniknout záměrně vedená trasa naučnou stezkou, což vyplývá z této definice - viz. výše. Naučná stezka se především nachází na chráněném území a může být i mimo tato území. Příroda často bývá zdůrazněna v celé své kráse a je vhodná k ekologické výchově a aktivizaci dětí a mládeže, či při mimoškolní činnosti. Na stezkách je nutné, aby byly zajímavé s charakteristikou daného místa v blízkém okolí. Zajímavosti jsou na naučné tabuli popsány. Určené zastávky jsou označeny v terénu na tabulích s čísly, ke které může existovat průvodcovská brožura. V chráněném území s daným místem na tabulích, třeba zároveň s průvodcovskou brožurou se na nás upozorňuje s výskytem chráněných druhů živočichů a rostlin. (Čeřovský, J. (1989): Stezky k přírodě) (Drasnar, V. (1978): Výchovné využití naučné stezky Bukovec Jizerka - Rašeniliště Jizerky) (Friedlová, L. (1991): Budování a využití naučných stezek) 3.2 Historie naučných stezek První naučné stezky vznikaly jako přírodní obdoba organizovaných prohlídek památkových objektů. Proto jedním z jejich typů podle názoru některých zahraničních odborníků ve výchově k péči o životní prostředí typem základním zůstávají naučné stezky s průvodcovskou službou. 8.

8 První naučná stezka byla u nás otevřena ke Dnům ochrany přírody 1965 ve státní přírodní rezervaci Medník na Sázavě ve Středočeském kraji. V roce 1986 se nabízelo turistům i školním výletníkům a exkurzím různých dětských a mládežnických kolektivů v celé ČSSR 104 naučných stezek. Obsahem, vybavením a využíváním vcelku vyhovují dohodě mezi ministerstvem kultury ČSR a ÚV Českého svazu turistiky ČSTV Zásady pro zřizování, značení, provoz a údržbu naučných stezek. V ČSR, pro kterou jsou citované zásady platné, bylo 89 naučných stezek státní ochrany přírody, z toho nejvyšší počet v Jihočeském a Středočeském kraji (v obou po šestnácti). (Čeřovský, J. (1989): Stezky k přírodě) 3.3 Funkce naučných stezek Výchova a vzdělávání má společné poučení a vysvětlení. Stezky s tabulemi plní funkci výchovně vzdělávací, neboť nahrazují odborného průvodce. Souhrnně můžeme konstatovat, že přírodovědné naučné stezky plní následující funkce: 1. Informační: stezka poskytuje poučení o přírodě a způsobech její ochrany, o vývoji určité sledované oblasti, o zajímavostech okolí stezky, o hospodářské činnosti člověka, o složení přírodních společenstev. 2. Výchovně - vzdělávací: učí praktické ochraně přírody, všímá si vzájemného vztahu živé a neživé složky ekosystému i vzájemných vztahů organizmů, rozvíjí a doplňuje poznatky získané ve škole, upozorňuje na negativní působení člověka. 3. Vybízející: vede návštěvníky záměrně k aktivní účasti na ochraně přírody naší vlasti, bojuje proti lhostejnosti, apeluje na svědomí a uvědomělost návštěvníků a jejich citový postoj k přírodě a k živým organismům. 4. Estetická: stezka ukazuje krásné a neopakovatelné přírodní prostředí, vhodně doplněné udržovanými panely se zdařilou grafickou úpravou, esteticky zapadající do svého okolí. Vychovává k vnímání krásy přírody, poukazuje na krajinotvornou funkci zeleně. 5. Motivační: zajímavými údaji, které můžeme při návštěvě doplnit přírodovědnou hrou a úkoly na trase souvisejícími s pozorováním přírody, se vzbuzuje zájem o samotnou stezku i o ochranu přírody a vyvolává ochotu spolupodílet se na budování podobných zařízení a na jejich údržbě. 6. Propagační: naučné stezky propagují prospěšnou činnost dobrovolných ochránců přírody i profesionálních pracovníků ochrany přírody a její význam v současné době. Vyzdvihují kladný vztah člověka k přírodě. 7. Didaktická: učí způsobům i ověřeným postupům při praktické ochraně přírody a zlepšování životního prostředí. Ukazuje například způsoby péče o staré stromy, ochrany před výsušnými větry a erozí. Seznamuje s metodami práce státní ochrany přírody. 8. Komplexní působení: naučné stezky podchycují více lidských zájmových oblastí a činností, mají vlastivědnou a turistickou náplň, zahrnují zajímavosti z archeologie, speleologie, meteorologie či astronomie a vedou tak ke komplexnímu poznání přírody. (Friedlová, L. (1991): Budování a využití naučných stezek) 9.

9 3.4 Typy naučných stezek Naučné stezky podle zaměření (tematické naučné stezky, podle obsahu) Stezky jsou tematicky a obsahově specializované a zároveň využívají nejširší škálu zajímavostí přírodních i kulturních při zvolené trase. Vedle stezek ryze přírodních mohou být i stezky historické (památkářské). Z odborných lesnických kruhů vzešla iniciativa k budování četných lesnických naučných stezek, zejména v příměstských rekreačních lesích. Ze zahraničí známe naučné stezky geologické, historickými zahradami a sady vedou stezky parkové. Základem československé sítě stálých výchovně vzdělávacích tras, víceméně komplexních ve svém pojetí, jsou naučné stezky státní ochrany přírody. (Čeřovský, J. (1989): Stezky k přírodě) Shrnutí existujících stezek: Ryze přírodních Historické (památkářské, kulturní, archeologické; zaměření polytematické, neboli kombinované např. u kulturně historických) Přírodovědné (lesnické, geologické, botanické, zoologické, ekologické, rybářské, etnografické, paleontologické, mineralogické, ochranářské, turistické, vlastivědné; zaměření polytematické, neboli kombinované např. u přírodně ochranářských nebo turisticky vlastivědných) naučné stezky podle obsahu: důležité pro školy Parkové (zahradní; zaměření monotematické, v arboretech, objekty neživé přírody) Stezky pro širokou veřejnost nebo školu: děti a mládež, dospělí a smyslově, mentálně, fyzicky postižení, vozíčkáři, rodiče s kočárkem naučné stezky podle cílové skupiny Stezky pro: pěší, cyklisty - cyklostezky, vodáci, odborníci, jezdci, motoristi, lyžaři naučné stezky podle způsobu prohlídky Stezky v: chráněné území, volná příroda naučné stezky podle lokalizace Naučná stezka podle způsobu obsluhy (předávání informací) Naučné stezky s průvodcovskou službou Osoba patřičně obeznámená s problematikou doprovází po trase návštěvníky a podává jim výklad. Průvodce je úspěšný v oboru s vědomostmi k dané stezce. Samotná naučná tabule tohle bez průvodcovské služby nikdy nedokáže. Stále je problémem obsahová a odborná úroveň výkladu, i když se situace zlepšila. Odborný průvodce je důležitý v památkových objektech, zvláště v krasových jeskyních, případně skalních měst. Během procházky je samozřejmě možné se průvodce doptávat, ověřovat, či zmiňovat. Nespornou výhodou tohoto přístupu je, že průvodce může bezprostředně reagovat na různé významné okolnosti a podle toho si připravit program. Významnou okolností bývá věk návštěvníků s jejich případným zájmem, nebo momentální situace na trase s významnými rostlinami v květu, v plodu, nebo hlasy ptáků, či přelet dravce. Uvádí se, že při školní činnosti je v roli průvodce učitel. Při prohlídce větší skupiny se mezi nevýhodu považuje to, že se exkurze přírodou tzv. od přírodní a mizí půvab přírodního území. Vycházka s průvodcem je poskytována v určité dny, nebo si můžeme vyjednat předem s organizací a tak například navštívit CHKO Třeboňsko. Tento typ naučných stezek se v České republice vyskytuje sice výjimečně, ale zároveň se v současné době začíná zavádět na přírodní území. (Čeřovský, J. (1989): Stezky k přírodě) (Čeřovský, J. (1996): Základy ochrany přírody) 10.

10 Naučná stezka samoobslužná Samoobslužná naučná stezka je v našich podmínkách nejčastější. Návštěvník prochází trasu sám, bez školeného průvodce, dle svého přání a možností. Vysvětlení mu poskytují určité pomůcky: průvodcovský text (který získal již předem anebo na místě) či vysvětlující tabule umístěné přímo v terénu. Jsou i jiné možnosti včetně moderních pomůcek audiovizuálních. Výhodou tohoto řešení je, že návštěvník si sám (podle vlastního rozhodnutí, fyzické zdatnosti, časových možností, nálady, počasí a tak podobně) volí rychlost prohlídky a také množství informací, které je ochoten z nabídky přijmout. (Čeřovský, J. (1989): Stezky k přírodě) Stezka s kombinovaným výkladem Stezka s kombinovaným výkladem používá v různých obměnách obdobné způsoby. Směs průvodcovské stezky a samoobslužné stezky. K dispozici jsou vysvětlující tabule, třeba i s průvodcovskou brožurou. Po předchozí domluvě možnost poskytnutí doprovodu a osobního výkladu po trase hlášeným skupinám a při zvláštních příležitostech. (Čeřovský, J. (1989): Stezky k přírodě) Naučné stezky podle vybavení Turistické značení, vysvětlující tabule, speciální vybavení, průvodcovská publikace Naučné stezky podle délky trasy Zobecněním dosavadních zkušeností můžeme rozlišit tři kategorie naučných stezek: 1. krátké trasy, asi do 5 km, obsahově bohaté, zpravidla okružní (např. naučná stezka rezervací Božídarské rašeliniště v Krušných horách); 2. středně dlouhé trasy, nejčastěji 5-15 km, s poměrně bohatou obsahovou náplní, někdy okruh, někdy s různým výchozím místem a cílem (např. naučná stezka oblastí klidu Kosí potok v okrese Tachov); 3. dlouhé trasy, přes 20 km, vlastivědně turistického charakteru, někdy rozdělené na etapy (naše nejdelší naučná stezka Krajem Chrudimky podél řeky od jejího pramene). (Čeřovský, J. (1989): Stezky k přírodě) Naučné stezky podle lokalizace Stezky v chráněném území a ve volné přírodě Naučné stezky podle cílové skupiny (způsobu využití) Určeno cílovým skupinám široké veřejnosti, např. pro děti, pro mládež, pro dospělé Naučné stezky podle způsobu prohlídky (zdolávání) Stezky určeny např. pro chodce, pro cyklisty, pro vodáky. 11.

11 3.5 Budování a údržba naučné stezky Plánování naučné stezky Základní požadavky na trasu Naučnou stezku nelze vybudovat všude. Jsou turisticky značené cesty, na kterých lze vytvořit pěkné naučné stezky. Ale zdaleka ne z každé turistické cesty lze udělat naučnou stezku. Zato lze objevovat i,,neznámé partie mimo značené cesty a,,objev naučnou stezkou zpřístupnit a výchovně využít. Na naučné stezce musí být skutečně co vidět. Musí tu být určitý využitelný obsahový fond, kterému říkáme kulturně výchovný potenciál území. Co znamená, stručně jsme naznačili v předcházejícím odstavci. Důležitým předpokladem je názornost a přitažlivost objektů a jevů, které mají být vybrány a interpretovány. Zejména vhodné jsou pro zastavení na naučných stezkách vyhlídkové body s poučnými a esteticky působivými panoramaty. Jde-li o zpřístupnění chráněného území naučnou stezkou (ale mnohdy i v případech krajiny nechráněné), je vždy nutno zvážit, zda vyvolaná návštěvnost nezpůsobí neúnosné poškozování přírodních výtvorů. Jako dbáme o bezpečnost chráněné a ochranu zasluhující přírody, musíme mít na mysli též bezpečnost návštěvníků: dbát na schůdnost terénu. (Čeřovský, J. (1989): Stezky k přírodě) Výběr trasy naučné stezky Pro zřízení nové naučné stezky zjistíme všechny objekty a jevy, které na trase a při trase jsou a jichž by bylo možné využít. Současně zvažujeme jejich možnou interpretaci, k jakému výkladu by se hodily. Průzkum v terénu srovnáme s literárními prameny. Radíme se s místními obyvateli a znalci. Příklad (z naučné stezky Kolem starého Plzence, okres Plzeň jih): Objekt Tématika Výklad stráň s přirozeným geologickým odkryvem (chráněné naleziště) geologická, paleontologická naleziště zkamenělin, doklady života v českých pramořích rybník (státní přírodní rezervace) hranice lesních oddělení (les smíšený, jehličnatá monokultura, paseka) zřícenina středověkého hradu botanická, zoologická, ekologická lesnická, myslivecká, ekologická historická, památkářská rybniční ekosystém, jeho význam v krajině, jeho složky chráněné druhy rostlin a živočichů, chráněné podmínky rezervace lesy přirozené, polokulturní, kulturní, lesní hospodářství, lovná zvěř historie kraje hradu stavební vývoj hradu, péče o památky 12.

12 Průzkum v terénu srovnáme s literárními prameny. Radíme se s místními obyvateli a znalci. Vybrané objekty (podle výše uvedeného příkladu) se hodí na příští naučné stezce za vybraná a vyznačená zastavení. Spojnicí zastavení bude trasa naučné stezky, vedená po schůdných cestách a pěšinách. Obtížným místům jako např. strmé stráni se vyhýbáme, nebo v projektu musíme pamatovat na jejich překonání jako stupně aj. Na místech zvolených zastavení by měl být dostatečný prostor, neboť je třeba počítat s hromaděním návštěvníků. Důležitá je také volba výchozího místa naučné stezky. Mělo by být dostupné veřejnými dopravními prostředky i individuálními vozidly. Počítáme-li s vydáním průvodcovského textu, volíme už výchozí místo tam, kde bude možnost jeho distribuce. Vždycky dáváme přednost okružní trase. Jinak pro cíl naučné stezky platí podobné požadavky jako pro výchozí bod. Není-li trasa okružní, snažíme se stezku vybudovat s procházením oběma směry. Výhodným základním bodem naučné stezky je místo s určitou krajinou dominantou. Pořadí vybraných míst zastavení je dáno především možnostmi vedení trasy v daném terénu. Zachování určitého logického postupu je ideální. Třeba podle geografické orientace. Toto pořadí je samozřejmě možné pouze na okružních a jednosměrných trasách. (Čeřovský, J. (1989): Stezky k přírodě) Projekt naučné stezky Chceme-li zbudovat novou naučnou stezku, neobejdeme se bez písemného projektu. Při budování naučných stezek trvalých se takový projekt předkládá všem kompetentním a zainteresovaným složkám při projednávání záměru. Projekt obvykle v rozsahu 3 10 stran strojopisu s přílohami má obsahovat tyto základní body: 1. poslání co se sleduje zřízením dané naučné stezky 2. stručný popis trasy východiště, průběh, cíl 3. zastavení pořadový výčet zastavení, lokalizace, tematika, interpretace 4. vyznačení a úprava trasy zvolená značka (značka naučné stezky, běžecká turistická značka, jiné dočasné vyznačení při trasách krátkodobých stezek), potřebné technické úpravy na trase (zpevnění povrchu stezky, vybudování můstku přes potok apod.) 5. způsob výkladu určení typu stezky (s průvodcem, samoobslužná, kombinovaná) a formy výkladu (vysvětlující tabule, průvodcovský text, případná další vybavení stezky pomůckami) 6. provoz naučné stezky využití, případně jeho speciální formy, řízení provozu, údržba 7. přílohy nezbytnou součástí projektu je mapka nebo plánek s vyznačenou trasou a místy zastavení, dalšími přílohami mohou být pokud již byly zpracovány návrhy výtvarného řešení vysvětlujících tabulí, návrhy textů k jednotlivým místům zastavení, nebo alespoň ukázkový text atd. S projektem naučné stezky (zejména trvalé) seznámí navrhovatel (nejlépe již ve stádiu záměru) příslušné krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody. Svolá se jednání v terénu, kdy projekt bude posouzen, přijat nebo upraven, budou dojednány úkoly a závazky všech partnerů. Na jednání se dohodne další postup prací na realizaci projektu. (Čeřovský, J. (1989): Stezky k přírodě) 13.

13 3.5.2 Úprava trasy naučné stezky Úprava chodníku Jak dokazují dosavadní zkušenosti, je výhodné držet se při budování naučných stezek v co největší míře stávajících cest, pěšin apod. Některé úpravy jsou však v řadě případů nezbytné. Nutné provést vyčištění porostu u málo užívané a zarostlé pěšiny. V jiných případech je třeba upravit zpevnění chodníku. Na rovině či mírném svahu v travnatém nebo řídkém stromovém či dřevinném porostu se lze spokojit vytyčením směru častým značením nebo položením jakéhosi vodícího zábradlí z odkorněné tyčoviny umístěné na zapuštěných dřevěných kůlech nízko nad povrchem terénu (do 50 cm). Předpokládáme, že provozem na trase se už pěšina,,sama vyšlape. Širší vodní toky a hlubší terénní brázdy překonáváme můstky. Ukloněné můstky překonání nízkých, ostrých a narušitelných hran přirozených i umělých zářezů. Zvláštní péči vyžadují stezky rašeliništi a podobnými mokřady. Použití prkenných chodníků můstků, nebo na povrchu položené hatě z tyčoviny. Můstky nízko nad terénem lze použít i k přechodu stanovišť vzácných a ohrožených rostlin, kde hrozí poškození vegetace sešlapáním. Žebříky a žebříčkovými stupni ze dřeva nebo kovu překleneme strmé skalní stupně a stěny. V těchto případech už jde většinou o úpravy vyžadující určité technické znalosti a dovednosti, takže je lze provádět jen pod vedením dostatečně zkušených a kvalifikovaných odborníků techniků. Zastavení na trase naučné stezky musí být uzpůsobeno pro shromáždění většího počtu návštěvníků. Provedeme úpravy terénu, když bude nutné. Nejvýhodnější jsou plošiny: tam, kde je např. na svahu málo místa, lze si vypomoci materiálem (zeminou) shrnutým za kamennou terasou (zídkou), nebo je možno vybudovat plošiny ze dřeva. Podobně upravujeme i vyhlídkové body, které zpravidla z bezpečnostních důvodů, stejně jako chodníky na příliš strmých svazích) opatřujeme zábradlím dřevěným nebo kovovým, aby co nejlépe zapadlo do místního přírodního prostředí. Při trase stezky nezapomínáme, nejspíše na zastaveních a vyhlídkách, na odpočívadla se sedátky, stolky, případně i přístřešky pro případ náhlého deště. Máme na zřeteli, že naučná stezka je formou výchovy k ochraně přírody a k péči o životní prostředí. Dodržujeme to i při zdánlivě mechanických pracích při úpravách trasy. Naučné stezky musejí chránit terén, význačné a ohrožené přírodní prvky, musejí zapadat do daného přírodního prostředí způsobem přímo vzorovým. I to je totiž jedna z důležitých stránek výchovného působení každé naučné stezky. (Čeřovský, J. (1989): Stezky k přírodě) Vybavení naučné stezky Turistické značení Smluvená turistická značka naučné stezky je bílý čtverec celkového rozměru 100 x 100 mm se zeleným pruhem o šířce 30 mm vedeným úhlopříčně z levého horního do pravého dolního rohu značky, s mezerou asi 5 mm mezi zeleným pruhem a oběma jím vytvořenými bílými trojúhelníky. 14.

14 Pokud celá naučná stezka vede po existující turistické cestě, ponechá se jako základní značka turistické cesty. Zbytečným souběhům různě značených cest se raději vyhýbáme. K usnadnění orientace a k elementárnímu výkladu napomáhají směrovky a tabulky místní orientace: používá se standartních tabulek turistických cest. Naznačili jsme, že pro krátkodobé výchově vzdělávací účely je vhodné budovat i dočasné naučné stezky. Pro ně nepořizujeme žádné trvalejší zvláštní značení: buď je zcela prostě vedeme podle turisticky již vyznačené cesty, nebo použijeme značení orientačních závodů a terénních her (papírové značky, látkové pásy); nezapomeneme je však po ukončení funkce z terénu beze zbytku odstranit. Vysvětlující tabule Samoobslužný výklad na místech zastavení může být podán na vysvětlující tabuli panelu umístěném přímo v terénu. Dřevo se k podkladu používá nejčastěji, i když jsou i jiné techniky provedení. V zahraničí se často používají jako vysvětlující tabule leptané kovové desky. Podstatný rozdíl je mezi krátkodobými naučnými stezkami a trvalými naučnými stezkami. Nejlepší výtvarná kombinace je text s obrazem a naopak málo atraktivní je přeplněný nahuštěný drobný text. V každém případě musí zvolené místo zapadat do daného přírodního prostředí, nepůsobit v něm rušivě. Obsah vysvětlující tabule musí být pro návštěvníka skutečným přínosem, bez zbytečných informací, které sami vidíme. Umístění historických záběrů je cenné. Osvědčené jsou obrazy přírodnin, podle kterých návštěvník v terénu může poznat a určit druhy nerostů, zkamenělin, rostlin a živočichů. Volí se druhy významné ekologicky. Raději neupozorňovat na vzácné a ohrožené přírodniny. Text na vysvětlujících tabulích musí být jasný, stručný, srozumitelný. Musí zaujmout podávanými informacemi a je nutné se vyhnout planému formalismu. Právě ve výchově k ochraně přírody bývá častý nebezpečný sklon k opakovanému nabádání mentorování: Netrhejte, nešlapte, neničte, nekřičte, nemluvte nahlas atp. Z uvedených rad vyplývá, že zpracování vysvětlujících tabulí je rozhodně pedagogicky náročný úkol. V žádném případě jej nelze podceňovat, ale je malým dobrodružstvím úspěšně jej zvládnout, zvlášť účastní-li se tvorby vysvětlujících tabulí aktivně sami chlapci a děvčata. Také doporučujeme dbát zásady, že výklad musí mít bezprostřední vztah ke skutečnostem pozorovatelným v terénu. Například obecná informace o znečišťování vod a přírodního prostředí je v pořádku, ale nesmí být umístěna někde mimo, protože se pak jedná o formalismus, který se výchovně mine účinkem. Učinili jsme v praxi zkušenost, že právě vysvětlující tabule s hrubými chybami ve výše naznačených bodech bývají nejvíce terčem vandalismu. Vůbec není vhodný provokativní text s vtipnými žertíky. (Čeřovský, J. (1989): Stezky k přírodě) 15.

15 Může se stát, že při množství zajímavých nápadů, pokladů a materiálu vysvětlující tabule se změní v malou terénní expozici. Takto lze vybavit zejména místa zastavení s přístřešky, kde lze rozmístit i vhodné trojrozměrné exponáty, například část kmene stromu v průřezu, případně ve vitrínách (nerosty, zkameněliny). (Čeřovský, J. (1989): Stezky k přírodě) Speciální vybavení K modernímu vybavení naučných stezek patří i různé audiovizuální pomůcky. Na naučné stezce školní přírodní rezervace Pod Vyhlídkou jsme jako určitou inovaci použili jednoduché a levné prohlížečky s barevnými diapozitivy. Zpravidla umístěny po třech na stolcích a sloupcích s číslem zastavení. Návštěvník stezky se na diapozitivech seznámí s určitými objekty, které právě v dané chvíli nemusel zastihnout na místě (různí drobní živočichové), nebo s určitým sezónním stavem přírodnin, který právě není vyvinut (zejména místní rostliny v květu). Na jiných zastávkách této stezky jsou umístěny jednoduché přístroje: například na vlhkoměru se návštěvník přesvědčí o vlhkosti vzduchu na určitém stanovišti apod. Pochopitelné je, že takové vybavení nezůstává na naučné stezce trvale. Po prohlídce stezky skupinou, pro niž bylo umístěno, je opět uloženo v blízké budově stanice mladých ochránců přírody. Náročnější exponáty mohou zůstávat na místě pouze přechodně například o víkendech, kdy je na stezce dozor profesionálního či dobrovolnického strážce chráněného území, průvodce apod. Občas bývají na naučných stezkách umísťovány dalekohledy, nejčastěji na pozorovatelnách ptactva. Pozorovatelny a vyhlídkové věže jsou náročným speciálním vybavením naučných stezek. Slouží k přehlédnutí plochého terénu vrchoviště, případně jeho typické přírodní zonace. Zajímavé pozorovatelny známe se zahraničí. Průvodcovská publikace Tištěné průvodcovské publikace po naučných stezkách vydávají národní výbory, krajská střediska státní památkové péče a ochrany přírody, správy velkoplošných chráněných území. Některé brožury se prodávají, jiné jsou poskytovány zdarma. V řadě případů se před vydáním definitivního (tištěného a ilustrovaného průvodce) vydává prozatímní (předběžný) průvodcovský text ve velmi prosté, často jen cyklostylované podobě. Výhodou je, že jeho tisk netrvá dlouho. Navíc jej lze použít jako zkušební text, zejména když provozovatel stezky organizuje mezi návštěvníky anketu nebo jiný průzkum, podle něhož se pak stezka vylepšuje a vypracuje se průvodcovský text definitivní. Pro naučné stezky krátkodobé se spokojíme s jednoduchou formou průvodce. Průvodcovská brožura má část textovou a obrazovou. Platí stejná pravidla jako pro výklad vysvětlujících tabulí. Text může být delší s více obrázky. Nezbytnou součástí každé průvodcovské brožury je mapa nebo alespoň plánek. (Čeřovský, J. (1989): Stezky k přírodě) 16.

16 Osvědčilo se ke každému zastavení zařadit do průvodcovské publikace i poznámky pro pedagoga. Radí vedoucímu školních, či pionýrských výprav, jak výklad dále využít, mimo jiné i pro aktivní zaměstnání. Vhodný je i zvláštní metodický průvodce po určité naučné stezce pro pedagogy jako příloha či doplněk k základnímu průvodci. Vyzkoušeli soutěžní kvíz jako aktivizující doplněk a vložku do průvodcovské publikace. Pozornost návštěvníka na naučné stezce a jeho reakce se ověřuje formou zajímavou, někdy až žertovnou. Řešení lze provozovatelům naučné stezky zaslat: pro ně znamenají průzkum účinnosti a ohlasu naučné stezky, pro odesilatele možnost získat drobnou odměnu. (Čeřovský, J. (1989): Stezky k přírodě) Údržba naučné stezky Tvůrci a provozovatelé naučné stezky se někdy dopouštějí omylu. Domnívají se, že všechna práce je hotová, skončena, jakmile stezku připraví, vybudují a dají do provozu. A tak je třeba připomenout, že i naučná stezka se musí udržovat její značení, vybavení, technický stav. Samozřejmě se také musí pečovat o úpravnost naučné stezky a jejího okolí. Za největší problém při údržbě se dá považovat nakládání s odpady. V přírodě není nic ošklivějšího, než poházené odpadky mimo koše, které jsou přeplněné a zvláště na ochranářských kulturně výchovných zařízení. Údržba trasy naučné stezky je vhodným úkolem pro brigádníky, dále pro školy, pionýrské skupiny, zájmové kolektivy mladých ochránců přírody. Tito lidé se o trasu starají pravidelně. Na vybavení naučné stezky hlodá nejen,,zub času. Bohužel se vůbec nedaří vandaly úplně odstranit a zbavit se jich. Čím je zdařilejší provedení naučné stezky, tím méně se vandalismus vyskytuje. Strážní služba může vést k určitému omezení škod. (Čeřovský, J. (1989): Stezky k přírodě) 3.6 Využívání naučné stezky Výchovně vzdělávací využití naučné stezky Veřejnost se musí dovědět o vzniku naučné stezky. K tomu slouží propagace naučné stezky. Slavnostním otevřením se zpravidla předává do užívání každá naučná stezka za účasti funkcionářského aktivu a veřejnosti. Už sám tento akt je významnou propagací nejen naučné stezky, ale poznávání a ochrany přírody vůbec. Trvalým upozorněním na naučnou stezku jsou poutače, tabule umísťované ve významných bodech, na nádraží a autobusových zastávkách, v restauracích a hotelích, cestovních kancelářích, samozřejmě u východišť na stezku. Naše naučné stezky by si rozhodně zasloužily větší využití pro školní výlety i vlastivědná putování pionýrů a mládeže. Pořádání pedagogických seminářů je proto záslužné. Projednávají a demonstrují se na nich možnosti intenzivního využívání stezek. K aktivizaci mladých návštěvníků naučné stezky přispívá hra a soutěž. 17.

17 Rozhodně by se na naučných stezkách nemělo ukazovat jenom kladné a hezké. Záporné jevy se musí uveřejnit. Proto se plánují a v prvních náznacích realizují i,,stezky hrůzy nebo,,černé stezky, zaměřené na varovné hrozby životnímu prostředí, jak je lze demonstrovat v naší krajině při turistické trase. Využití Trvání Přístup exkurze výlet jednorázové pobyt v přírodě, více méně základní poznatky, 1. stupeň opakované exkurze několikrát opakované pobyt v přírodě, hlubší poznávání, 1. a 2. stupeň pomoc v některé fázi budování, využívání naučné stezky (údržby) soustavná pomoc v některé fázi budování, využívání, údržby naučné stezky vybudování vlastní příležitostné (krátkodobé) naučné stezky vybudování vlastní trvalé naučné stezky, její využívání, péče o ni jednorázové až několikrát opakované několikrát opakované až soustavné krátkodobé, ale intenzívní dlouhodobé, soustavné, intenzívní hlubší poznání, vlastní aktivní pomoc, 1. až 3. stupeň hlubší poznávání, aktivní systematická pomoc, 1. až 3. stupeň hlubší poznání, aktivizace, 1. až 3. stupeň hluboké poznávání i aktivní činnost nejvyšší, komplexní forma, 1. až 3. stupeň v širokém rozsahu (Čeřovský, J. (1989): Stezky k přírodě) I když jsme doporučovali na trvalé naučné stezce dokonalé výtvarné i technické provedení vysvětlujících tabulí, rádi bychom na řadě našich tras viděli i experiment: jednu dvě vysvětlující tabule nástěnkového charakteru, kde by provozovatel stezky umísťoval různé aktuality vyplývající z průběžného vývoje a kde by případně bylo i místo pro vyjádření návštěvníků. V tomto směru se osvědčily na některých stezkách používané návštěvnické knihy, z nichž lze i odvodit vyhodnocení účinnosti stezky Naučné stezky školní, mládeže Od mládeže pro mládež Zvláštní význam z našeho hlediska mají naučné stezky, které byly vytvořeny se speciálním zřetelem k výchově dětí a mládeže v oblasti ochrany přírody a péče o životní prostředí. Na všech jsou chlapci a děvčata zvlášť aktivně činní při jejich budování i využívání. U naučných stezek trvalých, tzv. těch, které jsou v terénu zřízeny a udržovány v něm po delší dobu, se praxí vyvinuly v naznačeném směru tyto typy naučných stezek: 18.

18 1. Školní naučné stezky v blízkosti škol. Trasy jsou krátké, obsahově velmi bohaté. Slouží školám pro výuku, mimotřídní činnost i mimoškolní zájmovou činnost. Náplň je koordinována se školními osnovami přírodopisu, zeměpisu, biologie i dalších předmětů. Navrhovatelem, budovatelem a provozovatelem jsou školy s podporou místních a okresních školských orgánů, v úzké spolupráci s pracovišti státní ochrany přírody, za aktivní účasti žáků. Bývají přístupné širší veřejnosti buď jako normální naučné stezky, nebo za určitých zvláštních podmínek jako,,dny otevřených dveří nebo po předcházejícím dojednání apod. Jsou využívány i k přípravě pedagogů exkurze, semináře, cvičení atp. 2. Naučné stezky mládeže kratší, střední i delší trasy, které jsou budovány ve spolupráci řady složek (ochránců přírody, turistů, často i určitých závodů) za aktivní součinnosti mládeže školní nebo závodní skupiny SSM, komisí SSM pro životní prostředí hnutí Brontosaurus apod. Mládež se pak určitým organizovaným způsobem podílí na jejich využití a údržbě jak návštěvami, pořádáním akcí, tak i průvodcovskými a podobnými službami. Pro krátkodobé využití školami, zájmovými kolektivy v okolí jejich objektů (škol, kluboven, stanic mladých přírodovědců, domů mládeže), ale hlavně na školách v přírodě, letních táborech a při podobných pobytech v přírodě doporučujeme zřizování naučných stezek účelových, krátkodobých. Řídí se stejnými zásadami, ale nepředpokládají trvalé vybavení v terénu. Nedoporučujeme ani jejich opatřování vysvětlujícími tabulemi: postačí číslovaná zastavení a jednoduše rozmnožený (stačí strojopis s kopiemi) průvodcovský text. (Čeřovský, J. (1989): Stezky k přírodě) 3.7 Naučné stezky v České republice Naučné stezky vybudovala řada organizací, můžeme odhadnout, že se jich v České republice nachází asi 400. Najdeme je v různém stavu od perfektně udržovaných po více či méně poškozené. Některé již zmizely úplně a po jiných zbývá několik posledních značek na stromech. Stezky lidé navštěvují především o víkendech. (Drábek, K. (2005): Naučné stezky a trasy Praha a Středočeský kraj) Alšova stezka, Berounka, Boubínský prales, Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Buštěhrad, Cesta kolem Světa, Čabárna vodní park a stanice pro hendikepované živočichy, Čertova stezka, Dubeč Uhříněves, Dymokury Pustý rybník, Geologická naučná stezka, Housle, Chalupská slať, Javorník, Jílovské vyhlídky, Karlštejn, Kokořínsko, Konopišťským zámeckým parkem, Kostelec nad Černými lesy arboretum, Lesnická stezka Terčino údolí, Lysá nad Labem Čelákovice, Medník, Milovice, Nadějkovská rodinná stezka, Národní park Šumava, Nymburk Ostrov, Okolo Kladna, Okolo Třeboně, Poděbrady, Pražská botanická zahrada v Troji, Průhonický park, Rakovník Křivoklát, Riegrova stezka, Rožmberk, Říčansko, Stromovka Královská obora, Svatý Tomáš, Školní naučná stezka Křivoklát, Terezino údolí, Údolí ticha, Zlaté Psí hory 19.

19 PRAKTICKÁ ČÁST 4. Charakteristika obce Obříství 4.1 Poloha Obec Obříství leží v úrodné polabské nížině. Nachází se mezi Prahou a Mělníkem s křižovatku na Štěpáně. Historicky se skládá z více částí - Obříství, osady Dušníky, Semilkovice, Lamberk, Na Štěpáně a zčásti území Úpor na soutoku Vltavy a Labe, dnes však všechny osady tvoří jeden správní celek. Katastr obce se skládá z území obce Obříství a Úpor. Katastrální výměra činí 1522 hektarů a sousedí s obcemi Kly, Tuhaň, Libiš, Chlumín, Korycany, Zálezlice a Vrbno. Řeka Labe protéká zdejší obcí - osídlení je na jejím levém břehu, a katastr se dotýká též pravého břehu Vltavy. Obříství má bohatou historii, stojí zde četné cenné technické i historické památky. Žili zde významné osobnosti našich dějin. Především Bedřich Smetana, který se zde na Lamberku v Semilkovicích podruhé oženil a začal zde skládat svoji Prodanou nevěstu. Dnes zde má památník. V obci žilo mnoho dalších významných osobností. (www.obristvi.cz/obec.htm) 4.2 Přírodní podmínky Obec Obříství leží v části území historicky nazývaném Meziříčí - v úrodné části země mezi Labem a Vltavou. Krajina je zde rovinatá, leží pouze 159 metrů nad mořem. Nejbližší výšinný bod je hora Dřínov, nejvyšší z Lužecké kotliny (247 m n. m.)., u jejího úpatí v historii stával mocný hrad Meziříčí. Přírodní charakteristiku území obce tvoří historicky dlouhodobě intenzivně zemědělsky využívané území podél středního toku řeky Labe více jak 7000 let. Zastavěné území se táhne podél levého břehu řeky. Území leží ve "staré sídelní oblasti". K základnímu odlesnění došlo již před naším letopočtem. Kromě luk tvoří převážnou část katastru obce zemědělská půda, kde se daří obilovinám všeho druhu, dále bramborům a řepě. Sadařství, pěstování zeleniny a květin je rovněž rozvinuté. Díky své poloze v Polabí patří Obříství jako celý mělnický okres k nejteplejším a nejsušším oblastem v Čechách. Vegetační doba zde trvá v průměru 166 dnů - od konce dubna do poloviny října. (www.obristvi.cz/obec.htm) 4.3 Životní prostředí Nepopíratelný vliv na zdejší krajinu a její životní prostředí má pomyslný průmyslový trojúhelník, v němž se Obříství nachází a jehož vrcholy tvoří podniky Spolana Neratovice, Kaučuk Kralupy nad Vltavou a Elektrárna Mělník-Horní Počáply. Územím procházejí tranzitní trasy nadřazených systémů technických vedení a dopravy celostátního a regionálního významu. Celé území obce leží v povodí řek Labe a Vltavy. Vedle hlavního koryta se v nivě Labe vyskytují bývalá ramena a četné odvodňovací kanály a strouhy. V současnosti není na celém území obce žádná povolená skládka odpadů. (www.obristvi.cz/obec.htm) 20.

20 4.4 Symboly obce Obec Obříství se od roku 2005 řadí k obcím, které již získaly či se snaží získat svůj znak a vlajku. Znak s vlajkou obce byl již tohoto roku 2005 schválen. Symbolika znaku Kotva symbolizuje historicky významnou část dějin obce - plavbu Obříství-Drážďany. Harfa symbolizuje a připomíná působení Bedřicha Smetany, který právě zde prožil nejšťastnější část svého života a napsal zde svá nejznámější díla. Modrá barva pozadí znaku symbolizuje řeku Labe, s jejímž tokem je život obce vždy spojen. Tři žluté hvězdy vyjadřují tři části obce - část Obříství, Dušníky a Semilkovice. Kříž pak připomíná bývalou feudální vrchnost. Symbolika vlajky je totožná. (www.obristvi.cz/obec.htm) 4.5 Historie Každá obec, má svou historii, své osudy, příběhy, ale i osobnosti s touto historií spjaté či dokonce tuto historii tvořící. Vždyť první dochované zmínky o vzniku sídel budoucích obcí pocházejí již z 10. století. Soudobí žijící pamětníci a znalci historie vzpomínají, a vyprávět je věru o čem. Miroslav Sígl (Sígl, M. (2000): Osobnosti a osudy obce) Obec Obříství je obcí s bohatou historií. První písemná zmínka o vsi Obříství pochází z roku 1290, kdy se poprvé uvádí Jan de Obristuie - její nejstarší známý držitel. (http://www.obristvi.cz/index_historie.htm) Toto poměrně vysoké datum je jistým překvapením, vždyť všechny okolní vesnice jsou mnohem starší. Osada Semilkovice se připomíná snad již v roce 1165 a Dušníky roku Obě osady Semilkovic a Dušník byly dlouhá léta zcela samostatné. Předpokládá se tedy, že k vybudování tvrze a vesnice došlo mnohem dříve, možná již za vlády Přemysla Otakara I. ( ), pouze nám chybí písemné zmínky. Tímto pravděpodobně sídlo Obříství vzniklo na rozhraní 12. a 13. století a stalo se střediskem panství, k němuž náleželo i několik sousedních vsí (Kly, Libiš, Byškovice, Kojetice, Horňátky, Korycany, Kopeč). (Sígl, M. (2000): Osobnosti a osudy obce) (http://www.obristvi.cz/index_historie.htm) Historicky bylo zdejší území osidlováno už více než před osmi tisíci lety, což dokládají nálezy keramiky z tohoto období. V Obříství byly objeveny čtyři dětské hroby z období mezolitu (střední doby kamenné), potvrzující snad nejstarší známé pohřby v Čechách. Podle soupisu Okresního muzea v Mělníku jde celkem o 40 archeologických nálezů. Kromě žárových hrobů ze starší doby římské (180 let po Kristu) s částmi římských bronzových nádob, mezi kterými vyniká rukojeť naběračky zdobená labutími hlavičkami - severoitalský výrobek z časů císaře Augusta. Dále to jsou náramky, hlavička sošky ženy, terakota, nádoby a náhrdelníky z korálků, mísy, přezky apod. V době příchodu Slovanů se zde setkaly tři kmeny - Pšované, Čechové a Zličané. Po vzniku českého státu bylo celé toto území spravováno Přemyslovci. (Sígl, M. (2000): Osobnosti a osudy obce) 21.

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku Opavský září 2013 přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku V Žimrovicích se nebojí velkých projektů Projekt Český les na ZŠ Vávrovice Černýš hajní posel

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ 2016-2022 Schváleno Zastupitelstvem obce Choustník dne 14.12.2015 Jan Kubart starosta Mgr. Radim Jindra místostarosta 1 Obsah programu

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B.

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Cyklovýlet č. 6 České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Trasa : Č.B. pravý břeh Vltavy Hrdějovice Borek Dvořiště Lomnice Rožmberk Stará Hlína Třeboň rybník Svět Zvíkov Kaliště Dobrá Voda

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, ŽELEZNICKÁ 460 ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Motto: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen Roční

Více

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky A. Přechody pro chodce Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky Označení: PR 01 Popis situace: Chybějící přechod na severní straně mostku přes potok v ulici V Pitkovičkách pro bezpečné

Více

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Výlety na rok 2017 Zájezdy nabízené Klubem seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice n. Pop. jsou i pro širokou veřejnost. Vstupenky je možné

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Čeřínek. Skalní mísy Přední skála u Čeřínku. Formanská studánka u Čeřínku

Čeřínek. Skalní mísy Přední skála u Čeřínku. Formanská studánka u Čeřínku Čeřínek Vrch Čeřínek (761 m) s přírodním parkem stejného jména leží asi 10 km západně od Jihlavy a asi 5 km východně od Nového Rychnova. Území téměř celého parku je pokryto smíšenými lesy. V severozápadní

Více

Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy OBLAST 1

Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy OBLAST 1 Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy Dne 17.7.2012 byl proveden průzkum všech lokalit obce Přišimasy, v kterých připadá v úvahu výstavba chodníků, včetně fotodokumentace.

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Jižní Čechy - dokončení Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Jižní Čechy - dokončení Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_33 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

za krásami brněnských lesů

za krásami brněnských lesů za krásami brněnských lesů Obsah Úvod 1 Naučné stezky 2 Naučná stezka lesnická - lesní správa Deblín 4 Naučná stezka lesnická - lesní správa Brno 6 Naučná stezka lesnická - lesní správa Lipůvka 8 Naučná

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

SEZNAM PŘÍLOH. A. Úvodní údaje, identifikace. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace

SEZNAM PŘÍLOH. A. Úvodní údaje, identifikace. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace SEZNAM PŘÍLOH A. Úvodní údaje, identifikace B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva D. Výkresová dokumentace D.1 Přehledná situace M 1:10 000 D.2 Katastrální situace M 1:1000 D.3 Situace stavby

Více

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky Příloha č.3 ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky a) Vymezení řešeného území Lokalita zahrnuje zastavitelnou plochu a.11. vymezenou územním plánem pro bydlení, plochu b.3.

Více

Strategický plán rozvoje obce Němčice

Strategický plán rozvoje obce Němčice Strategický plán rozvoje obce Němčice na období 2011-2015 Obec Němčice Němčice 53 384 11 Netolice IČ: 00250554 Schváleno zastupitelstvem obce Němčice dne 22. 03. 2011 1 Obsah: 1. Historie obce, památky,

Více

Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území. zelená linka:

Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území.  zelená linka: Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Specifický cíl 4.1: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany

Více

PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha

PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha P1.1 Fotodokumentace hodnoty P1.2 PŘÍRODNÍ HODNOTY (HP) HP1 PŘÍRODA OBKLOPUJÍCÍ OBEC Nádherná cesta od Voděradských bučin, výjimečně krásné a hodnotné

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE Městys Spálov Městys Spálov leží v oblasti přírodního parku Oderské vrchy na hranici krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Z Ostravy i Olomouce se k nám dostanete pohodlně za necelou hodinku a rázem se

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, Mělník tel.:

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, Mělník  tel.: 9. ročník DEN ZEMĚ Objevování krás Kokořínska Místo konání: Mšeno Doprava: vlak Počet účastníků: cca 50 Popis trasy: 6093 Cinibulkova stezka Cinibulkova naučná stezka začíná u Městských lázní ve Mšeně

Více

METODIKA pro tvorbu tištěných průvodců územím geoparku

METODIKA pro tvorbu tištěných průvodců územím geoparku Vvvv 2013 V Praze Č.j.: dne METODIKA pro tvorbu tištěných průvodců územím geoparku Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Záměr metodiky Tato metodika je doporučením pro tvorbu tištěných průvodců územím geoparku.

Více

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 1. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR.

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 1. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 1 Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. MĚSTA největší město a zároveň hlavní město Praha ostatní větší města: Brno, Ostrava,

Více

TR Severozápadní Čechy TO Krušné hory a Podkrušnohoří TO České Švýcarsko. Iveta Hennetmairová

TR Severozápadní Čechy TO Krušné hory a Podkrušnohoří TO České Švýcarsko. Iveta Hennetmairová TR Severozápadní Čechy TO Krušné hory a Podkrušnohoří TO České Švýcarsko Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Zadání konceptukoncept klidové zóny na okraji břehu řeky Labe u Lysé nad Labem: pozemky p.č. 12/8, 323/25 a 12/9 u obce Lysá nad Labem Litol

Zadání konceptukoncept klidové zóny na okraji břehu řeky Labe u Lysé nad Labem: pozemky p.č. 12/8, 323/25 a 12/9 u obce Lysá nad Labem Litol Zadání konceptukoncept klidové zóny na okraji břehu řeky Labe u Lysé nad Labem: pozemky p.č. 12/8, 323/25 a 12/9 u obce Lysá nad Labem Litol p.č. 12/8 2.157 m2 (druh pozemku orná půda), p.č. 323/25 842

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ INOVACE VÝUKY ZŚ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

O čem svědčí svědecké vrchy?

O čem svědčí svědecké vrchy? O čem svědčí svědecké vrchy? Poznávejme Středočeský kraj Mgr. Jitka Šanderová (vedoucí skupiny) Ing. Daniela Drobná Anna Rafajová Adéla Exnerová Nikola Košnářová David Alltman Lukáš Teňak O CO SE JEDNÁ?

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ JANA ROTREKLOVÁ 2.ROČNÍK MSP FA ČVUT V PRAZE ATU ATELIÉR GIRSA ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE VEDOUCÍ PRÁCE: PROF. ING. ARCH. AKAD. ARCH. VÁCLAV GIRSA ASISTENTI: ING, ARCH. TOMÁŠ

Více

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková Chráněná území v České republice RNDr. Alena Vopálková Hlavní cíle ochrany přírody a krajiny Udržení a obnova ekologické stability krajiny Zachování přírodních hodnot a krajinného rázu Ochrana biologické

Více

* Kraje a krajská města ( Pardubický kraj a kraj Vysočina) 5. třída ZÁKLADNÍ ŠKOLY

* Kraje a krajská města ( Pardubický kraj a kraj Vysočina) 5. třída ZÁKLADNÍ ŠKOLY * Kraje a krajská města ( Pardubický kraj a kraj Vysočina) 5. třída ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro: 5. ročník, předmět VL, tematický okruh: Poznáváme naši vlast a historii.

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

2) Znáte nějakou organizaci zabývající se o ochranu přírody? a) Ano znám (prosím napište kterou):. b) Neznám

2) Znáte nějakou organizaci zabývající se o ochranu přírody? a) Ano znám (prosím napište kterou):. b) Neznám Příloha č. 1. Dotazník Vzdělanost o OPaK Vážení, dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který poslouží jako podklad pro diplomovou práci zpracovávanou na Mendelově univerzitě na téma Vzdělávací

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most, okres Liberec, příspěvková organizace Dlouhý Most 102, 463 12 Liberec

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK Ochrana přírody a krajiny v ČR Přednáška NOK Vývoj 1838 první rezervace 1933 soupis za území Československa 1956 první zákon 1990-1992 zřízení ministerstva ŽP a moderní zákon o ochraně přírody a krajiny

Více

Malostranské opevnění

Malostranské opevnění 1996-2005 Malostranské opevnění Jarmila Čiháková, Jan Havrda V létě roku 1994 došlo k objevu, který byl převratem v poznání vývoje pražského podhradí. Výzkum při zřizování nových suterénů v nárožním domě

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Life from Soil module template. Učitelé, lektoři, studenti a rodiče, zástupci samosprávy, členové nevládních organizací atd.

Life from Soil module template. Učitelé, lektoři, studenti a rodiče, zástupci samosprávy, členové nevládních organizací atd. Určeno lektorům pro plánování vlastního kurzu. Abstrakt a obsah modulu Název a popis modulu Tvorba přírodních školních zahrad Přírodní školní zahrady poskytují vynikající prostředí a příležitost ke zvýšení

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

Tajemství hvězdných hor

Tajemství hvězdných hor Tajemství hvězdných hor Po celou dobu, co se zabývám hledáním geometrických souvislostí, jsem si všiml další zajímavé věci. Kolem významných hor a kopců se objevují podivné šesticípé hvězdy vytvořené z

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Labe

ČESKÁ REPUBLIKA Labe Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ČESKÁ REPUBLIKA Labe Autor: Mgr. Pavel Sedlák Vytvořeno: září 2013 Název: VY_32_INOVACE_VL_04_ČESKÁ REPUBLIKA 4. 5. ročník

Více

Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu

Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu 22. května 2015 Aleš Bajer Geopedagogika a rodná hrouda vztah k místu Strana 2 mimoškolní vzdělávání v oblasti neživé přírody důraz na komplexní (holistický) přístup (hornina půda rostlina krajina) interaktivita,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Pojem environmenální vzdělávání vychází z anglického termínu environmental education ( environment znamená životní prostředí, education

Více

Vyberte si z následujících programů: Program trasy:

Vyberte si z následujících programů: Program trasy: V období od 15.dubna do 30.června a od 1.září do 31.října 2010 v době od 9:00 do 15:00 můžete každý čtvrtek využít nabídku ZŠ J.A.Komenského v Přerově Předmostí ve spolupráci s Informačním centrem Předmostí,

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro MATEŘSKÉ ŠKOLY 2016 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 16.1. 2013 Petr Pavelčík KUZL 3408/2013 KUSP 3408/2013

Více

3) Vybudování cyklostezky 4) Naučná stezka Dolní Počernice

3) Vybudování cyklostezky 4) Naučná stezka Dolní Počernice 3) Vybudování cyklostezky Nová cyklostezka v délce cca 3km propojila ul. Národních hrdinů s objektem hájovny v Xaverovském háji. Je vedena v klidném přírodním prostředí. Náklady na tuto cyklostezku činily

Více

VÝVOJ MOSTŮ úvodní text

VÝVOJ MOSTŮ úvodní text VÝVOJ MOSTŮ úvodní text Již od nepaměti člověk ví, že nejlepší podmínky pro život bývají na území rozkládající se u vodních toků. V jejich blízkosti se nacházely nánosy úrodné půdy vhodné pro zemědělství.

Více

Soustava rybníčků a revitalizovaných ploch, využití retence vody v krajině. 10. září 2013 Osíčko

Soustava rybníčků a revitalizovaných ploch, využití retence vody v krajině. 10. září 2013 Osíčko Soustava rybníčků a revitalizovaných ploch, využití retence vody v krajině 10. září 2013 Osíčko Vymezení zájmového území LOKALITA JIŘIČKY Seznam znaků krajinného rázu Přírodní charakteristika Kulturní

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

Stará štola Antona Paduánského.

Stará štola Antona Paduánského. Stará štola Antona Paduánského. Ústí štoly se nachází v horní části obce Vyhne v blízkosti silnice. Štola otvírala stejně jmenovanou žílu Anton jihozápadním směrem. Ve výklenku nad portálem štoly je umístěna

Více

Obec pro život s budoucností

Obec pro život s budoucností Obec pro život s budoucností obec Radim okres Kolín kraj Středočeský stát Česká republika GPS Loc: 50 4'12.235"N, 15 0'44.789"E Nachází ve Středočeském kraji, nedaleko Poděbrad a Kolína. Radim má dobré

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_13

Více

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Horusice D3 Dálnice INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Ve III/14713 (původně II/147) 3 Veselí nad Lužnicí 1 60 atice Veselí n. Luž. jih C2c doprovodná komunikace 24 stavba 0309/I Bošilec Ševětín České Budějovice

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

Průvodce "Karlova Studánka"

Průvodce Karlova Studánka Hora Praděd 50 4'59.08"N 17 13'57.58"E Nejvyšší a nejnavštěvovanější vrchol Moravy určitě upoutá svou výškou (1492 m) a možnostmi vyžití, hlavně sportovními. Poskytuje podmínky pro pěší turistiku, sjezdové

Více

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s. Využívání jihočeských rybníků k rekreačním účelům Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová Katedra regionálního managementu Ekonomická fakulta, JCU Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Vlastivěda Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 10. - VLASTIVĚDA 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Účinnost od 01.01.2016 Aktuální verze 294 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ Při návštěvě téměř devítitisícové Dobříše, rozkládající se v úpatí brdského pohoří a vzdálené zhruba 40 km od Prahy, se jistě nebudete nudit. Díky krásným lesům je okolí města lákavou

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 2 7 5 2 7 Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků Jiří Glet květen

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Doprovodné programy ke stálým expozicím

Doprovodné programy ke stálým expozicím Doprovodné programy ke stálým expozicím 1) historická expozice Rokycansko v minulosti : Výprava do pravěku (nástroje, činnosti, zbraně, šperky) Na návštěvě ve středověku (erby, rytíři a jejich zbroj, řemesla,

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY leden červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA KRAJ MÍSTO AKCE OBJEKT POZEMEK MAJITEL OBJEDNATEL STUPEŇ STAVEBNÍK UŽIVATEL ZHOTOVITEL AUTORIZACE REALIZACE OLOMOUCKÝ NÁMĚŠŤ NA HANÉ REVITALIZACE LOKALITY NA HRADĚ LOKALITA NA HRADĚ

Více

Přírodní rezervací Račí údolí přes Čertovy kazatelny a zříceninu hradu Rychleby

Přírodní rezervací Račí údolí přes Čertovy kazatelny a zříceninu hradu Rychleby Přírodní rezervací Račí údolí přes Čertovy kazatelny a zříceninu hradu Rychleby 16.4.2010 Josef Franc Hluboce zaříznuté sedm kilometrů dlouhé Račí údolí, jehož ústí leží zhruba dva kilometry jihozápadně

Více

Paměť v krajině Trojzemí

Paměť v krajině Trojzemí Paměť v krajině Trojzemí (100260207) Problematika drobných památek Drobné památky díla, která jsou vytvořena, upravena nebo alespoň umístěna cílenou lidskou činností vytvoření daného díla musí být vždy

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut ŠUMAVSKÁ JEZERA Šumavská jezera jsou všechna ledovcového původu. Na české straně je jich celkem pět: Černé, Čertovo, Prášilské, Plešné a jezero Laka. Největší je Černé jezero, nejvýše položené a zároveň

Více

Babí lom. Název ZCHÚ: Kód ZCHÚ: Kategorie ZCHÚ: Zřizovací předpis: Kraj:

Babí lom. Název ZCHÚ: Kód ZCHÚ: Kategorie ZCHÚ: Zřizovací předpis: Kraj: Název ZCHÚ: Kód ZCHÚ: 89 Kategorie ZCHÚ: Přírodní rezervace Zřizovací předpis: XIX/0-07; /9 Kraj: Jihomoravský kraj Obec s rozš. působností. st. Blansko, Kuřim (Brno-venkov) Katastrální území: Lelekovice,

Více