ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2005/2006 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá

2 Hlavní činnost školy 1. Charakteristika školského zařízení 2. Personální údaje 3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 4. Počty žáků 5. Hodnocení žáků 6. Průběh a výsledky vzdělávání 7. Údaje o mimoškolních aktivitách 8. Hospodaření školy za rok Závěr výroční zprávy

3 1. Charakteristika školského zařízení Školní rok: 2005/2006 Zpracovatel: Mgr. Bohuslava Burá 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Adresa školy Vendryně 236 IČ Bankovní spojení /0300 DIČ Telefon/fax / Adresa internetové stránky zsvendryne.cz Právní forma příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Obec Vendryně, Vendryně 500 Součásti školy školní jídelna, školní družina IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Mgr. Bohuslava Burá ředitelka Mgr. Eva Byrtusová zástupce statutárního orgánu Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Zabezpečení výuky a výchovy, údržba a správa majetku,provoz školní jídelny, poskytování služeb v oblasti stravování. Provoz školní družiny, pronájem prostor ke krátkodobým pronájmům, další hospodářská činnost související s výukou. 1.2 Součásti školy součásti školy kapacita Mateřská škola - Základní škola 262 Školní družina 45 Školní jídelna MŠ - Školní jídelna ZŠ 350

4 2. Personální údaje 2.1 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2005/2006 Celkový počet pedagogických pracovníků byl 21. Na I. stupni pracovalo celkem 12 učitelů, z toho 5 učitelů II. stupně zde plnilo jen část svého úvazku. Na II. stupni vyučovalo 11 pedagogů včetně ředitelky školy a zástupkyně. Ve školní družině pracovaly dvě vychovatelky. Na I. stupni také pracovala asistentka pedagoga. počet fyzických osob přepočtené úvazky interní pracovníci 21 16,789 externí pracovníci Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2005/2006 ped. pracovníci poř. číslo pracovní zařazení, funkce kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace úvazek roků ped. Praxe 1 učitelka, V, M, Z 1, ředitelka, V, ČJ, 1,0 26 SPEC.PED. 3 zástupkyně ŘŠ, VCH, Zzv pro , učitelka, V1.st 1, učitelka ne, US, SŠ 1,0 26 ekonomická, DPS odborný výcvik 6 učitelka, V, F, výpočetní 0,455 technika 7 učitel, V, RJ, Z, D 1, učitelka, V, uč. 1. st. 1, učitelka, V,TV, Př 1, učitel, V,teolog. fak. 0,09 náboženství 11 učitel, V, ČJ, HV 1, učitelka, V, uč. 1.st 1,0 dramatická výchova 13 učitelka, V, uč. 1.st 1,0 7 dramatická výchova 14 vychovatelka, Gymnázium, DPS - 0,05 9 vychovatelství 15 učitelka, V, uč. 1.st. 1, vychovatelka, US, vychovatelství 0, učitelka, V, RJ,Z 0, učitelka ne, SPŠ sklářská, 1,0 21 strojní, DPS 19 učitelka, V, ČJ, OV, 1,0 6 vých.por. 20 učitelka ne, stř. ped. Šk. 0, asistent pedagoga, SOU 0,5 2

5 nastoupila do funkce nová ředitelka a na částečný úvazek dvě učitelky, které jsou současně na mateřské dovolené. V průběhu školního roku nedošlo k žádným změnám ve složení učitelského sboru. Na konci školního roku ukončila pracovní poměr dohodou jedna učitelka. Asistentka pedagoga působila ve škole až od března 2006 a její mzda byla hrazena ze sponzorských darů. Pedagogický sbor je stabilizovaný. Věkové složení je vyhovující, jsou zde zastoupeny všechny věkové kategorie. 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního stupně základní ,6 školy učitel druhého stupně základní ,4 školy učitel náboženství ,8 vychovatel ,5 pedagog volného času asistent pedagoga ,76 trenér celkem ,0 2.4 Aprobovst výuky a) 1. stupeň předmět % Český jazyk 83,33 Cizí jazyk 0 Matematika 83,33 Prvouka 83,33 Přírodověda 83,33 Vlastivěda 100 Hudební výchova 83,33 Výtvarná výchova 83,33 Praktické činnosti 83,33 Tělesná výchova 100 b) 2. stupeň předmět % Český jazyk 100 Cizí jazyk 33,33 Matematika 77,27 Chemie 100 Fyzika 100 Přírodopis 77,77 Zeměpis 100 Dějepis 100

6 Občanská výchova 100 Rodinná výchova 20 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 20 Praktické činnosti 83,33 Tělesná výchova 52,63 Z celkového počtu pedagogických pracovníků nesplňovali odbornou pedagogickou způsobilost 3, což je 14,3% ( loni 23,5%). Většina z nich však dosahuje v pedagogickém procesu velmi dobrých výsledků. Ze 141 vyučovacích hodin týdně bylo aprobovaně na I.stupni odučeno 101, což je 71,63% (loni 71,2%). Na II.stupni bylo aprobovaně odučeno 149 hodin z celkových 194 hodin týdně, 76,8% (loni 63,5%). 2.5 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2005/2006 počet fyzických osob přepočtené úvazky interní pracovníci 12 9,765 externí pracovníci Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2005/2006 ped. pracovníci poř. číslo pracovní zařazení, funkce kvalifikace, stupeň vzdělání, obor úvazek 1 hospodářka ÚSO, ekonomický 0,8 2 uklizečka SO, švadlena 0,625 3 školnice ZV 1,0 4 uklizečka SO 0,75 5 údržbář SO, zámečník 0,8 6 topič SO, zámečník 0,25 7 uklizečka SO, prodavačka 0,75 8 vedoucí šk. kuchyně SO, kuchařka 1,0 9 kuchařka SO, kuchařka 0,7 10 kuchařka SO, kuchařka 1,0 11 pracovnice provozu SO 0,7 12 pracovnice provozu SO, prodavačka 1,0 Ve škole pracovalo šest správních zaměstnanců, školnice na plný úvazek, tři uklizečky s celkovým úvazkem 2,125, topič plynové kotelny a údržbář v jedné osobě s úvazkem 1,25 a hospodářka s úvazkem 0,8. Ve školní kuchyni je zaměstnáno 5 pracovnic. Všechny splňují požadovu kvalifikaci. V průběhu školního roku došlo ke změně na místě provozu ŠJ, která ukončila pracovní poměr dohodou a na toto místo byla ihned přijata nová pracovnice. V měsíci dubnu odešla do důchodu vedoucí kuchařka, na tomto místě však pracovala do konce školního roku a na toto místo byla v konkursním řízení vybrána nová pracovnice, která nastoupí od

7 2.7 Trvání pracovního poměru u všech pracovníků doba trvání počet % do 5 let 3 10 do 10 let 5 15 do 15 let 6 20 do 20 let 5 15 nad 20 let celkem ,0 2.8 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 3 odchody 2 Komentář ředitele školy Při mateřské dovolené pracuje na částečný úvazek p. Rezková Eva a p. Humpolcová Olga. Asistentka pedagoga p. Bilková Eva je zaměstnána od dubna 2006 na částečný úvazek a její mzda je hrazena ze sponzorských darů. Odchod do důchodu vedoucí kuchařka, ukončení zaměstnání dohodou pomocná síla v kuchyni.

8 3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 3.1 Výchozí stav Pojmenování výchozího stavu Kvalifikační předpoklady nesplňují 3 pedagogičtí pracovníci. Všichni však byli loňskou školní inspekci hodnoceni velmi dobře. Všichni byli upozorněni na nutnost doplnění vzdělání. 3.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia a) Studium v oblasti pedagogických věd b) Studium pedagogiky Pracovník c) Studium pro asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol F1 Mgr. Bohuslava Burá e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace 3.3 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) Studium pro vedoucí pedagogické Mgr. Bohuslava Burá pracovníky b) Studium pro výchovné poradce Mgr. Jolana Rucká c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a Mgr. Bohuslava Burá následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy g) Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených 3.4 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Předmět Počet kurzů Zaměření kurzů Pedagogika a 10 tvorba ŠVP,sborovna psychologie Sociálně patologické jevy 1 šikana na školách Školní jídelna 1 Informační a 3 využití PC v hodinách F, tvorba www. stránek komunikační technologie Český jazyk 5 počáteční čtení, splývavé čtení, nové formy a metody v ČJ Cizí jazyk 2 výuka AJ ve 3. roč., Matematika 8 výuka M na 1. stupni

9 Prvouka 7 hrové činnosti v PRV, Velikonoce, Léto Přírodověda - Vlastivěda - Chemie 3 Projektová výuka, učební osnovy podle ŠVP Fyzika 3 laboratorní práce, tvorba ŠVP, astronomie Přírodopis - Zeměpis - Dějepis - Občanská výchova 2 prevence soc. pat. Jevů Rodinná výchova - Hudební výchova 3 hudební rok Tóny jara Výtvarná výchova 2 průvodce keramikou Praktické činnosti - Tělesná výchova 5 lyžařský kurz, zdravotnický kurz, cvičení s overbaly 3.5 Celkový přehled DVPP ve školním roce 2005/2006 počet kurzů, seminářů počet zúčastněných finanční náklady celkem 2004/ ,-Kč celkem 2005/ Komentář ředitele školy: Pedagogičtí pracovníci se soustředili především na ty formy vzdělávání, které rozšiřují jejich znalosti a dovednosti potřebné pro tvorbu ŠVP. Všichni absolvovali vstupní jednodenní školení, sloužící k seznámení s RVP ZV. V rámci SIPVZ probíhá školení učitelů k získání základních počítačových dovedností a znalostí.

10 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků školy třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu žáků ( ne) 1.A B ne 2.A A A A A A B A A celkem Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2005/2006 zapsaní do 1. třídy počet žádostí o odklad nastoupil do 1. třídy 2005 zapsaní do 1. třídy 2006 počet žádostí o odklad nastoupí do 1. třídy Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy ročník počet žáků Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků víceleté gymnázium 11 čtyřleté gymnázium 1 střední odborná škola 19 střední odborné učiliště 6 konzervatoř 1 Komentář ředitele školy V měsíci červnu požádali o přeložení žáků na naší školu pro školní rok 2006/07 do 1. třídy 1 žák, do 2. třídy 1 žák, do 6. třídy 1. žák. 1 žák 6. třídy je od přeložen na speciální školu.

11 5. Hodnocení žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch třída počet žáků celkem prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli hodnoceno slovně 1.A B A A A A A A B A A celkem Celkový prospěch žáků ve škole byl 1,401 což je o 0,029 lepší průměr než - v loňském školním roce. Průměrná známka na I.stupni byla 1,177 což znamená mírné zlepšení o 0, 043. Na II.stupni došlo také k mírnému zlepšení a to z 1,68 na 1, 383. Celkový počet vyznamenaných žáků je 166, ale je nutno uvést, že vyznamenáni jsou zaznamenávána již od 1.třídy. Již tradičně jsou nejlepší průměrnou známkou hodnoceni žáci ve výchovách a praktických činnostech, kde je průměrná známka 1,0. Nejhorší průměr na I.stupni je v předmětu vlastivěda 1,57. Na druhém stupni je nejhorší průměr v chemii 2,32 ( vyučuje se pouze v 8. a 9. ročníku) a v českém jazyce 2,186. Oproti loňskému roku však došlo ke zlepšení studijních výsledků. Třídou s nejlepšími výsledky byla na I.stupni 1.B, jejíž průměrná známka byla 1,0. Na II.stupni to byla třída 7.B s průměrným prospěchem 1,503. Nejslabší prospěch má stále osmá třída, jejíž průměrná známka je 1, Celkové hodnocení žáků zhoršené chování třída uspokojivé chování neuspokojivé chování 1.A B A A A A A A B A A 25 0 celkem 235 6

12 5.3 Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření třída hodnocení klasifikačním stupněm hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm 1.A B A A A A A A B A A celkem Výchovná opatření pochvaly 2. pololetí třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 1.A 2 1.B 6 2.A A A 11 5.A 14 6.A A B A A 4 5 celkem Výchovná opatření napomenutí a důtky 2. pololetí třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 1.A ,B A A A A A A ,B A A celkem

13 5.6 Komisionální přezkoušení žáků třída pochybnosti o opravné zkoušky správnosti hodnocení 1.A A A A A A A A A 0 0 celkem Opakování ročníku třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky 1.A ,B A A A A A A ,B A A celkem Počet omluvených / neomluvených hodin 1.pololetí třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy 1.A , ,B , A , A , A , A , A , ,86 7.A , ,B , A , ,29 9.A ,32 6 0,24 celkem , ,39

14 5.9 Počet omluvených / neomluvených hodin 2.pololetí třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy 1.A , ,B , A , A , A , ,04 5.A , A , ,57 7.A ,B , A , ,96 9.A , ,64 celkem , ,228 Komentář ředitele školy: Absence: Docházka byla ve druhém pololetí výrazně zhoršena. Vysoká absence ve všech třídách byla způsobena březnovou epidemií chřipky. Neomluvená absence je způsobena 5 žáky. Ve všech případech byli rodiče opakovaně vyzýváni k návštěvě školy, byli pozváni na výchovnou komisi, kde přislíbili nápravu. O absenci byla pravidelně informována pracovnice sociální péče a také Policie ČR. K nápravě nedošlo ani po opakované intervenci těchto orgánů. Tato absence je v současnosti řešena Policií ČR, která podává žalobu na rodiče těchto žáků pro zanedbání povinné péče. Chování: Pochvaly ŘŠ: Za celý školní rok bylo uděleno 32 pochval ředitele školy,byly uděleny za úspěšnou reprezentaci školy a umístění v okresním a krajském kole, za přípravu a tvorbu školního časopisu. Třídní učitelé udělili 81 pochval a nejlepší žáci každé třídy byli odměněni knižními odměnami. Snížený stupeň z chování: Za vysokou neomluvenou absenci a za zásadní a opakované porušení školního řádu bylo uděleno celkem 6 trojek z chování a 3 dvojky z chování. Důtky ŘŠ: Za nevhodné, drzé a agresivní chování, pozdní příchody do výuky, neplnění školních povinností, neomluvenou absenci, drobné porušování školního řádu bylo uděleno 15 důtek ředitele školy. a drobné prohřešky proti školnímu řádu bylo uděleno 8 důtek třídního učitele a 16 napomenutí třídního učitele. Nejhorší chování i docházku měli žáci 8. ročníku Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami speciální vzdělávací potřeby počet žáků forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace) individuální vzdělávací plán zdravotní postižení 2 skupinová int.

15 zdravotní znevýhodnění sociální znevýhodnění 5.11 Žáci integrovaní ve třídách druh postižení ročník počet žáků sluchové zrakové 1. 1 s vadami řeči tělesné kombinované 2. 1 s vývojovými poruchami učení Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stvování obsahu, forem i metod výuky umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a potřeby žáka podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby spolupráce s rodiči spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. částečně ne

16 6. Průběh a výsledky vzdělávání 6.1 Hospitační činnost pracovník počet hospitací Ředitel školy 16 Zástupce ředitele školy 15 Ostatní pracovníci 3 celkem Závěry z hospitační a kontrolní činnosti V tomto školním roce nebyla provedena inspekce ČŠI. Z hospitační činnosti ředitelky a zástupkyně vyplývá, že personální podmínky umožňují zajištění požadované kvality výuky i přesto, že 3 vyučující nesplňují požadovu kvalifikaci. Z hodnocení jednotlivých hodin vyplývá, že učitelé dodržují pravidla pro správnou stavbu hodiny, vždy mají stvený cíl hodiny, který je v souladu s učebním plánem, mají dobře promyšlenou stavbu hodiny, předem připravené pomůcky, využívají vhodných metodických postupů. Dokáží žáky správně motivovat a aktivizovat, ve většině sledovaných hodin vládla atmosféra důvěry a spolupráce, učitelé vedli žáky k samostatnému řešení problému, k hledání nových postupů a aplikaci získaných dovedností. V závěru školního roku byl rodičům i žákům rozdán evaluační dotazník, jehož výsledky budou sloužit jako podklad ke zlepšení práce v příštím školním roce. Výsledky dotazníku pro žáky jsou k nahlédnutí u ředitele školy. 6.3 Dotazník pro rodiče 1. Naše názory na vyučování se plně shodují s názory většiny učitelů. 2. Všem žákům je ve škole poskytována stejně kvalitní péče bez ohledu na to, zda jsou žáci nadaní nebo mají problémy. 3. Naše dítě je občas ve škole kázeňsky potrestáno za něco, čeho se nedopustilo. 4. Jestliže se s vyučujícími dohodneme na nějakém postupu, oni tuto dohodu respektují. 5. Učitelé, kteří učí naše dítě, na něm vidí spíše přednosti než nedostatky. 6. Většina učitelů velmi často poukazuje na neukázněnost žáků, aniž by měli snahu tento stav systematicky řešit. 7. Když se žá dostane ve škole do skutečně vážných problémů, je nezbytně nutná aktivní pomoc rodičů. 8. Učitelé, kteří učí naše dítě, většinou respektují naše názory na způsob jeho vzdělávání a výchovy. 9. Když se žák dostane ve škole do problému, má možnost vysvětlit, jak se to stalo. rozhodně nevím ne rozhodně jiné ne

17 10.Hodnocení našeho dítěte považujeme za spravedlivé a objektivní. 11.Učitelé našeho dítěte se nám jeví jako málo tolerantní a příliš přísní. 12.Činnost Rady školy při zlepšování kvality výuky ve škole se nám jeví jako velmi důležitá. 13.Jestliže se naše dítě dopustí ve škole přestupku, jsme o tom okamžitě informováni. 14.Je-li to nutné, lze konzultovat některé otázky s učitelem a zavolat mu do školy. 15.Jako rodiče jsme někdy bezradní, chceme-li pomoci dítěti s domácími úkoly. 16.Naše dítě má často strach či obavy z chování některých spolužáků. 17.Naše dítě mívá strach či obavy z některých předmětů. 18.Spolupráce s učiteli našeho dítěte je na velmi úrovni, je založena na vzájemném respektu. 19.Někteří učitelé nám neposkytují příliš mnoho informací, které by nám pomohly spolupracovat. 20.V případě potřeby vyhledáváme spolupráci s výchovným poradcem. 21.Domníváme se, že by se naše děti měly seznámit se základy ruského jazyka. 22.Myslíme si, že spolupráce mezi školou a rodinou je důležitá. 23.Myslíme si, že za výchovu odpovídá především rodina

18 7. Mimoškolní aktivity akce školy 7.1 Přehled nejdůležitějších aktivit název akce školní kolo okresní kolo krajské kolo ústřední kolo Chránění živočichové z pohledu EU 10 Liga v kopané Exkurze Planetárium Ostrava 100 Vánoční laťka Florbal chlapci 10 Mikulášská laťka 10 Florbal dívky 12 Turnaj v kopané 4.+5.tř. 7 Soutěž ve šplhu 12 Chemická olympiáda Fyzikální olympiáda 12 1 Exkurz E. Dětmarovice 22 Zeměpisná olympiáda 23 3 Školní liga házené 16 Přebor školy ve florbalu 22 Kočka 2005 soutěž pro dívky 15 Přebor školy ve st. tenise 36 Lyžařský výcvik 26 Přebor školy v kopané 16 Florbal - chlapci 26 Coca cola cup 27 Olympiáda v anglickém jazyce 4 Malá školní liga házené 14 Pythagoriáda 24 2 Pohár rozhlasu 14 Exkurze do archoparku v Chotěbuzi 60 Archimediáda 12 4 Minikopaná 10 Exkurze do TŽ 4 Jaro přišlo k nám hudební soutěž Recitační soutěž Olympiáda v českém jazyce 12 1 Pískání pro zdraví Goleszow kopaná 6 Mimo tyto aktivity navštívili všichni žáci v průběhu školního roku jedno divadelní představení v kulturním domě Trisia v Třinci. Všichni také navštívili Divadlo loutek v Ostravě a také jedno hudební představení. V průběhu celého školního roku pobesedovali se zástupci obce na obecním úřadě, besed s přírodopisnou tématikou, žáci I.stupně besedovali s autorem dětské literatury p. Dudkem a také v rámci prevence se zúčastnili besed na téma protidrogové prevence s pracovníky Centra nové naděje. Z kulturně společenských akcí škola zorganizovala pro děti drakiádu, mikulášské odpoledne,vánoční večer u stromečku, karneval pro žáky I.stupně, soutěž Kočka 2005 pro žáky II. stupně. Zúčastnili se také divadelního představení ZŠ Bystřice a školní akademie polské základní školy ve Vendryně

19 Děvčata II. stupně připravila kulturní vystoupení na školním plese a všichni žáci pod vedením svých učitelů připravili vystoupení na školních radovánkách. Učitelé žáci I. stupně připravili ve svých třídách oslavu Dne matek. V průběhu školního roku pracovaly ve školy úspěšně kroužky kopané, florbalu, výtvarný keramický, dramatický, hry na flétnu, gymnastický. Do práce v těchto kroužcích bylo zapojeno více než 100 dětí celé školy. Žáci třídy byli po delší přestávce na týdenním pobytu ve škole v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 7.2 Přehled školních výletů 1.A ZOO Ostrava 1.B ZOO Ostrava 2.r. Javořičské jeskyně, Bouzov - jednodenní poznávací výlet 3.r - Hornické museum Ostrava 4.r Javořičské jeskyně, Bouzov 5.r Valašské Meziříčí 6.r Bouzov 7.A Lysá hora 7.B Lysá hora 8.r Praha třídenní poznávací zájezd 9.r Osvětim jednodenní poznávací výlet

20 8. Hospodaření školy za rok Přehled příjmů a výdajů za rok 2005 Příjmy hlavní činnost vedlejší činnost dotace KÚ ,- příspěvek zřizovatele na provoz ,- jiné ( dary, dotace, cizí zdroje) , ,- celkem , ,- Výdaje hlavní činnost vedlejší činnost mzdové + sociální , ,- spotřeba materiálu , ,47 energie ,50 opravy a údržba ,20 cestovné ,- ostatní služby , ,- odpisy ,10 jiné ostatní náklady ,- celkem , ,47 V jiných příjmech hlavní činnosti je zahrnuto stravné, aktivace vnitroorganizačních služeb, úroky a čerpání rezervního fondu. Celkové výdaje nezahrnují investice (nejsou zahrnuty ani v příjmech, ani ve výdajích), jsou účtovány na majetkovém účtu 022, do nákladů se promítnou až formou odpisů. 8.2 Hospodářský výsledek hlavní činnost vedlejší činnost hospodářský výsledek , ,53 celkem HV za celou organizaci , Přehled finančních fondů k Fond odměn ,89 Fond kulturních a sociálních potřeb ,05 Fond investic ,73 Fond rezervní , Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Fond odměn ,- Fond rezervní 9 105,61 celkem ,61

21 9. Závěr výroční zprávy Zásadní změnou v tomto školním roce byl odchod ředitele do důchodu a nástup nové ředitelky. Prostorové podmínky ve škole jsou vyhovující. Daří se uchovávat pěkný vzhled tříd, jejich vybavení je kvalitní a plně vyhovující požadavkům na hygienu výuky. Do učebny hudební výchovy byl zakoupen nový nábytek. Tato učebna byla také vybavena kvalitní Hi-fi sestavou. Zbývá doplnit inventář drobnými hudebními nástroji. Pro výtvarníky byla zakoupena keramická pec, která byla umístěna do sklepních prostor ve staré části školy. Při rekonstrukci této budovy by bylo vhodné ve sklepních prostorách vybudovat také keramickou dílnu. Do školní jídelny byl zakoupen nový nábytek, byla provedena demontáž umakartového obložení, oprava stěn a také byla položena nová podlaha. Byla také upravena nová místnost pro vedoucí školní kuchyně. V příštím roce dojde k přechodu na elektronický systém při výběru a evidenci vydaných obědů. Všechny tyto úpravy přispěly nejen ke zlepšení vzhledu, ale také ke zlepšení bezpečnostních a požárních podmínek. V odborné učebně fyziky a chemie byly zakoupeny potřebné učební pomůcky a tato učebny byla také vybavena dataprojektorem, interaktivní tabulí a počítačem pro využití výukových programů. Nákup této techniky byl z části pokryt z finančních darů sponzorů a částečně ze státní dotace na SIPVZ. Stejnou technikou byla také vybavena počítačová učebna. Zde je nutno ještě zvýšit počet stanic ze stávajících 13 na 26. Toto rozšíření by mělo probíhat postupně a ukončeno by mělo být v roce V obou učebnách musí být nainstalovány žaluzie nebo jiná forma zatemnění. Práci pedagogů lze hodnotit kladně. Kolektiv je stabilizován, v budoucnu je však nutno zaměřit se na získání učitelů s odborností TV, AJ, Př. Tyto předměty budou v příštím školním roce učeny učiteli bez odborné kvalifikace. Učitelé začali tvořit nový školní vzdělávací program a v jeho tvorbě budou pokračovat i ve školním roce 2006/07. Vyučovat podle něj začnou v září Změny které jeho tvorba s sebou přináší se týkají nejen obsahu, ale především způsobu výuky. Učitel se musí v budoucnu více zaměřit na pestřejší volbu forem a metod. Všichni žáci školy byli úspěšní při přijímání na střední školy. Velkým úspěchem bylo přijetí 10 žáků 7. ročníku na víceleté gymnázium v Třinci. Tento výsledek patří mezi nejlepší i v rámci třineckých škol. Podařilo se nejen zvýšit účast žáků ve školních kolech soutěží, ale také jejich umístění v dalších, vyšších kolech soutěží. Významným úspěchem bylo umístění v krajském kole chemické olympiády a především účast a 5. místo v celostátním kole v hudební soutěže Pískání pro radost. Velkým problémem byla neomluvená absence některých žáků, která byla projednávána nejen se sociálními pracovníky, ale také s Policií České republiky. V tomto školním roce byla zahájena spolupráce s firmou Vitality Slezsko, kterou hodnotí obě strany jako úspěšnou a chtějí v ní dále pokračovat a rozšiřovat ji. Celkově lze hodnotit školní rok 2005/2006 jako úspěšný. Datum zpracování zprávy: Datum projednání na poradě pracovníků školy: Podpis ředitele a razítko školy: S výroční zprávou byli seznámeni: - školská rada OÚ Vendryně rodiče říjen 2006

22 Dodatek vyplývající z projednávání výroční zprávy ve školské radě Vysvětlení vysoké neomluvené absence ve druhém pololetí šk. roku 2005/2006. Tuto vysokou absenci zapříčinilo 5 žáků. Tři z těchto dětí jsou členy jedné rodiny, která je bohužel sociálně nepřizpůsobivá, v průběhu druhého pololetí se několikrát stěhovala, k trvalému pobytu byli přihlášeni na Obecním úřadu ve Vendryni. Spolupráce s těmito rodiči byla také ztížena tím, že na písemná upozornění ve většině případů nereagovali a telefony nezvedali. V měsíci květnu a červnu byla jejich absence řešena ve spolupráci se odborem sociální péče města Třinec. V této době se opět přestěhovali, tentokrát k rodině do Návsí u Jablunkova a nepřítomnost dětí ve škole se stala pravidlem. V současné době byla podána žaloba na rodiče pro zanedbání povinné výchovy a věc je předána Policii ČR. 18. září 2006 bylo škole písemně oznámeno, že se celá rodina přestěhovala do Křišťvic okres Bruntál. Zde se také řádně přihlásili k plnění školní docházky. Dalším žákem s neomluvenou absencí je chlapec, který vyrůstá v neúplné rodině s otcem. Ten si již v minulosti stěžoval, že výchovu nezvládá a neví si s chlapcem rady. Záškoláctví svého syna nejprve omlouval a kryl. Po jednání s kurátorem přislíbil nápravu, bohužel situace se ještě více zhoršila. Chlapec otci lhal, tvrdil, že do školy chodí. V závěru školního roku otec již zcela rezignoval a veškeré snahy o nápravu vzdal. I tato absence byla případě je v současnosti vedeno trestní stíhání otce. Tento žák neprospěl z pěti předmětů a opakuje ročník. Posledním absentérem je žák, který byl do školy ve Vendryni v předcházejícím školním roce přeřazen ze Speciální školy v Třinci, zde také měl trvalé bydliště. Místo školního vyučování sbíral kovový šrot a jiný sběr. Matka se vždy snažila vymluvit, tvrdila, že je nemocný a proto nechodí do školy. Bohužel vždy zapomněla navštívit dětskou lékařku. Po schůzce s výchovnou poradkyní a kurátorem bohužel nedošlo k žádnému zlepšení. Chlapec se dokonce dopustil drobných krádeží, které byly již v průběhu školního roku vyšetřovány Policií ČR. I v tomto případě je vedeno trestní stíhání vůči matce. Chlapec od září navštěvuje speciální školu.

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva 2006 / 2007 - 1 -

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva 2006 / 2007 - 1 - Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva 2006 / 2007-1 - Obsah: Charakteristika školy str. 3 Údaje o pracovnících školy str. 5 Pedagogická činnost školy

Více

Schůzka rodičů dětí a žáků MŠ a ZŠ s vedením školy - středa 3. 12. 2008

Schůzka rodičů dětí a žáků MŠ a ZŠ s vedením školy - středa 3. 12. 2008 Schůzka rodičů dětí a žáků MŠ a ZŠ s vedením školy - středa 3. 12. 2008 Program: a) vyhodnocení minulého šk. roku b) plány na šk. rok 2008/09 c) diskuze Přítomni: - rodiče: 2 osoby - J. Vysloužil, M. Polášek

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy / šk.rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy / šk.rok 2013-2014 razítko školy Výroční zpráva o činnosti školy / šk.rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor Sídlo : 391 31 Dražice 57 Právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 DODATEK Č.1: Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 Platnost: 26.8.2014 Účinnost: 1.9.2014 Rámcový učební plán ZŠ Hovězí 2014/2015 1. stupeň 2. stupeň 1. 5. ročník 6. 9. Ročník Vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2007/2008 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z á k l a d n í š k o l a v B o r u, o k r e s T a c h o v VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 V Boru 22.9.2008 Zpracoval : Jaroslav Linek Jana Petriková /hospodaření/ 2. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08 a) základní údaje o škole Název školy Základní škola, Přerov,U tenisu 4, 75002 Přerov IČ 60782358 Bankovní spojení 1883122339/0800 Telefon/fax 581601613/581601627

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 tel. 326 394 031 e-mail: zsskalsko@centrum.cz IČO 710 02 693 Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Vypracovala:

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5.

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Část D UČEBNÍ PLÁN 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Tabulka č. 13 Jazyk a jazyková Český jazyk 8 8 9 8 8 41 komunikace Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2014/2015 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2010/2011 Základní škola Hovězí, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2010/2011 O b s a h : Charakteristika školy Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících Údaje o zařazování dětí a žáků Přehledné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a v B o j k o v i c í c h VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Základní škola T. G.

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2004 2005

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2010/2011 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2009200 Základní škola Humpolec Husova 39 Název a adresa školy: Základní škola Humpolec, Husova 39 Husova 39 3960 Humpolec IČO : 70844585 Zřizovatel školy: Kraj Vysočina

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více