Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Střední škola obchodu, služeb a podnikání Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Sbírka zákonů č.561/2004 Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 10, odst. (3)

2 Výroční zpráva o činnosti školy Mgr.Miroslav Petrovský ředitel SŠ OSaP V Českých Budějovicích dne

3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje: a/ charakteristiku školy b/ přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva c/ údaje o pracovnících školy a jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti d/ údaje o přijímacím řízení e/ přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků, o výsledcích závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek f/ údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí g/ údaje o mimoškolních aktivitách h/ údaje o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ( 18, odst.2) ch/ údaje o stavu EVVO i/ základní údaje o hospodaření školy

4 a) charakteristika školy Název organizace: Od se název školy mění z Integrované střední školy obchodu, služeb a podnikání, České Budějovice, Kněžskodvorská 33/A na Střední školu obchodu, služeb a podnikání, České Budějovice, Kněžskodvorská 33/A Organizace vykonává činnost odborné školy, středního odborného učiliště, domova mládeže a školní jídelny a školní jídelny-výdejny. IZO: Identifikátor právnické osoby: IČ: Adresa: Kněžskodvorská 33/A České Budějovice Telefon (ředitelna): Telefon a fax (kancelář): Internetová stránka: Zřizovatel: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích Žižkova 12, České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr.Miroslav Petrovský Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Třebízského 22/942, České Budějovice 2. Dobrovodská 94/728, České Budějovice 3. Průběžná 4, České Budějovice 4. Lidická 25, České Budějovice 5. tř.čsl. legií 688/8, České Budějovice

5 SŠ OSaP je součástí výchovně vzdělávací soustavy. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Organizace rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje žákům obsahově širší všeobecné vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Organizace poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělávání s výučním listem. Organizace dále poskytuje žákům a studentům ubytování, výchovně vzdělávací činnost, sportovní a zájmové činnosti v době mimo vyučování a celodenní výchovu. Může provozovat tuto činnost i ve dnech pracovního volna nebo v období školních prázdnin. Zabezpečuje stravování žáků a studentů a závodní stravování zaměstnanců škol a školských zařízení v souladu s platnými právními předpisy. Vyučovací hodina teoretických předmětů trvá 45 minut. Po druhé vyučovací hodině se zařazuje patnáctiminutová přestávka. Mezi ostatní vyučovací hodiny se zařazuje přestávka 5 nebo 10 minutová. Po 5 nebo 6 vyučovací hodině je zařazena 45 minutová přestávka na oběd. Třídy se na základě přijímacího řízení naplňují do počtu maximálně 30 žáků. SOU vyučovalo ve školním roce 2005/ žáků, kteří navštěvovali 21 tříd v tříletých učebních oborech Prodavač, Kadeřník, Krejčí, Aranžér, Fotograf, Cukrář, Pekař a Sladovník, 97 žáků ve čtyřech třídách studijního oboru Obchodník, 99 žáků ve čtyřech třídách čtyřletého studijního oboru Kosmetička, 86 žáků ve třech třídách denního nástavbového studia Podnikání v oborech obchodu a služeb a 12 žáků v jedné třídě denního nástavbového studia Potravinářský průmysl. SOŠ vyučovalo ve školním roce 2005/ žáků, kteří navštěvovali 8 tříd ve studijních oborech Management obchodu a služeb, Analýza potravin. Nástavbové studium při zaměstnání obor Podnikání v oborech obchodu a služeb navštěvovalo ve školním roce 2005/ žáků ve čtyřech třídách. Odborný výcvik je zajišťován na vlastních odloučených pracovištích, ve jednom soukromém středisku praktického vyučování a u dalších právnických nebo fyzických osob, které mají oprávnění k činnosti v daném oboru na základě smlouvy. S těmito pracovišti a středisky ředitel školy uzavírá smlouvu, v níž se stanoví zejména: 1. Druh činnosti, kterou žáci při odborném výcviku budou vykonávat (plnění osnov) 2. Místo konání odborného výcviku 3. Časový rozvrh odborného výcviku, jeho délka a den jeho zahájení 4. Počet žáků, kteří se zúčastní odborného výcviku

6 Odborný výcvik se uskutečňuje v souladu s učební osnovou a spočívá ve zhotovení výrobku, ve výkonu služeb nebo ve výkonu prací, které mají materiální hodnotu. V odborném výcviku je vyučovací jednotkou vyučovací den. V prvním ročníku nesmí být delší než šest hodin, ve vyšších ročnících studijních a učebních oborů nesmí být delší než sedm vyučovacích hodin. Vyučovací hodina v odborném výcviku trvá 60 minut. Odborný výcvik vyučuje učitel odborné výchovy ve skupinách. Procvičuje dovednosti pod svým dozorem nebo se odborný výcvik uskutečňuje pod dozorem instruktora. Odbornou praxi pro žáky SOŠ organizuje škola smluvně v délce 14 až 21 dnů podle ročníků za školní rok u různých organizací a firem. kde si žáci ověřují a prohlubují teoretické poznatky, nacvičují a získávají dovednosti při technologických, ekonomických, grafických, výtvarných a jiných činnostech. SŠ OSaP organizuje pro žáky školy zimní lyžařské výchovně výcvikové kurzy a letní sportovně turistické výcvikové kurzy v rozsahu stanoveném učebním plánem. Výchova mimo vyučování probíhá v domově mládeže a poskytuje žákům, při respektování jejich osobních zájmů, aktivní odpočinek, rozvíjí jejich schopnosti, nadání a zájmy, pomáhá jim při přípravě na vyučování. Výchovné poradenství zabezpečuje úsek teoretického vyučování pro SOU - ZŘ tři hodiny týdně a SOŠ - ZŘ tři hodiny týdně.

7 Seznam učebních a studijních oborů vyučovaných ve školním roce 2005/2006 Střední odborné učiliště obchodu, služeb a podnikání: Tříleté učební obory: H/001 Pekař H/002 Cukrář-výroba H/002 Sladovník-pivovarník H/001 Krejčí H/001 Fotograf H/004 Prodavač-smíšené zboží H/006 Prodavač-drogistické zboží H/009 Prodavač- textil a oděvy H/001 Kadeřník H/001 Aranžér Čtyřleté studijní obory: L/004 Kosmetička L/008 Obchodník Denní i dálkové nástavbové studium: L/521 Podnikání v oborech obchodu a služeb L/524 Podnikání L502 Potravinářský průmysl - dobíhá Střední odborná škola obchodu, služeb a podnikání: Čtyřleté studijní obory: M/001 Analýza potravin M/037 Management obchodu a služeb

8 Materiálně technické vybavení učeben SOŠ: Počet kmenových učeben: 14 Počet odborných učeben: 11 Odborné učebny: Psaní na stroji: 2 Výpočetní technika: 2 Odborná učebna JA: 1 Odborná učebna JN: 1 Tělocvična s posilovnou: 1 Laboratoř chemická: 1 Laboratoř biologická: 1 Laboratoř fyzikální: 1 Odborná učebna ob. Cukrář: 1 Jídelna: kapacita míst: 76 SOU: Počet kmenových učeben: 15 Počet odborných učeben: 4 Odborné učebny: Výpočetní technika: 2 Psaní na stroji: 1 Odborná učebna na výuku jazyků: 1 DM Kapacita pokojů: 35 Kapacita lůžek: 102 Společenská místnost: 1 Posilovna: 1 Studijní místnost: 1 Místnost zdravotně izolační: 1 Místnost pro kadeřnické práce: 1 Kuchyňka: 1 Prostor pro žehlení: 1 Žákovská knihovna: 1 Služební pokoj 1 lůžko: 1 Vybavení DM 4 televizory, 3 videa, studijní místnost vybavena psacími stroji a dvěma počítači připojenými na internet. Stravovací zařízení: Kapacita jídelny(počet míst): 90 Odloučená pracoviště: Průběžná: provozovny 2 pro kosmetičky 2 pro aranžéry 2 pro krejčové 1 pro kadeřnice učebna 1 Lidická: provozovna 1 pro kadeřnice ČSL.legií provozovna 1 pro kadeřnice Kněžskodvorská: provozovna 1 pro cukráře

9 b) přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva Analýza potravin M/001 MŠMT ČR dne čj /93-23 s platností od pro 1. ročníky/3.,4.roč./ Analýza potravin M/001 MŠMT ČR ze dne čj.25049/05-23 s účinností od l počínaje l.ročníkem /1.,2.roč./ Management obchodu a služeb M/037 MŠMT ČR dne čj /99-23 s platností od pro 1. ročníky /3.,4.roč./ Management obchodu a služeb M/037 MŠMT ČR dne ,čj.19277/ s platností nejpozději od l počínaje l.ročníkem/1.,2.roč./ Obchodník L/008 MŠMT ČR dne čj /97-23 s platností od pro 1. ročníky /3.,4.roč./ Obchodník L/008 MŠMT ČR dne ,čj / s účinností nejpozději od 1.září 2005 počínaje l.ročníkem /1.,2.roč./ Pekař H/001 Ministerstvo hospodářství dne čj. 4981/96-74 s platností od počínaje 1. ročníkem/3.roč./ Pekař H/001 MŠMT dne čj.23492/04-23 s platností od počínaje l.ročníkem /1.,2.roč./ Cukrář-výroba H/002 Ministerstvo hospodářství dne čj /95-74 s platností od počínaje 1. ročníky/3.roč./ Cukrář-výroba H/002 MŠMT ČR dne čj.23491/04-23 s platností od l počínaje l.ročníkem /1.,2.roč./ Sladovník-pivovarník H/002 MH ČR ze dne čj /95-74 s platností od počínaje 1. ročníkem Krejčí H/001 MŠMT ČR ze dne čj /01-23 s platností od počínaje 1. ročníkem Prodavač-smíšené zboží H/004 Prodavač-drogistické zboží H/006 Prodavač-textil a oděvy H/009 Ministerstvo hospodářství dne čj /94-74 s platností od počínaje 1. ročníky Aranžér H/001 Ministerstvo hospodářství dne čj /03-23 s platností od počínaje 1. ročníky Fotograf MŠMT 25.července 2001 čj / s platnosti od l počínaje l.ročníkem Kadeřník H/001 MŠMT ČR dne čj /98-23 s platností od počínaje 1. ročníky Kosmetička L/004 MŠMT ČR ze dne čj /01-23 s platností od počínaje 1. ročníkem Podnikání l/524 MŠMT ČR ,čj / s účinností od l počínaje l.ročníkem /1.,2.roč/ Podnikání v oborech obchodu a služeb L/521 (dálková forma studia) MŠMT ČR dne čj s platností od /3.roč./ Potravinářský průmysl l/502 (denní forma studia) MŠMT ČR dne , čj /92-21 s platností od 1.září 1992 počínaje 1. ročníkem

10 c) údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti Jmenný seznam pracovníků školy viz přiložená tabulka Počet hodin vyučovaných neaprobovaně vyjádřených v procentech: Označení úseku: SOŠ 3,73% SOU 9,78% SPV 25,65% Počet hodin vyučovaných neaprobovaně: Celkový počet pracovníků fyzických a přepočtených: Celkový počet pracovníků fyzických: Celkový počet pracovníků přepočtených Ředitel 1 1 Zástupci 6 6 MOV 20 19,5 Interní učitelé 58 53,01 Vychovatelky 5 5 Ostatní pracovníci 29 26,93 DVPP: Označení úseku: Počet účastníků DVPP: Počet navštívených akcí: SOŠ SOU SPV 4 3

11 Seznam pracovníků SŠ OSaP Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice Vedení školy: Titul, příjmení, jméno: Dosažené vzdělání: Délka praxe: Pracovní poměr na dobu: Mgr. Petrovský Miroslav PF Plzeň 18 neurčitou TV-ON Mgr. Sekyrka Antonín PF JU Č.Budějovice 10 neurčitou JN-D Mgr. Dřevikovská Masar.univ.Brno 34 určitou Ludmila obor EKO Mgr. Sedláková Alena PF Č.Budějovice 23 neurčitou ČJ-D Mgr.Kábelová Romana PF JU ČB 19 neurčitou Fy-ZT,NJ Svobodová Jaroslava ÚSO-DPS 26 neurčitou Zástupce pro OV Hruška Antonín ÚSO 37 určitou Vedoucí DM Ing.Eremiáš Josef VŠZ Zástupce pro ekonomiku 35 neurčitou

12 Ostatní pracovníci: Příjmení, jméno: Dosažené vzdělání: Délka praxe: Pracovní poměr na dobu: Judová Olga ÚSO-DPS 24 neurčitou Admin.pracovnice Glasserová Venuše ÚSO 31 neurčitou vedoucí str.zařízení Seberová Jiřina SOU 29 neurčitou vedoucí kuchařka Vávrová Hana SOU 36 neurčitou kuchařka Bláhová Zlatuše SOU 29 neurčitou kuchařka Lieblová Zdeňka ZŠ 10 neurčitou kuchařka Kinclová Eva ÚSO 16 neurčitou účetní str.zařízení Volfová Gabriela ZŠ 5 neurčitou pomocná kuchařka Kadlecová Jarmila ZŠ 3 neurčitou pomocná kuchařka Macháčková Miroslava SOU 1 určitou pomocná kuchařka Lohoňková Jarmila ÚSO 34 neurčitou finanční účetní Bajtová Jiřina ÚSO 39 neurčitou hospodářka Schmidtová Václava ÚSO 21 neurčitou účetní Benešová Milena ÚSO 21 neurčitou admin.pracovnice Dobošová Alena SEŠ 23 neurčitou PAM mzdová účetní Hampejs František SOU 32 neurčitou školník Hampejsová Viera ÚSO 28 neurčitou uklizečka Martínek Josef ÚSO 31 neurčitou Školník Vardžiková Denisa ÚSO 5 neurčitou Admin.pracovnice Elias Jiří SOU 4 neurčitou Údržbář Neznaj Robert ÚSO údržbář SD určitou

13 UOV: Příjmení, jméno: Dosažené vzdělání: Délka praxe: Pracovní poměr na dobu: Vaňková Jitka ÚSO-DPS 16 neurčitou vedoucí učitel OV Válková Marie ÚSO-DPS SD určitou vedoucí učitel OV Schestauberová Marie ÚSO-DPS 30 neurčitou učitel OV obor krejčová Horáková Ilona ÚSO-DPS 26 neurčitou učitel OV obor kadeřnice Kondrátová Jindřiška ÚSO-DPS 16 neurčitou učitel OV obor kadeřnice Špičková Ludmila ÚSO-DPS 27 neurčitou učitel OV obor kadeřnice Ludačková Nicol ÚSO-DPS 7 neurčitou učitel OV obor kadeřnice Trojáková Hana ÚSO 10 určitou učitel OV obor kadeřnice Tajrychová Iva ÚSO-DPS 14 neurčitou učitel OV obor kadeřnice Brožová Marie SOU-kurz PM 19 neurčitou učitel OV obor cukrář Sklenářová Blanka SOU-kurz PM 21 neurčitou učitel OV obor aranžér Tůmová Jana ÚSO-kurz PM 24 určitou učitel OV obor aranžér Kleinová Monika ÚSO-DPS 8 neurčitou učitel OV obor kosmetička Hlaváčová Michaela ÚSO 5 určitou učitel OV obor kosmetička Žižková Michaela ÚSO 9 určitou učitel OV obor kosmetička Hrdinová Věra ÚSO 1 určitou učitel OV obor kosmetička Bušková Hana ÚSO-DPS 32 neurčitou Mov obor prodavač Fialová Miluše ÚSO-DPS 18 neurčitou MOV obor prodavač Voráčková Jaroslava ÚSO-DPS MOV obor prodavač 25 neurčitou Vychovatelé: Příjmení a jméno: Dosažené vzdělání: Délka praxe: Pracovní poměr na dobu : Lohonková Eva ÚSO 36 neurčitou Vychovatelka Michlová Lubomíra ÚSO 22 neurčitou Vychovatelka Kadlecová Jiřina ÚSO 30 neurčitou Vychovatelka Šmídlová Jaroslava ÚSO Vychovatelka 35 neurčitou

14 Seznam učitelů SOŠ: Titul, příjmení a jméno: Dosažené vzdělání: Délka praxe: Pracovní poměr na dobu: Ing.Bjalkovová Jaroslava PhD. ZF JU,Doktoranské 15 neurčitou studium, DPS Mgr.Boháčová Hana FF UK Praha 19 neurčitou ČJ-JN Ing.Dvořáková Alena VŠZ Č.Budějovice 32 neurčitou obor EKO-ORG., DPS Ing.Faltýnová Jitka VŠE Praha Ekonomika 8 neurčitou podniku a obchodu,dps Ing.Hanzalová Jaroslava VUT Brno, JU ZF ČB 23 neurčitou DPS Ing.Hlavatý VŠZ Brno 24 určitou DPS Mgr.Chrastinová Alena PF JU Č.Budějovice 19 neurčitou VV-JR-JA Mgr.Jášová Barbora JU Č.Budějovice 15 neurčitou ČJ Mgr.Kadlec Vladimír JU PF Č.Budějovice 10 neurčitou AJ Ing Kadlecová Marie VŠZ Praha 11 neurčitou UK Praha, DPS Mgr.Kažimír Ladislav UK Praha 26 neurčitou CH-TV Mgr.Kocmanová Věra PF JU Č.Budějovice 14 neurčitou ČJ-VV Mgr.Kolářová Blanka ZU a JU Č.Budějovice SD určitou ČJ-JN Mgr.Kollariková Vlasta FF UP Olomouc 24 neurčitou ČJ-ON Mgr.Králová Květuše PF JU Č.Budějovice 34 neurčitou M-ZT Ing.Milotová Marcela VŠE Praha 23 neurčitou Ekonomika průmyslu Mgr.Petrová Lenka VŠ PF JU 18 neurčitou M-BI Mgr.Pišanová Martina Př UK Praha 8 neurčitou fak.př.-anal.chemie,dps Mgr.Rozhoň Petr JU PF Č.Budějovice 7 neurčitou F-VT Mgr.Růžička Jindřich VŠ JU Č.Budějovice 4 neurčitou TV-JŠ Ing.Řežábová Eva VŠCHT Brno 23 neurčitou Spec.sacharidy, DPS RNDr.Smíšková Yveta PřF UK Praha 16 neurčitou Životní prostředí, DPS JUDr.Hudek Milan VŠ SNB Holešov 23 určitou Mgr.Švihová Barbora VŠ H.Králové 6 neurčitou JA-JN Ing.Truc Jiří VŠ 24 neurčitou obor management Voráček Josef VŠ JU Č.Budějovice 36 určitou M-TV Mgr.Vrbová Jana PF JU Č.Budějovice 19 neurčitou JN-HV Ing.Weberová Ingrid VŠE Praha DPS 22 neurčitou

15 Seznam učitelů SOU: Titul, příjmení, jméno: Dosažené vzdělání: Délka praxe: Pracovní poměr na dobu: Mgr.Bártů Jarmila VŠ Brno 35 určitou EKO, PS-ZB Mgr.Bayerlová Olga PF JU Č.Budějovice 25 neurčitou ČJ-HV-JA Mgr.Bílková Jitka PF JU Č.Budějovice 13 neurčitou ČJ-VV Mgr.Doktorová Božena PF JU Č.Budějovice 23 neurčitou M-BI Bc.Dvořáková Jaroslava JU PF Č.Budějovice 16 neurčitou DPS Mgr.Faltýnková Bronislava PF JU Č.Budějovice 19 určitou RJ-ON, JA Flachsová Božena ÚSO 25 neurčitou ½ úvazku jako učitel OV pro obor krejčí Mgr.Gregorová Antonie VŠ Brno 35 určitou EKO Mgr.Hněvsa Břetislav PF JU Č.Budějovice 16 neurčitou M-Z Mgr.Jarolímová Helena VŠ 14 neurčitou RJ-VV,NJ Ing.Kaletová Jitka VŠZ Č.Budějovice 10 určitou Ped.minimum Mgr.Kolbanová Marie VŠ Brno 31 neurčitou EKO Mgr.Kovaříková Gabriela JU PF Č.Budějovice 7 určitou BI-CH Mgr.Králová Hana PF JU Č.Budějovice 40 určitou M-VV Mgr.Kubovská Libuše JU PF Č.Budějovice 17 neurčitou ČJ-NJ Ing.Lipánová Jana VŠ CHT Praha 13 neurčitou CH PhDr.Maříková Jana-Kunšteková FF UK Praha 18 určitou PF ČB JN Mgr.Neumannová Marcela PF JU Č.Budějovice 12 určitou Tv-Bi Mgr.Petr Ludvík PF JU Č.Budějovice 42 určitou CH-PŘ PhDr.Rynešová Jaroslava PF JU Č,Budějovice 34 neurčitou BI-ZZV, doktorát Mgr.Smažíková Marie PF JU Č.Budějovice 39 určitou JČ-TV Mgr.Tóthová Irena PF JU Č.Budějovice 21 neurčitou JČ-ON Mgr.Tůma Jiří PF JU Č.Budějovice 15 neurčitou M-ZT Ing.Zaimlová Zdeňka JU ZF Č.Budějovice 19 neurčitou DPS Ing.Zeman Robert JU ZF Č.Budějovice 10 neurčitou podnikatelský obor Mgr.Zenklová Lenka Př.F UK Praha 25 neurčitou BI-CH Bc.Štěchová Andrea PF JU Č.Budějovice 1 určitou TV-sport Mgr.Zochová Libuše PF JU Č.Budějovice ČJ-VV 34 neurčitou

16 Mga.Kníže Milan Karel Slezská univerzita Opava VŠ-tvůrčí fotografie 16 určitou Mgr.Pinkavová Vlasta PF Č.Budějovice ČJ-JN 19 určitou

17 d) údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení proběhlo v několika kolech. Přehled přijatých žáků v jednotlivých kolech přijímacího řízení podle statistického hlášení, počty jsou po I. kole přijímacího řízení. (viz příloha číslo 1) Počty přihlášených a přijatých absolventů tříletých učebních oborů pro nástavbové studium: denní forma studia: Podnikání L/ žáků přihlášených 60 žáků přijatých dálková forma studia: Podnikání L/ žáků přihlášených 60 žáků přijatých Přijímací řízení pro školní rok 2006/2007 Obor: Analýza potravin Celkový počet přijímaných: Přijato celkem: Přijato v I. kole Management obchodu a služeb Obchodník (2x odhl.) Kosmetička Kadeřník Aranžér II. kolo III. kolo IV. kolo Prodavačsmíšené zboží Prodavačtextil (1x odhl.) 0 3 (3x odhl.) 1(1x odhl.) a oděvy Cukrář-výroba Sladovníkpivovarník (1x odhl.) 1(1x odhl.) Pekař (1x odhl.) 1 Fotograf Podnikání Podnikání dálkové

18 e) přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků, o výsledcích závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek SOU Třída Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo Studijní průměr KOS ,29 KOS ,44 KOS ,59 K1A ,41 K1B ,43 K2A ,66 K2B ,82 K3A ,79 K3B ,40 KR ,61 KR ,97 KR ,80 C ,60 C ,18 C ,85 A ,28 A ,10 A ,79 F ,57 P ,83 P ,78 S ,24 S ,13 S ,94 OB ,44 OB ,46 OB ,78 OB ,51 NP1A ,85 NP1B ,45 NP ,55 DP1A ,59 DP1B ,66 DP ,53 DP PP ,55

19 SOŠ Třída Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo Studijní průměr M ,10 M ,42 M ,32 M ,97 AP ,44 AP ,37 AP ,37 AP ,68 Hodnocení chování: SOU Snížený stupeň z chování: 28 4 Pochvala ředitele: 15 5 Pochvala TU, MOV: Důtka ředitele: 24 0 Důtka TU, MOV: 69 8 Podmíněné vyloučení ze studia: 0 5 Vyloučení ze studia: 0 1 SOŠ

20 Výsledky ZZ ve šk. roce 2005/2006 Obor Počet žáků ve třídě Ukončilo Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakovalo část Opakovalo celou ZZ KA AR KR CU PE SL PR PR Výsledky maturitních zkoušek ve šk. roce 2005/2006 obor Počet žáků ve třídě Ukončilo Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakovalo část Opakovalo celou MZ leden KOS PP AP M OB NP DP Plnění učebních plánů a osnov Ve školním roce 2005/2006 byly splněny všechny výchovně vzdělávací cíle stanovené osnovami a tématickými plány. Všechny předmětové komise splnily stanovené úkoly. Konkrétní studijní výsledky je možno srovnávat podle jednotlivých pedagogických rad.

21 f) údaje o výsledcích inspekce ČŠI Ve školním roce 2005/2006 byla provedena kontrola ze strany ČŠI. (možnost k nahlédnutí u ředitele školy)

22 g) údaje o mimoškolních aktivitách Údaje o mimoškolních aktivitách - SOU - zahraniční aktivity- setkání partnerských škol projektu Sokrates v Bazilice v Českých Budějovicích Spolupráce školy s dalšími organizacemi Sportovní aktivity - úřad práce v Českých Budějovicích, Vědecká knihovna,jihočeské muzeum, - ČOI Č.Budějovice, OS pracovníků obchodu, Budvar Č.Budějovice - Samson Č.Budějovice, pivovar Dražič, Budvar České Budějovice - Madeta Č.Budějovice, pivovar Třeboň, Pekárny Srnín Pekast ČB - Velkoobchod HANA Č.Budějovice, Mlýny a těstárny Březí - Laktoprod Malšice, Masný průmysl Č.Budějovice - 3 lyžařské kurzy - Sportovně turistický kurz Účast ve sportovních soutěžích: Středoškolské hry v odbíjené dívek Středoškolské hry v košíkové dívek Středoškolská liga v sálové kopané Vánoční turnaje v košíkové, volejbale a sálové kopané Okresní přebor škol ve stolním tenisu Otevřené krajské kolo v softbalu Mikulášský turnaj v odbíjené ( v obou týdnech se zúčastnilo 17 družstev ) sportovní den školy Zdravý životní styl, protidrogová prevence Na začátku školního roku byl vytvořen minimální preventivní program. - u prvních ročníků přednášky na téma Osobnost a komunikace, prevence výskytu patologických jevů - třída A1 absolvovala v měsíci říjnu GO program na základně Dálava ve spolupráci s pedagogicko psychologickou poradnou - prosinec: proběhl monitoring patologických jevů u prvních ročníků a třídy KR2 společností CASRI Praha - září prosinec: seznámení tříd s výsledky praktické diagnostiky - u problematických jedinců doporučena konzultace v Krizovém centru - červen: realizovány dotazníky u prvních ročníků Praktická diagnostika třídních kolektivů. Ve druhém pololetí proběhly přednášky Trestní odpovědnost u druhých ročníků a Mentální anorexie a bulimie u ročníků prvních. Objednávání materialů, nahrávání videokazet, koordinace práce ostatních učitelů. Účast na setkávání s ostatními metodiky a na příslušných školeních. Spolupráce s : kriminální policií ČR, K centrem Háječek ped. psych. Poradnou, okresními a krajskými metodiky, CIM ČB Krizovým centrem, OHS, Magistrátem města Č.B., odbor soc. věcí Zdravotním ústavem Č.B.

23 Stravovací komise během školního roku hodnotila: 1. Dodržování hygienických předpisů z hlediska HACCP 2. Hygienu stravování, zejména expedici a údržba čistoty v jídelně 3. Dodržování pitného režimu, racionální strava obiloviny, zelenina, luštěniny, ovoce 4. Využití sezónních potravin, polotovarů (konveniencí) a jiných zlepšujících prostředků V průběhu školního roku neshledala žádné závažné nedostatky ani ve skladbě stravy z hlediska správné výživy Významnější kulturní akce - žáci se zúčastnili několika filmových představení, např. Román pro ženy, Anděl páně Jak se krotí krokodýli, Rafťáci Na výstavě Vzdělání a řemeslo reprezentoval obor krejčová a aranžér své výrobky formou módní přehlídky, kosmetička a kadeřník předvedly líčení a účesy na předvádějících modelkách. Předmětové exkurze a vzdělávací aktivity - ČNB, Komerční banka, Královská cesta Praha, Budvar ČB, VOO Týn nad Vltavou - Úřad práce České Budějovice, Zátkovy těstárny Březí, Radnice České Budějovice a historické jádro města, Architektura Kaplicko, Bytomalba, Předvánoční výzdoba a advent v Linci, Praha IKEA komplexní nabídka, HOBBY Výstaviště, Dům umění fotografie, Obchodní centrum Černý most Praha - Český Krumlov prohlídka historického centra - Český Krumlov Egon Schiele- výstava - Praha prohlídka historického centra Královská cesta - Třeboň přírodně historické památky, prohlídka pivovaru - Hluboká nad Vltavou prohlídka zámku a parku Ohrada návštěva ZOO - Kaplicko přírodní a historické památky - Linz prohlídka historické části města - Britská rada česko britské kulturní vztahy - Goethovo centrum film Good bye Lenin - Goethovo centrum vánoční zvyky - Protisk seznámení s provozem - Jihočeské muzeum různé expozice - Vědecká knihovna seznámení s provozem - Historické památky Českých Budějovic - Střední zemědělská škola vánoční výstava - Kubova Huť lyžařský výcvik 3 kurzy - Přední Výtoň turistický kurz - BEAUTY PRAGUE-Praha - BEAUTY EXPO-Praha - Umělecko průmyslové muzeum- Praha - Módní přehlídka ke Dni matek - Homole u Č.Budějovic Besedy o negativních jevech ve společnosti, besedy s pracovníky Úřadu práce v Českých Budějovicích, besedy v rámci vzdělávacího programu S tebou o tobě, přednášky na téma trestní zodpovědnost, osobnost a komunikace, beseda s pracovnicí ČMOS- Pracovně právní vztahy

24 Vzdělávací aktivity - střihový seminář - Praha - využití grantů a projektů v základní a střední škole - projektový management, aneb co mám dělat, když mi přidělí grant - agrese a šikana u dětí a mládeže - teaching culture proběhlo - ukázka práce s učebnicí Time to Talk - nové školské předpisy v oblasti BOZP - podzimní den enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty - setkání učitelů matematiky - kariérní systém pedagogických pracovníků - odborný lyžařský seminář - lyžařský a snowbordový kurz - ochrana člověka za mimořádných událostí - maturita podle nového šk. Zákona - seminář pro učitele NJ na SŠ maturitní jazyková úroveň B1 - šikana a její řešení ve školním prostředí - ochrana člověka za mimořádných událostí - správní řád - maturitní zkouška z cizího jazyka Prezentace školy - informační schůzky Občanského sdružení, Den otevřených dveří 2x, návštěvy ZŠ - výstava Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích, Burza škol - společenské večery závěrečných tříd učebních oborů, maturitní plesy studijních oborů kosmetička a potravinářský průmysl - projekt SOCRATES, UNIV Účast v předmětových soutěžích - Sportovní akce- turnaj v odbíjené, v kopané, sportovní den školy - soutěže - školní kolo olympiády v JA, JN, školní kolo soutěže v psaní na stroji Výchovné poradenství Na úseku SOU pracuje výchovný poradce, který je k dispozici 3 hodiny v týdnu, jednou za měsíc se schází se zástupci tříd a v rámci schůzek seznamuje žáky s akcemi školy - provádí registrace romských dětí ve spolupráci s ekonomickým úsekem školy - uskutečňuje poradenské rozhovory se žáky, konzultace s rodiči - Dny otevřených dveří - informuje o dalších možnostech vzdělání - řeší připomínky ze strany žáků - u závěrečných ročníků učebních oborů podává informace o vyplňování přihlášek na nástavbové studium - s třídním učitelem řeší přestupky a opatření ve třídách, docházku do školy a neomluvenou absenci

25 Údaje o mimoškolních aktivitách SOŠ Spolupráce školy s dalšími organizacemi - spolupráce s centrem ekologické a globální výchovy Cassiopeia - spolupráce s ekologickým klubem Tereza - spolupráce sekce odborných předmětů chemicko-biologických JU Č.Budějovice,PŘ fakulta UK Praha - práce na projektu SOCRATES + realizace nového projektu - Dům sociální péče ve Staroměstské ul. - ASŠK asociace škol.sport.klubů ČR - Středisko služeb školám okresní metodik Bi - spolupráce s Komerční bankou, ČSOB - spolupráce s VŠCHT Praha - Policie ČR Kolařík, Pavlice z protidrogového oddělení - Pedagog.psychologická poradna Č.Budějovice - spolupráce s Gymnáziem Jírovcova ul.č.bu - spolupráce s podniky a firmami ve kterých jsou laboratoře celkem 23 podniků a firem - spolupráce s Pedagogickým centrem v Č.Bu a Střediskem služeb školám v Č.Bu - spolupráce s Akademií věd ČR Č.Budějovice Sportovní aktivity - LVVK Nové Hutě - Sportovně turistický kurz Nové Hutě - středoškolský atletický pohár CORNI - okresní kolo v přespolním běhu - okresní kolo v házené - SFL futsalová liga - okresní kolo ve stolním tenisu - dívky - celoškolní soutěž Miss Hula Hup - středoškolskolské hry odbíjená dívky - středoškolské hry- košíková dívky - středoškolské hry košíková chlapci - vánoční turnaj v odbíjené dívky - vánoční turnaj v kopané - vánoční turnaj v košíkové - juniorský marathon - miss HOP celoškolní soutěž - velikonoční turnaj ve stolním tenise čtyřhry - Sportovní den školy - Sportovní den v partnerské FOS/BOS Passau - plavecký výcvik pro třídy OB2,AP3,AP4 Zdravý životní styl, protidrogová prevence - vypracování minimálního programu prevence - obnovení nástěnky,zprovoznění schránky na dotazy, konzultační hodiny pro žáky ( využilo asi 30 žáků) - přednášky a besedy pro žáky ( 1. roč.-osobnost a komunikace, 2. roč. beseda s Policií ČR-Trestní odpovědnost, 3. a 4. roč. seminář Informace o EU s aspektem na projekty a získání pracovního místa) - monitoring drogové scény a sociálního klimatu v ročnících ( celkem 8 tříd ) - schůzka preventistů s pracovníkem vědeckého pracoviště CASRI Praha a ředitelem školy ( rozbor výsledků monitoringu ) - GO program pro 2 třídy: OB4 ve dnech Dálava M2 ve dnech Dálava - výchovný protidrogový program ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou, Nerudova, ČB - pravidelné sledování novinek na protidrogové scéně a jejich zařazování na informační nástěnku - pravidelné odpovědi na anonymní dotazy žáků ( až 3 dotazy týdně )

26 - semináře, vzdělávání a účast na schůzkách organizovaných okresním preventistou - zařazování aktuální problematiky do hodin ON, TV, ZPV - spolupráce s ostatními pedagogy - spolupráce na společných projektech s p. B. Doktorovou ze SOU - spolupráce s vedením školy - spolupráce s okresním i krajským preventistou Významnější kulturní akce - filmové představení Anděl Páně - filmové představení Jak se krotí krokodýli - podvodní svět 3D-Praha - Salesiánské divadlo Pán much - filmové představení Doba ledová - Projekt Voda fenomén života prezentace práce tříd a vyučujících - účast žáků školy na oslavách studentských Majáles - návštěva Jihočeského muzea - návštěva Planetaria v Č.Bu - pravidelné návštěvy Státní vědecké knihovny - kulturní program Staročeské vánoce pro Dům sociální péče v Č.Bu - kulturní program Tradice velikonoc pro Dům sociální péče v Č.Bu - slavnostní pedagogická rady ke Dni učitelů Gomel Č.Bu - filmové představení Snowborďáci - slavnostním předávání maturitního vysvědčení na Malé scéně kulturního domu Metropol - akce pěveckého sboru: - v rámci prezentace programu Socrates v IGY - zajištění kulturního programu při předávání maturitních vysvědčení zpěv+hra na housle - zajištění kulturního programu Dni matek v Homolích Předmětové exkurze a vzdělávací aktivity odborná exkurze Jihočeské muzeum odborná exkurze Vyšší Brod odborná exkurze Český Krumlov odborná exkurze Gmünd odborná exkurze PrahaGaudeamus Brno odborná exkurze planetárium Č.Budějovice odborná exkurze Britské centrum ČB odborná exkurze Státní vědecká knihovna ČB odborná exkurze OD Prior odborná exkurze Galerie ČB odborná exkurze, Akademie věd ČR Praha,Č.Budějovice odborná exkurze Vánoční zvyky v Rakousku - Linz, Freistadt,Vídeň odborná exkurze čistička odpadních vod Č. Budějovice odborná exkurze SVK Č.Budějovice odborná exkurze Praha - veletrh fiktivních firem odborná exkurze Terezín odborná exkurze Jihočeské muzeum odborná exkurze Goethe institut odborná exkurze Radnice ČB odborná exkurze NP Podyjí odborná exkurze Horní Planá Lira odborná exkurze Pamětihodnosti Prahy odborná exkurze čistička odpadních vod Hrdějovice odborná exkurze Obchodní centrum odborná exkurze OD Baťa a Papion odborná exkurze Hlubocko a ZOO Hluboká nad Vltavou

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Základní škola Sušice, Komenského 59

Základní škola Sušice, Komenského 59 Základní škola Sušice, Komenského 59 Komenského 59, 342 13, tel.: 376 523 339, www.komenskeho.cz, e-mail: zs.susice.59@tiscali.cz č.j.: 208/05 Výroční zpráva 2004-2005 Základní údaje o škole název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Již od počátku se vzdělávací nabídka školy

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/11 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Základní informace - gymnázium adresa: Pontassievská 3, 669 02 Znojmo ředitel: RNDr. Leoš Gretz

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jana Turanová Obsah výroční zprávy o činnosti školy za

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb.

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb. SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY Č. BUDĚJOVICE, s. r. o. JERONÝMOVA 28/22, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE tel.: +420 38 635 44 40, tel./fax: +420 38 635 40 68 kadeřnictví

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2009/10 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více