Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Střední škola obchodu, služeb a podnikání Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Sbírka zákonů č.561/2004 Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 10, odst. (3)

2 Výroční zpráva o činnosti školy Mgr.Miroslav Petrovský ředitel SŠ OSaP V Českých Budějovicích dne

3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje: a/ charakteristiku školy b/ přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva c/ údaje o pracovnících školy a jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti d/ údaje o přijímacím řízení e/ přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků, o výsledcích závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek f/ údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí g/ údaje o mimoškolních aktivitách h/ údaje o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ( 18, odst.2) ch/ údaje o stavu EVVO i/ základní údaje o hospodaření školy

4 a) charakteristika školy Název organizace: Od se název školy mění z Integrované střední školy obchodu, služeb a podnikání, České Budějovice, Kněžskodvorská 33/A na Střední školu obchodu, služeb a podnikání, České Budějovice, Kněžskodvorská 33/A Organizace vykonává činnost odborné školy, středního odborného učiliště, domova mládeže a školní jídelny a školní jídelny-výdejny. IZO: Identifikátor právnické osoby: IČ: Adresa: Kněžskodvorská 33/A České Budějovice Telefon (ředitelna): Telefon a fax (kancelář): Internetová stránka: Zřizovatel: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích Žižkova 12, České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr.Miroslav Petrovský Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Třebízského 22/942, České Budějovice 2. Dobrovodská 94/728, České Budějovice 3. Průběžná 4, České Budějovice 4. Lidická 25, České Budějovice 5. tř.čsl. legií 688/8, České Budějovice

5 SŠ OSaP je součástí výchovně vzdělávací soustavy. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Organizace rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje žákům obsahově širší všeobecné vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Organizace poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělávání s výučním listem. Organizace dále poskytuje žákům a studentům ubytování, výchovně vzdělávací činnost, sportovní a zájmové činnosti v době mimo vyučování a celodenní výchovu. Může provozovat tuto činnost i ve dnech pracovního volna nebo v období školních prázdnin. Zabezpečuje stravování žáků a studentů a závodní stravování zaměstnanců škol a školských zařízení v souladu s platnými právními předpisy. Vyučovací hodina teoretických předmětů trvá 45 minut. Po druhé vyučovací hodině se zařazuje patnáctiminutová přestávka. Mezi ostatní vyučovací hodiny se zařazuje přestávka 5 nebo 10 minutová. Po 5 nebo 6 vyučovací hodině je zařazena 45 minutová přestávka na oběd. Třídy se na základě přijímacího řízení naplňují do počtu maximálně 30 žáků. SOU vyučovalo ve školním roce 2005/ žáků, kteří navštěvovali 21 tříd v tříletých učebních oborech Prodavač, Kadeřník, Krejčí, Aranžér, Fotograf, Cukrář, Pekař a Sladovník, 97 žáků ve čtyřech třídách studijního oboru Obchodník, 99 žáků ve čtyřech třídách čtyřletého studijního oboru Kosmetička, 86 žáků ve třech třídách denního nástavbového studia Podnikání v oborech obchodu a služeb a 12 žáků v jedné třídě denního nástavbového studia Potravinářský průmysl. SOŠ vyučovalo ve školním roce 2005/ žáků, kteří navštěvovali 8 tříd ve studijních oborech Management obchodu a služeb, Analýza potravin. Nástavbové studium při zaměstnání obor Podnikání v oborech obchodu a služeb navštěvovalo ve školním roce 2005/ žáků ve čtyřech třídách. Odborný výcvik je zajišťován na vlastních odloučených pracovištích, ve jednom soukromém středisku praktického vyučování a u dalších právnických nebo fyzických osob, které mají oprávnění k činnosti v daném oboru na základě smlouvy. S těmito pracovišti a středisky ředitel školy uzavírá smlouvu, v níž se stanoví zejména: 1. Druh činnosti, kterou žáci při odborném výcviku budou vykonávat (plnění osnov) 2. Místo konání odborného výcviku 3. Časový rozvrh odborného výcviku, jeho délka a den jeho zahájení 4. Počet žáků, kteří se zúčastní odborného výcviku

6 Odborný výcvik se uskutečňuje v souladu s učební osnovou a spočívá ve zhotovení výrobku, ve výkonu služeb nebo ve výkonu prací, které mají materiální hodnotu. V odborném výcviku je vyučovací jednotkou vyučovací den. V prvním ročníku nesmí být delší než šest hodin, ve vyšších ročnících studijních a učebních oborů nesmí být delší než sedm vyučovacích hodin. Vyučovací hodina v odborném výcviku trvá 60 minut. Odborný výcvik vyučuje učitel odborné výchovy ve skupinách. Procvičuje dovednosti pod svým dozorem nebo se odborný výcvik uskutečňuje pod dozorem instruktora. Odbornou praxi pro žáky SOŠ organizuje škola smluvně v délce 14 až 21 dnů podle ročníků za školní rok u různých organizací a firem. kde si žáci ověřují a prohlubují teoretické poznatky, nacvičují a získávají dovednosti při technologických, ekonomických, grafických, výtvarných a jiných činnostech. SŠ OSaP organizuje pro žáky školy zimní lyžařské výchovně výcvikové kurzy a letní sportovně turistické výcvikové kurzy v rozsahu stanoveném učebním plánem. Výchova mimo vyučování probíhá v domově mládeže a poskytuje žákům, při respektování jejich osobních zájmů, aktivní odpočinek, rozvíjí jejich schopnosti, nadání a zájmy, pomáhá jim při přípravě na vyučování. Výchovné poradenství zabezpečuje úsek teoretického vyučování pro SOU - ZŘ tři hodiny týdně a SOŠ - ZŘ tři hodiny týdně.

7 Seznam učebních a studijních oborů vyučovaných ve školním roce 2005/2006 Střední odborné učiliště obchodu, služeb a podnikání: Tříleté učební obory: H/001 Pekař H/002 Cukrář-výroba H/002 Sladovník-pivovarník H/001 Krejčí H/001 Fotograf H/004 Prodavač-smíšené zboží H/006 Prodavač-drogistické zboží H/009 Prodavač- textil a oděvy H/001 Kadeřník H/001 Aranžér Čtyřleté studijní obory: L/004 Kosmetička L/008 Obchodník Denní i dálkové nástavbové studium: L/521 Podnikání v oborech obchodu a služeb L/524 Podnikání L502 Potravinářský průmysl - dobíhá Střední odborná škola obchodu, služeb a podnikání: Čtyřleté studijní obory: M/001 Analýza potravin M/037 Management obchodu a služeb

8 Materiálně technické vybavení učeben SOŠ: Počet kmenových učeben: 14 Počet odborných učeben: 11 Odborné učebny: Psaní na stroji: 2 Výpočetní technika: 2 Odborná učebna JA: 1 Odborná učebna JN: 1 Tělocvična s posilovnou: 1 Laboratoř chemická: 1 Laboratoř biologická: 1 Laboratoř fyzikální: 1 Odborná učebna ob. Cukrář: 1 Jídelna: kapacita míst: 76 SOU: Počet kmenových učeben: 15 Počet odborných učeben: 4 Odborné učebny: Výpočetní technika: 2 Psaní na stroji: 1 Odborná učebna na výuku jazyků: 1 DM Kapacita pokojů: 35 Kapacita lůžek: 102 Společenská místnost: 1 Posilovna: 1 Studijní místnost: 1 Místnost zdravotně izolační: 1 Místnost pro kadeřnické práce: 1 Kuchyňka: 1 Prostor pro žehlení: 1 Žákovská knihovna: 1 Služební pokoj 1 lůžko: 1 Vybavení DM 4 televizory, 3 videa, studijní místnost vybavena psacími stroji a dvěma počítači připojenými na internet. Stravovací zařízení: Kapacita jídelny(počet míst): 90 Odloučená pracoviště: Průběžná: provozovny 2 pro kosmetičky 2 pro aranžéry 2 pro krejčové 1 pro kadeřnice učebna 1 Lidická: provozovna 1 pro kadeřnice ČSL.legií provozovna 1 pro kadeřnice Kněžskodvorská: provozovna 1 pro cukráře

9 b) přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva Analýza potravin M/001 MŠMT ČR dne čj /93-23 s platností od pro 1. ročníky/3.,4.roč./ Analýza potravin M/001 MŠMT ČR ze dne čj.25049/05-23 s účinností od l počínaje l.ročníkem /1.,2.roč./ Management obchodu a služeb M/037 MŠMT ČR dne čj /99-23 s platností od pro 1. ročníky /3.,4.roč./ Management obchodu a služeb M/037 MŠMT ČR dne ,čj.19277/ s platností nejpozději od l počínaje l.ročníkem/1.,2.roč./ Obchodník L/008 MŠMT ČR dne čj /97-23 s platností od pro 1. ročníky /3.,4.roč./ Obchodník L/008 MŠMT ČR dne ,čj / s účinností nejpozději od 1.září 2005 počínaje l.ročníkem /1.,2.roč./ Pekař H/001 Ministerstvo hospodářství dne čj. 4981/96-74 s platností od počínaje 1. ročníkem/3.roč./ Pekař H/001 MŠMT dne čj.23492/04-23 s platností od počínaje l.ročníkem /1.,2.roč./ Cukrář-výroba H/002 Ministerstvo hospodářství dne čj /95-74 s platností od počínaje 1. ročníky/3.roč./ Cukrář-výroba H/002 MŠMT ČR dne čj.23491/04-23 s platností od l počínaje l.ročníkem /1.,2.roč./ Sladovník-pivovarník H/002 MH ČR ze dne čj /95-74 s platností od počínaje 1. ročníkem Krejčí H/001 MŠMT ČR ze dne čj /01-23 s platností od počínaje 1. ročníkem Prodavač-smíšené zboží H/004 Prodavač-drogistické zboží H/006 Prodavač-textil a oděvy H/009 Ministerstvo hospodářství dne čj /94-74 s platností od počínaje 1. ročníky Aranžér H/001 Ministerstvo hospodářství dne čj /03-23 s platností od počínaje 1. ročníky Fotograf MŠMT 25.července 2001 čj / s platnosti od l počínaje l.ročníkem Kadeřník H/001 MŠMT ČR dne čj /98-23 s platností od počínaje 1. ročníky Kosmetička L/004 MŠMT ČR ze dne čj /01-23 s platností od počínaje 1. ročníkem Podnikání l/524 MŠMT ČR ,čj / s účinností od l počínaje l.ročníkem /1.,2.roč/ Podnikání v oborech obchodu a služeb L/521 (dálková forma studia) MŠMT ČR dne čj s platností od /3.roč./ Potravinářský průmysl l/502 (denní forma studia) MŠMT ČR dne , čj /92-21 s platností od 1.září 1992 počínaje 1. ročníkem

10 c) údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti Jmenný seznam pracovníků školy viz přiložená tabulka Počet hodin vyučovaných neaprobovaně vyjádřených v procentech: Označení úseku: SOŠ 3,73% SOU 9,78% SPV 25,65% Počet hodin vyučovaných neaprobovaně: Celkový počet pracovníků fyzických a přepočtených: Celkový počet pracovníků fyzických: Celkový počet pracovníků přepočtených Ředitel 1 1 Zástupci 6 6 MOV 20 19,5 Interní učitelé 58 53,01 Vychovatelky 5 5 Ostatní pracovníci 29 26,93 DVPP: Označení úseku: Počet účastníků DVPP: Počet navštívených akcí: SOŠ SOU SPV 4 3

11 Seznam pracovníků SŠ OSaP Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice Vedení školy: Titul, příjmení, jméno: Dosažené vzdělání: Délka praxe: Pracovní poměr na dobu: Mgr. Petrovský Miroslav PF Plzeň 18 neurčitou TV-ON Mgr. Sekyrka Antonín PF JU Č.Budějovice 10 neurčitou JN-D Mgr. Dřevikovská Masar.univ.Brno 34 určitou Ludmila obor EKO Mgr. Sedláková Alena PF Č.Budějovice 23 neurčitou ČJ-D Mgr.Kábelová Romana PF JU ČB 19 neurčitou Fy-ZT,NJ Svobodová Jaroslava ÚSO-DPS 26 neurčitou Zástupce pro OV Hruška Antonín ÚSO 37 určitou Vedoucí DM Ing.Eremiáš Josef VŠZ Zástupce pro ekonomiku 35 neurčitou

12 Ostatní pracovníci: Příjmení, jméno: Dosažené vzdělání: Délka praxe: Pracovní poměr na dobu: Judová Olga ÚSO-DPS 24 neurčitou Admin.pracovnice Glasserová Venuše ÚSO 31 neurčitou vedoucí str.zařízení Seberová Jiřina SOU 29 neurčitou vedoucí kuchařka Vávrová Hana SOU 36 neurčitou kuchařka Bláhová Zlatuše SOU 29 neurčitou kuchařka Lieblová Zdeňka ZŠ 10 neurčitou kuchařka Kinclová Eva ÚSO 16 neurčitou účetní str.zařízení Volfová Gabriela ZŠ 5 neurčitou pomocná kuchařka Kadlecová Jarmila ZŠ 3 neurčitou pomocná kuchařka Macháčková Miroslava SOU 1 určitou pomocná kuchařka Lohoňková Jarmila ÚSO 34 neurčitou finanční účetní Bajtová Jiřina ÚSO 39 neurčitou hospodářka Schmidtová Václava ÚSO 21 neurčitou účetní Benešová Milena ÚSO 21 neurčitou admin.pracovnice Dobošová Alena SEŠ 23 neurčitou PAM mzdová účetní Hampejs František SOU 32 neurčitou školník Hampejsová Viera ÚSO 28 neurčitou uklizečka Martínek Josef ÚSO 31 neurčitou Školník Vardžiková Denisa ÚSO 5 neurčitou Admin.pracovnice Elias Jiří SOU 4 neurčitou Údržbář Neznaj Robert ÚSO údržbář SD určitou

13 UOV: Příjmení, jméno: Dosažené vzdělání: Délka praxe: Pracovní poměr na dobu: Vaňková Jitka ÚSO-DPS 16 neurčitou vedoucí učitel OV Válková Marie ÚSO-DPS SD určitou vedoucí učitel OV Schestauberová Marie ÚSO-DPS 30 neurčitou učitel OV obor krejčová Horáková Ilona ÚSO-DPS 26 neurčitou učitel OV obor kadeřnice Kondrátová Jindřiška ÚSO-DPS 16 neurčitou učitel OV obor kadeřnice Špičková Ludmila ÚSO-DPS 27 neurčitou učitel OV obor kadeřnice Ludačková Nicol ÚSO-DPS 7 neurčitou učitel OV obor kadeřnice Trojáková Hana ÚSO 10 určitou učitel OV obor kadeřnice Tajrychová Iva ÚSO-DPS 14 neurčitou učitel OV obor kadeřnice Brožová Marie SOU-kurz PM 19 neurčitou učitel OV obor cukrář Sklenářová Blanka SOU-kurz PM 21 neurčitou učitel OV obor aranžér Tůmová Jana ÚSO-kurz PM 24 určitou učitel OV obor aranžér Kleinová Monika ÚSO-DPS 8 neurčitou učitel OV obor kosmetička Hlaváčová Michaela ÚSO 5 určitou učitel OV obor kosmetička Žižková Michaela ÚSO 9 určitou učitel OV obor kosmetička Hrdinová Věra ÚSO 1 určitou učitel OV obor kosmetička Bušková Hana ÚSO-DPS 32 neurčitou Mov obor prodavač Fialová Miluše ÚSO-DPS 18 neurčitou MOV obor prodavač Voráčková Jaroslava ÚSO-DPS MOV obor prodavač 25 neurčitou Vychovatelé: Příjmení a jméno: Dosažené vzdělání: Délka praxe: Pracovní poměr na dobu : Lohonková Eva ÚSO 36 neurčitou Vychovatelka Michlová Lubomíra ÚSO 22 neurčitou Vychovatelka Kadlecová Jiřina ÚSO 30 neurčitou Vychovatelka Šmídlová Jaroslava ÚSO Vychovatelka 35 neurčitou

14 Seznam učitelů SOŠ: Titul, příjmení a jméno: Dosažené vzdělání: Délka praxe: Pracovní poměr na dobu: Ing.Bjalkovová Jaroslava PhD. ZF JU,Doktoranské 15 neurčitou studium, DPS Mgr.Boháčová Hana FF UK Praha 19 neurčitou ČJ-JN Ing.Dvořáková Alena VŠZ Č.Budějovice 32 neurčitou obor EKO-ORG., DPS Ing.Faltýnová Jitka VŠE Praha Ekonomika 8 neurčitou podniku a obchodu,dps Ing.Hanzalová Jaroslava VUT Brno, JU ZF ČB 23 neurčitou DPS Ing.Hlavatý VŠZ Brno 24 určitou DPS Mgr.Chrastinová Alena PF JU Č.Budějovice 19 neurčitou VV-JR-JA Mgr.Jášová Barbora JU Č.Budějovice 15 neurčitou ČJ Mgr.Kadlec Vladimír JU PF Č.Budějovice 10 neurčitou AJ Ing Kadlecová Marie VŠZ Praha 11 neurčitou UK Praha, DPS Mgr.Kažimír Ladislav UK Praha 26 neurčitou CH-TV Mgr.Kocmanová Věra PF JU Č.Budějovice 14 neurčitou ČJ-VV Mgr.Kolářová Blanka ZU a JU Č.Budějovice SD určitou ČJ-JN Mgr.Kollariková Vlasta FF UP Olomouc 24 neurčitou ČJ-ON Mgr.Králová Květuše PF JU Č.Budějovice 34 neurčitou M-ZT Ing.Milotová Marcela VŠE Praha 23 neurčitou Ekonomika průmyslu Mgr.Petrová Lenka VŠ PF JU 18 neurčitou M-BI Mgr.Pišanová Martina Př UK Praha 8 neurčitou fak.př.-anal.chemie,dps Mgr.Rozhoň Petr JU PF Č.Budějovice 7 neurčitou F-VT Mgr.Růžička Jindřich VŠ JU Č.Budějovice 4 neurčitou TV-JŠ Ing.Řežábová Eva VŠCHT Brno 23 neurčitou Spec.sacharidy, DPS RNDr.Smíšková Yveta PřF UK Praha 16 neurčitou Životní prostředí, DPS JUDr.Hudek Milan VŠ SNB Holešov 23 určitou Mgr.Švihová Barbora VŠ H.Králové 6 neurčitou JA-JN Ing.Truc Jiří VŠ 24 neurčitou obor management Voráček Josef VŠ JU Č.Budějovice 36 určitou M-TV Mgr.Vrbová Jana PF JU Č.Budějovice 19 neurčitou JN-HV Ing.Weberová Ingrid VŠE Praha DPS 22 neurčitou

15 Seznam učitelů SOU: Titul, příjmení, jméno: Dosažené vzdělání: Délka praxe: Pracovní poměr na dobu: Mgr.Bártů Jarmila VŠ Brno 35 určitou EKO, PS-ZB Mgr.Bayerlová Olga PF JU Č.Budějovice 25 neurčitou ČJ-HV-JA Mgr.Bílková Jitka PF JU Č.Budějovice 13 neurčitou ČJ-VV Mgr.Doktorová Božena PF JU Č.Budějovice 23 neurčitou M-BI Bc.Dvořáková Jaroslava JU PF Č.Budějovice 16 neurčitou DPS Mgr.Faltýnková Bronislava PF JU Č.Budějovice 19 určitou RJ-ON, JA Flachsová Božena ÚSO 25 neurčitou ½ úvazku jako učitel OV pro obor krejčí Mgr.Gregorová Antonie VŠ Brno 35 určitou EKO Mgr.Hněvsa Břetislav PF JU Č.Budějovice 16 neurčitou M-Z Mgr.Jarolímová Helena VŠ 14 neurčitou RJ-VV,NJ Ing.Kaletová Jitka VŠZ Č.Budějovice 10 určitou Ped.minimum Mgr.Kolbanová Marie VŠ Brno 31 neurčitou EKO Mgr.Kovaříková Gabriela JU PF Č.Budějovice 7 určitou BI-CH Mgr.Králová Hana PF JU Č.Budějovice 40 určitou M-VV Mgr.Kubovská Libuše JU PF Č.Budějovice 17 neurčitou ČJ-NJ Ing.Lipánová Jana VŠ CHT Praha 13 neurčitou CH PhDr.Maříková Jana-Kunšteková FF UK Praha 18 určitou PF ČB JN Mgr.Neumannová Marcela PF JU Č.Budějovice 12 určitou Tv-Bi Mgr.Petr Ludvík PF JU Č.Budějovice 42 určitou CH-PŘ PhDr.Rynešová Jaroslava PF JU Č,Budějovice 34 neurčitou BI-ZZV, doktorát Mgr.Smažíková Marie PF JU Č.Budějovice 39 určitou JČ-TV Mgr.Tóthová Irena PF JU Č.Budějovice 21 neurčitou JČ-ON Mgr.Tůma Jiří PF JU Č.Budějovice 15 neurčitou M-ZT Ing.Zaimlová Zdeňka JU ZF Č.Budějovice 19 neurčitou DPS Ing.Zeman Robert JU ZF Č.Budějovice 10 neurčitou podnikatelský obor Mgr.Zenklová Lenka Př.F UK Praha 25 neurčitou BI-CH Bc.Štěchová Andrea PF JU Č.Budějovice 1 určitou TV-sport Mgr.Zochová Libuše PF JU Č.Budějovice ČJ-VV 34 neurčitou

16 Mga.Kníže Milan Karel Slezská univerzita Opava VŠ-tvůrčí fotografie 16 určitou Mgr.Pinkavová Vlasta PF Č.Budějovice ČJ-JN 19 určitou

17 d) údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení proběhlo v několika kolech. Přehled přijatých žáků v jednotlivých kolech přijímacího řízení podle statistického hlášení, počty jsou po I. kole přijímacího řízení. (viz příloha číslo 1) Počty přihlášených a přijatých absolventů tříletých učebních oborů pro nástavbové studium: denní forma studia: Podnikání L/ žáků přihlášených 60 žáků přijatých dálková forma studia: Podnikání L/ žáků přihlášených 60 žáků přijatých Přijímací řízení pro školní rok 2006/2007 Obor: Analýza potravin Celkový počet přijímaných: Přijato celkem: Přijato v I. kole Management obchodu a služeb Obchodník (2x odhl.) Kosmetička Kadeřník Aranžér II. kolo III. kolo IV. kolo Prodavačsmíšené zboží Prodavačtextil (1x odhl.) 0 3 (3x odhl.) 1(1x odhl.) a oděvy Cukrář-výroba Sladovníkpivovarník (1x odhl.) 1(1x odhl.) Pekař (1x odhl.) 1 Fotograf Podnikání Podnikání dálkové

18 e) přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků, o výsledcích závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek SOU Třída Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo Studijní průměr KOS ,29 KOS ,44 KOS ,59 K1A ,41 K1B ,43 K2A ,66 K2B ,82 K3A ,79 K3B ,40 KR ,61 KR ,97 KR ,80 C ,60 C ,18 C ,85 A ,28 A ,10 A ,79 F ,57 P ,83 P ,78 S ,24 S ,13 S ,94 OB ,44 OB ,46 OB ,78 OB ,51 NP1A ,85 NP1B ,45 NP ,55 DP1A ,59 DP1B ,66 DP ,53 DP PP ,55

19 SOŠ Třída Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo Studijní průměr M ,10 M ,42 M ,32 M ,97 AP ,44 AP ,37 AP ,37 AP ,68 Hodnocení chování: SOU Snížený stupeň z chování: 28 4 Pochvala ředitele: 15 5 Pochvala TU, MOV: Důtka ředitele: 24 0 Důtka TU, MOV: 69 8 Podmíněné vyloučení ze studia: 0 5 Vyloučení ze studia: 0 1 SOŠ

20 Výsledky ZZ ve šk. roce 2005/2006 Obor Počet žáků ve třídě Ukončilo Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakovalo část Opakovalo celou ZZ KA AR KR CU PE SL PR PR Výsledky maturitních zkoušek ve šk. roce 2005/2006 obor Počet žáků ve třídě Ukončilo Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakovalo část Opakovalo celou MZ leden KOS PP AP M OB NP DP Plnění učebních plánů a osnov Ve školním roce 2005/2006 byly splněny všechny výchovně vzdělávací cíle stanovené osnovami a tématickými plány. Všechny předmětové komise splnily stanovené úkoly. Konkrétní studijní výsledky je možno srovnávat podle jednotlivých pedagogických rad.

21 f) údaje o výsledcích inspekce ČŠI Ve školním roce 2005/2006 byla provedena kontrola ze strany ČŠI. (možnost k nahlédnutí u ředitele školy)

22 g) údaje o mimoškolních aktivitách Údaje o mimoškolních aktivitách - SOU - zahraniční aktivity- setkání partnerských škol projektu Sokrates v Bazilice v Českých Budějovicích Spolupráce školy s dalšími organizacemi Sportovní aktivity - úřad práce v Českých Budějovicích, Vědecká knihovna,jihočeské muzeum, - ČOI Č.Budějovice, OS pracovníků obchodu, Budvar Č.Budějovice - Samson Č.Budějovice, pivovar Dražič, Budvar České Budějovice - Madeta Č.Budějovice, pivovar Třeboň, Pekárny Srnín Pekast ČB - Velkoobchod HANA Č.Budějovice, Mlýny a těstárny Březí - Laktoprod Malšice, Masný průmysl Č.Budějovice - 3 lyžařské kurzy - Sportovně turistický kurz Účast ve sportovních soutěžích: Středoškolské hry v odbíjené dívek Středoškolské hry v košíkové dívek Středoškolská liga v sálové kopané Vánoční turnaje v košíkové, volejbale a sálové kopané Okresní přebor škol ve stolním tenisu Otevřené krajské kolo v softbalu Mikulášský turnaj v odbíjené ( v obou týdnech se zúčastnilo 17 družstev ) sportovní den školy Zdravý životní styl, protidrogová prevence Na začátku školního roku byl vytvořen minimální preventivní program. - u prvních ročníků přednášky na téma Osobnost a komunikace, prevence výskytu patologických jevů - třída A1 absolvovala v měsíci říjnu GO program na základně Dálava ve spolupráci s pedagogicko psychologickou poradnou - prosinec: proběhl monitoring patologických jevů u prvních ročníků a třídy KR2 společností CASRI Praha - září prosinec: seznámení tříd s výsledky praktické diagnostiky - u problematických jedinců doporučena konzultace v Krizovém centru - červen: realizovány dotazníky u prvních ročníků Praktická diagnostika třídních kolektivů. Ve druhém pololetí proběhly přednášky Trestní odpovědnost u druhých ročníků a Mentální anorexie a bulimie u ročníků prvních. Objednávání materialů, nahrávání videokazet, koordinace práce ostatních učitelů. Účast na setkávání s ostatními metodiky a na příslušných školeních. Spolupráce s : kriminální policií ČR, K centrem Háječek ped. psych. Poradnou, okresními a krajskými metodiky, CIM ČB Krizovým centrem, OHS, Magistrátem města Č.B., odbor soc. věcí Zdravotním ústavem Č.B.

23 Stravovací komise během školního roku hodnotila: 1. Dodržování hygienických předpisů z hlediska HACCP 2. Hygienu stravování, zejména expedici a údržba čistoty v jídelně 3. Dodržování pitného režimu, racionální strava obiloviny, zelenina, luštěniny, ovoce 4. Využití sezónních potravin, polotovarů (konveniencí) a jiných zlepšujících prostředků V průběhu školního roku neshledala žádné závažné nedostatky ani ve skladbě stravy z hlediska správné výživy Významnější kulturní akce - žáci se zúčastnili několika filmových představení, např. Román pro ženy, Anděl páně Jak se krotí krokodýli, Rafťáci Na výstavě Vzdělání a řemeslo reprezentoval obor krejčová a aranžér své výrobky formou módní přehlídky, kosmetička a kadeřník předvedly líčení a účesy na předvádějících modelkách. Předmětové exkurze a vzdělávací aktivity - ČNB, Komerční banka, Královská cesta Praha, Budvar ČB, VOO Týn nad Vltavou - Úřad práce České Budějovice, Zátkovy těstárny Březí, Radnice České Budějovice a historické jádro města, Architektura Kaplicko, Bytomalba, Předvánoční výzdoba a advent v Linci, Praha IKEA komplexní nabídka, HOBBY Výstaviště, Dům umění fotografie, Obchodní centrum Černý most Praha - Český Krumlov prohlídka historického centra - Český Krumlov Egon Schiele- výstava - Praha prohlídka historického centra Královská cesta - Třeboň přírodně historické památky, prohlídka pivovaru - Hluboká nad Vltavou prohlídka zámku a parku Ohrada návštěva ZOO - Kaplicko přírodní a historické památky - Linz prohlídka historické části města - Britská rada česko britské kulturní vztahy - Goethovo centrum film Good bye Lenin - Goethovo centrum vánoční zvyky - Protisk seznámení s provozem - Jihočeské muzeum různé expozice - Vědecká knihovna seznámení s provozem - Historické památky Českých Budějovic - Střední zemědělská škola vánoční výstava - Kubova Huť lyžařský výcvik 3 kurzy - Přední Výtoň turistický kurz - BEAUTY PRAGUE-Praha - BEAUTY EXPO-Praha - Umělecko průmyslové muzeum- Praha - Módní přehlídka ke Dni matek - Homole u Č.Budějovic Besedy o negativních jevech ve společnosti, besedy s pracovníky Úřadu práce v Českých Budějovicích, besedy v rámci vzdělávacího programu S tebou o tobě, přednášky na téma trestní zodpovědnost, osobnost a komunikace, beseda s pracovnicí ČMOS- Pracovně právní vztahy

24 Vzdělávací aktivity - střihový seminář - Praha - využití grantů a projektů v základní a střední škole - projektový management, aneb co mám dělat, když mi přidělí grant - agrese a šikana u dětí a mládeže - teaching culture proběhlo - ukázka práce s učebnicí Time to Talk - nové školské předpisy v oblasti BOZP - podzimní den enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty - setkání učitelů matematiky - kariérní systém pedagogických pracovníků - odborný lyžařský seminář - lyžařský a snowbordový kurz - ochrana člověka za mimořádných událostí - maturita podle nového šk. Zákona - seminář pro učitele NJ na SŠ maturitní jazyková úroveň B1 - šikana a její řešení ve školním prostředí - ochrana člověka za mimořádných událostí - správní řád - maturitní zkouška z cizího jazyka Prezentace školy - informační schůzky Občanského sdružení, Den otevřených dveří 2x, návštěvy ZŠ - výstava Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích, Burza škol - společenské večery závěrečných tříd učebních oborů, maturitní plesy studijních oborů kosmetička a potravinářský průmysl - projekt SOCRATES, UNIV Účast v předmětových soutěžích - Sportovní akce- turnaj v odbíjené, v kopané, sportovní den školy - soutěže - školní kolo olympiády v JA, JN, školní kolo soutěže v psaní na stroji Výchovné poradenství Na úseku SOU pracuje výchovný poradce, který je k dispozici 3 hodiny v týdnu, jednou za měsíc se schází se zástupci tříd a v rámci schůzek seznamuje žáky s akcemi školy - provádí registrace romských dětí ve spolupráci s ekonomickým úsekem školy - uskutečňuje poradenské rozhovory se žáky, konzultace s rodiči - Dny otevřených dveří - informuje o dalších možnostech vzdělání - řeší připomínky ze strany žáků - u závěrečných ročníků učebních oborů podává informace o vyplňování přihlášek na nástavbové studium - s třídním učitelem řeší přestupky a opatření ve třídách, docházku do školy a neomluvenou absenci

25 Údaje o mimoškolních aktivitách SOŠ Spolupráce školy s dalšími organizacemi - spolupráce s centrem ekologické a globální výchovy Cassiopeia - spolupráce s ekologickým klubem Tereza - spolupráce sekce odborných předmětů chemicko-biologických JU Č.Budějovice,PŘ fakulta UK Praha - práce na projektu SOCRATES + realizace nového projektu - Dům sociální péče ve Staroměstské ul. - ASŠK asociace škol.sport.klubů ČR - Středisko služeb školám okresní metodik Bi - spolupráce s Komerční bankou, ČSOB - spolupráce s VŠCHT Praha - Policie ČR Kolařík, Pavlice z protidrogového oddělení - Pedagog.psychologická poradna Č.Budějovice - spolupráce s Gymnáziem Jírovcova ul.č.bu - spolupráce s podniky a firmami ve kterých jsou laboratoře celkem 23 podniků a firem - spolupráce s Pedagogickým centrem v Č.Bu a Střediskem služeb školám v Č.Bu - spolupráce s Akademií věd ČR Č.Budějovice Sportovní aktivity - LVVK Nové Hutě - Sportovně turistický kurz Nové Hutě - středoškolský atletický pohár CORNI - okresní kolo v přespolním běhu - okresní kolo v házené - SFL futsalová liga - okresní kolo ve stolním tenisu - dívky - celoškolní soutěž Miss Hula Hup - středoškolskolské hry odbíjená dívky - středoškolské hry- košíková dívky - středoškolské hry košíková chlapci - vánoční turnaj v odbíjené dívky - vánoční turnaj v kopané - vánoční turnaj v košíkové - juniorský marathon - miss HOP celoškolní soutěž - velikonoční turnaj ve stolním tenise čtyřhry - Sportovní den školy - Sportovní den v partnerské FOS/BOS Passau - plavecký výcvik pro třídy OB2,AP3,AP4 Zdravý životní styl, protidrogová prevence - vypracování minimálního programu prevence - obnovení nástěnky,zprovoznění schránky na dotazy, konzultační hodiny pro žáky ( využilo asi 30 žáků) - přednášky a besedy pro žáky ( 1. roč.-osobnost a komunikace, 2. roč. beseda s Policií ČR-Trestní odpovědnost, 3. a 4. roč. seminář Informace o EU s aspektem na projekty a získání pracovního místa) - monitoring drogové scény a sociálního klimatu v ročnících ( celkem 8 tříd ) - schůzka preventistů s pracovníkem vědeckého pracoviště CASRI Praha a ředitelem školy ( rozbor výsledků monitoringu ) - GO program pro 2 třídy: OB4 ve dnech Dálava M2 ve dnech Dálava - výchovný protidrogový program ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou, Nerudova, ČB - pravidelné sledování novinek na protidrogové scéně a jejich zařazování na informační nástěnku - pravidelné odpovědi na anonymní dotazy žáků ( až 3 dotazy týdně )

26 - semináře, vzdělávání a účast na schůzkách organizovaných okresním preventistou - zařazování aktuální problematiky do hodin ON, TV, ZPV - spolupráce s ostatními pedagogy - spolupráce na společných projektech s p. B. Doktorovou ze SOU - spolupráce s vedením školy - spolupráce s okresním i krajským preventistou Významnější kulturní akce - filmové představení Anděl Páně - filmové představení Jak se krotí krokodýli - podvodní svět 3D-Praha - Salesiánské divadlo Pán much - filmové představení Doba ledová - Projekt Voda fenomén života prezentace práce tříd a vyučujících - účast žáků školy na oslavách studentských Majáles - návštěva Jihočeského muzea - návštěva Planetaria v Č.Bu - pravidelné návštěvy Státní vědecké knihovny - kulturní program Staročeské vánoce pro Dům sociální péče v Č.Bu - kulturní program Tradice velikonoc pro Dům sociální péče v Č.Bu - slavnostní pedagogická rady ke Dni učitelů Gomel Č.Bu - filmové představení Snowborďáci - slavnostním předávání maturitního vysvědčení na Malé scéně kulturního domu Metropol - akce pěveckého sboru: - v rámci prezentace programu Socrates v IGY - zajištění kulturního programu při předávání maturitních vysvědčení zpěv+hra na housle - zajištění kulturního programu Dni matek v Homolích Předmětové exkurze a vzdělávací aktivity odborná exkurze Jihočeské muzeum odborná exkurze Vyšší Brod odborná exkurze Český Krumlov odborná exkurze Gmünd odborná exkurze PrahaGaudeamus Brno odborná exkurze planetárium Č.Budějovice odborná exkurze Britské centrum ČB odborná exkurze Státní vědecká knihovna ČB odborná exkurze OD Prior odborná exkurze Galerie ČB odborná exkurze, Akademie věd ČR Praha,Č.Budějovice odborná exkurze Vánoční zvyky v Rakousku - Linz, Freistadt,Vídeň odborná exkurze čistička odpadních vod Č. Budějovice odborná exkurze SVK Č.Budějovice odborná exkurze Praha - veletrh fiktivních firem odborná exkurze Terezín odborná exkurze Jihočeské muzeum odborná exkurze Goethe institut odborná exkurze Radnice ČB odborná exkurze NP Podyjí odborná exkurze Horní Planá Lira odborná exkurze Pamětihodnosti Prahy odborná exkurze čistička odpadních vod Hrdějovice odborná exkurze Obchodní centrum odborná exkurze OD Baťa a Papion odborná exkurze Hlubocko a ZOO Hluboká nad Vltavou

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice 370 04 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Sbírka zákonů č. 561/2004 Zákon o předškolním,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb. (a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) Název školy: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 Sídlo školy: Blatná,

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 za školní rok 2013/2014 2014 A. Základní údaje o škole Název organizace Střední škola polytechnická, České Budějovice,

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Zpracoval: Ing. Ivana Prošková,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz, www.skola-lomnice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek Vyšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Ing. O l dřich Synek ředitel VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6 Podklady za

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední odborná

Více

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013.

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013. V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 837 Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě

Více

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008 VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY SO Uza s Dačice za školní rok 2007/2008 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2 2. Sezna m učebních oborů, základní charakteristika a 3-5 organizace výchovně vzděláva cího

Více

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-51-H/01 VÝROBCE POTRAVIN PLATNOST OD 1. 9. 2010 Střední škola obchodu, služeb a podnikání

Více

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Výroční zpráva Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy červenec září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Hranice, Studentská 1384 Příloha č. 08_12 Strana 17/32 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,

Více

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Obsah výroční zprávy o činnosti školy A. Základní údaje o škole 3 B. Přehled oborů vzdělání 4 C. Personálního

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školská rada VOŠ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školská rada VOŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školská rada VOŠ říjen 2011 Obsah: Úvod a) Základní údaje o škole b) Přehled oborů vzdělávání. c) Přehled pracovníků školy. d) Údaje o přijímacím řízení. e) Údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více