Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Střední škola obchodu, služeb a podnikání Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Sbírka zákonů č.561/2004 Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 10, odst. (3)

2 Výroční zpráva o činnosti školy Mgr.Miroslav Petrovský ředitel SŠ OSaP V Českých Budějovicích dne

3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje: a/ charakteristiku školy b/ přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva c/ údaje o pracovnících školy a jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti d/ údaje o přijímacím řízení e/ přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků, o výsledcích závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek f/ údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí g/ údaje o mimoškolních aktivitách h/ údaje o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ( 18, odst.2) ch/ údaje o stavu EVVO i/ základní údaje o hospodaření školy

4 a) charakteristika školy Název organizace: Od se název školy mění z Integrované střední školy obchodu, služeb a podnikání, České Budějovice, Kněžskodvorská 33/A na Střední školu obchodu, služeb a podnikání, České Budějovice, Kněžskodvorská 33/A Organizace vykonává činnost odborné školy, středního odborného učiliště, domova mládeže a školní jídelny a školní jídelny-výdejny. IZO: Identifikátor právnické osoby: IČ: Adresa: Kněžskodvorská 33/A České Budějovice Telefon (ředitelna): Telefon a fax (kancelář): Internetová stránka: Zřizovatel: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích Žižkova 12, České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr.Miroslav Petrovský Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Třebízského 22/942, České Budějovice 2. Dobrovodská 94/728, České Budějovice 3. Průběžná 4, České Budějovice 4. Lidická 25, České Budějovice 5. tř.čsl. legií 688/8, České Budějovice

5 SŠ OSaP je součástí výchovně vzdělávací soustavy. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Organizace rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje žákům obsahově širší všeobecné vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Organizace poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělávání s výučním listem. Organizace dále poskytuje žákům a studentům ubytování, výchovně vzdělávací činnost, sportovní a zájmové činnosti v době mimo vyučování a celodenní výchovu. Může provozovat tuto činnost i ve dnech pracovního volna nebo v období školních prázdnin. Zabezpečuje stravování žáků a studentů a závodní stravování zaměstnanců škol a školských zařízení v souladu s platnými právními předpisy. Vyučovací hodina teoretických předmětů trvá 45 minut. Po druhé vyučovací hodině se zařazuje patnáctiminutová přestávka. Mezi ostatní vyučovací hodiny se zařazuje přestávka 5 nebo 10 minutová. Po 5 nebo 6 vyučovací hodině je zařazena 45 minutová přestávka na oběd. Třídy se na základě přijímacího řízení naplňují do počtu maximálně 30 žáků. SOU vyučovalo ve školním roce 2005/ žáků, kteří navštěvovali 21 tříd v tříletých učebních oborech Prodavač, Kadeřník, Krejčí, Aranžér, Fotograf, Cukrář, Pekař a Sladovník, 97 žáků ve čtyřech třídách studijního oboru Obchodník, 99 žáků ve čtyřech třídách čtyřletého studijního oboru Kosmetička, 86 žáků ve třech třídách denního nástavbového studia Podnikání v oborech obchodu a služeb a 12 žáků v jedné třídě denního nástavbového studia Potravinářský průmysl. SOŠ vyučovalo ve školním roce 2005/ žáků, kteří navštěvovali 8 tříd ve studijních oborech Management obchodu a služeb, Analýza potravin. Nástavbové studium při zaměstnání obor Podnikání v oborech obchodu a služeb navštěvovalo ve školním roce 2005/ žáků ve čtyřech třídách. Odborný výcvik je zajišťován na vlastních odloučených pracovištích, ve jednom soukromém středisku praktického vyučování a u dalších právnických nebo fyzických osob, které mají oprávnění k činnosti v daném oboru na základě smlouvy. S těmito pracovišti a středisky ředitel školy uzavírá smlouvu, v níž se stanoví zejména: 1. Druh činnosti, kterou žáci při odborném výcviku budou vykonávat (plnění osnov) 2. Místo konání odborného výcviku 3. Časový rozvrh odborného výcviku, jeho délka a den jeho zahájení 4. Počet žáků, kteří se zúčastní odborného výcviku

6 Odborný výcvik se uskutečňuje v souladu s učební osnovou a spočívá ve zhotovení výrobku, ve výkonu služeb nebo ve výkonu prací, které mají materiální hodnotu. V odborném výcviku je vyučovací jednotkou vyučovací den. V prvním ročníku nesmí být delší než šest hodin, ve vyšších ročnících studijních a učebních oborů nesmí být delší než sedm vyučovacích hodin. Vyučovací hodina v odborném výcviku trvá 60 minut. Odborný výcvik vyučuje učitel odborné výchovy ve skupinách. Procvičuje dovednosti pod svým dozorem nebo se odborný výcvik uskutečňuje pod dozorem instruktora. Odbornou praxi pro žáky SOŠ organizuje škola smluvně v délce 14 až 21 dnů podle ročníků za školní rok u různých organizací a firem. kde si žáci ověřují a prohlubují teoretické poznatky, nacvičují a získávají dovednosti při technologických, ekonomických, grafických, výtvarných a jiných činnostech. SŠ OSaP organizuje pro žáky školy zimní lyžařské výchovně výcvikové kurzy a letní sportovně turistické výcvikové kurzy v rozsahu stanoveném učebním plánem. Výchova mimo vyučování probíhá v domově mládeže a poskytuje žákům, při respektování jejich osobních zájmů, aktivní odpočinek, rozvíjí jejich schopnosti, nadání a zájmy, pomáhá jim při přípravě na vyučování. Výchovné poradenství zabezpečuje úsek teoretického vyučování pro SOU - ZŘ tři hodiny týdně a SOŠ - ZŘ tři hodiny týdně.

7 Seznam učebních a studijních oborů vyučovaných ve školním roce 2005/2006 Střední odborné učiliště obchodu, služeb a podnikání: Tříleté učební obory: H/001 Pekař H/002 Cukrář-výroba H/002 Sladovník-pivovarník H/001 Krejčí H/001 Fotograf H/004 Prodavač-smíšené zboží H/006 Prodavač-drogistické zboží H/009 Prodavač- textil a oděvy H/001 Kadeřník H/001 Aranžér Čtyřleté studijní obory: L/004 Kosmetička L/008 Obchodník Denní i dálkové nástavbové studium: L/521 Podnikání v oborech obchodu a služeb L/524 Podnikání L502 Potravinářský průmysl - dobíhá Střední odborná škola obchodu, služeb a podnikání: Čtyřleté studijní obory: M/001 Analýza potravin M/037 Management obchodu a služeb

8 Materiálně technické vybavení učeben SOŠ: Počet kmenových učeben: 14 Počet odborných učeben: 11 Odborné učebny: Psaní na stroji: 2 Výpočetní technika: 2 Odborná učebna JA: 1 Odborná učebna JN: 1 Tělocvična s posilovnou: 1 Laboratoř chemická: 1 Laboratoř biologická: 1 Laboratoř fyzikální: 1 Odborná učebna ob. Cukrář: 1 Jídelna: kapacita míst: 76 SOU: Počet kmenových učeben: 15 Počet odborných učeben: 4 Odborné učebny: Výpočetní technika: 2 Psaní na stroji: 1 Odborná učebna na výuku jazyků: 1 DM Kapacita pokojů: 35 Kapacita lůžek: 102 Společenská místnost: 1 Posilovna: 1 Studijní místnost: 1 Místnost zdravotně izolační: 1 Místnost pro kadeřnické práce: 1 Kuchyňka: 1 Prostor pro žehlení: 1 Žákovská knihovna: 1 Služební pokoj 1 lůžko: 1 Vybavení DM 4 televizory, 3 videa, studijní místnost vybavena psacími stroji a dvěma počítači připojenými na internet. Stravovací zařízení: Kapacita jídelny(počet míst): 90 Odloučená pracoviště: Průběžná: provozovny 2 pro kosmetičky 2 pro aranžéry 2 pro krejčové 1 pro kadeřnice učebna 1 Lidická: provozovna 1 pro kadeřnice ČSL.legií provozovna 1 pro kadeřnice Kněžskodvorská: provozovna 1 pro cukráře

9 b) přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva Analýza potravin M/001 MŠMT ČR dne čj /93-23 s platností od pro 1. ročníky/3.,4.roč./ Analýza potravin M/001 MŠMT ČR ze dne čj.25049/05-23 s účinností od l počínaje l.ročníkem /1.,2.roč./ Management obchodu a služeb M/037 MŠMT ČR dne čj /99-23 s platností od pro 1. ročníky /3.,4.roč./ Management obchodu a služeb M/037 MŠMT ČR dne ,čj.19277/ s platností nejpozději od l počínaje l.ročníkem/1.,2.roč./ Obchodník L/008 MŠMT ČR dne čj /97-23 s platností od pro 1. ročníky /3.,4.roč./ Obchodník L/008 MŠMT ČR dne ,čj / s účinností nejpozději od 1.září 2005 počínaje l.ročníkem /1.,2.roč./ Pekař H/001 Ministerstvo hospodářství dne čj. 4981/96-74 s platností od počínaje 1. ročníkem/3.roč./ Pekař H/001 MŠMT dne čj.23492/04-23 s platností od počínaje l.ročníkem /1.,2.roč./ Cukrář-výroba H/002 Ministerstvo hospodářství dne čj /95-74 s platností od počínaje 1. ročníky/3.roč./ Cukrář-výroba H/002 MŠMT ČR dne čj.23491/04-23 s platností od l počínaje l.ročníkem /1.,2.roč./ Sladovník-pivovarník H/002 MH ČR ze dne čj /95-74 s platností od počínaje 1. ročníkem Krejčí H/001 MŠMT ČR ze dne čj /01-23 s platností od počínaje 1. ročníkem Prodavač-smíšené zboží H/004 Prodavač-drogistické zboží H/006 Prodavač-textil a oděvy H/009 Ministerstvo hospodářství dne čj /94-74 s platností od počínaje 1. ročníky Aranžér H/001 Ministerstvo hospodářství dne čj /03-23 s platností od počínaje 1. ročníky Fotograf MŠMT 25.července 2001 čj / s platnosti od l počínaje l.ročníkem Kadeřník H/001 MŠMT ČR dne čj /98-23 s platností od počínaje 1. ročníky Kosmetička L/004 MŠMT ČR ze dne čj /01-23 s platností od počínaje 1. ročníkem Podnikání l/524 MŠMT ČR ,čj / s účinností od l počínaje l.ročníkem /1.,2.roč/ Podnikání v oborech obchodu a služeb L/521 (dálková forma studia) MŠMT ČR dne čj s platností od /3.roč./ Potravinářský průmysl l/502 (denní forma studia) MŠMT ČR dne , čj /92-21 s platností od 1.září 1992 počínaje 1. ročníkem

10 c) údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti Jmenný seznam pracovníků školy viz přiložená tabulka Počet hodin vyučovaných neaprobovaně vyjádřených v procentech: Označení úseku: SOŠ 3,73% SOU 9,78% SPV 25,65% Počet hodin vyučovaných neaprobovaně: Celkový počet pracovníků fyzických a přepočtených: Celkový počet pracovníků fyzických: Celkový počet pracovníků přepočtených Ředitel 1 1 Zástupci 6 6 MOV 20 19,5 Interní učitelé 58 53,01 Vychovatelky 5 5 Ostatní pracovníci 29 26,93 DVPP: Označení úseku: Počet účastníků DVPP: Počet navštívených akcí: SOŠ SOU SPV 4 3

11 Seznam pracovníků SŠ OSaP Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice Vedení školy: Titul, příjmení, jméno: Dosažené vzdělání: Délka praxe: Pracovní poměr na dobu: Mgr. Petrovský Miroslav PF Plzeň 18 neurčitou TV-ON Mgr. Sekyrka Antonín PF JU Č.Budějovice 10 neurčitou JN-D Mgr. Dřevikovská Masar.univ.Brno 34 určitou Ludmila obor EKO Mgr. Sedláková Alena PF Č.Budějovice 23 neurčitou ČJ-D Mgr.Kábelová Romana PF JU ČB 19 neurčitou Fy-ZT,NJ Svobodová Jaroslava ÚSO-DPS 26 neurčitou Zástupce pro OV Hruška Antonín ÚSO 37 určitou Vedoucí DM Ing.Eremiáš Josef VŠZ Zástupce pro ekonomiku 35 neurčitou

12 Ostatní pracovníci: Příjmení, jméno: Dosažené vzdělání: Délka praxe: Pracovní poměr na dobu: Judová Olga ÚSO-DPS 24 neurčitou Admin.pracovnice Glasserová Venuše ÚSO 31 neurčitou vedoucí str.zařízení Seberová Jiřina SOU 29 neurčitou vedoucí kuchařka Vávrová Hana SOU 36 neurčitou kuchařka Bláhová Zlatuše SOU 29 neurčitou kuchařka Lieblová Zdeňka ZŠ 10 neurčitou kuchařka Kinclová Eva ÚSO 16 neurčitou účetní str.zařízení Volfová Gabriela ZŠ 5 neurčitou pomocná kuchařka Kadlecová Jarmila ZŠ 3 neurčitou pomocná kuchařka Macháčková Miroslava SOU 1 určitou pomocná kuchařka Lohoňková Jarmila ÚSO 34 neurčitou finanční účetní Bajtová Jiřina ÚSO 39 neurčitou hospodářka Schmidtová Václava ÚSO 21 neurčitou účetní Benešová Milena ÚSO 21 neurčitou admin.pracovnice Dobošová Alena SEŠ 23 neurčitou PAM mzdová účetní Hampejs František SOU 32 neurčitou školník Hampejsová Viera ÚSO 28 neurčitou uklizečka Martínek Josef ÚSO 31 neurčitou Školník Vardžiková Denisa ÚSO 5 neurčitou Admin.pracovnice Elias Jiří SOU 4 neurčitou Údržbář Neznaj Robert ÚSO údržbář SD určitou

13 UOV: Příjmení, jméno: Dosažené vzdělání: Délka praxe: Pracovní poměr na dobu: Vaňková Jitka ÚSO-DPS 16 neurčitou vedoucí učitel OV Válková Marie ÚSO-DPS SD určitou vedoucí učitel OV Schestauberová Marie ÚSO-DPS 30 neurčitou učitel OV obor krejčová Horáková Ilona ÚSO-DPS 26 neurčitou učitel OV obor kadeřnice Kondrátová Jindřiška ÚSO-DPS 16 neurčitou učitel OV obor kadeřnice Špičková Ludmila ÚSO-DPS 27 neurčitou učitel OV obor kadeřnice Ludačková Nicol ÚSO-DPS 7 neurčitou učitel OV obor kadeřnice Trojáková Hana ÚSO 10 určitou učitel OV obor kadeřnice Tajrychová Iva ÚSO-DPS 14 neurčitou učitel OV obor kadeřnice Brožová Marie SOU-kurz PM 19 neurčitou učitel OV obor cukrář Sklenářová Blanka SOU-kurz PM 21 neurčitou učitel OV obor aranžér Tůmová Jana ÚSO-kurz PM 24 určitou učitel OV obor aranžér Kleinová Monika ÚSO-DPS 8 neurčitou učitel OV obor kosmetička Hlaváčová Michaela ÚSO 5 určitou učitel OV obor kosmetička Žižková Michaela ÚSO 9 určitou učitel OV obor kosmetička Hrdinová Věra ÚSO 1 určitou učitel OV obor kosmetička Bušková Hana ÚSO-DPS 32 neurčitou Mov obor prodavač Fialová Miluše ÚSO-DPS 18 neurčitou MOV obor prodavač Voráčková Jaroslava ÚSO-DPS MOV obor prodavač 25 neurčitou Vychovatelé: Příjmení a jméno: Dosažené vzdělání: Délka praxe: Pracovní poměr na dobu : Lohonková Eva ÚSO 36 neurčitou Vychovatelka Michlová Lubomíra ÚSO 22 neurčitou Vychovatelka Kadlecová Jiřina ÚSO 30 neurčitou Vychovatelka Šmídlová Jaroslava ÚSO Vychovatelka 35 neurčitou

14 Seznam učitelů SOŠ: Titul, příjmení a jméno: Dosažené vzdělání: Délka praxe: Pracovní poměr na dobu: Ing.Bjalkovová Jaroslava PhD. ZF JU,Doktoranské 15 neurčitou studium, DPS Mgr.Boháčová Hana FF UK Praha 19 neurčitou ČJ-JN Ing.Dvořáková Alena VŠZ Č.Budějovice 32 neurčitou obor EKO-ORG., DPS Ing.Faltýnová Jitka VŠE Praha Ekonomika 8 neurčitou podniku a obchodu,dps Ing.Hanzalová Jaroslava VUT Brno, JU ZF ČB 23 neurčitou DPS Ing.Hlavatý VŠZ Brno 24 určitou DPS Mgr.Chrastinová Alena PF JU Č.Budějovice 19 neurčitou VV-JR-JA Mgr.Jášová Barbora JU Č.Budějovice 15 neurčitou ČJ Mgr.Kadlec Vladimír JU PF Č.Budějovice 10 neurčitou AJ Ing Kadlecová Marie VŠZ Praha 11 neurčitou UK Praha, DPS Mgr.Kažimír Ladislav UK Praha 26 neurčitou CH-TV Mgr.Kocmanová Věra PF JU Č.Budějovice 14 neurčitou ČJ-VV Mgr.Kolářová Blanka ZU a JU Č.Budějovice SD určitou ČJ-JN Mgr.Kollariková Vlasta FF UP Olomouc 24 neurčitou ČJ-ON Mgr.Králová Květuše PF JU Č.Budějovice 34 neurčitou M-ZT Ing.Milotová Marcela VŠE Praha 23 neurčitou Ekonomika průmyslu Mgr.Petrová Lenka VŠ PF JU 18 neurčitou M-BI Mgr.Pišanová Martina Př UK Praha 8 neurčitou fak.př.-anal.chemie,dps Mgr.Rozhoň Petr JU PF Č.Budějovice 7 neurčitou F-VT Mgr.Růžička Jindřich VŠ JU Č.Budějovice 4 neurčitou TV-JŠ Ing.Řežábová Eva VŠCHT Brno 23 neurčitou Spec.sacharidy, DPS RNDr.Smíšková Yveta PřF UK Praha 16 neurčitou Životní prostředí, DPS JUDr.Hudek Milan VŠ SNB Holešov 23 určitou Mgr.Švihová Barbora VŠ H.Králové 6 neurčitou JA-JN Ing.Truc Jiří VŠ 24 neurčitou obor management Voráček Josef VŠ JU Č.Budějovice 36 určitou M-TV Mgr.Vrbová Jana PF JU Č.Budějovice 19 neurčitou JN-HV Ing.Weberová Ingrid VŠE Praha DPS 22 neurčitou

15 Seznam učitelů SOU: Titul, příjmení, jméno: Dosažené vzdělání: Délka praxe: Pracovní poměr na dobu: Mgr.Bártů Jarmila VŠ Brno 35 určitou EKO, PS-ZB Mgr.Bayerlová Olga PF JU Č.Budějovice 25 neurčitou ČJ-HV-JA Mgr.Bílková Jitka PF JU Č.Budějovice 13 neurčitou ČJ-VV Mgr.Doktorová Božena PF JU Č.Budějovice 23 neurčitou M-BI Bc.Dvořáková Jaroslava JU PF Č.Budějovice 16 neurčitou DPS Mgr.Faltýnková Bronislava PF JU Č.Budějovice 19 určitou RJ-ON, JA Flachsová Božena ÚSO 25 neurčitou ½ úvazku jako učitel OV pro obor krejčí Mgr.Gregorová Antonie VŠ Brno 35 určitou EKO Mgr.Hněvsa Břetislav PF JU Č.Budějovice 16 neurčitou M-Z Mgr.Jarolímová Helena VŠ 14 neurčitou RJ-VV,NJ Ing.Kaletová Jitka VŠZ Č.Budějovice 10 určitou Ped.minimum Mgr.Kolbanová Marie VŠ Brno 31 neurčitou EKO Mgr.Kovaříková Gabriela JU PF Č.Budějovice 7 určitou BI-CH Mgr.Králová Hana PF JU Č.Budějovice 40 určitou M-VV Mgr.Kubovská Libuše JU PF Č.Budějovice 17 neurčitou ČJ-NJ Ing.Lipánová Jana VŠ CHT Praha 13 neurčitou CH PhDr.Maříková Jana-Kunšteková FF UK Praha 18 určitou PF ČB JN Mgr.Neumannová Marcela PF JU Č.Budějovice 12 určitou Tv-Bi Mgr.Petr Ludvík PF JU Č.Budějovice 42 určitou CH-PŘ PhDr.Rynešová Jaroslava PF JU Č,Budějovice 34 neurčitou BI-ZZV, doktorát Mgr.Smažíková Marie PF JU Č.Budějovice 39 určitou JČ-TV Mgr.Tóthová Irena PF JU Č.Budějovice 21 neurčitou JČ-ON Mgr.Tůma Jiří PF JU Č.Budějovice 15 neurčitou M-ZT Ing.Zaimlová Zdeňka JU ZF Č.Budějovice 19 neurčitou DPS Ing.Zeman Robert JU ZF Č.Budějovice 10 neurčitou podnikatelský obor Mgr.Zenklová Lenka Př.F UK Praha 25 neurčitou BI-CH Bc.Štěchová Andrea PF JU Č.Budějovice 1 určitou TV-sport Mgr.Zochová Libuše PF JU Č.Budějovice ČJ-VV 34 neurčitou

16 Mga.Kníže Milan Karel Slezská univerzita Opava VŠ-tvůrčí fotografie 16 určitou Mgr.Pinkavová Vlasta PF Č.Budějovice ČJ-JN 19 určitou

17 d) údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení proběhlo v několika kolech. Přehled přijatých žáků v jednotlivých kolech přijímacího řízení podle statistického hlášení, počty jsou po I. kole přijímacího řízení. (viz příloha číslo 1) Počty přihlášených a přijatých absolventů tříletých učebních oborů pro nástavbové studium: denní forma studia: Podnikání L/ žáků přihlášených 60 žáků přijatých dálková forma studia: Podnikání L/ žáků přihlášených 60 žáků přijatých Přijímací řízení pro školní rok 2006/2007 Obor: Analýza potravin Celkový počet přijímaných: Přijato celkem: Přijato v I. kole Management obchodu a služeb Obchodník (2x odhl.) Kosmetička Kadeřník Aranžér II. kolo III. kolo IV. kolo Prodavačsmíšené zboží Prodavačtextil (1x odhl.) 0 3 (3x odhl.) 1(1x odhl.) a oděvy Cukrář-výroba Sladovníkpivovarník (1x odhl.) 1(1x odhl.) Pekař (1x odhl.) 1 Fotograf Podnikání Podnikání dálkové

18 e) přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků, o výsledcích závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek SOU Třída Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo Studijní průměr KOS ,29 KOS ,44 KOS ,59 K1A ,41 K1B ,43 K2A ,66 K2B ,82 K3A ,79 K3B ,40 KR ,61 KR ,97 KR ,80 C ,60 C ,18 C ,85 A ,28 A ,10 A ,79 F ,57 P ,83 P ,78 S ,24 S ,13 S ,94 OB ,44 OB ,46 OB ,78 OB ,51 NP1A ,85 NP1B ,45 NP ,55 DP1A ,59 DP1B ,66 DP ,53 DP PP ,55

19 SOŠ Třída Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo Studijní průměr M ,10 M ,42 M ,32 M ,97 AP ,44 AP ,37 AP ,37 AP ,68 Hodnocení chování: SOU Snížený stupeň z chování: 28 4 Pochvala ředitele: 15 5 Pochvala TU, MOV: Důtka ředitele: 24 0 Důtka TU, MOV: 69 8 Podmíněné vyloučení ze studia: 0 5 Vyloučení ze studia: 0 1 SOŠ

20 Výsledky ZZ ve šk. roce 2005/2006 Obor Počet žáků ve třídě Ukončilo Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakovalo část Opakovalo celou ZZ KA AR KR CU PE SL PR PR Výsledky maturitních zkoušek ve šk. roce 2005/2006 obor Počet žáků ve třídě Ukončilo Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakovalo část Opakovalo celou MZ leden KOS PP AP M OB NP DP Plnění učebních plánů a osnov Ve školním roce 2005/2006 byly splněny všechny výchovně vzdělávací cíle stanovené osnovami a tématickými plány. Všechny předmětové komise splnily stanovené úkoly. Konkrétní studijní výsledky je možno srovnávat podle jednotlivých pedagogických rad.

21 f) údaje o výsledcích inspekce ČŠI Ve školním roce 2005/2006 byla provedena kontrola ze strany ČŠI. (možnost k nahlédnutí u ředitele školy)

22 g) údaje o mimoškolních aktivitách Údaje o mimoškolních aktivitách - SOU - zahraniční aktivity- setkání partnerských škol projektu Sokrates v Bazilice v Českých Budějovicích Spolupráce školy s dalšími organizacemi Sportovní aktivity - úřad práce v Českých Budějovicích, Vědecká knihovna,jihočeské muzeum, - ČOI Č.Budějovice, OS pracovníků obchodu, Budvar Č.Budějovice - Samson Č.Budějovice, pivovar Dražič, Budvar České Budějovice - Madeta Č.Budějovice, pivovar Třeboň, Pekárny Srnín Pekast ČB - Velkoobchod HANA Č.Budějovice, Mlýny a těstárny Březí - Laktoprod Malšice, Masný průmysl Č.Budějovice - 3 lyžařské kurzy - Sportovně turistický kurz Účast ve sportovních soutěžích: Středoškolské hry v odbíjené dívek Středoškolské hry v košíkové dívek Středoškolská liga v sálové kopané Vánoční turnaje v košíkové, volejbale a sálové kopané Okresní přebor škol ve stolním tenisu Otevřené krajské kolo v softbalu Mikulášský turnaj v odbíjené ( v obou týdnech se zúčastnilo 17 družstev ) sportovní den školy Zdravý životní styl, protidrogová prevence Na začátku školního roku byl vytvořen minimální preventivní program. - u prvních ročníků přednášky na téma Osobnost a komunikace, prevence výskytu patologických jevů - třída A1 absolvovala v měsíci říjnu GO program na základně Dálava ve spolupráci s pedagogicko psychologickou poradnou - prosinec: proběhl monitoring patologických jevů u prvních ročníků a třídy KR2 společností CASRI Praha - září prosinec: seznámení tříd s výsledky praktické diagnostiky - u problematických jedinců doporučena konzultace v Krizovém centru - červen: realizovány dotazníky u prvních ročníků Praktická diagnostika třídních kolektivů. Ve druhém pololetí proběhly přednášky Trestní odpovědnost u druhých ročníků a Mentální anorexie a bulimie u ročníků prvních. Objednávání materialů, nahrávání videokazet, koordinace práce ostatních učitelů. Účast na setkávání s ostatními metodiky a na příslušných školeních. Spolupráce s : kriminální policií ČR, K centrem Háječek ped. psych. Poradnou, okresními a krajskými metodiky, CIM ČB Krizovým centrem, OHS, Magistrátem města Č.B., odbor soc. věcí Zdravotním ústavem Č.B.

23 Stravovací komise během školního roku hodnotila: 1. Dodržování hygienických předpisů z hlediska HACCP 2. Hygienu stravování, zejména expedici a údržba čistoty v jídelně 3. Dodržování pitného režimu, racionální strava obiloviny, zelenina, luštěniny, ovoce 4. Využití sezónních potravin, polotovarů (konveniencí) a jiných zlepšujících prostředků V průběhu školního roku neshledala žádné závažné nedostatky ani ve skladbě stravy z hlediska správné výživy Významnější kulturní akce - žáci se zúčastnili několika filmových představení, např. Román pro ženy, Anděl páně Jak se krotí krokodýli, Rafťáci Na výstavě Vzdělání a řemeslo reprezentoval obor krejčová a aranžér své výrobky formou módní přehlídky, kosmetička a kadeřník předvedly líčení a účesy na předvádějících modelkách. Předmětové exkurze a vzdělávací aktivity - ČNB, Komerční banka, Královská cesta Praha, Budvar ČB, VOO Týn nad Vltavou - Úřad práce České Budějovice, Zátkovy těstárny Březí, Radnice České Budějovice a historické jádro města, Architektura Kaplicko, Bytomalba, Předvánoční výzdoba a advent v Linci, Praha IKEA komplexní nabídka, HOBBY Výstaviště, Dům umění fotografie, Obchodní centrum Černý most Praha - Český Krumlov prohlídka historického centra - Český Krumlov Egon Schiele- výstava - Praha prohlídka historického centra Královská cesta - Třeboň přírodně historické památky, prohlídka pivovaru - Hluboká nad Vltavou prohlídka zámku a parku Ohrada návštěva ZOO - Kaplicko přírodní a historické památky - Linz prohlídka historické části města - Britská rada česko britské kulturní vztahy - Goethovo centrum film Good bye Lenin - Goethovo centrum vánoční zvyky - Protisk seznámení s provozem - Jihočeské muzeum různé expozice - Vědecká knihovna seznámení s provozem - Historické památky Českých Budějovic - Střední zemědělská škola vánoční výstava - Kubova Huť lyžařský výcvik 3 kurzy - Přední Výtoň turistický kurz - BEAUTY PRAGUE-Praha - BEAUTY EXPO-Praha - Umělecko průmyslové muzeum- Praha - Módní přehlídka ke Dni matek - Homole u Č.Budějovic Besedy o negativních jevech ve společnosti, besedy s pracovníky Úřadu práce v Českých Budějovicích, besedy v rámci vzdělávacího programu S tebou o tobě, přednášky na téma trestní zodpovědnost, osobnost a komunikace, beseda s pracovnicí ČMOS- Pracovně právní vztahy

24 Vzdělávací aktivity - střihový seminář - Praha - využití grantů a projektů v základní a střední škole - projektový management, aneb co mám dělat, když mi přidělí grant - agrese a šikana u dětí a mládeže - teaching culture proběhlo - ukázka práce s učebnicí Time to Talk - nové školské předpisy v oblasti BOZP - podzimní den enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty - setkání učitelů matematiky - kariérní systém pedagogických pracovníků - odborný lyžařský seminář - lyžařský a snowbordový kurz - ochrana člověka za mimořádných událostí - maturita podle nového šk. Zákona - seminář pro učitele NJ na SŠ maturitní jazyková úroveň B1 - šikana a její řešení ve školním prostředí - ochrana člověka za mimořádných událostí - správní řád - maturitní zkouška z cizího jazyka Prezentace školy - informační schůzky Občanského sdružení, Den otevřených dveří 2x, návštěvy ZŠ - výstava Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích, Burza škol - společenské večery závěrečných tříd učebních oborů, maturitní plesy studijních oborů kosmetička a potravinářský průmysl - projekt SOCRATES, UNIV Účast v předmětových soutěžích - Sportovní akce- turnaj v odbíjené, v kopané, sportovní den školy - soutěže - školní kolo olympiády v JA, JN, školní kolo soutěže v psaní na stroji Výchovné poradenství Na úseku SOU pracuje výchovný poradce, který je k dispozici 3 hodiny v týdnu, jednou za měsíc se schází se zástupci tříd a v rámci schůzek seznamuje žáky s akcemi školy - provádí registrace romských dětí ve spolupráci s ekonomickým úsekem školy - uskutečňuje poradenské rozhovory se žáky, konzultace s rodiči - Dny otevřených dveří - informuje o dalších možnostech vzdělání - řeší připomínky ze strany žáků - u závěrečných ročníků učebních oborů podává informace o vyplňování přihlášek na nástavbové studium - s třídním učitelem řeší přestupky a opatření ve třídách, docházku do školy a neomluvenou absenci

25 Údaje o mimoškolních aktivitách SOŠ Spolupráce školy s dalšími organizacemi - spolupráce s centrem ekologické a globální výchovy Cassiopeia - spolupráce s ekologickým klubem Tereza - spolupráce sekce odborných předmětů chemicko-biologických JU Č.Budějovice,PŘ fakulta UK Praha - práce na projektu SOCRATES + realizace nového projektu - Dům sociální péče ve Staroměstské ul. - ASŠK asociace škol.sport.klubů ČR - Středisko služeb školám okresní metodik Bi - spolupráce s Komerční bankou, ČSOB - spolupráce s VŠCHT Praha - Policie ČR Kolařík, Pavlice z protidrogového oddělení - Pedagog.psychologická poradna Č.Budějovice - spolupráce s Gymnáziem Jírovcova ul.č.bu - spolupráce s podniky a firmami ve kterých jsou laboratoře celkem 23 podniků a firem - spolupráce s Pedagogickým centrem v Č.Bu a Střediskem služeb školám v Č.Bu - spolupráce s Akademií věd ČR Č.Budějovice Sportovní aktivity - LVVK Nové Hutě - Sportovně turistický kurz Nové Hutě - středoškolský atletický pohár CORNI - okresní kolo v přespolním běhu - okresní kolo v házené - SFL futsalová liga - okresní kolo ve stolním tenisu - dívky - celoškolní soutěž Miss Hula Hup - středoškolskolské hry odbíjená dívky - středoškolské hry- košíková dívky - středoškolské hry košíková chlapci - vánoční turnaj v odbíjené dívky - vánoční turnaj v kopané - vánoční turnaj v košíkové - juniorský marathon - miss HOP celoškolní soutěž - velikonoční turnaj ve stolním tenise čtyřhry - Sportovní den školy - Sportovní den v partnerské FOS/BOS Passau - plavecký výcvik pro třídy OB2,AP3,AP4 Zdravý životní styl, protidrogová prevence - vypracování minimálního programu prevence - obnovení nástěnky,zprovoznění schránky na dotazy, konzultační hodiny pro žáky ( využilo asi 30 žáků) - přednášky a besedy pro žáky ( 1. roč.-osobnost a komunikace, 2. roč. beseda s Policií ČR-Trestní odpovědnost, 3. a 4. roč. seminář Informace o EU s aspektem na projekty a získání pracovního místa) - monitoring drogové scény a sociálního klimatu v ročnících ( celkem 8 tříd ) - schůzka preventistů s pracovníkem vědeckého pracoviště CASRI Praha a ředitelem školy ( rozbor výsledků monitoringu ) - GO program pro 2 třídy: OB4 ve dnech Dálava M2 ve dnech Dálava - výchovný protidrogový program ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou, Nerudova, ČB - pravidelné sledování novinek na protidrogové scéně a jejich zařazování na informační nástěnku - pravidelné odpovědi na anonymní dotazy žáků ( až 3 dotazy týdně )

26 - semináře, vzdělávání a účast na schůzkách organizovaných okresním preventistou - zařazování aktuální problematiky do hodin ON, TV, ZPV - spolupráce s ostatními pedagogy - spolupráce na společných projektech s p. B. Doktorovou ze SOU - spolupráce s vedením školy - spolupráce s okresním i krajským preventistou Významnější kulturní akce - filmové představení Anděl Páně - filmové představení Jak se krotí krokodýli - podvodní svět 3D-Praha - Salesiánské divadlo Pán much - filmové představení Doba ledová - Projekt Voda fenomén života prezentace práce tříd a vyučujících - účast žáků školy na oslavách studentských Majáles - návštěva Jihočeského muzea - návštěva Planetaria v Č.Bu - pravidelné návštěvy Státní vědecké knihovny - kulturní program Staročeské vánoce pro Dům sociální péče v Č.Bu - kulturní program Tradice velikonoc pro Dům sociální péče v Č.Bu - slavnostní pedagogická rady ke Dni učitelů Gomel Č.Bu - filmové představení Snowborďáci - slavnostním předávání maturitního vysvědčení na Malé scéně kulturního domu Metropol - akce pěveckého sboru: - v rámci prezentace programu Socrates v IGY - zajištění kulturního programu při předávání maturitních vysvědčení zpěv+hra na housle - zajištění kulturního programu Dni matek v Homolích Předmětové exkurze a vzdělávací aktivity odborná exkurze Jihočeské muzeum odborná exkurze Vyšší Brod odborná exkurze Český Krumlov odborná exkurze Gmünd odborná exkurze PrahaGaudeamus Brno odborná exkurze planetárium Č.Budějovice odborná exkurze Britské centrum ČB odborná exkurze Státní vědecká knihovna ČB odborná exkurze OD Prior odborná exkurze Galerie ČB odborná exkurze, Akademie věd ČR Praha,Č.Budějovice odborná exkurze Vánoční zvyky v Rakousku - Linz, Freistadt,Vídeň odborná exkurze čistička odpadních vod Č. Budějovice odborná exkurze SVK Č.Budějovice odborná exkurze Praha - veletrh fiktivních firem odborná exkurze Terezín odborná exkurze Jihočeské muzeum odborná exkurze Goethe institut odborná exkurze Radnice ČB odborná exkurze NP Podyjí odborná exkurze Horní Planá Lira odborná exkurze Pamětihodnosti Prahy odborná exkurze čistička odpadních vod Hrdějovice odborná exkurze Obchodní centrum odborná exkurze OD Baťa a Papion odborná exkurze Hlubocko a ZOO Hluboká nad Vltavou

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU Praha, září 2012 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Provozní řád je, podle ust. 28 odst. 1, písm. g) a 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/11 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 01. 09. 01. 05. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro), 10.00 hodin (úsek strojní, ekonomický) Státní

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vyšší odborná škola a střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I. Základní charakteristika školy Vyšší odborná škola a Střední pedagogická škola 794 01 Krnov, Jiráskova 1a právní forma: příspěvková organizace IČO: 00 60 12 92 IZO

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Základní informace - gymnázium adresa: Pontassievská 3, 669 02 Znojmo ředitel: RNDr. Leoš Gretz

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY EDUCAnet Soukromé gymnázium Brno, o.p.s. Arménská 21, 625 00 Brno - Bohunice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2008/2009 Strana 1 (celkem 12) Tato výroční zpráva je zpracována na základě 10 odst. 3 a

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 Cheb a/ charakteristika školy b/ přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva c/ údaje o pracovnících

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více