Dopady evropských doporučení ke kvalitě zdravotní péče poskytované v sociálních službách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dopady evropských doporučení ke kvalitě zdravotní péče poskytované v sociálních službách"

Transkript

1 Dopady evropských doporučení ke kvalitě zdravotní péče poskytované v sociálních službách Hana Janečková a Milena Johnová, 2013 Stručný přehled dokumentů Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy č. R(98)11 vládám členských států Rady Evropy 1 Organizace zdravotní péče pro chronicky nemocné. Pro revizi zákonných povinností a standardů jsou zajímavé zejména následující požadavky (detailnější přehled je v příloze): Orientace služeb na pomoc v přirozeném prostředí. U nás komplikace se zkušeností, že na straně ošetřujících lékařů přetrvává nechuť předepisovat domácí ošetřovatelskou péči. Požadavek na kontinuitu a flexibilitu je zakomponován ve standardech sociálních služeb a zdravotní péče, ale chybí koordinace zaměřená na člověka tak, aby se koordinovaly činnosti přes hranice sektorů Poskytování podpory pečujícímu okolí rodinám. Zdravotní pojišťovny nehradí edukaci jako výkon zdravotní péče ač standardy ošetřovatelství tuto činnost obsahují. Přístupy by měly být založené na důkazech ve standardech by se toto dalo lépe rozvinout, zejména ve standardu 5 individuální plánování průběhu služeb Nastolení rovnováhy mezi službami terapie a službami péče. V sociálních službách chybí jasná hranice směrem k péči zdravotní. Právní úprava sociálních služeb je příliš obecná na to, jak úzce je často nutno propojit služby na úrovni jednotlivých lidí. Pak bude možno naplnit další požadavek doporučení, kterým je Posílení spolupráci mezi jednotlivými sektory, a to nejen přímo u pacienta a zlepšit komunikaci mezi sektory Usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. září 2010 o dlouhodobé péči o starší osoby (2011/C 308 E/13) Dlouhodobá péče o starší osoby Vyzývá členské státy: aby bojovaly proti sociálnímu vyloučení seniorů a jakékoli diskriminaci založené na věku, 1 v překladu doc. MUDr. Ivy Holmerové PhD dostupné zde: CÍL 1 Na vědomí Strana 1 (celkem 11)

2 zajistily přístup k odpovídajícím službám zdravotní a sociální péče je základní zásadou evropského modelu solidarity, podporovaly odbornou přípravu, vzdělávání a opatření na znovu začlenění všech osob, včetně neformálních pečovatelů a osob, u nichž je potřeba odborné kvalifikace, které nesou odpovědnost za poskytování dlouhodobé péče seniorům, zohlednily potřebu neformálních pečovatelů, kteří zajišťují značný podíl péče o seniory, a přijaly konkrétní opatření na podporu a ochranu tohoto zdroje prostřednictvím odborné přípravy, odpočinku a sladění pracovního a rodinného života, přijaly záruky na ochranu základních práv osob přijímajících dlouhodobou péči, a že by za tímto účelem měly členské státy věnovat větší pozornost vyžadování kvality a plnění jejích kritérii při poskytování služeb, všemožně podpořily seniory, aby mohli zvládat život ve vlastní domácnosti a poskytly jim prostředky, jež jim pomohou v tomto prostředí lépe fungovat, vzhledem k tomu, že jde o nejlepší alternativu k institucionální péči, podle svých vnitrostátních právních předpisů regulovaly kvalifikační požadavky na pracovníky v sociální a zdravotní oblasti pečující o seniora aby navrhly a zavedly odpovídající systémy odborné přípravy, jež by pomohly zvýšit úroveň vzdělání pracovníků v systémech péče o seniory, a tak zlepšit kvalitu poskytovaných služeb, vedly informační politiku a politiku prevence zaměřenou na seniory a soustředily se přitom zejména na stravovací režim a prevenci rizik dehydratace, s ohledem na politiku EU pro seniory založené na zásadě společnosti pro všechny zajišťovaly osobám různých věkových kategorií plnou možnost aktivně se podílet na životě své komunity, a to bez ohledu na věk, zajistily domácí asistenci a zdravotní péče pro seniory, snížily zatížení osob pečujících o seniory nebo osoby s postižením a s cílem umožnit poskytovatelům péče vstup do zaměstnání zřídily integrované systémy péče. Usnesení Evropského parlamentu o modernizaci sociální ochrany a rozvoji kvalitní zdravotní péče (2004/2189(INI)) Sociální ochrana a kvalitní zdravotní péče Článek 14: zdůrazňuje, že hlavní roli v každém systému zdravotní a dlouhodobé péče musí hrát občan jako uživatel služeb a příjemce péče, jeho práva jsou klíčová a prvním a nejdůležitějším z nich je právo na úplné informace o vlastním zdraví, o možnostech zdravotní a dlouhodobé péče a o výběru péče, která je jednotlivými poskytovateli péče na trhu nabízena; dále vyzývá vlády členských států, aby přijaly účinná opatření k posílení postavení občana při využívání zdravotní i dlouhodobé péče, aby podpořily zlepšení dostupnosti informací pro občana a podmínky pro jeho svobodné rozhodování o využívání zdravotní a dlouhodobé péče Doporučujeme, aby všechny členské země Rady Evropy vypracovaly strategie k zajištění vysoké kvality zdravotní péče o chronicky nemocné 2

3 Závěry ve vztahu k revizi zákonných povinností poskytovatelů, zejména ke standardům kvality sociálních služeb Evropská doporučení jsou v zásadě souladu s nastavením zákonných povinností. Praktické provádění ale dává prostor pro uvažování, kde systém zlepšit. Chránit práva uživatelů služeb Revidovat funkčnost standardu krit. 1c a std. 2 do jaké míry vytváří podmínky pro zajištění práva na informace o svém (zdravotním) stavu a práva na rozhodování o způsobu péče. Problémem zůstává poskytování zdravotní i sociální péči v domácím prostředí. Je otázkou, jak posílit používání principu subsidiarity v sociálních službách, kde základem je podpora využívání zdrojů, které jsou nejblíže člověku (profesionální sociální služby by měly být až nejzazší možností). Nejspíš by se mělo upravit v 88 zákona 108/2006 Sb. Věnovat pozornost pečujícímu okolí snížení zatížení, vzdělávání. Spolupráce s přirozeným sociálním okolím člověka není de facto ve standardech upravena. Pouze v kritérium 8c, kde jde ovšem o rozvoj kontaktů s rodinou. Vytvářet podmínky koordinaci a kontinuitu péče téma je v rámci sociální péče ošetřeno v kritériu 5d) Role koordinátora plánování však v tomto kontextu nemusí přesahovat rámec jedné služby. Podporovat přístupy založené na důkazech (Evidence Based Practice 2 ). Pokud je základem takové praxe to, že sestra poskytuje holistickou péči, pracuje spíše s pacientem než na něm 3, pak by to znamenalo přiblížení zdravotnických přístupů k sociálním službám, jak jsou pojímány v 88 zákona 108/2006 Sb. ve standardech kvality. 2 K. Ann McKibbon: One of its main features is the reliance on the partnership among hard scientific evidence, clinical expertise, and individual patient needs and choices ( 3 CÍL 1 Na vědomí Strana 3 (celkem 11)

4 Příloha: Výběr doporučení, jejichž naplnění v péči o chronicky nemocné je v ČR nejvíce problematické 1. Všeobecné zásady Strategie zaměřené na zajištění vysoké kvality péče o chronicky nemocné by měly Zásada Stav Problém být přizpůsobeny specifickým potřebám chronicky nemocných klást důraz na autonomii pacientů být orientovány na chronicky nemocné žijící v domácím prostředí - Zákon 108 definuje domovy se zvláštním režimem, chráněné a podporované bydlení ; pečovatelskou službu, osobní asistenci, tísňovou péči, poradenství. - Zákon 372 definuje zdravotní péči poskytovanou ve vlastním sociálním prostředí pacienta ( 4) a v domácím prostředí pacienta ( 10) Existují různá zdravotnická zařízení následné péče nebo oddělení následné péče s různými názvy vedle LDN a dalších léčeben (včetně psychiatrických) jsou to oddělení dlouhodobé intenzívní ošetřovatelské péče (DIOP), dlouhodobé intenzívní péče (DIP), oddělení chronické intenzívní péče (OCHRIP), oddělení CHOP (chronické ošetřovatelské péče) nebo DOP (dlouhodobé ošetřovatelské péče), někdy jen následné péče, ošetřovatelské péče Zák 108 individualizace péče. Individuální plánování služby 89 užívání omezovacích prostředků Zákon č. 372 práva pacientů Zák PnP - pečovatelská služba, osobní asistence, tísňové služby, Při nedostatku zdravotnického personálu v pobytových službách není možno zavést domácí zdravotní péči Dle jakých právních předpisů? Zák. 372/2011, 4 a 10 Není jednotný systém. Uvnitř veřejné nemocnice existuje soukromý subjekt poskytující dlouhodobou intenzívní péči. Řeší se pouze zdravotní stránka nikoli psychosociální potřeby, kvalita života. podpora rozhodování lidí s demencí PnP nemotivuje k využívání terénních a ambulantních sociálních služeb; Nesoběstační klienti jsou nositeli vysokých finančních zdrojů pro 4

5 dostupné a spravedlivé důraz na primární a sekundární prevenci odlehčovací služby Zák. 372, 10 domácí zdravotní péče, návštěvní služba lékaře a sestry Zák. 148, 22 domácí zdravotní péče (odbornost 925) Zák. 108 neřeší komunitní plánování pouze na úrovni kraje Zák. 148 Zdr. pojišťovny zodpovídají za tvorbu sítě zdravotních služeb 108 poradenské služby, sociálně-aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služby pro pečující rodiny pobytová zařízení chybí motivace k sociálnímu začleňování cena služeb zřejmě příliš vysoká; subjektivní překážky; Trvá neochota PL předepisovat domácí péči, zejména některé výkony (podávání léků, fyzioterapii) Obce nemají zákonnou povinnost zabezpečit péči (mají své priority) existují regiony bez dostupných sociálních služeb nebo s nízkou vybaveností službami (Praha) Zdr. pojišťovny podporují lůžkovou, nikoli domácí péči; V ústavní zdravotní péči podporují v současnosti více akutní a intenzívní péči; dlouhodobá ošetřovatelská péče je podhodnocena Chybí společné komunitní plánování zdravotně sociální péče Redukce objemu prostředků přidělovaných ze SR na podporu zdraví Zdraví 21 Národní program zdraví Nedostatečná schopnost multidisciplinární spolupráce na všech úrovních Národní plán přípravy na stáří a stárnutí populace Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc na léta Jeho příprava schválena Usnesením vlády č. 741 ( ) zapojení rezortů MZ, MPSV, MŠ, MS podpora prevence, včasné diagnostiky, systémového financování, získávání CÍL 1 Na vědomí Strana 5 (celkem 11)

6 kontinuitu a flexibilitu péče podporu a poradenství nejen pacientům, ale i jejich rodinám, a to včetně praktické, sociální i emoční podpory epidemiologických dat, vytvoření sítě pracoviště včetně specializovaných center, podpora péče v domácím prostředí (edukace pečujících rodin) 108 individuální plánování, využívání služeb v přirozeném prostředí (standardy) 372 definuje akutní i následnou péči, ústavní i terénní péči 108 služby poradenství Podpůrné svépomocné skupiny Projekt Pečuj doma Moravskoslezský kruh a Diakonie ČCE Pečující on-line UK, 3.LF. T. Tošnerová Není legislativně podpořena komunitní sociální práce a práce komunitních sester (včetně jejich financování), nejsou definovány pracovní pozice pro zajištění kontinuity služeb a flexibility péče v komunitě (pro case management, pro sociální brokerství; disease management) Je definována povinnost uskutečňovat komplexní hodnocení funkčního stavu pacienta? kde, jaké metody? Kdo má povinnost je provádět. Praktický lékař? Geriatrické a rehabilitační konference nejsou financovány. Chybí edukační programy pro rodinné příslušníky Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením (necelé 2 mil. na investice a necelých 15 mil. Kč neinvestiční projekty). Program grantové podpory. Vše v gesci oddělení zdravotně sociálních programů MZČR. Podle vyhlášky 55/2011 Sb. edukace považována za činnost všeobecné sestry, kterou může provádět bez odborného dohledu a bez indikace lékaře Nesystémové financování (pouze z dotací MZČR a ESF) Zdravotní pojišťovny nehradí edukaci jako výkon zdravotní péče. Sestry domácí péče 6

7 poskytovat pacientům edukaci tak, aby co nejlépe zvládali obtíže související s jejich zdravotním stavem přístupy by měly být založené na důkazech mít jasné a realistické záměry odbornost 925 edukace pacienta a pečující rodiny viz výše poskytování zdravotní péče regulováno zákonem a vyhláškami péče lege artis Standardy kvality sociálních služeb dle zák. 108: sociální začleňování, normalita individualizace péče zachování důstojnosti a práv uživatelů rovnost, dostupnost, partnerství viz výše chybí informace a data o potřebách, očekáváních a stížnostech starších lidí (prostřednictvím dotazníků, konzultací, debat), není dostatek podkladů a tvrdých dat umožňujících zhodnocení současné situace některé cíle se v praxi stále nedaří naplňovat - problémy na úrovni managementu a podpory personálu, dostupnosti pomůcek a moderních technologií; v pobytových zařízeních často nedostatečná diagnostika a nedostatečná nebo nevhodná terapie (deprese, demence, bolest nediagnostikovány, neléčeny; behaviorální sympomy - tlumeny) integrovány mezi národní priority umožňovat mezinárodní výměnu zkušeností a myšlenek Národní plán pro Alzheimerovu nemoc Národní plán přípravy na stárnutí Program vyrovnávání příležitostí Národní program zdraví Projekt Pohybová aktivita v podpoře zdraví. zastoupení v Alzheimer Europe AGE platform Europe Evropské partnerství WeDo (Život 90) Zde důraz na podporu zdravého stárnutí není mezi prioritami CÍL 1 Na vědomí Strana 7 (celkem 11)

8 2. Rovnost a dostupnost. Zcela zásadní pozornost by měla být věnována rovnosti a dostupnosti zdravotní péče, a to zejména v následujících aspektech Zásada Stav Problém Zajistit rovnost v přístupu ke zdravotní péči, redukovat finanční bariéry ze strany veřejných rozpočtů a pojištění, limitovat příspěvky pacientů samotných Dle Rozsah a podmínky zabezpečení a hrazení zdravotní péče o osoby, kterým se poskytují pobytové služby v zařízeních sociálních služeb uvedených v 34 odst. 1 písm. c) až f), upravují zvláštní právní předpisy (zák. 48/1997). Ošetřovatelská a rehabilitační péče je těmto osobám poskytována především prostřednictvím zaměstnanců zařízení uvedených v předchozí větě ( 34), kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního právního předpisu (96/2004 Sb.) Zák 372, 11. (8) Poskytování zdravotních služeb v zařízeních sociálních služeb podle odstavce 2 písm. b) je poskytovatel sociálních služeb povinen před jejich započetím oznámit krajskému úřadu příslušnému podle místa jejich poskytování. Při poskytování zdravotních služeb je poskytovatel sociálních služeb povinen dodržovat povinnosti stanovené poskytovateli v 45 odst. 1, odst. 2 písm. n), 51 odst. 1 a 53 odst. 1. Spory o rozsahu hrazení zdravotní péče v odbornosti 913 a 925 (podávání léků, kontinenční pomůcky), pojišťovny odmítají hradit tzv. sypání prášků do úst je-li to méně kvalifikovaná práce, je třeba dohodnout, kdo ji má dělat, a kdo ji má hradit v současnosti nelegální stav (PSS podávají léky!, protože chybějí sestry) Tlak na poskytování příliš náročné ošetřovatelské péče, kterou pobytová sociální služba, vzhledem k nedostatku zdravotních sester, není schopná zajistit (peg, umělá plicní ventilace...); nedostatečná léčba vs. nevhodná nebo přílišná medikace (tlumení); návaznost domácí zdravotní péče a pečovatelské služby zdravotní péče dofinancovávána poskytovatelem soc. služeb Některé ADP orientovány pouze na zisk péče není poskytována jako komplexní pouze výkony hrazené pojišťovnou Některé ADP překračují zákon ačkoli mají smlouvu s pojišťovnou poskytují péči za přímou úhradu pacientem nebo vykazují nereálné množství výkonů - to vše, aby pokryly své náklady, příp. vykazovaly zisk. V současné době se hledají činnosti, které by bylo možné vykazovat jako ekonomicky náročnější variantu péče a bylo by tudíž možné vybírat od pacienta platbu za tento druh péče. domácí hospicová péče Uspokojit potřeby celé populace, zejména jejích vulnerabilních skupin Zdravotnické zákony -zdr. péče o seniory a osoby se zdravotním postižením v pobytových službách - zdr. péče o osoby bez přístřeší 8

9 Ustanovit opatření ke zvládání čekacích dob a přiměřeným způsobem zajistit rovný přístup a to jednak v akutní, ale i chronické péči Redukovat čekací listy a doby pro poskytování domácí péče, geriatrických služeb, péče v institucích včetně ošetřovatelských zařízení. Cílem je co nejvíce nahradit péči v institucích alternativními možnostmi. Garantovat nediskriminační přístup k chronicky nemocným Dle zákona o soc. službách nutno vést seznam neuspokojených zájemců o službu Zákony zdravotnické i sociální dávají možnost Národní akční plán pro Alzheimerovu chorobu Podle Ústavy a zákonů mají všichni rovná práva. Nerovnoměrnost nabídky pobytových služeb dlouhé čekací doby (např. v Praze), nejistota a bezmoc rodin; nedostatek informací o poskytovaných službách Chybí politická vůle a dobře nastavené financování. Poskytování domácí péče není podporováno systémem financování (PL často odmítají indikovat DP tam, kde by byla vhodná) problémy s úhradou provedených výkonů. Nedostatek geriatrů. Nedostatečná síť různorodých a flexibilních služeb pro seniory a chronicky nemocné v komunitních gerontologických centrech. Chybí ochota přistupovat flexibilně k řešení individuálních případů, které nejsou zařaditelné do žádné škatulky. Změnit chování personálu, zlepšit komunikaci (neinfantilizovat, neponižovat, nechovat se hrubě, respektovat intimitu, nezanedbávat péči ap.). Nepřepečovávat, začleňovat, nabízet aktivitu. Zvyšovat kvalifikaci personálu v zařízeních i v komunitě. Pracovat na změně chování celé společnosti ovlivňovat postoje, vzdělávat v toleranci a ochotě pomáhat. Dobrovolnické programy posilování empatie, úcty ke slabšímu. 3. Integrace Vypracovat a přijmout komprehenzivní a integrovanou politiku a strategii: Zásada Stav Problém CÍL 1 Na vědomí Strana 9 (celkem 11)

10 Poskytování přiměřeného spektra služeb, které jsou orientovány na pacienty a jejich prostředí v komunitě Nastolení rovnováhy mezi službami terapie a službami péče ( care a cure ) s cílem posílit služby pro chronicky nemocné, které jsou zaměřeny na rehabilitaci a dlouhodobou péči posílit spolupráci mezi jednotlivými sektory, a to nejen přímo u pacienta, ale také v obecných a organizačních opatřeních Propojit a zlepšit komunikaci mezi domácí péčí, nemocnicí a jinými institucemi. 108/ / /2011 standardy kvality Akční plán pro Alzheimerovu nemoc Pojišťovny uzavírají smlouvy o poskytování domácí péče s nemocnicemi jako kompenzaci za zrušení lůžek Chybí komunitní plánování a definování role komunity při tvorbě spektra služeb. Není zřejmé, že by k tomu byla politická vůle. Politická vůle a platby pojišťoven (vedené zřejmě lobbystickými tlaky farmaceutických firem a výrobců technologií) směřují především do oblasti terapie na úkor služeb péče (disabling model je stále ve hře); do oblasti akutní péče na úkor péče dlouhodobé Nedaří se propojovat zdravotněsociální péči ani přímo u pacienta (definovat co je zdravotnické a co sociální nebo spíše dokázat spojit obě oblasti do jednoho smysluplného celku) ani v rámci organizací (např. plánované propouštění z akutní do domácí péče, spolupráci nemocnic a sociálních služeb apod.). ani na úrovni ministerstev Je to dobře nebo špatně? 4. Kontinuita a koordinace služeb pro chronicky nemocné Nový význam a silnější postavení praktického lékaře Týmy primární péče důležité pro zajištění kontinuity péče Financování zdravotnických služeb tak, aby byla možná koordinace a kontinuita služeb Zlepšovat komunikaci mezi odborníky a službami různých sektorů Příprava posílení role PL - v čem? viz výše domácí péče poskytovaná nemocnicemi Zákon o ochraně osobních dat Zákon 372/2011 práva pacientů; Sdělování informací Identifikační a iniciační role budou o to lékaři stát, budou na to připraveni, budou to umět? Kdo bude členem těchto týmů primární péče (též sociální pracovník, rodina?) Ale co dál? Návaznost na sociální služby, neformální péči budou to nemocnice umět? Mezioborové vzdělávání ale certifikáty jsou udělovány oborově. (pro zdravotníky, pro pracovníky v soc. službách) Vázne mezioborová komunikace 10

11 o zdravotním stavu ( 45 g); mezi zdravotníky a pracovníky v sociálních službách o pacientovi smysluplné předávání informací o zdr. stavu. Podporovat laické pečující (rodiny a dobrovolníky) Monitorovat a vyhodnocovat návaznost péče, vytvořit přiměřenou dokumentaci a registrační systémy Odlehčovací služby dle zák 108 Podpůrné skupiny rodinných pečovatelů - CALS Stále minimální úsilí o edukaci, informací je nedostatek, PnP nezaručí, že rodinný příslušník poskytne péči kvalitně je třeba edukačních programů, technických pomůcek; využít poradenství a edukace po internetu ( a.cz; cz, ) Neprovádí se ačkoli data se sbírají (sociální a zdravotnická dokumentace, vykazování pojišťovnám) Vytvořit indikátory a systém vyhodnocování kvality zdravotní péče Inspekce kvality dle zák. 108 a zák. o Státní kontrole Odborná kontrola kvality např. audity ČALS Dalšími částmi jsou: 5. Pacientské organizace 6. Edukace a vzdělávání 7. Výzkum 8. Implementace CÍL 1 Na vědomí Strana 11 (celkem 11)

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union Rozvoj hledání průniků a společných víceoborových řešení konference pořádaná pod záštitou Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 27. 5. 2014 Aktivity Institutu důstojného

Více

kvalitních služeb rané péče o děti KRÁTKÁ ZPRÁVA Česká republika, 10. 11. listopadu 2015 Poskytování

kvalitních služeb rané péče o děti KRÁTKÁ ZPRÁVA Česká republika, 10. 11. listopadu 2015 Poskytování Vzájemné hodnocení (tzv. peer review) v oblastech sociální ochrany a sociálního začleňování 2015-2016 Poskytování kvalitních služeb rané péče o děti KRÁTKÁ ZPRÁVA Česká republika, 10. 11. listopadu 2015

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

Deset let ombudsmana jako národního preventivního mechanismu

Deset let ombudsmana jako národního preventivního mechanismu Deset let ombudsmana jako národního preventivního mechanismu Od roku 2006 provádí ochránce systematických návštěv zařízení, kde se nacházejí osoby omezené na osobní svobodě, a posiluje jejich ochranu před

Více

Změny povinností poskytovatelů včetně nového znění standardů kvality sociálních služeb

Změny povinností poskytovatelů včetně nového znění standardů kvality sociálních služeb Změny povinností poskytovatelů včetně nového znění standardů kvality sociálních služeb První návrh změn pro konzultace, leden 2013 V souladu se zadávací dokumentací a přijatou nabídkou řešení veřejné zakázky

Více

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení 1. Úvod Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky,

Více

SYSTÉMOVÉ PRIORITY. Priorita B: Zvýšení informovanosti. Priorita C: Podpora bezbariérovosti (prioritně v Kyjově) Priorita D: Rozvoj dobrovolnictví

SYSTÉMOVÉ PRIORITY. Priorita B: Zvýšení informovanosti. Priorita C: Podpora bezbariérovosti (prioritně v Kyjově) Priorita D: Rozvoj dobrovolnictví SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita A: Podpora a rozvoj sociálních služeb v rámci procesu komunitního plánování a jejich návaznost na další oblasti rozvoje regionu s důrazem na spolupráci a financování Priorita

Více

Diakonie ČCE středisko ve Dvoře Králové Výroční zpráva 2009

Diakonie ČCE středisko ve Dvoře Králové Výroční zpráva 2009 Obsah strana 1. Úvodní slovo... 3 2. Poslání a cíle organizace... 4 3. Stručná historie... 4 4. Struktura organizace... 5 4.1. Správní rada střediska... 5 4.2. Pracovníci střediska... 5 4.3. Dozorčí rada

Více

PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ

PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ 1. RODINA, DÍTĚ A MLÁDEŽ Cíl: 1.1.Udržení a rozvoj stávajících služeb opatření 1.1.1. Udržení a rozvoj Rodinného centra Sedmikráska 1.1.2. Udržení a rozvoj Sociálního centra

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Pracovní verze, srpen 2011 Text neprošel jazykovou korekturou. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Obsah 1. Předmět

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 20.5.2014 Úřední věstník Evropské unie L 149/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

Informace o systému péče o dítě v ČR a projednávaných změnách

Informace o systému péče o dítě v ČR a projednávaných změnách Informace o systému péče o dítě v ČR a projednávaných změnách Vláda ČR předložilo Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k projednání novelu zákona o vzdělávání lékařů (zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání

Více

Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc 2016-2019. Martina Mátlová Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.

Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc 2016-2019. Martina Mátlová Česká alzheimerovská společnost, o.p.s. Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc 2016-2019 Martina Mátlová Česká alzheimerovská společnost, o.p.s. Zpráva o stavu 2015, str. 11 2 Zpráva o stavu 2015, str. 10 3 Zpráva o stavu 2015, str. 12 4

Více

Plán rozvoje organizace 2016-2018

Plán rozvoje organizace 2016-2018 Plán rozvoje organizace 2016-2018 Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, p. o. Mgr. Eva Machová, únor 2016 Obsah: 1. Analýza aktuálního stavu. 3 1.1 Charakteristika organizace. 3 1.2 Doplňková činnost..

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace Šikulova 1438, 666 02 Předklášteří Standard kvality sociálních služeb č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Domova pro seniory Předklášteří

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

NOVÉ MOŽNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ PROFESE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

NOVÉ MOŽNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ PROFESE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK NOVÉ MOŽNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ PROFESE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK Zdenka Šándorová Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

Dlouhodobá péče v komunitě zkušenosti a dobrá praxe v obcích. Iva Holmerová Petr Wija

Dlouhodobá péče v komunitě zkušenosti a dobrá praxe v obcích. Iva Holmerová Petr Wija Dlouhodobá péče v komunitě zkušenosti a dobrá praxe v obcích Iva Holmerová Petr Wija Délka života ve zdraví (2011) 2011 ženy muži hly 63,6 62,2 le 80,7 74,7 % hly 78,8% 83,3% rozdíl muži ženy: 6 let (LE),

Více

Dokument ze zasedání 7. 3. 2012 B7-0148/2012 NÁVRH USNESENÍ. předložený na základě prohlášení Rady a Komise

Dokument ze zasedání 7. 3. 2012 B7-0148/2012 NÁVRH USNESENÍ. předložený na základě prohlášení Rady a Komise EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 7. 3. 2012 B7-0148/2012 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě prohlášení Rady a Komise v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu o vytvoření strategie

Více

Národní strategie v prevenci dekubitů a podpora světového dne STOP dekubitům. Nina Müllerová Michaela Hofštetrová Knotková Alice Stranadová

Národní strategie v prevenci dekubitů a podpora světového dne STOP dekubitům. Nina Müllerová Michaela Hofštetrová Knotková Alice Stranadová Národní strategie v prevenci dekubitů a podpora světového dne STOP dekubitům Nina Müllerová Michaela Hofštetrová Knotková Alice Stranadová Deklarace z Rio de Janeira říjen 2011 Prevence dekubitů je jedním

Více

AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY na období 2005 až 2006

AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY na období 2005 až 2006 AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY na období 2005 až 2006 ODBOR PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2011 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE aktualizace 2011 Dokument Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje

Více

Návrh opatření k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti základní principy

Návrh opatření k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti základní principy Návrh opatření k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti základní principy Preambule Na základě plnění Cíle vlády č. 09.02 a úkolu uloženého usnesením vlády č. 1151 ze dne 15. 10. 2007 k

Více

Moderní rehabilitace její organizace a systém zaměřená k inkluzi lidí s poškozením mozku

Moderní rehabilitace její organizace a systém zaměřená k inkluzi lidí s poškozením mozku Moderní rehabilitace její organizace a systém zaměřená k inkluzi lidí s poškozením mozku Doc. MUDr. Olga Švestková, Ph. D. přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze

Více

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017 III. Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017 Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017 (dále jen Národní program HIV/AIDS

Více

B. SPECIÁLNÍ ČÁST OBSAH

B. SPECIÁLNÍ ČÁST OBSAH . SPEIÁLNÍ ČÁST OSH 1. Detoxifikace 2. Terénní programy 3. Kontaktní a poradenské služby 4. mbulantní léčba 5. Stacionární programy 6. Krátkodobá a střednědobá ústavní léčba 7. Rezidenční péče v terapeutických

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. CELLO - Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. CELLO - Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK Dlouhodobá péče v komunitě zkušenosti a dobrá praxe v obcích Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. CELLO - Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK Délka života ve zdraví (2011) 2011 ženy muži

Více

NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/2012

NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční a kombinovaná Akademický rok: 2011/2012 Jedná se o

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

Sborník. Vzdělávání k rozvoji kvality poskytování pečovatelských služeb

Sborník. Vzdělávání k rozvoji kvality poskytování pečovatelských služeb Sborník vzdělávacího programu Vzdělávání k rozvoji kvality poskytování pečovatelských služeb QQT, s.r.o. Zpracovala: Mgr. Ilona Čtvrtníková 2012 Vzdělávací program byl realizován v rámci veřejné zakázky

Více

Role praktického lékaře v péči o seniory Hana Matějovská Kubešová

Role praktického lékaře v péči o seniory Hana Matějovská Kubešová Role praktického lékaře v péči o seniory Hana Matějovská Kubešová Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství Česká gerontologická a geriatrická společnost Starý Smokovec 11.10.2012 Současné podmínky

Více

Zápis ze 7. schůze podvýboru pro oblast zdravotní péče, vzdělávání a prevenci ze dne 21. května 2015

Zápis ze 7. schůze podvýboru pro oblast zdravotní péče, vzdělávání a prevenci ze dne 21. května 2015 Zápis ze 7. schůze podvýboru pro oblast zdravotní péče, vzdělávání a prevenci ze dne 21. května 2015 Přítomni za podvýbor pro oblast zdravotní péče, vzdělávání a prevenci: Antonín Pavel, Brázdil Milan,

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Etika zdravotnictví v kontextu sociologie medicíny. PhDr. Eva Křížová, Ph.D. Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny 2.

Etika zdravotnictví v kontextu sociologie medicíny. PhDr. Eva Křížová, Ph.D. Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny 2. Etika zdravotnictví v kontextu sociologie medicíny PhDr. Eva Křížová, Ph.D. Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny 2. LF UK 2016 Otázky Jak se mají lidé ve vyspělých společnostech dostávat

Více

Výroční zpráva za rok 2009. Agentura domácí péče LADARA, o.p.s

Výroční zpráva za rok 2009. Agentura domácí péče LADARA, o.p.s Výroční zpráva za rok 2009 Agentura domácí péče LADARA, o.p.s strana 1 (celkem 11) Obsah Slovo předsedkyně představenstva... 3 1. Sídlo Agentury domácí péče LADARA... 4 2. Územní působnost Agentury domácí

Více

Personální a organizační zajištění sociální služby

Personální a organizační zajištění sociální služby Personální a organizační zajištění sociální služby SQ 9 1. Personální politika příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, Golovinova 1559, 432 01 Kadaň má za cíl zajistit kvalifikovaný

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace projektů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015 byl zpracován v rámci individuálního

Více

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 26. února 2001, o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění použití železniční infrastruktury a o bezpečnostní certifikaci EVROPSKÝ

Více

V Bruselu dne 19.6.2014 COM(2014) 371 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ

V Bruselu dne 19.6.2014 COM(2014) 371 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.6.2014 COM(2014) 371 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ Druhá zpráva Komise Radě o provádění doporučení Rady 2009/C 151/01 o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí

Více

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb I. Společné cíle, opatření a aktivity Priorita 1: Zajištění investic do sociální infrastruktury 1.1 Podpora investičních záměrů dle priorit jednotlivých

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Fokus Praha, o. s. Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální rehabilitace 7802447 Terénní Ambulantní

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro regionální rozvoj

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro regionální rozvoj EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro regionální rozvoj 21. 4. 2015 2015/2052(INI) NÁVRH ZPRÁVY o evropských strukturálních a investičních fondech a řádné správě ekonomických záležitostí: pokyny k uplatňování

Více

Návrhy na úpravu stávajícího systému podpory zaměstnávání OZP variantní řešení

Návrhy na úpravu stávajícího systému podpory zaměstnávání OZP variantní řešení Návrhy na úpravu stávajícího systému podpory zaměstnávání OZP variantní řešení Návrh na úpravu stávajícího systému podpory zaměstnávání OZP Byly zpracovány 3 variantní návrhy úpravy systému podpory zaměstnávání

Více

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 Obsah Úvod... 2 VIZE... 4 Struktura akčního plánu... 5 Strategická cesta 1: Čím dříve, tím lépe... 6 Strategická cesta

Více

Komunitní plán obcí Frýdlantska

Komunitní plán obcí Frýdlantska Op7-1 Zmapování potřebnosti lůžek pro osoby v krizových životních situacích Zjištění velikosti cílové skupiny, jejíž klienti by využívali pobyt v azylovém domě, kteří poptávají služby ubytovny nebo levného

Více

Evropská charta pacientů seniorů

Evropská charta pacientů seniorů Evropská charta pacientů seniorů Doporučení Evropské sekce Mezinárodní gerontologické asociace z roku 1997 ve znění, které bylo v roce 1998 schváleno výbory České gerontologické a geriatrické společnosti

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Úkol 2 Druhým dílčím úkolem aktivity je zmapovat charakter intervencí (činností) vykonávaných sociálními

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010 Přítomni: MUDr. Milena Černá, Mgr. Dana Hacaperková, Mgr. Petr Hanuš, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons), Bc. Radmila Jiříčková, Mgr. Danka

Více

5. AMBULANTNÍ STACIONÁRNÍ PÉČE

5. AMBULANTNÍ STACIONÁRNÍ PÉČE 5. AMBULANTNÍ STACIONÁRNÍ PÉČE Ambulantní léčebná a preventivní péče ve zdravotnických a nezdravotnických zařízeních. Specializovaná ambulantní péče poskytovaná diferencovaně uživatelům všech typů návykových

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Základní informace o poskytované sociální službě. Domov pro seniory Jižní Město a Ošetřovatelské centrum

Základní informace o poskytované sociální službě. Domov pro seniory Jižní Město a Ošetřovatelské centrum J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě Domov pro seniory Jižní Město a Ošetřovatelské centrum Vypracoval : Horáčková Jana Schválil: Mgr. Leoš Valigurský

Více

Zapojování psychiatrů do komunitních sociálních služeb

Zapojování psychiatrů do komunitních sociálních služeb Zapojování psychiatrů do komunitních sociálních služeb MUDr. Petr Hejzlar Psychiatrické oddělení Pardubické krajské nemocnice a.s. Péče o duševní zdraví X. sjezd Psychiatrické společnosti ČSL JEP 12. 15.

Více

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 1 Obsah Úvod... 3 A. Analytická část... 4 A. 1 Východiska zpracování, podklady a vstupy... 4 A. 2 Základní demografické a socioekonomické

Více

Z á p i s. ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání Dne 20. června 2014 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí od 9:30 hod. do 12:30 hod. Přítomni

Více

23.5.2012. Zařízení prokazatelně hlásí pacienty do Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek (NRULISL).

23.5.2012. Zařízení prokazatelně hlásí pacienty do Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek (NRULISL). 9. SUBSTITUČNÍ LÉČBA Ambulantní časově předem neomezená udržovací léčba substituční látkou. Je určena osobám závislým na opiátech často s přítomností psychických a somatických komplikací. Jejím cílem je

Více

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ZÆhlav A5 oranzove.qxd 21.10.2003 8:50 StrÆnka 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci new BOZP narod prirucka.qxd 21.10.2003 8:45 StrÆnka

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Citace: 102/2012 Sb. Částka: 39/2012 Sb. Na straně (od-do): 1737-1745

Více

Geriatrie a gerontologie Poznámky k diskusi o tzv. následné péči

Geriatrie a gerontologie Poznámky k diskusi o tzv. následné péči Geriatrie a gerontologie Poznámky k diskusi o tzv. následné péči Tisková konference České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP Ve spolupráci s Životem 90, Českou alzheimerovskou společností,

Více

Rada Jihomoravského kraje 109. schůze konaná dne 30. 06. 2015 Materiál k bodu č. 6 programu:

Rada Jihomoravského kraje 109. schůze konaná dne 30. 06. 2015 Materiál k bodu č. 6 programu: Rada 109. schůze konaná dne 30. 06. 2015 Materiál k bodu č. 6 programu: Aktuální témata z oblasti zdravotnictví (důvodová zpráva je uvnitř materiálu) Projednáno: Členové komise pro zdravotnictví RJMK budou

Více

Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování :

Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování : 2012 2016 Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování : Odbor sociálních věci a zdravotnictví Městského úřadu Louny zastoupený vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Ivou Vildovou, DiS.

Více

6. KRÁTKODOBÁ A STŘEDNĚDOBÁ LŮŽKOVÁ PÉČE

6. KRÁTKODOBÁ A STŘEDNĚDOBÁ LŮŽKOVÁ PÉČE 6. KRÁTKODOBÁ A STŘEDNĚDOBÁ LŮŽKOVÁ PÉČE Krátkodobá a střednědobá léčba závislých na alkoholu, jiných návykových látkách a patologických hráčů v rámci lůžkové péče na samostatných specializovaných odděleních

Více

Akční plán 2016. Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017

Akční plán 2016. Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 Akční plán 2016 Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 Obsah ÚVOD...4 1 Činnosti Libereckého kraje...5 1.1 Oblast plánování...5 1.1.1 Organizační zajištění

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A. P h D r. Y v e t t a V r u b l o v á, P h. D.

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A. P h D r. Y v e t t a V r u b l o v á, P h. D. O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A O R G A N I Z A C E K L I N I C K Ý C H P R A X Í P h D r. Y v e t t a V r u b l o v á, P h. D. OSTRAVA 2006 Význam

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov

Více

Jan Lorman Sdílená péče jako prvek v Systému integrované podpory v komunitě

Jan Lorman Sdílená péče jako prvek v Systému integrované podpory v komunitě Jan Lorman Jan Lorman Sdílená péče jako prvek v Systému integrované podpory v komunitě Jsou pečující neviditelní? Poslanecká sněmovna 31/3/2016 31.3.2016 Sdílená péče - prvek SIPS 1 Pomáhat nebo pracovat?

Více

Hodnocení kvality poskytované ošetřovatelské péče. Mgr. Dita Svobodová

Hodnocení kvality poskytované ošetřovatelské péče. Mgr. Dita Svobodová Hodnocení kvality poskytované ošetřovatelské péče Mgr. Dita Svobodová Cíl a předmět hodnocení Hodnocení úrovně kvality poskytované ošetřovatelské péče Dodržování legislativních norem Dodržování akreditačních

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2).

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2). Příloha č. 2 k usnesení vlády České republiky ze dne 2003 č. Česká republika 70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky

Více

Dotační programy jako efektivní nástroj podpory zdraví Efektivní strategie podpory zdraví IV., Státní zdravotní ústav, 16. 6. 2016

Dotační programy jako efektivní nástroj podpory zdraví Efektivní strategie podpory zdraví IV., Státní zdravotní ústav, 16. 6. 2016 Dotační programy jako efektivní nástroj podpory zdraví Efektivní strategie podpory zdraví IV., Státní zdravotní ústav, 16. 6. 2016 MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Náměstek ministra zdravotnictví a hlavní

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla (Domácí řád) Poslání zařízení Posláním Domova se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. je poskytnout uživatelům, převážně seniorům, kteří se nacházejí v nepříznivé

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 20/09/2010. o regulovaném přístupu k přístupovým sítím nové generace (NGA) {SEK(2010) 1037}

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 20/09/2010. o regulovaném přístupu k přístupovým sítím nové generace (NGA) {SEK(2010) 1037} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20/09/2010 K(2010) 6223 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 20/09/2010 o regulovaném přístupu k přístupovým sítím nové generace (NGA) {SEK(2010) 1037} DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 20/09/2010

Více

Výroční zpráva 2014. Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou

Výroční zpráva 2014. Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou Výroční zpráva 2014 Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou Obsah 1. Základní údaje organizace 2. Úvodní slovo 3. Údaje o činnosti 3.1 Předmět činnosti organizace 3.2 Cíle organizace

Více

ČSN ISO/IEC 27001 P D. Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky. Struktura normy ISO 27001

ČSN ISO/IEC 27001 P D. Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky. Struktura normy ISO 27001 ČSN ISO/IEC 27001 Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky Představení normy ISO/IEC 27001 a norem souvisejících - Současný stav ISO/IEC 27001:2005

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/2150(INI) 24. 11. 2011

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/2150(INI) 24. 11. 2011 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 24. 11. 2011 2011/2150(INI) NÁVRH ZPRÁVY o fungování a uplatňování nabytých práv osob v letecké dopravě (2011/2150(INI)) Výbor pro dopravu

Více

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Sociální služby pro seniory Arcidiecézní charita Praha Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. Česká katolická charita

Více

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích konference pořádaná pod záštitou Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 17. 4. 2015 Filozofie změny:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1) Úvodní slovo ředitele Domova 2) Základní identifikační údaje a. Způsob řízení

Více

Otázky a odpovědi k aktivitám podporovaným prostřednictvím IROP (verze k4.11. 2015)

Otázky a odpovědi k aktivitám podporovaným prostřednictvím IROP (verze k4.11. 2015) Otázky a odpovědi k aktivitám podporovaným prostřednictvím IROP (verze k4.11. 2015) Specifický cíl 2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 1. Žadatel má v plánu vybudovat komunitní

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Ředitel:Ing.. Štěpánka Holmanová sholmanova@seznam.cz Kontakty: 495

Více

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu A s i s t e n č n í c e n t r u m a. s. S p o r t o v n í 3 3 0 2 4 3 4 0 1 M o s t 1 7. 1 2.

Více

Lisabonská strategie z pohledu zdravotnictví a sociáln

Lisabonská strategie z pohledu zdravotnictví a sociáln Lisabonská strategie z pohledu zdravotnictví a sociáln lních věcív Brno, 25. listopadu 2005 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu člen Výboru pro zaměstnanost a sociální politiku www.cabrnoch.cz

Více

KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním 12. 13. dubna 2016

KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním 12. 13. dubna 2016 KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním 12. 13. dubna 2016 Konference Aktuální trendy v péči o duševně nemocné, NF-CZ11-BFB-1-053-2016 Podpořeno grantem z Norska. Supported by grant

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru

Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru Organizace spojených národů Valné shromáždění Distribuce.: omezená 16. říjen 2014 Původní jazyk: angličtina A/69/L.5 69. zasedání Položka agendy: 11 Sport pro rozvoj a mír Austrálie, Rakousko, Ázerbájdžán,

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV Analýza neprošla jazykovou korekturou ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV se zaměřením na potřeby občanů v nepříznivé sociální situaci Autor: Mgr. Petra Dobiášová 1 ANALÝZA POTŘEB OBČANŮOKRESU

Více

(Text s významem pro EHP) (2014/286/EU)

(Text s významem pro EHP) (2014/286/EU) 17.5.2014 L 147/71 ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI ze dne 10. března 2014, kterým se stanoví kritéria a podmínky, jež musí splnit evropské referenční sítě a poskytovatelé zdravotní péče, kteří

Více

1 Programové období EU 2014-2020

1 Programové období EU 2014-2020 2. NEWSLETTER PROFESNÍ KOMORY SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ_listopad 2013 Prostřednictvím 2. newsletteru Profesní komory sociálních pracovníků (dále PKSP) bychom Vás rádi informovali o nadcházejícím programovém

Více

Souhrnný výstup z realizovaného projektu. Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Souhrnný výstup z realizovaného projektu. Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Souhrnný výstup z realizovaného projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 1 2 S využitím zpracovaných výstupů Závěrečných zpráv a záznamů z diskusních fór realizovaných v

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

Informace z odboru vzdělávání a vědy. 14. září 2010 Mgr. Vendula Pírková PHS - MZ ČR

Informace z odboru vzdělávání a vědy. 14. září 2010 Mgr. Vendula Pírková PHS - MZ ČR Informace z odboru vzdělávání a vědy 14. září 2010 Mgr. Vendula Pírková PHS - MZ ČR Oddělení věda a výzkum VES 2011 Termín pro podání žádostí do veřejné soutěže o účelovou podporu IGA MZ ČR na řešení projektů

Více