Vzor smlouvy o převodu jednotky ( A ) vymezené podle zákona 72/1994 Sb. v domech vystavěných v DBV s komentářem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzor smlouvy o převodu jednotky ( A ) vymezené podle zákona 72/1994 Sb. v domech vystavěných v DBV s komentářem"

Transkript

1 SMLOUVA O PŘEVODU [DRUŽSTEVNÍHO BYTU / NEBYTOVÉHO PROSTORU] [A POZEMKU] DO VLASTNICTVÍ ČLENA DRUŽSTVA Bytové družstvo: se sídlem: IČ: zapsáno ve veřejném rejstříku vedeném., v oddíle Dr.. (dále jen převádějící ) na straně jedné a Člen družstva (jméno a příjmení): datum narození: r.č.: bytem: manželka, společný člen (jméno a příjmení): datum narození: r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel ) na straně druhé uzavírají v souladu s ustanovením 3063 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ ) tuto smlouvu o převodu vlastnického práva k jednotce v domě s byty a nebytovými prostory, v němž bylo nabyto vlastnického práva alespoň k jedné jednotce podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony, ve znění účinném do (zákon o vlastnictví bytů, dále jen BytZ ), tuto smlouvu o bezúplatném převodu [bytové / nebytové jednotky] (dále jen jednotka ) [a bezúplatném / úplatném převodu pozemku] do vlastnictví nabyvatele v souladu s ustanovením 6, 24 odst. 1 a související BytZ: Tento vzor je připraven pro převody jednotek, které byly vymezeny podle BytZ. (Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v domě bylo vloženo do katastru nemovitostí do r. 2013). Podle přechodného ustanovení NOZ existuje po účinnosti NOZ dvojí pojetí jednotek, což znamená, že vlastnické právo k jednotkám vymezeným podle dosavadních předpisů (BytZ) má i nadále vznikat podle dosavadních předpisů, tj. BytZ ( 3063 NOZ). Z toho důvodu bude zřejmě při převodech těchto starých jednotek nutné dodržet také náležitosti smlouvy o převodu jednotky uvedené v 6 BytZ. Smlouvu je nutné přizpůsobit individuální situaci. Pozornost věnujte zejména modrému textu, který, stejně jako u našich předchozích vzorů, upozorňuje na možnost výběru z více možností nebo na text smlouvy, který může být vypuštěn. Každé převádějící bytové družstvo by si proto na základě tohoto vzoru, který obsahuje více různých alternativ, mělo připravit individuální vzor vhodný pro verze 1 1

2 konkrétní situaci dotyčného družstva. Vzor je připraven speciálně pro převody družstevních bytů do vlastnictví člena družstva, přičemž jde zároveň o jednotky vzniklé v domech vystavěných s pomocí státu na základě právních předpisů o finanční úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě (dále jen DBV ). Pro převody jednotek v ostatních situacích (jednotky nevznikly v DBV nebo převádějícím není družstvo) bude vhodnější využít vzor SČMBD o převodu jednotky B. 1. Převádějící je I. Označení nemovitostí a převáděné jednotky alternativa č. 1: vlastníkem nemovité věci: domu č.p., č. orientační., pro který bylo vydáno povolení k trvalému užívání č.j.., které vydal: dne:., který je součástí pozemku, zastavěná plocha č. parc., o výměře: alternativa č. 2: budovy: Číslo popisné Číslo orientační pro kterou bylo vydáno povolení k trvalému užívání č.j.., které vydal: dne:. postavené na pozemku jiného vlastníka, parc. č... (pozemek zapsán na listu vlastnictví č. ), zapsané na listu vlastnictví, vše pro obec: katastrální území:. zapsáno Katastrálním úřadem pro., Katastrální pracoviště.. (dále také jen budova a pozemek ). Alternativa č. 1 se použije v situacích, kdy došlo ke splynutí domu i pozemku, neboť mají stejného vlastníka. Alternativa č. 2 se použije, pokud je dům postaven na pozemku jiného vlastníka. Nemovitosti je vždy nutné popsat způsobem uvedeným pro konkrétní nemovitosti v katastru nemovitostí. V současné době se setkáváme s tím, že katastrální úřady evidují verze 1 2

3 bytové domy jak postaru, tj. budovy odděleně od pozemků, tak ponovu tj. budovy jako součást nemovité věci - pozemku. 2. Prohlášením vlastníka podle 4 BytZ byly v budově vymezeny jednotky. Prohlášení bylo vloženo do katastru nemovitostí dne.pod č.j.. 3. V domě ke dni uzavření této smlouvy alternativa č. 1: vzniklo společenství vlastníků v souladu s 9 odst. 3 BytZ dne Společenství vlastníků [bylo / nebylo] zapsáno do rejstříku společenství. alternativa č. 2: vzniklo společenství vlastníků v souladu s 9 odst. 4 BytZ dne Společenství vlastníků [bylo / nebylo] zapsáno do rejstříku společenství. alternativa č. 3: vzniklo společenství vlastníků v souladu s 1204 NOZ dne zápisem do veřejného rejstříku. alternativa č. 4: nevzniklo společenství vlastníků podle BytZ; na vznik společenství vlastníků se použije ustanovení 24 odst. 2 zákona č. 311/2013 Sb. po snížení spoluvlastnického podílu převodce na méně než jednu polovinu. alternativa č. 5: nevzniklo společenství vlastníků podle BytZ; na vznik společenství vlastníků se použije analogicky ustanovení 24 odst. 2 zákona č. 311/2013 Sb. ve spojení s ustanovením 9 odst. 4 BytZ po snížení spoluvlastnického podílu převodce na méně než jednu čtvrtinu. Ve smlouvě je vhodné uvést, zda v domě vzniklo SVJ ze zákona podle dosavadních předpisů, nebo po rozhodnutím vlastníků a zápisem do rejstříku, nebo zda SVJ dosud nevzniklo. II. Předmět převodu 1. Předmětem převodu podle této smlouvy je bytová jednotka č.., v podlaží budovy uvedené v čl. I. této smlouvy. 1.1 Byt se skládá z: kuchyně.m 2, verze 1 3

4 pokoje.m 2, koupelny.m 2, WC.m 2, komory.m 2, předsíně.m 2 a a sklepu (místnosti).m 2. [S bytem jsou užívány tyto společné části domu: balkon o ploše..m 2 sklepní kóje o ploše..m 2 ]. 1.2 Celková výměra podlahové plochy bytu je..m 2, přičemž v této výměře je v souladu s ustanovením 2 písm. i) BytZ zahrnuta plocha všech místností. 1.3 Vybavení bytu: kuchyňská linka ks, sporák.. ks, vana.ks, WC mísa s nádrží ks, míchací baterie ks a umyvadlo ks. 1.4 Součástí bytu je jeho veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, plynu, elektroinstalace, odpady apod.) včetně uzavíracích ventilů. Součástí bytu není stoupací vedení ani rozvody ústředního topení včetně topných těles a zařízení sloužících k rozúčtování nákladů na teplo a podružné vodoměry. 1.5 Předmět převodu vlastnictví je ohraničen a) vstupními dveřmi do bytu a do příslušenství umístěného mimo byt (sklep, komora) včetně zárubně, b) hlavními uzavíracími ventily přívodu teplé a studené vody, plynu a elektrickými pojistkami pro byt (jističe), c) vnitřními plochami stěnových plášťů a vnitřních stavebních konstrukcí, které ohraničují jednotku. 2. Předmětem převodu je dále spoluvlastnický podíl v rozsahu.. /. id., stanovený v poměru velikosti podlahové plochy převáděné jednotky k celkové podlahové ploše všech jednotek domě: 2.1 na společných částech domu, které jsou popsány v části III. této smlouvy; a [2.2 na pozemku popsaném v čl. I. této smlouvy.] [3. Předmětem převodu je rovněž spoluvlastnický podíl na jednotkách - nebytových prostorách v domě, které vznikly na základě rozhodnutí o změně užívání stavby ze společných prostor domu, a nebytových prostorách, u nichž se na financování podíleli svými členskými podíly pouze nájemci jednotek v budově (jejich právní předchůdci). Pro případ této smlouvy jde o nebytové jednotky: a) č.. (..) v. nadzemním podlaží budovy je nebytový prostor, který vznikl na základě rozhodnutí o změně užívání stavby ze společných prostor budovy pro verze 1 4

5 ukládání dětských kočárků; celková plocha tohoto nebytového prostoru s příslušenstvím je.. m 2, přičemž s vlastnictvím této jednotky je spojen a převádí se rovněž spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku a v rozsahu. / id. a b) č.. ( ) v. nadzemním podlaží budovy je nebytový prostor přičemž s vlastnictvím této jednotky je spojen a převádí se rovněž spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku a v rozsahu. / id. Spoluvlastnický podíl na výše uvedených jednotkách převáděný touto smlouvou činí.. /. id., a je stanoven v poměru velikosti podlahové plochy převáděné jednotky k celkové podlahové ploše ostatních jednotek domě, přičemž se nepřihlíží k podlahové ploše nebytových jednotek uvedených v písm. a) a b) tohoto odstavce.] Popis bytu nebo nebytového prostoru, příslušenství, podlahová plocha a popis vybavení bude odpovídat konkrétnímu bytu nebo nebytovému prostoru a zejména pak obsahu prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v domě (v podstatě se do této smlouvy přepisují části prohlášení vlastníka). Popis jednotky uvedený v této části smlouvy odpovídá bytové jednotce. Převádí-li se jednotka nebytová, bude třeba uvést popis nebytového prostoru, podlahovou plochu nebytového prostoru podle 2 písm. j) BytZ, a dále příslušenství a vybavení nebytového prostoru. Podíl na pozemku se musí s jednotkou převádět v případě, kdy bude převodce vlastníkem tohoto podílu (k tomu viz také čl. IV. smlouvy). Podíl na nebytových jednotkách se bude převádět podle 24 odst. 4 BytZ pouze, pokud takový nebytový prostor v domě vznikl. III. Společné části domu Společnými částmi domu jsou: a) společné konstrukční části: základy včetně izolací, obvodové a nosné zdivo, průčelí, vchody, schodiště, chodby, střecha, okna, terasy, balkony a lodžie, domovní dveře, vodovodní, kanalizační, elektrické, plynovodní přípojky apod. (i jsou-li umístěny mimo dům), b) společné prostory a jejich vybavení: prostory pro ukládání kol a kočárků, prádelny, sušárny, žehlírny, listovní schránky, stanoviště pro odvoz odpadků, zařízení pro čištění a klepání koberců, úklidové komory, c) společná technická zařízení: domovní, zdravotně technická zařízení, hlavní rozvody plynu, vody a kanalizace, domovní elektroinstalace, hromosvody, větrání (odsávání), společné televizní antény, výtahy, ústřední vytápění, rozvody ústředního vytápění včetně topných těles napojených na rozvody ústředního vytápění a zařízení sloužících k rozúčtování nákladů na teplo, domovní a bytová měřidla dodávaných médií včetně podružných vodoměrů, strojovna výtahu verze 1 5

6 Opět se jedná o informace, které budou odpovídat obsahu prohlášení vlastníka (viz 6 odst. 3 BytZ). 1. Pozemek IV. Práva k pozemku alternativa č. 1: je ve vlastnictví převádějícího a podíl na tomto pozemku spojený s jednotkou se převádí na nabyvatele touto smlouvou (čl. II., odst. 2.2 této smlouvy). alternativa č. 2: je ve vlastnictví České republiky. Právo vlastníka jednotky spoluužívat pozemek vyplývá [ze smlouvy o úpravě práv k pozemkům ze dne. / z věcného břemene vzniklého na základě 21 odst. 5 BytZ]. Převádějící má právo na bezplatný převod tohoto pozemku tvořícího funkční celek s bytovým domem na základě 60a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích. alternativa č. 3: je ve vlastnictví... Právo vlastníka jednotky spoluužívat pozemek vyplývá [ze smlouvy o úpravě práv k pozemkům ze dne. / z věcného břemene vzniklého na základě 21 odst. 5 BytZ]. 2. Spoluvlastnický podíl k pozemku (právo užívání pozemku) je odvozen od vlastnictví jednotky a nemůže být samostatným předmětem převodu na jinou osobu. V. Kupní cena 1. Jednotka včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu podle čl. II odst. 2.1 [a na nebytových prostorách podle čl. II odst. 3] této smlouvy se převádí bezúplatně [podle 24 odst. 1 a 4 BytZ / 4 zákona č. 311/2013 Sb.]. 2. Cena spoluvlastnického podílu na pozemku podle čl. II odst. 2.2 této smlouvy činí Kč. Na úhradu ceny se nabyvateli započítává jeho členský vklad k převáděnému pozemku ve výši.. Kč, který tímto zaniká. [K úhradě zbývá částka.. Kč, kterou je nabyvatel povinen uhradit převádějícímu nejpozději ke dni podpisu této smlouvy. Potvrzení o úhradě je přílohou č. [2] této smlouvy.] Jednotka: Převod jednotky je vždy bezúplatný ať už podle 24 odst. 1 a 4 BytZ (převody jednotek, na které vznikl právní nárok na základě včas podané žádosti člena nebo na základě rozhodnutí družstva přijatého do ) nebo podle 4 zákona č verze 1 6

7 311/2013 Sb. (družstvo o převodech rozhodlo po ). Pozemek: Kupní cena spoluvlastnického podílu na pozemku se bude ve smlouvě uvádět v případě úplatného převodu. O úplatný převod půjde i tehdy, kdy se proti zaplacení kupní ceny započítá nabyvateli jeho členský vklad. O úplatný převod však nepůjde v případě uvedeném v 21 odst. 7 BytZ (týká se převodu podílu na pozemku nabytého družstvem bezúplatně podle zákona o majetku České republiky, který je družstvo povinno převést při převodu vlastnického práva k jednotce bezúplatně). V takovém případě se vypustí název článku V. a v odstavci 2 se uvede: Spoluvlastnický podíl na pozemku se dle této smlouvy převádí na nabyvatele bezúplatně v souladu s ustanovením 21 odst. 7 BytZ. (To platí pro převody, na které vznikl právní nárok na základě včas podané žádosti člena nebo na základě rozhodnutí družstva přijatého do ). Pokud družstvo o převodech rozhodlo po , bude namístě pro bezúplatný převod spoluvlastnického podílu na pozemku doplnit do smlouvy větu: Spoluvlastnický podíl na pozemku se dle této smlouvy převádí na nabyvatele bezúplatně v souladu s ustanovením 5 zákona č. 311/2013 Sb. VI. Práva a závazky přecházející na nabyvatele alternativa č. 1: 1. [Dnem nabytí vlastnictví přecházejí z převádějícího jako dosavadního vlastníka budovy na nabyvatele následující práva a závazky týkající se domu, jeho společných částí a práva k pozemku: a). vyplývající ze smlouvy. a b). vyplývající ze.] alternativa č. 2: 1. [Na nabyvatele nepřechází dnem nabytí vlastnictví podle této smlouvy z převádějícího jako dosavadního vlastníka budovy žádná práva a závazky týkající se domu nebo jeho společných částí, ani žádná jiná práva k pozemku než práva uvedená v této smlouvě.] Alternativa č. 1 se použije v případech, kdy na nabyvatele přechází určitá práva a závazky spojená s domem nebo jeho společnými částmi nebo práva spojená s pozemkem. Bude se jednat zejména o zástavní práva a věcná břemena (tj. věcná práva viz 20 odst. 3 BytZ), případně také jiná než věcná práva (mají-li jiné osoby než vlastníci jednotek např. právo užívání k prostorám v domě kotelny, výměníkové stanice apod. viz 13 odst. 6 BytZ). Tato práva a závazky jsou uvedena rovněž v prohlášení vlastníka budovy. Alternativa č. 2 se použije v případech, kdy žádné třetí osoby nemají výše uvedená práva k domu nebo jeho společným částem, ani původní vlastník budovy obdobným způsobem nevyužívá dům jiného vlastníka (jeho společné části), ani neexistují jiná práva k pozemku než práva uvedená v čl. IV., odst. 1 této smlouvy verze 1 7

8 VII. Finanční vypořádání 1. Nabyvatel uhradil převádějícímu na jeho účet: a) nesplacenou část dlouhodobého investičního úvěru poskytnutého převádějícímu na výstavbu domu podle předpisů o financování družstevní bytové výstavby, připadající na převáděnou jednotku v částce.. Kč, b) nesplacenou část úvěru poskytnutého převádějícímu bankou na opravy a stavební úpravy domu, připadající na převáděnou jednotku v částce.. Kč. Potvrzení banky o úhradě mimořádné splátky úvěru podle písm. a) je přílohou č. [3] této smlouvy. 2. Nabyvatel se zavazuje uhradit převádějícímu: a) dluh na nájemném a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytu s příslušenstvím ve výši,- Kč, a to v termínu do., b) vnitrodružstevní půjčku poskytnutou na opravy a stavební úpravy domu, připadající na převáděnou jednotku ve výši.,- Kč, a to v termínu do, c) podíl na ztrátě, resp. překročeném čerpání dlouhodobé zálohy na opravy a technické zhodnocení střediska bytového hospodářství příslušného domu, připadající na převáděnou jednotku ve výši.,- Kč, a to v termínu do, d) 3. Nesplní-li nabyvatel své závazky uvedené v odstavci 2 tohoto článku smlouvy do, zakládá tato skutečnost možnost jednostranného odstoupení od smlouvy ze strany převádějícího. 4. Nevyčerpané prostředky z nájemného určené na financování oprav a údržby domu a jednotky, připadající na převáděnou jednotku ve výši.. Kč a prostředky tvořené ze zisku bytového hospodářství připadající na převáděnou jednotku ve výši.. Kč po zdanění převede převádějící na účet osoby odpovědné za správu domu, není-li touto osobou sám, pro účely příspěvků na správu domu a pozemku do. 5. Převádějící dokládá nabyvateli potvrzením osoby odpovědné za správu domu a pozemku, kterou je [převádějící sám / Společenství vlastníků..], jaké dluhy související se správou domu a pozemku přejdou na nabyvatele jednotky, případně že takové dluhy nejsou. Potvrzení je přílohou č. [4] této smlouvy. Potvrzení uvedené v odstavci 1 je nedílnou přílohou smlouvy podle 24 odst. 6 BytZ (pro převody, které se realizují na základě včas podané výzvy člena družstva nebo na základě rozhodnutí družstva učiněného do ) nebo podle 9 odst. 1 zákona č. 311/2013 Sb. (pro převody na základě rozhodnutí družstva učiněného po ). Ujednání o vzájemném vypořádání nevyčerpaných prostředků z nájemného a ze zisku bytového hospodářství (viz odst. 2 písm. a) a odst. 4) je povinnou náležitostí smlouvy podle 24 odst. 7 BytZ i podle 9 odst. 2 zákona č. 311/2013 Sb. Prostředky tvořené ze zisku bytového hospodářství (statutární fond ze zisku střediska bytového hospodářství, příp. nerozdělený zisk) nejsou od r osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob; družstvo má povinnost odvést z nich 15% srážkovou daň verze 1 8

9 Potvrzení uvedené v odstavci 5 není sice nutné ve smlouvě zmiňovat, má být však při převodech jednotek podle 1186 NOZ nabyvateli předkládáno. VIII. Zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu 1. Pravidla pro přispívání vlastníků jednotek na náklady spojené se správou, provozem, opravami, údržbou a investicemi ve společných částech domu a pravidla pro správu společných částí domu jsou součástí [prohlášení vlastníka / stanov Společenství..]. Nabyvatel k těmto pravidlům přistupuje. 2. Podrobnosti o správě, provozu a opravách společných částí domu stanovuje/í [smlouva o správě domu / stanovy, vnitřní předpisy a rozhodnutí orgánů Společenství..]. 3. Nabyvatel bere na vědomí, že správcem domu je [převádějící / ]. Pravidla pro přispívání na správu domu a pozemku budou součástí prohlášení tam, kde společenství dosud nevzniklo, nebo budou součástí stanov v domech, kde společenství již vzniklo (uvede se název společenství). Podrobnosti týkající se správy jsou upraveny buď ve smlouvě o správě domu (kde společenství dosud nevzniklo) nebo ve stanovách společenství a jeho vnitřních předpisech a usneseních shromáždění vlastníků, příp. statutárního orgánu společenství vlastníků. IX. Závěrečná ustanovení 1. Nabyvatel prohlašuje, že je mu znám stav předmětu převodu a v tomto stavu jej také bez připomínek přejímá. 2. Účastníci smlouvy žádají, aby byl u Katastrálního úřadu pro, katastrální pracoviště proveden zápis změny vlastnického práva k předmětu převodu. Práva z této smlouvy vznikají vkladem do katastru nemovitostí s účinky ke dni, kdy bude návrh na vklad doručen katastrálnímu úřadu. 3. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom a zbývající stejnopis bude použit pro účely řízení o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. 4. Veškeré změny nebo doplňky k této smlouvě mohou být prováděny jen písemnou formou verze 1 9

10 5. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Potvrzují, že si mezi sebou ujednaly všechny náležitosti, které považují za nezbytné pro uzavření této smlouvy. Na důkaz toho připojují ke smlouvě své podpisy. 6. Náklady na výmaz zástavního práva banky k převáděné jednotce nese nabyvatel. 7. Součástí této smlouvy jsou následující přílohy: Příloha č. 1: [Půdorys všech podlaží / Schemata všech podlaží] určující polohu jednotek s údaji o podlahových plochách jednotek Příloha č. 2: Potvrzení převodce o úhradě kupní ceny Příloha č. 3: Potvrzení banky o úhradě. Příloha č. 4: Potvrzení o dluzích přecházejících na nabyvatele k odst. 3: Listina, na jejímž základě se provádí v katastru nemovitostí zápis, se katastrálnímu úřadu nově předkládá již jen v jednom vyhotovení. k odst. 6: Výmaz zástavního práva je nově zpoplatněn správním poplatkem ve výši 1.000,- Kč, výmaz zástavních práv lze však navrhnout i hromadně pro více jednotek jedním podáním (v tomto případě podléhá hromadné podání jednomu správnímu poplatku). V... dne převádějící: předseda člen představenstva V dne nabyvatel: člen nájemce (v případě společného členství oba manželé) Ověření podpisů: Podpisy na listině musí být úředně ověřené nebo musí být u katastrálního úřadu založen podpisový vzor jednající osoby. K zániku členství v družstvu: V případě, že se převádí jednotka na základě včas podané výzvy člena družstva nebo na základě rozhodnutí družstva, které bylo učiněno do , zaniká při převodu jednotky členství nabyvatele v družstvu, pokud byl základní členský vklad zdrojem financování domu s převáděnými jednotkami. Členství nezaniká, pokud majetková účast člena v družstvu i po převodu jednotky dosahuje alespoň výše základního členského vkladu ( 24 odst. 9 BytZ). Obdobně zaniká členství v družstvu i v případech, kdy se převádí jednotka na základě rozhodnutí družstva přijatého po ( 3 odst. 2 zákona č. 311/2013 Sb.), avšak s tím rozdílem, že pokud člen zaplatí základní členský vklad nejpozději do 30-ti dnů ode dne nabytí vlastnického práva k jednotce, jeho členství nezanikne. Jestliže má členství v družstvu v souvislosti s převodem jednotky zaniknout v případech, kdy podle výše uvedených předpisů členství nezaniká automaticky, mohou se družstvo s nabyvatelem jednotky na skončení členství dohodnout. Dohoda o ukončení členství v družstvu může být obsažena i v této smlouvě o převodu jednotky verze 1 10

11 vypracováno: SČMBD: Mgr. Kateřina Horáková (legislativně-právní odd.) a Ing. Lenka Haráková (ekonomické odd.) Svaz českých a Tento vzor je určen členům SČMBD, případně dalším osobám, které za poskytnutí vzoru uhradily SČMBD příslušnou úplatu, k jejich vlastnímu použití. Pro tyto účely jsou uvedené osoby oprávněny zasahovat do textu bez omezení podle svých potřeb a uvážení. Jiné užití tohoto vzoru, zejména jeho poskytnutí dalším osobám, není dovoleno. V případě porušení tohoto omezení budou uplatňována autorská práva, včetně nároku na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení verze 1 11

Společenství pro dům Doležalova č.p. 1054-1059, Praha 14

Společenství pro dům Doležalova č.p. 1054-1059, Praha 14 Společenství pro dům Doležalova č.p. 1054-1059, Praha 14 se sídlem Doležalova 1059, 198 00 Praha 9 (IČ 28194951) v y d á v á na základě rozhodnutí shromáždění vlastníků, konaného dne 25.10.2011 změnu "Prohlášení

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994

Více

D O H O D A PODÍLOVÝCH SPOLUVLASTNÍKŮ o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví budovy a pozemku vč. náležitostí prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek v budově DOHODA PODÍLOVÝCH SPOLUVLASTNÍKŮ

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky a o zřízení věcného předkupního práva

SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky a o zřízení věcného předkupního práva SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky a o zřízení věcného předkupního práva I. Smluvní strany Město Poděbrady Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady zastoupené starostou PhDr. Ladislavem Langrem

Více

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce a podílu na společných částech domu

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce a podílu na společných částech domu Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce a podílu na společných částech domu Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany: Pan(-í):... trvale bytem:... rodné číslo:... (dále

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A 4 ZÁKONA čís. 72 / 1994 Sb.

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A 4 ZÁKONA čís. 72 / 1994 Sb. P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A 4 ZÁKONA čís. 72 / 1994 Sb. O vymezení jednotek v domě v ulici Nádražní I č. p. 694, 695 Velká Bystřice podle 4 odst. 1 zákona čís. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Dražebník, navrhovatel a vlastník předmětu dražby: Město Louny, IČ: 00265209, Mírové

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi nebytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi nebytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi nebytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

1. Obchodní společnost: ARIPUANA a.s. se sídlem : Praha 1, Malé náměstí 138/4, PSČ 110 00

1. Obchodní společnost: ARIPUANA a.s. se sídlem : Praha 1, Malé náměstí 138/4, PSČ 110 00 PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA ROZESTAVĚNÉ BUDOVY podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

Oddíl 1. Údaje o nemovité věci

Oddíl 1. Údaje o nemovité věci Bytové družstvo Doubravická 1301 a 1302 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 5827, se sídlem Praha 4, Chodov, Doubravická 1301/2, PSČ 149 00, zastoupené: Ing.

Více

na prodej nemovitosti objektu č.p. 9 - Chrudim VI. kolo(4)

na prodej nemovitosti objektu č.p. 9 - Chrudim VI. kolo(4) 1 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE Ředitel krajského ředitelství policie č.j. KRPE-63189-2/ČJ-2015-1700VZ Pardubice dne 7. srpna 2015 Počet stran: 6 Vyhlašovatel: Česká republika - Krajské

Více

Smlouvu o nájmu bytu č..

Smlouvu o nájmu bytu č.. 1) Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5, nám. 14. října 4, IČ 00063 631 jednající statutárním zástupcem MČ Praha 5 na straně jedné jako pronajímatel a 2). datum narození: dosud bytem: na straně druhé

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY Smluvní strany SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY (POVV/xxx/2010) I. Smluvní strany Vysočina, kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČ: 70890749 zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem,

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 (NOVELIZOVANÉ ZNĚNÍ) Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje: Čl. 1 Předmět

Více

Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví

Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví Pododdíl 1 - Obecná ustanovení 1158 (1) Bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek. Bytové spoluvlastnictví může vzniknout,

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

P A C H T O V N Í S M L O U V A. OBEC VĚŽKY (IČ:00600857 Podíl:1/1) Věžky 75119 Vlkoš u Přerova. jako Propachtovatel na straně jedné

P A C H T O V N Í S M L O U V A. OBEC VĚŽKY (IČ:00600857 Podíl:1/1) Věžky 75119 Vlkoš u Přerova. jako Propachtovatel na straně jedné P A C H T O V N Í S M L O U V A (smlouva o zemědělském pachtu), kterou uzavřely ve smyslu ust. 2332 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. v účinném znění), dále uvedeného dne, měsíce a roku,

Více

Stanovy společenství vlastníků

Stanovy společenství vlastníků Stanovy společenství vlastníků I. Název Společenství vlastníků Pod Lihovarem 2232 II. Sídlo: Pod lihovarem 2231, Benešov, PSČ: 256 01 III. Předmět činnosti Zajišťování správy domu a pozemku IV. Členská

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Smlouva o budoucí kupní smlouvě č. / byt + garážové stání

Smlouva o budoucí kupní smlouvě č. / byt + garážové stání EUFI - european financing & investment s.r.o. a Smlouva o budoucí kupní smlouvě č. / byt + garážové stání Dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli následující účastníci: 1. Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale

Více

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016 Příloha č. 2 k Výzvě k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

Stavební bytové družstvo SCHZ

Stavební bytové družstvo SCHZ Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS 04 vydání č.: 9 účinnost od : 29.5.2015 počet str. : 11 typ ON: organizační směrnice název ON: O STANOVENÍ VÝŠE NÁJEMNÉHO A ÚHRADY ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM

Více

Zápis. 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 24.08.2015

Zápis. 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 24.08.2015 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 24.08.2015 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

Technické služby Osečná, příspěvková organizace Svatovítské náměstí č.p. 103 463 52 Osečná

Technické služby Osečná, příspěvková organizace Svatovítské náměstí č.p. 103 463 52 Osečná Technické služby Osečná, příspěvková organizace Svatovítské náměstí č.p. 103 463 52 Osečná Smlouva o odvádění odpadních vod uzavřená dle z. č. 274/2001 Sb., vyhlášky č. 428/2001 Sb. Číslo OM vodovodu:.

Více

na prodej nemovitosti pozemek p.č. 2511/39 k.ú. Pardubice IV. kolo(1)

na prodej nemovitosti pozemek p.č. 2511/39 k.ú. Pardubice IV. kolo(1) 1 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE Ředitel krajského ředitelství policie č.j. KRPE-40795-2/ČJ-2016-1700VZ Pardubice dne 16. května 2016 Počet stran: 6 Vyhlašovatel: Česká republika - Krajské

Více

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany číslo smlouvy objednatele: 437/OSV/2016 číslo smlouvy ubytovatele: Smlouva o ubytování Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Havířov, statutární město se sídlem: Svornosti 2,73601 Havířov-Město není zapsán

Více

Smlouva na dodávku pitné vody

Smlouva na dodávku pitné vody Smlouva na dodávku pitné vody níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na dodávku a prodej pitné vody z veřejného vodovodu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, a prováděcí

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 30xxx201x o převodu vlastnictví jednotek v Bytovém domě U Vinice C (dále jen Smlouva)

KUPNÍ SMLOUVA č. 30xxx201x o převodu vlastnictví jednotek v Bytovém domě U Vinice C (dále jen Smlouva) KUPNÍ SMLOUVA č. 30201x o převodu vlastnictví jednotek v Bytovém domě U Vinice C (dále jen Smlouva) kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 2228 občanského zákoníku, zákona č.

Více

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v ě

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v ě Ing. Gabriela Burzová IČO: 70339791 se sídlem Veleslavínská 48/39, PSČ 162 00 Praha 6, Veleslavín, ustanovený insolvenční správce dlužníka Vladimír Kratochvíl, r. č.: 801007/4259, bytem V Násypu 345/13,

Více

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Více

., nar..., r.č, trvale bytem, rodinný stav:.. (dále jen Budoucí kupující )

., nar..., r.č, trvale bytem, rodinný stav:.. (dále jen Budoucí kupující ) SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ uzavřená v souladu s ustanoveními 1785 až 1788 a 3063 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Veronika Jašková, IČ: 70279632, r.č..., se sídlem

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Článek I Nabytí a převod pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčína Statutární město

Více

PRAVIDLA PRO TVORBU A FINANCOVÁNÍ Z DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DOMOVNÍHO FONDU

PRAVIDLA PRO TVORBU A FINANCOVÁNÍ Z DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DOMOVNÍHO FONDU Organizační směrnice 2/11-včetně dodatků PRAVIDLA PRO TVORBU A FINANCOVÁNÍ Z DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DOMOVNÍHO FONDU Úvod Směrnice navazuje na OS 1/11 a vymezuje práva a povinnosti členů nájemců

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Hory stavební úřad Ulice: Horní nám. 1 PSČ, obec: 123 45 Hory V Horách dne 12. 12. 2007 Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ podle ustanovení 110 odst. 1 a 2, zákona

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A č.j. OLP/1508/2014 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen obč. zák.) mezi těmito smluvními

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku Prodávající: a I. Smluvní strany Mgr. Pavel Klán Praha 1 Malá Strana, Jánský vršek 9 na základě usnesení Krajského obchodního soudu v Praze

Více

KUPNÍ SMLOUVA. spojená s. dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. spojená s. dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA spojená s dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva ) 1. Město Česká Kamenice, se sídlem Česká Kamenice, Náměstí Míru 219, 407 21, Ič 00261220,

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 756-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 756-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 756-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Podklady na zasedání ZM dne: 25.06.2015 OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Růžena Jarošová Stanislava Syrotiuková

Více

1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, Krč

1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, Krč Výběrové řízení na prodej nemovitých věcí ve vlastnictví České spořitelny, a. s. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky 1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník: PROKONZULTA, a.s., IČ 25332953, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno společnost je zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Domovní řád. Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2014 1.4.2014 1

Domovní řád. Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2014 1.4.2014 1 Domovní řád Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2014 1.4.2014 1 Dne: 24.3.2014 Dne: 31.3.2014 1 / 7 Domovní řád Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domech, k zajištění podmínek řádného užívání

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem Výměna ventilů pro

Více

Exekutorský úřad Hradec Králové JUDr. Marcela Dvořáčková

Exekutorský úřad Hradec Králové JUDr. Marcela Dvořáčková Exekutorský úřad Hradec Králové JUDr. Marcela Dvořáčková Soudní exekutor JUDr. Marcela Dvořáčková tel: 495 523 205, 495 523 208, U Soudu 276, 500 03 Hradec Králové 3 e-mail: judr.dvorackova@seznam.cz;

Více

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách OZNÁMENÍ. o výběrovém řízení čís. OSM/Vá/5/2012 a jeho podmínkách

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách OZNÁMENÍ. o výběrovém řízení čís. OSM/Vá/5/2012 a jeho podmínkách Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Správa Krkonošského národního parku, se sídlem ve Vrchlabí, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí OZNÁMENÍ o výběrovém řízení čís. OSM/Vá/5/2012 a jeho podmínkách

Více

ZÁKON. ze dne 30. června 1966. o osobním vlastnictví k bytům. Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

ZÁKON. ze dne 30. června 1966. o osobním vlastnictví k bytům. Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: 52 ZÁKON ze dne 30. června 1966 o osobním vlastnictví k bytům Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: Základní ustanovení 1 Ve snaze rozšířit možnosti uspokojování

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

Součástí směrnice je metodika postupu odečtu a rozúčtování spotřeby SV a TUV a metodika k rozúčtování spotřeby tepla.

Součástí směrnice je metodika postupu odečtu a rozúčtování spotřeby SV a TUV a metodika k rozúčtování spotřeby tepla. SMĚRNICE K POUŽÍVÁNÍ A PROVOZU MĚŘIČŮ TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY, STUDENÉ VODY A TEPLA A K ROZÚČTOVÁNÍ SPOTŘEBY A NÁKLADŮ NA TEPELNOU ENERGII DYJE - stavební bytové družstvo, U tržiště 814/2, 690 40 Břeclav Čl.

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Do vlastních rukou akcionářů DEK a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti DEK a.s., se sídlem Tiskařská 10/257, PSČ 108 00, IČ: 276 36 801, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném

Více

#2279/ΒΖΡ/2015 ΒΖΡΜ Α 2279/BZR/2015-BZRM Č.j.: UZSVM/BZR/2247/2015-BZRM

#2279/ΒΖΡ/2015 ΒΖΡΜ Α 2279/BZR/2015-BZRM Č.j.: UZSVM/BZR/2247/2015-BZRM #2279/ΒΖΡ/2015 ΒΖΡΜ Α 2279/BZR/2015-BZRM Č.j.: UZSVM/BZR/2247/2015-BZRM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 604 47 Brno O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

O Z N Á M E N Í. vyhlašuje dnem 26.8.2013. Čl. 1 Prodávaný majetek spoluvlastnický podíl ve výši 98/1000 celku na níže uvedených nemovitostech:

O Z N Á M E N Í. vyhlašuje dnem 26.8.2013. Čl. 1 Prodávaný majetek spoluvlastnický podíl ve výši 98/1000 celku na níže uvedených nemovitostech: 1614/CCK/2013-CCKM Č.j.: UZSVM/CCK/1417/2013-CCKM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. C/70/2013-VŘ a jeho podmínkách

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1. Článek 1 - Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1. Článek 1 - Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1 Článek 1 - Úvodní ustanovení 1.1 Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v domech Bytového družstva

Více

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v celkové

Více

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

Usnesení o nařízení dražební jednání elektronická dražba

Usnesení o nařízení dražební jednání elektronická dražba Exekutorský úřad České Budějovice soudní exekutor JUDr. Milan Bronec Šumavská ul. 17, 370 01 České Budějovice, tel: 387436038, e-mail: urad@exekutor-cb.cz www.exekutor-cb.cz, datová schránka: 64ug78z č.j.

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58

OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58 OBEC pišť W OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58 Záměr Obce Píší' na prodej obecního nemovitého majetku Obec Píšť jako výlučný vlastník nemovitostí níže specifikovaných zveřejňuje podle 39 odst. 1

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Ministerstvo pro místní rozvoj METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 MP číslo: 2/Příručka pro české žadatele, 5. vydání

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 792-DD/16

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 792-DD/16 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 792-DD/16 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 787-DD/16

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 787-DD/16 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 787-DD/16 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/99/2011

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/99/2011 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/99/2011 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 164 EX 7695/13-57 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, pověřený provedením exekuce na základě

Více

N Á V R H K U P N Í S M L O U V A

N Á V R H K U P N Í S M L O U V A N Á V R H K U P N Í S M L O U V A Rozšíření malovýroby mléčných produktů - prodejní stánek 1. Obchodní firma: Sídlo: Zapsaná v OR: Zastoupená: IČO: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon/fax: E-mail:

Více

Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic Oddělení správy bytových domů a nebytových prostor U Divadla 828, 530 21 Pardubice

Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic Oddělení správy bytových domů a nebytových prostor U Divadla 828, 530 21 Pardubice Statutární město Pardubice Odbor majetku a investic Oddělení správy bytových domů a nebytových prostor U Divadla 828, 530 21 Pardubice D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A č. 243-2016, kterou se vyhlašuje konání

Více

OBSAH: Základní ustanovení Čl. 1, 2. Čl. 3

OBSAH: Základní ustanovení Čl. 1, 2. Čl. 3 OBSAH: ČÁST I. ČÁST II. ČÁST IIII. ČÁST IV. ČÁST V. Základní ustanovení Čl. 1, 2 Činnosti družstva Čl. 3 Členství v družstvu Čl. 4 5 Vznik členství Čl. 6 Družstevní podíl Čl. 7-8 Společné členství manželů

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Předmět daně z příjmů fyzických osob Fyzická osoba zdaňuje všechny své příjmy jedinou daní a přitom tyto příjmy mohou mít různý charakter. Příjmy fyzických osob se rozdělují

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daně z příjmů. Této dani je věnován samostatný

Více

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění.

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel: Společenství Golfová 884 887 Zapsané

Více

PRODEJ STAVEBNÍCH PARCEL VE VODŇANECH NA KAMENI 1. ETAPA

PRODEJ STAVEBNÍCH PARCEL VE VODŇANECH NA KAMENI 1. ETAPA PRODEJ STAVEBNÍCH PARCEL VE VODŇANECH NA KAMENI 1. ETAPA 10/2015 Veškeré informace k výběru uchazeče a samotnému prodeji Tento leták je připraven jako komplexní informace k akci pod názvem Prodej stavebních

Více

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení S t a n o v y Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995 I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012

Více

Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb.

Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník: NAXOS a.s. se sídlem: Holečkova 103/31, 150 00 Praha 5 IČ: 26445867 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. BUH/015/2015 a jeho podmínkách

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. BUH/015/2015 a jeho podmínkách 2452/BUH/2015-BUHM Č.j.: UZSVM/BUH/2570/2015-BUHM Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 604 47 Brno O Z N Á M

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. Kupní smlouvu na nákup centrifug

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. Kupní smlouvu na nákup centrifug Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:.. se sídlem /místem podnikání/: IČ: DIČ: jednající

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

Vnitřní předpis bytového družstva č. 3 Domovní řád

Vnitřní předpis bytového družstva č. 3 Domovní řád Vnitřní předpis bytového družstva č. 3 Domovní řád Za účelem zajištění podmínek řádného a bezpečného užívání bytů, zabezpečení pořádku a čistoty v obytných domech, jakož i v zájmu upevnění občanského soužití,

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

#13602/Χ/2015 ΗΜΣΥ } 13602/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/10537/2015-HMSU

#13602/Χ/2015 ΗΜΣΥ } 13602/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/10537/2015-HMSU #13602/Χ/2015 ΗΜΣΥ } 13602/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/10537/2015-HMSU Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova

Více

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM 1. Předmět působnosti PRAVIDLA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM Pravidla stanoví postup při prodeji nemovitostí z vlastnictví města. Zastupitelstvo města může rozhodnout,

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Čl. I Úvodní ustanovení Z důvodů stárnutí bytového fondu narůstá potřeba jeho častější údržby a modernizace.

Čl. I Úvodní ustanovení Z důvodů stárnutí bytového fondu narůstá potřeba jeho častější údržby a modernizace. SMĚRNICE PRO ZAJIŠTĚN STAVEBNÍCH ÚPRAV, UDRŽOVACÍCH PRACÍ A MODERNIZACE BYTOVÝCH JEDNOTEK DYJE - stavební bytové družstvo, U tržiště 814/2, 690 40 Břeclav Čl. I Úvodní ustanovení Z důvodů stárnutí bytového

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: JUDr. Ing. Helena Horová IČ 16902645, se sídlem Praha 4, V luhu 18, PSČ 140 00, Okres Praha 4, insolvenční správce dlužníka TENNIS Zlín, a.s., IČ 46975764, se

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo: trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, rodné íslo: trvalý pobyt:., bydlišt :... #2679/SBE/2016-SBEM@. 2679/SBE/2016-SBEM.j.: UZSVM/SBE/2612/2016-SBEM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právn

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno 1442/BKM/2016-BKMM Č.j.: UZSVM/BKM/1470/2016-BKMM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno Oznámení o výběrovém řízení č. BKM/32/2016 s následnou

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. DOMOVNÍ ŘÁD Družstvo Tobrucká 713, družstvo 1 / 6

DOMOVNÍ ŘÁD. DOMOVNÍ ŘÁD Družstvo Tobrucká 713, družstvo 1 / 6 DOMOVNÍ ŘÁD DOMOVNÍ ŘÁD Družstvo Tobrucká 713, družstvo 1 / 6 Družstvo Tobrucká 713, družstvo Tobrucká 713/25, 160 00 Praha 6 IČO: 25148826, tel: 235363485, mob: 602 941235, e-mail: tobrucka713@seznam.cz

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více