rezervy z pohledu účetnictví mnohdy zbytečná zátěž rezervy z pohledu daňového možnost legální optimalizace jaké tedy jsou povinnosti / možnosti pro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "rezervy z pohledu účetnictví mnohdy zbytečná zátěž rezervy z pohledu daňového možnost legální optimalizace jaké tedy jsou povinnosti / možnosti pro"

Transkript

1 Daňové a účetní rezervy RNDr. Ivan BRYCHTA rezervy z pohledu účetnictví mnohdy zbytečná zátěž rezervy z pohledu daňového možnost legální optimalizace jaké tedy jsou povinnosti / možnosti pro jejich tvorbu? 1

2 Obsah prvotní přiblížení rezerv 3 principy tvorby účetních rezerv 4-5 účetní postupy podle prováděcí vyhlášky a ČÚS 6-9 základní pravidla v ZDP 10 zákon o rezervách - obecná pravidla bankovní rezervy a rezervy v pojišťovnictví rezervy na opravy rezervy na pěstební činnost a ostatní rezervy

3 Výchozí schéma běžné případy vazba daňových rezerv na účetní rezervy výjimky vazba daňových rezerv na účetní není, protože: - organizace účtuje podle mezinárodních účetních standardů (MÚS) - pro rezervy u komponentně odpisovaného majetku - pro rezervy tvořené fyzickou osobou vedoucí daňovou evidenci (podle 7b ZDP) 3

4 Principy aplikace účetních rezerv 25 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZÚ): Účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne : - berou v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné ztráty, které se týkají majetku (včetně pohledávek) a závazků a jsou jim známy do okamžiku sestavení účetní závěrky, jakož i všechna snížení hodnoty bez ohledu na to, zda je výsledkem hospodaření účetního období zisk nebo ztráta 26 odst. 3 ZÚ: Předvídatelná rizika a možné ztráty lze vyjádřit: - odpisy majetku (vyjadřují trvalé snížení hodnoty majetku), - opravnými položkami (vyjadřují přechodné snížení hodnoty majetku), - rezervami (na rizika a ztráty, na daň z příjmů, na důchody a podobné závazky, na restrukturalizaci ) 4

5 Kdo účetní rezervy nemusí tvořit 13a odst. 1 písm. d) ZÚ: Účetní rezervy nemusejí tvořit účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, s výjimkou případů, kdy chtějí tvořit daňové opravné položky 9 odst. 3 a 4 ZÚ: Zjednodušený rozsah vedení účetnictví je umožněn pro v zákoně specifikované účetním jednotky, mj.: - občanská sdružení, jejich organizační jednotky s právní subjektivitou - církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce - obecně prospěšné společnosti, honební společenstva - nadační fondy a společenství vlastníků jednotek - bytová družstva bez povinného auditu - ostatní účetní jednotky, o nichž to stanoví zvláštní zákon - fyzické osoby bez povinného auditu, kterým to nenařizuje nějaký zvláštní zákon 5

6 Postup podle prováděcí vyhlášky (s využitím Českých účetních standardů) 16 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádí ZÚ pro podnikatele (PVZÚ) - členění rezerv v rozvaze -pasivech (účty skupiny 45): - B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů (např. daňové) - B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky (je-li povinnost vyplácet zaměstnancům důchody nebo podobné požitky uložené smlouvou či právním předpisem; ty stanoví i tvorbu, výši a použití) - B.I.3. Rezerva na daň z příjmů (o tvorbě rozhoduje účetní jednotka) - B.I.4. Ostatní rezervy (o tvorbě rozhoduje účetní jednotka; obsahuje zejména rezervu na garanční opravy a rezervu na restrukturalizaci) 6

7 Vymezení rezervy na restrukturalizaci ČÚS 004 -Rezervy, bod podmínky rezervy na restrukturalizaci restrukturalizace (pro účely ČÚS 004) = program, kterým se významně mění předmět činnosti účetní jednotky nebo způsob, jakým je činnost účetní jednotky prováděna; může zahrnovat zejména: - přemístění podnikatelských aktivit do jiné oblasti, případně uzavření provozu - utlumení nebo ukončení části podnikatelských aktivit lze tvořit / čerpat pouze na náklady nezbytně nutné k uskutečnění programu restrukturalizace, které nesouvisí s pokračujícími aktivitami účetní jednotky k těmto nákladům nepatří náklady na přeškolení nebo přemístění zaměstnanců, kteří zůstanou nadále v zaměstnaneckém poměru, náklady na marketing apod. 7

8 Postup podle prováděcí vyhlášky (s využitím Českých účetních standardů) 26, 31 PVZÚ - členění rezerv ve výkazu zisku a ztráty, a to: - změna stavu rezerv v provozní oblasti (účty skupiny 55) - změna stavu rezerv ve finanční oblasti (účty skupiny 57) - mimořádné náklady (účty skupiny 58) - rezerva na restrukturalizaci - rezerva na daň z příjmů (účet skupiny 59) Příklad účtování rezervy operace částka Kč MD D rezerva - soudní spor se zaměstnancem x 45x zrušení rezervy po ukončení pře x 55x 8

9 Postup tvorby a použití podle 57 PVZÚ rezervy jsou určeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů podle 26 ZÚ, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak zpravidla není jistá částka nebo datum, k němuž vzniknou u rezerv podle ZoR (daňových ) se postupuje podle těchto předpisů účetní jednotka, která využije metodu komponentního odpisování podle 56a, neúčtuje o rezervě na opravy hmotného majetku tvorba rezerv = na vrub nákladů, použití, snížení nebo zrušení pro nepotřebnost = ve prospěch nákladů zůstatky rezerv se převádějí do následujícího účetního období rezervy nesmějí mít aktivní zůstatek rezervy není možné používat k úpravám výše ocenění aktiv výši vytvořených rezerv a jejich odůvodněnost ověřuje účetní jednotka nejméně při každé inventarizaci 9

10 Základní pravidla v ZDP 24 odst. 2 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP) - daňově uznatelným výdajem (nákladem) takové rezervy, jejichž způsob tvorby a výši pro daňové účely stanoví zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (ZoR) 23 odst. 3 písm. c) bod 3 ZDP: základ daně lze snížit o částky související s rozpouštěním rezerv, jejichž tvorba nebyla daňovým výdajem, pokud jsou zaúčtovány ve prospěch nákladů nebo výnosů 23 odst. 3 písm. a) bod 7 ZDP: zvýšení základu daně o zrušenou daňovou rezervu u poplatníka, který nevede účetnictví osvobození úroků a výnosů z dluhopisů při vázání prostředků rezerv na zvláštních účtech [ 4 odst. 1 písm. zm), 19 odst. 1 písm. zl) ZDP] 10

11 Tvorba rezerv podle ZoR ZoR rezervami rozumí: - bankovní rezervy ( 5 ZoR) - rezervy v pojišťovnictví ( 6 ZoR) - rezervy na opravy hmotného majetku ( 7 ZoR) - rezervy na pěstební činnost ( 9 ZoR) - ostatní rezervy ( 10 ZoR) 3 a 4 = obecná (společná) pravidla - kdo může tvořit rezervy: - osoby (právnické či fyzické), které vedou účetnictví podle ZÚ - osoby účtující s použitím Mezinárodních účetních standardů (MÚS) upravených legislativou EU (nutnost vést prokazatelnou evidenci) - fyzické osoby vykazující výdaje místo účetnictví v daňové evidenci podle 7b ZDP (nutnost vést prokazatelnou evidenci) 11

12 Tvorba rezerv podle ZoR prokazatelná evidence ( 3 odst. 3 ZoR): - soupis jednotlivých rezerv dle účelu, ke kterému jsou tvořeny (podle jednotlivých ustanovení ZoR), sestavený v rozsahu a způsobem, který je stanoven pro tvorbu rezerv v ZÚ, bez vlivu MÚS - prokazatelná evidence se vede i v případě tvorby rezerv na opravy komponentně odpisovaného majetku vsuvka - komponentně odpisovaný majetek - metodu mohou použít: - podnikatelé (viz 56a PVZÚ) a - jednotky účtující podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (bod 5.7 ČÚS č.708) účetní postup spočívá-li oprava ve výměně odpisované komponenty, provede se jako vyřazení původní a zařazení komponenty nové, která opět bude odpisovat po stanovenou dobu daňový postup podle 23 odst. 2 ZDP se pro zjištění základu daně vychází z výsledku hospodaření bez vlivu této účetní metody 12

13 Obecná pravidla tvorby rezerv podle ZoR rezervy se uplatňují za zdaňovací období, kterým ZoR rozumí: - u právnických osob zdaňovací období vymezené v 17a ZDP - pokud trvá nejméně 12 kalendářních měsíců, nebo - pokud je kratší než 12 měsíců, ale začíná rozhodným dnem fúze nebo přechodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva, - u fyzických osob kalendářní rok povinnost v souvislosti s podáním DP prověřit odůvodněnost tvorby rezerv a jejich skutečný stav porovnat s výší, kterou lze daňově uznat výdaje (náklady), na jejichž úhradu se vytvořily rezervy, se musí přednostně uhradit z těchto rezerv 13

14 Obecná pravidla - kdy rezervy zrušit? ve stejném období, kdy pominuly důvody, pro které byly vytvořeny vždy ke dni ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo nájmu podniku nebo části podniku ke dni přerušení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo nájmu podniku, pokud tato činnost nebo nájem podniku nejsou zahájeny do termínu pro podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období, ve kterém došlo k přerušení dále: ke dni účinnosti nájemní smlouvy v případě nájmu podniku, ke dni předcházejícímu den zrušení stálé provozovny na území ČR, ke dni předcházejícímu den vstupu do likvidace, rozhodnutí o prohlášení konkursu výjimka: rezervy se nezruší v případě, kdy peněžní prostředky ve výši rezerv tvořených podle 9a 10 ZoR budou uloženy na zvláštním vázaném účtu v bance podle 10a ZoR, a v případě přeměn společnosti 14

15 Obecná pravidla tvorby rezerv (pokračování) přeměna společností - nástupnická společnost může pokračovat v tvorbě rezerv započaté zanikající nebo rozdělovanou společností: - za podmínek, které by platily pro zanikající nebo rozdělovanou společnost podle ZoR, pokud by se přeměna neuskutečnila - pouze v rozsahu, v jakém souvisí s částí obchodního majetku, která přechází na tuto nástupnickou společnost - maximálně však do výše stanovené ZoR rezervy nelze vytvářet v průběhu likvidace nebo v průběhu insolvenčního řízení v době trvání účinků prohlášení konkursu (výjimka: rezervy v 10 odst. 2 ZoR, jejichž peněžní prostředky budou uloženy na zvláštním vázaném účtu v bance podle 10a ZoR) rezervy se nesmějí vytvářet na výdaje (náklady) na pořízení hmotného a nehmotného majetku 15

16 Bankovní rezervy ( 5 ZoR) mohou vytvářet pouze banky (= subjekty s bankovní licencí podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách) předmět tvorby: na poskytnuté bankovní záruky za úvěry výše tvorby: nesmí přesáhnout výši 2 % průměrného stavu poskytnutých bankovních záruk za úvěry poskytnuté bankami (průměrné stavy se počítají z měsíčních zůstatků k poslednímu dni v měsíci a zůstatku k 1.1. příslušného zdaňovacího období) bankovní záruka (k níž lze tvořit bankovní rezervy) = pouze taková bankovní záruka, která: - byla poskytnuta subjektu se sídlem nebo bydlištěm na území členského státu EU a - pro její sjednání a poskytnutí je použito právo státu, který je členem EU 16

17 Rezervy v pojišťovnictví ( 6 ZoR) mohou tvořit pouze subjekty k tomu oprávněné (např. pojišťovny a zajišťovny) podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví předmět tvorby: v ZoR přesně vymezené tituly rozdělené na: - technické rezervy na neživotní pojištění a - technické rezervy na životní pojištění (např. na nezasloužené pojistné, na pojistná plnění, na prémie a slevy) výše tvorby: bližší podmínky pro tvorbu viz zákon o pojišťovnictví speciální úprava: u poplatníka se sídlem mimo území ČR je tvorba technických rezerv daňovým výdajem (nákladem) maximálně do výše, kterou by mohl uplatnit poplatník se sídlem na území ČR 17

18 Rezervy na opravy hmotného majetku ( 7 ZoR) mohou vytvářet poplatníci daně z příjmů, kteří: - mají k hmotnému majetku právo vlastnické nebo - jsou organizační složkou státu příp. státní organizací s právem hospodařit s majetkem státu (pokud tuto rezervu nevytváří nájemce) - jsou nájemci majetku na základě smlouvy o nájmu podniku a k opravám najatého majetku jsou písemně smluvně zavázáni rezervu nelze tvořit: - na technické zhodnocení ( 33 ZDP) - na majetek, který je určen k likvidaci - na opravy majetku, u něhož jde o opravy v důsledku škody či jiné nepředvídané nebo nahodilé události - na opravy pravidelně se opakující každý rok - na majetek, k němuž má vlastnické právo poplatník, vůči jehož majetku trvají účinky prohlášení konkurzu 18

19 Pravidla tvorby rezervy na opravy týká se hmotného majetku, jehož doba daňového odpisování (viz 30 odst. 1 ZDP) je pět a více let (tj. majetek od 2.OS do 6.OS) minimální doba tvorby: dvě zdaňovací období maximální doba tvorby: podle odpisových skupin majetku (2.OS - 3 zdaňovací období, 3.OS - 6, 4.OS - 8, 5.OS - 10, 6.OS - 10) způsob tvorby: - v závislosti na čase anebo - jen u movitých věcí v závislosti na objemu výkonu Příklad ( objemová rezerva ): Tahač (2.OS), tvorba rezervy na GO motoru, předpoklad: po ujetí km, cena (odhad): Kč. 1. rok: tahač ujel km => tvorba Kč 2. rok: tahač ujel km => tvorba Kč 3. rok: tahač ujel zbylých km a proběhla GO za Kč => je nutné zrušit dříve vytvořenou rezervu Kč 19

20 Příklady (rezerva tvořená ve vazbě na čas) Příklad: Společnost vlastní budovu a plánuje uskutečnit v roce 2014 opravu fasády. Odhad cena je Kč. Společnost bude tvořit rezervu Kč v roce 2012 a Kč v roce V roce 2014 uskuteční opravu (např. za Kč) a vytvořenou rezervu Kč zruší. Související účtování: účtováno v popis částka Kč MD D rok 2012 tvorba rezervy rok 2013 tvorba rezervy rok 2014 provedena celá oprava zrušení rezervy Vliv na daňový základ: ve zdaňovacím období: celkem A. rezerva netvořena B. rezerva tvořena

21 Další pravidla tvorby rezervy na opravy rezervu je nutné zrušit (pravidlo 1): - nebude-li oprava zahájena nejpozději ve zdaňovacím období následujícím po zdaňovacím období, ve kterém se při výpočtu výše rezervy předpokládalo zahájení opravy Příklad - varianta: Společnost z předchozího příkladu provede tvorbu 2012 ( Kč) a 2013 ( Kč), ale oprava není zahájena ani 2014 a ani 2015 => rezerva se celá rozpustí 2015 zahájení opravy (pro účely ZoR) = termín, kdy se fyzicky začnou provádět práce přímo na věci, která je předmětem opravy; provádí-li se oprava mimo provozovnu poplatníka jinou osobou, rozumí se zahájením opravy převzetí věci do opravy touto osobou 21

22 Další pravidla tvorby rezervy na opravy rezervu je nutné zrušit (pravidlo 2): - nebyla-li rezerva vyčerpána nejpozději ve zdaňovacím období, které následuje po zdaňovacím období, ve kterém byla oprava zahájena Příklad - varianta: Oprava zahájena 2014, ale oprava probíhá déle, a to v roce 2014 opraveno za Kč, v roce 2015 za Kč, a v roce 2016 dokončena oprava - zbylých Kč => rezerva se částečně rozpustí 2014 ( Kč) a zbytek 2015 ( Kč). pravidlo 1 a pravidlo 2 se nepoužijí: na poplatníky, kteří doloží, že k překročení těchto lhůt došlo zásahem orgánu státní správy nebo orgánů samosprávy 22

23 Další pravidla tvorby rezervy na opravy pravidlo 3 - podmínka složení financí na vázaný účet - rezerva bude nákladem jen tehdy, pokud: - peněžní prostředky budou v plné výši rezervy připadající na jedno zdaňovací období převedeny na samostatný účet v bance se sídlem v ČR nebo JČS EU, který je veden v Kč nebo EUR a je určen výhradně pro ukládání těchto prostředků - převod na účet musí být nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání - čerpání financí z účtu pouze na účely, na které byla rezerva vytvořena porušení pravidla 3 - nebudou-li finance převedeny včas, rezerva se zruší ve zdaňovacím období, za které se toto daňové přiznání podává 23

24 Další pravidla tvorby rezervy na opravy Příklad: Rezerva na opravu střechy (předpoklad realizace v roce 2016 za Kč) byla tvořena - v roce 2012 ve výši Kč a částka tvorby byla uložena na zvláštní účet (o.k.) - v roce 2013 ve výši Kč, ale částka tvorby nebyla uložena na zvláštní účet do termínu podání daňového přiznání (do ). Důsledek: ještě v přiznání za rok 2013 je třeba celou dosud vytvořenou rezervu ( Kč) zrušit. poznámka: rušení rezerv z důvodu porušení pravidel 1 až 3 je daňová záležitost => pokud bude účetní jednotka na tvorbě rezervy trvat z účetního pohledu, přizpůsobí tomu účetní režim 24

25 Další pravidla tvorby rezervy na opravy zjistí-li poplatník skutečnosti odůvodňující změnu výše rezervy, musí provést úpravu její výše počínaje zdaňovacím obdobím, v němž tuto skutečnost zjistí Příklad: Rezerva na opravu střechy (odhad Kč), tvorba v letech 2012 až 2015 (celkem 4 x Kč), čerpání v roce v roce 2012 tvorba ve výši Kč uskutečněna - v roce 2013 zjistí se, že výše opravy bude vyšší Kč, Důsledek: v roce 2013 se provede přepočet: / 4 = Kč a ve zbývajících obdobích, tj. v 2013 až 2015 bude tvorba Kč. 25

26 Rezervy na pěstební činnost ( 9 ZoR) pěstební činnost = obnova lesa a veškeré výchovné činnosti prováděné v porostech do 40 let jejich věku, ochrana lesa a opatření k obnově porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou rezervu na pěstební činnost lze tvořit a čerpat jen: - na výkony uvedené v příloze ZoR - poplatníky daně z příjmů, kteří jsou povinni podle lesního zákona (zákon č. 289/1995 Sb.) provádět obnovu, ochranu a výchovu lesních porostů způsob tvorby: podle výše vytěženého objemu dřevní hmoty v m 3 postup: výši si poplatník stanoví sám v rozpočtu nákladů na pěstební činnost čerpání rezervy: při realizaci prací pěstební činnosti (pokud tyto práce nejsou realizovány v rozpočtovaném objemu, rezerva se zruší) 26

27 Příklad - činnosti podle přílohy ZoR (výkony uznané jako výdaj (náklad) pro tvorbu rezervy na pěstební činnost) - část obnova lesa výsevem osiva (první výsev osiva, opakovaný výsev osiva) obnova lesa sadbou (první sadba, opakovaná sadba) příprava půdy pro obnovu lesa (přirozenou, výsevem osiva, sazbou) ošetřování dřevin mladých lesních porostů mechanická a chemická ochrana mladých lesních porostů proti zvěři zřizování oplocenek při oplocování mladých lesních porostů ochrana mladých lesních porostů ostatní (proti buření, hlodavcům, klikorohu borovému, výsek plevelných dřevin) a další 27

28 Ostatní rezervy ( 10 ZoR) rezerva na odbahnění rybníka ( 10 odst. 1 ZoR) = odstraňování nánosů ze dna rybníka způsobených erozí okolních pozemků - tvoří se maximálně 10 po sobě jdoucích zdaňovacích období a používají se pravidla jako u rezervy na opravy majetku v 7 ZoR rezervy podle 10 odst. 2 ZoR: - rezerva finančních prostředků na sanaci pozemků dotčených těžbou - rezerva na vypořádání důlních škod (podle horního zákona č. 44/1988 Sb.) - rezervy, u nichž zvláštní zákon uvede, že jde o daňový výdaj (náklad), např. finanční rezerva podle 49 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu - způsob tvorby a čerpání rezerv v těchto případech určují zákony, které rezervy specifikují 28

29 Společná pravidla pro rezervy tvořené podle 9 a 10 ZoR ( 10a ZoR) 10a ZoR: povinnost ukládat peněžní prostředky ve výši rezerv na zvláštní vázaný účet v bance (tuzemské, příp. u rezerv v 10 odst. 2 ZoR za souhlasu příslušných - viz ZoR - institucí v bance na území EU) - prostředky mohou být čerpány pouze na výdaje, na jejichž úhradu byly vytvořeny - částku nutno převést ve prospěch tohoto účtu nejpozději do dne podání daňového přiznání odlišnost oproti vázání prostředků na rezervy na opravy: - v určitých případech lze prostředky použít i na nákup státních dluhopisů (viz 10 odst. 4 ZoR) - poplatníci mají osvobozeny úroky a výnosy z dluhopisů z těchto účtů od daně z příjmů [ 4 odst. 1 písm. zm), 19 odst. 1 písm. zl) ZDP] 29

30 a to je vše k výkladu 30

ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE

ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE www. UctZak.cz ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE DonauMedia České účetní standardy 001 023 2 ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE Informace: www.uctzak.cz Informace: www.uctzak.cz ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE 3 Český účetní

Více

motto: i malý rozdíl mezi technickým zhodnocením a opravou může mít někdy velké daňové dopady

motto: i malý rozdíl mezi technickým zhodnocením a opravou může mít někdy velké daňové dopady Technické zhodnocení versus opravy RNDr. Ivan BRYCHTA motto: i malý rozdíl mezi technickým zhodnocením a opravou může mít někdy velké daňové dopady 1 Obsah základní rozdíly 3 zákonné vymezení 4-5 definice

Více

REZERVY. Jana Hlaváčová Tereza Kalivodová

REZERVY. Jana Hlaváčová Tereza Kalivodová REZERVY Jana Hlaváčová Tereza Kalivodová Legislativní úprava Zákon č.593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, který upravuje způsoby tvorby a výši rezerv a určuje, které rezervy jsou

Více

ZÁKON ze dne. 2003, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ZÁKON ze dne. 2003, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony ZÁKON ze dne. 2003, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona

Více

19. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů...

19. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů... ISSN-0322-9653 17. 12. 2015 Ročník XLIX Cena 55 Kč 6 MINISTERSTVO FINANCÍ 19. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů...

Více

VYZKOUŠEJTE ZDARMA SLUŽBU INFORMAČNÍHO SERVISU PRO OBCE A PO :-)

VYZKOUŠEJTE ZDARMA SLUŽBU INFORMAČNÍHO SERVISU PRO OBCE A PO :-) www.ucetniportal.cz VYZKOUŠEJTE ZDARMA SLUŽBU INFORMAČNÍHO SERVISU PRO OBCE A PO :-) Potřebujete mít po ruce aktuální informace z účetnictví obcí a příspěvkových organizací? Více informací najdete zde...

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými

Více

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Dagmar Štěpánová Obsah 1. Povinnost vést účetnictví.................... 4 2. Volba typu účetnictví...................... 4 3. Zjednodušený

Více

Platné znění části zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění části zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění části zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, s vyznačením navrhovaných změn 2 (1) Rezervami podle 1 se rozumí bankovní rezervy, rezervy v pojišťovnictví, rezerva

Více

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Finanční zpravodaj 6/2012 Strana 123 24 České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Referent: JUDr. David Bauer Ing. Michal Svoboda

Více

Vlastní zdroje. 401 - Jmění účetní jednotky

Vlastní zdroje. 401 - Jmění účetní jednotky Vlastní zdroje Standard upravuje postupy účtování a obecná pravidla k postupům účtování na účtech: 401 - Jmění účetní jednotky, 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku, 406 - Oceňovací rozdíly

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 434 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm. a) až c), f) až h), j) až m), o), p), t), u),

Více

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Ing. Kateřina Illetško D P 1. Zásadní změny zákona o daních z příjmů V této kapitole jsou souhrnně uvedeny zásadní změny týkající se

Více

Příloha č. 9 k zákonu č.../2008 Sb.

Příloha č. 9 k zákonu č.../2008 Sb. 56 Příloha č. 9 k zákonu č.../2008 Sb. Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2009 a způsobu kontroly jejich využití [podle 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb.,

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno - střed Pololetní zpráva zpracovaná k 30. červnu 2009 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního orgánu OHL

Více

PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ. Článek 1 Úvodní ustanovení

PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ. Článek 1 Úvodní ustanovení PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Obce Železné je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy: a)

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek

Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek v kostce 010 ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI 011 Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek 011 Zřizovací výdaje Zřizovacími výdaji je souhrn výdajů vynaložených na založení účetní jednotky do okamžiku jejího vzniku (zápis

Více

DRUHY ZÁSOB. OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB. ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU, ZBOŽÍ, NEDOKONČENÉ VÝROBY, VÝROBKŮ.

DRUHY ZÁSOB. OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB. ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU, ZBOŽÍ, NEDOKONČENÉ VÝROBY, VÝROBKŮ. Druhy zásob 2 2 DRUHY ZÁSOB. OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB. ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU, ZBOŽÍ, NEDOKONČENÉ VÝROBY, VÝROBKŮ. Právní úprava: Vymezení zásob Vyhláška 9 Oceňování, postup účtování, analytické a podrozvahové účty

Více

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006 P o d m í n k y poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES na projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (dále jen PODMÍNKY ) - obecná část - Evidenční číslo

Více

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví otázky a odpovědi

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví otázky a odpovědi Otázky a odpovědi zákon o účetnictví Aktualizováno 26. 3. 2012 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví otázky a odpovědi číslo/rok dotaz odpověď 1.1.1/ 2010 1.1.2./ 2010 Kde jsou definovány vybrané účetní

Více

ČMSZP. Vnitřní směrnice. Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. (dále také Svaz)

ČMSZP. Vnitřní směrnice. Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. (dále také Svaz) Vnitřní směrnice Českomoravského svazu (dále také Svaz) Právní forma: Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů. Organizace zapsána: spisová značka L 1074 vedená u Městského soudu v Praze. Sídlo:,

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami ( 17 zákona

Více

Vnitřní směrnice. 1. Stanovy MAS Svatojiřský les 2. Potvrzení o registraci v rejstříku MV 3. Potvrzení o registraci u FÚ 4.

Vnitřní směrnice. 1. Stanovy MAS Svatojiřský les 2. Potvrzení o registraci v rejstříku MV 3. Potvrzení o registraci u FÚ 4. Vnitřní směrnice Firma: MAS Svatojiřský les o.s. Sídlo: Loučeň č.p. 345 IČ: 270 29 182 Přílohy: 1. Stanovy MAS Svatojiřský les 2. Potvrzení o registraci v rejstříku MV 3. Potvrzení o registraci u FÚ 4.

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 21.12.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1993 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 593 Z Á K O N České národní rady ze

Více

8. Odložená daňová pohledávka

8. Odložená daňová pohledávka ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 465 05 091 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky DAKO-CZ, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Zákon č. 124/2002 Sb. ze dne 13. března 2002 o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku) Ve znění změn podle zákona č. 257/2004

Více

ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST

ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST VYHLÁŠKA č. 410/2009 Sb., ze dne 11. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, Změna:

Více

Částka 7 Ročník 2001. Vydáno dne 25. května 2001. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 7 Ročník 2001. Vydáno dne 25. května 2001. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 7 Ročník 2001 Vydáno dne 25. května 2001 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 22. května 2001 o podmínkách tvorby povinných minimálních rezerv ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21. 10. 2009 OBSAH

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21. 10. 2009 OBSAH Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21. 10. 2009 OBSAH ČÁST A PROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Příspěvky uzavřeny k 21. 10. 2009

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Příloha k účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009 ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ 1 Obsah: Zpráva auditora Prohlášení statutárních orgánů Oddíl I. Individuální účetní závěrka - Výsledovka k

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh V ý r o č n í z p r á v a Stavebního bytového družstva Hlubina Ostrava-Zábřeh za rok 214 1 Obsah Obsah 1 1. Identifikační údaje dle výpisu z obchodního rejstříku...3

Více

Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí

Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 85 11/10 Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky k Rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb Banky (dále jen Úvěrové podmínky k Rámcové

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O č. 119-Nov-08/13 Lesy České republiky, s.p. sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 IČO: 421 96 451 DIČ: CZ42196451 zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec

Více

z pohledu účetnictví vede k věrnějšímu a poctivějšímu obrazu z pohledu daní komplikuje život

z pohledu účetnictví vede k věrnějšímu a poctivějšímu obrazu z pohledu daní komplikuje život Komponentní odpisování RNDr. Ivan BRYCHTA z pohledu účetnictví vede k věrnějšímu a poctivějšímu obrazu z pohledu daní komplikuje život 1 Základní účetní principy účetní principy dané zákonem č. 563/1991

Více

593/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

593/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady 593/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů Změna: 157/1993 Sb. Změna: 323/1993 Sb. Změna: 244/1994 Sb. Změna: 132/1995 Sb. Změna: 211/1997

Více

A. PRIVATIZACE MAJETKU, KTERÝ NELZE PRIVATIZOVAT PODLE DOSUD PŘEDLOŽENÝCH PROJEKTŮ, NEBO NA KTERÝ NEBYL DOSUD PŘEDLOŽEN ŽÁDNÝ PRIVATIZAČNÍ PROJEKT

A. PRIVATIZACE MAJETKU, KTERÝ NELZE PRIVATIZOVAT PODLE DOSUD PŘEDLOŽENÝCH PROJEKTŮ, NEBO NA KTERÝ NEBYL DOSUD PŘEDLOŽEN ŽÁDNÝ PRIVATIZAČNÍ PROJEKT Zásady postupu při dokončování privatizacepodle zákona č. 92/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 171/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zásady ) (Ve znění usnesení vlády č. 810/1997)

Více

MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ Z POHLEDU ČESKÉHO ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ. Lenka Pazderová

MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ Z POHLEDU ČESKÉHO ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ. Lenka Pazderová MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ Z POHLEDU ČESKÉHO ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Lenka Pazderová OBSAH I. Daňové rezidentství II. III. IV. Zdroj příjmů Zdanění příjmů plynoucích nerezidentům ze zdrojů v ČR Zdanění příjmů

Více

Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 536

Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 536 Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 536 Odpovědná redaktorka: Zlata Švédová Redakční zpracování: Petra Oremusová Autorský kolektiv (v abecedním pořadí): Ing.

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond, a. s. Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305

Více

Daňová evidence podnikatelů

Daňová evidence podnikatelů Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček Daňová evidence podnikatelů 2016 minimum daňové optimalizace daňové příjmy a výdaje výdaje uplatněné paušálem oznámení o osvobozených příjmech uplatnění výdajů u spolupracujících

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Zásady pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2009 z rozpočtu Moravskoslezského kraje a způsobu kontroly jejich využití Schválené

Více

(dále jen Pravidla ). Tento Prodej není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení 1772 zák. č. 89/2012 Sb.

(dále jen Pravidla ). Tento Prodej není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení 1772 zák. č. 89/2012 Sb. Pravidla pro prodej cenných papírů a pohledávky z majetku úpadce Moravia banka, a.s. v likvidaci (dále jen Pravidla ). Ing. Pavel Bednařík JUDr. Wieslaw Firla správce konkursní podstaty zvláštní správce

Více

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Konsolidovaná účetní závěrka. za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Konsolidovaná účetní závěrka. za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Konsolidovaná účetní závěrka za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 Srpen 2015 Obsah: I. VÝKAZ O FINANČNÍ POZICI... 3 II. VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU... 4 III. PŘEHLED

Více

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.:

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ČEZ, a. s., sestavenou k 31. prosinci 2007 za období od 1. 1.

Více

Věstník Oswald 1. Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 12. května 2008 7 stran 2008

Věstník Oswald 1. Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 12. května 2008 7 stran 2008 ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 1 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 12. května 2008 7 stran 2008 Dnes na téma: Nová kniha Úvodní slovo Vážení a milí, děkujeme Vám za Vaši přízeň. Říkáte

Více

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.:

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ČEZ, a. s., sestavenou k 31. prosinci 2008 za období od 1. ledna

Více

Zákonem č. 360/2014 Sb. byla

Zákonem č. 360/2014 Sb. byla 21 / 2015 Daňový a účetní 9. října 2015 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Kontrolní hlášení od 1. 1. 2016 Ing. Jiří Vychopeň Zákonem č. 360/2014 Sb. byla s účinností od 1. 1. 2016 zavedena do zákona

Více

Příloha k usnesení vlády ze dne 6. října 1993 č. 568

Příloha k usnesení vlády ze dne 6. října 1993 č. 568 Příloha k usnesení vlády ze dne 6. října 1993 č. 568 ve znění usnesení vlády č. 773/1995 ZÁSADY DALŠÍHO POSTUPU PŘI PRIVATIZACI podle zákona č. 92/1991 Sb. a zákona č. 171/1991 Sb. ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo. MP INVEST, a.s. IČ Masná 1850/4 25 326 821

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo. MP INVEST, a.s. IČ Masná 1850/4 25 326 821 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ROZVAHA (BILANCE) MP INVEST, a.s. ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč )

Více

S M L O U V A O D Í L O č. 119-Jí-01/14

S M L O U V A O D Í L O č. 119-Jí-01/14 S M L O U V A O D Í L O č. 119-Jí-01/14 Lesy České republiky, s.p. IČO: 421 96 451 DIČ: CZ42196451 sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Obor Finance a řízení. Převod daňové evidence na účetnictví

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Obor Finance a řízení. Převod daňové evidence na účetnictví VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Obor Finance a řízení Převod daňové evidence na účetnictví Bakalářská práce Autor: Monika Doubková Vedoucí práce: Ing. Ivana Důrasová Jihlava 2013 Anotace Bakalářská

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 17/2012 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis ) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

2. kolo příjmu žádostí z programu rozvoje venkova 2014-2020. Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře

2. kolo příjmu žádostí z programu rozvoje venkova 2014-2020. Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře 2. kolo příjmu žádostí z programu rozvoje venkova 2014-2020 Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře - OD 3. května 2016 8:00 hodin - DO 16. května 2016 13:00 hodin. Operace vyhlášené

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

SMĚRNICE 7/2002 OBCE STAŘECHOVICE

SMĚRNICE 7/2002 OBCE STAŘECHOVICE SMĚRNICE 7/2002 OBCE STAŘECHOVICE O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE STAŘECHOVICE Článek 1 Předmět a rozsah působnosti 1.1/ Účelem směrnice je stanovení pravidel provádění inventarizací majetku a závazků

Více

Obchodní podmínky státního podniku Lesy České republiky, s.p., ke Kupním smlouvám na roční dodávku dříví formou elektronických aukcí

Obchodní podmínky státního podniku Lesy České republiky, s.p., ke Kupním smlouvám na roční dodávku dříví formou elektronických aukcí Obchodní podmínky státního podniku Lesy České republiky, s.p., ke Kupním smlouvám na roční dodávku dříví formou elektronických aukcí č. 2014/1, účinné pro aukce vyhlášené od 1.12.2014 včetně 1. Předmět

Více

Zákon ze dne. 2012. Čl. I.

Zákon ze dne. 2012. Čl. I. Zákon ze dne. 2012 kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů,

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 2007 Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 Obsah ÚVOD 3 Aktiva O nás 3 Závazky a vlastní kapitál 10 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Výnosy, náklady, zisky a

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY č...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY č... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY č.... (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) Název: Zlínský kraj Sídlo: tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín IČO: 70891320

Více

Daňové zákony 2016 s komentářem změn

Daňové zákony 2016 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zdeněk Krůček, Anna Beutelhauserová Daňové zákony 2016 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2016. Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Aktualizace schválené v průběhu roku

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Praha Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo C Z Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Více

PRAVIDLA PŘÍSTUPU. Článek 1 Předmět úpravy. Článek 2 Vymezení obecných pojmů

PRAVIDLA PŘÍSTUPU. Článek 1 Předmět úpravy. Článek 2 Vymezení obecných pojmů PRAVIDLA PŘÍSTUPU Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla přístupu na regulovaný trh RM-S (dále Pravidla přístupu ) stanovují podmínky přístupu účastníků k obchodování na regulovaném trhu. (2) Pravidla přístupu

Více

STANOVY P r a h a 2011

STANOVY P r a h a 2011 STANOVY P r a h a 2011 Verze Stručný popis změn Platnost od Schváleno 1 Úvodní verze Stanov schválená ustavující členskou 2.3.2011 2.3.2011 schůzí 2 Verze stanov schválená 8. členskou schůzí 9.1.2013 9.1.2013

Více

Dotační program Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013

Dotační program Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 Dotační program Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 I. Název programu (kód) Dotační program Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích

Více

CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. OCEŇOVÁNÍ DHM. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ. ODPISOVÁNÍ. POŘÍZENÍ A VYŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU.

CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. OCEŇOVÁNÍ DHM. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ. ODPISOVÁNÍ. POŘÍZENÍ A VYŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Opakovací úloha 3 b CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. OCEŇOVÁNÍ DHM. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ. ODPISOVÁNÍ. POŘÍZENÍ A VYŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Právní úprava: 1. Dlouhodobý hmotný majetek

Více

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ PARDUBICKÝ KRAJ Směrnice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ VNITŘNÍ NORMA VN/13/2015 Platnost od 18. 9. 2015 Účinnost od 18. 9. 2015 Platnost do Závaznost pro všechny zaměstnance kraje zařazené do

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

ÚČETNICTVÍ A EVIDENCE INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE

ÚČETNICTVÍ A EVIDENCE INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ katedra finančního účetnictví a auditingu Hlavní specializace: Účetnictví a finanční řízení podniku Eva Brázdová ÚČETNICTVÍ A EVIDENCE INDIVIDUÁLNÍHO

Více

- na veřejné (úřední) desce Obecního úřadu Kalhov - v den dražby, před zahájením dražby ve veřejně přístupné části objektu, v němž se dražba koná.

- na veřejné (úřední) desce Obecního úřadu Kalhov - v den dražby, před zahájením dražby ve veřejně přístupné části objektu, v němž se dražba koná. Dražební vyhláška o konání dobrovolné veřejné dražby V souladu s 20 zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, tímto níže uvedený dražebník vyhlašuje konání dobrovolné

Více

Příloha č. 1. Auditorská zpráva za rok končící 31.prosince 2008

Příloha č. 1. Auditorská zpráva za rok končící 31.prosince 2008 Příloha č. 1 Auditorská zpráva za rok končící 31.prosince 2008 pro rok 2008 Název organizace: Sídlo instituce: Právní forma: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70/296, 621 00

Více

výroční zpráva BB C - nová Brumlovka, a.s.

výroční zpráva BB C - nová Brumlovka, a.s. 213 výroční zpráva BB C - nová Brumlovka, a.s. Brumlovka - to je hlavně exkluzivní wellness a fitness Balance Club Brumlovka s 25metrovým bazénem Obsah představení společnosti 3 představenstvo 5 dozorčí

Více

Daňová evidence podnikatelů

Daňová evidence podnikatelů Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček Daňová evidence podnikatelů 2016 minimum daňové optimalizace daňové příjmy a výdaje výdaje uplatněné paušálem oznámení o osvobozených příjmech uplatnění výdajů u spolupracujících

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

ZMĚNY V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ

ZMĚNY V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ZMĚNY V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ od 1. ledna 2010 O změnách NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY Od 1. ledna 2010 dochází k významným změnám v oblasti důchodového pojištění. Jedná se především

Více

I. Zásady hospodaření s finančními prostředky. Tyto zásady upravují hospodaření s finančními prostředky

I. Zásady hospodaření s finančními prostředky. Tyto zásady upravují hospodaření s finančními prostředky ZÁSADY HOSPODAŘENÍ, PRAVOMOC ORGÁNŮ VE SPRÁVĚ MAJETKU Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice I. Zásady hospodaření s finančními prostředky

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Pro projekt s názvem: Prioritní osa: Oblast podpory Číslo projektu: kód dle vyhl. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu

Více

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 25. března 2005 1 2 3 OBSAH Zpráva představenstva 3 Rozvaha 4 Výkaz zisku a ztráty 6 Přehled o změnách ve vlastním kapitálu 7 Příloha k účetní závěrce 8 Zpráva

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 4. listopadu 2013, jímž se určují emisní podmínky pro

Sdělení Ministerstva financí ze dne 4. listopadu 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Sdělení Ministerstva financí ze dne 4. listopadu 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2013 2018 II, FIX % Ministerstvo financí (dále jen ministerstvo

Více

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Úvodní ustanovení

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Úvodní ustanovení Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Ve znění: zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994

Více

ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. Místní příslušnost

ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. Místní příslušnost V. ZÁKON Č. 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 7b Místní příslušnost (1) Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný

Více

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci (úplné znění vybraných ustanovení) 2 (1) Česká obchodní inspekce kontroluje právnické

Více

Všeobecné obchodní podmínky divize dílen a opravárenství společnosti BusLine a.s.

Všeobecné obchodní podmínky divize dílen a opravárenství společnosti BusLine a.s. Všeobecné obchodní podmínky divize dílen a opravárenství společnosti BusLine a.s. Podmínky pro provádění prací na motorových vozidlech, nástavbách, přívěsech, agregátech a jejich součástech, pracovních

Více

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva STANOVY NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva přijaté 16. 6. 2014 účinné dnem 4. 9. 2014 O B S A H S T A N O V Str. Část I. Základní ustanovení Firma, sídlo, právní forma čl. 1-2 2 Informační deska

Více

Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s. (dále jen TJ )

Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s. (dále jen TJ ) Vnitřní směrnice Interní předpis upravující postup činnosti TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s. (dále jen TJ ) 1 1. Účel směrnice Směrnice slouží k vnitřní potřebě činnosti Výkonného výboru TJ a jednotlivých

Více

Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard č. 710 byl uveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 6/2012. Účinnost ČÚS je 1. 1. 2013. Standard upravuje: obecná pravidla k postupům

Více

7. listopadu 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi

7. listopadu 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi 23 / 2014 Daňový a účetní 7. listopadu 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Sleva na dani pro starobní důchodce za zdaňovací období roku 2013 Na základě nálezu Ústavního soudu, přijatým I. senátem

Více

DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ

DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ Dotační titul č. 4 Podpora cestovního ruchu v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava PRAVIDL A 1. Název dotačního programu

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

Smlouva č. 104/2015 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015

Smlouva č. 104/2015 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 Smlouva č. 104/2015 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 Článek 1 Smluvní strany Státní fond dopravní infrastruktury Sokolovská 278, 190 00 Praha

Více

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH Opravné položky a odpis pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH pohledávky vlastní = vznikají

Více

Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní firma : EUROCOMPANIES Assistance a. s. Teslova 1129/2b, Přívoz, 702 00 Ostrava

Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní firma : EUROCOMPANIES Assistance a. s. Teslova 1129/2b, Přívoz, 702 00 Ostrava Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : 374. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 375. Zákon, kterým se mění

Více