MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem"

Transkript

1 MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: TNŽ Generální Ředitelství Českých drah Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem TNŽ Tato oborová norma stanoví základní technické požadavky na navrhování, výstavbu, provoz a údržbu ochran železničních zabezpečovacích zařízení před požárem. Norma se nevztahuje na organizaci požární ochrany v dopravě, která se řídí jinými opatřeními /viz Dodatek/. Projektová dokumentace v prvním stupni /úvodní nebo jednostupňový projekt/ zahajovaná po dni nabytí účinnosti normy, musí odpovídat jejím ustanovením. U projektové dokumentace rozpracované ke dni účinnosti normy, posoudí zpracovatel projektu možnost dokončení dokumentace podle této normy. Zabezpečovací zařízení, která jsou ke dni účinnosti normy v provozu a jejichž ochrany proti požáru neodpovídají některým ustanovením této normy, musí být podle normy upravena při nejbližší modernizaci nebo rekonstrukci zařízení, nejpozději však do I. NÁZVOSLOVÍ 1. Názvosloví v ČSN , ČSN , ČSN , ČSN , (ČSN a ČSN až 10. na doplňky. Účel normy II. VŠEOBECNĚ 11. Soustředění základních předpisů, pravidel, pokynů a požárních opatření do jedné normy má za účel dosáhnout jednotného, hospodárného a spolehlivého řešení při projektování, výstavbě a provozu nových zabezpečovacích zařízení a jejich požárních ochran. Nahrazuje: Účinnost od:

2 Vztah k jiným normám 12. Z velkého počtu norem a předpisů o požární ochraně upozorňuje tato odborová norma na ty nejdůležitější pro požární ochrany zabezpečovacích zařízení a některá jejich ustanovení rozšiřuje a doplňuje z hlediska specifičnosti železniční zabezpečovací techniky. 13. Pomůcky požární ochrany a zařízení elektrické požární signalizace, i když úzce souvisí se zabezpečovacím zařízením, se mezi železniční zabezpečovací zařízení nepočítají a neplatí pro ně ustanovení ČSN až 20. na doplňky. Všeobecně III. NAVRHOVÁNÍ ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 21. Předmětové normy, popř. technické podmínky pro funkční jednotky a části zabezpečovacích zařízení musí stanovovat i požadavky z hlediska požární ochrany /např. stupně hořlavosti použitých hmot a materiálů, požadavky na maximální dovolený stupeň hořlavosti podkladů a prostředí, přípustné oteplení krytů, požadavky na chlazení, požadavky na tepelnou izolaci apod./. Umísťování 22. Funkční prvky, jednotky a části zařízení, které se při činnosti zahřívají, musí být umísťovány s ohledem na dostatečné chlazeni. Uložení silových vodičů a kabelů musí odpovídat ČSN a ČSN Dimenzování vodičů a kabelů 23. Vodiče a kabely musí být dimenzovány tak, aby při daných provozních poměrech nebyla překročena dovolená provozní teplota jader, stanovená v ČSN , popř. ve sjednaných technických podmínkách pro určité typy vodičů a kabelů. Jištění vodičů a kabelů 24. Vodiče a kabely se musí jistit proti nadproudům, které by mohly /buď přímo, nebo deformací vodičů a jejich stykem s jinými obvody/ způsobit požár, výbuch, úraz nebo přílišné zkrácení životnosti vodičů. Nejvyšší dovolená teplota, kterou mohou dosáhnout jádra vodičů a kabelů za dobu než vypne jištění, je stanovena v ČSN

3 25. V blízkosti jisticích zařízení musí být trvanlivě vyznačena jeho jmenovitá hodnota. Povrchové cesty 26. Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti elektrických části musí zaručovat spolehlivou a bezpečnou funkci zabezpečovacího zařízení. Minimální přípustné hodnoty povrchových cest a vzdušných vzdáleností elektrických částí zabezpečovacích zařízení stanovuje ČSN Ochranné kryty 27. Ochranné kryty elektromagnetických relé a reléových sad musí být z materiálů nehořlavých nebo nesnadno hořlavých. Nosné konstrukce 28. Nosné konstrukce pro montáž funkčních jednotek a souborů zabezpečovacích zařízení nesmějí být vyrobeny ze dřeva a jiných hořlavých materiálů; stupeň hořlavosti nosných konstrukcí musí být A nebo B podle ČSN Dřevěné police starších konstrukcí reléových zabezpečovacích zařízení, opatřených vhodnou ochranou snižující hořlavost (např. impregnace, oplášťování apod.) mohou být ponechány v provozu až do nejbližší modernizace nebo rekonstrukce těchto zabezpečovacích zařízení. 29. až 30. na doplňky. Všeobecně IV. OBJEKTY PRO ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 31. Objekty pro zabezpečovací zařízení /budovy, stavědlové věže, reléové domky apod./ musí z hlediska požární ochrany odpovídat příslušným ustanovením ČSN a dalších souvisících norem,/ tj. stavební materiály. povrchové úpravy stěn a stropů, výpočet a určeni stupně hořlavosti dveří a jiných požárních uzávěrů apod./. Požární úseky 32. Samostatný požární úsek, ve smyslu ČSN , má tvořit: 3

4 a) stavědlová ústředna, b) strojovna náhradního zdroje, c) příruční sklad pohonných hmot, d) akumulátorovna, e) místnost rotačních měničů, f) místnost rozváděče, g) místnost kabelových závěrů, h) kabelové kanály a šachty, i) transformovna 6 kv. 33. Požární zatížení p n /ČSN /, součinitel odhořívání a n /ČSN /, součinitel provozních vlivů o v /ČSN / a požadavek na ruční hasicí přístroje pro jednotlivé požární úseky jsou uvedeny v příloze 1. Pro případné jiné prostory je třeba jednotlivé parametry stanovit podle ČSN a ČSN Požární specialista může v konkrétních případech navrhnout sloučení několika ručních hasicích přístrojů na vhodném místě. Poznámka: Vzhledem k tomu, že norma ČSN je prozatím vydaná jako doporučená /s modrým pruhem/, je třeba i zde stanovené hodnoty činitele provozních vlivů považovat za doporučené. Nedojde-Ii k jejich změně, stanou se tyto hodnoty závaznými až po vydání závazné ČSN Při provádění svářečských prací musí mít pracovníci k dispozici další nejméně 3 ruční hasicí přístroje S6. Stavědlová ústředna 34. Při situování stavědlové ústředny musí být brán zřetel na únikové cesty a na snadný přístup požárníků s požární technikou. Stavědlová ústředna nesmí být situována pod úrovní terénu. /Nevztahuje se na budovy ve svahu, ve kterých jsou místnosti stavědlové ústředny pod úrovní terénu jen z jedné strany budovy/. 35. Vstupní dveře do stavědlové ústředny musí být otevíratelné směrem z místnosti a musí být z vnější strany opatřeny bezpečnostními tabulkami č a 8726 podle ČSN a č podle ČSN Ve stavědlové ústředně musí být na dobře viditelném místě bezpečnostní tabulka č podle ČSN

5 37. Ve stavědlové ústředně musí být v blízkosti jednoho ručního hasicího přístroje umístěna přikrývka z nehořlavého materiálu. 38. Stavědlová ústředna nesmí být přímo vytápěna kamny na pevná, kapalná ani plynná paliva. Strojovna náhradního zdroje 39. Strojovna náhradního zdroje musí odpovídat požadavkům stanoveným v ČSN Vstupní dveře strojovny náhradního zdroje musí být z vnější strany opatřeny bezpečnostními tabulkami č a 8726 podle ČSN Kromě ručního hasicího přístroje podle přílohy 1, musí být ve strojovně náhradního zdroje k disposici bedna spiskem. 42. Požární zatížení p n se musí vypočítat podle ČSN pro každý případ zvlášť s ohledem na skutečnou velikost provozní nádrže pohonných hmot. Příruční sklad pohonných hmot 43. Stavební provedení skladu pohonných hmot, jeho umístění a maximální množství skladovaných pohonných hmot musí být v souladu s ČSN Dveře do příručního skladu pohonných hmot musí být z vnější strany opatřeny bezpečnostní tabulkou č podle ČSN V příručním skladu pohonných hmot musí být k disposici bedna s pískem. 46. Požární zatížení p n se musí vypočítat podle ČSN pro každý případ zvlášť s ohledem na maximální možné množství skladových pohonných hmot. Akumulátorovna 47. Akumulátorovna /a popř, i jiné místnosti ve kterých jsou v provozu akumulátory/ musí odpovídat požadavkům příslušných norem, zejména ČSN , ČSN , ČSN a ON Dveře do akumulátorovny musí být otevíratelné směrem ven a musí být z vnější strany opatřeny bezpečnostní tabulkou č podle ČSN

6 49. Činitel provozních vlivů o v se pro akumulátorovny nestanoví vzhledem k tomu, že se samočinné hlásiče požáru do prostoru akumulátorovny nedávají. Místnost rotačních měničů 50. Vstupní dveře místnosti rotačních měničů musí být z vnější strany opatřeny bezpečnostními tabulkami č a 8726 podle ČSN V nově zřizovaných objektech se tyto dveře musí otevírat směrem z místnosti. Místnost rozváděče 51. Vstupní dveře místnosti rozváděče musí být z vnější strany opatřeny bezpečnostními tabulkami č podle ČSN a č podle ČSN V nově zřizovaných objektech se tyto dveře musí otevírat směrem z místnosti. 52. Vypínač rozváděče zabezpečovacího zařízení, sloužící k vypnutí elektrické přípojky, určené pro napájení zabezpečovacího zařízení, musí být zvlášť nápadně označen červenou barvou a bezpečnostní tabulkou č podle ČSN Pro upozornění na umístění hlavního vypínače se použije bezpečnostní tabulka č nebo 7931 podle ČSN Rozváděč zabezpečovacího zařízení musí umožňovat vypnutí stejnosměrného obvodu baterií. Pokud vypínač stejnosměrných obvodů baterií nemůže být v místnosti rozváděče, musí být vypínač rozváděče a bezpečnostní tabulka Hlavní vypínač (viz. čl. 52) doplněny upozorněním na umístění vypínače stejnosměrných zdrojů. 54. Je-li vypínač elektrické přípojky na rozváděči zabezpečovacího zařízení více než 3 m od vstupních dveří, musí být na stěně u těchto dveří umístěno samostatné zařízení pro vypnutí elektrických přípojek a stejnosměrného obvodu baterií, 55. Pokud není zřízena samostatná místnost pro rozváděč zabezpečovacího zařízení, umísťuje se tento rozváděč ve stavědlové ústředně do stojanové řady, která je nejblíže vstupních dveří. 6

7 Místnost kabelových závěrů 56. Vstupní dveře místnosti kabelových závěrů musí být z vnější strany opatřeny bezpečnostními tabulkami č a 8726 podle ČSN V nově zřizovaných objektech se tyto dveře musí otevírat směrem z místnosti. Kabelové kanály a šachty 57. Pro zabránění šíření požáru po povrchu kabelů a pronikání kouře a tlakových vln podél kabelových rozvodů musí být navržena, provedena a v provozu pak dodržována a nejméně jednou ročně kontrolována účinná preventivní opatření podle ČSN Jde zejména o zařízení požárních přepážek (čl. 58) a požárních ucpávek (čl. 59). 58. Požární přepážky se zřizují v kabelových kanálech a musí odpovídat ustanovení čl. 112 až 114 ČSN Požární ucpávky se zřizují v místě průchodů kabelů požárně dělícími konstrukcemi čl. 115 ČSN Transformovna 6 kv 60. Vstupní dveře do transformovny 6 kv musí odpovídat ČSN a musí být z vnější strany opatřeny bezpečnostní tabulkou č podle ČSN až 70. na doplňky. V. ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALlZACE 71. Nutnost použití elektrické požární signalizace v konkrétním případě vyplyne z výpočtu podle ČSN , podle níž se toto zařízení navrhuje. 72. Použité zařízení elektrické požární signalizace, jeho výstavba, provoz a údržba musí odpovídat ČSN Rozvod elektrické požární signalizace musí odpovídat ČSN , musí být samostatný a nesmí být veden v kabelech pro zabezpečovací zařízení. 74. Pro každé zařízení elektrické požární signalizace musí být projekt, zpracovaný projektanty, kteří k tomu mají oprávnění od výrobce /dodavatele/ těchto zařízení. 7

8 75. Požární úseky poule čl. 32 mohou být podle místní situace spojovány do jedné požární smyčky. 76. Vznik požáru v místech vybavených zařízením elektrické požární signalizace musí být opticky a akusticky signalizován požární ústřednou v místě s trvalou obsluhou např. v dopravní kanceláři nebo v jiných služebních místnostech s obsluhou zabezpečovacího zařízení, u signalisty na stavědle, na dispečerském pracovišti u dálkově ovládaných dopraven apod./. 77. Podle místních provozních podmínek je možno signalizaci podle čl. 76 opakovat akusticky i na jiných místech /např. v místnosti pro udržující pracovníky, venku na budově se stavědlovou ústřednou apod./. 78. Volba druhu a umístění samočinných hlásičů požáru se provádí podle ČSN až 90. na doplňky. Vařiče VI. PROVOZ ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 91. V místnostech požárních úseků podle čl. 32 je zakázáno používat jakékoliv vařiče. Dokumentace 92. Dokumentace sloužící pro údržbu zabezpečovacího zařízení musí být uložena v místnosti pro udržující pracovníky. V případě, že tato místnost není zřízena, ukládá se tato dokumentace do plechové skříně ve stavědlové ústředně. V žádném případě nesmí být dokumentace trvale ukládána na policích reléových stojanů, pod reléovými stojany, na reléových sadách, na rozváděči apod. Náhradní klíče 93. Náhradní klíč od stavědlové ústředny a náhradní klíče od dalších místností se zabezpečovacím zařízením musí být uloženy zaplombované v dopravní kanceláři nebo na místě stanoveném náčelníkem stanice. 8

9 94. Ve staničním řádu musí být uvedeno: a) místo, kde se nacházejí náhradní klíče podle čl. 93, b) umístění rozváděče zabezpečovacího zařízení a způsob vypínání všech elektrických přípojek. Staniční deník 95. Pro každou stavědlovou ústřednu musí být veden Staniční deník /viz. Resortní předpis T 123/, ve kterém musí být prováděny záznamy o vstupu do stavědlové ústředny, do místnosti rozváděče, do strojovny náhradního zdroje a do akumulátorovny. V tomto Staničním deníku se musí vést též záznamy o prováděných pracích a měření na zabezpečovacím zařízení. Provozní kniha 96. Pro každou ústřednu elektrické požární signalizace musí být vedena Provozní kniha, ve které musí být zaznamenána všechna uskutečněná požární hlášení a uvedeny údaje o pravidelném i mimořádném přezkušování zařízení elektrické požární signalizace. Úklid 97. Ve stavědlové ústředně nesmí být uskladněny žádné papírové obaly, dřevěné bedny, obaly s relé nebo s reléovými sadami, hadry, hořlavé kapaliny a jakékoliv jiné hořlaviny. 98. Ve stavědlové ústředně musí být pravidelným úklidem zajištěno odstraňování usazeného prachu. 9

10 Souvisící čs. normy ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN OPA ON ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN DODATEK Bezpečnostní značky a tabulky Požární ochrana při instalaci a užívání tepelných spotřebičů Elektrické přístroje pro automatizaci. Bezpečnostní ustanovení Druhy prostředí a podkladů pro elektrická zařízení Předpisy pro dimenzování a jištění vodičů a kabelů Předpisy pro kladení silových elektrických vedení Názvosloví z oboru elektrických zařízení v prostředí s hořlavými látkami Předpisy pro elektrická zařízení v místech s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par Elektrická zařízení v prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých prachů Předpisy pro elektrické stanice s příslušenstvím Základní předpisy pro elektrická železniční sdělovací zařízení Základní předpisy pro elektrická železniční zabezpečovací zařízení Projektování kabelových rozvodů Předpisy pro železniční staniční zabezpečovací zařízení Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace Předpisy pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech a zátopách Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci v elektrických provozovnách Bezpečnostní tabulky a nápisy pro elektrická zařízení Názvosloví železničních zabezpečovacích zařízení Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich 10

11 ČSN ČSN ČSN ON ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN Akumulátorovny v elektrárnách a elektrických stanicích Ochranné a pracovní pomůcky pro elektrické stanice Kabelové kanály, prostory, šachty a mosty Předpisy pro staniční olověné akumulátorové baterie a akumulátorovny pro sdělovací zařízení Strojovny elektrických zdrojových soustrojí Požární ochrana. Prostředky. Názvosloví Ruční hasicí přístroje PředpIsy pro zajištění požární bezpečnosti při výrobě, manipulaci, skladování a dopravě hořlavých kapalin Výkresy požární ochrany staveb Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení Obsazení objektů osobami Požární odolnost stavebních konstrukcí Hořlavost stavebních hmot Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí Stanovení požární odolnosti požárních uzávěrů Prostorová úprava vedení technického vybavení Souvisící předpisy Zákon č. 18/1958 Sb. Vyhláška MV č. 169/1955 Ú.I. Vyhláška MV č. 106/1959 Ú.I. Vyhláška MV č. 70/1960 Sb. Výnos FMD č / z ČSD - Op 14 ČSD - T 61 ČSD - T 123 o požární ochraně o zajištění a organizaci požární ochrany v závodech /+ změna ve vyhl. MV č. 119/1958 Ú.I./ o organizaci požární ochrany /+ oprava v částce 53/1959 Sb./ o zajištění pohotovosti hasicích zařízení o požární ochraně v dopravě /registrovaný v částce 10/1977 Sb. a uveřejněný ve Věstníku dopravy č. 9/1977/ Železniční požární řád Udržování elektrických požárních, hodinových a informačních zařízení Údržba zabezpečovacích reléových zařízení 11

12 Nahrazení předchozích směrnic Norma nahrazuje dosavadní "Prozatímní směrnice pro umísťování, konstrukci a údržbu staničních zabezpečovacích zařízení s reléovými závislostmi z hlediska protipožární ochrany", vydané v roce 1973 federálním ministerstvem dopravy čj. 8233/ Zároveň norma nahrazuje výnos FMD čj /68-14 Sklolaminátové domky" včetně dodatku v čj / Návrh normy byl projednán s těmito orgány a organizacemi: Správa Východní dráhy, Bratislava Správa Střední dráhy, Olomouc Správa Severozápadní dráhy, Praha Správa Jihozápadní dráhy. Plzeň Správa přestavby železničního uzlu Praha Vysoká škola dopravní, Žilina Automatizace železniční dopravy o.p., Praha Státní ústav dopravního projektování, Praha Tesla Liberec n.p., Praha Zpracovatel normy Výzkumný ústav železniční, Praha, Výzkumně vývojová oblast sdělovací a zabezpečovací techniky, Ing. Milan Veselý Pracovník federálního ministerstva dopravy: Ing. Viktor Markech 12

13 Příloha č. 1 PARAMETR POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ Stavědlová ústředna Požární úsek požární zatížení p n kg/m 2 součinitel odhořívání a n součinitel provozních vlivů o v počet ručních sněhových hasicích přístrojů 1,5 6 kg kg do 15 m ,1 0, až 60 m ,1 1,0-2 přes 60 m ,1 1,3 1 +/ 2 reléový domek 65 1, do 10 m 2 reléový domek do 20 m 2 v žst. 65 1, reléový domek 65 1, do 20 m 2 na širé trati Strojovna náhradního zdroje /viz čl. 42/ 0,9 1,3-1 Příruční sklad pohonných hmot /viz čl. 46/ 1,1 1,0 - - Akumulátorovna 10 0,9 /viz čl. 49/ - 1 Místnost rotačních měničů 15 0,9 1,3-1 Místnost rozváděče 25 0,8 1,3 1 - Místnost kabelových závěrů 155 1,1 1,3-1 Kabelové kanály a šachty 155 1,1 1,5 - - Transformovna 6 kv 25 0,8 1,3-1 +/ na každou stojanovou řadu 13

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 46925/2013 S. zn.: S - JMK 46925/2013/OD Brno dne 20.06.2013 OP ATŘENÍ OB EC NÉ P OV AH Y Krajský úřad Jihomoravského

Více

Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech. Ing. Karel Zajíček

Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech. Ing. Karel Zajíček Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech Ing. Karel Zajíček Vyhláška č. 23/ 2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 23/2008 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 23/2008 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb Ze dne 29.01.2008 Částka 10/2008 Účinnost od 01.07.2008 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-23 Znění 27.09.2011

Více

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 Systém ASPI - stav k 4.8.2011 do částky 82/2011 Sb. a 40/2011 Sb.m.s. Obsah a text 23/2008 Sb. - poslední stav textu Změna: 268/2011 Sb. 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 230 datum: 1. února 2013 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě A.1. 1a Název stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Oprava oplocení v mateřské škole Podlusky č. p. 2275. A.1. 1b Místo stavby Adresa: č. p. 2275, Roudnice n. L. Podlusky

Více

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP. pro rok 2013

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP. pro rok 2013 Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013 Preventista III. Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013 Preventista III. 1. Kterým předpisem jsou stanoveny povinnosti fyzických

Více

Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na:

Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na: Vnitřní elektrické rozvody Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrické

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Příkop 6 - IBC, 602 00 Brno Tel/fax: +420 545 173 539, 3540 IČ: 48907898 e-mail: projektypo@projektypo.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBA Bytový dům Loosova 13 rekonstrukce elektroinstalace ve společných

Více

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH 1 Základní pojmy Obsluha elektrických zařízení Pracovní úkony spojené s provozem zařízení jako jsou spínání, ovládání, regulování,

Více

Soupis provedených prací elektro

Soupis provedených prací elektro Soupis provedených prací elektro Odběratel: Dodavatel: ProfiCan Zdeněk Turek, Luční 360, 387 11 Katovice IČ: 74302388 Název objektu: Objednávka: Smlouva č.: Období: Podle Vaší objednávky a v rozsahu Vámi

Více

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS)

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS) Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS) 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 STAVEBNÍK (INVESTOR) 3 1.2 OBJEDNATEL 3 1.3 ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT) 3 1.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Více

DOPLNĚK O PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK O PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK O PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK O PODMÍNKY PRO VFR LETY PŘI PROVÁDĚNÍ LETECKÝCH PRACÍ, AKROBATICKÝCH LETŮ, LETECKÝCH VEŘEJNÝCH VYSTOUPENÍ, LETECKÉHO VÝCVIKU, PŘEZKUŠOVACÍCH LETŮ A SEZNAMOVACÍCH LETŮ

Více

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Projektová dokumentace obsahuje části: Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Situace Dokumentace

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ NÁZEV STAVBY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T. G. MASARYKA MÍSTO STAVBY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ul. Modřanská 10, Praha 12 INVESTOR

Více

SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU

SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU Stav.úpravy části 2.np Krytý bazén 25m Zlín, Hradská 888, Zlín SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: EXPOZICE

Více

PŘÍLOHA 15 POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ PROSTORŮ ZKUŠEBNY ELEKTRICKÝCH LO- KOMOTIV VČ. ZKUŠEBNÍHO STANOVIŠTĚ V HALE NA KOLEJI Č. 10 2.

PŘÍLOHA 15 POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ PROSTORŮ ZKUŠEBNY ELEKTRICKÝCH LO- KOMOTIV VČ. ZKUŠEBNÍHO STANOVIŠTĚ V HALE NA KOLEJI Č. 10 2. Provozní řád DKV Praha - PJ Vršovice Příloha 15 PŘÍLOHA 15 POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ PROSTORŮ ZKUŠEBNY ELEKTRICKÝCH LO- KOMOTIV VČ. ZKUŠEBNÍHO STANOVIŠTĚ V HALE NA KOLEJI Č. 10 Obsah: 1. Všeobecně 2. Popis zkušebny

Více

Stanovy společenství vlastníků

Stanovy společenství vlastníků Stanovy společenství vlastníků I. Název Společenství vlastníků Pod Lihovarem 2232 II. Sídlo: Pod lihovarem 2231, Benešov, PSČ: 256 01 III. Předmět činnosti Zajišťování správy domu a pozemku IV. Členská

Více

Problematika napájení vybraných požárně bezpečnostních zařízení - elektrické požární signalizace a nouzového osvětlení

Problematika napájení vybraných požárně bezpečnostních zařízení - elektrické požární signalizace a nouzového osvětlení Problematika napájení vybraných požárně bezpečnostních zařízení - elektrické požární signalizace a nouzového osvětlení plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ph.D. Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST Č.P. 102 BRNIŠTĚ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY Investor : Obec Brniště Brniště 102 47129 Brniště Zodp. Projektant : Vladimír

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM O AREÁLU

INFORMAČNÍ SYSTÉM O AREÁLU CHEMOPETROL, a.s. Strana 1/7 INFORMAČNÍ SYSTÉM O AREÁLU Schválil: Ing. Petr Cingr, generální ředitel a.s. Platnost od: 25.10.2004 Správce dokumentu: Zpracovatel: Odbor integrovaných systémů řízení Odbor

Více

Umístění zásuvek, vypínačů a světel v koupelně

Umístění zásuvek, vypínačů a světel v koupelně Umístění zásuvek, vypínačů a světel v koupelně Jak je známo, voda je velmi dobrý vodič elektrického proudu a proto je nutné před ni všechny spotřebiče chránit. Z toho důvodu se elektrická instalace v koupelnách

Více

PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ

PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah 1 Koncová zařízení... 3 2 Charakteristika typů služeb logistika KZ Dodání KZ, Instalace KZ... 3 3 Další

Více

L 110/18 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2012

L 110/18 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2012 L 110/18 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 351/2012 ze dne 23. dubna 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky pro

Více

SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926

SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926 SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926 Objednatel: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 ŘSD ČR ZÁVOD Praha Na Pankráci 56, 145 05

Více

Město Vamberk. Část první. Článek I. Úvodní ustanovení

Město Vamberk. Část první. Článek I. Úvodní ustanovení Město Vamberk Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 19. veřejném

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-E-005

Více

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval Z2 Z1 DATUM PODPIS Vypracoval Area Projekt s.r.o. Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 tel. 371 727 036, www.areaprojekt.cz Zasílací adresa : ulice Miru 21, sekretariat@areaprojekt.cz AREA ROJEKT Místo

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2013 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů

o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů Strana 2290 Sbírka zákonů č. 200 / 2014 Částka 84 200 VYHLÁŠKA ze dne 19. září 2014, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz Článek popisuje požadavky na elektrické rozvody v budovách pro bydlení a v budovách občanské výstavby. Dále zavádí pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí elektrického zařízení zapojeného vidlicí

Více

MINAS INNOVATION PARK

MINAS INNOVATION PARK G G A R C H I C O, a. s. U H E R S K É H R A D I Š T Ě Z E L E N É N Á M Ě S T Í 1291 tel.: 576 517 107 www.archico.cz DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VYPRACOVAL GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291,

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Lhota pod Libčany Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec

Více

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota)

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: Název stavby: Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) Název stavebního objektu: SO102 - km 3,810-6,875 Katastrální území:

Více

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

PŘÍLOHY SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.6.2016 COM(2016) 371 final ANNEXES 1 to 4 PŘÍLOHY SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o systému inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

2) Další místo napojení je ze stávajícího venkovního osvětlení a doplňuje VO u nových rodinných domů.

2) Další místo napojení je ze stávajícího venkovního osvětlení a doplňuje VO u nových rodinných domů. 1 OBSAH: 1. Rozsah projektovaného souboru... 2 2. Volba proudových soustav, napětí a způsob napájení... 2 3. Údaje o instalovaných výkonech... 2 4. Prostředí... 2 5. Stupen důležitosti dodávky el. energie...

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 7. ledna 2015, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

VYHLÁŠKA. ze dne 7. ledna 2015, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů 8 VYHLÁŠKA ze dne 7. ledna 2015, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona

Více

Povinnosti provozovatelů bytových domů na úseku požární ochrany

Povinnosti provozovatelů bytových domů na úseku požární ochrany Povinnosti provozovatelů bytových domů na úseku požární ochrany Stávající a vznikající nová bytová družstva nebo společenství vlastníků mají mimo jiné zákonem dané povinnosti na úseku požární ochrany.

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÝCH TELEFONNÍCH AUTOMATŮ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÝCH TELEFONNÍCH AUTOMATŮ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÝCH TELEFONNÍCH AUTOMATŮ společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen Všeobecné podmínky ) vydané

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1. Článek 1 - Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1. Článek 1 - Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1 Článek 1 - Úvodní ustanovení 1.1 Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v domech Bytového družstva

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ROLETOVÝCH MŘÍŽÍ

NÁVOD K POUŽITÍ ROLETOVÝCH MŘÍŽÍ MALKOL CZO,spol. s r.o,bušovice4,33824 Břasy 1 NÁVOD K POUŽITÍ ROLETOVÝCH MŘÍŽÍ Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro výrobek firmy MALKOL CZO spol. s r.o. Pro vaší plnou spokojenost je provedena odborná

Více

č.v. 73304 ELEKTRONICKÉ ZDROJE ŘADY EZ1-3x300VA (1x900VA) Zaváděcí list: ZL 16/92 Technické podmínky: TP SZd HK 1/91 SKP 316 211 733 049 001 Použití:

č.v. 73304 ELEKTRONICKÉ ZDROJE ŘADY EZ1-3x300VA (1x900VA) Zaváděcí list: ZL 16/92 Technické podmínky: TP SZd HK 1/91 SKP 316 211 733 049 001 Použití: č.v. 73304 ELEKTRONICKÉ ZDROJE ŘADY EZ1-3x300VA (1x900VA) Zaváděcí list: ZL 16/92 Technické podmínky: TP SZd HK 1/91 SKP 316 211 733 049 001 Použití: Elektronický zdroj EZl je bezkontaktní střídač, určený

Více

TECHNICKÉ ZADÁNÍ OPRAVA SYSTÉMU ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE EPS PRO OBJEKTY:

TECHNICKÉ ZADÁNÍ OPRAVA SYSTÉMU ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE EPS PRO OBJEKTY: TECHNICKÉ ZADÁNÍ OPRAVA SYSTÉMU ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE EPS PRO OBJEKTY: PRACOVIŠT PLZE OSSZ KARLOVY VARY OSSZ NÁCHOD OSSZ LITOM ICE OSSZ P EROV OSSZ BRUNTÁL OSSZ KARVINÁ MSSZ BRNO Objednatel :

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE

TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 Strana 1 TP ATE 33100 Celkem stránek: 8 ATE, s.r.o.

Více

Smlouva na dodávku pitné vody

Smlouva na dodávku pitné vody Smlouva na dodávku pitné vody níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na dodávku a prodej pitné vody z veřejného vodovodu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, a prováděcí

Více

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A PŘÍKAZ K ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V OBJEKTECH ŠKOLY

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A PŘÍKAZ K ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V OBJEKTECH ŠKOLY ROZ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S-08 Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 8 STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A PŘÍKAZ K ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V OBJEKTECH ŠKOLY Tato směrnice nahrazuje:

Více

Město Horní Bříza. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Horní Bříza. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Horní Bříza Obecně závazná vyhláška č. 6/2011, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob Zastupitelstvo města Horní Bříza se na svém

Více

Metodika pro nákup kancelářské výpočetní techniky

Metodika pro nákup kancelářské výpočetní techniky Příloha č. 2 Metodika pro nákup kancelářské výpočetní techniky 1. Vymezení skupin výrobků Kancelářská výpočetní technika, jak o ni pojednává tento dokument, zahrnuje tři skupiny výrobků: počítače osobní

Více

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN BRANO a.s., 747 41 Hradec nad Moravicí Česká republika tel.:+420/ 553 632 316, 553 632 303 http://www.brano.eu; zz-info@brano.eu; info@brano.eu NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR OBCHODU A MARKETINGU Vedoucí útvaru: Pavel Zemánek tel.: 532 232 945, fax: 543 211 185 e-mail: pavel.zemanek@fnbrno.cz IČO: 652

Více

AXIon NÁVOD K OBSLUZE

AXIon NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Úvod Nabíječe řady AXIon jsou určeny pro jednodušší průmyslové staniční aplikace - nabíjení a udržování v nabitém stavu staničních baterií (olověných, v určitých případech i alkalických),

Více

1. Popis... 3. 2. Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 4. Základní parametry... 6 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 6 V. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 6

1. Popis... 3. 2. Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 4. Základní parametry... 6 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 6 V. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 6 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení krycích mřížek (dále jen mřížek) KMM. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz. I. OBSAH II. VŠEOBECNĚ 3

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Čepro a.s. - středisko Dědibaby. Rozšíření rozvodů SKR pro IP Telefonii. Dělnická 12, č.p.213 170 04 Praha 7

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Čepro a.s. - středisko Dědibaby. Rozšíření rozvodů SKR pro IP Telefonii. Dělnická 12, č.p.213 170 04 Praha 7 MARCEL PILÁT Nová 502, 257 51 Bystřice IČ: 74549197 DIČ: CZ8003111754 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVBA: Čepro a.s. - středisko Dědibaby OBJEKT: ČÁST: sklad Dědibaby Rozšíření rozvodů SKR pro

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2016/19152/St - UZ/05 V Písku dne: 03.06.2016 Vyřizuje: Ing.Václav Stejskal Telefon: 382 330 601, 382 330 555 E-mail:

Více

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

kterým se vydává tržní řád

kterým se vydává tržní řád M ě s t o R o k y c a n y Nařízení Města Rokycany č. 1/2014, kterým se vydává tržní řád Rada města Rokycany se na svém zasedání dne 14. ledna 2014 usnesením č. 10203 usnesla vydat na základě ustanovení

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. školní tělocvičny v Okříškách. Článek II. Rozsah a umístění. Článek III. Využití objektu

PROVOZNÍ ŘÁD. školní tělocvičny v Okříškách. Článek II. Rozsah a umístění. Článek III. Využití objektu PROVOZNÍ ŘÁD školní tělocvičny v Okříškách Článek I. Základní ustanovení Školní tělocvična je součástí Základní školy Okříšky, která je současně provozovatelem a pronajímatelem. stanovuje pravidla pro

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení F.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY podle přílohy 1. vyhl. 499/2006 Sb. a 41vyhl. 246/2001 Sb. k dokumentaci pro stavební povolení Identifikační údaje Název stavby : Půdní vestavba obecního úřadu

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: PROSINEC 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 4 x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

Provozní řád Kulturního centra - sokolovny. Čl. 1 Působnost provozního řádu

Provozní řád Kulturního centra - sokolovny. Čl. 1 Působnost provozního řádu Provozní řád Kulturního centra - sokolovny Čl. 1 Působnost provozního řádu Provozní řád upravuje podmínky a způsob užívání nebytových prostor a jeho zařízení v Kulturním centru sokolovně v Rájci-Jestřebí

Více

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce Obecně závazná vyhláška města č. 2/2011 Požární řád obce Zastupitelstvo města svým usnesením ZM/2011/8/11 ze dne 31. října 2011 vydává na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1 zák. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Více

Ochrana před bleskem a přepětím staveb z pohledu soudního znalce

Ochrana před bleskem a přepětím staveb z pohledu soudního znalce Ochrana před bleskem a přepětím staveb z pohledu soudního znalce Ing. Jiří Kutáč znalec obor: elektrotechnika specializace: ochrana před bleskem a přepětím jiri.kutac@dehn.cz; www.dehn.cz Klíčová slova

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno list č.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace Obsah: 1. Všeobecně 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Použité normy a předpisy 1.4

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce budovy č.p. 2380, ul. Pod Nemocnicí, Louny - PZTS

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce budovy č.p. 2380, ul. Pod Nemocnicí, Louny - PZTS , Roudnice nad Labem IČ: 49 10 13 58 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: : Rekonstrukce budovy č.p. 2380, ul. Pod Nemocnicí, Louny - PZTS Stupeň PD: PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Investor: ÚP ČR krajská pobočka

Více

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Technická zpráva PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Technická zpráva PŘÍPRAVNÉ PRÁCE ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Technická zpráva PŘÍPRAVNÉ PRÁCE Před zahájením stavebních prací bude nutno vytýčit všechny podzemní vedení. V případě prošlé doby platnosti vyjádření správců vedení bude nutno

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

Školní řád. od 1. 9. 2015

Školní řád. od 1. 9. 2015 Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace pracoviště Jubilejní 3 http://www.zsjubilejni.cz, tel.: 556 708 066, e-mail: skola@zsjubilejni.cz Školní řád od 1. 9. 2015

Více

Příloha č. 2 k ZD č.j.: MV- 10127-5/VZ-2013 P O K Y N Y

Příloha č. 2 k ZD č.j.: MV- 10127-5/VZ-2013 P O K Y N Y P O K Y N Y k jednotnému postupu při zabezpečování přehlednosti a zřetelnosti hraničního pruhu, volných kruhových ploch a dalších prací na státních hranicích České republiky Obsah: 1. Všeobecná ustanovení

Více

Článek 1. Závazný předpis města a podmínky užívání sportovní haly

Článek 1. Závazný předpis města a podmínky užívání sportovní haly Článek 1 Závazný předpis města a podmínky užívání sportovní haly Město Kašperské Hory je vlastníkem této multifunkční sportovní haly (dále jen MSH). Pro její účelné využívání vydává město Kašperské Hory

Více

AXIgo NÁVOD K OBSLUZE

AXIgo NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Úvod Nabíječe řady AXIgo jsou určeny pro průmyslové aplikace, přednostně pro nabíjení trakčních baterií (olověných s tekutým elektrolytem) elektrických vysokozdvižných vozíků a zařízení

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE ČESKÉ MEZIŘÍČÍ

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE ČESKÉ MEZIŘÍČÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE ČESKÉ MEZIŘÍČÍ Zastupitelstvo obce České Meziříčí příslušné podle 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Obec Blížejov Zastupitelstvo obce 346 01 Blížejov čp. 151. Obecně závazná vyhláška obce Blížejov. č. 2/2009 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec Blížejov Zastupitelstvo obce 346 01 Blížejov čp. 151. Obecně závazná vyhláška obce Blížejov. č. 2/2009 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Blížejov Zastupitelstvo obce 346 01 Blížejov čp. 151 Obecně závazná vyhláška obce Blížejov č. 2/2009 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce Blížejov se na svém zasedání dne 5.11.2009

Více

F.03.1.4.1,2,3,4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.03.1.4.1,2,3,4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PROTO TOSAN s.r.o. LANŠKROUNSKÁ 1A, 56802 SVITAVY, tel.fax : 461 532371, projekce.tzb@wo.cz Název stavby : SNÍŽENÍ ENERGERTICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ULICI MILADY HORÁKOVÉ VE SVITAVÁCH Objekt

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2015/14143/Hrn/UZ-020 V Písku dne: 13.04.2015 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Hrneček Telefon: 382 330 603, 382 330 555 E-mail:

Více

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky Obec Nová Ves I Václavské náměstí 22, 280 02 Kolín --------------------------------------------------------------------------- Věc: Výběrové řízení Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu "OPRAVA

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: Podrobné podmínky zadávací dokumentace

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: Podrobné podmínky zadávací dokumentace ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Svoz papíru ALBA WASTE sběrné nádoby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) pro zadání nabídky

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů 1. Výstavba nových,výměna,rekonstrukce nebo přeložky stávajících

Více

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7. Ukládání dokumentů

Více

VY_32_INOVACE_OV_1AT_01_BP_NA_ELEKTRO_PRACOVISTI. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_OV_1AT_01_BP_NA_ELEKTRO_PRACOVISTI. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OV_1AT_01_BP_NA_ELEKTRO_PRACOVISTI Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Štícha Roman Tematická oblast

Více

1. ÚSCHOVNÉ OBJEKTY A JEJICH ZÁMKY

1. ÚSCHOVNÉ OBJEKTY A JEJICH ZÁMKY Příloha č. 1 k vyhlášce č. 528/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 454/2011 Sb. 1. ÚSCHOVNÉ OBJEKTY A JEJICH ZÁMKY 1.1. ÚSCHOVNÉ OBJEKTY 1.1.1. Úschovný objekt typ 4: SS1 = 4 body Úschovný objekt typu 4 je

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4904/2011/ÚPSÚ/DN - 7/DN/328.3/ZMUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE...

ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... Obsah: 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... 2 3.1 HODNOTY A LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 2 3.2 ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCH V LOKALITĚ...

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE BETONOVÁ CIHLA Cihla betonová cihla na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami s povrchovou úpravou History povrchová úprava History vzniká

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPROUDÁ + SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPROUDÁ + SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPROUDÁ + SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Projektové dokumentace pro provedení stavby dle vyhl. č. 62/2013Sb.,kterou se mění vyhl. 499/2006Sb D dokumentace objektů a technických a technologických

Více