MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem"

Transkript

1 MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: TNŽ Generální Ředitelství Českých drah Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem TNŽ Tato oborová norma stanoví základní technické požadavky na navrhování, výstavbu, provoz a údržbu ochran železničních zabezpečovacích zařízení před požárem. Norma se nevztahuje na organizaci požární ochrany v dopravě, která se řídí jinými opatřeními /viz Dodatek/. Projektová dokumentace v prvním stupni /úvodní nebo jednostupňový projekt/ zahajovaná po dni nabytí účinnosti normy, musí odpovídat jejím ustanovením. U projektové dokumentace rozpracované ke dni účinnosti normy, posoudí zpracovatel projektu možnost dokončení dokumentace podle této normy. Zabezpečovací zařízení, která jsou ke dni účinnosti normy v provozu a jejichž ochrany proti požáru neodpovídají některým ustanovením této normy, musí být podle normy upravena při nejbližší modernizaci nebo rekonstrukci zařízení, nejpozději však do I. NÁZVOSLOVÍ 1. Názvosloví v ČSN , ČSN , ČSN , ČSN , (ČSN a ČSN až 10. na doplňky. Účel normy II. VŠEOBECNĚ 11. Soustředění základních předpisů, pravidel, pokynů a požárních opatření do jedné normy má za účel dosáhnout jednotného, hospodárného a spolehlivého řešení při projektování, výstavbě a provozu nových zabezpečovacích zařízení a jejich požárních ochran. Nahrazuje: Účinnost od:

2 Vztah k jiným normám 12. Z velkého počtu norem a předpisů o požární ochraně upozorňuje tato odborová norma na ty nejdůležitější pro požární ochrany zabezpečovacích zařízení a některá jejich ustanovení rozšiřuje a doplňuje z hlediska specifičnosti železniční zabezpečovací techniky. 13. Pomůcky požární ochrany a zařízení elektrické požární signalizace, i když úzce souvisí se zabezpečovacím zařízením, se mezi železniční zabezpečovací zařízení nepočítají a neplatí pro ně ustanovení ČSN až 20. na doplňky. Všeobecně III. NAVRHOVÁNÍ ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 21. Předmětové normy, popř. technické podmínky pro funkční jednotky a části zabezpečovacích zařízení musí stanovovat i požadavky z hlediska požární ochrany /např. stupně hořlavosti použitých hmot a materiálů, požadavky na maximální dovolený stupeň hořlavosti podkladů a prostředí, přípustné oteplení krytů, požadavky na chlazení, požadavky na tepelnou izolaci apod./. Umísťování 22. Funkční prvky, jednotky a části zařízení, které se při činnosti zahřívají, musí být umísťovány s ohledem na dostatečné chlazeni. Uložení silových vodičů a kabelů musí odpovídat ČSN a ČSN Dimenzování vodičů a kabelů 23. Vodiče a kabely musí být dimenzovány tak, aby při daných provozních poměrech nebyla překročena dovolená provozní teplota jader, stanovená v ČSN , popř. ve sjednaných technických podmínkách pro určité typy vodičů a kabelů. Jištění vodičů a kabelů 24. Vodiče a kabely se musí jistit proti nadproudům, které by mohly /buď přímo, nebo deformací vodičů a jejich stykem s jinými obvody/ způsobit požár, výbuch, úraz nebo přílišné zkrácení životnosti vodičů. Nejvyšší dovolená teplota, kterou mohou dosáhnout jádra vodičů a kabelů za dobu než vypne jištění, je stanovena v ČSN

3 25. V blízkosti jisticích zařízení musí být trvanlivě vyznačena jeho jmenovitá hodnota. Povrchové cesty 26. Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti elektrických části musí zaručovat spolehlivou a bezpečnou funkci zabezpečovacího zařízení. Minimální přípustné hodnoty povrchových cest a vzdušných vzdáleností elektrických částí zabezpečovacích zařízení stanovuje ČSN Ochranné kryty 27. Ochranné kryty elektromagnetických relé a reléových sad musí být z materiálů nehořlavých nebo nesnadno hořlavých. Nosné konstrukce 28. Nosné konstrukce pro montáž funkčních jednotek a souborů zabezpečovacích zařízení nesmějí být vyrobeny ze dřeva a jiných hořlavých materiálů; stupeň hořlavosti nosných konstrukcí musí být A nebo B podle ČSN Dřevěné police starších konstrukcí reléových zabezpečovacích zařízení, opatřených vhodnou ochranou snižující hořlavost (např. impregnace, oplášťování apod.) mohou být ponechány v provozu až do nejbližší modernizace nebo rekonstrukce těchto zabezpečovacích zařízení. 29. až 30. na doplňky. Všeobecně IV. OBJEKTY PRO ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 31. Objekty pro zabezpečovací zařízení /budovy, stavědlové věže, reléové domky apod./ musí z hlediska požární ochrany odpovídat příslušným ustanovením ČSN a dalších souvisících norem,/ tj. stavební materiály. povrchové úpravy stěn a stropů, výpočet a určeni stupně hořlavosti dveří a jiných požárních uzávěrů apod./. Požární úseky 32. Samostatný požární úsek, ve smyslu ČSN , má tvořit: 3

4 a) stavědlová ústředna, b) strojovna náhradního zdroje, c) příruční sklad pohonných hmot, d) akumulátorovna, e) místnost rotačních měničů, f) místnost rozváděče, g) místnost kabelových závěrů, h) kabelové kanály a šachty, i) transformovna 6 kv. 33. Požární zatížení p n /ČSN /, součinitel odhořívání a n /ČSN /, součinitel provozních vlivů o v /ČSN / a požadavek na ruční hasicí přístroje pro jednotlivé požární úseky jsou uvedeny v příloze 1. Pro případné jiné prostory je třeba jednotlivé parametry stanovit podle ČSN a ČSN Požární specialista může v konkrétních případech navrhnout sloučení několika ručních hasicích přístrojů na vhodném místě. Poznámka: Vzhledem k tomu, že norma ČSN je prozatím vydaná jako doporučená /s modrým pruhem/, je třeba i zde stanovené hodnoty činitele provozních vlivů považovat za doporučené. Nedojde-Ii k jejich změně, stanou se tyto hodnoty závaznými až po vydání závazné ČSN Při provádění svářečských prací musí mít pracovníci k dispozici další nejméně 3 ruční hasicí přístroje S6. Stavědlová ústředna 34. Při situování stavědlové ústředny musí být brán zřetel na únikové cesty a na snadný přístup požárníků s požární technikou. Stavědlová ústředna nesmí být situována pod úrovní terénu. /Nevztahuje se na budovy ve svahu, ve kterých jsou místnosti stavědlové ústředny pod úrovní terénu jen z jedné strany budovy/. 35. Vstupní dveře do stavědlové ústředny musí být otevíratelné směrem z místnosti a musí být z vnější strany opatřeny bezpečnostními tabulkami č a 8726 podle ČSN a č podle ČSN Ve stavědlové ústředně musí být na dobře viditelném místě bezpečnostní tabulka č podle ČSN

5 37. Ve stavědlové ústředně musí být v blízkosti jednoho ručního hasicího přístroje umístěna přikrývka z nehořlavého materiálu. 38. Stavědlová ústředna nesmí být přímo vytápěna kamny na pevná, kapalná ani plynná paliva. Strojovna náhradního zdroje 39. Strojovna náhradního zdroje musí odpovídat požadavkům stanoveným v ČSN Vstupní dveře strojovny náhradního zdroje musí být z vnější strany opatřeny bezpečnostními tabulkami č a 8726 podle ČSN Kromě ručního hasicího přístroje podle přílohy 1, musí být ve strojovně náhradního zdroje k disposici bedna spiskem. 42. Požární zatížení p n se musí vypočítat podle ČSN pro každý případ zvlášť s ohledem na skutečnou velikost provozní nádrže pohonných hmot. Příruční sklad pohonných hmot 43. Stavební provedení skladu pohonných hmot, jeho umístění a maximální množství skladovaných pohonných hmot musí být v souladu s ČSN Dveře do příručního skladu pohonných hmot musí být z vnější strany opatřeny bezpečnostní tabulkou č podle ČSN V příručním skladu pohonných hmot musí být k disposici bedna s pískem. 46. Požární zatížení p n se musí vypočítat podle ČSN pro každý případ zvlášť s ohledem na maximální možné množství skladových pohonných hmot. Akumulátorovna 47. Akumulátorovna /a popř, i jiné místnosti ve kterých jsou v provozu akumulátory/ musí odpovídat požadavkům příslušných norem, zejména ČSN , ČSN , ČSN a ON Dveře do akumulátorovny musí být otevíratelné směrem ven a musí být z vnější strany opatřeny bezpečnostní tabulkou č podle ČSN

6 49. Činitel provozních vlivů o v se pro akumulátorovny nestanoví vzhledem k tomu, že se samočinné hlásiče požáru do prostoru akumulátorovny nedávají. Místnost rotačních měničů 50. Vstupní dveře místnosti rotačních měničů musí být z vnější strany opatřeny bezpečnostními tabulkami č a 8726 podle ČSN V nově zřizovaných objektech se tyto dveře musí otevírat směrem z místnosti. Místnost rozváděče 51. Vstupní dveře místnosti rozváděče musí být z vnější strany opatřeny bezpečnostními tabulkami č podle ČSN a č podle ČSN V nově zřizovaných objektech se tyto dveře musí otevírat směrem z místnosti. 52. Vypínač rozváděče zabezpečovacího zařízení, sloužící k vypnutí elektrické přípojky, určené pro napájení zabezpečovacího zařízení, musí být zvlášť nápadně označen červenou barvou a bezpečnostní tabulkou č podle ČSN Pro upozornění na umístění hlavního vypínače se použije bezpečnostní tabulka č nebo 7931 podle ČSN Rozváděč zabezpečovacího zařízení musí umožňovat vypnutí stejnosměrného obvodu baterií. Pokud vypínač stejnosměrných obvodů baterií nemůže být v místnosti rozváděče, musí být vypínač rozváděče a bezpečnostní tabulka Hlavní vypínač (viz. čl. 52) doplněny upozorněním na umístění vypínače stejnosměrných zdrojů. 54. Je-li vypínač elektrické přípojky na rozváděči zabezpečovacího zařízení více než 3 m od vstupních dveří, musí být na stěně u těchto dveří umístěno samostatné zařízení pro vypnutí elektrických přípojek a stejnosměrného obvodu baterií, 55. Pokud není zřízena samostatná místnost pro rozváděč zabezpečovacího zařízení, umísťuje se tento rozváděč ve stavědlové ústředně do stojanové řady, která je nejblíže vstupních dveří. 6

7 Místnost kabelových závěrů 56. Vstupní dveře místnosti kabelových závěrů musí být z vnější strany opatřeny bezpečnostními tabulkami č a 8726 podle ČSN V nově zřizovaných objektech se tyto dveře musí otevírat směrem z místnosti. Kabelové kanály a šachty 57. Pro zabránění šíření požáru po povrchu kabelů a pronikání kouře a tlakových vln podél kabelových rozvodů musí být navržena, provedena a v provozu pak dodržována a nejméně jednou ročně kontrolována účinná preventivní opatření podle ČSN Jde zejména o zařízení požárních přepážek (čl. 58) a požárních ucpávek (čl. 59). 58. Požární přepážky se zřizují v kabelových kanálech a musí odpovídat ustanovení čl. 112 až 114 ČSN Požární ucpávky se zřizují v místě průchodů kabelů požárně dělícími konstrukcemi čl. 115 ČSN Transformovna 6 kv 60. Vstupní dveře do transformovny 6 kv musí odpovídat ČSN a musí být z vnější strany opatřeny bezpečnostní tabulkou č podle ČSN až 70. na doplňky. V. ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALlZACE 71. Nutnost použití elektrické požární signalizace v konkrétním případě vyplyne z výpočtu podle ČSN , podle níž se toto zařízení navrhuje. 72. Použité zařízení elektrické požární signalizace, jeho výstavba, provoz a údržba musí odpovídat ČSN Rozvod elektrické požární signalizace musí odpovídat ČSN , musí být samostatný a nesmí být veden v kabelech pro zabezpečovací zařízení. 74. Pro každé zařízení elektrické požární signalizace musí být projekt, zpracovaný projektanty, kteří k tomu mají oprávnění od výrobce /dodavatele/ těchto zařízení. 7

8 75. Požární úseky poule čl. 32 mohou být podle místní situace spojovány do jedné požární smyčky. 76. Vznik požáru v místech vybavených zařízením elektrické požární signalizace musí být opticky a akusticky signalizován požární ústřednou v místě s trvalou obsluhou např. v dopravní kanceláři nebo v jiných služebních místnostech s obsluhou zabezpečovacího zařízení, u signalisty na stavědle, na dispečerském pracovišti u dálkově ovládaných dopraven apod./. 77. Podle místních provozních podmínek je možno signalizaci podle čl. 76 opakovat akusticky i na jiných místech /např. v místnosti pro udržující pracovníky, venku na budově se stavědlovou ústřednou apod./. 78. Volba druhu a umístění samočinných hlásičů požáru se provádí podle ČSN až 90. na doplňky. Vařiče VI. PROVOZ ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 91. V místnostech požárních úseků podle čl. 32 je zakázáno používat jakékoliv vařiče. Dokumentace 92. Dokumentace sloužící pro údržbu zabezpečovacího zařízení musí být uložena v místnosti pro udržující pracovníky. V případě, že tato místnost není zřízena, ukládá se tato dokumentace do plechové skříně ve stavědlové ústředně. V žádném případě nesmí být dokumentace trvale ukládána na policích reléových stojanů, pod reléovými stojany, na reléových sadách, na rozváděči apod. Náhradní klíče 93. Náhradní klíč od stavědlové ústředny a náhradní klíče od dalších místností se zabezpečovacím zařízením musí být uloženy zaplombované v dopravní kanceláři nebo na místě stanoveném náčelníkem stanice. 8

9 94. Ve staničním řádu musí být uvedeno: a) místo, kde se nacházejí náhradní klíče podle čl. 93, b) umístění rozváděče zabezpečovacího zařízení a způsob vypínání všech elektrických přípojek. Staniční deník 95. Pro každou stavědlovou ústřednu musí být veden Staniční deník /viz. Resortní předpis T 123/, ve kterém musí být prováděny záznamy o vstupu do stavědlové ústředny, do místnosti rozváděče, do strojovny náhradního zdroje a do akumulátorovny. V tomto Staničním deníku se musí vést též záznamy o prováděných pracích a měření na zabezpečovacím zařízení. Provozní kniha 96. Pro každou ústřednu elektrické požární signalizace musí být vedena Provozní kniha, ve které musí být zaznamenána všechna uskutečněná požární hlášení a uvedeny údaje o pravidelném i mimořádném přezkušování zařízení elektrické požární signalizace. Úklid 97. Ve stavědlové ústředně nesmí být uskladněny žádné papírové obaly, dřevěné bedny, obaly s relé nebo s reléovými sadami, hadry, hořlavé kapaliny a jakékoliv jiné hořlaviny. 98. Ve stavědlové ústředně musí být pravidelným úklidem zajištěno odstraňování usazeného prachu. 9

10 Souvisící čs. normy ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN OPA ON ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN DODATEK Bezpečnostní značky a tabulky Požární ochrana při instalaci a užívání tepelných spotřebičů Elektrické přístroje pro automatizaci. Bezpečnostní ustanovení Druhy prostředí a podkladů pro elektrická zařízení Předpisy pro dimenzování a jištění vodičů a kabelů Předpisy pro kladení silových elektrických vedení Názvosloví z oboru elektrických zařízení v prostředí s hořlavými látkami Předpisy pro elektrická zařízení v místech s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par Elektrická zařízení v prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých prachů Předpisy pro elektrické stanice s příslušenstvím Základní předpisy pro elektrická železniční sdělovací zařízení Základní předpisy pro elektrická železniční zabezpečovací zařízení Projektování kabelových rozvodů Předpisy pro železniční staniční zabezpečovací zařízení Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace Předpisy pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech a zátopách Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci v elektrických provozovnách Bezpečnostní tabulky a nápisy pro elektrická zařízení Názvosloví železničních zabezpečovacích zařízení Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich 10

11 ČSN ČSN ČSN ON ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN Akumulátorovny v elektrárnách a elektrických stanicích Ochranné a pracovní pomůcky pro elektrické stanice Kabelové kanály, prostory, šachty a mosty Předpisy pro staniční olověné akumulátorové baterie a akumulátorovny pro sdělovací zařízení Strojovny elektrických zdrojových soustrojí Požární ochrana. Prostředky. Názvosloví Ruční hasicí přístroje PředpIsy pro zajištění požární bezpečnosti při výrobě, manipulaci, skladování a dopravě hořlavých kapalin Výkresy požární ochrany staveb Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení Obsazení objektů osobami Požární odolnost stavebních konstrukcí Hořlavost stavebních hmot Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí Stanovení požární odolnosti požárních uzávěrů Prostorová úprava vedení technického vybavení Souvisící předpisy Zákon č. 18/1958 Sb. Vyhláška MV č. 169/1955 Ú.I. Vyhláška MV č. 106/1959 Ú.I. Vyhláška MV č. 70/1960 Sb. Výnos FMD č / z ČSD - Op 14 ČSD - T 61 ČSD - T 123 o požární ochraně o zajištění a organizaci požární ochrany v závodech /+ změna ve vyhl. MV č. 119/1958 Ú.I./ o organizaci požární ochrany /+ oprava v částce 53/1959 Sb./ o zajištění pohotovosti hasicích zařízení o požární ochraně v dopravě /registrovaný v částce 10/1977 Sb. a uveřejněný ve Věstníku dopravy č. 9/1977/ Železniční požární řád Udržování elektrických požárních, hodinových a informačních zařízení Údržba zabezpečovacích reléových zařízení 11

12 Nahrazení předchozích směrnic Norma nahrazuje dosavadní "Prozatímní směrnice pro umísťování, konstrukci a údržbu staničních zabezpečovacích zařízení s reléovými závislostmi z hlediska protipožární ochrany", vydané v roce 1973 federálním ministerstvem dopravy čj. 8233/ Zároveň norma nahrazuje výnos FMD čj /68-14 Sklolaminátové domky" včetně dodatku v čj / Návrh normy byl projednán s těmito orgány a organizacemi: Správa Východní dráhy, Bratislava Správa Střední dráhy, Olomouc Správa Severozápadní dráhy, Praha Správa Jihozápadní dráhy. Plzeň Správa přestavby železničního uzlu Praha Vysoká škola dopravní, Žilina Automatizace železniční dopravy o.p., Praha Státní ústav dopravního projektování, Praha Tesla Liberec n.p., Praha Zpracovatel normy Výzkumný ústav železniční, Praha, Výzkumně vývojová oblast sdělovací a zabezpečovací techniky, Ing. Milan Veselý Pracovník federálního ministerstva dopravy: Ing. Viktor Markech 12

13 Příloha č. 1 PARAMETR POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ Stavědlová ústředna Požární úsek požární zatížení p n kg/m 2 součinitel odhořívání a n součinitel provozních vlivů o v počet ručních sněhových hasicích přístrojů 1,5 6 kg kg do 15 m ,1 0, až 60 m ,1 1,0-2 přes 60 m ,1 1,3 1 +/ 2 reléový domek 65 1, do 10 m 2 reléový domek do 20 m 2 v žst. 65 1, reléový domek 65 1, do 20 m 2 na širé trati Strojovna náhradního zdroje /viz čl. 42/ 0,9 1,3-1 Příruční sklad pohonných hmot /viz čl. 46/ 1,1 1,0 - - Akumulátorovna 10 0,9 /viz čl. 49/ - 1 Místnost rotačních měničů 15 0,9 1,3-1 Místnost rozváděče 25 0,8 1,3 1 - Místnost kabelových závěrů 155 1,1 1,3-1 Kabelové kanály a šachty 155 1,1 1,5 - - Transformovna 6 kv 25 0,8 1,3-1 +/ na každou stojanovou řadu 13

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka RC modely automobil Porsche Cayman Mercedes-Benz SL65 AMG Lamborghini Aventador BMW X6 U ivatelská p íru ka 1/8 Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 P ed prvním pou itím... 3 D le ité informace t kající se

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení 5457_17.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk P íjmení Rodné p íjmení Jméno Titul Rodné íslo 1 ) Adresa bydlišt (místa trvalého pobytu) PS Prohlášení

Více

POSUDEK. 429 12.07/001 Závady v provedení stavby garáže se skladem

POSUDEK. 429 12.07/001 Závady v provedení stavby garáže se skladem Ing. Karel HEGENBART Ledvická 1462 / 18, 153 00 Praha 5 IČO: 16 46 3471 DIČ: CZ6403270830 Tel: 603415568 Účet: 0600/187538504 V Praze, 10.12.2007 POSUDEK. 429 12.07/001 Závady v provedení stavby garáže

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Toshiba Twin-Rotary kompresor Kostruk n obdobné jako RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Nabídka publikací Nabídka software Objednávka Infocentrála P edpisy Anotace Fórum ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ÁST PRVN OCHRANA OSOBN CH ÚDAJ

Nabídka publikací Nabídka software Objednávka Infocentrála P edpisy Anotace Fórum ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ÁST PRVN OCHRANA OSOBN CH ÚDAJ Nabídka publikací Nabídka software Objednávka Infocentrála P edpisy Anotace Fórum SBÍRKA ZÁKON ástka 32 rozeslána dne 25.4.2000 101 ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zm n n kterých

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

ádost o vystavení krycího listu

ádost o vystavení krycího listu ádost o vystavení krycího listu Vypl uje KPaCHP o.s. Do lo dne: íslo KL: Podpis OPCH: KL vystaven dne: Platný do: Velký: St ední: Toy: Trpasli í: Bílý: erný: Hn dý: ervený: Aprikot: St íbrný: erný s pálením:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona ve ejné zakázky:

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení BASF Stavební hmoty eská republika s.r.o. Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení ednášející: Mgr. Ji í P lpytel Tel.: 724 521 171 Email: jiri.pulpytel@basf.com 23.9.2013 1 BASF SE BASF je celosv

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj )

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) íslo zakázky (bude dopln no M MT v p ípad IP, v p ípad GP ZS) 1 Název opera ního OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily

Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily Elektromobil Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily www.schneider-electric.cz Souhrn V srdci energetické výzvy, která p ispívá ke zlepšení životního prost edí, nabízí elektromobily,

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

v souladu s Na ízením (ES) 1907/2006, Na ízením (ES) 1272/2008, a Na ízením (ES) 453/2010)

v souladu s Na ízením (ES) 1907/2006, Na ízením (ES) 1272/2008, a Na ízením (ES) 453/2010) Strana : 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SM SI A SPOLE NOSTI/PODNIKU 1.1. Identi kátor produktu K EMEN Registra ní íslo REACH: Zpro t ný v souladu s p ílohou V.7 Synonyma: K emi itý písek, K emenec Obchodní

Více

PR KAZ ENERGETICKÉ NÁRO NOSTI BUDOVY podle zákona o hospoda ení energií. 406/2000 Sb. a vyhlášky. 148/2007 Sb.

PR KAZ ENERGETICKÉ NÁRO NOSTI BUDOVY podle zákona o hospoda ení energií. 406/2000 Sb. a vyhlášky. 148/2007 Sb. F E L I v.o.s. Projek ní, poradenská a konzulta ní innost v oboru vytáp ní, vzduchotechniky a zdravotní techniky Na Hutích 2338/60, 466 01 Jablonec nad Nisou tel. 483319238 fax. 483313423 mobil +420602411429

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Kompresor Toshiba Twin-Rotary Kostruk n vychází z RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

Ú innost laseru. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software

Ú innost laseru. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Ú innost laseru The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Inovace & zku enost Ekonomika a ekologie PLATINO Fiber 2D laserov ezací stroj - perfektní soulad inovace a zku eností. Tento

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08.

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08. .j. 024 EX 1682/12-259 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Mgr. Helena Strouhalová, exekutorský kandidát, pov ený soudním exekutorem: Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 4817/10-842 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 807/12-187 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012

Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012 Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012 Škoda Octavia Green e Line Základní informace 1. Trak ní baterie (VN - Baterie) Technologie Typ lánk Li-Ion Cylindrické lánky JohnsonControls-Saft

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d

M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d M A G I S T R Á T M S T A L I B E R E C o d b o r s t a v e b n í ú a d nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111. j.: SURR/7130/054220/15-Ka Liberec, dne 22.5.2015 CJ MML 097647/15 Oprávn

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

Provozní manažer TIC KD Praha, tel.:+420 725 570 429, e-mail: info@tic-ckd.cz

Provozní manažer TIC KD Praha, tel.:+420 725 570 429, e-mail: info@tic-ckd.cz Všeobecné podnájemní podmínky pro nebytové prostory Inova ního centra a podnikatelského inkubátoru provozovaného Technologickým inova ním centrem KD Praha 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné podnájemní

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

STANOVY bytového dru stva úplné zn ní

STANOVY bytového dru stva úplné zn ní ZELENÁ HORA, stavební bytové dru stvo se sídlem ár nad Sázavou, Brn nská 1146/30 STANOVY bytového dru stva úplné zn ní ást I. Základní ustanovení l. 1 Firma : ZELENÁ HORA, stavební bytové dru stvo Sídlo

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Název ve ejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní Efektivní pracovní plocha

Více

Rámcová doporu ení pro nakládání s povod ovými odpady

Rámcová doporu ení pro nakládání s povod ovými odpady Rámcová doporu ení pro nakládání s povod ovými odpady MŽP, b ezen 2006 Zpracováno s využitím: KOTOULOVÁ, Z. a kol.: Situa ní zpráva k Realiza nímu programu Plánu odpadového hospodá ství R pro odpady ze

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. - Popis p edm tu ve

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Obsah: 3. Tematický plán pro 3. ro ník

Obsah: 3. Tematický plán pro 3. ro ník Obsah: 3. Tematický plán pro 3. ro ník 3. 1. Tematický plán pro 3. ro ník 3. 2. Tematický plán - Nám ty 3. 3. Seznam doporu ených inovativních pom cek 3. 4. Doporu ená odborná literatura 3. 5. erpáno z

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Souhlasím se zve ejn ním návrhu koncepce na webových stránkách Archivu

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

Pláš ová ochrana Stávající magnetické kontakty a detektory t íšt ní skla budou vym ny za nové.

Pláš ová ochrana Stávající magnetické kontakty a detektory t íšt ní skla budou vym ny za nové. íloha. 1 Technické podmínky Stávající poplachové zabezpe ovací a tís ové systémy (dále PZTS, d íve EZS) v uvedených místech pln ní jsou moráln a technicky zastaralé. Poruchovost systém zvyšuje provozní

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více