Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009."

Transkript

1 Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace s právní subjektivitou, střediskovou funkcí, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí v regionálním rozsahu střediska Hranice a střediska Kojetín. Sídlo: Masarykovo nám. 71 Hranice I. STRUKTURA ORGANIZACE 1. PRACOVIŠTĚ: oddělení pro veřejnost - VKIS (dospělé, dětské) výpůjční protokol meziknihovní výpůjční služba reprografická služba akvizice a zpracování fondu regionální funkce ekonomický úsek technický a IT rozvoj 2. INTEGROVANÁ PRACOVIŠTĚ: Městské informační centrum a MEIS Knihovní pobočky Průvodcovská služba II. KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY III. RESUMÉ

2 I. 1. PRACOVIŠTĚ oddělení pro veřejnost - VKIS: Činnost obou oddělení (dospělé, dětské) zahrnuje činnosti výpůjčního protokolu, ústní knihovnicko-bibliografickou informatiku (vyhledávací, doporučující, konzultační), internetovou studovnu, studovnu s příruční knihovnou, reprografické služby, individuální a kolektivní práci se čtenáři, meziknihovní výpůjční službu, meziknihovní reprografickou službu a další služby poskytované možnostmi počítačového systému Clavius a dalších software programů sloužících nejen ke knihovnicko-bibliografické práci, ale i informatice veřejnosti - systém ČNB, JIB, on-line katalog, souborný katalog, webové stránky knihovny s katalogem a osobním čtenářským kontem s možností rezervací přes internet přímo z knihovního on-line katalogu, program Zákon (profesionální právní informační systém), prezenční půjčování vzdělávacích DVD v obou odděleních. Ke všem činnostem je vedena evidence, která sleduje výkony těchto činností a následně slouží jako podklad pro zpracovávání pravidelné roční statistiky VÝPŮJČNÍ PROTOKOL Srovnávací statistické ukazatele: Výpůjčky celkem: rok 2008 rok 2009 Oddělení pro dospělé Oddělení pro děti Výpůjčky celkem Evidovaní návštěvníci (Průměr evidovaných návštěvníků celkem na 1 provozní den v roce 2009 = 204). Návštěvníci u internetu Registrovaní čtenáři celkem: (v dětském odd. 755 v dospělém odd ) Návštěvníci virtuálních stránek na (r. 2007) (r. 2008) (r. 2009)

3 Výše uvedení ukazatelé měřitelných činností statistiky nám ukazují zastavený pokles a navíc vykazují nárůst výpůjček i registrací v dětském oddělení. Ukazuje se naopak pokles v dospělém oddělení u stejných statistických ukazatelů. Výrazný nárůst knihovna zaznamenala v počtu návštěvníků (cca o 4.500) a také opět velmi výrazný nárůst virtuálních návštěvníků. To znamená, že uživatelé častěji využívají naši nabídku služeb jak svými častějšími osobními návštěvami, tak i těmi virtuálními. Stoupá obliba a snadnost zajistit si služby knihovny virtuálně, elektronicky. Službu veřejného internetu využilo ve sledovaném období návštěvníků = nárůst o téměř 700 ve srovnání s minulým obdobím Meziknihovní výpůjční služba V roce 2009 knihovna evidovala celkem 253 požadavků na meziknihovní výpůjční službu a meziknihovní reprografickou službu a plnila 43 požadavků na knihy z jiných knihoven. Tato služba spočívá ve vyhledávání a objednávání konkrétních titulů z jiných knihoven a jejich plnění podle požadavků uživatelů. Činnost se eviduje, dokumentuje. Tuto službu poskytují svým čtenářům i naše pobočky přes naši městskou knihovnu Reprografické služby Tato služba je vykonávána při výpůjčním protokolu a souvisí také s poskytováním a vyhledáváním informací z literárních pramenů knihovny. Je vedena evidence (zpoplatněná služba) a podle ní bylo evidováno celkem požadavků na tuto službu v roce Knihovna plní i požadavky na meziknihovní reprografickou službu - časopisecké články, části z dokumentů, které naše knihovna nevlastní a naopak poskytuje stejnou službu i ostatním knihovnám Akvizice a zpracování fondu V roce 2009 bylo zakoupeno, zpracováno a elektronicky zkatalogizováno celkem svazků knih. Z toho: akvizice svazků z účelových finančních prostředků Olomouckého kraje na RF pro výměnné soubory 21 poboček střediska Hranice a 115 svazků pro středisko Kojetín (katalogizace probíhá v Kojetíně). Pro Městskou knihovnu Hranice bylo zakoupeno z finančních prostředků města Hranice či získáno dary svazků knih a z prostředků obcí střediska bylo zpracováno 196 svazků knih. Vedena příslušná dokumentace. Knihovna elektronicky přispívá každoročně novým fondem do souborného katalogu Clavia (SKAT). V roce 2009 začala knihovna přispívat svými daty do fondu Souborného katalogu ČR v NK Praha. Podobně jako se zpracovávají přírůstky, tak se zpracovávají úbytky knihovního fondu při jeho aktualizaci. V roce 2009 knižní úbytky ve středisku činily celkem svazků. Tato kapitola výčtem činností zahrnuje akvizici, technickou kontrolu knih, označení vlastnictví, přírůstkování, vnější značení (abeceda, MDT), obalování a elektronickou katalogizaci. Vede se příslušná dokumentace dodací listy s přírůstkovými čísly, hlavní akviziční karta přírůstků a úbytků, karty pohybu fondu v městské knihovně a všech střediskových poboček (přírůstky, úbytky, výměnné soubory pohyb fondu na kartách). Knihovna nabízí čtenářům pravidelně 50 titulů periodik. Dalších 5 titulů tvoří dary fyzických i právnických osob. V roce 2009 byla zajišťována dodávka 4 ks titulů časopisů všem integrovaným pobočkám. Každoročně se zpracovávají rozsáhlé statistické výkazy za městskou knihovnu, středisko Hranice celkem, za každou pobočku zvlášť pro ČSÚ. Počet přírůstků dokumentů ovlivňuje daná částka v rozpočtu naší organizace. Během sledovaného

4 roku proběhla rozsáhlá aktualizace knihovního fondu. Vyřazené knihy byly zpracovány v úbytkovém systému, plněna nabídková povinnost vůči místním školám do jejich knihoven, pak ostatním knihovnám ve středisku a v celé republice, poté plněny jejich požadavky podle objednávek. Zbytek byl nabídnut veřejnosti prostřednictvím veřejné burzy (říjen prosinec) Regionální funkce: V roce 2009 Městská knihovna Hranice i nadále plnila funkci knihovny pověřené regionálními funkcemi (dále RF) pro regionální oblast střediska Hranice a střediska Městské knihovny v Kojetíně. Tedy veškeré služby v rámci RF byly poskytovány 21 pobočkám ve středisku Hranice a 10 pobočkám Městské knihovny v Kojetíně včetně této na základě vzájemných smluv, smlouvami o přenesení RF, formou nákupu služeb (Kojetín). Finančně jsou RF garantovány Olomouckým krajem podle 11,odst. 3, zák. č. 257/2001 Sb. knihovní zákon. Výkon regionálních funkcí v Městské knihovně Hranice zahrnoval během roku 2009 tyto činnosti: Poradenská a konzultační činnost pro základní pobočky střediska realizováno jedenkrát ročně aktiv dobrovolných knihovníků, 23 metodických návštěv v knihovnách našeho střediska, poskytnuto 31 osobních odborných konzultací s dobrovolnými knihovníky a mnoho ových konzultací s knihovníky poboček a starosty obcí, metodická a konzultační spolupráce s Městskou knihovnou Kojetín. Tvorba, distribuce a cirkulace výměnných souborů pro základní knihovny městská knihovna pro výměnné soubory nakoupila, zkatalogizovala, zpracovala celkem svazků knih pro hranické středisko a pro Městskou knihovnu v Kojetíně bylo pořízeno celkem 115 svazků knih. Během roku bylo vytvořeno v hranickém středisku celkem 42 souborů nových knih v průměru po 30 svazcích v každém souboru a ty ve dvou cyklech (jarní a podzimní) distribuovány do jednotlivých poboček. Revize a aktualizace knihovních fondů základních knihoven ve sledovaném roce se revize knihovního fondu konaly pobočkách Jindřichov, Partutovice, Střítež nad Ludinou, Velká. Počet revidovaných a aktualizovaných svazků činil celkem ks. Zpracována příslušná dokumentace (=odpisy v přírůstkových seznamech, revizních katalozích, seznamy vyřazených knih, seznamy nezvěstných knih, protokol o revizi, karty pohybu fondu). Provedena burzovní nabídka v jednotlivých knihovnách. Podpora při zpracování statistiky v rámci střediska prostřednictvím městské knihovny byly zpracovány statistiky za všechny knihovny ve středisku. Tyto jsou součástí celkové statistiky jak Městské knihovny Hranice a jejích integrovaných poboček, tak i celého střediska. Této statistice podléhala všechna data výpůjčního protokolu, přírůstky, úbytky fondu, služby, kulturně vzdělávací činnost, internet, virtuální návštěvy webových stránek aj., také některá data ekonomické povahy. Celkem bylo zpracováno v rámci střediska včetně městské knihovny 23 statistických výkazů formulářů na základě desítek podkladů, které jsou součástí činnosti knihovny, a příslušný komentář. Tato činnost se statisticky vykazuje v rámci RF za každou pobočku zvlášť. Speciálně byla také zpracována statistika a zpráva o činnosti RF, finanční vyúčtování za sledované období a poskytnuta VK v Olomouci a Olomouckému kraji. Vzdělávání knihovníků pro dobrovolné knihovníky střediska byla připravena odborná přednáška na téma Současná literatura, půjčování a doporučování v knihovnách, současné literární žánry, typy čtenářů. Další služby servis knihovního systému Clavius zajišťoval odborný pracovník Městské knihovny v Přerově zdarma v rámci plnění RF.

5 Administrativa vedení a zakládání veškeré dokumentace k RF, plány činnosti, výroční zprávy, různé protokoly, přírůstkové dodací listy KF, úbytkové seznamy KF, zápisy evidenčních návštěv a jiné, prezenční listiny, podklady účetních a mzdových operací, korespondence. Ostatní: retrokatalogizace a webové stránky knihovních poboček průběžně během roku byla nadále prováděna retrokatalogizace knihovního fondu poboček střediska a podle potřeby aktualizovány webové stránky poboček Plnění výše uvedených činností v rámci RF Městská knihovna Hranice zajišťovala 1 úvazkem. Některé činnosti však vyžadují specializovanou odbornost, kompetentnost nebo kolektivní práci i ostatních zaměstnanců, protože nadále platí, že podstatou regionálních funkcí je vůle, schopnost a povinnost pověřené knihovny všechny činnosti v jejich rámci plnit na základě standardů VKIS a řídit se metodickým pokynem MK ČR z roku Ekonomický úsek Toto pracoviště zajišťovalo v plném rozsahu pro dvě příspěvkové organizace (MMG, Městská knihovna Hranice v poměru 0,5 : 0,5 úvazku) veškeré činnosti ekonomické a účetnické povahy: - Podvojné účetnictví a práce s tím spojené - Personální agenda - Mzdové účetnictví - Inventarizaci majetku - Finanční statistiku - Různé další administrativní práce spojené s ekonomickým provozem organizací - Zajišťování sanitární vybavenosti - Pokladna a všechny činnosti s tím spojené Technický a IT rozvoj (vybavenost, ostatní) Zahájena a dokončena rekonstrukce věže v budově Staré radnice pro zpřístupnění vyhlídky z ochozu veřejnosti. Přístup veřejnosti zahájen Spolupráce s odborem rozvoje města. Během roku došlo opět k několika úpravám v PC systému Clavius, které vzešly z požadavků praxe v knihovně a nových požadavků na statistiku V Místní knihovně Drahotuše byla na základě podaného projektu do grantu VISK 3 MK ČR provedena elektronizace všech služeb výpůjčního protokolu a propojena takto se svojí střediskovou knihovnou zavedením systému ON-LINE pobočka, která umožňuje poskytovat stejně kvalitní e-služby jako městská knihovna. Pro potřeby MIC byla zakoupena nová kopírka podle plánu. Ve spolupráci s odborem správy majetku byla vymalována pobočka v Drahouších, k dřevěnému schodišti na ochoz věže bylo doplněno chybějící dřevěné zábradlí pro zkvalitnění bezpečnosti. Výměna průtokového ohřívače (oddělení pro dospělé), a nový průtokový ohřívač (1. patro knihovny). V 1. pololetí provedena kompletní reorganizace skladu knih za účelem zkvalitnění přístupu, orientace a pružnějšího pohybu fondu mezi skladem a půjčovnami. V 2. pololetí provedena kompletní reorganizace oddělení naučné literatury V městské knihovně bylo od pololetí roku 2009 zrealizováno v oblasti komunikace s uživateli rozšíření zasílání zpráv uživatelům na formu automatických sms info. Tímto opatřením se zvýšila v knihovně finanční úspora na poštovném měsíčně cca o 400, ,- Kč. Vzhledem k tomu, že nadále pokračuje kampaň získávání příslušných dat od uživatelů v této oblasti, budou se úspory zvyšovat. Do tohoto systému je zapojena i pobočka v Drahouších, kdy to její nový AKS umožňuje stejně jako v městské knihovně.

6 Ve dnech proběhla oprava-sanace a vysoušení zdiva v MIC 2. INTEGROVANÁ PRACOVIŠTĚ Městské informační centrum Po celý kalendářní rok 2009 toto pracoviště provádělo a plnilo pestrou řadu činností ve svém rezortu. Z této činnosti uvádím ty nejvýznamnější: - Sestavování propagačních materiálů Spolupráce s odborem ŠkaCR při tvorbě průvodců, map či jiných propagačních materiálů města a regionu. Korektury a poskytování textů i pro jiné organizace, jako např. Krajský úřad, Hranická rozvojová agentura, Sdružení cestovního ruchu Střední Morava či prezentace na bezplatných serverech a časopisech zaměřených zejména na turistický ruch. - Propagace města na veletrhu Go + Regiontour v Brně a dalších MIC připravovalo propagační materiály pro návštěvníky veletrhu v Brně, na Den srdce v Teplicích nad Bečvou, na Den evropského kulturního dědictví a pracovně se na těchto akcích podílelo. - Sestavování propagačních materiálů Spolupráce s odborem ŠkaCR při tvorbě průvodců, map či jiných propagačních materiálů města a regionu. Korektury a poskytování textů i pro jiné organizace, jako např. Krajský úřad, Mikroregion Hranicko či prezentace na bezplatných serverech a časopisech zaměřených zejména na turistický ruch. - Poskytování informací klientům IC MIC poskytuje pravidelně informace osobně, telefonicky a klasickou či elektronickou poštou. V roce 2009 se jednalo o dotazů celkem. - Nákup - prodej upomínkových předmětů a suvenýrů, prodej vstupenek MIC provádělo výběr a nákup upomínkových předmětů, map, pohlednic, turistických známek, knih, brožur aj., zaměřených na region. Provádělo komisní prodej. Na základě dohod realizovalo aktuálně prodej vstupenek na různé kulturní akce ve městě a okolí. - Účast na školeních a seminářích určených pracovníkům informačních center Jedná se především o účast školeních a seminářích, které pořádá Asociace Turistických Informačních Center, jejímiž je MIC členem. Jedenkrát ročně se podává zpráva této asociaci při její kontrole v MIC. Referentky MIC se aktuálně zúčastňují schůzek pracovních skupin organizací pracujících v oblasti cestovního ruchu. - Mapování a vytváření databáze služeb města, firem Během roku je prováděna aktualizace a mapování stávajících a nových firem a jejich služeb v CR. - Úprava webových stránek IC Je prováděna aktualizace dat, kulturních kalendářů (také na web mikroregionu Hranicko), firem, služeb, MHD a dalších na svých webových stránkách

7 Sestavování kalendáře kulturních akcí a jeho aktualizace (roční i měsíční) Ve spolupráci s odborem ŠkaCR, dále s pořadateli kulturních, zábavných a vzdělávacích akcí sestavuje MIC kalendář akcí nejen na daný měsíc, ale i na rok. Dále jej rozesílá po médiích i institucích, tiskne a provádí propagaci těchto akcí. - Spolupráce v průvodcovství na ochoz radniční věže V období červen září referentky MIC aktuálně zastupovaly průvodce v době jeho aktuálního průvodcovství po Městské památkové zóně či v individuálních případech i mimo daný čas pro průvodcovskou službu. Spolupracují s průvodci během sezóny a korigují aktuálně jeho činnost rezervace kolektivních návštěv, poskytování informací a další. - Poskytování základních informací o EU v rámci činnosti MEIS V rámci této průběžné činnosti jezdí zaměstnanci MIC na setkání pracovníků Městských Evropských Informačních Středisek, na školení (jednodenní či vícedenní). Poskytují veřejnosti na základě dotazů informace o aktuálním dějí v EU, provádí propagaci obdržených materiálů vztahujících se k EU, aktualizují těmito materiály také Eurobody v prostorách MIC a městské knihovny. Fotografická soutěž MEIS S objektivem po zemích Evropské Unie MIC realizovalo na základě podaného projektu Olomouckému kraji prostřednictvím Europe Direct Olomouc, kdy na tuto akci získalo finanční grant ve výši ,- Kč, celorepublikovou fotografickou soutěž. Soutěž probíhala v období červenec až prosinec 2009 na webových stránkách MIC a spočívala v elektronickém přijímání fotografií pořízených v některé zemi EU. Byly zvoleny dvě kategorie: děti do 15 let a dospělí, kteří mohli fota zasílat. Tyto fotografie soutěžících byly vystavovány na portálu MIC a veřejnost posléze mohla hlasovat o té, která se jim nejvíce líbí. Autorům vítězných snímků byly zaslány hodnotné ceny. Tato akce přispěla z velké části i k propagaci města Hranice v celorepublikovém kontextu. Hlasovalo přes lidí z celé ČR. Průběh soutěže byl dokumentován a pak prezentován v Olomouci referentkou MIC před zástupci Olomouckého kraje, Europe Direct a ostatních členů MEIS Olomouckého kraje. Projekt našeho MIC byl těmito představiteli Olomouckého kraje i Europe Direct hodnocen jako jeden z nejlepších projektů Olomouckého kraje. - MIC poskytuje placené kopírovací služby pro veřejnost Integrované knihovní pobočky Součástí městské knihovny je šest integrovaných knihovních poboček (Drahotuše, Lhotka, Slavíč, Uhřínov, Valšovice, Velká), které zajišťují VKIS v oblasti své působnosti. Tyto služby plní dobrovolní knihovníci na základě dohody o pracovní činnosti. Pobočka Drahotuše je vedena jako profesionální pobočka, protože splňuje podmínky dané pro tuto skutečnost, kdy je její provozní doba pro veřejnost 15 hodin týdně a odpovídá velikosti a požadavkům obsluhované populace v Drahouších.

8 Integrované pobočky celková výkonnostní statistika výpůjčního protokolu roku 2009 (srovnání s rokem 2007, 2008), počet obsluhované populace cca 2.450: Rok 2007 rok 2008 rok 2009 Výpůjčky celkem Registrovaní čtenáři Počet návštěvníků celkem Z celkového počtu návštěvníků návštěvníci u internetu Počet virtuálních návštěv na webovém portálu integrovaných poboček v roce 2009: Drahotuše 686 Lhotka 883 Slavíč 752 Uhřínov 679 Valšovice 663 Velká 704 Z výše uvedených srovnávacích statistických ukazatelů vyplývá zastavení poklesu dosahovaných hodnot ve výpůjčkách. Zvedl se i počet registrovaných čtenářů, ale poklesl celkový počet návštěvníků. To znamená, registrovaní uživatelé využívají služeb těchto knihoven více, ale nenavštěvují je zase tak často. Vzhledem ke službě veřejného internetu jsou určeny provozní hodiny ve standardu VKIS. V roce 2009 byl provoz výpůjčního protokolu v Místní knihovně Drahotuše automatizován prostřednictvím grantu Ministerstva kultury ČR VISK 3 (viz 1.5.) Průvodcovská služba V roce 2009 pokračovala služba průvodcovství po Městské památkové zóně (MPZ) a od i průvodcovství na vyhlídkovou věž Staré radnice. Průvodcovstvím po MPZ plnila naše organizace druhou sezónou program v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika a Polská republika. Obnovila propagační a informační tabule s trojjazyčným textem. Realizovala výběrové řízení na průvodce. Od pololetí bylo rozšířeno průvodcovství o trasu na ochoz vyhlídkové věže Staré radnice a nabízeno jako součást MPZ nebo i zvlášť. Vzhledem k tomu, že tyto služby zajišťuje vždy jeden průvodce, byl vypracován metodický pokyn pro průvodce v případě kumulace obou služeb v daném čase pro pracovní dny a pro víkendy a svátky. Městská knihovna zpracovala pro provoz vyhlídkové věže Provozní a bezpečnostní řád věže Staré radnice, který byl sledně schválen Radou města Hranice usnesením č. 2092/2009 RM 72 ze dne Průvodcovství po MPZ (červen září) využilo v daném roce celkem 716 osob. Většinu z nich tvořili žáci místních ZŠ. Průvodcovství na věž využilo od celkem osob. Tyto služby byly poskytovány zájemcům zdarma.

9 II. KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST Městská knihovna Hranice v této oblasti spolupracuje se všemi stupni škol ve městě a integrované obci Drahotuše, s neziskovými zájmovými organizacemi, ostatními kulturními zařízeními ve městě. Pravidelně jsou prováděny v knihovně pro žáky ZŠ, speciální školy a studenty SŠ vzdělávací knihovnicko-bibliografické lekce = vzdělávání se v informatice a orientaci v různých informačních databázích a pramenech, vyhledávání informací, práce s on-line katalogem, metodika poskytovaných služeb apod. Dále jsou to zábavné literární besedy pro děti zaměřené na čtenářství a získávání dětí pro knihu a čtení. Patří sem i uplatňování různých forem individuální práce se čtenáři v provozní době. Zájmovým neziskovým organizacím umožňujeme v prostorách knihovny a MIC místo pro propagaci jejich vlastních akcí pro veřejnost, poskytujeme jim prostor i na našem webovém portálu. Statisticky v roce 2009 knihovna uskutečnila celkem 75 kulturně vzdělávacích akcí pro děti, studenty i širokou veřejnost s celkovou účastí osob. Kromě výše již zmíněných pravidelných literárních besed a knihovnickobibliografických lekcí pro děti a studenty uvádím další stěžejní kulturně vzdělávací akce: příprava a slavnostní otevření a zahájení provozu průvodcovství na zrekonstruovanou věž Staré radnice 2. Týden knihoven ( ) - veřejná burza vyřazených knih v knihovně ( ) - noční prohlídky města z ochozu věže pro nejpilnější čtenáře dětského a dospělého oddělení v roce Uskutečnilo se celkem 10 výprav, kterých se zúčastnilo 50 dětí a dospělých besedy pro 2. stupeň žáků ZŠ se spisovatelkou dětských knih Ivonou Březinovou. Besedy spojeny s autogramiádou. Účast 580 dětí Den pro dětskou knihu speciální burza vyřazených dětských knížek dvě zábavná a vzdělávací vystoupení pro předškoláky a 1. třídy ZŠ ilustrátora dětských knížek Adolfa Dudka, kterých se zúčastnilo celkem 6. Pro předškoláky a malé školáky i jejich rodiče pokračovala akce Škola naruby s čtecími deníčky coby součást celorepublikové kampaně Celé Česko čte dětem. 7. Knihovna se svými čtenáři se zapojila do masové akce pořádané Českou televizí ve spolupráci s knihovnami ČR Kniha mého srdce. Akce během roku měla několik kol a knihovna prováděla propagaci, sbírala podklady pro hlasování o nejmilejší knihy českých čtenářů.

10 III. RESUMÉ V roce 2009 se naší organizaci podařilo zvládnout všechny plánované činnosti za toto období. Zastavil se pokles uživatelů dětského oddělení a byl zaregistrován jeho mírný nárůst. Na druhé straně však došlo k poklesu registrovaných uživatelů v dospělém oddělení. Vzrostl však počet návštěvníků knihovny i MIC. Velmi výrazně se zvýšil počet virtuálních návštěv v městské knihovně. U integrovaných poboček došlo celkově k nárůstu výpůjček (+ 21%), nárůstu registrovaných uživatelů (+ 8%), poklesu návštěvníků u internetu (- 28%). Integrované pobočky města Hranice využívají služeb regionálních funkcí. Nepodařilo se rozšířit webové stránky městské knihovny z finančních důvodů. Podařilo se zahájit podle plánu rozesílání informací uživatelům prostřednictvím sms zpráv. Cílem byla finanční úspora na poštovném, urychlení a optimalizace služeb v komunikaci s uživateli. Tato položka má možnost se nadále rozšiřovat sběrem poskytnutých dat uživateli. Podařilo se naplnit projekt On-line pobočka pro Místní knihovnu Drahotuše. Předtím však byla dokončena nutná retrokatalogizace, kódování knih a periodik, čtenářských průkazů. Knihovna je tak v oblasti VKIS elektronicky napojena na městskou knihovnu. Dokončuje se retrokatalogizace všech integrovaných poboček, ale zatím naše organizace nepočítá se zavedením podobného systému, a to vzhledem k malému počtu uživatelů v těchto pobočkách a finanční náročnosti projektu, který by finančně zatížil i budoucnost. Retrokatalogizace na všech pobočkách se provádí s cílem usnadnit a urychlit povinné revize knihovního fondu, které se tak mohou realizovat prostřednictvím notebooku. Hranice Marie Jemelková ředitelka Městské knihovny Hranice

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 Středisko KNIHOVNA www.mek.hranet.cz mek@mek.hranet.cz I. STRUKTURA ORGANIZACE 1. PRACOVIŠTĚ: 1. 1. oddělení pro veřejnost - VKIS (dospělé, dětské) 1. 1. 1. výpůjční protokol a referenční

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

KOMENTÁŘ. Počet obsloužených knihoven 26 Celkem poskytnuto konzultací 54 Metodické návštěvy 37

KOMENTÁŘ. Počet obsloužených knihoven 26 Celkem poskytnuto konzultací 54 Metodické návštěvy 37 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VÝKAZU VÝKONU RF POVĚŘENÝCH KNIHOVEN Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, p.o. Moravskoslezský kraj období: rok 2013 počet obsluhovaných knihoven 26 počet pracovníků

Více

1. Poradenská a konzultační činnost

1. Poradenská a konzultační činnost Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj období: rok 2011 počet obsluhovaných

Více

Výroční zpráva 2015. Nocování v knihovně Piráti

Výroční zpráva 2015. Nocování v knihovně Piráti Výroční zpráva 2015 Nocování v knihovně Piráti Trutnov, leden 2016 OBSAH 1) SLUŽBY...- 3-2) SLUŽBY V REGIONU A METODICKÁ ČINNOST... - 5-3) KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE... - 7-4) KNIHOVNÍ FONDY.....- 11-5)

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2010

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2010 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2010 Knihovny navštěvujeme, abychom se inspirovali úspěchy či omyly druhých lidí, dozvěděli se více o moudrosti a chybách lidského ducha,

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2012

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2012 Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2012 únor 2013 Obsah: 1. Plnění priorit Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí (RF)... str. 3-4 2. Plnění standardů RF v Kraji Vysočina

Více

Obsah výroční zprávy. 1. strategické cíle. 1.1. rozšíření prostor pro veřejnost. 1.2. zkvalitnění poskytovaných služeb

Obsah výroční zprávy. 1. strategické cíle. 1.1. rozšíření prostor pro veřejnost. 1.2. zkvalitnění poskytovaných služeb Obsah výroční zprávy 1. strategické cíle 1.1. rozšíření prostor pro veřejnost 1.2. zkvalitnění poskytovaných služeb 1.3. dohledání rozdílů ve vykazovaném stavu knihovního fondu 1.4. práce s mládeží a handicapovanými

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2010.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2010. Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2010. Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí v regionálním rozsahu středisek Hranice a Kojetín.

Více

Stručné hodnocení činnosti MěK Litovel za rok 2015 (včetně některých údajů poboček)

Stručné hodnocení činnosti MěK Litovel za rok 2015 (včetně některých údajů poboček) Stručné hodnocení činnosti Městské knihovny Litovel za rok 2015 Městská knihovna Nám. Svobody 675 telefon 585 342 450 784 01 Litovel knihovna@knih-litovel.cz Stručné hodnocení činnosti MěK Litovel za rok

Více

RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18. KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020

RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18. KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020 RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020 březen 2016 I. Analýza regionálních funkcí knihoven 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2015-2020 MGR. MARTINA BARTÁKOVÁ

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2015-2020 MGR. MARTINA BARTÁKOVÁ KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2015-2020 MGR. MARTINA BARTÁKOVÁ Koncepce RF JMK představuje střednědobý plán rozvoje regionálních funkcí v Jihomoravském kraji na období 2015-2020.

Více

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven 16. 8. a 17.8. 2016 Regionální služby Zajišťují: KBBB a 4 profesionální knihovny: Uherský Brod Bojkovice Starý Hrozenkov Ostrožská Nová

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011. Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011. Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí www.mek.hranet.cz, mek@mek.hranet.cz, www.mic.hranet.cz

Více

Rozbor činnosti a hospodaření Knihovny Jana Drdy Příbram za rok 2015

Rozbor činnosti a hospodaření Knihovny Jana Drdy Příbram za rok 2015 Rozbor činnosti a hospodaření Knihovny Jana Drdy Příbram za rok 2015 Úvod Knihovna Jana Drdy příspěvková organizace města Příbram poskytovala v roce 2015 veřejné knihovnické a informační služby jako veřejná

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci)

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Úvod: Příspěvková organizace města Městské muzeum v Ústí nad Orlicí spravuje objekt čp.72 v Ústí nad Orlicí

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2012

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2012 Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2012 Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí www.mek.hranet.cz www.mic.hranet.cz Sídlo: Masarykovo

Více

Komentář ke statistickým výkazům o činnosti veřejných knihoven v okrese Český Krumlov v roce 2015

Komentář ke statistickým výkazům o činnosti veřejných knihoven v okrese Český Krumlov v roce 2015 Komentář ke statistickým výkazům o činnosti veřejných knihoven v okrese Český Krumlov v roce 2015 Statistický výkaz předkládá: Městská knihovna v Českém Krumlově Zřizovatel: Město Český Krumlov V roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Knihovna Eduarda Petišky jako příjemné místo pro odpočinek i ke studiu pro všechny bez rozdílu.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Knihovna Eduarda Petišky jako příjemné místo pro odpočinek i ke studiu pro všechny bez rozdílu. Výroční zpráva 2013 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 ÚVOD... 3 1.1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 3 1.2 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ (ODBORNÍ PRACOVNÍCI)... 4 2 AKVIZICE A ZPRACOVÁNÍ FONDU... 5 2.1 JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI V ČÍSLECH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Hodnocení činnosti a hospodaření

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Hodnocení činnosti a hospodaření VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Hodnocení činnosti a hospodaření Obsah Úvod... 1 1. Hlavní činnosti... 2 1.1 Veřejné knihovnické a informační služby... 2 1.2 Zpracování a doplňování fondů... 6 1.3 Revize a aktualizace

Více

Městská knihovna Blansko

Městská knihovna Blansko Městská knihovna Blansko A. Zpráva o činnosti za rok 2015 Obsah: 1. Základní statistické údaje za rok 2015 2. Kulturní akce knihovny v roce 2015 3. Ostatní záležitosti v roce 2015 Základní statistické

Více

OVLIVŇUJÍ REGIONÁLNÍ FUNKCE SLUŽBY KNIHOVEN?

OVLIVŇUJÍ REGIONÁLNÍ FUNKCE SLUŽBY KNIHOVEN? OVLIVŇUJÍ REGIONÁLNÍ FUNKCE SLUŽBY KNIHOVEN? Stanislava Bílková Jana Nejezchlebová, Moravská zemská knihovna v Brně Při zajišťování regionálních funkcí musely být v JMK zohledněny tyto skutečnosti: okresy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009. ICM Teplice

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009. ICM Teplice ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2009 ICM Teplice 1. Úvod Informační centrum pro mládež Teplice (dále jen ICM Teplice) je dlouhodobým projektem Občanského sdružení Focus Teplice, který je realizován v prostorách

Více

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2014. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o., 2015

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2014. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o., 2015 VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2014 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o., 2015 OBSAH: Úvod 1. Demografické údaje a síť knihoven 2. Knihovní fondy 3. Uživatelé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Hodnocení činnosti a hospodaření

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Hodnocení činnosti a hospodaření VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Hodnocení činnosti a hospodaření Obsah Úvod... 1 1. Hlavní činnosti... 2 1.1 Veřejné knihovnické a informační služby... 2 1.1.1 Čtenáři (uživatelé)... 2 1.1.2 Výpůjčky... 3 1.1.3 Návštěvníci...

Více

Regionální knihovní systémy. Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o.

Regionální knihovní systémy. Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Regionální knihovní systémy Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Regionální služby knihoven Krajská knihovna: Vyhodnocuje statistiku knihovnických činností za celý kraj. Provádí sběr dat za kraj, vytváří krajský

Více

Organizační řád dodatek č. 1

Organizační řád dodatek č. 1 Čj.: SVKPlzen/950/10 Čj.: 344/2010 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Směrnice S 10/09 Organizační řád dodatek č. 1 Ředitelka Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (dále jen SVK PK) tímto

Více

Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2015

Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2015 Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2015 Zpracoval: Ing. Zuzana Foltýnová Podpis - datum: 31.01.2016 Ověřil: Jiří Kudláček Podpis - datum: 29.02.2016 Schválil: Zastupitelstvo města: Usnesení./2016

Více

ÚSTAVNÍ SOUD. Knihovní řád

ÚSTAVNÍ SOUD. Knihovní řád Org. 47/12 ÚSTAVNÍ SOUD Knihovní řád (úplné znění) Knihovní řád Ústavního soudu (dále jen knihovní řád ) vydal podle 4 odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 1) Název subjektu, adresa, IČ Název organizace: Městské muzeum Nové Město nad

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2006 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2006

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2006 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2006 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2006 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2006 Zpracováno na základě Ročních zpráv o výkonu regionálních funkcí

Více

Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014

Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014 Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014 Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, (pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí) www.mek.hranet.cz www.mic.hranet.cz Sídlo: Masarykovo

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2016 ICM Uherské Hradiště

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2016 ICM Uherské Hradiště ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2016 ICM Uherské Hradiště - Adresa ICM- Masarykovo nám. 21 Uherské Hradiště 686 01 - Statutární zástupce- - Zřizovatel- Renáta Polišenská - Vedoucí ICM- Klub přátel ICM, z.s.

Více

Studijní a informační centrum

Studijní a informační centrum Souhrnná informace o Studijním a informačním centru Studijní a informační centrum SIC řídí Ing. Daniel Novák, CSc. Na sekretariátu pracuje Jitka Schlaichertová. Na SICu pracuje v současnosti 32,43 přepočtených

Více

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. Strana 1/10 KNIHOVNÍ ŘÁD. knihovny Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o. Platný od 1. 5.

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. Strana 1/10 KNIHOVNÍ ŘÁD. knihovny Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o. Platný od 1. 5. Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. Strana 1/10 KNIHOVNÍ ŘÁD knihovny Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o. Platný od 1. 5. 2010 Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. Strana 2/10

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Název procesu/ Číslo Vlastník ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Obsah I. Úvodní ustanovení strana 2 II. Základní údaje a postavení organizace

Více

1. Informace o organizaci... 4

1. Informace o organizaci... 4 Zpráva o činnosti Městské knihovny v Českém Krumlově za rok 2015 1 Obsah 1. Informace o organizaci... 4 1.1. Název organizace... 4 1.2. Právní forma... 4 1.3. Sídlo... 4 1.4. Kontaktní údaje... 4 1.5.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2006 OBSAH ÚVOD 1 I. ODBORNÁ ČÁST 3 II. PROVOZNÍ ČÁST 28 III. EKONOMICKÁ ČÁST 32 IV. PŘÍLOHY Plnění rozpočtu nákladů a výnosů k 31. 12. 2006 Pracoviště

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2013

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2013 Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2013 Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, (pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí) www.mek.hranet.cz www.mic.hranet.cz Sídlo:

Více

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2009

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2009 Moravská zemská knihovna v Brně Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2009 Moravská zemská knihovna v Brně 2010 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Finanční zabezpečení

Více

Výroční zpráva za rok 2014 MĚSTSKÁ KNIHOVNA BOJKOVICE

Výroční zpráva za rok 2014 MĚSTSKÁ KNIHOVNA BOJKOVICE Výroční zpráva za rok 2014 MĚSTSKÁ KNIHOVNA BOJKOVICE 1 Obsah: I. Kontaktní údaje (str. 3) II. Statistické údaje (str. 4) III. Pobočky Bzová, Přečkovice (str. 6) IV. Regionální funkce (str. 6) V. Činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ÚVOD ČINNOST PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ KNIHOVNÍ FOND ČTENÁŘI, VÝPŮJČKY, NÁVŠTĚVNÍCI SLUŽBY KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST HOSPODAŘENÍ VÝKON REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ VYPRACOVALA - MIROSLAVA

Více

zpráva v roce 2012 Královéhradeckého kraje o výkonu regionálních funkcí v knihovnách a knihovny v Královéhradeckém kraji

zpráva v roce 2012 Královéhradeckého kraje o výkonu regionálních funkcí v knihovnách a knihovny v Královéhradeckém kraji zpráva o výkonu regionálních funkcí v knihovnách Královéhradeckého kraje v roce 2012 a knihovny v Královéhradeckém kraji Hradec Králové 31. ledna 2013 Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

1. Poradenská a konzultační činnost

1. Poradenská a konzultační činnost Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj období: rok 2010 počet obsluhovaných

Více

1 ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1 ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD za rok 2011 1 ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI... 2 2 KNIHOVNÍ FOND... 3 3 PROSTORY KNIHOVNY... 3 4 ČINNOST KNIHOVNY... 3 4.1 Účast na školeních a seminářích...

Více

KOMUNIKAČNÍ PLÁN OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST ČERVENEC 2008

KOMUNIKAČNÍ PLÁN OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST ČERVENEC 2008 OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST KOMUNIKAČNÍ PLÁN ČERVENEC 2008 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2011 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2011

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2011 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2011 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2011 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2011 Zpracováno na základě Ročních zpráv o výkonu regionálních funkcí

Více

2. KNIHY A TISK. Tabulka 1 Vymezení oblasti knih a tisku podle klasifikace NACE

2. KNIHY A TISK. Tabulka 1 Vymezení oblasti knih a tisku podle klasifikace NACE 2. KNIHY A TISK Tabulka 1 Vymezení oblasti knih a tisku podle klasifikace NACE NACE EKONOMICKÁ ČINNOST 58.11 Vydávání knih 58.13 Vydávání novin 58.14 Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2015 Zlín 2016 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2015

Více

Organizační řád. Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje

Organizační řád. Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje Organizační řád Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje Účinnost od 1. 1. 2010 Obsah Organizační řád... 5 Obecná část... 5 Článek 1.... 5 Úvodní ustanovení... 5 Článek 2.... 5 Ředitel Studijní a vědecké

Více

s c h v á l i l o z m ě n u

s c h v á l i l o z m ě n u Zastupitelstvo města Uherský Brod na zasedání konaném dne 21.9.2011 usnesením č..., v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Marketingová komunikace v odvětví cestovního ruchu

Česká zemědělská univerzita v Praze. Marketingová komunikace v odvětví cestovního ruchu Česká zemědělská univerzita v Praze Podnikání a administrativa Teze Vedoucí DP: Ing.Lucie Vokáčová Autor: Bc. Romana Králová Praha 2003 - teze Tato diplomová práce se zabývá problematikou marketingové

Více

STAVEBNICTVÍ V LEDNU LISTOPADU 2010

STAVEBNICTVÍ V LEDNU LISTOPADU 2010 ÚRS Praha, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 STAVEBNICTVÍ V LEDNU LISTOPADU 2010 (STAVEBNÍ PRODUKCE, ZAMĚSTNANOST, PRODUKTIVITA) Úsek 03 leden 2011 Úvod Informace je

Více

Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy polytechnické Jihlava za rok 2004

Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy polytechnické Jihlava za rok 2004 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy polytechnické Jihlava za rok 2004 1. Úvod Vysoká škola polytechnická Jihlava (dále jen VŠPJ) vznikla zákonem č. 375/2004 Sb. ze dne 3. června 2004. Na základě pověření

Více

Výroční zpráva o činnosti TIC rok 2013

Výroční zpráva o činnosti TIC rok 2013 MĚSTO NOVÝ BOR organizační složka města TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM T.G. Masaryka 46, 473 01 Nový Bor, tel: 487 726 815, e-mail: tic@novy-bor.cz Výroční zpráva o činnosti TIC rok 2013 Základní údaje

Více

Zápis z 8. řádného jednání Sekce SDRUK pro RF ze dne 31.1.2005

Zápis z 8. řádného jednání Sekce SDRUK pro RF ze dne 31.1.2005 Zápis z 8. řádného jednání Sekce SDRUK pro RF ze dne 31.1.2005 Jednání se uskutečnilo v klubové místnosti Městské knihovny v Praze za účasti zástupců krajských knihoven, Mgr. Petry Miturové z MK ČR a dr.

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-401/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-401/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-401/10-A Soukromá střední odborná škola START, s.r.o. Adresa: Chvaletická 918, 198 00 Praha 14 Identifikátor: 600006301

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Český Krumlov. Město Český Krumlov

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Český Krumlov. Město Český Krumlov Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Český Krumlov Obsah: ČÁST I. Úvodní ustanovení ČÁST II. Organizace a řízení úřadu ČÁST III. Činnost organizačních jednotek úřadu ČÁST IV. Závěrečná ustanovení

Více

Zápis z 26. jednání Sekce SDRUK pro regionální funkce

Zápis z 26. jednání Sekce SDRUK pro regionální funkce Zápis z 26. jednání Sekce SDRUK pro regionální funkce Místo konání: Národní knihovna ČR, Knihovnický institut Datum konání: 23. 11. 2015 Přítomni: viz prezenční listina Jednání řídila Mgr. Blanka Konvalinková,

Více

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Obsah: str. 1. Souhrnná tabulka čerpání z městského rozpočtu na

Více

VH MR Hranicko 30. května 2013, IC Moravská brána

VH MR Hranicko 30. května 2013, IC Moravská brána VH MR Hranicko 30. května 2013, IC Moravská brána Přítomní: dle prezenční listiny Alena Veličková, obec Horní Újezd Karel Galas, město Potštát Marta Koubková, obec Polom Marcela Tomášová, obec Všechovice

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou Dokument je zpracován pro období 2016 2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: září - prosinec 2011 Název MAS: MAS Boskovicko PLUS, o.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Olga Ondráčková, manažerka, Marcela Hamerská,

Více

Školní informační centrum (ŠIC)

Školní informační centrum (ŠIC) Školní informační centrum (ŠIC) Před rokem to všechno začalo Bc. Romana Cichá ŠKOLA 21. STOLETÍ - ŠKOLA INFORMACÍ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Více

Návrh sady indikátorů pro hodnocení úspěšnosti realizace Strategie rozvoje mikroregionu Mohelnicko

Návrh sady indikátorů pro hodnocení úspěšnosti realizace Strategie rozvoje mikroregionu Mohelnicko Návrh sady indikátorů pro hodnocení úspěšnosti realizace Strategie rozvoje mikroregionu Mohelnicko I. Návrh sady indikátorů pro hodnocení úspěšnosti realizace strategie Hodnocení realizace plánu se bude

Více

(bez střediska Muzeum)

(bez střediska Muzeum) Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2005 (bez střediska Muzeum) Usnesením Zastupitelstva města Čáslavi č. 57/2004 došlo od 1. ledna 2005 k oficiálnímu sloučení Městské knihovny Čáslav

Více

Novinky - o čem se jedná a co se připravuje. Ostrava, 6.-8. března 2015

Novinky - o čem se jedná a co se připravuje. Ostrava, 6.-8. března 2015 Zpravodaj A S O C I A C E T U R I S T I C K Ý C H I N F O R M A Č N Í C H C E N T E R Č E S K É R E P U B L I K Y Vydání č. 4 /2014 Strana 1 Uvnitř tohoto vydání: 1 Novinky, veletrhy cestovního ruchu 2

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2012

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2012 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2012 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2012 Členství ve sdruženích Valná hromada Finanční zpráva Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2012 Po celý rok byl návštěvníkům

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Pedagogicko-psychologická poradna II, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1/2656 Kpt. Vajdy 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh Identifikátor pedagogicko-psychologické

Více

Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů MŠMT za rok 2011

Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů MŠMT za rok 2011 Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů MŠMT za rok 2011 1 ÚVOD... 5 2 SBĚR DAT... 7 3 STRUKTURA SOUBORU... 10 3.1 Regionální zastoupení... 10 3.2 Struktura dotazovaných organizací

Více

Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2015

Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2015 Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za rok 2015 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č.j: SVKPlzeň/327/16 Roční zpráva o výkonu regionálních funkcí v Plzeňském kraji za

Více

2. Výroční zprávu za r. 2015 přednesl předseda Sdružení Ladislav Zoubek.

2. Výroční zprávu za r. 2015 přednesl předseda Sdružení Ladislav Zoubek. Zápis z 20. výroční členské schůze SKAT, konané 26. dubna 2016 ve Velkém sále budovy Ústavu zemědělských a potravinářských informací Slezská 100/7, 120 56 Praha 2, www.uzei.cz Přítomno : 40 členů sdružení

Více

prostřednictvím online konta na aleph.svkpl.cz

prostřednictvím online konta na aleph.svkpl.cz prostřednictvím online konta na aleph.svkpl.cz Tímto způsobem se neobjednávají noviny a časopisy (jednotlivá čísla) za poslední dva běžné roky tyto dokumenty jsou dostupné pouze v čítárně časopisů v přízemí

Více

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Zpráva o činnosti archivu v roce 2004 - sídlo, hmotné vybavení, personálie Archiv pracoval v prostorách

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK)

Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK) Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK) Obsah 1. Odbor bezpečnosti a krizového řízení...1 2. Odbor dopravy a silničního hospodářství... 5

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2008 V roce 2008 pracovala p. Romana Ouředníková jako knihovnice na zkrácený úvazek poté, co jí v tomto ohledu zaměstnavatel vyhověl. I přes zkrácený

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIE-503/10-E. Základní škola Jablonné nad Orlicí. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIE-503/10-E. Základní škola Jablonné nad Orlicí. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pardubický inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIE-503/10-E Základní škola Jablonné nad Orlicí Adresa: Jamenská 555, 561 64 Jablonné nad Orlicí Identifikátor: 600 104 206

Více

Představujeme region Trutnovsko

Představujeme region Trutnovsko Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás Vyšlo: 29.3.2010 Číslo: Ročník 20 (2010), Číslo 1 Sekce: Naše téma Název článku: Představujeme region Trutnovsko Autor: Blanka Maňhalová a Jaroslava Maršíková Zdroj:

Více

PROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

PROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 PROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Co je Hodnotící zpráva? Hodnotící zpráva projektu Zdravé město Rosice má za úkol informovat vedení města, veřejnost, podnikatele a partnery

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 Celý název organizace: Městské muzeum a galerie Polička Adresa: Tylova 114, Polička 57201 IČO: 70152853 Bankovní spojení: GE Money Bank Polička Číslo účtu: 150873368/0600

Více

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU Projekt PO STOPÁCH TRADIC STRUČNÝ POPIS PROJEKTU 1. Název a umístění projektu Název projektu: Po stopách tradic Umístění projektu: Projekt bude primárně realizován na území Pardubického kraje a Dolnoslezského

Více

POČÍTAČE A INTERNET v české společnosti

POČÍTAČE A INTERNET v české společnosti POČÍTAČE A INTERNET v české společnosti Šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2003 Úvod V souvislosti s prudkým rozvojem tzv. informační

Více

Knihovní řád. knihovny Muzea Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje. Článek I. Základní ustanovení. Poslání knihovny a právní zakotvení

Knihovní řád. knihovny Muzea Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje. Článek I. Základní ustanovení. Poslání knihovny a právní zakotvení Knihovní řád knihovny Muzea Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje V zájmu zabezpečení ochrany sbírkového fondu při jejich používání ke studijním účelům Muzeum Karlovy Vary s účinností od 1. 7. 2010 a

Více

Městská knihovna Neratovice. organizační složka města Nám. Republiky 400, 277 11 Neratovice vedoucí knihovny: Mgr.

Městská knihovna Neratovice. organizační složka města Nám. Republiky 400, 277 11 Neratovice vedoucí knihovny: Mgr. Městská knihovna Neratovice organizační složka města Nám. Republiky 400, 277 11 Neratovice vedoucí knihovny: Mgr. Helena Pinkerová Obsah 1. Úvod 5. Nejžádanější tituly z fondu knihovny 6. Oddělení pro

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-572/08-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-572/08-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-572/08-14 Základní škola a mateřská škola Ostrava- Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace Adresa: A. Kučery

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 1. Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel - Galerie výtvarného umění v Ostravě,

Více

LOGO STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ

LOGO STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ LOGO STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ PRŮVODCE PO STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNĚ V HRADCI KRÁLOVÉ KONTAKT Adresa: Hradecká ulice 1250 500 03 Hradec Králové Web: www.svkhk.cz Telefon: 494 946 200

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2. 1. Státní správa... 2 1.1 MŠMT vlastní úřad... 2 1.2 Česká školní inspekce... 3

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2. 1. Státní správa... 2 1.1 MŠMT vlastní úřad... 2 1.2 Česká školní inspekce... 3 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Státní správa... 2 1.1 MŠMT vlastní úřad... 2 1.2 Česká školní inspekce... 3 2. Ostatní organizační složky státu... 7 2.1 Vysokoškolské sportovní centrum...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KANCELÁŘE ÚŘADU

ZPRÁVA O ČINNOSTI KANCELÁŘE ÚŘADU MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI KANCELÁŘ ÚŘADU ZPRÁVA O ČINNOSTI KANCELÁŘE ÚŘADU ZA II. ČTVRTLETÍ ROKU 2015 Kancelář úřadu jako jeden z odborů Úřadu městské části Praha 16 pracovala v druhém čtvrtletí

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZE ZAJIŠTĚNÍ TERÉNNÍ FÁZE SBĚRU DAT SOCIOLOGICKÉHO ŠETŘENÍ TŘÍDNÍ STRUKTURA A SOCIÁLNÍ MOBILITA 1989-2009.

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZE ZAJIŠTĚNÍ TERÉNNÍ FÁZE SBĚRU DAT SOCIOLOGICKÉHO ŠETŘENÍ TŘÍDNÍ STRUKTURA A SOCIÁLNÍ MOBILITA 1989-2009. MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZE ZAJIŠTĚNÍ TERÉNNÍ FÁZE SBĚRU DAT SOCIOLOGICKÉHO ŠETŘENÍ TŘÍDNÍ STRUKTURA A SOCIÁLNÍ MOBILITA 1989-2009. VYPRACOVÁNO PRO: Masarykovu univerzitu

Více

Úřad městyse Černý Důl Organizační řád

Úřad městyse Černý Důl Organizační řád Obsah: Čl. I Hlavní zásady organizačního řádu 2) Působnost 3) Územní obvod 4) Vnitřní styk 5) Jednání jménem úřadu Čl. II Organizační struktura 2) Starosta 3) Místostarosta 4) Tajemník 5) Zaměstnanci městyse

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz, www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Obsah výroční zprávy. 1. služby knihovny. 1.1. klasické výpůjční služby. 1.2. nové služby knihovny. 1.3. rešeršní a informační služby

Obsah výroční zprávy. 1. služby knihovny. 1.1. klasické výpůjční služby. 1.2. nové služby knihovny. 1.3. rešeršní a informační služby Obsah výroční zprávy 1. služby knihovny 1.1. klasické výpůjční služby 1.2. nové služby knihovny 1.3. rešeršní a informační služby 1.4. rezervační a meziknihovní služby 2. činnost a služby kroniky 3. statistické

Více

Když si myslíme, že víme, přestáváme zkoumat (ZEN GRAFFITTI) Konference Knihovny současnosti 2010, Seč Marie Šedá MSVK Ostrava

Když si myslíme, že víme, přestáváme zkoumat (ZEN GRAFFITTI) Konference Knihovny současnosti 2010, Seč Marie Šedá MSVK Ostrava Když si myslíme, že víme, přestáváme zkoumat (ZEN GRAFFITTI) Konference Knihovny současnosti 2010, Seč Marie Šedá MSVK Ostrava Moravskoslezský kraj MSK v číslech nejvýchodnější část České republiky vzdálenost

Více

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná-Mizerov Z P R Á VA

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná-Mizerov Z P R Á VA Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná-Mizerov Z P R Á VA o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za kalendářní rok 2015 Název dokumentu: Zpráva

Více

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Podle plánu na rok 2004 měl archiv plnit tři hlavní úkoly : 1 pokračovat ve vysoušení archiválií postižených povodní v roce 2002,

Více