ŠVP SOŠPg LIBEREC JERONÝMOVA 425/27

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠVP SOŠPg LIBEREC JERONÝMOVA 425/27"

Transkript

1 ŠVP SOŠPg LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ zpracováno podle RVP pro obor vzdělání PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA (75-31-M/01) Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec, Jeronýmova 425/27 příspěvková organizace č.j.: SVPSOŠPg/01-10

2 Identifikační údaje: Název ŠVP: ŠVP SOŠPg Liberec Jeronýmova 425/27 Kód a název oboru vzdělání: M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Vzdělávací program: čtyřleté odborné studium s maturitní zkouškou Studijní forma vzdělávání: denní forma vzdělávání Předkladatel: Název školy: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Typ: Škola s právní subjektivitou IČO: IZO: Ředitel školy: Mgr. Jaroslav Šťastný, Kosmonautů 359, Liberec 5 Součásti školy: Gymnázium čtyřleté, osmileté Střední odborná škola pedagogická Zařazení do sítě: Kapacita: 750 žáků Kontakty: tel./fax: Koordinátor pro tvorbu ŠVP: Mgr. Jaroslav Šťastný Zřizovatel: Liberecký kraj Adresa: U Jezu 642/2a, Liberec 2 Kontakty: Ing. Jiřina Princová, , Platnost dokumentu od: 1. září 2010 razítko školy podpis ředitele školy 2

3 OBSAH Identifikační údaje:... 2 Profil absolventa ŠVP... 2 Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 Materiální a personální zabezpečení výuky Spolupráce se sociálními partnery a rodiči žáků Učební plán Přehled rozpracováni obsahu vzdělávání z RVP do ŠVP Přehled využití týdnů v ročníku Začlenění a realizace průřezových témat Učební osnovy pro SOŠPg Autoevaluace školy ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK A ANGLICKÝ JAZYK S METODIKOU NĚMECKÝ JAZYK A NĚMECKÝ JAZYK S METODIKOU JAZYKOVÉ A LITERÁRNÍ PRAKTIKUM OBČANSKÁ NAUKA A SEMINÁŘ Z OBČANSKÉ NAUKY DĚJEPIS ZEMĚPIS FYZIKA CHEMIE BIOLOGIE A HYGIENA MATEMATIKA PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIE PEDAGOGICKÁ PRAXE TĚLESNÁ VÝCHOVA S METODIKOU TĚLESNÁ VÝCHOVA SPECIALIZACE HUDEBNÍ VÝCHOVA S METODIKOU HUDEBNÍ VÝCHOVA SPECIALIZACE VÝTVARNÁ VÝCHOVA S METODIKOU VÝTVARNÁ VÝCHOVA SPECIALIZACE OSOBNOSTNÍ A DRAMATICKÁ VÝCHOVA HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJ VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÁ TECHNIKA SBOROVÝ ZPĚV

4 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace název vzděl programu: ŠVP SOŠPg Liberec Jeronýmova 425/27 obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika M/01 telefon / fax: ředitel Mgr. Jaroslav Šťastný IČO hl. koordinátor: Mgr. Jaroslav Šťastný IZO platnost od: web: zřizovatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec 2 Profil absolventa ŠVP Profil absolventa oboru předškolní a mimoškolní pedagogika Absolventi se uplatní jako učitelé mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatelé nebo pedagogové volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatelé ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních. Absolventi se také uplatní v neškolských zařízeních, sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost (např. sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, denní či týdenní stacionáře, azylové domy pro matky v tísni, domy na půl cesty; nestátní neziskové organizace pro volný čas). Absolventi mají předpoklady dále pokračovat ve studiu na vysokých školách, a to především ve studiu pedagogických, psychologických, sociologických a uměleckých oborů. V průběhu studia získají absolventi ucelené vědomosti v oblasti vzdělávání dětí předškolního věku a v práci s dětmi ve výchovných institucích především pro mimoškolní výchovu; mají hluboké vědomosti z metodiky tělesné, výtvarné a hudební výchovy; získávají velmi dobrou dovednost aplikovat informační a komunikační technologie; znalost anglického nebo německého jazyka na úrovni běžné hovorové komunikace a znalost anglického nebo německého jazyka i pro účely vzdělávací, podpořené metodikou výuky těchto jazyků; osvojí si středoškolské matematické znalosti; získají vědomosti nutné pro ekologickou výchovu a další všeobecné a odborné vědomosti. Žáci získávají v průběhu pedagogické praxe také odborné dovednosti a návyky nutné pro práci s předškolními dětmi. Z uvedeného je patrný široký rozsah jejich všeobecných vědomostí a odborných znalostí a dovedností. Odborné pedagogické vzdělání chápeme jako schopnost samostatně a svobodně myslet, jako otevřený prostor pro rozvoj obecných postojů, dovedností a znalostí, které našim absolventům umožní v průběhu života orientovat se v otevřené společnosti a získávat další odbornou kvalifikaci s ohledem na vlastní aktuální potřeby. Žáci během studia získají kompetence potřebné především pro profesní orientaci. Absolvent SOŠPg je také vybaven znalostmi, dovednostmi a návyky potřebnými k dalšímu odpovědnému studiu na různých oborech vysokých škol dle vlastních preferencí. Tyto schopnosti jsou obsažené v následujících rovinách: Postojová rovina náš absolvent by měl mít položeny základy vlastního hodnotového systému v kulturním rámci euroatlantické civilizace a měl by dokázat: uvědomit si své přednosti a kvality (vlastní hodnotu), stejně jako rezervy a hranice, stanovit si životní mantinely sebevědomí uvědomit si vztah mezi vlastní svobodou a odpovědností za své jednání odpovědnost ctít morální i právní normy a dodržováním pravidel přispívat ke kultivaci společnosti pozitivní vztah k právu nevnímat demokracii jen jako formu vlády, ale především jako způsob pohledu na svět demokratické smýšlení, tolerance podporovat přesvědčení, že služba a pomoc druhým jsou nejen naší povinností, ale i naší výsadou solidarita být ochoten podřídit své mínění jinému vidění kritické myšlení Znalostní a dovednostní rovina soustřeďujeme se na dosažení konkrétních výstupů s důrazem na jejich využití ve znalostní (informační) společnosti". Tomuto cíli je podřízena i profilace školy; absolvent by měl: být připraven na zvládnutí běžných pracovních povinností spojených s výchovou dětí předškolního věku, úspěšně zvládnout maturitní zkoušky ve zvolené úrovni, zvládnout anglický nebo německý jazyk na úrovni, která mu umožní využít jej jako studijní nebo pracovní jazyk v další kariéře, 2

5 mít všeobecný přehled ve smyslu orientace v aktuálním dění ve společnosti, ve světě a ve vybraných oborech lidského vědění, užívat ICT zejména jako běžný pracovní nástroj Úspěch se dostaví za předpokladu naplnění následujících podmínek: žák využije podmínek, možností a šancí, které mu škola v maximální míře v průběhu studia nabídne, žák bude mít dostatek vůle a chuti překonávat překážky, jednat čestně a dodržovat studijní podmínky a školní řád, rodiče (blízcí) budou žáka podporovat a budou se školou aktivně spolupracovat po celou dobu jeho studia. Absolvent disponuje uceleným a širokým všeobecným rozhledem, a má nadprůměrné znalosti, poznatky, dovednosti a kompetence, které získal v oborech vybraných podle svého dalšího zaměření ve volitelných předmětech (výchovách Tv, Hv, Vv). Způsobem svého myšlení, svými schopnostmi a znalostmi v ničem nezaostává za absolventy škol obdobného typu v zemích Evropské unie. Studium na SOŠPg Jeronýmova, Liberec vytváří svým žákům dostatek příležitostí a šancí, aby si v průběhu odborného vzdělávání osvojili klíčové a odborné kompetence a naučili se díky nim vhodně zacházet se svými vědomostmi, dovednostmi a schopnostmi. Škola vytváří pro každého žáka náročné a motivující studijní prostředí, naučí uplatňovat přístupy a metody výuky podporující tvořivost a kritické myšlení, pohotovost a samostatnost žáka, využívat způsoby diferencované výuky, nové organizační formy, zařazovat integrované předměty apod. Předpokládá se vnitřní a hluboký zájem o zvolený obor, o poznání, sebevzdělávání, kázeň a odpovědnost. Žákům je vštěpováno, že dobré základy vzdělání podpořené hlubokou odborností jsou trvalou a nezničitelnou hodnotou, která člověku zůstává po celý život. Klíčové kompetence absolventa společné výchovné a vzdělávací strategie Úspěšný absolvent naší školy umí všechny získané kompetence předat ve výchovně vzdělávacím procesu dalším lidem. Výchovné a vzdělávací strategie, jimiž se utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků, odpovídají koncepci střední odborné školy i skutečnosti, že na školu přicházejí kvalitní žáci s nadprůměrným prospěchem. Z tohoto důvodu je kladen důraz na přiměřené postupy, formy a metody, jak v rovině vzdělávací, tak v rovině výchovné a praktické. K tomu, aby škola zajistila rozvoj klíčových kompetencí žáků, uplatňuje následující společné postupy: 1. Kompetence k učení chceme, aby naši žáci měli pozitivní vztah k učení a vzdělávání a naučili se tento vztah přenášet na své budoucí žáky učitelé vedou žáky k samostatné práci s informacemi (vyhledávání, zpracování, vyhodnocování různých zdrojů) a žáci umějí využívat informační zdroje učitelé motivují žáky k otevřenosti v oblasti poznávání, zadávají žákům problémové úkoly, vedou je k využívání odborné literatury a školní knihovny žáci jsou vedeni k prezentaci své práce (referáty, eseje, seminární práce, celoškolní přehlídky, pravidelná prezentace na webu atd.) žák zná možnosti svého dalšího vzdělávání v oboru a povolání učitelé vedou v hodinách žáky k diskusi a různým cestám k řešení 2. Kompetence k řešení problémů učitelé vedou žáky k hledání a formulování problémů, umožňují jim navrhovat a porovnávat různá řešení, pracovat v menších skupinách, porozumět zadání problémového úkolu, navrhovat způsoby řešení učitelé vedou žáky k argumentaci podložené důkazy a k uplatňování různých metod myšlení a myšlenkových operací při řešení problémů učitelé podporují řešení problémů s mezioborovým přesahem, žáci se podílejí na organizaci mezioborových projektů žáci se zapojují do přípravy mimoškolních aktivit, spoluorganizují je a vedou (pravidelný průzkum drogové situace, Ratab, akademie, prezentace, výstavy, bienále, koncerty, sportovní vystoupení) 3. Kompetence komunikativní žáci se naučí vyjadřovat jasně stručně a věcně a také přiměřeně účelu jednání, a to jak v projevu psaném, tak i mluveném škola umožňuje žákům využívat moderní komunikační technologie. žáci se účastní mezinárodních studentských výměnných návštěv a pracují na mezinárodních projektech. žáci informují o aktivitách školy veřejnost prostřednictvím školních webových stránek, na jejichž vytváření se aktivně podílejí 3

6 žáci se naučí dodržovat jazykové a stylistické normy, používat odbornou terminologii, zpracovávat administrativní a pracovní dokumenty žáci se účastní veřejných odborných i kulturních akcí, na kterých aktivně vystupují se svými příspěvky. na závěr každého školního roku se žáci podílejí na organizaci a realizaci veřejné prezentace činnosti školy za uplynulý školní rok (Akademie Jeroným) žáci dosáhnou jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění a chápou výhody znalosti cizích jazyků pro pracovní a životní uplatnění 4. Kompetence sociální a personální žák umí posuzovat své fyzické a duševní možnosti a předvídat důsledky svého jednání žák si umí stanovit přiměřené cíle a priority žák umí reagovat na kritiku a hodnocení svého vystupování, své práce; umí přijímat rady; ověřovat si získané poznatky, kriticky hodnotit názory a postoje ostatních lidí žák se umí adaptovat na měnící se životní a pracovní podmínky, umí pracovat v týmu a naopak prosazovat svou individualitu žák přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení konfliktů, nepodléhá předsudkům v přístupu k jiným lidem škola organizuje harmonizační dny pro žáky prvního ročníku. škola organizuje sportovně turistické a lyžařské kurzy. škola nabízí řadu mimoškolních aktivit např. pěvecký sbor Gaudea, tábory a akce Ratab, ekologické aktivity, zahraniční pobyty tyto kompetence jsou rozvíjeny také v rámci výše uvedených postupů, např. při práci na projektech, při výjezdových seminářích apod. 5. Kompetence občanské a multikulturní žák se naučí jednat samostatně, zodpovědně a iniciativně ve vlastním i veřejném zájmu žák dodržuje zákony a respektuje práva a osobnost druhých, vystupuje proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci žák přispívá k uplatňování demokratických principů a jedná v souladu s morálními principy žák jedná v duchu udržitelného rozvoje a chápe význam životního prostředí žák si uvědomuje hodnotu života, nese odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečení ochrany života a zdraví ostatních žák má vytvořen pozitivní vztah k celosvětovému kulturnímu dědictví škola podporuje činnost žákovské organizace na škole Studentský senát žáci se účastní charitativních akcí. žáci pracují na projektech tematicky zaměřených na problematiku sociální a ekologickou. škola organizuje účast žáků na kulturních akcích (program Mládež a kultura). škola pořádá besedy s významnými osobnostmi. 6. Kompetence k podnikavosti žák získá přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, naučí se cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní kariéře žák umí srovnat své představy o práci a platových podmínkách v oboru s reálnou situací žák získá schopnost vyhodnotit informace o pracovních a vzdělávacích příležitostech, umí využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb žák umí prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle žák se orientuje v profesních právech zaměstnavatelů i zaměstnanců žák rozumí principům a podstatě podnikání, má vytvořený ucelený systém vědomostí všech aspektech soukromého podnikání pracovní kompetence jsou rozvíjeny především v rámci výuky výtvarné výchovy a laboratorních prací z přírodovědných předmětů. chceme, aby žák chápal podstatu a principy podnikání, zvažoval jeho možná rizika, vyhledával a kriticky posuzoval příležitosti k uskutečnění podnikatelského záměru s ohledem na své předpoklady, realitu tržního prostředí a další faktory škola podporuje účast žáků v soutěžích, a tím jim umožňuje rozvíjet jejich konkurence schopnost a samostatnost v pozdějším studiu a zaměstnání 7. Kompetence matematické 4

7 žáci jsou schopni funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích žáci umí správně používat a převádět běžné jednotky žáci využívají kvantifikující pojmy a umí provádět reálný odhad výsledků žáci umí nalézt vztahy mezi jevy při řešení praktických úkolů, umí je vymezit a popsat a správně využít pro dané řešení žáci umí vytvářet tabulky, grafy a diagramy, umí je také interpretovat a využít jejich názornosti praxi žáci umí efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů 8. Kompetence k využívání ICT a práci s informacemi žáci umí pracovat s osobním počítačem a jeho základním programovým vybavením a s dalšími prostředky ICT a využívají vhodné zdroje informací a efektivně pracují s informacemi; žáci umí pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením; žáci jsou schopni učit se používat nové aplikace; žáci umí komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace; žáci umí získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet; žáci umí pracovat s informacemi z různých zdrojů na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií; žáci si uvědomují nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost informačních zdrojů a kriticky přistupují k získaným informacím, jsou mediálně gramotní. Odborné kompetence absolventa 1. Příprava, realizace a evaluace výchovně vzdělávací a zájmové činnosti zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí předškolního a školního věku absolventi umí samostatně i v týmu připravovat a realizovat projekty výchovně vzdělávací práce pro skupiny dětí a prováděli jejich evaluaci; absolventi umí zohledňovat při přípravě a realizaci projektů výchovně vzdělávací práce individuální zvláštnosti a subjektivní potřeby svěřených dětí, stejně jako objektivní podmínky, ve kterých bude výchovně vzdělávací činnost realizována; absolventi používají vzdělávací strategie v souladu se stanovenými cíli a podmínkami pedagogické práce; absolventi chápou a systematicky rozvíjejí vrozené i získané dispozice dětí, specificky se zaměřují na rozvoj jejich klíčových kompetencí; absolventi vedou děti ke zdravému způsobu života tak, aby umožňovali dětem co nejvíce pohybu ve zdravém přírodním prostředí; absolventi rozvíjejí u dětí pozitivní sociální vztahy, jejich hodnotovou orientaci a vedou je k společenskému jednání; absolventi vytvářejí pro děti bezpečné, důvěryhodné a podnětné prostředí, podporující výchovně vzdělávací práci, zahrnující i rozvoj vzdělávacího potenciálu každého jednotlivce; absolventi sledují a vyhodnocují pravidelně a zodpovědně změny ve vývoji svěřených dětí a dokážou na ně odpovídajícím způsobem reagovat; absolventi řídí učební/zájmovou činnost, analyzují pedagogické problémy, navrhují, zdůvodňují jejich řešení; absolventi ovládají základní činnosti (např. hudební, výtvarné, dramatické aj.) přiměřené věku dětí a využívají vlastních dispozic v těchto oblastech; absolventi jsou schopni sebereflexe a celoživotního profesního rozvoje; absolventi zvládají techniky komunikace s rodiči nebo institucemi; absolventi sledují průběžně vývoj pedagogické teorie a změny ve vzdělávací politice včetně legislativních změn. 2. Dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci absolventi chápou bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své, svěřených dětí a spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. rodičů a jiných návštěvníků); absolventi znají a dodržují základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence; absolventi si osvojí zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeje apod.), rozpoznají možnosti nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví; 5

8 absolventi znají systém péče státu o zdraví pracovníků a dětí (včetně preventivní péče, umí uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce); absolventi jsou vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokážou první pomoc sami poskytnout. 3. Usilování o nejvyšší kvalitu své práce nebo služeb absolventi chápou kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti; absolventi dodržují stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti, pokud jsou ve škole nebo školském zařízení zavedeny; absolventi dbají na zabezpečování standardů kvality služeb, zohledňují oprávněné požadavky klientu (dětí, rodičů). 4. Ekonomické jednání v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje absolventi znají význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení; absolventi zvažují při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, vliv na životní prostředí, sociální dopady; absolventi efektivně hospodaří se svými finančními prostředky; absolventi nakládají s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí. Formy a metody realizace ŠVP ve vztahu k rozvoji kompetencí V ŠVP využíváme formy a metody preferující dělení žáků do menších skupin (výchovy Tv, Hv, Vv, JLP a DV), výuku podle úrovně žáků (cizí jazyky), jejich předpokladů a zájmů (specializace Hv,Tv, Vv). vyučovací hodiny povinných předmětů základní forma využívající metody frontálního, skupinového i projektového vyučování, používaná ve všech předmětech studia. Pro vybrané předměty jsou žáci děleni na menší skupiny v rámci tříd (jazyky, výchovné předměty). Důraz je kladen na rozvoj všech klíčových kompetencí. skupiny povinných předmětů podle úrovně a zájmu žáků vzhledem k organizaci vyučování, je možné více pracovat individuálními metodami výuky. Jedná se o cizí jazyky, kdy je třída dělena na úrovně podle jazykových znalostí, dále pak o výuku výchov. Tyto formy jsou vhodné především k rozvoji kompetencí k řešení problému, ale i kompetencí k učení a komunikaci. jednorázové akce diskuse, besedy, přehlídky, soutěže, exkurze apod. tvoří nedílnou součást výchovně vzdělávacího profilu školy. Dotváří podobu a charakteristické rysy školy, nabízí žákům možnost rozvoje kompetencí komunikativních, k podnikavosti, sociálních i občanských. Důležité je, že žáci jsou častými organizátory jednotlivých akcí (akademie Jeroným, recitační přehlídky, sportovní soutěže, literární soutěže, výtvarné a hudební akce atd.). kurzy jsou nedílnou a charakteristickou součástí výuky v jednotlivých ročnících, slouží k naplnění obsahu a cílů některých průřezových témat, ale i jednotlivých vzdělávacích oblastí. Podle povahy jsou jednotlivé kurzy zaměřeny na rozvoj kompetencí k učení (Harmonizační dny, jazykové kurzy, estetický kurz), kompetencí komunikativních, sociálních a personálních i kompetencí občanských (Harmonizační dny, zážitková pedagogika), k rozvoji všech kompetencí jsou využívány sportovní kurzy a kurz první pomoci. zahraniční cesty jsou koncipovány jako studijní cesty s jasně vymezeným programem, řešením projektů a dlouhodobou přípravou. Tato forma výuky rozvíjí především kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní a občanské kompetence. dlouhodobé projekty a soutěže doplňují formy používané k naplnění cílů ŠVP a k rozvoji všech základních kompetencí. Jde především o aktivity dlouhodobé povahy, na nichž se podílejí žáci různých ročníků i druhů studia v rámci naší školy. Jedná se např. o pěvecký sbor Gaudea, hledání významných osobností pro cenu Jeroným, odborné projekty ve společenskovědních předmětech, žáci mohou rozvíjet všechny kompetence i v soutěžních přehlídkách a olympiádách (literární soutěže, pedagogická poema, sportovní soutěže atd.). pedagogická praxe slouží především k rozvoji odborných kompetencí, je nedílnou součástí výuky ve všech ročnících a je koncipovaná buď jako souvislá nebo průběžná. 6

9 Uplatnění absolventa Absolvent vzdělávaný podle ŠVP pro SOŠPg Liberec nachází uplatnění v širokém spektru zaměstnání. Má možnost se uplatnit jako učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou školských zařízení, u kterých se pro výkon přímé pedagogické činnosti vyžaduje dle 16(2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících vysokoškolské vzdělání. Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost. Organizace vzdělávání Délka a forma vzdělávání obor vzdělání je realizován jako čtyřletý v denní formě vzdělávání je ukončený maturitní zkouškou Dosažený stupeň vzdělání absolventa střední vzdělání s maturitní zkouškou Podmínky pro přijetí ke vzdělávání jsou uveřejněny vždy v zákonné lhůtě před přijímacím řízením, podrobná kriteria pro přijetí jsou umístěna na veřejném místě umožňujícím dálkový přístup (školní web přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. 59, 60, 83, 85 (2), dále 63, 16, 20, 70; splnění požadavků na zdravotní způsobilost uchazečů o vzdělávání v tomto oboru vzdělání je jednou ze základních podmínek pro přijetí; vyžadujeme bezvadnou výslovnost (potvrzení logopeda) a zdravotní způsobilost k absolvování základní sportovní přípravy a povinných kurzů v plném rozsahu; pro přijímací řízení používáme testy SCIO z Čj, M a OSP; talentovou zkoušku nebo praktickou zkoušku k ověření talentu uchazeč nekoná. Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace absolventa oboru studium oboru je zakončeno maturitní zkouškou; dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce opatřené konkrétním označením série a číslem mat. vysvědčení; maturitní zkouška má část společnou a profilovou; konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem: zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména ve znění zákona č. 242/2008 Sb. a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zk., ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb. Profilová část maturitní zkoušky nabídka volitelných předmětů profilové části MZ pro SOŠPg Předškolní a mimoškolní pedagogika (obor studia M/01) Povinná profilová zkouška: Pedagogika a psychologie ústní zkouška Povinně volitelná profilová zkouška kombinace praktické zkoušky a ústní zkoušky. Žák volí jeden z těchto předmětů podle absolvované specializace: Hudební výchova s metodikou Výtvarná výchova s metodikou Tělesná výchova s metodikou Nepovinná profilová zkouška: jeden nebo dva zvolené vyučovací předměty (forma zkoušek bude ve všech případech ústní): Dějepis Matematika Biologie a hygiena Občanská nauka 7

10 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace název vzděl programu: ŠVP SOŠPg Liberec Jeronýmova 425/27 obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika M/01 telefon / fax: ředitel Mgr. Jaroslav Šťastný IČO hl. koordinátor: Mgr. Jaroslav Šťastný IZO platnost od: web: zřizovatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec 2 Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika pedagogické koncepce SOŠPg SOŠPg poskytuje prostřednictvím ŠVP odborné vzdělání a připravuje žáky pro metodickou práci s dětmi předškolního věku v různých výchovně vzdělávacích institucích, ale také pro studium na různých typech vysokých škol. Našim cílem je vytvořit pro žáky takové vzdělávací, výchovné i materiální podmínky, aby získali odborné a metodické znalosti a také mohli rozvíjet své studijní předpoklady. Studijní program je postaven na principu vysoké odbornosti žáků prostřednictvím začlenění metodik do jednotlivých výchov a základních předmětů. V rámci studijního programu věnujeme pozornost nejen předávání vědomostí a poznatků, ale významnou část zaujímá také praktické vyučování doplněné metodickými činnostmi a praxí ve výchovně vzdělávacích institucích. Vedeme žáky k dovednosti učit se, řešit samostatně problémy s učením i řešit osobní problémy. Škola vytváří otevřené a přátelské prostředí, umožňující diskusi a názorovou různorodost; velmi dobrou úroveň komunikace mezi žáky, učiteli a vedením školy; vysokou úroveň pedagogické práce s žáky; přiměřenost kladených nároků a požadavků na žáky. Škola posiluje vzájemný respekt a úctu ve vztahu učitel žák. Škola poskytuje nabídku mimoškolních aktivit (práce s žáky mimo vyučování). Škola podporuje průběžné, systematické a cílené vzdělávání učitelů. Škola má bohaté zkušenosti s mezinárodními, celostátními i regionálními projekty. Vedeme žáky k samostatnému studiu, motivujeme je k celoživotnímu vzdělávání, připravujeme je k vysokoškolskému studiu a především k úspěšnému vstupu do zaměstnání. Učíme žáky pracovat s informacemi, spolupracovat s ostatními a připravujeme je k zapojení se do reálného života. Směřujeme žáky k vytvoření si vlastního názoru a zároveň k respektování názorů druhých. Nabízíme nadstandardní nabídku výuky cizích jazyků, volný přístup k internetu, studijním materiálům a literatuře ve školní studovně. Umožňujeme žákům využívat sportovní areál školy, organizujeme sportovně turistické kurzy, zahraniční poznávací zájezdy a mnoho dalších mimoškolních aktivit. Zapojujeme se do mezinárodních projektů. Škola umožňuje všem žákům získat dostatečné znalosti a dovednosti ve všech odborných a všeobecně vzdělávacích předmětech a hluboké odborné znalosti ve volitelných předmětech (výchovách). Během celého studia je kladen důraz na vlastní zodpovědnost žáků za své vzdělání, budoucí úspěšnost u maturitní zkoušky, při studiu na vysoké škole a především v budoucím zaměstnání. Celkové pojetí ŠVP a) ŠVP je zpracován podle RVP Předškolní a mimoškolní pedagogika. b) Vzdělávací obsah je sestaven ze všech vzdělávacích oblastí uvedeného RVP a je rovnoměrně rozložen do odborných a všeobecných vyučovacích předmětů. c) Během studia je kladen důraz na souvislosti a mezioborové vztahy. d) Žáci si mohou v prvním ročníku volit jazyk anglický nebo německý. e) Během studia je kladen důraz na uživatelské zvládnutí informačních a komunikačních technologií, využíváním těchto technologií ve výuce všech předmětů a integrací předmětů ICT. f) Některé vzdělávací oblasti jsou integrovány např. Ekonomické vzdělávání a Vzdělávání pro zdraví, je však kladen velký důraz na provázanost učebních osnov ve všech předmětech. g) ŠVP dále žákům poskytuje: získání odbornosti větší motivaci ke studiu trvalejší a hlubší pracovní návyky častější projektovou výuku lepší znalost cizích jazyků 8

11 Organizace výuky Uplatnění různých organizačních forem výuky a klíčových kompetencí Vyučovací hodina je základní formou, ve které jsou realizovány všechny předměty. V jejím rámci je zařazeno: frontální vyučování; individualizovaná výuka; samostatná a skupinová práce; písemné práce; práce s učebnicí, literaturou či jinými textovými pomůckami; podpora výuky pomocí didaktické techniky; praktická výuka dovedností; prezentace a obhajoba výsledků činnosti; diskuse; samostatné a týmové projekty. Adaptační pobyt je realizován na začátku studia v prvním ročníku jako tzv. Harmonizační dny, zpravidla v druhém týdnu září v rozsahu 2 3 pracovních dnů. Program pobytu je zaměřen na seznámení se s kolektivem třídy a třídním učitelem, adaptaci na podmínky školy, podporu socializační a integrační funkce školy, efektivního učení a kreativity. Má podobu výukových bloků a herních aktivit, do kterých jsou zapojováni odborní lektoři a pedagogové školy. Adaptační pobyt rozvíjí kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální a kompetence občanské. Lyžařský a letní výcvikový kurz probíhají formou týdenního kurzu v prvním a druhém ročníku, rozvíjejí kompetence sociální a personální, kompetence občanské, kompetence pracovní a kompetence k podnikavosti. Laboratorní práce jsou zařazovány průběžně v předmětech Biologie a hygiena, Chemie a Fyzika. Žáci pracují samostatně nebo ve skupinkách podle povahy prováděných experimentů, v laboratoři či v terénu. Rozvíjí kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské, kompetence pracovní a kompetence k podnikavosti. Exkurze jsou zařazovány průběžně v různých předmětech dle charakteru probíraného vzdělávacího obsahu. Rozvíjí kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence občanské, kompetence pracovní a kompetence k podnikavosti. Olympiády a předmětové soutěže jsou zařazovány průběžně v různých předmětech, podporují vlastní studijní zaměření žáků a stimulují mimořádně nadané žáky k aktivitě. Rozvíjí kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence pracovní a kompetence k podnikavosti. Projektové vyučování z průřezových témat a vzdělávacích oblastí Výchova ke zdraví a Člověk a svět práce je zařazeno do všech ročníků. Daná forma odpovídá současným trendům komplexnosti, propojení širších celků a vzdělávání v souvislostech a umožňuje zařadit metody skupinové práce a samostudia, podnítit tím motivaci žáků k vlastnímu studiu a aktivizovat celý proces vzdělávání. Rozvíjí kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské, kompetence k podnikavosti. Rozvržení projektového vyučování: Ročník Název projektu Zařazení do předmětu I. mediální výchova rozvojová spolupráce a vzájemná solidarita Vdt, český jazyk občanská výchova I. IV. umělecká tvorba a komunikace Hv, Vv, Tv I. III. I. IV. multikulturní výchova výchova při mimořádných událostech sociálně patologické jevy a sociální vztahy a rizika autodidaxe a profesní orientace zeměpis tělesná výchova základy společenských věd základy společenských věd Praktické vyučování (pedagogická praxe) je součástí vzdělávací oblasti Odborné vzdělávání. Zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Pedagogicko-psychologické vzdělávání a Didaktika pedagogických činností. Rovněž integruje tematické okruhy průřezových témat Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce a Informační a komunikační technologie. Předmět má celou řadu mezipředmětových vztahů k ostatním oborům vyučovaných na škole (pedagogika, psychologie, biologie, dějepis, základy společenských věd, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, osobnostní a dramatická výchova, hra na hudební nástroj). Součástí výuky jsou např. exkurze do předškolních a mimoškolních zařízení a speciálních zařízení. Cílem předmětu Pedagogická praxe je získání takových 9

12 vědomostí a dovedností, které odpovídají vzdělávacímu obsahu a jsou v plném souladu s výstupy pro jednotlivá témata oboru Pedagogicko-psychologické vzdělávání a Didaktika pedagogických činností. Obecné zásady hodnocení Hodnocení výsledků vzdělávání žáků SŠ upravuje zákon č.561/200 Sb. 67, 68, 69, 70, 71 (Školský zákon) a vyhláška MŠMT ČR č.13/2005 Sb. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o středním vzdělávání. Cílem a základem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, tj. co se naučil, zvládnul, v čem se zlepšil, v čem chybuje a jak má postupovat dále. Hodnocení by mělo vést k pozitivnímu vyjádření a mělo by být pro žáky motivující. Při hodnocení nehodnotíme osobu žáka, ale konkrétní ověřovaný problém. Důležité je uplatňovat přiměřenou náročnost a pedagogický takt. Soustředíme se na individuální pokrok každého žáka (nesmí docházet ke srovnávání žáků se spolužáky a rozdělování na úspěšné a neúspěšné). Pro celkové hodnocení používáme běžnou klasifikaci, pouze na žádost rodičů a doporučení PPP se u žáků se SVPU můžeme použít slovní hodnocení. U průběžného hodnocení používáme různé formy, od klasifikace, přes bodové hodnocení, slovní hodnocení, až po sebehodnocení žáků. Žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a k sebekontrole, s chybou či nedostatkem dále pracujeme. Hodnocení je součástí Klasifikačního řádu (dále jen KŘ). S KŘ jsou seznámeni žáci na úvodních hodinách a rodiče na třídních schůzkách. Je volně k nahlédnutí v budově školy. Kritéria pro hodnocení zvládnutí výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci individuálních možností žáka; schopnost řešit problémové situace; úroveň komunikačních dovedností; schopnost vykonávat činnosti smysluplně a řešit předpokládané problémy tvůrčím způsobem; změny v chování, postojích a dovednostech; míra zodpovědnosti a tolerance, kterou žák pociťuje. Způsob hodnocení žáci jsou hodnoceni klasifikací (pravidla pro hodnocení viz níže) Formy ověřování vědomostí a dovedností žáků písemné práce, slohové práce, testy, sondy, diktáty, cvičení ; ústní zkoušení a mluvený projev; zpracování referátů a prací k danému tématu; úprava sešitů, samostatné aktivity a domácí úkoly; modelové a problémové úkoly, kvízy, křížovky, rébusy ; výroba pomůcek, modelů, laboratorní práce ; projektové a skupinové práce; soustavné diagnostické pozorování žáka; kvalita přípravy na praktické vyučování, pedagogická praxe Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován stupni: 1 výborný, 2 chvalitebný, 3 dobrý, 4 dostatečný, 5 - nedostatečný Známka z hodnocení vědomostí nezahrnuje hodnocení chování žáka. Do klasifikace se promítá hodnocení úrovně dosažených vědomostí, dovedností, postup a práce s informacemi, úroveň komunikace a tvořivost žáka. Hodnocení musí probíhat průběžně v celém časovém období a výsledná známka je stanovena na základě dostatečného množství různých podkladů. V případě zhoršení prospěchu je nutno písemně informovat rodiče a konzultovat s nimi daný problém. Klasifikuje se vždy jen dostatečně probrané a procvičené učivo. Všechny písemné práce, testy, diktáty apod. jsou vždy včas předem oznámeny žákům, aby žáci měli dostatek času se na ně připravit (kontrolní pís. práce se archivují dva roky a v den, kdy se píše KPP, nemůže probíhat další písemné zkoušení). Žák má právo si své případné neúspěšné hodnocení plně opravit (po dohodě s vyučujícím). Stupně prospěchu a celkový prospěch Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: 1 výborný žák je schopen samostatně a bezchybně řešit zadané úkoly, dokáže samostatně činit nové závěry ze získaných vědomostí; v laboratorních a praktických cvičeních je schopen samostatně a správně používat pomůcky, nástroje a přístroje; činí samostatné závěry z prováděných činností; zadané práce odevzdává ve stanoveném termínu a bez chyb; 10

13 2 chvalitebný žák je schopen samostatně a s drobnými chybami řešit zadané úkoly; dokáže samostatně reprodukovat získané vědomosti a je schopen za pomoci učitele činit nové závěry ze získaných vědomostí; v laboratorních a praktických cvičeních je schopen správně používat pomůcky, nástroje a přístroje; zadané práce odevzdává ve stanoveném termínu a bez podstatných chyb; 3 dobrý žák je schopen správným postupem řešit zadané úkoly s drobnými chybami, je schopen reprodukovat získané vědomosti; při jeho činnosti je třeba občasné nápovědy učitele; v laboratorních a praktických cvičeních je schopen správně používat pomůcky, nástroje a přístroje, s nápovědou učitele dokáže vyvodit závěry; zadané práce odevzdává ve stanoveném termínu s drobnými nedostatky; 4 dostatečný žák je schopen s nápovědou učitele řešit zadané úkoly; dokáže používat získané vědomosti v dalším studiu a prohlubovat je; při samostatné práci je schopen určit postup řešení; v laboratorních a praktických cvičeních je schopen za pomoci učitele používat pomůcky, nástroje a přístroje; pod vedením učitele dokáže vyvodit závěry; zadané práce odevzdává ve stanoveném termínu s vážnými nedostatky, nebo po stanoveném termínu bez podstatných chyb; 5 nedostatečný žák ani s nápovědou učitele není schopen řešit zadané úkoly; stupeň znalostí, vědomostí a dovedností neumožňuje pokračovat v novém osvojování učební látky; při samostatné práci není schopen ani naznačit postup řešení; v laboratorních a praktických cvičeních se dopouští vážných omylů, nedokáže používat pomůcky, nástroje a přístroje; nedokáže ze své činnosti vyvodit závěry; zadané práce neodevzdává ve stanoveném termínu. Chování žáka Je klasifikováno těmito stupni: 1 velmi dobré žák uvědoměle dodržuje pravidla slušného chování a ustanovení školního řádu; méně závažných přestupků se dopouští ojediněle; žák je vždy přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit; 2 uspokojivé chování žáka je v rozporu s pravidly slušného chování a s ustanoveními školního řádu, tj. dopouští se vůči nim závažných přestupků; nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků, ohrožuje bezpečnost a zdraví své či jiných osob; 3 neuspokojivé chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování; dopouští se takových závažných přestupků, že je jimi vážně ohrožena výuka, bezpečnost nebo zdraví jiných osob; záměrně hrubým způsobem narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Sebehodnocení Žáci jsou k sebehodnocení vedeni již od 1. ročníku. V 1. ročníku probíhá nejčastěji ústně při komunikativních aktivitách (JLP, ODV). Ve všech ročnících probíhá sebehodnocení v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů průběžně ústně podle potřeby. Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Hodnocení se řídí Vyhláškou č.73/2005 Sb. Ve škole mohou být integrováni žáci s postižením smyslovým či tělesným. Při hodnocení a klasifikaci vychází učitel z doporučení a závěrů PPP a hodnocení je vždy zcela individuální. Žák je hodnocen s ohledem na své možnosti a schopnosti, je posuzován jeho individuální pokrok. Žáci integrovaní na základě Doporučení PPP nebo jiného SPC jsou vzděláváni i hodnoceni na základě plnění Individuálního vzdělávacího plánu. Na žádost rodičů a při doporučení poradenského zařízení mohou být hodnoceni slovně. Při slovním hodnocení se uvádí: a) ovládnutí učiva předepsaného osnovami ovládá bezpečně ovládá podstatně ovládá ovládá se značnými mezerami neovládá b) úroveň myšlení pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti uvažuje celkem samostatně menší samostatnost myšlení nesamostatné myšlení odpovídá nesprávně i na návodné otázky c) úroveň vyjadřování výstižné, poměrně přesné celkem výstižné nedostatečně přesné 11

14 vyjadřuje se s obtížemi nesprávné i na návodné otázky d) úroveň aplikace vědomostí spolehlivě, uvědoměle užívá vědomostí a dovedností dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se drobných chyb s pomocí učitele řeší úkoly, překonává obtíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele e) píle a zájem o učení aktivní, učí se svědomitě a se zájmem učí se svědomitě k učení a práci nepotřebuje mnoho podnětů malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné Použití slovního hodnocení není pouhé mechanické převádění číselného klasifikačního stupně do složitější slovní podoby. Smyslem hodnocení je objek. posoudit jednotlivé složky škol. výkonu dítěte. Hodnocení klíčových kompetencí K sledování cílů ŠVP i kvality jejich naplnění u jednotlivých žáků slouží pravidelné hodnocení úrovně kompetencí a kvality jednotlivých výstupů stanovených ŠVP SOŠPg (osnovy předmětů). Obecné kompetence jsou definovány konkrétními výstupy v jednotlivých předmětech, žák tak získává pravidelnou informaci a impuls pro svoji práci. Státní srovnávací testy, maturita Zákonem je definována povinnost žáka absolvovat na závěr studia (4. ročník) státní část maturitní zkoušky i její školní část. Podmínky a zajištění odpovídají Zákonu č.561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném i jiném vzdělávání a příslušným prováděcím předpisům. Organizace přijímacího řízení SOŠPg Plnění cílů našeho ŠVP předpokládá otevření jedné třídy v ročníku daného oboru studia. Přijímací řízení vychází z platné legislativy (zákona a vyhlášky MŠMT). Žáci z 9. třídy jsou přijímáni do 1. ročníku odborného čtyřletého studia denní formy. Ředitel gymnázia zveřejní na webových stránkách školy nejpozději do konce ledna počet přijímaných žáků, nejpozději do konce března kritéria přijímacího řízení (dle legislativy platné v aktuálním školním roce). Pro přijímací zkoušky gymnázium je využíváno objektivních a transparentních testů připravených společností SCIO nebo CERMAT (dle podmínek v akt. školním roce). Náplň zkoušek je dána požadavky RVP ZV pro žáky studující 9. ročník ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií. Uchazeči o studium, u kterých byla diagnostikována některá specifická porucha učení (dyslexie, dysgrafie atd.) či žáci se zvláštními potřebami vyplývajícími z jejich zdravotního stavu mají průběh přijímacích zkoušek upraven. Při výběru studijního oboru nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména: prognosticky závažnými onemocněními podpůrného a pohybového aparátu znemožňujícími zátěž páteře a trupu prognosticky závažnými onemocněními omezujícími funkce končetin prognosticky závažnými chronickými nemocemi dýchacích cest a plic, kůže a spojivek prognosticky závažnými nemocemi srdce a oběhové soustavy vylučujícími středně velkou zátěž prognosticky závažnými poruchami mechanismu imunity prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndromů a kolapsovými stavy prognosticky závažnými nemocemi oka znemožňujícími zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny prognosticky závažnými poruchami vidění, poruchami barvocitu závažnými duševními nemocemi a poruchami chování vyžadujeme bezvadnou výslovnost (potvrzení logopeda na přihlášku k PZ) Během studia je žák povinen absolvovat lyžařský výcvikový kurz, plavecký kurz a letní výcvikový (cykloturistický) kurz. Uchazeč musí doložit svůj zdravotní stav vyplněnou a potvrzenou přílohou k přihlášce k přijímacímu řízení. Příloha je součástí kritérií k PZ, zveřejňovaných v zákonné lhůtě ředitel školy. 12

15 Organizace maturitní zkoušky (model podle státní maturity) Maturitní zkouška probíhá v souladu s platným školským zákonem a příslušnou vyhláškou MŠMT. Ve školní části budou nabízeny předměty s ohledem na zájmy a potřeby žáků. Žákům bude umožněno konat také dobrovolnou maturitní zkoušku. Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. Viz info. na str. 9 tohoto dokumentu. Povinná profilová zkouška: Pedagogika a psychologie ústní zkouška Povinně volitelná profilová zkouška kombinace praktické zkoušky a ústní zkoušky. Žák volí jeden z těchto předmětů podle absolvované specializace: Hudební výchova s metodikou Výtvarná výchova s metodikou Tělesná výchova s metodikou Nepovinná profilová zkouška: jeden nebo dva zvolené vyučovací předměty (forma zkoušek bude ve všech případech ústní): dějepis matematika biologie a hygiena občanská nauka Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci se SVP mohou studovat na SOŠPg Liberec pouze v případech, které neodporují profilu absolventa a splňují kritéria na přijetí ke studiu (viz výše uvedené kapitoly). Naše škola vychází vstříc žákům se specifickými poruchami učení. Doporučení PPP (výsledky vyšetření) jsou uložena u výchovného poradce, který zpracovává, jakým způsobem se k daným žákům má přistupovat a s tímto seznamuje vyučující. Žáci mají možnost spolupráce s výchovným poradcem a odborníky z PPP. Nezletilý žák se speciálními vzdělávacími potřebami může být vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP) na zákl. písemného doporučení školského poradenského zařízení. Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami (dále SVP) jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů (dále IVP). Při jejich tvorbě škola spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ), která provádějí diagnostiku SVP žáků. Žákům se SVP škola zajišťuje podmínky odpovídající jejich vzdělávacím potřebám. Jedná se o žáky se zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování) a sociálním znevýhodněním (= rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, postavení azylanta). Pro žáky se zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků se SVP se přihlíží k povaze nebo znevýhodnění. U žáků s vývojovými poruchami učení i u ostatních žáků se SVP je v jednotlivých předmětech zohledňován vliv jejich poruchy na výsledky vzdělávání, při hodnocení žáků je brán zřetel na druh a stupeň jejich znevýhodnění. Škola podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na zkvalitnění jejich práce se žáky se SVP. Žákům z odlišného kulturního a jazykového prostředí, případně ze sociálně znevýhodňujícího prostředí škola umožňuje vzdělávání vypracováním IVP, případně úpravou stávajících vzdělávacích plánů, poskytuje jim pomoc při doučování a rozvíjí spolupráci s rodinami těchto žáků. Při maturitních zkouškách mají delší čas na přípravu, v písemných částech využívají počítač. Pro žáky s diagnostikovanými vadami držení těla (např. vybočení páteře) jsou připraveny speciální rehabilitační cviky v rámci hodin TV. Škola zatím není vybavena bezbariérovými vstupy pro žáky tělesně postižené. Poradenské služby školy: Oblast výchovného poradenství zabezpečuje PhDr. Marie Wiedenová. Pro svou funkci je plně kvalifikována, má rozsáhlou pedagogickou a psychologickou praxi. Zajišťuje profesní poradenství 13

16 práce se žáky se specifickými poruchami učení poradenská činnost pro žáky vyžadující speciální metody učení řešené případy sociálně patologických jevů spolupráce s rodinou odborná pomoc v oblasti práce s mládeží ve volném čase Funkci metodika preventisty zastává Mgr. Samuel Jirsák, který absolvoval Studium k výkonu spec. činnosti prevence soc. patol jevů dle 7, vyhl.č. 72/2005 Sb. Spolupráce s odbornými pedagogicko psychologickými pracovišti: Pedagogicko-psychologická poradna pro středoškolskou mládež; vývojové poruchy učení; profesionální orientace; přednášková činnost; psychosociální výcvik; poradenské dny Středisko výchovné péče; oblast prevence sociálně patologických jevů PEER program; Speciálně pedagogické centrum pro tělesně postižené; výukové obtíže Psychiatrické oddělení nemocnice; doporučení pro nemocné žáky Pracoviště prevence patologických jevů. Prevence sociálně patologických jevů Metodik prevence vytváří ve spolupráci s pedagogickým týmem Minimální preventivní program pro daný školní rok. Koordinuje jeho realizaci. Součástí prevence jsou metody výuky - otevřený dialog a vstřícný vztah učitele a žáka, intenzivní komunikace s rodiči atd. Prevence probíhá i v rámci výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí i při realizaci průřezových témat. Metodik a výchovný poradce jsou v kontaktu s oddělením péče o dítě příslušných úřadů městských částí a kurátory pro děti a mládež a sdruženími poskytujícími služby v této oblasti. Škola monitoruje rizika sociálně patologických jevů a při varovných signálech koordinuje postup výchovný poradce, svolává setkání s rodiči, konzultace s žáky a nabízí podporu a poradenství. Škola spolupracuje s dalšími organizacemi v oblasti prevence sociálně patologických jevů, využívá vybrané programy. Do oblasti prevence jsou zapojeni i žáci prostřednictvím žákovského školního parlamentu. Psychologická péče Na třídní učitele a výchovného poradce školy se mohou žáci kdykoli ve škole obrátit a požádat ho o konzultaci a podporu v obtížných psychosociálních situacích. Výchovný poradce školy pomáhá s řešením konfliktů mezi žáky, podporuje optimální komunikaci mezi rodiči, učiteli a žáky (mediace). Podporuje rozvoj pozitivních vztahů a řešení konfliktů v rámci třídy. Nabízí individuální pohovory rodičům v případě psychosociální krize v souvislosti s výchovou, péčí o děti, vztahem mezi rodičem a dítětem. Poskytuje konzultace a podporu učitelům v práci s žákem s potížemi v učení, v chování, v sebepojetí, ve vztahu k učiteli, k druhým lidem. Podává informace o dalších subjektech zajišťujících psychologickou a sociální péči. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Žáci mimořádně nadaní mohou během studia studovat podle individuálního vzdělávacího plánu. Aktivní sportovci mohou mít povoleno individuální uvolňování s výuky na dobu tréninků a zápasů. Pravidla jsou daná školním řádem. V jazycích dochází k důsledné diferenciaci, aby výuka byla pro každého jedince efektivní. Při studiu je věnována individuální péče žákům s nadáním, především prostřednictvím jejich zapojení do různých soutěží a metodickou pomocí při řešení náročnějších úkolů. Všichni žáci mají volný přístup do knihovny a na počítače s připojením na internet. V českém jazyce pomáhá učitel žákům nadaným tvůrčími schopnostmi osobními konzultacemi, dále pravidelně připravuje talentované jedince na recitační, literární a jazykové soutěže a olympiády. V německém jazyce se jazykově nadaní žáci účastní od primy konverzačních soutěží odpovídající kategorie, nad rámec práce v hodinách zadává učitel žákům články z časopisů, novin a krátké literární texty. Nadaným žákům doporučujeme prázdninové jazykové kurzy v Německu, Francii a Rakousku s možností složit zde odpovídající jazykovou zkoušku a mezinárodní jazykové tábory. V anglickém jazyce připravují členové PKAJ nadané žáky na konverzační soutěže v anglickém jazyce, nabízíme jim anglické časopisy k pravidelnému odběru (Hello, Friendship, Bridge). Nadaní žáci mají možnost složit zkoušky PET, pro žáky, kteří mají o angličtinu zájem, organizujeme studijně poznávací zájezdy do Velké Británie. V přírodovědných předmětech se nadaní žáci připravují na olympiády pod vedením vyučujících. V jednotlivých předmětech vyhledává učitel paralelně se standardním hodnocením podle výsledků studia a zájmu o daný předmět talentované žáky. Takovým žákům nabízíme pomoc při přípravě, přístup do laboratoří mimo výuku a individuální odbornou péči, jedná-li se o mimořádný talent. 14

17 Materiální a personální zabezpečení výuky Vybavení školy Všechny třídy jsou kmenově umístěny v budově školy v ulici Jeronýmova 425/27 v Liberci. Škola má tři podlaží, je dělena na budovu A a B a přístavbu, ve které je školní knihovna a přednáškový sál. Škola má celkem 21 kmenových učeben, 15 odborných učeben, 2 tělocvičny, místnost pro stolní tenis, posilovnu a venkovní sportovní areál. Škola je vybavena odbornými učebnami: učebna fyziky s vestavěným zatemněním a stupínkovým uspořádáním pro možnost kvalitní demonstrace ve výuce, vybavená vizualizérem, počítačem a dataprojektorem; plus podobně vybavená laboratoř; učebna chemie s pracovními stoly s rozvody, digestoří a demonstračním stolem; vybavená vizualizérem, počítačem a dataprojektorem; plus podobně vybavená laboratoř; učebna biologie s pracovními laboratorními stoly a demonstračním stolem, didaktickou technikou (vybavená vizualizérem, počítačem a dataprojektorem, videem, DVD), sbírkami, trvalými preparáty, atlasy, klíči, nástěnnými obrazy; plus podobně vybavená laboratoř; učebna zeměpisu vybavená didaktickou technikou, vybavená vizualizérem, počítačem a dataprojektorem, nástěnnými mapami; učebna dějepisu vybavená interaktivní tabulí, počítačem, nástěnnými mapami, nástěnnými obrazy z dějin architektury a vlastní knihovnou obsahující prameny, odbornou historickou literaturu, historické atlasy; učebna výtvarné výchovy a ateliér s keramickou a laboratorní pecí, vybavená, počítačem a dataprojektorem; jazyková učebna vybavena audiovizuální technikou, nástěnnými mapami, vybavená počítačem a dataprojektorem s interaktivní tabulí; 2 malé jazykové učebny pro 16 žáků s audio a videotechnikou; centrum hudební výchovy a učebna Hv s klavírem, sadou Orfových nástrojů a audiotechnikou; 3 učebny výpočetní techniky, ve dvou z nich je 16 PC pro žáky v jedné 30 PC, dataprojektor a plátno na promítání, barevná laserová tiskárna, všechna PC jsou zasíťována v učebnách jsou interaktivní tabule Dále jsou k dispozici přenosné dataprojektory s notebookem, audiovizuální technika a vizualizér. V učebnách informatiky a na volných počítačích ve třídách, které jsou k dispozici pro samostatnou práci žáků, je stálé připojení k Internetu nabízené zdarma. Školní knihovna nabízí základní tituly české i světové beletrie, poezie a dramatu potřebné pro četbu během studia literatury, dále také odbornou literaturu z oblasti psychologie, pedagogiky, speciální a sociální pedagogiky. Jednotlivé předmětové obory mají potom vlastní knihovny s potřebnou odbornou literaturou. Výpůjčky jsou zdarma. Stravování je zajištěno ve školní jídelně, která je samostatným právním subjektem a v budově školy má pronajatou jídelnu a provozuje školní bufet Sportovní vyžití nabízí standardně vybavená tělocvična, pingpongový stůl pro volný čas, dále ve vnějším areálu hřiště s umělou trávou pro základní lehkoatletické disciplíny a fotbal a hřiště na míčové hry. V budově je automat na teplé i studené nápoje. Ubytování pro žáky, kteří nemohou dojíždět je zajištěno v DM Zeyerova ul. v Liberci. Charakteristika pedagogického sboru Výuka je zabezpečena kvalifikovanými a aprobovanými středoškolskými učiteli. Na škole působí stabilní pedagogický sbor jehož věkový průměr se pohybuje kolem 40 let a 11 externích učitelek pro vedení pedagogické praxe. Pět učitelů má ve své aprobaci specializaci na výuku pedagogiky nebo psychologie. V rámci tělesné výchovy jsou učitelé proškoleni na lyžařské, cykloturistické, vodácké a lezecké aktivity. Škola má výchovného poradce, který se zabývá problematikou studia i kariérovým poradenstvím vzhledem k jeho pokračování na dalších stupních vzdělávání. Prevenci sociálně patologických jevů koordinuje pracovník prevence. specializované činnosti: výchovný poradce 1 koordinátor informačních a komunikačních technologií 1 koordinátor školního vzdělávacího programu 1 školní metodik prevence 1 koordinátor environmentální výchovy 1 15

18 Spolupráce se sociálními partnery a rodiči žáků V této oblasti škola aktivně využívá a rozvíjí pravidelné kontakty s těmito subjekty: Rodinné zázemí jedná se o důležité sociální a kulturní prostředí, ve kterém se formují povahové rysy a kompetence dítěte a následně žáka školy, až do pozice zaměstnance firmy. Škola klade důraz na pravidelný kontakt ještě dříve, než je žák na školu přijat. Účastí na třídních schůzkách rodičů žáků 9. tříd a jednáním s výchovnými poradci základních škol již takto působí škola na rozhodnutí o budoucím povolání. Důraz je kladen na konkrétní akce, jako jsou opakované Dny otevřených dveří, určené jak pro žáky základních škol, tak pro jejich rodiče, soutěže pro deváté třídy a v neposlední řadě také návštěvy rodičů v partnerských firmách školy. Když se zájemce o studium stane žákem školy, nastupuje pravidelná spolupráce třídního učitele formou osobního jednání s rodiči, zápisů v žákovských knížkách, telefonického podávání informací a informace o prospěchu a docházce v rámci programu Škola on line. Nechybí ani kontakt výchovného poradce se žáky a rodiči a v neposlední řadě také účast koordinátora protidrogové prevence při plánování preventivních aktivit žáků nebo řešení problémů. Spolupráci s rodiči považuje škola za základ úspěšného absolvování studia, neboť rodinné zázemí je stěžejním prvkem, který působí na chování a jednání žáka v prostředí školy i mimo něj. Pravidelný kontakt s rodiči a vzájemnou informovanost považuje škola za nezbytnou a věnuje jim maximální pozornost. Stěžejní důraz klade na tzv. měkké kompetence, jejichž absenci pociťují až zaměstnavatelé. Jedná se např. o odpovědnost za svěřené úkoly, vztah k práci a pracovnímu kolektivu, k plnění povinností, schopnosti řešit úkoly, problémy, umět se orientovat v pracovním prostředí a v novém kolektivu. Partnerské mateřské školy spolupráce je základem pro kvalitní odborné znalosti a návyky. Účast ve výuce a praxe vede ke kvalitě absolventů školy. Výchovná zařízení se podílejí na rozvoji praktických znalostí a dovedností. Zasahují do přípravy učebních plánů a osnov. Škola respektuje požadavky budoucích zaměstnavatelů na profil absolventa. Partnerské školky garantují na svých pracovištích odbornou přípravu a odborný dozor. Terciární sféra vzdělání škola spolupracuje s Technickou univerzitou v Liberci, a to především s fakultou pedagogickou. Vedle exkurzí a stáží zaměstnanců školy navštěvují žáci TU v rámci Dnů otevřených dveří nebo předem dojednaných akcí. Učitelé TU se účastní odborných soutěží školy jako poradci a s vedením školy řeší úroveň a nároky na znalosti žáků, kteří se ucházejí o studium na PF. Vzájemná prostupnost vzdělání střední a vysoké školy se zdokonaluje a zkvalitňuje především pravidelným kontaktem pedagogických pracovníků obou subjektů. Úřad práce škola je schopna připravit kurzy v rámci své vzdělávací nabídky podle požadavků firem. Spolupráce s ÚP je hodnocena velmi kladně a je pro školu, v době, kdy je kladen důraz na vzdělávání dospělých, velmi důležitá. CVLK v oblasti vzdělávání dospělých probíhá pravidelný kontakt s CVLK, které je prostředkovatelem pro zájemce o vzdělávání z řad veřejnosti a dospělých. Nabídka rekvalifikačních kurzů, školení a workshopů ze strany školy je v registru tohoto vzdělávacího centra, které ji pravidelně využívá. 16

19 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace název vzděl programu: ŠVP SOŠPg Liberec Jeronýmova 425/27 obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika M/01 telefon / fax: ředitel Mgr. Jaroslav Šťastný IČO hl. koordinátor: Mgr. Jaroslav Šťastný IZO platnost od: web: zřizovatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec 2 Učební plán Vzděl. oblasti a okruhy PŘEDMĚT 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. celkem POVINNÉ PŘEDMĚTY Jazykové vzdělávání český jazyk a literatura cizí jazyk cizí jazyk s metodikou Společenskovědní vzdělávání + Ekonomické vzdělávání jaz. a liter. praktikum občanská nauka dějepis Přírodovědné vzdělávání zeměpis fyzika chemie část vzděl. pro zdraví biologie a hygiena Matematické vzdělávání matematika Pedagogicko psychologické vzdělávání pedagogika psychologie Vzdělávání pro zdraví tělesná výchova s met Didaktika ped. činností + část Estetického vzděl. hudební výchova s met výtvarná výchova s met osob. a dram. výchova pedagogická praxe Vzdělávání v informačních a kom. technologiích hra na hud. nástroj výpočetní a didakt. technika VOLITELNÉ PŘEDM VP1 (spec. z Tv, Vv, Hv) VP2 (On, M, Aj, Nj, Vdt) celkem NEPOVINNÉ PŘEDM. 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. celkem sborový zpěv

20 Přehled rozpracováni obsahu vzdělávání z RVP do ŠVP Vzděl. oblasti a okruhy RVP minimální počet hodin za studium Vzdělávací obor Předmět ŠVP Σ vyučovacích hodin za studium týdně celkem týdně celkem 1) Jazykové vzdělávání český jazyk + JLV cizí jazyk Společenskovědní vzdělávání občanská nauka dějepis Ekonomické vzdělávání 2 64 integr. do ON 2 72 Přírodovědné vzdělávání zeměpis 1 36 fyzika 1 36 chemie část vzděl. pro zdraví biologie a hygiena Matematické vzdělávání matematika Pedagogicko-psychologické vzdělávání pedagogika psychologie specializace z výchov 2 72 Vzdělávání pro zdraví tělesná výchova 360 Estetické vzdělávání hudební výchova výtvarná výchova Odborné vzděl. Didaktika ped. činností Vzdělávání v informačních a kom. technologiích metodiky výchov osob. a dram. výchova pedagogická praxe hra na hud. nástroj výpočetní technika VP2 (On, M, Aj, Nj, Vdt) 2 72 Disponibilní hodiny celkem ) vycházíme z předpokladu, že průměrný počet vyučovacích týdnů ve školním roce je 36 18

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBOR: ŠVP s účinností od 1. 9. 2015 pro výuku žáků třídy: 1. P ve šk. r. 2015-2016 2. P ve šk. r.

Více

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání 1 Profil absolventa 1.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: 1.2 Uplatnění absolventa v praxi Pedagogika pro

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

66-53-H/01 Operátor skladování

66-53-H/01 Operátor skladování 66-53-H/01 Operátor skladování 3. Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na

Více

Opravář zemědělských strojů

Opravář zemědělských strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Verze: v1.1 Obsah 2 Profil absolventa... 3 2.1 Úvodní identifikační údaje... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa...

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Sociální činnost Most 75-41-M/01, Sociální činnost

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2009 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: TECHNICKÁ ANGLIČTINA (TAJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 32 (1 hodina týdně) Platnost: 1.

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 34-56-L/01

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Podnikání 64-41-L/51 1 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 4 1.2.1 Klíčové

Více

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA,

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, 118 44 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 82 44 J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost Zaměření

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 2 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Školní vzdělávací program oboru Předškolní a

Více

Prodavačské práce 66-51-E/01

Prodavačské práce 66-51-E/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 66-51-E/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Ředitel: Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Veřejnosprávní činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Veřejnosprávní činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Veřejnosprávní činnost 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel... 4 1.2 Zřizovatel... 4 1.3 Název ŠVP... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Profil absolventa... 6 2.1 Popis uplatnění

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 69-51-H/01

Více

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

Kuchař - číšník 65-51-H/01

Kuchař - číšník 65-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 65-51-H/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Cestovní ruch platný od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MECHANIK SEŘIZOVAČ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Předkladatel: Název školy

Více

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 41-55-H/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 64-41-L/51 1 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Přehled rozpracování

Více

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Zaměření: Instalatér Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 36-52-H/01 Instalatér Motivační název 36-52-H/01 Instalatér Platnost od 1.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO Uhelná 3264/6, P.O.BOX 32, 669 02 Znojmo tel.: 515 222 202 fax: 515 225 768 IČ: 00530506 reditel@souuhelna.cz www.souuhelna.cz (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Střední odborná škola Luhačovice DESIGN A ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

Střední odborná škola Luhačovice DESIGN A ZPRACOVÁNÍ DŘEVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice, Zlínský kraj RVP 82 51 L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN A ZPRACOVÁNÍ DŘEVA (platný od 1. 9. 2011

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠVP, obor Modelářství a návrhářství oděvů Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 2279, 272 01 Kladno Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 82 41 M/07 MODELÁŘSTVÍ A NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVŮ

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Odborná praxe má odborný charakter, proto je zařazen mezi odborné předměty. Doplňuje nabyté teoretické poznatky žáků (především

Více

Obchodník 66-41-L/01

Obchodník 66-41-L/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 66-41-L/01 Obsah 1.Profil absolventa... 3 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 3 1.2.1 Klíčové kompetence... 3 1.2.2 Odborné kompetence... 7 1.3 Způsob

Více

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Školní vzdělávací program 39-41-L/01 Autotronik Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Název RVP: Název ŠVP: ŠVP pro uchazeče:

Více

Instalatér 36 52-H/01

Instalatér 36 52-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 36 52-H/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

82 42 M/01 Konzervátorství a restaurátorství

82 42 M/01 Konzervátorství a restaurátorství MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82 42 M/01 Konzervátorství a restaurátorství 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Prodavač 66-51-H/01

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Prodavač 66-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 66-51-H/01 Obsah Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany, příspěvková organizace 1. Profil absolventa... 4 1. 1 Uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2.1 Klíčové

Více

Gastronomie 65-41-L/01

Gastronomie 65-41-L/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 65-41-L/01 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2.1 Klíčové kompetence... 4 1.2.2 Odborné kompetence... 8 1.3 Způsob ukončení

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, PODĚBRADY, BOUČKOVA 355

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, PODĚBRADY, BOUČKOVA 355 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, PODĚBRADY, BOUČKOVA 355 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost verze 2009/1 (platnost od 1. 9. 2009) č. j. 60/2/2009/SOŠPDY

Více

uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních

uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních Popis uplatnění absolventa Absolvent se uplatní při výkonu povolání pekař v pozici zaměstnance v menších, středně velkých i velkých pekárnách a obchodních zařízeních zabývajících se prodejem pekařských

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ OBOR VZDĚLÁNÍ 64 41 L / 51 PODNIKÁNÍ Platnost ŠVP: od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem č.j. ŠVP-8/2012

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace Asistent zubního technika Asistent zubního technika 53-44-M/03

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

53 44 M/03 Asistent zubního technika

53 44 M/03 Asistent zubního technika MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 53 44 M/03 Asistent zubního technika 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Nábytkářská a dřevařská výroba Obsah

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Nábytkářská a dřevařská výroba Obsah Obsah Obsah Úvodní identifikační údaje... 5 Profil absolventa... 6. Uplatnění absolventa v praxi... 6. Výsledky vzdělávání absolventa... 6.. Klíčové kompetence... 6.. Odborné kompetence... 0 3 Charakteristika

Více

82-48-L/01 Starožitník

82-48-L/01 Starožitník 82-48-L/01 Starožitník MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82-48-L/01 Starožitník Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 29. 5. 2008

Více

Školní vzdělávací program KOMERČNÍ GRAFIKA A FOTOGRAFIE. 34-53-H/01 Reprodukční grafik

Školní vzdělávací program KOMERČNÍ GRAFIKA A FOTOGRAFIE. 34-53-H/01 Reprodukční grafik Školní vzdělávací program KOMERČNÍ GRAFIKA A FOTOGRAFIE RVP 34-53-H/01 Reprodukční grafik č.j. SSPTP/602/2013 2013 Obsah 1 Identifikační údaje... - 3-1.1 Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého

Více

82 48 L/01 Starožitník včetně nástavbového studia

82 48 L/01 Starožitník včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82 48 L/01 Starožitník včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427

Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 Obsah Obsah... 1 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 9 4. Učební

Více

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Školní vzdělávací program 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Název RVP: Název

Více

pro obor vzdělání činnost

pro obor vzdělání činnost pro obor vzdělání RVP 82-44-J/01 1602M01 Ladění Průmyslová klavírů a ekologie kulturní činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 82-44-J/01 1602M01 Ladění Průmyslová klavírů a ekologie kulturní

Více

Vzděláním k prosperitě. Gymnázium a SOŠ Jilemnice. 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Vzděláním k prosperitě. Gymnázium a SOŠ Jilemnice. 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vzděláním k prosperitě Gymnázium a SOŠ Jilemnice 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Obsah Úvodní a identifikační údaje... 3 Identifikační údaje oboru... 3 Použitý Rámcově vzdělávací program... 3 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro obor. Malíř a lakýrník 39 41 H/01

Školní vzdělávací program pro obor. Malíř a lakýrník 39 41 H/01 Školní vzdělávací program pro obor Malíř a lakýrník 39 41 H/01 Střední škola 374 19 Trhové Sviny, Školní 709 2014 2 OBSAH Identifikační údaje... 3 1. Profil absolventa školního vzdělávacího programu...

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TEL. 485 106 143, FAX 485 105 120, E-MAIL: INFO@OALIB.CZ, WWW.OALIB.CZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Asistent zubního technika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Asistent zubního technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Asistent zubního technika 1 Identifikační údaje...4 1.1 Předkladatel...4 1.2 Zřizovatel...4 1.3 Název ŠVP...4 1.4 Platnost dokumentu...4 2 Profil absolventa...5 2.1 Popis uplatnění

Více

23 57 H/01 Kovář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

23 57 H/01 Kovář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 57 H/01 Kovář 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ RVP 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ Školní

Více

28 46 M/01 Technologie silikátů včetně nástavbového studia

28 46 M/01 Technologie silikátů včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 28 46 M/01 Technologie silikátů včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního

Více

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média Vydalo Ministerstvo školství,

Více

82 41 M/02 Užitá fotografie a média

82 41 M/02 Užitá fotografie a média MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82 41 M/02 Užitá fotografie a média 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

Obráběč kovů 23-56-H/01 Obráběč kovů

Obráběč kovů 23-56-H/01 Obráběč kovů Č. j.: SPŠ 71/2016 Střední průmyslová škola Chrudim Školní vzdělávací program Obráběč kovů 23-56-H/01 Obráběč kovů Chrudim 2014 Identifikační údaje Název školy: Střední průmyslová škola Chrudim Adresa

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Elektrotechnika - specialista vzdušných sil 26-41-M/01 Elektrotechnika 1. Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Název ŠVP: APLIKACE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Neveklov Školní 303, 257 56 Neveklov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kód a název oboru: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program: Ekonomické lyceum Neveklov platný od 1. září

Více

82 44 M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů

82 44 M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82 44 M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

34 57 H/01 Knihař MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

34 57 H/01 Knihař MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 34 57 H/01 Knihař 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-67-H/01 Zedník

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-67-H/01 Zedník Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-67-H/01 Zedník 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa: Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. 735

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ. RVP: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ. RVP: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK

Více

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

78-42-M/02 Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Ekonomické lyceum ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

pro obor vzdělání 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba

pro obor vzdělání 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba pro obor vzdělání 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

53 41 M/01 Zdravotnický asistent včetně nástavbového studia

53 41 M/01 Zdravotnický asistent včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 53 41 M/01 Zdravotnický asistent včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního

Více

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-52-H/01 Instalatér

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-52-H/01 Instalatér DAKOL, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-52-H/01 Instalatér 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa: Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace PRAKTICKÁ SESTRA Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Zdravotnický

Více

66 43 M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti

66 43 M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 66 43 M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

37-42-M/01 Logistické a finanční služby

37-42-M/01 Logistické a finanční služby 37-42-M/01 Logistické a finanční služby ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 37-42-M/01 Logistické a finanční služby Vydalo Ministerstvo školství,

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

28-44-M/01 Aplikovaná chemie

28-44-M/01 Aplikovaná chemie 28-44-M/01 Aplikovaná chemie ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 28-44-M/01 Aplikovaná chemie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kominík

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kominík ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kominík Obor vzdělání: 36-56-H/01 Kominík RVP 36-56 H / 01 Kominík s platností od 1. září 2011 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Charakteristika a cíle vzdělávacího programu 4. Formy

Více

GEODÉZIE A KATASTR NEMOVITOSTÍ

GEODÉZIE A KATASTR NEMOVITOSTÍ Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace Adresa : Kudelova 1855/8, 662 51 Brno, tel.: 545 321 210, IČO : 005 59 466 Bankovní spojení : Komerční banka Brno-Černá Pole, č. účtu : 99835-621/0100

Více

41 55 E/01 Opravářské práce

41 55 E/01 Opravářské práce MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 41 55 E/01 Opravářské práce 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2

Více

39-41-L/01 Autotronik

39-41-L/01 Autotronik 39-41-L/01 Autotronik ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 39-41-L/01 Autotronik Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007,

Více

IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. MALÍŘ A LAKÝRNÍK specializace pro stavebnictví

IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. MALÍŘ A LAKÝRNÍK specializace pro stavebnictví IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MALÍŘ A LAKÝRNÍK specializace pro stavebnictví Denní studium Obor vzdělání: 39-41-H/01 Malíř a lakýrník Projednala Pedagogická rada Střední školy polytechnické Brno,

Více

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Sládečkova 393/90, 715 00 Ostrava-Michálkovice

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Sládečkova 393/90, 715 00 Ostrava-Michálkovice Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Sládečkova 393/90, 715 00 Ostrava-Michálkovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: PRÁVNÍ ADMINISTRATIVA Obor vzdělání: 68-43-M/01 Veřejnosprávní

Více

1) strategie vedoucí k formování kompetence k učení absolventů školy. - klademe důraz na čtení s porozuměním,

1) strategie vedoucí k formování kompetence k učení absolventů školy. - klademe důraz na čtení s porozuměním, Ukázka z pracovní verze ŠVP Speciální základní školy a Praktické školy, Hradecká 1231, Hradec Králové. VVS jsou zpracovány jako strategie školy, kterými všichni učitelé budou směřovat k utváření KK žáků

Více

dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu Informační technologie prolnutí ŠVP s ŠVP Střední škola, Ostrava - Kunčice, p.o.

dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu Informační technologie prolnutí ŠVP s ŠVP Střední škola, Ostrava - Kunčice, p.o. dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu prolnutí ŠVP s ŠVP Střední škola, Ostrava - Kunčice, p.o. Základní identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část Základní škola T.G.Masaryka Kutná Hora, příspěvková organizace se sídlem v Kutné Hoře, Jiráskovy sady 387 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

Více

IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Podlahář. Denní studium. Obor vzdělání: 36 59 H/01 Podlahář

IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Podlahář. Denní studium. Obor vzdělání: 36 59 H/01 Podlahář IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Podlahář Denní studium Obor vzdělání: 36 59 H/01 Podlahář Projednala Pedagogická rada Střední školy polytechnické Brno, dne 29. srpna 2011, pod čj. SŠP 225/2011 s

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA RAKOVNÍK Generála Kholla 2501/II www.spsrakovnik.cz Školní vzdělávací program Elektrotechnika Schválil ředitel školy dne s platností od 1. září 2010 1 Obsah 2 Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro gymnázium se sportovní přípravou. Gymnázium, Jeseník, Komenského 281

Školní vzdělávací program pro gymnázium se sportovní přípravou. Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 Školní vzdělávací program pro gymnázium se sportovní přípravou Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro gymnázium se sportovní přípravou 1 Vzdělávací

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Anglický jazyk Kód modulu Aj-M-1/1-4 Délka modulu 99 hodin Platnost 01. 09.2010 Typ modulu povinný Pojetí

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 21-44-M/01 Průmyslová ekologie Strojírenská metalurgie

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 21-44-M/01 Průmyslová ekologie Strojírenská metalurgie pro obor vzdělání RVP 21-44-M/01 1602M01 Strojírenská Průmyslová metalurgie ekologie Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 21-44-M/01 1602M01 Strojírenská Průmyslová metalurgie ekologie Vydalo

Více

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby Vydalo Ministerstvo školství,

Více

36 43 M/01 Stavební materiály

36 43 M/01 Stavební materiály MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 36 43 M/01 Stavební materiály 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

23 45 M/01 Dopravní prostředky

23 45 M/01 Dopravní prostředky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 45 M/01 Dopravní prostředky 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Zaměření školy poskytuje všeobecně zaměřené vzdělávání, jehoţ prioritou je připravit ţáky po odborné i jazykové stránce ke studiu na vysokých školách

Více

23 45 L/01 Mechanik seřizovač včetně nástavbového studia

23 45 L/01 Mechanik seřizovač včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 45 L/01 Mechanik seřizovač včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního

Více

pro obor vzdělání 82-46-M/01 82-46-P/01 Tanec

pro obor vzdělání 82-46-M/01 82-46-P/01 Tanec pro obor vzdělání 82-46-M/01 82-46-P/01 Tanec Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82-46-M/01 82-46-P/01 Tanec Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 19. 4. 2010, č. j. 1606/2010-23.

Více

23 55 H/02 Karosář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

23 55 H/02 Karosář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 55 H/02 Karosář 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více