OTORINOLARYNGOLOGIE - CHIRURGIE HLAVY A KRKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OTORINOLARYNGOLOGIE - CHIRURGIE HLAVY A KRKU"

Transkript

1 UNION EUROPEENNE DES MEDECINS SPECIALISTES (UEMS) EUROPEAN UNION OF MEDICAL SPECIALISTS (UEMS) OTORINOLARYNGOLOGIE - CHIRURGIE HLAVY A KRKU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVOD Sekce otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku UEMS sestavila pro tuto specializaci evropský vzdělávací program. Program by měl sloužit jako návod pro výuková pracoviště a měl by pomoci dosáhnout evropských standardů tak, jak byla stanovenou evropskou komisí UEMS. DEFINICE Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku je obor, které se zabývá onemocněními, traumaty a malformacemi ucha, temporální kosti a laterobaze, nosu, vedlejších nosních dutin a rinobaze, dutinou ústní, hltanem, hrtanem, tracheou a jícnem, dále oblastí krku, štítné žlázy, slinných a slzných žláz a přilehlých struktur jak u dětí tak u dospělých. Zahrnuje i vyšetřování a léčbu postižení sluchového a rovnovážného aparátu, orgánů čichu a chuti, hlavových nervů a onemocnění, jejichž součástí je postižení prostředků mezilidské komunikace jako je řeč nebo postižení hlasového aparátu. Některá onemocnění přilehlých oblastí lidského těla diagnostikovaná otolaryngologem jsou řešena pomocí úzké spolupráce s příslušnými odborníky. PROGRAM VÝCVIKU Vzdělávací program se skládá z následujících částí: 1 1. Získávání znalosti o základních principech chirurgie obecně, teoretických znalostí anatomie, fyziologie, patologie, etiologie a symptomatologie a léčby

2 onemocnění ucha, temporální kosti a laterobaze, nosu, vedlejších nosních dutin a rinobaze, dutiny ústní, hltanu, hrtanu, trachey a jícnu, krku, štítné žlázy, slinných a slzných žláz a přilehlých struktur. Zvláštní důraz by měl být kladen na teoretické základy audiologie, foniatrie, vestibulárních poruch, alergie, imunologie, onkologie a základních principů plastické a rekonstrukční chirurgie. 2. Školenci by měli mít přístup k nástrojům pro disekci temporální kosti a paranazálních dutin. Měli by být schopni se seznámit se základními technikami chirurgie ucha a laterobaze, nosu, vedlejších nosních dutin a rinobaze, dutiny ústní, hltanu, hrtanu, trachey a jícnu, krku, štítné žlázy, slinných a slzných žláz a přilehlých struktur pomocí reálného přístupu či virtuálních technik. 3. Postupné nabývání zodpovědnosti a zkušenosti v chirurgii, které bude zaznamenáváno v logbooku. 4. Seznam předepsaných diagnostických metod a postupů (A), nechirurgických procedur (B) a chirurgických výkonů (C) sestavený ORL sekcí při UEMS je k dispozici na stranách Evropský vzdělávací program vyžaduje důkladný záznam všech dovedností a operačních výkonů ve sloupcích označených jako "Obecné" v oddílu o chirurgických dovednostech. Vývoj způsobilosti školence musí být potvrzen školitelem. Rozlišují se 3 kategorie školení: (a) Školenec asistuje školiteli (s) Školenec vykonává proceduru samostatně s dohledem či za přímé asistence školitelem (i) Školenec provádí proceduru zcela samostatně, školitel je školenci k dispozici. 6. Logbook dále slouží pro potřeby Evropských vzdělávacích výměnných programů a poskytuje úvod do pokročilých dovedností v daném oboru. HODNOCENÍ A ZKOUŠKA 1. V evropském vzdělávacím programu může být zahrnuta zkouška z teoretických a praktických znalostí. Školenec se v tomto ohledu řídí národními předpisy. 2. Aby školenec získal osvědčení o dosažení způsobilosti, musí dosáhnout požadovaných znalostí a dovedností předepsaných evropskou komisí ještě před tím, než začne samostatně vykonávat praxi ORL-specialisty. 2

3 3. Každý školenec musí bezpečně ovládat veškeré diagnostické a léčebné postupy (chirurgické a nechirurgické) související s oborem otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. 4. Školitel je plně zodpovědný za potvrzení, že školenec je kompetentní k provádění procedur vyznačených v logbooku v kolonkách označených jako "obecné", což stvrdí svým podpisem a datem (kdy bylo kompetence dosaženo) do kolonky č Obsah logbooku bude průběžně aktualizován evropskou komisí s ohledem na nové poznatky. OBSAH LOGBOOKU Logbook je rozdělen do 6 sekcí. I II III IV V VI Základní znalosti Otologie Nos a vedlejší nosní dutiny Hrtan, tracheobronchiální strom Dutina ústní, hltan, jícen Hlava a krk, estetická chirurgie Nezbytná je znalost a pochopení položek uvedených v sekci I Základní znalosti. Následující sekce II - VI shrnují současnou náplň oboru ORL a chirurgie hlavy a krku. Požadované znalosti, zkušenosti a dovednosti jsou rozděleny do jednotlivých pododdílů: A B C Diagnostické postupy Nechirurgické procedury Chirurgické výkony Školenec musí znát a ovládat jednotlivé diagnostické a nechirurgické postupy. Sloupce v pododdílu logbooku (C) Chirurgické výkony jsou rozděleny do dvou částí. 1. Základní Pod tímto nadpisem jsou vyjmenovány procedury, jejichž zvládnutí každým školencem v programu ORL a chirurgie hlavy a krku je nezbytné do konce výcvikového období, aby byla zajištěna lékařská péče, která naplňuje doporučení sekce a komise UEMS k dosažení a udržení nejvyšších standardů. 2. Pokročilé 3 Pod tímto nadpisem jsou vyjmenovány dovednosti a chirurgické výkony prováděné na univerzitních pracovištích a ve specializovaných centrech. Od školence není

4 vyžadováno, aby byl schopen dané procedury provádět během výcviku v rámci evropského programu, ale měl by tyto postupy znát. Rozvoj dovedností školence musí být každoročně zaznamenáván (od 1. do 5. roku) s uvedením počtu procedur provedených v rámci jednotlivých kategorií: (a) Školenec asistuje školiteli (s) Školenec vykonává proceduru samostatně s dohledem či za přímé asistence školitelem (i) Školenec provádí proceduru zcela samostatně, školitel je školenci k dispozici. Například: 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok a s i a s i a s i a s i a s i Myringoplastika Dosáhne-li školenec kompetence v pro danou proceduru, školitel potvrdí správnost postupu pomocí podpisu s datem ve sloupci 6. STANOVY VZDĚLÁVÁNÍ A STÁŽOVÁNÍ Školencům doporučujeme seznámit se se Stanovami o specializačním vzdělávání v medicíně UEMS na Sekce a komise ORL a chirurgie hlavy a krku upravila tento dokument v červnu 2001 podle potřeb ORL oboru. Upravený dokument je k dispozici na stránkách Webová stránka dále obsahuje ujednání UEMS o: 1. Postgraduálním vzdělávání 2. Zabezpečování kvality 3. Návštěvě výukových center. Informace o logbooku jsou rovněž dostupné v elektronické podobě. 4

5 STÁŽ NA VÝCVIKOVÉM PRACOVIŠTI Školenec: Jméno Příjmení Datum narození Datum zahájení a ukončení výcviku Výcvikové centrum Jméno školitele Podpis školitele V případě potřeby je možné pořídit další kopie této tabulky. 5

6 ÚČAST NA AKREDITOVANÝCH KURZECH A KONGRESECH Datum Název akce Poznámky V případě potřeby je možné pořídit další kopie této tabulky. Další detaily dle jednotlivých národních předpisů. 6

7 UEMS VZDĚLÁVACÍ LOGBOOK PRO OTORINOLARYNGOLOGII CHIRURGII HLAVY A KRKU UKONČENÍ VÝCVIKU Školenec: Jméno Příjmení Datum narození Datum zahájení výcviku: Datum ukončení výcviku: Hlavní výcvikové pracoviště Jméno školitele Já, školitel, potvrzuji, že záznam nechirurgických i chirurgických výkonů uvedený výše je správný. Datum: Podpis školitele: Já, školenec, potvrzuji, že uvedené diagnostické, nechirurgické a chirurgické výkony jsem provedl osobně, nebo asistoval při jejich provádění. Datum: Podpis školence: 7

8 I. Základní znalosti Znalosti základů 1 Urgentní medicína a resuscitace 2 Infekční nemoci 3 Antimikrobiální léčba 4 Transfuze, křížový pokus, podávání krevních derivátů 5 Hemostáza 6 Onkologie 7 Hojení ran 8 Základní chirurgické postupy 9 Základy plastické a rekonstrukční chirurgie 10 Transplantační medicína 11 Traumatologie měkkých tkání a kostěného skeletu 12 Imunologie 13 Endokrinologie 14 Perorální a parenterální výživa 15 Základy psychosomatické medicíny 16 Radiační ochrana 17 Řízení kvality v medicíně 18 Etické základy a informovaný souhlas v medicíně 19 Sociální péče 20 Základy nutriční medicíny 21 Základní laboratorní metody 22 Základní laboratorní techniky indikace, správný odběr a zacházení se vzorky interpretace výsledků 23 Normální hodnoty krevních testů 24 Bakteriologie/mykologie 25 Základy detekce plísní 26 Antibiotická terapie 27 Analýza nádorových markerů 28 Alergologické laboratorní testy 8

9 Školenec musí ovládat a chápat procedury a postupy. Datum splnění Podpis

10 II. Otologie A. Vyšetřovací metody a) KLINICKÉ VYŠETŘENÍ 1 Otoskopie 2 Endoskopie 3 Mikroskopie b) SLUCHOVÁ FUNKCE 4 Sluchový distanční test 5 Ladičkové zkoušky 6 Impedanční audiometrie 7 Tónová audiometrie 8 Řečová audiometrie 9 Nadprahová audiometrie 10 Objektivní sluchové testy audiometrie evokovaných potenciálů (ERA,BERA) otoakustické emise (OAE) 11 Dětská audiologie skríningové metody objektivní metody subjektivní metody c) VESTIBULÁRNÍ FUNKCE 12 Spontánní nystagmus 13 Provokovaný nystagmus polohový nystagmus kalorické testy elektronystagmografie d. rotační testy e. spinální reflexy (Unterberger, Romberg) f. posturografie g. videonystagmografie 10

11 Školenec musí ovládat a chápat procedury a postupy Datum splnění Podpis d. e. f. g. 11

12 d) FUNKCE LÍCNÍHO NERVU 14 Topodiagnostické zkoušky např. Schirmerův test, chuťové testy, stapediální reflex 15 Neurofyziologické zkoušky stimulační testy elektromyografie e) INTERPRETACE VÝSLEDKU ZOBRAZOVACÍCH METOD 16 RTG, CT, MRI, angiografie B. Nechirurgické postupy 17 Farmakologická léčba a/nebo rehabilitace 18 Ušní infekce 19 Percepční porucha sluchu 20 Tinnitus 21 Vertigo a porucha rovnováhy 22 Paréza/ plegie lícního nervu 23 Pooperační péče 23 Kompenzace nedoslýchavosti sluchadlem (vyšetření, přidělení) Operatér Pozorovatel s i C. Chirurgické postupy 24 Disekce spánkové kosti (na preparátu) X 25 Lokální a svodná anestezie X 26 Léčba othematomu X 27 Odstranění osteomu X 28 Otoplastika X 29 Meatoplastika X 30 Odstranění cizího tělesa X 31 Polypy zevního zvukovodu X 32 Myringotomie X 33 Ventilační trubička X 34 Myringoplastika X 35 Tympanotomie X 36 Antrotomie X 37 Mastoidektomie jednoduchá X modifikovaná X radikální X 12

13 Školenec musí ovládat a chápat procedury a postupy Datum splnění Podpis Postup osvojení chirurgických dovedností 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok a s i a s i a s i a s i a s i Datum dosažení znalosti

14 Operatér Pozorovatel s i 38 Tympanoplastika (rekonstrukce kůstek) X 39 Implantace protézky středoušní protézka X BAHA X kochleární implantát X 40 Stapedektomie / stapedotomie X 41 Sakotomie X 42 Neurektomie (sekce vestibulárního nervu) X 43 Operace vestibulárního schwanomu X 44 Operace lícního nervu dekomprese X štěp X monitorace X 45 Operace glomus tumoru X 46 Petrosektomie X 47 Operace baze lební (otobaze) s rekonstrukcí X 48 Korekce malformací boltec X fistula X zevní zvukovod X d. střední ucho X 49 Rekonstrukce úrazu boltec X zevní zvukovod X 50 Operace nádorů střední a vnitřní ucho včetně nervů, cév a tvrdé pleny oblasti spánkové kosti X boltec X zevní zvukovod X střední a vnitřní ucho včetně nervů, cév a tvrdé pleny oblasti spánkové kosti X 14

15 Postup osvojení chirurgických dovedností Celkový 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok počet výkonů a s i a s i a s i a s i a s i d. Datum dosažení znalosti 15

16 16 III. Nos a vedlejší dutiny nosní A. Vyšetřovací metody a) KLINICKÉ VYŠETŘENÍ 1 Celkové zhodnocení zevního vzhledu, znalost etnických variant 2 Zhodnocení estetických proporcí tváře 3 Důsledky stárnutí v oblasti obličeje 4 Přední a zadní rinoskopie 5 Endoskopie 6 Mikroskopie 7 Fotografická dokumentace b) FUNKČNÍ TESTY 8 Rinomanometrie 9 Akustická rinomanometrie 10 Čichové testy (subjektivní, objektivní) 11 Testy ciliární funkce c) ZOBRAZOVACÍ METODY 12 Sonografie (a- a b-mod) 13 RTG 14 Interpretace CT MRI isotopový scan (scinti-scan) d. angiografie d) ALERGOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ 15 Epikutánní alergenové testy 16 Intrakutánní alergenové testy (Prick, Scratch) 17 Nazální provokační testy 18 Cytologie nosní sliznice 19 Eliminační testy 20 Interpretace serologických testů (RAST, IgE) B. Nechirurgické postupy 21 Farmakologická léčba 22 Specifická imunoterapie (desenzitizace) 23 Léčba anafylaktické reakce

17 Školenec musí ovládat a chápat procedury a postupy Datum dosažení Podpis d

18 Operatér Pozorovatel s i C. Chirurgické postupy Nos 24 Lokální a svodná anestezie X 25 Léčba epistaxe X nosní tamponáda X kauterizace nosní sliznice X 26 Odstranění cizích těles X 27 Polypektomie X 28 Chirurgie skořep X 29 Repozice fraktury nosních kůstek X 30 Incize abscesu X 31 Septoplastika X 32 Revizní septoplastika X 33 Oprava nosní perforace X 34 Zavřená rinoplastika X 35 Otevřená rinoplastika X 36 Revizní rinoplastika X 37 Komplikovaná rinoplastika X 38 Augmentační rinoplastika X 39 Rinoplastika u pacientů s rozštěpem X 40 Redukční rinoplastika X 41 Operace rinofymy X 42 Korekce malformací (např. choanální atresie, fistuly, dermoid, atd.) 43 Léčba bezprostředních pooperačních komplikací X Vedlejší nosní dutiny 44 Endoskopie dutin X 45 Laváž antra X 46 Endoskopická antrostomie X 47 Operace dle Caldwell-Luc X 48 Drenáž frontálního sinu X 49 Zevní operace frontálního sinu X X 18

19 Postup osvojení chirurgických dovedností Celkový 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok počet výkonů a s i a s i a s i a s i a s i Datum získání znalosti

20 Operatér Pozorovatel s i 50 Zevní etmoidektomie X 51 Endonazální etmoidektomie X 52 Frontoetmoidektomie (endoskopická, mikroskopická) X 53 Operace sfenoidu X 54 Revizní operace dutin X 55 Uzávěr oroantrální fistuly X 56 Ligatura maxilární a etmoidální arterie X 57 Orbitální dekomprese X 58 Dakryocystorinostomie X 59 Management rinolikvorey X 60 Operace tumorů nosu maxilektomie (parciální, totální) X laterální rinotomie X midfacial degloving X d. kombinované přístupy do přední jámy lební X e. orbitotomie X f. exenterace orbity X g. chirurgie přední jámy lební (včetně osteoplastických laloků, plastiky dury apod.) X 61 Traumatologie poranění měkkých tkání X fraktury nosu X hematom septa X d. fraktury vedlejších dutin nosních X e. fraktury orbity včetně blow out fraktury X f. fraktury zygomatického komplexu X g. dekomprese optického nervu X h. rekonstrukce přední jámy lební X 20

21 Postup osvojení chirurgických dovedností Celkový počet 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok výkonů a s i a s i a s i a s i a s i Datum získání znalosti d. e. f. g. 61 d. e. f. g. h. 21

22 IV. Hrtan. Tracheobronchiální strom A. Vyšetřovací metody a) KLINICKÉ VYŠETŘENÍ (dospělých a dětí) 1 Nepřímá laryngoskopie 2 Vyšetření flexibilní optikou hrtan, průdušnice, bronchy, s nebo bez laváže a odběru cytologie 3 Stroboskopie 4 Direktní laryngoskopie s nebo bez mikrobiologických stěrů 5 Mikrolaryngoskopie 6 Endolaryngeální, endotracheální a endobronchiální biopsie b) HODNOCENÍ ZOBRAZOVACÍCH METOD 7 Sonografie, RTG, CT, MRI, PET c) VYŠETŘENÍ 8 Metody analýzy hlasu 9 Elektromyografie B. Nechirurgické postupy 10 Péče o profesionální hlas 11 Hlasová rehabilitace po laryngektomii parciální/totální (péče o hlasovou protézu) 12 Farmakologická léčba onemocnění hrtanu a trachey Operatér Pozorovatel s i C. Chirurgické postupy 13 Topická, lokální a svodná anestezie X 14 Odstranění cizího tělesa z hrtanu, průdušnice a bronchu X 15 Endotracheální intubace X 16 Tracheotomie-tracheostomie, včetně punkční X 17 Plastika tracheostomatu X 18 Incize membrana cricothyreoidea X 19 Endolaryngeální, endotracheální a bronchiální laserová chirurgie X 20 Chirurgická léčba jednostranné parézy hlasivky X 21 Chirurgická léčba oboustranné parézy hlasivek X 22

23 Školenec musí ovládat a chápat procedury a postupy Datum splnění Podpis Postup osvojení chirurgických dovedností Celkový 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok počet výkonů a s i a s i a s i a s i a s i Datum získání znalosti

24 Operatér Pozorovatel s i 22 Fonochirurgie Chirurgie hrtanových chrupavek (tyreoplastika) X Medializace (augmentace) hlasových vazů X Aplikace botulotoxinu X Ošetření a léčba uzavřených a otevřených poranění hrtanu a 23 trachey CHIRURGIE HRTANOVÝCH, TRACHEÁLNÍCH A BRONCHIÁLNÍCH NÁDORŮ 24 Endoskopická léčba časných stadií malignit X 25 Endoskopické laserové výkony pro nádory horních cest dýchacích a polykacích 26 Laryngektomie totální X parciální X 27 Laryngo-faryngo-ezofagektomie s rekonstrukcí lalokem či střevem X 28 Indukce hlasové protézy X 29 Léčba laryngeálních a tracheálních stenóz X 30 Zavedení tracheálního a bronchiálního stentu X 31 Léčba tracheo-ezofageální fistuly u dospělých X ONEMOCNĚNÍ HRTANU, TRACHEY A BRONCHŮ U DĚTÍ 32 Diagnostika a léčba akutní obstrukce dýchacích cest u dětí X CHIRURGICKÁ LÉČBA VROZENÝCH VAD 33 Supraglotická stenóza X 34 Diafragma hrtanu X 35 Subglotický hemangiom X 36 Paréza hlasivek X 37 Rozštěp hrtanu X 38 Cévní útlak (kardiovaskulární malformace) CHIRURGICKÁ LÉČBA ZÍSKANÝCH PATOLOGIÍ U DĚTÍ 39 Papilomatóza hrtanu X 40 Stenóza trachey X 41 Inhalační poranění X X X X 24

25 Postup osvojení chirurgických dovedností Celkový 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok počet výkonů a s i a s i a s i a s i a s i 22 Datum získání znalosti

26 A. Vyšetřovací postupy a) KLINICKÉ VYŠETŘENÍ V. Dutina ústní, farynx a jícen 1 Vyšetření dutiny ústní a orofaryngu včetně palpace 2 Endoskopické vyšetření dutiny ústní, faryngu a jícnu flexibilními a rigidními endoskopy včetně odběrů bioptických vzorků, výtěrů, výplachů a souvisejících technik 3 Gustometrie 4 Funkční testy polykání 5 Principy hodnocení a diagnostiky syndromu spánkové apnoe 6 Principy hodnocení poruch řeči a rehabilitace řeči a hlasu b) INTERPRETACE ZOBRAZOVACÍCH METOD 7 Sonografie, konvenční RTG, RTG polykacího aktu, OPG, CT, MRI 8 B. Nechirurgické postupy Diagnostika a interpretace nálezů poruch polykání včetně refluxní choroby jícnu, faryngu a laryngofaryngeálního refluxu 9 Farmakologická léčba 10 Rehabilitace polykání 11 Nechirurgická léčba syndromu spánkové apnoe a ronchopatie Operatér Pozorovatel C. Chirurgické postupy s i 12 Lokální a svodná anestezie X 13 Adenoidektomie X 14 Tonzilektomie X 15 Paratonzilární absces (tonzilektomie za horka) X 16 Ošetření krvácení po tonzilektomii X 17 Drenáž abscesů peri- a retrotonzilárního X para- a retro-faryngeálního X kořene jazyka X 18 Korekce vrozených vad linguální frenulum X ranula X cysty X d. makroglosie X 26

27 Školenec musí ovládat a chápat procedury a postupy Datum získání způsobilosti Podpis Postup osvojení chirurgických dovedností Celkový počet 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok výkonů a s i a s i a s i a s i a s i Datum získání znalosti d. 27

28 Operatér s i Pozorovatel 19 Sialendoskopie X 20 Transorální odstranění sialolitu X 21 Transpozice vývodu slinné žlázy X 22 Litotripse X 23 Odstranění cizího tělesa X 24 Operace Zenkerova divertiklu (zevně či endoskopicky) X 25 Endoskopická biopsie a staging nádorů X 26 Faryngostomie X 27 Uzávěr faryngostomie X 28 Krikofaryngeální myotomie X 29 Ošetření poranění a úrazů jednoduchá poranění X sdružená poranění X Chirurgická léčba nádorových onemocnění 30 Laserová chirurgie v dutině ústní a orofaryngu X 31 Resekce jazyka parciální glosektomie X hemiglosektomie X totální glosektomie X 32 Rekonstrukce jazyka X 33 Mikrovaskulární anastomóza X 34 Resekce, osteosyntéza a rekonstrukce mandibuly X 35 Faryngotomie X 36 Faryngektomie parciální X totální X 37 Chirurgická léčba nádorů nosohltanu X 38 Chirurgická léčba nádorů orofaryngu a rekonstrukce po těchto operacích 39 Resekce rtu a jeho plastická rekonstrukce jednoduchá X X 40 komplexní X Chirurgická léčba chrápání a obstrukčního SAS včetně radiofrekvenční chirurgie, UPPP a LAUP X 28

29 Postup osvojení chirurgických dovedností Celkový 1. rok 2.rok 3. rok 4. rok 5. rok počet výkonů a s i a s i a s i a s i a s i Datum získání znalosti

30 VI. Hlava a krk, estetická chirurgie A. Vyšetřovací metody a mezioborový přístup a) KLINICKÉ VYŠETŘENÍ 1 Vyšetření hlavových nervů klinicky elektrofyziologické testy 2 Funkční testy salivace 3 Aspirační biopsie tenkou jehlou b) INTERPRETACE NÁLEZŮ ZOBRAZOVACÍCH METOD 4 RTG 5 CT, MRI 6 Sonografie a PET 7 Plánování léčebné strategie B. Nechirurgické postupy 8 Farmakologická léčba 9 Konzervativní léčba poranění 10 Chemoradioterapie 11 Aplikace botulotoxinu Operatér Pozorovatel C. Chirurgické postupy s i 12 Topická, místní a svodná anestézie X 13 Postupy při hojení ran léčba rány s rozpadem X léčba jizevnaté tkáně X 14 Léčba otevřených krčních poranění X 15 Péče o píštěle X 30

31 Školenec musí ovládat a chápat procedury a postupy Datum získání způsobilosti Podpis Postup osvojení chirurgických dovedností Celkový 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok počet výkonů a s i a s i a s i a s i a s i Datum získání způsobilosti

32 16 Chirurgické řešení Operatér s i branchiální cysty X benigní tumory X píštěle X 17 Incize a drenáž abscesu X 18 Chirurgie kožních nádorů benigní kožní nádory X maligní kožní nádory X melanom X Pozorovatel 19 Korekce malformací X LÉČBA PORANĚNÍ Řešení poranění měkkého patra a přední a laterální 20 obličejové části 21 Sdružená poranění přední a laterální obličejové části X 22 Osteosyntéza X CHIRURGIE HLAVOVÝCH NERVŮ (N.V, Nn.VII-XII) 23 Nalezení, dekomprese, neurolýza X 24 Plastická rekonstrukce X DISEKCE 25 Odstranění krčních uzlin X 26 Bloková krční disekce selektivní bloková krční disekce obl. I až III X selektivní bloková krční disekce obl. I až V X modifikovaná bloková krční disekce X d. radikální bloková krční disekce X e. rozšířená bloková krční disekce X 27 Nádory měkkého patra X 28 Cévní nádory X 29 Nádory nervového původu X CHIRURGIE SLINNÝCH ŽLAZ 30 Odstranění podčelistní slinné žlázy X 31 Odstranění podjazykové slinné žlázy X 32 Odstranění malých žláz X 33 Parotidektomie částečná parotidektomie X superficiální parotidektomie X subtotální parotidektomie X d. totální parotidektomie X e. radikální parotidektomie X X 32

33 Postup osvojení chirurgických dovedností Celkový 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok počet výkonů a s i a s i a s i a s i a s i Datum získání znalosti d. e d. e. 33

34 Operatér Pozorovatel s i CÉVNÍ CHIRURGIE 34 Preparace a podvazy cév X 35 Katetrizace vena jugularis interna X 36 Cévní štěpy X 37 Mikrovaskulární anastomózy X CHIRURGIE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY 38 Hemityroidektomie X 39 Totální tyroidektomie X 40 Paratyroidektomie X 41 Krční disekce oblasti VI X PLASTICKÁ A REKONSTRUKČNÍ CHIRURGIE 42 Místní posuny, rotační laloky X 43 Volný kožní lalok X 44 Rozšířená plastická rekonstrukce myofasciální laloky X myokutánní laloky X mikrovaskulární laloky X 45 Obličejové rekonstrukce dynamická plastika muskulárním lalokem X statické procedury X face-lifting X d. blefaroplastika X e. výkony v oblasti brady X 46 Kostní náhrady X 47 Chrupavčité náhrady X Obrna lícního nervu 48 Klasifikace X 49 Implantace kovových materiálu do oblasti víček X 50 Přesun m.temporalis X 51 Sub-orbicularis Oculi Fat Pad (S.O.O.F.) technika X 52 Tarsorafie X 34

35 Postup osvojení chirurgických dovedností Celkový počet 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok výkonů a s i a s i a s i a s i a s i Datum získání znalosti d. e

36 Operatér Pozorovatel s i ESTETICKÁ CHIRURGIE 53 Facelifting včetně endoskopického přístupu X 54 Blefaroplastika horního víčka X 55 Blefaroplastika dolního víčka X 56 Otoplastika X 57 Genioplastika X 58 Liposukce X 59 Obličejový resurfacing X 60 Botox X 61 Injekční a implantabilní materiály používané při plastice rtů/odstraňování vrásek 62 Genioplastika / mentoplastika X 63 Vypadávání vlasů X X 36

37 Postup osvojení chirurgických dovedností Celkový počet 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok výkonů a s i a s i a s i a s i a s i Datum získání znalosti

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita

Více

Vyšetřovací metody v ORL

Vyšetřovací metody v ORL Vyšetřovací metody v ORL Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Vyšetření sluchového ústrojí - vyšetření zevního

Více

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získat znalosti a praktické dovednosti umožňující poskytovat komplexní

Více

METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU. Příručka pro praxi:

METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU. Příručka pro praxi: SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČLS JEP Příručka pro praxi: METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. Klinika

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Svitavská nemocnice Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy C E N Í K

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Svitavská nemocnice Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy C E N Í K Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Svitavská nemocnice Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy C E N Í K úhrad za vyšetření, prohlídky a jiné zdravotní, nezdravotní výkony v osobním zájmu fyzických nebo právnických

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R.

Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R. Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R. Oddělení hrudní chirurgie Thomayerova nemocnice Praha Krč Primář: MUDr. Vladislav

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických znalostí a praktických dovedností, které umožňují samostatně provádět odbornou

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Datové zdroje dostupné pro monitoring C20 Registr Rektum

Více

Adenoidektomie. Příručka pro praxi: MUDr. Petr Matoušek, Ph.D. MUDr. Martin Formánek

Adenoidektomie. Příručka pro praxi: MUDr. Petr Matoušek, Ph.D. MUDr. Martin Formánek Příručka pro praxi: Adenoidektomie MUDr. Petr Matoušek, Ph.D. MUDr. Martin Formánek Klinika otorinolaryngologie, Fakultní nemocnice Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě MUDr. Jan Mejzlík,

Více

RONCHOPATIE A OBSTRU KČNÍ SPÁN KOVÁ APNOE. Příručka pro praxi:

RONCHOPATIE A OBSTRU KČNÍ SPÁN KOVÁ APNOE. Příručka pro praxi: Příručka pro praxi: RONCHOPATIE A OBSTRU KČNÍ SPÁN KOVÁ APNOE MUDr. Jaroslav Betka Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, katedra IPVZ Defi nice, základní pojmy Ronchopatie

Více

PŘEHLED NOVÝCH A NOVELIZOVANÝCH VÝKONŮ DLE ODBORNOSTÍ

PŘEHLED NOVÝCH A NOVELIZOVANÝCH VÝKONŮ DLE ODBORNOSTÍ PŘEHLED NOVÝCH A NOVELIZOVANÝCH VÝKONŮ DLE ODBORNOSTÍ celkový počet: 99 výkonů 85 nových výkonů včetně 10 nových výkonů ve veřejném zájmu 14 novelizovaných výkonů 101 vnitřní lékařství - interna 11112

Více

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Trauma ledviny Představuje 1-5% všech traumat břicha Nejčastější poraněný orgán břicha Příčiny- tupé poranění častější

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Ošetřování N se zánětem VDN

Ošetřování N se zánětem VDN Ošetřování N se zánětem VDN Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: sinusitis = zánět

Více

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze Forenzní stomatologie doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze PČR Vyšetřování trestných činů Forenzní vědy Státní zástupce Forenzní stomatologie Trestní

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Kraniocerebrální a spinální trauma Anesteziologie,

Více

DIAGNOSTIKA A TERAPIE FACIÁLNÍCH ABSCESŮ U KRÁLÍKA DOMÁCÍHO

DIAGNOSTIKA A TERAPIE FACIÁLNÍCH ABSCESŮ U KRÁLÍKA DOMÁCÍHO DIAGNOSTIKA A TERAPIE FACIÁLNÍCH ABSCESŮ U KRÁLÍKA DOMÁCÍHO MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D., Dip. ECZM (Small Mammal) MVDr. Andrea Mináriková; MVDr. Karel Hauptman, Ph.D. Klinika chorob ptáků, plazů a drobných

Více

Péče na úseku stomatologie II.

Péče na úseku stomatologie II. Péče na úseku stomatologie II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Bc. Zouharová Klára Příznaky stomatologických onemocnění změny

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Kryochirurgie Diodové lasery Ozonové generátory

Kryochirurgie Diodové lasery Ozonové generátory Kryochirurgie Diodové lasery Ozonové generátory Inovativní přístroje pro dermatologii, oftalmologii, gynekologii, chirurgii, neurochirurgii a urologii Přístroje pro kryochirurgii Cryo-S electric II Inovativní,

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Název IČO Klatovská nemocnice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Klatovská nemocnice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 3 6 0 2 7 IČZ smluvního ZZ 4 3 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 P 4 3 N 0 0 2 Název IČO Klatovská nemocnice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-0 / 7.07.07 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

ORL 44% Akutní otitidy. Chronické otitidy. Těžké poruchy sluchu, hluchota a kochleární implantáty

ORL 44% Akutní otitidy. Chronické otitidy. Těžké poruchy sluchu, hluchota a kochleární implantáty ORL 44% Embryologické poznámky a vrozené vývojové vady vývoj sluchového orgánu, souvislost žeberního aparátu a sluchu, vrozené vývojové vady zevního ucha - vrozené vady boltce, vrozené vady zevního zvukovodu

Více

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Žlučník a žlučové cesty Zobrazovací metody: - prostý snímek - ultrasonografie - CT - MRI (MRCP) - ERCP - PTC, PTD - peroperační, pooperační cholangiografie

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Příručka pro praxi: HYPER KINETICKÁ DYSFONIE. MUDr. Radan Havlík, Ph.D. AUDIO-FON centr s.r.o. Brno

Příručka pro praxi: HYPER KINETICKÁ DYSFONIE. MUDr. Radan Havlík, Ph.D. AUDIO-FON centr s.r.o. Brno Příručka pro praxi: HYPER KINETICKÁ DYSFONIE MUDr. Radan Havlík, Ph.D. AUDIO-FON centr s.r.o. Brno Defi nice, základní pojmy Hyperkinetická dysfonie funkční porucha hlasu dyskoordinace aktivity jednotlivých

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Rámcové vzdělávací programy pro specializační vzdělávání nelékařských

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton TRITON Operace hrtanu MUDr. Ale Slavíãek Triton Aleš Slavíček Operace hrtanu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené odpovídaly

Více

Předoperační vyšetření v anestézii dětí

Předoperační vyšetření v anestézii dětí Předoperační vyšetření v anestézii dětí ČSARIM 2009 České Budějovice Klimovič. M. KDAR MU Brno Předoperační vyšetření před výkony v celkové anestezii u dětí Cílem je odkrýt choroby, které mají pro anesteziologické

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2. Základní anesteziologický kmen v délce minimálně

Více

BRNO 27.11. - 29.11.2013

BRNO 27.11. - 29.11.2013 Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì pøipravuje PREPARAÈNÍ KURZ ORL CHIRURGIE NOSU A VEDLEJŠÍCH NOSNÍCH DUTIN BRNO 27.11. - 29.11.2013 Místo konání: Anatomický ústav LF MU

Více

SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU*

SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU* SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU* Název výkonu Hodnota bodu pro fakturaci klienty vyžádané péče, pokud se jedná o výkony, pro které není stanovena jiná cena, a zdravotní pojišťovny

Více

Význam endosonografie v diagnostice GIST

Význam endosonografie v diagnostice GIST Význam endosonografie v diagnostice GIST Ivo Novotný Gastroenterologické oddělení Masarykův onkologický ústav Brno - Žlutý kopec Chirurgická klinika FN Brno - Bohunice GIST GITu Spadá do skupiny mesenchymálních

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Ošetřování N u adenoidní vegetace

Ošetřování N u adenoidní vegetace Ošetřování N u adenoidní vegetace Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: adenoidní

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU. Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Baxa Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni

NÁDORY HLAVY A KRKU. Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Baxa Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni NÁDORY HLAVY A KRKU Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Baxa Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni Technika MDCT vyšetření Od oblouku aorty po planum sphenoidale Submilimetrová kolimace Submilimetrové

Více

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

Příručka pro praxi: AUDIOLOGICKÉ ODLIŠENÍ KOCHLEÁRNÍ A RETROKOCHLEÁRNÍ NEDOSLÝCHAVOSTI. Doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA

Příručka pro praxi: AUDIOLOGICKÉ ODLIŠENÍ KOCHLEÁRNÍ A RETROKOCHLEÁRNÍ NEDOSLÝCHAVOSTI. Doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA Příručka pro praxi: AUDIOLOGICKÉ ODLIŠENÍ KOCHLEÁRNÍ A RETROKOCHLEÁRNÍ NEDOSLÝCHAVOSTI Doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA AUDIO-FON centr s.r.o. Brno Defi nice, základní pojmy Senzorineurální (percepční)

Více

Subkatedra pneumologie a ftizeologie

Subkatedra pneumologie a ftizeologie Toto je pomocný výtisk, sloužící pouze pro kontrolu zadaných údajů FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Vedoucí: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., tel.: 224 436 601, fax: 224 436 620, e-mail: miloslav.marel@fnmotol.cz

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Modely a simulátory pro výuku resuscitace - KPR Pokročilá resuscitace Advanced Life Support - ALS

Modely a simulátory pro výuku resuscitace - KPR Pokročilá resuscitace Advanced Life Support - ALS RA120-0257 ETView nácvik intubace vybaveno malou kamerou, obraz se přenáší pomocí USB kabelu do PC. Nácvik směru laryngoskopické intubace, porozumění anatomie horních cest dýchacích, nácvik správné pozice

Více

Vzdělávací program oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE

Vzdělávací program oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE Vzdělávací program oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní hygienický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2

Více

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé 1) Onkologické centrum FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

16 POMŮCKA PRO POSLUCHAČE LÉKAŘSTVÍ V HRADCI KRÁLOVÉ: KDE HLEDAT ODPOVĚDI NA ZKUŠEBNÍ OTÁZKY Z ORL?

16 POMŮCKA PRO POSLUCHAČE LÉKAŘSTVÍ V HRADCI KRÁLOVÉ: KDE HLEDAT ODPOVĚDI NA ZKUŠEBNÍ OTÁZKY Z ORL? 16 POMŮCKA PRO POSLUCHAČE LÉKAŘSTVÍ V HRADCI KRÁLOVÉ: KDE HLEDAT ODPOVĚDI NA ZKUŠEBNÍ OTÁZKY Z ORL? (Podle seznamu platného v zimním semestru 2014/2015) NOS A VEDLEJŠÍ NOSNÍ DUTINY: (černě číslo otázky,

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Operační řešení tuboovariálního abscesu (TOA)

Operační řešení tuboovariálního abscesu (TOA) Operační řešení tuboovariálního abscesu (TOA) J. Feyereisl, L. Krofta, J.Drahoňovský, J. Hanáček Ústav pro péči o matku a dítě, Praha Pelvic inflammatory disease PID zánět orgánů v malé pánvi klesající

Více

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Metody nukleární medicíny Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Nukleární medicína Zobrazení metodami nukleární medicíny (rovněž označované jako skenování) patří mezi diagnostické

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2008 Lucie BROŽKOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Vyhodnocení dispenzární péče o nemocné onkologické poradny ORL

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁVYKOVÉ NEMOCI

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁVYKOVÉ NEMOCI VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NÁVYKOVÉ NEMOCI 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru návykové nemoci je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Stavba dýchací soustavy

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 6 6 0 5 2 IČZ smluvního ZZ 7 7 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 Z 7 7 N 0 0 1 Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Název IČO MUDr. Sedmidubská Helena s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO MUDr. Sedmidubská Helena s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 9 8 7 8 IČZ smluvního ZZ 8 4 6 Číslo smlouvy 4 J 8 4 B 5 Název IČO MUDr. Sedmidubská Helena s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-2 / 7.7.7 /4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Více

kvalitním - Tomáš Zima Praha 2. 11. 2007 l STŘEDNÍVZDĚLÁLÁNÍ l POSTGRADUÁLNÍVZDLÁVÁNÍ

kvalitním - Tomáš Zima Praha 2. 11. 2007 l STŘEDNÍVZDĚLÁLÁNÍ l POSTGRADUÁLNÍVZDLÁVÁNÍ Zabráníme nedostatku lékařů kvalitním vzděláváním m? - omáš Zima Praha.. Vzdělávání l ŘDNÍVZDĚÁÁNÍ lpříjací ŘÍZNÍ ludiu l PGRADUÁNÍVZDÁVÁNÍ lpciaizačnípříprava tředo edoškolské vzdělávání lrůznáúroveň

Více

Kód Text kódu Pojištěný Nepojištěný 900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0,00 Kč 798,00 Kč 00901. Vyšetření a ošetření

Kód Text kódu Pojištěný Nepojištěný 900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0,00 Kč 798,00 Kč 00901. Vyšetření a ošetření Kód Text kódu Pojištěný Nepojištěný 900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0,00 Kč 798,00 Kč 00901. Vyšetření a ošetření registrovaného pac. - 1. roční prohlídka 0,00 Kč 798,00

Více

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve FNKV je nutno zlepšit koordinaci všech odborností,

Více

Vzdělávací program oboru GASTROENTEROLOGIE

Vzdělávací program oboru GASTROENTEROLOGIE Vzdělávací program oboru GASTROENTEROLOGIE Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní nebo chirurgický kmen v délce minimálně 4 měsíců.... Vlastní

Více

Protokol pro léčbu karcinomů hlavy a krku

Protokol pro léčbu karcinomů hlavy a krku Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 29 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomů hlavy a krku Schválili:

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

MUDr. Pavel CHRBOLKA

MUDr. Pavel CHRBOLKA MUDr. Pavel CHRBOLKA jde o novou abnormální tkáň v organismu nemá fyziologickou funkci roste neregulovaným způsobem k přeměně normální buňky v buňku maligní je nutný mnohastupňový proces transformace dle

Více

Poranění krční páteře

Poranění krční páteře Poranění krční páteře Mrůzek M.,Paleček T. Neurochirurgická klinika FN Ostrava Přednosta: MUDr Tomáš Paleček Ph.D. Neurochirurgická klinika Úvod Poranění C páteře: 64 spinálních poranění/ 1milion obyvatel/1rok

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Program XXI. Postgraduálního kurzu v neurochirurgii! STŘEDA 23. 4. 2014

Program XXI. Postgraduálního kurzu v neurochirurgii! STŘEDA 23. 4. 2014 Program XXI. Postgraduálního kurzu v neurochirurgii Zahájení 10:00 10:30 Předání Ceny Rudolfa Petra - přednáška lauréata STŘEDA 23. 4. 2014 BLOK I 10:30-11:40 Předsednictvo: S. Řehák, V. Příbáň P. Suchomel

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY

Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní radiologický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2

Více

SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU*

SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU* SEZNAM A CENÍK SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘIMOU ÚHRADU* Název výkonu ( Kč) Hodnota bodu pro fakturaci klienty vyžádané péče, pokud se jedná o výkony, pro které není stanovena jiná nebo smluvní cena a zdravotní

Více

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic Tumory Místně neregulovatelný růst tkáně, buňky se vymkly kontrole Benigní ohraničené, nemetastazují, obvykle nerecidivují Prekanceroza předrakovinný

Více

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1 23/10/2010 1 Historie a představení společnosti Orion Diagnostica Oy je společností náležící k Orion Group, jedné z předních finských společností zabývajících se péčí o zdraví. Orion Diagnostica Oy byla

Více

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller Informace pro pacienty Vážený paciente, trpíte bolestmi kolenního, hlezenního nebo ramenního kloubu máte diagnostikovaný defekt kloubní

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Zvláštní pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění Pojištění pro případ chirurgického zákroku a/nebo hospitalizace z důvodu úrazu

Zvláštní pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění Pojištění pro případ chirurgického zákroku a/nebo hospitalizace z důvodu úrazu Zvláštní pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění Pojištění pro případ chirurgického zákroku a/nebo hospitalizace z důvodu úrazu Z P P S Ú P SDBR-A Kód: Group 800 1. 1. 2 0 13 Úvodní ustanovení

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Název IČO Nemocnice Havlíčkův Brod, přísp. org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice Havlíčkův Brod, přísp. org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 7 4 0 IČZ smluvního ZZ 6 0 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 J 6 0 N 0 0 1 Název IČO Nemocnice Havlíčkův Brod, přísp. org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Hána L., Pudil J., Bělina F., Buřič I.*, Martínek J.** Chirurgická klinika ÚVN a 2. LF UK *Radiodiagnostické oddělení ÚVN **Interní klinika

Více

Nádory hlavy a krku. Informační brožura od odborníků určená pro pacienty a jejich blízké www.linkos.cz/pacienti/

Nádory hlavy a krku. Informační brožura od odborníků určená pro pacienty a jejich blízké www.linkos.cz/pacienti/ Nádory hlavy a krku Informační brožura od odborníků určená pro pacienty a jejich blízké www.linkos.cz/pacienti/ Autoři: MUDr. Zdeněk Mechl, CSc. (Komplexní onkologické centrum, Oddělení klinické a radiační

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

CENÍK. NEMOCNICE Tábor, a.s. Platnost od 15.06.2015. I. Ceník zdravotních výkonů, které se nehradí ze zdravotního pojištění

CENÍK. NEMOCNICE Tábor, a.s. Platnost od 15.06.2015. I. Ceník zdravotních výkonů, které se nehradí ze zdravotního pojištění CENÍK I. Ceník zdravotních výkonů, které se nehradí ze zdravotního pojištění Gynekologické oddělení bez Interrupce do 8. týdne těhotenství 3 000,00 2 608,70 391,30 15 Interrupce po 8. týdnu těhotenství

Více