OTORINOLARYNGOLOGIE - CHIRURGIE HLAVY A KRKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OTORINOLARYNGOLOGIE - CHIRURGIE HLAVY A KRKU"

Transkript

1 UNION EUROPEENNE DES MEDECINS SPECIALISTES (UEMS) EUROPEAN UNION OF MEDICAL SPECIALISTS (UEMS) OTORINOLARYNGOLOGIE - CHIRURGIE HLAVY A KRKU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVOD Sekce otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku UEMS sestavila pro tuto specializaci evropský vzdělávací program. Program by měl sloužit jako návod pro výuková pracoviště a měl by pomoci dosáhnout evropských standardů tak, jak byla stanovenou evropskou komisí UEMS. DEFINICE Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku je obor, které se zabývá onemocněními, traumaty a malformacemi ucha, temporální kosti a laterobaze, nosu, vedlejších nosních dutin a rinobaze, dutinou ústní, hltanem, hrtanem, tracheou a jícnem, dále oblastí krku, štítné žlázy, slinných a slzných žláz a přilehlých struktur jak u dětí tak u dospělých. Zahrnuje i vyšetřování a léčbu postižení sluchového a rovnovážného aparátu, orgánů čichu a chuti, hlavových nervů a onemocnění, jejichž součástí je postižení prostředků mezilidské komunikace jako je řeč nebo postižení hlasového aparátu. Některá onemocnění přilehlých oblastí lidského těla diagnostikovaná otolaryngologem jsou řešena pomocí úzké spolupráce s příslušnými odborníky. PROGRAM VÝCVIKU Vzdělávací program se skládá z následujících částí: 1 1. Získávání znalosti o základních principech chirurgie obecně, teoretických znalostí anatomie, fyziologie, patologie, etiologie a symptomatologie a léčby

2 onemocnění ucha, temporální kosti a laterobaze, nosu, vedlejších nosních dutin a rinobaze, dutiny ústní, hltanu, hrtanu, trachey a jícnu, krku, štítné žlázy, slinných a slzných žláz a přilehlých struktur. Zvláštní důraz by měl být kladen na teoretické základy audiologie, foniatrie, vestibulárních poruch, alergie, imunologie, onkologie a základních principů plastické a rekonstrukční chirurgie. 2. Školenci by měli mít přístup k nástrojům pro disekci temporální kosti a paranazálních dutin. Měli by být schopni se seznámit se základními technikami chirurgie ucha a laterobaze, nosu, vedlejších nosních dutin a rinobaze, dutiny ústní, hltanu, hrtanu, trachey a jícnu, krku, štítné žlázy, slinných a slzných žláz a přilehlých struktur pomocí reálného přístupu či virtuálních technik. 3. Postupné nabývání zodpovědnosti a zkušenosti v chirurgii, které bude zaznamenáváno v logbooku. 4. Seznam předepsaných diagnostických metod a postupů (A), nechirurgických procedur (B) a chirurgických výkonů (C) sestavený ORL sekcí při UEMS je k dispozici na stranách Evropský vzdělávací program vyžaduje důkladný záznam všech dovedností a operačních výkonů ve sloupcích označených jako "Obecné" v oddílu o chirurgických dovednostech. Vývoj způsobilosti školence musí být potvrzen školitelem. Rozlišují se 3 kategorie školení: (a) Školenec asistuje školiteli (s) Školenec vykonává proceduru samostatně s dohledem či za přímé asistence školitelem (i) Školenec provádí proceduru zcela samostatně, školitel je školenci k dispozici. 6. Logbook dále slouží pro potřeby Evropských vzdělávacích výměnných programů a poskytuje úvod do pokročilých dovedností v daném oboru. HODNOCENÍ A ZKOUŠKA 1. V evropském vzdělávacím programu může být zahrnuta zkouška z teoretických a praktických znalostí. Školenec se v tomto ohledu řídí národními předpisy. 2. Aby školenec získal osvědčení o dosažení způsobilosti, musí dosáhnout požadovaných znalostí a dovedností předepsaných evropskou komisí ještě před tím, než začne samostatně vykonávat praxi ORL-specialisty. 2

3 3. Každý školenec musí bezpečně ovládat veškeré diagnostické a léčebné postupy (chirurgické a nechirurgické) související s oborem otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. 4. Školitel je plně zodpovědný za potvrzení, že školenec je kompetentní k provádění procedur vyznačených v logbooku v kolonkách označených jako "obecné", což stvrdí svým podpisem a datem (kdy bylo kompetence dosaženo) do kolonky č Obsah logbooku bude průběžně aktualizován evropskou komisí s ohledem na nové poznatky. OBSAH LOGBOOKU Logbook je rozdělen do 6 sekcí. I II III IV V VI Základní znalosti Otologie Nos a vedlejší nosní dutiny Hrtan, tracheobronchiální strom Dutina ústní, hltan, jícen Hlava a krk, estetická chirurgie Nezbytná je znalost a pochopení položek uvedených v sekci I Základní znalosti. Následující sekce II - VI shrnují současnou náplň oboru ORL a chirurgie hlavy a krku. Požadované znalosti, zkušenosti a dovednosti jsou rozděleny do jednotlivých pododdílů: A B C Diagnostické postupy Nechirurgické procedury Chirurgické výkony Školenec musí znát a ovládat jednotlivé diagnostické a nechirurgické postupy. Sloupce v pododdílu logbooku (C) Chirurgické výkony jsou rozděleny do dvou částí. 1. Základní Pod tímto nadpisem jsou vyjmenovány procedury, jejichž zvládnutí každým školencem v programu ORL a chirurgie hlavy a krku je nezbytné do konce výcvikového období, aby byla zajištěna lékařská péče, která naplňuje doporučení sekce a komise UEMS k dosažení a udržení nejvyšších standardů. 2. Pokročilé 3 Pod tímto nadpisem jsou vyjmenovány dovednosti a chirurgické výkony prováděné na univerzitních pracovištích a ve specializovaných centrech. Od školence není

4 vyžadováno, aby byl schopen dané procedury provádět během výcviku v rámci evropského programu, ale měl by tyto postupy znát. Rozvoj dovedností školence musí být každoročně zaznamenáván (od 1. do 5. roku) s uvedením počtu procedur provedených v rámci jednotlivých kategorií: (a) Školenec asistuje školiteli (s) Školenec vykonává proceduru samostatně s dohledem či za přímé asistence školitelem (i) Školenec provádí proceduru zcela samostatně, školitel je školenci k dispozici. Například: 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok a s i a s i a s i a s i a s i Myringoplastika Dosáhne-li školenec kompetence v pro danou proceduru, školitel potvrdí správnost postupu pomocí podpisu s datem ve sloupci 6. STANOVY VZDĚLÁVÁNÍ A STÁŽOVÁNÍ Školencům doporučujeme seznámit se se Stanovami o specializačním vzdělávání v medicíně UEMS na Sekce a komise ORL a chirurgie hlavy a krku upravila tento dokument v červnu 2001 podle potřeb ORL oboru. Upravený dokument je k dispozici na stránkách Webová stránka dále obsahuje ujednání UEMS o: 1. Postgraduálním vzdělávání 2. Zabezpečování kvality 3. Návštěvě výukových center. Informace o logbooku jsou rovněž dostupné v elektronické podobě. 4

5 STÁŽ NA VÝCVIKOVÉM PRACOVIŠTI Školenec: Jméno Příjmení Datum narození Datum zahájení a ukončení výcviku Výcvikové centrum Jméno školitele Podpis školitele V případě potřeby je možné pořídit další kopie této tabulky. 5

6 ÚČAST NA AKREDITOVANÝCH KURZECH A KONGRESECH Datum Název akce Poznámky V případě potřeby je možné pořídit další kopie této tabulky. Další detaily dle jednotlivých národních předpisů. 6

7 UEMS VZDĚLÁVACÍ LOGBOOK PRO OTORINOLARYNGOLOGII CHIRURGII HLAVY A KRKU UKONČENÍ VÝCVIKU Školenec: Jméno Příjmení Datum narození Datum zahájení výcviku: Datum ukončení výcviku: Hlavní výcvikové pracoviště Jméno školitele Já, školitel, potvrzuji, že záznam nechirurgických i chirurgických výkonů uvedený výše je správný. Datum: Podpis školitele: Já, školenec, potvrzuji, že uvedené diagnostické, nechirurgické a chirurgické výkony jsem provedl osobně, nebo asistoval při jejich provádění. Datum: Podpis školence: 7

8 I. Základní znalosti Znalosti základů 1 Urgentní medicína a resuscitace 2 Infekční nemoci 3 Antimikrobiální léčba 4 Transfuze, křížový pokus, podávání krevních derivátů 5 Hemostáza 6 Onkologie 7 Hojení ran 8 Základní chirurgické postupy 9 Základy plastické a rekonstrukční chirurgie 10 Transplantační medicína 11 Traumatologie měkkých tkání a kostěného skeletu 12 Imunologie 13 Endokrinologie 14 Perorální a parenterální výživa 15 Základy psychosomatické medicíny 16 Radiační ochrana 17 Řízení kvality v medicíně 18 Etické základy a informovaný souhlas v medicíně 19 Sociální péče 20 Základy nutriční medicíny 21 Základní laboratorní metody 22 Základní laboratorní techniky indikace, správný odběr a zacházení se vzorky interpretace výsledků 23 Normální hodnoty krevních testů 24 Bakteriologie/mykologie 25 Základy detekce plísní 26 Antibiotická terapie 27 Analýza nádorových markerů 28 Alergologické laboratorní testy 8

9 Školenec musí ovládat a chápat procedury a postupy. Datum splnění Podpis

10 II. Otologie A. Vyšetřovací metody a) KLINICKÉ VYŠETŘENÍ 1 Otoskopie 2 Endoskopie 3 Mikroskopie b) SLUCHOVÁ FUNKCE 4 Sluchový distanční test 5 Ladičkové zkoušky 6 Impedanční audiometrie 7 Tónová audiometrie 8 Řečová audiometrie 9 Nadprahová audiometrie 10 Objektivní sluchové testy audiometrie evokovaných potenciálů (ERA,BERA) otoakustické emise (OAE) 11 Dětská audiologie skríningové metody objektivní metody subjektivní metody c) VESTIBULÁRNÍ FUNKCE 12 Spontánní nystagmus 13 Provokovaný nystagmus polohový nystagmus kalorické testy elektronystagmografie d. rotační testy e. spinální reflexy (Unterberger, Romberg) f. posturografie g. videonystagmografie 10

11 Školenec musí ovládat a chápat procedury a postupy Datum splnění Podpis d. e. f. g. 11

12 d) FUNKCE LÍCNÍHO NERVU 14 Topodiagnostické zkoušky např. Schirmerův test, chuťové testy, stapediální reflex 15 Neurofyziologické zkoušky stimulační testy elektromyografie e) INTERPRETACE VÝSLEDKU ZOBRAZOVACÍCH METOD 16 RTG, CT, MRI, angiografie B. Nechirurgické postupy 17 Farmakologická léčba a/nebo rehabilitace 18 Ušní infekce 19 Percepční porucha sluchu 20 Tinnitus 21 Vertigo a porucha rovnováhy 22 Paréza/ plegie lícního nervu 23 Pooperační péče 23 Kompenzace nedoslýchavosti sluchadlem (vyšetření, přidělení) Operatér Pozorovatel s i C. Chirurgické postupy 24 Disekce spánkové kosti (na preparátu) X 25 Lokální a svodná anestezie X 26 Léčba othematomu X 27 Odstranění osteomu X 28 Otoplastika X 29 Meatoplastika X 30 Odstranění cizího tělesa X 31 Polypy zevního zvukovodu X 32 Myringotomie X 33 Ventilační trubička X 34 Myringoplastika X 35 Tympanotomie X 36 Antrotomie X 37 Mastoidektomie jednoduchá X modifikovaná X radikální X 12

13 Školenec musí ovládat a chápat procedury a postupy Datum splnění Podpis Postup osvojení chirurgických dovedností 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok a s i a s i a s i a s i a s i Datum dosažení znalosti

14 Operatér Pozorovatel s i 38 Tympanoplastika (rekonstrukce kůstek) X 39 Implantace protézky středoušní protézka X BAHA X kochleární implantát X 40 Stapedektomie / stapedotomie X 41 Sakotomie X 42 Neurektomie (sekce vestibulárního nervu) X 43 Operace vestibulárního schwanomu X 44 Operace lícního nervu dekomprese X štěp X monitorace X 45 Operace glomus tumoru X 46 Petrosektomie X 47 Operace baze lební (otobaze) s rekonstrukcí X 48 Korekce malformací boltec X fistula X zevní zvukovod X d. střední ucho X 49 Rekonstrukce úrazu boltec X zevní zvukovod X 50 Operace nádorů střední a vnitřní ucho včetně nervů, cév a tvrdé pleny oblasti spánkové kosti X boltec X zevní zvukovod X střední a vnitřní ucho včetně nervů, cév a tvrdé pleny oblasti spánkové kosti X 14

15 Postup osvojení chirurgických dovedností Celkový 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok počet výkonů a s i a s i a s i a s i a s i d. Datum dosažení znalosti 15

16 16 III. Nos a vedlejší dutiny nosní A. Vyšetřovací metody a) KLINICKÉ VYŠETŘENÍ 1 Celkové zhodnocení zevního vzhledu, znalost etnických variant 2 Zhodnocení estetických proporcí tváře 3 Důsledky stárnutí v oblasti obličeje 4 Přední a zadní rinoskopie 5 Endoskopie 6 Mikroskopie 7 Fotografická dokumentace b) FUNKČNÍ TESTY 8 Rinomanometrie 9 Akustická rinomanometrie 10 Čichové testy (subjektivní, objektivní) 11 Testy ciliární funkce c) ZOBRAZOVACÍ METODY 12 Sonografie (a- a b-mod) 13 RTG 14 Interpretace CT MRI isotopový scan (scinti-scan) d. angiografie d) ALERGOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ 15 Epikutánní alergenové testy 16 Intrakutánní alergenové testy (Prick, Scratch) 17 Nazální provokační testy 18 Cytologie nosní sliznice 19 Eliminační testy 20 Interpretace serologických testů (RAST, IgE) B. Nechirurgické postupy 21 Farmakologická léčba 22 Specifická imunoterapie (desenzitizace) 23 Léčba anafylaktické reakce

17 Školenec musí ovládat a chápat procedury a postupy Datum dosažení Podpis d

18 Operatér Pozorovatel s i C. Chirurgické postupy Nos 24 Lokální a svodná anestezie X 25 Léčba epistaxe X nosní tamponáda X kauterizace nosní sliznice X 26 Odstranění cizích těles X 27 Polypektomie X 28 Chirurgie skořep X 29 Repozice fraktury nosních kůstek X 30 Incize abscesu X 31 Septoplastika X 32 Revizní septoplastika X 33 Oprava nosní perforace X 34 Zavřená rinoplastika X 35 Otevřená rinoplastika X 36 Revizní rinoplastika X 37 Komplikovaná rinoplastika X 38 Augmentační rinoplastika X 39 Rinoplastika u pacientů s rozštěpem X 40 Redukční rinoplastika X 41 Operace rinofymy X 42 Korekce malformací (např. choanální atresie, fistuly, dermoid, atd.) 43 Léčba bezprostředních pooperačních komplikací X Vedlejší nosní dutiny 44 Endoskopie dutin X 45 Laváž antra X 46 Endoskopická antrostomie X 47 Operace dle Caldwell-Luc X 48 Drenáž frontálního sinu X 49 Zevní operace frontálního sinu X X 18

19 Postup osvojení chirurgických dovedností Celkový 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok počet výkonů a s i a s i a s i a s i a s i Datum získání znalosti

20 Operatér Pozorovatel s i 50 Zevní etmoidektomie X 51 Endonazální etmoidektomie X 52 Frontoetmoidektomie (endoskopická, mikroskopická) X 53 Operace sfenoidu X 54 Revizní operace dutin X 55 Uzávěr oroantrální fistuly X 56 Ligatura maxilární a etmoidální arterie X 57 Orbitální dekomprese X 58 Dakryocystorinostomie X 59 Management rinolikvorey X 60 Operace tumorů nosu maxilektomie (parciální, totální) X laterální rinotomie X midfacial degloving X d. kombinované přístupy do přední jámy lební X e. orbitotomie X f. exenterace orbity X g. chirurgie přední jámy lební (včetně osteoplastických laloků, plastiky dury apod.) X 61 Traumatologie poranění měkkých tkání X fraktury nosu X hematom septa X d. fraktury vedlejších dutin nosních X e. fraktury orbity včetně blow out fraktury X f. fraktury zygomatického komplexu X g. dekomprese optického nervu X h. rekonstrukce přední jámy lební X 20

21 Postup osvojení chirurgických dovedností Celkový počet 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok výkonů a s i a s i a s i a s i a s i Datum získání znalosti d. e. f. g. 61 d. e. f. g. h. 21

22 IV. Hrtan. Tracheobronchiální strom A. Vyšetřovací metody a) KLINICKÉ VYŠETŘENÍ (dospělých a dětí) 1 Nepřímá laryngoskopie 2 Vyšetření flexibilní optikou hrtan, průdušnice, bronchy, s nebo bez laváže a odběru cytologie 3 Stroboskopie 4 Direktní laryngoskopie s nebo bez mikrobiologických stěrů 5 Mikrolaryngoskopie 6 Endolaryngeální, endotracheální a endobronchiální biopsie b) HODNOCENÍ ZOBRAZOVACÍCH METOD 7 Sonografie, RTG, CT, MRI, PET c) VYŠETŘENÍ 8 Metody analýzy hlasu 9 Elektromyografie B. Nechirurgické postupy 10 Péče o profesionální hlas 11 Hlasová rehabilitace po laryngektomii parciální/totální (péče o hlasovou protézu) 12 Farmakologická léčba onemocnění hrtanu a trachey Operatér Pozorovatel s i C. Chirurgické postupy 13 Topická, lokální a svodná anestezie X 14 Odstranění cizího tělesa z hrtanu, průdušnice a bronchu X 15 Endotracheální intubace X 16 Tracheotomie-tracheostomie, včetně punkční X 17 Plastika tracheostomatu X 18 Incize membrana cricothyreoidea X 19 Endolaryngeální, endotracheální a bronchiální laserová chirurgie X 20 Chirurgická léčba jednostranné parézy hlasivky X 21 Chirurgická léčba oboustranné parézy hlasivek X 22

23 Školenec musí ovládat a chápat procedury a postupy Datum splnění Podpis Postup osvojení chirurgických dovedností Celkový 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok počet výkonů a s i a s i a s i a s i a s i Datum získání znalosti

24 Operatér Pozorovatel s i 22 Fonochirurgie Chirurgie hrtanových chrupavek (tyreoplastika) X Medializace (augmentace) hlasových vazů X Aplikace botulotoxinu X Ošetření a léčba uzavřených a otevřených poranění hrtanu a 23 trachey CHIRURGIE HRTANOVÝCH, TRACHEÁLNÍCH A BRONCHIÁLNÍCH NÁDORŮ 24 Endoskopická léčba časných stadií malignit X 25 Endoskopické laserové výkony pro nádory horních cest dýchacích a polykacích 26 Laryngektomie totální X parciální X 27 Laryngo-faryngo-ezofagektomie s rekonstrukcí lalokem či střevem X 28 Indukce hlasové protézy X 29 Léčba laryngeálních a tracheálních stenóz X 30 Zavedení tracheálního a bronchiálního stentu X 31 Léčba tracheo-ezofageální fistuly u dospělých X ONEMOCNĚNÍ HRTANU, TRACHEY A BRONCHŮ U DĚTÍ 32 Diagnostika a léčba akutní obstrukce dýchacích cest u dětí X CHIRURGICKÁ LÉČBA VROZENÝCH VAD 33 Supraglotická stenóza X 34 Diafragma hrtanu X 35 Subglotický hemangiom X 36 Paréza hlasivek X 37 Rozštěp hrtanu X 38 Cévní útlak (kardiovaskulární malformace) CHIRURGICKÁ LÉČBA ZÍSKANÝCH PATOLOGIÍ U DĚTÍ 39 Papilomatóza hrtanu X 40 Stenóza trachey X 41 Inhalační poranění X X X X 24

25 Postup osvojení chirurgických dovedností Celkový 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok počet výkonů a s i a s i a s i a s i a s i 22 Datum získání znalosti

26 A. Vyšetřovací postupy a) KLINICKÉ VYŠETŘENÍ V. Dutina ústní, farynx a jícen 1 Vyšetření dutiny ústní a orofaryngu včetně palpace 2 Endoskopické vyšetření dutiny ústní, faryngu a jícnu flexibilními a rigidními endoskopy včetně odběrů bioptických vzorků, výtěrů, výplachů a souvisejících technik 3 Gustometrie 4 Funkční testy polykání 5 Principy hodnocení a diagnostiky syndromu spánkové apnoe 6 Principy hodnocení poruch řeči a rehabilitace řeči a hlasu b) INTERPRETACE ZOBRAZOVACÍCH METOD 7 Sonografie, konvenční RTG, RTG polykacího aktu, OPG, CT, MRI 8 B. Nechirurgické postupy Diagnostika a interpretace nálezů poruch polykání včetně refluxní choroby jícnu, faryngu a laryngofaryngeálního refluxu 9 Farmakologická léčba 10 Rehabilitace polykání 11 Nechirurgická léčba syndromu spánkové apnoe a ronchopatie Operatér Pozorovatel C. Chirurgické postupy s i 12 Lokální a svodná anestezie X 13 Adenoidektomie X 14 Tonzilektomie X 15 Paratonzilární absces (tonzilektomie za horka) X 16 Ošetření krvácení po tonzilektomii X 17 Drenáž abscesů peri- a retrotonzilárního X para- a retro-faryngeálního X kořene jazyka X 18 Korekce vrozených vad linguální frenulum X ranula X cysty X d. makroglosie X 26

27 Školenec musí ovládat a chápat procedury a postupy Datum získání způsobilosti Podpis Postup osvojení chirurgických dovedností Celkový počet 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok výkonů a s i a s i a s i a s i a s i Datum získání znalosti d. 27

28 Operatér s i Pozorovatel 19 Sialendoskopie X 20 Transorální odstranění sialolitu X 21 Transpozice vývodu slinné žlázy X 22 Litotripse X 23 Odstranění cizího tělesa X 24 Operace Zenkerova divertiklu (zevně či endoskopicky) X 25 Endoskopická biopsie a staging nádorů X 26 Faryngostomie X 27 Uzávěr faryngostomie X 28 Krikofaryngeální myotomie X 29 Ošetření poranění a úrazů jednoduchá poranění X sdružená poranění X Chirurgická léčba nádorových onemocnění 30 Laserová chirurgie v dutině ústní a orofaryngu X 31 Resekce jazyka parciální glosektomie X hemiglosektomie X totální glosektomie X 32 Rekonstrukce jazyka X 33 Mikrovaskulární anastomóza X 34 Resekce, osteosyntéza a rekonstrukce mandibuly X 35 Faryngotomie X 36 Faryngektomie parciální X totální X 37 Chirurgická léčba nádorů nosohltanu X 38 Chirurgická léčba nádorů orofaryngu a rekonstrukce po těchto operacích 39 Resekce rtu a jeho plastická rekonstrukce jednoduchá X X 40 komplexní X Chirurgická léčba chrápání a obstrukčního SAS včetně radiofrekvenční chirurgie, UPPP a LAUP X 28

29 Postup osvojení chirurgických dovedností Celkový 1. rok 2.rok 3. rok 4. rok 5. rok počet výkonů a s i a s i a s i a s i a s i Datum získání znalosti

30 VI. Hlava a krk, estetická chirurgie A. Vyšetřovací metody a mezioborový přístup a) KLINICKÉ VYŠETŘENÍ 1 Vyšetření hlavových nervů klinicky elektrofyziologické testy 2 Funkční testy salivace 3 Aspirační biopsie tenkou jehlou b) INTERPRETACE NÁLEZŮ ZOBRAZOVACÍCH METOD 4 RTG 5 CT, MRI 6 Sonografie a PET 7 Plánování léčebné strategie B. Nechirurgické postupy 8 Farmakologická léčba 9 Konzervativní léčba poranění 10 Chemoradioterapie 11 Aplikace botulotoxinu Operatér Pozorovatel C. Chirurgické postupy s i 12 Topická, místní a svodná anestézie X 13 Postupy při hojení ran léčba rány s rozpadem X léčba jizevnaté tkáně X 14 Léčba otevřených krčních poranění X 15 Péče o píštěle X 30

31 Školenec musí ovládat a chápat procedury a postupy Datum získání způsobilosti Podpis Postup osvojení chirurgických dovedností Celkový 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok počet výkonů a s i a s i a s i a s i a s i Datum získání způsobilosti

32 16 Chirurgické řešení Operatér s i branchiální cysty X benigní tumory X píštěle X 17 Incize a drenáž abscesu X 18 Chirurgie kožních nádorů benigní kožní nádory X maligní kožní nádory X melanom X Pozorovatel 19 Korekce malformací X LÉČBA PORANĚNÍ Řešení poranění měkkého patra a přední a laterální 20 obličejové části 21 Sdružená poranění přední a laterální obličejové části X 22 Osteosyntéza X CHIRURGIE HLAVOVÝCH NERVŮ (N.V, Nn.VII-XII) 23 Nalezení, dekomprese, neurolýza X 24 Plastická rekonstrukce X DISEKCE 25 Odstranění krčních uzlin X 26 Bloková krční disekce selektivní bloková krční disekce obl. I až III X selektivní bloková krční disekce obl. I až V X modifikovaná bloková krční disekce X d. radikální bloková krční disekce X e. rozšířená bloková krční disekce X 27 Nádory měkkého patra X 28 Cévní nádory X 29 Nádory nervového původu X CHIRURGIE SLINNÝCH ŽLAZ 30 Odstranění podčelistní slinné žlázy X 31 Odstranění podjazykové slinné žlázy X 32 Odstranění malých žláz X 33 Parotidektomie částečná parotidektomie X superficiální parotidektomie X subtotální parotidektomie X d. totální parotidektomie X e. radikální parotidektomie X X 32

33 Postup osvojení chirurgických dovedností Celkový 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok počet výkonů a s i a s i a s i a s i a s i Datum získání znalosti d. e d. e. 33

34 Operatér Pozorovatel s i CÉVNÍ CHIRURGIE 34 Preparace a podvazy cév X 35 Katetrizace vena jugularis interna X 36 Cévní štěpy X 37 Mikrovaskulární anastomózy X CHIRURGIE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY 38 Hemityroidektomie X 39 Totální tyroidektomie X 40 Paratyroidektomie X 41 Krční disekce oblasti VI X PLASTICKÁ A REKONSTRUKČNÍ CHIRURGIE 42 Místní posuny, rotační laloky X 43 Volný kožní lalok X 44 Rozšířená plastická rekonstrukce myofasciální laloky X myokutánní laloky X mikrovaskulární laloky X 45 Obličejové rekonstrukce dynamická plastika muskulárním lalokem X statické procedury X face-lifting X d. blefaroplastika X e. výkony v oblasti brady X 46 Kostní náhrady X 47 Chrupavčité náhrady X Obrna lícního nervu 48 Klasifikace X 49 Implantace kovových materiálu do oblasti víček X 50 Přesun m.temporalis X 51 Sub-orbicularis Oculi Fat Pad (S.O.O.F.) technika X 52 Tarsorafie X 34

35 Postup osvojení chirurgických dovedností Celkový počet 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok výkonů a s i a s i a s i a s i a s i Datum získání znalosti d. e

36 Operatér Pozorovatel s i ESTETICKÁ CHIRURGIE 53 Facelifting včetně endoskopického přístupu X 54 Blefaroplastika horního víčka X 55 Blefaroplastika dolního víčka X 56 Otoplastika X 57 Genioplastika X 58 Liposukce X 59 Obličejový resurfacing X 60 Botox X 61 Injekční a implantabilní materiály používané při plastice rtů/odstraňování vrásek 62 Genioplastika / mentoplastika X 63 Vypadávání vlasů X X 36

37 Postup osvojení chirurgických dovedností Celkový počet 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok výkonů a s i a s i a s i a s i a s i Datum získání znalosti

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru OTORINOLARYNGOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru OTORINOLARYNGOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru OTORINOLARYNGOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je příprava odborníka v oboru ORL, který ovládá diferenciální diagnostiku nosních, ušních

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ OTORINOLARYNGOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ OTORINOLARYNGOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ OTORINOLARYNGOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská otorinolaryngologie je příprava lékaře pro práci s dětským pacientem

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 7 9 9 0 6 IČZ smluvního ZZ 6 1 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 1 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-0 / 7.07.07 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 2 0 IČZ smluvního ZZ 0 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 M 0 0 Název IČO Fakultní nemocnice v Motole PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-0 /.0.0 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Název IČO ORL Plzeň-Doubravka s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO ORL Plzeň-Doubravka s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 9 1 2 5 6 5 1 IČZ smluvního ZZ 4 4 7 3 5 0 0 0 Číslo smlouvy 2 P 4 4 A 0 0 5 Název IČO ORL Plzeň-Doubravka s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 2 0 IČZ smluvního ZZ 0 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 M 0 0 Název IČO Fakultní nemocnice v Motole PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-0 /.0.0 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru KOREKTIVNÍ DERMATOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru KOREKTIVNÍ DERMATOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru KOREKTIVNÍ DERMATOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru korektivní dermatologie je získání potřebných teoretických znalostí a praktických

Více

CENÍK ZDRAVOTNICKÝCH VÝKONŮ A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘÍMOU ÚHRADU (ceník aktualizovaný 1. 8. 2012)

CENÍK ZDRAVOTNICKÝCH VÝKONŮ A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘÍMOU ÚHRADU (ceník aktualizovaný 1. 8. 2012) CENÍK ZDRAVOTNICKÝCH VÝKONŮ A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘÍMOU ÚHRADU (ceník aktualizovaný 1. 8. 2012) ODDĚLENÍ PLASTICKÉ A ESTETICKÉ CHIRURGIE Ceník estetických, kosmetických výkonů a laserových operací

Více

CENÍK ZDRAVOTNICKÝCH VÝKONŮ A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘÍMOU ÚHRADU (ceník aktualizovaný 1. 2. 2013)

CENÍK ZDRAVOTNICKÝCH VÝKONŮ A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘÍMOU ÚHRADU (ceník aktualizovaný 1. 2. 2013) CENÍK ZDRAVOTNICKÝCH VÝKONŮ A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘÍMOU ÚHRADU (ceník aktualizovaný 1. 2. 2013) ODDĚLENÍ PLASTICKÉ A ESTETICKÉ CHIRURGIE Ceník estetických, kosmetických výkonů a laserových operací

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

Vyšetřovací metody v ORL

Vyšetřovací metody v ORL Vyšetřovací metody v ORL Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Vyšetření sluchového ústrojí - vyšetření zevního

Více

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Education and training in anesthesia

Education and training in anesthesia - doporučení European Board of Anesthesiology, Reanimation and Intensive Care Chytra I. ARK FN Plzeň Úvod Hlavní úkoly a cíle Doporučení pro postgraduální vzdělávání v oboru anesteziologie - definice oblastí

Více

I. INFORMACE. Edukaèní centrum praktické anatomie. a Anatomický ústav LF MU v Brnì. pøipravuje

I. INFORMACE. Edukaèní centrum praktické anatomie. a Anatomický ústav LF MU v Brnì. pøipravuje I. INFORMACE Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì pøipravuje PREPARAÈNÍ KURZ ORL CHIRURGIE NOSU A VEDLEJŠÍCH NOSNÍCH DUTIN BRNO 27.11. - 29.11.2013 Místo konání: Anatomický

Více

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru CÉVNÍ CHIRURGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru CÉVNÍ CHIRURGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru CÉVNÍ CHIRURGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických znalostí a praktických zkušeností, které umožní absolventovi provádět

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru AUDIOLOGIE A FONIATRIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru AUDIOLOGIE A FONIATRIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru AUDIOLOGIE A FONIATRIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem vzdělávacího programu v oboru audiologie a foniatrie je příprava odborníka v oblasti poruch a vad mezilidské komunikace,

Více

Název IČO Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov,a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov,a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 2 5 2 6 IČZ smluvního ZZ 2 0 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 S 2 0 N 0 0 2 Název IČO Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov,a.s PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

BRNO 25.11. - 27.11.2014

BRNO 25.11. - 27.11.2014 Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì PREPARAÈNÍ KURZ ORL CHIRURGIE UCHA A SPÁNKOVÉ KOSTI BRNO 25.11. - 27.11.2014 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno Kamenice 3 www.ecpa-cz.com

Více

Prezentace související s FES v eotorinolaryngologii

Prezentace související s FES v eotorinolaryngologii 15.11.4 DOPLŇUJÍCÍ LITERATURA K FES Prezentace související s FES v eotorinolaryngologii 15.2.1 Poznámky k anatomii splanchnokrania (teorie) 15.4 Rhinosinusitis chron. 15.4.1 Systematika rinosinusitid 15.4.2

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získat znalosti a praktické dovednosti umožňující poskytovat komplexní

Více

BRNO 25.11. - 27.11.2014

BRNO 25.11. - 27.11.2014 Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì PREPARAÈNÍ KURZ ORL CHIRURGIE UCHA A SPÁNKOVÉ KOSTI BRNO 25.11. - 27.11.2014 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno Kamenice 3 www.ecpa-cz.com

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

ORÁLNÍ A MAXILOFACIÁLNÍ CHIRURGIE

ORÁLNÍ A MAXILOFACIÁLNÍ CHIRURGIE ORÁLNÍ A MAXILOFACIÁLNÍ CHIRURGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Specializační vzdělávání je určeno pro absolventy akreditovaného zdravotnického magisterského studijního programu zubní lékařství nebo

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU. Příručka pro praxi:

METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU. Příručka pro praxi: SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČLS JEP Příručka pro praxi: METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. Klinika

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní nebo radiologický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R.

Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R. Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R. Oddělení hrudní chirurgie Thomayerova nemocnice Praha Krč Primář: MUDr. Vladislav

Více

Hybridní metody v nukleární medicíně

Hybridní metody v nukleární medicíně Hybridní metody v nukleární medicíně Historie první anatometabolické zobrazování záznam pohybového scintigrafu + prostý RTG snímek (70.léta 20.stol.) Angerova scintilační kamera a rozvoj tomografického

Více

SEPTOPLASTIKA. Příručka pro praxi:

SEPTOPLASTIKA. Příručka pro praxi: Příručka pro praxi: SEPTOPLASTIKA MUDr. Petr Matoušek, Ph.D. MUDr. Jaroslava Hybášková Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

Definice nádorů plic a pleury Jedná se o nádory, které pocházejí z dýchacích cest níže od úrovně laryngu, z plicního parenchymu a z pohrudnice.

Definice nádorů plic a pleury Jedná se o nádory, které pocházejí z dýchacích cest níže od úrovně laryngu, z plicního parenchymu a z pohrudnice. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V OBORU PNEUMOONKOLOGIE Obsah 1. Cíle a definice specializačního vzdělávání.1 2. Minimální požadavky na specializační vzdělávání (praxe, kurzy).1 3. Rozsah požadovaných teoretických

Více

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 6 8 8 7 7 IČZ smluvního ZZ 3 2 0 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 2 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2. Specializovaný výcvik v délce minimálně 36 měsíců...2

Více

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Svitavská nemocnice Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy C E N Í K

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Svitavská nemocnice Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy C E N Í K Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Svitavská nemocnice Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy C E N Í K úhrad za vyšetření, prohlídky a jiné zdravotní, nezdravotní výkony v osobním zájmu fyzických nebo právnických

Více

Využití jednotlivých zobrazovacích metod v ORL Vodička J.

Využití jednotlivých zobrazovacích metod v ORL Vodička J. Využití jednotlivých zobrazovacích metod v ORL Vodička J. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

A N A T O M IE A PA TO LO G IE LE B E Č N Í SPODINY

A N A T O M IE A PA TO LO G IE LE B E Č N Í SPODINY E N DO SKO PIC KÁ CHIRURGIE SPO DINY LEBNÍ OBSAH I. ÚVOD 1 Možnosti endoskopickć chirurgie IR. Lipina. Р. Matoušek)...18 I. I Principy endoskopické chirurgie... 18 I.2 Indikace transnazální endoskopické

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: 8. ČERVNA 205 Cena: 672 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru Cévní chirurgie....3 2. Vzdělávací program oboru Infekční lékařství...26

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 2 7 5 9 7 3 5 IČZ smluvního ZZ 0 3 8 0 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 0 A 3 8 0 Název IČO ALFA MEDICA s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-3 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Název IČO MUDr. Dagmar Pluháčková. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO MUDr. Dagmar Pluháčková. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 6 2 1 5 2 5 5 IČZ smluvního ZZ 7 4 3 1 3 0 0 0 Číslo smlouvy 5 B 7 4 A 0 2 1 Název IČO MUDr. Dagmar Pluháčková PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických znalostí a praktických dovedností, které umožňují samostatně provádět odbornou

Více

15.11.2 ENDOSKOPICKÁ ENDONAZÁLNÍ CHIRURGIE RINOBÁZE. IVAN HYBÁŠEK ISSN 1803-280X eotorinolaryngologie,verze I.2014

15.11.2 ENDOSKOPICKÁ ENDONAZÁLNÍ CHIRURGIE RINOBÁZE. IVAN HYBÁŠEK ISSN 1803-280X eotorinolaryngologie,verze I.2014 15.11.2 ENDOSKOPICKÁ ENDONAZÁLNÍ CHIRURGIE RINOBÁZE IVAN HYBÁŠEK ISSN 1803-280X eotorinolaryngologie,verze I.2014 Výhody: -Obchází přístup ze zevnějška -Nejsou nutné translokace maxilofaciálních a frontobazálních

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

Variace Dýchací soustava

Variace Dýchací soustava Variace 1 Dýchací soustava 21.7.2014 13:15:44 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA DÝCHACÍ SOUSTAVA Dýchací systém Dýchání je děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ OTORINOLARYNGOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ OTORINOLARYNGOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ OTORINOLARYNGOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 2. Specializovaný výcvik v délce minimálně

Více

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Svitavská nemocnice Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy C E N Í K

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Svitavská nemocnice Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy C E N Í K Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Svitavská nemocnice Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy C E N Í K úhrad za vyšetření, prohlídky a jiné zdravotní, nezdravotní výkony v osobním zájmu fyzických nebo právnických

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem vzdělávání ve specializačním oboru paliativní medicína a léčba bolesti je získání specializované způsobilosti

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru nukleární medicína je získání potřebných teoretických a praktických dovedností v

Více

15. pracovní dny chirurgie baze lební ODBORNÝ PROGRAM

15. pracovní dny chirurgie baze lební ODBORNÝ PROGRAM 15. pracovní dny chirurgie baze lební ODBORNÝ PROGRAM Frýdlant v Čechách 12. 13. září 2014 Pořadatel Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, ČLS JEP Sekce chirurgie lební baze as.mudr.

Více

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Datové zdroje dostupné pro monitoring C20 Registr Rektum

Více

Adenoidektomie. Příručka pro praxi: MUDr. Petr Matoušek, Ph.D. MUDr. Martin Formánek

Adenoidektomie. Příručka pro praxi: MUDr. Petr Matoušek, Ph.D. MUDr. Martin Formánek Příručka pro praxi: Adenoidektomie MUDr. Petr Matoušek, Ph.D. MUDr. Martin Formánek Klinika otorinolaryngologie, Fakultní nemocnice Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě MUDr. Jan Mejzlík,

Více

Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE

Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní neurologický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSTVÍ (MEDICÍNA) jedná se o vědu, která se zaobírá zdravím člověka, chorobnými stavy a procesy, které v lidském těle probíhají. Zabývá se možnostmi jejich předcházení,

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 6 6 9 8 0 6 IČZ smluvního ZZ 4 4 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 P 4 4 M 0 0 Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

PŘEHLED NOVÝCH A NOVELIZOVANÝCH VÝKONŮ DLE ODBORNOSTÍ

PŘEHLED NOVÝCH A NOVELIZOVANÝCH VÝKONŮ DLE ODBORNOSTÍ PŘEHLED NOVÝCH A NOVELIZOVANÝCH VÝKONŮ DLE ODBORNOSTÍ celkový počet: 99 výkonů 85 nových výkonů včetně 10 nových výkonů ve veřejném zájmu 14 novelizovaných výkonů 101 vnitřní lékařství - interna 11112

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE ZPPSNP SDBR 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 750 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ

Více

Nemocnice Český Krumlov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice Český Krumlov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 9 5 1 4 9 IČZ smluvního ZZ 3 3 1 Číslo smlouvy 2 C 3 3 N 3 Název IČO Nemocnice Český Krumlov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 7.7.7 / 4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 114/2013 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 114/2013 Sb. Příloha č. 3 k vyhlášce č. 114/2013 Sb. Protokol o zjištění smrti (k 10 zákona č. 285/2002 Sb.) u dětí do 1 roku života Jméno a příjmení:... Rodné číslo:... /... Nebylo-li přiděleno RČ datum narození:...

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 2 7 5 9 7 3 5 1 IČZ smluvního ZZ 0 1 3 8 0 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 0 1 A 3 8 0 Název IČO ALFA MEDICA s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Název IČO Sdružené zdravotnické zařízení Krnov. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Sdružené zdravotnické zařízení Krnov. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 8 4 4 6 4 1 IČZ smluvního ZZ 8 5 6 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 8 5 N 0 0 2 Název IČO Sdružené zdravotnické zařízení Krnov PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

SEZNAM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB U KTERÝCH SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s., POŽADUJE INFORMOVANÝ SOUHLAS PÍSEMNOU FORMOU

SEZNAM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB U KTERÝCH SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s., POŽADUJE INFORMOVANÝ SOUHLAS PÍSEMNOU FORMOU SEZNAM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB U KTERÝCH SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s., POŽADUJE INFORMOVANÝ SOUHLAS PÍSEMNOU FORMOU Vážené dámy, vážení pánové, s ohledem na platné právní předpisy v oblasti poskytování zdravotních

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PLASTICKÁ CHIRURGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PLASTICKÁ CHIRURGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PLASTICKÁ CHIRURGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru je získání teoretických znalostí a praktických dovedností nezbytných pro samostatné

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 05 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 30. ČERVNA 05 Cena: 607 Kč OBSAH:. Vzdělávací program v oboru Nukleární medicína...4. Vzdělávací program v oboru Plastická

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : o š e t ř o v a t e l s t v í, 4. r. D S Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ CHIRURGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ CHIRURGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ CHIRURGIE Cílem specializačního vzdělávání v dětské chirurgii je získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v

Více

Vzdělávací program oboru PLASTICKÁ CHIRURGIE

Vzdělávací program oboru PLASTICKÁ CHIRURGIE Vzdělávací program oboru PLASTICKÁ CHIRURGIE Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní chirurgický kmen v délce minimálně 4 měsíců.... Vlastní specializovaný

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ Markéta Vojtová MAGNETICKÁ REZONANCE MR 1 Nejmodernější a nejsložitější vyšetřovací metoda Umožňuje zobrazit patologické změny Probíhá

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 7 2 4 8 0 9 2 1 IČZ smluvního ZZ 7 2 6 4 9 0 0 0 Číslo smlouvy 5 B 7 2 A 2 6 2 Název IČO MUDr. Igor Marek PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE ČÁSTKA 5 l VĚSTNÍK Vzdělávací program oboru Dětská neurologie 57 Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 57 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...

Více

Obsah. ČÁST 1 - Vyšetřovací postupy, metody odběru biologického materiálu

Obsah. ČÁST 1 - Vyšetřovací postupy, metody odběru biologického materiálu v ČÁST 1 - Vyšetřovací postupy, metody odběru biologického materiálu Všeobecné vyšetřovací postupy 3 Fixace pacienta 3 Odběry krve 14 Odběr venózní krve 14 Odběr arteriální krve 17 Zpracování vzorků 19

Více

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Trauma ledviny Představuje 1-5% všech traumat břicha Nejčastější poraněný orgán břicha Příčiny- tupé poranění častější

Více

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním i ekonomickým dopadem

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Traumata obličejového skeletu. H.Mírka, J. Baxa, J. Ferda KZM LF UK a FN Plzeň

Traumata obličejového skeletu. H.Mírka, J. Baxa, J. Ferda KZM LF UK a FN Plzeň Traumata obličejového skeletu H.Mírka, J. Baxa, J. Ferda KZM LF UK a FN Plzeň Úrazy obličeje narůstající frekvence autonehody (70 %) násilné činy sport Úloha zobrazovacích metod diagnostika plánování rekostrukce

Více

Akutní stavy v otorinolaryngologii. Pokorný J., Kincl J. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF UP a FN Olomouc

Akutní stavy v otorinolaryngologii. Pokorný J., Kincl J. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF UP a FN Olomouc Akutní stavy v otorinolaryngologii Pokorný J., Kincl J. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF UP a FN Olomouc 2 nejzávažnější symptomy Krvácení Dušnost Vyžadují okamžitou intervenci bez

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

BAHA IMPLANTÁT. Příručka pro praxi:

BAHA IMPLANTÁT. Příručka pro praxi: Příručka pro praxi: BAHA IMPLANTÁT MUDr. Jan Bouček, Ph.D. MUDr. Jiří Skřivan, CSc. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, katedra IPVZ, Praha Základní pojmy Sluchová

Více

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní, chirurgický nebo pediatrický kmen v délce

Více

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029 Klinický materiál odeslaný do laboratoře je zpracován dle standardních postupů (SOP) a vyšetření je kódováno dle sazebníku zdravotnických. O dalším vyšetřovacím postupu rozhoduje lékař se specializovanou

Více

Ošetřování N se zánětem VDN

Ošetřování N se zánětem VDN Ošetřování N se zánětem VDN Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: sinusitis = zánět

Více

Endoskopie. Biofyzikální ústav LF MU. Projekt FRVŠ 911/2013

Endoskopie. Biofyzikální ústav LF MU. Projekt FRVŠ 911/2013 Biofyzikální ústav LF MU Vyšetřovací metoda umožňující zjištění stavu tělních dutin nebo hlouběji uložených dutých orgánů těla. Využívá se přímé nebo nepřímé cesty. K vyšetření je třeba speciálně upravených

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem vzdělávání ve specializačním oboru anesteziologie a resuscitace je získání specializované způsobilosti osvojením

Více

Název IČO Nemocnice Jihlava, příspěvková organizac

Název IČO Nemocnice Jihlava, příspěvková organizac IČO 0 0 0 9 0 6 8 IČZ smluvního ZZ 7 6 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 J 7 6 M 0 0 1 Název IČO Nemocnice Jihlava, příspěvková organizac PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Revize klasifikace DRG analýzou homogenity a zahraničních systémů

Revize klasifikace DRG analýzou homogenity a zahraničních systémů Revize klasifikace DRG analýzou homogenity a zahraničních systémů Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012 Národní referenční centrum Autor: Petr Čech Datum: 2.9.2012 Revize klasifikace DRG analýzou

Více

SYLABUS PRAXE U PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

SYLABUS PRAXE U PRAKTICKÉHO LÉKAŘE SYLABUS PRAXE U PRAKTICKÉHO LÉKAŘE Cíl praxe : Osvojení vztahu k pacientovi a komplexního přístupu k jeho zdravotním problémům : diagnostika a léčebná péče aspekty společenské, psychosociální, ekonomické,

Více