OTORINOLARYNGOLOGIE - CHIRURGIE HLAVY A KRKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OTORINOLARYNGOLOGIE - CHIRURGIE HLAVY A KRKU"

Transkript

1 UNION EUROPEENNE DES MEDECINS SPECIALISTES (UEMS) EUROPEAN UNION OF MEDICAL SPECIALISTS (UEMS) OTORINOLARYNGOLOGIE - CHIRURGIE HLAVY A KRKU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVOD Sekce otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku UEMS sestavila pro tuto specializaci evropský vzdělávací program. Program by měl sloužit jako návod pro výuková pracoviště a měl by pomoci dosáhnout evropských standardů tak, jak byla stanovenou evropskou komisí UEMS. DEFINICE Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku je obor, které se zabývá onemocněními, traumaty a malformacemi ucha, temporální kosti a laterobaze, nosu, vedlejších nosních dutin a rinobaze, dutinou ústní, hltanem, hrtanem, tracheou a jícnem, dále oblastí krku, štítné žlázy, slinných a slzných žláz a přilehlých struktur jak u dětí tak u dospělých. Zahrnuje i vyšetřování a léčbu postižení sluchového a rovnovážného aparátu, orgánů čichu a chuti, hlavových nervů a onemocnění, jejichž součástí je postižení prostředků mezilidské komunikace jako je řeč nebo postižení hlasového aparátu. Některá onemocnění přilehlých oblastí lidského těla diagnostikovaná otolaryngologem jsou řešena pomocí úzké spolupráce s příslušnými odborníky. PROGRAM VÝCVIKU Vzdělávací program se skládá z následujících částí: 1 1. Získávání znalosti o základních principech chirurgie obecně, teoretických znalostí anatomie, fyziologie, patologie, etiologie a symptomatologie a léčby

2 onemocnění ucha, temporální kosti a laterobaze, nosu, vedlejších nosních dutin a rinobaze, dutiny ústní, hltanu, hrtanu, trachey a jícnu, krku, štítné žlázy, slinných a slzných žláz a přilehlých struktur. Zvláštní důraz by měl být kladen na teoretické základy audiologie, foniatrie, vestibulárních poruch, alergie, imunologie, onkologie a základních principů plastické a rekonstrukční chirurgie. 2. Školenci by měli mít přístup k nástrojům pro disekci temporální kosti a paranazálních dutin. Měli by být schopni se seznámit se základními technikami chirurgie ucha a laterobaze, nosu, vedlejších nosních dutin a rinobaze, dutiny ústní, hltanu, hrtanu, trachey a jícnu, krku, štítné žlázy, slinných a slzných žláz a přilehlých struktur pomocí reálného přístupu či virtuálních technik. 3. Postupné nabývání zodpovědnosti a zkušenosti v chirurgii, které bude zaznamenáváno v logbooku. 4. Seznam předepsaných diagnostických metod a postupů (A), nechirurgických procedur (B) a chirurgických výkonů (C) sestavený ORL sekcí při UEMS je k dispozici na stranách Evropský vzdělávací program vyžaduje důkladný záznam všech dovedností a operačních výkonů ve sloupcích označených jako "Obecné" v oddílu o chirurgických dovednostech. Vývoj způsobilosti školence musí být potvrzen školitelem. Rozlišují se 3 kategorie školení: (a) Školenec asistuje školiteli (s) Školenec vykonává proceduru samostatně s dohledem či za přímé asistence školitelem (i) Školenec provádí proceduru zcela samostatně, školitel je školenci k dispozici. 6. Logbook dále slouží pro potřeby Evropských vzdělávacích výměnných programů a poskytuje úvod do pokročilých dovedností v daném oboru. HODNOCENÍ A ZKOUŠKA 1. V evropském vzdělávacím programu může být zahrnuta zkouška z teoretických a praktických znalostí. Školenec se v tomto ohledu řídí národními předpisy. 2. Aby školenec získal osvědčení o dosažení způsobilosti, musí dosáhnout požadovaných znalostí a dovedností předepsaných evropskou komisí ještě před tím, než začne samostatně vykonávat praxi ORL-specialisty. 2

3 3. Každý školenec musí bezpečně ovládat veškeré diagnostické a léčebné postupy (chirurgické a nechirurgické) související s oborem otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. 4. Školitel je plně zodpovědný za potvrzení, že školenec je kompetentní k provádění procedur vyznačených v logbooku v kolonkách označených jako "obecné", což stvrdí svým podpisem a datem (kdy bylo kompetence dosaženo) do kolonky č Obsah logbooku bude průběžně aktualizován evropskou komisí s ohledem na nové poznatky. OBSAH LOGBOOKU Logbook je rozdělen do 6 sekcí. I II III IV V VI Základní znalosti Otologie Nos a vedlejší nosní dutiny Hrtan, tracheobronchiální strom Dutina ústní, hltan, jícen Hlava a krk, estetická chirurgie Nezbytná je znalost a pochopení položek uvedených v sekci I Základní znalosti. Následující sekce II - VI shrnují současnou náplň oboru ORL a chirurgie hlavy a krku. Požadované znalosti, zkušenosti a dovednosti jsou rozděleny do jednotlivých pododdílů: A B C Diagnostické postupy Nechirurgické procedury Chirurgické výkony Školenec musí znát a ovládat jednotlivé diagnostické a nechirurgické postupy. Sloupce v pododdílu logbooku (C) Chirurgické výkony jsou rozděleny do dvou částí. 1. Základní Pod tímto nadpisem jsou vyjmenovány procedury, jejichž zvládnutí každým školencem v programu ORL a chirurgie hlavy a krku je nezbytné do konce výcvikového období, aby byla zajištěna lékařská péče, která naplňuje doporučení sekce a komise UEMS k dosažení a udržení nejvyšších standardů. 2. Pokročilé 3 Pod tímto nadpisem jsou vyjmenovány dovednosti a chirurgické výkony prováděné na univerzitních pracovištích a ve specializovaných centrech. Od školence není

4 vyžadováno, aby byl schopen dané procedury provádět během výcviku v rámci evropského programu, ale měl by tyto postupy znát. Rozvoj dovedností školence musí být každoročně zaznamenáván (od 1. do 5. roku) s uvedením počtu procedur provedených v rámci jednotlivých kategorií: (a) Školenec asistuje školiteli (s) Školenec vykonává proceduru samostatně s dohledem či za přímé asistence školitelem (i) Školenec provádí proceduru zcela samostatně, školitel je školenci k dispozici. Například: 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok a s i a s i a s i a s i a s i Myringoplastika Dosáhne-li školenec kompetence v pro danou proceduru, školitel potvrdí správnost postupu pomocí podpisu s datem ve sloupci 6. STANOVY VZDĚLÁVÁNÍ A STÁŽOVÁNÍ Školencům doporučujeme seznámit se se Stanovami o specializačním vzdělávání v medicíně UEMS na Sekce a komise ORL a chirurgie hlavy a krku upravila tento dokument v červnu 2001 podle potřeb ORL oboru. Upravený dokument je k dispozici na stránkách Webová stránka dále obsahuje ujednání UEMS o: 1. Postgraduálním vzdělávání 2. Zabezpečování kvality 3. Návštěvě výukových center. Informace o logbooku jsou rovněž dostupné v elektronické podobě. 4

5 STÁŽ NA VÝCVIKOVÉM PRACOVIŠTI Školenec: Jméno Příjmení Datum narození Datum zahájení a ukončení výcviku Výcvikové centrum Jméno školitele Podpis školitele V případě potřeby je možné pořídit další kopie této tabulky. 5

6 ÚČAST NA AKREDITOVANÝCH KURZECH A KONGRESECH Datum Název akce Poznámky V případě potřeby je možné pořídit další kopie této tabulky. Další detaily dle jednotlivých národních předpisů. 6

7 UEMS VZDĚLÁVACÍ LOGBOOK PRO OTORINOLARYNGOLOGII CHIRURGII HLAVY A KRKU UKONČENÍ VÝCVIKU Školenec: Jméno Příjmení Datum narození Datum zahájení výcviku: Datum ukončení výcviku: Hlavní výcvikové pracoviště Jméno školitele Já, školitel, potvrzuji, že záznam nechirurgických i chirurgických výkonů uvedený výše je správný. Datum: Podpis školitele: Já, školenec, potvrzuji, že uvedené diagnostické, nechirurgické a chirurgické výkony jsem provedl osobně, nebo asistoval při jejich provádění. Datum: Podpis školence: 7

8 I. Základní znalosti Znalosti základů 1 Urgentní medicína a resuscitace 2 Infekční nemoci 3 Antimikrobiální léčba 4 Transfuze, křížový pokus, podávání krevních derivátů 5 Hemostáza 6 Onkologie 7 Hojení ran 8 Základní chirurgické postupy 9 Základy plastické a rekonstrukční chirurgie 10 Transplantační medicína 11 Traumatologie měkkých tkání a kostěného skeletu 12 Imunologie 13 Endokrinologie 14 Perorální a parenterální výživa 15 Základy psychosomatické medicíny 16 Radiační ochrana 17 Řízení kvality v medicíně 18 Etické základy a informovaný souhlas v medicíně 19 Sociální péče 20 Základy nutriční medicíny 21 Základní laboratorní metody 22 Základní laboratorní techniky indikace, správný odběr a zacházení se vzorky interpretace výsledků 23 Normální hodnoty krevních testů 24 Bakteriologie/mykologie 25 Základy detekce plísní 26 Antibiotická terapie 27 Analýza nádorových markerů 28 Alergologické laboratorní testy 8

9 Školenec musí ovládat a chápat procedury a postupy. Datum splnění Podpis

10 II. Otologie A. Vyšetřovací metody a) KLINICKÉ VYŠETŘENÍ 1 Otoskopie 2 Endoskopie 3 Mikroskopie b) SLUCHOVÁ FUNKCE 4 Sluchový distanční test 5 Ladičkové zkoušky 6 Impedanční audiometrie 7 Tónová audiometrie 8 Řečová audiometrie 9 Nadprahová audiometrie 10 Objektivní sluchové testy audiometrie evokovaných potenciálů (ERA,BERA) otoakustické emise (OAE) 11 Dětská audiologie skríningové metody objektivní metody subjektivní metody c) VESTIBULÁRNÍ FUNKCE 12 Spontánní nystagmus 13 Provokovaný nystagmus polohový nystagmus kalorické testy elektronystagmografie d. rotační testy e. spinální reflexy (Unterberger, Romberg) f. posturografie g. videonystagmografie 10

11 Školenec musí ovládat a chápat procedury a postupy Datum splnění Podpis d. e. f. g. 11

12 d) FUNKCE LÍCNÍHO NERVU 14 Topodiagnostické zkoušky např. Schirmerův test, chuťové testy, stapediální reflex 15 Neurofyziologické zkoušky stimulační testy elektromyografie e) INTERPRETACE VÝSLEDKU ZOBRAZOVACÍCH METOD 16 RTG, CT, MRI, angiografie B. Nechirurgické postupy 17 Farmakologická léčba a/nebo rehabilitace 18 Ušní infekce 19 Percepční porucha sluchu 20 Tinnitus 21 Vertigo a porucha rovnováhy 22 Paréza/ plegie lícního nervu 23 Pooperační péče 23 Kompenzace nedoslýchavosti sluchadlem (vyšetření, přidělení) Operatér Pozorovatel s i C. Chirurgické postupy 24 Disekce spánkové kosti (na preparátu) X 25 Lokální a svodná anestezie X 26 Léčba othematomu X 27 Odstranění osteomu X 28 Otoplastika X 29 Meatoplastika X 30 Odstranění cizího tělesa X 31 Polypy zevního zvukovodu X 32 Myringotomie X 33 Ventilační trubička X 34 Myringoplastika X 35 Tympanotomie X 36 Antrotomie X 37 Mastoidektomie jednoduchá X modifikovaná X radikální X 12

13 Školenec musí ovládat a chápat procedury a postupy Datum splnění Podpis Postup osvojení chirurgických dovedností 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok a s i a s i a s i a s i a s i Datum dosažení znalosti

14 Operatér Pozorovatel s i 38 Tympanoplastika (rekonstrukce kůstek) X 39 Implantace protézky středoušní protézka X BAHA X kochleární implantát X 40 Stapedektomie / stapedotomie X 41 Sakotomie X 42 Neurektomie (sekce vestibulárního nervu) X 43 Operace vestibulárního schwanomu X 44 Operace lícního nervu dekomprese X štěp X monitorace X 45 Operace glomus tumoru X 46 Petrosektomie X 47 Operace baze lební (otobaze) s rekonstrukcí X 48 Korekce malformací boltec X fistula X zevní zvukovod X d. střední ucho X 49 Rekonstrukce úrazu boltec X zevní zvukovod X 50 Operace nádorů střední a vnitřní ucho včetně nervů, cév a tvrdé pleny oblasti spánkové kosti X boltec X zevní zvukovod X střední a vnitřní ucho včetně nervů, cév a tvrdé pleny oblasti spánkové kosti X 14

15 Postup osvojení chirurgických dovedností Celkový 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok počet výkonů a s i a s i a s i a s i a s i d. Datum dosažení znalosti 15

16 16 III. Nos a vedlejší dutiny nosní A. Vyšetřovací metody a) KLINICKÉ VYŠETŘENÍ 1 Celkové zhodnocení zevního vzhledu, znalost etnických variant 2 Zhodnocení estetických proporcí tváře 3 Důsledky stárnutí v oblasti obličeje 4 Přední a zadní rinoskopie 5 Endoskopie 6 Mikroskopie 7 Fotografická dokumentace b) FUNKČNÍ TESTY 8 Rinomanometrie 9 Akustická rinomanometrie 10 Čichové testy (subjektivní, objektivní) 11 Testy ciliární funkce c) ZOBRAZOVACÍ METODY 12 Sonografie (a- a b-mod) 13 RTG 14 Interpretace CT MRI isotopový scan (scinti-scan) d. angiografie d) ALERGOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ 15 Epikutánní alergenové testy 16 Intrakutánní alergenové testy (Prick, Scratch) 17 Nazální provokační testy 18 Cytologie nosní sliznice 19 Eliminační testy 20 Interpretace serologických testů (RAST, IgE) B. Nechirurgické postupy 21 Farmakologická léčba 22 Specifická imunoterapie (desenzitizace) 23 Léčba anafylaktické reakce

17 Školenec musí ovládat a chápat procedury a postupy Datum dosažení Podpis d

18 Operatér Pozorovatel s i C. Chirurgické postupy Nos 24 Lokální a svodná anestezie X 25 Léčba epistaxe X nosní tamponáda X kauterizace nosní sliznice X 26 Odstranění cizích těles X 27 Polypektomie X 28 Chirurgie skořep X 29 Repozice fraktury nosních kůstek X 30 Incize abscesu X 31 Septoplastika X 32 Revizní septoplastika X 33 Oprava nosní perforace X 34 Zavřená rinoplastika X 35 Otevřená rinoplastika X 36 Revizní rinoplastika X 37 Komplikovaná rinoplastika X 38 Augmentační rinoplastika X 39 Rinoplastika u pacientů s rozštěpem X 40 Redukční rinoplastika X 41 Operace rinofymy X 42 Korekce malformací (např. choanální atresie, fistuly, dermoid, atd.) 43 Léčba bezprostředních pooperačních komplikací X Vedlejší nosní dutiny 44 Endoskopie dutin X 45 Laváž antra X 46 Endoskopická antrostomie X 47 Operace dle Caldwell-Luc X 48 Drenáž frontálního sinu X 49 Zevní operace frontálního sinu X X 18

19 Postup osvojení chirurgických dovedností Celkový 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok počet výkonů a s i a s i a s i a s i a s i Datum získání znalosti

20 Operatér Pozorovatel s i 50 Zevní etmoidektomie X 51 Endonazální etmoidektomie X 52 Frontoetmoidektomie (endoskopická, mikroskopická) X 53 Operace sfenoidu X 54 Revizní operace dutin X 55 Uzávěr oroantrální fistuly X 56 Ligatura maxilární a etmoidální arterie X 57 Orbitální dekomprese X 58 Dakryocystorinostomie X 59 Management rinolikvorey X 60 Operace tumorů nosu maxilektomie (parciální, totální) X laterální rinotomie X midfacial degloving X d. kombinované přístupy do přední jámy lební X e. orbitotomie X f. exenterace orbity X g. chirurgie přední jámy lební (včetně osteoplastických laloků, plastiky dury apod.) X 61 Traumatologie poranění měkkých tkání X fraktury nosu X hematom septa X d. fraktury vedlejších dutin nosních X e. fraktury orbity včetně blow out fraktury X f. fraktury zygomatického komplexu X g. dekomprese optického nervu X h. rekonstrukce přední jámy lební X 20

21 Postup osvojení chirurgických dovedností Celkový počet 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok výkonů a s i a s i a s i a s i a s i Datum získání znalosti d. e. f. g. 61 d. e. f. g. h. 21

22 IV. Hrtan. Tracheobronchiální strom A. Vyšetřovací metody a) KLINICKÉ VYŠETŘENÍ (dospělých a dětí) 1 Nepřímá laryngoskopie 2 Vyšetření flexibilní optikou hrtan, průdušnice, bronchy, s nebo bez laváže a odběru cytologie 3 Stroboskopie 4 Direktní laryngoskopie s nebo bez mikrobiologických stěrů 5 Mikrolaryngoskopie 6 Endolaryngeální, endotracheální a endobronchiální biopsie b) HODNOCENÍ ZOBRAZOVACÍCH METOD 7 Sonografie, RTG, CT, MRI, PET c) VYŠETŘENÍ 8 Metody analýzy hlasu 9 Elektromyografie B. Nechirurgické postupy 10 Péče o profesionální hlas 11 Hlasová rehabilitace po laryngektomii parciální/totální (péče o hlasovou protézu) 12 Farmakologická léčba onemocnění hrtanu a trachey Operatér Pozorovatel s i C. Chirurgické postupy 13 Topická, lokální a svodná anestezie X 14 Odstranění cizího tělesa z hrtanu, průdušnice a bronchu X 15 Endotracheální intubace X 16 Tracheotomie-tracheostomie, včetně punkční X 17 Plastika tracheostomatu X 18 Incize membrana cricothyreoidea X 19 Endolaryngeální, endotracheální a bronchiální laserová chirurgie X 20 Chirurgická léčba jednostranné parézy hlasivky X 21 Chirurgická léčba oboustranné parézy hlasivek X 22

23 Školenec musí ovládat a chápat procedury a postupy Datum splnění Podpis Postup osvojení chirurgických dovedností Celkový 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok počet výkonů a s i a s i a s i a s i a s i Datum získání znalosti

24 Operatér Pozorovatel s i 22 Fonochirurgie Chirurgie hrtanových chrupavek (tyreoplastika) X Medializace (augmentace) hlasových vazů X Aplikace botulotoxinu X Ošetření a léčba uzavřených a otevřených poranění hrtanu a 23 trachey CHIRURGIE HRTANOVÝCH, TRACHEÁLNÍCH A BRONCHIÁLNÍCH NÁDORŮ 24 Endoskopická léčba časných stadií malignit X 25 Endoskopické laserové výkony pro nádory horních cest dýchacích a polykacích 26 Laryngektomie totální X parciální X 27 Laryngo-faryngo-ezofagektomie s rekonstrukcí lalokem či střevem X 28 Indukce hlasové protézy X 29 Léčba laryngeálních a tracheálních stenóz X 30 Zavedení tracheálního a bronchiálního stentu X 31 Léčba tracheo-ezofageální fistuly u dospělých X ONEMOCNĚNÍ HRTANU, TRACHEY A BRONCHŮ U DĚTÍ 32 Diagnostika a léčba akutní obstrukce dýchacích cest u dětí X CHIRURGICKÁ LÉČBA VROZENÝCH VAD 33 Supraglotická stenóza X 34 Diafragma hrtanu X 35 Subglotický hemangiom X 36 Paréza hlasivek X 37 Rozštěp hrtanu X 38 Cévní útlak (kardiovaskulární malformace) CHIRURGICKÁ LÉČBA ZÍSKANÝCH PATOLOGIÍ U DĚTÍ 39 Papilomatóza hrtanu X 40 Stenóza trachey X 41 Inhalační poranění X X X X 24

25 Postup osvojení chirurgických dovedností Celkový 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok počet výkonů a s i a s i a s i a s i a s i 22 Datum získání znalosti

26 A. Vyšetřovací postupy a) KLINICKÉ VYŠETŘENÍ V. Dutina ústní, farynx a jícen 1 Vyšetření dutiny ústní a orofaryngu včetně palpace 2 Endoskopické vyšetření dutiny ústní, faryngu a jícnu flexibilními a rigidními endoskopy včetně odběrů bioptických vzorků, výtěrů, výplachů a souvisejících technik 3 Gustometrie 4 Funkční testy polykání 5 Principy hodnocení a diagnostiky syndromu spánkové apnoe 6 Principy hodnocení poruch řeči a rehabilitace řeči a hlasu b) INTERPRETACE ZOBRAZOVACÍCH METOD 7 Sonografie, konvenční RTG, RTG polykacího aktu, OPG, CT, MRI 8 B. Nechirurgické postupy Diagnostika a interpretace nálezů poruch polykání včetně refluxní choroby jícnu, faryngu a laryngofaryngeálního refluxu 9 Farmakologická léčba 10 Rehabilitace polykání 11 Nechirurgická léčba syndromu spánkové apnoe a ronchopatie Operatér Pozorovatel C. Chirurgické postupy s i 12 Lokální a svodná anestezie X 13 Adenoidektomie X 14 Tonzilektomie X 15 Paratonzilární absces (tonzilektomie za horka) X 16 Ošetření krvácení po tonzilektomii X 17 Drenáž abscesů peri- a retrotonzilárního X para- a retro-faryngeálního X kořene jazyka X 18 Korekce vrozených vad linguální frenulum X ranula X cysty X d. makroglosie X 26

27 Školenec musí ovládat a chápat procedury a postupy Datum získání způsobilosti Podpis Postup osvojení chirurgických dovedností Celkový počet 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok výkonů a s i a s i a s i a s i a s i Datum získání znalosti d. 27

28 Operatér s i Pozorovatel 19 Sialendoskopie X 20 Transorální odstranění sialolitu X 21 Transpozice vývodu slinné žlázy X 22 Litotripse X 23 Odstranění cizího tělesa X 24 Operace Zenkerova divertiklu (zevně či endoskopicky) X 25 Endoskopická biopsie a staging nádorů X 26 Faryngostomie X 27 Uzávěr faryngostomie X 28 Krikofaryngeální myotomie X 29 Ošetření poranění a úrazů jednoduchá poranění X sdružená poranění X Chirurgická léčba nádorových onemocnění 30 Laserová chirurgie v dutině ústní a orofaryngu X 31 Resekce jazyka parciální glosektomie X hemiglosektomie X totální glosektomie X 32 Rekonstrukce jazyka X 33 Mikrovaskulární anastomóza X 34 Resekce, osteosyntéza a rekonstrukce mandibuly X 35 Faryngotomie X 36 Faryngektomie parciální X totální X 37 Chirurgická léčba nádorů nosohltanu X 38 Chirurgická léčba nádorů orofaryngu a rekonstrukce po těchto operacích 39 Resekce rtu a jeho plastická rekonstrukce jednoduchá X X 40 komplexní X Chirurgická léčba chrápání a obstrukčního SAS včetně radiofrekvenční chirurgie, UPPP a LAUP X 28

29 Postup osvojení chirurgických dovedností Celkový 1. rok 2.rok 3. rok 4. rok 5. rok počet výkonů a s i a s i a s i a s i a s i Datum získání znalosti

30 VI. Hlava a krk, estetická chirurgie A. Vyšetřovací metody a mezioborový přístup a) KLINICKÉ VYŠETŘENÍ 1 Vyšetření hlavových nervů klinicky elektrofyziologické testy 2 Funkční testy salivace 3 Aspirační biopsie tenkou jehlou b) INTERPRETACE NÁLEZŮ ZOBRAZOVACÍCH METOD 4 RTG 5 CT, MRI 6 Sonografie a PET 7 Plánování léčebné strategie B. Nechirurgické postupy 8 Farmakologická léčba 9 Konzervativní léčba poranění 10 Chemoradioterapie 11 Aplikace botulotoxinu Operatér Pozorovatel C. Chirurgické postupy s i 12 Topická, místní a svodná anestézie X 13 Postupy při hojení ran léčba rány s rozpadem X léčba jizevnaté tkáně X 14 Léčba otevřených krčních poranění X 15 Péče o píštěle X 30

31 Školenec musí ovládat a chápat procedury a postupy Datum získání způsobilosti Podpis Postup osvojení chirurgických dovedností Celkový 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok počet výkonů a s i a s i a s i a s i a s i Datum získání způsobilosti

32 16 Chirurgické řešení Operatér s i branchiální cysty X benigní tumory X píštěle X 17 Incize a drenáž abscesu X 18 Chirurgie kožních nádorů benigní kožní nádory X maligní kožní nádory X melanom X Pozorovatel 19 Korekce malformací X LÉČBA PORANĚNÍ Řešení poranění měkkého patra a přední a laterální 20 obličejové části 21 Sdružená poranění přední a laterální obličejové části X 22 Osteosyntéza X CHIRURGIE HLAVOVÝCH NERVŮ (N.V, Nn.VII-XII) 23 Nalezení, dekomprese, neurolýza X 24 Plastická rekonstrukce X DISEKCE 25 Odstranění krčních uzlin X 26 Bloková krční disekce selektivní bloková krční disekce obl. I až III X selektivní bloková krční disekce obl. I až V X modifikovaná bloková krční disekce X d. radikální bloková krční disekce X e. rozšířená bloková krční disekce X 27 Nádory měkkého patra X 28 Cévní nádory X 29 Nádory nervového původu X CHIRURGIE SLINNÝCH ŽLAZ 30 Odstranění podčelistní slinné žlázy X 31 Odstranění podjazykové slinné žlázy X 32 Odstranění malých žláz X 33 Parotidektomie částečná parotidektomie X superficiální parotidektomie X subtotální parotidektomie X d. totální parotidektomie X e. radikální parotidektomie X X 32

33 Postup osvojení chirurgických dovedností Celkový 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok počet výkonů a s i a s i a s i a s i a s i Datum získání znalosti d. e d. e. 33

34 Operatér Pozorovatel s i CÉVNÍ CHIRURGIE 34 Preparace a podvazy cév X 35 Katetrizace vena jugularis interna X 36 Cévní štěpy X 37 Mikrovaskulární anastomózy X CHIRURGIE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY 38 Hemityroidektomie X 39 Totální tyroidektomie X 40 Paratyroidektomie X 41 Krční disekce oblasti VI X PLASTICKÁ A REKONSTRUKČNÍ CHIRURGIE 42 Místní posuny, rotační laloky X 43 Volný kožní lalok X 44 Rozšířená plastická rekonstrukce myofasciální laloky X myokutánní laloky X mikrovaskulární laloky X 45 Obličejové rekonstrukce dynamická plastika muskulárním lalokem X statické procedury X face-lifting X d. blefaroplastika X e. výkony v oblasti brady X 46 Kostní náhrady X 47 Chrupavčité náhrady X Obrna lícního nervu 48 Klasifikace X 49 Implantace kovových materiálu do oblasti víček X 50 Přesun m.temporalis X 51 Sub-orbicularis Oculi Fat Pad (S.O.O.F.) technika X 52 Tarsorafie X 34

35 Postup osvojení chirurgických dovedností Celkový počet 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok výkonů a s i a s i a s i a s i a s i Datum získání znalosti d. e

36 Operatér Pozorovatel s i ESTETICKÁ CHIRURGIE 53 Facelifting včetně endoskopického přístupu X 54 Blefaroplastika horního víčka X 55 Blefaroplastika dolního víčka X 56 Otoplastika X 57 Genioplastika X 58 Liposukce X 59 Obličejový resurfacing X 60 Botox X 61 Injekční a implantabilní materiály používané při plastice rtů/odstraňování vrásek 62 Genioplastika / mentoplastika X 63 Vypadávání vlasů X X 36

37 Postup osvojení chirurgických dovedností Celkový počet 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok výkonů a s i a s i a s i a s i a s i Datum získání znalosti

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ROČ NÍK 2003 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Indikační kritéria pro zobrazovací metody - upravený český překlad dokumentu

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 2022 Obsah 1. Název Programu... 3 2. Právní rámec Programu... 3 3. Poskytovatel... 3 4. Identifikační kód Programu... 4 5. Doba

Více

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění. Číslo. Lázeňské místo

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění. Číslo. Lázeňské místo Seznam lázeňských míst, ve kterých má VZP ČR smluvní partnery a Odborná kritéria pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče k Indikačnímu seznamu pro dospělé Číslo indikace I Indikace Kontraindikace

Více

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán České republiky Pandemický plán České republiky 0 Předmluva Znalosti získané v průběhu pandemií 20. století vedly vládu ČR již v roce 2001 k vypracování prvního plánu pro případ nutnosti opět čelit chřipkové pandemii.

Více

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard Téma: Odběr biologického materiálu vydání č. 3 Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. Žďárská 610, Nové Město na Moravě, 592 31 STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie. Diplomová práce. Autor: Bc. Lucie Richterová Fyzioterapie

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie. Diplomová práce. Autor: Bc. Lucie Richterová Fyzioterapie Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie CO JE TO VLASTNĚ VEGETATIVNÍ STAV? Diplomová práce Autor: Bc. Lucie Richterová Fyzioterapie Vedoucí práce: MUDr. Tomáš Gabrhelík,

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2009. Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2009. Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč OBSAH: 1. Cenový předpis o regulaci cen zdravotní péče a specifických zdravotních výkonů.........

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE PODLE ZÁKONA Č. 258/2000 SB., O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ schváleny MZ ČR dne 21. 3. 2006 ZMOCNĚNÍ Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Více

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE Jana Krejčíková Profese lékaře je tradiční profesí s historií sahající do nejstarších dob lidské civilizace, která měla prakticky vždy určité výsadní

Více

Výukový materiál pro stomatologickou

Výukový materiál pro stomatologickou FOND ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 2010 FRVŠ 1403/2010/G1 Výukový materiál pro stomatologickou biomechaniku (závěrečná zpráva projektu) Řešitel: Ing. Petr Marcián Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka Uèební text vzniklý v rámci projektu spolufinancovaného evropským sociálním fondem a státním rozpoètem ÈR s názvem Zvýšení kvality praktického vzdìlání studentù studijního programu Biomedicínská a klinická

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Uvedené diagnózy nejsou omezujícím výčtem diagnóz pro přiznání invalidity pro účely vzniku nároku na pojistné plnění.

Uvedené diagnózy nejsou omezujícím výčtem diagnóz pro přiznání invalidity pro účely vzniku nároku na pojistné plnění. Příloha A: Diagnózy rozhodující pro přiznání plnění za invaliditu 1., 2., a 3. stupně U níže uvedených definic diagnóz postupuje pojistitel tak, že považuje podmínku vzniku invalidity za prokázanou, bez

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

XXXVIII. český radiologický kongres

XXXVIII. český radiologický kongres XXXVIII. český radiologický kongres 0.. října 0 Olomouc Kardiovaskulární radiologie, uroradiologie, varia strana 37 Program XXXVIII. českého radiologického kongresu 0 sál EVROPA Středa 0. října 0.00 Zahájení.30

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více