OTORINOLARYNGOLOGIE - CHIRURGIE HLAVY A KRKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OTORINOLARYNGOLOGIE - CHIRURGIE HLAVY A KRKU"

Transkript

1 UNION EUROPEENNE DES MEDECINS SPECIALISTES (UEMS) EUROPEAN UNION OF MEDICAL SPECIALISTS (UEMS) OTORINOLARYNGOLOGIE - CHIRURGIE HLAVY A KRKU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVOD Sekce otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku UEMS sestavila pro tuto specializaci evropský vzdělávací program. Program by měl sloužit jako návod pro výuková pracoviště a měl by pomoci dosáhnout evropských standardů tak, jak byla stanovenou evropskou komisí UEMS. DEFINICE Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku je obor, které se zabývá onemocněními, traumaty a malformacemi ucha, temporální kosti a laterobaze, nosu, vedlejších nosních dutin a rinobaze, dutinou ústní, hltanem, hrtanem, tracheou a jícnem, dále oblastí krku, štítné žlázy, slinných a slzných žláz a přilehlých struktur jak u dětí tak u dospělých. Zahrnuje i vyšetřování a léčbu postižení sluchového a rovnovážného aparátu, orgánů čichu a chuti, hlavových nervů a onemocnění, jejichž součástí je postižení prostředků mezilidské komunikace jako je řeč nebo postižení hlasového aparátu. Některá onemocnění přilehlých oblastí lidského těla diagnostikovaná otolaryngologem jsou řešena pomocí úzké spolupráce s příslušnými odborníky. PROGRAM VÝCVIKU Vzdělávací program se skládá z následujících částí: 1 1. Získávání znalosti o základních principech chirurgie obecně, teoretických znalostí anatomie, fyziologie, patologie, etiologie a symptomatologie a léčby

2 onemocnění ucha, temporální kosti a laterobaze, nosu, vedlejších nosních dutin a rinobaze, dutiny ústní, hltanu, hrtanu, trachey a jícnu, krku, štítné žlázy, slinných a slzných žláz a přilehlých struktur. Zvláštní důraz by měl být kladen na teoretické základy audiologie, foniatrie, vestibulárních poruch, alergie, imunologie, onkologie a základních principů plastické a rekonstrukční chirurgie. 2. Školenci by měli mít přístup k nástrojům pro disekci temporální kosti a paranazálních dutin. Měli by být schopni se seznámit se základními technikami chirurgie ucha a laterobaze, nosu, vedlejších nosních dutin a rinobaze, dutiny ústní, hltanu, hrtanu, trachey a jícnu, krku, štítné žlázy, slinných a slzných žláz a přilehlých struktur pomocí reálného přístupu či virtuálních technik. 3. Postupné nabývání zodpovědnosti a zkušenosti v chirurgii, které bude zaznamenáváno v logbooku. 4. Seznam předepsaných diagnostických metod a postupů (A), nechirurgických procedur (B) a chirurgických výkonů (C) sestavený ORL sekcí při UEMS je k dispozici na stranách Evropský vzdělávací program vyžaduje důkladný záznam všech dovedností a operačních výkonů ve sloupcích označených jako "Obecné" v oddílu o chirurgických dovednostech. Vývoj způsobilosti školence musí být potvrzen školitelem. Rozlišují se 3 kategorie školení: (a) Školenec asistuje školiteli (s) Školenec vykonává proceduru samostatně s dohledem či za přímé asistence školitelem (i) Školenec provádí proceduru zcela samostatně, školitel je školenci k dispozici. 6. Logbook dále slouží pro potřeby Evropských vzdělávacích výměnných programů a poskytuje úvod do pokročilých dovedností v daném oboru. HODNOCENÍ A ZKOUŠKA 1. V evropském vzdělávacím programu může být zahrnuta zkouška z teoretických a praktických znalostí. Školenec se v tomto ohledu řídí národními předpisy. 2. Aby školenec získal osvědčení o dosažení způsobilosti, musí dosáhnout požadovaných znalostí a dovedností předepsaných evropskou komisí ještě před tím, než začne samostatně vykonávat praxi ORL-specialisty. 2

3 3. Každý školenec musí bezpečně ovládat veškeré diagnostické a léčebné postupy (chirurgické a nechirurgické) související s oborem otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. 4. Školitel je plně zodpovědný za potvrzení, že školenec je kompetentní k provádění procedur vyznačených v logbooku v kolonkách označených jako "obecné", což stvrdí svým podpisem a datem (kdy bylo kompetence dosaženo) do kolonky č Obsah logbooku bude průběžně aktualizován evropskou komisí s ohledem na nové poznatky. OBSAH LOGBOOKU Logbook je rozdělen do 6 sekcí. I II III IV V VI Základní znalosti Otologie Nos a vedlejší nosní dutiny Hrtan, tracheobronchiální strom Dutina ústní, hltan, jícen Hlava a krk, estetická chirurgie Nezbytná je znalost a pochopení položek uvedených v sekci I Základní znalosti. Následující sekce II - VI shrnují současnou náplň oboru ORL a chirurgie hlavy a krku. Požadované znalosti, zkušenosti a dovednosti jsou rozděleny do jednotlivých pododdílů: A B C Diagnostické postupy Nechirurgické procedury Chirurgické výkony Školenec musí znát a ovládat jednotlivé diagnostické a nechirurgické postupy. Sloupce v pododdílu logbooku (C) Chirurgické výkony jsou rozděleny do dvou částí. 1. Základní Pod tímto nadpisem jsou vyjmenovány procedury, jejichž zvládnutí každým školencem v programu ORL a chirurgie hlavy a krku je nezbytné do konce výcvikového období, aby byla zajištěna lékařská péče, která naplňuje doporučení sekce a komise UEMS k dosažení a udržení nejvyšších standardů. 2. Pokročilé 3 Pod tímto nadpisem jsou vyjmenovány dovednosti a chirurgické výkony prováděné na univerzitních pracovištích a ve specializovaných centrech. Od školence není

4 vyžadováno, aby byl schopen dané procedury provádět během výcviku v rámci evropského programu, ale měl by tyto postupy znát. Rozvoj dovedností školence musí být každoročně zaznamenáván (od 1. do 5. roku) s uvedením počtu procedur provedených v rámci jednotlivých kategorií: (a) Školenec asistuje školiteli (s) Školenec vykonává proceduru samostatně s dohledem či za přímé asistence školitelem (i) Školenec provádí proceduru zcela samostatně, školitel je školenci k dispozici. Například: 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok a s i a s i a s i a s i a s i Myringoplastika Dosáhne-li školenec kompetence v pro danou proceduru, školitel potvrdí správnost postupu pomocí podpisu s datem ve sloupci 6. STANOVY VZDĚLÁVÁNÍ A STÁŽOVÁNÍ Školencům doporučujeme seznámit se se Stanovami o specializačním vzdělávání v medicíně UEMS na Sekce a komise ORL a chirurgie hlavy a krku upravila tento dokument v červnu 2001 podle potřeb ORL oboru. Upravený dokument je k dispozici na stránkách Webová stránka dále obsahuje ujednání UEMS o: 1. Postgraduálním vzdělávání 2. Zabezpečování kvality 3. Návštěvě výukových center. Informace o logbooku jsou rovněž dostupné v elektronické podobě. 4

5 STÁŽ NA VÝCVIKOVÉM PRACOVIŠTI Školenec: Jméno Příjmení Datum narození Datum zahájení a ukončení výcviku Výcvikové centrum Jméno školitele Podpis školitele V případě potřeby je možné pořídit další kopie této tabulky. 5

6 ÚČAST NA AKREDITOVANÝCH KURZECH A KONGRESECH Datum Název akce Poznámky V případě potřeby je možné pořídit další kopie této tabulky. Další detaily dle jednotlivých národních předpisů. 6

7 UEMS VZDĚLÁVACÍ LOGBOOK PRO OTORINOLARYNGOLOGII CHIRURGII HLAVY A KRKU UKONČENÍ VÝCVIKU Školenec: Jméno Příjmení Datum narození Datum zahájení výcviku: Datum ukončení výcviku: Hlavní výcvikové pracoviště Jméno školitele Já, školitel, potvrzuji, že záznam nechirurgických i chirurgických výkonů uvedený výše je správný. Datum: Podpis školitele: Já, školenec, potvrzuji, že uvedené diagnostické, nechirurgické a chirurgické výkony jsem provedl osobně, nebo asistoval při jejich provádění. Datum: Podpis školence: 7

8 I. Základní znalosti Znalosti základů 1 Urgentní medicína a resuscitace 2 Infekční nemoci 3 Antimikrobiální léčba 4 Transfuze, křížový pokus, podávání krevních derivátů 5 Hemostáza 6 Onkologie 7 Hojení ran 8 Základní chirurgické postupy 9 Základy plastické a rekonstrukční chirurgie 10 Transplantační medicína 11 Traumatologie měkkých tkání a kostěného skeletu 12 Imunologie 13 Endokrinologie 14 Perorální a parenterální výživa 15 Základy psychosomatické medicíny 16 Radiační ochrana 17 Řízení kvality v medicíně 18 Etické základy a informovaný souhlas v medicíně 19 Sociální péče 20 Základy nutriční medicíny 21 Základní laboratorní metody 22 Základní laboratorní techniky indikace, správný odběr a zacházení se vzorky interpretace výsledků 23 Normální hodnoty krevních testů 24 Bakteriologie/mykologie 25 Základy detekce plísní 26 Antibiotická terapie 27 Analýza nádorových markerů 28 Alergologické laboratorní testy 8

9 Školenec musí ovládat a chápat procedury a postupy. Datum splnění Podpis

10 II. Otologie A. Vyšetřovací metody a) KLINICKÉ VYŠETŘENÍ 1 Otoskopie 2 Endoskopie 3 Mikroskopie b) SLUCHOVÁ FUNKCE 4 Sluchový distanční test 5 Ladičkové zkoušky 6 Impedanční audiometrie 7 Tónová audiometrie 8 Řečová audiometrie 9 Nadprahová audiometrie 10 Objektivní sluchové testy audiometrie evokovaných potenciálů (ERA,BERA) otoakustické emise (OAE) 11 Dětská audiologie skríningové metody objektivní metody subjektivní metody c) VESTIBULÁRNÍ FUNKCE 12 Spontánní nystagmus 13 Provokovaný nystagmus polohový nystagmus kalorické testy elektronystagmografie d. rotační testy e. spinální reflexy (Unterberger, Romberg) f. posturografie g. videonystagmografie 10

11 Školenec musí ovládat a chápat procedury a postupy Datum splnění Podpis d. e. f. g. 11

12 d) FUNKCE LÍCNÍHO NERVU 14 Topodiagnostické zkoušky např. Schirmerův test, chuťové testy, stapediální reflex 15 Neurofyziologické zkoušky stimulační testy elektromyografie e) INTERPRETACE VÝSLEDKU ZOBRAZOVACÍCH METOD 16 RTG, CT, MRI, angiografie B. Nechirurgické postupy 17 Farmakologická léčba a/nebo rehabilitace 18 Ušní infekce 19 Percepční porucha sluchu 20 Tinnitus 21 Vertigo a porucha rovnováhy 22 Paréza/ plegie lícního nervu 23 Pooperační péče 23 Kompenzace nedoslýchavosti sluchadlem (vyšetření, přidělení) Operatér Pozorovatel s i C. Chirurgické postupy 24 Disekce spánkové kosti (na preparátu) X 25 Lokální a svodná anestezie X 26 Léčba othematomu X 27 Odstranění osteomu X 28 Otoplastika X 29 Meatoplastika X 30 Odstranění cizího tělesa X 31 Polypy zevního zvukovodu X 32 Myringotomie X 33 Ventilační trubička X 34 Myringoplastika X 35 Tympanotomie X 36 Antrotomie X 37 Mastoidektomie jednoduchá X modifikovaná X radikální X 12

13 Školenec musí ovládat a chápat procedury a postupy Datum splnění Podpis Postup osvojení chirurgických dovedností 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok a s i a s i a s i a s i a s i Datum dosažení znalosti

14 Operatér Pozorovatel s i 38 Tympanoplastika (rekonstrukce kůstek) X 39 Implantace protézky středoušní protézka X BAHA X kochleární implantát X 40 Stapedektomie / stapedotomie X 41 Sakotomie X 42 Neurektomie (sekce vestibulárního nervu) X 43 Operace vestibulárního schwanomu X 44 Operace lícního nervu dekomprese X štěp X monitorace X 45 Operace glomus tumoru X 46 Petrosektomie X 47 Operace baze lební (otobaze) s rekonstrukcí X 48 Korekce malformací boltec X fistula X zevní zvukovod X d. střední ucho X 49 Rekonstrukce úrazu boltec X zevní zvukovod X 50 Operace nádorů střední a vnitřní ucho včetně nervů, cév a tvrdé pleny oblasti spánkové kosti X boltec X zevní zvukovod X střední a vnitřní ucho včetně nervů, cév a tvrdé pleny oblasti spánkové kosti X 14

15 Postup osvojení chirurgických dovedností Celkový 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok počet výkonů a s i a s i a s i a s i a s i d. Datum dosažení znalosti 15

16 16 III. Nos a vedlejší dutiny nosní A. Vyšetřovací metody a) KLINICKÉ VYŠETŘENÍ 1 Celkové zhodnocení zevního vzhledu, znalost etnických variant 2 Zhodnocení estetických proporcí tváře 3 Důsledky stárnutí v oblasti obličeje 4 Přední a zadní rinoskopie 5 Endoskopie 6 Mikroskopie 7 Fotografická dokumentace b) FUNKČNÍ TESTY 8 Rinomanometrie 9 Akustická rinomanometrie 10 Čichové testy (subjektivní, objektivní) 11 Testy ciliární funkce c) ZOBRAZOVACÍ METODY 12 Sonografie (a- a b-mod) 13 RTG 14 Interpretace CT MRI isotopový scan (scinti-scan) d. angiografie d) ALERGOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ 15 Epikutánní alergenové testy 16 Intrakutánní alergenové testy (Prick, Scratch) 17 Nazální provokační testy 18 Cytologie nosní sliznice 19 Eliminační testy 20 Interpretace serologických testů (RAST, IgE) B. Nechirurgické postupy 21 Farmakologická léčba 22 Specifická imunoterapie (desenzitizace) 23 Léčba anafylaktické reakce

17 Školenec musí ovládat a chápat procedury a postupy Datum dosažení Podpis d

18 Operatér Pozorovatel s i C. Chirurgické postupy Nos 24 Lokální a svodná anestezie X 25 Léčba epistaxe X nosní tamponáda X kauterizace nosní sliznice X 26 Odstranění cizích těles X 27 Polypektomie X 28 Chirurgie skořep X 29 Repozice fraktury nosních kůstek X 30 Incize abscesu X 31 Septoplastika X 32 Revizní septoplastika X 33 Oprava nosní perforace X 34 Zavřená rinoplastika X 35 Otevřená rinoplastika X 36 Revizní rinoplastika X 37 Komplikovaná rinoplastika X 38 Augmentační rinoplastika X 39 Rinoplastika u pacientů s rozštěpem X 40 Redukční rinoplastika X 41 Operace rinofymy X 42 Korekce malformací (např. choanální atresie, fistuly, dermoid, atd.) 43 Léčba bezprostředních pooperačních komplikací X Vedlejší nosní dutiny 44 Endoskopie dutin X 45 Laváž antra X 46 Endoskopická antrostomie X 47 Operace dle Caldwell-Luc X 48 Drenáž frontálního sinu X 49 Zevní operace frontálního sinu X X 18

19 Postup osvojení chirurgických dovedností Celkový 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok počet výkonů a s i a s i a s i a s i a s i Datum získání znalosti

20 Operatér Pozorovatel s i 50 Zevní etmoidektomie X 51 Endonazální etmoidektomie X 52 Frontoetmoidektomie (endoskopická, mikroskopická) X 53 Operace sfenoidu X 54 Revizní operace dutin X 55 Uzávěr oroantrální fistuly X 56 Ligatura maxilární a etmoidální arterie X 57 Orbitální dekomprese X 58 Dakryocystorinostomie X 59 Management rinolikvorey X 60 Operace tumorů nosu maxilektomie (parciální, totální) X laterální rinotomie X midfacial degloving X d. kombinované přístupy do přední jámy lební X e. orbitotomie X f. exenterace orbity X g. chirurgie přední jámy lební (včetně osteoplastických laloků, plastiky dury apod.) X 61 Traumatologie poranění měkkých tkání X fraktury nosu X hematom septa X d. fraktury vedlejších dutin nosních X e. fraktury orbity včetně blow out fraktury X f. fraktury zygomatického komplexu X g. dekomprese optického nervu X h. rekonstrukce přední jámy lební X 20

21 Postup osvojení chirurgických dovedností Celkový počet 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok výkonů a s i a s i a s i a s i a s i Datum získání znalosti d. e. f. g. 61 d. e. f. g. h. 21

22 IV. Hrtan. Tracheobronchiální strom A. Vyšetřovací metody a) KLINICKÉ VYŠETŘENÍ (dospělých a dětí) 1 Nepřímá laryngoskopie 2 Vyšetření flexibilní optikou hrtan, průdušnice, bronchy, s nebo bez laváže a odběru cytologie 3 Stroboskopie 4 Direktní laryngoskopie s nebo bez mikrobiologických stěrů 5 Mikrolaryngoskopie 6 Endolaryngeální, endotracheální a endobronchiální biopsie b) HODNOCENÍ ZOBRAZOVACÍCH METOD 7 Sonografie, RTG, CT, MRI, PET c) VYŠETŘENÍ 8 Metody analýzy hlasu 9 Elektromyografie B. Nechirurgické postupy 10 Péče o profesionální hlas 11 Hlasová rehabilitace po laryngektomii parciální/totální (péče o hlasovou protézu) 12 Farmakologická léčba onemocnění hrtanu a trachey Operatér Pozorovatel s i C. Chirurgické postupy 13 Topická, lokální a svodná anestezie X 14 Odstranění cizího tělesa z hrtanu, průdušnice a bronchu X 15 Endotracheální intubace X 16 Tracheotomie-tracheostomie, včetně punkční X 17 Plastika tracheostomatu X 18 Incize membrana cricothyreoidea X 19 Endolaryngeální, endotracheální a bronchiální laserová chirurgie X 20 Chirurgická léčba jednostranné parézy hlasivky X 21 Chirurgická léčba oboustranné parézy hlasivek X 22

23 Školenec musí ovládat a chápat procedury a postupy Datum splnění Podpis Postup osvojení chirurgických dovedností Celkový 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok počet výkonů a s i a s i a s i a s i a s i Datum získání znalosti

24 Operatér Pozorovatel s i 22 Fonochirurgie Chirurgie hrtanových chrupavek (tyreoplastika) X Medializace (augmentace) hlasových vazů X Aplikace botulotoxinu X Ošetření a léčba uzavřených a otevřených poranění hrtanu a 23 trachey CHIRURGIE HRTANOVÝCH, TRACHEÁLNÍCH A BRONCHIÁLNÍCH NÁDORŮ 24 Endoskopická léčba časných stadií malignit X 25 Endoskopické laserové výkony pro nádory horních cest dýchacích a polykacích 26 Laryngektomie totální X parciální X 27 Laryngo-faryngo-ezofagektomie s rekonstrukcí lalokem či střevem X 28 Indukce hlasové protézy X 29 Léčba laryngeálních a tracheálních stenóz X 30 Zavedení tracheálního a bronchiálního stentu X 31 Léčba tracheo-ezofageální fistuly u dospělých X ONEMOCNĚNÍ HRTANU, TRACHEY A BRONCHŮ U DĚTÍ 32 Diagnostika a léčba akutní obstrukce dýchacích cest u dětí X CHIRURGICKÁ LÉČBA VROZENÝCH VAD 33 Supraglotická stenóza X 34 Diafragma hrtanu X 35 Subglotický hemangiom X 36 Paréza hlasivek X 37 Rozštěp hrtanu X 38 Cévní útlak (kardiovaskulární malformace) CHIRURGICKÁ LÉČBA ZÍSKANÝCH PATOLOGIÍ U DĚTÍ 39 Papilomatóza hrtanu X 40 Stenóza trachey X 41 Inhalační poranění X X X X 24

25 Postup osvojení chirurgických dovedností Celkový 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok počet výkonů a s i a s i a s i a s i a s i 22 Datum získání znalosti

26 A. Vyšetřovací postupy a) KLINICKÉ VYŠETŘENÍ V. Dutina ústní, farynx a jícen 1 Vyšetření dutiny ústní a orofaryngu včetně palpace 2 Endoskopické vyšetření dutiny ústní, faryngu a jícnu flexibilními a rigidními endoskopy včetně odběrů bioptických vzorků, výtěrů, výplachů a souvisejících technik 3 Gustometrie 4 Funkční testy polykání 5 Principy hodnocení a diagnostiky syndromu spánkové apnoe 6 Principy hodnocení poruch řeči a rehabilitace řeči a hlasu b) INTERPRETACE ZOBRAZOVACÍCH METOD 7 Sonografie, konvenční RTG, RTG polykacího aktu, OPG, CT, MRI 8 B. Nechirurgické postupy Diagnostika a interpretace nálezů poruch polykání včetně refluxní choroby jícnu, faryngu a laryngofaryngeálního refluxu 9 Farmakologická léčba 10 Rehabilitace polykání 11 Nechirurgická léčba syndromu spánkové apnoe a ronchopatie Operatér Pozorovatel C. Chirurgické postupy s i 12 Lokální a svodná anestezie X 13 Adenoidektomie X 14 Tonzilektomie X 15 Paratonzilární absces (tonzilektomie za horka) X 16 Ošetření krvácení po tonzilektomii X 17 Drenáž abscesů peri- a retrotonzilárního X para- a retro-faryngeálního X kořene jazyka X 18 Korekce vrozených vad linguální frenulum X ranula X cysty X d. makroglosie X 26

27 Školenec musí ovládat a chápat procedury a postupy Datum získání způsobilosti Podpis Postup osvojení chirurgických dovedností Celkový počet 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok výkonů a s i a s i a s i a s i a s i Datum získání znalosti d. 27

28 Operatér s i Pozorovatel 19 Sialendoskopie X 20 Transorální odstranění sialolitu X 21 Transpozice vývodu slinné žlázy X 22 Litotripse X 23 Odstranění cizího tělesa X 24 Operace Zenkerova divertiklu (zevně či endoskopicky) X 25 Endoskopická biopsie a staging nádorů X 26 Faryngostomie X 27 Uzávěr faryngostomie X 28 Krikofaryngeální myotomie X 29 Ošetření poranění a úrazů jednoduchá poranění X sdružená poranění X Chirurgická léčba nádorových onemocnění 30 Laserová chirurgie v dutině ústní a orofaryngu X 31 Resekce jazyka parciální glosektomie X hemiglosektomie X totální glosektomie X 32 Rekonstrukce jazyka X 33 Mikrovaskulární anastomóza X 34 Resekce, osteosyntéza a rekonstrukce mandibuly X 35 Faryngotomie X 36 Faryngektomie parciální X totální X 37 Chirurgická léčba nádorů nosohltanu X 38 Chirurgická léčba nádorů orofaryngu a rekonstrukce po těchto operacích 39 Resekce rtu a jeho plastická rekonstrukce jednoduchá X X 40 komplexní X Chirurgická léčba chrápání a obstrukčního SAS včetně radiofrekvenční chirurgie, UPPP a LAUP X 28

29 Postup osvojení chirurgických dovedností Celkový 1. rok 2.rok 3. rok 4. rok 5. rok počet výkonů a s i a s i a s i a s i a s i Datum získání znalosti

30 VI. Hlava a krk, estetická chirurgie A. Vyšetřovací metody a mezioborový přístup a) KLINICKÉ VYŠETŘENÍ 1 Vyšetření hlavových nervů klinicky elektrofyziologické testy 2 Funkční testy salivace 3 Aspirační biopsie tenkou jehlou b) INTERPRETACE NÁLEZŮ ZOBRAZOVACÍCH METOD 4 RTG 5 CT, MRI 6 Sonografie a PET 7 Plánování léčebné strategie B. Nechirurgické postupy 8 Farmakologická léčba 9 Konzervativní léčba poranění 10 Chemoradioterapie 11 Aplikace botulotoxinu Operatér Pozorovatel C. Chirurgické postupy s i 12 Topická, místní a svodná anestézie X 13 Postupy při hojení ran léčba rány s rozpadem X léčba jizevnaté tkáně X 14 Léčba otevřených krčních poranění X 15 Péče o píštěle X 30

31 Školenec musí ovládat a chápat procedury a postupy Datum získání způsobilosti Podpis Postup osvojení chirurgických dovedností Celkový 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok počet výkonů a s i a s i a s i a s i a s i Datum získání způsobilosti

32 16 Chirurgické řešení Operatér s i branchiální cysty X benigní tumory X píštěle X 17 Incize a drenáž abscesu X 18 Chirurgie kožních nádorů benigní kožní nádory X maligní kožní nádory X melanom X Pozorovatel 19 Korekce malformací X LÉČBA PORANĚNÍ Řešení poranění měkkého patra a přední a laterální 20 obličejové části 21 Sdružená poranění přední a laterální obličejové části X 22 Osteosyntéza X CHIRURGIE HLAVOVÝCH NERVŮ (N.V, Nn.VII-XII) 23 Nalezení, dekomprese, neurolýza X 24 Plastická rekonstrukce X DISEKCE 25 Odstranění krčních uzlin X 26 Bloková krční disekce selektivní bloková krční disekce obl. I až III X selektivní bloková krční disekce obl. I až V X modifikovaná bloková krční disekce X d. radikální bloková krční disekce X e. rozšířená bloková krční disekce X 27 Nádory měkkého patra X 28 Cévní nádory X 29 Nádory nervového původu X CHIRURGIE SLINNÝCH ŽLAZ 30 Odstranění podčelistní slinné žlázy X 31 Odstranění podjazykové slinné žlázy X 32 Odstranění malých žláz X 33 Parotidektomie částečná parotidektomie X superficiální parotidektomie X subtotální parotidektomie X d. totální parotidektomie X e. radikální parotidektomie X X 32

33 Postup osvojení chirurgických dovedností Celkový 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok počet výkonů a s i a s i a s i a s i a s i Datum získání znalosti d. e d. e. 33

34 Operatér Pozorovatel s i CÉVNÍ CHIRURGIE 34 Preparace a podvazy cév X 35 Katetrizace vena jugularis interna X 36 Cévní štěpy X 37 Mikrovaskulární anastomózy X CHIRURGIE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY 38 Hemityroidektomie X 39 Totální tyroidektomie X 40 Paratyroidektomie X 41 Krční disekce oblasti VI X PLASTICKÁ A REKONSTRUKČNÍ CHIRURGIE 42 Místní posuny, rotační laloky X 43 Volný kožní lalok X 44 Rozšířená plastická rekonstrukce myofasciální laloky X myokutánní laloky X mikrovaskulární laloky X 45 Obličejové rekonstrukce dynamická plastika muskulárním lalokem X statické procedury X face-lifting X d. blefaroplastika X e. výkony v oblasti brady X 46 Kostní náhrady X 47 Chrupavčité náhrady X Obrna lícního nervu 48 Klasifikace X 49 Implantace kovových materiálu do oblasti víček X 50 Přesun m.temporalis X 51 Sub-orbicularis Oculi Fat Pad (S.O.O.F.) technika X 52 Tarsorafie X 34

35 Postup osvojení chirurgických dovedností Celkový počet 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok výkonů a s i a s i a s i a s i a s i Datum získání znalosti d. e

36 Operatér Pozorovatel s i ESTETICKÁ CHIRURGIE 53 Facelifting včetně endoskopického přístupu X 54 Blefaroplastika horního víčka X 55 Blefaroplastika dolního víčka X 56 Otoplastika X 57 Genioplastika X 58 Liposukce X 59 Obličejový resurfacing X 60 Botox X 61 Injekční a implantabilní materiály používané při plastice rtů/odstraňování vrásek 62 Genioplastika / mentoplastika X 63 Vypadávání vlasů X X 36

37 Postup osvojení chirurgických dovedností Celkový počet 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok výkonů a s i a s i a s i a s i a s i Datum získání znalosti

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru OTORINOLARYNGOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru OTORINOLARYNGOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru OTORINOLARYNGOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je příprava odborníka v oboru ORL, který ovládá diferenciální diagnostiku nosních, ušních

Více

Název IČO Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 8 4 4 8 9 6 IČZ smluvního ZZ 8 7 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 8 7 N 0 0 4 Název IČO Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 8 4 3 9 8 9 IČZ smluvního ZZ 9 1 0 0 9 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 9 1 M 0 0 2 Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 4 7 8 1 3 7 5 0 IČZ smluvního ZZ 9 0 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 9 0 N 0 0 1 Název IČO Slezská nemocnice v Opavě, příspěv.org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ OTORINOLARYNGOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ OTORINOLARYNGOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ OTORINOLARYNGOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská otorinolaryngologie je příprava lékaře pro práci s dětským pacientem

Více

Název IČO Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 8 4 4 8 9 6 IČZ smluvního ZZ 8 7 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 8 7 N 0 0 4 Název IČO Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 2 0 IČZ smluvního ZZ 0 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 M 0 0 Název IČO Fakultní nemocnice v Motole PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-0 /.0.0 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 7 9 9 0 6 IČZ smluvního ZZ 6 1 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 1 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-0 / 7.07.07 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Název IČO Karlovarská krajská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Karlovarská krajská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 3 6 5 8 0 4 IČZ smluvního ZZ 4 2 0 0 8 0 0 0 Číslo smlouvy 2 K 4 2 M 0 0 1 Název IČO Karlovarská krajská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 5 2 6 9 7 0 5 IČZ smluvního ZZ 7 2 1 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 B 7 2 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Brno PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 9 5 8 6 3 9 IČZ smluvního ZZ 2 5 1 1 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 S 2 5 N 0 0 3 Název IČO Mělnická zdravotní, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 2 6 9 7 0 IČZ smluvního ZZ 7 2 1 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 B 7 2 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Brno PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-0 / 7.07.07 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 9 5 2 0 3 IČZ smluvního ZZ 3 9 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 9 N 0 0 4 Název IČO Nemocnice Tábor, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Název IČO Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 5 9 8 1 6 IČZ smluvního ZZ 7 2 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 B 7 2 M 0 0 5 Název IČO Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 0 1 3 8 9 9 4 7 IČZ smluvního ZZ 5 4 6 9 2 0 0 0 Číslo smlouvy 5 L 5 4 A 0 5 6 Název IČO Auricula s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Název IČO ORL Plzeň-Doubravka s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO ORL Plzeň-Doubravka s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 9 1 2 5 6 5 1 IČZ smluvního ZZ 4 4 7 3 5 0 0 0 Číslo smlouvy 2 P 4 4 A 0 0 5 Název IČO ORL Plzeň-Doubravka s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 2 0 IČZ smluvního ZZ 0 5 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 5 M 0 0 Název IČO Fakultní nemocnice v Motole PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 2 0 IČZ smluvního ZZ 0 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 M 0 0 Název IČO Fakultní nemocnice v Motole PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-0 /.0.0 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru KOREKTIVNÍ DERMATOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru KOREKTIVNÍ DERMATOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru KOREKTIVNÍ DERMATOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru korektivní dermatologie je získání potřebných teoretických znalostí a praktických

Více

Název IČO MUDr. Jana Boleslavská. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO MUDr. Jana Boleslavská. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 4 0 7 7 5 5 5 IČZ smluvního ZZ 9 1 1 0 0 7 8 0 Číslo smlouvy 5 T 9 1 A 1 6 3 Název IČO MUDr. Jana Boleslavská PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu a slouží k evidenci průběhu odborné

Více

CENÍK ZDRAVOTNICKÝCH VÝKONŮ A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘÍMOU ÚHRADU (ceník aktualizovaný 1. 8. 2012)

CENÍK ZDRAVOTNICKÝCH VÝKONŮ A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘÍMOU ÚHRADU (ceník aktualizovaný 1. 8. 2012) CENÍK ZDRAVOTNICKÝCH VÝKONŮ A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘÍMOU ÚHRADU (ceník aktualizovaný 1. 8. 2012) ODDĚLENÍ PLASTICKÉ A ESTETICKÉ CHIRURGIE Ceník estetických, kosmetických výkonů a laserových operací

Více

Vzdělávací program oboru OTORINOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE HLAVY A KRKU

Vzdělávací program oboru OTORINOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE HLAVY A KRKU Vzdělávací program oboru OTORINOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní otorinolaryngologický kmen v délce minimálně

Více

Vzdělávací program oboru OTORINOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE HLAVY A KRKU

Vzdělávací program oboru OTORINOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE HLAVY A KRKU Vzdělávací program oboru OTORINOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní otorinolaryngologický kmen v délce minimálně

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

CENÍK ZDRAVOTNICKÝCH VÝKONŮ A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘÍMOU ÚHRADU (ceník aktualizovaný 1. 2. 2013)

CENÍK ZDRAVOTNICKÝCH VÝKONŮ A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘÍMOU ÚHRADU (ceník aktualizovaný 1. 2. 2013) CENÍK ZDRAVOTNICKÝCH VÝKONŮ A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZA PŘÍMOU ÚHRADU (ceník aktualizovaný 1. 2. 2013) ODDĚLENÍ PLASTICKÉ A ESTETICKÉ CHIRURGIE Ceník estetických, kosmetických výkonů a laserových operací

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 0 2 0 4 7 5 6 0 IČZ smluvního ZZ 0 5 1 1 8 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 0 5 A 1 1 8 Název IČO ORL Barrandov s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Vyšetřovací metody v ORL

Vyšetřovací metody v ORL Vyšetřovací metody v ORL Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Vyšetření sluchového ústrojí - vyšetření zevního

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 0 2 7 1 7 2 8 0 IČZ smluvního ZZ 0 6 3 9 7 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 0 6 A 3 9 7 Název IČO OtoRhiLa s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 8 4 3 9 8 9 IČZ smluvního ZZ 9 1 0 0 9 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 9 1 M 0 0 2 Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 7 1 1 6 9 7 8 4 IČZ smluvního ZZ 9 4 6 4 9 0 0 0 Číslo smlouvy 5 Z 9 4 A 0 3 4 Název IČO MUDr. Milana Husičková PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Název IČO Městská poliklinika Praha. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Městská poliklinika Praha. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 2 8 6 0 1 IČZ smluvního ZZ 0 1 2 8 0 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 0 1 A 2 8 0 Název IČO Městská poliklinika Praha PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita

Více

Název IČO Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s.

Název IČO Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s. IČO 2 7 2 5 6 4 5 6 IČZ smluvního ZZ 2 6 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 S 2 6 N 0 0 2 Název IČO Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Název IČO MUDr.Barbora Lischkeová. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO MUDr.Barbora Lischkeová. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 7 5 0 9 6 2 2 6 IČZ smluvního ZZ 0 1 3 8 1 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 0 1 A 3 8 1 Název IČO MUDr.Barbora Lischkeová PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 4 5 2 1 5 1 1 1 IČZ smluvního ZZ 8 8 2 2 1 0 0 0 Číslo smlouvy 5 T 8 8 A 0 2 5 Název IČO MUDr. Dušan Laskafeld PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Jméno a příjmení školence: K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu a slouží

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 2 7 7 6 6 3 4 9 IČZ smluvního ZZ 9 4 6 7 7 0 0 0 Číslo smlouvy 5 Z 9 4 A 0 5 9 Název IČO Dům Zdraví Brand s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-2 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru AUDIOLOGIE A FONIATRIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru AUDIOLOGIE A FONIATRIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru AUDIOLOGIE A FONIATRIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem vzdělávacího programu v oboru audiologie a foniatrie je příprava odborníka v oblasti poruch a vad mezilidské komunikace,

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 4 6 6 4 0 2 9 1 IČZ smluvního ZZ 3 4 2 7 2 0 0 0 Číslo smlouvy 5 C 3 4 A 1 1 5 Název IČO MUDr. Libor Žižka PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Education and training in anesthesia

Education and training in anesthesia - doporučení European Board of Anesthesiology, Reanimation and Intensive Care Chytra I. ARK FN Plzeň Úvod Hlavní úkoly a cíle Doporučení pro postgraduální vzdělávání v oboru anesteziologie - definice oblastí

Více

I. INFORMACE. Edukaèní centrum praktické anatomie. a Anatomický ústav LF MU v Brnì. pøipravuje

I. INFORMACE. Edukaèní centrum praktické anatomie. a Anatomický ústav LF MU v Brnì. pøipravuje I. INFORMACE Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì pøipravuje PREPARAÈNÍ KURZ ORL CHIRURGIE NOSU A VEDLEJŠÍCH NOSNÍCH DUTIN BRNO 27.11. - 29.11.2013 Místo konání: Anatomický

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 6 0 4 4 9 0 3 9 IČZ smluvního ZZ 0 5 3 9 2 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 0 5 A 3 9 2 Název IČO MUDr.Jiří Slezák PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 2 7 2 3 8 7 8 4 IČZ smluvního ZZ 0 8 4 3 7 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 0 8 A 4 3 7 Název IČO MEDI - REST s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru CÉVNÍ CHIRURGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru CÉVNÍ CHIRURGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru CÉVNÍ CHIRURGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických znalostí a praktických zkušeností, které umožní absolventovi provádět

Více

I ÚVOD Hlas a jeho význam (J. Dršata) Hlas v komunikaci a dějinách Foniatrie a její vývoj 20

I ÚVOD Hlas a jeho význam (J. Dršata) Hlas v komunikaci a dějinách Foniatrie a její vývoj 20 FONIATRIE - HLAS OBSAH I ÚVOD 19 1 Hlas a jeho význam (J. Dršata) 20 1.1 Hlas v komunikaci a dějinách 20 1.2 Foniatrie a její vývoj 20 II KLINICKÁ ANATOMIE A FYZIOLOGIE HLASOTVORNÉHO ÚSTROJÍ 23 2 Anatomie

Více

Název IČO Krajská nemocnice T. Bati, a. s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Krajská nemocnice T. Bati, a. s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 6 6 1 9 8 9 IČZ smluvního ZZ 8 2 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 Z 8 2 M 0 0 1 Název IČO Krajská nemocnice T. Bati, a. s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Název IČO Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov,a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov,a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 2 5 2 6 IČZ smluvního ZZ 2 0 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 S 2 0 N 0 0 2 Název IČO Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov,a.s PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

BRNO 25.11. - 27.11.2014

BRNO 25.11. - 27.11.2014 Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì PREPARAÈNÍ KURZ ORL CHIRURGIE UCHA A SPÁNKOVÉ KOSTI BRNO 25.11. - 27.11.2014 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno Kamenice 3 www.ecpa-cz.com

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 4 9 3 7 0 6 5 1 IČZ smluvního ZZ 0 4 1 8 2 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 0 4 A 1 8 2 Název IČO MUDr.Taťána Synková PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE LEKÁRSKA FAKULTA. Plán špecializačného štúdia otorinolaryngológie Lekárska fakulta UK, Bratislava

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE LEKÁRSKA FAKULTA. Plán špecializačného štúdia otorinolaryngológie Lekárska fakulta UK, Bratislava Plán špecializačného štúdia otorinolaryngológie Lekárska fakulta UK, Bratislava Špecializačné štúdium z ORL je 5-ročné. Špecializačné štúdium sa začína akademickým rokom podľa zostaveného študijného plánu.

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 2 4 2 6 0 8 6 0 IČZ smluvního ZZ 0 5 2 7 7 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 0 5 A 2 7 7 Název IČO ORL-AUDIO s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

BRNO 25.11. - 27.11.2014

BRNO 25.11. - 27.11.2014 Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì PREPARAÈNÍ KURZ ORL CHIRURGIE UCHA A SPÁNKOVÉ KOSTI BRNO 25.11. - 27.11.2014 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno Kamenice 3 www.ecpa-cz.com

Více

Urgentní medicína Logbook

Urgentní medicína Logbook Název akreditovaného zařízení Specializační vzdělávání v oboru Urgentní medicína Logbook Logo akreditovaného zařízení 2011 Logbook Jméno, příjmení, titul účastníka specializačního vzdělávaní (dále jen

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v ORL

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v ORL Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v ORL I. ROLE SESTRY V PERIOPERAČNÍ PÉČI 1. Sestra pro perioperační péči Perioperační péče - definice,

Více

Prezentace související s FES v eotorinolaryngologii

Prezentace související s FES v eotorinolaryngologii 15.11.4 DOPLŇUJÍCÍ LITERATURA K FES Prezentace související s FES v eotorinolaryngologii 15.2.1 Poznámky k anatomii splanchnokrania (teorie) 15.4 Rhinosinusitis chron. 15.4.1 Systematika rinosinusitid 15.4.2

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 2 8 5 8 5 8 9 5 IČZ smluvního ZZ 9 1 2 7 1 0 0 0 Číslo smlouvy 5 T 9 1 A 1 6 6 Název IČO AMBORLEX s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH

Více

Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní, chirurgický, neurologický, ortopedický

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získat znalosti a praktické dovednosti umožňující poskytovat komplexní

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní, chirurgický, pediatrický,

Více

ORÁLNÍ A MAXILOFACIÁLNÍ CHIRURGIE

ORÁLNÍ A MAXILOFACIÁLNÍ CHIRURGIE ORÁLNÍ A MAXILOFACIÁLNÍ CHIRURGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Specializační vzdělávání je určeno pro absolventy akreditovaného zdravotnického magisterského studijního programu zubní lékařství nebo

Více

SEPTOPLASTIKA. Příručka pro praxi:

SEPTOPLASTIKA. Příručka pro praxi: Příručka pro praxi: SEPTOPLASTIKA MUDr. Petr Matoušek, Ph.D. MUDr. Jaroslava Hybášková Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 0 0 1 7 9 9 0 6 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 6 1 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 1 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 8.08.08 /4_11 SMLOUVY O

Více

METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU. Příručka pro praxi:

METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU. Příručka pro praxi: SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČLS JEP Příručka pro praxi: METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. Klinika

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 2 7 6 6 1 9 8 9 IČZ smluvního ZZ 8 2 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 Z 8 2 M 0 0 1 Název IČO Krajská nemocnice T. Bati, a. s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Hybridní metody v nukleární medicíně

Hybridní metody v nukleární medicíně Hybridní metody v nukleární medicíně Historie první anatometabolické zobrazování záznam pohybového scintigrafu + prostý RTG snímek (70.léta 20.stol.) Angerova scintilační kamera a rozvoj tomografického

Více

Epistaxe Jaká je role anesteziologa?

Epistaxe Jaká je role anesteziologa? Epistaxe Jaká je role anesteziologa? Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové Jitka Schreiberová

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R.

Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R. Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R. Oddělení hrudní chirurgie Thomayerova nemocnice Praha Krč Primář: MUDr. Vladislav

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Iva Nováková OŠETŘOVATELSTVÍ VE VYBRANÝCH OBORECH Dermatovenerologie, oftalmologie, ORL, stomatologie Recenzentka: Mgr. Lenka Slezáková, Ph.D.

Více

Choroby očnice. (kulatý stůl) FN Ostrava. ORL sjezd Hradec Králové

Choroby očnice. (kulatý stůl) FN Ostrava. ORL sjezd Hradec Králové Choroby očnice (kulatý stůl) Choroby očnice Choroby očnice záněty nádory primární sekundární úrazy endokrinní orbitopatie nejasné stavy Příznaky, kazuistika 1 exoftalmus (protrusio bulbi) zhoršení/ztráta

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Jméno a příjmení školence: K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu a slouží

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚRAZOVÁ CHIRURGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚRAZOVÁ CHIRURGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ÚRAZOVÁ CHIRURGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem přípravy je vychovat specializovaného lékaře, který umí ošetřovat nejen poranění končetinová, ale i dutinová. Je schopen

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Svitavská nemocnice Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy C E N Í K

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Svitavská nemocnice Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy C E N Í K Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Svitavská nemocnice Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy C E N Í K úhrad za vyšetření, prohlídky a jiné zdravotní, nezdravotní výkony v osobním zájmu fyzických nebo právnických

Více

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní nebo radiologický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 6 8 8 7 7 IČZ smluvního ZZ 3 2 0 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 2 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

DOPORUČENÝ POSTUP U DĚTSKÝCH PACIENTŮ S PORUCHAMI DÝCHÁNÍ VE SPÁNKU

DOPORUČENÝ POSTUP U DĚTSKÝCH PACIENTŮ S PORUCHAMI DÝCHÁNÍ VE SPÁNKU DOPORUČENÝ POSTUP U DĚTSKÝCH PACIENTŮ S PORUCHAMI DÝCHÁNÍ VE SPÁNKU Ondrová M. 1, Kraus J. 2, Plzák J. 3, Lánský M. 4, Hrdlička A. 5 1. Klinika dětské otorinolaryngologie LF MU a FN Brno 2. ORL oddělení

Více

Definice nádorů plic a pleury Jedná se o nádory, které pocházejí z dýchacích cest níže od úrovně laryngu, z plicního parenchymu a z pohrudnice.

Definice nádorů plic a pleury Jedná se o nádory, které pocházejí z dýchacích cest níže od úrovně laryngu, z plicního parenchymu a z pohrudnice. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V OBORU PNEUMOONKOLOGIE Obsah 1. Cíle a definice specializačního vzdělávání.1 2. Minimální požadavky na specializační vzdělávání (praxe, kurzy).1 3. Rozsah požadovaných teoretických

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2. Specializovaný výcvik v délce minimálně 36 měsíců...2

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA. (zdravotnický záchranář)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA. (zdravotnický záchranář) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA (zdravotnický záchranář) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 tel.: + 420 224 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

Využití jednotlivých zobrazovacích metod v ORL Vodička J.

Využití jednotlivých zobrazovacích metod v ORL Vodička J. Využití jednotlivých zobrazovacích metod v ORL Vodička J. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 6 6 9 8 0 6 IČZ smluvního ZZ 4 4 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 P 4 4 M 0 0 Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE ŠPECIALIZAČNÝ ODBOR OTORINOLARYNGOLÓGIA

ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE ŠPECIALIZAČNÝ ODBOR OTORINOLARYNGOLÓGIA ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE ŠPECIALIZAČNÝ ODBOR OTORINOLARYNGOLÓGIA Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia 1. Otorinolaryngológia je špecializačný odbor, ktorý

Více

Název IČO Audiologie foniatrie s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Audiologie foniatrie s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 4 1 3 6 2 1 2 IČZ smluvního ZZ 0 4 8 5 6 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 0 4 A 8 5 6 Název IČO Audiologie foniatrie s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2 Poslední aktualizace 6. května 2016. Klinika Oční klinika Vyšetření, výkon Vyšetření dětského pacienta Vyšetření v makulární poradně Neurooftalmologické vyšetření Oftalmodiabetologické vyšetření Vyšetření

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 2 IČZ smluvního ZZ 0 8 0 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 8 N 0 0 6 Název IČO Nemocnice Na Bulovce PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-0 / 7.07.07 / 4_0 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Úvod Scdacc vc stomatologické chiru rgii... 45

Úvod Scdacc vc stomatologické chiru rgii... 45 OBSAH Úvod...11 1 Vyšetrení pacienta vc stomatologické chirurgii...13 1.1 Anamnéza... 13 1.2 Objektivní vyšetrení pacienta...14 1.3 Stanovení diagnózy a léčebného plánu. Informovaný souhlas pacienta...

Více

TINNITUS UŠNÍ ŠELESTY. cca u 10-15% lidí, více staršího věku (ve věku let jím trpí každý druhý)

TINNITUS UŠNÍ ŠELESTY. cca u 10-15% lidí, více staršího věku (ve věku let jím trpí každý druhý) z lat. tinnio = cinkat tinnire = znít TINNITUS UŠNÍ ŠELESTY je to: typickými zvukovými projevy jsou: cca u 10-15% lidí, více staršího věku (ve věku 60-65 let jím trpí každý druhý) Lékařské hledisko porucha

Více