ročník V LEDEN 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ročník V LEDEN 2015 www.jesenik.org"

Transkript

1 Revitalizace budovy IPOS Stavební práce na Realizaci energeticky úsporných opatření budovy IPOS ul. K. Čapka 1147/10, Jeseník realizované s přispěním Operačního programu životní prostředí zahrnují celkové zateplení původních obvodových plášťů objektu včetně soklových částí a kompletní výměnu oken a dveří za plastové. Tato revitalizace je jasně definovanou podmínkou setrvání organizačních složek státu v této budově sídlících a zároveň snahou města Jeseník o maximální využití této budovy. Zhotovitel zahájil práce na výměně výplní otvorů administrativních částí, v současné době je již zrealizována více jak polovina nových oken na těchto částech. V návaznosti probíhají dokončovací práce v interiérech, zapravení ostění, malby příp. tapetování. V souvislosti s těmito pracemi je vždy dle potřeby omezen, případně přerušen provoz v jednotlivých kancelářích, doporučujeme proto všem občanům, aby si před návštěvou budovy IPOSu ověřily telefonicky, či em, přítomnost a pracovní dobu daného pracovníka. Po výměně výplní otvorů v administrativních částech budou následovat výměny v částech sálu, restaurace, kantýny a ostatních prostory, zároveň budou respektovány termíny akcí ve společenském sále. Zhotovitel zároveň započal s montáží celoobvodového lešení vč. oplocení, čímž dojde k nezbytnému záboru několika parkovacích míst. Pokračování na str. 4 ročník V LEDEN 2015 Vážení spoluobčané, každoročně vstupujeme do Nového roku plni očekávání, přání a představ. Musím říct, že obdobně jsem na tom i já sám a mí kolegové z vedení města. Jsme na začátku svého volebního období a v těchto týdnech připravujeme přislíbené Programové prohlášení Rady města Jeseník. Tedy dokument, který bude obsahovat základní programové priority při správě našeho města v nejbližší budoucnosti. V souvislosti s přípravou Programového prohlášení je proto pro nás důležité znát a slyšet připomínky a podněty Vás občanů Jeseníku, široké veřejnosti. Z těchto důvodů připravujeme veřejná setkání občanů s vedením radnice, která postupně proběhnou v jednotlivých částech města. První veřejné setkání se uskuteční od 16:00 hod. v budově Střední školy gastronomie a farmářství (v sále nad tělocvičnou) na Husově ulici. Hlavním tématem našeho společného setkání bude revitalizace sídliště na ul. Bezručova (dříve Pod Chlumem). Účast na tomto jednání přislíbil také pan poslanec PSP ČR za Olomoucký kraj Jaroslav Faltýnek (ANO 2011). Závěrem mi dovolte ještě jednou Vám popřát do Nového roku především hodně zdraví, pevné nervy a osobních úspěchů. Těším se na setkání s Vámi. Ing. Adam Kalous, starosta města Webkamera na rozhledně Zlatý Chlum Díky majitelům rozhledny TJ SPORT MIKU- LOVICE, firmě Web4Soft Internet s.r.o. a hkfree z.s. byla na rozhlednu po 115 letech od jejího otevření nainstalována webkamera. Na stránkách můžete vidět aktuální i archivní minutové snímky a 24 hodinová časosběrná videa. Navíc každý snímek obsahuje meteorologické informace z údolí (Tovární ul. v Jeseníku). Webkamera byla nainstalována v říjnu V lednu 2015 již může snímky a videa sledovat každý uživatel Internetu. Mgr. Lubomír Věstinský, vedoucí oddělení informatiky

2 Místní poplatek ze psů Obecně závaznou vyhláškou č. 8/2010 byl Zastupitelstvem města Jeseník zaveden místní poplatek ze psů. Její znění včetně ohlašovací povinnosti a jednotlivých sazeb poplatku lze najít na webových stránkách města (www.jesenik.org/ obecne-zavazne-vyhlasky-a-narizeni/). Nečiní-li ohlášená poplatková povinnost více než 750 Kč, je poplatek na rok 2015 splatný nejpozději do ; u částek nad 750 Kč je možná úhrada ve dvou splátkách, a to do a Pokud byla ohlašovací povinnost držitelem psa splněna již v předchozích letech a nedošlo ke změnám v údajích uvedených v ohlášení, je poplatek ve stejné výši jako v roce Platba poplatku je možná v hotovosti na pokladnách Městského úřadu Jeseník na Tovární ulici nebo na ulici K. Čapka. V případě bezhotovostní platby již ohlášené poplatkové povinnosti, která nedoznala změn, je možno částku uhradit na účet č /0100; číslo variabilního symbolu je však třeba vyžádat na ové adrese: libuse. nebo na telefonu č Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Obecně závaznou vyhláškou č. 9/2010 byl Zastupitelstvem města Jeseník zaveden místní Poplatek za komunální odpad v roce 2015 Výše poplatku je stanovena Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2014 ve výši 600 Kč/osoba/rok. Kdo platí? fyzická osoba která má ve městě Jeseník trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek odvádějí, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší 90 dnů, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na Nepřehlédněte!!! poplatek za lázeňský a rekreační pobyt. Její znění je k dispozici na Poplatníkem tohoto poplatku jsou fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území města Jeseník za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod pobytu. Plátcem tohoto poplatku jsou však ubytovatelé (fyzické a právnické osoby) takové přechodné ubytování poskytující. Bližší informace týkající se ohlašovací povinnosti je možno získat u paní Libuše Raškové, MěÚ Jeseník, Tovární ulice, ová adresa: telefon č Omezení propagace některých sázkových her, loterií a jiných podobných her Dnem nabyla účinnosti obecně závazná vyhláška Zastupitelstva města Jeseník č. 2/2014, která stanovuje opatření k omezení propagace některých sázkových her, loterií a jiných podobných her. S jejím zněním je možno se seznámit na webových stránkách města Jeseník org/obecne-zavazne-vyhlasky-a-narizeni/. Odbor finanční území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravující azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců, fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, má-li k této stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Kdy zaplatit? pololetně v poloviční výši poplatku 300 Kč, za 1. pololetí do 31.5., za 2. pololetí do

3 ročně v celé výši poplatku 600 Kč do příslušného roku. Jak a kde uhradit poplatek? Poplatek může být uhrazen: v hotovosti na pokladně města (MěÚ Jeseník, ul. Tovární, ul. Karla Čapka). prostřednictvím sdruženého inkasa plateb obyvatelstva, zprostředkování platby SIPO MěÚ Jeseník provede na základě vyplněné žádosti, kterou si poplatník vyzvedne na MěÚ Jeseník, ul. Karla Čapka, dveře č. 451 nebo na webu města bezhotovostním převodem na účet města č.ú.: /0100. Je nutné uvést variabilní symbol (informaci o VS získáte na MěÚ Jeseník, ul. Karla Čapka, dveře č. 451 nebo na tel ). U trvalých příkazů zajistěte změnu výše poplatku. Snížení a osvobození od poplatku: Výčet osvobození a úlev naleznete v Obecně závazné vyhlášce č. 4/2014 na webových stránkách města Pokladní hodiny: (pokladny na ul. Tovární a na ul. Karla Čapka) pondělí, středa: 8:00 12:00 hodin, 12:30 17:00 hodin úterý, čtvrtek: 8:00 12:00 hodin, 12:30 14:00 hodin pátek: 8:00 12:00 hodin Důležité upozornění k bioodpadům: Úleva ve výši 15 % (tj. 90 Kč) bude poskytnuta poplatníkům, kteří k odkládání biologicky rozložitelného odpadu využívají určené shromažďovací prostředky (hnědé popelnice na bioodpad) a zároveň četnost vývozu shromažďovacího prostředku na směsný komunální odpad bude 1 x za 14 dní. Úleva bude poskytnuta za podmínky, že poplatník nemá u správce poplatku evidován splatný nedoplatek na místním poplatku. Pokud budete chtít tuto úlevu využít a doposud jste si nádobu na bioodpad nevyzvedli, můžete tak učinit v termínu od do a pak teprve uhraďte místní poplatek za komunální odpad (splatnost do ). Hnědé popelnice na bioodpad se budou vydávat ve skladu Technických služeb Jeseník, kde zároveň občan vyplní tiskopis Ohlašovací povinnost za všechny členy domácnosti, kteří budou nádobu využívat. Zároveň obdržíte známku na klasickou popelnici pro rok 2015 s vyznačením četnosti vývozu 1 x za 14 dní. Výdej nádob na bioodpady započne v březnu 2015, vždy každý čtvrtek od do hodin (poprvé tedy ). Více informací o bioodpadech naleznete v článku Technických služeb Jeseník v tomto čísle měsíčníku. Důležité upozornění pro osoby zdržující se mimo trvalé bydliště: Od poplatku se osvobozují osoby zdržující se mimo území České republiky. Osobám, které se zdržují v jiné obci České republiky po dobu minimálně 6 kalendářních měsíců, bude poskytnuta úleva z místního poplatku ve výši 50 %. Informace: Podrobnější informace o místním poplatku za odpad získáte v kanceláři č. 451 v budově Městského úřadu Jeseník, ul. Karla Čapka 10/1147, tel , mujes.cz. Matrika přestěhována na IPOS Matriku, která sídlila v přízemí jesenické radnice na Masarykově náměstí, najdete nově v budově IPOS na ul. K. Čapka, 3. patro, dveře číslo 314, 315. Vedení města chce především vyjít vstříc občanům a zajistit přístup ke službám správního odboru na jednom místě. Od začátku tohoto roku tak můžou občané města moct spojit matriční události (např. svatba, narození, pohřeb) s výměnou občanského průkazu, nebo změnou trvalého bydliště, a tedy vše vyřešit pod jednou střechou. Telefonní kontakt matrika: Petra Janhubová Ing. Eva Mahrová Příští zasedání Zastupitelstva města Jeseník se bude konat 19. února 2015 v Kapli. 3

4 Dokončení z titulní strany Při příchodu do budovy je umístěna ve vestibulu tabule s informacemi o stavbě s upozorněním Revitalizace budovy IPOS na možnost pohybu na staveništi, žádáme proto návštěvníky budovy o respektování těchto informací. Práce budou dokončeny v 09/2015. Revitalizace historické Katovny Město Jeseník již realizuje rekonstrukci objektu Katovna s přispěním Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika pod názvem projektu Katovna Dědictví nyského knížectví a společné historie v Jeseníku a Gluchołazech. Jedná se o rekonstrukci dlouhou dobu chátrající kulturní památky. V současné době již zhotovitel provedl bourací práce ve stávající budově, probíhají hrubé stavební práce na nové přístavbě a spojovacím krčku, byla provedena ochrana objektu proti vzlínající vlhkosti. Následovat budou nové vyzdívky dispozic, podlahy, statické zajištění nosných konstrukcí a práce na technickém a technologickém vybavení objektů. Práce budou dokončeny v 06/2015. Město Jeseník v současné době vyhlásilo výběrová řízení na vybavení interiéru budoucí expozice Česko polského přátelství a zázemí informačního centra a dále na počítačové a softwarové vybavení. Při realizaci našich investičních akcí se nemůžeme vyhnout různým omezením vůči občanům a návštěvníkům města. Buďte tedy prosím tolerantní k stavebním činnostem v dotčených lokalitách. Pomáhají naše město dělat příjemnější pro život! Aktuální informace můžete sledovat na webových stránkách města Ing. Jiří Uher, vedoucí oddělení investic a rozvoje Akce uvedené v článku jsou financovány v rámci Operačního programu životní prostředí, Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika

5 Aktuální informace z výstavby Centra sociálních služeb Mnozí občané Jeseníku již možná zaznamenali čilý stavební ruch v areálu Penzionu pro seniory na Beskydské ul. Již od října loňského tam probíhá realizace projektu, který s očekáváním sledují nejen senioři, pro které je Centrum určeno. Tato investiční akce Města Jeseník, připravovaná několik let spojuje dvě stavební fáze. Jednak úpravy vyčleněných prostor v budově Penzionu pro seniory na Beskydské ulici, dále výstavbu nové lůžkové části zahrnující další služby - denní stacionář pro seniory a jídelnu. Výsledkem bude nová sociální služba - Domov pro seniory, zajišťující celodenní péči. Podrobnější informace o celém projektu, jak po stránce finanční, tak i provozní, byly otištěny v Infu již dříve. Tímto článkem bychom chtěli občanům přiblížit současnou situaci ve výstavbě tohoto projektu. Pod dohledem oddělení investic a rozvoje MěÚ Jeseník a stavebního dozoru stavba probíhá v souladu s harmonogramem bez komplikací. Nutno říci, že doposud svědčí bezproblémovému průběhu akce i příznivé počasí, které na rozdíl od lyžařů potěšilo dodavatele stavby (společnost RAKORD - R & R, spol. s r.o. z Krnova). Stavba tak na konci roku dospěla do fáze, kterou můžete vidět níže na snímku. Zatím tedy dodavatel realizoval základovou desku celé přístavby, provedl hrubou stavbu objektu tzv. krčku (zde bude vývařovna), budova lůžkové části je ve fázi rozestavěnosti 1.NP (svislé konstrukce). Po plánované přestávce (od do ) stavebníci pokračují ve vyzdívce nové budovy a současně se připravuje fáze stavebních úprav v budově stávající. Pokud počasí nedovolí pokračovat ve stavebních pracích venku, nebude tedy proces výstavby přerušen. Práce v interiéru stávající budovy budou dle smlouvy provedeny v časovém termínu od do 15.3., a to samozřejmě šetrně a s ohledem na probíhající provoz (bezpečí obyvatel penzionu). Dílčí úpravy ve stávající budově proběhnou v přízemí a 1. patře budovy v provozních prostorách a chodbách. Výsledkem bude nová centrální koupelna, úprava některých provozních prostor či montáž komunikačního zařízení pro uživatele služby. Jak už bylo řečeno, celá stavba probíhá za běžného provozu Penzionu pro seniory. Venkovní práce probíhají v uzavřeném staveništi, pohyb veřejnosti po okolních komunikacích není omezen. Dopady stavby a omezení jsou pochopitelně na straně obyvatel Penzionu pro seniory, jejich zaměstnanců, dotýká se i návštěv. Proto je zapotřebí už nyní vyjádřit poděkování obyvatelům za trpělivost, se kterou snáší průběh stavby, nadto je ještě čeká několik dalších měsíců do ukončení stavby. Zahájení provozu Domova pro seniory předpokládáme v závěru roku Současně s probíhající stavbou se připravuje i provoz budoucího zařízení, jak po stránce materiální, technické a administrativní. V příštích číslech Infa přineseme občanům další informace o postupu této současné největší investiční akce. Pro všechny, kteří se o problematiku zajímají, zejména pro seniory či jejich rodinné příslušníky uvádíme kontakty, na kterých mohou získat další informace. Penzion pro seniory Jeseník, , ppsjes.cz, Ing. Jan Rotter Odbor SVZ MěÚ Jeseník, , Mgr. Jiří Kovalčík 5

6 Změny v registru vozidel od Upozorňujeme na změny zákona č. 56/2001 Sb., které podstatně mění způsob vedení registru vozidel a dotknou se většiny majitelů vozidel. Dne totiž nabývá účinnosti zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb. a další související zákony. Některé důležité změny zákona č. 56/2001 Sb.: místní příslušnost úřadu bude určena podle místa bydliště původního provozovatele nebo sídla firmy, tzn. že i kompletní převod vozidla na nového provozovatele proběhne na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má sídlo nebo bydliště původní provozovatel; místní příslušnost úřadu bude určena podle místa bydliště původního provozovatele nebo sídla firmy i v těch případech, kdy dojde k přechodu vlastnických práv (to znamená v případech, kde nejde o vůli dvou stran, např. dědictví, dražba exekutora, apod.); žádost o změnu vlastníka a provozovatele bude tedy podána u úřadu obce s rozšířenou působností v místě bydliště či sídla posledního v registru zapsaného provozovatele vozidla (např. u dědictví tedy dle místa posledního bydliště zemřelého) při změně vlastníka se registrační značka nebude měnit, změna registrační značky bude provedena pouze za značku, která byla ztracena, odcizena, poškozena či zničena; registrační značky na přání a třetí tabulka na nosič kol se budou vydávat až od ; při zápisu nového vlastníka nebo provozovatele vozidla bude nutná v případě nepřítomnosti některého z účastníků této změny plná moc podepsaná úředně ověřeným podpisem; tzv. polopřevody vozidel (odhlášky) již nebudou prováděny, zápis nového vlastníka bude probíhat v jednom řízení do 10 pracovních dnů od převodu nebo přechodu vlastnického práva (např. zakoupení vozidla), přitom musí být mimo jiné vždy přiložen protokol o evidenční kontrole, který ke dni podání žádosti nebude starší než 14 dnů; protokol o evidenční kontrole ne starší než 14 dnů bude nutné nově předkládat při každé změně jak vlastníka, tak provozovatele vozidla (dosud jen při změně provozovatele), tedy například i při ukončení leasingu; 1. zápis vozidla do registru a každá změna jak vlastníka, tak provozovatele vozidla budou zpoplatněny správním poplatkem ve výši 800,- Kč (je-li vlastník současně i provozovatelem, poplatky se nesčítají, hradí se pouze 800,- Kč); změní se terminologie, dočasné vyřazení vozidla z registru silničních vozidel (tzv. depozit) bude nově označen jako vyřazení vozidla z provozu, trvalé vyřazení z registru silničních vozidel pak bude zánikem vozidla; u vozidel, která budou k v tzv. polopřevodu na nového vlastníka, bude povinnost doregistrovat vozidlo nejpozději do , v případě nesplnění této povinnosti bude vozidlo považováno za zaniklé, ztratí technickou způsobilost a nebude možné jej již nikdy provozovat; bude-li trvat vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích měsíců (dosavadní tzv. depozit ), bude vlastník vozidla povinen bez zbytečného odkladu oznámit, kde je vozidlo umístěno a účel jeho využití, bude se to týkat i vlastníků vozidel vyřazených z provozu k dobu kratší, než 18 měsíců (od do ), u kterých lhůta, po které budou povinni podat oznámení o místě a účelu využití vozidla, uplyne dne ; u majitelů vozidel dočasně vyřazených z registru k více jak 18 měsíců (tzn. před ) bude povinnost podat oznámení o místě a účelu využití do konce roku 2015, při nesplnění této povinnosti se bude vozidlo k považovat za zaniklé, ztratí technickou způsobilost a nebude možné jej již nikdy provozovat; zákon výrazně rozšiřuje počet přestupků a správních deliktů za nesplnění povinností uvedených v zákoně č. 56/2001 Sb. 6

7 Jak odhlásit a přihlásit na úřadě ojeté osobní auto z ČR Klíčové změny od 1. ledna 2015 v souvislosti s novelou zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (č. 56/2001 Sb.). Jedna žádost, jedna návštěva, jeden úřad 1 Změnu provozovatele auta v registru vyřídíte na úřadě, který je místně příslušný z pohledu prodávajícího. 2 Jako prodávající a kupující podáváte na úřad jen jednu společnou žádost. Formulář je ke stažení na nebo na webech samospráv. 3 Na úřad můžete přijít společně nebo jen jeden z vás. Nepřítomný však musí zmocnit plnou mocí s úředně ověřeným podpisem toho, kdo na úřad půjde (v případě podání žádosti elektronickou formou stačí ověřený elektronický podpis). Ověření je nejsnazší vyřídit na Czechpointu. Další možnost je zmocnit k vyřizování celé věci třetí osobu. Nezbytné doklady a dokumenty: Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti (doklad o pobytu pouze pro cizince) Žádost o změnu vlastníka nebo provozovatele vozidla v registru silničních vozidel Doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla) Doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta) Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla Pozor na polopřevody, hrozí vyřazení auta z provozu! Pokud vlastníte vozidlo, které je v Centrálním registru vozidel pouze odhlášeno předchozím provozovatelem, musíte podat na úřad do 30. června 2015 žádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel. Pokud žádost nepodáte, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. K žádosti se dokládá: občanský průkaz či jiný doklad totožnosti, doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla), doklad o pojištění, protokol o evidenční kontrole, doklad o platné technické prohlídce, popř. plná moc s ověřeným podpisem, pokud se neúčastníte vyřizování osobně. Nahlášení dočasně vyřazeného vozidla do konce roku 2015 Pokud vlastníte auto, které bylo dočasně vyřazeno z provozu před 30. červnem 2013 (je v depozitu), musíte přijít do konce roku 2015 na úřad a sdělit, kde vozidlo je a jaký je účel jeho využití. Pokud termín nestihnete, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. V pozdějších případech dočasného vyřazení (po polovině roku 2013) máte rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidlu, avšak nehrozí administrativní zánik vozu, nýbrž finanční sankce. Máte-li vozidlo odhlášené předchozím provozovatelem a zároveň dočasně vyřazené z provozu, musíte podat na úřad žádost v kratší z obou lhůt do 30. června Rozhodující je skutečnost, že úřad nezná vlastníka (viz polopřevody). DALŠÍ INFORMACE O ZMĚNÁCH V PŘEVODECH A PŘIHLAŠOVÁNÍ SILNIČNÍCH VOZIDEL NA 7

8 Aktuálně pro podnikatele Od nabyl účinnosti zákon č. 140/2014 Sb., kterým se mění zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Novela živnostenského zákona se dotýká hlavně změn, které mají vést především k dalšímu snížení administrativní zátěže podnikatele a k větší ochraně osobních údajů osob zapisovaných do živnostenského rejstříku v následujících oblastech: Ukládání trvale platných dokumentů v datovém úložišti živnostenského rejstříku Uchovávání osobních údajů v živnostenském rejstříku Zapisování statutárního orgánu u právnické osoby Ukládání trvale platných dokumentů v datovém úložišti živnostenského rejstříku souvisí se zrušením jedné z povinností podnikatelů, a to opakovaně dokládat živnostenskému úřadu doklady, které již byly některému z živnostenských úřadů doloženy. Z listinných dokladů, které podnikatel předloží při ohlášení živnosti, žádosti o koncesi nebo při oznámení změny, živnostenský úřad vytvoří elektronické kopie, které uloží do živnostenského rejstříku, aby byly k dispozici všem živnostenským úřadům po celé republice. Podnikatel nebude následně povinen tyto tzv. trvale platné dokumenty při dalších oznámeních živnostenským úřadům opakovaně předkládat, pokud skutečnosti, které doklady osvědčují zůstaly beze změny. Toto se týká pouze dokladů, které budou doloženy po , z tohoto důvodu se tedy úspora v opakovaném předkládání dokumentů nedotkne podnikatelů, kteří doklady doložili v minulosti. Konkrétně jde o: - výpisy z evidence trestů, - doklady o odborné způsobilosti podnikatele a odpovědného zástupce (doklady o vzdělání, osvědčení o rekvalifikaci, doklad o praxi atd.), - doklady prokazující právní důvod pro užívání prostor, kde je umístěno sídlo nebo organizační složka závodu zahraniční osoby. Aby mohly být tyto doklady použity jako trvale platné dokumenty, je nutné jejich předkládání v originále. Uchovávání osobních údajů v živnostenském rejstříku se dotýká vedení údajů o podnikatelích v živnostenském rejstříku a směřuje k větší ochraně soukromí a osobních údajů osob zapisovaných do tohoto rejstříku. Neveřejnými údaji se stávají: - adresa bydliště a místa pobytu podnikatele na území ČR, - bydliště mimo území ČR - elektronické kopie dokladů. Za dostačující identifikátor podnikatele se vedle jeho jména a příjmení, data narození a identifikačního čísla osoby, bude užívat adresa sídla. Každý podnikatel je povinen zapisovat do živnostenského rejstříku své skutečné sídlo a mít k zapsané adrese sídla právní důvod jejího užívání po celou dobu, kdy je tato adresa zapsaná v živnostenském rejstříku. Po uplynutí 4 let ode dne zániku posledního živnostenského oprávnění, budou údaje o podnikateli převedeny z veřejné části živnostenského rejstříku do části neveřejné. Zapisování statutárního orgánu u právnické osoby nově je do živnostenského rejstříku zapisována i právnická osoba, která je statutárním orgánem právnické osoby a dále osoby oprávněné zastupovat právnickou osobu, která je statutárním orgánem. Dalšími změnami v živnostenském zákoně jsou: další možnosti zjednodušující prokazování odborné způsobilosti některých vázaných a koncesovaných živností zařazení vázané živnosti Oční optika do seznamu živností vedených v příloze č. 5 k živnostenskému zákonu, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami, které splňují odbornou způsobilost. Od nabyl účinnosti zákon č. 179/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Nejdůležitější změnou je, že od lze žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele, žádost o provedení změny v této 8

9 evidenci nebo o vyřazení z této evidence podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Zemědělský podnikatel fyzická osoba musí být plně svéprávná. Zemědělskou výrobou není pěstování konopí pro léčebné použití a vědecké účely. Na osvědčení již nebude uváděno zaměření zemědělské výroby. Tato listina bude pouze průkazem o tom, že subjekt byl zapsán do Evidence zemědělského podnikatele. Od nabyl účinnosti zákon č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Podat přihlášku k registraci nebo oznámení určené správci daně může fyzická nebo právnická osoba učinit pomocí Centrálního registračního místa, zřízeného na živnostenském úřadě, pouze v případě, že tento subjekt nemá uloženou povinnost tato podání podávat správci daně v elektronické podobě. Podání podle 101a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má povinnost elektronicky činit plátce: právnická osoba, fyzická osoba, která přesáhne zákonem pro tento účel stanovený obrat Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců, fyzická osoba, která má zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky. Kdo je nově povinen učinit podání pouze elektronicky? Daňový subjekt nebo jeho zástupce, který má zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Jaké podání musí učinit elektronicky (datovou zprávou)? Přihláška k registraci Oznámení o změně registračních údajů Řádné daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání Hlášení a vyúčtování Jak lze učinit podání? Datová zpráva musí být správci daně odeslána ve stanoveném formátu a struktuře, a to: prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky nebo podepsaná uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. Vyplývají z nedodržení nějaké sankce? Za nedodržení povinné elektronické formy správce daně uloží pokutu ve výši Kč. V případě, že tím daňový subjekt závažně ztěžuje správu daní, může mu být uložena pokuta až do výše Kč. (Zdroj: Upozornění Ministerstva průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu dne publikovalo upozornění podnikatelům na nabídky katalogových společností týkající se uzavření smlouvy o úplatné registraci. Uvedený typ nabídek podnikatelům může vést k mylnému názoru, že se jedná o další zákonem stanovený poplatek, což není pravda. Na Ministerstvo průmyslu a obchodu se v poslední době obrátilo s podněty a dotazy několik osob, které obdržely od různých společností konkrétní nabídky, spočívající v úplatném zápisu podnikatele do určitého registru nebo evidence, tedy činnost provedení zápisu za poplatek Proto Ministerstvo průmyslu a obchodu upozorňuje české podnikatelské subjekty, že předmětem správního poplatku souvisejícího se vznikem živnostenského oprávnění je ohlášení živnosti nebo přijetí žádosti o koncesi. Tento správní poplatek je vybírán pouze obcí, která vykonává státní správu v oblasti živnostenského podnikání. Samotné provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku není zpoplatněno! Uvedený typ nabídek podnikatelům tedy může vést k mylnému názoru, že se jedná o další zákonem stanovený poplatek, což není pravda. Žádná takováto stanovená povinnost neexistuje. V daném případě se jedná výlučně o soukromou podnikatelskou aktivitu těchto společností a z tohoto důvodu na ni lidé nemusí v žádném ohledu reagovat. Bc. Iveta Davidová, Iveta Šťastná, odbor obecní živnostenský úřad 9

10 Jak s bioodpady v Jeseníku v roce 2015 Stav na počátku roku 2015 V současné době je Kompostárna Jesenicka odstavena z provozu z důvodu zimní přestávky, neboť při teplotách pod 0 C ustává rozkladný proces v kompostovacích hrázkách. Neprobíhá ani svoz jednak je odpadu málo a jednak pro vysoký obsah vody by odpady v biopopelnicích přimrzaly ke stěnám a nešly by vysypat. V zimním období se prostě bioodpady netřídí. Obnovení provozu systému sběru bioodpadů Je naplánováno od Pro občany Jeseníku to znamená, že opět bude v provozu část sběrného dvora na ulici Otakara Březiny, určená na bioodpady a znovu bude obnoven vývoz bioodpadů ze speciálních hnědých popelnic (viz svozový kalendář). Změna četnosti vývozu zbytkového komunálního odpadu Změna četnosti svozu komunálního odpadu v klasických popelnicích z týdenního na 1 x za dva týdny se týká těch občanů, kteří se při bezplatném zapůjčení speciálních hnědých biopopelnic ke změně četnosti svozu zavázali. Zároveň si musí tito občané na klasické popelnice vylepit novou známku pro rok 2015 (se zeleným pruhem), kterou obdrželi společně s popelnicí na bioodpady. Změna četnosti svozu začíná a končí ! Občané, kteří již třídí bioodpady, budou mít v roce 2015 slevu na poplatku za odpady, stanovený městem Jeseník. Pro ostatní občany zůstává četnost vývozu komunálního odpadu nezměněna. Zapojení do systému v roce 2015 Ti, kteří se rozhodnou do systému zapojit v roce 2015 a budou chtít slevu na poplatku, si musí nejpozději do vyzvednout speciální hnědou biopopelnici (je zatím určena jen pro rodinné a bytové domy), zavázat se ke změně četnosti vývozu komunálu (1 x 2 týdny) a pak teprve uhradit poplatek za odpady. Hnědé biopopelnice se budou vydávat tak jako vloni ve skladu technických služeb, kde zároveň občan vyplní Ohlašovací povinnost za všechny členy rodiny, kteří budou nádobu využívat a obdrží známku na klasickou popelnici pro rok Výdej nádob na bioodpady započne v březnu 2015, vždy každý čtvrtek od do hodin (poprvé tedy ). Kalendář svozu bioodpadů v roce 2015 r datum svozu duben květen červen červenec srpen září říjen listopad Znovu připomínáme, že tyto hnědé biopopelnice jsou určeny pro drobné bioodpady z provozu domácnosti (zbytky zeleniny a ovoce, pokojové rostliny apod.) a drobné údržby zahrad. Při větším množství (sekání trávníku, prořezy stromů ) je nutné využít kapacity sběrného dvora a bioodpady odvézt tam. Co do kompostu ANO? Z kuchyně: zbytky ovoce zbytky ze zpracování zeleniny zbytky z kávy a čaje skořápky z vajíček a ořechů papírové utěrky a ubrousky Ze zahrady: 10

11 posekaná tráva, listí, větvičky plevele, zbytky zeleniny piliny, hobliny, kůra popel ze dřeva trus býložravých hospodářských zvířat Co do kompostu NE? kosti, odřezky masa, kůže stolní oleje a tuky potraviny, které prošly tepelným zpracováním Co se mění od ledna 2015? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zavádí se porodné i na druhé dítě, senioři si na důchodech polepší o zhruba 200 korun měsíčně a minimální mzda vzroste na Kč. Podpora rodin s dětmi U prvního dítěte zůstane částka porodného na 13 tisících korunách, u druhého půjde o 10 tisíc korun. Ministryně Michaela Marksová prosadila zvýšení koeficientu z 2,4 násobku na 2,7 násobku životního minima rodiny, takže na porodné bude mít nárok širší okruh rodičů. Na porodné u prvního dítěte by tak měly dosáhnout domácnosti s čistým příjmem do korun, u matky samoživitelky do korun. Polepší si také ženy, kterým se narodí vícerčata. Zatímco dosud dostávaly od státu maximálně korun (nebo jen 13 tisíc), nově získají 23 tisíc korun. A nezáleží, zda půjde o jejich první, nebo následný porod. Snazší výměna průkazu pro handicapované Držitelé průkazu TP, ZTP a ZTP/P si budou moci vyměnit tyto průkazy bez zbytečných administrativních průtahů a správního řízení, které by znovu posuzovalo jejich zdravotní stav. Nárok na příspěvek na mobilitu bude navíc nově vázán přímo na nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P. Změny doplatku na bydlení v ubytovnách Nová pravidla pro vyplácení pomoci v hmotné nouzi pomůžou přerušit bující obchod s chudobou v ubytovnách. Zamezí se především neefektivnímu vyplácení doplatku na bydlení. Doplatek na bydlení bude podle návrhu nově poskytován ubytovnám, které splní hygienické standardy kvality bydlení. Zároveň se bude moct poskytnout doplatek na bydlení osobám, které bydlí na rostliny napadené chorobami chemicky ošetřené materiály např. lakované dřevo popel z uhlí, cigaret prachové sáčky z vysavače exkrementy masožravých zvířat časopisy a jiné tiskoviny plasty, sklo, kovy, kameny Technické služby Jeseník a.s., O. Březiny 168, Jeseník, ubytovně, pouze se souhlasem obce. Hygienické standardy kvality bydlení a souhlas obce se budou vyžadovat od května Bude také stanovena maximální výše nájemného podle částky dané v místě obvyklé a normativních nákladů na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře. Vyšší důchody v průměru o 200 Kč Od prvního ledna 2015 budou důchody opět valorizovány podle 100 procent nárůstu spotřebitelských cen a o jednu třetinu nárůstu reálné mzdy. Důchodci si tak již od nového roku polepší v průměru o 200 korun měsíčně. Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2015 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2014 tak, že se: základní výměra zvyšuje o 60 Kč na Kč a procentní výměra zvyšuje o 1,6 % procentní výměry, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje. Zvýšení minimální mzdy na Kč Poctivě pracovat se musí vyplatit. MPSV se proto postupně snaží zvyšovat minimální mzdu tak, aby se její úroveň přiblížila 40 procentům průměrné mzdy. Od ledna 2015 bude minimální mzda činit korun, minimální hodinová mzda tedy vzrostla z 50,60 koruny na 55 korun. Bude tak lépe plnit svoji ochrannou, ale i motivační funkci. Minimální mzda se naposledy zvyšovala v srpnu 2013, v letech 2007 až 2012 nebyla zvyšována vůbec. Zdroj: Tisková zpráva MPSV 11

12 Nové povinnosti majitelů zdrojů vytápění na tuhá paliva V minulém vydání JesInfa jsme vás informovali o aktuálním stavu ovzduší v ČR a na Jesenicku. Ze všech složek životního prostředí je právě ovzduší tou, jejíž stav se stále nezlepšuje. Nejproblematičtější znečišťující látky, které mají významný vliv také na zdraví obyvatel, nevznikají přitom především v průmyslových provozech, ale vycházejí z komínů rodinných domů. Jedná se o prachové částice a o polyaromatické uhlovodíky, z nichž se sleduje především látka benzo(a) pyren, prokázaný karcinogen. Z důvodu ústavou zaručené nedotknutelnosti obydlí však tyto kotle až doposud nebylo možné přímo kontrolovat a ani pověřené úřady neměly účinné nástroje pro řešení situace, kdy např. jeden občan svým jednáním zamořil škodlivým kouřem široké okolí. Tuto situaci by měl výrazně změnit nový zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který významně zasáhne do povinností a provozu mnoha domácností, které pro vytápění používají kotle na tuhá paliva. Odborníci odhadují, že se dotkne až půl milionu domácností. Na obrázku je zobrazen nejstarší, nejběžnější a nejméně ekologický typ kotle, vyznačující se největší náročností na obsluhu, nízkou účinností spalování a umožňující přikládat i nežádoucí paliva. Tyto kotle by měly postupně nahradit účinnější a ekologičtější typy (např. automatické a zplyňovací kotle, které zároveň vyžadují minimální nebo žádné zásahy do provozu). Ukončení prodeje starých typů kotlů První změna už nastala, a to zákaz prodeje nejstarších a nejméně ekologických typů kotlů 1. a 2. emisní třídy, platný už od začátku roku Podobně kotle 3. emisní třídy nebude možné prodávat od roku Nové povinnosti pro majitele kotlů na tuhá paliva v domácnostech Majitele stávajících kotlů (ale i kamen a vložek s teplovodním výměníkem) 1. a 2. emisní třídy od jmenovitého tepelného příkonu 10 kw do 300 kw, pokud slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, upozorňujeme, že je od září roku 2022, tedy za necelých osm let, nebude možné provozovat. Dále se provozovatelé všech kotlů na tuhá paliva od jmenovitého tepelného příkonu 10 kw do 300 kw, pokud slouží jako zdroj tepla pro Nejčastější kotel v ČR - s prohořívacím způsobem spalování Jedná se o nejstarší typ kotlů, který byl určen pro spalování paliva s malým obsahem prchavé hořlaviny, tedy koksu. S ohledem na cenu koksu je jeho spalování spíše výjimečné. Většina těchto zařízení byla vyrobena z litiny, takže přestože je jejich provoz dost nekvalitní (dehtování a vysoké CO), jedná se o jeden z nejpoužívanějších spalovacích zařízení (v ČR cca 50% zastoupení). Je to dáno jeho cenou a životností. Ing. Jiří Horák, Ph.D. a kol. Co nejvíce ovlivní Tvůj kouř? TZB-info [online]. Praha: Topinfo s.r.o., [cit ]. Dostupný z: kotle-kamna-krby/9475-co-nejvice-ovlivni-tvuj-kour teplovodní soustavu ústředního vytápění, musí připravit na to, že od jim přibývá povinnost předložit revizi kotle, provedenou odborně způsobilou osobou, a to na základě požadavku obecního úřadu s rozšířenou působností (v našem okrese Městský úřad Jeseník). V revizní zprávě bude mimo jiné označena emisní třída kotle. První revize je povinná do Součástí revize by mělo být i seřízení kotle, což může v řadě případů zvýšit účinnost zařízení. Revize budou povinné jednou za dva roky. Pokuty Pokud provozovatel nepředloží na základě požadavku příslušného úřadu po revizi svého kotle, hrozí mu pokuta až Kč. Pokud se při revizi od prokáže, že kotel nesplňuje 12

13 parametry alespoň 3. emisní třídy, může jít o pokutu Kč. A pokutu ve stejné výši může dostat ten, kdo bude v kotli používat paliva, která jsou zakázána (odpady, uhelné kaly apod.). Volba a údržba kotle Vyšší cena kotlů 4. a 5. emisních tříd by se nám měla v dlouhodobém horizontu vyplatit s ohledem na vyšší účinnost a nižší spotřebu paliva. Na to by měl myslet zejména ten, kdo se chystá koupit nový kotel. Některé firmy také nabízejí přestavbové sady, umožňující zvýšit třídu stávajících kotlů na 3. emisní třídu. Množství emisí, vypouštěných do ovzduší naším komínem, můžeme ale výrazně ovlivnit i jinak, a to používáním kvalitního, výrobcem schváleného paliva, v případě dřeva je důležité nechat dřevo dostatečně vyschnout, u uhlí je zase podstatné zvolit správnou zrnitost. Neméně významná je také otázka dostatečné údržby kotle a spalinových cest (čištění komína, výměníku, odstraňování popele, čištění ohniště, čištění skla). Závěr Jelikož žijeme v Jeseníku, kde si závažnost znečištěného ovzduší zřejmě neuvědomujeme tak naplno jako např. na Ostravsku, výše uvedená opatření v mnohých z nás vyvolávají zejména otázku, proč bychom měli platit nové poplatky a vyměňovat stará zařízení. K vysvětlení, doufejme, přispěl tento a předchozí článek, které si kladou za cíl upozornit na trvající problémy v životním prostředí, které (byť často i skrytě, ale významně) ovlivňují naše zdraví. Zároveň však tato opatření mohou napomoci uchovat naše čisté ovzduší a životní prostředí, které je jedním z potenciálů našeho regionu, na němž mj. do velké míry závisí cestovní ruch, lázeňství a turistika, které jsou pro náš region tak významné. Ing. Jana Kamlerová, odbor životního prostředí Virtuální univerzita třetího věku V roce 2010 byl Penzionem pro seniory Jeseník ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze zahájen nový projekt vedoucí ke zvyšování kvality života seniorů prostřednictvím studia Virtuální univerzity třetího věku (VU3V). V minulých letech jsme úspěšně ukončili studijní programy na téma Astronomie, Etika jako východisko z krize společnosti, Lesnictví, Myslivost, Pěstování a využití jedlých a léčivých hub, Čínská medicína v naší zahrádce, Lidské zdraví, Vývoj a současnost evropské unie, Dějiny oděvní kultury v 9:00 hodin v Klubu seniorů v Jeseníku na Dukelské ulici zahajujeme další, již X. blok (letní semestr) studia virtuální univerzity třetího věku, tentokrát na téma Dějiny oděvní kultury II. Ve druhé části historických návratů k počátkům oděvní kultury se ocitáme v období po Bílé hoře, kdy Evropu decimují hrůzy třicetileté války, abychom byli následně oslněni nádherou dvora Krále Slunce Ludvíka XIV. Opět za doprovodu pana Ing. Petra Tylínka Z bitevních polí třicetileté války na dvůr Ludvíka XIV V rytmu menuetu hravého rokoka Epocha pozdního rokoka Ludvíka XVI. a její revoluční závěr Návrat šlechty a kult bohatého měšťáka doby biedermeieru Druhé rokoko navrací nejen krinolínu Evropa dotančí k přelomu 19. a 20. století Těšíme se na setkání s Vámi Za konzultační středisko Jeseník Bc. Alice Macečková, tel.: , mob.: ) Více na 13

14 Tiskové zprávy Policie České republiky O věci za více jak Kč měla přijít rodina z Jeseníku. V pátek 2. ledna přišel na policii 31letý muž oznámit krádež věcí neznámým pachatelem. Neznámého pachatele 31letý muž pozval na návštěvu ke svým rodičům někdy na konci roku Zloděj zřejmě využil doby, kdy byl mladý muž na toaletě. Z bytu se poté ztratily věci za Kč. S sebou si tak odnesl dva mobilní telefony, fotoaparát, stříbrné řetízky a prsteny, oblečení a také kosmetiku. V noci na 4. ledna došlo k vloupání do restaurace v Lipové lázních. Pachatel k vypáčení okenního rámu použil odložený krumpáč. V baru odcizil modemy, bezdrátové sluchátko a klasický telefon. Největším lákadlem pro něj však byl zabudovaný trezor. K jeho otevření opět použil nelezený krumpáč. Z trezoru nakonec získal finanční hotovost Kč. Neznámý pachatel svým jednáním způsobil škodu odcizením Kč a poškozením Kč. Hned pět dopravní nehod se odehrálo na Jesenicku v pondělí 5. ledna. Za celkovou škodou Kč stáli stejní jmenovatelé jako husté sněžení, mráz a náledí. Naštěstí ani při jedné dopravní nehodě nebyl nikdo zraněn. Vždy řinčely jen plechy. Nejvyšší škoda, a to Kč byla způsobena na Pomezí. Pětatřicetiletý řidič vozu zn. Škoda Felicia nepřizpůsobil rychlost jízdy. Při průjezdu zatáčkou vjel do protisměru, kde právě projížděl nákladní vůz zn. Peugeot. Jedenačtyřicetiletý řidič z peugeotu se střetu snažil zabránit, ale marně. Po nárazu skončil nákladní vůz v příkopu. O Kč nižší škoda vznikla u další havárie, která měla velmi podobný průběh. Jedenačtyřicetiletá řidička s vozem zn. Hyundai najela ve Vlčicích rychleji do zatáčky, než měla. I ona přejela do protisměru, kde narazila do protijedoucího vozidla zn. Škoda. Pro osm lahváčků si přišel neznámý pachatel do obchodu na Jesenicku. V té době však bylo zavřeno. Ze zadní části skladu vypáčil výdejní okénko, na kterém byly mříže. Pod oknem byly uloženy bedny s plnými pivy. Zloději tak stačilo jen natáhnout ruku přes mříže a svůj úlovek si vzít. Z bedny zmizelo osm lahví piva zn. Primus v celkové hodnotě 112 Kč. Poškozením okna způsobil pachatel škodu za 500 Kč. Ve středu 7. ledna se v Jeseníku odehrála dopravní nehoda, při které byla způsobena škoda za Kč. Padesátiletý řidič vozu zn. Toyota Corolla přijížděl na křižovatku po vedlejší silnici. Chtěl odbočit na hlavní silnici na most. Při tomto manévru však přehlédl právě přijíždějící vůz po hlavní silnici. Došlo ke střetu předních částí vozů. Na toyotě vznikla škoda za Kč a citroenu Kč. Dechové zkoušky u obou řidičů byly negativní. Dopravní nehoda s těžkým a lehkým zraněním se odehrála ve čtvrtek 8. ledna v Jeseníku. Před třetí hodinou odpolední projížděl 23letý mladík ve voze zn. BMW ulicí Dukelská směrem do centra. V místě, kde neměl náležitý rozhled, začal předjíždět dodávku. Když přejel do protisměru, čelně narazil do protijedoucího vozidla zn. Daewoo Matiz. Sedmačtyřicetiletý řidič z protijedoucího vozu při dopravní nehodě Dopravní nehoda na Pomezí. Střet vozidel na Dukelské ulici 14

15 utrpěl těžké zranění, se kterým musel být převezen do nemocnice. Třiadvacetiletý mladík z BMW z havárie vyvázl s lehkým zraněním. Dechové zkoušky na alkohol byly negativní. Na vozidlech vznikla škoda za Kč. Vloupání do sběrných surovin nahlásil na policii 65letý muž. Zloděj se do objektu vloupal někdy přes noc na čtvrtek 8. ledna po ulomení oka na vratech. Ze dvora pak odcizil celkem 6 motorů včetně převodovek z přesně nezjištěných značek vozidel. Soukromé firmě vznikla škoda ve výši Kč. Jeseničtí policisté pátrají po osobním vozidle zn. Nissan Xtraile. To mělo zmizet přes noc na čtvrtek 8. ledna. Jeho 66letý majitel ho zaparkoval ve čtvrtek 7. ledna okolo 21 hodiny v Jeseníku na ul. Husova. Automobil nechal odemčený a dokonce s klíčkem v zapalovací skříňce. Když se druhý den ráno na to samé místo vrátil zpátky, vůz zde již nebyl. Způsobená škoda je předběžně vyčíslena na Kč. V pondělí 12. ledna oznámil na policii 62letý muž krádež svých věcí. V sobotu 10. ledna dopoledne mu neznámý pachatel na ul. Sadová odcizil jeho osobní doklady, doklady od vozidla, nabíječku na tužkové baterie a svazek klíčů. Všechny věci měl poškozený uloženy v zapnuté cestovní tašce, kterou měl stále u sebe. Krádeží vznikla škoda za 940 Kč. Dopravní policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Tohoto přečinu se měl dopustit 30letý muž z Jeseníku. Policisté jej zastavili v pondělí 12. ledna odpoledne ve voze zn. Renault Scenic. Kontrolovaný muž policistům nepředložil žádné doklady potřebné k řízení a provozu vozidla. Dechové zkoušce se dobrovolně podrobil. Ta byla negativní. Protože však muži zákona měli podezření na ovlivnění omamnou či psychotropní látkou, vyzvali 30letého řidiče k provedení testu na drogy. S touto zkouškou muž nesouhlasil. Bezdůvodně se odmítl podrobit i odbornému lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve a moči. Policisté dále osobu vylustrovali a zjistili, že má uložen platný zákaz řízení motorových vozidel. Po zjištění všech podrobností muži zákona 30letému řidiči zakázali další jízdu a zahájili úkony trestního řízení. por. Ing. Tereza Neubauerová, tisková mluvčí Akademie třetího věku pro seniory Akademie třetího věku, pořádaná Penzionem pro seniory Jeseník, vám nabízí další z cyklu naučných a poučných přednášek, na téma Závislosti a drogy na Jesenicku. Organizaci Darmoděj, o. s. nám představí ve své přednášce paní Soňa Rozborilová, vedoucí K-centra a terénních programů Darmoděje. Dozvíme se, jaké služby organizace poskytuje, jak probíhá přímá práce s klientem v terénu, seznámíme se s formami pomoci lidem v závislosti. Paní Rozborilová nás seznámí se specifikací drogové závislosti na Jesenicku, a současnou situací v našem regionu. Vstup je volný pro seniory, jejich přátele a známé. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek v hodin v Klubu seniorů v Jeseníku. Další informace získáte na telefonu Věra Vymětalová, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Jeseník Informace rovněž najdete na stránkách penzionu: Program činnosti KČT Jeseník na leden Šumperk Tulinka Městské skály - Šumperk Délka trasy 12 km, vlak v 7:39 hod., vede E. Havrilová Jeseník - lázně Lesní domov Ranč Orel - Jeseník Sraz u hotelu Staříč v 9:00 hod., délka trasy 12 km, vede D. Podaná Výroční členská schůze KČT. Klub seniorů, Dukelská ulice, Jeseník ve 13:00 hod Adolfovice Šumná Chata Svornost Jeseník Sraz u koupaliště v 9:00 hod., délka trasy 13 km, vede M. Fryčová. Změna tras vyhrazena - podle aktuálního počasí a povahy terénu. U vycházek organizovaných KČT se od nečlenů vybírá poplatek 20,- Kč. Schůze výboru ve 13:00 hod. v Klubu seniorů, Dukelská ul., Jeseník Informace o činnosti KČT Jeseník najdete na 15

16 Odbory a oddělení Městského úřadu Jeseník Tajemník úřadu (vedoucí úřadu) Masarykovo nám. 1/167, tel.: Pracovník vztahů k veřejnosti (PR) Tovární 4/1287, tel.: Interní auditor K. Čapka 10/1147, tel.: Oddělení vnitřní správy Tovární 4/1287, tel.: vedoucí Podatelna K. Čapka 10/1147 Sekretariát Masarykovo nám. 1/167, tel.: Oddělení právní a personální Masarykovo nám. 1/167, tel.: vedoucí Pohledávky Tovární 4/1287, tel.: Personalista Masarykovo nám. 1/167, tel.: Oddělení informatiky Tovární 4/1287, tel.: vedoucí Finanční odbor Tovární 4/1287, tel.: vedoucí Pokladna Tovární 4/1287 Pokladna K. Čapka 10/1147 Oddělení školství Tovární 4/1287, tel.: Správní odbor K. Čapka 10/ 1147, tel.: vedoucí Agenda občanských průkazů K. Čapka 10/1147, tel.: Agenda cestovních dokladů K. Čapka 10/1147, tel.: Evidence, přihlašování pobytu, rušení trvalého pobytu ve správním řízení K. Čapka 10/1147, tel.: , Přestupky K. Čapka 10/1147, tel.: , Matrika K. Čapka 10/1147, tel.: , CzechPoint, ověřování listin a podpisů K. Čapka 10/1147, tel.: , Masarykovo nám. 1/167, tel.: Odbor životního prostředí K. Čapka 10/1147, tel.: vedoucí Vodoprávní úřad, Ochrana přírody, Ochrana ovzduší, Myslivost a rybářství, Lesní hospodářství, Ochrana zemědělského půdního fondu, Odpadové hospodářství Správa poplatku za odpad K. Čapka 10/1147, tel.: Odbor dopravy a silničního hospodářství K. Čapka 10/ 1147, tel.: vedoucí Speciální stavební úřad, správa dopravy a pozemních komunikací tel.: , Projednávání přestupků v dopravě tel.: , , Bodové hodnocení řidičů tel.: Zkušební komisař tel.: Registr silničních vozidel tel.: , , , Registr řidičů tel.: , Vedoucí oddělení dopravně správních agend tel.: Odbor stavebního úřadu, majetku a investic Tovární 4/ 1287, tel.: vedoucí Oddělení majetku Tovární 4/ 1287, tel.: vedoucí Oddělení investic a rozvoje Tovární 4/1287, tel.: vedoucí Odbor obecní živnostenský úřad K. Čapka 10/ 1147, tel.: vedoucí Odbor sociálních věcí a zdravotnictví K. Čapka 10/ 1147, tel.: vedoucí Oddělení sociálně právní ochrany dětí tel.: vedoucí Informace: Úřední dny u Městského úřadu Jeseník jsou stanoveny v pondělí a středu od 8.00 hodin do hodin. U odboru dopravy a silničního hospodářství registr silničních vozidel a registr řidičů ještě pátek od 8.00 hodin do hodin. Občané mohou využít i neúřední dny po telefonické dohodě na konkrétním pracovišti. Kompletní kontakty naleznete na Městský úřad Jeseník tel.: , fax: , JESINFO Periodický tisk územního samosprávného celku a informační měsíčník Městského úřadu Jeseník. Vyšlo Zapsáno v evidenci periodického tisku pod evidenčním číslem MK ČR E Vydavatel: Město Jeseník, Masarykovo náměstí 1/167, Jeseník, IČO: Redaktor, grafické zpracování: Valle Verde s. r. o. Tomáš Vlazlo, Tisk: Studio 4 s. r. o

OBEC Kostelany Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Kostelany Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Kostelany Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Kostelany se na svém zasedání dne 11.12.2013, usnesením č.22/13, usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

Ustanovení ukončení odpovědného zástupce

Ustanovení ukončení odpovědného zástupce Ustanovení ukončení odpovědného zástupce 03. Pojmenování (název) životní situace Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce dle 11 živnostenského zákona 4. Základní informace k životní situaci

Více

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce 4. Základní informace k životní situaci Živnostenský zákon umožňuje podnikateli provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, který

Více

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky Obecně závazná vyhláška Obce Krasová č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Krasová podle

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PÍSEČNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Písečná se na

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

OBEC Oucmanice. Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II.

OBEC Oucmanice. Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. OBEC Oucmanice Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce v Oucmanicích se na svém zasedání dne 25. 3. 2011 usnesením č. 1/2011 usneslo vydat na základě

Více

Článek 1 Předmět a správa poplatku

Článek 1 Předmět a správa poplatku Obecně závazná vyhláška obce Kryštofovy Hamry č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Kryštofovy

Více

MĚSTO ZLIV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2003

MĚSTO ZLIV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2003 MĚSTO ZLIV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Zliv vydává dne 10.12.2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 11/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Schváleno: 04.12.2012

Více

Vydává město Šumperk

Vydává město Šumperk MĚSTO ŠUMPERK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2016, O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ (OZV o místním poplatku za odpad)

Více

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Obecně závazná vyhláška 12/2014 ZRUŠENO o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města se usneslo dne 17.12.2014

Více

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou 03. Pojmenování (název) životní situace Hlášení živnosti volné, řemeslných a vázaných dle 9 odst.a) živnostenského zákona, tzv. živností ohlašovacích 4. Základní

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

Vydává město Šumperk

Vydává město Šumperk MĚSTO ŠUMPERK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2014, O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ (OZV o místním poplatku za odpad)

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Obecně závazná vyhláška města Břeclavi

Obecně závazná vyhláška města Břeclavi Obecně závazná vyhláška města Břeclavi - ^ ^íxuyxel_ č. 10/2011 o místním poplatku ze psů a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Sedlice se na svém zasedání dne 21. listopadu 2012, usnesením číslo 179/2012, usneslo vydat na základě 14, odst.

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

MĚSTO VIZOVICE, Masarykovo nám. 1007, VIZOVICE, IČ:

MĚSTO VIZOVICE, Masarykovo nám. 1007, VIZOVICE, IČ: MĚSTO VIZOVICE, Masarykovo nám. 1007, 763 12 VIZOVICE, IČ: 00284653 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA VIZOVICE Č. 2 /2014 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ

Více

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích 1 Obec Pluhův Žďár Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pluhův Žďár se na svém zasedání dne 28. 4. 2005 usnesením č. 31/05 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 5/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Babice Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Babice se

Více

MĚSTO CHEB O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A 10/2012

MĚSTO CHEB O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A 10/2012 MĚSTO CHEB O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A 10/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Zastupitelstvo města

Více

O B E C L K Á Ň. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012,

O B E C L K Á Ň. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, O B E C L K Á Ň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lkáň se

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 5 /2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA HOLÝŠOV. č. 2/2010. o místních poplatcích

ÚPLNÉ ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA HOLÝŠOV. č. 2/2010. o místních poplatcích ÚPLNÉ ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA HOLÝŠOV č. 2/2010 ze dne 13. prosince 2010 o místních poplatcích ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 ze dne 30. května 2011 Zastupitelstvo města Holýšov

Více

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost MĚSTYS ZÁPY Obecně závazná vyhláška č.1/2009, místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Zápy se na svém zasedání dne 17.2.2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

OBEC BŘEZINA. Obecně závazná vyhláška obce č. 1 /2015,

OBEC BŘEZINA. Obecně závazná vyhláška obce č. 1 /2015, OBEC BŘEZINA Obecně závazná vyhláška obce č. 1 /2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Březina

Více

Obec ZBOROVICE. Obecně závazná vyhláška č. 01/2012 o místních poplatcích. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Obec ZBOROVICE. Obecně závazná vyhláška č. 01/2012 o místních poplatcích. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec ZBOROVICE Obecně závazná vyhláška č. 01/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Zborovice se na svém zasedání dne 13.12.2012 usnesením č. 10.27 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení M Ě S T O VARNSDORF Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Varnsdorf

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška obce Zhoř č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Zhoř se na svém

Více

M Ě S T O P Ř Í B R A M

M Ě S T O P Ř Í B R A M M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2013 ze dne 9. prosince 2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obec Dolany Dolany 78, p.opatovice nad Labem IČO:

Obec Dolany Dolany 78, p.opatovice nad Labem IČO: Obec Dolany Dolany 78, 533 45 p.opatovice nad Labem IČO:00273490 Obecně závazná vyhláška obce Dolany č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a

Více

Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Sloup se na svém zasedání dne 16.12.2010 usnesením č. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 9/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 9/2012 Město Třebíč OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 9/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třebíč se na

Více

11/2007. Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004, o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášky statutárního města Plzně č.

11/2007. Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004, o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 11/2007 Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004, o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 10/2007 Poplatek se platí ze psů starších 6 měsíců. Článek 1 Předmět

Více

Město Čelákovice, nám. 5. května, Čelákovice

Město Čelákovice, nám. 5. května, Čelákovice Město Čelákovice, nám. 5. května, 250 88 Čelákovice Obecně závazná vyhláška E 2/2013 města Čelákovic o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

OBEC Adamov Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Adamov Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Adamov Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Adamov se na svém zasedání dne 25. září 2014 usnesením č. 43 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC Kněžnice. Obecně závazná vyhláška obce Kněžnice č. 1/2016,

OBEC Kněžnice. Obecně závazná vyhláška obce Kněžnice č. 1/2016, OBEC Kněžnice Obecně závazná vyhláška obce Kněžnice č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

1/2015 M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í

1/2015 M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í 1/2015 M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

MĚSTYS HAVLíČKOVA Obecně závazná vyhláška č. 1 I 2010 o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí

MĚSTYS HAVLíČKOVA Obecně závazná vyhláška č. 1 I 2010 o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí MĚSTYS HAVLíČKOVA BOROVÁ Obecně závazná vyhláška č. 1 I 2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse se na svém zasedání dne 25. 11. 2010 usnesením č.15/11/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Obecně závazná vyhláška obce Měňany č. 1/2014 ze dne o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Měňany č. 1/2014 ze dne o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Měňany č. 1/2014 ze dne 2.12.2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Měňany vydalo dne 2.12.2013 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2015,

MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2015, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

O B E C C H A L O U P K Y

O B E C C H A L O U P K Y O B E C C H A L O U P K Y Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 ze dne 28.12.2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 2 POPLATNÍK

Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 2 POPLATNÍK MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo města Česká

Více

Město Kravaře Náměstí Kravaře

Město Kravaře Náměstí Kravaře Město Kravaře Náměstí 43 747 21 Kravaře Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OBEC PŘÍČOVY. Obecně závazná vyhláška obce Příčovy č. 1/2016. o místních poplatcích

OBEC PŘÍČOVY. Obecně závazná vyhláška obce Příčovy č. 1/2016. o místních poplatcích OBEC PŘÍČOVY Obecně závazná vyhláška obce Příčovy č. 1/2016 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Příčovy se na svém zasedání dne 22. 12. 2016 usnesením č. 5/20/2016 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘINEC 2014 Obecně závazná vyhláška č. OZV/07/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třince

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

OBEC ROZSTÁNÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC ROZSTÁNÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC ROZSTÁNÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Rozstání se na svém zasedání dne 15.12.2010 usnesením č. 8/2010 usneslo vydat na

Více

Obecné podmínky pro vyřízení žádosti. Novela zákona č. 56/2001 Sb., účinná od 1. června 2017

Obecné podmínky pro vyřízení žádosti. Novela zákona č. 56/2001 Sb., účinná od 1. června 2017 Obecné podmínky pro vyřízení žádosti Novela zákona č. 56/2001 Sb., účinná od 1. června 2017 Novela zákona rozšířila okruh zapisovaných údajů do RSV, a to údaje o vlastníkovi a provozovateli vozidla. Lze

Více

OBEC BŘEZINA. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC BŘEZINA. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC BŘEZINA Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Březina se

Více

OBEC OSTROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích

OBEC OSTROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích OBEC OSTROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce OSTROV se na svém zasedání dne 27. listopadu 2014, usnesením č.7/2014, bod č.9 usneslo vydat podle 14 odst. 2 zák.

Více

MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ

MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Zastupitelstvo města

Více

OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí

OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vyškovec se na svém zasedání dne 27.06.2014 usnesením č.2/2014 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona Č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 O B E C H O V Ě Z Í ****************************** Zastupitelstvo obce Hovězí Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10 DNE: 17.12.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 10/2015/KS/4 NÁZEV: ANOTACE: Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

Obec Kvilda Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 o místních poplatcích

Obec Kvilda Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 o místních poplatcích Obec Kvilda Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Kvilda se na svém zasedání dne 7.12.2012 usnesením č. 3 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Seč se na svém zasedání dne 19. 12. 2013 usnesením č. 20/2013 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Město Jaroměř. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Jaroměř. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Jaroměř Obecně závazná vyhláška města Jaroměře č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

OBEC Frahelž Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Frahelž Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Frahelž Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Frahelž se na svém zasedání dne 26.12.2010 usnesením č.1/26 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obec Olšovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013

Obec Olšovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Obec Olšovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Olšovice se

Více

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Město Náchod Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Zastupitelstvo města Náchoda schválilo svým usnesením č. V a. ze dne 10.12.2012 na základě 10b a 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick.

O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick. O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick.cz Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Sbírka právních předpisů města č.1/2013 Město Řevnice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Řevnice č. 20 dne 21.10.2013. vydává podle ustanovení 14 odst. 2 zákona

Více

Obec Lipová - lázně Zastupitelstvo obce Lipová - lázně

Obec Lipová - lázně Zastupitelstvo obce Lipová - lázně Obec Lipová - lázně Zastupitelstvo obce Lipová - lázně Obecně závazná vyhláška obce Lipová lázně č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

OBEC Hrdlív Obecně závazná vyhláška obce Hrdlív č. 2/2015,

OBEC Hrdlív Obecně závazná vyhláška obce Hrdlív č. 2/2015, OBEC Hrdlív Obecně závazná vyhláška obce Hrdlív č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů území obce Hrdlív Zastupitelstvo

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

MĚSTO MOHELNICE. Zastupitelstvo města Mohelnice. Obecně závazná vyhláška města Mohelnice. č. 3/2015

MĚSTO MOHELNICE. Zastupitelstvo města Mohelnice. Obecně závazná vyhláška města Mohelnice. č. 3/2015 MĚSTO MOHELNICE Zastupitelstvo města Mohelnice Obecně závazná vyhláška města Mohelnice č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Město Holešov. Zastupitelstvo města Holešova

Město Holešov. Zastupitelstvo města Holešova Město Holešov Zastupitelstvo města Holešova Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBEC CíRKVICE. Či. 1. Úvodní ustanovení

OBEC CíRKVICE. Či. 1. Úvodní ustanovení OBEC CíRKVICE Obecně závazná vyhláška č. 1 I 2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Církvice

Více

Oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně

Oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně Oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně 4. Základní informace k životní situaci Podnikatel je podle živnostenského zákona povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu zahájení

Více

OBEC DEŠNÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích

OBEC DEŠNÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích OBEC DEŠNÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dešná se na svém zasedání dne 10.12.2012 usnesením Č. 7/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona Č. 565/1990

Více

OBEC KROPÁČOVA VRUTICE okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Kropáčova Vrutice č. 1/2011

OBEC KROPÁČOVA VRUTICE okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Kropáčova Vrutice č. 1/2011 OBEC KROPÁČOVA VRUTICE okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška obce Kropáčova Vrutice č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Kropáčova Vrutice schvaluje a vydává dne 29.6. 2011 v souladu

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník MĚSTO DOKSY Obecně závazná vyhláška č. 9/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Doksy se na

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

OBEC BOŘANOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Bořanovice č. 4/2013. o místních poplatcích

OBEC BOŘANOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Bořanovice č. 4/2013. o místních poplatcích OBEC BOŘANOVICE Obecně závazná vyhláška obce Bořanovice č. 4/2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Bořanovice se na svém zasedání dne 26.6.2013 usnesením č. Z3/8/13 usneslo vydat na základě 14

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 6/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 6/2015 Město Třebíč OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 6/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třebíč se na

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Velký Týnec Zastupitelstvo obce Velký Týnec Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Ročník 2017 Částka 1 Vyhlášena 6. března OBSAH:

Ročník 2017 Částka 1 Vyhlášena 6. března OBSAH: Ročník 2017 Částka 1 Vyhlášena 6. března 2017. OBSAH: 1. Obecně závazná vyhláška o trvalém označování psů a evidenci jejich chovatelů 2. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 3. Obecně závazná

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Jedlí se na svém zasedání dne 21. 1. 2004 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBEC MEZNO. Obecně závazná vyhláška obce Mezno. č. 1/2009, o místních poplatcích. Oddíl I. Úvodní ustanovení. Čl. 1

OBEC MEZNO. Obecně závazná vyhláška obce Mezno. č. 1/2009, o místních poplatcích. Oddíl I. Úvodní ustanovení. Čl. 1 OBEC MEZNO Obecně závazná vyhláška obce Mezno č. 1/2009, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Mezno se na svém zasedání dne 17. prosince 2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů O b e c n ě z á v a z n á Vy h l á š k a č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Pečky se

Více

O b e c L e l e k o v i c e. číslo 2/2012,

O b e c L e l e k o v i c e. číslo 2/2012, O b e c L e l e k o v i c e Hlavní 75/7, 664 31 Lelekovice Okres Brno venkov www.lelekovice.cz O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A číslo 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DUBLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Dublovice

Více

OBEC JOSEFŮV DŮL ZASTUPITELSTVO OBCE JOSEFŮV DŮL

OBEC JOSEFŮV DŮL ZASTUPITELSTVO OBCE JOSEFŮV DŮL OBEC JOSEFŮV DŮL ZASTUPITELSTVO OBCE JOSEFŮV DŮL Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODLESÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Podlesí se

Více

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů PRÁVNÍ PŘEDPISY 2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 12/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních datum nabytí

Více

OBEC KRAHULČÍ. Čl. 2 Poplatník

OBEC KRAHULČÍ. Čl. 2 Poplatník OBEC KRAHULČÍ Obecně závazná vyhláška obce Krahulčí č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Dlouhá Loučka Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Dlouhá

Více

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osová Bítýška se na svém zasedání dne 22.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Obec Otaslavice Zastupitelstvo obce Otaslavice

Obec Otaslavice Zastupitelstvo obce Otaslavice Obec Otaslavice Zastupitelstvo obce Otaslavice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více