Čechtické noviny. Informace úřadu městyse Čechtice. Poděkování VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 10 / Zápis z rady č.11/2013 v Čechticích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čechtické noviny. Informace úřadu městyse Čechtice. Poděkování VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 10 / 2013. Zápis z rady č.11/2013 v Čechticích"

Transkript

1 Čechtické noviny VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 10 / 2013 Informace úřadu městyse Čechtice Zápis z rady č.11/2013 v Čechticích 1. Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 8/ Rada pověřuje starostu k podpisu smlouvy na výstavbu teplovodu s firmou Flemonta s.r.o. Smluvní cena vybudování teplovodu je ve výši ,62 Kč. 3. Rada schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1105/12 k.ú. Čechtice o výměře cca 15 m 2 manželům L. za cenu 20,- Kč/ 1m 2 /měs. 4. Rada schvaluje příspěvek na vzdělávání dětí s mentálním a kombinovaným postižením pro Denní stacionář Petrklíč v Ledči nad Sázavou. Příspěvek bude ve výši celkem ,- Kč (za každé dítě, které tento stacionář navštěvuje je částka ,- Kč). Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v České republice se konají v pátek 25.října 2013 od 14 do 22 hodin a v sobotu 26.října 2013 od 8 do 14 hodin. Právo volit má: - státní občan České republiky - občan, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let Hlasovat ve volbách do Parlamentu ČR však nemůže volič (překážky výkonu volebního práva): - který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům - jehož osobní svoboda byla omezena z důvodu ochrany zdraví lidu (pobyt na infekčním oddělení) Ve volbách do Poslanecké sněmovny nevolí cizí státní příslušníci, právo volit má pouze státní občan České republiky, který splňuje podmínky výše uvedené. Hlasování na území České republiky probíhá ve stálých volebních okrscích. Počet a sídla volebních okrsků: Okrsek č. 1 Čechtice Okrsek č. 2 Malá Paseka Okrsek č. 3 Staré Práchňany Okrsek č. 4 Zhoř Okrsek č. 5 Jeníkov Okrsek č. 6 Otročice kteří v den voleb nebudou v místě svého trvalého bydliště: 1. osobně do 23. října písemným podáním do 18. října 2013 (v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče). Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lísky nové. M. Marhanová, místostarostka Poděkování Muzeum Podblanicka ve Vlašimi a jeho pobočka v Růžkových Lhoticích vyslovují veliký dík paní Aleně Bukovské, která muzeu darovala do sbírek mnoho zajímavých předmětů týkajících se života v minulosti, spoustu knih, dokumentů i celé ročníky svázaných novin a časopisů z období léta dvacátého století. Obohatila tím naše sbírky, které budou zachovány pro další generace. Mnohokrát děkujeme! Na Úřadu městyse Čechtice lze zažádat o vystavení voličského průkazu občanům,

2 Otevřené stálé expozice Zámecké parky Historie zámku Vlašim Příroda Podblanicka S přesnou muškou - tradice střelectví a zbrojařství Zrcadlo minulos - dlouhodobá výstava Otevřené výstavy Návraty Viktorie Chaloupková Město pod věží aneb Vlašim na dlani Prohlídka zámeckého sklepení s expozicí Tajemství sklepení Vyhlídka ze zámecké věže MUZEUM PODBLANICKA Zámek 1, Vlašim Telefon: Web: h p:/ Přehled akcí v Muzeu Podblanicka v říjnu 2013 Zámek Vlašim otevřeno úterý - neděle, 9-12, 13-16, poslední prohlídka v VÝSTAVA Malířka Anna Roškotová v 17 hodin PŘEDNÁŠKA Podblanické parky v proměnách Mgr. Václav Kovařík (Ohlédnu za dlouholetými výzkumy) v 19 hodin KONCERT Korngold Quartet Kris na Hrubá Czajkowská, Lenka Koplová - housle Klára Hegnerová- viola, David Hrubý- violoncello Kvarteto (dříve Quarte o di Gioia) nese ve svém názvu jméno významného skladatele Ericha Wolfganga Korngolda. Patří mezi přední česká kvarteta nastupující mladé generace brněnské konzervatoře. V rámci programu Erasmus bylo souboru umožněno studium na Universität für Musik und Darstellende Kunst ve Vídni. Největším úspěchem je vítězství na Mezinárodní soutěži L. Janáčka 2010, vítězství na soutěži Nadace B. Mar nů 2010, zvláštní cena Josefa Koďouska ze soutěže pořádané v rámci ACT Musical Fes val London 2006, 2. cena z mezinárodní soutěže Premio Ci a di Padova 2009 a Promo on award z Interna onale Sommerakademie Korngold Quartet je zařazeno na Lis nu mladých umělců pro koncerty Kruhů přátel hudby VÝSTAVA Návraty Viktorie Chaloupková Obrazy Vernisáž v 17 hodin VÝZNAMNÁ UDÁLOST Den Středočeského kraje pondělí! v KONCERT Vojtěch Vr ška - kytara Kytarový recitál mimořádně talentovaného studenta, letošního absolventa HAMU ve třídě Prof. Štěpána Raka. Kytarista Vojtěch Vr ška, narozen 1987 v Táboře, náleží dle ohlasu odborné i laické veřejnos již dnes mezi naše největší hudební naděje. Nenechte si ujít jeho koncert v rámci Dne Středočeského kraje. UPOZORNĚNÍ NA NAKLÁDÁNÍ S AUTOVRAKY Za ekologickou likvidaci autovraku je zodpovědný poslední vlastník vozidla, neboť autovrak je podle zákona č185/2001 Sb. nebezpečným odpadem. Autovrak je ze zákona každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí a kterého se určitá osoba zbavuje nebo má úmysl zbavit. Povinností osob, které se chtějí autovraku zbavit, upravuje 37 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech. Ten ukládá poslednímu vlastníku automobilu, ze kterého se stal autovrak, předat ho pouze oprávněným osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru a zpracování autovraků a mají k této činnosti příslušné povolení krajského úřadu. Jejich seznam lze nalézt např. na internetových stránkách MŽP: V našem regionu má oprávnění k ekologické likvidaci vozidel pouze firma: Vladislav Slunečko, Jeníkov tel.: Autotechnik RSP, s.r.o.: Tato zařízení mají povinnost celý autovrak převzít bezplatně a většinou jej i bezplatně odvezou. Při odevzdání vozidla k likvidaci v příslušném zařízení musí majitel vozidla předložit občanský průkaz (nebo plnou moc, pokud se jedná o jinou osobu) a velký technický průkaz. Zmíněná zařízení poznáte také podle skutečnosti, že je Vám formulář o ekologické likvidaci vytištěn a předán okamžitě při převzetí Vašeho vozu. Zároveň získáte již vyplněnou žádost o trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel. Tyto dva doklady s velkým technickým průkazem a s SPZ (poznávací značkou) jsou nutné k odhlášení vozu na dopravním odboru městského úřadu. MUZEUM PODBLANICKA STRANA 2

3 Upozorňujeme proto občany na zákaz provádění nezákonné likvidace autovraků (předávání vozidel překupníkům, jejich rozebírání na pozemcích u obytných domů). Poslední vlastník vozu se tak vystavuje sankci ve výši až Kč. Toto opatření má vést ke snížení dopadů na životní prostředí způsobených odstraňováním autovraků při jejich neodborném rozebírání překupníky či vlastníky vozidel, zakládání černých skládek odpadů, které nebylo možno zpeněžit ve sběrných surovinách, vylévání náplní do toků a pohazování pneumatik u silážních jam. Převzato ze Zpravodaje města Vlašimi Pozvání pro maminky s dětmi Mateřské centrum Jakoubek opět po delší odmlce začíná. Srdečně zveme maminky i tatínky s dětmi. Setkání budou probíhat každý lichý pátek na čechtické faře od 9:30 do 11:00 hod. Těšit se můžete na následující program: Literární dílna Děti i maminky se mohou těšit, že s lektorkou Marií Říhovou prožijí milý a veselý pohádkový příběh Ekocentrum Votice Odlet do teplých krajin Společně procestujeme Afriku, objevíme poušť i místní obyvatele Výtvarná dílna Budeme tvořit a využijeme materiály z podzimní přírody Ekocentrum Votice Co vyprávějí koruny stromů? Povíme si o tom co je to strom a naučíme se poznávat některé druhy podle listů a plodů Příběh o Sv. Mikuláši Děti si prožijí a zahrají tento příběh pod vedením Zuzany Mlezivové (vyučuje zážitkovou a interaktivní metodou) Vánoční Jakoubek Společně si vytvoříme předvánoční atmosféru. Těšit se můžete na: vánoční zvyky, výrobu svícnu a na cukroví Vezměte s sebou přezůvky pro sebe i pro dítě. Vyučování hudby v Čechticích trvá již padesát let Základní umělecká škola Vlašim oslaví letos na podzim 55.výročí svého trvání. Součástí této školy je od roku 1964 odloučené pracoviště v Čechticích. Výuka ovšem začala již v roce 1963, kdy ji pod místní osvětovou besedou oficiálně zahájil učitel Ferdinand Svoboda a o rok později začala vyučovat hru na klavír Jarmila Horáčková z LŠU Vlašim. V roce 1965 začal vyučovat hru na akordeon a klavír učitel Josef Svoboda. Svoje působení v Čechticích ukončil v roce 2000 odchodem do důchodu. Od roku 1970 zde 18 let vyučoval hru na akordeon, klarinet a zobcovou flétnu Milan Bašta. Působil zde také učitel Václav Vlach, který vyučoval hře na housle, a dlouhá léta dojížděl i na odloučené pracoviště do Dolních Kralovic. Od roku 1987 začala Lenka Zemanová s výukou hry na zobcovou a příčnou flétnu, která zde působí dodnes. V loňském školním roce začala vyučovat hru na klavír i její dcera Klára. Další posilou je od roku 2008 Pavel Kourek, který vyučuje hru na zobcovou flétnu, klarinet, saxofon, akordeon, klavír a elektronické klávesové nástroje. Výuka hudby probíhá v prostorách ZŠ Čechtice, se kterou byla vždy díky jejímu vedení výborná spolupráce. Za dobu padesátiletého trvání výuky hudby v Čechticích navštívilo školu velké množství žáků, z nichž někteří pokračovali dál ve svém hudebním vzdělávání a dodnes působí v různých hudebních skupinách a souborech, nebo hudbu dokonce vyučují. Všem, kteří zde působili a dodnes působí a předávají dětem své zkušenosti patří veliký dík! K tomuto kulatému výročí trvání výuky hudby v Čechticích připravujeme na jaro 2014 vystoupení žáků a učitelů s ukázkou práce všech oborů, které se v ZUŠ Vlašim vyučují. O přesném termínu konání této akce budeme včas informovat prostřednictvím médií. Ředitelství ZUŠ Vlašim Informace z MŠ Dne 2. září 2013 se naší mateřskou školou opět začal rozléhat dětský smích. Začal nový školní rok, ve kterém jsme přivítali 75 dětí. I přesto, že většina dětí a rodičů nešla do těchto míst poprvé, určitě byla mile překvapena hezkou výzdobou. Ta pomohla dětem poznat, který kamarád či kamarádi je budou v tomto školním roce provázet během hraní a na cestě společného hledání a objevování nových dobrodružství. A proto se nedivte, pokud uslyšíte, že naši mateřinku navštěvují Skřítkové, Bodlinky nebo Koťata. O dění ve školce a připravovaných akcí se můžete také dozvědět z našich internetových stránek Přejeme dětem, aby jim tento rok opět přinesl mnoho objevného, tvořivého a radostného. Zároveň se těšíme na další spolupráci s rodiči a sponzory, kteří nám pomáhají při přípravě a zajištění nejrůznějších akcí pro naše děti. kolektiv pracovníků Mateřské školy Čechtice INFORMACE Z MŠ STRANA 3

4 Nejen rodiče a děti navštěvující Mateřskou školu Čechtice mohou využít možnost: - Centra pro maminky na mateřské dovolené, které probíhá každé pondělí v nové třídě mateřské školy (bývalá knihovna) od 14:30 do 16:15 hodin. Těšíme se na maminky se svými dětmi od 1,5roku, které rády využijí možnos seznámit dě s prostředím mateřské školy. Přijďte si hrát, povídat, zkusit různé výtvarné činnos a poznávat nové kamarády. - Cvičení rodičů s dětmi, které pokračuje od října vždy v úterý od 15:00 do 16:00 hodin v tělocvičně ZŠ Čech ce. Těšíme se jak na nastávající, tak nové rodiče a dě, kteří si chtějí užít radost z pohybu. Nový školní rok v Základní škole Čechtice aneb konec rodinné konverzace Co bylo dnes ve škole? Nic. Máte nějaký úkol? Nevím! Každý školní rok vždy přináší novinky jak pro rodiče, tak žáky, ale i pro učitele. Není tomu jinak ani letos. Stačí se jen zamyslet nad vývojem školství v naší republice a můžeme si odpovědět, proč tomu tak je. Porovnejme školství na počátku 20. století, v poválečných letech, v době, kdy jste zasedli do lavic právě vy, na počátku devadesátých let 20. století, na přelomu tisíciletí a nyní v 21. století. Jen necelých sto let dokázalo proměnit školu k nepoznání, přičemž nejrychlejší rozvoj nastal od roku Že by za to mohl vstup do EU? Určitě. Prostě, pokud chceme být uplatnitelnými a uznávanými členy, musíme se snažit alespoň částečně Evropu dohnat. Přece nechceme být chudými příbuznými i v oblasti vzdělávání mladé generace, která musí tento deficit za nás v budoucnosti dohonit, aby srovnala úroveň. V současnosti jsou sice naše školy už daleko, ale ne tak daleko, jak je třeba. Čtyřicet let se prostě těžko dohání. Krok za krokem okukujeme a napodobujeme to, co se v cizině osvědčilo, funguje již dlouhou dobu a přináší společnosti užitek. Ne vždy se u nás změny hned ujmou. Někdy to trvá déle a pokusy se musí třeba i zopakovat, vymyslet tzv. národní modul, ale výsledek změn je vždy podobný. Když už změnu přijmeme, s potěšením si společnost vydechne, že to mělo cenu. V letošním roce se naše ZŠ připojila definitivně k evropským školám 21. století. Stav informačního systému školy již odpovídá evropským standardům z raného počátku tisíciletí. Není divu. Vždyť demokratická společnost v Česku dosáhla dospělosti (24 let) a nyní jí začíná dospělácky záležet právě na hodnotě výchovy a vzdělání jejích potomků. Jen aby byli naši mladí zodpovědní, pečliví, spolehliví a získali potřebné vědomosti, dovednosti a návyky. Ale jak to mohou rodiče všechno zajistit, když musí do práce, kde často platí osmihodinová pracovní doba jen na papíře? Jak zajistit kontrolu nad dětmi, kteří z principu optimizmu mládí tvrdí, že nic nemají a vše je v pořádku? K tomu slouží právě tzv. rodičovská kontrola, tj. informační systém školy. Tedy slovy čechtické školy elektronická žákovská knížka a web. Zde mají rodiče kompletní kontrolu nad prací dítěte v podobě známek, mohou zde komunikovat s učiteli, uvidí absenci jak celkovou, tak v jednotlivých předmětech, nachází se zde kompletní informace o dění ve škole, akcích a změnách v rozvrhu, naleznou zde letos nově i záznamy o domácích úkolech a v deváté třídě systém nabízí i možnost vyplnění přihlášky na střední školu. Rodiče mají dále možnost prostřednictvím anket vstupovat do dění ve škole, přihlásit děti na volitelné či nepovinné předměty a kroužky, číst si interní dokumenty školy. Možnosti tohoto systému jsou ale mnohem větší. Ty budeme v dalších létech rozšiřovat. Teď už je jen malý krůček k tomu, aby k podobné konverzaci nevím a nic v rodinách nedocházelo a naše děti vykročily směle do vyspělé Evropy. Hezký a pohodový školní rok 2013/2014. Vedení ZŠ Čechtice Připravujeme. V pátek 8. listopadu od hodin v sokolovně v Čechticích budou hrát načeradští ochotníci Sdružení Blaník Načeradec uvádí komedii se zpěvy Zdeňka Hovorky DARMOŠLAPKY ANEB REPETE HOŠI!!! NOVÝ ŠKOLNÍ ROK STRANA 4

5 SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU NEBEZPEČNÝ ODPAD STRANA 5

6 6/2013 Silvestr 2013/2014 Přijďte oslavit Silvestra 2013 a Nový rok 2014 Se známou hudební kapelou Unisono. ZvemeVás do nově zrekonstruované sokolovny v Čechticích, zahájení ve 20:00 hod. V ceně vstupenky je zahrnut bohatý raut. Sněz, co můžeš! :-) Lístky pouze v předprodeji na adrese Kubíková Marcela ( ), Kubík Antonín ( ), Družstevní 200, Čechtice. Každý všední den po 18. hod. nebo o víkendech. Cena vstupenky: 400 Kč/osobu. Odvoz z akce zajištěn (cena a čas po domluvě přirezervaci nebo u vstupu). Společenská rubrika blahopřejeme občanům, kteří se dožívají v měsíci říjnu 80 a více let: Košťálová Milada Hájek Vladimír Pitráková Růžena Rozkošný Karel Dvořáková Marie Hloušková Božena Čechtice Černičí Jeníkov Čechtice Černičí Čechtice Setkání důchodců říjnové setkání důchodců se uskuteční mimořádně v pondělí 21. října od hodin v hasičském domě. Lampiónový průvod Tradiční lampiónový průvod zakončený ohňostrojem se uskuteční v pondělí 28. října Sraz hodin před radnicí. Výlov ryb u čechtického rybníka Výlov ryb u čechtického rybníka bude v sobotu 26. října Prodej ryb od hodin. Zlatnice - Jana Míková tel Provozovny: Jeníkov 2, Čechtice, okr. Benešov Ládví, Kamenice, Luční ul. Praha - východ Zveme Vás na echtický bazárek, který se koná v sobotu ve zdejší sokolovn. ČECHTICKÉ NOVINY - Vydává ÚM Čechtice - povoleno pod číslem MK ČR E odpovědná redaktorka: R. Kolandová. Uzávěrka je vždy 20. dne předcházejícího měsíce. Redakce neodpovídá za obsah článků a formulace autorů. Počet 600 výtisků - zdarma. Tiskne tiskárna Sellier & Bellot a.s.

NOVINY ČECHTICKÉ VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 9/2011

NOVINY ČECHTICKÉ VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 9/2011 ČECHTICKÉ VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 9/2011 NOVINY ROZHOVOR SE STAROSTOU Pane starosto, mohl byste se vyjádřit k úpravě a čistotě obce? Vím, že nás všechny trápí znečišťování ulic hnojivy, obilím, blátem,

Více

(foto Jitka Kadeřábková)

(foto Jitka Kadeřábková) 1 (foto Jitka Kadeřábková) kalendář akcí březen 2012 1. 3. Čt Mateřské centrum 8.30-11.30 h. Schůzka Klubu vojenských důchodců (více: KS) 15.30 h. Rybářský kroužek 16.30 h. 2. 3. Pá Schůzka šachového oddílu

Více

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích Měsíčník obyvatel města Otrokovice 21. září 2012 číslo 9 - ročník 22 zdarma - neprodejné Volební obvody pro krajské a senátní volby strana 8 a 9 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Ve městě roste nová tovární

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 ŘÍJEN 2010. Školní rok začal v parku

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 ŘÍJEN 2010. Školní rok začal v parku Informační zpravodaj Městské části Praha 13 ŘÍJEN 2010 Školní rok začal v parku FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek:

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek: říjen 4 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek: Jan Zapletal, Jaroměřice Jitka Vašková, Jaroměřice

Více

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko ROČNÍK V., DUBEN 2010, 6800 VÝTISKŮ, ZDARMA IV/2010 Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko Denní stacioná strana 2 Nkolik slov k parlamentním volbám strana 5 Program kulturního

Více

na okraj Obsah MORAVSKOBUDĚJOVICKO 10/ 2013

na okraj Obsah MORAVSKOBUDĚJOVICKO 10/ 2013 na okraj Milí spoluobčané. Nastupující podzim a s ním chladnější počasí nás zahnaly do teplejších svetrů a kabátů. Proto bych Vás, milovníky kultury a společenských událostí, rád zahřál alespoň na duši

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 10 2014 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Dobříšský občan převezme významnou evropskou cenu Evropská nadace EURO Natur uděluje každým rokem prestižní ceny za mimořádný přínos k ochraně přírody a

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

Leknín. Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka. 7 Pardubické. hudební jaro

Leknín. Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka. 7 Pardubické. hudební jaro Leknín Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka ZDARMA měsíčník duben 2015 3 4 Na kávu se starostou 7 Pardubické hudební jaro 8 Vítání ptačího zpěvu Milí občané, dovolte mi, abych Vás prostřednictvím zpravodaje

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE ROSA Zpravodaj Rosicka Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE 1 Z OBSAHU Informace pro občany Babic.......................... 4 Novoroční slovo starosty, Výpis z usnesení rady.............

Více

www.mestokralupy.cz ralupský

www.mestokralupy.cz ralupský K www.mestokralupy.cz ralupský Z pravodaj Měsíčník města Kralupy nad Vltavou únor / 2013 15,- Kč Leden ve znamení prezidentských voleb Poprvé v historii nám byla svěřena pravomoc zvolit si hlavu státu.

Více

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI ! Zprávy z radnice ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI Vzhledem ke garancím Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci poskytování LSPP (4 hodiny ve všední den, 9 hodin v sobotu, neděli a svátek),

Více

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky.

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. OTNICKÝ 46 ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 16. ročník 23. prosince 2011 Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. BABSKÉ HODY Číslo 46 - prosinec 2011

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Volby do zastupitelstva kraje 2012 přehled volebních okrsků str. 2 Tréninky paměti pro seniory str. 2 Humanitární sbírka str. 4 Aquapark 2012: průměrná sezona str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 15 21.

Více

zdarma číslo 5 ročník XVII květen 2014

zdarma číslo 5 ročník XVII květen 2014 Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 5 ročník XVII květen 2014 Městské slavnosti pošestnácté Městským slavnostem budou předcházet Hry 3. olympiády dětí

Více

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů KVĚTEN/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů Není žádným tajemstvím, že město Slavičín

Více

časopis městské části Praha Slivenec

časopis městské části Praha Slivenec SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec Slivenecký vánoční jarmark 1 2013 V sobotu 15. 12. se Slivenec probudil do ledového království. Mrazivé dny první prosincové dekády vystřídalo

Více

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší,

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší, Život 1-2/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVII OBSAH Slovo starosty 1 Slovo starosty 2 Zpráva o činnosti města 3 Z jednání zastupitelstva 6 Stavební úřad informuje

Více

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce.

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. 1 6 Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. Hornopočernický zpravodaj listopad 2012 Kalendář akcí v Horních Počernicích v prosinci 2012 do 6. 1. 2013 VÝSTAVA NÁDRAŽÍ

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

Úprava SV části náměstí je dokončena

Úprava SV části náměstí je dokončena Měsíčník obyvatel města Otrokovice 19. října 2012 číslo 10 - ročník 22 zdarma - neprodejné Ocenění květinové výzdoby města strana 2 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Úprava SV části náměstí je dokončena

Více

kalendář akcí březen 2014

kalendář akcí březen 2014 kalendář akcí březen 2014 1. 3. So Knihovna otevřena začíná BURZA KNIH 9.00-12.00 h. Výroční členská schůze rybářů v Čenkově (více: Z činnosti...) 15.00 h. 2. 3. Ne 3. 3. Po BURZA KNIH (SCJS) 9.00-17.00

Více

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2006

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2006 Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2006 Rok 2005 v ãíslech Rok 2005 se v životě města vyznačoval změnou jeho tváře. Byla dokončena

Více

z jednání rady a zastupitelstva - Dění ve městě - Ze základní školy

z jednání rady a zastupitelstva - Dění ve městě - Ze základní školy z jednání rady a zastupitelstva - Dění ve městě - Ze základní školy - VÁNOČNÍ PROGRAMY V BĚLÉ - společenská rubrika - ze sportu PROSINEC 12/2013 Vážení spoluobčané, vítejte na stránkách prosincového Zpravodaje,

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 BŘEZEN 2010. Masopust na sněhu

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 BŘEZEN 2010. Masopust na sněhu Informační zpravodaj Městské části Praha 13 BŘEZEN 2010 Masopust na sněhu FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více