Č část četnost. 部 分 频 率 relativní četnost 率, 相 对 频 数

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č část četnost. 部 分 频 率 relativní četnost 率, 相 对 频 数"

Transkript

1 A absolutní člen 常 量 成 员 absolutní hodnota čísla 绝 对 值 algebraický výraz 代 数 表 达 式 ar 公 亩 aritmetický průměr 算 术 均 数 aritmetika 算 术, 算 法 B boční hrana 侧 棱 boční hrany jehlanu 角 锥 的 侧 棱 boční stěny jehlanu 棱 锥 的 侧 面 bod 点 bod dotyku 切 点 body souměrně sdružené podle středu S 按 照 S 中 心 对 称 的 点 C celek 整 体 centilitr 厘 升 centimetr 厘 米 centimetr čtverečný 平 方 厘 米 centimetr krychlový 立 方 厘 米 Č část četnost 部 分 频 率 relativní četnost 率, 相 对 频 数 činitel 系 数 číselná osa 数 轴 číselná řada 数 列, 数 序 číselný (kvantitativní) znak 的 变 数 číselný výraz 达 式 čísla číslice číslo 数 字 celé číslo 相 对 频 量 化 数 字 式, 数 值 表 整 数 iracionální číslo kladné číslo opačné číslo nesoudělná čísla racionální číslo reálné číslo záporné číslo 数 ( 目 ) 字 无 理 数 正 数 相 反 数 互 质 数 有 理 数 实 数 负 数 数 号 ; 号 码 číslo s neryze periodickým desetinným rozvojem 循 环 小 数 číslo s ryze poriodickým desetinným rozvojem 小 数 desetinné číslo 完 全 循 环 小 数

2 liché číslo 奇 数, 单 数 neryze periodické číslo 循 环 小 数 ryze periodické číslo 完 全 循 环 小 数 složené číslo 合 成 数, 复 合 数 smíšené číslo 带 分 数 ; 混 合 数 sudé číslo 偶 数, 双 数 čitatel 分 子 čtvercová síť 方 格 纸 čtverec 平 方 čtvrtina 四 分 之 一 čtyřúhelník 四 边 形 D decilitr 分 升 ; 十 分 之 一 升 decimetr 公 尺 ; 分 米 decimetr čtverečný 平 房 分 米 decimetr krychlový 立 方 分 米 definiční obor 定 义 域 definiční obor funkce 函 数 定 义 域 definiční obor výrazu 表 达 式 的 定 义 域 dělení se zbytkem 带 余 除 法 dělení úsečky 线 段 的 分 割 dělitel 除 数 délka kružnice 周 长 délka kružnicového oblouku 弧 的 长 度 délka kvádru 长 方 体 的 长 度 deltoid 风 筝 形 desetina 十 分 之 一 desetinná čárka 小 数 点 desetinný zlomek 小 数 ; 十 进 制 小 数 desítková soustava 十 进 制 diagram 图 表 ; 图 解 ; 曲 线 图 kruhový diagram 扇 形 图 ; 圆 形 统 计 图 sloupkový diagram 柱 状 图 ; 条 形 图 spojnicový diagram 线 状 图 druhy čar 线 条 的 种 类 dvojčlen 二 项 式 F finanční matematika 金 融 数 学

3 funkce 函 数 graf lineární funkce 线 性 funkce kosinus 余 弦 函 数 的 图 形, 一 次 函 数 的 图 形 切 funkce kotangens 余 切 funkce s absolutní hodnotou 绝 对 值 函 数 funkce sinus funkce tangens 正 弦 切 线, 正 图 形 graf nepřímé úměrnosti 正 比 graf přímé úměrnosti 图 形 grafické řešení soustavy dvou 反 比 lineárních rovnic 运 用 作 图 法 得 到 klesající funkce 数, 下 降 函 数 递 减 函 两 个 方 程 构 成 的 线 性 方 程 组 的 数 值 konstantní funkce 常 值 函 数 kvadratická funkce 二 次 函 数 lineární funkce 线 性 函 数 ; 一 次 函 数 lineární lomená funkce 线 性 有 理 函 数 rostoucí funkce 递 增 函 数 goniometrická funkce 三 角 函 数 G geometrie 几 何 学 graf 图 表 ; 曲 线 图 graf funkce 函 数 的 图 形 graf kvadratické funkce 二 次 函 数 的 图 形 H hektar hektolitr histogram hlavní vrchol 公 顷 百 升 ; 一 百 公 升 直 方 图 ; 柱 状 图 顶 点, 头 顶 hlavní vrchol jehlanu 体 的 顶 点 hlavní vrchol trojúhelníka hodina 三 角 的 顶 点 小 时 hodnota číselného výrazu 表 达 式 之 值 hrana tělesa 立 体 棱 hraniční přímka poloroviny 面 的 界 限 hranol 柱, 长 方 柱 棱 柱 čtyřboký hranol 矩 形 棱 角 锥 数 字 半 平

4 kolmý hranol 直 立 棱 柱, 直 角 柱 kosý hranol 叙 棱 柱 trojboký hranol 三 棱 柱, 三 角 柱 hyperbola 双 曲 线 rovnoosá hyperbola 正 只 曲 线 I interval 区 间 J jednočlen 单 项 式 jednoduché úrokování 单 利, 但 利 息, 简 单 利 率 jednotka délky 长 度 单 位 jednotka objemu 体 积 单 位 ; 容 量 单 位 jednotka obsahu 面 积 单 位 jednotková krychle 棱 长 度 等 于 1 的 立 方 jednotková úsečka 长 度 等 于 1 的 线 段 jehlan 角 锥 ( 体 ), 棱 锥 ( 体 ) čtyřboký jehlan 四 棱 锥 komolý jehlan 截 棱 锥 šestiboký jehlan 六 棱 锥 trojboký jehlan 三 棱 锥 jistina 本 金 jmenovatel 分 母 K kapesní kalkulátor 袖 珍 计 算 器 kilometr 公 里 ; 千 米 kilometr čtverečný 平 方 公 里 poloosa 半 轴 kladná poloosa 正 半 轴 záporná poloosa 负 半 轴 koeficient 系 数 kolmice 垂 线 kolmost 垂 直 ; 正 交 性 konstrukce 作 图 ( 法 ) konstrukční úlohy 作 图 习 题 kontrola výpočtu 校 核 计 算 kořen lineární rovnice 线 性 方 程 的 元 kosočtverec 菱 形, 斜 方 形 kosodélník 平 行 四 方 形 kóta 尺 寸 标 注 ; 标 高 kótování 标 注 尺 寸 koule 球, 球 形 krácení zlomku 约 分

5 krácení lomeného výrazu 理 式 kruh kruhová úseč kruhová výseč 圆, 圆 形 弓 形 扇 形 约 有 kružnice 圆, 圆 周 kružnice opsaná trojúhelníku 外 接 圆 kružnice vepsaná trojúhelníku 内 接 圆, 内 切 圆 kružnicový oblouk krychle kulová plocha kužel 截 头 圆 锥 体 体 kvádr L lichoběžník 梯 形 圆 孤 立 方 体 球 体 圆 锥 体 komolý kužel 截 头 锥, rotační kužel 长 方 体 梯 形 pravoúhlý lichoběžník 直 立 圆 锥 rovnoramenný lichoběžník 等 腰 梯 形 lineární rovnice 方 程 直 角 线 性 方 程 ; 一 次 lineární rovnice s jednou neznámou 一 元 线 性 方 程 lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli 有 理 方 程 lineární rovnice s více neznámými 多 元 线 性 方 程 lomená čára 线 lomený výraz 达 式 Ludolfovo číslo M medián měřítko mapy 图 比 例 měřítko plánu 折 线 ; 虚 线 ; 断 有 理 式 ; 有 理 表 圆 周 率 中 值, 中 位 数 地 图 比 例 尺 ; 制 制 图 比 例 metoda dosazovací 置 换 法 ; 代 入 法 metoda sčítací metr 米 ; 公 尺 mezikruží mililitr milimetr 毫 米 metr čtverečný 加 法 metr krychlový 圆 环 域 毫 升 毫 米 milimetr čtverečný 平 方 米 立 方 米 平 方

6 毫 米 milimetr krychlový 立 方 mínus 减 号 ; 减 ; minuta 分 钟 mnohočlen 多 项 式 mnohostěn 多 面 体 množina 集, 集 合 množina bodů dané vlastnosti mocnina 次 方 的 乘 方 拥 有 该 属 性 点 的 集 合 množina funkčních hodnot 函 数 的 值 域 幂, 乘 方 druhá mocnina 平 方, 二 mocnina kladného čísla 正 数 mocnina nuly 零 的 乘 方 mocnina s přirozeným mocnitelem 自 然 数 指 数 幂 mocnina záporného čísla mocnitel modus N nadhled zleva 负 数 的 幂 指 数 众 数 nadhled zprava náhodný jev nárys 左 侧 图 右 侧 图 偶 然 现 象 正 面 图 ; 平 面 图 nárysna 投 影 面 násobek 倍 数 násobení mnohočlenu jednočlenem 由 单 项 式 乘 法 的 多 项 式 násobení mnohočlenu mnohočlenem 乘 法 的 多 项 式 navzájem opačné výrazy 逆 元 ; 相 反 数 nejmenší společný násobek 公 倍 数 největší společný dělitel 公 因 子 ; 最 大 公 约 数 nepřímá úměrnost nerovnice nerovnost n-úhelník O obdélník objem 积 积 积 体 积 objem hranolu objem jehlanu objem koule objem krychle 由 多 项 式 加 法 最 小 最 大 反 比 例 不 等 式 不 等 多 边 形 长 方 形 体 积 棱 柱 的 体 棱 锥 的 体 球 体 的 体 立 方 体 的

7 objem kužele 圆 锥 体 的 obvod 周 长 体 积 obvod čtverce 正 方 objem kvádru 长 方 体 的 形 的 周 长 体 积 obvod kosodélníka 平 行 objem tělesa 体 积 四 边 形 的 周 长 objem válce 圆 柱 体 的 obvod lichoběžníka 梯 形 体 积 的 周 长 obraz 图 像 obvod obdélníka 长 方 obrazec 平 面 形 状 形 的 周 长 obrazce shodné 相 似 的 形 obvod obrazce 平 面 状 形 状 的 周 长 obsah 面 积 obvod rovnoběžníka 平 行 obsah čtverce 正 方 形 的 四 边 形 的 周 长 面 积 obvod trojúhelníka 三 角 obsah kruhu 圆 形 的 面 形 的 周 长 积 odhad výsledku 估 计 obsah lichoběžníka 梯 形 odchylka 偏 差 ; 误 差 的 面 积 odmocnina 根 ; 方 根 obsah obdélníka 长 方 形 的 odvěsna ( 直 角 三 角 形 面 积 obsah pláště 棱 面 的 面 积 obsah podstavy 底 部 的 面 积 obsah rovnoběžníka 平 行 四 边 形 的 面 积 obsah trojúhelníka 三 角 形 的 面 积 的 ) 直 角 边 odvěsna protilehlá k úhlu 边 ( 直 角 三 角 形 的 ) 锐 角 的 对 odvěsna přilehlá k úhlu ( 直 角 三 角 形 的 ) 锐 角 的 邻 边 opačné poloroviny 平 面 operace s mocninami 作 相 反 的 半 与 幂 的 操

8 orientovaná úsečka 有 向 线 段 osa 轴 osa souměrnosti 对 称 中 心 线 osa soustavy souřadnic 坐 标 轴 osa úhlu 角 平 分 线 osa úsečky 垂 直 平 分 线 osa válce 柱 轴 osová souměrnost 轴 为 中 心 的 对 称 osově souměrný obrazec 轴 为 中 心 的 对 称 形 状 osový řez válce 圆 柱 的 轴 截 面 otáčení v kladném smyslu 正 旋 转 otáčení v záporném smyslu 负 转 动 otočení 旋 转 P parabola 抛 物 线 perioda 循 环 periodické číslo 循 环 小 数 pětina 五 分 之 一 plášť 圆 柱 的 曲 面 ; 棱 柱 的 棱 面 等 plášť válce 圆 柱 的 曲 面 plus 加, 加 号 počátek soustavy souřadnic 坐 标 系 统 的 原 点 početní operace 运 算 početní výkon 计 算 podhled zleva 左 侧 图 podhled zprava 右 侧 图 podíl 商 ; 系 数 ; 份 额 podmnožina 子 集 podobné útvary 相 似 形 podobnost 相 似 podobnost trojúhelníků 三 角 形 的 相 似 podstava 底 面 ; 底 座 ; 底 部 podstava jehlanu 棱 锥 的 底 面 podstava válce 圆 柱 的 底 面 podstavné hrany jehlanu 棱 锥 底 面 的 棱 边 poloměr 半 径 poloměr koule 球 体 的 半 径 poloměr kružnice 圆 周 的 半 径

9 poloměr podstavy tělesa 物 体 底 面 的 半 径 polopřímka 半 直 线 polorovina 半 平 面 polovina 一 半 poměr 比 率 ; 比 例 poměr podobnosti 比 例 因 子 posloupnost čísel 数 列 posunutí 平 移 povrch 表 面 面 积 povrch hranolu 棱 柱 体 的 表 面 面 积 povrch jehlanu 棱 锥 体 的 表 面 面 积 povrch koule 球 体 的 表 面 面 积 povrch krychle 立 方 体 的 表 面 面 积 povrch kužele 圆 锥 体 的 表 面 面 积 povrch kvádru 长 方 体 的 表 面 面 积 povrch tělesa 物 体 的 表 面 面 积 povrch válce 圆 柱 体 的 表 面 面 积 pravděpodobnost 然 率 概 率, 或 pravděpodobnost náhodného jevu 事 件 概 pravidelný čtyřstěn 正 四 面 体 pravidelný jehlan 正 棱 锥 pravidelný pětiboký jehlan 正 五 棱 锥 pravidelný čtyřboký jehlan 正 四 棱 锥 pravidelný trojboký jehlan 正 三 棱 锥 pravidelný hranol 正 棱 柱 pravidelný čtyřboký hranol 正 四 棱 柱 pravidelný pětiboký hranol 正 五 棱 柱 pravidelný trojboký hranol 正 三 棱 柱 pravidelný šestistěn pravoúhlé promítání procento procentová část proměnná 量 量 promile 变 量 nezávisle proměnná závisle proměnná protilehlá strana 千 分 数 对 边 protilehlý vnitřní úhel 正 六 面 体 垂 直 投 影 百 分 数 百 分 率 内 对 角 自 变 因 变

10 průměr 直 径 ; 平 均 数 průměr kružnice 圆 周 的 直 径 průměr kruhu 圆 的 直 径 průměr podstavy tělesa 物 体 底 面 的 直 径 průmět 投 影 ; 投 影 图 průmětna 投 影 平 面 průsečík 交 点 prvočíslo 素 数, 质 数 přepona trojúhelníka ( 直 角 三 角 形 的 ) 斜 边 převody měn 货 币 的 兑 换 převrácené číslo 倒 数 přímá úměrnost 正 比 例 přímka 直 线 přirozené číslo 自 然 数 půdorys 平 面 图 ; 水 平 投 影 půdorysna 水 平 投 影 的 平 面 Pythagorova věta 勾 股 定 理, 毕 氏 定 理 R ramena trojúhelníka 三 角 形 的 边 rotační kužel 直 锥 rovina 平 面 rovina souměrnosti 对 称 面 rovinný obrazec 平 面 形 状 rovinová souměrnost 平 面 对 称 rovnice 方 程 ( 式 ) kvadratické rovnice 二 次 方 程 式 lineární rovnice 线 性 方 程 式, 一 次 方 程 式 rovnoběžka 平 行 线 rovnoběžné promítání 斜 投 影 rovnoběžník 平 行 四 边 形 rovnost zlomků 分 数 的 等 式 rozdíl 差, 差 分 rozklad čísla 因 子 分 解 rozměry kvádru 长 方 体 的 尺 寸 rozptyl 方 差 rozšířit lomený výraz 扩 分 有 里 表 达 式, 通 分 有 里 表 达 式 rozšiřování zlomku 扩 分, 通 分 různoběžka 交 叉 线 Ř řešení úlohy 解 题 S samodružný bod 固 定 点 sečna 割 线

11 sekunda 秒 setina 百 分 之 一 shodné rovinné útvary 相 同 的 平 面 形 状, 全 等 图 形 shodné zobrazení 同 一 性 shodnost geometrických útvarů 几 何 形 状 的 全 等 shodnost trojúhelníků 三 角 形 的 全 等 síť 网 络 síť jehlanu 棱 锥 体 网 络 síť komolého jehlanu 截 棱 锥 网 络 síť komolého kužele 截 圆 锥 体 网 络 síť krychle 立 方 体 网 络 síť kvádru 长 方 体 网 络 síť válce 圆 柱 体 网 络 slovní (kvalitativní) znak 属 性 变 量 ; 定 性 变 量 slovní úloha 应 用 题 směr posunutí 平 移 的 方 向 součet 总 额, 总 数 součin 积, 乘 积 souměrně sdružené obrazce 按 点 / 直 线 / 平 面 对 称 的 形 状 souměrné útvary 对 称 的 形 状 souřadnice 坐 标 souřadnice bodu 点 的 坐 标 soustava rovnic 方 程 组 ; 联 立 方 程 soustava lineárních rovnic 线 性 方 程 组 s jednou neznámou 一 元 一 次 方 程 组 se dvěma neznámými 二 元 一 次 方 程 组 soustava nerovnic 联 立 不 等 式 soustava souřadnic 坐 标 系 společný dělitel 公 因 数 společný jmenovatel 公 分 母 společný násobek 公 倍 数 standardní odchylka 标 准 偏 差 statistické šetření 数 据 分 析 statistický soubor 数 据 集 statistický znak 参 数 ; 参 量 stejnolehlost 相 似 扩 大 stěnová výška 斜 高 strana trojúhelníka 三 角 形 之 边 strana válce 圆 柱 的 横 截 面 strany čtyřúhelníka 四 边 形 之 边 protější strany čtyřúhelníka 四 边 形 的 相 对 边

12 sousední strany čtyřúhelníka 四 边 形 的 邻 边 střed 中 点, 中 心, 中 央 ; 核 心 střed kružnice 圆 心 střed otáčení 旋 转 的 中 心 středná 连 心 线 střední hodnota znaku 居 中 趋 势 střední příčka trojúhelníka 联 络 三 角 形 两 边 中 点 的 线 段 středová souměrnost 点 对 称 stupeň 度 Š šířka kvádru 长 方 形 的 宽 度 T tečna 切 线 technický výkres 工 程 制 图 tělesová výška 物 体 的 高 度, 垂 直 高 度 tětiva 弦 těžiště 图 心, 形 心 ; 重 心 těžnice trojúhelníka 三 角 形 的 中 线 tisícina 千 分 之 一 trojčlen 三 项 式 trojúhelník 三 角 形 三 角 形 ostroúhlý trojúhelník pravoúhlý trojúhelník 三 角 形 rovnoramenný trojúhelník 三 角 形 等 腰 三 角 形 rovnostranný trojúhelník 等 边 三 角 形 různostranný trojúhelník 不 等 边 三 角 形 tupoúhlý trojúhelník trojúhelníková nerovnost 不 等 式 třetina U úhel 角 中 心 角 三 分 之 一 角 konvexní úhel 凸 角 锐 角 直 角 钝 角 三 角 nekonvexní úhel 优 角, 反 nulový úhel ostrý úhel plný úhel 锐 角 周 角 pravý úhel 直 角 přímý úhel 平 角 零 角 středový úhel 圆 心 角 ; úhel otáčení 旋 转 的 角

13 úhel při hlavním vrcholu trojúhelníka 角 úhloměr vedlejší úhel vnější úhel vnitřní úhel 量 角 器 三 角 形 主 顶 点 的 补 角 外 角 内 角 úhlopříčka 对 角 线, 对 顶 线 对 角 线 体 的 对 顶 线 的 对 顶 线 úhlová míra 量 stěnová úhlopříčka tělesová úhlopříčka úhlopříčka podstavy 侧 面 几 何 底 面 角 测 度 ; 角 的 测 úhly 角 úhly při základně trojúhelníka 对 应 角 úměra úrok 三 角 形 底 边 的 两 双 角 úhly souhlasné 同 位 角 ; úhly střídavé úhly vrcholové úroková doba úroková míra úrokování 比 例, 比 例 式 利 息 利 息 内 错 角 顶 点 角 利 息 期, 计 息 期 利 率 jednoduché úrokování 单 利 složené úrokování 复 利 úrokové období 计 息 周 期 úsečka 线 段 uspořádání racionálních čísel 有 理 数 的 排 序 útvar středově souměrný 有 点 对 称 的 形 状 útvary souměrné podle středu 有 中 心 点 对 称 的 形 状 V válec 圆 柱 rotační válec 直 圆 柱 valuta 外 币 ; 通 货 veličina 量 velikost posunutí 平 移 的 尺 寸 velikost úhlu 角 度 vnější dotyk dvou kružnic 两 圆 相 交 与 一 点 ( 外 切 ) vnitřní bod poloroviny 半 平 面 的 内 点 vnitřní dotyk dvou kružnic 两 圆 相 交 与 一 点 ( 内 切 ) vnitřní úhly čtyřúhelníka 四 边 形 的 内 角 volné rovnoběžné promítání 斜 投 影 vrchol 顶 点

14 点 顶 点 顶 点 形 的 顶 点 protilehlý vrchol 所 对 的 顶 vrchol paraboly vrchol tělesa vrchol trojúhelníka vrcholy čtyřúhelníka 顶 点 výraz výška ( 度 ) 抛 物 线 的 几 何 体 的 三 角 四 边 形 的 protější vrcholy čtyřúhelníka 四 边 形 的 相 对 顶 点 sousední vrcholy čtyřúhelníka 四 边 形 的 相 邻 顶 点 表 达 式 高 度 výška jehlanu výška kvádru 棱 锥 的 高 长 方 体 的 Z zadání úlohy 应 用 题 的 文 字 základ 底 数 základ mocniny 乘 方 的 底 数 základna trojúhelníka 三 角 形 的 底 边 základní tvar zlomku 不 可 约 的 分 数 形 式 zaokrouhlování čísel 四 舍 五 入 závorka 括 号 zbytek 余 数 zkouška správnosti řešení 解 决 方 案 的 试 验 zlomek 分 数 zlomková čára 分 数 线 znak dělitelnosti 可 除 性 的 规 则 高 ( 度 ) výška trojúhelníka 三 角 形 的 高 ( 度 ) výška válce 圆 柱 的 高 ( 度 ) vytýkání před závorku 提 出 公 因 子 ; 析 出 因 数 vzor 对 象 ; 客 体 ; 物 体 ; 榜 样 ; 花 纹 vzorec 公 式

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 9.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 9. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 9. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M9101 provádí početní operace

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 5. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 5. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 5. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

ŠVP - učební osnovy - Vzdělání pro život - rozšířená výuka matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky

ŠVP - učební osnovy - Vzdělání pro život - rozšířená výuka matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky 1 Učební osnovy 1.1 Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými

Více

TÉMATICKÝ PLÁN OSV. čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

TÉMATICKÝ PLÁN OSV. čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti TÉMATICKÝ PLÁN MA 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Číslo a početní operace používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Matematika a její aplikace / M

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Matematika a její aplikace / M I. název vzdělávacího oboru: MATEMATIKA (M) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání.

Více

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky provádí pamětné a písemné početní Čísla přirozená Opakování září, říjen operace v oboru přirozených čísel porovnává a uspořádává čísla celá a Čísla celá, racionální racionální, provádí početní operace

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Matematika.

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Matematika. Matematika Matematika pro žáky 6. až 9. ročníku napomáhá k rozvoji paměti, logického myšlení, kritickému usuzování a srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím matematických problémů. Žáci si prostřednictvím

Více

Matematika - Sekunda Matematika sekunda Výchovné a vzdělávací strategie Učivo ŠVP výstupy

Matematika - Sekunda Matematika sekunda Výchovné a vzdělávací strategie Učivo ŠVP výstupy - Sekunda Matematika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Učivo

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA Vzdělávací oblast matematika je jedním z hlavních důrazů naší školy a předmětem ve které naše výuka se odlišuje od běžného způsobu výuky na základních školách. Naše matematika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 7. ročník J.Coufalová : Matematika pro 7.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko, J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 7.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků CVIČENÍ Z MATEMATIKY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je realizován od 6. ročníku až po 9. ročník po 1 hodině týdně. Výuka probíhá v kmenové učebně nebo

Více

Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-2. ročník 4 hodiny týdně 3.-5. ročník 5 hodin týdně Vzdělávací obsah

Více

Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X se nazývá obraz.

Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X se nazývá obraz. 7. Shodná zobrazení 6. ročník 7. Shodná zobrazení 7.1. Shodnost geometrických obrazců Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor,

Více

Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování učiva 2. ročníku Sčítání a odčítání oboru do 100

Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování učiva 2. ročníku Sčítání a odčítání oboru do 100 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování učiva 2. ročníku

Více

SBÍRKA PŘÍKLADŮ PRO OPAKOVÁNÍ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2

SBÍRKA PŘÍKLADŮ PRO OPAKOVÁNÍ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A STAVEBNÍ TÁBOR, KOMENSKÉHO 1670 SBÍRKA PŘÍKLADŮ PRO OPAKOVÁNÍ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obsah 1 Dělitelnost přirozených čísel... 3 2 Obvody a obsahy

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Matematika Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 5 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Matematika Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 5 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí zapsat a přečíst čísla do 1 000 000 Porovnává čísla do 1 000 000 Zaokrouhluje čísla na tisíce, desetitisíce, statisíce Umí

Více

Příloha č. 7. ročník 9. 1h 1x za 14 dní. dotace. nepovinný. povinnost

Příloha č. 7. ročník 9. 1h 1x za 14 dní. dotace. nepovinný. povinnost Příloha č. 7 Seminář z matematiky V učebním plánu 2. druhého stupně se zařazuje nepovinný předmět Seminář z matematiky. V tematickém okruhu Čísla a početní operace na prvním stupni, na který navazuje a

Více

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST Ruská 355, 353 69 Dodatek č. 1 k ŠVP NG 4. verze Zpracovány podle: RVP ZV ŠKOLA PRO BUDOUCNOST V předmětu Matematika Sekunda došlo k prohození tematických celků (učebnic) Hranoly a Výrazy I. V předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Matematika 2. období 4. ročník R. Blažková: Matematika pro 3. ročník ZŠ (3. díl) (Alter) R. Blažková: Matematika pro 4. ročník ZŠ (1. díl) (Alter) J. Jurtová:

Více

Vzd lávací oblast : Matematika a její aplikace Vyu ovací p edm t: Matematika

Vzd lávací oblast : Matematika a její aplikace Vyu ovací p edm t: Matematika Vzd lávací oblast : Matematika a její aplikace Vyu ovací p edm t: Matematika Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Matematika je vzd lávací obsah vzd lávacího

Více

DODATEK K ŠVP ZV Č. 2

DODATEK K ŠVP ZV Č. 2 DODATEK K ŠVP ZV Č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název ŠVP: Škola: Základní škola a Mateřská škola Dolní Břežany ředitelka školy: Ing. Iva Fischerová koordinátorka

Více

Po etní geometrie. Výpo et délky p epony: c 2 = a 2 + b 2 Výpo et délky odv sny: a 2 = c 2 b 2, b 2 = c 2 a 2

Po etní geometrie. Výpo et délky p epony: c 2 = a 2 + b 2 Výpo et délky odv sny: a 2 = c 2 b 2, b 2 = c 2 a 2 Po etní geometrie Pythagorova v ta Obsah tverce nad p eponou je roven sou tu obsah tverc nad ob ma odv snami. Výpo et délky p epony: c = a + b Výpo et délky odv sny: a = c b, b = c a P íklad 1: Vypo t

Více

P ř e d m ě t : M A T E M A T I K A

P ř e d m ě t : M A T E M A T I K A 04-ŠVP-Matematika-P,S,T,K strana 1 (celkem 11) 1. 9. 2014 P ř e d m ě t : M A T E M A T I K A Charakteristika předmětu: Matematika vytváří postupným osvojováním matematických pojmů, útvarů, algoritmů a

Více

Vyučovací předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Příprava na 1. čtvrtletní písemku pro třídu 1EB

Příprava na 1. čtvrtletní písemku pro třídu 1EB Variace 1 Příprava na 1. čtvrtletní písemku pro třídu 1EB Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Číselné

Více

Úlohy domácího kola kategorie C

Úlohy domácího kola kategorie C 50. ročník Matematické olympiády Úlohy domácího kola kategorie 1. Najděte všechna trojmístná čísla n taková, že poslední trojčíslí čísla n 2 je shodné s číslem n. Student může při řešení úlohy postupovat

Více

- 1 - Vzdělávací oblast : matematika a její aplikace Vyučovací předmět : : matematika Ročník: 3.

- 1 - Vzdělávací oblast : matematika a její aplikace Vyučovací předmět : : matematika Ročník: 3. - 1 - Vzdělávací oblast : matematika a její aplikace Vyučovací předmět : : matematika Ročník: 3. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Zápis čísel. Čtení a zápisy

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 9. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 9. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných, určí hodnotu

Více

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN! MATEMATIKA DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu

Více

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2016

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2016 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2016 v souladu se zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů obor: 33-42 - M / 01 Interiérová tvorba,

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu matematika Vyučovací předmět má časovou dotaci čtyři hodiny týdně v prvním ročníku, pět hodin týdně ve druhém až pátém ročníku, pět hodin týdně v šestém ročníku a čtyři

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE M-3-1-01 M-3-1-02 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 6. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 provádí

Více

Průniky rotačních ploch

Průniky rotačních ploch Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Průniky rotačních ploch Vypracoval: Vojtěch Trnka Třída: 8. M Školní rok: 2012/2013 Seminář: Deskriptivní geometrie Prohlašuji, že jsem

Více

Grafické sčítání úseček teorie

Grafické sčítání úseček teorie Grafické sčítání úseček teorie Nezáleží na tom, kterou úsečku přeneseme na polopřímku jako první. Úsečka AD je grafickým součtem úseček AB a CD. Příklad 1 Hana jde ze školy na poštu, z pošty do knihovny.

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Dana Rauchová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Dana Rauchová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Dana Rauchová Obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické

Více

SBORNÍK PŘÍKLADŮ Z MATEMATIKY

SBORNÍK PŘÍKLADŮ Z MATEMATIKY SBORNÍK PŘÍKLADŮ Z MATEMATIKY 1. Výrazy a počítání s nimi... 4 1.1. Mocniny s celým exponentem a s racionálním exponentem... 4 1.2 Počítání s odmocninami... 7 1.3 Úpravy algebraických výrazů... 10 2. Rovnice,

Více

c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = 65 0 30. Vypočtěte stranu b a zbývající úhly.

c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = 65 0 30. Vypočtěte stranu b a zbývající úhly. 9. Úvod do středoškolského studia - rozšiřující učivo 9.. Další znalosti o trojúhelníku 9... Sinova věta a = sin b = sin c sin Příklad : V trojúhelníku BC platí : c = 0 cm, α = 45 0, β = 05 0. Vypočtěte

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Matematika (MAT) Náplň: Racionální čísla a procenta a základy finanční matematiky, trojúhelníky a čtyřúhelníky, výrazy 1, hranoly Třída: Sekunda Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: Učebna s PC

Více

STEREOMETRIE, OBJEMY A POVRCHY TĚLES

STEREOMETRIE, OBJEMY A POVRCHY TĚLES STEREOMETRIE, OBJEMY POVRCHY TĚLES Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia utoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

1.9.5 Středově souměrné útvary

1.9.5 Středově souměrné útvary 1.9.5 Středově souměrné útvary Předpoklady: 010904 Př. 1: V obdélníkových rámech jsou nakresleny tři obrázky. Každý je sestaven z jedné přímky a jednoho obdélníku. Jeden z obrázků je středově souměrný.

Více

Kód uchazeče ID:... Varianta: 15

Kód uchazeče ID:... Varianta: 15 Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze Přijímací zkouška z matematiky 2013 Kód uchazeče ID:.................. Varianta: 15 1. V únoru byla zaměstnancům zvýšena mzda o 15 % lednové mzdy. Následně

Více

Požadavky na v domosti a dovednosti, které mohou být ov ovány v rámci maturitní zkoušky z matematiky

Požadavky na v domosti a dovednosti, které mohou být ov ovány v rámci maturitní zkoušky z matematiky Požadavky na v domosti a dovednosti, které mohou být ov ovány v rámci maturitní zkoušky z matematiky ást A Kompetence O ekávané v domosti a dovednosti pro maturitní zkoušku z matematiky v rámci spole né

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. až 8. ročníku 4 hodiny týdně, v 9. ročníku 3

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. volné rovnoběžné promítání průmětna

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. volné rovnoběžné promítání průmětna Předmět: Matematika Náplň: Stereometrie, Analytická geometrie, Komplexní čísla Třída: 3. ročník Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: PC a dataprojektor Volné rovnoběžné promítání Zobrazí ve volném rovnoběžném

Více

Kótování na strojnických výkresech 1.část

Kótování na strojnických výkresech 1.část Kótování na strojnických výkresech 1.část Pro čtení výkresů, tj. určení rozměrů nebo polohy předmětu, jsou rozhodující kóty. Z tohoto důvodu je kótování jedna z nejzodpovědnějších prací na technických

Více

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů.

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů. Mezní kalibry Mezními kalibry zjistíme, zda je rozměr součástky v povolených mezích, tj. v toleranci. Mají dobrou a zmetkovou stranu. Zmetková strana je označená červenou barvou. Délka zmetkové části je

Více

ROZCVIČKY. (v nižší verzi může být posunuta grafika a špatně funkční některé odkazy).

ROZCVIČKY. (v nižší verzi může být posunuta grafika a špatně funkční některé odkazy). ROZCVIČKY Z MATEMATIKY 8. ROČ Prezentace jsou vytvořeny v MS PowerPoint 2010 (v nižší verzi může být posunuta grafika a špatně funkční některé odkazy). Anotace: Materiál slouží k procvičení základních

Více

Válec - slovní úlohy

Válec - slovní úlohy Válec - slovní úlohy VY_32_INOVACE_M-Ge. 7., 8. 20 Anotace: Žák řeší slovní úlohy z praxe. Využívá k řešení matematický aparát. Vzdělávací oblast: Matematika Autor: Mgr. Robert Kecskés Jazyk: Český Očekávaný

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3476 Název materiálu: VY_42_INOVACE_181 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava KUŽELOSEČKY, KOLINEACE

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava KUŽELOSEČKY, KOLINEACE Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava KUŽELOEČKY KOLINECE Deskriptivní geometrie Krista Dudková Radka Hamříková O T R V 0 0 5 OH 1. Kuželosečky 5 1.1. Řezy na kuželové ploše 5 1.. Elipsa 7 odová

Více

Název školy. Moravské gymnázium Brno s.r.o. Mgr. Marie Chadimová Mgr. Věra Jeřábková. Autor. Matematika. Planimetrie. Trojúhelníky. Teorie a příklady.

Název školy. Moravské gymnázium Brno s.r.o. Mgr. Marie Chadimová Mgr. Věra Jeřábková. Autor. Matematika. Planimetrie. Trojúhelníky. Teorie a příklady. Číslo projektu Z.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium rno s.r.o. utor Tematická oblast Mgr. Marie hadimová Mgr. Věra Jeřábková Matematika. Planimetrie. Trojúhelníky. Teorie a příklady. Ročník

Více

Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu. Strojírenství. (platné znění k 1. 9. 2009)

Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu. Strojírenství. (platné znění k 1. 9. 2009) Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Dodatek č. 3 ke školnímu vzdělávacímu programu Strojírenství (platné znění k 1. 9. 09) Tento dodatek nabývá platnosti dne 1. 9. 13 (počínaje

Více

2.8.23 Využití Pythagorovy věty III

2.8.23 Využití Pythagorovy věty III .8.3 Využití Pythagorovy věty III Předpoklady: 008 Př. 1: Urči obsah rovnoramenného trojúhelníku se základnou 8 cm a rameny 5,8 cm. Pro výpočet obsahu potřebujeme znát jednu ze stran a odpovídající výšku.

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 5. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 5. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkové výstupy Učivo Průřezová témata a přesahy Číslo a početní operace využívá při

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Volitelný předmět Matematický seminář ročník 8.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Volitelný předmět Matematický seminář ročník 8. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Volitelný předmět Matematický seminář ročník 8. Výuka matematického semináře bude probíhat jednou týdně v dvouhodinovém bloku.

Více

Název: Osová souměrnost

Název: Osová souměrnost Název: Osová souměrnost Autor: Mgr. Lukáš Saulich Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Státní maturita 2011 Maturitní testy a zadání jaro 2011 Matematika: didaktický test - základní úrove obtíºnosti MAMZD11C0T02 e²ené p íklady

Státní maturita 2011 Maturitní testy a zadání jaro 2011 Matematika: didaktický test - základní úrove obtíºnosti MAMZD11C0T02 e²ené p íklady Státní maturita 0 Maturitní testy a zadání jaro 0 Matematika: didaktický test - základní úrove obtíºnosti MAMZDC0T0 e²ené p íklady Autor e²ení: Jitka Vachtová 0. srpna 0 http://www.vachtova.cz/ Obsah Úloha

Více

Definice tolerování. Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka

Definice tolerování. Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Téma: geometrické tolerance 1) Definice geometrických tolerancí 2) Všeobecné geometrické tolerance 3) Základny geometrických tolerancí 4) Druhy geometrických

Více

Shodná zobrazení Zobrazení Z v rovin shodné zobrazení nep ímou shodnost shodnost p ímou

Shodná zobrazení Zobrazení Z v rovin shodné zobrazení nep ímou shodnost shodnost p ímou Shodná zobrazení Zobrazení Z v rovině je předpis, který každému bodu X roviny přiřazuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X jeho obraz; zapisujeme Z: X X. Zobrazení v rovině je shodné

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE PŘEDMĚT: MATEMATIKA 8

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE PŘEDMĚT: MATEMATIKA 8 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE PŘEDMĚT: MATEMATIKA 8 Poznámky Opakování-číselné obory N, Z Opakování-číselné obory Q Opakování-jednotky Opakování-poměr,

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (13 15 hodin týdně celkem)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (13 15 hodin týdně celkem) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU (13 15 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 14.června

Více

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN! MATEMATIKA DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu

Více

5.3. Matematika a její aplikace

5.3. Matematika a její aplikace 5.3. Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast je realizována v předmětu Matematika. 5.3.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

Bod, přímka a rovina. bezrozměrnost, jeden rozměr a dva rozměry

Bod, přímka a rovina. bezrozměrnost, jeden rozměr a dva rozměry Úvod Posvátná geometrie mapuje rozkrývání významu čísel v prostoru. Základní trasa vede z izolovaného bodu do přímky, následuje rozprostření do roviny, poté do třetího rozměru, ba až za jeho hranice, a

Více

Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika zpracovává vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace z RVP

Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika zpracovává vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace z RVP 4 MATEMATIKA 4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika zpracovává vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace z RVP ZV. Na 1. stupni ZŠ předmět zprostředkovává

Více

Pokyny k hodnocení úlohy 1 ZADÁNÍ. nebo NEDOSTATEČNÉ ŘEŠENÍ. nebo CHYBNÉ ŘEŠENÍ. nebo CHYBĚJÍCÍ ŘEŠENÍ 0

Pokyny k hodnocení úlohy 1 ZADÁNÍ. nebo NEDOSTATEČNÉ ŘEŠENÍ. nebo CHYBNÉ ŘEŠENÍ. nebo CHYBĚJÍCÍ ŘEŠENÍ 0 PZK 9 M9-Z-D-PR_OT_ST M9PZD6CT Pokyny k hodnocení Pokyny k hodnocení úlohy BODY ZADÁNÍ Vypočtěte, kolikrát je rozdíl čísel,4 a,7 (v tomto pořadí) menší než jejich součet. (V záznamovém archu je očekáván

Více

GEOMETRICKÁ TĚLESA. Mnohostěny

GEOMETRICKÁ TĚLESA. Mnohostěny GEOMETRICKÁ TĚLESA Geometrické těleso je prostorový geometrický útvar, který je omezený (ohraničený), tato hranice mu náleží. Jeho povrch tvoří rovinné útvary a také různé složitější plochy. Geometrická

Více

24 NABÍDKA VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ

24 NABÍDKA VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ 24 NABÍDKA VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ 24.1 Cvičení z českého jazyka CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 2. STUPEŇ Ročník: osmý Komunikační a slohová výchova ČJL-9-1-04 ČJL-9-1-05 ČJL-9-1-09 ČJL-9-1-10 vyjadřuje se kultivovaně

Více

3.cvičení. k p = {X, Y } u(x, r 1 = XA ), v(y, r 1 = XA ) u v = {A, R} q = AR. 1. Bodem A kolmici: Zvolím bod X p k(a, r 1 = XA ),

3.cvičení. k p = {X, Y } u(x, r 1 = XA ), v(y, r 1 = XA ) u v = {A, R} q = AR. 1. Bodem A kolmici: Zvolím bod X p k(a, r 1 = XA ), 3.cvičení 1. Bodem A kolmici: Zvolím bod X p k(a, r 1 = XA ), k p = {X, Y } u(x, r 1 = XA ), v(y, r 1 = XA ) u v = {A, R} q = AR Bodem A rovnoběžku: Ještě jednu kolmici. Tři úhly, které je možno rozdělit

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3476 Název materiálu: VY_42_INOVACE_145 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací

Více

1)Zapište jako výraz:dekadický logaritmus druhé mocniny součtu 2. odmocnin čísel p,q.

1)Zapište jako výraz:dekadický logaritmus druhé mocniny součtu 2. odmocnin čísel p,q. 7. průzkum bojem 1)Zapište jako výraz:dekadický logaritmus druhé mocniny součtu 2. odmocnin čísel p,q. 2)Jsou dány vektory u = (5;-3), v = (-6;4), f = (53;-33). Určete čísla k,l R taková, že k.u + l.v

Více

Aritmetika s didaktikou II.

Aritmetika s didaktikou II. Katedra matematiky PF UJEP Aritmetika s didaktikou II. KM / 0026 Přednáška 0 Desetinnáčísla O čem budeme hovořit: Budeme definovat desetinnáčísla jako speciální racionálníčísla. Naučíme se poznávat různé

Více

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací.

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací. 1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací. Skříň rozvodovky spojena s rámem zmenšení neodpružené hmoty. Přenos točivého momentu

Více

Přehled učiva matematiky 7. ročník ZŠ

Přehled učiva matematiky 7. ročník ZŠ Přehled učiva matematiky 7. ročník ZŠ I. ARITMETIKA 1. Zlomky a racionální čísla Jestliže rozdělíme něco (= celek) na několik stejných dílů, nazývá se každá část celku zlomkem. Zlomek tři čtvrtiny = tři

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY. 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. Blok předmětů: MATEMATIKA.

5. UČEBNÍ OSNOVY. 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. Blok předmětů: MATEMATIKA. 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika Blok předmětů: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Název předmětu: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Matematika a

Více

M - Příprava na čtvrtletní písemnou práci

M - Příprava na čtvrtletní písemnou práci M - Příprava na čtvrtletní písemnou práci Určeno pro třídu 1ODK. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu naleznete

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

MATEMATIKA vyšší úrove obtížnosti MAMVD12C0T04

MATEMATIKA vyšší úrove obtížnosti MAMVD12C0T04 MATEMATIKA vyššíúroveobtížnosti MAMVD12C0T04 DIDAKTICKÝTEST Maximálníbodovéhodnocení:50bod Hraniceúspšnosti:33% 1Základníinformacekzadánízkoušky Didaktickýtestobsahuje23úloh. asovýlimitproešenídidaktickéhotestu

Více

MATEMATIKA / 1. ROČNÍK. Strategie (metody a formy práce)

MATEMATIKA / 1. ROČNÍK. Strategie (metody a formy práce) MATEMATIKA / 1. ROČNÍK Učivo Čas Strategie (metody a formy práce) Pomůcky Numerace v oboru do 7 30 pokládání koleček rozlišování čísel znázorňování kreslení a představivost třídění - číselné obrázky -

Více

REPREZENTACE 3D SCÉNY

REPREZENTACE 3D SCÉNY REPREZENTACE 3D SCÉNY JANA ŠTANCLOVÁ jana.stanclova@ruk.cuni.cz Obrázky (popř. slajdy) převzaty od RNDr. Josef Pelikán, CSc., KSVI MFF UK Obsah reprezentace 3D scény objemové reprezentace výčtové reprezentace

Více

Maturita Matematika Vzorové příklady pro opakování k profilové části maturity

Maturita Matematika Vzorové příklady pro opakování k profilové části maturity Maturita Matematika Vzorové příklady pro opakování k profilové části maturity 1 Operace s čísly, číselné obory 1) Která z následujících čísel jsou přirozená / celá / racionální / iracionální / reálná:

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Volitelný předmět : Období ročník : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 8. ročník Učební texty : Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro,... Očekávané výstupy předmětu

Více

Poznámka 1: Každý příklad začneme pro přehlednost do nového souboru tímto krokem:

Poznámka 1: Každý příklad začneme pro přehlednost do nového souboru tímto krokem: Mongeovo promítání základní úlohy metrické (skutečná velikost úsečky - sklápění, kolmice k rovině, vzdálenost bodu od roviny, vzdálenost bodu od přímky, rovina kolmá k přímce, otáčení roviny, trojúhelník

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta 1. Mnohočleny 2. Rovnice rovné nule 3. Nerovnice různé od nuly 4. Lomený výraz 5. Krácení lomených výrazů 6. Rozšiřování lomených výrazů 7. Sčítání lomených výrazů 8. Odčítání lomených výrazů 9. Násobení

Více

3. Polynomy Verze 338.

3. Polynomy Verze 338. 3. Polynomy Verze 338. V této kapitole se věnujeme vlastnostem polynomů. Definujeme základní pojmy, které se k nim váží, definujeme algebraické operace s polynomy. Diskutujeme dělitelnost polynomů, existenci

Více

MAT_303 Název: VY_32_INOVACE_01_MAT_303_OZŠ_reálná_čísla_II.docx. MAT_304 Název: VY_32_INOVACE_01_MAT_304_OZŠ_zlomky.docx

MAT_303 Název: VY_32_INOVACE_01_MAT_303_OZŠ_reálná_čísla_II.docx. MAT_304 Název: VY_32_INOVACE_01_MAT_304_OZŠ_zlomky.docx Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.10.1036 Klíčová aktivita: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Digitální učební materiály Autor:

Více

1 ZÁMĚR. Pokusná ověřování tedy mohou ověřit takové metody, formy a organizaci vzdělávání, které dosud nejsou upraveny právními předpisy.

1 ZÁMĚR. Pokusná ověřování tedy mohou ověřit takové metody, formy a organizaci vzdělávání, které dosud nejsou upraveny právními předpisy. 1 ZÁMĚR Pokusné ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školním roce 2015/2016 navazuje na Pilotní ověřování organizace přijímacího

Více

Počty 1. ročník, 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah. Časový plán Září. Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka

Počty 1. ročník, 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah. Časový plán Září. Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností Poznámka Počty 1. ročník, 2 hodiny týdně Listopad Přípravná část Třídění předmětů - manipulace s předměty - abstrakce (obrázky) Pojmy - všechno nic - všichni nikdo - velký malý - dlouhý krátký - stejně více méně

Více

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině):

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině): Mechanismy Mechanismus klikový, čtyřkloubový, kulisový, západkový a vačkový jsou nejčastějšími mechanismy ve strojích (kromě převodů). Mechanismy obsahují členy (kliky, ojnice, těhlice, křižáky a další).

Více

Zápis čísla v desítkové soustavě. Číselná osa Písemné algoritmy početních operací. Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly

Zápis čísla v desítkové soustavě. Číselná osa Písemné algoritmy početních operací. Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Obor vzdělávací oblasti: Matematika Ročník: 1. Výstupy kompetence Učivo Průřezová témata,přesahy Číslo a početní operace VDO Občanská společnost a škola Obor

Více

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná Racionální čísla Zlomky Rozšiřování a krácení zlomků

Více

Dů kazové úlohy. Jiří Vaníček

Dů kazové úlohy. Jiří Vaníček Dů kazové úlohy Jiří Vaníček Následující série ú loh je koncipována tak, ž e student nejprve podle předem daného konstrukčního postupu sestrojí konstrukci a v ní podle návodu objeví některý nový poznatek.

Více

Výroba ozubených kol

Výroba ozubených kol Výroba ozubených kol obrábění tvarových (evolventních) ploch vícebřitým nástrojem patří k nejnáročnějším odvětvím strojírenské výroby speciální stroje, přesné nástroje Ozubená kola součásti pohybových

Více

Maturitní témata z matematiky

Maturitní témata z matematiky Maturitní témata z matematiky G y m n á z i u m J i h l a v a Výroky, množiny jednoduché výroky, pravdivostní hodnoty výroků, negace operace s výroky, složené výroky, tabulky pravdivostních hodnot důkazy

Více

- zvládá orientaci na číselné ose

- zvládá orientaci na číselné ose Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Matematika Ukázka zpracována s využitím školního vzdělávacího

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen TEMATICKÝ PLÁN Předmět: MATEMATIKA Literatura: Matematika doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc Matematicko fyzikální tabulky pro základní školy UČIVO - ARITMETIKA: 1. Rozšířené

Více

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky Ročník I II III IV Dotace 3 3+1 2+1 2+2 Povinnost povinný povinný povinný povinný Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Ročník 1 2 3 4 5 6 Dotace

Více

(k 1)x k + 1. pro k 1 a x = 0 pro k = 1.

(k 1)x k + 1. pro k 1 a x = 0 pro k = 1. . Funkce dvou a více proměnných. Úvod. Určete definiční obor funkce a proveďte klasifikaci bodů z R vzhledem k a rozhodněte zda je množina uzavřená či otevřená. Určete a načrtněte vrstevnice grafu funkce

Více