Výroční zpráva o činnosti školy:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy:"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 je zpracována na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon, 10, 12) a podle vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. a vyhlášky č. 195/2012 Sb. Východiskem pro zpracování je dokument Vlastní hodnocení školy Výroční zpráva byla projednána na poradě pracovníků školy dne , předložena školské radě ke schválení a následně předána zřizovateli. Výroční zpráva je vyjádřením aktuální situace školy, její činnosti, je součástí bilance, kterou provádíme. Je východiskem pro další rozvoj školy, pro její budoucnost. Obsah: Výroční zpráva o činnosti školy: str. a) základní údaje o škole 2 b) přehled oborů vzdělání 3 c) přehled personálního zabezpečení činnosti školy 5 d) údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 6 e) výsledky vzdělávání žáků 7 f) prevence sociálně patologických jevů 13 g) další vzdělávání pedagogických pracovníků 14 h) aktivity a prezentace školy na veřejnosti 15 i) výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 15 j) základní údaje o hospodaření školy 16 k) zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 21 l) zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 21 m) předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů 22 n) spolupráce s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 23 o) koncepce rozvoje školy, závěr 24 Přílohy: č. 1 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013 č. 2 Zpráva o činnosti školní družiny č. 3 Zpráva o činnosti školního klubu č. 4 Přehled prospěchu č. 5 Výsledky testů žáků 5. a 9. ročníku Dovednosti pro život č. 6 Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO) Strana 1 z 24

2 a) základní údaje o škole Základní škola Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace Tyršova Mělník IČO ředitel školy: PaedDr. Dalibor Ullrych zřizovatel školy: Město Mělník zástupce ředitele školy: PaedDr. Olga Čermáková školská rada: Mgr. Zuzana Jansová, zástupce zřizovatele Mgr. Miroslava Bělochová, zástupce pedagogů Bc. Patrik Leger, zástupce rodičů Základní škola Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace je plně organizovaná škola zajišťující výchovu a vzdělání pro žáky tříd. Ve školním roce 2013/2014 bylo otevřeno 19 tříd s 504 žáky (stav ke dni ), 4 skupiny školní družiny (119 dětí) a devět zájmových útvarů školního klubu (119 dětí); celkem pedagogických pracovníků na začátku školního roku: 35 učitelů, speciální pedagog (na MD, poskytuje konzultace), 4 vychovatelky, 8 asistentů pedagoga (3 z rozpočtu KÚ, 5 hrazeno rodiči). Na I. stupni bylo otevřeno 10 tříd s celkovým počtem 274 žáků, tj. průměrný počet žáků ve třídě byl 27,4. Na II. stupni bylo otevřeno 9 tříd s celkovým počtem 230 žáků, tj. průměrný počet žáků ve třídě tak činil 25,6. Administrativní práce byla zajištěna 2 pracovnicemi, úklid a údržba 6 pracovníky. Prostorové podmínky: Po převzetí budovy čp. 94 získala škola potřebné prostory pro další rozvoj. Opačnou stranou mince je značný nárůst nákladů na energie a údržbu. Důsledkem bylo omezení údržby (hlavně malování a opravy lina); pro další roky požadujeme od zřizovatele navýšení rozpočtu. Technický stav obou budov hodnotím jako uspokojivý. Správu budovy zajišťujeme ve spolupráci s Odborem správy majetku a služeb města Mělník. Průběžná údržba je prováděna školníkem, náročnější práce vykonávají specializované firmy. Během školního roku proběhla v budově čp. 94 rekonstrukce další učebny (včetně kompletního vybavení pro třetí I. třídu), chlapeckých toalet, zbudovali jsme druhou hygienickou kabinku. Provedené úpravy nám umožnili zažádat o navýšení kapacity školy na 600 žáků a školní družiny na 150 žáků (schváleno s účinností od ). Byl dokončen přesun všech oddělení školní družiny do budovy čp. 94, proběhly opravy místnosti pro nově otevřené páté oddělení (od ). Součinnost se složkami IZS testovalo Prověřovací cvičení jednotek PO za účasti jednotek IZS. Zadýmení objektu přiblížilo reálnou situaci, jedna třída byla evakuována pomocí záchranné plošiny. Strana 2 z 24

3 b) přehled oborů vzdělání Obor vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: C/01 Základní škola. Od školního roku 2013/2014 se žáci učí podle vzdělávacích programů ŠVP ZV ZŠ Jungmannovy sady Ruku v ruce a Ruku v ruce s vědou. 2013/ Učební plán pro 1. stupeň (ŠVP "Ruku v ruce") Vzdělávací obor Vyučovací předmět Ročník Celkem předměty Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a kom. techn. Informatika Prvouka Člověk a jeho svět Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Celkem ročník / Učební plán pro 1. stupeň (ŠVP "Ruku v ruce s vědou") Vzdělávací obor Vyučovací předmět Ročník Celkem předměty Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a kom. techn. Informatika Člověk a jeho svět Můj svět Hudební výchova Umění Výtvarná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Činnosti Celkem ročník Pozn.: Ruku v ruce s vědou - třída 1. B (2013/2014) Strana 3 z 24

4 2013/ Učební plán pro 2. stupeň (ŠVP "Ruku v ruce", "Ruku v ruce s vědou") Vzdělávací obor Vyučovací předmět Ročník Celkem předměty Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Další cizí jazyk Základy NěJ, RuJ, FrJ Cizí jazyk Angličtina pro praxi Matematika a její aplikace Matematika Informační a kom. techn. Informatika Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská výchova Fyzika Fyzika Chemie Chemie Základy přírodních věd Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Výchova ke zdraví Zdravý životní styl Biologie člověka Tělesná výchova Tělesná výchova Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volitelné předměty Celkem ročník Pozn.: podrobné učební plány, které reagovaly na revizi RVP ZV v roce 2013 jsou přílohou ŠVP ZV Volitelné předměty ve školním roce 2013/2014: 8. ročník: Informační technologie Mediální výchova Laboratorní cvičení z chemie a fyziky Sportovní hry 9. ročník Laboratorní cvičení z chemie a fyziky Konverzace v anglickém jazyce Sportovní hry Mediální výchova Základy německého jazyka Základy francouzského jazyka Základy ruského jazyka Cvičení z českého jazyka Strana 4 z 24

5 c) přehled personálního zabezpečení činnosti školy ve školním roce 2013/2014 jméno tř.uč. vzdělání pozn. Ullrych Dalibor, PaedDr. VŠ, II. st. ředitel školy Čermáková Olga, PaedDr. VŠ, I.st. zástupce ŘŠ, ŠVP Procházková Jana, Mgr. - VŠ, Pedagogika SP, MD Slaninová Petra, Mgr. I.A VŠ, I. st. Tesařová Veronika, Mgr. I.B VŠ, I. st. sp. TV Šabatková Monika, Mgr. II.A VŠ, I. st. Mňuková Irena, Mgr. II.B VŠ, I. st. sp. TV Doležalová Andrea, Bc. III.A studující VŠ, vych. Koláčná Radka, Mgr. III.B VŠ, I. st. Strnadová Kamila, Mgr. IV.A VŠ, I. st. Rubínová Jitka, Ing., Mgr. IV.B VŠ, I. st. Rolencová Slavěna, Mgr. V.A VŠ, I. st. Kopecká Iva, Mgr. V.B VŠ, I. st. Demeterová Jitka VI.A VŠ, II. st. Patka Václav, Mgr. VI.B VŠ, spec. pedag. Sisák Jiří, Mgr. VII.A VŠ, II. st. Šveráková Kateřina, Mgr. VII.B VŠ, II. st. VP Pitrmoc Marek VIII.A Technická univerzita Stritzková Jana, Mgr. VIII.B VŠ, II. st. MPSPJ Gruber Miloš, Mgr. IX.A VŠ, II. st. Dvorná Edita IX.B SŠ, maturita Bělochová Miroslava, Mgr. - VŠ, II. st. Bačo Viera - SŠ, maturita Čáslavová Martina, Ing.Bc. - VŠ ICT Dardová Iva, Mgr. - VŠ, II. st. Horáková Lada - VŠ, II. st. Kapustová Jarmila, Mgr. - VŠ, II. st. Lindnerová Eva, Mgr. - VŠ, II. st. Miřacká Lenka - SŠ, maturita Sauerová Marie, Ing. - VŠ Stanko Markéta - studující VŠ Staňková Karla, Mgr. - VŠ, II. st. Vegrichtová Irina, Mgr. - VŠ, II. st. Vejvodová Šárka, MgA. - DAMU Horňáková Alena, Mgr. - VŠ, II. st., MD Kopřivová Michaela, Mgr. - VŠ, II. st., MD Pozn. VP výchovný poradce ICT koordinátor ICT SP speciální pedagog ŠVP koordinátor ŠVP MPSPJ metodik prevence sociálně patologických jevů Strana 5 z 24

6 školní družina: Mašková Radka (vedoucí vychovatelka) Vášová Ivana Kotalová Kateřina (od dubna 2014) Krejzová Radka Palusková Dana (do března 2014, MD) SŠ, vychovatelství SŠ, vychovatelství SŠ, vychovatelství SŠ, vychovatelství VOŠ, pedagogika volného času školní klub: Doležalová Andrea, Bc. UK, pedagog volného času administrativa: Nedvědová Václava Neumanová Ivana SŠ, ekonomka, mzdová účetní SŠ, sekretářka provozní zaměstnanci: Komenda Jiří Palátová Jiřina Pečená Jaroslava Rohlíčková Žižková Věra Sekvardová Věra Schneiderová Vladimíra školník uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka d) údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Ve dnech a proběhl zápis do 1. ročníku. Dostavilo se 97 dětí, z nich 87 bylo u zápisu poprvé (Pozn.: Výkaz o zahájení povinné školní docházky). Do prvních tříd ve školním roce 2014/2015 nastoupilo 82 žáků (stav ke dni ), ostatním žákům byl odložen začátek povinné školní docházky nebo byli převedeni na příslušnou spádovou školu. Pozn.: Počty žáků v prvních třídách 2014/2015: A_27, B_28, C_27 Dlouhodobým koncepčním záměrem vedení školy je otevírat dvě třídy v ročníku. Přesto i v dalších letech může nastat potřeba otevření C třídy v prvním či šestém ročníku. Strana 6 z 24

7 e) výsledky vzdělávání žáků Škola poskytuje základní všeobecné vzdělání v souladu s cíli vzdělávání stanovenými v RVP ZV. Při hledání obsahu vzdělávání se řídíme kritériem využitelnosti v reálném životě. Rozvíjíme žákovu osobnost a individualitu s cílem vychovat z něj odpovědného občana demokratické společnosti. Chceme, aby si každý absolvent vážil svých schopností, znalostí a dovedností, aby je v plném rozsahu dokázal ve svém životě využít. Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu ke vzdělání, motivujeme je k celoživotnímu učení. Výsledky vzdělávání za školní rok 2013/2014: Počet žáků celkem 507 z toho SVP evidovaných ve školní matrice 31 Prospěli s vyznamenáním 305 z toho SVP evidovaných ve školní matrice 5 Neprospěli celkem 3 z toho SVP evidovaných ve školní matrice 0 Počet žáků, kteří neprospěli z více než 2 předmětů 1 Počet žáků, kteří konali opravnou zkoušku 7 Počet žáků, kteří neprospěli u opravné zkoušky 2 Počet žáků, kteří opakují ročník 1 Počet zameškaných hodin celkem z toho počet neomluvených hodin celkem 16 Počet žáků, kteří měli neomluvené hodiny 9 Počet výchovných opatření na konci 2. pololetí - důtka třídního učitele a důtka ředitele 26 Počet snížených známek z chování 0 Počet výchovných opatření na konci 2. pololetí - pochvala ředitele školy 19 ČJ Neprospěli z ČJ 1 z toho SVP evidovaných ve školní matrice 0 M Neprospěli z M 1 z toho SVP evidovaných ve školní matrice 0 AJ Počet žáků, kteří prospěli z AJ 506 Neprospěli z AJ 1 z toho SVP evidovaných ve školní matrice 0 Jiný cizí jazyk (součet) německý jazyk 69 francouzský jazyk 33 ruský jazyk 40 Počet žáků, kteří prospěli z jiného CJ 142 Strana 7 z 24

8 Neprospěli z jiného CJ 0 z toho SVP evidovaných ve školní matrice 0 Hodnocení 1. ročníku (součet za všechny 1. ročníky) Počet žáků v 1. ročníku 57 Počet žáků, kteří neprospěli v 1. ročníku 1 z toho počet žáků se SVP 0 Neprospěli z matematiky celkem 0 Neprospěli z českého jazyka celkem 1 Počet žáků s dodatečným OPŠD v 1. pololetí 1. ročníku 0 Procentuální Přehled prospěchu - viz Příloha č. 4 (stav po opravných zkouškách) Pozn.: při opravných zkouškách neprospěl 1 žák 8. ročníku, 1 žák 9. ročníku, 1 žák 1. ročníku zkoušku nekonal. Na oblast Efektivní organizace vzdělávání jsme zaměřili workshop pedagogických pracovníků v závěru školního roku. Výsledkem je dokument Vlastní hodnocení školy podrobně jsme rozebrali kritéria definovaná ČŠI: ˑ Škola pro děti a žáky se SVP, cizince a děti a žáky nadané organizuje odpovídající vzdělávání vhodnými formami ˑ Škola má koncepci domácí přípravy žáků ve spolupráci s rodinou (účinná podpora rozvoje vzdělávání žáků, spolupráce s rodinou) ˑ Škola zajišťuje včasnou podporu dětem a žákům s riziky školní neúspěšnosti (opatření k vyrovnání vývoje dětí s odkladem povinné školní docházky, doučování, opatření v případě selhání spolupráce s rodinou. ˑ PP při vzdělávacích činnostech průběžně hodnotí výsledky a pokrok jednotlivých dětí a žáků v souladu s pravidly stanovenými v ŠVP a ve školním řádu; ve výuce využívají strategie formativního hodnocení. ˑ Škola využívá příležitosti k porovnání hodnocení skupinových a individuálních výsledků žáků z více zdrojů (např. interní testování v rámci třídy, ročníku, přechod z 1. st. na 2. st.) Shodli jsme se, že žákům je poskytována výrazná podpora k dosažení úspěchu, v některých případech se nabídka setkává s nezájmem. Došlo k rozšíření podpory domácí přípravy žáků kromě odkazů na stránkách tříd a učitelů se zvýšil počet uživatelů systému MOODLE. Žákům jsou k dispozici prezentace, domácí testové úlohy, odkazy na procvičení učiva. Rodiče jsou včas informováni o studijních výsledcích svých dětí (ŽK a elektronické ŽK), je tím naplněno právo zákonných zástupců na informace. Pokrok jednotlivých žáků se pravidelně hodnotí na konzultacích učitel-rodič-žák. Žákům je umožněno ověření dovedností testy v rámci skupin, tříd, ročníku, podle finančních možností i srovnání se žáky ostatních škol v ČR. Pozn.: Výsledky testů žáků 5. a 9. ročníku Dovednosti pro život viz Příloha č. 5 Pro školní rok 2014/2015 jsme si dali za cíl rozšířit počet uživatelů (učitelů) prostředí MOODLE, v oblasti testování se zaměříme na možnost využití systému iset. Pozn.: trvalou podporu věnujeme čtenářské a finanční gramotnosti, v rámci podporujeme individualizaci výuky v hodinách matematiky a českého jazyka (dělené hodiny v ročníku), rovněž pokračuje spolupráce s Integrovanou střední školou technickou Mělník (využití dílen, odborných učeben, nástrojů, materiálu a mistrů odborného výcviku pro výuku pracovních činností žáků 8. a 9. ročníků. Strana 8 z 24

9 Projektové dny Ve školním roce 2013/14 jsme v ročnících poprvé realizovali projektové dny. Jejich cílem bylo motivovat žáky k učení a umožnit jim volbu tématu, které je zajímá. Žáci měli možnost poznat spolužáky z jiných ročníků, učili se komunikovat a spolupracovat v nové skupině, plánovat si stanovenou práci, kontrolovat její průběh a prezentovat výsledky. Výstupem projektových dní byly objekty, které představily výsledky práce jednotlivých skupin ostatním spolužákům. Na základě zpětné vazby, kterou poskytli vyučující i žáci, považujeme projektové dny za jednu z možností, jak efektivně rozvíjet u žáků celou škálu klíčových kompetencí. etwinning Někteří žáci 8. ročníku se v rámci předmětu Anglický jazyk pro praxi seznámili s evropským projektem etwinning. Jedná se o mezinárodní iniciativu, která vytvoří školám prostor pro navázání kontaktu a spolupráci. Nejprve je třeba vyhledat vhodnou partnerskou školu, respektive školy, poté zvolit společné téma a vypracovat mezinárodní vzdělávací projekt. Délku projektu, obsah, cíle či jednotlivé aktivity si partnerské školy určí samy tak, aby jim vše vyhovovalo a bylo pro ně přínosné. Do etwinningového projektu Kids can cook, který byl realizován na naší škole, se zapojilo více než 30 evropských škol. Celý školní rok se žáci věnovali tématu vaření, a to v nejrůznějších podobách. Vytvářeli prezentace, kuchařskou knihu, představovali zahraničním studentům českou kuchyni, podle vlastních scénářů sehráli dialogy v restauraci či postup při přípravě vybraných receptů. Vrcholem celoročního snažení byl film, který byl obdobou známé soutěže Come dine with me, u nás známé jako soutěžní pořad o vaření Prostřeno! Žáci si díky etwinningu vyzkoušeli, co obnáší používat angličtinu v praxi. A nejen to. Pracovali samostatně i v týmu, využívali počítač i jinou techniku (fotoaparát, videokamera), vařili, pekli a ochutnávali, porovnávali výsledky svého snažení se studenty z jiných škol, byli aktivní a s chutí se zapojovali do veškerých aktivit. zpracovala Mgr. A. Horňáková Přehled podpory vzdělávání v bodech: ˑ konzultace (pro žáky i rodiče), doučování ˑ informační dostupnost stránky školy a tříd, elektronická žákovská knížka (II. stupeň) ˑ účast ve výuce vyšších ročníků pro nadané žáky ˑ ambulantní dyslektický nácvik (ADN) ˑ logopedie ˑ primární prevence ˑ výchovné poradenství včetně volby povolání ˑ služby speciálního pedagoga ˑ seznamovací program pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče Předškoláček ˑ adaptační kurzy pro žáky 6. ročníku ˑ exkurze v Čechách i v zahraničí ˑ užší zapojení žáků do činnosti školy žákovský parlament ˑ podpora domácí přípravy odkazy na ověřené zdroje podporující domácí přípravu, prezentace, domácí testové úlohy (MOODLE, stránky tříd/učitelů) ˑ moderní pomůcky ˑ individuální přístup Strana 9 z 24

10 Žákovský parlament Ve škole nadále funguje žákovský parlament, jehož zástupci zasedají jednou za dva měsíce. Frekvence zasedání byla upravena po dohodě se zástupci parlamentu, jelikož nebylo zapotřebí se scházet každý měsíc. Většině návrhů z loňského roku bylo ze strany vedení školy vyhověno a zástupci jednotlivých tříd již neměli tolik podnětů k projednávání. V průběhu roku byla zvažována možnost adaptace jedné učebny na klubovnu II. stupně, avšak pro neurčité představy žactva o její podobě a pro vlažný přístup zástupců parlamentu bylo od záměru upuštěno. Z tohoto důvodu pro další rok budou zástupci vyzváni, aby sestavili krátký motivační dopis (proč chci zastupovat třídu v žákovském parlamentu), vyvěsili jej na nástěnku, aby se mohli ostatní žáci lépe seznámit s jejich záměry a tím i s činností školního parlamentu. Také bude nutné stanovit pevná kritéria pro příští zástupce, jelikož někteří z nich (z vyšších ročníků) se řádně nedostavovali na jednání. Pro příští rok by škola ráda na parlament přenesla spoluzodpovědnost při rozhodování o čerpání peněz získaných sběrem papíru. Demokratické principy řízení společnosti je třeba podporovat u všech věkových skupin. zpracoval Mgr. J. Sisák Speciálně pedagogická péče poskytovaná žákům speciální pedagog školy Mgr. J. Procházková: ˑ individuální konzultace s učiteli logopedická péče - Mgr. I. Mňuková: ˑ ˑ screening logopedických obtíží u žáků 1. tříd individuální logopedické nápravy realizace ambulantního dyslektického nácviku (ADN) ve skupinové formě vyučujícími I. stupně: Mgr. I. Mňuková, Mgr. I. Kopecká, Mgr. S. Rolencová a Mgr. M. Šabatková: ˑ ˑ ADN pro žáky 1. stupně (celkem 13 žáků) ADN pro žáky 2. stupně (celkem 12 žáků) činnost vyplývající z projektu Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o.p.s. s názvem Řešení vrstevnických vztahů pod vedením Mgr. K. Šverákové zpracovala Mgr. J. Procházková, speciální pedagog Strana 10 z 24

11 Výchovné poradenství: V průběhu školního roku 2013/14 byly standardně ve spolupráci s učiteli, rodiči a vedením školy řešeny vzdělávací a výchovné problémy žáků. V ojedinělých případech jsme využili možnost spolupráce s pracovníky OSPOD. K podpoře dobrých vztahů a spolupráce mezi žáky ve třídě jsme na 2. stupni využívali třídnické hodiny. Třídní učitelé 6. ročníku připravili pro své žáky na začátku školního roku adaptační kurzy, aby pomohli nově vzniklým kolektivům ve vzájemném poznávání a stmelování. Výchovná poradkyně na škole standardně zajišťovala poskytování poradenské pomoci vycházejícím žákům při rozhodování o další profesní orientaci. Na základě zjištěného zájmu byly žákům průběžně během školního roku předávány informační materiály o středních školách, další informace byly zprostředkovány prostřednictvím nástěnky výchovného poradce. V listopadu 2013 proběhla schůzka výchovné poradkyně s rodiči vycházejících žáků, na které byli rodiče seznámeni s průběhem přijímacího řízení na střední školy a s organizací vydávání přihlášek a zápisového lístku na naší škole. Pro žáky 8. a 9. ročníku byla zajištěna návštěva v IPS. Všichni vycházející žáci byli přijati k dalšímu studiu na střední škole. Přehled přijatých žáků ke studiu na středních školách: Počet přijatých žáků Osmileté gymnázium 3 Čtyřleté gymnázium 15 Maturitní obory 25 Učební obory 9 Přehled středních škol - počet/procento přijatých žáků 3; 6% 25; 48% 9; 17% 15; 29% Osmileté gymnázium Čtyřleté gymnázium Maturitní obory Učební obory zpracovala Mgr. Kateřina Šveráková, výchovný poradce Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO): podrobnou zprávu o aktivitách v oblasti EVVO zpracovala Mgr. Radka Koláčná, koordinátorka EVVO, vzhledem k rozsahu jsem příspěvek zařadil jako samostatnou Přílohu č. 6. Strana 11 z 24

12 Přehled soutěží, olympiád, exkurzí a dalších aktivit ve školním roce 2013/2014: SPORTOVNÍ SOUTĚŽE: Atletika Atletický čtyřboj Pohár rozhlasu (okres) Mělnická florbalová liga Školní liga miniházené 4. místo dívky, 4. místo chlapci (okres) 4. místo dívky ml., 3. místo dívky st. 4. místo chlapci ml., 3. místo chlapci st. účast 1. místo v kat ročník 1. místo v kat ročník 2. místo dívky (zákl. kolo), 1. místo chlapci (okres) Basketbal Dívčí florbalový turnaj škol 2. místo Školní turnaj ve stolním tenisu Školní florbalová exhibice (učitelé, žáci 7. až 9. ročníku) 2. místo učitelů Aktivně pracuje kroužek orientačních sportů. Pozn.: Volejbal - 5. místo na turnaji pořádaném ZŠ J. Matiegky (učitelé) Pozn.: aktuální informace o sportovních aktivitách lze získat na sportovních stránkách školy: VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE, OLYMPIÁDY: Přírodovědná soutěž CHEMQUEST 2. místo ve finále A. Lukáš, A. Lukášová, P. Nová, B. Salačová, Fyzikální olympiáda 1. místo E. Duchková (kat. F) Logická olympiáda K. Chaloupka 15. místo v kraji Zeměpisná olympiáda 3. místo D. Chaloupková v okresním kole kategorie B Matematická olympiáda a matematické soutěže Klokan, Klokánek, Pythagoriáda, ZAMAT. Okresní přebor školních družstev v šachu 1. místo, 6. místo v kraji Okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků 4., 5. a 6. místo TRADIČNÍ AKCE: Akademie školy Noc s Andersenem Čarodějnický šplh Spolupráce s Centrem seniorů (Tři králové III. A, Divadelní kroužek) Mikulášská nadílka Drakiáda (Školní klub) Jarní orientační běh Mělníkem Výstava výtvarných prací Mezi stromy DOVEDNOSTNÍ SOUTĚŽE: Recitační soutěž 1. místo ve svých kategoriích A. Tesařová, D. Kubátová, 2. m. V. Steinová Hudební soutěž NOTA D 1. místo A. Tesařová, cena poroty VI. A hra na boomwhackers Karlovarský skřivánek Výtvarné soutěže Soutěže v Klubu deskových her, Deskohraní, Školní přebor v piškvorkách Strana 12 z 24

13 PROJEKTY: Projektový den Velikonoce pro žáky I. stupně. Projekt třídy IV. B Česko nejen prstem po mapě Projekt Kavárna Projektové dny (duben) zapojeni žáci od 5. do 9. ročníku Den Země programy pro I. a II. stupeň připravila koordinátorka EVVO Mgr. R. Koláčná Světový den výživy Světový den vody KURZY, EXKURZE, POBYTY V PŘÍRODĚ: Plavecký výcvik zúčastnily se třídy 1. a 2. ročníku v rámci povinné výuky. Bruslení žáci 1. stupně Zimní školy v přírodě (včetně lyžování, snowboardingu) - žáci tříd III. A, IV. B, V. A, V. B. Sportovní škola v přírodě se zaměřením na cykloturistiku třída V. B. Lyžařský výcvikový kurz - skiareál Bublava (Krušné hory), výuka lyžování a snowboardingu. Ozdravné pobyty ve škole v přírodě, jedno i vícedenní poznávací exkurzí (všechny třídy). Adaptační kurz v Jablonci nad Nisou a v Kytlicích (žáci 6. ročníku) Kurzy absolvované žáky mediální výchovy Animační kurz, Kurz kinematografie, Kurz filmové tvorby Exkurze organizovaná VŠCHT pro nadané žáky ZŠ s vědeckou tématikou v rámci projektu STEP. Vědecké muzeum Mnichov, dvoudenní exkurze, 9 žáků, Finanční gramotnost (přednáška pro žáky 9. ročníku) Výuka na dopravním hřišti získání průkazu cyklisty IV. A, IV. B Historické exkurze Lidice, Terezín, Praha f) Prevence sociálně patologických jevů Eliminace výskytu rizikového chování žáků, výchova k zodpovědnosti, vytváření bezpečného a příjemného prostředí ve škole to jsou některé cíle aktivit školy v primární prevenci. Snažíme se spolupracovat s lektory preventivních programů dlouhodobě, a to přináší výhody v přípravě i realizaci konkrétních programů. Znalost prostředí, důkladné a aktuální informace o problémech jednotlivých tříd i žáků zjednodušuje výběr aktivit a umožňuje následné vyhodnocení a porovnání změn ve vývoji třídního kolektivu. Škola spolupracuje s o. s. Semiramis, lektoři docházejí za žáky 2x ročně. Loni bylo vybráno téma Vztahy v kolektivu a prevence šikany. Paní doktorka Zdena Kašparová pracuje v 7. třídách a vysvětluje problematiku rizik spojených s návykovými látkami. Své poznatky konzultuje s třídními učiteli a metodikem prevence. V poslední době se často setkáváme s problémem kyberšikany, což nás vede k výběru programů zaměřených na tento nebezpečný jev. Zde se nám osvědčila spolupráce s Městskou policií Mělník, zvláště s panem Petrem Limprechtem a jeho kolegy. Programy Malý Empík, Vím, kdo mě v noci hlídá a Dětský služební průkaz bavily a poučily děti 1. stupně. Na 2. stupni jsme přidali témata o právní zodpovědnosti a nebezpečí kyberšikany. Škola podala žádost o dotaci z Krajského úřadu Středočeského kraje pro další školní rok, byla KÚ schválena k realizaci. zpracovala Mgr. Jana Stritzková, metodik prevence Strana 13 z 24

14 g) další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/2014 (zpráva o použití prostředků na DVPP ve školním roce 2013/2014) 1. Kurz pro učitele AJ Obecná angličtina a metodika - EASY ENGLISH jazyková škola v.o.s. - Rolencová S ,00 Kč 2. Doškolovací kurz snowboardingu - AZ Centrum Havlíčkův Brod - Ullrych D ,00 Kč 3. Tvořivá škola činnostní učení - Tvořivá škola o.s., Brno - Rolencová S., Kopecká I ,00 Kč 4. Výjezdní seminář pro ředitele škol - VISK Nymburk - Čermáková O ,00 Kč 5. Celoroční kurz pro učitele AJ Obecná angličtina a metodika - EASYENGLISH jazyková škola v.o.s. - Rolencová S ,00 Kč 6. Letní dílna hudební výchovy - ZŠ a ZUŠ Liberec - Vejvodová 2 000,00 Kč Celkem: ,00 Kč zpracovala V. Nedvědová, ekonomka školy Ve školním roce 2013/2014 absolvovali učitelé řadu dalších vzdělávacích aktivit hrazených převážně z evropských projektů: Učitel 21. století dvoudenní seminář (pedagogický sbor) Office 365 seminář (pedagogický sbor) školení systému Bakaláři (pedagogický sbor) Odborná zahraniční stáž ve Velké Británii (D. Ullrych) Studijní návštěva v Portugalsku (O. Čermáková) Studijní cesta ve Slovinsku (M. Stanko, M. Gruber, M. Pitrmoc, D. Ullrych) Vzdělávání pedagogů na práci v iset inspekční systém elektronického testování (D. Ullrych, O. Čermáková, I. Dardová, M. Čáslavová, J. Rubínová, I. Kopecká) Veletrh nápadů učitelů chemie (M. Bělochová, M. Čáslavová) seminář Školení metodiků prevence (J. Stritzková) seminář Čtenářská gramotnost (učitelé I. stupně) Strana 14 z 24

15 h) aktivity a prezentace školy na veřejnosti CHARITATIVNÍ ČINNOST: V listopadu proběhl 18. ročník Vítání sv. Martina (organizuje Mgr. Radka Koláčná), výtěžek z prodeje výrobků žáků byl zaslán na konto Člověk v tísni (4000,- Kč) a STONOŽKA (8238,- Kč) Dobročinná aukce třídy I. B výtěžek dražby žákovských prací předán nadaci DEBRA pro děti s nemocí motýlích křídel (11000,- Kč) Projekt třídy V. B Kavárna výtěžek věnován do Azylového domu Mělník (1000,- Kč) a do útulku pro opuštěná zvířata (1000,- Kč). ŽÁKOVSKÁ VÝMĚNA: V říjnu navštívila naši školu skupina 20 studentů Mittelschule Friedberg, společný program po dobu čtyř dnů zajišťovali především žáci 9. ročníku s panem učitelem Sisákem. V květnu proběhl další ročník výměnného pobytu žáků 5. ročníku se žáky Srbské střední školy v Ralbicích. Jako každoročně trávily děti svůj čas v rodinách svých kamarádů, společně se zúčastnily zajímavých výletů a programů. DALŠÍ PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI: V parku Jungmannovy sady proběhla červnová tradiční výstava výtvarných prací žáků Mezi stromy. Akademie žáků školy Cesta časem (7. ročník) proběhla v MKD, vystoupení žáků doplnili krátkou hudební vložkou (hra na roury) i učitelé. Součástí akademie bylo symbolické předání klíče od školy loučícími se deváťáky do rukou nastupujícím prvňáčkům. Oficiální rozloučení se žáky 9. tříd proběhlo za účasti pana starosty a rodičů již tradičně v obřadní síni městského úřadu. Příznivý obraz o činnosti školy je doplněn řadou dalších aktivit - pravidelná vánoční setkání s rodiči, vánoční vystoupení žáků školy na náměstí Míru, karneval, program ke Dni matek, návštěvy Centra seniorů Mělník atd. Prezentace školy probíhá rovněž formou příspěvků do regionálního i celostátního tisku, zveřejňováním informací na webových stránkách školy a stránkách tříd. Ke Dni vzniku samostatného československého státu zasadili žáci školy společně se starostou města Mělník MVDr. C. Mikešem v parku Na Podhoří Lípu velkolistou ( ). i) výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 inspekce neproběhla. Strana 15 z 24

16 j) základní údaje o hospodaření školy Rozpočet na rok 2013 jsme plně vyčerpali, v rámci rozpočtu jsme provedli povolené přesuny mezi položkami. Největší zátěží rozpočtu v roce 2013 se ukázalo připojení budovy čp. 94 k naší škole. V této budově se prováděly stavební práce spojené s částečnou rekonstrukcí. Přestože převážná část nákladů byla hrazena z rozpočtu města, velkou zátěž to znamenalo také pro náš rozpočet. Tato skutečnost vedla k tomu, že nastalo navýšení čerpání položek služeb, energií a oprav. Abychom dosáhli vyrovnaného rozpočtu, byli jsme nuceni využít veškeré příjmy, které získáváme mimo rozpočet zřizovatele. Jedná se především o doplňkovou činnost a ostatní činnost školy např. příspěvek na provoz ŠD a ŠK. Pomocí těchto příjmů jsme si částečně hradili náklady na energie. Jedná se celkem o ,00 Kč na elektrickou energii, ,00 Kč na vodné a stočné a ,00 Kč na teplo. Celkem nám v rozpočtu chyběla na energie částka ve výši ,00 Kč. Důsledkem výše uvedeného bylo prakticky nemožné obnovovat vybavení učeben, výrazně jsme byli nuceni redukovat provádění běžné údržby (hlavně malování). O nedostatečné výši rozpočtu (obdobný vývoj i v roce 2014) jednal ředitel školy se starostou města MVDr. C. Mikešem. Výsledkem jednání je příslib navýšení rozpočtu o , - Kč na rok 2014, resp. o ,- Kč na rok Obdobně napjatá situace je i u učebních pomůcek a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Nedostatečná výše rozpočtu nás nutí redukovat požadavky učitelů; pomůcky částečně hradíme z příjmů doplňkové činnosti a příspěvků SRPŠ, na úhradě pracovních sešitů se přímo podílejí rodiče. Základní údaje o hospodaření školy zpracovala ekonomka školy V. Nedvědová (str ): Kontroly: Dne 21. května 2013 na škole proběhla kontrola hospodaření s veřejnými prostředky a tvorba vnitřního kontrolního systému za rok Kontrolu za MěÚ Mělník provedl Ing. Jan Petrželka. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. Na základě výsledku kontroly nebylo stanoveno žádné opatření. V listopadu 2013 proběhla kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění. Kontrolu provedly pracovnice OSSZ Mělník. Při kontrole byl zjištěn přeplatek pojistného, který byl vrácen do rozpočtu KÚ. Na základě výsledku kontroly nebylo stanoveno žádné opatření. Strana 16 z 24

17 Městský úřad - čerpání rozpočtu POLOŽKA učební pomůcky, učebnice 0, , , léky a zdravotnický materiál 8 537, , , ost. materiál, materiál na opravy , , , úklidové a čisticí prostředky , , , ochranné pomůcky 30,00 55,00 0, kancelářské potřeby , , , pracovní oděv a obuv 5 119, , , DDHM , , , materiál OE , , , tisk, časopisy , , , elektrická energie , , , vodné a stočné , , , pára , , , plyn 0, , , opravy a údržba , , , cestovné , , , programy , , , služby a práce , , , telefony , , , poštovné 7 844, , , revize , , , nájemné nebytové prostory , , , nájemné parcely , , , školení a semináře 8 290, , , bankovní poplatky , , , pojištění majetku , , , odpisy (55810) , , ,00 CELKEM , , ,00 Příjmy Dotace , , ,00 CELKEM DOTACE , , ,00 Strana 17 z 24

18 Krajský úřad Středočeského kraje - čerpání rozpočtu POLOŽKA UP 1. tříd , , učebnice , , , učební pomůcky OE 6 192, , , DDHM 4 998, , cestovné , plavání , , , KÚ služby , , DVPP , , , Hrubé mzdy , , , OON , , , OON projekt Prevence , ,00 0, Náhrady mzdy za PN , , , Zdravotní pojištění , , , Sociální pojištění , , , Pojišt. odpovědnosti osob , , , Příděl na FKSP , , ,00 CELKEM , , ,00 Příjmy Dotace , , ,00 CELKEM DOTACE , , ,00 Strana 18 z 24

19 UKAZATELÉ HOSPODAŘENÍ Výnosy celkem: ,17 rozpočet MěÚ ,00 rozpočet KÚ ,00 ostatní příjmy ,72 doplňková činnost ,50 projekt 2514 EU peníze školám ,85 projekt Medializace přírodních věd ,10 Náklady celkem: ,19 rozpočet MěÚ ,00 rozpočet KÚ ,00 ostatní příjmy ,74 doplňková činnost ,50 projekt 2514 EU peníze školám ,85 projekt Medializace přírodních věd ,10 Hospodářský výsledek 377,98 rozpočet MěÚ 0,00 rozpočet KÚ 0,00 ostatní příjmy 377,98 doplňková činnost 0,00 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku rozpočet MěÚ celkem: 0,00 ostatní příjmy celkem: 377,98 z toho FR 377,98 FO 0,00 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012: FOND REZERVNÍ 377,98 FOND ODMĚN 0,00 Strana 19 z 24

20 PŘEHLED O FONDECH 411 FOND ODMĚN stav k ,00 příděl ze zisku ,00 čerpání 0,00 stav k , FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB stav k ,73 dotace z mezd ,00 ostatní příjmy 0,00 vratky půjček 0,00 čerpání ,00 stav k ,73 čerpání: kulturní a sport. činnost 3 550,00 rekreace zaměstnanců ,00 stravování ,00 penzijní připojištění 9 000,00 ostatní čerpání 0,00 jubilea 5 000,00 nepeněžní odměny 2 000,00 půjčky 0, FOND REZERVNÍ ze zlepš. hospod. výsledku stav k ,45 příděl ze zisku ,45 čerpání 0,00 stav k , FOND REZERVNÍ sponzorské dary stav k ,69 příjmy ,39 čerpání ,07 stav k ,01 Zůstatky k : rezervní fond škola ,90 rezerní fond tříd ,01 Fond rezervní celkem: ,91 škola ,90 třídní fondy , FOND REPRODUKCE stav k ,10 příjmy ,00 doúčtování ,00 čerpání 0,00 stav k ,10 Strana 20 z 24

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 je zpracována na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon, 10, 12 a podle vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. a vyhlášky

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 30. 8. 2013 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace A dresa: M o z a r t o v a 2 4, J a b l o n e c n a d N i s o u Tele fon : 4 8 3 7 3 7 9 2 0 E-mail: W w w : z s. m o z a r

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více