Výroční zpráva o činnosti školy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy:"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 je zpracována na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon, 10, 12) a podle vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. a vyhlášky č. 195/2012 Sb. Východiskem pro zpracování je dokument Vlastní hodnocení školy Výroční zpráva byla projednána na poradě pracovníků školy dne , předložena školské radě ke schválení a následně předána zřizovateli. Výroční zpráva je vyjádřením aktuální situace školy, její činnosti, je součástí bilance, kterou provádíme. Je východiskem pro další rozvoj školy, pro její budoucnost. Obsah: Výroční zpráva o činnosti školy: str. a) základní údaje o škole 2 b) přehled oborů vzdělání 3 c) přehled personálního zabezpečení činnosti školy 5 d) údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 6 e) výsledky vzdělávání žáků 7 f) prevence sociálně patologických jevů 13 g) další vzdělávání pedagogických pracovníků 14 h) aktivity a prezentace školy na veřejnosti 15 i) výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 15 j) základní údaje o hospodaření školy 16 k) zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 21 l) zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 21 m) předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů 22 n) spolupráce s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 23 o) koncepce rozvoje školy, závěr 24 Přílohy: č. 1 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013 č. 2 Zpráva o činnosti školní družiny č. 3 Zpráva o činnosti školního klubu č. 4 Přehled prospěchu č. 5 Výsledky testů žáků 5. a 9. ročníku Dovednosti pro život č. 6 Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO) Strana 1 z 24

2 a) základní údaje o škole Základní škola Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace Tyršova Mělník IČO ředitel školy: PaedDr. Dalibor Ullrych zřizovatel školy: Město Mělník zástupce ředitele školy: PaedDr. Olga Čermáková školská rada: Mgr. Zuzana Jansová, zástupce zřizovatele Mgr. Miroslava Bělochová, zástupce pedagogů Bc. Patrik Leger, zástupce rodičů Základní škola Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace je plně organizovaná škola zajišťující výchovu a vzdělání pro žáky tříd. Ve školním roce 2013/2014 bylo otevřeno 19 tříd s 504 žáky (stav ke dni ), 4 skupiny školní družiny (119 dětí) a devět zájmových útvarů školního klubu (119 dětí); celkem pedagogických pracovníků na začátku školního roku: 35 učitelů, speciální pedagog (na MD, poskytuje konzultace), 4 vychovatelky, 8 asistentů pedagoga (3 z rozpočtu KÚ, 5 hrazeno rodiči). Na I. stupni bylo otevřeno 10 tříd s celkovým počtem 274 žáků, tj. průměrný počet žáků ve třídě byl 27,4. Na II. stupni bylo otevřeno 9 tříd s celkovým počtem 230 žáků, tj. průměrný počet žáků ve třídě tak činil 25,6. Administrativní práce byla zajištěna 2 pracovnicemi, úklid a údržba 6 pracovníky. Prostorové podmínky: Po převzetí budovy čp. 94 získala škola potřebné prostory pro další rozvoj. Opačnou stranou mince je značný nárůst nákladů na energie a údržbu. Důsledkem bylo omezení údržby (hlavně malování a opravy lina); pro další roky požadujeme od zřizovatele navýšení rozpočtu. Technický stav obou budov hodnotím jako uspokojivý. Správu budovy zajišťujeme ve spolupráci s Odborem správy majetku a služeb města Mělník. Průběžná údržba je prováděna školníkem, náročnější práce vykonávají specializované firmy. Během školního roku proběhla v budově čp. 94 rekonstrukce další učebny (včetně kompletního vybavení pro třetí I. třídu), chlapeckých toalet, zbudovali jsme druhou hygienickou kabinku. Provedené úpravy nám umožnili zažádat o navýšení kapacity školy na 600 žáků a školní družiny na 150 žáků (schváleno s účinností od ). Byl dokončen přesun všech oddělení školní družiny do budovy čp. 94, proběhly opravy místnosti pro nově otevřené páté oddělení (od ). Součinnost se složkami IZS testovalo Prověřovací cvičení jednotek PO za účasti jednotek IZS. Zadýmení objektu přiblížilo reálnou situaci, jedna třída byla evakuována pomocí záchranné plošiny. Strana 2 z 24

3 b) přehled oborů vzdělání Obor vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: C/01 Základní škola. Od školního roku 2013/2014 se žáci učí podle vzdělávacích programů ŠVP ZV ZŠ Jungmannovy sady Ruku v ruce a Ruku v ruce s vědou. 2013/ Učební plán pro 1. stupeň (ŠVP "Ruku v ruce") Vzdělávací obor Vyučovací předmět Ročník Celkem předměty Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a kom. techn. Informatika Prvouka Člověk a jeho svět Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Celkem ročník / Učební plán pro 1. stupeň (ŠVP "Ruku v ruce s vědou") Vzdělávací obor Vyučovací předmět Ročník Celkem předměty Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a kom. techn. Informatika Člověk a jeho svět Můj svět Hudební výchova Umění Výtvarná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Činnosti Celkem ročník Pozn.: Ruku v ruce s vědou - třída 1. B (2013/2014) Strana 3 z 24

4 2013/ Učební plán pro 2. stupeň (ŠVP "Ruku v ruce", "Ruku v ruce s vědou") Vzdělávací obor Vyučovací předmět Ročník Celkem předměty Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Další cizí jazyk Základy NěJ, RuJ, FrJ Cizí jazyk Angličtina pro praxi Matematika a její aplikace Matematika Informační a kom. techn. Informatika Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská výchova Fyzika Fyzika Chemie Chemie Základy přírodních věd Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Výchova ke zdraví Zdravý životní styl Biologie člověka Tělesná výchova Tělesná výchova Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volitelné předměty Celkem ročník Pozn.: podrobné učební plány, které reagovaly na revizi RVP ZV v roce 2013 jsou přílohou ŠVP ZV Volitelné předměty ve školním roce 2013/2014: 8. ročník: Informační technologie Mediální výchova Laboratorní cvičení z chemie a fyziky Sportovní hry 9. ročník Laboratorní cvičení z chemie a fyziky Konverzace v anglickém jazyce Sportovní hry Mediální výchova Základy německého jazyka Základy francouzského jazyka Základy ruského jazyka Cvičení z českého jazyka Strana 4 z 24

5 c) přehled personálního zabezpečení činnosti školy ve školním roce 2013/2014 jméno tř.uč. vzdělání pozn. Ullrych Dalibor, PaedDr. VŠ, II. st. ředitel školy Čermáková Olga, PaedDr. VŠ, I.st. zástupce ŘŠ, ŠVP Procházková Jana, Mgr. - VŠ, Pedagogika SP, MD Slaninová Petra, Mgr. I.A VŠ, I. st. Tesařová Veronika, Mgr. I.B VŠ, I. st. sp. TV Šabatková Monika, Mgr. II.A VŠ, I. st. Mňuková Irena, Mgr. II.B VŠ, I. st. sp. TV Doležalová Andrea, Bc. III.A studující VŠ, vych. Koláčná Radka, Mgr. III.B VŠ, I. st. Strnadová Kamila, Mgr. IV.A VŠ, I. st. Rubínová Jitka, Ing., Mgr. IV.B VŠ, I. st. Rolencová Slavěna, Mgr. V.A VŠ, I. st. Kopecká Iva, Mgr. V.B VŠ, I. st. Demeterová Jitka VI.A VŠ, II. st. Patka Václav, Mgr. VI.B VŠ, spec. pedag. Sisák Jiří, Mgr. VII.A VŠ, II. st. Šveráková Kateřina, Mgr. VII.B VŠ, II. st. VP Pitrmoc Marek VIII.A Technická univerzita Stritzková Jana, Mgr. VIII.B VŠ, II. st. MPSPJ Gruber Miloš, Mgr. IX.A VŠ, II. st. Dvorná Edita IX.B SŠ, maturita Bělochová Miroslava, Mgr. - VŠ, II. st. Bačo Viera - SŠ, maturita Čáslavová Martina, Ing.Bc. - VŠ ICT Dardová Iva, Mgr. - VŠ, II. st. Horáková Lada - VŠ, II. st. Kapustová Jarmila, Mgr. - VŠ, II. st. Lindnerová Eva, Mgr. - VŠ, II. st. Miřacká Lenka - SŠ, maturita Sauerová Marie, Ing. - VŠ Stanko Markéta - studující VŠ Staňková Karla, Mgr. - VŠ, II. st. Vegrichtová Irina, Mgr. - VŠ, II. st. Vejvodová Šárka, MgA. - DAMU Horňáková Alena, Mgr. - VŠ, II. st., MD Kopřivová Michaela, Mgr. - VŠ, II. st., MD Pozn. VP výchovný poradce ICT koordinátor ICT SP speciální pedagog ŠVP koordinátor ŠVP MPSPJ metodik prevence sociálně patologických jevů Strana 5 z 24

6 školní družina: Mašková Radka (vedoucí vychovatelka) Vášová Ivana Kotalová Kateřina (od dubna 2014) Krejzová Radka Palusková Dana (do března 2014, MD) SŠ, vychovatelství SŠ, vychovatelství SŠ, vychovatelství SŠ, vychovatelství VOŠ, pedagogika volného času školní klub: Doležalová Andrea, Bc. UK, pedagog volného času administrativa: Nedvědová Václava Neumanová Ivana SŠ, ekonomka, mzdová účetní SŠ, sekretářka provozní zaměstnanci: Komenda Jiří Palátová Jiřina Pečená Jaroslava Rohlíčková Žižková Věra Sekvardová Věra Schneiderová Vladimíra školník uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka d) údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Ve dnech a proběhl zápis do 1. ročníku. Dostavilo se 97 dětí, z nich 87 bylo u zápisu poprvé (Pozn.: Výkaz o zahájení povinné školní docházky). Do prvních tříd ve školním roce 2014/2015 nastoupilo 82 žáků (stav ke dni ), ostatním žákům byl odložen začátek povinné školní docházky nebo byli převedeni na příslušnou spádovou školu. Pozn.: Počty žáků v prvních třídách 2014/2015: A_27, B_28, C_27 Dlouhodobým koncepčním záměrem vedení školy je otevírat dvě třídy v ročníku. Přesto i v dalších letech může nastat potřeba otevření C třídy v prvním či šestém ročníku. Strana 6 z 24

7 e) výsledky vzdělávání žáků Škola poskytuje základní všeobecné vzdělání v souladu s cíli vzdělávání stanovenými v RVP ZV. Při hledání obsahu vzdělávání se řídíme kritériem využitelnosti v reálném životě. Rozvíjíme žákovu osobnost a individualitu s cílem vychovat z něj odpovědného občana demokratické společnosti. Chceme, aby si každý absolvent vážil svých schopností, znalostí a dovedností, aby je v plném rozsahu dokázal ve svém životě využít. Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu ke vzdělání, motivujeme je k celoživotnímu učení. Výsledky vzdělávání za školní rok 2013/2014: Počet žáků celkem 507 z toho SVP evidovaných ve školní matrice 31 Prospěli s vyznamenáním 305 z toho SVP evidovaných ve školní matrice 5 Neprospěli celkem 3 z toho SVP evidovaných ve školní matrice 0 Počet žáků, kteří neprospěli z více než 2 předmětů 1 Počet žáků, kteří konali opravnou zkoušku 7 Počet žáků, kteří neprospěli u opravné zkoušky 2 Počet žáků, kteří opakují ročník 1 Počet zameškaných hodin celkem z toho počet neomluvených hodin celkem 16 Počet žáků, kteří měli neomluvené hodiny 9 Počet výchovných opatření na konci 2. pololetí - důtka třídního učitele a důtka ředitele 26 Počet snížených známek z chování 0 Počet výchovných opatření na konci 2. pololetí - pochvala ředitele školy 19 ČJ Neprospěli z ČJ 1 z toho SVP evidovaných ve školní matrice 0 M Neprospěli z M 1 z toho SVP evidovaných ve školní matrice 0 AJ Počet žáků, kteří prospěli z AJ 506 Neprospěli z AJ 1 z toho SVP evidovaných ve školní matrice 0 Jiný cizí jazyk (součet) německý jazyk 69 francouzský jazyk 33 ruský jazyk 40 Počet žáků, kteří prospěli z jiného CJ 142 Strana 7 z 24

8 Neprospěli z jiného CJ 0 z toho SVP evidovaných ve školní matrice 0 Hodnocení 1. ročníku (součet za všechny 1. ročníky) Počet žáků v 1. ročníku 57 Počet žáků, kteří neprospěli v 1. ročníku 1 z toho počet žáků se SVP 0 Neprospěli z matematiky celkem 0 Neprospěli z českého jazyka celkem 1 Počet žáků s dodatečným OPŠD v 1. pololetí 1. ročníku 0 Procentuální Přehled prospěchu - viz Příloha č. 4 (stav po opravných zkouškách) Pozn.: při opravných zkouškách neprospěl 1 žák 8. ročníku, 1 žák 9. ročníku, 1 žák 1. ročníku zkoušku nekonal. Na oblast Efektivní organizace vzdělávání jsme zaměřili workshop pedagogických pracovníků v závěru školního roku. Výsledkem je dokument Vlastní hodnocení školy podrobně jsme rozebrali kritéria definovaná ČŠI: ˑ Škola pro děti a žáky se SVP, cizince a děti a žáky nadané organizuje odpovídající vzdělávání vhodnými formami ˑ Škola má koncepci domácí přípravy žáků ve spolupráci s rodinou (účinná podpora rozvoje vzdělávání žáků, spolupráce s rodinou) ˑ Škola zajišťuje včasnou podporu dětem a žákům s riziky školní neúspěšnosti (opatření k vyrovnání vývoje dětí s odkladem povinné školní docházky, doučování, opatření v případě selhání spolupráce s rodinou. ˑ PP při vzdělávacích činnostech průběžně hodnotí výsledky a pokrok jednotlivých dětí a žáků v souladu s pravidly stanovenými v ŠVP a ve školním řádu; ve výuce využívají strategie formativního hodnocení. ˑ Škola využívá příležitosti k porovnání hodnocení skupinových a individuálních výsledků žáků z více zdrojů (např. interní testování v rámci třídy, ročníku, přechod z 1. st. na 2. st.) Shodli jsme se, že žákům je poskytována výrazná podpora k dosažení úspěchu, v některých případech se nabídka setkává s nezájmem. Došlo k rozšíření podpory domácí přípravy žáků kromě odkazů na stránkách tříd a učitelů se zvýšil počet uživatelů systému MOODLE. Žákům jsou k dispozici prezentace, domácí testové úlohy, odkazy na procvičení učiva. Rodiče jsou včas informováni o studijních výsledcích svých dětí (ŽK a elektronické ŽK), je tím naplněno právo zákonných zástupců na informace. Pokrok jednotlivých žáků se pravidelně hodnotí na konzultacích učitel-rodič-žák. Žákům je umožněno ověření dovedností testy v rámci skupin, tříd, ročníku, podle finančních možností i srovnání se žáky ostatních škol v ČR. Pozn.: Výsledky testů žáků 5. a 9. ročníku Dovednosti pro život viz Příloha č. 5 Pro školní rok 2014/2015 jsme si dali za cíl rozšířit počet uživatelů (učitelů) prostředí MOODLE, v oblasti testování se zaměříme na možnost využití systému iset. Pozn.: trvalou podporu věnujeme čtenářské a finanční gramotnosti, v rámci podporujeme individualizaci výuky v hodinách matematiky a českého jazyka (dělené hodiny v ročníku), rovněž pokračuje spolupráce s Integrovanou střední školou technickou Mělník (využití dílen, odborných učeben, nástrojů, materiálu a mistrů odborného výcviku pro výuku pracovních činností žáků 8. a 9. ročníků. Strana 8 z 24

9 Projektové dny Ve školním roce 2013/14 jsme v ročnících poprvé realizovali projektové dny. Jejich cílem bylo motivovat žáky k učení a umožnit jim volbu tématu, které je zajímá. Žáci měli možnost poznat spolužáky z jiných ročníků, učili se komunikovat a spolupracovat v nové skupině, plánovat si stanovenou práci, kontrolovat její průběh a prezentovat výsledky. Výstupem projektových dní byly objekty, které představily výsledky práce jednotlivých skupin ostatním spolužákům. Na základě zpětné vazby, kterou poskytli vyučující i žáci, považujeme projektové dny za jednu z možností, jak efektivně rozvíjet u žáků celou škálu klíčových kompetencí. etwinning Někteří žáci 8. ročníku se v rámci předmětu Anglický jazyk pro praxi seznámili s evropským projektem etwinning. Jedná se o mezinárodní iniciativu, která vytvoří školám prostor pro navázání kontaktu a spolupráci. Nejprve je třeba vyhledat vhodnou partnerskou školu, respektive školy, poté zvolit společné téma a vypracovat mezinárodní vzdělávací projekt. Délku projektu, obsah, cíle či jednotlivé aktivity si partnerské školy určí samy tak, aby jim vše vyhovovalo a bylo pro ně přínosné. Do etwinningového projektu Kids can cook, který byl realizován na naší škole, se zapojilo více než 30 evropských škol. Celý školní rok se žáci věnovali tématu vaření, a to v nejrůznějších podobách. Vytvářeli prezentace, kuchařskou knihu, představovali zahraničním studentům českou kuchyni, podle vlastních scénářů sehráli dialogy v restauraci či postup při přípravě vybraných receptů. Vrcholem celoročního snažení byl film, který byl obdobou známé soutěže Come dine with me, u nás známé jako soutěžní pořad o vaření Prostřeno! Žáci si díky etwinningu vyzkoušeli, co obnáší používat angličtinu v praxi. A nejen to. Pracovali samostatně i v týmu, využívali počítač i jinou techniku (fotoaparát, videokamera), vařili, pekli a ochutnávali, porovnávali výsledky svého snažení se studenty z jiných škol, byli aktivní a s chutí se zapojovali do veškerých aktivit. zpracovala Mgr. A. Horňáková Přehled podpory vzdělávání v bodech: ˑ konzultace (pro žáky i rodiče), doučování ˑ informační dostupnost stránky školy a tříd, elektronická žákovská knížka (II. stupeň) ˑ účast ve výuce vyšších ročníků pro nadané žáky ˑ ambulantní dyslektický nácvik (ADN) ˑ logopedie ˑ primární prevence ˑ výchovné poradenství včetně volby povolání ˑ služby speciálního pedagoga ˑ seznamovací program pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče Předškoláček ˑ adaptační kurzy pro žáky 6. ročníku ˑ exkurze v Čechách i v zahraničí ˑ užší zapojení žáků do činnosti školy žákovský parlament ˑ podpora domácí přípravy odkazy na ověřené zdroje podporující domácí přípravu, prezentace, domácí testové úlohy (MOODLE, stránky tříd/učitelů) ˑ moderní pomůcky ˑ individuální přístup Strana 9 z 24

10 Žákovský parlament Ve škole nadále funguje žákovský parlament, jehož zástupci zasedají jednou za dva měsíce. Frekvence zasedání byla upravena po dohodě se zástupci parlamentu, jelikož nebylo zapotřebí se scházet každý měsíc. Většině návrhů z loňského roku bylo ze strany vedení školy vyhověno a zástupci jednotlivých tříd již neměli tolik podnětů k projednávání. V průběhu roku byla zvažována možnost adaptace jedné učebny na klubovnu II. stupně, avšak pro neurčité představy žactva o její podobě a pro vlažný přístup zástupců parlamentu bylo od záměru upuštěno. Z tohoto důvodu pro další rok budou zástupci vyzváni, aby sestavili krátký motivační dopis (proč chci zastupovat třídu v žákovském parlamentu), vyvěsili jej na nástěnku, aby se mohli ostatní žáci lépe seznámit s jejich záměry a tím i s činností školního parlamentu. Také bude nutné stanovit pevná kritéria pro příští zástupce, jelikož někteří z nich (z vyšších ročníků) se řádně nedostavovali na jednání. Pro příští rok by škola ráda na parlament přenesla spoluzodpovědnost při rozhodování o čerpání peněz získaných sběrem papíru. Demokratické principy řízení společnosti je třeba podporovat u všech věkových skupin. zpracoval Mgr. J. Sisák Speciálně pedagogická péče poskytovaná žákům speciální pedagog školy Mgr. J. Procházková: ˑ individuální konzultace s učiteli logopedická péče - Mgr. I. Mňuková: ˑ ˑ screening logopedických obtíží u žáků 1. tříd individuální logopedické nápravy realizace ambulantního dyslektického nácviku (ADN) ve skupinové formě vyučujícími I. stupně: Mgr. I. Mňuková, Mgr. I. Kopecká, Mgr. S. Rolencová a Mgr. M. Šabatková: ˑ ˑ ADN pro žáky 1. stupně (celkem 13 žáků) ADN pro žáky 2. stupně (celkem 12 žáků) činnost vyplývající z projektu Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o.p.s. s názvem Řešení vrstevnických vztahů pod vedením Mgr. K. Šverákové zpracovala Mgr. J. Procházková, speciální pedagog Strana 10 z 24

11 Výchovné poradenství: V průběhu školního roku 2013/14 byly standardně ve spolupráci s učiteli, rodiči a vedením školy řešeny vzdělávací a výchovné problémy žáků. V ojedinělých případech jsme využili možnost spolupráce s pracovníky OSPOD. K podpoře dobrých vztahů a spolupráce mezi žáky ve třídě jsme na 2. stupni využívali třídnické hodiny. Třídní učitelé 6. ročníku připravili pro své žáky na začátku školního roku adaptační kurzy, aby pomohli nově vzniklým kolektivům ve vzájemném poznávání a stmelování. Výchovná poradkyně na škole standardně zajišťovala poskytování poradenské pomoci vycházejícím žákům při rozhodování o další profesní orientaci. Na základě zjištěného zájmu byly žákům průběžně během školního roku předávány informační materiály o středních školách, další informace byly zprostředkovány prostřednictvím nástěnky výchovného poradce. V listopadu 2013 proběhla schůzka výchovné poradkyně s rodiči vycházejících žáků, na které byli rodiče seznámeni s průběhem přijímacího řízení na střední školy a s organizací vydávání přihlášek a zápisového lístku na naší škole. Pro žáky 8. a 9. ročníku byla zajištěna návštěva v IPS. Všichni vycházející žáci byli přijati k dalšímu studiu na střední škole. Přehled přijatých žáků ke studiu na středních školách: Počet přijatých žáků Osmileté gymnázium 3 Čtyřleté gymnázium 15 Maturitní obory 25 Učební obory 9 Přehled středních škol - počet/procento přijatých žáků 3; 6% 25; 48% 9; 17% 15; 29% Osmileté gymnázium Čtyřleté gymnázium Maturitní obory Učební obory zpracovala Mgr. Kateřina Šveráková, výchovný poradce Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO): podrobnou zprávu o aktivitách v oblasti EVVO zpracovala Mgr. Radka Koláčná, koordinátorka EVVO, vzhledem k rozsahu jsem příspěvek zařadil jako samostatnou Přílohu č. 6. Strana 11 z 24

12 Přehled soutěží, olympiád, exkurzí a dalších aktivit ve školním roce 2013/2014: SPORTOVNÍ SOUTĚŽE: Atletika Atletický čtyřboj Pohár rozhlasu (okres) Mělnická florbalová liga Školní liga miniházené 4. místo dívky, 4. místo chlapci (okres) 4. místo dívky ml., 3. místo dívky st. 4. místo chlapci ml., 3. místo chlapci st. účast 1. místo v kat ročník 1. místo v kat ročník 2. místo dívky (zákl. kolo), 1. místo chlapci (okres) Basketbal Dívčí florbalový turnaj škol 2. místo Školní turnaj ve stolním tenisu Školní florbalová exhibice (učitelé, žáci 7. až 9. ročníku) 2. místo učitelů Aktivně pracuje kroužek orientačních sportů. Pozn.: Volejbal - 5. místo na turnaji pořádaném ZŠ J. Matiegky (učitelé) Pozn.: aktuální informace o sportovních aktivitách lze získat na sportovních stránkách školy: VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE, OLYMPIÁDY: Přírodovědná soutěž CHEMQUEST 2. místo ve finále A. Lukáš, A. Lukášová, P. Nová, B. Salačová, Fyzikální olympiáda 1. místo E. Duchková (kat. F) Logická olympiáda K. Chaloupka 15. místo v kraji Zeměpisná olympiáda 3. místo D. Chaloupková v okresním kole kategorie B Matematická olympiáda a matematické soutěže Klokan, Klokánek, Pythagoriáda, ZAMAT. Okresní přebor školních družstev v šachu 1. místo, 6. místo v kraji Okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků 4., 5. a 6. místo TRADIČNÍ AKCE: Akademie školy Noc s Andersenem Čarodějnický šplh Spolupráce s Centrem seniorů (Tři králové III. A, Divadelní kroužek) Mikulášská nadílka Drakiáda (Školní klub) Jarní orientační běh Mělníkem Výstava výtvarných prací Mezi stromy DOVEDNOSTNÍ SOUTĚŽE: Recitační soutěž 1. místo ve svých kategoriích A. Tesařová, D. Kubátová, 2. m. V. Steinová Hudební soutěž NOTA D 1. místo A. Tesařová, cena poroty VI. A hra na boomwhackers Karlovarský skřivánek Výtvarné soutěže Soutěže v Klubu deskových her, Deskohraní, Školní přebor v piškvorkách Strana 12 z 24

13 PROJEKTY: Projektový den Velikonoce pro žáky I. stupně. Projekt třídy IV. B Česko nejen prstem po mapě Projekt Kavárna Projektové dny (duben) zapojeni žáci od 5. do 9. ročníku Den Země programy pro I. a II. stupeň připravila koordinátorka EVVO Mgr. R. Koláčná Světový den výživy Světový den vody KURZY, EXKURZE, POBYTY V PŘÍRODĚ: Plavecký výcvik zúčastnily se třídy 1. a 2. ročníku v rámci povinné výuky. Bruslení žáci 1. stupně Zimní školy v přírodě (včetně lyžování, snowboardingu) - žáci tříd III. A, IV. B, V. A, V. B. Sportovní škola v přírodě se zaměřením na cykloturistiku třída V. B. Lyžařský výcvikový kurz - skiareál Bublava (Krušné hory), výuka lyžování a snowboardingu. Ozdravné pobyty ve škole v přírodě, jedno i vícedenní poznávací exkurzí (všechny třídy). Adaptační kurz v Jablonci nad Nisou a v Kytlicích (žáci 6. ročníku) Kurzy absolvované žáky mediální výchovy Animační kurz, Kurz kinematografie, Kurz filmové tvorby Exkurze organizovaná VŠCHT pro nadané žáky ZŠ s vědeckou tématikou v rámci projektu STEP. Vědecké muzeum Mnichov, dvoudenní exkurze, 9 žáků, Finanční gramotnost (přednáška pro žáky 9. ročníku) Výuka na dopravním hřišti získání průkazu cyklisty IV. A, IV. B Historické exkurze Lidice, Terezín, Praha f) Prevence sociálně patologických jevů Eliminace výskytu rizikového chování žáků, výchova k zodpovědnosti, vytváření bezpečného a příjemného prostředí ve škole to jsou některé cíle aktivit školy v primární prevenci. Snažíme se spolupracovat s lektory preventivních programů dlouhodobě, a to přináší výhody v přípravě i realizaci konkrétních programů. Znalost prostředí, důkladné a aktuální informace o problémech jednotlivých tříd i žáků zjednodušuje výběr aktivit a umožňuje následné vyhodnocení a porovnání změn ve vývoji třídního kolektivu. Škola spolupracuje s o. s. Semiramis, lektoři docházejí za žáky 2x ročně. Loni bylo vybráno téma Vztahy v kolektivu a prevence šikany. Paní doktorka Zdena Kašparová pracuje v 7. třídách a vysvětluje problematiku rizik spojených s návykovými látkami. Své poznatky konzultuje s třídními učiteli a metodikem prevence. V poslední době se často setkáváme s problémem kyberšikany, což nás vede k výběru programů zaměřených na tento nebezpečný jev. Zde se nám osvědčila spolupráce s Městskou policií Mělník, zvláště s panem Petrem Limprechtem a jeho kolegy. Programy Malý Empík, Vím, kdo mě v noci hlídá a Dětský služební průkaz bavily a poučily děti 1. stupně. Na 2. stupni jsme přidali témata o právní zodpovědnosti a nebezpečí kyberšikany. Škola podala žádost o dotaci z Krajského úřadu Středočeského kraje pro další školní rok, byla KÚ schválena k realizaci. zpracovala Mgr. Jana Stritzková, metodik prevence Strana 13 z 24

14 g) další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/2014 (zpráva o použití prostředků na DVPP ve školním roce 2013/2014) 1. Kurz pro učitele AJ Obecná angličtina a metodika - EASY ENGLISH jazyková škola v.o.s. - Rolencová S ,00 Kč 2. Doškolovací kurz snowboardingu - AZ Centrum Havlíčkův Brod - Ullrych D ,00 Kč 3. Tvořivá škola činnostní učení - Tvořivá škola o.s., Brno - Rolencová S., Kopecká I ,00 Kč 4. Výjezdní seminář pro ředitele škol - VISK Nymburk - Čermáková O ,00 Kč 5. Celoroční kurz pro učitele AJ Obecná angličtina a metodika - EASYENGLISH jazyková škola v.o.s. - Rolencová S ,00 Kč 6. Letní dílna hudební výchovy - ZŠ a ZUŠ Liberec - Vejvodová 2 000,00 Kč Celkem: ,00 Kč zpracovala V. Nedvědová, ekonomka školy Ve školním roce 2013/2014 absolvovali učitelé řadu dalších vzdělávacích aktivit hrazených převážně z evropských projektů: Učitel 21. století dvoudenní seminář (pedagogický sbor) Office 365 seminář (pedagogický sbor) školení systému Bakaláři (pedagogický sbor) Odborná zahraniční stáž ve Velké Británii (D. Ullrych) Studijní návštěva v Portugalsku (O. Čermáková) Studijní cesta ve Slovinsku (M. Stanko, M. Gruber, M. Pitrmoc, D. Ullrych) Vzdělávání pedagogů na práci v iset inspekční systém elektronického testování (D. Ullrych, O. Čermáková, I. Dardová, M. Čáslavová, J. Rubínová, I. Kopecká) Veletrh nápadů učitelů chemie (M. Bělochová, M. Čáslavová) seminář Školení metodiků prevence (J. Stritzková) seminář Čtenářská gramotnost (učitelé I. stupně) Strana 14 z 24

15 h) aktivity a prezentace školy na veřejnosti CHARITATIVNÍ ČINNOST: V listopadu proběhl 18. ročník Vítání sv. Martina (organizuje Mgr. Radka Koláčná), výtěžek z prodeje výrobků žáků byl zaslán na konto Člověk v tísni (4000,- Kč) a STONOŽKA (8238,- Kč) Dobročinná aukce třídy I. B výtěžek dražby žákovských prací předán nadaci DEBRA pro děti s nemocí motýlích křídel (11000,- Kč) Projekt třídy V. B Kavárna výtěžek věnován do Azylového domu Mělník (1000,- Kč) a do útulku pro opuštěná zvířata (1000,- Kč). ŽÁKOVSKÁ VÝMĚNA: V říjnu navštívila naši školu skupina 20 studentů Mittelschule Friedberg, společný program po dobu čtyř dnů zajišťovali především žáci 9. ročníku s panem učitelem Sisákem. V květnu proběhl další ročník výměnného pobytu žáků 5. ročníku se žáky Srbské střední školy v Ralbicích. Jako každoročně trávily děti svůj čas v rodinách svých kamarádů, společně se zúčastnily zajímavých výletů a programů. DALŠÍ PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI: V parku Jungmannovy sady proběhla červnová tradiční výstava výtvarných prací žáků Mezi stromy. Akademie žáků školy Cesta časem (7. ročník) proběhla v MKD, vystoupení žáků doplnili krátkou hudební vložkou (hra na roury) i učitelé. Součástí akademie bylo symbolické předání klíče od školy loučícími se deváťáky do rukou nastupujícím prvňáčkům. Oficiální rozloučení se žáky 9. tříd proběhlo za účasti pana starosty a rodičů již tradičně v obřadní síni městského úřadu. Příznivý obraz o činnosti školy je doplněn řadou dalších aktivit - pravidelná vánoční setkání s rodiči, vánoční vystoupení žáků školy na náměstí Míru, karneval, program ke Dni matek, návštěvy Centra seniorů Mělník atd. Prezentace školy probíhá rovněž formou příspěvků do regionálního i celostátního tisku, zveřejňováním informací na webových stránkách školy a stránkách tříd. Ke Dni vzniku samostatného československého státu zasadili žáci školy společně se starostou města Mělník MVDr. C. Mikešem v parku Na Podhoří Lípu velkolistou ( ). i) výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 inspekce neproběhla. Strana 15 z 24

16 j) základní údaje o hospodaření školy Rozpočet na rok 2013 jsme plně vyčerpali, v rámci rozpočtu jsme provedli povolené přesuny mezi položkami. Největší zátěží rozpočtu v roce 2013 se ukázalo připojení budovy čp. 94 k naší škole. V této budově se prováděly stavební práce spojené s částečnou rekonstrukcí. Přestože převážná část nákladů byla hrazena z rozpočtu města, velkou zátěž to znamenalo také pro náš rozpočet. Tato skutečnost vedla k tomu, že nastalo navýšení čerpání položek služeb, energií a oprav. Abychom dosáhli vyrovnaného rozpočtu, byli jsme nuceni využít veškeré příjmy, které získáváme mimo rozpočet zřizovatele. Jedná se především o doplňkovou činnost a ostatní činnost školy např. příspěvek na provoz ŠD a ŠK. Pomocí těchto příjmů jsme si částečně hradili náklady na energie. Jedná se celkem o ,00 Kč na elektrickou energii, ,00 Kč na vodné a stočné a ,00 Kč na teplo. Celkem nám v rozpočtu chyběla na energie částka ve výši ,00 Kč. Důsledkem výše uvedeného bylo prakticky nemožné obnovovat vybavení učeben, výrazně jsme byli nuceni redukovat provádění běžné údržby (hlavně malování). O nedostatečné výši rozpočtu (obdobný vývoj i v roce 2014) jednal ředitel školy se starostou města MVDr. C. Mikešem. Výsledkem jednání je příslib navýšení rozpočtu o , - Kč na rok 2014, resp. o ,- Kč na rok Obdobně napjatá situace je i u učebních pomůcek a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Nedostatečná výše rozpočtu nás nutí redukovat požadavky učitelů; pomůcky částečně hradíme z příjmů doplňkové činnosti a příspěvků SRPŠ, na úhradě pracovních sešitů se přímo podílejí rodiče. Základní údaje o hospodaření školy zpracovala ekonomka školy V. Nedvědová (str ): Kontroly: Dne 21. května 2013 na škole proběhla kontrola hospodaření s veřejnými prostředky a tvorba vnitřního kontrolního systému za rok Kontrolu za MěÚ Mělník provedl Ing. Jan Petrželka. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. Na základě výsledku kontroly nebylo stanoveno žádné opatření. V listopadu 2013 proběhla kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění. Kontrolu provedly pracovnice OSSZ Mělník. Při kontrole byl zjištěn přeplatek pojistného, který byl vrácen do rozpočtu KÚ. Na základě výsledku kontroly nebylo stanoveno žádné opatření. Strana 16 z 24

17 Městský úřad - čerpání rozpočtu POLOŽKA učební pomůcky, učebnice 0, , , léky a zdravotnický materiál 8 537, , , ost. materiál, materiál na opravy , , , úklidové a čisticí prostředky , , , ochranné pomůcky 30,00 55,00 0, kancelářské potřeby , , , pracovní oděv a obuv 5 119, , , DDHM , , , materiál OE , , , tisk, časopisy , , , elektrická energie , , , vodné a stočné , , , pára , , , plyn 0, , , opravy a údržba , , , cestovné , , , programy , , , služby a práce , , , telefony , , , poštovné 7 844, , , revize , , , nájemné nebytové prostory , , , nájemné parcely , , , školení a semináře 8 290, , , bankovní poplatky , , , pojištění majetku , , , odpisy (55810) , , ,00 CELKEM , , ,00 Příjmy Dotace , , ,00 CELKEM DOTACE , , ,00 Strana 17 z 24

18 Krajský úřad Středočeského kraje - čerpání rozpočtu POLOŽKA UP 1. tříd , , učebnice , , , učební pomůcky OE 6 192, , , DDHM 4 998, , cestovné , plavání , , , KÚ služby , , DVPP , , , Hrubé mzdy , , , OON , , , OON projekt Prevence , ,00 0, Náhrady mzdy za PN , , , Zdravotní pojištění , , , Sociální pojištění , , , Pojišt. odpovědnosti osob , , , Příděl na FKSP , , ,00 CELKEM , , ,00 Příjmy Dotace , , ,00 CELKEM DOTACE , , ,00 Strana 18 z 24

19 UKAZATELÉ HOSPODAŘENÍ Výnosy celkem: ,17 rozpočet MěÚ ,00 rozpočet KÚ ,00 ostatní příjmy ,72 doplňková činnost ,50 projekt 2514 EU peníze školám ,85 projekt Medializace přírodních věd ,10 Náklady celkem: ,19 rozpočet MěÚ ,00 rozpočet KÚ ,00 ostatní příjmy ,74 doplňková činnost ,50 projekt 2514 EU peníze školám ,85 projekt Medializace přírodních věd ,10 Hospodářský výsledek 377,98 rozpočet MěÚ 0,00 rozpočet KÚ 0,00 ostatní příjmy 377,98 doplňková činnost 0,00 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku rozpočet MěÚ celkem: 0,00 ostatní příjmy celkem: 377,98 z toho FR 377,98 FO 0,00 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012: FOND REZERVNÍ 377,98 FOND ODMĚN 0,00 Strana 19 z 24

20 PŘEHLED O FONDECH 411 FOND ODMĚN stav k ,00 příděl ze zisku ,00 čerpání 0,00 stav k , FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB stav k ,73 dotace z mezd ,00 ostatní příjmy 0,00 vratky půjček 0,00 čerpání ,00 stav k ,73 čerpání: kulturní a sport. činnost 3 550,00 rekreace zaměstnanců ,00 stravování ,00 penzijní připojištění 9 000,00 ostatní čerpání 0,00 jubilea 5 000,00 nepeněžní odměny 2 000,00 půjčky 0, FOND REZERVNÍ ze zlepš. hospod. výsledku stav k ,45 příděl ze zisku ,45 čerpání 0,00 stav k , FOND REZERVNÍ sponzorské dary stav k ,69 příjmy ,39 čerpání ,07 stav k ,01 Zůstatky k : rezervní fond škola ,90 rezerní fond tříd ,01 Fond rezervní celkem: ,91 škola ,90 třídní fondy , FOND REPRODUKCE stav k ,10 příjmy ,00 doúčtování ,00 čerpání 0,00 stav k ,10 Strana 20 z 24

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 je zpracována na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon, 10, 12 a podle vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. a vyhlášky

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 je zpracována na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon, 10, 12) a podle vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. a vyhlášky

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02 V Kraslicích dne 4. 10. 2002 Ve školním roce 2001/02 bylo v naší škole otevřeno 25 tříd, do kterých bylo zapsáno 554 žáků na začátku školního roku

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet Jazyk a jazyková 46 Český jazyk a lit. 6 8 7 8 8 37 komunikace Cizí jazyk (AJ) 3 3 3 9 25 Matematika 5 5

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1 Ředitel školy: Mgr. Tomáš Chytka Koordinátor ŠVP ZV: RNDr.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Opatření ředitelky školy, kterým se upravuje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zdravá škola Základní školy a Mateřské školy Tatenice

Opatření ředitelky školy, kterým se upravuje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zdravá škola Základní školy a Mateřské školy Tatenice Opatření ředitelky školy, kterým se upravuje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zdravá škola Základní školy a Mateřské školy Tatenice ze dne 26. 8. 2016 (1) Ředitelka školy vydává toto opatření

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více