Výroční zpráva. Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45,okres Pardubice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45,okres Pardubice"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45,okres Pardubice Obsah: I. ČINNOST ŠKOLY /2014 a/ Základní údaje o škole b/ Učební plány c/ Přehled pracovníků školy d/ Údaje o přijímání žáků e/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků f/ Údaje o prevenci sociálně patologických jevů g/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků h/ Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI k/ Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů l/ Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení m/ Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů n/ Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi při plnění úkolů ve vzdělávání II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2013 a/ Celkem b/ Čerpání příspěvku Krajského úřadu Pardubice c/ Čerpání příspěvku Městského úřadu Přelouč Projednáno na ped. radě dne Mgr. Hana Konvalinková ředitelka školy

2 I.ČINNOST ŠKOLY a/ Základní údaje o škole Zřizovatelem ZŠ je Město Přelouč, Československé armády 1665, , IČ , Pardubický kraj. Vedení školy : Mgr. Hana Konvalinková, ředitelka školy Mgr. Květoslava Pokorná, zástupkyně ředitelky školy: Základní škola je právním subjektem, který sdružuje základní školu a školní družinu. V hodnoceném roce měla ZŠ celkem 18 tříd, z toho na 1. stupni 10, na druhém stupni 8 tříd. Školní družina měla 3 oddělení. Počet žáků se během roku výrazně nezměnil. Celkový počet žáků na konci školního roku byl 432, na 1. stupni 219, na druhém 213 žáků. Problémy činí dojíždění žáků - celkem 220 žáků je z 42 obcí Přeloučska. Stravování žáků se uskutečňuje ve Školní jídelně v ulici Obránců Míru. Tato ŠJ je samostatným právním subjektem. Škola sídlí v centru města ve dvou budovách. Třídy 1. stupně a část odborných učeben jsou umístěny v budově č. 50, třídy 2. stupně a další odborné učebny v budově č. 45. Žáci využívají vlastní tělocvičnu a novou sportovní halu při ZŠ Smetanova, dále posilovnu, odborné učebny pro Vv, Z-D, Ch-F, Př, Hv, ČJ (AJ, NJ), školní knihovnu, školní dílny, cvičnou kuchyň, dvě učebny výpočetní techniky, jedenáct interaktivních tabulí, novou keramickou dílnu. Škola je velmi dobře vybavena nábytkem a audiovizuální technikou. Byla vybavena knihovna, odborná učebna přírodopisu, zeměpisu a německého jazyka interaktivní tabulí a notebookem, na 1. st. byly přikoupeny dvě interaktivní tabule, všechna tři oddělení ŠD jsou vybavena novým nábytkem. Pro výuku pěstitelských prací je využíván pozemek v areálu budovy č. 50. Pro pobyt žáků venku slouží dvorek vybavený prolézačkami, basketbalovými koši, stolem na stolní tenis, altánkem, stoly a lavicemi, slunečníky, pískovištěm. V hodnoceném školním roce se rozvíjela činnost v keramické dílně vybavené hrnčířským kruhem, keramickou pecí a dalším důležitým materiálem nutným pro práci v tomto oboru. Dílna se využívala především v zájmových kroužcích, ve Vv, v práci školní družiny. Pro využití volného času měli žáci možnost výběru z 16 zájmových útvarů Zúčastnili jsme se několika projektů: Veselé zoubky Dm Praha, Recyklohraní - Asekol Praha, Knížka pro prvňáčka Městská knihovna Přelouč, Pasování na čtenáře Městská knihovna Přelouč, EU peníze školám - MŠMT, Zavedení logopedických služeb v Pardubickém kraji CCV Pce, Geovědy vzdělávání ped. pracovníků v geovědních oborech Vodní zdroje Chrudim, spolupracujeme s Gymnaziem a Střední odbornou školou v Přelouči v Operačním programu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání. Projekt: Zavádění moderních trendů do výuky potravinářské chemie SPŠP Pce, uskutečňujeme odborné exkurze. 2

3 b/ Učební plány V a ročníku byl realizován Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání čj. 485/07 ze dne Integrovaní žáci ze Základní školy praktické v Přelouči se vzdělávali podle ŠVP s LMP č.j.zš/492/2012 UČEBNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROČNÍK 2011/2012 Plavání : 3. A, B + 4. A, 4.B - 68 žáků Lyžařský výcvik : 7. AB 41 žáků Předmět Ročník Český jazyk Cizí jazyk Informatika 1 1 Matematika Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 2 2 Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Výchova ke zdraví 1 1 Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Volitelné předměty Tělesná výchova Disponibilní dotace Týdenní dotace povinných předmětů Nepovinné předměty 3

4 c/ Přehled pracovníků školy počet celkem: 34 z toho: 28 pedagogických 6 nepedagogických Ředitelka školy: Mgr. Konvalinková Hana Zástupkyně řed. školy: Mgr. Pokorná Květoslava Výchovný poradce: Bc. Bulušek Martin Vyučující 1.stupně: I. A Mgr.Šorfová Václava I. B Mgr. Cyroňová Dobroslava II. A Mgr. Richterová Ilona II. B Mgr. Vítek Tomáš III. A PaedDr. Souček Milan III. B Mgr. Černohlávková Markéta IV. A Mgr. Vašíčková Viola IV. B Mgr. Ostatek Vlastimil V. A Mgr. Školníková Alena V. B Mgr. Holická Marta Vyučující 2. stupně: VI. A VI. B VII. A VII. B VIII. A VIII.B IX. A IX. B bez tříd. Vychovatelky ŠD: Nepedagogičtí pracovníci: Mgr. Burešová Petra Mgr. Müllerová Jana Mgr. Skálová Martina Mgr. Podlasová Lenka Mgr. Horychová Lenka Mgr. Špačková Jana Mgr. Nápravníková Marta Phdr. Marková Miloslava Mgr. Chotěborská Petra Ing. Lˇuptovská Hana Mgr. Pokorná Veronika Mgr. Šmídlová Andrea Prokopcová Kasalová Jarmila Zoulová Eva Nečasová Kateřina Hájková Libuše (vedoucí ekonomka) Rambousková Iva (mzdová účetní) Svobodová Ivona (úklid) Macnerová Lenka (úklid) Netušilová Iveta (úklid) Svoboda Josef (školník-údržbář) V hodnoceném roce pracovala ve funkci správce sítě ICT Mgr. Petra Chotěborská. 4

5 Odbornost a pedag. způsobilost učitelů a vych.: VŠ: 24 bakalář: 1 SŠ: 3 d/ Údaje o přijímání žáků (zápis a přijetí) Zápis proběhl dne K zápisu přišlo žáků: 60 odklad : 6 nastoupilo do školy : 54 Od října 2013 byli do základní školy zváni budoucí prvňáčci z MŠ. Pozorovali žáky při tělesné výchově, poslechli si pěvecký sbor, v keramické dílně si vyrobili dáreček. V prosinci byl Den otevřených dveří. Prohlídka školy byla připravena velmi pečlivě. e/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 1. výsledky přijímacího řízení na střední školy: celkový počet žáků z 9. r.: 51 z toho do gymnázií: 3 z 5. ročníků do primy G 5 Žákům podával včasné informace výchovný poradce, třídní učitelé, učitelé předmětů pracovní činnosti a občanská výchova. Byly organizovány exkurze do podniků, učilišť, na Úřad práce Pardubice, spolupracovali jsme v projektu s GY a SOU Přelouč Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 2. cenu Reprezentant školy (uděluje Městský úřad Přelouč) obdrželi: Prvňáček Ema Chalupníková 1. A I. stupeň Tereza Horká 5. A II. stupeň -jazykový směr Anna Krištofíková 9. A -společensko-vědní směr David Ďatko 9. A -přírodovědně-techn. směr Tereza Staňková 8. A -sportovní směr Vojtěch klenka 9. B 5

6 3. výsledky k Ročník Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo celkem testování žáků Datum: únor 2014 žáci 9. A + B Žáci devátých ročníků byli testováni srovnávacími testy SCIO v M, Čj, OSP bylo dosaženo průměrných výsledků. Datum: květen 2014 testy srovnávací z ČJ + M + AJ v pátých a devátých třídách vytvořili učitelé průměrné výsledky f/ Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Prevenci sociálně patologických jevů řeší Minimální preventivní program a dodatek k němu Prevence a řešení šikanování mezi žáky. g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili celkem 20 vzdělávacích akcí především školení výchovný poradce, managment, práce s interaktivní tabulí, návykové látky, dějepis, projekt EU peníze školám, logopedická péče, úpravy ŠVP standardy, ekologie Celý sbor ped. pracovníků byl proškolen odborně v tvorbě DUMů, nové verze programu Smart. 6

7 h/ Údaje o mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti divadelní představení - Na Fidlovačce - Praha kino Přelouč zájmové kroužky: počet kroužků - 18 slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníků ( Záložna ) počet žáků 138 zaměření: sportovní (florbal, kondiční kulturistika, sportovní hry) keramický, jazykový (cvičení z českého jazyka, německý jazyk, anglický jazyk), matematika besedy a přednášky na téma drogové problematiky zeměpisné exkurze ( 8. roč. ), hudební, exkurze z projektu s GY a SOŠ Přelouč sbírky pro občanské sdružení Život dětem účast ve sportovních soutěžích, turnaj v kuželkách, sportovní den zajištění péče o žáky s VPU (1 žák DA), se ŠVP pro ZV s LMP logopedická péče (Mgr. Černohlávková 10 žáků) ocenění nejlepších žáků Záložna Reprezentant školy vystoupení žáků pro MŠ (keramické výrobky, sbor, sportovní ukázky) kulturní akce r. návštěva divadla 4x - kina 5x - ostatní 12x přednášky Městské policie účast v soutěžích: 1. stupeň 10 různých soutěží 240 žáků 2. stupeň 20 různých soutěží 220 žáků 3x sběr papíru (částka využita pro potřeby tříd ), pomerančová kůra, pet lahve, akce Tonda obal, za finanční prostředky byly zakoupeny odměny za soutěže pravidelné příspěvky do Roštu (zpravodaj Přelouče) Zpravodaj informace pro rodiče a žáky výstavy prací žáků pro veřejnost: keramika ( budova školy) výstava prací žáků ŠD v Městské knihovně v Přelouči spolupráce s Jakub klubem, s klubem Volant, soutěže, doučování žáků 7

8 VÝBĚR SOUTĚŽÍ A OLYMPIÁD PŘEDMĚT NÁZEV POČET ŽÁKŮ VYŠŠÍ UMÍSTĚNÍ SOUTĚŽE ve školním kole KOLO ČJ Olympiáda 15 2 Z Olympiáda D Olympiáda 16 2 Vv Soutěže 2. st m. okres- M Pythagoriáda 54 2 Klokan 43 3 Kadet 12 Cvrček 81 3 Př Poznávací soutěž m. okres Ov Právnická olymp. 8 CH Olympiáda 3 Školní Florbal družina Trojboj 59 Vybíjená 24 Tv Vv 70 Basketbal Florbal 2. st. 28 Malá kopaná m. okrsek Mc Donalds 1. st m. okres Pohár rozhlasu m. okres Polab. výš. tour m. okres Šplh 1. st m. okrsek Malá kopaná Coca-Cola cup m.okrsek Atlet. čtyřboj m. okrsek Vv Soutěže Hv Školní slavík m. okres Pardubický 1 1. m. okres skřivan Šachy Soutěž

9 Součástí naší práce byla spolupráce s různými organizacemi velmi dobrá spolupráce s fotbalovým oddílem (využívání hřiště pro turnaje) zřizovatel (MÚ Přelouč) sociální pracovnice Mgr. Junasová spolupráce s MÚ Přelouč, nová výdejna obědů v jednání rozloučení se žáky 9. roč. - Záložna Rada rodičů SRŠ při ZŠ Mas. náměstí (celkem 18 členů) finanční zajištění činnosti žáků (doprava na soutěže, odměny nejlepším žákům, rozloučení se žáky 9. ročníků) Kulturní služby města Přelouč (zajišťování kult. programů) Kino Přelouč (filmová představení) ZUŠ Přelouč (účast na divadelních představeních, koncertech, výstavách, nábory žáků apod.) DDM Přelouč (úzká spolupráce při vedení kroužků, účast na výstavách a soutěžích DDM) Služba škole Pardubice (nákup učebnic a učebních pomůcek, opravy) PPP Pardubice Městská policie (přednášky a Právnická olympiáda) Charita Přelouč (organizace Tříkrálové sbírky, besedy) Projekt s GY a SOŠ Přelouč Junák ( besedy) Městská knihovna (besedy pro jednotlivé ročníky součást výuky) Občanské sdružení Život dětem (finanční sbírka) _ Spolupráce s Jakub klubem nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Spolupráce s klubem Volant AŠSK organizace sportovních soutěží Paleta Pardubice ekologické projekty Městská knihovna projektové dny Dům dětí Delta olympiády, soutěže Tyflocentrum Pardubice i/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Dne proběhla inspekční činnost ČŠI Pardubice bez závad k/ Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Neúčastnili jsme se mezinárodních projektů. 9

10 l/ Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Pedagogičtí pracovníci se průběžně vzdělávali v akreditovaných kurzech MŠMT, především u organizací: Národní institut pro další vzdělávání, Za Pasáží 657, Pardubice, Centrum celoživotního vzdělávání zařízení pro DVPP Pardubického kraje, Mozartova 449, Pardubice. m/ Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Recyklohraní f. Asekol Praha, EU peníze školám MŠMT, Zavedení logopedických služeb na Pardubickém kraji CCV Pardubice, Knížka pro prvňáčka Městská knihovna Přelouč, Veselé zoubky Dm Praha, operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost podpora přírodovědného a technického vzdělávání Gymnazium a Střední odborná škola v Přelouči, Geovědy vzdělání ped. pracovníků v geovědních oborech Vodní zdroje Chrudim, Zavádění moderních trendů do výuky potravinářské chemie SPŠP Pce. n/ Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Škola nespolupracuje s odborovými organizacemi ve vzdělávání. 10

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E

Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2012 2013 Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové Výroční zpráva Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE. Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE. Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392 Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009 / 2010 Podle 10 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č.225/2009 Sb. Výroční zprávu schválila

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ VOTICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 11

Základní škola, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ VOTICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 11 Základní škola, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ VOTICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 11 1 a) Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Výroční zpráva obsahuje základní údaje a významné události, k nimž došlo v průběhu školního

Více

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 Zpracováno dle 7 ve sbírce zákonů č. 225/2009 Sb., ve znění pozdějších

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Za školní rok 2013/2014 Ekonomická zpráva za rok 2013 Zprávu předkládá: Mgr. Dagmar Adamová, ředitelka školy Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Výroční zpráva o činnosti Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Školní rok 2011/2012-1- Obsah: a. Základní údaje o škole str. 3 b. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny

Více

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SEMČICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SEMČICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SEMČICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Čj.: ZSMS/267/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Základní škola Pardubice Svítkov, Školní 748 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Pardubice Svítkov, Školní 748 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice Svítkov, Školní 748 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2009/2010 dle školského zákona č.561/2004, vyhlášky č.48 /2005 o základním vzdělávání a vyhlášky č.15 /2005 a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012 2013. Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012 2013. Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012 2013 Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary Obsah 1. Charakteristika školy 2 2. Obory vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy 5 4. Zápis do prvních tříd a přijímací

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 Školní rok 2011/2012 OBSAH : I. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (str. 3) 1.Základní údaje o škole (str. 3) 1.1

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice v oblasti pedagogické za školní rok 2010/2011 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2010 Výroční zpráva

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBIROH OKRES ROKYCANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBIROH OKRES ROKYCANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBIROH OKRES ROKYCANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 č.j.: ZSZbiroh/254/14 11. 9. 2014 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007. ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky

Více

Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy

Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011 / 2012 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více