(ČHV) , IČ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(ČHV) 11. 05. 1990 21, 150 00 5 IČ:"

Transkript

1 Výroční zpráva 2009 Datum první registrace: Právní forma: Sdružení IČ: Bankovní spojení: ČSOB Praha 1 Číslo účtu: / 0300 Adresa: Český helsinský výbor (ČHV) Štefánikova 21, Praha 5 Tel.: Website: 1

2 Český helsinský výbor je nevládní neziskovou organizací pro lidská práva. HLAVNÍ POSLÁNÍ Sledování zákonodárné činnosti týkající se lidských a občanských práv. Připomínkování návrhů zákonů a předkládání alternativních návrhů pokud souvisejí s ochranou lidských práv. Monitoring stavu lidských práv v ČR se zvláštním důrazem na vybrané oblasti. Pravidelné vypracovávání zpráv o stavu lidských práv v ČR. Sledování situace těch skupin obyvatelstva, u nichž ochrana lidských práv vyžaduje zvláštní pozornost. Bezplatná právní pomoc jednotlivcům, jejichž lidská práva byla porušena. Litigace. Výchova k lidským právům a osvěta, pořádání diskusí a seminářů s touto tematikou. Specializované školící programy zejména pro profesní skupiny, pracovníky a dobrovolníky nevládních organizací. Publikační činnost. Informační a dokumentační činnost, tvorba a management elektronických zdrojů Mezinárodní spolupráce v rámci IHF a dalších mezinárodních a zahraničních institucí, organizací a evropských sítí. OBLASTI PŮSOBENÍ Vězeňství a trestní justice; práva vězňů a zadržených (monitoring, poradenství / litigace), Policie (monitoring, lidskoprávní vzdělávání) Sociální poradenství Boj proti diskriminaci, extremizmu a rasizmu Práva dětí Vzdělávání k lidským právům 2

3 Realizované projekty Práva dětí PROGRAM DĚTI VĚZNĚNÝCH RODIČŮ V roce 2009 pokračovaly aktivity směřující na podporu dětí vězněných rodičů v rámci projektů Děti vězněných rodičů, Kriminál co vzal, dal a jak dál podpora dětí vězněných a osvěta a Život po vězení Hlavním cílem programu je posilovat rodinné vazby dětí a jejich uvězněných rodičů a měnit postoje státu a společnosti při vnímání důležitosti tohoto jevu. Východiskem programu je ztráta kontaktu dítěte s rodičem, která ohrožuje zdravý psychosociální vývoj dítěte. Dítě trpí nedostatečnou informovaností o důvodech přerušení nebo ztráty kontaktu s rodičem, způsobu života ve věznici. Důsledkem těchto obav se dítě často bojí o život a zdraví rodiče, sebeobviňuje se za jeho uvěznění, prožívá stud, hanbu, strach ze změny života, kdy nová životní situace je pro něj nesrozumitelná a potřebuje o ní komunikovat. Společnost na tuto situaci reaguje jen velmi nedostatečně, dalo by se říci, že prakticky nereaguje vůbec. Kontakty dětí a rodičů komplikuje umístění rodičů, ale i dětí, do institucí (u rodičů věznice, u dětí dětské domovy nebo náhradní rodiče) bez zohlednění vzdálenosti mezi jejich momentálním místem pobytu. Ve společnosti chybí podpůrná síť uspokojující psychické potřeby dětí, které mají uvězněné rodiče, jako např. podpůrné skupiny, informační a osvětová literatura, ale i odborníci vyškolení v této problematice. Širší a odborná veřejnost je obvykle přesvědčena, že přerušení kontaktu s rodičem kriminálníkem je v zájmu dítěte a paradoxně tento dojem mívají velmi často i sami věznění rodiče (např. z důvodu studu vůči dítěti). Aktivity programu jsou zaměřeny na pomoc a podporu při navazování přerušeného kontaktu mezi dítětem a rodičem. Konkrétně se jedná o individuální konzultace uvězněných rodičů, poskytování sociálně-právního poradenství a psychologické podpory; doprovázení dětí do věznic na návštěvu svých rodičů v rámci tzv. asistovaných návštěv, v souvislosti s nimi i poskytování psychické podpory dětem, jež se jí účastní; konzultace s osobami, jimž jsou děti svěřeny do péče po dobu uvěznění jejich rodiče, konzultace s pracovníky sociálně-právní ochrany dětí a dalšími odborníky na problematiku péče o ohrožené děti pracovníky věznic. Individuální konzultace společně s písemnými konzultacemi jsou metody využívané na podporu uvězněných rodičů. Slouží především k posilování a zvyšování motivace a k prohlubování jejich sociálních, komunikačních a rodičovských kompetencí. V případě potřeby je vězněným rodičům poskytnuta také psychická podpora, především v těch případech, kdy se obtížně navazuje spolupráce s ostatními zainteresovanými subjekty. K níže uvedenému počtu celkových návštěv a konzultací je nutné započítat písemnou korespondenci s odsouzenými rodiči, dále telefonickou, ovou i písemnou komunikaci s jejich dětmi, pečujícími osobami, rodinnými příslušníky a pracovníky zainteresovaných institucí, např. oddělení sociálně-právní ochrany dítěte. Novou aktivitou je Motivační programu Posilování rodičovských kompetencí (dále jen MPPRK), který je zaměřený na získání komunikačních dovedností, obnovení rodičovských 3

4 kompetencí, upevnění vazby s dítětem, příprava na osobní setkání s dítětem. Hlavními tématy programu jsou psychologie dítěte a rodiny, syndrom odcizeného rodiče, komunikace s dětmi, s osobami jež mají děti po dobu výkonu trestu rodiče v péči, práva dětí, rodičovská zodpovědnost, komunikace se státními institucemi pečujícími o děti orientace v procesních právech a řízeních (občanský soudní řád, správní řád), kazuistika klientů poradenství při navazování, resp. prohlubování a upevňování vazby s dítětem, příprava na osobní setkání s dítětem a příprava na asistovanou návštěvu. Zahrnuje tedy právní, psychologický a komunikační blok, individuální konzultace, přípravu na setkání a následně zajištění asistované návštěvy. Dále se zaměřujeme na osvětu společnosti, zvyšování povědomí o rizicích přerušení kontaktu mezi dítětem a rodičem a jeho dopadech a o důležitosti obnovení či zachování rodinné vazby. V roce 2009 bylo celkově zrealizováno 15 asistovaných návštěv a 58 individuálních konzultací osobního charakteru. Celkově jsme 22 rodičům přivezli na návštěvy 76 dětí, z toho 43 dětí 1x a ostatní děti opakovaně. Ženám zapojeným do programu Děti vězněných rodičů posílení práv a postavení, v jehož rámci je realizován i monitorovaný projekt bylo v roce 2009 poskytnuto 45 individuálních konzultací. Za rok 2009 se ve věznici Světlá nad Sázavou uskutečnilo 9 asistovaných návštěv pro 14 matek a 30 dětí. Na asistovanou návštěvu jsme tam přivezli 58 dětí (některé opakovaně), tzn. 17 dětí 1x, o 5 dětí 2x, 4 děti 3x a 3 děti 5x. Dále se konaly dvě asistované návštěvy ve Věznici Ruzyně, kterých se účastnily dvě matky se svými 5 dětmi. Spolupráce s odsouzenými otci probíhala v I. pololetí ve Věznicích Rýnovice a Vinařice, kam byl přemístěn klient pilotního projektu z věznice Rýnovice. V obou věznicích se uskutečnila pouze jedna návštěva, vždy pro jednoho otce a jeho tři děti. Dále jsme zajistili pro dalšího odsouzeného otce z Věznice Rýnovice návštěvu ve Věznici Ostrava, kam byl eskortován. V druhé polovině roku 2009 jsme se soustředili na aktivity pro odsouzené otce ve Věznici Nové Sedlo, jež probíhají v rámci projektu Život po vězení ve spolupráci se Sdružením pro probaci a mediaci v justici. V této věznici jsme realizovali MPPRK, jež absolvovalo 9 otců. Návštěva ve věznici Nové Sedlo proběhla za účasti 3 otců a jejich 4 dětí. V průběhu roku 2009 jsme poskytli 22 individuální konzultací osobního rázu pro vězněné otce ve výše uvedených věznicích. 4

5 Realizované projekty Diskriminace, rasismus, extremismus Odborné vzdělávání koordinátorů školních metodiků prevence a školních metodiků prevence pro oblast neonacismu a pravicového extremismu Projektem sledujeme zvýšení informovanosti a kompetencí metodiků školní prevence v oblasti ochrany mládeže před rasismem, netolerancí a krajní pravicí. Projekt je interaktivní, vzniká v rámci něj krátký dokumentární film, doplněný nezbytnými informačními materiály a prezentací. Trvání projektu: Aktivity projektu: Aktivita č. 1: vytvoření a setkávání autorského týmu Na počátku realizace projektu byla vytvořena pracovní skupina, odpovídající za obsahovou stránku projektu, formu a cíle odborných materiálů. Smyslem setkání pracovní skupiny bylo koordinovat zpracování výstupů projektu, zajistit spektrum názorů na jejich obsahovou kvalitu a formu. Aktivita 2: obsahová příprava informačních listů a interaktivních prezentací Obsahová příprava informačních listů byla realizována pracovní skupinou, a to v souvislosti s přípravou informačního filmu, tak aby informační listy poskytovaly jejich uživatelům co nejširší pensum informací nutných jako odborný podklad pro práci s filmem ve výuce. Konkrétní témata informačních listů byla nastavena zúženou pracovní skupinou: O. Cakl, F.Valeš, J.Lišková v úzké součinnosti s L.Pekařovou, autorkou metodických listů. Závěrečná editace informačních listů byla realizována Kateřinou Čopjakovou (redaktorkou týdeníku Respekt) v úzké součinnosti se členy pracovní skupiny, a to s cílem propojit jednotlivé tematické texty společnou ideovou linkou, jíž byly souvislosti a východiska incidentů v Litvínově Janově, též na základě oponentských posudků odborných garantů pedagogických metodiků. Aktivita 3: korektura, editace a grafické zpracování materiálů Zpracované materiály, tzn. informační listy, metodické listy a film, byly prezentovány na seminářích pro ŠMP a KŠMP (viz aktivita 7), na základě zpětných vazeb účastníků seminářů byly zjišťovány potřeby pedagogů a jejich podněty a připomínky, na jejichž základě byl úpraven obsah materiálů (příkladmo na základě opakovaně sdělené potřeby pedagogů po symbolice 5

6 neonacistů a zdrojích jejich prezentace je na DVD obsažen rámec základních symbolů využívaných neonacisty). Aktivita 5: příprava krátkých filmů pro DVD Byl zpracován film s titulem Pojďte s námi do Janova!, a to zabývající se incidenty v Janově jako příkladu nebezpečné aktivity neonacistů a jejich východisky, tj. situací a životem v sociálně vyloučené lokalitě. Film vychází ze situace v Janově, zároveň však zprostředkovává informace, které jsou přenositelné jak na jiné vyloučené lokality či skupiny ohrožené neonacisty, tak na jiné nebezpečné aktivity neonacistů a příznivců krajní pravice. Aktivita 6: výroba interaktivního DVD Veškeré výstupy projektu (informační listy a metodické listy, resp. sborník Pojďte s námi do Janova!, film Pojďte s námi do Janova!, přílohy zdroje, dokumenty, fotografie, symbolika) jsou zpracovány na DVD, jež bylo vydáno v souladu s projektem v nákladu 500ks a bude distribuováno jednak účastníkům seminářů, jednak zájemců, kteří se přihlásí realizátorovi projektu. Aktivita 7: kurz pro koordinátory ŠMP a ŠMP Celodenní semináře pro KŠMP a ŠMP se konali v termínech a , informace o jejich konání, resp. pozvánka byla distribuována ve spolupráci s Národním institutem dalšího vzdělávání, semináře byli plně obsazeny.cílem seminářů, který se odrazil v jejich obsahu, bylo zejména informovat ŠMP o připravovaných výstupech projektu a o postupech, jak je vhodně začlenit do výuky. 6

7 NEDÍVEJ SE ČERNOBÍLE, ANEB OSVĚTOU PROTI NESNÁŠENLIVOSTI Nedívej se černobíle rasismus škodí Tobě i Tvému okolí Trvání projektu: Projektové aktivity se zaměřovaly na osvětu proti nesnášenlivosti a aktivitám neonacistických a nacionálních skupin v ČR ve snaze zmírnit předsudky vůči příslušníkům romských komunit a jiných menšin, a to ve formě aktivit vzdělávacích cílených na děti a mládež a dále aktivity osvětových, resp. informačních. Klíčové aktivity projektu a jejich zhodnocení Debaty pro děti a mládež ve školách a nízkoprahových klubech, Klíčovými aktivitami projektu byly debaty pro děti a mládež ve školách a nízkoprahových klubech, přičemž jsme oproti loňskému roku rozšířili záběr našich aktivit také do severních a středních Čech, a to především z důvodu stoupajících aktivit ultrapravice v těchto regionech. žáci základních škol v Praze, Ústeckém a Středočeském kraji, klienti nízkoprahových klubů v Praze, celkem 298 dětí. Na 8 ZŠ jsme uspořádali 11 besed a 1 besedu v NPK. Besed se pořádala 5x pro děti 6. ročníků, 3x pro 7. ročník, 6x pro 8. ročník a stejný počet i pro 9. ročník. Semináře pro pedagogy Dále jsme uspořádali semináře pro pedagogy týkající se na jedné straně informovanosti o tématu nesnášenlivosti, na druhé straně doporučení nástrojů zapojení tématu do výuky, Plánovaný počet byl 40 osob, pro velký zájem jsme zvýšili počet účastníků dle maximální kapacity přednáškové místnosti v Informačním centru OSN. Celkem 65 účastníků. Zájem o účast na semináři byl však minimálně dvakrát vyšší. Výtvarná soutěž pro děti a mládež Rovněž byla vyhlášena výtvarná soutěž pro děti na základních školách na téma Nedívej se černobíle, vždyť svět je barevnej. Do soutěže se nakonec zapojilo 40 dětí s 26 obrázky. Jednalo se o děti ve věku od 11 do 17 let ze ZŠ v Mostě, Děčíně, Chomutově, Hvožďanech, Kladně a Kasejovicích. Vernisáže se účastnilo cca 50 lidí, zástupci NNO, autoři vítězných prací a jejich doprovod, zástupci IC OSN, členové komise apod. Vernisáž, která se konala ve spolupráci s IC OSN u příležitosti dne lidských práv, od 17 hodin, se však nepochybně vydařila. K slavnostnímu předávání cen se dostavili děti ze ZŠ v Chomutově a žák ze ZŠ v Děčíně, jež obsadil 3.místo. Termín vernisáže byl zvolen zcela záměrně na tento den. Nad rámec aktivity 7

8 jsme uspořádali také Setkání u kulatého stolu na téma Lidská práva po listopadu 89 v IC OSN, jež předcházelo samotné vernisáži. Tajný závod Cesta do neznáma Mezi nestandardní aktivity lze řadit tzv. tajný závod nebo-li cesta do neznáma určená romským i neromským dětem a jejich rodičům, jejíž cílem bylo neformálně působit na cílovou skupinu a pozitivně ovlivnit jejich vzájemné nahlížení. Děti se přesouvaly v týmech mezi jednotlivými stanovišti a na stanovištích plnily různé úkoly (např. nízké lanové překážky, komunikace pomocí vysílaček, lanovka, luštění šifer a hlavolamů, překonání různých úkolů s uměle vytvořeným handicapem, hledání indicií ve zřícenině, jízda na nafukovací kanoi po klidné vodní ploše, apod.). Na každém stanovišti musely rovněž získat indicii, která jim napoví, jakým směrem pokračovat k dalšímu stanovišti. Trať byla zhruba 4-6 km dlouhá. Záleželo především na tom, jak týmy vyhodnotí a rozluští indicie a zda se jim podaří dojít k cíli nekratší cestou. Po skončení závodu proběhlo vyhlášení výsledků a předání diplomů a drobných cen. Do vybraného tématu byly zapracovány motivy multikulturalismu, výchovy k toleranci, podnětů k respektování odlišností a spolupráce dětí navzájem. Díky zvolenému tématu Agenti budoucnosti The Prague mission se děti přenesly do fantazijního a tedy neznámého světa. Díky této zkušenosti měly možnosti zažít pocity, které zažívají členové minoritních komunit, byla jim tak dána možnost pochopit problémy, se kterými se příslušníci těchto komunit potýkají. Zvýšení informovanosti široké veřejnosti Pro pohlednicovou kampaň bylo zvoleno méně kontroverzní téma než v loňské kampani, jelikož jsme pro design pohlednic a samolepek využili náměty vítězných prací z výtvarné soutěže. Pokračovali jsme také ve zveřejňování odborných zpráv a komentářů na našich webových stránkách, též ve spojení s informační kampaní o jednotlivých aktivitách projektu. Realizaci projektu lze obecně považovat za vydařenou a úspěšnou. Plánované aktivity byly zrealizovány a bylo dosaženo očekávaných výsledků v rámci cílové skupiny. Nad rámec projektu se uskutečnily některé doplňující akce (např. medializace loňské pohlednicové kampaně Víš, co nosíš?, účast v pracovní skupině k problematice Hate crime), které dále podpořili účinnost kampaně. 8

9 Realizované projekty Sociální poradenství PODPORA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V prostorách Českého helsinského výboru je i nadále sociálně právní poradenské centrum. Sociálně právní poradenství je poskytováno v souladu s ustanovením zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Poradenské centrum ČHV však není právní poradnou, a to i přesto, že z velké části pracuje s výkladem právních norem. Odborné sociálně právní poradenství poskytované sociální poradnou je zásadně bezplatné. Poradenství je poskytováno : telefonicky, em a korespondenčně, osobní návštěvou Hlavní oblastí poradenství : Obsahem sociálně právního poradenství je pomoc v oblasti sociálního zabezpečení, důchodového pojištění, státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi a v oblasti životního a existenčního minima, zdravotní a sociální pojištění, bydlení, rodinné a partnerské vztahy, zaměstnanost / kariérové poradenství, majetkoprávní vztahy a náhrada škody, zdravotnictví, školství,vzdělávání, ochrana spotřebitele, občanské soudní řízení, veřejná správa. Cílovou skupinou poradenského centra jsou všechny věkové kategorie obyvatel. Nicméně největší počet dotazů, či žádostí o pomoc je z řad nezaměstnaných a následně z řad seniorů. Dotazovanou skupinou jsou převážně ženy.také výrazně přibývá žadatelů z řad zaměstnanců a to o pomoc při řešení pracovně právních problémů - ukončení pracovního poměru, různých druhů šikan (bossing, mobbing) apod. Senioři se ptají jak řešit, ale hlavně jak napsat závěť- co musí obsahovat, případně jak řešit různé konflikty se sousedy. Také přibývá z řad seniorů žádostí o pomoc při řešení, když jsou okradeni, ale i jak řešit exekuci. Exekuce řeší i mladší ročníky z důvodu množství půjček a následně neschopnosti splácet dluhy. Mnoho lidí řeší bytový problém vysoký nájem, 3měsíční kauce při pronájmu bytu, nezaměstnanost hledání pracovního místa, invalidní důchody apod. Statisticky bylo poradenství poskytnuto : 9

10 osobní návštěva 70 lidí, z toho 10 opakovaně telefonický dotaz : 58 korespondenčně : 6 em :

11 VĚZENSTVÍ V RÁMCI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Tento projekt se opět plně rozběhl ve druhé polovině roku 2009, kdy od července tohoto roku na něm začaly pracovat Veronika Zemanová a Petra Miholová. Obě na pozici právní konzultant. Komunikace probíhala s odsouzenými zejména prostřednictvím písemné korespondence. V ojedinělých případech jsme spolupracovaly také s rodinou odsouzených a to buď písemně dopisy a e- maily, telefonicky, ale též osobně v kanceláři ČHV. Obě zaměstnankyně pracovaly pouze jeden den v týdnu na osm hodin, tudíž nebylo možné uskutečnit osobní návštěvy klientů ve věznicích. I přes časové omezení každá vyřídila za zmíněných šest měsíců více jak 70 podnětů, celkem tedy kolem 150ti podnětů. Ke konci roku bylo patrné, že počet obdržených stížností roste, odsouzení si zase zvykli na to, že se mohou na ČHV se svými problémy obrátit. Základními a nejčastějšími komplikacemi VTOS v ČR, se kterými se nám klienti svěřovali, jsou: Nedostatečná až zanedbaná zdravotní péče Špatné hygienické podmínky, zejména u sociálního zařízení Kolektivní osobní prohlídky více odsouzených se v jedné místnosti svleče do naha a jsou jeden po druhém před sebou prohlíženi Umisťování nekuřáků spolu s kuřáky a to i přesto, že si podali žádost o umístění do nekuřácké části Diskriminace jak mezi odsouzenými, tak i ze strany vězeňské stráže, má různé formy: o Diskriminace Rómů o Diskriminace cizinců o Diskriminace tělesně i mentálně postižených Neinformovanost odsouzených, často ani neví, co mají udělat pro přemístění do jiné věznice, také se ptají na podmíněné propuštění a jeho podmínky Značná nezaměstnanost ve věznicích a s tím související růst dluhů odsouzených Propuštění z VTOS bez platných dokladů osobní totožnosti Umisťování odsouzených daleko od rodin a jiných blízkých osob Mimo výše uvedené jsme v rámci projektu Vězeňství navštívily i pár soudních řízení, kde jsme monitorovaly dodržování lidských práv před českými soudy. Dále jsme poskytly právní poradenství i dalším osobám, které se nenacházely ve VTOS. Nestalo se, aby se na nás někdo v daném období obrátil a my se jeho kauzou z právního hlediska nezabývaly. 11

12 Do dalších let bych doporučovala tento projekt oficiálně rozšířit o hlubší monitoring jak trestních řízení, tak i výkonu trestu odnětí svobody. Bylo by vhodné navštěvovat klienty ve věznicích a bezprostředně pozorovat podmínky, v jakých je tento dnes nejpřísnější trest vykonáván. Bylo by tak možné kvalitněji a rychleji vyřizovat žádosti odsouzených. Mimo to by samozřejmě muselo dojít i k rozšíření časovému, protože jeden den týdně je pro tento projekt velmi málo. V dalším bych odkázala na zprávu o současném stavu českých věznic, jíž jsem nedávno vypracovala a která pojednává o jednotlivých problémech českého vězeňství podrobněji. 12

13 Dárci a partneři v roce 2009 Poděkování Všem níže uvedeným upřímně děkujeme za finanční podporu našich aktivit. Zároveň bychom rádi poděkovali všem dobrovolníkům/cím, kteří věnovali svůj volný čas ve prospěch našich činností. Organizace: MPSV ČR MHMP MŠMT Úřad vlády ČR Úřad práce hl.m. Prahy Nadace: Nadace Preciosa Nadace O2 Nadace rozvoje občanské společnosti ze sbírky Pomozte dětem Nadace rozvoje občanské společnosti grantem z Islandu Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu Nadace Naše dítě Fórum dárců Jednotliví dárci: Mgr.Miroslav Krutina Ing. Petr Uhl PhDr.Libuše Šilhánová Mgr. Anna Šabatová Firmy: Firmy:Metrostav, a.s. bnt pravda & partner, v.o.s. MEIBES, s.r.o. Čermák Hořejš Matějka a spol. Petr Chrt tiskárna Maxima Reality Pražská plynárenská, a.s. Dobrovolníci a stážisti Blanka Hrdinová Spolupráce v roce

14 NNO & státní instituce Asociace mediátorů ČR, o.s., Asociace občanských poraden, o.s. Česká ženská lobby Český svaz žen, o.s. Člověk v tísni, o.p.s. EUROCHIPS International Network Against Cyber Hate Informační centrum OSN Kaleidoskop, o.s. Latvian Centre for Human Rights Liga lidských práv, o.s. Národní institut pro další vzdělávání Mosty, o.s., Občanská poradna Nymburk, o.s. Poradna pro uprchlíky, o.s. Pressweb Probační a mediační služba ČR Rozmarýna, o.p.s., Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. Spolek Šalamoun, o.s., Tolerance a občanská společnost, o.s. Úřad Městské části Praha 1 Úřad Městské části Praha 5 Vězeňská služba ČR, Vuste Envis, s.r.o., Externí firmy spolupracující s ČHV ASC Accounting, s.r.o. externí účetnictví ASC Accounting, s.r.o. mzdové účetnictví ACCOR, s.r.o. auditorská kancelář ČSOB, a.s. bankovní služby DJ Five HRaNA, s.r.o. grafické služby IKA DATA, s.r.o. správa počítačové sítě Markus Pape překladatel Mgr.David Doležal externí týmová supervize Monika Načeva a Martin Neal - agentura Petr Chrt tiskárna Přerost a Švorc auto, s.r.o. půjčování osobních aut Skyline a David Urban - agentura Symona Půhonná The Tchendos Tomáš Křivánek webmaster Josef Kováč taxi (přeprava dětí) Revizní komise ČHV Ing. Mária Jílková Ing.Arch. Olga Zárubová 14

15 Pracovníci ČHV v roce 2009 Zaměstnanci úřadu ČHV Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, PhD., výkonná ředitelka ČHV Olga Baslová, sociální pracovnice Markéta Kovaříková, sociální pedagožka Veronika Zemanová, právní poradkyně František Valeš, právník (ředitel do ) Alžběta Kolumpeková Kateřina Matulová Veronika Hanzlíčková Jana Lišková Předsednictvo ČHV Anna Šabatová, předsedkyně Libuše Šilhánová, místopředsedkyně Ivan Štampach, místopředseda Pavla Burdová-Hradečná Hana Havelková Marie Hradečná Jana Chržová Daniela Světlíková Monika Uzunoglu Zita Drdová Tomáš Netopil Alena Kubelková Kateřina Matulová Olga Zárubová Marie Jílková František Valeš Olga Fečová Vojtěška Lekavá Jaroslava Štamberková Externí spolupracovníci Aleš Navrátil Alexandra Uhlová Aneta Šarišská Dana Moree Eva Janebová Jana Lišková Jarmila Balážová Daniela Simandlová Lucie Zajícová Jaroslav Fiala Jitka Maulová Kateřina Čopjaková Klára Kalibová Kristina Diensbírová Lenka Pekařová Martin Rozumek Olga Tesařová Ondřej Cakl Petra Miholová Radka Steklá Tereza Vinická Viktor Piorecký Žofie Hradilková 15

16 Hospodaření ČHV v roce

17 17

18 18

19 19

20 20

OBSAH. Úvodní slovo 3 O organizaci 4 Programy a projekty 6 Dárci a partneři 15 Spolupráce 15 Základní data a kontakty 18 Příloha - Hospodaření ČHV

OBSAH. Úvodní slovo 3 O organizaci 4 Programy a projekty 6 Dárci a partneři 15 Spolupráce 15 Základní data a kontakty 18 Příloha - Hospodaření ČHV Výroční zpráva 2010 OBSAH Úvodní slovo 3 O organizaci 4 Programy a projekty 6 Dárci a partneři 15 Spolupráce 15 Základní data a kontakty 18 Příloha - Hospodaření ČHV 2 Úvodní slovo Během roku 2010 prošel

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ Karlovarský kraj Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. založeno 1994 27 zaměstnanců 150 externích spolupracovníků 10 000 klientů/40 projektů Poslání a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Aktivní detekce ohrožených dětí v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejich rodinám.

Aktivní detekce ohrožených dětí v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejich rodinám. Projekt č. 3640069 - Aktivní detekce ohrožených dětí v prvních třídách základních škol v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejich rodinám; Realizátor: Oběcně prospěšná společnost

Více

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden"

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen Asociace občanských poraden Výroční zpráva 2008 Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden" OBSAH 1. Poslání 2. Orgány sdružení 3. Stručná historie 4. Zpráva o činnosti 2008 5. Finanční zpráva 2008 6. Záměry pro rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

ProŽeny. Třebíčské centrum o.s.

ProŽeny. Třebíčské centrum o.s. ProŽeny Třebíčské centrum o.s. ProŽeny - cíl projektu Cílem projektu je prostřednictvím vzdělávacích, aktivizačních, motivačních a podpůrných aktivit přispět ke zvyšování podílu žen v rozhodovacích a řídících

Více

Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ

Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013 Zprostředkovatel Nadace rozvoje občanské společnosti (hlavní partner)

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí 2015/59778-311 Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí Dotaz: (ze dne 7. 10. 2015) Věc: Žádost podle zákona 106/1999 Sb. Norské fondy a sociálně právní ochrana dětí Žádám podle

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

DĚTI ODSOUZENÝCH RODIČŮ

DĚTI ODSOUZENÝCH RODIČŮ DĚTI ODSOUZENÝCH RODIČŮ POSÍLENÍ PRÁV A POSTAVENÍ KULATÝ STŮL 3.6. 2008 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2015 1 Obsah Kontaktní údaje... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika za rok 2015...

Více

Význam dobrovolnictví v oblasti zdravotně sociální péče

Význam dobrovolnictví v oblasti zdravotně sociální péče Význam dobrovolnictví v oblasti zdravotně sociální péče Projekt šesti tematických kulatých stolů Realizátor SKOK, o.s. ve spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung Série 6 diskuzních kulatých stolů - témata:

Více

SDRU ENÍ PRO PROBACI A MEDIACI V JUSTICI, O. S., V ROCE 2010

SDRU ENÍ PRO PROBACI A MEDIACI V JUSTICI, O. S., V ROCE 2010 SDRUENÍ PRO PROBACI A MEDIACI V JUSTICI, O. S., V ROCE 2010 Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. (SPJ), je nevládní nezisková organizace založená v roce 1994. SPJ iniciuje a rozvíjí nové metody

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 Název střediska: Středisko poradenství Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Univerzita Karlova v Praze

Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Univerzita Karlova v Praze Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Univerzita Karlova v Praze Název předmětu: Číslo předmětu: Semestr: Garant předmětu: Vyučující: Konzultační hodiny: Kontakt: Klient v konfliktu

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Definované oblasti podpory FNNO

Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Prioritní oblast I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory 1a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus 1b) Genderová rovnost 1c)

Více

Výroční zpráva rok 2005 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární zástupci Jana

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Erudis, o.p.s. za rok 2012 Údaje o organizaci Název: Erudis, o.p.s. Adresa: Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 IČ: 26435667 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Na Příkopě

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČÍ Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 602 00 Brno, Jaselská 7/9 Školní rok: 2016/2017 Obor: Sociální činnost 75-41-M/01 denní forma studia MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA. člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA. člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství.. 4 3. Historie Občanské

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Plánování sociálních služeb v Ústeckém kraji - komunitní plány obcí

Plánování sociálních služeb v Ústeckém kraji - komunitní plány obcí Téma prezentace Plánování sociálních služeb v Ústeckém kraji - komunitní plány obcí Konference krajských koordinátorů plánování rozvoje sociálních služeb Liberec 3. 4. února 2010 Střednědobý plán rozvoje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2012 Odborné sociální

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Představení projektu Primární prevence ohrožení dětí 1. tříd ZŠ

Představení projektu Primární prevence ohrožení dětí 1. tříd ZŠ Představení projektu Primární prevence ohrožení dětí 1. tříd ZŠ POSÍLENÍ SPOLUPRÁCE ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY PRO RODINY V OKRESE KLADNO (9. 10. 2014) 1 Projekt Primární prevence ohrožení dětí 1.

Více

Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji

Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji Poslání AGENTURY podpora obcím v procesu sociálního začleňování podpora subjektů na místní úrovni nadresortní přístup propojování veřejné správy a neziskového

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2015 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Prezentace projektu Systémová podpora sociální práce v obcích

Prezentace projektu Systémová podpora sociální práce v obcích Prezentace projektu Systémová podpora sociální práce v obcích Mgr. Klára Holanová, Mgr. Eva Capicarová Odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení, MPSV 2. června 2017, Brno HLAVNÍ TÉMATA

Více

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Popis projektu k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Název projektu: Romský mentor Žadatel : Statuární město Děčín Mírové náměstí 1175/5 406 38 Děčín

Více

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. U Tiskárny 515/3, 702 00 OSTRAVA IČ: 68145209 Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č. 5344963 Aktualizace

Více

Závěrečná zpráva o činnosti

Závěrečná zpráva o činnosti Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Jungmannova 742, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2012 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 4 Statistika za

Více

Vážení přátelé, vážení spolupracovníci,

Vážení přátelé, vážení spolupracovníci, VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské poradny Nymburk, o. s. za rok 2008 Vážení přátelé, vážení spolupracovníci, dovolujeme si Vám předložit zprávu o činnosti Občanské poradny Nymburk, o.s. za rok 2008. Chceme Vás informovat

Více

TÉMATA K PŘEDMĚTU SPECIFICKÉ METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

TÉMATA K PŘEDMĚTU SPECIFICKÉ METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE TÉMATA K PŘEDMĚTU SPECIFICKÉ METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Terénní sociální práce Streetwork a nízkoprahové sociální služby Historie streetworku v zahraničí a v ČR Zavedení streetworku v ČR Principy streetworku

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu 2

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 FAUST, o.s. Statutární zástupci: Bc. Jana Hajderová Ing. Naděžda Antošová, PhD. Jiří Němec HISTORIE FAUST, o.s. FAUST, o.s. bylo založeno v říjnu roku 1999. K hlavním cílům činnosti

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

Evropský rok boje s chudobou a sociálním vyloučením

Evropský rok boje s chudobou a sociálním vyloučením Evropský rok boje s chudobou a sociálním vyloučením Předložený materiál navazuje na usnesení vlády č. 101 z 19. ledna 2009, kterým vláda schválila postup zabezpečení Evropského roku boje proti chudobě

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM. Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011

Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM. Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011 Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011 Občanské sdružení REMEDIUM Podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetence občanů

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s.

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2016 do 30.6.2016 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Její možnosti a limity

Její možnosti a limity Její možnosti a limity Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí zákon vymezuje okruh dětí, které zvláště potřebují ochranu. Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, část druhá rodinné právo.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 7. října 2010 9:00 14:00 hodin Kulturní klub u hradeb DUHA

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

Aktivita 04 - systém minitendrů , 2015

Aktivita 04 - systém minitendrů , 2015 Pardubický kraj Karlovarský kraj Aktivita 04 - systém minitendrů - 2014, 2015 Aktivita č. 4 Podpora rozvoje služeb pro ohrožené děti a rodiny Identifikace, podpora a rozvoj sítě služeb pro ohrožené rodiny

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, jako každý rok vám předkládáme Výroční zprávu, kde lze nalézt všechny hmatatelné důkazy o naší činnosti v minulém roce.

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více