(ČHV) , IČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(ČHV) 11. 05. 1990 21, 150 00 5 IČ:"

Transkript

1 Výroční zpráva 2009 Datum první registrace: Právní forma: Sdružení IČ: Bankovní spojení: ČSOB Praha 1 Číslo účtu: / 0300 Adresa: Český helsinský výbor (ČHV) Štefánikova 21, Praha 5 Tel.: Website: 1

2 Český helsinský výbor je nevládní neziskovou organizací pro lidská práva. HLAVNÍ POSLÁNÍ Sledování zákonodárné činnosti týkající se lidských a občanských práv. Připomínkování návrhů zákonů a předkládání alternativních návrhů pokud souvisejí s ochranou lidských práv. Monitoring stavu lidských práv v ČR se zvláštním důrazem na vybrané oblasti. Pravidelné vypracovávání zpráv o stavu lidských práv v ČR. Sledování situace těch skupin obyvatelstva, u nichž ochrana lidských práv vyžaduje zvláštní pozornost. Bezplatná právní pomoc jednotlivcům, jejichž lidská práva byla porušena. Litigace. Výchova k lidským právům a osvěta, pořádání diskusí a seminářů s touto tematikou. Specializované školící programy zejména pro profesní skupiny, pracovníky a dobrovolníky nevládních organizací. Publikační činnost. Informační a dokumentační činnost, tvorba a management elektronických zdrojů Mezinárodní spolupráce v rámci IHF a dalších mezinárodních a zahraničních institucí, organizací a evropských sítí. OBLASTI PŮSOBENÍ Vězeňství a trestní justice; práva vězňů a zadržených (monitoring, poradenství / litigace), Policie (monitoring, lidskoprávní vzdělávání) Sociální poradenství Boj proti diskriminaci, extremizmu a rasizmu Práva dětí Vzdělávání k lidským právům 2

3 Realizované projekty Práva dětí PROGRAM DĚTI VĚZNĚNÝCH RODIČŮ V roce 2009 pokračovaly aktivity směřující na podporu dětí vězněných rodičů v rámci projektů Děti vězněných rodičů, Kriminál co vzal, dal a jak dál podpora dětí vězněných a osvěta a Život po vězení Hlavním cílem programu je posilovat rodinné vazby dětí a jejich uvězněných rodičů a měnit postoje státu a společnosti při vnímání důležitosti tohoto jevu. Východiskem programu je ztráta kontaktu dítěte s rodičem, která ohrožuje zdravý psychosociální vývoj dítěte. Dítě trpí nedostatečnou informovaností o důvodech přerušení nebo ztráty kontaktu s rodičem, způsobu života ve věznici. Důsledkem těchto obav se dítě často bojí o život a zdraví rodiče, sebeobviňuje se za jeho uvěznění, prožívá stud, hanbu, strach ze změny života, kdy nová životní situace je pro něj nesrozumitelná a potřebuje o ní komunikovat. Společnost na tuto situaci reaguje jen velmi nedostatečně, dalo by se říci, že prakticky nereaguje vůbec. Kontakty dětí a rodičů komplikuje umístění rodičů, ale i dětí, do institucí (u rodičů věznice, u dětí dětské domovy nebo náhradní rodiče) bez zohlednění vzdálenosti mezi jejich momentálním místem pobytu. Ve společnosti chybí podpůrná síť uspokojující psychické potřeby dětí, které mají uvězněné rodiče, jako např. podpůrné skupiny, informační a osvětová literatura, ale i odborníci vyškolení v této problematice. Širší a odborná veřejnost je obvykle přesvědčena, že přerušení kontaktu s rodičem kriminálníkem je v zájmu dítěte a paradoxně tento dojem mívají velmi často i sami věznění rodiče (např. z důvodu studu vůči dítěti). Aktivity programu jsou zaměřeny na pomoc a podporu při navazování přerušeného kontaktu mezi dítětem a rodičem. Konkrétně se jedná o individuální konzultace uvězněných rodičů, poskytování sociálně-právního poradenství a psychologické podpory; doprovázení dětí do věznic na návštěvu svých rodičů v rámci tzv. asistovaných návštěv, v souvislosti s nimi i poskytování psychické podpory dětem, jež se jí účastní; konzultace s osobami, jimž jsou děti svěřeny do péče po dobu uvěznění jejich rodiče, konzultace s pracovníky sociálně-právní ochrany dětí a dalšími odborníky na problematiku péče o ohrožené děti pracovníky věznic. Individuální konzultace společně s písemnými konzultacemi jsou metody využívané na podporu uvězněných rodičů. Slouží především k posilování a zvyšování motivace a k prohlubování jejich sociálních, komunikačních a rodičovských kompetencí. V případě potřeby je vězněným rodičům poskytnuta také psychická podpora, především v těch případech, kdy se obtížně navazuje spolupráce s ostatními zainteresovanými subjekty. K níže uvedenému počtu celkových návštěv a konzultací je nutné započítat písemnou korespondenci s odsouzenými rodiči, dále telefonickou, ovou i písemnou komunikaci s jejich dětmi, pečujícími osobami, rodinnými příslušníky a pracovníky zainteresovaných institucí, např. oddělení sociálně-právní ochrany dítěte. Novou aktivitou je Motivační programu Posilování rodičovských kompetencí (dále jen MPPRK), který je zaměřený na získání komunikačních dovedností, obnovení rodičovských 3

4 kompetencí, upevnění vazby s dítětem, příprava na osobní setkání s dítětem. Hlavními tématy programu jsou psychologie dítěte a rodiny, syndrom odcizeného rodiče, komunikace s dětmi, s osobami jež mají děti po dobu výkonu trestu rodiče v péči, práva dětí, rodičovská zodpovědnost, komunikace se státními institucemi pečujícími o děti orientace v procesních právech a řízeních (občanský soudní řád, správní řád), kazuistika klientů poradenství při navazování, resp. prohlubování a upevňování vazby s dítětem, příprava na osobní setkání s dítětem a příprava na asistovanou návštěvu. Zahrnuje tedy právní, psychologický a komunikační blok, individuální konzultace, přípravu na setkání a následně zajištění asistované návštěvy. Dále se zaměřujeme na osvětu společnosti, zvyšování povědomí o rizicích přerušení kontaktu mezi dítětem a rodičem a jeho dopadech a o důležitosti obnovení či zachování rodinné vazby. V roce 2009 bylo celkově zrealizováno 15 asistovaných návštěv a 58 individuálních konzultací osobního charakteru. Celkově jsme 22 rodičům přivezli na návštěvy 76 dětí, z toho 43 dětí 1x a ostatní děti opakovaně. Ženám zapojeným do programu Děti vězněných rodičů posílení práv a postavení, v jehož rámci je realizován i monitorovaný projekt bylo v roce 2009 poskytnuto 45 individuálních konzultací. Za rok 2009 se ve věznici Světlá nad Sázavou uskutečnilo 9 asistovaných návštěv pro 14 matek a 30 dětí. Na asistovanou návštěvu jsme tam přivezli 58 dětí (některé opakovaně), tzn. 17 dětí 1x, o 5 dětí 2x, 4 děti 3x a 3 děti 5x. Dále se konaly dvě asistované návštěvy ve Věznici Ruzyně, kterých se účastnily dvě matky se svými 5 dětmi. Spolupráce s odsouzenými otci probíhala v I. pololetí ve Věznicích Rýnovice a Vinařice, kam byl přemístěn klient pilotního projektu z věznice Rýnovice. V obou věznicích se uskutečnila pouze jedna návštěva, vždy pro jednoho otce a jeho tři děti. Dále jsme zajistili pro dalšího odsouzeného otce z Věznice Rýnovice návštěvu ve Věznici Ostrava, kam byl eskortován. V druhé polovině roku 2009 jsme se soustředili na aktivity pro odsouzené otce ve Věznici Nové Sedlo, jež probíhají v rámci projektu Život po vězení ve spolupráci se Sdružením pro probaci a mediaci v justici. V této věznici jsme realizovali MPPRK, jež absolvovalo 9 otců. Návštěva ve věznici Nové Sedlo proběhla za účasti 3 otců a jejich 4 dětí. V průběhu roku 2009 jsme poskytli 22 individuální konzultací osobního rázu pro vězněné otce ve výše uvedených věznicích. 4

5 Realizované projekty Diskriminace, rasismus, extremismus Odborné vzdělávání koordinátorů školních metodiků prevence a školních metodiků prevence pro oblast neonacismu a pravicového extremismu Projektem sledujeme zvýšení informovanosti a kompetencí metodiků školní prevence v oblasti ochrany mládeže před rasismem, netolerancí a krajní pravicí. Projekt je interaktivní, vzniká v rámci něj krátký dokumentární film, doplněný nezbytnými informačními materiály a prezentací. Trvání projektu: Aktivity projektu: Aktivita č. 1: vytvoření a setkávání autorského týmu Na počátku realizace projektu byla vytvořena pracovní skupina, odpovídající za obsahovou stránku projektu, formu a cíle odborných materiálů. Smyslem setkání pracovní skupiny bylo koordinovat zpracování výstupů projektu, zajistit spektrum názorů na jejich obsahovou kvalitu a formu. Aktivita 2: obsahová příprava informačních listů a interaktivních prezentací Obsahová příprava informačních listů byla realizována pracovní skupinou, a to v souvislosti s přípravou informačního filmu, tak aby informační listy poskytovaly jejich uživatelům co nejširší pensum informací nutných jako odborný podklad pro práci s filmem ve výuce. Konkrétní témata informačních listů byla nastavena zúženou pracovní skupinou: O. Cakl, F.Valeš, J.Lišková v úzké součinnosti s L.Pekařovou, autorkou metodických listů. Závěrečná editace informačních listů byla realizována Kateřinou Čopjakovou (redaktorkou týdeníku Respekt) v úzké součinnosti se členy pracovní skupiny, a to s cílem propojit jednotlivé tematické texty společnou ideovou linkou, jíž byly souvislosti a východiska incidentů v Litvínově Janově, též na základě oponentských posudků odborných garantů pedagogických metodiků. Aktivita 3: korektura, editace a grafické zpracování materiálů Zpracované materiály, tzn. informační listy, metodické listy a film, byly prezentovány na seminářích pro ŠMP a KŠMP (viz aktivita 7), na základě zpětných vazeb účastníků seminářů byly zjišťovány potřeby pedagogů a jejich podněty a připomínky, na jejichž základě byl úpraven obsah materiálů (příkladmo na základě opakovaně sdělené potřeby pedagogů po symbolice 5

6 neonacistů a zdrojích jejich prezentace je na DVD obsažen rámec základních symbolů využívaných neonacisty). Aktivita 5: příprava krátkých filmů pro DVD Byl zpracován film s titulem Pojďte s námi do Janova!, a to zabývající se incidenty v Janově jako příkladu nebezpečné aktivity neonacistů a jejich východisky, tj. situací a životem v sociálně vyloučené lokalitě. Film vychází ze situace v Janově, zároveň však zprostředkovává informace, které jsou přenositelné jak na jiné vyloučené lokality či skupiny ohrožené neonacisty, tak na jiné nebezpečné aktivity neonacistů a příznivců krajní pravice. Aktivita 6: výroba interaktivního DVD Veškeré výstupy projektu (informační listy a metodické listy, resp. sborník Pojďte s námi do Janova!, film Pojďte s námi do Janova!, přílohy zdroje, dokumenty, fotografie, symbolika) jsou zpracovány na DVD, jež bylo vydáno v souladu s projektem v nákladu 500ks a bude distribuováno jednak účastníkům seminářů, jednak zájemců, kteří se přihlásí realizátorovi projektu. Aktivita 7: kurz pro koordinátory ŠMP a ŠMP Celodenní semináře pro KŠMP a ŠMP se konali v termínech a , informace o jejich konání, resp. pozvánka byla distribuována ve spolupráci s Národním institutem dalšího vzdělávání, semináře byli plně obsazeny.cílem seminářů, který se odrazil v jejich obsahu, bylo zejména informovat ŠMP o připravovaných výstupech projektu a o postupech, jak je vhodně začlenit do výuky. 6

7 NEDÍVEJ SE ČERNOBÍLE, ANEB OSVĚTOU PROTI NESNÁŠENLIVOSTI Nedívej se černobíle rasismus škodí Tobě i Tvému okolí Trvání projektu: Projektové aktivity se zaměřovaly na osvětu proti nesnášenlivosti a aktivitám neonacistických a nacionálních skupin v ČR ve snaze zmírnit předsudky vůči příslušníkům romských komunit a jiných menšin, a to ve formě aktivit vzdělávacích cílených na děti a mládež a dále aktivity osvětových, resp. informačních. Klíčové aktivity projektu a jejich zhodnocení Debaty pro děti a mládež ve školách a nízkoprahových klubech, Klíčovými aktivitami projektu byly debaty pro děti a mládež ve školách a nízkoprahových klubech, přičemž jsme oproti loňskému roku rozšířili záběr našich aktivit také do severních a středních Čech, a to především z důvodu stoupajících aktivit ultrapravice v těchto regionech. žáci základních škol v Praze, Ústeckém a Středočeském kraji, klienti nízkoprahových klubů v Praze, celkem 298 dětí. Na 8 ZŠ jsme uspořádali 11 besed a 1 besedu v NPK. Besed se pořádala 5x pro děti 6. ročníků, 3x pro 7. ročník, 6x pro 8. ročník a stejný počet i pro 9. ročník. Semináře pro pedagogy Dále jsme uspořádali semináře pro pedagogy týkající se na jedné straně informovanosti o tématu nesnášenlivosti, na druhé straně doporučení nástrojů zapojení tématu do výuky, Plánovaný počet byl 40 osob, pro velký zájem jsme zvýšili počet účastníků dle maximální kapacity přednáškové místnosti v Informačním centru OSN. Celkem 65 účastníků. Zájem o účast na semináři byl však minimálně dvakrát vyšší. Výtvarná soutěž pro děti a mládež Rovněž byla vyhlášena výtvarná soutěž pro děti na základních školách na téma Nedívej se černobíle, vždyť svět je barevnej. Do soutěže se nakonec zapojilo 40 dětí s 26 obrázky. Jednalo se o děti ve věku od 11 do 17 let ze ZŠ v Mostě, Děčíně, Chomutově, Hvožďanech, Kladně a Kasejovicích. Vernisáže se účastnilo cca 50 lidí, zástupci NNO, autoři vítězných prací a jejich doprovod, zástupci IC OSN, členové komise apod. Vernisáž, která se konala ve spolupráci s IC OSN u příležitosti dne lidských práv, od 17 hodin, se však nepochybně vydařila. K slavnostnímu předávání cen se dostavili děti ze ZŠ v Chomutově a žák ze ZŠ v Děčíně, jež obsadil 3.místo. Termín vernisáže byl zvolen zcela záměrně na tento den. Nad rámec aktivity 7

8 jsme uspořádali také Setkání u kulatého stolu na téma Lidská práva po listopadu 89 v IC OSN, jež předcházelo samotné vernisáži. Tajný závod Cesta do neznáma Mezi nestandardní aktivity lze řadit tzv. tajný závod nebo-li cesta do neznáma určená romským i neromským dětem a jejich rodičům, jejíž cílem bylo neformálně působit na cílovou skupinu a pozitivně ovlivnit jejich vzájemné nahlížení. Děti se přesouvaly v týmech mezi jednotlivými stanovišti a na stanovištích plnily různé úkoly (např. nízké lanové překážky, komunikace pomocí vysílaček, lanovka, luštění šifer a hlavolamů, překonání různých úkolů s uměle vytvořeným handicapem, hledání indicií ve zřícenině, jízda na nafukovací kanoi po klidné vodní ploše, apod.). Na každém stanovišti musely rovněž získat indicii, která jim napoví, jakým směrem pokračovat k dalšímu stanovišti. Trať byla zhruba 4-6 km dlouhá. Záleželo především na tom, jak týmy vyhodnotí a rozluští indicie a zda se jim podaří dojít k cíli nekratší cestou. Po skončení závodu proběhlo vyhlášení výsledků a předání diplomů a drobných cen. Do vybraného tématu byly zapracovány motivy multikulturalismu, výchovy k toleranci, podnětů k respektování odlišností a spolupráce dětí navzájem. Díky zvolenému tématu Agenti budoucnosti The Prague mission se děti přenesly do fantazijního a tedy neznámého světa. Díky této zkušenosti měly možnosti zažít pocity, které zažívají členové minoritních komunit, byla jim tak dána možnost pochopit problémy, se kterými se příslušníci těchto komunit potýkají. Zvýšení informovanosti široké veřejnosti Pro pohlednicovou kampaň bylo zvoleno méně kontroverzní téma než v loňské kampani, jelikož jsme pro design pohlednic a samolepek využili náměty vítězných prací z výtvarné soutěže. Pokračovali jsme také ve zveřejňování odborných zpráv a komentářů na našich webových stránkách, též ve spojení s informační kampaní o jednotlivých aktivitách projektu. Realizaci projektu lze obecně považovat za vydařenou a úspěšnou. Plánované aktivity byly zrealizovány a bylo dosaženo očekávaných výsledků v rámci cílové skupiny. Nad rámec projektu se uskutečnily některé doplňující akce (např. medializace loňské pohlednicové kampaně Víš, co nosíš?, účast v pracovní skupině k problematice Hate crime), které dále podpořili účinnost kampaně. 8

9 Realizované projekty Sociální poradenství PODPORA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V prostorách Českého helsinského výboru je i nadále sociálně právní poradenské centrum. Sociálně právní poradenství je poskytováno v souladu s ustanovením zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Poradenské centrum ČHV však není právní poradnou, a to i přesto, že z velké části pracuje s výkladem právních norem. Odborné sociálně právní poradenství poskytované sociální poradnou je zásadně bezplatné. Poradenství je poskytováno : telefonicky, em a korespondenčně, osobní návštěvou Hlavní oblastí poradenství : Obsahem sociálně právního poradenství je pomoc v oblasti sociálního zabezpečení, důchodového pojištění, státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi a v oblasti životního a existenčního minima, zdravotní a sociální pojištění, bydlení, rodinné a partnerské vztahy, zaměstnanost / kariérové poradenství, majetkoprávní vztahy a náhrada škody, zdravotnictví, školství,vzdělávání, ochrana spotřebitele, občanské soudní řízení, veřejná správa. Cílovou skupinou poradenského centra jsou všechny věkové kategorie obyvatel. Nicméně největší počet dotazů, či žádostí o pomoc je z řad nezaměstnaných a následně z řad seniorů. Dotazovanou skupinou jsou převážně ženy.také výrazně přibývá žadatelů z řad zaměstnanců a to o pomoc při řešení pracovně právních problémů - ukončení pracovního poměru, různých druhů šikan (bossing, mobbing) apod. Senioři se ptají jak řešit, ale hlavně jak napsat závěť- co musí obsahovat, případně jak řešit různé konflikty se sousedy. Také přibývá z řad seniorů žádostí o pomoc při řešení, když jsou okradeni, ale i jak řešit exekuci. Exekuce řeší i mladší ročníky z důvodu množství půjček a následně neschopnosti splácet dluhy. Mnoho lidí řeší bytový problém vysoký nájem, 3měsíční kauce při pronájmu bytu, nezaměstnanost hledání pracovního místa, invalidní důchody apod. Statisticky bylo poradenství poskytnuto : 9

10 osobní návštěva 70 lidí, z toho 10 opakovaně telefonický dotaz : 58 korespondenčně : 6 em :

11 VĚZENSTVÍ V RÁMCI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Tento projekt se opět plně rozběhl ve druhé polovině roku 2009, kdy od července tohoto roku na něm začaly pracovat Veronika Zemanová a Petra Miholová. Obě na pozici právní konzultant. Komunikace probíhala s odsouzenými zejména prostřednictvím písemné korespondence. V ojedinělých případech jsme spolupracovaly také s rodinou odsouzených a to buď písemně dopisy a e- maily, telefonicky, ale též osobně v kanceláři ČHV. Obě zaměstnankyně pracovaly pouze jeden den v týdnu na osm hodin, tudíž nebylo možné uskutečnit osobní návštěvy klientů ve věznicích. I přes časové omezení každá vyřídila za zmíněných šest měsíců více jak 70 podnětů, celkem tedy kolem 150ti podnětů. Ke konci roku bylo patrné, že počet obdržených stížností roste, odsouzení si zase zvykli na to, že se mohou na ČHV se svými problémy obrátit. Základními a nejčastějšími komplikacemi VTOS v ČR, se kterými se nám klienti svěřovali, jsou: Nedostatečná až zanedbaná zdravotní péče Špatné hygienické podmínky, zejména u sociálního zařízení Kolektivní osobní prohlídky více odsouzených se v jedné místnosti svleče do naha a jsou jeden po druhém před sebou prohlíženi Umisťování nekuřáků spolu s kuřáky a to i přesto, že si podali žádost o umístění do nekuřácké části Diskriminace jak mezi odsouzenými, tak i ze strany vězeňské stráže, má různé formy: o Diskriminace Rómů o Diskriminace cizinců o Diskriminace tělesně i mentálně postižených Neinformovanost odsouzených, často ani neví, co mají udělat pro přemístění do jiné věznice, také se ptají na podmíněné propuštění a jeho podmínky Značná nezaměstnanost ve věznicích a s tím související růst dluhů odsouzených Propuštění z VTOS bez platných dokladů osobní totožnosti Umisťování odsouzených daleko od rodin a jiných blízkých osob Mimo výše uvedené jsme v rámci projektu Vězeňství navštívily i pár soudních řízení, kde jsme monitorovaly dodržování lidských práv před českými soudy. Dále jsme poskytly právní poradenství i dalším osobám, které se nenacházely ve VTOS. Nestalo se, aby se na nás někdo v daném období obrátil a my se jeho kauzou z právního hlediska nezabývaly. 11

12 Do dalších let bych doporučovala tento projekt oficiálně rozšířit o hlubší monitoring jak trestních řízení, tak i výkonu trestu odnětí svobody. Bylo by vhodné navštěvovat klienty ve věznicích a bezprostředně pozorovat podmínky, v jakých je tento dnes nejpřísnější trest vykonáván. Bylo by tak možné kvalitněji a rychleji vyřizovat žádosti odsouzených. Mimo to by samozřejmě muselo dojít i k rozšíření časovému, protože jeden den týdně je pro tento projekt velmi málo. V dalším bych odkázala na zprávu o současném stavu českých věznic, jíž jsem nedávno vypracovala a která pojednává o jednotlivých problémech českého vězeňství podrobněji. 12

13 Dárci a partneři v roce 2009 Poděkování Všem níže uvedeným upřímně děkujeme za finanční podporu našich aktivit. Zároveň bychom rádi poděkovali všem dobrovolníkům/cím, kteří věnovali svůj volný čas ve prospěch našich činností. Organizace: MPSV ČR MHMP MŠMT Úřad vlády ČR Úřad práce hl.m. Prahy Nadace: Nadace Preciosa Nadace O2 Nadace rozvoje občanské společnosti ze sbírky Pomozte dětem Nadace rozvoje občanské společnosti grantem z Islandu Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu Nadace Naše dítě Fórum dárců Jednotliví dárci: Mgr.Miroslav Krutina Ing. Petr Uhl PhDr.Libuše Šilhánová Mgr. Anna Šabatová Firmy: Firmy:Metrostav, a.s. bnt pravda & partner, v.o.s. MEIBES, s.r.o. Čermák Hořejš Matějka a spol. Petr Chrt tiskárna Maxima Reality Pražská plynárenská, a.s. Dobrovolníci a stážisti Blanka Hrdinová Spolupráce v roce

14 NNO & státní instituce Asociace mediátorů ČR, o.s., Asociace občanských poraden, o.s. Česká ženská lobby Český svaz žen, o.s. Člověk v tísni, o.p.s. EUROCHIPS International Network Against Cyber Hate Informační centrum OSN Kaleidoskop, o.s. Latvian Centre for Human Rights Liga lidských práv, o.s. Národní institut pro další vzdělávání Mosty, o.s., Občanská poradna Nymburk, o.s. Poradna pro uprchlíky, o.s. Pressweb Probační a mediační služba ČR Rozmarýna, o.p.s., Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. Spolek Šalamoun, o.s., Tolerance a občanská společnost, o.s. Úřad Městské části Praha 1 Úřad Městské části Praha 5 Vězeňská služba ČR, Vuste Envis, s.r.o., Externí firmy spolupracující s ČHV ASC Accounting, s.r.o. externí účetnictví ASC Accounting, s.r.o. mzdové účetnictví ACCOR, s.r.o. auditorská kancelář ČSOB, a.s. bankovní služby DJ Five HRaNA, s.r.o. grafické služby IKA DATA, s.r.o. správa počítačové sítě Markus Pape překladatel Mgr.David Doležal externí týmová supervize Monika Načeva a Martin Neal - agentura Petr Chrt tiskárna Přerost a Švorc auto, s.r.o. půjčování osobních aut Skyline a David Urban - agentura Symona Půhonná The Tchendos Tomáš Křivánek webmaster Josef Kováč taxi (přeprava dětí) Revizní komise ČHV Ing. Mária Jílková Ing.Arch. Olga Zárubová 14

15 Pracovníci ČHV v roce 2009 Zaměstnanci úřadu ČHV Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, PhD., výkonná ředitelka ČHV Olga Baslová, sociální pracovnice Markéta Kovaříková, sociální pedagožka Veronika Zemanová, právní poradkyně František Valeš, právník (ředitel do ) Alžběta Kolumpeková Kateřina Matulová Veronika Hanzlíčková Jana Lišková Předsednictvo ČHV Anna Šabatová, předsedkyně Libuše Šilhánová, místopředsedkyně Ivan Štampach, místopředseda Pavla Burdová-Hradečná Hana Havelková Marie Hradečná Jana Chržová Daniela Světlíková Monika Uzunoglu Zita Drdová Tomáš Netopil Alena Kubelková Kateřina Matulová Olga Zárubová Marie Jílková František Valeš Olga Fečová Vojtěška Lekavá Jaroslava Štamberková Externí spolupracovníci Aleš Navrátil Alexandra Uhlová Aneta Šarišská Dana Moree Eva Janebová Jana Lišková Jarmila Balážová Daniela Simandlová Lucie Zajícová Jaroslav Fiala Jitka Maulová Kateřina Čopjaková Klára Kalibová Kristina Diensbírová Lenka Pekařová Martin Rozumek Olga Tesařová Ondřej Cakl Petra Miholová Radka Steklá Tereza Vinická Viktor Piorecký Žofie Hradilková 15

16 Hospodaření ČHV v roce

17 17

18 18

19 19

20 20

červen 2014 Vážení přátelé, přišel čas předložit Vám výroční zprávu za rok 2014.

červen 2014 Vážení přátelé, přišel čas předložit Vám výroční zprávu za rok 2014. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Vážení přátelé, červen 2014 přišel čas předložit Vám výroční zprávu za rok 2014. Nebyl to lehký rok, v tom navázal na léta minulá. Pozice neziskových organizací a navíc těch, které

Více

TRIADA-Poradenské centrum, o.s.

TRIADA-Poradenské centrum, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 TRIADA-Poradenské centrum, o.s. Občanské sdružení založené v roce 2003 - registrace Ministerstva vnitra ČR č. VS/1 1/55713/03-R, IČ 266 47 486 Poskytovatel sociálních služeb registrace

Více

Vážení přátelé, vážení spolupracovníci,

Vážení přátelé, vážení spolupracovníci, VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské poradny Nymburk, o. s. za rok 2009 Vážení přátelé, vážení spolupracovníci, dovolujeme si Vám předložit zprávu o činnosti Občanské poradny Nymburk, o.s. za rok 2009. Chceme Vás informovat

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

Zpráva o činnosti. občanského sdružení IQ Roma servis

Zpráva o činnosti. občanského sdružení IQ Roma servis Zpráva o činnosti občanského sdružení IQ Roma servis 2008 IQ Roma servis, o. s. komplexní a profesionální služby pro sociálně vyloučené komunity IQ Roma servis, o. s. Sídlo organizace a sociální program

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

Tato výroční zpráva byla odsouhlasena Správní radou CPPT, o.p.s. dne 28.6.2007 Obsah Pár slov na úvod. 2 Historie, poslání a cíle společnosti 4 Struktura společnosti 5 Zprávy hlavních programů CPPT, o.p.s

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

Nikdo nesmí být napadán pro to, kým je.

Nikdo nesmí být napadán pro to, kým je. Nikdo nesmí být napadán pro to, kým je. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 O NÁS... 4 HISTORIE... 5 ČINNOST ORGANIZACE 2014... 8 Poradenská činnost... 8 Monitoring násilí z nenávisti a vzdělávání...

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Milí a vážení přátelé, je nám ctí, předložit Vám naši výroční zprávu za rok 2014. Rádi bychom tímto s Vámi sdíleli souhrn činností a údajů za uplynulý

Více

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450 TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) Orlí 20, Brno, 602 00, www.trialog-brno.cz, info@trialog-brno.cz, tel.: 542 221 501, fax: 542 221 502 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 3 Představení organizace...4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1064 ze dne 12.5.2015 k návrhu na udělení grantů v oblasti prevence kriminality v roce 2015 Rada hlavního města Prahy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. ROMEA, o. s. Nad Primaskou 38 118 00 Praha 10. Kancelář Žitná 49 110 00 Praha 1. http://www.sdruzeniromea.cz romea@romea.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. ROMEA, o. s. Nad Primaskou 38 118 00 Praha 10. Kancelář Žitná 49 110 00 Praha 1. http://www.sdruzeniromea.cz romea@romea. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ROMEA, o. s. Nad Primaskou 38 118 00 Praha 10 Kancelář Žitná 49 110 00 Praha 1 http://www.sdruzeniromea.cz romea@romea.cz [1] Zpracovali zaměstnanci ROMEA, o. s. Text Kolektiv ROMEA,

Více

Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55.

Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55. Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55.00006 Realizace: Sociotrendy výzkumná agentura (třetí etapa

Více

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger obecně prospěšná společnost Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 1228 dne 14. prosince 2013 Palackého 13/49, 702 00 Ostrava 68145209 CZ68145209 Mgr. Helenou Balabánovou, ředitelkou www.jekhetane.cz

Více

Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit

Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit Úvod Předkládaný materiál si neklade nárok na úplnost a popisované projekty jsou pouze určitým vzorkem z celé

Více

lll. Zpráva o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015

lll. Zpráva o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015 lll. Zpráva o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015 V Praze Leden 2015 Předkladatel: Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Odpovědný

Více

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský Vážení čtenáři, právě listujete výroční zprávou občanského sdružení Prev-Centrum, ve které Vám nabízíme pohled na minulý rok 2001, pro nás v mnohém významný. Prev-Centrum je občanské sdružení zabývající

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ str. 3 5 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA str. 6 8 Čajkovského 9, 586

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Výroční zpráva. za rok 2007. občanského sdružení Společnou cestou. Občanské poradenské centrum Jižní Město

Výroční zpráva. za rok 2007. občanského sdružení Společnou cestou. Občanské poradenské centrum Jižní Město Výroční zpráva za rok 2007 občanského sdružení Společnou cestou Občanské poradenské centrum Jižní Město Azylový dům pro matky a rodiny s dětmi Krizová pomoc Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Více

Vězeňský program Pardubice. Inovace metodiky

Vězeňský program Pardubice. Inovace metodiky Vězeňský program Pardubice Inovace metodiky OBSAH ÚVOD... 5 1 Vězeňský program Pardubice... 7 1.1 Základní informace o Vězeňském programu Pardubice... 7 1.1.1 Územní působnost programu... 7 1.1.2 Občanské

Více

výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti

výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti výroční zpráva 2007 Nadace rozvoje občanské společnosti Náklady na vydání této výroční zprávy jsou z 50 % financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky 2007 Naší vizí je

Více