Vzdìlávací obsah ke Školnímu vzdìlávacímu programu na rok Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdìlávací obsah ke Školnímu vzdìlávacímu programu na rok 2011-2013 Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345"

Transkript

1 Vzdìlávací obsah ke Školnímu vzdìlávacímu programu na rok Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345 Platnost od È.j.: 65/11

2 MOTTO: Svìt kolem nás svìt ve mnì Obecné cíle vzdìlávání: Rozvíjení dítìte a jeho schopnosti uèení (pøedpokladem je podpora tìlesného rozvoje a zdraví, spokojenost dítìte, rozvoj øeèi a chápání okolního svìta, podpora chuti získat nové poznatky, objevovat neznámé, rozvoj poznávacích a kreativních poznatkù, umìní správné reakce na zmìny a schopnosti vyrovnat se s nimi) Osvojení si základù hodnot, na nichž je založena naše spoleènost (pøedpokladem je možnost poznat takové hodnoty jako je individuální svoboda, rovnost všech lidí, solidarita se slab ými, péèe o druhé a ohled na jiné, možnost pøispívat k pøedávání kulturního dìdictví, jeho hodnot, tradic, rozvoj schopnosti komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na èinnostech a rozhodnutích, vedení k sociální soudržnosti, pøípravì na život ve spole ènosti, k porozumìní její rozdílnosti) Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost pùsobící na své okolí (pøedpokladem je poznání sebe sama a vlastních zájmù, možností a potøeb, získání zdravé sebedùvìry a sebevìdom í, zájem podílet se na spoleèném životì a èinnostech ve škole i v rodinì, poznat možnost ovlivnit svou životní situaci, možnost jednat svobodnì, ale s odpovìdností za své èiny)

3 Tematické bloky To jsem já a) Škola nás volá. b) Mám kamarády? c) Tady jsem doma. Nauèit dìti vnímat a pøijímat prostøedí v mateøské škole, seznámit se se zamìstnanci mateøské školy, s novými kamarády a s pravidly vzájemného chování. Pøi respektování individuality dítìte nauèit je i respektovat druhé. Pøibližovat dítìti prostøedí, ve kterém žije. Seznamovat dìti se základními bezpeènostními návyky (vùèi sobì i ostatním). Oèekávané výstupy: Zvládat jednoduchou sebeobsluhu, základní hygienické a zdravotnì preventivní návyky a p racovní úkony (osobní hygiena, postarat se o sebe a své vìci, umìt stolovat, udržet po sobì poøádek,...). Dítì a jeho psychika Jazyk a øeè - Umìt se domluvit, vést rozhovor. Nauèit se rozlišovat nìkteré obrazné symboly (piktogramy), porozumìt jejich významu. Poznávací schopnosti, myšlenkové operace*) Poznat a pojmenovat, èím je obklopeno. Sebepojetí, city, vùle Nauèit se odlouèit od blízkých. Navazovat kontakty s dospìlým, kterému je svìøeno do péèe, pøekonat stud, komunikovat s ním a respektovat ho; bez zábran se nauèit komunikaci i s druhým dítìtem. Nauèit se dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla na tøídì. Adaptovat se na život ve škole. Zaèlenit se do tøídy mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnos ti, schopnosti a dovednosti. Nauèit se bezpeènì orientovat v novém prostøedí. adaptaèní režim pro nové dìti sezámení s mateøskou školou a jejími zamìstnanci vycházky do okolí mateøské školy vytvoøení herních pravidel komunitní a komunikativní kruhy

4 2.Putování do podzimního království s veverkou Zrzeèkou Na poli. Na zahradì. V lese-stromoví skøítci pøicházejí. Týden duchù. Seznamování dìtí se živou a neživou pøírodou, s jednoduchými pracovními èinnostmi. Vìdomì využívat všech smyslù, zámìrnì pozorovat, všímat si. Oèekávané výstupy: Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslù. Dítì a jeho psychika Jazyk a øeè pojmenovat vìtšinu toho, èím je obklopeno. Porozumìt slyšenému. Poznávací schopnosti, myšlenkové operace*) Postupovat a uèit se podle pokynù a instrukcí. Soutøedit se na èinnost a udržet pozornost. Sebepojetí, city, vùle Soustøedit se na èinnost a její dokonèení, prožívat radost ze zvládnutého a poznaného. Uvìdomovat si svá práva ve vztahu k druhému, pøiznávat a respektovat je i u druhých; nauèit se odmítnout nepøíjemnou komunikaci. Uplatòovat návyky spoleèenského chování ve styku s dospìlými i s dìtmi (poprosit, podìkovat, pozdravit, nechat druhého domluvit,...). Nauèit se domluvit na spoleèném øešení. Nauèit se zvládat bìžné èinnosti a požadavky kladené na dítì, jednoduc hé praktické situace Den zvíøat návštìva záchranné stanice pro zranìná zvíøata v Jaromìøi vycházky do pøírody (autentické pozorování zmìn) práce na školní zahradì (úklid na podzim), ochutnávka ovoce ze šk. zahrady, popø. výroba ovocných salátù, ohýnek opékání jablek a brambor,... Oslava Dne stromù (20.10.) využití knih o pøírodì svátek Halloween, svátek Dušièek alternativní výukový program v muzeu v È.Skalici

5 3.Pøichází advent a) Slunko, déš a plískanice, Svatý Martin. b) Moje tìlo a zdraví. c) Zaèíná èas adventní. Seznamovat dìti s pøírodními vlivy, zmìnami a dìji vzhledem k roènímu období. Nauèit je poznávat lidské tìlo a jeho èásti; dovést je k poznatku pochopení dùvodu, proè si každý musí chránit svoje zdraví. Mít povìdomí o kulturním dìní v okolí dítìte. Oèekávané výstupy: Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci. Nauèit se pojmenovávat èásti tìla a nìkteré orgány, znát jejich funkci. Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí. Mít povìdomí o významu zdravé výživy. Dítì a psychika Jazyk a øeè Umìt formulovat otázky, odpovídat, slovnì reagovat. Uèit se nová slova a aktivnì je používat. Umìt popsat situaci (skuteènou i podle obrázku). Poznávací schopnosti a myšlenkové operace*) Uèit dítì pøemýšlet, vést jednoduché úvahy a umìt to také vyjádøit. Sebepojetí, city, vùle Nauèit se vyjadøovat svùj souhlas, èi nesouhlas. Nauèit se rozhodovat o svých èinnostech. Respektovat pøedem vyjasnìná a pochopená pravidla. Uplatòovat své individuální potøeby, pøání a práva s ohledem na druhého, uèit se øešit konflikt dohodou, pøijímat a uzavírat kompromisy. Utvoøit si základní dìtskou pøedstavu o pravidlech chování a spoleèenských normách, co je a není s nimi v souladu. Uvìdomovat si nebezpeèí, se kterým se mùže v okolí setkat, mít povìdomí o tom, jak se chránit. Všímat si zmìn a dìní v okolí. vycházky do pøírody, pozorování, sbìr pøírodnin a podzimních plodin, sušení pracovní odpoledne s rodièi z nasbíraných pøírodnin námìtové hry (Na lékaøe, Na kuchaøe co je zdravé?,...), didaktické hry (pracovní listy, obrazový materiál, encyklopedie,...) oslava svátku sv. Martina (11.11.) seznamování s Adventním èasem (využití knih z školní knihovny Nenuda, Vánoèní ètení, Advent,...) návštìva galerie

6 4.Tìšíme se na Ježíška a) U nás doma s Mikulášem. b) Pùjdem spolu do Betléma je nám spolu dobøe. Posilovat a podporovat dìtská pøátelství a vztahy mezi ostatními (dítì -dítì, dítì-dospìlý). Nauèit dìti myslet i na druhé (nejen na dìti, ale i na zvíøata ve volné pøírodì). Seznamovat dìti s našimi kulturními tradicemi. Uèit dìti rùzným druhùm dorozumívání a vzájemného kontaktu (øeè, gesta, zvuky, písmena, èísla...), sdìlování (divadlo, knihy,...). Oèekávané výstupy: Uèit se zachovávat správné držení tìla. Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby tìla, sladit pohyb s rytmem a hudbou. Uèit se zacházet s jednoduchými hudebními nástroji. Dítì a jeho psychika Jazyk a øeè Vyjadøovat samostatnì a smysluplnì myšlenky, nápady, pocit y ve vhodnì formulovaných vìtách. Nauèit se zpamìti krátké texty (písnièky, øíkanky,...). Poznávací schopnosti a myšlenkové operace*) Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové vìci. Vìdomì užívat všech smyslù, zámìrnì pozorovat, všímat si. Sebepojetí, city, vùle Prožívat a dìtským zpùsobem projevovat, co cítí, snažit se ovládat. Tìšit se z hezkých a pøíjemných zážitkù. Respektovat potøeby jiného dítìte, dìlit se s ním o hraèky, pomùcky,...rozdìlit si úkol; vnímat, co si druhý pøeje, èi potøebuje, vycházet mu vstøíc. Chovat se a jednat na základì vlastních pohnutek, ale i s ohledem na druhé. Porozumìt bìžným neverbálním projevùm citových prožitkù a nálad druhých. Dodržovat pravidla her i jiných èinností. Mít povìdomí o širším spoleèenském, pøírodním a kulturním prostøedí i o jeho dìní v rozsahu praktických zkušeností a praktických ukázek. oslava svátku sv. Barbory (4.12.) mikulášská besídka vánoèní besídka, popø.vánoèní posezení s rodièi vyrábìní výrobkù na humanitární akce vánoèní divadlo dárky pro zvíøátka péèe o krmítka u MŠ (po celou zimu), krmení lesní zvìøe (suché peèivo, nasbírané podzimní plody) návštìva vánoèní výstavy peèení cukroví

7 5.Paní zima jede a) Poznávání kouzla zimy s veverkou Zrzeèkou. b) Kamarádi v nouzi (zvíøátka). c) Pùjdu k zápisu ( pøedškolní dìti). d) Radujme se, sníh je bílá peøina v bludišti stop. Uèit dìti lidovým zvykùm (Tøi králové). Poznávání pøírodních jevù a souvztažností (zamrzlá okna, sníh taje v teple,...). Seznamování dìtí s prostorovými pojmy, elementárními matematickými souvislostmi. Podporování u dìtí zdravých životních návykù (napø. sportovat jde i v zimì). Oèekávané výstupy: Zvládat základní pohybové dovednosti v rùzném prostøedí (pohyb na snìhu a ledu). Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku. Mít povìdomí o významu aktivního pohybu. Nauèit se zacházet se sportovním náèiním. Dítì a jeho psychika Jazyk a øeè Správnì vyslovovat, ovládat tempo, intonaci a dech. Poznat nìkterá písmena a èíslice; poznat napsané své jméno. Poznávací schopnosti a myšlenkové operace*) Vìdomì využívat všech smyslù, zámìrnì pozorovat, všímat si nového, zmìnìného,... (skupenství vody). Chápat základní èíselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potøeby je používat. Chápat prostorové pojmy. Sebepojetí, city, vùle Ve známých a opakujících se situacích (kterým dítì r ozumí) ovládat svoje city a pøizpùsobovat své chování. Zachytit a vyjádøit své prožitky (slovnì, hudbou, výtvarnì,...). Uvìdomovat si své možnosti i limity. Nauèit se spolupracovat s ostatními. Zachycovat skuteènosti ze svého okolí a vyjadøovat své pøedstavy pomocí rùzných výtvarných dovedností a technik. Pøipomenutí pravidel chování a spoleèenských norem (pøi hrách, soutìženích, ve vztahu k ostatním dìtem,...). Porozumìt pøirozenosti a samozøejmosti zmìn, pøizpùsobovat se jim (zmìny kolem nás). procházky zimní pøírodou, krmení lesní zvìøe (nasbírané podzimní plody, suché peèivo,...) pokusy se snìhem a ledem, pozorování rùzných skupenství vody provozování zimních sportù a radovánek (vè.bruslení pøedškolákù) návštìva ZŠ pøedškoláky opakování znalostí a vìdomostí pøed zápisem do ZŠ

8 6.Objevujeme svìt kolem nás a) Hádej, èím jsem (masopust, karneval). b) Co dìláme celý den a celý rok. c) Království vzduchu všechno lítá, co má køídla, vítr umìlec. Uèit dìti druhùm zamìstnání a lidské práce, role (uplatnìní) v lidské spoleènosti. Uèit dìti rozlišovat rùzné druhy materiálù a jejich vlastnosti (kov, pøí rodní materiály, sklo, nerosty,...). Nauèit dìti pochopit elementární èasové pojmy a souvislosti. Uèit dìti pøijímat rozmanitost pøírody, øád; pochopit její dùležitost. Seznamovat je s bìžnými vìcmi kolem nás. Uèit dìti poznávat další druh zvíøat ptáky. Naproti tomu koho dalšího mohou najít na obloze (letadla, draky,...). Oèekávané výstupy: Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby tìla, sladit pohyb s rytmem a hudbou. Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpìvem. Nauèit se zacházet s pøedmìty denní potøeby. Dítì a jeho psychika Jazyk a øeè Utváøet jednoduché rýmy. Poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma, antonyma. Chápat slovní vtip a humor. Uèit se nová slova. Aktivnì je používat. Poznávací schopnosti a myšlenkové operace*) - Poznat a pojmenovat vìtšinu toho, èím je dítì obklopeno. Nauèit se nazpamì krátké texty, úmyslnì si zapamatovat a vybavit. Vyjadøovat svou pøedstavivost a fantazii v tvoøivých èinnostech i ve slovních výpovìdích. Chápat elementární èasové pojmy. Sebepojetí, city, vùle Tìšit se z hezkých a pøíjemných zážitkù. Uvìdomovat si pøíjemné a nepøíjemné citové prožitky. Umìt zorganizovat hru. Porozumìt bìžným projevùm vyjádøení emocí a nálad. Spolupracovat s ostatními. Vyjadøovat se prostøednictvím hudebních a hudebnì pohybových èinností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zpìv, hra na jednoduché nástroje, vyjádøení rytmu,...). Zacházet šetrnì s vlastními i cizími pomùckami, hraèkami, pøedmìty denní potøeby, s knížkami,... Vnímat, že svìt pøírody i lidí má svùj øád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekoneènì pestrý a rùznorodý. didaktické hry, námìtové hry na øemesla, tøídìní materiálù podle druhu využití didaktických pomùcek exkurze - Kde pracují máma s tátou (popø. dospìlí), návštìva Zverimexu pohádky, básnièky, písnièky o roèních obdobích nebo mìsících, popø. dnech v týdnu,... - tato èást prolíná celým rokem výroba masek odpoledne s rodièi maškarní rej návštìva policistù

9 7.Pojïte s námi do pohádky a) Zelené vlasy dìda Vševìda (jaro). b) Jdeme z pohádky do pohádky - kniha, studnice moudrosti. c) Vodní království a vodní breberky. Seznamovat dìti se zmìnami na jaøe. Na pøíkladech z literatury uèit dìti pochopit lidské vlastnosti a dovednosti, pøirozenou rùznost lidí a jejich chování. Uèit dìti koho a co najdou v blízkosti vody a pod vodou. Oèekávané výstupy: Zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orienta ci, bìžné zpùsoby pohybu v rùzném prostøedí. Vìdomì napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a pøizpùsobit jej podle pokynu. Dítì a jeho psychika Jazyk a øeè Projevovat zájem o knížky, soustøedìnì poslouchat èetbu, hudbu, sledovat divadlo. Sledovat vyprávìní pøíbìhu, pohádky. Poznávací schopnosti a myšlenkové operace*) - Øešit úkoly, problémy, a situace, myslet kreativnì, pøedkládat nápady. Zamìøovat se na to, co je z poznávacího hlediska dùležité (spoleèné èi podstatné znaky, podoba x rozdíl, vlastnosti pøedmìtù èi jevù, jejich vzájemné souvislosti). Sebepojetí, city, vùle - Být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k pøírodì i k vìcem. Chovat se obezøetnì pøi setkání s neznámými dìtmi, dospìlými, v pøípadì potøeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i druhé). Uvìdomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neoèekávanì, proti pravidlùm, a tím ohrožovat pohodu a bezpeèí druhých, odmítat spoleèensky nežádoucí chování. Vyjadøovat se pomocí hudby a hudebnì pohybových èinností. Osvojit si elementární poznatky o okolním prostøedí, využitelné pro další uèení a životní praxi. oslava Dne vody (22.3.) Otevírání studánky oslava Mezinárodního dne divadla (27.3.) pozorování ve volné pøírodì, ztvárnìní prožitkù (výtvarné, hudební,...) návštìva mìstské knihovny, prodejny knih mìsíc knihy oslava Mezinárodního dne knihy (2.4.) námìtové a didaktické hry ( Na knihaøe,...), práce s encyklopediemi a knihami o pøírodì vycházky k øece Metuji

10 8.Putování do jarního království a) Poznáváme domácí zvíøata a jejich mláïata. b) Zajíèek má nový domov (velikonoce). c) Království zemì: krtkova domácnost, pøilétají èarodìjnice. Nauèit dìti pøirozenou formou poznávat další druhy zvíøat domácí, volnì žijící; jejich rodinu. Nauèit dìti koho a co najdou na zemi a pod zemí (další druhy brouci, ještìrky,...). Uèit dìti základním vlivùm èlovìka na životní prostøedí. Oèekávané výstupy: Mít povìdomí o významu péèe o èistotu a zdraví. Zachovávat správné držení tìla. Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslù. Dítì a jeho psychika Jazyk a øeè Sluchovì rozlišovat zaèáteèní a koncové slabiky a hlásky ve slovech. Vyjadøovat samostatnì a smysluplnì myšlenky, nápady, pocity ve vhodnì zformulovaných vìtách. Poznávací schopnosti a myšlenkové operace*) - Nalézat nová øešení nebo alternativní k bìžným. Vnímat, že je zajímavé se dozvídat nové vìci, využívat zkušeností k uèení. Chápat prostorové pojmy, orientovat se v prostoru i rovinì. Sebepojetí, city, vùle Vyjádøit svùj souhlas èi nesouhlas, odmítnout se podílet na nedovolených èi zakázaných èinnostech,...být citliví ve vztahu k živým bytostem, k pøírodì i k vìcem. Porozumìt bìžným projevùm vyjádøení emocí a nálad. Pøijímat a uzavírat kompromisy, øešit konflikt dohodou. Vnímat umìlecké a kulturní podnìty, pozornì poslouchat, sledovat, hodnotit svoje zážit ky. Zachycovat skuteènosti ze svého okolí a vyjadøovat své pøedstavy pomocí rùzných technik a dovedností. Porozumìt, že zmìny jsou pøirozené a samozøejmé (že se vše kolem mìní a vyvíjí), že se zmìnami v životì je tøeba poèítat. návštìva statku, návštìva ekologického centra vycházky do pøírody práce s literaturou, komunitní kruhy úklid okolo MŠ oslava Mezinárodního dne ptactva (1.4.) oslava velikonoc oslava Dne Zemì (21.4.)

11 9.Kolik je na svìtì krás a) Sluneèní království - co dokáže slunce, naše planeta. b) Máme se rádi s mámou a tátou. c) Jedeme na výlet (dopravní výchova). Posilování a podporování lásky k nejbližším. Seznamovat dìti s další planetou naší soustavy sluncem a s jeho vlivem na naši Zem. Vytváøet u dìtí povìdomí o naší planetì. Seznamovat dìti s rùznými druhy dopravy, uvìdomovat si její vliv na pøírodní prostøedí, na zvíøata, kteøí žijí s námi. Oèekávané výstupy: Umìt zacházet s bìžnými pracovními pomùckami, drobnými nástroji, hudebními nástroji. Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí. Dítì a jeho psychika Jazyk a øeè Umìt správnì vyslovovat, ovládat tempo, dech, i intonaci. Umìt pojmenovat vìtšinu toho, èím je dítì obklopeno. Poznávací schopnosti a myšlenkové operace*) - Nauèit se nazpamì krátké texty, úmyslnì si zapamatovat a vybavit. Sebepojetí, city, vùle Pøijímat pozitivní ocenìní (popø.i neúspìch), uèit se hodnotit svoje pokroky. Tìšit se z hezkých a pøíjemných zážitkù. Umìt pøirozenì a bez zábran komunikovat s druhým dítìtem. Umìt se bránit projevùm násilí, ponižování a ubližování. Pochopit, že každý má ve spoleèenství svou roli, podle které je tøeba se chovat (rodina, tøída, herní skupina,...). Chovat se k druhým zdvoøile, s úctou k jejich osobì, vážit si jejich práce. Mít povìdomí o významu životního prostøedí pro èlovìka. Rozlišovat aktivity, které okolnímu prostøedí prospívá a které mu škodí (umìt na nì upozornit). oslava Dne slunce (3.5.) oslava Mezinárodního dne rodiny (15.5.) oslava svátku matek (druhá kvìtnová nedìle) práce s knihami vycházky do pøírody, pozorování pozorování dopravy ve mìstì (nádraží, køižovatka) pokusy, pozorování práce s encyklopediemi

12 10.Putujeme do letního království a) Kamarádi celého svìta. b) Bludièka Civilizace. c) Louèení s veverkou Zrzeèkou. Uèit dìti poznávat další období v roce, rostliny v tomto období. Uèit dìti poznávat další národy, jiné zemì a jejich kulturu, rozmanitost a rùznorodost lidí. Dovést dìti k poznání, že svým chováním a jednáním si lidé naší Zemì tvoøí svoje prostøedí a nepøímo se tak podílejí na vlivu na své zdraví. Nauèit dìti schopnosti zhodnotit svoji práci (celoroèní). Upozoròovat dìti a nauèit je vnímat nebezpeèí, která je mohou potkat pøi hrách, o prázdninách, kdykoli a kdekoli. Oèekávané výstupy Mít povìdomí o nìkterých zpùsobech ochrany osobního zdraví. Zvládat zdravotnì preventivní návyky (postarat se o sebe a své vìci, v letním období pøijímat více tekutin, pøed pobytem na slunci se chránit ochrannými krémy,...). Dítì a psychika Jazyk a øeè Umìt sledovat oèima zleva doprava. Umìt porozumìt slyšenému, umìt formulovat otázky, hodnotit, slovnì reagovat, popsat situaci. Poznávací schopnosti a myšlenkovéoperace*) Umìt pøemýšlet a vést jednoduché úvahy. Chápat základní èíselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti. Umìt øešit problémy, pøedkládat nápady. Sebepojetí, city, vùle Umìt prožívat radost ze zvládnutého, poznaného. Uvìdomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadøovat je. Chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu pøestože je každý jiný (vypadá jinak, chová se jinak,...) Pochopit, že každý má své spoleèenství (jiné národy), ale že všichni tvoøíme jednotu (lidé na celé Zemi), která mùže naše prostøedí chránit, èi poškozovat. Uvìdomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neoèekávatnì, proti pravidlùm a tak ohrožovat bezpeèí druhých; umìt odmítat toto chování. Pomáhat peèovat o okolní životní prostøedí (chránit pøírodu a tvory v ní, nakládat vhodným zpùsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytváøet pohodu prostøedí, ). oslava Dne dìtí (1.6.) oslava Svìtového dne životního prostøedí (5.6.) akademie pro rodièe, rozlouèení s pøedškoláky toulky letní pøírodou projekt podporující zdraví bezpeènostní pohádky a písnièky *)Pozn.Poznávací schopnosti a myšlenkové operace = Poznávací schopnosti a funkce, pøedstavivost a fantazie, myšlenkové operac e.

13 Plánované akce školy Název akce PODZIM Návštìva záchran.stanice pro zranìná zvíøata Alternativ.vzdìl.progr.pro dìti v Èeské skalici Jak krtek ke kalhotkám pøišel Školní akce Veverèiny oøíšky I. Podzim v MŠ ohýnek, opékání brambor ze školní zahrady Tvoøení z pøírodnin akce s rodièi Sbìr lesních plodù, návštìva obory Týden duchù Plavecká výuka pro pøedškoláky Ukázka canisterapie Indiánské toulky ZIMA Vystoupení v Domovì dùchodcù - sboreèek Mikuláš v MŠ ve spolupráci s D Náchod Peèení vánoèního cukroví Spoleèné odpoledne s rodièi Vánoèní aranžmá Vánoèní besídka u stromku s dárky a pohoštìním Návštìva vánoèní výstavy Návštìva pøedškolákù v ZŠ Komenského Karnevalové veselí se soutìžemi Školní akce Veverèiny oøíšky II. Bruslení s pøedškoláky Akci zajistí A.Kosinková, L.Klempárová A.Kosinková, L.Klempárová A.Kosinková J.Pøibylová Tøídní uèitelky Tøídní uèitelky L.Kozlová L.Klempárová A.Kosinková A.Kosinková J.Pøibylová J.Pøibylová Tøídní uèitelky Tøídní uèitelky L.Klempárová Tøídní uèitelky Uèitelky 3. tøídy L.Perháèová, L.Kozlová A.Kosinková L.Klempárová JARO Vítání jara dopolední akce Na tøídách Návštìva zahradnictví Tøídní uèitelky Návštìva pozemkù se zvíøaty ZŠ Komenského I.Blahová Školní akce - Èarodìjnice L.Perháèová, L.Kozlová Školní akce Veverèiny oøíšky III. A.Kosinková Pohádkový les ekologická akce D Náchod Dìtská akademie J.Pøibylová-místnost Uèitelky - program Oslava MDD Indiánské sportovní dopoledne I.Blahová, A.Kosinková Návštìva požárníkù a policie, nácvik evakuace I.Blahová Výlet do Ekoparku v Broumovì A.Kosinková, L.Klempárová ètyødenní poznávací výlet do Malé Úpy L.Klempárová, A.Kosinková

14 LÉTO Návštìva Ratiboøic, popø.oživlá škola v Èeské Skalici Návštìva pohádky MŠ Kramolna Návštìva jiných MŠ Návštìva koncertu žákù ZUŠ Školní akce Veverèiny oøíšky IV. Hudební pøedstavení pro dìti z jiných MŠ - sboreèek Vystoupení pro Domov dùchodcù - sboreèek Poèítání oøíškù s veverkou - hodnocení celoroèní práce Rozlouèení se školáky opékání párkù, pøespání v MŠ L.Klempárová L.Klempárová Tøídní uèitelky L.Klempárová A.Kosinková J.Pøibylová J.Pøibylová A.Kosinková Uèitelky 3.tøídy JINÉ AKCE KONANÉ BÌHEM ŠK.ROKU Návštìva loutkové scény v Náchodì Návštìva divadla Beránek Návštìva výstav v galeriích a na zámku v Náchodì Divadelní pøedstavení v MŠ Vítání obèánkù Úèast na náchodské Prima sezónì Návštìva v MŠ divadelními spoleènostmi se svými pohádkami (Divadel.agentura L.Frištenské, L.Heligerová, Divadel.agentura Ulbertová, R.aJ.Mokrošovi, Divadélko K.Èapka,) L. Klempárová Dle nabídky Dle nabídky L.Perháèová Uèitelky 3.tøídy L.Klempárová, J.Pøibylová L.Klempárová

15 E V A L U A C E Systém vnìjší evaluace Hodnocení školy rodièi dotazníky akce pro rodièe s dìtmi èasový rozvrh: v pololetí, na konci školního roku dotazníky, spoleèné akce prùbìžnì bìhem školního roku cíl: zjištìní spokojenosti s materiálním vybavením, hygienickým vybavením, s prací pedagogù i ostatních zamìstnancù, s plánovanými aktivitami a vzdìlávací nabídkou, se spoluprácí s rodinou, s klimatem školy, s informovaností, získání dalších podnìtù Hodnocení základní školou úèast pedagoga MŠ pøi zápisu do 1.tøíd Hodnocení školy ÈŠI a jinými veøejnými institucemi výsledkem jsou zprávy o probìhlé kontrole na našem zaøízení Systém vnitøní evaluace Hodnocení pedagogickými zamìstnanci dotazníky porady tøídní hodnocení èasový rozvrh: dotazníky na konci školního roku, porady 1x za mìsíc, tøídní hodnocení pøi poradách, popø. ústnì prùbìžnì cíl: zjištìní spokojenosti s materiálním a technickým vybavením, s klimatem v MŠ, se vzdìlávací nabídkou pro pedagogické pracovníky, s výsledky vlastní práce s dìtmi, se školními akcemi a výsledky vzdìlávání v naší MŠ, získání dalších podnìtù

16 Hodnocení nepedagogickými zamìstnanci dotazníky porady èasový rozvrh: dotazníky na konci školního roku, porady dle potøeby, popø. ústnì prùbìžnì cíl: zjištìní spokojenosti s materiálním a technickým vybavením, s klimatem v MŠ, získání dalších podnìtù Hodnocení dìtmi výtvarnými pracemi slovní hodnocení Toto vyhodnocování probíhá prùbìžnì celý školní rok. Cíl: zjistit klima MŠ z pohledu dìtí, spokojenost dìtí, jejich pokroky a rozvoj Další nedílnou souèástí vnitøní evaluace jsou hospitace (cíl, èasový rozvrh viz Hospitaèní plán). Evaluace dìtí U každého dítìte je zavedeno portfolio dítìte, které vystihuje vývoj dìtské kresby, dále ostatní dìtské práce a hodnotící list s údaji o pokrocích ve vývoji dítìte. Všechny tyto materiály slouží k zpìtné vazbì pøi hodnocení dítìte uèitelkou. Manuál EVALUACE = proces prùbìžného vyhodnocování procesu vzdìlávání a jeho výsledkù, který je realizován systematicky a pravidelnì a jehož výsledky jsou v praxi smysluplnì využívány. Probíhá na úrovni školy nebo tøídy. Mùže být vnitøní (autoevaluace) i vnìjší. Je tøeba si uvìdomit: Proè hodnotíme? Co máme zhodnotit? Co se chceme dozvìdìt? Jak hodnocení ovlivní naši další èinnost?

17 To znamená, že hodnocení není samoúèelné, ale jeho zjištìní poskytnou kvalitní a objektivní zpìtnou vazbu. V pedagogické práci uèitelky - dvì základní hodnotící roviny: Jak já, jako uèitelka, hodnotím svoji práci. Zde zjiš uji, zda výsledky mojí práce odpovídají mým pøedstavám, základnímu smìøování, vìnovanému úsilí. V tomto pøípadì tedy uèitelka hodnotí, zda dosahuje èi nedosahuje stanovených cílù - jak v prùbìhu urèité etapy (tématického bloku, projektu), tak po jeho skonèení. Uèitelka hodnotí vzdìlávací výsledky jednotlivých dìtí. Tedy zda cíle, které jsem si stanovila pro celou skupinu jsou (a do jaké míry) naplòovány jednotlivými dìtmi. Obì tyto roviny velmi úzce souvisejí - moje hodnocení skupiny dìtí je pøeci obrazem hodnocení jejich jednotlivcù. Kvalitu celkové èinnosti MŠ, zejména jejího hlavního poslání - èinnosti výchovnì-vzdìlávací ovlivòuje øada aspektù. Je to kvalita podmínek personálních, manažerských, materiálních, organizaèních, psychohygienických a životosprávních. Ovlivòuje je i kvalita plánování (programování, projektování), kvalita naplòování zvolených cílù a ve finále kvalita výsledkù výchovnì-vzdìlávací èinnosti. Zásady Dùležitou zásadou je zachování tøí postupných, stále se opakujících krokù, které je vhodné realizovat ve spolupráci s kolegyní, pedagogickým kolektivem, ale èásteènì i s dìtmi, rodièi... Nauèit se uvìdomovat si nedostatky (pøipustit, že vùbec nìjaké dìláme). Tzn. uèit se postupnì nalézat a pojmenovat zejména to, co se nám nedaøí, kde si nejsme zcela jisti, nebo co nám (tøeba i ze zcela neznámých pøíèin) vadí, neladí a èasto se nám to daøí jen obtížnì slovnì vyjádøit. Nedostatky (snadnìji ve spolupráci s kolegyní, pedagogickým kolektivem) najít a konkrétnì je pojmenovat. Odhalení a konkrétní pojmenování pøíèin - proè tomu tak je. Tzn. neustále porovnávat zejména s cíli, podmínkami i riziky RVP PV, nezapomínat ani na oblast organizace (plynulé, pøirozené) a spolupráce. Zvolení nových, úèinnìjších postupù. Ty je nutno znovu zpìtnì ovìøovat a následnì vyhodnocovat. Systém evaluaèních procesù: Vnìjší: hodnocení ze strany rodièù, hodnocení ze strany pedagogù ze ZŠ, hodnocení ze strany ÈŠI, hodnocení za strany zøizovatele, hodnocení dalšími odborníky Vnitøní: hodnocení ze strany pedagogických zamìstnancù,

18 pøípadné hodnocení za strany dìtí. Další: evaluace dítìte Mateøská škola by mìla vyhodnocovat svou práci komplexnì. Ke komplexnímu vyhodnocování práce mateøské školy v praxi je zapotøebí zamìøit evaluaci na následující oblasti: - naplòování cílù programu - kvalita podmínek vzdìlávání - zpùsob zpracování a realizace obsahu vzdìlávání (zpracování a realizace integrovaných blokù) - práce pedagogù (vèetnì jejich sebereflexe) - výsledky vzdìlávání. Evaluace mùže probíhat na úrovni školy èi na úrovni tøídy. Mùže ji provádìt øeditelka školy, pedagogický sbor i každý jednotlivý pedagog. Øeditelka mùže vyhodnocovat nejen práci druhých, ale také svoji vlastní. Konkrétní kritéria pro vyhodnocování všech oblastí, které jsou pøedmìtem evaluace, mohou být odvozena z požadavkù na pøedškolní vzdìlávání vyjádøených v RVP PV. Má-li být evaluace skuteènì funkèní, je zapotøebí sbírat, zpracovávat a využívat informace pravidelnì a systematicky. Mateøská škola, resp. pedagog, by si proto v rámci tvorby vlastního školního programu mìli vytvoøit svùj systém evaluace. Tento systém, resp. program vnitøní evaluace konkrétní mateøské školy, má být popsán ve školním vzdìlávacím programu. Má popisovat pravidla, pro podle nichž bude škola postupovat. Pedagogové by si mìli stanovit: - pøedmìt evaluace (co všechno budou v mateøské škole sledovat, na které konkrétní jevy se ve vyhodnocování zamìøí) - techniky evaluace (jakými formami, metodami, jakým zpùsobem budou dané jevy vyhodnocovat) - èasový plán (konkrétní termíny, èi frekvenci, s jakou budou v jednotlivých pøípadech vyhodnocování provádìt) - odpovìdnost pedagogù (kdo bude za co zodpovìdný).

19 Plán metodického vedení dalšího vzdìlávání Plán metodického vedení dalšího vzdìlávání uèitelek vzdìlávání týkající se rozvoje uèitelské osobnosti a zkvalitnìní výchovnì vzdìlávací práce podnìty pro každou uèitelku k výbìru semináøe se zamìøením na èinnost, kterou preferuje (LKl,JP hudební oblast, LKo,IB,LP pracovní a výtvarná oblast, AK ekologická oblast, popø. jiné další) zamìøení na výbìr semináøù týkajících se pedagogického rozvoje pøi výbìru semináøe vycházíme z nabídky Mìsta Náchoda - projekt z dotací EU "Cítíme zodpovìdnost za vzdìlávání pedagog.pracovníkù" další - výbìr semináøù k rozvoji naší MŠ (výtvarné dílny, metodické semináøe,...) všem uèitelkám bude doporuèována úèast na semináøích týkajících se rozvoje environmentální výchovy (jsme zaøazeni do sítì škol podporujících výchovu k ekologii sledování nabídek eko center - vedoucí uè. AK) dále bude doporuèeno samostudium (napø. nové knižní publikace, Informatorium, Psychologie dnes,...) Vzdìlávání pedagogù Cíle: zvyšovat kvalitu práce pedagogických pracovníkù seznamovat se s novinkami nauèit se vytváøet hodnotné podklady pro tvorbu nového ŠVP a tvorbu TVP Øeditelka: vede pøehled o úèasti pedagogických pracovníkù na semináøích zajiš uje dostatek studijního materiálu pro ostatní pedagogické pracovnice úèastní se semináøù sebevzdìlává se samostudiem doporuèuje uèitelkám vzdìlávání, které obohatí jejich práci a pøinese prospìch celé MŠ Uèitelky: úèastní se semináøù doporuèených øeditelkou MŠ na pedagogické poradì ostatní seznámí s obsahem a novými poznatky semináøe, který navštívily nebo s obsahem a novými poznatky svého samostudia seznamují se s informacemi z odborných èasopisù a knih sledují odborné èlánky na internetu, portálu NIDV (Národní institut pro další vzdìlávání) a metodi portálu RVP PV ckého

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Třídní vzdělávací plán. MŠ v Klínci

Třídní vzdělávací plán. MŠ v Klínci Třídní vzdělávací plán MŠ v Klínci Školní rok 2013 2014 Z pohádky do pohádky s Rozárkou ZÁŘÍ ŠKOLKA A JÁ Poznání nového prostředí, seznámení s novými kamarády, pravidly chování a režimem dne v MŠ. Rozvoj

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì

Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì Název: Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345 IÈO: 70996415 DIÈ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail: ms.vancurova@tiscali.cz internetové stránky: www.msvancurovanachod.cz

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu (pro žáky s poruchou komunikace, mentálním postižením a pro žáky ze znevýhodněného

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY UČÍME SE RESPEKTU A VZÁJEMNÉ TOLERANCI Mateřská škola Laudova 3/1030, Praha 6 Řepy Školní rok: 2011/2012 Cíl projektu: - rozvoj sebeúcty, posilování zdravého sebevědomí - osvojování

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY Podtémata: Jdeme do školky Poznávám kamarády Rozděl se o jablíčko Kamarádím 1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY s vitamíny Dílčí cíl: Vzdělávací aktivity: Hlavní očekávané výstupy: Ke kompetencím: Dítě

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Studium knižní, toť pohyb skomíravý a chabý a nikterak nerozehøívá; naopak, rozprávka zároveò pøinese pouèení i poskytne cvik. (Montaigne) Podìkování

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Orlová- Lutyně Okružní 917 Zpracovala: Mgr. Marie Bardoňová ředitelka MŠ 1 Organizace dne v MŠ 6.00 10.00 scházení dětí spontánní hry individuální práce s potřebnými

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK Jsme: Fakultní základní škola PedF UK Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00 Mgr. T. Martínková øeditelka školy mob. 724 079 837 Partnerská škola vydavatelství FRAUS PaedDr. I.

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

IV. BLOK Zima. Dílčí vzdělávací cíle. Rozvoj pohybových schopností, dovedností hrubé a jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí.

IV. BLOK Zima. Dílčí vzdělávací cíle. Rozvoj pohybových schopností, dovedností hrubé a jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí. IV. BLOK Zima Obsah: Poznáváme, jak počasí mění tvář země, vnímáme změny v zimní přírodě Uvědomujeme si, že svět zvířat má svůj řád, vytváříme vztah k živé přírodě Všímáme si, že svět přírody má svůj řád,

Více

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě 1 Přípravná třída Základní údaje o přípravné třídě Třída byla zřízena podle pokynu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Renata Šikulová, Ph.D. Mgr. Vlasta Rytíøová POHÁDKOVÉ PØÍBÌHY K ZÁBAVÌ I K UÈENÍ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pro školní rok 2013/2014 Jaro, léto, podzim, zima, to je celý rok Identifikační údaje Název zařízení: Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

Metodická píru ka projektu. aneb rovný pístup ke vzd!lání

Metodická píru ka projektu. aneb rovný pístup ke vzd!lání Metodická píru ka projektu Šance pro všechny aneb rovný pístup ke vzd!lání OLGA ZELINKOVÁ A KOL. Základní škola Roztoky, okres Praha - západ OLGA ZELINKOVÁ A KOL. METODICKÁ P!ÍRU"KA PROJEKTU ŠANCE PRO

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Jsem o krok dál aneb dialogem ke komunitnímu vzdělávání

Jsem o krok dál aneb dialogem ke komunitnímu vzdělávání Program neformálního předškolního vzdělávání je finančně podpořen: od 1. 11. 2011 z prostředků Nadace Open society fund Praha Jsem o krok dál aneb dialogem ke komunitnímu vzdělávání od 1. ledna 2014 také

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Filosofií naší mateřské školy

Filosofií naší mateřské školy Filosofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Chceme být školou, kde se cítí děti šťastně a spokojeně. Způsoby, kterými toho dosáhneme individuálním

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více