Vzdìlávací obsah ke Školnímu vzdìlávacímu programu na rok Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdìlávací obsah ke Školnímu vzdìlávacímu programu na rok 2011-2013 Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345"

Transkript

1 Vzdìlávací obsah ke Školnímu vzdìlávacímu programu na rok Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345 Platnost od È.j.: 65/11

2 MOTTO: Svìt kolem nás svìt ve mnì Obecné cíle vzdìlávání: Rozvíjení dítìte a jeho schopnosti uèení (pøedpokladem je podpora tìlesného rozvoje a zdraví, spokojenost dítìte, rozvoj øeèi a chápání okolního svìta, podpora chuti získat nové poznatky, objevovat neznámé, rozvoj poznávacích a kreativních poznatkù, umìní správné reakce na zmìny a schopnosti vyrovnat se s nimi) Osvojení si základù hodnot, na nichž je založena naše spoleènost (pøedpokladem je možnost poznat takové hodnoty jako je individuální svoboda, rovnost všech lidí, solidarita se slab ými, péèe o druhé a ohled na jiné, možnost pøispívat k pøedávání kulturního dìdictví, jeho hodnot, tradic, rozvoj schopnosti komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na èinnostech a rozhodnutích, vedení k sociální soudržnosti, pøípravì na život ve spole ènosti, k porozumìní její rozdílnosti) Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost pùsobící na své okolí (pøedpokladem je poznání sebe sama a vlastních zájmù, možností a potøeb, získání zdravé sebedùvìry a sebevìdom í, zájem podílet se na spoleèném životì a èinnostech ve škole i v rodinì, poznat možnost ovlivnit svou životní situaci, možnost jednat svobodnì, ale s odpovìdností za své èiny)

3 Tematické bloky To jsem já a) Škola nás volá. b) Mám kamarády? c) Tady jsem doma. Nauèit dìti vnímat a pøijímat prostøedí v mateøské škole, seznámit se se zamìstnanci mateøské školy, s novými kamarády a s pravidly vzájemného chování. Pøi respektování individuality dítìte nauèit je i respektovat druhé. Pøibližovat dítìti prostøedí, ve kterém žije. Seznamovat dìti se základními bezpeènostními návyky (vùèi sobì i ostatním). Oèekávané výstupy: Zvládat jednoduchou sebeobsluhu, základní hygienické a zdravotnì preventivní návyky a p racovní úkony (osobní hygiena, postarat se o sebe a své vìci, umìt stolovat, udržet po sobì poøádek,...). Dítì a jeho psychika Jazyk a øeè - Umìt se domluvit, vést rozhovor. Nauèit se rozlišovat nìkteré obrazné symboly (piktogramy), porozumìt jejich významu. Poznávací schopnosti, myšlenkové operace*) Poznat a pojmenovat, èím je obklopeno. Sebepojetí, city, vùle Nauèit se odlouèit od blízkých. Navazovat kontakty s dospìlým, kterému je svìøeno do péèe, pøekonat stud, komunikovat s ním a respektovat ho; bez zábran se nauèit komunikaci i s druhým dítìtem. Nauèit se dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla na tøídì. Adaptovat se na život ve škole. Zaèlenit se do tøídy mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnos ti, schopnosti a dovednosti. Nauèit se bezpeènì orientovat v novém prostøedí. adaptaèní režim pro nové dìti sezámení s mateøskou školou a jejími zamìstnanci vycházky do okolí mateøské školy vytvoøení herních pravidel komunitní a komunikativní kruhy

4 2.Putování do podzimního království s veverkou Zrzeèkou Na poli. Na zahradì. V lese-stromoví skøítci pøicházejí. Týden duchù. Seznamování dìtí se živou a neživou pøírodou, s jednoduchými pracovními èinnostmi. Vìdomì využívat všech smyslù, zámìrnì pozorovat, všímat si. Oèekávané výstupy: Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslù. Dítì a jeho psychika Jazyk a øeè pojmenovat vìtšinu toho, èím je obklopeno. Porozumìt slyšenému. Poznávací schopnosti, myšlenkové operace*) Postupovat a uèit se podle pokynù a instrukcí. Soutøedit se na èinnost a udržet pozornost. Sebepojetí, city, vùle Soustøedit se na èinnost a její dokonèení, prožívat radost ze zvládnutého a poznaného. Uvìdomovat si svá práva ve vztahu k druhému, pøiznávat a respektovat je i u druhých; nauèit se odmítnout nepøíjemnou komunikaci. Uplatòovat návyky spoleèenského chování ve styku s dospìlými i s dìtmi (poprosit, podìkovat, pozdravit, nechat druhého domluvit,...). Nauèit se domluvit na spoleèném øešení. Nauèit se zvládat bìžné èinnosti a požadavky kladené na dítì, jednoduc hé praktické situace Den zvíøat návštìva záchranné stanice pro zranìná zvíøata v Jaromìøi vycházky do pøírody (autentické pozorování zmìn) práce na školní zahradì (úklid na podzim), ochutnávka ovoce ze šk. zahrady, popø. výroba ovocných salátù, ohýnek opékání jablek a brambor,... Oslava Dne stromù (20.10.) využití knih o pøírodì svátek Halloween, svátek Dušièek alternativní výukový program v muzeu v È.Skalici

5 3.Pøichází advent a) Slunko, déš a plískanice, Svatý Martin. b) Moje tìlo a zdraví. c) Zaèíná èas adventní. Seznamovat dìti s pøírodními vlivy, zmìnami a dìji vzhledem k roènímu období. Nauèit je poznávat lidské tìlo a jeho èásti; dovést je k poznatku pochopení dùvodu, proè si každý musí chránit svoje zdraví. Mít povìdomí o kulturním dìní v okolí dítìte. Oèekávané výstupy: Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci. Nauèit se pojmenovávat èásti tìla a nìkteré orgány, znát jejich funkci. Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí. Mít povìdomí o významu zdravé výživy. Dítì a psychika Jazyk a øeè Umìt formulovat otázky, odpovídat, slovnì reagovat. Uèit se nová slova a aktivnì je používat. Umìt popsat situaci (skuteènou i podle obrázku). Poznávací schopnosti a myšlenkové operace*) Uèit dítì pøemýšlet, vést jednoduché úvahy a umìt to také vyjádøit. Sebepojetí, city, vùle Nauèit se vyjadøovat svùj souhlas, èi nesouhlas. Nauèit se rozhodovat o svých èinnostech. Respektovat pøedem vyjasnìná a pochopená pravidla. Uplatòovat své individuální potøeby, pøání a práva s ohledem na druhého, uèit se øešit konflikt dohodou, pøijímat a uzavírat kompromisy. Utvoøit si základní dìtskou pøedstavu o pravidlech chování a spoleèenských normách, co je a není s nimi v souladu. Uvìdomovat si nebezpeèí, se kterým se mùže v okolí setkat, mít povìdomí o tom, jak se chránit. Všímat si zmìn a dìní v okolí. vycházky do pøírody, pozorování, sbìr pøírodnin a podzimních plodin, sušení pracovní odpoledne s rodièi z nasbíraných pøírodnin námìtové hry (Na lékaøe, Na kuchaøe co je zdravé?,...), didaktické hry (pracovní listy, obrazový materiál, encyklopedie,...) oslava svátku sv. Martina (11.11.) seznamování s Adventním èasem (využití knih z školní knihovny Nenuda, Vánoèní ètení, Advent,...) návštìva galerie

6 4.Tìšíme se na Ježíška a) U nás doma s Mikulášem. b) Pùjdem spolu do Betléma je nám spolu dobøe. Posilovat a podporovat dìtská pøátelství a vztahy mezi ostatními (dítì -dítì, dítì-dospìlý). Nauèit dìti myslet i na druhé (nejen na dìti, ale i na zvíøata ve volné pøírodì). Seznamovat dìti s našimi kulturními tradicemi. Uèit dìti rùzným druhùm dorozumívání a vzájemného kontaktu (øeè, gesta, zvuky, písmena, èísla...), sdìlování (divadlo, knihy,...). Oèekávané výstupy: Uèit se zachovávat správné držení tìla. Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby tìla, sladit pohyb s rytmem a hudbou. Uèit se zacházet s jednoduchými hudebními nástroji. Dítì a jeho psychika Jazyk a øeè Vyjadøovat samostatnì a smysluplnì myšlenky, nápady, pocit y ve vhodnì formulovaných vìtách. Nauèit se zpamìti krátké texty (písnièky, øíkanky,...). Poznávací schopnosti a myšlenkové operace*) Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové vìci. Vìdomì užívat všech smyslù, zámìrnì pozorovat, všímat si. Sebepojetí, city, vùle Prožívat a dìtským zpùsobem projevovat, co cítí, snažit se ovládat. Tìšit se z hezkých a pøíjemných zážitkù. Respektovat potøeby jiného dítìte, dìlit se s ním o hraèky, pomùcky,...rozdìlit si úkol; vnímat, co si druhý pøeje, èi potøebuje, vycházet mu vstøíc. Chovat se a jednat na základì vlastních pohnutek, ale i s ohledem na druhé. Porozumìt bìžným neverbálním projevùm citových prožitkù a nálad druhých. Dodržovat pravidla her i jiných èinností. Mít povìdomí o širším spoleèenském, pøírodním a kulturním prostøedí i o jeho dìní v rozsahu praktických zkušeností a praktických ukázek. oslava svátku sv. Barbory (4.12.) mikulášská besídka vánoèní besídka, popø.vánoèní posezení s rodièi vyrábìní výrobkù na humanitární akce vánoèní divadlo dárky pro zvíøátka péèe o krmítka u MŠ (po celou zimu), krmení lesní zvìøe (suché peèivo, nasbírané podzimní plody) návštìva vánoèní výstavy peèení cukroví

7 5.Paní zima jede a) Poznávání kouzla zimy s veverkou Zrzeèkou. b) Kamarádi v nouzi (zvíøátka). c) Pùjdu k zápisu ( pøedškolní dìti). d) Radujme se, sníh je bílá peøina v bludišti stop. Uèit dìti lidovým zvykùm (Tøi králové). Poznávání pøírodních jevù a souvztažností (zamrzlá okna, sníh taje v teple,...). Seznamování dìtí s prostorovými pojmy, elementárními matematickými souvislostmi. Podporování u dìtí zdravých životních návykù (napø. sportovat jde i v zimì). Oèekávané výstupy: Zvládat základní pohybové dovednosti v rùzném prostøedí (pohyb na snìhu a ledu). Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku. Mít povìdomí o významu aktivního pohybu. Nauèit se zacházet se sportovním náèiním. Dítì a jeho psychika Jazyk a øeè Správnì vyslovovat, ovládat tempo, intonaci a dech. Poznat nìkterá písmena a èíslice; poznat napsané své jméno. Poznávací schopnosti a myšlenkové operace*) Vìdomì využívat všech smyslù, zámìrnì pozorovat, všímat si nového, zmìnìného,... (skupenství vody). Chápat základní èíselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potøeby je používat. Chápat prostorové pojmy. Sebepojetí, city, vùle Ve známých a opakujících se situacích (kterým dítì r ozumí) ovládat svoje city a pøizpùsobovat své chování. Zachytit a vyjádøit své prožitky (slovnì, hudbou, výtvarnì,...). Uvìdomovat si své možnosti i limity. Nauèit se spolupracovat s ostatními. Zachycovat skuteènosti ze svého okolí a vyjadøovat své pøedstavy pomocí rùzných výtvarných dovedností a technik. Pøipomenutí pravidel chování a spoleèenských norem (pøi hrách, soutìženích, ve vztahu k ostatním dìtem,...). Porozumìt pøirozenosti a samozøejmosti zmìn, pøizpùsobovat se jim (zmìny kolem nás). procházky zimní pøírodou, krmení lesní zvìøe (nasbírané podzimní plody, suché peèivo,...) pokusy se snìhem a ledem, pozorování rùzných skupenství vody provozování zimních sportù a radovánek (vè.bruslení pøedškolákù) návštìva ZŠ pøedškoláky opakování znalostí a vìdomostí pøed zápisem do ZŠ

8 6.Objevujeme svìt kolem nás a) Hádej, èím jsem (masopust, karneval). b) Co dìláme celý den a celý rok. c) Království vzduchu všechno lítá, co má køídla, vítr umìlec. Uèit dìti druhùm zamìstnání a lidské práce, role (uplatnìní) v lidské spoleènosti. Uèit dìti rozlišovat rùzné druhy materiálù a jejich vlastnosti (kov, pøí rodní materiály, sklo, nerosty,...). Nauèit dìti pochopit elementární èasové pojmy a souvislosti. Uèit dìti pøijímat rozmanitost pøírody, øád; pochopit její dùležitost. Seznamovat je s bìžnými vìcmi kolem nás. Uèit dìti poznávat další druh zvíøat ptáky. Naproti tomu koho dalšího mohou najít na obloze (letadla, draky,...). Oèekávané výstupy: Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby tìla, sladit pohyb s rytmem a hudbou. Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpìvem. Nauèit se zacházet s pøedmìty denní potøeby. Dítì a jeho psychika Jazyk a øeè Utváøet jednoduché rýmy. Poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma, antonyma. Chápat slovní vtip a humor. Uèit se nová slova. Aktivnì je používat. Poznávací schopnosti a myšlenkové operace*) - Poznat a pojmenovat vìtšinu toho, èím je dítì obklopeno. Nauèit se nazpamì krátké texty, úmyslnì si zapamatovat a vybavit. Vyjadøovat svou pøedstavivost a fantazii v tvoøivých èinnostech i ve slovních výpovìdích. Chápat elementární èasové pojmy. Sebepojetí, city, vùle Tìšit se z hezkých a pøíjemných zážitkù. Uvìdomovat si pøíjemné a nepøíjemné citové prožitky. Umìt zorganizovat hru. Porozumìt bìžným projevùm vyjádøení emocí a nálad. Spolupracovat s ostatními. Vyjadøovat se prostøednictvím hudebních a hudebnì pohybových èinností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zpìv, hra na jednoduché nástroje, vyjádøení rytmu,...). Zacházet šetrnì s vlastními i cizími pomùckami, hraèkami, pøedmìty denní potøeby, s knížkami,... Vnímat, že svìt pøírody i lidí má svùj øád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekoneènì pestrý a rùznorodý. didaktické hry, námìtové hry na øemesla, tøídìní materiálù podle druhu využití didaktických pomùcek exkurze - Kde pracují máma s tátou (popø. dospìlí), návštìva Zverimexu pohádky, básnièky, písnièky o roèních obdobích nebo mìsících, popø. dnech v týdnu,... - tato èást prolíná celým rokem výroba masek odpoledne s rodièi maškarní rej návštìva policistù

9 7.Pojïte s námi do pohádky a) Zelené vlasy dìda Vševìda (jaro). b) Jdeme z pohádky do pohádky - kniha, studnice moudrosti. c) Vodní království a vodní breberky. Seznamovat dìti se zmìnami na jaøe. Na pøíkladech z literatury uèit dìti pochopit lidské vlastnosti a dovednosti, pøirozenou rùznost lidí a jejich chování. Uèit dìti koho a co najdou v blízkosti vody a pod vodou. Oèekávané výstupy: Zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orienta ci, bìžné zpùsoby pohybu v rùzném prostøedí. Vìdomì napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a pøizpùsobit jej podle pokynu. Dítì a jeho psychika Jazyk a øeè Projevovat zájem o knížky, soustøedìnì poslouchat èetbu, hudbu, sledovat divadlo. Sledovat vyprávìní pøíbìhu, pohádky. Poznávací schopnosti a myšlenkové operace*) - Øešit úkoly, problémy, a situace, myslet kreativnì, pøedkládat nápady. Zamìøovat se na to, co je z poznávacího hlediska dùležité (spoleèné èi podstatné znaky, podoba x rozdíl, vlastnosti pøedmìtù èi jevù, jejich vzájemné souvislosti). Sebepojetí, city, vùle - Být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k pøírodì i k vìcem. Chovat se obezøetnì pøi setkání s neznámými dìtmi, dospìlými, v pøípadì potøeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i druhé). Uvìdomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neoèekávanì, proti pravidlùm, a tím ohrožovat pohodu a bezpeèí druhých, odmítat spoleèensky nežádoucí chování. Vyjadøovat se pomocí hudby a hudebnì pohybových èinností. Osvojit si elementární poznatky o okolním prostøedí, využitelné pro další uèení a životní praxi. oslava Dne vody (22.3.) Otevírání studánky oslava Mezinárodního dne divadla (27.3.) pozorování ve volné pøírodì, ztvárnìní prožitkù (výtvarné, hudební,...) návštìva mìstské knihovny, prodejny knih mìsíc knihy oslava Mezinárodního dne knihy (2.4.) námìtové a didaktické hry ( Na knihaøe,...), práce s encyklopediemi a knihami o pøírodì vycházky k øece Metuji

10 8.Putování do jarního království a) Poznáváme domácí zvíøata a jejich mláïata. b) Zajíèek má nový domov (velikonoce). c) Království zemì: krtkova domácnost, pøilétají èarodìjnice. Nauèit dìti pøirozenou formou poznávat další druhy zvíøat domácí, volnì žijící; jejich rodinu. Nauèit dìti koho a co najdou na zemi a pod zemí (další druhy brouci, ještìrky,...). Uèit dìti základním vlivùm èlovìka na životní prostøedí. Oèekávané výstupy: Mít povìdomí o významu péèe o èistotu a zdraví. Zachovávat správné držení tìla. Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslù. Dítì a jeho psychika Jazyk a øeè Sluchovì rozlišovat zaèáteèní a koncové slabiky a hlásky ve slovech. Vyjadøovat samostatnì a smysluplnì myšlenky, nápady, pocity ve vhodnì zformulovaných vìtách. Poznávací schopnosti a myšlenkové operace*) - Nalézat nová øešení nebo alternativní k bìžným. Vnímat, že je zajímavé se dozvídat nové vìci, využívat zkušeností k uèení. Chápat prostorové pojmy, orientovat se v prostoru i rovinì. Sebepojetí, city, vùle Vyjádøit svùj souhlas èi nesouhlas, odmítnout se podílet na nedovolených èi zakázaných èinnostech,...být citliví ve vztahu k živým bytostem, k pøírodì i k vìcem. Porozumìt bìžným projevùm vyjádøení emocí a nálad. Pøijímat a uzavírat kompromisy, øešit konflikt dohodou. Vnímat umìlecké a kulturní podnìty, pozornì poslouchat, sledovat, hodnotit svoje zážit ky. Zachycovat skuteènosti ze svého okolí a vyjadøovat své pøedstavy pomocí rùzných technik a dovedností. Porozumìt, že zmìny jsou pøirozené a samozøejmé (že se vše kolem mìní a vyvíjí), že se zmìnami v životì je tøeba poèítat. návštìva statku, návštìva ekologického centra vycházky do pøírody práce s literaturou, komunitní kruhy úklid okolo MŠ oslava Mezinárodního dne ptactva (1.4.) oslava velikonoc oslava Dne Zemì (21.4.)

11 9.Kolik je na svìtì krás a) Sluneèní království - co dokáže slunce, naše planeta. b) Máme se rádi s mámou a tátou. c) Jedeme na výlet (dopravní výchova). Posilování a podporování lásky k nejbližším. Seznamovat dìti s další planetou naší soustavy sluncem a s jeho vlivem na naši Zem. Vytváøet u dìtí povìdomí o naší planetì. Seznamovat dìti s rùznými druhy dopravy, uvìdomovat si její vliv na pøírodní prostøedí, na zvíøata, kteøí žijí s námi. Oèekávané výstupy: Umìt zacházet s bìžnými pracovními pomùckami, drobnými nástroji, hudebními nástroji. Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí. Dítì a jeho psychika Jazyk a øeè Umìt správnì vyslovovat, ovládat tempo, dech, i intonaci. Umìt pojmenovat vìtšinu toho, èím je dítì obklopeno. Poznávací schopnosti a myšlenkové operace*) - Nauèit se nazpamì krátké texty, úmyslnì si zapamatovat a vybavit. Sebepojetí, city, vùle Pøijímat pozitivní ocenìní (popø.i neúspìch), uèit se hodnotit svoje pokroky. Tìšit se z hezkých a pøíjemných zážitkù. Umìt pøirozenì a bez zábran komunikovat s druhým dítìtem. Umìt se bránit projevùm násilí, ponižování a ubližování. Pochopit, že každý má ve spoleèenství svou roli, podle které je tøeba se chovat (rodina, tøída, herní skupina,...). Chovat se k druhým zdvoøile, s úctou k jejich osobì, vážit si jejich práce. Mít povìdomí o významu životního prostøedí pro èlovìka. Rozlišovat aktivity, které okolnímu prostøedí prospívá a které mu škodí (umìt na nì upozornit). oslava Dne slunce (3.5.) oslava Mezinárodního dne rodiny (15.5.) oslava svátku matek (druhá kvìtnová nedìle) práce s knihami vycházky do pøírody, pozorování pozorování dopravy ve mìstì (nádraží, køižovatka) pokusy, pozorování práce s encyklopediemi

12 10.Putujeme do letního království a) Kamarádi celého svìta. b) Bludièka Civilizace. c) Louèení s veverkou Zrzeèkou. Uèit dìti poznávat další období v roce, rostliny v tomto období. Uèit dìti poznávat další národy, jiné zemì a jejich kulturu, rozmanitost a rùznorodost lidí. Dovést dìti k poznání, že svým chováním a jednáním si lidé naší Zemì tvoøí svoje prostøedí a nepøímo se tak podílejí na vlivu na své zdraví. Nauèit dìti schopnosti zhodnotit svoji práci (celoroèní). Upozoròovat dìti a nauèit je vnímat nebezpeèí, která je mohou potkat pøi hrách, o prázdninách, kdykoli a kdekoli. Oèekávané výstupy Mít povìdomí o nìkterých zpùsobech ochrany osobního zdraví. Zvládat zdravotnì preventivní návyky (postarat se o sebe a své vìci, v letním období pøijímat více tekutin, pøed pobytem na slunci se chránit ochrannými krémy,...). Dítì a psychika Jazyk a øeè Umìt sledovat oèima zleva doprava. Umìt porozumìt slyšenému, umìt formulovat otázky, hodnotit, slovnì reagovat, popsat situaci. Poznávací schopnosti a myšlenkovéoperace*) Umìt pøemýšlet a vést jednoduché úvahy. Chápat základní èíselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti. Umìt øešit problémy, pøedkládat nápady. Sebepojetí, city, vùle Umìt prožívat radost ze zvládnutého, poznaného. Uvìdomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadøovat je. Chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu pøestože je každý jiný (vypadá jinak, chová se jinak,...) Pochopit, že každý má své spoleèenství (jiné národy), ale že všichni tvoøíme jednotu (lidé na celé Zemi), která mùže naše prostøedí chránit, èi poškozovat. Uvìdomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neoèekávatnì, proti pravidlùm a tak ohrožovat bezpeèí druhých; umìt odmítat toto chování. Pomáhat peèovat o okolní životní prostøedí (chránit pøírodu a tvory v ní, nakládat vhodným zpùsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytváøet pohodu prostøedí, ). oslava Dne dìtí (1.6.) oslava Svìtového dne životního prostøedí (5.6.) akademie pro rodièe, rozlouèení s pøedškoláky toulky letní pøírodou projekt podporující zdraví bezpeènostní pohádky a písnièky *)Pozn.Poznávací schopnosti a myšlenkové operace = Poznávací schopnosti a funkce, pøedstavivost a fantazie, myšlenkové operac e.

13 Plánované akce školy Název akce PODZIM Návštìva záchran.stanice pro zranìná zvíøata Alternativ.vzdìl.progr.pro dìti v Èeské skalici Jak krtek ke kalhotkám pøišel Školní akce Veverèiny oøíšky I. Podzim v MŠ ohýnek, opékání brambor ze školní zahrady Tvoøení z pøírodnin akce s rodièi Sbìr lesních plodù, návštìva obory Týden duchù Plavecká výuka pro pøedškoláky Ukázka canisterapie Indiánské toulky ZIMA Vystoupení v Domovì dùchodcù - sboreèek Mikuláš v MŠ ve spolupráci s D Náchod Peèení vánoèního cukroví Spoleèné odpoledne s rodièi Vánoèní aranžmá Vánoèní besídka u stromku s dárky a pohoštìním Návštìva vánoèní výstavy Návštìva pøedškolákù v ZŠ Komenského Karnevalové veselí se soutìžemi Školní akce Veverèiny oøíšky II. Bruslení s pøedškoláky Akci zajistí A.Kosinková, L.Klempárová A.Kosinková, L.Klempárová A.Kosinková J.Pøibylová Tøídní uèitelky Tøídní uèitelky L.Kozlová L.Klempárová A.Kosinková A.Kosinková J.Pøibylová J.Pøibylová Tøídní uèitelky Tøídní uèitelky L.Klempárová Tøídní uèitelky Uèitelky 3. tøídy L.Perháèová, L.Kozlová A.Kosinková L.Klempárová JARO Vítání jara dopolední akce Na tøídách Návštìva zahradnictví Tøídní uèitelky Návštìva pozemkù se zvíøaty ZŠ Komenského I.Blahová Školní akce - Èarodìjnice L.Perháèová, L.Kozlová Školní akce Veverèiny oøíšky III. A.Kosinková Pohádkový les ekologická akce D Náchod Dìtská akademie J.Pøibylová-místnost Uèitelky - program Oslava MDD Indiánské sportovní dopoledne I.Blahová, A.Kosinková Návštìva požárníkù a policie, nácvik evakuace I.Blahová Výlet do Ekoparku v Broumovì A.Kosinková, L.Klempárová ètyødenní poznávací výlet do Malé Úpy L.Klempárová, A.Kosinková

14 LÉTO Návštìva Ratiboøic, popø.oživlá škola v Èeské Skalici Návštìva pohádky MŠ Kramolna Návštìva jiných MŠ Návštìva koncertu žákù ZUŠ Školní akce Veverèiny oøíšky IV. Hudební pøedstavení pro dìti z jiných MŠ - sboreèek Vystoupení pro Domov dùchodcù - sboreèek Poèítání oøíškù s veverkou - hodnocení celoroèní práce Rozlouèení se školáky opékání párkù, pøespání v MŠ L.Klempárová L.Klempárová Tøídní uèitelky L.Klempárová A.Kosinková J.Pøibylová J.Pøibylová A.Kosinková Uèitelky 3.tøídy JINÉ AKCE KONANÉ BÌHEM ŠK.ROKU Návštìva loutkové scény v Náchodì Návštìva divadla Beránek Návštìva výstav v galeriích a na zámku v Náchodì Divadelní pøedstavení v MŠ Vítání obèánkù Úèast na náchodské Prima sezónì Návštìva v MŠ divadelními spoleènostmi se svými pohádkami (Divadel.agentura L.Frištenské, L.Heligerová, Divadel.agentura Ulbertová, R.aJ.Mokrošovi, Divadélko K.Èapka,) L. Klempárová Dle nabídky Dle nabídky L.Perháèová Uèitelky 3.tøídy L.Klempárová, J.Pøibylová L.Klempárová

15 E V A L U A C E Systém vnìjší evaluace Hodnocení školy rodièi dotazníky akce pro rodièe s dìtmi èasový rozvrh: v pololetí, na konci školního roku dotazníky, spoleèné akce prùbìžnì bìhem školního roku cíl: zjištìní spokojenosti s materiálním vybavením, hygienickým vybavením, s prací pedagogù i ostatních zamìstnancù, s plánovanými aktivitami a vzdìlávací nabídkou, se spoluprácí s rodinou, s klimatem školy, s informovaností, získání dalších podnìtù Hodnocení základní školou úèast pedagoga MŠ pøi zápisu do 1.tøíd Hodnocení školy ÈŠI a jinými veøejnými institucemi výsledkem jsou zprávy o probìhlé kontrole na našem zaøízení Systém vnitøní evaluace Hodnocení pedagogickými zamìstnanci dotazníky porady tøídní hodnocení èasový rozvrh: dotazníky na konci školního roku, porady 1x za mìsíc, tøídní hodnocení pøi poradách, popø. ústnì prùbìžnì cíl: zjištìní spokojenosti s materiálním a technickým vybavením, s klimatem v MŠ, se vzdìlávací nabídkou pro pedagogické pracovníky, s výsledky vlastní práce s dìtmi, se školními akcemi a výsledky vzdìlávání v naší MŠ, získání dalších podnìtù

16 Hodnocení nepedagogickými zamìstnanci dotazníky porady èasový rozvrh: dotazníky na konci školního roku, porady dle potøeby, popø. ústnì prùbìžnì cíl: zjištìní spokojenosti s materiálním a technickým vybavením, s klimatem v MŠ, získání dalších podnìtù Hodnocení dìtmi výtvarnými pracemi slovní hodnocení Toto vyhodnocování probíhá prùbìžnì celý školní rok. Cíl: zjistit klima MŠ z pohledu dìtí, spokojenost dìtí, jejich pokroky a rozvoj Další nedílnou souèástí vnitøní evaluace jsou hospitace (cíl, èasový rozvrh viz Hospitaèní plán). Evaluace dìtí U každého dítìte je zavedeno portfolio dítìte, které vystihuje vývoj dìtské kresby, dále ostatní dìtské práce a hodnotící list s údaji o pokrocích ve vývoji dítìte. Všechny tyto materiály slouží k zpìtné vazbì pøi hodnocení dítìte uèitelkou. Manuál EVALUACE = proces prùbìžného vyhodnocování procesu vzdìlávání a jeho výsledkù, který je realizován systematicky a pravidelnì a jehož výsledky jsou v praxi smysluplnì využívány. Probíhá na úrovni školy nebo tøídy. Mùže být vnitøní (autoevaluace) i vnìjší. Je tøeba si uvìdomit: Proè hodnotíme? Co máme zhodnotit? Co se chceme dozvìdìt? Jak hodnocení ovlivní naši další èinnost?

17 To znamená, že hodnocení není samoúèelné, ale jeho zjištìní poskytnou kvalitní a objektivní zpìtnou vazbu. V pedagogické práci uèitelky - dvì základní hodnotící roviny: Jak já, jako uèitelka, hodnotím svoji práci. Zde zjiš uji, zda výsledky mojí práce odpovídají mým pøedstavám, základnímu smìøování, vìnovanému úsilí. V tomto pøípadì tedy uèitelka hodnotí, zda dosahuje èi nedosahuje stanovených cílù - jak v prùbìhu urèité etapy (tématického bloku, projektu), tak po jeho skonèení. Uèitelka hodnotí vzdìlávací výsledky jednotlivých dìtí. Tedy zda cíle, které jsem si stanovila pro celou skupinu jsou (a do jaké míry) naplòovány jednotlivými dìtmi. Obì tyto roviny velmi úzce souvisejí - moje hodnocení skupiny dìtí je pøeci obrazem hodnocení jejich jednotlivcù. Kvalitu celkové èinnosti MŠ, zejména jejího hlavního poslání - èinnosti výchovnì-vzdìlávací ovlivòuje øada aspektù. Je to kvalita podmínek personálních, manažerských, materiálních, organizaèních, psychohygienických a životosprávních. Ovlivòuje je i kvalita plánování (programování, projektování), kvalita naplòování zvolených cílù a ve finále kvalita výsledkù výchovnì-vzdìlávací èinnosti. Zásady Dùležitou zásadou je zachování tøí postupných, stále se opakujících krokù, které je vhodné realizovat ve spolupráci s kolegyní, pedagogickým kolektivem, ale èásteènì i s dìtmi, rodièi... Nauèit se uvìdomovat si nedostatky (pøipustit, že vùbec nìjaké dìláme). Tzn. uèit se postupnì nalézat a pojmenovat zejména to, co se nám nedaøí, kde si nejsme zcela jisti, nebo co nám (tøeba i ze zcela neznámých pøíèin) vadí, neladí a èasto se nám to daøí jen obtížnì slovnì vyjádøit. Nedostatky (snadnìji ve spolupráci s kolegyní, pedagogickým kolektivem) najít a konkrétnì je pojmenovat. Odhalení a konkrétní pojmenování pøíèin - proè tomu tak je. Tzn. neustále porovnávat zejména s cíli, podmínkami i riziky RVP PV, nezapomínat ani na oblast organizace (plynulé, pøirozené) a spolupráce. Zvolení nových, úèinnìjších postupù. Ty je nutno znovu zpìtnì ovìøovat a následnì vyhodnocovat. Systém evaluaèních procesù: Vnìjší: hodnocení ze strany rodièù, hodnocení ze strany pedagogù ze ZŠ, hodnocení ze strany ÈŠI, hodnocení za strany zøizovatele, hodnocení dalšími odborníky Vnitøní: hodnocení ze strany pedagogických zamìstnancù,

18 pøípadné hodnocení za strany dìtí. Další: evaluace dítìte Mateøská škola by mìla vyhodnocovat svou práci komplexnì. Ke komplexnímu vyhodnocování práce mateøské školy v praxi je zapotøebí zamìøit evaluaci na následující oblasti: - naplòování cílù programu - kvalita podmínek vzdìlávání - zpùsob zpracování a realizace obsahu vzdìlávání (zpracování a realizace integrovaných blokù) - práce pedagogù (vèetnì jejich sebereflexe) - výsledky vzdìlávání. Evaluace mùže probíhat na úrovni školy èi na úrovni tøídy. Mùže ji provádìt øeditelka školy, pedagogický sbor i každý jednotlivý pedagog. Øeditelka mùže vyhodnocovat nejen práci druhých, ale také svoji vlastní. Konkrétní kritéria pro vyhodnocování všech oblastí, které jsou pøedmìtem evaluace, mohou být odvozena z požadavkù na pøedškolní vzdìlávání vyjádøených v RVP PV. Má-li být evaluace skuteènì funkèní, je zapotøebí sbírat, zpracovávat a využívat informace pravidelnì a systematicky. Mateøská škola, resp. pedagog, by si proto v rámci tvorby vlastního školního programu mìli vytvoøit svùj systém evaluace. Tento systém, resp. program vnitøní evaluace konkrétní mateøské školy, má být popsán ve školním vzdìlávacím programu. Má popisovat pravidla, pro podle nichž bude škola postupovat. Pedagogové by si mìli stanovit: - pøedmìt evaluace (co všechno budou v mateøské škole sledovat, na které konkrétní jevy se ve vyhodnocování zamìøí) - techniky evaluace (jakými formami, metodami, jakým zpùsobem budou dané jevy vyhodnocovat) - èasový plán (konkrétní termíny, èi frekvenci, s jakou budou v jednotlivých pøípadech vyhodnocování provádìt) - odpovìdnost pedagogù (kdo bude za co zodpovìdný).

19 Plán metodického vedení dalšího vzdìlávání Plán metodického vedení dalšího vzdìlávání uèitelek vzdìlávání týkající se rozvoje uèitelské osobnosti a zkvalitnìní výchovnì vzdìlávací práce podnìty pro každou uèitelku k výbìru semináøe se zamìøením na èinnost, kterou preferuje (LKl,JP hudební oblast, LKo,IB,LP pracovní a výtvarná oblast, AK ekologická oblast, popø. jiné další) zamìøení na výbìr semináøù týkajících se pedagogického rozvoje pøi výbìru semináøe vycházíme z nabídky Mìsta Náchoda - projekt z dotací EU "Cítíme zodpovìdnost za vzdìlávání pedagog.pracovníkù" další - výbìr semináøù k rozvoji naší MŠ (výtvarné dílny, metodické semináøe,...) všem uèitelkám bude doporuèována úèast na semináøích týkajících se rozvoje environmentální výchovy (jsme zaøazeni do sítì škol podporujících výchovu k ekologii sledování nabídek eko center - vedoucí uè. AK) dále bude doporuèeno samostudium (napø. nové knižní publikace, Informatorium, Psychologie dnes,...) Vzdìlávání pedagogù Cíle: zvyšovat kvalitu práce pedagogických pracovníkù seznamovat se s novinkami nauèit se vytváøet hodnotné podklady pro tvorbu nového ŠVP a tvorbu TVP Øeditelka: vede pøehled o úèasti pedagogických pracovníkù na semináøích zajiš uje dostatek studijního materiálu pro ostatní pedagogické pracovnice úèastní se semináøù sebevzdìlává se samostudiem doporuèuje uèitelkám vzdìlávání, které obohatí jejich práci a pøinese prospìch celé MŠ Uèitelky: úèastní se semináøù doporuèených øeditelkou MŠ na pedagogické poradì ostatní seznámí s obsahem a novými poznatky semináøe, který navštívily nebo s obsahem a novými poznatky svého samostudia seznamují se s informacemi z odborných èasopisù a knih sledují odborné èlánky na internetu, portálu NIDV (Národní institut pro další vzdìlávání) a metodi portálu RVP PV ckého

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Svět kolem nás Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. Čínské přísloví CHARAKTERISTIKA: Školní vzdělávací program Svět kolem nás klade

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.J. 193 451 / 2015 / ZSHM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ MOŠTĚNICE ,, Školka plná pohody aneb Rok v MŠ 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název: Základní

Více

Výchova ke zdravému životnímu stylu

Výchova ke zdravému životnímu stylu Výchova ke zdravému životnímu stylu Pøíspìvek pøidal Administrator Wednesday, 12 October 2011 Aktualizováno Monday, 10 December 2012 ZS Purkynova Vyskov Truhlice moudrosti (Filip na ostrovì Š astného života)

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016

ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016 ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016 ZÁŘÍ: Já a svět okolo mě 1.9.2015-4.9.2015 Vítáme vás, kamarádi 7.9.2015-11.9.2015 Vítáme vás, kamarádi II 14.9.2015-18.9.2015 Naše školka 21.9.2015-25.9.2015 Barvy ŘÍJEN:

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

OTEVÍRÁME DEŠTNÍK PŘÍBĚHŮ

OTEVÍRÁME DEŠTNÍK PŘÍBĚHŮ Třídní vzdělávací program školní rok 2016/2017 OTEVÍRÁME DEŠTNÍK PŘÍBĚHŮ Zpracoval: Bc. Kateřina Homolová Marta Zoubková Mapa tematických celků Deštník Petrklíč k jaru klíč Souhrnný přehled integrovaných

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy Školní vzdělávací program přípravné třídy,,trojka Školní vzdělávací program základní školy Antonína Baráka v Lovosicích, Sady pionýrů 361/4, Lovosice 410 02 Podrobné rozpracování jednotlivých témat výuky

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Mateřská škola Štramberk. Bařiny 700

Mateřská škola Štramberk. Bařiny 700 Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání CESTOU POZNÁNÍ Projednáno a schváleno na pedagogické poradě 28. 8. 2015. OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. OBECNÁ

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný podle RVP PV Platnost: 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Charakteristika Poznávání nového prostředí seznamování se s novými kamarády, pracovníky mš seznámení se s pravidly a režimem mš seznámení se s třídním vzdělávacím

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích č. j. 105/2015 Vypracovala: Lada Kumherová 1. I. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Rosovice

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Výchova ke zdravému životnímu stylu 2

Výchova ke zdravému životnímu stylu 2 Výchova ke zdravému životnímu stylu 2 Pøíspìvek pøidal Administrator Tuesday, 15 January 2013 Aktualizováno Tuesday, 25 June 2013 ZS Purkynova Vyskov Osobní bezpeèí Nebezpeèné pøedmìty Návykové látky Závislosti

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Se skřítky po planetě Zemi

Se skřítky po planetě Zemi Se skřítky po planetě Zemi Projekt je zaměřen na získávání poznatků týkajících se života na planetě Zemi. Děti celým rokem budou provázet čtyři skřítci, kteří je hravou formou seznámí s obměnami ročních

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č. j. 1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26. 10. 2005 Aktualizace: 1. 9. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana Kolářová ředitelka

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam.

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam. Mateřská škola Studénka Odloučené pracoviště Butovická 106 Telefon: 552 302 759 Email: ms.butovicka@seznam.cz Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání ZE ŠKOLKY DO SVĚTA Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS nejhezčí je dětský smích Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3855. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DLE RVP PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DLE RVP PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Základní škola Jeseník,Fučíkova312 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DLE RVP PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Připravujeme se na školu. Zpracovala : Alena Rapčanová Příloha ŠVP ZŠ Jeseník,Fučíkova

Více

Třídní vzdělávací plán. MŠ v Klínci

Třídní vzdělávací plán. MŠ v Klínci Třídní vzdělávací plán MŠ v Klínci Školní rok 2013 2014 Z pohádky do pohádky s Rozárkou ZÁŘÍ ŠKOLKA A JÁ Poznání nového prostředí, seznámení s novými kamarády, pravidly chování a režimem dne v MŠ. Rozvoj

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Příloha č. 2 Minimálního preventivního programu pro dětský domov Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Více

BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC

BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC OBSAH: 1. Identifikační údaje o MŠ 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky ke vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristika

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Holubice TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Koťátka Motto: DĚTI JSOU ŽIVÉ KVĚTY ZEMĚ Holubice, září 2015 Zpracoval kolektiv MŠ OBSAH TŘÍDNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: 1. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí péče o dítě Plán výchovy a péče v dětské skupině Portusáček Každé dítě je individualitou, každé dítě je originálem při

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

PhDr. Laura Janáèková, CSc. PRAKTICKÁ KOMUNIKACE PRO KAŽDÝ DEN

PhDr. Laura Janáèková, CSc. PRAKTICKÁ KOMUNIKACE PRO KAŽDÝ DEN PhDr. Laura Janáèková, CSc. PRAKTICKÁ KOMUNIKACE PRO KAŽDÝ DEN Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3654. publikaci

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí:

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: 1. Dítě a jeho tělo - stimulace a podpora růstu a neurosvalového vývoje dítěte - podpora jeho fyzické pohody, zlepšení tělesné zdatnosti, pohybové

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PROJDEME SE DO POHÁDKY

NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PROJDEME SE DO POHÁDKY VZDĚLÁVACÍ OBSAH ŠVP NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PROJDEME SE DO POHÁDKY PROJDEME SE DO POHÁDKY 1. PALEČEK A JEHO KAMARÁDI ZÁŘÍ PALEČEK POZNÁVÁ KAMARÁDY KAM SE ZTRATIL PALEČEK 2. O VELIKÉ ŘEPĚ ŘÍJEN/LISTOPAD

Více

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Obsah vzdělávacího programu Naše vzdělávací nabídka je rozdělena do čtyř integrovaných bloků, které vycházejí z ročních období, zvyků, tradic, společenských událostí a hlavně z koncepce

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2015/2016

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2015/2016 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2015/2016. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku PSYCHOTRONIKA ZÁKLADNÍ TEORETICKÁ KONCEPCE Oldøich Válek Praha 2002 Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci

Více