Vzdìlávací obsah ke Školnímu vzdìlávacímu programu na rok Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdìlávací obsah ke Školnímu vzdìlávacímu programu na rok 2011-2013 Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345"

Transkript

1 Vzdìlávací obsah ke Školnímu vzdìlávacímu programu na rok Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345 Platnost od È.j.: 65/11

2 MOTTO: Svìt kolem nás svìt ve mnì Obecné cíle vzdìlávání: Rozvíjení dítìte a jeho schopnosti uèení (pøedpokladem je podpora tìlesného rozvoje a zdraví, spokojenost dítìte, rozvoj øeèi a chápání okolního svìta, podpora chuti získat nové poznatky, objevovat neznámé, rozvoj poznávacích a kreativních poznatkù, umìní správné reakce na zmìny a schopnosti vyrovnat se s nimi) Osvojení si základù hodnot, na nichž je založena naše spoleènost (pøedpokladem je možnost poznat takové hodnoty jako je individuální svoboda, rovnost všech lidí, solidarita se slab ými, péèe o druhé a ohled na jiné, možnost pøispívat k pøedávání kulturního dìdictví, jeho hodnot, tradic, rozvoj schopnosti komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na èinnostech a rozhodnutích, vedení k sociální soudržnosti, pøípravì na život ve spole ènosti, k porozumìní její rozdílnosti) Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost pùsobící na své okolí (pøedpokladem je poznání sebe sama a vlastních zájmù, možností a potøeb, získání zdravé sebedùvìry a sebevìdom í, zájem podílet se na spoleèném životì a èinnostech ve škole i v rodinì, poznat možnost ovlivnit svou životní situaci, možnost jednat svobodnì, ale s odpovìdností za své èiny)

3 Tematické bloky To jsem já a) Škola nás volá. b) Mám kamarády? c) Tady jsem doma. Nauèit dìti vnímat a pøijímat prostøedí v mateøské škole, seznámit se se zamìstnanci mateøské školy, s novými kamarády a s pravidly vzájemného chování. Pøi respektování individuality dítìte nauèit je i respektovat druhé. Pøibližovat dítìti prostøedí, ve kterém žije. Seznamovat dìti se základními bezpeènostními návyky (vùèi sobì i ostatním). Oèekávané výstupy: Zvládat jednoduchou sebeobsluhu, základní hygienické a zdravotnì preventivní návyky a p racovní úkony (osobní hygiena, postarat se o sebe a své vìci, umìt stolovat, udržet po sobì poøádek,...). Dítì a jeho psychika Jazyk a øeè - Umìt se domluvit, vést rozhovor. Nauèit se rozlišovat nìkteré obrazné symboly (piktogramy), porozumìt jejich významu. Poznávací schopnosti, myšlenkové operace*) Poznat a pojmenovat, èím je obklopeno. Sebepojetí, city, vùle Nauèit se odlouèit od blízkých. Navazovat kontakty s dospìlým, kterému je svìøeno do péèe, pøekonat stud, komunikovat s ním a respektovat ho; bez zábran se nauèit komunikaci i s druhým dítìtem. Nauèit se dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla na tøídì. Adaptovat se na život ve škole. Zaèlenit se do tøídy mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnos ti, schopnosti a dovednosti. Nauèit se bezpeènì orientovat v novém prostøedí. adaptaèní režim pro nové dìti sezámení s mateøskou školou a jejími zamìstnanci vycházky do okolí mateøské školy vytvoøení herních pravidel komunitní a komunikativní kruhy

4 2.Putování do podzimního království s veverkou Zrzeèkou Na poli. Na zahradì. V lese-stromoví skøítci pøicházejí. Týden duchù. Seznamování dìtí se živou a neživou pøírodou, s jednoduchými pracovními èinnostmi. Vìdomì využívat všech smyslù, zámìrnì pozorovat, všímat si. Oèekávané výstupy: Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslù. Dítì a jeho psychika Jazyk a øeè pojmenovat vìtšinu toho, èím je obklopeno. Porozumìt slyšenému. Poznávací schopnosti, myšlenkové operace*) Postupovat a uèit se podle pokynù a instrukcí. Soutøedit se na èinnost a udržet pozornost. Sebepojetí, city, vùle Soustøedit se na èinnost a její dokonèení, prožívat radost ze zvládnutého a poznaného. Uvìdomovat si svá práva ve vztahu k druhému, pøiznávat a respektovat je i u druhých; nauèit se odmítnout nepøíjemnou komunikaci. Uplatòovat návyky spoleèenského chování ve styku s dospìlými i s dìtmi (poprosit, podìkovat, pozdravit, nechat druhého domluvit,...). Nauèit se domluvit na spoleèném øešení. Nauèit se zvládat bìžné èinnosti a požadavky kladené na dítì, jednoduc hé praktické situace Den zvíøat návštìva záchranné stanice pro zranìná zvíøata v Jaromìøi vycházky do pøírody (autentické pozorování zmìn) práce na školní zahradì (úklid na podzim), ochutnávka ovoce ze šk. zahrady, popø. výroba ovocných salátù, ohýnek opékání jablek a brambor,... Oslava Dne stromù (20.10.) využití knih o pøírodì svátek Halloween, svátek Dušièek alternativní výukový program v muzeu v È.Skalici

5 3.Pøichází advent a) Slunko, déš a plískanice, Svatý Martin. b) Moje tìlo a zdraví. c) Zaèíná èas adventní. Seznamovat dìti s pøírodními vlivy, zmìnami a dìji vzhledem k roènímu období. Nauèit je poznávat lidské tìlo a jeho èásti; dovést je k poznatku pochopení dùvodu, proè si každý musí chránit svoje zdraví. Mít povìdomí o kulturním dìní v okolí dítìte. Oèekávané výstupy: Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci. Nauèit se pojmenovávat èásti tìla a nìkteré orgány, znát jejich funkci. Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí. Mít povìdomí o významu zdravé výživy. Dítì a psychika Jazyk a øeè Umìt formulovat otázky, odpovídat, slovnì reagovat. Uèit se nová slova a aktivnì je používat. Umìt popsat situaci (skuteènou i podle obrázku). Poznávací schopnosti a myšlenkové operace*) Uèit dítì pøemýšlet, vést jednoduché úvahy a umìt to také vyjádøit. Sebepojetí, city, vùle Nauèit se vyjadøovat svùj souhlas, èi nesouhlas. Nauèit se rozhodovat o svých èinnostech. Respektovat pøedem vyjasnìná a pochopená pravidla. Uplatòovat své individuální potøeby, pøání a práva s ohledem na druhého, uèit se øešit konflikt dohodou, pøijímat a uzavírat kompromisy. Utvoøit si základní dìtskou pøedstavu o pravidlech chování a spoleèenských normách, co je a není s nimi v souladu. Uvìdomovat si nebezpeèí, se kterým se mùže v okolí setkat, mít povìdomí o tom, jak se chránit. Všímat si zmìn a dìní v okolí. vycházky do pøírody, pozorování, sbìr pøírodnin a podzimních plodin, sušení pracovní odpoledne s rodièi z nasbíraných pøírodnin námìtové hry (Na lékaøe, Na kuchaøe co je zdravé?,...), didaktické hry (pracovní listy, obrazový materiál, encyklopedie,...) oslava svátku sv. Martina (11.11.) seznamování s Adventním èasem (využití knih z školní knihovny Nenuda, Vánoèní ètení, Advent,...) návštìva galerie

6 4.Tìšíme se na Ježíška a) U nás doma s Mikulášem. b) Pùjdem spolu do Betléma je nám spolu dobøe. Posilovat a podporovat dìtská pøátelství a vztahy mezi ostatními (dítì -dítì, dítì-dospìlý). Nauèit dìti myslet i na druhé (nejen na dìti, ale i na zvíøata ve volné pøírodì). Seznamovat dìti s našimi kulturními tradicemi. Uèit dìti rùzným druhùm dorozumívání a vzájemného kontaktu (øeè, gesta, zvuky, písmena, èísla...), sdìlování (divadlo, knihy,...). Oèekávané výstupy: Uèit se zachovávat správné držení tìla. Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby tìla, sladit pohyb s rytmem a hudbou. Uèit se zacházet s jednoduchými hudebními nástroji. Dítì a jeho psychika Jazyk a øeè Vyjadøovat samostatnì a smysluplnì myšlenky, nápady, pocit y ve vhodnì formulovaných vìtách. Nauèit se zpamìti krátké texty (písnièky, øíkanky,...). Poznávací schopnosti a myšlenkové operace*) Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové vìci. Vìdomì užívat všech smyslù, zámìrnì pozorovat, všímat si. Sebepojetí, city, vùle Prožívat a dìtským zpùsobem projevovat, co cítí, snažit se ovládat. Tìšit se z hezkých a pøíjemných zážitkù. Respektovat potøeby jiného dítìte, dìlit se s ním o hraèky, pomùcky,...rozdìlit si úkol; vnímat, co si druhý pøeje, èi potøebuje, vycházet mu vstøíc. Chovat se a jednat na základì vlastních pohnutek, ale i s ohledem na druhé. Porozumìt bìžným neverbálním projevùm citových prožitkù a nálad druhých. Dodržovat pravidla her i jiných èinností. Mít povìdomí o širším spoleèenském, pøírodním a kulturním prostøedí i o jeho dìní v rozsahu praktických zkušeností a praktických ukázek. oslava svátku sv. Barbory (4.12.) mikulášská besídka vánoèní besídka, popø.vánoèní posezení s rodièi vyrábìní výrobkù na humanitární akce vánoèní divadlo dárky pro zvíøátka péèe o krmítka u MŠ (po celou zimu), krmení lesní zvìøe (suché peèivo, nasbírané podzimní plody) návštìva vánoèní výstavy peèení cukroví

7 5.Paní zima jede a) Poznávání kouzla zimy s veverkou Zrzeèkou. b) Kamarádi v nouzi (zvíøátka). c) Pùjdu k zápisu ( pøedškolní dìti). d) Radujme se, sníh je bílá peøina v bludišti stop. Uèit dìti lidovým zvykùm (Tøi králové). Poznávání pøírodních jevù a souvztažností (zamrzlá okna, sníh taje v teple,...). Seznamování dìtí s prostorovými pojmy, elementárními matematickými souvislostmi. Podporování u dìtí zdravých životních návykù (napø. sportovat jde i v zimì). Oèekávané výstupy: Zvládat základní pohybové dovednosti v rùzném prostøedí (pohyb na snìhu a ledu). Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku. Mít povìdomí o významu aktivního pohybu. Nauèit se zacházet se sportovním náèiním. Dítì a jeho psychika Jazyk a øeè Správnì vyslovovat, ovládat tempo, intonaci a dech. Poznat nìkterá písmena a èíslice; poznat napsané své jméno. Poznávací schopnosti a myšlenkové operace*) Vìdomì využívat všech smyslù, zámìrnì pozorovat, všímat si nového, zmìnìného,... (skupenství vody). Chápat základní èíselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potøeby je používat. Chápat prostorové pojmy. Sebepojetí, city, vùle Ve známých a opakujících se situacích (kterým dítì r ozumí) ovládat svoje city a pøizpùsobovat své chování. Zachytit a vyjádøit své prožitky (slovnì, hudbou, výtvarnì,...). Uvìdomovat si své možnosti i limity. Nauèit se spolupracovat s ostatními. Zachycovat skuteènosti ze svého okolí a vyjadøovat své pøedstavy pomocí rùzných výtvarných dovedností a technik. Pøipomenutí pravidel chování a spoleèenských norem (pøi hrách, soutìženích, ve vztahu k ostatním dìtem,...). Porozumìt pøirozenosti a samozøejmosti zmìn, pøizpùsobovat se jim (zmìny kolem nás). procházky zimní pøírodou, krmení lesní zvìøe (nasbírané podzimní plody, suché peèivo,...) pokusy se snìhem a ledem, pozorování rùzných skupenství vody provozování zimních sportù a radovánek (vè.bruslení pøedškolákù) návštìva ZŠ pøedškoláky opakování znalostí a vìdomostí pøed zápisem do ZŠ

8 6.Objevujeme svìt kolem nás a) Hádej, èím jsem (masopust, karneval). b) Co dìláme celý den a celý rok. c) Království vzduchu všechno lítá, co má køídla, vítr umìlec. Uèit dìti druhùm zamìstnání a lidské práce, role (uplatnìní) v lidské spoleènosti. Uèit dìti rozlišovat rùzné druhy materiálù a jejich vlastnosti (kov, pøí rodní materiály, sklo, nerosty,...). Nauèit dìti pochopit elementární èasové pojmy a souvislosti. Uèit dìti pøijímat rozmanitost pøírody, øád; pochopit její dùležitost. Seznamovat je s bìžnými vìcmi kolem nás. Uèit dìti poznávat další druh zvíøat ptáky. Naproti tomu koho dalšího mohou najít na obloze (letadla, draky,...). Oèekávané výstupy: Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby tìla, sladit pohyb s rytmem a hudbou. Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpìvem. Nauèit se zacházet s pøedmìty denní potøeby. Dítì a jeho psychika Jazyk a øeè Utváøet jednoduché rýmy. Poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma, antonyma. Chápat slovní vtip a humor. Uèit se nová slova. Aktivnì je používat. Poznávací schopnosti a myšlenkové operace*) - Poznat a pojmenovat vìtšinu toho, èím je dítì obklopeno. Nauèit se nazpamì krátké texty, úmyslnì si zapamatovat a vybavit. Vyjadøovat svou pøedstavivost a fantazii v tvoøivých èinnostech i ve slovních výpovìdích. Chápat elementární èasové pojmy. Sebepojetí, city, vùle Tìšit se z hezkých a pøíjemných zážitkù. Uvìdomovat si pøíjemné a nepøíjemné citové prožitky. Umìt zorganizovat hru. Porozumìt bìžným projevùm vyjádøení emocí a nálad. Spolupracovat s ostatními. Vyjadøovat se prostøednictvím hudebních a hudebnì pohybových èinností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zpìv, hra na jednoduché nástroje, vyjádøení rytmu,...). Zacházet šetrnì s vlastními i cizími pomùckami, hraèkami, pøedmìty denní potøeby, s knížkami,... Vnímat, že svìt pøírody i lidí má svùj øád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekoneènì pestrý a rùznorodý. didaktické hry, námìtové hry na øemesla, tøídìní materiálù podle druhu využití didaktických pomùcek exkurze - Kde pracují máma s tátou (popø. dospìlí), návštìva Zverimexu pohádky, básnièky, písnièky o roèních obdobích nebo mìsících, popø. dnech v týdnu,... - tato èást prolíná celým rokem výroba masek odpoledne s rodièi maškarní rej návštìva policistù

9 7.Pojïte s námi do pohádky a) Zelené vlasy dìda Vševìda (jaro). b) Jdeme z pohádky do pohádky - kniha, studnice moudrosti. c) Vodní království a vodní breberky. Seznamovat dìti se zmìnami na jaøe. Na pøíkladech z literatury uèit dìti pochopit lidské vlastnosti a dovednosti, pøirozenou rùznost lidí a jejich chování. Uèit dìti koho a co najdou v blízkosti vody a pod vodou. Oèekávané výstupy: Zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orienta ci, bìžné zpùsoby pohybu v rùzném prostøedí. Vìdomì napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a pøizpùsobit jej podle pokynu. Dítì a jeho psychika Jazyk a øeè Projevovat zájem o knížky, soustøedìnì poslouchat èetbu, hudbu, sledovat divadlo. Sledovat vyprávìní pøíbìhu, pohádky. Poznávací schopnosti a myšlenkové operace*) - Øešit úkoly, problémy, a situace, myslet kreativnì, pøedkládat nápady. Zamìøovat se na to, co je z poznávacího hlediska dùležité (spoleèné èi podstatné znaky, podoba x rozdíl, vlastnosti pøedmìtù èi jevù, jejich vzájemné souvislosti). Sebepojetí, city, vùle - Být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k pøírodì i k vìcem. Chovat se obezøetnì pøi setkání s neznámými dìtmi, dospìlými, v pøípadì potøeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i druhé). Uvìdomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neoèekávanì, proti pravidlùm, a tím ohrožovat pohodu a bezpeèí druhých, odmítat spoleèensky nežádoucí chování. Vyjadøovat se pomocí hudby a hudebnì pohybových èinností. Osvojit si elementární poznatky o okolním prostøedí, využitelné pro další uèení a životní praxi. oslava Dne vody (22.3.) Otevírání studánky oslava Mezinárodního dne divadla (27.3.) pozorování ve volné pøírodì, ztvárnìní prožitkù (výtvarné, hudební,...) návštìva mìstské knihovny, prodejny knih mìsíc knihy oslava Mezinárodního dne knihy (2.4.) námìtové a didaktické hry ( Na knihaøe,...), práce s encyklopediemi a knihami o pøírodì vycházky k øece Metuji

10 8.Putování do jarního království a) Poznáváme domácí zvíøata a jejich mláïata. b) Zajíèek má nový domov (velikonoce). c) Království zemì: krtkova domácnost, pøilétají èarodìjnice. Nauèit dìti pøirozenou formou poznávat další druhy zvíøat domácí, volnì žijící; jejich rodinu. Nauèit dìti koho a co najdou na zemi a pod zemí (další druhy brouci, ještìrky,...). Uèit dìti základním vlivùm èlovìka na životní prostøedí. Oèekávané výstupy: Mít povìdomí o významu péèe o èistotu a zdraví. Zachovávat správné držení tìla. Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslù. Dítì a jeho psychika Jazyk a øeè Sluchovì rozlišovat zaèáteèní a koncové slabiky a hlásky ve slovech. Vyjadøovat samostatnì a smysluplnì myšlenky, nápady, pocity ve vhodnì zformulovaných vìtách. Poznávací schopnosti a myšlenkové operace*) - Nalézat nová øešení nebo alternativní k bìžným. Vnímat, že je zajímavé se dozvídat nové vìci, využívat zkušeností k uèení. Chápat prostorové pojmy, orientovat se v prostoru i rovinì. Sebepojetí, city, vùle Vyjádøit svùj souhlas èi nesouhlas, odmítnout se podílet na nedovolených èi zakázaných èinnostech,...být citliví ve vztahu k živým bytostem, k pøírodì i k vìcem. Porozumìt bìžným projevùm vyjádøení emocí a nálad. Pøijímat a uzavírat kompromisy, øešit konflikt dohodou. Vnímat umìlecké a kulturní podnìty, pozornì poslouchat, sledovat, hodnotit svoje zážit ky. Zachycovat skuteènosti ze svého okolí a vyjadøovat své pøedstavy pomocí rùzných technik a dovedností. Porozumìt, že zmìny jsou pøirozené a samozøejmé (že se vše kolem mìní a vyvíjí), že se zmìnami v životì je tøeba poèítat. návštìva statku, návštìva ekologického centra vycházky do pøírody práce s literaturou, komunitní kruhy úklid okolo MŠ oslava Mezinárodního dne ptactva (1.4.) oslava velikonoc oslava Dne Zemì (21.4.)

11 9.Kolik je na svìtì krás a) Sluneèní království - co dokáže slunce, naše planeta. b) Máme se rádi s mámou a tátou. c) Jedeme na výlet (dopravní výchova). Posilování a podporování lásky k nejbližším. Seznamovat dìti s další planetou naší soustavy sluncem a s jeho vlivem na naši Zem. Vytváøet u dìtí povìdomí o naší planetì. Seznamovat dìti s rùznými druhy dopravy, uvìdomovat si její vliv na pøírodní prostøedí, na zvíøata, kteøí žijí s námi. Oèekávané výstupy: Umìt zacházet s bìžnými pracovními pomùckami, drobnými nástroji, hudebními nástroji. Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí. Dítì a jeho psychika Jazyk a øeè Umìt správnì vyslovovat, ovládat tempo, dech, i intonaci. Umìt pojmenovat vìtšinu toho, èím je dítì obklopeno. Poznávací schopnosti a myšlenkové operace*) - Nauèit se nazpamì krátké texty, úmyslnì si zapamatovat a vybavit. Sebepojetí, city, vùle Pøijímat pozitivní ocenìní (popø.i neúspìch), uèit se hodnotit svoje pokroky. Tìšit se z hezkých a pøíjemných zážitkù. Umìt pøirozenì a bez zábran komunikovat s druhým dítìtem. Umìt se bránit projevùm násilí, ponižování a ubližování. Pochopit, že každý má ve spoleèenství svou roli, podle které je tøeba se chovat (rodina, tøída, herní skupina,...). Chovat se k druhým zdvoøile, s úctou k jejich osobì, vážit si jejich práce. Mít povìdomí o významu životního prostøedí pro èlovìka. Rozlišovat aktivity, které okolnímu prostøedí prospívá a které mu škodí (umìt na nì upozornit). oslava Dne slunce (3.5.) oslava Mezinárodního dne rodiny (15.5.) oslava svátku matek (druhá kvìtnová nedìle) práce s knihami vycházky do pøírody, pozorování pozorování dopravy ve mìstì (nádraží, køižovatka) pokusy, pozorování práce s encyklopediemi

12 10.Putujeme do letního království a) Kamarádi celého svìta. b) Bludièka Civilizace. c) Louèení s veverkou Zrzeèkou. Uèit dìti poznávat další období v roce, rostliny v tomto období. Uèit dìti poznávat další národy, jiné zemì a jejich kulturu, rozmanitost a rùznorodost lidí. Dovést dìti k poznání, že svým chováním a jednáním si lidé naší Zemì tvoøí svoje prostøedí a nepøímo se tak podílejí na vlivu na své zdraví. Nauèit dìti schopnosti zhodnotit svoji práci (celoroèní). Upozoròovat dìti a nauèit je vnímat nebezpeèí, která je mohou potkat pøi hrách, o prázdninách, kdykoli a kdekoli. Oèekávané výstupy Mít povìdomí o nìkterých zpùsobech ochrany osobního zdraví. Zvládat zdravotnì preventivní návyky (postarat se o sebe a své vìci, v letním období pøijímat více tekutin, pøed pobytem na slunci se chránit ochrannými krémy,...). Dítì a psychika Jazyk a øeè Umìt sledovat oèima zleva doprava. Umìt porozumìt slyšenému, umìt formulovat otázky, hodnotit, slovnì reagovat, popsat situaci. Poznávací schopnosti a myšlenkovéoperace*) Umìt pøemýšlet a vést jednoduché úvahy. Chápat základní èíselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti. Umìt øešit problémy, pøedkládat nápady. Sebepojetí, city, vùle Umìt prožívat radost ze zvládnutého, poznaného. Uvìdomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadøovat je. Chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu pøestože je každý jiný (vypadá jinak, chová se jinak,...) Pochopit, že každý má své spoleèenství (jiné národy), ale že všichni tvoøíme jednotu (lidé na celé Zemi), která mùže naše prostøedí chránit, èi poškozovat. Uvìdomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neoèekávatnì, proti pravidlùm a tak ohrožovat bezpeèí druhých; umìt odmítat toto chování. Pomáhat peèovat o okolní životní prostøedí (chránit pøírodu a tvory v ní, nakládat vhodným zpùsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytváøet pohodu prostøedí, ). oslava Dne dìtí (1.6.) oslava Svìtového dne životního prostøedí (5.6.) akademie pro rodièe, rozlouèení s pøedškoláky toulky letní pøírodou projekt podporující zdraví bezpeènostní pohádky a písnièky *)Pozn.Poznávací schopnosti a myšlenkové operace = Poznávací schopnosti a funkce, pøedstavivost a fantazie, myšlenkové operac e.

13 Plánované akce školy Název akce PODZIM Návštìva záchran.stanice pro zranìná zvíøata Alternativ.vzdìl.progr.pro dìti v Èeské skalici Jak krtek ke kalhotkám pøišel Školní akce Veverèiny oøíšky I. Podzim v MŠ ohýnek, opékání brambor ze školní zahrady Tvoøení z pøírodnin akce s rodièi Sbìr lesních plodù, návštìva obory Týden duchù Plavecká výuka pro pøedškoláky Ukázka canisterapie Indiánské toulky ZIMA Vystoupení v Domovì dùchodcù - sboreèek Mikuláš v MŠ ve spolupráci s D Náchod Peèení vánoèního cukroví Spoleèné odpoledne s rodièi Vánoèní aranžmá Vánoèní besídka u stromku s dárky a pohoštìním Návštìva vánoèní výstavy Návštìva pøedškolákù v ZŠ Komenského Karnevalové veselí se soutìžemi Školní akce Veverèiny oøíšky II. Bruslení s pøedškoláky Akci zajistí A.Kosinková, L.Klempárová A.Kosinková, L.Klempárová A.Kosinková J.Pøibylová Tøídní uèitelky Tøídní uèitelky L.Kozlová L.Klempárová A.Kosinková A.Kosinková J.Pøibylová J.Pøibylová Tøídní uèitelky Tøídní uèitelky L.Klempárová Tøídní uèitelky Uèitelky 3. tøídy L.Perháèová, L.Kozlová A.Kosinková L.Klempárová JARO Vítání jara dopolední akce Na tøídách Návštìva zahradnictví Tøídní uèitelky Návštìva pozemkù se zvíøaty ZŠ Komenského I.Blahová Školní akce - Èarodìjnice L.Perháèová, L.Kozlová Školní akce Veverèiny oøíšky III. A.Kosinková Pohádkový les ekologická akce D Náchod Dìtská akademie J.Pøibylová-místnost Uèitelky - program Oslava MDD Indiánské sportovní dopoledne I.Blahová, A.Kosinková Návštìva požárníkù a policie, nácvik evakuace I.Blahová Výlet do Ekoparku v Broumovì A.Kosinková, L.Klempárová ètyødenní poznávací výlet do Malé Úpy L.Klempárová, A.Kosinková

14 LÉTO Návštìva Ratiboøic, popø.oživlá škola v Èeské Skalici Návštìva pohádky MŠ Kramolna Návštìva jiných MŠ Návštìva koncertu žákù ZUŠ Školní akce Veverèiny oøíšky IV. Hudební pøedstavení pro dìti z jiných MŠ - sboreèek Vystoupení pro Domov dùchodcù - sboreèek Poèítání oøíškù s veverkou - hodnocení celoroèní práce Rozlouèení se školáky opékání párkù, pøespání v MŠ L.Klempárová L.Klempárová Tøídní uèitelky L.Klempárová A.Kosinková J.Pøibylová J.Pøibylová A.Kosinková Uèitelky 3.tøídy JINÉ AKCE KONANÉ BÌHEM ŠK.ROKU Návštìva loutkové scény v Náchodì Návštìva divadla Beránek Návštìva výstav v galeriích a na zámku v Náchodì Divadelní pøedstavení v MŠ Vítání obèánkù Úèast na náchodské Prima sezónì Návštìva v MŠ divadelními spoleènostmi se svými pohádkami (Divadel.agentura L.Frištenské, L.Heligerová, Divadel.agentura Ulbertová, R.aJ.Mokrošovi, Divadélko K.Èapka,) L. Klempárová Dle nabídky Dle nabídky L.Perháèová Uèitelky 3.tøídy L.Klempárová, J.Pøibylová L.Klempárová

15 E V A L U A C E Systém vnìjší evaluace Hodnocení školy rodièi dotazníky akce pro rodièe s dìtmi èasový rozvrh: v pololetí, na konci školního roku dotazníky, spoleèné akce prùbìžnì bìhem školního roku cíl: zjištìní spokojenosti s materiálním vybavením, hygienickým vybavením, s prací pedagogù i ostatních zamìstnancù, s plánovanými aktivitami a vzdìlávací nabídkou, se spoluprácí s rodinou, s klimatem školy, s informovaností, získání dalších podnìtù Hodnocení základní školou úèast pedagoga MŠ pøi zápisu do 1.tøíd Hodnocení školy ÈŠI a jinými veøejnými institucemi výsledkem jsou zprávy o probìhlé kontrole na našem zaøízení Systém vnitøní evaluace Hodnocení pedagogickými zamìstnanci dotazníky porady tøídní hodnocení èasový rozvrh: dotazníky na konci školního roku, porady 1x za mìsíc, tøídní hodnocení pøi poradách, popø. ústnì prùbìžnì cíl: zjištìní spokojenosti s materiálním a technickým vybavením, s klimatem v MŠ, se vzdìlávací nabídkou pro pedagogické pracovníky, s výsledky vlastní práce s dìtmi, se školními akcemi a výsledky vzdìlávání v naší MŠ, získání dalších podnìtù

16 Hodnocení nepedagogickými zamìstnanci dotazníky porady èasový rozvrh: dotazníky na konci školního roku, porady dle potøeby, popø. ústnì prùbìžnì cíl: zjištìní spokojenosti s materiálním a technickým vybavením, s klimatem v MŠ, získání dalších podnìtù Hodnocení dìtmi výtvarnými pracemi slovní hodnocení Toto vyhodnocování probíhá prùbìžnì celý školní rok. Cíl: zjistit klima MŠ z pohledu dìtí, spokojenost dìtí, jejich pokroky a rozvoj Další nedílnou souèástí vnitøní evaluace jsou hospitace (cíl, èasový rozvrh viz Hospitaèní plán). Evaluace dìtí U každého dítìte je zavedeno portfolio dítìte, které vystihuje vývoj dìtské kresby, dále ostatní dìtské práce a hodnotící list s údaji o pokrocích ve vývoji dítìte. Všechny tyto materiály slouží k zpìtné vazbì pøi hodnocení dítìte uèitelkou. Manuál EVALUACE = proces prùbìžného vyhodnocování procesu vzdìlávání a jeho výsledkù, který je realizován systematicky a pravidelnì a jehož výsledky jsou v praxi smysluplnì využívány. Probíhá na úrovni školy nebo tøídy. Mùže být vnitøní (autoevaluace) i vnìjší. Je tøeba si uvìdomit: Proè hodnotíme? Co máme zhodnotit? Co se chceme dozvìdìt? Jak hodnocení ovlivní naši další èinnost?

17 To znamená, že hodnocení není samoúèelné, ale jeho zjištìní poskytnou kvalitní a objektivní zpìtnou vazbu. V pedagogické práci uèitelky - dvì základní hodnotící roviny: Jak já, jako uèitelka, hodnotím svoji práci. Zde zjiš uji, zda výsledky mojí práce odpovídají mým pøedstavám, základnímu smìøování, vìnovanému úsilí. V tomto pøípadì tedy uèitelka hodnotí, zda dosahuje èi nedosahuje stanovených cílù - jak v prùbìhu urèité etapy (tématického bloku, projektu), tak po jeho skonèení. Uèitelka hodnotí vzdìlávací výsledky jednotlivých dìtí. Tedy zda cíle, které jsem si stanovila pro celou skupinu jsou (a do jaké míry) naplòovány jednotlivými dìtmi. Obì tyto roviny velmi úzce souvisejí - moje hodnocení skupiny dìtí je pøeci obrazem hodnocení jejich jednotlivcù. Kvalitu celkové èinnosti MŠ, zejména jejího hlavního poslání - èinnosti výchovnì-vzdìlávací ovlivòuje øada aspektù. Je to kvalita podmínek personálních, manažerských, materiálních, organizaèních, psychohygienických a životosprávních. Ovlivòuje je i kvalita plánování (programování, projektování), kvalita naplòování zvolených cílù a ve finále kvalita výsledkù výchovnì-vzdìlávací èinnosti. Zásady Dùležitou zásadou je zachování tøí postupných, stále se opakujících krokù, které je vhodné realizovat ve spolupráci s kolegyní, pedagogickým kolektivem, ale èásteènì i s dìtmi, rodièi... Nauèit se uvìdomovat si nedostatky (pøipustit, že vùbec nìjaké dìláme). Tzn. uèit se postupnì nalézat a pojmenovat zejména to, co se nám nedaøí, kde si nejsme zcela jisti, nebo co nám (tøeba i ze zcela neznámých pøíèin) vadí, neladí a èasto se nám to daøí jen obtížnì slovnì vyjádøit. Nedostatky (snadnìji ve spolupráci s kolegyní, pedagogickým kolektivem) najít a konkrétnì je pojmenovat. Odhalení a konkrétní pojmenování pøíèin - proè tomu tak je. Tzn. neustále porovnávat zejména s cíli, podmínkami i riziky RVP PV, nezapomínat ani na oblast organizace (plynulé, pøirozené) a spolupráce. Zvolení nových, úèinnìjších postupù. Ty je nutno znovu zpìtnì ovìøovat a následnì vyhodnocovat. Systém evaluaèních procesù: Vnìjší: hodnocení ze strany rodièù, hodnocení ze strany pedagogù ze ZŠ, hodnocení ze strany ÈŠI, hodnocení za strany zøizovatele, hodnocení dalšími odborníky Vnitøní: hodnocení ze strany pedagogických zamìstnancù,

18 pøípadné hodnocení za strany dìtí. Další: evaluace dítìte Mateøská škola by mìla vyhodnocovat svou práci komplexnì. Ke komplexnímu vyhodnocování práce mateøské školy v praxi je zapotøebí zamìøit evaluaci na následující oblasti: - naplòování cílù programu - kvalita podmínek vzdìlávání - zpùsob zpracování a realizace obsahu vzdìlávání (zpracování a realizace integrovaných blokù) - práce pedagogù (vèetnì jejich sebereflexe) - výsledky vzdìlávání. Evaluace mùže probíhat na úrovni školy èi na úrovni tøídy. Mùže ji provádìt øeditelka školy, pedagogický sbor i každý jednotlivý pedagog. Øeditelka mùže vyhodnocovat nejen práci druhých, ale také svoji vlastní. Konkrétní kritéria pro vyhodnocování všech oblastí, které jsou pøedmìtem evaluace, mohou být odvozena z požadavkù na pøedškolní vzdìlávání vyjádøených v RVP PV. Má-li být evaluace skuteènì funkèní, je zapotøebí sbírat, zpracovávat a využívat informace pravidelnì a systematicky. Mateøská škola, resp. pedagog, by si proto v rámci tvorby vlastního školního programu mìli vytvoøit svùj systém evaluace. Tento systém, resp. program vnitøní evaluace konkrétní mateøské školy, má být popsán ve školním vzdìlávacím programu. Má popisovat pravidla, pro podle nichž bude škola postupovat. Pedagogové by si mìli stanovit: - pøedmìt evaluace (co všechno budou v mateøské škole sledovat, na které konkrétní jevy se ve vyhodnocování zamìøí) - techniky evaluace (jakými formami, metodami, jakým zpùsobem budou dané jevy vyhodnocovat) - èasový plán (konkrétní termíny, èi frekvenci, s jakou budou v jednotlivých pøípadech vyhodnocování provádìt) - odpovìdnost pedagogù (kdo bude za co zodpovìdný).

19 Plán metodického vedení dalšího vzdìlávání Plán metodického vedení dalšího vzdìlávání uèitelek vzdìlávání týkající se rozvoje uèitelské osobnosti a zkvalitnìní výchovnì vzdìlávací práce podnìty pro každou uèitelku k výbìru semináøe se zamìøením na èinnost, kterou preferuje (LKl,JP hudební oblast, LKo,IB,LP pracovní a výtvarná oblast, AK ekologická oblast, popø. jiné další) zamìøení na výbìr semináøù týkajících se pedagogického rozvoje pøi výbìru semináøe vycházíme z nabídky Mìsta Náchoda - projekt z dotací EU "Cítíme zodpovìdnost za vzdìlávání pedagog.pracovníkù" další - výbìr semináøù k rozvoji naší MŠ (výtvarné dílny, metodické semináøe,...) všem uèitelkám bude doporuèována úèast na semináøích týkajících se rozvoje environmentální výchovy (jsme zaøazeni do sítì škol podporujících výchovu k ekologii sledování nabídek eko center - vedoucí uè. AK) dále bude doporuèeno samostudium (napø. nové knižní publikace, Informatorium, Psychologie dnes,...) Vzdìlávání pedagogù Cíle: zvyšovat kvalitu práce pedagogických pracovníkù seznamovat se s novinkami nauèit se vytváøet hodnotné podklady pro tvorbu nového ŠVP a tvorbu TVP Øeditelka: vede pøehled o úèasti pedagogických pracovníkù na semináøích zajiš uje dostatek studijního materiálu pro ostatní pedagogické pracovnice úèastní se semináøù sebevzdìlává se samostudiem doporuèuje uèitelkám vzdìlávání, které obohatí jejich práci a pøinese prospìch celé MŠ Uèitelky: úèastní se semináøù doporuèených øeditelkou MŠ na pedagogické poradì ostatní seznámí s obsahem a novými poznatky semináøe, který navštívily nebo s obsahem a novými poznatky svého samostudia seznamují se s informacemi z odborných èasopisù a knih sledují odborné èlánky na internetu, portálu NIDV (Národní institut pro další vzdìlávání) a metodi portálu RVP PV ckého

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č.j.1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26.10.2005 Aktualizace: 3.1.2012 Platnost: do r. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì

Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì Název: Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345 IÈO: 70996415 DIÈ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail: ms.vancurova@tiscali.cz internetové stránky: www.msvancurovanachod.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI Platnost dokumentu od 1. 9. 2011 Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

Mateřská škola Štramberk. Bařiny. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání CESTOU POZNÁNÍ

Mateřská škola Štramberk. Bařiny. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání CESTOU POZNÁNÍ Mateřská škola Štramberk Bařiny Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání CESTOU POZNÁNÍ OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ...5 VĚCNÉ...5

Více

Školní vzdělávací program 2012-2015

Školní vzdělávací program 2012-2015 Mateřská škola Olomouc, příspěvková organizace Herrmannova 510/1, 779 00 Olomouc Odloučené pracoviště:mateřská škola Baarova 5, Olomouc Chomoutov Školní vzdělávací program 2012-2015 Pohádky naší babičky

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ Mgr. Marie Málková ředitelka školy Platnost: 1. 9. 2010 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE:...

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vesele a hravě, žijeme tu zdravě

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vesele a hravě, žijeme tu zdravě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vesele a hravě, žijeme tu zdravě Mateřská škola Veselí, okres Pardubice Platnost od: 1. 9. 2013 Platnost do: 31. 8. 2018 Č.j.: 32/2013 Zpracovala: Olga

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Barevný svět kolem nás MŠ Tyršovka MŠ Karásek 1 Téma ŠVP pro rok 2014/2015: Barevný svět kolem nás (platnost po dobu 3 let) Vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Putujeme se Sluníčkem po celý rok Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, Odloučené pracoviště : Šumavská 15 1. Integrovaný blok: Seznámení se Sluníčkem Doporučená témata:

Více

Vzdělávací program pro přípravnou třídu

Vzdělávací program pro přípravnou třídu Vzdělávací program pro přípravnou třídu (Příloha školního vzdělávacího programu Škola porozumění ze dne 20. 6. 2007 Základní školy Praha 3 Havlíčkovo náměstí 10/300) Obsah 1. Charakteristika vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola JUTA Riegrova 717 544 01 Dvůr Králové n.l. IČO: 71 341 161 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní rok 2014/2015 Mateřská škola JUTA Platný od 1.9.2010 Aktualizovaný 1.9.2014

Více

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Motto: Existují pouze dva druhy odkazů,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více