USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014"

Transkript

1 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 79. schůze Rady města Hranic, dne Usnesení 2541/ RM 79 ze dne Zahájení program schůze rady města v předloţeném znění Ondriášová Radka, starostka Usnesení 2542/ RM 79 ze dne Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení bez připomínek Ondriášová Radka, starostka Usnesení 2543/ RM 79 ze dne Rozbory hospodaření za 1. pololetí bere na vědomí rozbory hospodaření města za 1. pololetí roku 2014 dle předloţeného materiálu. Usnesení 2544/ RM 79 ze dne Rozpočtová opatření

2 následující rozpočtová opatření: A. Dotace na činnost odborného lesního hospodáře za II. čtvrtletí 2014 a) kap. 7 pol ÚZ Kč b) kap. 4 odd pol ÚZ Kč ad a) přijetí dotace ad b) výdaje na činnost odborného lesního hospodáře B. Veřejné a vánoční osvětlení v historickém jádru města Hranic a) kap. 3 odd pol Kč b) kap. 3 odd pol Kč c) kap. 3 odd pol Kč ad a) osazení elektrosloupků na Masarykově náměstí v Hranicích ad b) zimní údrţba místních komunikací ad c) zimní údrţba chodníků C. Vodné a stočné provozních budov Městského úřadu a) kap. 3 odd pol Kč b) kap. 3 odd pol orj Kč c) kap. 3 odd pol orj Kč ad a) výdaje na nebytové prostory ad b) výdaje na vodné a stočné Pernštejnské nám. 1 ad c) výdaje na vodné a stočné Zámecká 118 D. Osadní výbor Rybáře a) kap. 3 odd pol Kč b) kap. 14 odd pol orj Kč c) kap. 14 odd pol orj Kč d) kap. 14 odd pol orj Kč ad a) oprava a údrţba lávky na Rybářích ad b) sníţení výdajů na údrţbu komunikací ad c) sníţení rezervy osadního výboru ad d) sníţení výdajů na údrţbu zeleně E. Hasičská zbrojnice Velká - demolice objektu a) kap. 5 odd org Kč b) kap. 5 odd Kč ad a) výdaje na demolici objektu ad b) sníţení výdajů na telekomunikace 2. doporučuje zastupitelstvu města schválit následující rozpočtová opatření: A. Dotace na lesní hospodářské osnovy a) kap. 7 pol ÚZ Kč b) kap. 8 odd pol ÚZ Kč ad a) příjem dotace ad b) výdaje na zpracování lesních hospodářských osnov B. Příspěvek Úřadu práce a) kap. 7 pol org orj Kč b) kap. 7 pol org orj Kč c) kap. 9 odd pol org orj Kč d) kap. 9 odd pol org orj Kč 2

3 e) kap. 9 odd pol org orj Kč f) kap. 9 odd pol org orj Kč g) kap. 9 odd pol org orj Kč h) kap. 9 odd pol org orj Kč ad a) příjem dotace z EU ad b) příjem dotace z SR ad c) výdaje na platy podíl EU ad d) výdaje na platy podíl SR ad e) pojistné na sociální zabezpečení podíl EU ad f) pojistné na sociální zabezpečení podíl SR ad g) zdravotní pojištění podíl EU ad h) zdravotní pojištění podíl SR C. Neinvestiční příspěvek společnosti Ekoltes a.s. na veřejné osvětlení a) kap. 7 odd pol Kč b) kap. 3 odd pol Kč ad a) pojistné plnění ad b) neinvestiční příspěvek na opravu a údrţbu veřejného osvětlení D. Regenerace panelového sídliště Nová a) kap. 7 pol ÚZ org Kč b) kap. 7 odd pol org Kč ad a) příjem dotace ad b) sníţení ostatních investičních příjmů E. Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Struhlovsko a) kap. 7 pol ÚZ org ,90 Kč b) kap. 7 odd pol org ,90 Kč ad a) příjem dotace ad b) sníţení ostatních investičních příjmů Usnesení 2545/ RM 79 ze dne Ţádost o finanční příspěvek - Ing. Jiří Smolka poskytnutí finančního příspěvku na výměnu 2 ks rýn a svodů a nátěr střechy loubí spojující podloubí domů č.p. 103 a č.p. 104 v Hranicích ţadateli, ve výši skutečných nákladů max. však ve výši ,-Kč za podmínek: vyúčtování nejpozději do a pověřuje starostku města k podpisu smlouvy. 2. schvaluje rozpočtové opatření: a) kap. 7 odd pol Kč b) kap. 3 odd pol org Kč 3

4 ad a) příjmy z úroků ad b) výdaje na neinvestiční příspěvek T: O: Ing. Vladimír Zemek Usnesení 2546/ RM 79 ze dne Zřízení příspěvkové organizace v oblasti kultury 1. doporučuje Zastupitelstvu města Hranic zrušit k formou splynutí do nové příspěvkové organizace: Městské muzeum a galerie v Hranicích, příspěvková organizace, Masarykovo náměstí č. 71, Hranice, IČO: Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, Masarykovo náměstí č. 71, Hranice, IČO: Městské kulturní zařízení Hranice, příspěvková organizace, Zámecká 118, Hranice, IČO: doporučuje Zastupitelstvu města Hranic zřídit k formou splynutí příspěvkových organizací uvedených v bodě 1.) tohoto usnesení novou příspěvkovou organizaci s názvem Městská kulturní zařízení Hranice 3. doporučuje Zastupitelstvu města Hranic schválit s platností od zřizovací listinu příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení Hranice uvedenou v příloze důvodové zprávy 4. ukládá ředitelkám Městského muzea a galerie v Hranicích, příspěvková organizace, Městské knihovny Hranice, příspěvková organizace a Městskému kulturnímu zařízení, příspěvková organizace provést mimořádnou inventarizaci hmotného a nehmotného majetku k T: O: Mgr. Vojtěch Bušina 5. doporučuje Zastupitelstvu města Hranic schválit, aby veškerý majetek, práva a závazky příspěvkových organizací uvedených v bodě 1.) tohoto usnesení, přešly k na příspěvkovou organizaci Městská kulturní zařízení Hranice Usnesení 2547/ RM 79 ze dne Souhlas zřizovatele s podpisem smlouvy o partnerství 4

5 1. revokuje usnesení 2271/ RM 71 ze dne a usnesení č. 2357/ RM 73 ze dne souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzvy č. 51 mezi příjemcem podpory a partnerem takto: - Regionální poradenská agentura, s.r.o., Starobrněnská 20, Brno, IČO: (příjemce podpory) a Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace, IČO: (partner) při realizaci projektu "S ICT to ve výuce umíme", registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/ C SYSTEM CZ a.s., Otakara Ševčíka 10, Brno-Ţidenice, IČO: (příjemce podpory) a Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace, IČO: (partner) při realizaci projektu "Tablety do škol - pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávání", registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/ Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, IČO: (příjemce podpory) a Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková organizace, IČO: (partner) při realizace projektu: "RESTART", číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/ Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o., Petrovice u Karviné 570, IČO: (příjemce podpory) a Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace, Drahotuše, IČO: (partner) při realizaci projektu "Učitelé online", registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/ souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzvy č. 55 mezi příjemcem podpory a partnerem takto: - Národní institut pro další vzdělávání, Senováţné náměstí 25, Praha 1, IČO: (příjemce podpory) a Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace, IČO: (partner) při realizaci projektu "Rozvoj cizojazyčných a interkulturních kompetencí ţáků a učitelů základních škol zaváděním rodilých mluvčích a metody CLIL", registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/ Usnesení 2548/ RM 79 ze dne Podání ţádosti o dotaci - Podpora terénní práce pro rok doporučuje Zastupitelstvu města schválit podání ţádosti o dotaci na projekt Podpora terénní práce v romské komunitě na Hranicku pro rok 2015 z programu Podpora terénní práce Úřadu vlády ČR a Rady vlády ČR pro záleţitosti romské menšiny s rozpočtem projektu v celkové výši ,- Kč a spolufinancování města ve výši min. 30 %, tj ,- Kč. T: O: Ing. Vladimír Zemek 5

6 Usnesení 2549/ RM 79 ze dne Rekonstrukce zámecké zahrady - dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. OSM/12/0191/14 v rámci akce Rekonstrukce zámecké zahrady dle důvodové zprávy 2. pověřuje starostku města k podpisu dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. OSM/12/0191/14 Usnesení 2550/ RM 79 ze dne Hranice - stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Struhlovsko - dodatek č. 3 uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo OSM/12/0097/14 na akci "Hranice - stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Struhlovsko" dle důvodové zprávy 2. pověřuje starostku města podpisem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo OSM/12/0097/14 na akci "Hranice - stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Struhlovsko" Usnesení 2551/ RM 79 ze dne Hranice - stavební úpravy v ul. Partyzánské - smlouva ČEZ uzavření smlouvy o realizaci přeloţky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie CES OSM/12/0238/14, která je přílohou důvodové zprávy a pověřuje starostku města k jejímu podpisu. 6

7 Usnesení 2552/ RM 79 ze dne Územní plán Hranic - dodatek č. 3 ke smlouvě a smlouva o spolupráci dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne na zakázku Územní plán Hranic včetně upravené osnovy úkolů mezi Městem Hranice a Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o. 2. pověřuje starostku podpisem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne na zakázku Územní plán Hranic včetně upravené osnovy úkolů mezi Městem Hranice a Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o. T: O: Ing. arch. Ladislav Patočka 3. doporučuje Zastupitelstvu města Hranice uzavřít Smlouvu o spolupráci při pořizování Územního plánu Hranic mezi Městem Hranice a Štěrkovnami Olomouc, a.s., a poţadovat od společnosti Štěrkovny Olomouc, a.s. za zapracování Změny č. 11/B Územního plánu sídelního útvaru Hranice, doplněk SEA + NATURA částku ve výši ,- Kč bez DPH (s DPH ,- Kč) a za úpravu návrhu územního plánu Hranic (dle 52 odst. 1 stavebního zákona) po 2. společném jednání poţadovat částku ve výši Kč bez DPH (s DPH ,- Kč), zbývající část bude uhrazena z rozpočtu města. Částku ve výši ,- Kč bez DPH (s DPH ,- Kč) za přepracování návrhu územního plánu podle novely stavebního zákona uhradí Město Hranice. Usnesení 2553/ RM 79 ze dne Změna č. 17 ÚPN SÚ Hranice dohoda o ukončení smlouvy o dílo uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo na zakázku Změna č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hranice, územní studie a regulační plán mezi Městem Hranice a Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o. 2. pověřuje starostku města Hranic, podpisem dohody o ukončení smlouvy o dílo na zakázku Změna č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hranice, územní studie a regulační plán mezi Městem Hranice a Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o. Usnesení 2554/ RM 79 ze dne Regenerace panelového sídliště Struhlovsko 7

8 1. ukládá odboru správy majetku zajistit úpravu studie " Regenerace panelového sídliště Struhlovsko" dle připomínek uvedených v zápise. T: Usnesení 2555/ RM 79 ze dne Záměr na pronájem budoucího plynárenského zařízení ulice M. Tyrše v Drahotuších záměr na pronájem plynárenského zařízení STL Plynovodu DN 63 v délce 276 m a 11 ks plynovodních přípojek DN 32 v celkové délce 29,6 m v k.ú. Drahotuše ulice M.Tyrše v rozsahu dle přílohy - podrobná situace C.02 - plynovod a přípojky DPS 02/2014 formou smlouvy o budoucí nájemní smlouvě nájemce :RWE GasNet, s.r.o. IČ , se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem za cenu nájmu a podmínek uvedených ve smlouvě o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní viz příloha důvodové zprávy Usnesení 2556/ RM 79 ze dne Záměr na prodej části pozemku parc.č. 796/15 v k.ú. Slavíč 1. trvá na usnesení 2488/ RM 77 ze dne Usnesení 2557/ RM 79 ze dne Záměr na prodej části pozemku parc. č. 1602/1 v k. ú. Hranice 8

9 1. nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr na prodej částí pozemku parc. č. 1602/1 ostatní plocha neplodná půda, díl "A", díl "B", díl "C", zapsaný na LV č pro k.ú. Hranice dle přílohy č. 1 důvodové zprávy T: Usnesení 2558/ RM 79 ze dne Záměr na prodej pozemků v k.ú. Slavíč 1. trvá na svém usnesení č. 2382/2014-RM 73 ze dne T: Usnesení 2559/ RM 79 ze dne Záměr na směnu pozemků - Římskokatolická farnost Hranice na Moravě záměr na směnu pozemku parc. č. 645/3 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha o výměře m 2, zapsaného na LV č. 697 pro k.ú. Hranice, z vlastnictví Římskokatolické farnosti Hranice na Moravě, IČ , se sídlem Školní náměstí 38, Hranice, Hranice I- Město, za pozemky: - parc. č. 782 orná půda o výměře m 2, - parc. č. 811/1 orná půda o výměře m 2, - parc. č. 1159/1 orná půda o výměře m 2, - prac. č. 1166/1 orná půda o výměře m 2, - parc. č. 1166/2 orná půda o výměře m 2, - parc. č orná půda o výměře m 2, zapsané na LV č pro k.ú. Hranice ve vlastnictví města Hranic. - rozdíl v cenách směňovaných pozemků nebude ze strany Římskokatolické farnosti Hranice na Moravě poţadován za podmínek: - náklady spojené se sepisem směnné smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí uhradí účastníci společně s tím, ţe město Hranice uhradí jednu polovinu těchto nákladů a Římskokatolická farnost Hranice na Moravě uhradí také jednu polovinu těchto nákladů; 9

10 - daňové přiznání podá město Hranice a současně uhradí i daň z převodu nemovitostí. Římskokatolická farnost Hranice na Moravě se zavazuje, ţe do 14 dnů ode dne doručení potvrzení, ţe město Hranice daň uhradilo, uhradí městu Hranice jednu polovinu daně z převodu nemovitostí; T: Usnesení 2560/ RM 79 ze dne Zřízení věcného břemene ČEZ Distribuce, a.s., Hranice,, NN" uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - osobní sluţebnosti spočívající v právu strpění umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepodléhající úpravě sluţebnosti inţenýrské sítě v občanském zákoníku, v rámci stavby Hranice, NN" zatěţující pozemky parc. č. 2264/6 zahrada o výměře 123 m 2 a parc.č. 2476/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře m 2, zapsané na LV č pro k.ú. Hranice v rozsahu dle přílohy č. 2 důvodové zprávy. oprávněný: ČEZ Distribuce a.s., IČ se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8 za jednorázovou úhradu ve výši: Kč včetně DPH za podmínek: - oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí; - oprávněný provede jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene na základě faktury vystavené stranou povinnou a to se splatností do 30 dnů ode dne vystavení faktury; - datum uskutečnění zdanitelného plnění u převodu práva odpovídajícího věcnému břemenu nastává v den doručení vyrozumění katastrálního úřadu o provedeném vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí; a pověřuje starostku k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene. T: Usnesení 2561/ RM 79 ze dne Zřízení věcného břemene ČEZ Distribuce, a.s., Hranice,p.č.2250/16,CUBO, knn " 10

11 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - osobní sluţebnosti spočívající v právu strpění umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepodléhající úpravě sluţebnosti inţenýrské sítě v občanském zákoníku, v rámci stavby Hranice,p.č.2250/16,CUBO, knn" zatěţující pozemek parc. č. 2480/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře m 2 zapsaný na LV č pro k.ú. Hranice v rozsahu dle přílohy č. 2 důvodové zprávy. oprávněný: ČEZ Distribuce a.s., IČ se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8 za jednorázovou úhradu ve výši: Kč včetně DPH za podmínek: - oprávněný uhradí náklady spojené s vkladem smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí; - oprávněný provede jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene na základě faktury vystavené stranou povinnou a to se splatností do 30 dnů ode dne vystavení faktury; - datum uskutečnění zdanitelného plnění u převodu práva odpovídajícího věcnému břemenu nastává v den doručení vyrozumění katastrálního úřadu o provedeném vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí; a pověřuje starostku k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene. T: Usnesení 2562/ RM 79 ze dne Záměr na pronájem bytové jednotky v Hranicích, Bělotínská čp. 1297, byt č. 49 o vel. 1+1 o výměře 29,24 m2, I. ktg záměr na pronájem bytové jednotky v Hranicích, Bělotínská čp. 1297, byt č. 49, o vel. 1+1, o výměře 29,24 m2, I. ktg, 2. nadzemní podlaţí, kde čisté měsíční nájemné pro rok 2014 činí 1.335,- Kč, s následným uzavřením nájemní smlouvy za podmínek: - ţadatel o pronájem bytu musí sloţit do pokladny správce nemovitosti, Ekoltes Hranice, a.s., finanční částku ve výši 3 000,- Kč, nejpozději 2 dny před projednáním ţádostí o nájem bytu v komisi pro sociální a bytové záleţitosti - v případě nesloţení finanční částky v daném termínu se má za to, ţe nebyly splněny podmínky vyhlášeného záměru a ţádost bude povaţována za bezpředmětnou - v případě, ţe bude usnesením rady města ţadatel označen za nájemce obecního bytu, bude sloţená finanční částka povaţována za částečnou úhradu jistoty na byt - v případě, ţe nebude usnesením rady města ţadatel označen za nájemce obecního bytu, bude vyzván k vyzvednutí sloţené finanční částky v pokladně správce nemovitosti, 11

12 Ekoltes Hranice, a.s., Komenského čp ţadatel, který bude Radou města Hranic označen za nájemce bytu, bude vyzván k podpisu smlouvy o jistotě na byt, její úhradě a podpisu nájemní smlouvy. Výše jistoty je určena ve smyslu ustanovení 2254 zák.č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ve výši trojnásobku měsíčního nájemného vyhlášeného Radou města Hranic v záměru, včetně stanovených zálohových plateb na sluţbách spojených s uţíváním bytu dle počtu osob v domácnosti - po podpisu smlouvy o jistotě a její úhradě uzavře Město Hranice, zastoupené správcem nemovitostí Ekoltes Hranice, a.s., s ţadatelem nájemní smlouvu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku. Po uplynutí lhůty jednoho roku v případě řádného uţívání bytu, plnění všech povinností, vyplývajících z uzavřené nájemní smlouvy a obecně závazných právních předpisů ze strany nájemce, uzavře Město Hranice, zastoupené správcem nemovitostí Ekoltes Hranice, a.s., nájemní smlouvu za stejných podmínek - v případě, ţe smlouva o jistotě na byt, včetně její úhrady a nájemní smlouva nebudou ze strany ţadatele uzavřeny nejpozději ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy, aniţ se změnily podmínky vyhlášeného záměru, pozbývá usnesení rady města platnosti a sloţená finanční částka propadá ve prospěch Města Hranic. K uzavření nájemní smlouvy bude vyzván další ţadatel v pořadí schváleném radou města Usnesení 2563/ RM 79 ze dne Pronájem nebytových prostor v čp.1663, Tř. 1.máje v Hranicích pronájem prostor slouţících k podnikání o celkové výměře 15,92 m2 v domě čp. 1663, Tř. 1.máje v Hranicích: ţadateli: cena nájmu : 1.503,- Kč/měs/bez DPH za podmínek : - pronájem bude sjednán na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi; - nájemce se výslovně zaváţe, ţe bude souhlasit s tím, aby pronajímatel výši ročního nájemného upravoval podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu a zaváţe se takto upravené nájemné řádně a včas platit v měsíčních splátkách; informaci o míře inflace zajistí pronajímatel; takto upravené nájemné bude účinné vţdy do 30. června kalendářního roku; - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu třetí osobě bez souhlasu pronajímatele; - nájemce je povinen zajišťovat běţnou údrţbu všech pronajatých prostor; - nájemce se zaváţe, ţe po ukončení nájemního vztahu vrátí předmět nájmu v původním stavu v jakém jej převzal s přihlédnutím k běţnému opotřebení; - v případě, ţe zájemci nebudou usnesením rady města předmětné prostory slouţící k podnikání pronajaty, bude jistota vrácena, a to 10 dnů ode dne usnesení o pronájmu předmětných prostor; 12

13 - v případě, ţe zájemce od ţádosti odstoupí před rozhodnutím rady města o pronájmu předmětných prostor slouţících k podnikání, uhradí zájemce pronajímateli smluvní pokutu ve výši zaplacené jistoty; - v případě, ţe zájemci budou usnesením rady města předmětné prostory slouţící k podnikání pronajaty, bude jistota povaţována za úhradu radou schválené ceny pronájmu; - vybraný zájemce podepíše nájemní smlouvu nejpozději do 10 dnů ode dne obdrţení písemné výzvy, v případě, ţe nedojde ke splnění těchto podmínek zaviněním zájemce, pozbude usnesení rady města o pronájmu předmětných prostor slouţících k podnikání platnosti a zájemce uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši zaplacené jistoty; - zájemce bere na vědomí, ţe předmětné prostory jsou kolaudovány dle kolaudačního rozhodnutí č.j. SÚ-2949/2000-HDK jako provozovna pedikůry; Usnesení 2564/ RM 79 ze dne Záměr na směnu pozemků v k.ú. Slavíč záměr na směnu pozemků: - parc.č. 1316/6 orná půda o výměře 75 m 2, - parc.č. 1577/10 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 130 m 2, - parc.č. 1577/17 ostatní plocha o statní komunikace o výměře 228 m 2, - parc.č. 1577/18 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 299 m 2, zapsaných na LV č. 278 pro k.ú. Slavíč, z vlastnictví společnosti Zemědělské druţstvo "PODHRADÍ" Týn nad Bečvou, IČ: , se sídlem Lipnická 336, Týn nad Bečvou, za pozemek parc.č. 1097/16 orná půda o výměře m 2 zapsaný na LV č. 371 pro k.ú. Slavíč ve vlastnictví města Hranic. - rozdíl v cenách směňovaných pozemků ve výši Kč uhradí společnost Zemědělské druţstvo "PODHRADÍ" Týn nad Bečvou za podmínek: - náklady spojené se sepisem směnné smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí uhradí město Hranice; - daňové přiznání podá město Hranice a současně uhradí i daň z nabytí nemovité věci. Zemědělské druţstvo "PODHRADÍ" Týn nad Bečvou se zavazuje, ţe do 14 dnů ode dne doručení potvrzení, ţe město Hranice daň uhradilo, uhradí městu Hranice jednu polovinu daně z nabytí nemovité věci; T: Usnesení 2565/ RM 79 ze dne uzavření nové nájemní smlouvy 13

14 1. souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy na dobu určitou od do s paní 2. schvaluje splátkový kalendář na dluţnou částku ve výši ,- Kč. Usnesení 2566/ RM 79 ze dne Ţádost o přidělení pokoje ve svobodárně Vrchlického čp v Hranicích 1. nesouhlasí s uzavřením smlouvy o ubytování ve svobodárně města Hranic, Vrchlického čp. 1466, na pokoj č. 28, s za podmínek dle Zásad pro hospodaření s bytovým fondem ve vlastnictví Města Hranic. 2. nesouhlasí s uzavřením smlouvy o ubytování ve svobodárně města Hranic, Vrchlického čp. 1466, na pokoj č. 32,, za podmínek dle Zásad pro hospodaření s bytovým fondem ve vlastnictví Města Hranic. Usnesení 2567/ RM 79 ze dne Změna pokoje ve svobodárně Vrchlického čp v Hranicích 1. nesouhlasí s ukončením smlouvy o nájmu pokoje č. 75, čp. 1466, Vrchlického v Hranicích a s uzavřením smlouvy o nájmu pokoje ve svobodárně města Hranic, Vrchlického čp. 1466, na pokoj č.53,, za podmínek dle Zásad pro hospodaření s bytovým fondem ve vlastnictví Města Hranic. Usnesení 2568/ RM 79 ze dne Výjimka v počtu ţáků ve třídě ZŠ a MŠ Struhlovsko 14

15 povolení výjimky z nejvyššího počtu ţáků na 34 v šestých ročnících ZŠ a MŠ Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace počínaje školním rokem 2014/15 a konče školním rokem 2017/18. Usnesení 2569/ RM 79 ze dne Cena města 1. doporučuje Zastupitelstvu města Hranic schválit udělení Ceny města Hranic v roce 2014: Blance Ličmanové Jiřímu Nebeskému 2. stanovuje datum konání Ceny města Hranic na středu 29. října 2014 Usnesení 2570/ RM 79 ze dne Konsolidace IT v Hranicích - vyhlášení zadávacího řízení 1. revokuje bod č. 2 usnesení Rady města Hranic č. 2516/ RM 78 ze dne schvaluje zadávací dokumentaci pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce s názvem Konsolidace IT v Hranicích. Vyplelík Vladimír, tajemník MěÚ starostka města místostarostka 15

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015 Usnesení 115/2015 - RM 4 ze dne 9. 2. 2015 Zahájení, schválení programu program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 26. 6. 2014 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE

ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 26. 6. 2014 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 26. 6. 2014 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky Starostka

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 02.06.2014

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 85. schůzi dne 16. 10. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. června 2011 usnesením č. 2011/668 1) schválila program 19. schůze rady města, konané dne 27.06.2011. usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 21. schůze rady města konané dne 12.05.2015 čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/56 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 84. schůze Rady města Karviné konané dne 23.07.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3845 Schválení

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více