Trendy na trhu potravin, systém podpor potravinářství a finanční zdraví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trendy na trhu potravin, systém podpor potravinářství a finanční zdraví"

Transkript

1 Trendy na trhu potravin, systém podpor potravinářství a finanční zdraví Vedoucí projektu: JUDr. Ing. Josef Mezera, CSc. Spoluřešitelé: Ing. Olga Štiková Ing. Ilona Mrhálková Ing. Helena Sekavová Ing. Karina Pohlová Ing. Martin Hruška Ing. Roman Němec Ing. Jindřich Špička, Ph.D. Ing. Zdeňka Náglová

2 Obsah prezentace celková rekapitulace Výzkumný cíl projektu IVP č a metodický přístup, zdroje Oblasti řešení a vlastní výsledky: Trh - spotřeba, ceny, marže ZO s potravinami a nápoji Analýza investic, systém podpor Aktualizace kontrafaktuální analýzy Závěry u výše uvedených oblastí a souhrn v ZZ

3 Výzkumný cíl projektu IVP (1) Hlavní cíl: Analýza trendů na trhu potravin a jejich vývoj, hodnocení objemu investic v potravinářství, systému podpor a efektivnosti vybraných skupin potravinářských podniků. Dílčí cíl 1: Na základě podrobné analýzy zhodnotit vývoj a změny na diferencovaném trhu potravin s využitím rodinných účtů, cenový vývoj a posoudit úroveň marží u tuzemských a dovozových potravin; dále analyzovat vývoj obchodu ČR s potravinami a nápoji na trhu EU a s třetími zeměmi a ukázat úroveň konkurenceschopnosti vybraných skupin i jednotlivých produktů.

4 Výzkumný cíl projektu IVP (2) Dílčí cíl 2: Zhodnotit investiční aktivity v potravinářském sektoru v mezinárodním kontextu, systém podpor potravinářství z fondů EU a z národních prostředků s přihlédnutím k novému programovému období. Dílčí cíl 3: Posoudit produktivitu a efektivnost vybraných skupin potravinářských firem, u nichž byly, resp. nebyly alokovány podpory.

5 Metodický přístup a zdroje Analýza vývoje trhu - poptávky, spotřeby a finančního hospodaření domácností u potravin vychází ze statistiky rodinných účtů. Především jde o hodnocení spotřeby a ekonomických ukazatelů v domácnostech v období od roku 2004, resp do roku 2012; vývoj spotřebitelských cen potravin je sledován od roku 2004 do roku 2013 a problematika marží podle vlastní konstrukce byla zpracována variantně. Data o zahraničním obchodu čerpána z ČSÚ a Eurostatu (dále převedena na nomenklaturu CPA). Konkurenceschopnost posuzována pomocí RCA indexů. Investice do hmotného majetku ve výrobě potravin i nápojů jsou posuzovány v mezinárodním srovnání ze zdrojů Eurostatu a v běžné struktuře, podpory podle příjemců a dalších kritérií ze zdrojů SZIF a podle poskytovatelů. Kontrafaktuální analýza byla provedena metodou PSM (Propensity Score Matching) a dopady podpor byly hodnoceny ukazateli finanční a ekonomické analýzy. Při hodnocení pozice potravinářského sektoru bylo také přihlédnuto k metodickému přístupu použitém v třístranném projektu AKI VÚPP ÚZEI.

6 Výsledky projektu K čemu chceme přispět? Pozice potravinářského sektoru ČR: podíl na zaměstnanosti v ČR klesl z 3,12 % (2004) na 2,48 % (2011), tj. o 0,64 p. b., v EU 27 z 2,25 % (2004) na 2,15 % (2011), tj. o 0,09 p. b., podíl na hrubé přidané hodnotě (HPH) v ČR se od roku 2004 do roku 2012 snížil z 3,27 % na 2,44 %, tj. o 0,83 p. b., ale je vyšší než za EU 27 s 2,04 % (2012), rychlejší růst oproti EU 27 vykazují produktivita práce v daném sektoru v ČR a průměrná měsíční mzda, ale jde o hodnoty stále mnohem nižší než vykazuje uvedená EU Produktivita práce a průměrné výdělky i nadále porostou, ale potravinářské podniky vhodnou nabídkou potravin a decizní sféra účelnou podporou investic a dalšími aktivitami může tyto procesy urychlit. Podíl na zaměstnanosti a na HPH však bude postupně klesat, jako je tomu v EU.

7 Vývoj poptávky, spotřeby a finančního hospodaření domácností (1) Analýza vychází ze SRÚ. Hodnotíme spotřebu a ekonomické ukazatele od roku 2004, resp (nesledují se domácnosti zemědělců) do roku Domácnosti podle počtu nezaopatřených dětí: Domácnosti bez dětí mají vyšší příjmy, zejména sociální. Výdaje na potraviny jsou vyšší než v průměrné domácnosti (dospělé osoby a vysoký podíl důchodců). U domácností s dětmi jsou výdaje přímo úměrné počtu dětí (1 dítě = nejvyšší spotřeba). Výjimku tvoří pekárenské výrobky.

8 Vývoj poptávky, spotřeby a finančního hospodaření domácností (2) Domácnosti podle příjmu (decily) Nejvíce členů je v domácnostech s nejnižšími příjmy (1. decil), nejméně v nejvyšší příjmové skupině (10. decil). v 10. decilu je nejvíce pracujících členů, vysoké příjmy ze závislé činnosti, z podnikání i ostatní příjmy. Domácnosti 1. decilu vydávají za potraviny jen 70 % vydání průměrné domácnosti. Snižují výdaje za dražší potraviny, potraviny denní spotřeby neomezují. Výdaje za nealko nápoje představují 67,5 % výdajů průměrné domácnosti, u alkoholických nápojů jen 50,2 %.

9 Vývoj poptávky, spotřeby a finančního hospodaření domácností (3) Domácnosti 10. decilu vydávají za potraviny o 89,6 % více než v 1. decilu. Příjmy v 10. decilu jsou o 367,5 % vyšší. Značnou část výdajů za potraviny tvoří dražší a kvalitnější potraviny, nikoli vyšší hmotná spotřeba (biologická podstata výživy). Nejmenší rozdíly mezi 1. a 10. decilem jsou u pekárenských výrobků, olejů a tuků a mlékárenských výrobků.

10 Vývoj poptávky, spotřeby a finančního hospodaření domácností (4) Spotřeba jednotlivých potravinových skupin (v hmotnosti) v domácnostech podle sociálních skupin ( ) Nejvyšší hmotnou spotřebu potravin vykazují domácnosti důchodců. Spotřeba chleba se snižuje u všech skupin, spotřeba pečiva je relativně vyrovnaná. Spotřeba masa a konzumního mléka je nejnižší v domácnostech nezaměstnaných. Spotřeba olejů je u nezaměstnaných vyšší než v průměrné domácnosti. Spotřeba rostlinných tuků se snížila ve všech domácnostech (transmastné kyseliny). Spotřeba ovoce se zvýšila u zaměstnanců a samostatně činných, zeleniny u všech sociálních skupin (s výjimkou nezaměstnaných). Obecně se snížila spotřeba lihovin, spotřeba vína se zvýšila zejména v domácnostech důchodců, spotřeba piva rostla především u samostatně činných.

11 Vývoj poptávky, spotřeby a finančního hospodaření domácností (5) Výsledky analýzy Příjmové skupiny - rozdíly mezi roky 2004 a 2012 Příjmy se průměrně zvýšily o 49 %, nejvíce ostatní a sociální příjmy. Nejvýrazněji se zvýšily v domácnostech 10. decilu, nejméně u domácností 1. decilu. Zvýšila se celková vydání (o 43 %), vydání za potraviny a nealko nápoje vzrostla o 29 %. Výdaje za alkoholické nápoje stouply o 21 %. Rozdíl mezi výdaji 1. a 10. decilu se zvyšuje téměř u všech potravin. Výjimkou jsou výdaje za lihoviny a minerální vody (stagnace). Nelze rozlišit příčinu změny výdajů (zvýšení spotřeby nebo výběr dražších potravin); domácnosti 1. decilu se orientovaly na levnější potraviny a domácnosti 10. decilu preferovaly dražší potraviny.

12 Vývoj poptávky, spotřeby a finančního hospodaření domácností (6) Sociální skupiny - rozdíly mezi roky 2006 a 2012 Důchodci mají spotřebu většiny potravin a nápojů vyšší než průměrná domácnost. Nezaměstnaní jsou druhým extrémem, spotřeba téměř všech potravin je nižší než v průměrné domácnosti. Ke snížení spotřeby došlo u většiny potravinových komodit (pro tuto skupinu je nutné zajistit nabídku zboží za nižší ceny). Spotřeba v domácnostech zaměstnanců se nejméně liší od spotřeby průměrné domácnosti (nejvyšší zastoupení ve výběrovém souboru). Při inovacích v potravinářském průmyslu je třeba vzít v úvahu, že trh je výrazně diferencovaný a tato diferenciace se prohlubuje. Proto je vhodné nové výrobky vyvíjet a zejména propagovat tak, aby oslovily právě ty skupiny obyvatelstva, pro které jsou určeny.

13 Vývoj spotřebitelských cen potravinářského zboží ( ) SC potravin a nealko nápojů se úhrnem zvýšily o 30,2 % (z toho potravin o 30,6 % a nealko nápojů o 25,7 %). Růst SC potravinářského zboží byl o 5,1 p. b. rychlejší než celkové zvýšení SC. SC potravin významně přispěly k růstu inflace. Do zvýšení SC potravin se nejvýrazněji promítl skokový meziroční růst v roce 2008 (o 8,3 %). Růst cen potravin ovlivnilo rovněž zvyšování sazby DPH (do %, %). Nejdynamičtěji stouply SC pekárenských výrobků (o 42,3 %), olejů a tuků (o 36,7 %) a zeleniny vč. brambor (o 36,4 %, nejvíce brambor o 70,5 %). Nejnižší nárůst SC byl u ovoce (o 19,2 %), masa a výrobků (o 19,6 %) a cukru vč. výrobků (o 26,9 %). Z nealkoholických nápojů se značně zvýšily SC potravin na přípravu nápojů (o 38,6 %), ceny ostatních nealko nápojů rostly mírně (o 18,7 %).

14 Obchodní "marže" u tuzemských a dovozových potravin Materiál a metody Základní hypotéza existuje diference mezi marží obchodu u výrobků z tuzemské výroby a z dovozu? Na základě modelu VYZIVA (podrobný popis v IVP 1277) jsme stanovili rozdíly ve finančním vyjádření spotřeby oceněné jednotlivými druhy cen (CPV, DC a SC). Ceny vstupující do modelu: - SC jsou za poměrně široký sortiment výrobků pro další využití jsme odečetli 15 % DPH. - CPV jsou jen za úzký sortiment potravin. Proto vycházíme z publikace ČSÚ. Výpočet: podíl tržeb z prodeje a prodaného množství (pro zjednodušení CPV). - Dovozní ceny vycházejí ze statistiky ZO. Výpočet: objem dovozu v hmotných jednotkách a jejich hodnot ve finančním vyjádření. Podílem jsou vypočteny jednotkové dovozní ceny (DC).

15 Obchodní "marže" u tuzemských a dovozových potravin Materiál a metody Jedná se o modelové řešení situace na trhu, tedy jen o simulaci skutečného stavu. Reálný spotřební koš vypovídá o marži podstatně výstižněji než výpočty u konkrétních potravin. Pro potraviny vstupující do modelu nejsou k dispozici údaje za všechny typy cen. Proto byly modelovány 3 varianty odpovídající různému počtu výrobků (kde byly k dispozici ceny). První varianta obsahuje potraviny, pro které jsou všechny druhy cen (úzký sortiment). Pro takto sestavený spotřební koš byla vypočtena fiktivní suma vydaných prostředků v CPV, DC i SC a dále marže obchodu (SC-CPV)/SC a (SC-DC)/SC. Výsledkem je marže pro výrobky tuzemské a pro výrobky z dovozu. Obdobné výpočty byly provedeny pro spotřební koš jen z výrobků české provenience (2. varianta) a jen z výrobků dovozových (3. varianta).

16 Obchodní "marže" u tuzemských a dovozových potravin Výsledky 1. varianta jde o relativně srovnatelný sortiment pro výpočet CPV, DC, SC, a tím omezený spotřební koš. Poněkud vyšší marže je u výrobků tuzemských - 35,5 %. U výrobků z dovozu je 34,9 % (rozdíl činí pouze 0,64 p. b.). Nejvyšší marže obchodu vztažená k CPV je u sádla a brambor, trvanlivého pečiva a zahuštěného mléka. Nejnižší u drůbeže, rostlinných olejů a cukru. Největší marže k DC je u kakaových výrobků, sádla a tavených sýrů. Nejnižší u mouky, másla a těstovin. 2. varianta srovnatelný sortiment CPV, SC. Varianta zahrnuje i sortiment ovoce mírného pásma a zeleniny. Marže činí 38,3 %. Nejvyšší marže dosahuje sortiment zeleniny a ovoce.

17 Obchodní "marže" u tuzemských a dovozových potravin Výsledky Pokud tyto potraviny nehodnotíme, dosahují nejvyšší marže sádlo, trvanlivé pečivo a zahuštěné mléko. Zřejmě jde o marketingový záměr obchodu (převážně se jedná o trvanlivé potraviny). Nejnižší marže jsou u chleba, kuřat a rostlinných olejů. Nízká marže u chleba asi souvisí s poklesem spotřeby (snaha podpořit po něm poptávku), protože u běžného pečiva (kde spotřeba stoupá) je marže nesrovnatelně vyšší. Tržby za pekárenské výrobky jsou značné (denní spotřeba) a snížení ceny znamená vyšší spotřebu. 3. varianta DC, SC. Varianta navíc obsahuje jižní ovoce a luštěniny. Marže činí 37,1 %. Nejvyšší marže dosahuje čočka a opět ovoce a zelenina. Pokud nehodnotíme tyto výrobky, dosahují nejvyšší marže kakaové výrobky, sádlo a tavené sýry.

18 Obchodní "marže" u tuzemských a dovozových potravin Výsledky pokračování + závěry Příčinou vysoké marže u kakaových výrobků je odlišný sortiment (vyšší CPV než DC). Různá marže k CPV a DC je pravděpodobně snahou obchodu o sblížení SC. Nejnižší marže jsou u másla, mouky a ovocných výrobků tekutých. Nízká marže u másla je dána snahou prodat více dovážených výrobků, protože CPV je výrazně (o 20,5 %) nižší než DC. Závěry Marže obchodu vztažené k CPV a DC se významně neliší. Zanedbatelně vyšší marže u českých výrobků může být způsobena jak vlastní vyšší marží, tak i rozdílem v sortimentu tuzemských a dovozových potravin. Obchod přistupuje k nastavení marže velmi podobně u českých i dovozových potravin. Vyšší marže u některých výrobků české provenience může být pro naše výrobce iritující, ale často se jedná o vyrovnání rozdílu mezi tuzemskými a dovozovými cenami tak, aby výsledná SC byla obdobná a přiměřená poptávce.

19 Obchodní "marže" u tuzemských a dovozových potravin Závěry dokončení Stížnosti některých českých výrobců potravin nejsou zcela opodstatněné. Může dojít k problémům u některých výrobků. Zejména se jedná o mléčné výrobky, kde je vyšší marže k CPV (problém uplatnění na trhu). Není odůvodnitelné, proč by obchod měl mít mimořádný zájem na dovozu potravin. Zájem na výrazném zvyšování dovozu není ekonomicky zdůvodnitelný (nižší marže u výrobků z dovozu). Jak by fungoval marketing a návazně ekonomika (zisk) obchodu?

20 mld. Kč % Vývoj zahr. obchodu ČR s potrav. výrobky a nápoji v letech 2005 až 2013 Dovoz se zvýšil o 80 % na 129,0 mld. Kč Vývoz vzrostl o 91 %, na 99,8 mld. Kč. Schodek bilance obchodu se prohloubil o 9,9 mld. Kč (o 51 %) na 29,3 mld. Kč. Stupeň krytí dovozu vývozem se však zvýšil o 4,3 p. b. na 77,3 % Dovoz - levá osa Vývoz - levá osa Schodek bilance - levá osa St. krytí dovozu vývozem - pravá osa min. (65 %) max. (34,6 mld. Kč) Podíl potravin a nápojů na celkovém zahraničním obchodu ČR se zvýšil na straně vývozu z 2,8 % na 3,2 % a na straně dovozu vrostl ze 4,0 % na 4,7 %.

21 Struktura zahr. obchodu ČR s potrav. výrobky a nápoji v průměru let (%) Dovoz 4,0 8, Zpracování a konzervování masa a mas. výrobků 10.2 Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů 10.3 Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny 10.4 Výroba rostl. a živoč. olejů a tuků 10.5 Výroba mléčných výrobků 10.6 Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků 10.7 Výroba pekař., cukrář. a jiných moučných výrobků 10.8 Výroba ostatních potravinář. výrobků 22,5 5,6 13,6 12,2 Vývoz 1,3 3,3 24,4 3,3 9,9 6,6 3,8 10,3 8,9 7,4 30,5 7,1 3,1 13,4 Nárůst hodnoty dovozu hlavně 10.1 Masa a masných výrobků, 10.8 Ost. potrav. výrobků a 10.5 Mléč. výrobků. Vysokou dynamiku růstu vykázaly vedle 10.1 a 10.5 také 10.6 Mlýnské a škrobárenské výrobky Nárůst hodnoty vývozu zejména 10.8 Ost. potrav. výrobků, 10.4 Rostl. a živoč. olejů a tuků a 10.1 Masa a masných výrobků. Vysokou dynamiku růstu vykázaly mimo 10.4 také 10.9 Průmyslová krmiva a 10.7 Pekař., cukrář. a jiné moučné výrobky

22 Jaká je bilance a potraviny s komparativní výhodou/nevýhodou Rok 2013: záporná bilance obchodu u všech skupin CPA s výjimkou 11 Nápojů a nově 10.9 Průmyslových krmiv. Rok 2005: kladná bilance také u 10.5 Mléč. výrobků a 10.8 Ost. potrav. výrobků Potravinářské výrobky a nápoje s komparativní výhodou: uzenky a salámy, homogenizované masné výrobky, mléko, syrovátka, dříve i kysané výrobky, řepkový olej, slad, pektiny, cukr, cukrovinky, kečupy, hořčice, homogenizované potravinové směsi, nově sušenky a oplatky, pivo Potravinářské výrobky s komparativní nevýhodou: maso, masné konzervy, máslo, tvaroh a sýry, zmrzliny, margarín, slunečnicový olej, těstoviny, pečivo, dětské výživy, přípravky ze zeleniny a ovoce, polévky a bujóny, omáčky, potravinové přípravky jiné, víno, lihoviny

23 Závěr k oblasti ZO Hodnocení zahraničního obchodu ČR s potravinami a nápoji bylo provedeno v jiném úhlu a v podrobnějším komoditním členění nežli bývá ve standardních výstupech věnující se této problematice. Popsán byl vývoj celkového českého zahraničního obchodu s potravinářskými výrobky v letech 2005 až 2013 a jeho struktura v třídění podle standardní klasifikace produkce (CP). Definovány byly hlavní vývozní, dovozní, netto-vývozní a nettodovozní potravinářské výrobky a identifikovány byly ty s komparativní výhodnou/nevýhodnou. Komparativní výhoda/nevýhoda byla spočítána rovněž pro celé obory CPA. Metodickým přínosem je sestavení vlastního přehledu kódů, resp. agregací, celního sazebníku spadajících do jednotlivých oborů CPA použitelný k dalším analýzám.

24 Jak investoval sektor výroby potravin a jak výroby nápojů? Vzhledem k výchozímu roku 2008 ukazatel investic do hmotných aktiv vzrostl u výroby potravin v roce 2012 v Německu o 14,19 %, v Maďarsku až o 25,45 % a v Rakousku o 14,18 %. V ČR se snížil a na Slovensku se propadl o 40,38 %. Jednou z příčin poklesu u tohoto ukazatele v ČR je nedostatek finančních zdrojů na investice u potravinářských podniků. V ČR výše uvedený ukazatel u výroby nápojů v roce 2012 vzrostl o 3,28 % a nejmenšího růstu ve zmíněném roce bylo dosaženo v Německu. Při analýze celého časového období bylo zjištěno, že investice do hmotného majetku ve výrobě nápojů v roce 2012 přesáhly hodnotu roku 2008 jen v Rakousku a Maďarsku.

25 Jaká je struktura investic u výroby potravin?

26 Mezinárodní srovnání ČR u výroby potravin dosahuje nejnižší hodnoty tohoto podílového ukazatele (0,052 mil. EUR), která představuje jen 31,7 % z hodnoty pro Rakousko. Mezistátní srovnání ukazuje na nedostatek finančních zdrojů na investice v českém potravinářství. Uvedený ukazatel závisí také na míře koncentrace sledované výroby v posuzovaném státě

27 Struktura investic u nápojů

28 Mezinárodní srovnání u nápojů ČR v tomto ukazateli u nápojů dosahuje vyšší hodnoty než Slovensko a Maďarsko, ale jen 25,55 % z maximální hodnoty, které dosahuje Rakousko. Výše tohoto ukazatele a jeho pozice v mezinárodním srovnání ukazuje na nedostatek finančních zdrojů pro investice v ČR.

29 Analýza investic do HM na 1 podnik ukazuje: V objemu investic do hmotného majetku vypočteném na 1 podnik dosahuje výroba potravinových výrobků v ČR ve srovnání se sousedními státy nejnižší hodnoty. V ukazateli Investice do hmotného majetku na 1 podnik v roce 2012 dosahuje výroba nápojů vyšší hodnoty než na Slovensku a v Maďarsku, ale jen čtvrtinu hodnoty vykázané v Rakousku. V Rakousku je však hodnota tohoto ukazatele na nejvyšší úrovni. Vývoj, struktura a mezinárodní srovnání v oblasti investic do hmotného majetku ukazují na nedostatek finančních zdrojů v českém potravinářství.

30 Struktura veřejného financování podle zdroje u inovací Financování inovací z veřejných zdrojů u potravinářských podniků v období finanční zdroj % [1] Místní nebo regionální úřady 0,41% Ústřední vláda 8,96% Evropská unie 18,49% Pramen: ČSÚ Poznámka: [1] Podíl na celkovém počtu technicky inovujících podniků v dané skupině [2] Zahrnuje podniky z potravinářského, nápojového i tabákového průmysl /CZ-NACE 10 12/ největší podíl 18,49 % zaujímají podniky s finanční podporou z EU, která zahrnuje 7. Rámcový program pro V a V a zejména strukturální fondy EU. The International Scientific Conference INPROFORUM

31 Veřejné financování investic Strukturální fondy EU 1. Evropský fond pro regionální rozvoj v programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s řídícím subjektem MPO a zprostředkujícím subjektem CzechInvest nabízí spolufinancování investic v potravinářství, 2. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) v programu PRV s řídícím subjekt MZe a se zprostředkujícím subjektem SZIF nabízí spolufinancování investic výrobcům potravin nebo výrobcům krmiv (pouze u krmiv pro hospodářská zvířata), kteří splňují definici mikro, malého, nebo středního podniku. The International Scientific Conference INPROFORUM

32 Veřejné financování investic podle období Program rozvoje venkova opatření I. 1.3: Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům. Podpora byla zaměřena na hmotné a nehmotné investice, které se týkaly zpracování, uvádění na trh, vývoje nových produktů, procesů a technologií. Žadatelem byl výrobce potravin nebo surovin. celkové proplacené výdaje byly ve výši 658 mil. Kč. Z toho příspěvek EU z PRV: 494 mil. Kč a příspěvek z národních zdrojů: 164 mil. Kč. Program rozvoje venkova Priorita 3: Podpora organizace potravinového řetězce Opatření 4: Investice do hmotného majetku Operace 4.2.1: Zpracování a uvádění na trh zemědělských a potravinářských produktů alokace na podporu zavedení inovací : tis. EUR, veřejné financování = 40 % ze způsobilých výdajů. The International Scientific Conference INPROFORUM

33 Zhodnocení systému podpor potravinářství z fondů EU a z národních prostředků Předmětem hodnocení jsou dopady investičních podpor z Programu rozvoje venkova (PRV) a z národního dotačního titulu 13 Zásad Ministerstva zemědělství (Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu) na ekonomickou situaci úspěšných žadatelů v porovnání s nepodpořenými subjekty. Hodnocené subjekty: podpoření žadatelé v letech Časový rámec hodnocení: 2007 (t 0 před podporou), 2012 (t 1 minimálně rok po podpoře).

34 Výběr podniků pro kontrafaktuální analýzu 164 podpořených žadatelů v rámci PRV a Zásad MZe s úplnými účetními daty ( ) 143 podpořených žadatelů s úplnými účetními daty ( ) PÁROVÁNÍ SOUBORŮ Propensity score matching (PSM) Greedy data matching Mahalanobis distance within propensity score calipers (no matches outside calipers) 143 nepodpořených žadatelů s úplnými účetními daty ( ) 561 nepodpořených podniků v rámci PRV a Zásad MZe s úplnými účetními daty ( )

35 Výsledky párování z hlediska CZ-NACE Struktura souborů z hlediska CZ-NACE: 10.1 (Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků): 36,36% 10.3 (Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny): 7,69% 10.4 (Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků): 0,70% 10.5 (Výroba mléčných výrobků): 17,48% 10.6 (Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků): 7,69% 10.7 (Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků): 0,70% 10.8 (Výroba ostatních potravinářských výrobků): 10,49% 10.9 (Výroba průmyslových krmiv): 11,19% 11.0 (Výroba nápojů): 7,69%

36 Hodnocené ukazatele dopadu Investiční aktivita Ukazatele rentability ROA (rentabilita celkových aktiv) ROE (rentabilita vlastního kapitálu) Ukazatele zadluženosti celková, dlouhodobá, krátkodobá zadluženost Ukazatele likvidity celková, pohotová, peněžní Ukazatele aktivity obrat dlouhodobého majetku, obrat zásob Ukazatel produktivity práce přidaná hodnota / osobní náklady

37 Výsledky I. Investiční aktivita a rentabilita Relativní význam podpořených investic vzhledem k velikosti podniků (celková aktiva) není u potravinářských subjektů velký. Přibližně u poloviny proplacených projektů tvořily investiční výdaje podíl menší než 10 % účetní hodnoty celkových aktiv, což vytvářelo předpoklad méně zřetelných efektů podpor. Investiční aktivita byla statisticky významně vyšší u podpořených subjektů v porovnání s nepodpořenými. Rentabilita aktiv však klesla u podpořených subjektů více než u nepodpořených (možná konsekvence hospodářské recese a vyšší investiční aktivity).

38 Výsledky II. zadluženost Podpořené subjekty i přes relativně vyšší investiční aktivitu snížily průměrnou míru celkové zadluženosti, která však v roce 2012 zůstala nad doporučenou hranicí 50 %. Nepodpořené subjekty jsou více zadlužené a v období míru celkové zadluženosti ještě zvýšily na rizikovou úroveň 64,5 %! Zatímco podpořené subjekty snížily průměrnou míru krátkodobé i dlouhodobé zadluženosti, nepodpořené subjekty zvýšily krátkodobou zadluženost při relativně malém poklesu dlouhodobé zadluženosti (možný vliv překlenovacích úvěrů a prodloužení doby splatnosti faktur dodavatelům).

39 Výsledky III. likvidita a aktivita Likvidita celková a pohotová se u podpořených subjektů zvýšila, zatímco u nepodpořených subjektů klesla (vyšší objem pohledávek a závazků spojených s rozvojovými investicemi). Likvidita peněžní se vyvíjela opačně. Nepodpořené subjekty řídí cash flow konzervativněji než podpořené subjekty. Ukazatele aktivity se meziročně statisticky významně neliší mezi podpořenými a nepodpořenými subjekty.

40 Výsledky IV. produktivita práce Produktivita práce je v obou hodnocených letech statisticky významně vyšší u podpořených subjektů. Ve sledovaném období produktivita práce klesla u podpořených i nepodpořených subjektů přibližně stejným tempem, což bylo způsobeno především poklesem přidané hodnoty. Vývoj v čase tedy nepotvrdil pozitivní vliv podpor na produktivitu práce ani ukazatele rentability. Otázka efektivity provozu podpořených investic vůči nepodpořeným! Aktualizované výsledky analýzy jsou podobné s výsledky z roku 2012.

41 Čerpání prostředků na daný IVP Z přidělené částky 530 tis. Kč bylo za měsíc čerpáno 627 tis. Kč. Čerpáno navíc bylo tedy 97 tis. Kč Objemově největší položku tvoří mzdy a dále zákonné sociální pojištění obě tyto položky dohromady představují 87 % nákladů.

42 Výstupy článek uveřejněný v recenzovaném časopise Výživa a potraviny: č. 1/2015, Štiková, O., Sekavová, H.: Vývoj spotřeby potravin a finančního hospodaření v jednotlivých typech domácností ČR, článek uveřejněný ve vědeckém časopisu Agris on line Papers in Economics and Informatics, volume VI, number 4, 2014, Pohlová, K., Mezera, J.: Analysis of development of Czech foreign trade in foods and beverages, příspěvek zaslaný na Ekonomickou fakultu Jihočeské university v Českých Budějovicích pro sborník z mezinárodní vědecké konference INPROFORUM 2014: Mezera, J., Němec, R., Špička, J.: The aspects of investment in the food industry, ostatní periodika, např. článek v Potravinářské Revue č.7/2014: Mezera, J. Vývoj ekonomiky potravinářského sektoru v letech Závěrečná zpráva, předaná k oponentnímu řízení.

43 George Bernard Shaw: Není lásky opravdovější nad lásku k potravě Děkujeme za pozornost.

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 9. 2.

Více

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 1.1. Charakteristika odvětví Výroba potravinářských výrobků a nápojů je odvětvím navazujícím

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 8. 2. 2010 Předání výsledků agrárního

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Ing. Jan Záhorka Červenec 2008 OBSAH ÚVOD... 3 Postavení zemědělství v ekonomice státu... 3 Podíl na tvorbě HDP... 3 Podíl na zaměstnanosti... 3

Více

Panorama. potravinářského průmyslu

Panorama. potravinářského průmyslu Panorama potravinářského průmyslu 2014 Panorama potravinářského průmyslu 2014 Praha 2015 Studii Panorama potravinářského průmyslu 2014 vypracoval pod gescí Odboru potravinářského MZe Ústav zemědělské ekonomiky

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání databáze z MZe ČR do ÚZEI: 5.2. 2009 Předání výsledků agrárního

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2012

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2012 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2012 TÚ 14 (4224) Výstup č. 4 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová CSc. Praha, listopad 2012 Metodické poznámky

Více

HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE.

HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE. HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE Vladimír Brabenec Anotace: Agrární zahraniční obchod ČR od roku 1994 vykazuje rostoucí

Více

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 březen 2013 4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Výkonové charakteristiky segmentu malých a středních

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU 57 S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU V průběhu celého roku 2005 se i nadále měnilo složení stáda skotu, nejen

Více

3 Zbožová struktura zahraničního obchodu se zemědělskými a potravinářskými produkty

3 Zbožová struktura zahraničního obchodu se zemědělskými a potravinářskými produkty 3 Zbožová struktura zahraničního obchodu se zemědělskými a potravinářskými produkty Zahraniční obchod se zemědělskými a potravinářskými produkty si téměř po celé období 2005 až udržoval (až na nevýznamné

Více

Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích.

Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích. Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích. Eva Rosochatecká Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské

Více

Řízení nákladů v recesi. Fórum českého stavebnictví 2010. Petr Kymlička vedoucí partner oddělení consulting Deloitte Advisory s.r.o.

Řízení nákladů v recesi. Fórum českého stavebnictví 2010. Petr Kymlička vedoucí partner oddělení consulting Deloitte Advisory s.r.o. Fórum českého stavebnictví 2010 Petr Kymlička vedoucí partner oddělení consulting Deloitte Advisory s.r.o. Stavebnictví a recese Kde jsme, kdy a jak z toho ven? Stavební produkce v prosinci 2009 meziročně

Více

Růstová výkonnost a stabilita

Růstová výkonnost a stabilita Růstová výkonnost a stabilita 1. Růst a nabídková stránka ekonomiky 1.1 Mezinárodní ekonomický vývoj Struktura světového hospodářského růstu Vývoj ekonomiky v USA Japonsko Evropská unie Nové členské země

Více

Analýza vývoje ekonomiky a konkurenceschopnosti ČR za 3. čtvrtletí 2011

Analýza vývoje ekonomiky a konkurenceschopnosti ČR za 3. čtvrtletí 2011 Sekce Evropské unie a mezinárodní konkurenceschopnosti Odbor ekonomických analýz Leden 2012 Analýza vývoje ekonomiky a konkurenceschopnosti ČR za 3. čtvrtletí 2011 EXECUTIVE SUMMARY... 2 I. HLAVNÍ TENDENCE

Více

1. kolo příjmu žádostí na operaci Programu rozvoje venkova 2014-2020: Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

1. kolo příjmu žádostí na operaci Programu rozvoje venkova 2014-2020: Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 1. kolo příjmu žádostí na operaci Programu rozvoje venkova 2014-2020: Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Návaznost PRV ČR 2014-2020 PRV 2007-2013 PRV 2014-2020 opatření I.1.3

Více

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Státní rozpočet na rok 2005 Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Východiska Koncepce reformy veřejných financí 2003-2006 Konvergenční program ČR Makroekonomická predikce MF Cíl Zvrácení negativního

Více

Makroekonomické informace 06/2008 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 06/2008 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 06/008 05-05-04 00:00:00 Květen byl dalším měsícem tohoto roku, ve kterém byl zaznamenán pokles počtu nezaměstnaných. K poklesu nezaměstnanosti přispěl postupně zvyšující se počet

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013 Vývoj ekonomiky ČR v roce 12 březen 13 Výkonnost odvětví Viditelné oslabování meziroční dynamiky hrubé přidané hodnoty ve většině odvětví v průběhu roku 12 Dynamika reálné výkonnosti odvětví české ekonomiky,

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2005 a 2006

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2005 a 2006 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2005 a 2006 Zpracovali: Ing. Karina Pohlová Bc. Tomáš Zdražílek Předání databáze z MZe ČR do VÚZE: 13. 5.

Více

PROBLEMATIKA DISTRIBUCE BIOPRODUKTŮ PROBLEMS OF THE ORGANIC PRODUCTS DISTRIBUTION. Iva Živělová, Jaroslav Jánský

PROBLEMATIKA DISTRIBUCE BIOPRODUKTŮ PROBLEMS OF THE ORGANIC PRODUCTS DISTRIBUTION. Iva Živělová, Jaroslav Jánský PROBLEMATIKA DISTRIBUCE BIOPRODUKTŮ PROBLEMS OF THE ORGANIC PRODUCTS DISTRIBUTION Iva Živělová, Jaroslav Jánský Anotace: Příspěvek je zaměřen na odbyt bioproduktů zejména z pohledu nejčastějších odbytových

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 6. Zadluženost českých domácností 6.1. Úvěry domácnostem od bank Dominance úvěrů na bydlení Zadluženosti českých domácností dominují

Více

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů 7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 7.1. Charakteristika odvětví Polygrafický průmysl se člení na vydavatelské činnosti, tisk

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s.

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. Odbor živočišných

Více

A. HLAVNÍ PRODUKČNÍ CHARAKTERISTIKY

A. HLAVNÍ PRODUKČNÍ CHARAKTERISTIKY A. HLAVNÍ PRODUKČNÍ CHARAKTERISTIKY OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů 2006 Hlavní produkční charakteristiky odvětví OKEČ 15.1 OKEČ 15.2 Výroba masa a masných výrobků Zpracování ryb a rybích výrobků Oborové

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2012

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2012 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2013 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2012 O B S A H SHRNUTÍ... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 6 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY... 6

Více

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY Marek Rojíček Centrum ekonomických studií, Vysoká škola ekonomie a managementu marek.rojicek@vsem.cz Abstrakt Studie zkoumá vývoj odvětvové struktury české ekonomiky

Více

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 Popis opatření Poskytování odborných individuálních poradenských služeb v oblastech : - Podpora přenosu znalostí a inovací v

Více

5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62)

5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62) 5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62) 5.1 Popis letecké dopravy 5.1.1 Činnosti v letecké dopravě Do odvětví letecké dopravy se zařazují následující odvětvové činnosti: Pravidelná letecká doprava (OKEČ 62.1);

Více

Měsíční přehled č. 09/00

Měsíční přehled č. 09/00 Měsíční přehled č. 09/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v září obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 197,8 mld.kč, čímž stoupl v

Více

Zemědělská produkce v milionech Kč

Zemědělská produkce v milionech Kč Zemědělství ČR v porovnání s některými státy EU (23 28) Ve středu 2. 6. 21 zveřejnil ČSÚ zprávu Analýza zemědělství na základě souhrnného zemědělského účtu, ve které je řada zajímavých údajů. Po doplnění

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR Statistické šetření SPČR a ČNB v nefinančních podnicích Výsledky za 4. Vyhodnocení a komentáře 2 O šetření Pravidelné čtvrtletní šetření SPČR a ČNB Od roku 2011, dodnes celkem

Více

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin 3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 3.1. Charakteristika odvětví Odvětví výroby oděvů, zpracování a barvení kožešin je náročné na pracovní síly

Více

C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon

C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon Oživení české ekonomiky příznivě pokračuje a dochází také k přesunu těžiště růstu od čistých exportů k domácí poptávce. Dominantním faktorem

Více

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 14 Růstové faktory českého strojírenství 17. dubna 14 Jak povzbudit ekonomický růst během recese Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka Recese

Více

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku 2016

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku 2016 Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku 2016 výsledky AZO ČR za leden až září 2016: stručný čtvrtletní komentář na web MZe + tabulky TÚ 59 (4224) Výstup č. 4 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing.

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží srpen 2015

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží srpen 2015 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží srpen 2015 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Indexy cen zemědělských výrobců

Více

I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3. I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11. II.1 Organizaèní schéma 12

I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3. I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11. II.1 Organizaèní schéma 12 1998 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA ÈNB 1 I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3 I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11 II.1 Organizaèní schéma 12 III. MÌNOVÁ

Více

Plánované výzvy k podání žádostí o dotace v rámci SCLLD. V rámci PRV

Plánované výzvy k podání žádostí o dotace v rámci SCLLD. V rámci PRV Plánované výzvy k podání žádostí o dotace v rámci SCLLD V rámci PRV Finanční rámec pro Programový rámec SCLLD PRV OPATŘENÍ / PODOPATŘE NÍ SCLLD (aktivity)000 PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV Alokace dotace SCLLD P.1.1.1.

Více

DISKUSE. K předmětné prezentaci postupuji srovnání. České republiky se Švédskem. Zpracoval : Jára Miroslav

DISKUSE. K předmětné prezentaci postupuji srovnání. České republiky se Švédskem. Zpracoval : Jára Miroslav 1 DISKUSE K JEDNÁNÍ 1. PRACOVNÍHO TÝMU ODBORNÉ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU ze dne 7. 1. 2016 k prezentaci pan JAROSLAV VOSTATEK Scénáře dílčích penzijních reforem K předmětné prezentaci postupuji srovnání

Více

1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ

1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ 1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ 1.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroby potravin a nápojů v EU, jako největší zpracovatelský sektor, představuje s obratem 965

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží leden 2014

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží leden 2014 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží leden 2014 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Indexy cen zemědělských výrobců

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za roku 2016 dosáhly tržby v běžných

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

1.1/01 - Podíl zemědělství 1), lesnictví 2), rybolovu 3) a potravinářského průmyslu 4) na hrubé přidané hodnotě v základních cenách (%)

1.1/01 - Podíl zemědělství 1), lesnictví 2), rybolovu 3) a potravinářského průmyslu 4) na hrubé přidané hodnotě v základních cenách (%) 1.1/01 - Podíl zemědělství 1), lesnictví 2), rybolovu 3) a potravinářského průmyslu 4) na hrubé přidané hodnotě v základních cenách (%) Rok Zemědělství Lesnictví Rybolov Potravinářský průmysl Běžné ceny

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 01/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

H. FINANČNÍ UKAZATELE oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

H. FINANČNÍ UKAZATELE oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech H. FINANČNÍ UKAZATELE oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a obuvi

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna poklesly spotřebitelské ceny během prosince o 0,3 procenta. V meziročním

Více

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ 26. 7. VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ Informace o očekávané sklizni polních plodin zveřejňuje Český statistický úřad každoročně v první polovině července. Podkladem pro výpočet jsou osevní

Více

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4.1 Porovnání s předchozím makroekonomickým scénářem Rozdíly makroekonomických scénářů současného a loňského programu vyplývají z následujících

Více

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012 Čtvrtletní přehled za leden až březen Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů), dosáhl v prvním čtvrtletí roku obrat zahraničního obchodu v běžných

Více

Program rozvoje venkova 2014-2020

Program rozvoje venkova 2014-2020 Program rozvoje venkova 2014-2020 investiční opatření Tomáš Medonos Ústav zemědělské ekonomiky a informací PRV ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 PRV 2007-2013 základní shrnutí

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Leden 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká republika má konečně vládu. Poslanecká sněmovna dala v lednu, osm měsíců po parlamentních volbách, důvěru

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Prosinec 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna vzrostly spotřebitelské ceny během prosince o 0,2 procenta. V meziročním

Více

Souboj průmyslových odvětví

Souboj průmyslových odvětví Souboj průmyslových odvětví Španělsko versus Česká republika Mistrovství Evropy ve fotbale 2016 Na hřišti se objeví: chemický průmysl Předzápasový výhled: 4:3 * Porovnání hodnocení společnosti Atradius

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU. JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA. 1. Úvod klasifikace ekonomických činností

EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU. JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA. 1. Úvod klasifikace ekonomických činností EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA Katedra podnikové ekonomiky, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 josef.krause@vse.cz,

Více

3. Vývoj příjmů a vydání domácností podle výsledků statistiky RÚ 3.1 Příjmy a vydání průměrné domácnosti v období 1989 až 1992

3. Vývoj příjmů a vydání domácností podle výsledků statistiky RÚ 3.1 Příjmy a vydání průměrné domácnosti v období 1989 až 1992 3. Vývoj příjmů a vydání domácností podle výsledků statistiky RÚ Statistika rodinných účtů podává přehled o hospodaření soukromých domácností prostřednictvím údajů o vývoji spotřeby různého druhu zboží

Více

2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17

2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17 VÝROBA TEXTILIÍ, TEXTILNÍCH A ODĚVNÍCH VÝROBKŮ DB Výroba textilií a textilních výrobků 2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17 2.1. Charakteristika odvětví Textilní průmysl se podle druhu zpracovávané

Více

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii . Nominální a reálná konvergence k evropské hospodářské a měnové unii Česká republika podle výsledků za rok a aktuálně analyzovaného období (duben až březen ) plní jako jediná ze čtveřice,, a tři ze čtyř

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem prosince poklesly spotřebitelské ceny během listopadu o 0,5 procenta.

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN BŘEZEN 2015 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Duben 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Ministerstvo financí zvýšilo koncem dubna odhad letošního tempa růstu české ekonomiky na 5,3 procenta z 5,0

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2013

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2013 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2013 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Program rozvoje venkova ČR ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020

Program rozvoje venkova ČR ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 Program rozvoje venkova ČR ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 Ministerstvo zemědělství Národní konference VENKOV 16. 10. 2014 PRV 2007-2013 základní shrnutí Celková alokace 3 670

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2017

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2017 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2017 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. polovinu roku 2017

Více

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Česká republika Tab.0.1 Hlavní makroekonomické ukazatele národního hospodářství České republiky Mezinárodní srovnání Tab.0.2 HDP na 1

Více

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002)

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Hospodářský rozvoj kandidátských zemí bude pravděpodobně v letech 2001-2002 mohutný, i přes slábnoucí mezinárodní prostředí, po silném

Více

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství.

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství. ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství. 1 Opatření 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing Investiční záměr: a) zlepšení zpracování masa (včetně

Více

Čína vykazuje nejvyšší objem firemních pohledávek po splatnosti od roku 2010

Čína vykazuje nejvyšší objem firemních pohledávek po splatnosti od roku 2010 Praha, 9. dubna 2014 Čína vykazuje nejvyšší objem firemních pohledávek po splatnosti od roku 2010 Na základě průzkumu řízení úvěrových rizik u firemní klientely v Číně, který společnost Coface provedla

Více

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz leden 2015. Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2014

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz leden 2015. Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2014 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz leden 2015 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2014 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 6 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY...

Více

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld.

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Tisková zpráva Praha, 28. října 2011 Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Kč Česká spořitelna vykázala za tři čtvrtletí 2011 neauditovaný

Více

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Úvod Cílem této krátké tematické analýzy je zmapovat selektivní dopady globálního

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Program podpory ŠKOLICÍ STŘEDISKA Obsah 1 Identifikace programu... 3 2 Základní ustanovení...

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světové ekonomiky v roce 2008 byl významně poznamenán vážnou hospodářskou recesí. Nejsilnější ekonomika světa USA zaznamenala četné a významné otřesy na finančních

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Možnosti čerpání dotací 2014-2020. Zdeněk Celta

Možnosti čerpání dotací 2014-2020. Zdeněk Celta Možnosti čerpání dotací 2014-2020 Zdeněk Celta Oblasti podpory Státní fond životního prostředí - Operační program Životní prostředí 2014-2020 CzechInvest - Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 Výroba a opravy strojů a zařízení VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 05/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

DISKUSE. K JEDNÁNÍ 1. PRACOVNÍHO TÝMU ODBORNÉ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU dne 25. 2. 2016. Srovnání. České republiky se Švýcarskem.

DISKUSE. K JEDNÁNÍ 1. PRACOVNÍHO TÝMU ODBORNÉ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU dne 25. 2. 2016. Srovnání. České republiky se Švýcarskem. 1 DISKUSE K JEDNÁNÍ 1. PRACOVNÍHO TÝMU ODBORNÉ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU dne 25. 2. 2016 Srovnání České republiky se Švýcarskem. Dovoluji si doplnit některé dostupné ekonomické údaje Švýcarska. Za

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2018

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2018 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2018 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2018 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY ECB

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY ECB Box MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY Na základě údajů dostupných k 22. únoru 2013 sestavili pracovníci projekce makroekonomického vývoje eurozóny 1. Podle těchto projekcí by měl

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2013 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle konečných čísel klesl HDP meziročně o 1,7 procent a mezi-čtvrtletně o 0,2 procent ve 4. čtvrtletí a potvrdil

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

Střednědobý výhled sektoru vína (do roku 2015/2016) Červenec 2009

Střednědobý výhled sektoru vína (do roku 2015/2016) Červenec 2009 Střednědobý výhled sektoru vína (do roku 2015/2016) Červenec 2009 1. Výchozí stav a předpoklady Výhled je zpracován na základě statistické analýzy produkce a spotřeby vína. Je uvažováno ve třech scénářích:

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2018

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2018 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2018 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. polovinu roku 2018

Více

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Na základě údajů dostupných k 20. listopadu 2004 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny. 1 Průměrný

Více