I. Zásady hospodaření s finančními prostředky. Tyto zásady upravují hospodaření s finančními prostředky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Zásady hospodaření s finančními prostředky. Tyto zásady upravují hospodaření s finančními prostředky"

Transkript

1 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ, PRAVOMOC ORGÁNŮ VE SPRÁVĚ MAJETKU Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice I. Zásady hospodaření s finančními prostředky Tyto zásady upravují hospodaření s finančními prostředky a) Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice včetně úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci /dále jen OS/ b) základních (místních) organizací Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice /dále jen ZO (MO) OS/. I. Zdroje finančních prostředků Čl. 1 Základním zdrojem pro financování činnosti a) OS je podíl z členských příspěvků členů OS, stanovený VI. sjezdem OS / / b) ZO (MO) OS jsou členské příspěvky snížené o odvody, vyplývající z usnesení VI. sjezdu OS / / Čl. 2 Dalšími zdroji OS, resp. ZO (MO) OS jsou příjmy související s obchodní činností OS, resp. ZO (MO) OS a výnosy z finančních vkladů OS, resp. ZO (MO) OS. Čl. 3 Finanční prostředky slouží k zabezpečení činnosti OS, resp. ZO (MO) OS a k uspokojování potřeb členů sdružených v ZO (MO) OS. Účelově se člení: a) v OS 1) na celkový finanční rozpočet pro financování činnosti OS v samostatném členění na činnost OS a úseku BOZP OS, 2) na účelové fondy OS. 1

2 b) v ZO (MO) OS 1) na celkový finanční rozpočet pro financování činnosti ZO (MO) OS 2) na účelové fondy ZO (MO) OS II. Účelové fondy OS vytváří: - Zajišťovací fond OS - Rezervní fond OS - Sociální fond OS. Čl. 4 ZO (MO) OS vytváří: Čl. 5 - účelové fondy dle vlastní potřeby. Čl. 6 Členům OS slouží Zajišťovací fond OS, který se řídí vlastním Statutem Zajišťovacího fondu OS. Čl. 7. Rezervní fond slouží k financování protestních akcí (demonstrace, protestní mítinky apod.) ke zviditelnění OS dle rozhodnutí orgánů OS. Čl. 8 V rámci rozpočtových finančních prostředků se vytváří Sociální fond OS, který se řídí Kolektivní smlouvou zaměstnanců OS a volených funkcionářů OS v pracovním poměru k OS. Čl. 9 ZO (MO) OS vytváří účelové fondy dle vlastní potřeby s tím, že tyto se řídí vlastními statuty fondů, které schvaluje členská schůze nebo konference ZO (MO) OS. III. Sestavování a schvalování rozpočtu Čl. 10 1) Rozpočtovým obdobím je kalendářní rok. 2) V návaznosti na Program činnosti a potřeby OS, resp. ZO (MO) OS sestavuje se v rámci hospodaření rozpočet, který projednává: a) v OS Výkonná rada OS a předkládá jej ke schválení Sněmu OS, nejdéle však do konce I. čtvrtletí kalendářního roku, na který je rozpočet zpracován, b) v ZO (MO) OS výbor ZO (MO) OS a předkládá jej ke schválení členské schůzi nebo konferenci ZO (MO) OS, nejdéle však do konce I. čtvrtletí kalendářního roku, na který je rozpočet zpracován. 2

3 Čl. 11 Do doby schválení rozpočtu v běžném roce hospodaří OS, resp. ZO (MO) OS dle rozpočtového provizoria, projednaného Výkonnou radou OS, resp. výborem ZO (MO) OS. Provizorium tvoří alikvotní část posledního schváleného ročního rozpočtu OS, resp. ZO (MO) OS. Čl. 12 K návrhu rozpočtu OS, resp. ZO (MO) OS vypracuje revizní komise OS, resp. ZO (MO) OS /příp. revizor účtů ZO (MO) OS/ stanovisko a předloží jej Výkonné radě OS a Sněmu OS, resp. výboru ZO (MO) OS a členské schůzi nebo konferenci ZO (MO) OS. Čl. 13 Rozpočet vychází vždy ze zhodnocení dosavadního vývoje hospodaření a čerpání rozpočtu v předchozích letech i v běžném roce a z plánu činnosti OS, resp. ZO (MO) OS na daný rok. Čl. 14 Rozpočet s přihlédnutím k výši zdrojů obsahuje zpravidla tyto rozpočtové náklady, resp. výdaje k zajištění: 1) v OS - jednání orgánů, porad, aktivů, výchovy funkcionářského aktivu, delegování funkcionářů a zaměstnanců, nákladů na nákup publikací, odborných a odborových časopisů, propagace, - mezinárodní činnosti, - mzdových a ostatních osobních nákladů, - hospodářsko-správních nákladů, péče o zaměstnance a funkcionáře, nákupu hmotného a nehmotného majetku, odpisů hmotného a nehmotného majetku, přídělu do Sociálního fondu OS, příležitostného pohoštění, - daní a daňových poplatků, - členských příspěvků ČMKOS, členských příspěvků mezinárodním organizacím a příspěvků na společné a humanitární akce, - rozpočtové rezervy. 2) v ZO (MO) OS - schůzové činnosti, školení, nákladů na nákup publikací, odborných a odborových časopisů, propagace, - mezinárodní činnosti, - společné a humanitární akce - hospodářsko-správních nákladů, resp. výdajů, nákupu hmotného a nehmotného majetku, odpisů hmotného a nehmotného majetku, příležitostného pohoštění, - péče o členy a jejich rodinné příslušníky, - uzavřených dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedené práci, - funkčních požitků uvolněným a neuvolněným funkcionářům, - daní a daňových poplatků, - rozpočtové rezervy. Čl. 15 Rozpočet svěřené činnosti úseku BOZP OS je sestavován samostatně a předkládá se společně s vlastním rozpočtem OS k projednání Výkonné radě OS a ke schválení Sněmu OS. Výše nákladů závisí na výši účelové dotace ze státního rozpočtu, jejíž rozdělení schvaluje Rada ČMKOS, a na výši dotace OS. 3

4 Čl. 16 Přípravu a sestavování návrhu rozpočtu pro financování činnosti OS, resp. ZO (MO) OS řídí předseda OS, resp. předseda výboru ZO (MO) OS. IV. Rozpočtová rezerva Čl. 17 1) K operativnímu financování nepředvídaných a mimořádných nákladů, resp. výdajů může OS, resp. ZO (MO) OS rozpočtovat rezervu. 2) Použití rozpočtové rezervy je možné až po vyčerpání příslušné rozpočtové položky a pokud nelze předpokládat úspory v jiné položce. Použití rozpočtové rezervy se účtuje v příslušné položce /účtu/ jako překročení rozpočtu OS, resp. ZO (MO) OS. Neúčtuje se přímo na vrub rezervy OS, resp. ZO (MO) OS. V. Financování rozpočtem nekrytých činností Čl. 18 1) Nerozpočtové náklady, resp. výdaje na činnost a akce OS, resp. ZO (MO) OS jsou kryty: a) úsporou v jiné položce rozpočtu OS, resp. ZO (MO) OS /překročením jedné rozpočtové položky při úspoře druhé rozpočtové položky rozpočtu OS, resp. ZO (MO) OS/, b) čerpáním rozpočtové rezervy OS, resp. ZO (MO) OS. 2) Ve schváleném rozpočtu OS, resp. ZO (MO) OS nebudou uváděny opravy, vyplývající z úhrad nákladů, resp. výdajů, kterými se zvýšily nebo snížily jednotlivé položky v důsledku rozhodnutí dle čl. 17, odst. 1. Překročení /nedočerpání/ příslušné položky se zdůvodní v důvodové, resp. výroční zprávě. 3) Vznikne-li v průběhu roku potřeba hradit mimořádné náklady, resp. výdaje, které nebyly známy v době sestavování rozpočtu OS, resp. ZO (MO) OS a nelze k jejich úhradě počítat s úsporami v čerpání rozpočtu OS, resp. ZO (MO) OS, zaúčtuje se mimořádný nerozpočtový náklad, resp. výdaj na příslušný účet podle svého účelu a v případě, kdy i k běžného roku nelze je krýt z ročního rozpočtu OS, resp. ZO (MO) OS, zúčtuje se v rámci schodku OS, resp. ZO (MO) OS. VI. Použití finančních prostředků Čl. 19 Při schůzích orgánů, poradách, aktivech, školeních a dalších akcích OS, resp. ZO (MO) OS zejména hradí: 1) Občerstvení Při akcích lze poskytnout v případě potřeby občerstvení. 2) Stravování a) při akcích, které zasahují do doby podávání některých hlavních jídel, může OS, resp. ZO (MO) OS zabezpečit stravování účastníků, přičemž se náklady, resp. výdaje 4

5 na toto stravování určí v návaznosti na délku trvání akce podle druhu jídel, která je nutno podat. V průběhu stravování lze podat i občerstvení dle bodu 1), ale pouze 1x denně. Při několikadenních akcích se stanoví celkový limit součtem dílčích limitů a skutečné náklady, resp. výdaje se posuzují ve vztahu k celkovému limitu na stravování, b) OS, resp. ZO (MO) OS může určit, že místo zabezpečení hromadného stravování účastníků akce, budou vyplaceny pozvaným účastníkům akce náhrady stravování v hotovosti, c) při akcích nelze podávat a z odborových finančních prostředků hradit alkoholické nápoje. Pokud je zajišťováno stravování, lze k hlavnímu jídlu /oběd, večeře/ podat v rámci stanovených limitů jeden alkoholický nápoj /pivo/, d) limity nákladů na stravování při sjezdech OS nebo konferencích OS stanoví před konáním těchto akcí Sněm OS. 3) Pohoštění Při mimořádných slavnostních akcích, o nichž rozhodne Výkonná rada OS, resp. výbor ZO (MO) OS lze poskytnout místo občerstvení a stravování dle čl. 19, bod 1) a 2) pohoštění, a to v limitech platných do výše celodenního stravování. U banketního způsobu je možné zvýšení limitu o 20%. 4) Jízdné, ubytování, ušlá mzda a ostatní náklady, resp. výdaje Pozvaným účastníkům akce proplatí pořádající orgán /OS nebo ZO (MO) OS/ a) Náhradu jízdních výdajů - Jízdné veřejným hromadným prostředkem včetně MHD na základě předložených jízdenek, a to ve stejné výši i pro cestu zpět. V případě, že jízdné pro cestu zpět bude vyšší, je nutno toto doložit fotokopií jízdenky pro cestu zpět. Při použití vlaku, kdy jedna cesta je do 200 km, je možno použít pouze vlak 2. třídy, v případě jedné cesty nad 200 km lze použít vlak 1. třídy. - Použití soukromého vozidla lze při využití vozidla nejméně třemi funkcionáři /včetně řidiče/ výhradně po předchozím souhlasu předsedy OS, resp. předsedy výboru ZO (MO) OS. Výjimku v obsazení vozidla může v mimořádných případech povolit taktéž výhradně předseda OS, resp. předseda výboru ZO (MO) OS. V těchto případech je úhrada jízdného za km dle stanovené paušální sazby, tj. Kč 5,50 za jeden kilometr. Soukromé vozidlo lze použít za předpokladu uzavřeného havarijního pojištění, což funkcionář stvrdí svým podpisem a uvedením čísla pojistné smlouvy při vyúčtování jízdného v den konání akce. - Při použití soukromého vozidla bez předchozího souhlasu předsedy OS, resp. předsedy výboru ZO OS přísluší náhrada ve výši jízdného veřejným hromadným prostředkem, a to vlakem. Jedna cesta do 300 km náhrada za vlak 2. třídy, jedna cesta nad 300 km náhrada za vlak 1. třídy. Náhrada ve stejné výši přísluší i pro cestu zpět. 5

6 b) Náhradu za ubytování Po předchozím souhlasu předsedy OS, resp. předsedy výboru ZO (MO) OS a předložení prokázaných výdajů za ubytování v případě, že pořádající orgán /OS, resp. ZO (MO) OS/ nezabezpečí hromadné ubytování. c) Náhradu ušlé mzdy Dle platné legislativy. d) Odměny lektorům Při odborovém školení a dalších akcích OS, resp. ZO (MO) OS se stanoví smluvně. Výši odměny schvaluje předseda OS, resp. výbor ZO (MO) OS. Náklady, resp. výdaje se hradí na základě vystavené faktury lektorem nebo na základě uzavřené dohody o provedení práce, kterou schvaluje předseda OS, resp. výbor ZO (MO) OS. e) Náklady, resp. výdaje na technické zabezpečení akce /např. pronájem sálu, výzdoba, ozvučení, stenografický záznam apod./ se hradí na základě vystavené faktury dodavatelem nebo na základě uzavřené dohody o provedení práce, kterou schvaluje předseda OS, resp. výbor ZO (MO) OS. Čl. 20 Příležitostné pohoštění 1) Volený funkcionář v pracovním poměru k OS a jím pověření zaměstnanci OS, resp. předseda výboru ZO (MO) OS a jím pověření funkcionáři výboru ZO (MO) OS mohou poskytovat příležitostné pohoštění do výše ročního limitu stanoveného rozpočtem OS, resp. ZO (MO) OS. 2) Finanční prostředky pro tyto účely v rozsahu stanoveném ročním limitem jsou zajištěny v rozpočtu OS, resp. ZO (MO) OS. Mohou být čerpány pouze úhradou dokladu o zaplacení a nemohou být vypláceny volenému funkcionáři v pracovním poměru k OS a jím pověřeným zaměstnancům OS, resp. předsedovi výboru ZO (MO) OS a jím pověřeným funkcionářům výboru ZO (MO) OS v hotovosti bez doložení dokladu o nákupu. Čl. 21 Delegování zaměstnanců a funkcionářů OS, resp. ZO (MO) OS Při poskytování náhrad zaměstnancům a funkcionářům OS, resp. ZO (MO) OS při jejich Delegování v ČR se postupuje podle obecně platného předpisu o cestovních náhradách /Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění a příslušné vyhlášky pro účely poskytování cestovních náhrad/. Podle tohoto zákona se postupuje i při náhradách stěhovacích a dalších nákladů, resp. výdajů vyplácených zaměstnancům a funkcionářům OS, resp. ZO (MO) OS. Poskytování náhrad při použití soukromého vozidla se řídí taktéž Zákonem č.262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění a příslušnou vyhláškou pro účely poskytování cestovních náhrad. 6

7 Čl. 22 Publikace a časopisy Z finančních prostředků OS, resp. ZO (MO) OS je možné hradit nákup knih, publikací, brožur, příruček, časopisů, novin apod., potřebných pro odbornou a odborovou práci do výše rozpočtových nákladů, resp. výdajů. Čl. 23 Oceňování členů orgánů OS, resp. ZO (MO) OS OS, resp. ZO (MO) OS může poskytnout v rámci péče o funkcionáře OS, resp. ZO (MO) OS dary /finanční i nepeněžní/ při oceňování jejich práce, při ukončení funkce a dosažení životního jubilea. Funkcionáři OS, resp. ZO (MO) OS se pro účely čl. 23 rozumí členové Sněmu OS, členové RK OS a členové výboru ZO (MO) OS. Čl. 24 Oceňování zaměstnanců OS Poskytování finančních odměn zaměstnancům OS a voleným funkcionářům OS v pracovním poměru k OS se řídí uzavřenou Kolektivní smlouvou zaměstnanců OS. Čl. 25 Ostatní náklady, resp. výdaje na činnost orgánů OS, resp. ZO (MO) OS Součástí nákladů, resp. výdajů jsou dále zejména: 1) v OS a) náklady na zabezpečení činnosti ve vztahu k ZO (MO) OS, b) mzdové náklady a ostatní osobní náklady, c) náklady na mezinárodní činnost, d) hospodářsko-správní náklady, tj. náklady spojené s řízením, správou a činností zaměstnanců OS a volených funkcionářů OS v pracovním poměru k OS včetně ostatních zařízení OS mezi ně patří i hmotný a nehmotný majetek, e) příděl do Sociálního fondu OS, f) dotace OS na svěřenou činnost BOZP OS, g) členský příspěvek ČMKOS, členský příspěvek mezinárodním organizacím, společné a humanitární akce, h) daně a daňové poplatky, 2) v ZO (MO) OS a) náhrady mezd /refundace/ a funkční požitky včetně dohod o pracovní činnosti a dohod o provedené práci, b) náklady, resp. výdaje na zabezpečení péče o členy a jejich rodinné příslušníky, c) náklady, resp. výdaje na mezinárodní činnost, d) společné a humanitární akce e) hospodářsko-správní náklady, resp. výdaje, tj. výdaje spojené s řízením, správou 7

8 a činností funkcionářů a členů ZO (MO) OS mezi ně patří i hmotný a nehmotný majetek, f) daně a daňové poplatky. Čl. 26 Mezinárodní činnost 1) Mezinárodní styky zabezpečuje OS, resp. ZO (MO) OS podle plánu mezinárodních styků a schváleného rozpočtu OS, resp. ZO (MO) OS. 2) Při mezinárodních stycích může OS, resp. ZO (MO) OS hradit u přijatých delegací stravování. Během pobytu zahraniční delegace je možno poskytnout 1x slavnostní oběd nebo večeři. Počet doprovázejících osob je nutno omezit s přihlédnutím k charakteru delegace. Náklady, resp. výdaje na stravování se posuzují a kontrolují z pohledu čerpání stanovených finančních limitů na celý pobyt delegace. 3) Při poradách, besedách a konzultacích se zahraničními účastníky je možno podat občerstvení. 4) Zahraničním účastníkům je možno poskytnout pohoštění na pokoj v případě zabezpečení a úhrady ubytování ze strany OS, resp. ZO (MO) OS. 5) Zahraničním účastníkům se mohou poskytovat pouze upomínkové dárky. 6) Náklady, resp. výdaje za ubytování, dopravu, jízdné MHD, kulturní akce, drobné služby apod. se hradí ve skutečné výši na základě předložených dokladů v souladu se schváleným programem zahraniční delegace. 7) Pokud je zahraniční delegaci přidělen externí tlumočník, přísluší mu smluvní odměna, kterou schvaluje předseda OS, resp. výbor ZO (MO) OS. Náklady, resp. výdaje se hradí na základě vystavené faktury nebo uzavřené dohody o provedené práci, kterou schvaluje předseda OS, resp. výbor ZO (MO) OS. 8) Při delegování zaměstnanců, funkcionářů a členů OS, resp. ZO (MO) OS do zahraničí se cestovní náhrady řídí Zákonem č.262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění a příslušnou vyhláškou o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného. 9) Pokud je do zahraničí s delegací OS, resp. ZO (MO) OS vyslán externí tlumočník, přísluší mu smluvní odměna za tlumočení, kterou schvaluje předseda OS, resp. výbor ZO OS. Náklady, resp. výdaje se hradí na základě vystavené faktury nebo uzavřené dohody o provedené práci, kterou schvaluje předseda OS, resp. výbor ZO (MO) OS. OS, resp. ZO (MO) OS může dále hradit náklady, resp. výdaje spojené s dopravou, ubytováním externího tlumočníka a poskytnout mu náhradu stravného v cizí měně dle dle Zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění a příslušné vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného. 8

9 Čl. 27 Společné a humanitární akce 1) OS, resp. ZO (MO) OS může poskytnout finanční příspěvek jiným orgánům nebo organizacím na kulturně-výchovné, sportovní a jiné akce, je-li jejich spolupořadatelem. Tyto se konají na základě dohod uzavřených mezi OS, resp. ZO OS s jinými společenskými, státními nebo hospodářskými orgány a organizacemi. 2) Finanční příspěvek lze poskytnout za předpokladu, že ostatní zúčastněné orgány nebo organizace se na těchto akcích rovněž finančně podílejí. O účasti na společných akcích a výši příspěvku na společných akcích v rámci schváleného rozpočtu rozhoduje Výkonná rada OS, resp. výbor ZO (MO) OS. 3) Kromě společně organizovaných akcí může OS, resp. ZO (MO) OS při mimořádných kulturních nebo tělovýchovných akcích předat věcné ceny. O hodnotě věcných cen rozhoduje v rámci schváleného rozpočtu předseda OS, resp. výbor ZO (MO) OS. Jedná se vždy o akce související s činností nebo propagací OS, resp. ZO (MO) OS. 4) OS, resp. ZO (MO) OS může v mimořádných případech v souvislosti s humanitárními akcemi poskytnout finanční dar. O výši finančního daru v souvislosti s humanitárními akcemi rozhoduje v rámci schváleného rozpočtu Výkonná rada OS, resp. výbor ZO (MO) OS. VII. Pravomoci OS, resp. ZO (MO) OS při rozhodování o hospodaření s finančními prostředky Čl. 28 Základní pravomoc v otázkách hospodaření s odborovým majetkem přísluší voleným odborovým orgánům. Pro operativní zabezpečování hospodářské činnosti odborových orgánů se zmocňují volení funkcionáři OS v pracovním poměru k OS, resp. ZO (MO) OS, popřípadě zaměstnanci OS, resp. ZO (MO) OS k některým dispozicím s odborovými finančními prostředky a odborovým hmotným a nehmotným majetkem. Tyto pravomoci jsou vymezeny v samostatném dokumentu, který schvaluje Sněm OS, resp. členská schůze nebo konference ZO (MO) OS. Čl. 29 O nákladech, resp. výdajích nad stanovenou výši v pravomocích v rámci rozpočtu rozhoduje Výkonná rada OS a Sněm OS, resp. výbor ZO (MO) OS a členská schůze nebo konference ZO (MO) OS. Čl. 30 Po dobu nepřítomnosti voleného funkcionáře OS v pracovním poměru k OS, resp. funkcionáře ZO (MO) OS oprávněného ke schvalování přechází jeho pravomoc na zastupujícího funkcionáře OS, resp. ZO (MO) OS nebo zaměstnance OS. V pravomocích uvedení volení funkcionáři OS v pracovním poměru k OS a zaměstnanci OS, resp. funkcionáři ZO (MO) OS mohou písemným rozhodnutím přenést své pravomoci na stálé zástupce. Přenesení pravomoci schvaluje Výkonná rada OS, resp. výbor ZO (MO) OS. 9

10 Čl. 31 Rozhodnutí příslušného voleného funkcionáře v pracovním poměru k OS nebo zaměstnance OS, resp. funkcionáře ZO (MO) OS oprávněného ke schvalování nákladů, resp. výdajů musí být jednoznačné a musí být potvrzeno vlastnoručním podpisem na účetním dokladu nebo k němu přiloženo, bylo-li učiněno zvláštní písemnou formou. Čl. 32 Byl-li mimořádný náklad, resp. výdaj schválen rozhodnutím příslušného orgánu, musí být na účetním dokladu uvedeno datum, popř. bližší označení usnesení. I v tomto případě bude doklad podepsán oprávněným voleným funkcionářem OS /zaměstnancem OS/, resp. oprávněným funkcionářem ZO (MO) OS. VIII. Pokladní operace Čl. 33 Při provádění pokladních operací OS, resp. ZO (MO) OS se postupuje dle Pokynu pro vedení pokladních a účetních operací, který schvaluje Sněm OS, resp. členská schůze nebo konference ZO (MO) OS. IX. Účetnictví Účetním obdobím je kalendářní rok. Čl. 34 Čl. 35 Účetnictví se vede za účetní jednotku, tj. OS, resp. ZO (MO) OS, jako celek. Účetní jednotka je povinna vést účetnictví úplně, průkazným způsobem a správně tak, aby věrně zobrazovalo skutečnosti, které jsou jeho předmětem /viz Zákon č.563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění/. Čl. 36 l) OS a) účtuje v soustavě účetnictví v plném rozsahu dle Zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhlášky č.504/2002 Sb. v platném znění a Českých účetních standardů, b) zpracovává pololetní a roční účetní závěrku hospodaření OS s tím, že sestavuje: - rozvahu OS v plném rozsahu k kalendářního roku a k kalendářního roku, - výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k kalendářního roku a k kalendářního roku, - důvodovou zprávu k kalendářního roku a výroční zprávu k kalendářního roku, - povinnou přílohu k kalendářního roku, 2) ZO (MO) OS a) účtuje v soustavě jednoduchého účetnictví podle Zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, pokud její celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 miliony Kč, přitom se na ně vztahují ustanovení Zákona 10

11 č.563/1991 Sb., o účetnictví a jeho prováděcí právní předpisy, které upravují účtování v soustavě jednoduchého účetnictví, ve znění účinném k , b) účtuje v soustavě účetnictví ve zjednodušeném rozsahu nebo v soustavě účetnictví v plném rozsahu, jestliže její celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období přesáhnou 3 miliony Kč, c) může účtovat podle čl. 35, bod 3, písm. b) i v případě nedosažení celkových příjmů za poslední uzavřené účetní období ve výši 3 miliony Kč, d) zpracovává roční účetní závěrku hospodaření ZO (MO) OS s tím, že sestavuje: při účtování v soustavě jednoduchého účetnictví - přehled o příjmech a výdajích k kalendářního roku, - přehled o majetku a závazcích k kalendářního roku, - výroční zprávu k kalendářního roku, b) při účtování v soustavě účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - rozvahu ve zjednodušeném rozsahu k kalendářního roku, - výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu k kalendářního roku, - výroční zprávu k kalendářního roku, - povinnou přílohu k kalendářního roku, c) při účtování v soustavě účetnictví v plném rozsahu - rozvahu v plném rozsahu k kalendářního roku, - výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k kalendářního roku, - výroční zprávu k kalendářního roku, - povinnou přílohu k kalendářního roku. Čl. 37 Závěrku hospodaření OS k a kalendářního roku projednává Výkonná rada OS. Závěrku hospodaření ZO (MO) OS k kalendářního roku projednává výbor ZO (MO) OS s tím, že: 1) v OS je předkládána ke schválení Sněmu OS a) za I. pololetí kalendářního roku nejdéle do konce 3. čtvrtletí kalendářního roku, b) za celý kalendářní rok nejdéle do konce 1. čtvrtletí následujícího roku, 2) v ZO (MO) OS je předkládána ke schválení členské schůzi nebo konferenci ZO (MO) OS za celý kalendářní rok nejdéle do konce 1. čtvrtletí následujícího roku. Čl. 38 Důvodová /výroční/ zpráva k závěrce hospodaření obsahuje porovnání výsledku hospodaření s rozpočtem a vysvětlení příčiny zjištěného vývoje a stavu hospodaření OS, resp. ZO (MO) OS. 11

12 Čl. 39 Povinná příloha k závěrce hospodaření za kalendářní rok obsahuje náležitosti v souladu se Zákonem č.563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. Čl. 40 Účetnictví OS, resp. ZO (MO) OS je možno vést ručně nebo pomocí výpočetní techniky. Čl. 41 Revizní komise OS, resp. ZO (MO) OS nebo revizor účtů ZO (MO) OS sestavuje k závěrce hospodaření OS, resp. ZO (MO) OS stanovisko, které předkládá Výkonné radě OS, Sněmu OS, resp. výboru ZO (MO) OS, členské schůzi nebo konferenci ZO (MO) OS. X. Archivace účetních dokladů Čl. 42 Archivace dokumentace o hospodaření OS, resp. ZO (MO) OS se řídí Zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. XI. Závěrečná ustanovení Čl. 43 Kontrolu hospodaření OS, resp. ZO (MO) OS s finančními prostředky provádí revizní komise OS, resp. revizní komise ZO (MO) OS nebo revizor účtů ZO (MO) OS. Čl. 44 Revizní komise OS, resp. ZO (MO) OS nebo revizor účtů ZO (MO) OS se řídí vlastními Zásadami o činnosti. Čl. 45 Sněm OS, resp. členská schůze nebo konference ZO (MO) OS stanoví limity pro použití finančních prostředků: - čl. 19, odst.1, Občerstvení - čl. 19. odst.2a, Stravování - Čl. 19. odst.2b, Hromadné stravování náhrady v hotovosti - čl. 23, Oceňování členů orgánů - čl. 25, odst.2b, Náklady na péče o členy a jejich rodinné příslušníky - čl. 26, odst. 2, odst. 3, odst. 4, odst. 5. Mezinárodní činnost Limity pro použití finančních prostředků jsou nedílnou součástí Zásad hospodaření s finančními prostředky OS, resp. ZO (MO) OS. Do doby jejich schválení jsou v platnosti stávající limity pro použití finančních prostředků OS, resp. ZO (MO) OS. Čl. 46 Zásady hospodaření s finančními prostředky OS, resp. ZO (MO) OS vstupují v platnost po schválením VI. sjezdu OS Současně se ruší dříve přijaté Zásady hospodaření s finančními prostředky OS, resp. ZO (MO) OS. 12

13 Čl. 47 Změny a doplňky Zásad hospodaření s finančními prostředky OS, resp. ZO (MO) OS schvaluje Sněm OS. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx II. Zásady hospodaření s odborovým majetkem Tyto zásady upravují hospodaření s odborovým majetkem a) Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR včetně úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci /dále jen OS/ b) základních (místních) organizací Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR /dále jen ZO (MO) OS/. I. Předmět právní úpravy Čl. 1 Odborový majetek OS, resp. ZO (MO) OS tvoří a) nehmotný movitý majetek b) hmotný movitý majetek c) hmotný nemovitý majetek d) finanční majetek včetně práv a závazků /dále jen majetek/. II. Nabývání a převod majetku Čl. 2 OS, resp. ZO (MO) OS mohou nabývat a nakládat s majetkem v rámci stanoveném právními předpisy, Stanovami OS a těmito zásadami v zájmu svých členů. Čl. 3 OS, resp. ZO (MO) OS samostatně hospodaří s majetkem ve svém vlastnictví. Čl. 4 Majetek OS, resp. ZO (MO) OS je nezcizitelný s výjimkou případů níže uvedených. Čl. 5 Za zcizení majetku OS, resp. ZO (MO) OS se pro účel těchto zásad považuje převod majetku OS, resp. ZO (MO) OS na jiný subjekt, pokud k němu dojde v rozporu s těmito zásadami. 13

14 Čl. 6 OS, resp. ZO (MO) OS jsou oprávněny se získaným majetkem nakládat a vstupovat do smluvních vztahů s jinými fyzickými a právnickými osobami /právnické osoby vymezuje a 3025, nového občanského zákoníku/. Nakládání s majetkem: Čl. 7 1) v OS se řídí dle Pravomocí volených funkcionářů OS v pracovním poměru k OS a zaměstnanců OS, které schvaluje Sněm OS, 2) v ZO (MO) OS se řídí dle Pravomocí funkcionářů výboru ZO (MO) OS, které schvaluje členská schůze nebo konference ZO (MO) OS s tím, že: a) jde-li o nehmotný movitý majetek, je její oprávnění k nakládání neomezené s tím, že u tohoto majetku s pořizovací cenou nad Kč ,- je třeba informovat Výkonnou radu OS alespoň 6 týdnů před termínem převodu, b) jde-li o hmotný movitý majetek, je její oprávnění k nakládání neomezené s tím, že u tohoto majetku s pořizovací cenou nad Kč ,- je třeba informovat Výkonnou radu OS alespoň 6 týdnů před termínem převodu, c) jde-li o hmotný nemovitý majetek, je povinna tento majetek přednostně nabídnout OS, případně jiným ZO(MO) OS prostřednictvím Výkonné rady OS, která o této nabídce rozhodne na svém nejbližším zasedání. Čl. 8 U hmotného nemovitého majetku a dopravních prostředků ve vlastnictví OS, resp. ZO (MO) OS je třeba stanovit prodejní cenu na základě znaleckého posudku. Čl. 9 1) Ve smyslu Osvědčení o vlastnictví, vydané MSDUOS, bude OS DLV projednávat a vyjadřovat svůj souhlas k návrhům na zcizení nemovitostí nebo poskytnutí právní zástavy na tyto objekty 2) Stanovují se následující podmínky ZO OS při poskytování souhlasu: a) U organizací, které zakoupily nemovitost po roce 1990 z vlastních prostředků a tuto skutečnost řádně osvědčí nevyžadovat odvod na OS DLV b) U organizací, kde byly sdružené prostředky nebo dotace bývalé ÚRO, ČOR nebo KOR, vyžadovat procentní podíl vložených prostředků do nemovitostí, případně i do movitostí. c) U organizací, které vlastnily nemovitost před rokem 1990, kdy byla prodejní cena do Kč, nevyžadovat odvod na OS DLV d) U ostatních, organizací, které převzaly nemovitost a staly se nástupnickou organizací ve smyslu vlastnictví a usnesení mimořádného všeodborového sjezdu v r. 1990, stanovit odvod z prodejní ceny na OS DLV ve výši 20% e) Vyhradit si právo pro Výkonnou radu OS DLV, že v individuelních případech tento orgán může rozhodnout odlišně 14

15 f) V případech, kdy bude schválen odvod 20 % na OS DLV, zpracovat smlouvu mezi OS DLV a příslušnou odborovou organizací, která bude obsahovat konkrétní smluvní podmínky odvodu těchto prostředků. g) Získané prostředky z těchto odvodů převádět jako příjem do Zajišťovacího fondu OS DLV. Výpočet výše odvodu se provádí až po zdanění. Čl. 10 1) Smlouva o převodu hmotného nemovitého majetku ve vlastnictví OS, resp. ZO (MO) OS může mít formu kupní nebo darovací smlouvy, musí být uzavřena v souladu s právními předpisy a obsahovat zejména tyto náležitosti: a) označení smluvních stran, b) přesné určení převáděného hmotného nemovitého majetku, tj. název obce, katastrální území, číslo popisné, číslo pozemkové parcely, číslo stavební parcely, číslo listu vlastnického, označení katastrálního úřadu/, c) určení dne převodu, d) výši ceny a její splatnost /v případě prodeje/, e) upozornění na vady, které předávající zná, f) práva a závazky související s předávanou věcí, g) důvod převodu, h) podpisy dvou oprávněných zástupců OS, resp. ZO (MO) OS. 2) Kupní nebo darovací smlouva o převodu vlastnictví k hmotnému nemovitému majetku musí být uzavřena písemně a nabývá účinnosti vkladem do katastru nemovitostí. 3) Předkupní právo nebo slib darování hmotného nemovitého majetku ve vlastnictví ZO (MO) OS má OS. 4) Převést hmotný nemovitý majetek ve vlastnictví OS, resp. ZO (MO) OS mimo odbory lze pouze formou kupní smlouvy. III. Nájem Čl. 11 1) OS, resp. ZO (MO) OS může nehmotný movitý majetek, hmotný movitý majetek a hmotný nemovitý majetek, který dočasně nepotřebuje k plnění svých úkolů, na základě nájemní smlouvy pronajmout jiné právnické nebo fyzické osobě. 2) Nájemní smlouva musí obsahovat zejména tyto náležitosti: a) označení smluvních stran, b) určení nehmotného movitého majetku, hmotného movitého majetku a hmotného nemovitého majetku, c) dobu trvání nájmu, d) práva a povinnosti pronajímatele a nájemce, e) výši úplaty a její splatnost OS bude trvat na principu, že nájemce dá pronajímateli peněžitou jistotu, že zaplatí nájemné a splní jiné povinnosti vyplývající z nájmu (max. šestinásobek měsíčního nájemného) f) způsob užívání, g) dohodu o udržování a úpravách, h) vypořádání vynaložených nákladů, resp. výdajů. 15

16 3) Nájem nebytových prostor ve vlastnictví OS, resp. ZO (MO) OS se řídí platnou legislativou. 4) ZO (MZO) OS je povinna zaslat na OS kopii nájemní smlouvy a rovněž tak veškeré její změny a dodatky, a to neprodleně po podpisu. IV. Evidence majetku Čl. 12 OS, resp. ZO (MO) OS, tj. vlastník, musí mít v evidenci: a) u nehmotného movitého majetku - dlouhodobý nehmotný movitý majetek - inventární soupis na inventarizačních kartách, - drobný dlouhodobý nehmotný movitý majetek - inventární soupis, /doba použitelnosti delší než 1 rok a pořizovací cena dle rozhodnutí OS, resp. ZO (MO) OS/ b) u hmotného movitého majetku - dlouhodobý hmotný movitý majetek - inventární soupis na inventarizačních kartách, - drobný dlouhodobý hmotný movitý majetek - inventární soupis, /doba použitelnosti delší než 1 rok a pořizovací cena dle rozhodnutí OS, resp. ZO (MO) OS/ c) u hmotného nemovitého majetku - inventární soupis na inventarizačních kartách, - právní a technickou dokumentaci parcel, geometrický plán, snímek pozemkové mapy, smlouvy, doklad o stanovení úhrad za užívání /tzn. výpočtový list/, dislokační rozhodnutí, plány budov a příslušenství, majetkovou dokumentaci, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí o přidělení popisného čísla, d) u ostatního drobného nehmotného movitého a drobného hmotného movitého majetku /doba použitelnosti kratší než 1 rok a pořizovací cena dle rozhodnutí OS, resp. ZO (MO) OS/ - evidence. V. Zrušení a změny ZO OS Čl. 13 Zaniká-li ZO (MO) OS ve smyslu platných Stanov OS, je výbor ZO (MO) OS povinen oznámit tuto skutečnost na OS a postupovat dle vnitřního předpisu OS Zánik a likvidace organizačních jednotek s právní osobností. Čl. 14 V případě slučování nebo rozdělování ZO (MO) OS musí být o způsobu vypořádání majetku sepsán delimitační protokol. V případě neshody rozhoduje na požádání alespoň jedné 16

17 zúčastněné ZO (MO) OS revizní komise OS. Stanovisko revizní komise OS je pro zúčastněné strany závazné. Čl. 15 Pokud by se na pořízení majetku ZO (MO) OS, byť jen z části, podílel OS, rozhodne o nakládání s ním v čl. 13, čl. 14 a čl. 15 těchto zásad Výkonná rada OS. VI. Odpovědnost za hospodaření s majetkem Čl. 16 OS, resp. ZO (MO) OS má ke svému majetku samostatnou majetkoprávní odpovědnost podle příslušných právních předpisů. Za závazky ZO (MO) OS neodpovídá jiná ZO (MZO) OS ani OS. Taktéž ZO (MO) OS neodpovídá za závazky OS. Bližší podmínky stanovují Stanovy OS DLV v 26. OS, jako vlastník hmotného nemovitého majetku, je povinen tento pojistit. ZO (MO) OS, jako vlastník hmotného nemovitého majetku, pojistí tento dle svého rozhodnutí. Čl. 17 1) Odpovědnost za majetek OS je stanovena v Pravomocích volených funkcionářů OS v pracovním poměru k OS a zaměstnanců OS, které schvaluje Sněm OS. 2) Odpovědnost za majetek ZO (MO) OS je stanovena v Pravomocích funkcionářů ZO (MO) OS, které schvaluje členská schůze nebo konference ZO (MO) OS. V případě přenesení odpovědnosti za majetek ZO (MO) OS na člena ZO (MO) OS nebo jinou fyzickou osobu, může být ze strany ZO OS stanovena za tuto činnost finanční odměna. O výši finanční odměny rozhoduje členská schůze nebo konference ZO (MO) OS. 3) Povinnost kontrolovat dodržování těchto Zásad v OS má revizní komise OS. 4) Povinnost kontrolovat dodržování těchto Zásad v ZO (MO) OS má revizní komise ZO (MO) OS, případně revizor účtů ZO (MO) OS. VII. Závěrečná ustanovení Čl. 18 Zásady hospodaření s odborovým majetkem OS, resp. ZO (MO) OS vstupují v platnost po schválením VI. sjezdu OS Současně se ruší dříve přijaté Zásady hospodaření s odborovým majetkem OS, resp. ZO (MO) OS. Čl. 19 Změny a doplňky Zásad hospodaření s odborovým majetkem OS, resp. ZO (MO) OS schvaluje Sněm OS. 17

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení ZÁSADY HOSPODAŘENÍ s finančními prostředky a dalším majetkem základních organizacích Odborového sdružení základních organizací Dopravního podniku Autobusy Praha, o.z. Tyto zásady jsou závazné pro ty základní

Více

FINANČNÍ ŘÁD ČMOS PŠ. I. Finanční zdroje

FINANČNÍ ŘÁD ČMOS PŠ. I. Finanční zdroje FINANČNÍ ŘÁD ČMOS PŠ I. Finanční zdroje 1) Činnost ČMOS PŠ (dále jen odborový svaz) je finančně zabezpečována z těchto zdrojů: - z členských příspěvků včetně mimořádných členských příspěvků; - z kapitálových

Více

I. Úvod. II. Obecná ustanovení

I. Úvod. II. Obecná ustanovení Region Podluží Náměstí 177, 691 51, Lanžhot, IČ: 69650284 www.podluzi.cz mail: info@podluzi.cz tel: +420 777 328 052 Vnitřní směrnice pro oblast účetnictví a finanční kontroly I. Úvod Svazek obcí Region

Více

ČMSZP. Vnitřní směrnice. Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. (dále také Svaz)

ČMSZP. Vnitřní směrnice. Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. (dále také Svaz) Vnitřní směrnice Českomoravského svazu (dále také Svaz) Právní forma: Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů. Organizace zapsána: spisová značka L 1074 vedená u Městského soudu v Praze. Sídlo:,

Více

S T A N O V Y. Českého odborového svazu energetiků

S T A N O V Y. Českého odborového svazu energetiků S T A N O V Y Českého odborového svazu energetiků I. Základní ustanovení a sídlo odborového svazu Článek 1 - Základní ustanovení 1.1 Český odborový svaz energetiků (dále jen ČOSE) je nezávislé, samostatné,

Více

Vnitřní směrnice. 1. Stanovy MAS Svatojiřský les 2. Potvrzení o registraci v rejstříku MV 3. Potvrzení o registraci u FÚ 4.

Vnitřní směrnice. 1. Stanovy MAS Svatojiřský les 2. Potvrzení o registraci v rejstříku MV 3. Potvrzení o registraci u FÚ 4. Vnitřní směrnice Firma: MAS Svatojiřský les o.s. Sídlo: Loučeň č.p. 345 IČ: 270 29 182 Přílohy: 1. Stanovy MAS Svatojiřský les 2. Potvrzení o registraci v rejstříku MV 3. Potvrzení o registraci u FÚ 4.

Více

Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s. (dále jen TJ )

Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s. (dále jen TJ ) Vnitřní směrnice Interní předpis upravující postup činnosti TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s. (dále jen TJ ) 1 1. Účel směrnice Směrnice slouží k vnitřní potřebě činnosti Výkonného výboru TJ a jednotlivých

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ, PRAVOMOC ORGÁNŮ VE SPRÁVĚ MAJETKU ODBOROVÉ ORGANIZACE

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ, PRAVOMOC ORGÁNŮ VE SPRÁVĚ MAJETKU ODBOROVÉ ORGANIZACE ZÁSADY HOSPODAŘENÍ, PRAVOMOC ORGÁNŮ VE SPRÁVĚ MAJETKU ODBOROVÉ ORGANIZACE I. Zásady hospodaření s finančními prostředky Tyto zásady upravují hospodaření s finančními prostředky Odborové organizace PILA

Více

1. Obecná ustanovení. Obec Tachlovice

1. Obecná ustanovení. Obec Tachlovice SMĚRNICE k zajištění finančního hospodaření Obce Tachlovice a k zajištění plnění ustanovení zákona o účetnictví 563/91 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, vyhlášky 410/2009 Sb. a Českých účetních

Více

Krajské sdružení. Vzor organizačního řádu k ust. 22 Stanov. Ustavení krajského sdružení

Krajské sdružení. Vzor organizačního řádu k ust. 22 Stanov. Ustavení krajského sdružení Valná hromada ČSCH v roce 2006 schválila Výklad Stanov ČSCH (zveřejněn v č. 9/2006. Valná hromada 26.4.2008 svým usnesením schválila dodatek k Výkladu Stanov ČSCH, a to k ust. 22 a 30 Stanov, který zveřejňujeme.

Více

Směrnice č. 2/2015 upravující účetnictví organizace

Směrnice č. 2/2015 upravující účetnictví organizace Obecně prospěšná společnost: Jižní Haná o. p. s. Sídlo: nám. Míru 162, Hulín Schválila: Správní rada dne: 26. 2. 2015 Směrnice č. 2/2015 upravující účetnictví organizace V souladu s ustanoveními zákona

Více

PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ. Článek 1 Úvodní ustanovení

PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ. Článek 1 Úvodní ustanovení PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Obce Železné je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy: a)

Více

I. Zákonná úprava. Užití sociálního fondu se řídí pravidly pro hospodaření s fondy v.v.i. schválené radou instituce podle 18 odst. 2 písmeno d).

I. Zákonná úprava. Užití sociálního fondu se řídí pravidly pro hospodaření s fondy v.v.i. schválené radou instituce podle 18 odst. 2 písmeno d). Sociální fond u veřejných výzkumných institucí (dále jen v.v.i.) I. Zákonná úprava Sociální fond u veřejných výzkumných institucí je řešený v 27 zákona č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucí,

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory Příloha k Příkazu ministra č. 7/2011 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

STANOVY VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU

STANOVY VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU STANOVY VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU I. Základní ustanovení a poslání odborového svazu Článek 1 Název odborového svazu: Vysokoškolský odborový svaz (zkratka VOS) Sídlo Vysokoškolského odborového svazu:

Více

SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obsah : OBEC BŘEZINA. Oběh účetních dokladů Strana 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2

SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obsah : OBEC BŘEZINA. Oběh účetních dokladů Strana 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2 Oběh účetních dokladů Strana 1 OBEC BŘEZINA SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obsah : ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2 Účel a rozsah směrnice...2 Působnost směrnice...3 Čl. 3 Metodické řízení 3 ČÁST DRUHÁ

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

Účetní deníky deník pokladny a banky je vyhotovován současně se zaúčtováním účetních dokladů. Přehled typů dokladů a číselné řady:

Účetní deníky deník pokladny a banky je vyhotovován současně se zaúčtováním účetních dokladů. Přehled typů dokladů a číselné řady: Vnitřní směrnice obce Pěčice pro vedení účetnictví Směrnice je vytvořená na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá

Více

k příkazu ministryně č. 21/2015

k příkazu ministryně č. 21/2015 Příloha k příkazu ministryně č. 21/2015 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost

Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Písek rozhodlo dne 05.11.2015 usnesením zastupitelstva města č. 264/15 vydat tyto Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost (dále zásady

Více

ZÁSADY poskytování účelových dotací pro sociální oblast

ZÁSADY poskytování účelových dotací pro sociální oblast ZÁSADY poskytování účelových dotací pro sociální oblast Za účelem zabezpečení a rozvoje sociální péče a uspokojování potřeb občanů ve smyslu ustanovení 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

Více

o zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu a služeb spojených s užíváním bytové (nebytové) jednotky

o zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu a služeb spojených s užíváním bytové (nebytové) jednotky strana1 P Ř Í K A Z N Í S M L O U V A o zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu a služeb spojených s užíváním bytové (nebytové) jednotky Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek.

Více

Rada města Česká Lípa ZÁSADY RADY MĚSTA. č. 1/2015. Řízení školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Česká Lípa

Rada města Česká Lípa ZÁSADY RADY MĚSTA. č. 1/2015. Řízení školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Česká Lípa EVIDENČNÍ ČÍSLO VÝTISKU: 1 ZÁSADY RADY MĚSTA zřizovaných městem POČET STRAN: 7 PLATNOST OD: 1. 11. 2015 VYDÁNÍ ČÍSLO: I. Jméno Datum Podpis Zpracoval Ing. Martina Bartáková Jana Veindlová Zdeňka Semerádová

Více

Stanovy Dobrovolného svazku obcí Lesy Policka

Stanovy Dobrovolného svazku obcí Lesy Policka Stanovy Dobrovolného svazku obcí Lesy Policka I. Názvy a sídla členů svazku Dobrovolný svazek obcí Lesy Policka tvoří tito členové: 1. Město Police nad Metují, IČO 272949, Masarykovo náměstí 98, Police

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Změna od 26. 9. 2012 Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starosta (uvolněný) - Miroslav Churáň - 1. místostarosta - Miroslav Šíma - 2. místostarosta

Více

Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů. Odborová organizace a orgány odborového svazu

Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů. Odborová organizace a orgány odborového svazu STANOVY OSZSP ČR I. Poslání a postavení odborového svazu II. Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů A. Vznik členství B. Druhy členství C. Odmítnutí přijetí člena D. Ukončení členství E.

Více

Sport Hluk, příspěvková organizace

Sport Hluk, příspěvková organizace Úplné znění ZŘIZOVACÍ LISTINY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Město Hluk se sídlem v ulici Hřbitovní 140, 687 25 Hluk, IČ 00290939, DIČ CZ00290939 usnesením č. 26/10 zastupitelstva města ze dne 10.2.2010 vydává

Více

Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko,

Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko, Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko, Občanské sdružení : "Strážnicko" Místní Akční Skupina Sídlo : nám. Svobody 503, 696 62 Strážnice Zpracovala : Marie Chalupová Schválil : rada MAS Datum zpracování

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINU příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Tachlovice, okres Praha-západ

ZŘIZOVACÍ LISTINU příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Tachlovice, okres Praha-západ Obec Tachlovice se sídlem úřadu Jakubská náves 8, 252 17 Tachlovice, IČ 00233871 podle ustanovení 35, 84 odst. 2. písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení

Více

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006 ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD Obec Rájec Adresa: Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh Směrnici zpracoval: Marie Linhartová, účetní obce Směrnici schválil: Ludmila Balcárková, starostka obce Projednáno v zastupitelstvu obce

Více

METODICKÉ POKYNY. k čerpání a vyúčtování dotace MŠMT. Pro pořadatele akcí (MO ČRS a ÚS ČRS)

METODICKÉ POKYNY. k čerpání a vyúčtování dotace MŠMT. Pro pořadatele akcí (MO ČRS a ÚS ČRS) METODICKÉ POKYNY k čerpání a vyúčtování dotace MŠMT Pro pořadatele akcí (MO ČRS a ÚS ČRS) 2016 POKYNY A DOPORUČENÍ k čerpání a vyúčtování dotace MŠMT pro rok 2016 pro MO a ÚS Čerpání a vyúčtování dotace

Více

Řád právní pomoci Odborového sdružení železničářů

Řád právní pomoci Odborového sdružení železničářů Řád právní pomoci Odborového sdružení železničářů Schválený Ústředím OSŽ dne 30.8.1990, ve znění změn a doplňků schválených Ústředím OSŽ ze dne 13.1.1993, 7.9.1994, 11.12.1997, 24.3.1999, 27.6.2001, 21.5.2008

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Sjezd delegátů České lékařské komory podle 15 odst. 2, písm. a) zák. č. 220 / 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické

Více

ŘÁD PRÁVNÍ POMOCI Odborového svazu ECHO

ŘÁD PRÁVNÍ POMOCI Odborového svazu ECHO ŘÁD PRÁVNÍ POMOCI Odborového svazu ECHO (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) I. Úvodní ustanovení Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) v souladu se stanovami svazu a v zájmu ochrany práv a oprávněných

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Úplné znění Směrnice rektora č. ZS 3/2009 ve znění Dodatku č. 1, č. j. 19 201/2009 ze dne 16. 12. 2009, Dodatku č. 2, č. j. 112 360 ze dne 29. 11. 2012, Dodatku č. 3, č. j. 114 062/2014 ze dne 27. 1. 2014,

Více

Organizační řád obce Vrbice

Organizační řád obce Vrbice Organizační řád obce Vrbice 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE VRBICE Obec: VRBICE IČO : 00283738 Adresa: 691 09, Vrbice 89 Řád zpracoval: Tomáš Bílek Řád schválil starosta obce: Tomáš Bílek Datum schválení zastupitelstvem

Více

Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu (kapitoly MPSV) krajům pro rok 2006

Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu (kapitoly MPSV) krajům pro rok 2006 Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu (kapitoly MPSV) krajům pro rok 2006 Program podpory sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení MČ Praha 1 v oblasti zdravotnictví pro rok 2009

Pravidla a podmínky grantového řízení MČ Praha 1 v oblasti zdravotnictví pro rok 2009 Pravidla a podmínky grantového řízení MČ Praha 1 v oblasti zdravotnictví pro rok 2009 A. Základní informace Městská část Praha1 vypsáním grantů chce podpořit činnost nestátních neziskových organizací a

Více

Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro sportovní organizace (dále jen "Zásady")

Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro sportovní organizace (dále jen Zásady) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování dotace z rozpočtu města Slaného pro sportovní organizace.

Více

Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami a Programy zaměřené na práci s dětmi jako svědky domácího násilí pro rok 2009

Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami a Programy zaměřené na práci s dětmi jako svědky domácího násilí pro rok 2009 Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace v rámci dotačních titulů Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami a Programy zaměřené

Více

Název materiálu: OŠKS 13. Dotace na sport ze sportovního fondu

Název materiálu: OŠKS 13. Dotace na sport ze sportovního fondu Podklady na zasedání ZM dne: 31.3.2016 Název materiálu: OŠKS 13. Dotace na sport ze sportovního fondu Předkládá: Mgr. Jana Svobodová Vypracovala: Mgr. Martina Marková Zúčastní se projednávání v ZM: Mgr.

Více

STANOVY. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ART MOVEMENT, o.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ART MOVEMENT, o.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ART MOVEMENT, o.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Art Movement, o.s. (dále jen Sdružení ) 2) Sídlem sdružení je Osadní 1466/5, 1700

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

S T A N O V Y Sportovního klubu BC Hradec Králové, z. s.

S T A N O V Y Sportovního klubu BC Hradec Králové, z. s. S T A N O V Y Sportovního klubu, z. s. podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů S T A N O V Y Sportovního klubu, z. s. (dále jen stanovy sportovního klubu ) 1.1 Zakládajícími

Více

Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek

Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek v kostce 010 ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI 011 Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek 011 Zřizovací výdaje Zřizovacími výdaji je souhrn výdajů vynaložených na založení účetní jednotky do okamžiku jejího vzniku (zápis

Více

Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A

Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A Město Uherské Hradiště na základě rozhodnutí Zastupitelstva města č. 169/XII. ze dne 1. listopadu 2004 podle ustanovení 84 odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,

Více

Zakládací listina společnosti. CEROS, Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, o.p.s.

Zakládací listina společnosti. CEROS, Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, o.p.s. Zakládací listina společnosti CEROS, Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, o.p.s. PhDr. Kamila Řasová RČ: 745219/0548 trvalý pobyt: Slezská 2219/130, 130 00 Praha

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění zákona č. 378/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., a zákona č. 230/2009 Sb. Parlament se

Více

Smluvní strany. Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč. evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /.

Smluvní strany. Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč. evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského

Více

Zákon o krajích (krajské zřízení)

Zákon o krajích (krajské zřízení) SBÍRKA ZÁKONŮ částka 2 rozeslána dne 13.1.2003 3 Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 273/2001 Sb., zákonem

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 111/1998 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění zákonů č. 210/2000 Sb., č. 147/2001 Sb., č. 362/2003 Sb., č. 96/2004

Více

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Dagmar Štěpánová Obsah 1. Povinnost vést účetnictví.................... 4 2. Volba typu účetnictví...................... 4 3. Zjednodušený

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory Příloha k Příkazu ministra č. 7/2011 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi:

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk, Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk, IČ: 00851167, DIČ: CZ00851167, zastoupená ředitelkou Mgr. Irenou Jonovou (dále

Více

S T A N O V Y (úplné znění ke dni 15. 4. 2015)

S T A N O V Y (úplné znění ke dni 15. 4. 2015) S T A N O V Y (úplné znění ke dni 15. 4. 2015) zájmového sdružení právnických osob s názvem Židovské muzeum v Praze, se sídlem v Praze 1, Jáchymova 3, založeného zakladatelskou smlouvou ze dne 22. září

Více

Česká tábornická unie, z.s. stanovy spolku

Česká tábornická unie, z.s. stanovy spolku Česká tábornická unie, z.s. stanovy spolku ČLÁNEK I. Název a sídlo 1.1 Česká tábornická unie o.s.( dále jen ČTU ) ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

uzavírají na základě zákona č.262/2006 Sb., Zákoníku práce, Novelou Zákoníku práce platnou od 1.8.2013, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP )

uzavírají na základě zákona č.262/2006 Sb., Zákoníku práce, Novelou Zákoníku práce platnou od 1.8.2013, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP ) Ústav experimentální botaniky AVČR, v. v. i., Sídlo: Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 - Lysolaje IČO: 61389030 zastoupený RNDr. Martinem Vágnerem, CSc., ředitelem ÚEB AV ČR, v. v. i. (dále zaměstnavatel nebo

Více

Vzor zřizovací listiny příspěvkové organizace. Obec / město Horní Dolní. z ř i z o v a c í l i s t i n u

Vzor zřizovací listiny příspěvkové organizace. Obec / město Horní Dolní. z ř i z o v a c í l i s t i n u Vzor zřizovací listiny příspěvkové organizace Obec / město Horní Dolní Zastupitelstvo obce/města Horní-Dolní vydává na základě usnesení č. ZO.., v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písmena d) zákona č.

Více

Obec Žleby, Zámecké náměstí 67, 285 61 Žleby IČ:00236691, DIČ:CZ00236691

Obec Žleby, Zámecké náměstí 67, 285 61 Žleby IČ:00236691, DIČ:CZ00236691 Všeobecné podmínky odvádění odpadních vod dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v platném znění, příslušných prováděcích předpisů a občanského

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu č.p.1130, Voskovcova ul. Praha 5

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu č.p.1130, Voskovcova ul. Praha 5 Stanovy společenství vlastníků jednotek domu č.p.1130, Voskovcova ul. Praha 5 Část I Základní ustanovení Článek 1 Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1130, č.orient. 26, 28, 30, 32, 34 na stavebním

Více

MĚSTO PROSEČ, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč ZŘIZOVACÍ LISTINA

MĚSTO PROSEČ, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč ZŘIZOVACÍ LISTINA MĚSTO PROSEČ, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč ZŘIZOVACÍ LISTINA Podle ust. 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení ve znění pozdějších předpisů) a podle ust. 27 ost.

Více

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006 P o d m í n k y poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES na projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (dále jen PODMÍNKY ) - obecná část - Evidenční číslo

Více

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70 Příloha č. 1 ke kolektivní smlouvě ZÁSADY PRO TVORBU A ČERPÁNÍ

Více

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ Preambule 1. Družstvo se zřizuje podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, řídící se tímto zákonem. I. Základní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Horní Libchava, IČ 00555444 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Horní Libchava, IČ 00555444 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0050/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Horní Libchava, IČ 00555444 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 19. 11. 2013

Více

Město Kutná Hora. Článek I Účel a předmět vyhlášky

Město Kutná Hora. Článek I Účel a předmět vyhlášky Město Kutná Hora Obecně závazná vyhláška 1/2016 o vytvoření a použití prostředků zvláštního účelového účtu na podporu rozvoje bydlení na území Města Kutná Hora Zastupitelstvo města Kutná Hora vydává v

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

Zásady pro poskytování finančních dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Zásady pro poskytování finančních dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zásady pro poskytování finančních dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 24.09.2015 usnesením č. 225/15 vydat tyto Zásady pro poskytování dotací na volnočasové

Více

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV ČÁST PRVNÍ Čl. 1 Základní ustanovení 1. Svaz českých a moravských bytových družstev (dále jen "svaz") je zájmovým sdružením právnických osob podle 20f

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, založenou za účelem zajišťování

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 1. 2011 Bod pořadu jednání: Věc: Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Dětského centra SLUNÍČKO Liberec, příspěvkové organizace

Více

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Kotnovská 137, 390 01 Tábor Tel./fax: 381 213 332 e-mail:apsscr@apsscr.cz, www.apsscr.cz Pravidla hospodaření Asociace poskytovatelů sociálních služeb České

Více

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule Stanovy družstva Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo Preambule Družstvo je nezávislým, dobrovolným společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob a právnických osob, které je zaměřeno na

Více

Stanovy Českého střeleckého svazu

Stanovy Českého střeleckého svazu Stanovy Českého střeleckého svazu Preambule Český střelecký svaz je sdružení občanů, kteří mají společný zájem provozovat, podporovat, organizovat a řídit sportovně střeleckou činnost na území České republiky

Více

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti PERBENE o.p.s. Dále uvedení účastníci, tedy zakladatelé, Bc. Pavla Hlaváčová 386 01 Strakonice, Libětice 9 a Dagmar Pavlíčková 686 04 Kunovice, Husitská 76

Více

Aeroklub České Republiky Směrnice pro oběh účetních dokladů Aeroklubu České republiky. Vydání 2010. Schváleno Výborem AeČR dne 16.

Aeroklub České Republiky Směrnice pro oběh účetních dokladů Aeroklubu České republiky. Vydání 2010. Schváleno Výborem AeČR dne 16. Aeroklub České Republiky Směrnice pro oběh účetních dokladů Aeroklubu České republiky Vydání 2010 Schváleno Výborem AeČR dne 16. února 2010 Platí od 16. února 2010 U Mlýna 3 141 00 Praha 4-Spořilov Tel:

Více

STATUT ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY

STATUT ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY KONFERENCE ZO OS KOVO TŽ Dolní Lomná, 24. dubna 2012 Základní organizace OS KOVO Třinecké železárny STATUT ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY Schválený konferencí ZO OS KOVO TŽ 24.4.2012 Seznam

Více

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními zákona č.

Více

ÚČETNÍCTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Směrnice o účetnictví Obec: Rousměrov Adresa: Rousměrov 16,591 01 Žd ár nad Sázavou Směrnici zpracovala: Martina Smejkalová Projednáno a schváleno v ZO: 26.1.2009 Směrnice

Více

Fond kulturního dědictví Libereckého kraje

Fond kulturního dědictví Libereckého kraje Fond kulturního dědictví Libereckého kraje Zásady pro poskytování dotací Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Dotace podle těchto zásad se poskytuje v souladu s ustanovením 36 odst. 1 písm. c) nebo 59 odst. 2 písm.

Více

PRACOVNÍ VERZE Návrh stanov AVZO TSČ ČR z.s.,pracovní verze

PRACOVNÍ VERZE Návrh stanov AVZO TSČ ČR z.s.,pracovní verze PRACOVNÍ VERZE Návrh stanov AVZO TSČ ČR z.s.,pracovní verze Stanovy AVZO TSČ ČR Preambule Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky je spolek, který má

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA. Klub kultury Uherské Hradiště, příspěvková organizace. vydává

ZŘIZOVACÍ LISTINA. Klub kultury Uherské Hradiště, příspěvková organizace. vydává ZŘIZOVACÍ LISTINA Město Uherské Hradiště rozhodnutím Zastupitelstva města č. 187/XVI ze dne 19. června 2001, ve znění Doplnění zřizovací listiny schváleného rozhodnutím Zastupitelstva města č. 42/IV ze

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů České republiky z.s.

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů České republiky z.s. STANOVY Společnosti radiologických asistentů České republiky z.s. Společnost radiologických asistentů ČR z.s. Sekretariát SRLA ČR, Náves Svobody 35/47, 779 00 Olomouc Telefon: +420 602 786 085, +420 775

Více

OBEC DVORY NAD LUŽNICÍ. SMĚRNICE č. 1/2015. Pravidla pro poskytování dotací a peněžních darů z rozpočtu obce Dvory nad Lužnicí. Jan Herzog, starosta

OBEC DVORY NAD LUŽNICÍ. SMĚRNICE č. 1/2015. Pravidla pro poskytování dotací a peněžních darů z rozpočtu obce Dvory nad Lužnicí. Jan Herzog, starosta OBEC DVORY NAD LUŽNICÍ SMĚRNICE č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací a peněžních darů z rozpočtu obce Dvory nad Lužnicí Jan Herzog, starosta Pravidla pro poskytování dotací a peněžních darů z rozpočtu

Více

zakládací listinu obecně prospěšné společnosti

zakládací listinu obecně prospěšné společnosti Zakladatelé: Občanské sdružení Rybka, se sídlem Nuzice 24, 375 01 Týn nad Vltavou, IČ 14501791, registrované u Ministerstva vnitra České republiky pod čj. II/s-OS/1-26385/95-R zastoupené předsedkyní výboru

Více

Podpora rozvoje dětských skupin jako alternativních forem péče o předškolní děti pro rok 2015

Podpora rozvoje dětských skupin jako alternativních forem péče o předškolní děti pro rok 2015 Výzva k podání žádostí o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu Podpora rozvoje dětských skupin jako alternativních forem péče o předškolní děti pro rok 2015 vyhlášeného Jihomoravským krajem

Více

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 1. Způsobilé výdaje Způsobilé výdaje musí být vynaloženy na stanovený účel a v rámci období

Více

Obecné zásady poskytování individuálních (mimořádných) dotací z rozpočtu města Hodonína. na rok 2016

Obecné zásady poskytování individuálních (mimořádných) dotací z rozpočtu města Hodonína. na rok 2016 Obecné zásady poskytování individuálních (mimořádných) dotací z rozpočtu města Hodonína na rok 2016 Schváleno zastupitelstvem města Hodonína dne: 15.12.2015 1. Úvod Město Hodonín může v souladu se zákonem

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly ČJ: 26660/EK/2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bašnice, IČ: 00271314 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1. Bytové družstvo Krčínova 6 se sídlem v Českých Budějovicích. 2. Sídlo družstva je na adrese Krčínova 1090/6, 370 11 České Budějovice čl.

Více

Stanovy Sdružení obcí, měst a dalších právnických osob Čechy nad zlato

Stanovy Sdružení obcí, měst a dalších právnických osob Čechy nad zlato Stanovy Sdružení obcí, měst a dalších právnických osob Čechy nad zlato I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení zní: "Sdružení obcí, měst a dalších i právnických osob Čechy nad zlato (dále jen Sdružení

Více

Ekonomická směrnice Šachového svazu České republiky

Ekonomická směrnice Šachového svazu České republiky - 1 - Ekonomická směrnice Šachového svazu České republiky Obsah: PREAMBULE A) ROZPOČET ŠSČR B) FINANCOVÁNÍ C) DAŇOVÝ SYSTÉM D) POPLATKY A NÁHRADY E) ODMĚŇOVÁNÍ F) PLATNOST SMĚRNICE Přílohy směrnice: D1)

Více

Stanovy společenství vlastníků...

Stanovy společenství vlastníků... Stanovy společenství vlastníků......... Usnesením shromáždění vlastníků jednotek v domě č.p.......... na ulici... v..., konané dne 11.3. 2014, v souladu s 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chuchelna, IČ00275760, za rok 2014

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chuchelna, IČ00275760, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0058/14/Tr ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chuchelna, IČ00275760, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Chuchelna za rok 2014 ve

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYKAZOVÁNÍ VÝDAJŮ

METODICKÝ POKYN PRO VYKAZOVÁNÍ VÝDAJŮ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSOSLEZSO METODICÝ OYN RO VYAZOVÁNÍ VÝDAJŮ verze 1.00 účinnost: 1. 7. 2007 Druh výdajů (dle Soupisky faktur) Stavební práce (Investiční náklady) Způsob prokazování

Více

DOHODA O ZRUŠENÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNÍKŮ

DOHODA O ZRUŠENÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNÍKŮ Příloha č. 10 k bodu č. 49 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném

Více

P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU (Podmínky pro poskytování programové dotace) Článek I. OBECNÁ

Více