Výstupy národních projektů a evropské trendy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výstupy národních projektů a evropské trendy"

Transkript

1 Výstupy národních projektů a evropské trendy Tento text vznikl pro potřeby studentů a pedagogů katedry učitelství a společenských věd VŠCHT Praha jako informační a podpůrný nástroj informující o možnostech a výstupech systémových projektů realizovaných v oblasti vzdělávání Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) a jeho podřízených organizací. V textu jsou řešeny projekty zaměřené na regionální školství, další vzdělávání pedagogických pracovníků, zájmové vzdělávání, další vzdělávání obecně i na terciální vzdělávání. U projektů, které mají přímou vazbu na náš studijní program, je název projektu podtržen, aby tak čtenář měl snazší orientaci v rámci textu. Přesto, že původní plánované ukončení všech projektů mělo být na konci června 2015, některé byly prodlouženy, takže text nemůže obsahovat vyčerpávající informaci a závěry některých projektů je tak třeba následně dohledat v databázi výstupů operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen) OP VK. Další možností je obrátit se přímo na realizátory projektů nebo na řídící orgán v rámci MŠMT. Řada z níže uvedených projektů navázala na pilotní projekty realizované v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ). Projekty v rámci tohoto OP byly realizovány v letech Vzhledem k tomu, že i přes masivní intervence z OP VK zůstávají i nadále nepokryté některé oblasti, budou systémové projekty realizovány i v rámci nového programového období a to jako součást operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (dále jen OP VVV). V tomto období budou směřovány především v dokončení systémových změn, takže se zaměří zejména na: Podporu vytváření komplexního systému hodnocení, Podporu kvality v systému poradenství, Podporu zavedení kariérního systému učitele do praxe, Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami, Podporu budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností, Podporu budování kapacit pro pedagogický leadership na úrovni školy a území, Metodickou podporu procesu tvorby krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání, Prevenci a transformaci systému ústavní nebo ochranné výchovy. 1

2 Pro zájemce o další informace týkající se programového období doporučujeme navštívit stránky Ministerstva pro místní rozvoj, které je národním orgánem pro koordinaci a nositelem Dohody o partnerství (http://www.dotaceeu.cz/cs/fondy-eu/ ). Informace k programu zaměřenému na oblast školství a výzkumu najdete na stránkách MŠMT (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). 2

3 KOORDINÁTOR S1 Příprava vedoucích pracovníků a koordinátorů středních Datum zahájení realizace projektu: Datum ukončení: Z toho částka ESF: odborných škol na tvorbu a realizaci ŠVP (Koordinátor S1) ,- Kč ,85 Kč Řešitel projektu: MŠMT - skupina 2 Partneři projektu: Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV), Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) - bez finančního plnění NIDV je instituce přímo řízená MŠMT s celostátní působností zabývající se dalším vzděláváním pedagogických pracovníků. Realizoval řadu projektů Koordinátor, Brána Jazyků nebo Úspěšný ředitel. Projekt navázal na výstupy národního projektu Koordinátor a současně zohlednil cíle středoškolského vzdělávání vč. organizace výuky podle jednotlivých potřeb oborů a respektuje možnosti studentů i aktuální vývoj společnosti. Výstupy z projektu Bylo proškoleno 100 školitelů tvorby ŠVP pro odborné vzdělávání. Každý školitel obdržel metodickou příručku pro lektorování klíčové aktivity č. 02, jejímž obsahem byla týmová spolupráce, legislativní rámec, seznámení s RVP pro obory vzdělání, metodika tvorby ŠVP, východiska pro tvorbu ŠVP, struktura a postup tvorby ŠVP, začlenění klíčových a odborných kompetencí, náměty na aplikace průřezových témat, příklady dobré praxe, spolupráce se sociálními partnery. Bylo proškoleno PP. Účastníci školení obdrželi jako studijní materiál a pro využití pro tvorbu a inovaci ŠVP průvodce metodikou tvorby ŠVP v odborném vzdělávání, příklady učebních osnov a učebního plánu, pracovní a praktické návody související s klíčovými a odbornými kompetencemi. Byl vytvořen a akreditován vzdělávací program DVPP Proškolení vedoucích pracovníků a koordinátorů tvorby a realizace ŠVP v SOŠ a SOU. 3

4 Podpora učitelů gymnázií jako pilířů kvality gymnaziálního vzdělávání Datum zahájení realizace projektu: Datum ukončení: (KURIKULUM G) ,62 Kč Řešitel projektu: MŠMT - skupina 2 Partneři projektu: Výzkumný ústav pedagogický (VÚP) Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) Projekt Kurikulum G navazoval na systémový projekt Tvorba a ověřování pilotních školních vzdělávacích programů na vybraných gymnáziích Pilot G (OP RLZ). Hlavním cílem projektu Pilot G bylo vyzkoušet model ŠVP na pilotních gymnáziích a zajistit na základě zkušeností pilotních škol metodickou podporu všem gymnáziím v ČR. Zde se ukázalo, že značné procento učitelů gymnázií nemá osvojeny některé nezbytné kompetence pro efektivní plánování vzdělávání a pro zvyšování jeho kvality. Projekt Kurikulum G byl určen pro učitele a koordinátory ŠVP na gymnáziích a měl tyto cíle: podporovat učitele a koordinátory tvorby ŠVP jakožto pilíře kvalitního gymnaziálního vzdělávání prostřednictvím různých aktivit projektu, zvýšit kvalitu vzdělávání na gymnáziích posílením profesních kompetencí pedagogů potřebných pro plnohodnotné využívání a další zlepšování školních vzdělávacích programů a objektivně zhodnotit úspěšnost zavádění ŠVP na gymnáziích prostřednictvím rozsáhlého plošného výzkumu. Existovala vazba s projektem Metodická podpora růstu kvality učitelské profese (METODIKA II), který byl zaměřen na metodickou podporu růstu kvality učitelské profese a svými aktivitami rozvíjel Metodický portál RVP.CZ. Výstupy projektu Kurikulum G byly uveřejňovány právě na tomto portále, přičemž některé virtuální diskusní prostory obou projektů se navzájem doplňovaly. Další projekt s vazbou na Kurikulum G byl projekt Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání (KURIKULUM S). Vzhledem ke styčným plochám všeobecného vzdělávání na gymnáziích a středních odborných školách jsou výstupy projektů navzájem využitelné a zkušenosti přenositelné, např. v oblasti výzkumu podmínek pro úspěšné zavádění ŠVP. 4

5 Výstupy z projektu V klíčové aktivitě Podpora koordinátorů : Uskutečnily se řízené návštěvy koordinátorů, z těchto návštěv zveřejněno 9 metodických studií. Byla založena virtuální klubovna koordinátorů. Byla podporována činnost internetové komunity - vznikly souhrny ze 40 online diskuzí k virtuálním hospitacím. Proběhlo 5 etap mentoringu (koučování). V klíčové aktivitě Podpora učitelů : Bylo natočeno a zveřejněno 40 virtuálních hospitací. Uskutečnilo se 40 oborových seminářů. Zahájení a dílčí výstupy aktivit projektu podporujících kvalitní realizaci ŠVP, tvorbu sítí, výměnu zkušeností, příkladů dobré praxe a zavádění moderních forem profesního rozvoje učitelů na gymnáziích. V klíčové aktivitě Kvalitní škola : Byla zpracována Koncepce monitoringu kurikulární reformy na gymnáziích. Byly realizovány tři fáze výzkumu řízené rozhovory na celkem 15 pilotních a 4 partnerských gymnáziích; zpracování a vyhodnocení dat; dotazníkové šetření na gymnáziích (zúčastnilo se ho 58 škol, z toho 12 pilotních); zpracování a vyhodnocení dat; případové studie tvorby kurikula; zpracování a vyhodnocení dat. Výstupem z této aktivity byly mimo jiného i níže uvedené publikace. Janík, T., Knecht, P., Najvar, P., Pavlas, T., Slavík, J., Solnička, D. Kurikulární reforma na gymnáziích v rozhovorech s koordinátory pilotních a partnerských škol. Janík, T., Najvar, P., Knecht, P., Slavík, J. K problému monitoringu implementace kurikulární reformy na gymnáziích: představení projektu Kvalitní škola. In Janík, T., Švec, V. a kol. K perspektivám školního vzdělávání. 1. vydání Brno: Paido. JANÍK, T. a kol. Kurikulární reforma na gymnáziích výsledky dotazníkového šetření. Tomáš Janík a kol. Kvalita školy a kurikula: od expertního šetření ke standardu 5

6 Metodická podpora růstu kvality učitelské profese Datum zahájení realizace projektu: Datum ukončení: (METODIKA II) ,18 Kč Řešitel projektu: MŠMT - skupina 2 Partneři projektu: Výzkumný ústav pedagogický (VÚP) Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) Cíle projektu Podpořit kurikulární reformu primárního a sekundárního vzdělávání v ČR. Zajistit podporu pro všechny druhy škol v regionálním školství a rozšířit výstup projektu Metodický portál o další funkce a nové druhy metodických příspěvků a zároveň nabídnout řadu kvalitních a garantovaných prostředí, ve kterých portál nabízí učitelům rozmanitou škálu materiálů pro podporu reformy a zkvalitnění vzdělávání v ČR. Projekt Metodika II navazoval na systémový projekt Systém metodické podpory učitelů při utváření a rozvoji klíčových kompetencí žáků Metodika (OP RLZ), jehož cílem bylo metodicky napomoci ředitelům škol a učitelům při tvorbě školních vzdělávacích programů a při jejich zavádění do výuky. Cíle projektu jsou naplňovány zejména prostřednictvím Metodického portálu který nabízí uživatelům konkrétní zkušenosti učitelů a škol s tvorbou ŠVP, metodické materiály a podklady, inspiraci k výuce, k rozvoji a hodnocení klíčových kompetencí, ale i řadu dalších témat souvisejících se školskou reformou. Cílem projektu Metodika II byla systematická podpora učitelů v oblasti metodiky a didaktiky učení, provozování rozsáhlého národního internetového úložiště kvalitních a garantovaných učebních materiálů do výuky, rozvoj učících se komunit a efektivní způsoby vzdělávání. Existovala vazba s projekty Podpora učitelů gymnázií jako pilířů kvality gymnaziálního vzdělávání (KURIKULUM G), Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání (KLÍČE PRO ŽIVOT) a Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání (KURIKULUM S). U těchto projektů bylo synergickým efektem využití platformy, která oslovovala značnou část pedagogické veřejnosti a která jim nabízela různé nástroje podporující jejich 6

7 rozvoj. Projekt Metodika II nabídl prostředí a funkční nástroje a další projekty jej naplňovaly kvalitním obsahem. Výstupy z projektu vytvořeno 6 nových modulů (články, wiki, diskuze, digifolio, e-learning a odkazy) a dva inovovány (blogy a DUM), vytvořeny sofistikované on-line editační systémy pro publikování a recenzování článků a odkazů bylo zveřejněno cca 5 tis článků, digitálních učebních materiálů a odkazů. uživatelé portálu vytvořili cca stránek ve wiki, publikovali 500 veřejných pohledů v portfoliích, přispěli 18 tis příspěvků do diskusí, napsali ks blogových článků bylo vyvinuto celkem 15 e-learningových kurzů proběhlo 28 běhů e-learningových kurzů, kterých se zúčastnilo přes 500 učitelů. Výše zmíněné výstupy mají napomoci vzájemné výměně a inspiraci učitelů a tvorbě učících se odborných komunit. Vzhledem k tomu, že Metodický portál byl jedním z nejsledovanějších odborných pedagogických portálů v ČR, bylo poslání a smysl jeho provozování naplněn. Zároveň jeho proměna v souladu s trendy v IT technologiích a internetu napomohla k jeho zatraktivnění a pestřejší nabídce uživatelům. 7

8 Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání (Kurikulum S) Datum zahájení realizace projektu: Plánované datum ukončení: analytickou studii o současném stavu spolupráce škol a podniků v rámci EU i ČR. Byla zahájena ,21 Kč Řešitel projektu: MŠMT - skupina 2 Partneři projektu: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) Záměrem projektu byla podpora plošného zavádění dvoustupňové tvorby vzdělávacích programů v odborném školství jako prostředku pro zlepšování jeho kvality. Využívány pro to byly výsledky a přímé zkušenosti zejména pilotních škol zapojených v projektu Pilot S, který tomuto projektu předcházel. Projekt přispěl ke zvýšení profesních kompetencí učitelů a ke zkvalitnění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání, jejichž tvorba je sama o sobě inovativním prvkem českého školství. Jeho realizace významně ovlivnila také postoj pedagogické i široké veřejnosti ke kurikulární reformě. Inovativnost projektu spočívala v tom, že školy nebyly při tvorbě ŠVP ponechány bez pomoci, ale měly možnost získat odborné informace a konzultovat problémy, které při tvorbě ŠVP nebo zavádění ŠVP do výuky objevily, s odborníky nebo jinými školami, a to přímo v regionu prostřednictvím sítě konzultačních center, která byla pro tento účel vytvořena. Konzultační centra získala v průběhu projektu kompetence pro výkon pedagogicko-metodické a jiné činnosti pro odborné školy i po skončení projektu (jako samostatné právní subjekty). Dokončení pokusného ověřování výuky podle ŠVP v pilotních školách projektu Pilot S a vyhodnocení celého vzdělávacího cyklu přineslo poznatky a zkušenosti pro zpřesnění obecných postupů tvorby a inovace ŠVP v odborném školství, pro DVPP, činnost konzultačních center a jiné formy podpory odborných škol. V projektu byl také dán plánovitě prostor odborným školám prezentovat svoji pedagogickou práci prostřednictvím příkladu dobré praxe a naopak získávat takto podněty z jiných škol. Ve spolupráci s VÚP byl obsahově naplňován metodický portál pro oblast odborného vzdělávání. Zde jsou uveřejněny výstupy z projektů Pilot S, Kurikulum S a další metodické materiály na podporu zavádění ŠVP na odborných školách. Speciálně pro portál vznikaly i další příklady dobré praxe odborných škol a rady, které vycházely právě ze zkušenosti z realizace jednotlivých aktivit. Projekt Kurikulum S využíval výstupů projektu Partnerství a Kvalita, především komunikační nástroje pro podporu rozvoje partnerství středních škol a podniků, internetovou databázi příkladů dobré praxe a

9 spolupráce na propojení výstupů s projektem Klíče pro život v oblasti spolupráce se zaměstnavateli a uplatnění absolventů na trhu práce. Výstupy z projektu Výzkumná zpráva s názvem Moderní odborná škola, názory učitelů na kurikulární reformu. Proběhla také podpora pilotních škol v oblasti DVPP pro jejich pedagogické sbory. Byla dokončena analýza sociálního partnerství středních odborných škol a středních odborných učilišť a vypracována syntetická studie Výstupem byla zpráva Odborné školy a jejich sociální partneři zahrnující všechny výsledky kvantitativní i kvalitativní analýzy i jejich vazbu k jiným studiím týkajících se dané problematiky. Byl vytvořen sborník Příkladů dobré praxe na téma sociálního partnerství od zaměstnavatelů. Ve všech regionech ČR působila síť 14 Regionálních konzultačních center. Uskutečnilo se cca 900 konzultací, pro více než osob. Bylo zorganizováno přes 400 seminářů a workshopů pro cca účastníků. V průběhu realizace projektu byl zaznamenán požadavek SOŠ a SOU na možnost vzdělávání formou koučování. Vzdělávání mělo přispět ke zlepšení odborných kompetencí lektorů a konzultantů projektu a následně ke zkvalitnění jejich práce s cílovou skupinou učitelů středních odborných škol a středních odborných učilišť. Do metody koučování se zapojilo 100 účastníků z 13 krajů České republiky. Vzdělávání probíhalo v samém závěru projektu. 9

10 Podpora činnosti základního uměleckého školství při zavádění nového kurikula praxe (Pilot ZUŠ) Datum zahájení realizace projektu: Plánované datum ukončení: ,02 Kč Řešitel projektu: MŠMT - skupina 2 Partneři projektu: Výzkumný ústav pedagogický (VÚP) Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) Projekt svým obsahem navazoval na resortní projekt VÚP v Praze, pod názvem Tvorba RVP pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání, který byl ukončen v červnu Současně navázal na spolupráci s tehdejšími 40 partnerskými ZUŠ, které spolupracovaly na tvorbě pracovní verze dokumentu RVP ZUV. Naplnil potřebu zavést strukturu nových kurikulárních dokumentů odpovídajících zásadám liberalizace vzdělávacího procesu, autonomie, specializace a profilace jednotlivých škol. Obsahem projektu bylo zajistit podporu pro vybrané základní umělecké školy při zavádění nového kurikula do praxe a získané zkušenosti následně aplikovat na celou síť základního uměleckého školství v ČR. Projekt umožnil dopracování dokumentu RVP ZUV a vytvoření Manuálu pro tvorbu ŠVP. Výstupy projektu byly postupně uveřejňovány na portálu RVP.CZ. Výstupy z projektu Byl vytvořen dokument RVP ZUV a distribuován do všech ZUŠ ČR, byl vytvořen Manuál pro tvorbu ŠVP a distribuován do všech ZUŠ ČR, bylo zpracováno metodické DVD a distribuováno všem učitelům v ČR, bylo proškoleno 39 lektorů pro další využití v proškolování pedagogických sborů v jednotlivých krajích. Byl vyroben a distribuován pracovní zápisník a proběhla závěrečná tisková konference projektu. 10

11 Rozvoj školních poradenských pracovišť Vzdělávání Informace Poradenství II Datum zahájení realizace projektu: Datum ukončení: (Rozvoj ŠPP VIP II) ,- Kč Řešitel projektu: MŠMT - skupina pro vzdělávání 2 Partneři projektu: Institut pedagogicko-psychologického poradenství (IPPP) Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) Projekt navázal na výsledky projektu VIP Kariéra realizovaného MŠMT v partnerství s IPPP ČR a NÚOV v letech v rámci OP RLZ, doplňoval systém metodické podpory pro odborníky působící ve školách, upravoval strategie některých činností těchto odborníků ve školách v souvislosti s požadavky kurikulární reformy. Cílem projektu bylo pokračovat v zavádění úplných školních poradenských pracovišť s poskytováním služeb školních psychologů a školních speciálních pedagogů. Výstupy z projektu Došlo k rozšíření integrovaného poradenského systému, kdy síť školských poradenských zařízení (PPP, SPC) doplnila také síť školních poradenských pracovišť na vybraných základních a středních školách v ČR. Poradenská služba poskytovaná přímo ve školách přiblížila tyto služby žáků, pedagogům i rodičům žáků a naplnila významně preventivní charakter těchto služeb, jejichž cílem bylo pracovat s širokým tématem rizik ve vzdělávání. Definovaná rizika ve vzdělávání a práce s nimi se pak odvíjela od jednotlivých profesí speciálních pedagogů a psychologů. Odborníci se věnovali zejména práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale také se žáky, kteří neměli definované speciální vzdělávací potřeby, a přesto jejich vzdělávání bylo doprovázeno řadou překážek. K nejčastějším patřilo sociální znevýhodnění, specifické poruchy učení a chování, práce s cizinci, se žáky s poruchami komunikace, s žáky nadanými. Velká pozornost byla věnována také žákům, u kterých byly předpoklady pro předčasný odchod ze studia, zvláště pak u středních škol (učilišť) zapojených do projektu. Velká pozornost byla věnována analýze nejčastějších typů rizikového chování ve školách, strategiím práce a tvorbě minimálních preventivních programů. Ukázalo se, že školy mají tyto programy zpracované, ale často se jedná pouze o 11

12 formální dokument, který škola fakticky nenaplňuje. Byly popsány přístupy škol k hodnocení žáků, byla specifikována rizika ve vzdělávání spojená se záškoláctvím, agresivním chováním, neprospěchem. Velká pozornost byla věnována také roli asistentů pedagoga ve vzdělávání žáků se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním, byly taxativně vymezeny nejčastější okruhy činností těchto podpůrných pracovníků, charakter jejich spolupráce s pedagogy, případné nároky na zapojení asistentů pedagoga do činností školních poradenských pracovišť. Odborníci specifikovali také nejčastěji užívané pomůcky pro vzdělávání žáků s potřebou úprav v důsledku různých typů jejich postižení nebo znevýhodnění. V souladu s cíli projektů byla velká pozornost věnována také práci se sociálním klimatem tříd, práci se skupinovou dynamikou a vztahy ve třídách. Tyto aktivity se promítaly do spolupráce s pedagogy škol, kterým byla poskytována podpora v oblasti práce s třídami, s problematickými jednotlivci a to i v oblasti psychodidaktiky a speciální pedagogiky. Tato rovina práce školních psychologů a školních speciálních pedagogů se významně prolínala také do práce s rodiči, byly ověřovány různé typy smluvních vztahů mezi školou a rodinou, jejich funkčnost pro zlepšení komunikace mezi školou a rodinou, pro zkvalitnění péče o problémové žáky. Současně se potvrdilo, že tento typ smluv má pozitivní dopad i na práci uvnitř pedagogického sboru, protože dokáže definovat nejen okruh spolupráce s rodiči, ale současně i stanovuje povinnosti školy a jednotlivých učitelů. Tyto faktory vedou ke zlepšení transparentnosti vztahů mezi školou a rodinou. Projekt potvrdil velký význam metodického vedení odborníků, jejich dalšího vzdělávání i supervize. Projekt zrcadlí požadavky mezinárodních profesních sdružení na obsah, strukturu a kvalitu poskytovaných poradenských služeb ve školství. Současně aktivity projektu dokládaly důležitost dodržování základních standardů pro školní poradenské služby, včetně etiky profese školních psychologů. Projekt také přesně definoval zásady nezbytné pro zajištění informovaného souhlasu a s tím souvisejících okolností poskytování poradenských služeb v režimu diagnostiky, intervencí a následných doporučení pro žáka, školu a rodinu. Projekt komplementárně působil s projektem Centra podpory inkluzivního vzdělávání (CPIV). 12

13 Datum zahájení realizace projektu: Plánované datum ukončení: pozitivní efekt pro pracovníky škol a dalších institucí. 13 Centra podpory inkluzivního vzdělávání (CPIV) ,- Kč Řešitel projektu: MŠMT - skupina 2 Partneři projektu: Institut pedagogicko-psychologického poradenství (IPPP) Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) Projekt CPIV navázal a rozvíjel výsledky projektu Střediska integrace menšin (SIM), který byl realizován MŠMT v partnerství s IPPP. V projektu SIM byly zajištěny služby pro klienty ze sociokulturně odlišného a znevýhodněného prostředí, pozornost byla věnována zejména tutorským službám pro selhávající žáky, sociálnímu poradenství v rodinách, poskytování pedagogicko-psychologického poradenství. K zajištění těchto služeb vzniklo 6 Středisek integrace menšin v Praze, Brně, Olomouci, Mostě, Opavě a Karviné. Součástí výstupů projektu bylo vytvoření řady metodik a manuálů, které se věnují problematice činnosti SIM v multioborovém týmu, poskytování psychologických služeb pro cizince a sociálně znevýhodněné. Vznikly metodiky pro práci s cizinci, metodiky pro práci se selhávajícími žáky. Byly ověřeny některé psychologické nástroje pro práci s touto cílovou skupinou. Projekt SIM částečně připravil odborné a personální zázemí k realizaci navazujícího projektu CPIV. V devíti vybraných lokalitách v ČR byla zřízena Centra podpory inkluzivního vzdělávání, která pokrývají svými službami všechny kraje. Klíčovou inovací projektu je začlenění přímé poradenské a podpůrné služby pro oblast vzdělávání do života školy, pracoviště, které je zaměřeno na implementaci metod inkluzivního vzdělávání, do českého vzdělávacího systému. Zásadní inovací je orientace projektu na podporu a zvýšení připravenosti prostředí škol, školských zařízení a dalších subjektů zapojených do vzdělávací soustavy pro vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Inovací je také orientace CPIV na lokální úroveň, tedy implementace prvků inkluzivního vzdělávání od zřizovatele až po učitele a následně žáka a jeho rodiče. Poprvé se také projekt podobného rozsahu zaměřuje na systematické síťování poskytovatelů vzdělávacích i poradenských služeb, na jejich propojování a metodickou podporu, což by mělo vytvořit

14 Výstupy z projektu V klíčové aktivitě Mapování potřeb zapojených škol byly zmapovány potřeby regionů i škol ve vytipovaných oblastech s orientací na DVPP zaměřeného na podporu inkluze, mapy vzdělávacích potřeb jednotlivých zapojených škol (pedagogů i žáků), stav podpůrných programů a poradenských služeb, vybavenost škol pomůckami a nástroji nezbytnými k naplňování proinkluzivního vzdělávání, stav využívání různých úrovní podpůrných služeb školami, počty žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a s různou mírou vzdělávacích opatření, zmapování spolupracujících subjektů, síťování poskytovatelů služeb, každoroční hodnotící zpráva o stavu změn v zapojených školách V klíčové aktivitě Tvorba školních podpůrných programů vzniká Školní podpůrný program, který zahrnuje strategii k zajištění inkluzivního vzdělávání v různých typech základních škol s respektem k různorodosti a specifičnosti školní práce v regionech pro všechny školy zapojené do projektu, dochází k vytvoření sítě poskytovatelů služeb, kteří se orientují na služby podporující inkluzivní vzdělávání a jsou navrženy programy DVPP k zajištění tohoto typu vzdělávání, který bude zohledňovat různé úrovně kompetencí pedagogů. V klíčové aktivitě Metodická podpora a poradenství byly zpracovány dílčí metodické materiály na podporu vzdělávání žáků s různou mírou speciálních vzdělávacích potřeb, metodiky k zajištění podpůrných poradenských služeb, metodické materiály, které budou sloužit jako východisko pro vytváření Školních podpůrných programů a s tím souvisejících aktivit. Byly posouzeny zavedené metodické postupy v práci se žáky se zdravotním znevýhodněním, zdravotním postižením a vyhodnocena metodika hodnocení žáků s potřebou podpůrných opatření na jednotlivých školách. Dále byly vyhodnoceny preventivní programy na školách. V klíčové aktivitě Odborné a projektové poradenství lokálním subjektům bylo poskytováno psychologické a speciálně-pedagogické poradenství dle jejich potřeb. V klíčové aktivitě Vzdělávání a metodické vedení pracovníků CPIV probíhala pracovní setkání jednotlivých profesních skupin s metodiky projektu, pro pracovníky byly zajišťovány vzdělávací programy související s jejich činností ve školách. V klíčové aktivitě Analytická činnost vznikly 3 Zprávy o stavu inkluzivního vzdělávání v ČR za rok 2010, 2011 a

15 AUTOEVALUACE - Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení Datum zahájení realizace projektu: Plánované datum ukončení: aneb Cesta ke kvalitě (Cesta ke kvalitě) ,80 Kč Řešitel projektu: MŠMT - skupina 2 Partneři projektu: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) Cesta ke kvalitě Jedná se o první národní projekt ESF komplexně řešící téma autoevaluace. Projekt již při svém vzniku navazoval na některé regionální projekty nebo projekty, které byly realizovány ve spolupráci se zahraničím. Projekt vycházel z poznatků řady odborníků, podle jejichž přesvědčení je pro rozvoj škol nejpříznivějším prostředím kombinace tlaku vyvíjeného na školy (aby skládaly účty ze své práce) a podpory jejich snah zkvalitňovat práci školy zevnitř. V souladu s decentralizací vzdělávacího systému ukládal zákon č. 561/2004 Sb. školám povinnost zpracovávat vlastní hodnocení školy, které mělo být i jedním z podkladů pro hodnocení ČŠI. Cílem projektu Cesta ke kvalitě bylo podpořit autoevaluační procesy na školách a vhodně provázat autoevaluaci a externí evaluaci ve spolupráci se školami, zřizovateli a ČŠI tak, aby bylo zajištěno trvalé zvyšování kvality práce škol. Hlavním cílem projektu bylo podpořit vlastní sebereflexi škol jako efektivního prostředku řízení v decentralizovaném systému a vhodně provázat autoevaluaci a externí evaluaci. V rámci projektu byla monitorována a zhodnocována činnost v rámci individuálních projektů ostatních i globálních grantů v oblasti evaluace. Vzhledem k tomu, že rámcové vzdělávací programy (RVP) ukládaly povinnost zakomponovat autoevaluaci do školních vzdělávacích programů (ŠVP), docházelo k intenzivnější koordinaci spolupráce s projekty zaměřených na tematiku RVP a ŠVP, v rámci IPn zejména Pilot ZUŠ, KURIKULUM G a KURIKULUM S. Projekt Cesta ke kvalitě počítal s uveřejňováním výstupů pro uživatele maximálně komfortní, využíval i webového prostoru, na který byli učitelé zvyklí a který je podpořen projektem METODIKA II. 15

16 Výstupy z projektu V projektu byly realizovány 4 aktivity a to A Výzkum a analýzy (NÚV), B Vývoj a ověřování (NÚV), C Podpůrné systémy pro školy a partnery škol (NÚV), D Vzdělávání a diseminace (NIDV) Výstupem analýz v rámci aktivity A byla zpráva k přidané hodnotě projektu a dále pak publikace Vliv socio-ekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR; Autoevaluace školy v zahraničí. Pohled do evaluačních systémů ve vybraných zemích. Výstupem aktivity B bylo ověření a standardizace evaluačních nástrojů včetně SW podpory a vznik příkladů inspirativní praxe. Dále vznikly publikace Autoevaluace v praxi českých škol, Autoevaluace z externího pohledu, elektronický slovník Kvalita a hodnocení ve vzdělávání. Vzniklo zde také Doporučení pro zřizovatele k hodnocení škol a Metodika využití Kritérií pro hodnocení vlastního hodnocení školy. Výstupem aktivity C byla organizace workshopů, vzájemných návštěv, peer review. Vznikly zde publikace Vzájemné učení v oblasti autoevaluce, Poradenství v oblasti autoevaluace, Školy na cestě ke kvalitě a Bulletin Na cestě ke kvalitě. Výstupem aktivity D byly vzdělávací programy Koordinátor autoevaluace a Poradce autoevaluace a akreditace tohoto programu. Vznikl také Návrh standardu k výkonu specializované činnosti Koordinátor autoevaluace v rozsahu 250 hodin. 16

17 Příprava podmínek reformované maturitní zkoušky (PRO.MZ) Datum zahájení realizace projektu: Plánované datum ukončení: Příjemce: Partneři projektu: ,30 Kč MŠMT skupina II Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) Projekt byl zaměřen na komplexní přípravu metodik, podmínek a postupů reformované státní maturitní zkoušky. Koncepcí zapadal do rámce materiálů Evropského parlamentu a Rady, zejména pak do materiálu o Klíčových schopnostech pro celoživotní učení evropský referenční rámec. Vytvořil podmínky pro využití standardizovaných nástrojů zjišťování výsledků vzdělávání jako nástroje zpětné vazby, řízení kvality a monitorování výsledků změn a naplňování záměrů resortu, zřizovatelů i jednotlivých škol. Svým obsahem a zaměřením navázal na realizační výstupy SP KVALITA I v rámci OP RLZ. Projekt prošel, v návaznosti na legislativní změnu zákona č. 561/2004 Sb., odkládající zahájení společné části maturitní zkoušky z roku 2010 na rok 2011 a na rozhodnutí o změně logistického modelu realizace maturitní zkoušky, procesem věcné, časové i finanční transformace. Do projektu byly zapracovány i legislativní úpravy týkající se maturitní zkoušky z let 2011 a Výstupy z projektu Projekt se zaměřil na čtyři základní části, po jejichž dokončení je výstupem funkční model realizace maturitní zkoušky. ALFA Metodika a vývoj evaluačních nástrojů: BETA Kvalifikační, bezpečnostní a IT podpora MZ: GAMA Analytická, informační a technologická podpora MZ: DELTA Pilotáž MZ. 17

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT a OP VK Role MŠMT v rámci OP VK EU peníze školám EU peníze středním školám 2 MŠMT a strategické projekty v rámci OP VK IPn

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

PŘÍLOHA IV - FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ, KRITÉRIA A TERMÍNY

PŘÍLOHA IV - FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ, KRITÉRIA A TERMÍNY Dlouhodobý záměr a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2011 PŘÍLOHA IV - FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ, KRITÉRIA A TERMÍNY REALIZACE VYBRANÝCH OPATŘENÍ Index opatření Znění opatření Kritérium realizace Zodpovědnost

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

Učení se praxí. Martina Kaňáková

Učení se praxí. Martina Kaňáková Učení se praxí Martina Kaňáková Učení se praxí Firmy: Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělávaných odborníků Rok 2015 vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání Mateřské školy: podpora polytechnické

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 1 Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Strategie CŽU ČR a její implementace. FÓRUM PRE ROZVOJ CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA 20.9.11, Bratislava, AIVD SK

Strategie CŽU ČR a její implementace. FÓRUM PRE ROZVOJ CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA 20.9.11, Bratislava, AIVD SK Strategie CŽU ČR a její implementace FÓRUM PRE ROZVOJ CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA 20.9.11, Bratislava, AIVD SK Strategie celoživotního učení ČR 2 Situace v ČR Snižující se počet nastupujících do středního

Více

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích);

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích); ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 22112011 2.11.2011 KURIKULUM S Cíle a výsledky projektu Kurikulum S Ing. Taťá ána Vencovská Cíle projektu Hlavním cílem projektu je : podpora p plošného zavádění ŠVP v odborném vzdělávání.

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Návrh doporučení na zvýšení spravedlivosti ve vzdělávání 6.12. 2013

Návrh doporučení na zvýšení spravedlivosti ve vzdělávání 6.12. 2013 Překonávání školního neúspěchu Návrh doporučení na zvýšení spravedlivosti ve vzdělávání 6.12. 2013 Úvod Rovnost Rovnost a kvalita ve vzdělávání Podpora znevýhodněných žáků a škol Veřejná diskuze v regionech

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU. Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr.

KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU. Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr. KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr. Eva Maršíková Povinnosti kraje Kraj dbá zejména o soulad rozvoje vzdělávání

Více

Kariérní systém učitelů

Kariérní systém učitelů Kariérní systém učitelů 1 Obsah příspěvku Seznámení s připravovaným KS Rozbor standardu učitele a jeho postavení v kariérním systému Předání podrobných informací k nově připravované kariérní cestě cestě

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název projektu: Příjemce dotace:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání(op VVV)

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání(op VVV) OP Výzkum, vývoj a vzdělávání(op VVV) Prioritníosa 3 Specifický cíl: Zvyšováníkvality odborného vzdělávánívčetněposílení jeho relevance pro trh práce STRUKTURA OPERAČNÍHO PROGRAMU PRIORITNÍOSA 1 Posilování

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018 1. Charakteristika školy Škola nese od 1. 1. 2006 čestný název Střední škola prof. Zdeňka Matějčka. Škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v plném rozsahu. Střední škola

Více

Opatření na podporu OV

Opatření na podporu OV ŠKOLA VE FIRMĚ FIRMA VE ŠKOLE Opatření na podporu OV Uherský Brod 20. září 2012 Koncepce 2 DZ vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011-2015) DZ vychází z Programového prohlášení vlády: - Podpora

Více

RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00

RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00 RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00 Program Shrnutí výstup jednání PS vzdělávání Aktuální stav přípravy KAP v Královéhradeckém kraji Aktuální informace ke KAP - MŠMT Ing. Barbořáková Diskuze

Více

Podíl Výzkumného ústavu pedagogického na plnění úkolů vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky

Podíl Výzkumného ústavu pedagogického na plnění úkolů vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy České republiky (dále jen Dlouhodobý záměr ČR) je vrcholným strategickým dokumentem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vymezujícím

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Registrační číslo CZ.1.07/1.1.07/11.0100 Název projektu ŠKOLA PRO ŽIVOT Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. Datum zahájení realizace 1. 12. 2008

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o.

Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014 2020 RYCON Consul4ng s.r.o. Alokace v období 20142020 V programovacím období 2014 2020 jsou pro Českou republiku vyčleněny téměř 24 mld. EUR, tj.

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. 28. února 2012 Zdeněk Karásek

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. 28. února 2012 Zdeněk Karásek Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 28. února 2012 Zdeněk Karásek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý faktor konkurenceschopnosti Cca

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření Říjen 2007 Prioritní osy programu Prioritní osy programu... 1 Prioritní osa 1: Počáteční vzdělávání... 2 Prioritní osa 2:

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 23 471/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU Skupině I, II, V a VI MŠMT

Více

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací Národní soustava kvalifikací Dana Smetanová Knihovnický institut Národní knihovna ČR dana.smetanova@nkp.cz 11.4.2014 Workshop pro pracovníky metodických oddělení Základní charakteristika Státem garantovaný

Více

Klíče pro život v datech (21.11.2012)

Klíče pro život v datech (21.11.2012) Klíče pro život v datech (21.11.2012) Realizátoři 1. 4. 2009 28. 2. 2013 Doba trvání celkem: 47 měsíců Počet dnů realizace: 1430 ČRDM SP DDM ČR AVŠZ ministerstva, krajské úřady, zahraniční partneři, profesní

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Případová studie: Unikátní projekt pro učitele Metodický portál RVP.CZ. Ondřej Neumajer, Lukáš Križko Národní ústav pro vzdělávání

Případová studie: Unikátní projekt pro učitele Metodický portál RVP.CZ. Ondřej Neumajer, Lukáš Križko Národní ústav pro vzdělávání Případová studie: Unikátní projekt pro učitele Metodický portál RVP.CZ Ondřej Neumajer, Lukáš Križko Národní ústav pro vzdělávání Metodický portál RVP.CZ Původní cíl: hlavní metodická podpora učitelů při

Více

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (OP RLZ) vyhlašuje VÝZVU pro

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Výzva č. 08

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Výzva č. 08 Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Výzva č. 08 V oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání byla 1. výzva s pořadovým číslem 08 pro žadatele individuálních projektů ostatních (IPo)

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Mgr. Martina Kaňáková Národní ústav pro vzdělávání, Manažer KA2 projekt POSPOLU

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Obsah prezentace VSTUPNÍ WORKSHOP ČLENŮ OTEVŘENÉ SÍTĚ VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ A LEKTORŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Projekt: Podpora inovačních přístupů v dalším vzdělávání Středočeský kraj Jak poznat kvalitní

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička, Ing. Dana Pražáková PhD., Mgr. Pavla Růžková PhD. www.socialni-zaclenovani.cz MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi,

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Výstupy expertních skupin

Výstupy expertních skupin Výstupy expertních skupin Projekt Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více