Výstupy národních projektů a evropské trendy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výstupy národních projektů a evropské trendy"

Transkript

1 Výstupy národních projektů a evropské trendy Tento text vznikl pro potřeby studentů a pedagogů katedry učitelství a společenských věd VŠCHT Praha jako informační a podpůrný nástroj informující o možnostech a výstupech systémových projektů realizovaných v oblasti vzdělávání Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) a jeho podřízených organizací. V textu jsou řešeny projekty zaměřené na regionální školství, další vzdělávání pedagogických pracovníků, zájmové vzdělávání, další vzdělávání obecně i na terciální vzdělávání. U projektů, které mají přímou vazbu na náš studijní program, je název projektu podtržen, aby tak čtenář měl snazší orientaci v rámci textu. Přesto, že původní plánované ukončení všech projektů mělo být na konci června 2015, některé byly prodlouženy, takže text nemůže obsahovat vyčerpávající informaci a závěry některých projektů je tak třeba následně dohledat v databázi výstupů operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen) OP VK. Další možností je obrátit se přímo na realizátory projektů nebo na řídící orgán v rámci MŠMT. Řada z níže uvedených projektů navázala na pilotní projekty realizované v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ). Projekty v rámci tohoto OP byly realizovány v letech Vzhledem k tomu, že i přes masivní intervence z OP VK zůstávají i nadále nepokryté některé oblasti, budou systémové projekty realizovány i v rámci nového programového období a to jako součást operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (dále jen OP VVV). V tomto období budou směřovány především v dokončení systémových změn, takže se zaměří zejména na: Podporu vytváření komplexního systému hodnocení, Podporu kvality v systému poradenství, Podporu zavedení kariérního systému učitele do praxe, Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami, Podporu budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností, Podporu budování kapacit pro pedagogický leadership na úrovni školy a území, Metodickou podporu procesu tvorby krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání, Prevenci a transformaci systému ústavní nebo ochranné výchovy. 1

2 Pro zájemce o další informace týkající se programového období doporučujeme navštívit stránky Ministerstva pro místní rozvoj, které je národním orgánem pro koordinaci a nositelem Dohody o partnerství (http://www.dotaceeu.cz/cs/fondy-eu/ ). Informace k programu zaměřenému na oblast školství a výzkumu najdete na stránkách MŠMT (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). 2

3 KOORDINÁTOR S1 Příprava vedoucích pracovníků a koordinátorů středních Datum zahájení realizace projektu: Datum ukončení: Z toho částka ESF: odborných škol na tvorbu a realizaci ŠVP (Koordinátor S1) ,- Kč ,85 Kč Řešitel projektu: MŠMT - skupina 2 Partneři projektu: Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV), Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) - bez finančního plnění NIDV je instituce přímo řízená MŠMT s celostátní působností zabývající se dalším vzděláváním pedagogických pracovníků. Realizoval řadu projektů Koordinátor, Brána Jazyků nebo Úspěšný ředitel. Projekt navázal na výstupy národního projektu Koordinátor a současně zohlednil cíle středoškolského vzdělávání vč. organizace výuky podle jednotlivých potřeb oborů a respektuje možnosti studentů i aktuální vývoj společnosti. Výstupy z projektu Bylo proškoleno 100 školitelů tvorby ŠVP pro odborné vzdělávání. Každý školitel obdržel metodickou příručku pro lektorování klíčové aktivity č. 02, jejímž obsahem byla týmová spolupráce, legislativní rámec, seznámení s RVP pro obory vzdělání, metodika tvorby ŠVP, východiska pro tvorbu ŠVP, struktura a postup tvorby ŠVP, začlenění klíčových a odborných kompetencí, náměty na aplikace průřezových témat, příklady dobré praxe, spolupráce se sociálními partnery. Bylo proškoleno PP. Účastníci školení obdrželi jako studijní materiál a pro využití pro tvorbu a inovaci ŠVP průvodce metodikou tvorby ŠVP v odborném vzdělávání, příklady učebních osnov a učebního plánu, pracovní a praktické návody související s klíčovými a odbornými kompetencemi. Byl vytvořen a akreditován vzdělávací program DVPP Proškolení vedoucích pracovníků a koordinátorů tvorby a realizace ŠVP v SOŠ a SOU. 3

4 Podpora učitelů gymnázií jako pilířů kvality gymnaziálního vzdělávání Datum zahájení realizace projektu: Datum ukončení: (KURIKULUM G) ,62 Kč Řešitel projektu: MŠMT - skupina 2 Partneři projektu: Výzkumný ústav pedagogický (VÚP) Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) Projekt Kurikulum G navazoval na systémový projekt Tvorba a ověřování pilotních školních vzdělávacích programů na vybraných gymnáziích Pilot G (OP RLZ). Hlavním cílem projektu Pilot G bylo vyzkoušet model ŠVP na pilotních gymnáziích a zajistit na základě zkušeností pilotních škol metodickou podporu všem gymnáziím v ČR. Zde se ukázalo, že značné procento učitelů gymnázií nemá osvojeny některé nezbytné kompetence pro efektivní plánování vzdělávání a pro zvyšování jeho kvality. Projekt Kurikulum G byl určen pro učitele a koordinátory ŠVP na gymnáziích a měl tyto cíle: podporovat učitele a koordinátory tvorby ŠVP jakožto pilíře kvalitního gymnaziálního vzdělávání prostřednictvím různých aktivit projektu, zvýšit kvalitu vzdělávání na gymnáziích posílením profesních kompetencí pedagogů potřebných pro plnohodnotné využívání a další zlepšování školních vzdělávacích programů a objektivně zhodnotit úspěšnost zavádění ŠVP na gymnáziích prostřednictvím rozsáhlého plošného výzkumu. Existovala vazba s projektem Metodická podpora růstu kvality učitelské profese (METODIKA II), který byl zaměřen na metodickou podporu růstu kvality učitelské profese a svými aktivitami rozvíjel Metodický portál RVP.CZ. Výstupy projektu Kurikulum G byly uveřejňovány právě na tomto portále, přičemž některé virtuální diskusní prostory obou projektů se navzájem doplňovaly. Další projekt s vazbou na Kurikulum G byl projekt Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání (KURIKULUM S). Vzhledem ke styčným plochám všeobecného vzdělávání na gymnáziích a středních odborných školách jsou výstupy projektů navzájem využitelné a zkušenosti přenositelné, např. v oblasti výzkumu podmínek pro úspěšné zavádění ŠVP. 4

5 Výstupy z projektu V klíčové aktivitě Podpora koordinátorů : Uskutečnily se řízené návštěvy koordinátorů, z těchto návštěv zveřejněno 9 metodických studií. Byla založena virtuální klubovna koordinátorů. Byla podporována činnost internetové komunity - vznikly souhrny ze 40 online diskuzí k virtuálním hospitacím. Proběhlo 5 etap mentoringu (koučování). V klíčové aktivitě Podpora učitelů : Bylo natočeno a zveřejněno 40 virtuálních hospitací. Uskutečnilo se 40 oborových seminářů. Zahájení a dílčí výstupy aktivit projektu podporujících kvalitní realizaci ŠVP, tvorbu sítí, výměnu zkušeností, příkladů dobré praxe a zavádění moderních forem profesního rozvoje učitelů na gymnáziích. V klíčové aktivitě Kvalitní škola : Byla zpracována Koncepce monitoringu kurikulární reformy na gymnáziích. Byly realizovány tři fáze výzkumu řízené rozhovory na celkem 15 pilotních a 4 partnerských gymnáziích; zpracování a vyhodnocení dat; dotazníkové šetření na gymnáziích (zúčastnilo se ho 58 škol, z toho 12 pilotních); zpracování a vyhodnocení dat; případové studie tvorby kurikula; zpracování a vyhodnocení dat. Výstupem z této aktivity byly mimo jiného i níže uvedené publikace. Janík, T., Knecht, P., Najvar, P., Pavlas, T., Slavík, J., Solnička, D. Kurikulární reforma na gymnáziích v rozhovorech s koordinátory pilotních a partnerských škol. Janík, T., Najvar, P., Knecht, P., Slavík, J. K problému monitoringu implementace kurikulární reformy na gymnáziích: představení projektu Kvalitní škola. In Janík, T., Švec, V. a kol. K perspektivám školního vzdělávání. 1. vydání Brno: Paido. JANÍK, T. a kol. Kurikulární reforma na gymnáziích výsledky dotazníkového šetření. Tomáš Janík a kol. Kvalita školy a kurikula: od expertního šetření ke standardu 5

6 Metodická podpora růstu kvality učitelské profese Datum zahájení realizace projektu: Datum ukončení: (METODIKA II) ,18 Kč Řešitel projektu: MŠMT - skupina 2 Partneři projektu: Výzkumný ústav pedagogický (VÚP) Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) Cíle projektu Podpořit kurikulární reformu primárního a sekundárního vzdělávání v ČR. Zajistit podporu pro všechny druhy škol v regionálním školství a rozšířit výstup projektu Metodický portál o další funkce a nové druhy metodických příspěvků a zároveň nabídnout řadu kvalitních a garantovaných prostředí, ve kterých portál nabízí učitelům rozmanitou škálu materiálů pro podporu reformy a zkvalitnění vzdělávání v ČR. Projekt Metodika II navazoval na systémový projekt Systém metodické podpory učitelů při utváření a rozvoji klíčových kompetencí žáků Metodika (OP RLZ), jehož cílem bylo metodicky napomoci ředitelům škol a učitelům při tvorbě školních vzdělávacích programů a při jejich zavádění do výuky. Cíle projektu jsou naplňovány zejména prostřednictvím Metodického portálu který nabízí uživatelům konkrétní zkušenosti učitelů a škol s tvorbou ŠVP, metodické materiály a podklady, inspiraci k výuce, k rozvoji a hodnocení klíčových kompetencí, ale i řadu dalších témat souvisejících se školskou reformou. Cílem projektu Metodika II byla systematická podpora učitelů v oblasti metodiky a didaktiky učení, provozování rozsáhlého národního internetového úložiště kvalitních a garantovaných učebních materiálů do výuky, rozvoj učících se komunit a efektivní způsoby vzdělávání. Existovala vazba s projekty Podpora učitelů gymnázií jako pilířů kvality gymnaziálního vzdělávání (KURIKULUM G), Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání (KLÍČE PRO ŽIVOT) a Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání (KURIKULUM S). U těchto projektů bylo synergickým efektem využití platformy, která oslovovala značnou část pedagogické veřejnosti a která jim nabízela různé nástroje podporující jejich 6

7 rozvoj. Projekt Metodika II nabídl prostředí a funkční nástroje a další projekty jej naplňovaly kvalitním obsahem. Výstupy z projektu vytvořeno 6 nových modulů (články, wiki, diskuze, digifolio, e-learning a odkazy) a dva inovovány (blogy a DUM), vytvořeny sofistikované on-line editační systémy pro publikování a recenzování článků a odkazů bylo zveřejněno cca 5 tis článků, digitálních učebních materiálů a odkazů. uživatelé portálu vytvořili cca stránek ve wiki, publikovali 500 veřejných pohledů v portfoliích, přispěli 18 tis příspěvků do diskusí, napsali ks blogových článků bylo vyvinuto celkem 15 e-learningových kurzů proběhlo 28 běhů e-learningových kurzů, kterých se zúčastnilo přes 500 učitelů. Výše zmíněné výstupy mají napomoci vzájemné výměně a inspiraci učitelů a tvorbě učících se odborných komunit. Vzhledem k tomu, že Metodický portál byl jedním z nejsledovanějších odborných pedagogických portálů v ČR, bylo poslání a smysl jeho provozování naplněn. Zároveň jeho proměna v souladu s trendy v IT technologiích a internetu napomohla k jeho zatraktivnění a pestřejší nabídce uživatelům. 7

8 Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání (Kurikulum S) Datum zahájení realizace projektu: Plánované datum ukončení: analytickou studii o současném stavu spolupráce škol a podniků v rámci EU i ČR. Byla zahájena ,21 Kč Řešitel projektu: MŠMT - skupina 2 Partneři projektu: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) Záměrem projektu byla podpora plošného zavádění dvoustupňové tvorby vzdělávacích programů v odborném školství jako prostředku pro zlepšování jeho kvality. Využívány pro to byly výsledky a přímé zkušenosti zejména pilotních škol zapojených v projektu Pilot S, který tomuto projektu předcházel. Projekt přispěl ke zvýšení profesních kompetencí učitelů a ke zkvalitnění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání, jejichž tvorba je sama o sobě inovativním prvkem českého školství. Jeho realizace významně ovlivnila také postoj pedagogické i široké veřejnosti ke kurikulární reformě. Inovativnost projektu spočívala v tom, že školy nebyly při tvorbě ŠVP ponechány bez pomoci, ale měly možnost získat odborné informace a konzultovat problémy, které při tvorbě ŠVP nebo zavádění ŠVP do výuky objevily, s odborníky nebo jinými školami, a to přímo v regionu prostřednictvím sítě konzultačních center, která byla pro tento účel vytvořena. Konzultační centra získala v průběhu projektu kompetence pro výkon pedagogicko-metodické a jiné činnosti pro odborné školy i po skončení projektu (jako samostatné právní subjekty). Dokončení pokusného ověřování výuky podle ŠVP v pilotních školách projektu Pilot S a vyhodnocení celého vzdělávacího cyklu přineslo poznatky a zkušenosti pro zpřesnění obecných postupů tvorby a inovace ŠVP v odborném školství, pro DVPP, činnost konzultačních center a jiné formy podpory odborných škol. V projektu byl také dán plánovitě prostor odborným školám prezentovat svoji pedagogickou práci prostřednictvím příkladu dobré praxe a naopak získávat takto podněty z jiných škol. Ve spolupráci s VÚP byl obsahově naplňován metodický portál pro oblast odborného vzdělávání. Zde jsou uveřejněny výstupy z projektů Pilot S, Kurikulum S a další metodické materiály na podporu zavádění ŠVP na odborných školách. Speciálně pro portál vznikaly i další příklady dobré praxe odborných škol a rady, které vycházely právě ze zkušenosti z realizace jednotlivých aktivit. Projekt Kurikulum S využíval výstupů projektu Partnerství a Kvalita, především komunikační nástroje pro podporu rozvoje partnerství středních škol a podniků, internetovou databázi příkladů dobré praxe a

9 spolupráce na propojení výstupů s projektem Klíče pro život v oblasti spolupráce se zaměstnavateli a uplatnění absolventů na trhu práce. Výstupy z projektu Výzkumná zpráva s názvem Moderní odborná škola, názory učitelů na kurikulární reformu. Proběhla také podpora pilotních škol v oblasti DVPP pro jejich pedagogické sbory. Byla dokončena analýza sociálního partnerství středních odborných škol a středních odborných učilišť a vypracována syntetická studie Výstupem byla zpráva Odborné školy a jejich sociální partneři zahrnující všechny výsledky kvantitativní i kvalitativní analýzy i jejich vazbu k jiným studiím týkajících se dané problematiky. Byl vytvořen sborník Příkladů dobré praxe na téma sociálního partnerství od zaměstnavatelů. Ve všech regionech ČR působila síť 14 Regionálních konzultačních center. Uskutečnilo se cca 900 konzultací, pro více než osob. Bylo zorganizováno přes 400 seminářů a workshopů pro cca účastníků. V průběhu realizace projektu byl zaznamenán požadavek SOŠ a SOU na možnost vzdělávání formou koučování. Vzdělávání mělo přispět ke zlepšení odborných kompetencí lektorů a konzultantů projektu a následně ke zkvalitnění jejich práce s cílovou skupinou učitelů středních odborných škol a středních odborných učilišť. Do metody koučování se zapojilo 100 účastníků z 13 krajů České republiky. Vzdělávání probíhalo v samém závěru projektu. 9

10 Podpora činnosti základního uměleckého školství při zavádění nového kurikula praxe (Pilot ZUŠ) Datum zahájení realizace projektu: Plánované datum ukončení: ,02 Kč Řešitel projektu: MŠMT - skupina 2 Partneři projektu: Výzkumný ústav pedagogický (VÚP) Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) Projekt svým obsahem navazoval na resortní projekt VÚP v Praze, pod názvem Tvorba RVP pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání, který byl ukončen v červnu Současně navázal na spolupráci s tehdejšími 40 partnerskými ZUŠ, které spolupracovaly na tvorbě pracovní verze dokumentu RVP ZUV. Naplnil potřebu zavést strukturu nových kurikulárních dokumentů odpovídajících zásadám liberalizace vzdělávacího procesu, autonomie, specializace a profilace jednotlivých škol. Obsahem projektu bylo zajistit podporu pro vybrané základní umělecké školy při zavádění nového kurikula do praxe a získané zkušenosti následně aplikovat na celou síť základního uměleckého školství v ČR. Projekt umožnil dopracování dokumentu RVP ZUV a vytvoření Manuálu pro tvorbu ŠVP. Výstupy projektu byly postupně uveřejňovány na portálu RVP.CZ. Výstupy z projektu Byl vytvořen dokument RVP ZUV a distribuován do všech ZUŠ ČR, byl vytvořen Manuál pro tvorbu ŠVP a distribuován do všech ZUŠ ČR, bylo zpracováno metodické DVD a distribuováno všem učitelům v ČR, bylo proškoleno 39 lektorů pro další využití v proškolování pedagogických sborů v jednotlivých krajích. Byl vyroben a distribuován pracovní zápisník a proběhla závěrečná tisková konference projektu. 10

11 Rozvoj školních poradenských pracovišť Vzdělávání Informace Poradenství II Datum zahájení realizace projektu: Datum ukončení: (Rozvoj ŠPP VIP II) ,- Kč Řešitel projektu: MŠMT - skupina pro vzdělávání 2 Partneři projektu: Institut pedagogicko-psychologického poradenství (IPPP) Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) Projekt navázal na výsledky projektu VIP Kariéra realizovaného MŠMT v partnerství s IPPP ČR a NÚOV v letech v rámci OP RLZ, doplňoval systém metodické podpory pro odborníky působící ve školách, upravoval strategie některých činností těchto odborníků ve školách v souvislosti s požadavky kurikulární reformy. Cílem projektu bylo pokračovat v zavádění úplných školních poradenských pracovišť s poskytováním služeb školních psychologů a školních speciálních pedagogů. Výstupy z projektu Došlo k rozšíření integrovaného poradenského systému, kdy síť školských poradenských zařízení (PPP, SPC) doplnila také síť školních poradenských pracovišť na vybraných základních a středních školách v ČR. Poradenská služba poskytovaná přímo ve školách přiblížila tyto služby žáků, pedagogům i rodičům žáků a naplnila významně preventivní charakter těchto služeb, jejichž cílem bylo pracovat s širokým tématem rizik ve vzdělávání. Definovaná rizika ve vzdělávání a práce s nimi se pak odvíjela od jednotlivých profesí speciálních pedagogů a psychologů. Odborníci se věnovali zejména práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale také se žáky, kteří neměli definované speciální vzdělávací potřeby, a přesto jejich vzdělávání bylo doprovázeno řadou překážek. K nejčastějším patřilo sociální znevýhodnění, specifické poruchy učení a chování, práce s cizinci, se žáky s poruchami komunikace, s žáky nadanými. Velká pozornost byla věnována také žákům, u kterých byly předpoklady pro předčasný odchod ze studia, zvláště pak u středních škol (učilišť) zapojených do projektu. Velká pozornost byla věnována analýze nejčastějších typů rizikového chování ve školách, strategiím práce a tvorbě minimálních preventivních programů. Ukázalo se, že školy mají tyto programy zpracované, ale často se jedná pouze o 11

12 formální dokument, který škola fakticky nenaplňuje. Byly popsány přístupy škol k hodnocení žáků, byla specifikována rizika ve vzdělávání spojená se záškoláctvím, agresivním chováním, neprospěchem. Velká pozornost byla věnována také roli asistentů pedagoga ve vzdělávání žáků se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním, byly taxativně vymezeny nejčastější okruhy činností těchto podpůrných pracovníků, charakter jejich spolupráce s pedagogy, případné nároky na zapojení asistentů pedagoga do činností školních poradenských pracovišť. Odborníci specifikovali také nejčastěji užívané pomůcky pro vzdělávání žáků s potřebou úprav v důsledku různých typů jejich postižení nebo znevýhodnění. V souladu s cíli projektů byla velká pozornost věnována také práci se sociálním klimatem tříd, práci se skupinovou dynamikou a vztahy ve třídách. Tyto aktivity se promítaly do spolupráce s pedagogy škol, kterým byla poskytována podpora v oblasti práce s třídami, s problematickými jednotlivci a to i v oblasti psychodidaktiky a speciální pedagogiky. Tato rovina práce školních psychologů a školních speciálních pedagogů se významně prolínala také do práce s rodiči, byly ověřovány různé typy smluvních vztahů mezi školou a rodinou, jejich funkčnost pro zlepšení komunikace mezi školou a rodinou, pro zkvalitnění péče o problémové žáky. Současně se potvrdilo, že tento typ smluv má pozitivní dopad i na práci uvnitř pedagogického sboru, protože dokáže definovat nejen okruh spolupráce s rodiči, ale současně i stanovuje povinnosti školy a jednotlivých učitelů. Tyto faktory vedou ke zlepšení transparentnosti vztahů mezi školou a rodinou. Projekt potvrdil velký význam metodického vedení odborníků, jejich dalšího vzdělávání i supervize. Projekt zrcadlí požadavky mezinárodních profesních sdružení na obsah, strukturu a kvalitu poskytovaných poradenských služeb ve školství. Současně aktivity projektu dokládaly důležitost dodržování základních standardů pro školní poradenské služby, včetně etiky profese školních psychologů. Projekt také přesně definoval zásady nezbytné pro zajištění informovaného souhlasu a s tím souvisejících okolností poskytování poradenských služeb v režimu diagnostiky, intervencí a následných doporučení pro žáka, školu a rodinu. Projekt komplementárně působil s projektem Centra podpory inkluzivního vzdělávání (CPIV). 12

13 Datum zahájení realizace projektu: Plánované datum ukončení: pozitivní efekt pro pracovníky škol a dalších institucí. 13 Centra podpory inkluzivního vzdělávání (CPIV) ,- Kč Řešitel projektu: MŠMT - skupina 2 Partneři projektu: Institut pedagogicko-psychologického poradenství (IPPP) Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) Projekt CPIV navázal a rozvíjel výsledky projektu Střediska integrace menšin (SIM), který byl realizován MŠMT v partnerství s IPPP. V projektu SIM byly zajištěny služby pro klienty ze sociokulturně odlišného a znevýhodněného prostředí, pozornost byla věnována zejména tutorským službám pro selhávající žáky, sociálnímu poradenství v rodinách, poskytování pedagogicko-psychologického poradenství. K zajištění těchto služeb vzniklo 6 Středisek integrace menšin v Praze, Brně, Olomouci, Mostě, Opavě a Karviné. Součástí výstupů projektu bylo vytvoření řady metodik a manuálů, které se věnují problematice činnosti SIM v multioborovém týmu, poskytování psychologických služeb pro cizince a sociálně znevýhodněné. Vznikly metodiky pro práci s cizinci, metodiky pro práci se selhávajícími žáky. Byly ověřeny některé psychologické nástroje pro práci s touto cílovou skupinou. Projekt SIM částečně připravil odborné a personální zázemí k realizaci navazujícího projektu CPIV. V devíti vybraných lokalitách v ČR byla zřízena Centra podpory inkluzivního vzdělávání, která pokrývají svými službami všechny kraje. Klíčovou inovací projektu je začlenění přímé poradenské a podpůrné služby pro oblast vzdělávání do života školy, pracoviště, které je zaměřeno na implementaci metod inkluzivního vzdělávání, do českého vzdělávacího systému. Zásadní inovací je orientace projektu na podporu a zvýšení připravenosti prostředí škol, školských zařízení a dalších subjektů zapojených do vzdělávací soustavy pro vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Inovací je také orientace CPIV na lokální úroveň, tedy implementace prvků inkluzivního vzdělávání od zřizovatele až po učitele a následně žáka a jeho rodiče. Poprvé se také projekt podobného rozsahu zaměřuje na systematické síťování poskytovatelů vzdělávacích i poradenských služeb, na jejich propojování a metodickou podporu, což by mělo vytvořit

14 Výstupy z projektu V klíčové aktivitě Mapování potřeb zapojených škol byly zmapovány potřeby regionů i škol ve vytipovaných oblastech s orientací na DVPP zaměřeného na podporu inkluze, mapy vzdělávacích potřeb jednotlivých zapojených škol (pedagogů i žáků), stav podpůrných programů a poradenských služeb, vybavenost škol pomůckami a nástroji nezbytnými k naplňování proinkluzivního vzdělávání, stav využívání různých úrovní podpůrných služeb školami, počty žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a s různou mírou vzdělávacích opatření, zmapování spolupracujících subjektů, síťování poskytovatelů služeb, každoroční hodnotící zpráva o stavu změn v zapojených školách V klíčové aktivitě Tvorba školních podpůrných programů vzniká Školní podpůrný program, který zahrnuje strategii k zajištění inkluzivního vzdělávání v různých typech základních škol s respektem k různorodosti a specifičnosti školní práce v regionech pro všechny školy zapojené do projektu, dochází k vytvoření sítě poskytovatelů služeb, kteří se orientují na služby podporující inkluzivní vzdělávání a jsou navrženy programy DVPP k zajištění tohoto typu vzdělávání, který bude zohledňovat různé úrovně kompetencí pedagogů. V klíčové aktivitě Metodická podpora a poradenství byly zpracovány dílčí metodické materiály na podporu vzdělávání žáků s různou mírou speciálních vzdělávacích potřeb, metodiky k zajištění podpůrných poradenských služeb, metodické materiály, které budou sloužit jako východisko pro vytváření Školních podpůrných programů a s tím souvisejících aktivit. Byly posouzeny zavedené metodické postupy v práci se žáky se zdravotním znevýhodněním, zdravotním postižením a vyhodnocena metodika hodnocení žáků s potřebou podpůrných opatření na jednotlivých školách. Dále byly vyhodnoceny preventivní programy na školách. V klíčové aktivitě Odborné a projektové poradenství lokálním subjektům bylo poskytováno psychologické a speciálně-pedagogické poradenství dle jejich potřeb. V klíčové aktivitě Vzdělávání a metodické vedení pracovníků CPIV probíhala pracovní setkání jednotlivých profesních skupin s metodiky projektu, pro pracovníky byly zajišťovány vzdělávací programy související s jejich činností ve školách. V klíčové aktivitě Analytická činnost vznikly 3 Zprávy o stavu inkluzivního vzdělávání v ČR za rok 2010, 2011 a

15 AUTOEVALUACE - Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení Datum zahájení realizace projektu: Plánované datum ukončení: aneb Cesta ke kvalitě (Cesta ke kvalitě) ,80 Kč Řešitel projektu: MŠMT - skupina 2 Partneři projektu: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) Cesta ke kvalitě Jedná se o první národní projekt ESF komplexně řešící téma autoevaluace. Projekt již při svém vzniku navazoval na některé regionální projekty nebo projekty, které byly realizovány ve spolupráci se zahraničím. Projekt vycházel z poznatků řady odborníků, podle jejichž přesvědčení je pro rozvoj škol nejpříznivějším prostředím kombinace tlaku vyvíjeného na školy (aby skládaly účty ze své práce) a podpory jejich snah zkvalitňovat práci školy zevnitř. V souladu s decentralizací vzdělávacího systému ukládal zákon č. 561/2004 Sb. školám povinnost zpracovávat vlastní hodnocení školy, které mělo být i jedním z podkladů pro hodnocení ČŠI. Cílem projektu Cesta ke kvalitě bylo podpořit autoevaluační procesy na školách a vhodně provázat autoevaluaci a externí evaluaci ve spolupráci se školami, zřizovateli a ČŠI tak, aby bylo zajištěno trvalé zvyšování kvality práce škol. Hlavním cílem projektu bylo podpořit vlastní sebereflexi škol jako efektivního prostředku řízení v decentralizovaném systému a vhodně provázat autoevaluaci a externí evaluaci. V rámci projektu byla monitorována a zhodnocována činnost v rámci individuálních projektů ostatních i globálních grantů v oblasti evaluace. Vzhledem k tomu, že rámcové vzdělávací programy (RVP) ukládaly povinnost zakomponovat autoevaluaci do školních vzdělávacích programů (ŠVP), docházelo k intenzivnější koordinaci spolupráce s projekty zaměřených na tematiku RVP a ŠVP, v rámci IPn zejména Pilot ZUŠ, KURIKULUM G a KURIKULUM S. Projekt Cesta ke kvalitě počítal s uveřejňováním výstupů pro uživatele maximálně komfortní, využíval i webového prostoru, na který byli učitelé zvyklí a který je podpořen projektem METODIKA II. 15

16 Výstupy z projektu V projektu byly realizovány 4 aktivity a to A Výzkum a analýzy (NÚV), B Vývoj a ověřování (NÚV), C Podpůrné systémy pro školy a partnery škol (NÚV), D Vzdělávání a diseminace (NIDV) Výstupem analýz v rámci aktivity A byla zpráva k přidané hodnotě projektu a dále pak publikace Vliv socio-ekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR; Autoevaluace školy v zahraničí. Pohled do evaluačních systémů ve vybraných zemích. Výstupem aktivity B bylo ověření a standardizace evaluačních nástrojů včetně SW podpory a vznik příkladů inspirativní praxe. Dále vznikly publikace Autoevaluace v praxi českých škol, Autoevaluace z externího pohledu, elektronický slovník Kvalita a hodnocení ve vzdělávání. Vzniklo zde také Doporučení pro zřizovatele k hodnocení škol a Metodika využití Kritérií pro hodnocení vlastního hodnocení školy. Výstupem aktivity C byla organizace workshopů, vzájemných návštěv, peer review. Vznikly zde publikace Vzájemné učení v oblasti autoevaluce, Poradenství v oblasti autoevaluace, Školy na cestě ke kvalitě a Bulletin Na cestě ke kvalitě. Výstupem aktivity D byly vzdělávací programy Koordinátor autoevaluace a Poradce autoevaluace a akreditace tohoto programu. Vznikl také Návrh standardu k výkonu specializované činnosti Koordinátor autoevaluace v rozsahu 250 hodin. 16

17 Příprava podmínek reformované maturitní zkoušky (PRO.MZ) Datum zahájení realizace projektu: Plánované datum ukončení: Příjemce: Partneři projektu: ,30 Kč MŠMT skupina II Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) Projekt byl zaměřen na komplexní přípravu metodik, podmínek a postupů reformované státní maturitní zkoušky. Koncepcí zapadal do rámce materiálů Evropského parlamentu a Rady, zejména pak do materiálu o Klíčových schopnostech pro celoživotní učení evropský referenční rámec. Vytvořil podmínky pro využití standardizovaných nástrojů zjišťování výsledků vzdělávání jako nástroje zpětné vazby, řízení kvality a monitorování výsledků změn a naplňování záměrů resortu, zřizovatelů i jednotlivých škol. Svým obsahem a zaměřením navázal na realizační výstupy SP KVALITA I v rámci OP RLZ. Projekt prošel, v návaznosti na legislativní změnu zákona č. 561/2004 Sb., odkládající zahájení společné části maturitní zkoušky z roku 2010 na rok 2011 a na rozhodnutí o změně logistického modelu realizace maturitní zkoušky, procesem věcné, časové i finanční transformace. Do projektu byly zapracovány i legislativní úpravy týkající se maturitní zkoušky z let 2011 a Výstupy z projektu Projekt se zaměřil na čtyři základní části, po jejichž dokončení je výstupem funkční model realizace maturitní zkoušky. ALFA Metodika a vývoj evaluačních nástrojů: BETA Kvalifikační, bezpečnostní a IT podpora MZ: GAMA Analytická, informační a technologická podpora MZ: DELTA Pilotáž MZ. 17

Podíl Výzkumného ústavu pedagogického na plnění úkolů vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky

Podíl Výzkumného ústavu pedagogického na plnění úkolů vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy České republiky (dále jen Dlouhodobý záměr ČR) je vrcholným strategickým dokumentem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vymezujícím

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) MŠMT

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) MŠMT DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) MŠMT 2011 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2011 (dále jen Dlouhodobý záměr ČR) navazuje

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor ství, mládeže a tělovýchovy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského e 2012 V Karlových Varech dne 19. dubna 2012 Mgr. Monika Šperglová

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 20271/2010-20 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) březen 2011 Úvod OBSAH I. ROZVOJ SPOLEČNOSTI A VZDĚLÁVÁNÍ I.1 Mezinárodní

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016)

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) leden 2012 Úvod... 4 I. Rozvoj společnosti a vzdělávání...

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV P: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum O 1 IP 1: Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Návrh materiálu pro jednání porady vedení - č.j.: MSMT-43588/2014 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období - 2020 19. 12. 2014 Návrh materiálu pro jednání porady

Více

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 5. 2. 2015 OBSAH 1. Rozvoj společnosti a vzdělávání 1.1 Mezinárodní souvislosti 1.2 Hlavní trendy v oblasti

Více

Vize a strategie NÚOV 2008

Vize a strategie NÚOV 2008 Vize a strategie NÚOV 2008 Časový horizont Vize: 2013 Strategie: 2011 Verze 23/6/2008 Vize popisuje role, postavení, oblasti zájmu NÚOV a také globální cíle v těchto oblastech v delším časovém horizontu

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Koncepční záměry inspekční činnosti České školní inspekce na období 2014 2020

Koncepční záměry inspekční činnosti České školní inspekce na období 2014 2020 České školní inspekce na období 2014 2020 1 Východiska 1.1 Postavení v legislativě 1.1.1 Organizace Česká školní inspekce (dále ČŠI ) je zřízena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018

AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 Obsah Úvod... 1 VIZE... 5 Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020... 6 Cílový stav v roce 2018: zavedení legislativních změn do praxe... 7 Část

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ Verze 0 k 23. 4. 15 k zaslání Plánovací komisi programu PO 3 OP VVV Materiál neprošel grafickou ani jazykovou úpravou 1/28 VÝCHODISKA PRO TVORBU MÍSTNÍCH AKČNÍCH

Více

Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání. Analýza legislativy upravující strategie krajů ve vzdělávání

Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání. Analýza legislativy upravující strategie krajů ve vzdělávání Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání Analýza legislativy upravující strategie krajů ve vzdělávání 1 Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání Obsah AMNESTY INTERNATIONAL ČESKÁ

Více