Výstupy národních projektů a evropské trendy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výstupy národních projektů a evropské trendy"

Transkript

1 Výstupy národních projektů a evropské trendy Tento text vznikl pro potřeby studentů a pedagogů katedry učitelství a společenských věd VŠCHT Praha jako informační a podpůrný nástroj informující o možnostech a výstupech systémových projektů realizovaných v oblasti vzdělávání Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) a jeho podřízených organizací. V textu jsou řešeny projekty zaměřené na regionální školství, další vzdělávání pedagogických pracovníků, zájmové vzdělávání, další vzdělávání obecně i na terciální vzdělávání. U projektů, které mají přímou vazbu na náš studijní program, je název projektu podtržen, aby tak čtenář měl snazší orientaci v rámci textu. Přesto, že původní plánované ukončení všech projektů mělo být na konci června 2015, některé byly prodlouženy, takže text nemůže obsahovat vyčerpávající informaci a závěry některých projektů je tak třeba následně dohledat v databázi výstupů operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen) OP VK. Další možností je obrátit se přímo na realizátory projektů nebo na řídící orgán v rámci MŠMT. Řada z níže uvedených projektů navázala na pilotní projekty realizované v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ). Projekty v rámci tohoto OP byly realizovány v letech Vzhledem k tomu, že i přes masivní intervence z OP VK zůstávají i nadále nepokryté některé oblasti, budou systémové projekty realizovány i v rámci nového programového období a to jako součást operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (dále jen OP VVV). V tomto období budou směřovány především v dokončení systémových změn, takže se zaměří zejména na: Podporu vytváření komplexního systému hodnocení, Podporu kvality v systému poradenství, Podporu zavedení kariérního systému učitele do praxe, Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami, Podporu budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností, Podporu budování kapacit pro pedagogický leadership na úrovni školy a území, Metodickou podporu procesu tvorby krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání, Prevenci a transformaci systému ústavní nebo ochranné výchovy. 1

2 Pro zájemce o další informace týkající se programového období doporučujeme navštívit stránky Ministerstva pro místní rozvoj, které je národním orgánem pro koordinaci a nositelem Dohody o partnerství (http://www.dotaceeu.cz/cs/fondy-eu/ ). Informace k programu zaměřenému na oblast školství a výzkumu najdete na stránkách MŠMT (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). 2

3 KOORDINÁTOR S1 Příprava vedoucích pracovníků a koordinátorů středních Datum zahájení realizace projektu: Datum ukončení: Z toho částka ESF: odborných škol na tvorbu a realizaci ŠVP (Koordinátor S1) ,- Kč ,85 Kč Řešitel projektu: MŠMT - skupina 2 Partneři projektu: Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV), Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) - bez finančního plnění NIDV je instituce přímo řízená MŠMT s celostátní působností zabývající se dalším vzděláváním pedagogických pracovníků. Realizoval řadu projektů Koordinátor, Brána Jazyků nebo Úspěšný ředitel. Projekt navázal na výstupy národního projektu Koordinátor a současně zohlednil cíle středoškolského vzdělávání vč. organizace výuky podle jednotlivých potřeb oborů a respektuje možnosti studentů i aktuální vývoj společnosti. Výstupy z projektu Bylo proškoleno 100 školitelů tvorby ŠVP pro odborné vzdělávání. Každý školitel obdržel metodickou příručku pro lektorování klíčové aktivity č. 02, jejímž obsahem byla týmová spolupráce, legislativní rámec, seznámení s RVP pro obory vzdělání, metodika tvorby ŠVP, východiska pro tvorbu ŠVP, struktura a postup tvorby ŠVP, začlenění klíčových a odborných kompetencí, náměty na aplikace průřezových témat, příklady dobré praxe, spolupráce se sociálními partnery. Bylo proškoleno PP. Účastníci školení obdrželi jako studijní materiál a pro využití pro tvorbu a inovaci ŠVP průvodce metodikou tvorby ŠVP v odborném vzdělávání, příklady učebních osnov a učebního plánu, pracovní a praktické návody související s klíčovými a odbornými kompetencemi. Byl vytvořen a akreditován vzdělávací program DVPP Proškolení vedoucích pracovníků a koordinátorů tvorby a realizace ŠVP v SOŠ a SOU. 3

4 Podpora učitelů gymnázií jako pilířů kvality gymnaziálního vzdělávání Datum zahájení realizace projektu: Datum ukončení: (KURIKULUM G) ,62 Kč Řešitel projektu: MŠMT - skupina 2 Partneři projektu: Výzkumný ústav pedagogický (VÚP) Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) Projekt Kurikulum G navazoval na systémový projekt Tvorba a ověřování pilotních školních vzdělávacích programů na vybraných gymnáziích Pilot G (OP RLZ). Hlavním cílem projektu Pilot G bylo vyzkoušet model ŠVP na pilotních gymnáziích a zajistit na základě zkušeností pilotních škol metodickou podporu všem gymnáziím v ČR. Zde se ukázalo, že značné procento učitelů gymnázií nemá osvojeny některé nezbytné kompetence pro efektivní plánování vzdělávání a pro zvyšování jeho kvality. Projekt Kurikulum G byl určen pro učitele a koordinátory ŠVP na gymnáziích a měl tyto cíle: podporovat učitele a koordinátory tvorby ŠVP jakožto pilíře kvalitního gymnaziálního vzdělávání prostřednictvím různých aktivit projektu, zvýšit kvalitu vzdělávání na gymnáziích posílením profesních kompetencí pedagogů potřebných pro plnohodnotné využívání a další zlepšování školních vzdělávacích programů a objektivně zhodnotit úspěšnost zavádění ŠVP na gymnáziích prostřednictvím rozsáhlého plošného výzkumu. Existovala vazba s projektem Metodická podpora růstu kvality učitelské profese (METODIKA II), který byl zaměřen na metodickou podporu růstu kvality učitelské profese a svými aktivitami rozvíjel Metodický portál RVP.CZ. Výstupy projektu Kurikulum G byly uveřejňovány právě na tomto portále, přičemž některé virtuální diskusní prostory obou projektů se navzájem doplňovaly. Další projekt s vazbou na Kurikulum G byl projekt Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání (KURIKULUM S). Vzhledem ke styčným plochám všeobecného vzdělávání na gymnáziích a středních odborných školách jsou výstupy projektů navzájem využitelné a zkušenosti přenositelné, např. v oblasti výzkumu podmínek pro úspěšné zavádění ŠVP. 4

5 Výstupy z projektu V klíčové aktivitě Podpora koordinátorů : Uskutečnily se řízené návštěvy koordinátorů, z těchto návštěv zveřejněno 9 metodických studií. Byla založena virtuální klubovna koordinátorů. Byla podporována činnost internetové komunity - vznikly souhrny ze 40 online diskuzí k virtuálním hospitacím. Proběhlo 5 etap mentoringu (koučování). V klíčové aktivitě Podpora učitelů : Bylo natočeno a zveřejněno 40 virtuálních hospitací. Uskutečnilo se 40 oborových seminářů. Zahájení a dílčí výstupy aktivit projektu podporujících kvalitní realizaci ŠVP, tvorbu sítí, výměnu zkušeností, příkladů dobré praxe a zavádění moderních forem profesního rozvoje učitelů na gymnáziích. V klíčové aktivitě Kvalitní škola : Byla zpracována Koncepce monitoringu kurikulární reformy na gymnáziích. Byly realizovány tři fáze výzkumu řízené rozhovory na celkem 15 pilotních a 4 partnerských gymnáziích; zpracování a vyhodnocení dat; dotazníkové šetření na gymnáziích (zúčastnilo se ho 58 škol, z toho 12 pilotních); zpracování a vyhodnocení dat; případové studie tvorby kurikula; zpracování a vyhodnocení dat. Výstupem z této aktivity byly mimo jiného i níže uvedené publikace. Janík, T., Knecht, P., Najvar, P., Pavlas, T., Slavík, J., Solnička, D. Kurikulární reforma na gymnáziích v rozhovorech s koordinátory pilotních a partnerských škol. Janík, T., Najvar, P., Knecht, P., Slavík, J. K problému monitoringu implementace kurikulární reformy na gymnáziích: představení projektu Kvalitní škola. In Janík, T., Švec, V. a kol. K perspektivám školního vzdělávání. 1. vydání Brno: Paido. JANÍK, T. a kol. Kurikulární reforma na gymnáziích výsledky dotazníkového šetření. Tomáš Janík a kol. Kvalita školy a kurikula: od expertního šetření ke standardu 5

6 Metodická podpora růstu kvality učitelské profese Datum zahájení realizace projektu: Datum ukončení: (METODIKA II) ,18 Kč Řešitel projektu: MŠMT - skupina 2 Partneři projektu: Výzkumný ústav pedagogický (VÚP) Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) Cíle projektu Podpořit kurikulární reformu primárního a sekundárního vzdělávání v ČR. Zajistit podporu pro všechny druhy škol v regionálním školství a rozšířit výstup projektu Metodický portál o další funkce a nové druhy metodických příspěvků a zároveň nabídnout řadu kvalitních a garantovaných prostředí, ve kterých portál nabízí učitelům rozmanitou škálu materiálů pro podporu reformy a zkvalitnění vzdělávání v ČR. Projekt Metodika II navazoval na systémový projekt Systém metodické podpory učitelů při utváření a rozvoji klíčových kompetencí žáků Metodika (OP RLZ), jehož cílem bylo metodicky napomoci ředitelům škol a učitelům při tvorbě školních vzdělávacích programů a při jejich zavádění do výuky. Cíle projektu jsou naplňovány zejména prostřednictvím Metodického portálu který nabízí uživatelům konkrétní zkušenosti učitelů a škol s tvorbou ŠVP, metodické materiály a podklady, inspiraci k výuce, k rozvoji a hodnocení klíčových kompetencí, ale i řadu dalších témat souvisejících se školskou reformou. Cílem projektu Metodika II byla systematická podpora učitelů v oblasti metodiky a didaktiky učení, provozování rozsáhlého národního internetového úložiště kvalitních a garantovaných učebních materiálů do výuky, rozvoj učících se komunit a efektivní způsoby vzdělávání. Existovala vazba s projekty Podpora učitelů gymnázií jako pilířů kvality gymnaziálního vzdělávání (KURIKULUM G), Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání (KLÍČE PRO ŽIVOT) a Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání (KURIKULUM S). U těchto projektů bylo synergickým efektem využití platformy, která oslovovala značnou část pedagogické veřejnosti a která jim nabízela různé nástroje podporující jejich 6

7 rozvoj. Projekt Metodika II nabídl prostředí a funkční nástroje a další projekty jej naplňovaly kvalitním obsahem. Výstupy z projektu vytvořeno 6 nových modulů (články, wiki, diskuze, digifolio, e-learning a odkazy) a dva inovovány (blogy a DUM), vytvořeny sofistikované on-line editační systémy pro publikování a recenzování článků a odkazů bylo zveřejněno cca 5 tis článků, digitálních učebních materiálů a odkazů. uživatelé portálu vytvořili cca stránek ve wiki, publikovali 500 veřejných pohledů v portfoliích, přispěli 18 tis příspěvků do diskusí, napsali ks blogových článků bylo vyvinuto celkem 15 e-learningových kurzů proběhlo 28 běhů e-learningových kurzů, kterých se zúčastnilo přes 500 učitelů. Výše zmíněné výstupy mají napomoci vzájemné výměně a inspiraci učitelů a tvorbě učících se odborných komunit. Vzhledem k tomu, že Metodický portál byl jedním z nejsledovanějších odborných pedagogických portálů v ČR, bylo poslání a smysl jeho provozování naplněn. Zároveň jeho proměna v souladu s trendy v IT technologiích a internetu napomohla k jeho zatraktivnění a pestřejší nabídce uživatelům. 7

8 Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání (Kurikulum S) Datum zahájení realizace projektu: Plánované datum ukončení: analytickou studii o současném stavu spolupráce škol a podniků v rámci EU i ČR. Byla zahájena ,21 Kč Řešitel projektu: MŠMT - skupina 2 Partneři projektu: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) Záměrem projektu byla podpora plošného zavádění dvoustupňové tvorby vzdělávacích programů v odborném školství jako prostředku pro zlepšování jeho kvality. Využívány pro to byly výsledky a přímé zkušenosti zejména pilotních škol zapojených v projektu Pilot S, který tomuto projektu předcházel. Projekt přispěl ke zvýšení profesních kompetencí učitelů a ke zkvalitnění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání, jejichž tvorba je sama o sobě inovativním prvkem českého školství. Jeho realizace významně ovlivnila také postoj pedagogické i široké veřejnosti ke kurikulární reformě. Inovativnost projektu spočívala v tom, že školy nebyly při tvorbě ŠVP ponechány bez pomoci, ale měly možnost získat odborné informace a konzultovat problémy, které při tvorbě ŠVP nebo zavádění ŠVP do výuky objevily, s odborníky nebo jinými školami, a to přímo v regionu prostřednictvím sítě konzultačních center, která byla pro tento účel vytvořena. Konzultační centra získala v průběhu projektu kompetence pro výkon pedagogicko-metodické a jiné činnosti pro odborné školy i po skončení projektu (jako samostatné právní subjekty). Dokončení pokusného ověřování výuky podle ŠVP v pilotních školách projektu Pilot S a vyhodnocení celého vzdělávacího cyklu přineslo poznatky a zkušenosti pro zpřesnění obecných postupů tvorby a inovace ŠVP v odborném školství, pro DVPP, činnost konzultačních center a jiné formy podpory odborných škol. V projektu byl také dán plánovitě prostor odborným školám prezentovat svoji pedagogickou práci prostřednictvím příkladu dobré praxe a naopak získávat takto podněty z jiných škol. Ve spolupráci s VÚP byl obsahově naplňován metodický portál pro oblast odborného vzdělávání. Zde jsou uveřejněny výstupy z projektů Pilot S, Kurikulum S a další metodické materiály na podporu zavádění ŠVP na odborných školách. Speciálně pro portál vznikaly i další příklady dobré praxe odborných škol a rady, které vycházely právě ze zkušenosti z realizace jednotlivých aktivit. Projekt Kurikulum S využíval výstupů projektu Partnerství a Kvalita, především komunikační nástroje pro podporu rozvoje partnerství středních škol a podniků, internetovou databázi příkladů dobré praxe a

9 spolupráce na propojení výstupů s projektem Klíče pro život v oblasti spolupráce se zaměstnavateli a uplatnění absolventů na trhu práce. Výstupy z projektu Výzkumná zpráva s názvem Moderní odborná škola, názory učitelů na kurikulární reformu. Proběhla také podpora pilotních škol v oblasti DVPP pro jejich pedagogické sbory. Byla dokončena analýza sociálního partnerství středních odborných škol a středních odborných učilišť a vypracována syntetická studie Výstupem byla zpráva Odborné školy a jejich sociální partneři zahrnující všechny výsledky kvantitativní i kvalitativní analýzy i jejich vazbu k jiným studiím týkajících se dané problematiky. Byl vytvořen sborník Příkladů dobré praxe na téma sociálního partnerství od zaměstnavatelů. Ve všech regionech ČR působila síť 14 Regionálních konzultačních center. Uskutečnilo se cca 900 konzultací, pro více než osob. Bylo zorganizováno přes 400 seminářů a workshopů pro cca účastníků. V průběhu realizace projektu byl zaznamenán požadavek SOŠ a SOU na možnost vzdělávání formou koučování. Vzdělávání mělo přispět ke zlepšení odborných kompetencí lektorů a konzultantů projektu a následně ke zkvalitnění jejich práce s cílovou skupinou učitelů středních odborných škol a středních odborných učilišť. Do metody koučování se zapojilo 100 účastníků z 13 krajů České republiky. Vzdělávání probíhalo v samém závěru projektu. 9

10 Podpora činnosti základního uměleckého školství při zavádění nového kurikula praxe (Pilot ZUŠ) Datum zahájení realizace projektu: Plánované datum ukončení: ,02 Kč Řešitel projektu: MŠMT - skupina 2 Partneři projektu: Výzkumný ústav pedagogický (VÚP) Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) Projekt svým obsahem navazoval na resortní projekt VÚP v Praze, pod názvem Tvorba RVP pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání, který byl ukončen v červnu Současně navázal na spolupráci s tehdejšími 40 partnerskými ZUŠ, které spolupracovaly na tvorbě pracovní verze dokumentu RVP ZUV. Naplnil potřebu zavést strukturu nových kurikulárních dokumentů odpovídajících zásadám liberalizace vzdělávacího procesu, autonomie, specializace a profilace jednotlivých škol. Obsahem projektu bylo zajistit podporu pro vybrané základní umělecké školy při zavádění nového kurikula do praxe a získané zkušenosti následně aplikovat na celou síť základního uměleckého školství v ČR. Projekt umožnil dopracování dokumentu RVP ZUV a vytvoření Manuálu pro tvorbu ŠVP. Výstupy projektu byly postupně uveřejňovány na portálu RVP.CZ. Výstupy z projektu Byl vytvořen dokument RVP ZUV a distribuován do všech ZUŠ ČR, byl vytvořen Manuál pro tvorbu ŠVP a distribuován do všech ZUŠ ČR, bylo zpracováno metodické DVD a distribuováno všem učitelům v ČR, bylo proškoleno 39 lektorů pro další využití v proškolování pedagogických sborů v jednotlivých krajích. Byl vyroben a distribuován pracovní zápisník a proběhla závěrečná tisková konference projektu. 10

11 Rozvoj školních poradenských pracovišť Vzdělávání Informace Poradenství II Datum zahájení realizace projektu: Datum ukončení: (Rozvoj ŠPP VIP II) ,- Kč Řešitel projektu: MŠMT - skupina pro vzdělávání 2 Partneři projektu: Institut pedagogicko-psychologického poradenství (IPPP) Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) Projekt navázal na výsledky projektu VIP Kariéra realizovaného MŠMT v partnerství s IPPP ČR a NÚOV v letech v rámci OP RLZ, doplňoval systém metodické podpory pro odborníky působící ve školách, upravoval strategie některých činností těchto odborníků ve školách v souvislosti s požadavky kurikulární reformy. Cílem projektu bylo pokračovat v zavádění úplných školních poradenských pracovišť s poskytováním služeb školních psychologů a školních speciálních pedagogů. Výstupy z projektu Došlo k rozšíření integrovaného poradenského systému, kdy síť školských poradenských zařízení (PPP, SPC) doplnila také síť školních poradenských pracovišť na vybraných základních a středních školách v ČR. Poradenská služba poskytovaná přímo ve školách přiblížila tyto služby žáků, pedagogům i rodičům žáků a naplnila významně preventivní charakter těchto služeb, jejichž cílem bylo pracovat s širokým tématem rizik ve vzdělávání. Definovaná rizika ve vzdělávání a práce s nimi se pak odvíjela od jednotlivých profesí speciálních pedagogů a psychologů. Odborníci se věnovali zejména práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale také se žáky, kteří neměli definované speciální vzdělávací potřeby, a přesto jejich vzdělávání bylo doprovázeno řadou překážek. K nejčastějším patřilo sociální znevýhodnění, specifické poruchy učení a chování, práce s cizinci, se žáky s poruchami komunikace, s žáky nadanými. Velká pozornost byla věnována také žákům, u kterých byly předpoklady pro předčasný odchod ze studia, zvláště pak u středních škol (učilišť) zapojených do projektu. Velká pozornost byla věnována analýze nejčastějších typů rizikového chování ve školách, strategiím práce a tvorbě minimálních preventivních programů. Ukázalo se, že školy mají tyto programy zpracované, ale často se jedná pouze o 11

12 formální dokument, který škola fakticky nenaplňuje. Byly popsány přístupy škol k hodnocení žáků, byla specifikována rizika ve vzdělávání spojená se záškoláctvím, agresivním chováním, neprospěchem. Velká pozornost byla věnována také roli asistentů pedagoga ve vzdělávání žáků se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním, byly taxativně vymezeny nejčastější okruhy činností těchto podpůrných pracovníků, charakter jejich spolupráce s pedagogy, případné nároky na zapojení asistentů pedagoga do činností školních poradenských pracovišť. Odborníci specifikovali také nejčastěji užívané pomůcky pro vzdělávání žáků s potřebou úprav v důsledku různých typů jejich postižení nebo znevýhodnění. V souladu s cíli projektů byla velká pozornost věnována také práci se sociálním klimatem tříd, práci se skupinovou dynamikou a vztahy ve třídách. Tyto aktivity se promítaly do spolupráce s pedagogy škol, kterým byla poskytována podpora v oblasti práce s třídami, s problematickými jednotlivci a to i v oblasti psychodidaktiky a speciální pedagogiky. Tato rovina práce školních psychologů a školních speciálních pedagogů se významně prolínala také do práce s rodiči, byly ověřovány různé typy smluvních vztahů mezi školou a rodinou, jejich funkčnost pro zlepšení komunikace mezi školou a rodinou, pro zkvalitnění péče o problémové žáky. Současně se potvrdilo, že tento typ smluv má pozitivní dopad i na práci uvnitř pedagogického sboru, protože dokáže definovat nejen okruh spolupráce s rodiči, ale současně i stanovuje povinnosti školy a jednotlivých učitelů. Tyto faktory vedou ke zlepšení transparentnosti vztahů mezi školou a rodinou. Projekt potvrdil velký význam metodického vedení odborníků, jejich dalšího vzdělávání i supervize. Projekt zrcadlí požadavky mezinárodních profesních sdružení na obsah, strukturu a kvalitu poskytovaných poradenských služeb ve školství. Současně aktivity projektu dokládaly důležitost dodržování základních standardů pro školní poradenské služby, včetně etiky profese školních psychologů. Projekt také přesně definoval zásady nezbytné pro zajištění informovaného souhlasu a s tím souvisejících okolností poskytování poradenských služeb v režimu diagnostiky, intervencí a následných doporučení pro žáka, školu a rodinu. Projekt komplementárně působil s projektem Centra podpory inkluzivního vzdělávání (CPIV). 12

13 Datum zahájení realizace projektu: Plánované datum ukončení: pozitivní efekt pro pracovníky škol a dalších institucí. 13 Centra podpory inkluzivního vzdělávání (CPIV) ,- Kč Řešitel projektu: MŠMT - skupina 2 Partneři projektu: Institut pedagogicko-psychologického poradenství (IPPP) Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) Projekt CPIV navázal a rozvíjel výsledky projektu Střediska integrace menšin (SIM), který byl realizován MŠMT v partnerství s IPPP. V projektu SIM byly zajištěny služby pro klienty ze sociokulturně odlišného a znevýhodněného prostředí, pozornost byla věnována zejména tutorským službám pro selhávající žáky, sociálnímu poradenství v rodinách, poskytování pedagogicko-psychologického poradenství. K zajištění těchto služeb vzniklo 6 Středisek integrace menšin v Praze, Brně, Olomouci, Mostě, Opavě a Karviné. Součástí výstupů projektu bylo vytvoření řady metodik a manuálů, které se věnují problematice činnosti SIM v multioborovém týmu, poskytování psychologických služeb pro cizince a sociálně znevýhodněné. Vznikly metodiky pro práci s cizinci, metodiky pro práci se selhávajícími žáky. Byly ověřeny některé psychologické nástroje pro práci s touto cílovou skupinou. Projekt SIM částečně připravil odborné a personální zázemí k realizaci navazujícího projektu CPIV. V devíti vybraných lokalitách v ČR byla zřízena Centra podpory inkluzivního vzdělávání, která pokrývají svými službami všechny kraje. Klíčovou inovací projektu je začlenění přímé poradenské a podpůrné služby pro oblast vzdělávání do života školy, pracoviště, které je zaměřeno na implementaci metod inkluzivního vzdělávání, do českého vzdělávacího systému. Zásadní inovací je orientace projektu na podporu a zvýšení připravenosti prostředí škol, školských zařízení a dalších subjektů zapojených do vzdělávací soustavy pro vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Inovací je také orientace CPIV na lokální úroveň, tedy implementace prvků inkluzivního vzdělávání od zřizovatele až po učitele a následně žáka a jeho rodiče. Poprvé se také projekt podobného rozsahu zaměřuje na systematické síťování poskytovatelů vzdělávacích i poradenských služeb, na jejich propojování a metodickou podporu, což by mělo vytvořit

14 Výstupy z projektu V klíčové aktivitě Mapování potřeb zapojených škol byly zmapovány potřeby regionů i škol ve vytipovaných oblastech s orientací na DVPP zaměřeného na podporu inkluze, mapy vzdělávacích potřeb jednotlivých zapojených škol (pedagogů i žáků), stav podpůrných programů a poradenských služeb, vybavenost škol pomůckami a nástroji nezbytnými k naplňování proinkluzivního vzdělávání, stav využívání různých úrovní podpůrných služeb školami, počty žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a s různou mírou vzdělávacích opatření, zmapování spolupracujících subjektů, síťování poskytovatelů služeb, každoroční hodnotící zpráva o stavu změn v zapojených školách V klíčové aktivitě Tvorba školních podpůrných programů vzniká Školní podpůrný program, který zahrnuje strategii k zajištění inkluzivního vzdělávání v různých typech základních škol s respektem k různorodosti a specifičnosti školní práce v regionech pro všechny školy zapojené do projektu, dochází k vytvoření sítě poskytovatelů služeb, kteří se orientují na služby podporující inkluzivní vzdělávání a jsou navrženy programy DVPP k zajištění tohoto typu vzdělávání, který bude zohledňovat různé úrovně kompetencí pedagogů. V klíčové aktivitě Metodická podpora a poradenství byly zpracovány dílčí metodické materiály na podporu vzdělávání žáků s různou mírou speciálních vzdělávacích potřeb, metodiky k zajištění podpůrných poradenských služeb, metodické materiály, které budou sloužit jako východisko pro vytváření Školních podpůrných programů a s tím souvisejících aktivit. Byly posouzeny zavedené metodické postupy v práci se žáky se zdravotním znevýhodněním, zdravotním postižením a vyhodnocena metodika hodnocení žáků s potřebou podpůrných opatření na jednotlivých školách. Dále byly vyhodnoceny preventivní programy na školách. V klíčové aktivitě Odborné a projektové poradenství lokálním subjektům bylo poskytováno psychologické a speciálně-pedagogické poradenství dle jejich potřeb. V klíčové aktivitě Vzdělávání a metodické vedení pracovníků CPIV probíhala pracovní setkání jednotlivých profesních skupin s metodiky projektu, pro pracovníky byly zajišťovány vzdělávací programy související s jejich činností ve školách. V klíčové aktivitě Analytická činnost vznikly 3 Zprávy o stavu inkluzivního vzdělávání v ČR za rok 2010, 2011 a

15 AUTOEVALUACE - Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení Datum zahájení realizace projektu: Plánované datum ukončení: aneb Cesta ke kvalitě (Cesta ke kvalitě) ,80 Kč Řešitel projektu: MŠMT - skupina 2 Partneři projektu: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) Cesta ke kvalitě Jedná se o první národní projekt ESF komplexně řešící téma autoevaluace. Projekt již při svém vzniku navazoval na některé regionální projekty nebo projekty, které byly realizovány ve spolupráci se zahraničím. Projekt vycházel z poznatků řady odborníků, podle jejichž přesvědčení je pro rozvoj škol nejpříznivějším prostředím kombinace tlaku vyvíjeného na školy (aby skládaly účty ze své práce) a podpory jejich snah zkvalitňovat práci školy zevnitř. V souladu s decentralizací vzdělávacího systému ukládal zákon č. 561/2004 Sb. školám povinnost zpracovávat vlastní hodnocení školy, které mělo být i jedním z podkladů pro hodnocení ČŠI. Cílem projektu Cesta ke kvalitě bylo podpořit autoevaluační procesy na školách a vhodně provázat autoevaluaci a externí evaluaci ve spolupráci se školami, zřizovateli a ČŠI tak, aby bylo zajištěno trvalé zvyšování kvality práce škol. Hlavním cílem projektu bylo podpořit vlastní sebereflexi škol jako efektivního prostředku řízení v decentralizovaném systému a vhodně provázat autoevaluaci a externí evaluaci. V rámci projektu byla monitorována a zhodnocována činnost v rámci individuálních projektů ostatních i globálních grantů v oblasti evaluace. Vzhledem k tomu, že rámcové vzdělávací programy (RVP) ukládaly povinnost zakomponovat autoevaluaci do školních vzdělávacích programů (ŠVP), docházelo k intenzivnější koordinaci spolupráce s projekty zaměřených na tematiku RVP a ŠVP, v rámci IPn zejména Pilot ZUŠ, KURIKULUM G a KURIKULUM S. Projekt Cesta ke kvalitě počítal s uveřejňováním výstupů pro uživatele maximálně komfortní, využíval i webového prostoru, na který byli učitelé zvyklí a který je podpořen projektem METODIKA II. 15

16 Výstupy z projektu V projektu byly realizovány 4 aktivity a to A Výzkum a analýzy (NÚV), B Vývoj a ověřování (NÚV), C Podpůrné systémy pro školy a partnery škol (NÚV), D Vzdělávání a diseminace (NIDV) Výstupem analýz v rámci aktivity A byla zpráva k přidané hodnotě projektu a dále pak publikace Vliv socio-ekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR; Autoevaluace školy v zahraničí. Pohled do evaluačních systémů ve vybraných zemích. Výstupem aktivity B bylo ověření a standardizace evaluačních nástrojů včetně SW podpory a vznik příkladů inspirativní praxe. Dále vznikly publikace Autoevaluace v praxi českých škol, Autoevaluace z externího pohledu, elektronický slovník Kvalita a hodnocení ve vzdělávání. Vzniklo zde také Doporučení pro zřizovatele k hodnocení škol a Metodika využití Kritérií pro hodnocení vlastního hodnocení školy. Výstupem aktivity C byla organizace workshopů, vzájemných návštěv, peer review. Vznikly zde publikace Vzájemné učení v oblasti autoevaluce, Poradenství v oblasti autoevaluace, Školy na cestě ke kvalitě a Bulletin Na cestě ke kvalitě. Výstupem aktivity D byly vzdělávací programy Koordinátor autoevaluace a Poradce autoevaluace a akreditace tohoto programu. Vznikl také Návrh standardu k výkonu specializované činnosti Koordinátor autoevaluace v rozsahu 250 hodin. 16

17 Příprava podmínek reformované maturitní zkoušky (PRO.MZ) Datum zahájení realizace projektu: Plánované datum ukončení: Příjemce: Partneři projektu: ,30 Kč MŠMT skupina II Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) Projekt byl zaměřen na komplexní přípravu metodik, podmínek a postupů reformované státní maturitní zkoušky. Koncepcí zapadal do rámce materiálů Evropského parlamentu a Rady, zejména pak do materiálu o Klíčových schopnostech pro celoživotní učení evropský referenční rámec. Vytvořil podmínky pro využití standardizovaných nástrojů zjišťování výsledků vzdělávání jako nástroje zpětné vazby, řízení kvality a monitorování výsledků změn a naplňování záměrů resortu, zřizovatelů i jednotlivých škol. Svým obsahem a zaměřením navázal na realizační výstupy SP KVALITA I v rámci OP RLZ. Projekt prošel, v návaznosti na legislativní změnu zákona č. 561/2004 Sb., odkládající zahájení společné části maturitní zkoušky z roku 2010 na rok 2011 a na rozhodnutí o změně logistického modelu realizace maturitní zkoušky, procesem věcné, časové i finanční transformace. Do projektu byly zapracovány i legislativní úpravy týkající se maturitní zkoušky z let 2011 a Výstupy z projektu Projekt se zaměřil na čtyři základní části, po jejichž dokončení je výstupem funkční model realizace maturitní zkoušky. ALFA Metodika a vývoj evaluačních nástrojů: BETA Kvalifikační, bezpečnostní a IT podpora MZ: GAMA Analytická, informační a technologická podpora MZ: DELTA Pilotáž MZ. 17

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT a OP VK Role MŠMT v rámci OP VK EU peníze školám EU peníze středním školám 2 MŠMT a strategické projekty v rámci OP VK IPn

Více

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013 Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor Praha, 23. 10. 2013 OBSAH 1. Příprava a realizace mezinárodních výzkumů v počátečním vzdělávání a v oblasti celoživotního učení 2. Národní systém inspekčního

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07/4.1.00/33.0001 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud

Více

Vzdělávání Informace Poradenství VIP Kariéra

Vzdělávání Informace Poradenství VIP Kariéra Vzdělávání Informace Poradenství VIP Kariéra Rozvoj a zdokonalení integrovaného diagnostického, informačního a poradenského systému v oblasti vzdělávání a volby povolání Priorita 3 Rozvoj celoživotního

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Anotace Dle harmonogramu zavádění dvoustupňové tvorby kurikula v odborném vzdělávání, který schválilo MŠMT v roce

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: OP Vzdělávání pro

Více

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání Anotace Projekt se zaměřuje na oblast klíčových kompetencí, jejichž utváření a rozvíjení u žáků všech stupňů a typů škol se stalo významnou součástí kurikulární

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: ZÁVĚREČNÝ AUDIT INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ NÁRODNÍCH V OPERAČNÍM PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: ZÁVĚREČNÝ AUDIT INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ NÁRODNÍCH V OPERAČNÍM PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: ZÁVĚREČNÝ AUDIT INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ NÁRODNÍCH V OPERAČNÍM PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PŘÍLOHA č. 2 Popis předmětu jednotlivých projektů uvedených v čl. 2. bod 2.1 zadávací

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Hlavní PRINCIPY změn financování RgŠ

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 1 1 2 Foto archiv OP VVV Obsah Co je Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání?... 4 Oblasti intervencí OP VVV... 5 Zaměření OP VVV... 5 Alokace ESI fondů

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní):

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 1: Vyhodnocení primárního průzkumu v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn STRUKTURA PRŮZKUMU Tabulka 1: Struktura primárního průzkumu projektu

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 25. listopadu 2014 Ondřej NEUMAJER

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 25. listopadu 2014 Ondřej NEUMAJER STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 25. listopadu 2014 Ondřej NEUMAJER Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 12. listopadu 2014 schválila vláda ČR usnesením č. 927/2014 dokument Strategie

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Kde získat další informace? http://opvvv.msmt.cz http://www.msmt.cz https://www.facebook.com/opvvv/ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ opvvv@msmt.cz Informace o ostatních operačních programech:

Více

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I Cíl a identifikace výzvy Základní informace Cílem výzvy je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání partner pedagogů v oblasti DVPP MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,

Více

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 1 7 minut Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Systémová podpora

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Č. j.: MSMT-6237/2014 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Metodický výklad výzvy č. 53 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s.

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem

Více

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích);

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích); ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 22112011 2.11.2011 KURIKULUM S Cíle a výsledky projektu Kurikulum S Ing. Taťá ána Vencovská Cíle projektu Hlavním cílem projektu je : podpora p plošného zavádění ŠVP v odborném vzdělávání.

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

1. Typ projektu Individuální národní

1. Typ projektu Individuální národní NZZ Jednotné zadání závěrečné zkoušky v oborech středního vzdělání s výučním listem Anotace projektu Reforma závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem je založena na sjednocování obsahu závěrečných

Více

4. Ná vrhová č á st KAP 1

4. Ná vrhová č á st KAP 1 4. Ná vrhová č á st KAP 1 Podklád pro jednání Práčovní skupiny vzdělávání, dne 16. 2. 2017. Obsah Podklad pro jednání Pracovní skupiny vzdělávání, dne 16. 2. 2017... 1 Obsah... 1 1. Úvod a metodologie...

Více

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Stručné představení projektu KAP a P-KAP

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Stručné představení projektu KAP a P-KAP Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Stručné představení projektu KAP a P-KAP KAP Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji P-KAP Podpora

Více

OP VVV. Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s.

OP VVV. Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s. OP VVV Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s. OP VVV: Priority Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 37 % Rozvoj VŠ a LZ pro výzkum a vývoj 27,5% Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období 2016-2017 Oblast Úkol Gestor Indikátor Vzdělávací politika, koncepce a programy Zlepšit vnímání důležitosti problematiky globálního

Více

3. setkání řídícího výboru MAP vzdělávání

3. setkání řídícího výboru MAP vzdělávání 3. setkání řídícího výboru MAP vzdělávání 13.6.2017 17.00-18.00 Program jednání Zahájení, úvodní slovo Program jednání Určení zapisovatele a ověřovatele Informace o průběhu realizace projektu Zpráva realizačního

Více

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0. Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15 registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000159 Akční plán pro rok 2017 představuje soubor konkrétních aktivit a

Více

Čj.: ČŠIG-1894/12-G21 na školní rok 2012/2013 Přílohy. Seznam příloh

Čj.: ČŠIG-1894/12-G21 na školní rok 2012/2013 Přílohy. Seznam příloh Seznam příloh Příloha č. 1 Kvantifikace výkonů ČŠI ve školním roce 2012/2013 Příloha č. 2 Podklady k PHÚ Příloha č. 3 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Kvantifikace výkonů ČŠI ve školním roce 2012/2013 Název

Více

Strategie digitálního vzdělávání 2020 Petr Bannert ředitel odboru vzdělávání

Strategie digitálního vzdělávání 2020 Petr Bannert ředitel odboru vzdělávání Strategie digitálního vzdělávání 2020 Petr Bannert ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Individuální projekty národní. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo PO ii : 7.4a Název PO:

Individuální projekty národní. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo PO ii : 7.4a Název PO: I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : CZ.1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace:

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

RAMPS VIP III Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb VIP III

RAMPS VIP III Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb VIP III RAMPS VIP III Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb VIP III Anotace Projekt je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, které jsou poskytovány

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2016

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2016 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2016 Identifikační číslo zprávy: 1 Sledované období od: 1. 1. 2016 Sledované období do: 31. 12. 2016 Verze 05 Vytvořen v souladu s METODICKÝM

Více

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB Realizační tým Krajského akčního plánu rozvoje Moravskoslezského kraje Ostrava Červen 2016 Dokument KAP - Prioritizace

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Systém DVPP. Národní institut pro další vzdělávání. Jiří Nekola, Miloslav Vyskočil

Systém DVPP. Národní institut pro další vzdělávání. Jiří Nekola, Miloslav Vyskočil Systém DVPP Národní institut pro další vzdělávání Jiří Nekola, Miloslav Vyskočil Základní údaje o projektu Typ projektu: Individuální národní Období: 2008 2012 Garant projektu: MŠMT Realizátor: NIDV a

Více

KURIKULUM G Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů na gymnáziích

KURIKULUM G Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů na gymnáziích KURIKULUM G Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů na gymnáziích Anotace Kurikulum G je navržen jako individuální národní projekt v délce trvání 4 let (2008-2012). Projekt přímo navazuje

Více

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu Konference OP VVV Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 4. listopadu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globálním cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR) Specifický cíl 1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2 Budování kapacit

Více

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska. Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6.

Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska. Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. Programová podpora zvyšování obecných kompetencí dospělých příklad Norska Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. 2014 Obecné kompetence v Norsku Podle PIAAC výrazně lepší výsledky

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Strategický rámec MAP ORP Turnov do roku 2023

Strategický rámec MAP ORP Turnov do roku 2023 Strategický rámec MAP ORP Turnov do roku 2023 1. Vize Vzdělávání se nachází v popředí zájmu společnosti i jednotlivců a je považováno za významnou hodnotu. Region Turnovska poskytuje kvalitní vzdělávání.

Více

Opatření na podporu OV

Opatření na podporu OV ŠKOLA VE FIRMĚ FIRMA VE ŠKOLE Opatření na podporu OV Uherský Brod 20. září 2012 Koncepce 2 DZ vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011-2015) DZ vychází z Programového prohlášení vlády: - Podpora

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Hlavní šetření. Školní zpráva

Hlavní šetření. Školní zpráva Hlavní šetření Školní zpráva Základní škola nám. Arnošta z Pardubic 8, Úvaly Kód vaší školy: S18 Praha, leden 2017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Projekt PIRLS... 4 3 Čtenářská gramotnost... 4 4 Šetření PIRLS 2016...

Více

Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání

Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání Ing. Miloš Rathouský ředitel odboru středního a vyššího odb. vzdělávání MŠMT konference Uherský Brod, 20. 10. 2010 Východiska Kurikulární reforma (ŠZ

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000407 Společné jednání pracovních skupin úterý 3.5.2016, 15:00

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV www.epanil.net Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV Ing. Hana Čiháková hana.cihakova@nuov.cz Nebušice 3. 11. 2009 www.epanil.net EPANIL - European Common Principles for the Accreditation of Non-formal and

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje Návrh KAP č.1

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje Návrh KAP č.1 Olomouckého kraje Návrh KAP č.1 Pracovní setkání zpracovatelů MAP Olomouckého kraje Olomouc, Krajský úřad - kongresový sál, 28. 11. 2016 RNDr. Bronislava Vláčilová Věcná manažerka projektu KAP Představení

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ?

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ? CO JE TO MAP? 1. Místní - dokument připravovaný pro místní potřeby 2. Akční - dokument připravovaný místní komunitou - zástupci zřizovatelů, poskytovatelů a uživatelů vzdělávání 3. Plán - koncepční plán

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více