CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA Č. 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA Č. 7"

Transkript

1 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA Č. 7 Část č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Znění účinné od

2 OBSAH 1. ÚVOD Základní údaje o cenové mapě Vztah cenové mapy k Územnímu plánu města Brna 4 2. SKLADBA A SIGNACE CENOVÉ MAPY Součásti cenové mapy Signace cenové mapy 5 3. INSTRUKCE K VYUŽÍVÁNÍ CENOVÉ MAPY 5 4. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA MĚSTA 6 5. VĚCNÁ ANALÝZA ZÁKLADNY MÍSTNÍHO TRHU S NEMOVITOSTMI 7 6. PŘEDPOKLAD DALŠÍ DOBY ÚČINNOSTI 8 7. POUŽITÝ MAPOVÝ PODKLAD 9 8. KOMENTÁŘ KE ZDROJŮM CEN A VÝSLEDKY JEJICH ROZBORU 9 9. POPIS POSTUPU ZPRACOVÁNÍ Metodika Charakteristiky porovnávaných pozemků 12 2 strana z 12

3 1. ÚVOD 1.1. Základní údaje o cenové mapě Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 7 (dále jen cenová mapa) navazuje na cenovou mapu č. 6, vydanou Zastupitelstvem města Brna vyhláškou č. 27/2002, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna, ve znění vyhlášky statutárního města Brna č. 7/2003 (úplné znění vydáno vyhláškou č. 9/2003, která byla vydána na základě usnesení Z4/007 jednání Zastupitelstva města Brna konaného dne ). Přehled dosud vydaných cenových map města Brna Poř. Účinnost vyhlášky Vyhláška města Brna Cenový věstník MF číslo (platnost mapy) mapy dle MF číslo ze dne částka ze dne od do 1 16/ / / / / / novelizována vyhláškou 7/ Úplné znění vyhlášky č. 27/2002 vydáno vyhláškou č. 9/ / ke dni vydání vyhlášky není údaj znám Poznámka k tabulce: Původní číslování vydávaných cenových map (např. mapa z r bez čísla, mapa z r s č. 1 atd.) zaniká. 3 strana z 12

4 Během roku 2005 byly v souladu se zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, doplněny do cenové mapy z roku 2003 nové ceny stavebních pozemků, zjištěné dle 10 odst. 2 a 3 citovaného zákona, dále byly aktualizovány i další grafické vrstvy cenové mapy, zejména vymezení obdobných skupin pozemků Současně byla aktualizována i textová část. Cenová mapa je zpracována nad polohopisem Digitální mapy města Brna v měřítku 1:5 000 převzatém pro tyto účely od Magistrátu města Brna. Využitím digitálního mapového podkladu pokračoval proces podrobnějšího členění obdobných skupin pozemků Vztah cenové mapy k Územnímu plánu města Brna Platný Územní plán města Brna, zpracovaný v měřítku 1 : 5 000, byl jedním z významných podkladů, které byly využívány při zpracování aktualizace cenové mapy. Do cenové mapy byly zapracovány připomínky Odboru dispozic s majetkem Magistrátu města Brna a Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna. Zejména se jednalo o aktualizaci vymezení obdobných skupin pozemků se shodným účelem využití. Při porovnání obdobných pozemků bylo mimo jiné zohledněno, zda současné využití je, či není v souladu s územním plánem. Prostřednictvím Odboru územního plánování a rozvoje MMB a Odboru dispozic s majetkem MMB byla zpracovatelům předložena též celá řada technických připomínek, které byly shromážděny za dobu platnosti cenové mapy, a to od uživatelů cenové mapy a z Magistrátu města Brna. Po dobu platnosti cenové mapy č. 6 bylo přijato celkem 17 připomínek uživatelů cenové mapy, které se týkaly pozemků v katastrálních územích Staré Brno, Trnitá, Veveří, Žabovřesky, Stránice, Zábrdovice, Královo Pole, Maloměřice, Komín a Tuřany. V případech, kdy šlo o připomínky související s tvarem obdobných území ve vztahu k zastavitelnosti pozemků odvozené od platného územního plánu nebo od graficky vymezených ochranných pásem technické infrastruktury či vodních toků apod., byly provedeny dílčí změny vedení hranic oceňovaných skupin parcel. Další skupinou připomínek byly připomínky OÚPR Magistrátu města Brna. Ty byly zpracovány graficky na mapových listech v měřítku 1 : Šlo o dvě skupiny připomínek, které se dotýkaly převážné většiny mapových listů. Za prvé se jednalo o zařazení konkrétních pozemků do oceňovaných skupin parcel. V těchto případech bylo jednotlivě posuzováno, zda nové zařazení vyplývá z jejich skutečného využití, nebo jde pouze o jejich funkční využití uvedené v územním plánu. V prvém případě byly návrhy do cenové mapy zapracovány, v druhém případě budou zapracovávány v dalších aktualizacích podle skutečného rozvoje konkrétních lokalit. Za druhé se jednalo o připomínku ke skupinám pozemků, jejichž zastavitelnost je nově dána územními rozhodnutími. Pokud šlo o územní rozhodnutí vydaná před začátkem zpracování aktualizace cenové mapy, byla v grafické části zohledněna vymezením nových skupin parcel. Později vydaná územní rozhodnutí budou promítnuta do další aktualizace. Všechny připomínky byly jednotlivě vyhodnoceny a způsob zapracování je na MMB archivován. 4 strana z 12

5 2. SKLADBA A SIGNACE CENOVÉ MAPY Příloha 2.1. Součásti cenové mapy Cenovou mapu stavebních pozemků statutárního města Brna tvoří: - grafická část na Digitální mapě města Brna v kladu listů státní mapy odvozené v měřítku 1 : 5 000, s oceněnými skupinami parcel obdobných stavebních pozemků (část č. 1), - textová část (část č. 2) Signace cenové mapy Dokumentace cenové mapy je signována Magistrátem města Brna s uvedením data s účinností od INSTRUKCE K VYUŽÍVÁNÍ CENOVÉ MAPY 3.1. Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Brna (dále jen cenová mapa) je zpracována podle 10 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku dále jen Zákon), a podle 27 jeho prováděcí vyhlášky č. 540/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen Vyhláška 1) ) V grafické části cenové mapy, ve vymezených skupinách parcel obdobných pozemků vyznačené číslo vyjadřuje: cenu v Kč/m 2. Všechny stavební pozemky ve vymezených skupinách parcel, které jsou označeny cenou, se oceňují podle této cenové mapy, s výjimkou pozemků uvedených v instrukci Není-li stanovena cena stavebního pozemku v cenové mapě stavebních pozemků, zjistí se cena stavebního pozemku podle 28 Vyhlášky. Stavební pozemky, které v cenové mapě nejsou v žádné skupině parcel s vyznačenou cenou, se oceňují podle příslušného ustanovení 28 Vyhlášky Stavební pozemky, které jsou v cenové mapě v oceněné skupině parcel, ale jejichž část je začleněna do skupiny parcel neoceněných nebo s jinou cenou, se oceňují podle příslušného ustanovení 28 Vyhlášky. 1) Pro rok 2005 ve znění vyhlášky č. 640/2004 Sb. 5 strana z 12

6 3.5. Pozemky, které jsou v katastru nemovitostí vedeny v druhu ostatní plochy se způsobem využití dráha, dálnice, silnice, ostatní (veřejná) komunikace a ostatní dopravní plocha, která není součástí pozemní komunikace, s výjimkou komunikací účelových a v uzavřených plochách (prostorech), jakož i pozemky určené územním rozhodnutím nebo stavebním povolením ke stavbě veřejných komunikací a dopravních ploch nebo k tomuto účelu užívaných, se podle této cenové mapy neoceňují a jejich cena se zjistí podle 28 odst. 10 Vyhlášky Jde-li u pozemků uvedených v instrukci 3.5. o komunikace privátní a v uzavřených plochách (prostorech), dále jsou-li užívány k podnikání za úplatu (např. slouží-li k úplatnému poskytování služeb motoristům) nebo jsou-li funkčně spojeny se stavbami komerčního charakteru (např. ostatní dopravní plochy vč. parkovišť obchodních domů, ubytovacích a stravovacích zařízení), se oceňují podle této cenové mapy. Pokud tyto pozemky nejsou v cenové mapě v žádné skupině parcel s vyznačenou cenou, ocení se podle ustanovení 28 Vyhlášky s výjimkou odstavce V případě nesouladu druhu oceňovaného pozemku v cenové mapě ( 9, odst. 1 písmeno a zákona) s jeho skutečným stavem, se postupuje způsobem podle 27 odst. 4 Vyhlášky Originál cenové mapy je veřejně a bezplatně přístupný v pracovní době na Magistrátu města Brna, Malinovského náměstí 3. Dotazy, připomínky a návrhy k této cenové mapě vyřizuje Odbor dispozic s majetkem Magistrátu města Brna, Malinovského náměstí 3, Brno. 4. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA MĚSTA Brno je územněsprávním centrem regionu se zhruba 2,5 mil. obyvatel. Jedná se o druhé ekonomicky nejvýznamnější centrum České republiky a prakticky nejvýznamnější město na Moravě, což se odráží jak ve vlastním rozvoji tohoto města, tak i v intenzitě poptávky investorů. Samotné Brno má obyvatel 1, ekonomicky činných obyvatel je a zhruba 50 tis. lidí denně do Brna dojíždí za prací a službami. Brno je centrem vzdělání a kultury (celkem 6 vysokých škol se zhruba 60 tis. studenty) 3, význam pro město mají i pravidelné veletržní akce (Veletrhy Brno, a. s.). Město disponuje několika významnými rozvojovými lokalitami. Tyto lokality jsou investory zaplňovány postupně a celkové investice do nákupu pozemků nijak nenarušují vztah nabídky a poptávky ve městě. Pokud jde o komerční výstavbu, nejčetnější pohyb na pozemkovém trhu bylo možno sledovat na jihu města v souvislosti s dokončením výstavby několika komerčních zón, avšak šlo o několik málo byť významných prodejů, jejichž cenová úroveň nevybočila z rámce sjednaných cen stavebních pozemků pro jinou komerční výstavbu. Nicméně tyto a další ceny jsou v cenové mapě podchyceny. Z provedené analýzy a ze znalosti pozemkového trhu některých dalších měst vyplývá, pokud jde o porovnatelnost pozemkového trhu s jinými městy České republiky, že celoplošně není Brno možno porovnávat s jiným městem. Je možno porovnávat některé segmenty trhu, zejména pak 1 Malý lexikon obcí ČR Český statistický úřad a Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, SLDB Publikace Brno v číslech školní rok 2003/ strana z 12

7 pozemky určené k výstavbě obchodních center, průmyslových areálů a v některých lokalitách pozemky určené k výstavbě rodinných domů. Pro konkrétní aktualizaci cenové mapy však takovéto srovnání nebylo použito a sjednané ceny odpovídají výhradně městu Brnu. 5. VĚCNÁ ANALÝZA ZÁKLADNY MÍSTNÍHO TRHU S NEMOVITOSTMI Pro rozbor trhu s nemovitostmi ve vztahu k doplnění cenové mapy získali zpracovatelé informace o několika stech stavebních pozemků prodaných v letech 2000 až Při zpracování aktualizace cenové mapy bylo dbáno na průběžné sledování vývoje sjednaných cen pozemků a tím i na dodržení kontinuity cenové mapy. Technologie získávání zdrojového souboru údajů o sjednaných cenách pozemků vyžadovala podrobnější zkoumání aktuálnosti cenových údajů. Ty byly sestaveny do přehledu, který zahrnoval i doplňující charakteristiky prodejů, což umožnilo objektivně analyzovat trh s pozemky. Z dosavadních zjištění vyplývá, že trvá situace, kdy je trh s nemovitostmi v Brně stabilizován a je ovlivňován obdobnými faktory jako trh ve stotisícových a větších městech celé republiky. Jde především o určení cen stavebních pozemků pro bydlení. Větší rozdíl cen v závislosti na umístění je zřetelnější u pozemků rodinných, resp. venkovských domů než u domů bytových. Tato charakteristika přetrvává v Brně již po několik let. Uvedené zjištění se opírá o konkrétně analyzovaný vzorek prodejů s vyloučením evidentně spekulativních nákupů pozemků, které prokazatelně nevedly ani po několika letech k realizaci výstavby. V Brně se největší počet prodejů pozemků určených pro výstavbu rodinného bydlení koncentruje do severní části města, konkrétně do Ivanovic, Jehnic, Ořešína, Řečkovic, Kníniček, Útěchova a Soběšic. Ze šetření dále vyplývá, že se celkový rozvoj města na nových velkých lokalitách i nadále vyvíjí pozvolně a pozemky se obchodují zejména v souvislosti s dostavbami stávajících objektů, nebo jsou realizovány jednotlivé stavby či soubory staveb zejména bytové funkce. Doposud se stále nerozvinula výstavba v oblasti Jižního centra města Brna, která je již mnoho let očekávána a vzhledem ke svému rozsahu by mohla v budoucnosti ovlivnit trh s pozemky ve městě; obdobně je tomu i u dalších rozvojových lokalit, zejména pak u Brněnské průmyslové zóny Černovická terasa (BPZ-ČT) v katastrech Slatina, Černovice, Tuřany a Brněnské Ivanovice. Podobný dopad by mohl mít v budoucnu projekt výstavby nového nádraží. Realitní trh je možno analyzovat z několika úhlů pohledu; jedním z nich je struktura prodejů dle jejich četnosti. Statistika tohoto typu vykazuje dlouhodobě obdobné výsledky a je třeba podotknout, že nejen v Brně. Nejpočetnější skupinou obchodovaných pozemků zůstaly zahrady, následují pozemky určené pro výstavbu rodinných domků, bytových domů a plochy v průmyslových areálech s tím, že v rámci těchto prodejů je možno sledovat zejména prodeje relativně menších ploch (do cca m 2 ), na kterých jsou velmi často realizovány stavby převážně administrativního charakteru. Tato struktura trhu s pozemky je v Brně již mnoho let stabilizovaná a každoroční šetření sjednaných cen pozemků ji potvrzuje. Pozemky pro výstavbu objektů určených k bydlení představují jediný dynamicky se vyvíjející segment trhu s pozemky ve městě, což je dáno relativně silnou poptávkou po bydlení, která je významně podporována dlouhodobě poskytovanými hypotékami. Místně lze definovat jako nejdynamičtější trh v lokalitách severní a západní části města Brna, jako jsou Bystrc, Kohoutovice, Komín, Lesná a Žebětín. Cenově autonomní postavení má nadstandardní Masarykova čtvrť. Též jih města nabízí v segmentu bydlení investiční příležitosti v katastrech Bohunice, Dolní Heršpice, Bosonohy, Černovice a Tuřany. To samé platí pro východní část města, konkrétně pro katastr Líšeň. 7 strana z 12

8 Dalším pohledem je struktura prodejů s ohledem na celkovou výměru. Tento parametr je patrný z analýzy prodaných pozemků ve sledovaném období a zároveň z analýzy územních rozhodnutí, která jsou mimo jiné součástí podkladových materiálů pro zpracování cenové mapy stavebních pozemků. Oproti předchozím rokům, kdy v Brně docházelo k významnému rozvoji funkcí relativně náročných na pozemkovou držbu areály hypermarketů, technologický park, průmyslová zóna apod., je nyní pozemkový trh ovlivňován rozvojem funkce bydlení. V rámci bydlení pak dominují pozemky určené územními rozhodnutími pro výstavbu bytových domů, a to v intravilánu města. Ze srovnání dále vyplývá poměrně výrazné odlišení cen pozemků v centru města bez ohledu na funkční využití jednotlivých staveb. Na druhé straně ceny některých pozemků, např. pro výrobní či živnostenské využití, se pohybují ve velmi obdobných cenových relacích v různých částech města. Poměrně standardní jsou ceny pozemků v obytných územích, kde jsou diferencovány podle druhu zástavby rodinných domů a domů činžovních. Právě prodeje pozemků určených pro výstavbu obytných domů tvoří skupinu prodejů, jejichž ceny v souladu s celorepublikovým trendem rostou. Ostatní druhy pozemků, tj. komerčního a průmyslového využití, jsou cenově velmi stabilní. Pozemky komerčního využití pak mají bezpochyby v Brně lepší prognózu cenového růstu, neboť v celé republice poptávka po pozemcích určených územním plánem pro zástavbu tzv. velkoplošnými obchodními zařízeními dlouhodobě trvá. Dokladem toho jsou prodeje pozemků pro velkoplošná maloobchodní zařízení. Naopak ceny pozemků průmyslového využití byly v Brně ovlivněny relativně vysokou nabídkou (BPZ-ČT) a velkým počtem průmyslových areálů určených k revitalizaci. Obecně bylo rozborem opětovně potvrzeno, že shoda účelu užití území ovlivňuje i prodejní ceny jednotlivých pozemků, jež dosahují obdobných hodnot i v případě jejich rozdílného specifického využití. Dále bylo potvrzeno, že si pozemkový trh v Brně zachovává stabilní charakter, a to jak z hlediska počtu prodejů, tak i cenové úrovně. Za sledované období nebyly identifikovány významnější výkyvy, které by bylo žádoucí komentovat v souvislosti s cenovou mapou stavebních pozemků. 6. PŘEDPOKLAD DOBY ÚČINNOSTI Nové ceny stavebních pozemků budou doplněny do cenové mapy obecně závaznou vyhláškou s ohledem na vývoj trhu s pozemky ve statutárním městě Brně. 8 strana z 12

9 7. POUŽITÝ MAPOVÝ PODKLAD Podkladem je katastrální mapa na území statutárního města Brna, data jsou ve formátu Microstation DGN. Mapa obsahuje vrstvy: - hranice parcel - vnitřní kresba - doplňková kresba - hranice k. ú. - názvy katastrálních území a městských částí - názvy ulic a náměstí Datový podklad je z roku V řadě případů mapový podklad obsahuje údaje, které nejsou v souladu se skutečným stavem. Jedná se zejména o vymezení hranic parcel a polohopis objektů. Případný nesoulad se nejčastěji zjistí při konkrétním oceňování jednotlivých pozemků. Situace se v cenové mapě řeší s využitím 27 odst. 4 vyhlášky č. 540/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, resp. postup je specifikován v oddíle 3.7. textové části cenové mapy. 8. KOMENTÁŘ KE ZDROJŮM CEN A VÝSLEDKY JEJICH ROZBORU Východiskem jsou statistická data získaná na Katastrálním úřadě pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-město. Jednotlivé údaje jsou přehledně uvedeny za celkem 48 katastrálních území formou sumarizace. Přehled katastrálních území: Název Název Název Bohunice Kohoutovice Řečkovice Bosonohy Komárov Sadová Brněnské Ivanovice Komín Slatina Bystrc Královo Pole Soběšice Černá Pole Lesná Staré Brno Černovice Líšeň Starý Lískovec Dolní Heršpice Maloměřice Stránice Dvorska Medlánky Štýřice Holásky Město Brno Trnitá Horní Heršpice Mokrá Hora Tuřany Husovice Nový Lískovec Útěchov u Brna Chrlice Obřany Veveří Ivanovice Ořešín Zábrdovice Jehnice Pisárky Žabovřesky Jundrov Ponava Žebětín Kníničky Přízřenice Židenice 9 strana z 12

10 Sumarizace údajů za 48 katastrálních území. Druh pozemku Způsob využití nemovitosti Počet parcel Výměra (m 2 ) Zemědělské pozemky z toho: orná půda chmelnice 1 60 vinice zahrada ovocný sad travní porost Lesní pozemek Vodní plocha Zastavěná plocha společný dvůr zbořeniště Ostatní plocha dráha dálnice silnice ostatní komunikace ostatní dopravní plocha zeleň sport. a rekreač. plocha hřbitov - urnový háj kult. a osvět. plocha manipulační plocha dobývací prostor skládka jiná plocha neplodná půda Okres Brno-město celkem Předmětem ocenění v cenové mapě byly stavební pozemky, které jsou v převážné většině zařazeny v druhu pozemků: zastavěná plocha a nádvoří. Z tohoto pohledu tyto pozemky tvoří pouhých 9,1 % (s ostatními plochami 35,5 %) rozlohy správního území města. Důvodem je zejména velká rozloha intenzivně využívané zemědělské půdy v katastrálních územích venkovských sídel začleněných do správního území města. Na druhé straně z pohledu počtu parcel je dominantní podíl parcel klasifikovaných jako zastavěná plocha, která činí 35 %. Důvodem je mnohem větší členitost zastavěných ploch a menší průměrná plocha parcel. Významný je zejména podíl pozemků využitých k funkci bydlení. Z tzv. ostatních ploch podléhají ocenění pouze některé, především plochy tvořící jednotný funkční celek se stavbou. Toto vymezení se týká zejména zeleně v zástavbě. Pro potřeby ocenění cenovou mapou bylo ve správním území města lokalizováno celkem skupin obdobných pozemků. Oproti cenové mapě zpracované v roce 2003 to znamená 10 strana z 12

11 nárůst o 76 skupin, neboť celá řada skupin pozemků byla vymezena podrobněji než v předchozí mapě a dále některé skupiny obdobných pozemků vznikly nově s ohledem na investiční rozvoj v území města. Uvedený nárůst je relativní veličinou, neboť na jedné straně jsou v každé aktualizaci cenové mapy vymezovány nové skupiny obdobných pozemků, a na druhé straně jsou některé skupiny v souladu se skutečným rozvojem území slučovány. Podkladem byla nově vydaná územní rozhodnutí a Digitální mapa města Brna, která umožnila podrobnější vymezení celé řady pozemků. Z uvedeného počtu obdobných skupin pozemků bylo oceněno 79,6 % skupin, tj (v předchozí cenové mapě to bylo 79,3 %. Relativně tedy došlo k poklesu počtu oceněných skupin pozemků, a to vzhledem k jejich zvýšenému počtu celkem). Znamená to, že v těchto skupinách obdobných pozemků byla uplatněna sjednaná prodejní cena pozemku, nebo došlo k ocenění na základě porovnání. Uvedený pokles není stejně jako v minulosti nárůst celkově významný. Nově byly oceněny v převážné většině skupiny parcel odpovídající nově vydaným územním rozhodnutím, nebo skupiny parcel odpovídajících rozvojovým plochám určeným územním plánem pro bydlení. Dále byly podrobně vyčleněny pozemky zastavěné většími skupinami garáží. Proti tomu stojí výše uvedený údaj o celkovém nárůstu 76 skupin obdobných pozemků, tedy o více než 3,1 %. Dle zkušeností z jiných měst, která disponují cenovými mapami, zpomalení meziročních nárůstů oceněných skupin obdobných pozemků je obvyklé vzhledem k celkovému stabilnímu rozvoji jednotlivých území. Ke změnám oceňovaných skupin pozemků došlo na těchto mapových listech: Číslo mapového listu Počet skupin pozemků se změnou ceny Číslo mapového listu Počet skupin pozemků se změnou ceny Číslo mapového listu Počet skupin pozemků se změnou ceny Celkově došlo v aktualizované cenové mapě ke změně ceny u 222 skupin obdobných pozemků. Mapa rozložení cen je zveřejněna na webových stránkách Rozpětí cen pozemků na území města Brna jako celku, uvedených v cenové mapě, je od 70,- do ,- Kč/m strana z 12

12 9. POPIS POSTUPU ZPRACOVÁNÍ Příloha 9.1. Metodika Cenová mapa věrohodným způsobem postihuje diference mezi cenami pozemků v obcích a umožňuje jednoduché zjišťování cen jednotlivých pozemků. Počet obchodních transakcí s nemovitostmi, a tedy i s pozemky je v Brně trvale stabilizovaný a tomu odpovídá i rozsah zdrojových údajů pro tvorbu cenové mapy. Vzhledem k tomu, že tato aktualizovaná cenová mapa je již sedmou v pořadí, bylo možno pracovat při její tvorbě s časovou řadou sjednaných cen ve městě, jakož i doplnit systematicky vytvářenou databanku sjednaných cen pozemků pro účely porovnání obdobných pozemků. Základem cenové mapy jsou konkrétní sjednané ceny stavebních pozemků (dále pozemků) obsažené ve smlouvách. Dále byl při zpracování cenové mapy proveden rozbor pozemků z hlediska jejich charakteristik a sjednaných cen. Ceny těchto pozemků jsou dále porovnávány s podobnými pozemky podle 10 odst. 3 zákona č. 151/1997 Sb. V cenové mapě jsou graficky vymezeny obdobné pozemky ( 10 odst. 2). Pozemky jsou navzájem porovnatelné podle účelu užití, polohy na území města a stavební vybavenosti. Takto vymezené pozemky jsou oceněny porovnáním se sjednanými cenami obdobných pozemků na základě zpracovaného rozboru. Pozemky, u nichž nelze provést porovnání s obdobnými pozemky, zůstávají v cenové mapě neoceněny a pro ocenění se využijí jiná ustanovení vyhlášky. V Brně zůstávají cenovou mapou zpravidla neoceněny pozemky veřejné správy, tzn. školství, kultury, zdravotnictví, bezpečnosti, obrany, komunikací a dalšího technického vybavení. Vesměs jde o pozemky s omezenou obchodovatelností Charakteristiky porovnávaných pozemků U pozemků, kde byla zjištěna sjednaná cena a které slouží pro porovnání s obdobnými v mapě oceňovanými pozemky, byly zjišťovány především následující parametry: - srovnatelná obec (zde pouze Brno) - cena pozemku a jeho velikost - účel užití - poloha - stavební vybavenost - dostupná infrastruktura - omezující faktory, např. stavební uzávěra - pásmo ochrany - nadměrná hlučnost - nesoulad s územním plánem, tj. omezená využitelnost a komplikace při obchodovatelnosti. Zvláštní důraz byl kladen na přesné vymezení pozemků, které se vyznačují shodným účelem užití. Proto byla graficky vyznačená území rozčleněna do menších celků, aby byla postižena homogenita funkčního vymezení skupin pozemků. Všechny údaje o sjednaných cenách byly získány z realizovaných kupních smluv o prodeji pozemků uložených ve Sbírkách listin na Katastrálním úřadě pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-město. 12 strana z 12

( 2 0 1 2 / 2 013) Textová část

( 2 0 1 2 / 2 013) Textová část CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE ( 2 0 1 2 / 2 013) Textová část 1. Úvod Cenová mapa je zpracována podle 10 zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpůjčku V souladu s ustanovením 39, odstavec 1, z.č. 128/2000 Sb.,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpůjčku V souladu s ustanovením 39, odstavec 1, z.č. 128/2000 Sb.,

Více

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/035 konané dne 1. 9. 2015

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/035 konané dne 1. 9. 2015 Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/035 konané dne 1. 9. 2015 Navržený program jednání: 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Návrh Jednotných hodnotících kritérií a dalších

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 69/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 69/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 69/15 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4208 - orná půda, LV číslo 103, katastrální území Tuřany, obec Brno, okres Brno-město a ocenění jednotlivých

Více

Znalecký posudek. č. 842-1/2016. parcely č. 3044, 3051 dle KN, LV č. 943, obec Brno, katastrální území Chrlice, okres Brno-město. O ceně nemovitostí:

Znalecký posudek. č. 842-1/2016. parcely č. 3044, 3051 dle KN, LV č. 943, obec Brno, katastrální území Chrlice, okres Brno-město. O ceně nemovitostí: Znalecký posudek č. 842-1/2016 O ceně nemovitostí: Objednavatel: Účel: Speciální požadavky zadavatele: Vypracoval: parcely č. 3044, 3051 dle KN, LV č. 943, obec Brno, katastrální území Chrlice, okres Brno-město

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11473-943/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11473-943/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA Č. 9

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA Č. 9 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA Č. 9 TEXTOVÁ ČÁST Znění účinné od 1. 1. 2012 Strana 1 (celkem 19) OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O CENOVÉ MAPĚ... 3 1.2 VZTAH CENOVÉ MAPY K

Více

HZS JMK, územní odbor Brno-město 20. ledna 2016 ZPRÁVA O ČINNOSTI. Hasičského záchranného sboru na území města Brna za IV.

HZS JMK, územní odbor Brno-město 20. ledna 2016 ZPRÁVA O ČINNOSTI. Hasičského záchranného sboru na území města Brna za IV. ZPRÁVA O ČINNOSTI Hasičského záchranného sboru na území města Brna za IV. čtvrtletí 2015 Vážený pane primátore, vážení zastupitelé, dle článku 5., Jednacího řádu Zastupitelstva města Brna, Vám předkládám

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11040-510/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11040-510/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8583-83/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8583-83/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA Č. 10

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA Č. 10 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA Č. 10 TEXTOVÁ ČÁST Znění účinné od 1. 1. 2014 Strana 1 (celkem 19) OBSAH 1 ÚVOD...3 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O CENOVÉ MAPĚ... 3 1.2 VZTAH CENOVÉ MAPY K

Více

M a g i s t r á t m ě s t a B r n a. V Y H L Á Š K A č. 17/2000,

M a g i s t r á t m ě s t a B r n a. V Y H L Á Š K A č. 17/2000, 2 M a g i s t r á t m ě s t a B r n a V Y H L Á Š K A č 17/2000, kterou se mění a doplňuje vyhláška č 16/1994 o závazných částech Územního plánu města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek Rada města Brna

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12521-1991/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12521-1991/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11377-847/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11377-847/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

7. cenová mapa stavebních pozemků statutárního města MOSTU

7. cenová mapa stavebních pozemků statutárního města MOSTU 7. cenová mapa stavebních pozemků statutárního města MOSTU Objednatel Statutární město Most Zhotovitel Ing. Vladimír Bajer, Ing. Jiří Lokaj Aktualizace 2015 O B S A H : 1. Obecná část 3 1.1 Charakteristika

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8849-349/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8849-349/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 173 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 332, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 173 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 332, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 173 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 332, O B S A H : 441. Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) Strana 7422 Sbírka

Více

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ Č. 9

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ Č. 9 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA Č. 9 TEXTOVÁ ČÁST Znění účinné od 1. 1. 2012 Strana 1 (celkem 19) OBSAH 1 ÚVOD...3 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O CENOVÉ MAPĚ... 3 1.2 VZTAH CENOVÉ MAPY K ÚZEMNÍMU

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11352-822/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11352-822/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 122řř-176ř/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 122řř-176ř/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10980-68/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10980-68/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 05548/14-027 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10980-68/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: ideální 1/2 pozemků p.č. 3517/16, 3517/22 a 3517/25 trvalý

Více

Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna U S N E S E N Í. zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/030 konaného ve dnech 4.-5.

Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna U S N E S E N Í. zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/030 konaného ve dnech 4.-5. Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna U S N E S E N Í zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/030 konaného ve dnech 4.-5. září 2001 Program 4. 9. 2001 1. Schválení mandátové komise 2. Schválení

Více

Znalecký posudek č.4569 78/2014 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY

Znalecký posudek č.4569 78/2014 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY Obec: Nová Ves v Horách Znalecký posudek č.4569 78/2014 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY Nemovitost: pozemky na LV č.1 v k.ú.nová Ves v Horách pozemky na LV č.1 v k.ú.mikulovice v Krušných horách

Více

Informace o doporučeném programu zasedání ZMB č. Z6/027. konaného dne 1. 10. 2013

Informace o doporučeném programu zasedání ZMB č. Z6/027. konaného dne 1. 10. 2013 Informace o doporučeném programu zasedání ZMB č. Z6/027 konaného dne 1. 10. 2013 1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 2. Dotazy, připomínky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11721-1191/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11721-1191/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8953-453/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8953-453/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 613-68/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 613-68/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 613-68/14 o ceně nemovitých věcí pozemků ve zjednodušené evidenci parc. č. 216 a 407/4, vč. příslušenství, zapsaných na LV č. 366 v katastrálním území Hnojice, obec Hnojice, okres Olomouc

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11921-1391/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11921-1391/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM Příloha č. 2 MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM Odbor rozvoje města Vyřizuje: Mgr. Adamčík / tel.:475271624 ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Územní studie Všebořice Z3-21 a P3-24

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence CET 21 spol. s r.o. IČ: 45800456 Kříženeckého nám. 1078/5 152 00 Praha 5 Česká republika Sp. zn./ldent.: 2011/719/sve/CET Č.j.: sve/2656/2011 Zasedání Rady č. 15-2011 / poř.č.: 2 Rozhodnutí o udělení licence

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9685-1185/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9685-1185/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor Hlinky 41/104, 603 00 Brno. pro účely provedení exekuce prodejem nemovitostí. Ing. Gabriela Michalcová, Ph.D.

Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor Hlinky 41/104, 603 00 Brno. pro účely provedení exekuce prodejem nemovitostí. Ing. Gabriela Michalcová, Ph.D. Z N A L E C K Ý číslo: 4779 50 / 13 P O S U D E K o obvyklé ceně objektu k bydlení č.p.33 na pozemku p.č.st.60 s příslušenstvím a pozemkem p.č.st.60, v k.ú. Hartvíkovice, obec Hartvíkovice, kraj Vysočina

Více

Město Brno ------------------- VYHLÁŠKA č.2/1991. o místních poplatcích ČLÁNEK I 1

Město Brno ------------------- VYHLÁŠKA č.2/1991. o místních poplatcích ČLÁNEK I 1 Město Brno ------------------- VYHLÁŠKA č.2/1991 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém zasedání konaném dne 27. 3. 1991 podle zákona č. 367/1990 Sb. o obcích a v souladu s ustanovením

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12393-1863/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12393-1863/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) Citace: 441/2013 Sb. Částka: 173/2013 Sb. Na straně (od-do):

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12323-17ř3/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12323-17ř3/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12675-2145/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12675-2145/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12546-2016/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12546-2016/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 441/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 441/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 441/2013 Sb. Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) Ze dne 17.12.2013 Částka 173/2013 Účinnost od 01.01.2014 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-441

Více

číslo: 5953 8 / 16 Výtisk č. 2 Vlastník nemovitostí dle KN: Míchov 13, 592 42 Věcov Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor Hlinky 41/104, 603 00 Brno

číslo: 5953 8 / 16 Výtisk č. 2 Vlastník nemovitostí dle KN: Míchov 13, 592 42 Věcov Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor Hlinky 41/104, 603 00 Brno Výtisk č. 2 Z N A L E C K Ý číslo: 5953 8 / 16 P O S U D E K o obvyklé ceně pozemku p.č. st. 18, jehož součástí je rodinný dům č.p. 12 a pozemku p.č. 43, včetně příslušenství, situováno v k.ú. Míchov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13364-478/2016

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13364-478/2016 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9379-879/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9379-879/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: řř46-1446/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: řř46-1446/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10017-1517/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10017-1517/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 122Ř2-1752/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 122Ř2-1752/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

POSUDEK Č. o obvyklé ceně

POSUDEK Č. o obvyklé ceně ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1648/2014 o obvyklé ceně podílu id. ¼ pozemku parc.č. 3298 orná půda v kat. úz. Újezd u Brna, obec Újezd u Brna, okres Brno-venkov Nemovitost je zapsána na listu vlastnictví č. 3079

Více

Znalecký posudek č. 50/3171/2015

Znalecký posudek č. 50/3171/2015 Znalecký posudek č. 50/3171/2015 Objednatel posudku: Ing. Borek Placr insolvenční správce nábřeží Dukelských hrdinů 561 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Účel posudku: Zjištění ceny obvyklé nemovitostí zapsaných

Více

PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY

PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY VENKOVA PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014 Na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1495/13 ze dne 16. 12. 2013, kterým

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10233-1733/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10233-1733/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpůjčku V souladu s ustanovením 39, odstavec 1, z.č. 128/2000 Sb.,

Více

Vyhodnocení dopravního průzkumu na lince 59 Chrlice Komárov

Vyhodnocení dopravního průzkumu na lince 59 Chrlice Komárov Dopravní podnik města Brna, a.s. 656 46 Brno, Hlinky 151 Vyhodnocení dopravního průzkumu na lince 59 Chrlice Komárov Tento dokument je výhradně duševním vlastnictvím DPMB, a.s. Jakékoliv další využití

Více

SEZNAM MAPOVÝCH ZNAČEK MAPY SM5

SEZNAM MAPOVÝCH ZNAČEK MAPY SM5 SEZNAM MAPOVÝCH ZNAČEK MAPY SM5 MAPOVÉ ZNAČKY KATASTRÁLNÍ SLOŽKY Mapová značka Předmět Poznámka BODY BODOVÝCH POLÍ HRANICE PARCEL Bod polohového bodového pole (včetně přidruženého bodu) Bod tíhového bodového

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10209-1709/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10209-1709/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1439 09/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1439 09/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1439 09/09 o stanovení obvyklé ceny pozemku katastru nemovitostí parcela č. 501 orná půda v katastrálním území a v obci Libníč evidované u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální

Více

Plán kontrol přenesené a samostatné působnosti městských částí města Brna na II. pololetí 2016

Plán kontrol přenesené a samostatné působnosti městských částí města Brna na II. pololetí 2016 Plán kontrol přenesené a samostatné působnosti městských částí města Brna na II. pololetí 2016 Termín kontroly Červenec Kontrolovaná městská část Kontrolující odbor působnost Brno-Bosonohy OVV Brno-Medlánky

Více

Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov http://www.spucr.cz. Metodický návod k provádění pozemkových úprav

Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov http://www.spucr.cz. Metodický návod k provádění pozemkových úprav Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov http://www.spucr.cz Č.j. 10747/2010-13300 Metodický návod k provádění pozemkových úprav Schvalovatel: Ing. Svatava Maradová, MBA, ústřední

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13025-13ř/2016

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13025-13ř/2016 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Vlastník nemovitých věcí dle LV: SJM Daňo Vincent a Daňová Magdalena Marie Pujmanové 1765/8, 568 02 Svitavy

Vlastník nemovitých věcí dle LV: SJM Daňo Vincent a Daňová Magdalena Marie Pujmanové 1765/8, 568 02 Svitavy Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo: 5768-47 / 15 o obvyklé ceně bytové jednotky č. 1765/6 v bytovém domě č.p. 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 a 1767 situovaném na pozemku p.čst. 2257, ul. Marie Pujmanové

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

Znalecký posudek č. 5695-077/15

Znalecký posudek č. 5695-077/15 Znalecký posudek č. 5695-077/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 713, jehož součástí je stavba garáže bez č.p./č.e., v obci Újezdeček, katastrální území Újezdeček, zapsaného u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 139114613

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 139114613 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 139114613 NEMOVITOST: o ceně byt.jedn. č.2856/312 včetně podílu 415/84079 na budově č.p.2856 a pozemku p.č.834 v obci Praha, k.ú.žižkov, okres Hlavní město Praha Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7305-ř77/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7305-ř77/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Změna č. 7. územního plánu obce Jirny. Odůvodnění

Změna č. 7. územního plánu obce Jirny. Odůvodnění Změna č. 7 územního plánu obce Jirny Odůvodnění Pořizovatel: OÚ OBCE JIRNY Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: Ing. Renata Perglerová Zpracovatel změny č. 7: Ing. arch. Jiří Danda, č. aut.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 688/2011 Ocenění pozemků parc.č. 1279/4 o výměře 4587 m2 (trvalý travní porost) a parc.č. 1279/14 o výměře 1920 m2 (trvalý travní porost). Uvedené nemovitosti

Více

Obec: VŠELIBICE. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha

Obec: VŠELIBICE. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 27 Obec: VŠELIBICE Kód obce 564532 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha Základní ekonomické údaje Míra nezaměstnanosti:

Více

Vaše č. j.: Ze dne: Vyřizuje: Ing. Zajíčková Lenka Tel:

Vaše č. j.: Ze dne: Vyřizuje: Ing. Zajíčková Lenka Tel: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Katastrální pracoviště Brno-město Moravské náměstí 1, 601 51 Brno tel.: 542 521 111, fax: 542 521 302, e-mail: kp.brnomesto@cuzk.cz, ID dat. schránky: 4jyieak Dle

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

OCEŇOVÁNÍ POZEMKŮ PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ

OCEŇOVÁNÍ POZEMKŮ PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ OCEŇOVÁNÍ POZEMKŮ PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ 1 J A K U B H A N Á K Určení zjištěné ceny pozemku: východiska právní úprava 9 až 13 ZOM 1 až 9, 48a až 53 oceňovací vyhlášky přílohy č. 2 až 7 oceňovací vyhlášky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9137-637/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9137-637/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10208-1708/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10208-1708/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní

Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 25 Obec: SVĚTLÁ POD JEŠTĚDEM Kód obce 564427 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 937 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 13,2 km 2, tj. 1 320 ha Základní ekonomické údaje Míra

Více

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ MĚSTA PROSTĚJOVA č.2

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ MĚSTA PROSTĚJOVA č.2 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ MĚSTA PROSTĚJOVA č.2 Textová část říjen 2003 Obsah: 1. Úvod 2. Skladba a autorizace cenové mapy 3. Instrukce k využívání cenové mapy 4. Stručná charakteristika města 5. Metodika

Více

Odborný posudek č. 0638/001/2016

Odborný posudek č. 0638/001/2016 Odborný posudek č. 0638/001/2016 O ceně rodinného domu č.p. 194, obec Rychnov na Moravě, stojící na pozemku parc. č. 309/1, dále pozemkové parcely 2286/5 zahrada a pozemková parcela č. 2288/2 ostaní plocha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3881-27/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3881-27/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10268-1768/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10268-1768/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 176/2856/2013*ČP.263. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 176/2856/2013*ČP.263. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 176/2856/2013*ČP.263 o ceně nemovitostí - objektu bytového domu se čtyřmi bytovými jednotkami, číslo popisné 263, s příslušenstvím a s venkovními úpravami na cizí stavební parcele

Více

Text, který se ruší, je zvýrazněn šedě, nový text je psán tučně kurzívou.

Text, který se ruší, je zvýrazněn šedě, nový text je psán tučně kurzívou. Text, který se ruší, je zvýrazněn šedě, nový text je psán tučně kurzívou. Návrh změny ZADÁNÍ Územního plánu města Brna O b s a h 1. Důvody pro pořízení nového Územního plánu statutárního města Brna a stanovení

Více

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Znalecký posudek č. 7131-94/2013

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Znalecký posudek č. 7131-94/2013 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI Rodinný dům č.p. 467 na p.č. st. 73, včetně příslušenství, dále včetně pozemků parc. č. st. 73 a 69, v katastrálním území Horní Dlouhá Loučka, obci Dlouhá Loučka Znalecký posudek č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11010-99/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11010-99/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 00484/13-056 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11010-99/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: pozemku p.č. 14288/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož

Více

Znalecký posudek č. 6490-309 / 2015

Znalecký posudek č. 6490-309 / 2015 Znalecký posudek č. 6490-309 / 2015 Rodinný dům č.p. 261 na pozemku p.č. 1467 včetně příslušenství a pozemků p.č. 1467, 1468/1 a 1468/2 a v k.ú. Moravský Písek, v obci Moravský Písek, v okrese Hodonín

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo ZP-5467 NEMOVITOST: OBJEDNATEL : Adresa objednatele: Rodinný dům Božtěšice a rodinný dům Ústí nad Labem EXEKUTORSKÝ ÚŘAD Brno-město, Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor

Více

STANOVENÍ NÁJEMNÉHO PRO POTŘEBY STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA

STANOVENÍ NÁJEMNÉHO PRO POTŘEBY STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA STANOVENÍ NÁJEMNÉHO PRO POTŘEBY STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA Květen 2012 Bytový odbor Magistrátu města Brna strana č.1 Zpracovatelé Ing.Oliver Pospíšil, náměstek primátora města Brna Ing. Tomáš Janas, znalec

Více

Znalecký posudek č. 5711-093/15

Znalecký posudek č. 5711-093/15 Znalecký posudek č. 5711-093/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. st. 28, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 6 a pozemku parc. č. 5, v obci Lašovice, katastrální území Lašovice,

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha

Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 12 Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ Kód obce 561657 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha Základní ekonomické údaje Míra

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 211-56/11

ZNALECKÝ POSUDEK č. 211-56/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 211-56/11 o ceně nemovitosti garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 5257/17, včetně příslušenství a součástí, zapsané na listu vlastnictví č. 1876, v katastrálním území Slezská Ostrava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6995-667/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6995-667/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2547-504/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2547-504/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2547-504/2015 o odhadu ceny obvyklé pozemků parc.č. 3003/121, parc.č. 3703/50, parc.č. 3703/52, parc.č. 3706/12, parc.č. 3706/13, parc.č. 3707/9, parc.č. 3707/12, parc.č. 3708/7,

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 73/2973/2014. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 73/2973/2014. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 73/2973/2014 o ceně nemovitých věcí - bytové jednotky 1 + 1, číslo 14 ve vícebytovém typovém domě, číslo popisné 791 s podílem 37/3049 na společných částech domu a na stavební parcele

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 2013-28

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 2013-28 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 2013-28 NEMOVITOST: Katastrální údaje : Adresa nemovitosti: Bytová jednotka č. 348/13 v obci Mšené-lázně Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Mšené-lázně, k.ú. Mšené-lázně Na Pankráci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11211-92/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11211-92/2016 Přemyslovka 3, 796 01 Prostějov stránka č. 1 Č.j.: 018 EX 01993/09-050 Značka: 137/09DP, 138/09PE ZNALECKÝ POSUDEK č. 11211-92/2016 aktualizace ZP č. 9754-95/2010 ze dne 12.5.2010 o stanovení obvyklé ceny

Více

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ OBEC: NOVÁ ŘÍŠE Základní identifikace řešeného území : Status: Městys částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 591 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 194-6.16

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 194-6.16 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 194-6.16 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č.696, parc.č.704/11, parc.č.717/1 a parc.č.806/54 Vlastníci pozemku: Lubomír Mojžíš, Staré Haltýře 393, 250 73 Přezletice, vlastnictví: podílové,

Více

Územní plán rekreační oblasti vodní nádrže Seč - Změny č.2

Územní plán rekreační oblasti vodní nádrže Seč - Změny č.2 Územní plán rekreační oblasti vodní nádrže Seč - Změny č.2 Zastupitelstvo města Seč, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8623-123/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8623-123/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Maximální jednotková cena za celek: 273 271,70 Kč

Maximální jednotková cena za celek: 273 271,70 Kč ZNALECKÝ POSUDEK č. 9177-677/2014 Chata Kozojedy, okres Praha-východ Výchozí cena (VC): 396 000, Kč Množství (M): 1,00 celek K polohy : 1,00 K vybavení : 1,00 K objektivizační : 1,05 K konstrukce : 1,00

Více