Návrh systému metodické podpory plánování sociálních služeb v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh systému metodické podpory plánování sociálních služeb v ČR"

Transkript

1 Zajištění systému Komunitního plánování sociálních služeb. Projekt Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb. "TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY" Návrh systému metodické podpory plánování sociálních služeb v ČR Zpracovali Ivan Úlehla, Kateřina Slabová, Martina Mirovská 31. července 2007

2 Obsah Návrh systému metodické podpory plánování sociálních služeb Obsah...2 Úvod...3 Poslání Návrhu...3 Zpracování Návrhu...3 Návrh přináší...4 Obecná východiska Návrhu...5 Teze...5 Schéma skladebnosti...5 Národní priority...6 Konstrukce plánu rozvoje sociálních služeb...7 Skladebnost a logika plánování...8 Základní činnosti...8 Struktura...9 Obecní úroveň...9 Krajská úroveň...10 Národní úroveň...12 Metodická podpora...15 Návrh struktury metodického vedení...15 NiK - Národní institut pro komunitní plánování sociálních služeb...15 Metodik plánování sociálních služeb...16 Poskytování metodické podpory...17 Vzdělávání pro plánování sociálních služeb...19 Veřejná zakázka...19 Další vzdělávací programy...19 Náměty k dalšímu řešení...20 Pro plánování...20 Národní priority...20 Záchytný systém...20 Finance...20 Kraje v roce Zákon 108/06 Sb Pro metodickou podporu...22 Systém dnes...22 Legitimace metodické podpory...22 Finance...22 Revize zadání...22 Registr...23 Vzdělávání...23 NiK...23 Standardy...23 Diskuse nad podněty k Návrhu...25 Typy podnětů...25 Klíče k rozhodování...26 Některé alternativy...26 Přílohy Zkušenosti z plánování sociálních služeb v ČR Zkušenosti z Velké Británie Zjištěné potřeby metodického vedení Systémový projekt...34 Systémový projekt v rámci OP LZZ

3 Úvod Poslání Návrhu Tento materiál představuje završení realizace veřejné zakázky Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb. Řeší komplexní systém zajištění metodické podpory procesům plánování sociálních služeb na obecní, krajské a národní úrovni. Je určen zadavateli zakázky (MPSV) jako podklad pro případné další systémové kroky, vedoucí k zajištění stability a funkčnosti celého systému plánování sociálních služeb. Může být využit jako podklad pro vypsání projektu na zajištění systému metodické podpory nebo i pro případné novelizace zákona. Vychází primárně ze zadání veřejné zakázky: Cílem je zajistit metodicky jednotný přístup k plánování sociálních služeb na místní a regionální úrovni a vytvořit jednotný a ucelený systém vzdělávání a metodické podpory pro plánování sociálních služeb. 1 Tento návrh navazuje na zjištění a zkušenosti, získané během realizace zakázky, a je pokračováním jednotlivých dílčích kroků, směřujících k splnění citovaného zadání. Informace o jednotlivých zjištěních a výstupech zakázky lze najít v dosud publikovaných materiálech 2 : 1. Analýza vzdělávacích programů (2005), rozbor přístupu a metod největších vzdělavatelů v oblasti komunitního plánování v České republice. 2. Přehled a analýza průběhu procesů plánování sociálních služeb (2005) 3. Informační materiál o zjištěných příkladech dobré praxe (2005) 4. Vzdělávací program pro krajské metodiky vzdělavatele (leden 2006) 5. Návrh na další metodické vedení (říjen 2006), nultá verze jako první podklad k široké diskusi 6. Vzdělávací program pro plánování rozvoje sociálních služeb (únor 2007), vzdělávací program pro účastníky procesů plánování sociálních služeb 7. Metodiky pro plánování sociálních služeb 3 (únor 2007), materiál, přinášející doporučené, prověřené a funkční postupy pro plánování sociálních služeb 8. Plánování sociálních služeb (únor 2007), krátký výukový film uvádějící do problematiky plánování sociálních služeb 9. Výstupy ze šetření ve vybraných lokalitách (květen 2007), sebrané podněty k otázce dalšího metodického vedení z 12 lokalit ČR Zpracování Návrhu Návrh je koncipován v hranicích zadání veřejné zakázky a v linii již zpracovaných materiálů, které nemůže a ani nechce překročit. Součástí zadání bylo nalezení spolupráce řešitelů s těmi významnými subjekty v oblasti plánování sociálních služeb, které nezískaly tuto veřejnou zakázku. Proto od počátku byli všichni zváni ke spolupráci, připomínkování, osobní účasti na aktivitách tendru. Jmenovitě jde o organizace: Agora CE Praha, CKP Ústí nad Labem a OPS Hradec Králové. Za tuto spolupráci, osobní účast a připomínky jim patří výslovný dík. Tomuto návrhu předcházely dvě verze. 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky, MPSV, únor Vše veřejně dostupné na stránkách 3 Skřičková, Z. a kol., Metodiky pro plánování sociálních služeb, Praha 2007, ISBN

4 První verze tohoto materiálu vznikla již k 30. září 2006 na základě textů uvedených výše a činností, které byly v roce 2005 a 2006 součástí veřejné zakázky. Zohledňovala tedy podněty sebrané v průběhu tří celorepublikových konferencí, asi 30 seminářů v jednotlivých krajích, porad pracovních týmů, vzdělávání krajských metodiků - vzdělavatelů (jehož se účastnilo 75 osob a kde pracoval dvanáctičlenný tým lektorů) a vzdělávání účastníků procesů plánování, které proběhlo ve všech krajích (zúčastnilo se ho cca 250 osob). Důležitým zdrojem podnětů byla jednání se zástupci všech krajů. Dále bylo použito shrnutí a uspořádání podnětů ze zahraničí (zkušenosti, odborná literatura Velká Británie, zprostředkované Johnem Warwickem), viz přílohy. Druhá verze byla zpracována k 31. květnu 2007 na základě výstupů z rozsáhlého sběru podnětů k první verzi. Ta byla široce diskutována týmem řešitelů zakázky (tj. členy koordinačního projektového týmu, zpracovateli obou vzdělávacích programů, členy lektorského týmu), zástupci MPSV a odborníky z organizací, které se zabývají plánováním sociálních služeb. Byly využity připomínky od krajských metodiků vzdělavatelů a od zainteresované veřejnosti. Byly zapracovány vybrané podněty ze seminářů k tomuto návrhu, které proběhly ve všech krajích ČR (rozprava k podnětům a diskusím viz Přílohy). Druhá verze také zohledňovala závěry průzkumu zájmu a potřeby specifických forem metodické podpory, uskutečněného ve spolupracujících obcích a regionech, které mají zkušenost s plánování služeb (viz Výstupy ze šetření ve vybraných lokalitách, Sběr komentářů a podnětů k druhé verzi byl završen dvěma semináři řešitelů veřejné zakázky, zástupců MPSV a odborníků výše zmíněných odborných organizací a diskusemi s krajskými metodiky a místními odborníky na seminářích v červnu ve všech krajích republiky. Následovala konečná rozprava řešitelů zakázky a zástupců zadavatele (MPSV). Výsledkem je tento Návrh systému metodické podpory plánování sociálních služeb. V této podobě jej obdrží MPSV - zadavatel veřejné zakázky a bude zveřejněn v webu kpss.cz. Návrh přináší 1. Obecná východiska systému metodické podpory plánování sociálních služeb 2. Skladebnost a logiku systému plánování sociálních služeb 3. Návrh systému metodické podpory 4. Náměty k dalšímu řešení 5. Diskusi nad vyrovnáním podnětů a návrhů 6. Další materiály související s Návrhem v přílohách - 4 -

5 Obecná východiska Návrhu Návrh systému metodické podpory plánování sociálních služeb Navrhovaný model metodického vedení odpovídá aktuální situaci v oblasti sociálních služeb a jejich plánování a je v souladu se základními principy sociální politiky ČR a EU. Proto zde uvádíme teze, schéma skladebnosti, národní priority a konstrukci plánu, odrážející aktuální směry vývoje, které se promítají ze Zákona o sociálních službách (108/2006 Sb.), záměrů a strategie Evropské unie a ČR do oblasti plánování sociálních služeb a tím pádem do oblasti jejich metodické podpory. Teze 1. plány rozvoje sociálních služeb jsou nástrojem reformy těchto služeb 2. plány rozvoje sociálních služeb se zpracovávají metodou komunitního plánování 3. plánování sociálních služeb řeší vyrovnání jejich poptávky a nabídky v situaci, kdy jsou limitované zdroje, ale nejsou limitované požadavky na tyto služby 4. podpora plánování rozvoje sociálních služeb je součástí probíhající reformy sociálních služeb, jejímž cílem je zajištění dostupnosti sociálních služeb, které odpovídají zjištěným skutečným potřebám osob na stanoveném území 5. plánování sociálních služeb probíhá na třech úrovních obecní, krajské a národní, jejichž součinnost a kompatibilitu výstupů je nutno zajistit 6. na všech úrovních se plánování řídí principy komunitního plánování a jednotnou metodikou aplikovanou přiměřeně konkrétním podmínkám 7. systém plánování je skladebný a cirkulární, plány nižší úrovně jsou východisky pro úroveň vyšší a naopak vyšší úrovně definují priority, v jejichž mantinelech se pak pohybují plány nižších úrovní (viz schéma str. 6) 8. systém plánování se řídí principem subsidiarity, tzn. záležitosti jsou prioritně řešeny a rozhodovány na co nejnižší úrovni, co nejblíže konkrétním občanům (s výjimkou záležitostí spadajících výhradně do působnosti vyšší úrovně) 9. plánování rozvoje sociálních služeb a naplňování standardů kvality sociálních služeb jsou neoddělitelné nástroje zvyšování dostupnosti a kvality sociálních služeb 10. metodické vedení a koordinace průběhu prací jsou při plánování služeb dvě odlišné činnosti a ke každé z nich jsou potřebné specifické zkušenosti, znalosti a dovednosti, tzn. také specifické vzdělání 11. při vyhledávání zástupců poskytovatelů sociálních služeb a zástupců osob, kterým jsou sociální služby poskytovány (ve smyslu 95 a 96 zákona o sociálních službách), je nutno používat zastupitelský princip definovaný na obcích i krajích, a to s ohledem na místní podmínky 12. pojem spolupráce, klíčový pojem Zákona o sociálních službách, se musí promítnout do modelu a způsobů poskytování metodického vedení 13. systém metodického vedení zajišťuje a rozvíjí tři typy podpory: a) kolegiální síť vzájemné výměny, informování a zastupování b) metodické vedení a supervizi (případně kontrolu) c) dlouhodobé vzdělávání, kvalifikační i celoživotní Schéma skladebnosti Metodická podpora aby byla účinná navazuje na reálný systém plánování. Zákon o sociálních službách ukládá povinnost plánovat krajům a MPSV. Aby však střednědobé plány rozvoje sociálních služeb pro tak velké územní celky, jako jsou kraje, resp. celá republika, byly smysluplné, - 5 -

6 musí navazovat na plány na úrovni obcí nebo svazků obcí, resp. mikroregionů. Plánuje se tedy na třech na sebe navazujících úrovních obecní, krajské a národní - a i metodická podpora musí existenci těchto úrovní reflektovat a pomáhat řešit skladebnost plánů nižší úrovně pro plán vyšší úrovně. Současné plánování na třech úrovních představuje skladebný a současně cyklický proces, v němž se jednotlivé úrovně navzájem doplňují, skládají a v průběhu času podmiňují. Schéma názorně ukazuje vzájemné vztahy tří úrovní plánování obecní, krajské a národní. Obecní plány skládají krajské plány a krajské pak plán národní. Každá úroveň formuluje své priority, koncepce sociálního rozvoje, indikátory plnění plánu a podobně. Priority tvoří hierarchii, obecní plány vedle svých místně specifických priorit musí zohlednit krajské a národní priority. Krajské plány musí mimo své místně specifické priority zohlednit naplňování priorit národních. Systém pracuje v reálném čase, takže podmínění priorit může nastat až po složení národního plánu. Národní priority Národní priority jsou již dány v Zákoně o sociálních službách ( 2 Základní zásady, odst. 2). Podle něj sociální služby musí: 1. zachovávat lidskou důstojnost 2. vycházet z individuálně určených potřeb osob 3. působit aktivně 4. podporovat rozvoj samostatnosti klientů 5. motivovat klienty k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace 6. posilovat sociální začleňování 7. poskytovat služby v zájmu osob a v náležité kvalitě 8. důsledně zajišťovat dodržování lidských práv a základních svobod. 4 4 Zákon o sociálních službách (108/2006 Sb.) - 6 -

7 To znamená, že plány rozvoje sociálních služeb na všech úrovních musí přispívat k naplňování těchto priorit, a to zřetelnou odpovědí na otázku: Jak to, co plánujeme, přispěje k naplňování národních priorit? Konstrukce plánu rozvoje sociálních služeb Zákon o sociálních službách definuje plán rozvoje sociálních služeb ( 3, odst. h), který lze schematizovat do následujících základních postupových kroků. Východiskem konstrukce plánu rozvoje sociálních služeb je dvojí popis a analýza: 1. popis potřeb jako výsledek procesu aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném území 2. popis dostupných zdrojů sloužící k hledání způsobů uspokojování zjištěných potřeb Na základě analýz těchto popisů a společně s ekonomickým vyhodnocením poskytování služeb vzniknou podklady pro hledání způsobů, jak uspokojovat potřeby osob sociálními službami tak, aby současně byly naplněny cíle reformy sociálních služeb, národní (krajské, obecní) priority a standardy kvality sociálních služeb Toto hledání způsobů je následně podkladem pro strategická rozhodnutí, jak sociální služby rozvíjet, zajišťovat a reformovat. Plán rozvoje služeb pak stanovuje a dojednává povinnosti a úkoly tak, aby bylo jasné, jakými kroky a kdo bude strategii naplňovat. Plán je samozřejmě nutné realizovat, jeho realizaci sledovat a vyhodnocovat. Základní postupové kroky konstrukce plánu rozvoje sociálních služeb současně definují i základní oblasti, do nichž musí mířit metodická podpora

8 Skladebnost a logika plánování Návrh systému metodické podpory plánování sociálních služeb Metodiky pro plánování sociálních služeb přinášejí postupy a obsahy procesů plánování. Návrh systému metodické podpory plánování sociálních služeb staví systém, organizaci a strukturu, jakož i pravidla metodické podpory. Metodická podpora musí navazovat na jednotlivé tři úrovně a na činnosti v nich obsažené. Základní činnosti Plánování rozvoje sociálních služeb musí být na každé ze tří úrovní zajištěno třemi odlišnými soubory činností. Jsou to garance, koordinace a metodická podpora. Garancí se rozumí politické zaštítění procesů plánování a zajištění propojenosti plánování s rozhodováním samosprávy. Koordinace představuje provozní zabezpečení procesů plánování. Zajišťuje průběh plánování služeb, tj. formu a organizaci práce. Organizuje práci účastníků procesů plánování a koordinuje zpracování jejích výstupů, zajišťuje podmínky a zázemí procesů plánování. Procesy plánování viz Mediky pro plánování sociálních služeb. Metodická podpora je ze své podstaty odborným vedením obsahové a metodologické stránky procesů plánování. Poskytuje metodickou pomoc, podporuje používání jednotné metodologie. Doporučuje kroky, postupy a strategie tak, aby procesy plánování byly logické, účelné a vedly k určeným cílům. Jedná se o soubory činností, které musí být dle místních podmínek rozlišeny a zajištěny. Podstatné je, aby byly zřetelně definovány. Tam, kde dojde ke kumulaci těchto činností u méně než tří osob, je nutné, aby tyto osoby velmi dobře rozlišovaly a zveřejňovaly, jakou činnost právě vykonávají. Tyto činnosti představují základ, o který se opírají samotné struktury plánování v daném místě (popis struktur a procesů plánování viz Metodiky pro plánování sociálních služeb) 5. Díky vymezení jednotlivých souborů potřebných činností se zřetelně ukazuje místo metodického vedení v celém systému plánování a jeho návaznost na ostatní činnosti. 5 Skřičková Z. a kol., Metodiky pro plánování sociálních služeb, Praha 2007, ISBN

9 Struktura Obecní úroveň Přestože obce nemají povinnost zpracovávat plány rozvoje sociálních služeb, mají povinnost pečovat o uspokojování potřeb svých občanů (Zákon o obcích 128/2000 Sb., Zákon o hlavním městě Praze 131/2000 Sb.). To odpovídá povinnosti obce zjišťovat potřeby poskytování sociálních služeb a (volně) povinnosti rozvíjet sociální služby na základě aktivního zjišťování potřeb osob, jak je ukládá Zákon o sociálních službách, 108/2006 Sb. ( 94 a 3). Všechny tyto činnosti je nutné organizovat a tedy i plánovat. Obce a jejich plány sociálních služeb jsou základnou pyramidy plánů rozvoje sociálních služeb. Témata sociální péče a sociálních služeb je samozřejmě nutné řešit na úrovni všech, i těch nejmenších obcí, ovšem způsobem, který bude přiměřeně reflektovat jak možnosti obce, tak potřeby osob na jejich území. Pokud se obce rozhodnou plánovat sociální služby, pro kvalitu a efektivitu plánování musí kvalifikovaně zajistit následující soubory činností: 1. garance z řad zastupitelů obce (regionu, svazku obcí) musí být jmenován garant plánování sociálních služeb za politickou reprezentaci obce, nejlépe z řad členů rady. Zajištění garance znamená a) zajištění politické podpory procesům plánování b) zajištění základních podmínek pro plánování, včetně financí c) zajištění souladu rozhodování samosprávy s výstupy plánování sociálních služeb 2. koordinace představuje a) zajištění průběhu a návaznosti procesů plánování sociálních služeb na úrovni obce, tj. zajištění formy a organizace práce, tak aby práce účastníků plánování byla zorganizovaná, produktivní a návazná v jednotlivých činnostech, koordinovaná, zajištěná, atd. b) efektivní realizaci rozhodnutí řídícího orgánu c) koordinaci propojení procesů plánování služeb s činnostmi obce a obecního úřadu d) koordinaci dalších plánů obce z hlediska sociálních služeb e) koordinaci zajištění zdrojů pro trvalé udržení procesů plánování služeb v obci f) koordinaci plánování sociálních služeb a výsledků zavádění standardů kvality sociálních služeb jako dvou neoddělitelných procesů zvyšování kvality a dostupnosti služeb 3. metodická podpora představuje - 9 -

10 a) zajištění obsahu a kvality procesů plánování služeb, tj. odborné vedení, doporučování, co a jakými metodami mají účastníci plánování dělat, aby procesy plánování byly v souladu se základními principy a metodickými doporučeními a aby plánování bylo kvalitní b) posuzování a doporučování, které procesy plánování splňují jednotné metodické principy a které nikoli c) zajištění vzdělávání účastníků plánování d) poskytování metodické pomoci, konzultování problémů e) hodnocení rozhodování o postupech plánování na obci f) podpora sítě místních odborníků a její využívání k získávání a šíření zkušeností. Garance, koordinace a metodická podpora tvoří formální a obsahový základ řízení a rozhodování o plánování služeb v obci, tj. propojení politické, provozní a odborné stránky plánování. Metodická podpora na úrovni obce je v současnosti zajišťována dvěma cestami. Jednak místními odborníky jejich kvalifikaci pro základní obsahové vedení procesů na obecní úrovni představuje Vzdělávací program pro plánování rozvoje sociálních služeb (viz web kpss.cz). Absolventi tohoto programu se stávají místními odborníky a mají své místo v místních strukturách plánování. Druhou cestou je externí metodická podpora, kterou obcím poskytují metodici plánování sociálních služeb (Viz kapitola Metodická podpora). Na obecní úrovni vznikají plány rozvoje sociálních služeb obcí, mikroregionů či svazků obcí metodou komunitního plánování tak, aby byly podkladem pro vytváření krajského plánu rozvoje sociálních služeb. Obecní plán rozvoje sociálních služeb definuje konkrétní kroky k naplnění potřeb lidí v obci, přičemž zohledňuje 1. informace o potřebách občanů, které jsou soustavně sbírány 2. informace o potřebnosti sociálních služeb v obci 3. ostatní již platné plány obce 4. rozvojové plány poskytovatelů a popis sítě a potřeb poskytovatelů 5. výstupy zkoumání, která obec provádí (resp. zadává) za účelem získání dalších relevantních informací 6. priority národní, krajské i vlastní 7. výsledky partnerské spolupráce se všemi zainteresovanými subjekty 8. finanční zdroje a možnosti Krajská úroveň Kraje mají povinnost zpracovávat plány rozvoje sociálních služeb na svém území (Zák. 108/2006 Sb., 95). Metodou zpracování je podle stanoviska MPSV komunitní plánování, které zajišťuje splnění požadavků na procesy plánování, jak je ukládá Zákon o sociálních službách: Kraj 1. zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území, 2. zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou poskytovány sociální služby 3. sleduje a vyhodnocuje plnění plánů rozvoje sociálních služeb za účasti zástupců poskytovatelů sociálních služeb a zástupců osob, kterým jsou sociální služby poskytovány Pro kvalitu a efektivitu plánování musí být na úrovni krajů kvalifikovaně zajištěny následující soubory činností (analogicky obcím):

11 1. garance z řad zastupitelů kraje musí být jmenován garant plánování sociálních služeb za politickou reprezentaci kraje, nejlépe z řad členů rady. Zajištění garance znamená a) zajištění politické podpory procesům plánování b) zajištění základních podmínek pro plánování, včetně financí c) zajištění souladu rozhodování kraje s výstupy plánování sociálních služeb d) zajištění spolupráce s obcemi 2. koordinace představuje a) zajištění průběhu a návaznosti procesů plánování sociálních služeb na úrovni kraje b) zajištění efektivní realizace rozhodnutí řídícího orgánu c) zajištění propojení procesů plánování služeb na úrovni kraje a na úrovni obcí d) koordinaci dalších plánů kraje z hlediska sociálních služeb e) koordinaci zajištění zdrojů pro trvalé udržení procesů plánování služeb na úrovni kraje f) koordinaci plánování sociálních služeb a inspekcí zavádění standardů kvality sociálních služeb jako dvou neoddělitelných procesů zvyšování kvality a dostupnosti služeb 3. metodická podpora představuje a) zajištění obsahu a kvality procesů plánování služeb, tj. odborné vedení, doporučování, co a jakými metodami mají účastníci plánování dělat, tak aby procesy plánování byly v souladu se základními principy a metodickými doporučeními a aby plánování bylo kvalitní b) posuzování a doporučování, které procesy plánování splňují metodické principy a které nikoli c) zajištění metodické pomoci, konzultace při řešení problémů a těžkostí, supervize a metodická podpora procesů plánování služeb na úrovni kraje d) zajištění odborného vedení, metodické podpory, kontroly kvality, supervize pro účastníky plánování služeb v obcích e) podporu spolupráce kraje a obcí i obcí navzájem f) zajištění vzdělávání účastníkům procesů plánování sociálních služeb v obcích i na kraji g) shromažďování a šíření informací o zkušenostech a trendech v plánování sociálních služeb h) hodnocení rozhodování o postupech plánování na kraji i) udržování sítě metodiků na úrovni krajů a její využívání k získávání a šíření zkušeností a informací. Garance, koordinace a metodická podpora tvoří formální a obsahový základ řízení plánování služeb v kraji, tj. propojení politické, provozní a odborné stránky plánování. Na krajské úrovni vznikají střednědobé plány rozvoje sociálních služeb krajů, které jsou součástí žádosti o poskytnutí dotace na příslušné následující rozpočtové období. Kraj, má-li dostát své povinnosti kvalitně, nutně musí podporovat komunitní plánování sociálních služeb v obcích a aktivně spolupracovat s jeho účastníky. Krajský střednědobý plán rozvoje sociálních služeb definuje konkrétní kroky k naplnění zjištěných potřeb, přičemž zohledňuje: 1. informace o potřebách občanů, které jsou soustavně sbírány 2. ostatní již platné plány kraje 3. plány rozvoje sociálních služeb obcí, které syntetizuje 4. další informace, které kraj sbírá a jimiž doplňuje informace získané z plánů obcí 5. výstupy zkoumání, která kraj provádí (resp. zadává) za účelem získání relevantních informací 6. formulované priority národní i vlastní

12 7. strategické záměry rozvoje národní i krajské 8. spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty 9. finanční zdroje a možnosti Národní úroveň Návrh systému metodické podpory plánování sociálních služeb Podle Zákona o sociálních službách (Zák. 108/2006, 96) má MPSV povinnost zpracovávat střednědobý národní plán rozvoje sociálních služeb za účasti krajů, zástupců poskytovatelů sociálních služeb a zástupců osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, a spolupracovat s Ministerstvem vnitra při optimalizaci dostupnosti místních veřejných služeb. Aby mohlo dostát této své povinnosti, musí aktivně podporovat kvalitu procesů plánování služeb v krajích, protože národní plán rozvoje sociálních služeb vychází z krajských plánů, které syntetizuje a doplňuje. Analogicky obecní a krajské úrovni musí být i na národní úrovni kvalifikovaně zajištěny následující soubory činností (což znamená, že činnosti politické garance, koordinace procesů a odborného vedení jsou odděleny): 1. garance jako zpracovatel národního plánu rozvoje sociálních služeb je zákonem určeno MPSV. V rámci této instituce musí být určen garant, který za splnění tohoto úkolu zodpovídá a je identifikovaným partnerem pro jednání s kraji a obcemi 2. koordinace subjektem, zodpovědným za koordinaci, je na národní úrovni MPSV, jehož úkolem tudíž je a) koordinovat zpracování národního plánu rozvoje sociálních služeb s ostatními strategickými a rozvojovými plány na národní úrovni b) koordinovat spolupráci MPSV a krajů c) koordinovat propojení procesů plánování služeb mezi kraji d) zajišťovat zdroje pro trvalé udržení procesů plánování služeb, včetně jejich metodického vedení e) koordinovat plánování sociálních služeb a zavádění standardů kvality sociálních služeb jako dva neoddělitelné nástroje zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb f) koordinuje spolupráci s Ministerstvem vnitra při optimalizaci dostupnosti místních veřejných služeb 3. metodická podpora - analogicky ostatním úrovním je metodická podpora oddělenou činností od koordinace, subjekt zajišťující metodickou podporu na národní úrovni musí být tedy zřetelně vymezen vůči MPSV. Metodická podpora představuje a) podporu a rozvoj metody komunitního plánování jako nástroje zvyšování kvality a dostupnosti veřejných služeb, včetně služeb sociálních b) tvorbu, rozvoj, ověřování a aktualizaci jednotných metodik střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb pro všechny tři úrovně c) zajištění úzké provázanosti metodických a legislativních kroků a opatření d) vytvoření a podporu odborného diskusního fóra, šíření povědomí o plánování sociálních služeb v odborné sféře (střední odborné, vyšší odborné a vysoké školy, odborná veřejnost) e) realizaci vlastních výzkumů, monitoring procesů plánování sociálních služeb, sběr příkladů dobré praxe f) poskytování jednotného metodického vedení, tj. podporu užívání jednotných ověřených metodik s přihlédnutím k specifickým podmínkám dané lokality g) posuzování a doporučování, které procesy plánování splňují metodické principy a které nikoli, kontrolu metodické správnosti postupů

13 h) odborné vedení, metodickou pomoc, supervizi pro účastníky plánování služeb na všech úrovních i) stanovování vzdělávacích kvalifikačních požadavků na metodiky plánování sociálních služeb j) metodickou podporu a vedení, konzultace, supervize a vzdělávání metodikům působícím na krajské a obecní úrovni, včetně podpory získávání praktických zkušeností k) podporu týmové práce metodiků l) podporu sítě kontaktů a předávání zkušeností mezi plánujícími obcemi a kraji (pravidelná setkávání na horizontální úrovni) m) příprava vzdělávacích programů pro garanty, koordinátory, metodiky a účastníky procesů plánování na všech úrovních, zajištění aktualizací základních vzdělávacích programů n) nezávislé hodnocení vzdělávacích programů v oblasti plánování sociálních služeb o) formulaci a realizaci národní strategie vzdělávání pro plánování sociálních služeb p) správu centrální webové stránky pro plánování služeb, poskytování a šíření informací o plánování sociálních služeb, vyhledávání inspirujících zkušeností ze zahraničí q) informování všech obcí o aktuální situaci a změnách v legislativě a vůbec na poli sociálních služeb r) vedení a správu registru metodiků s) spolupráci na propojování plánování se zaváděním standardů kvality sociálních služeb t) spolupráci s kontrolou indikátorů kvality sociálních služeb MPSV pak zaujímá iniciativní úlohu, analogicky úloze krajského úřadu vůči kraji, a má-li dostát své povinnosti kvalitně, nutně musí podporovat komunitní plánování krajů i obcí a musí spolupracovat s účastníky plánování služeb na všech úrovních. MPSV musí zajistit vybudování funkčního systému plánování sociálních služeb a soustavně vytvářet prostředí a podmínky pro jeho fungování. Jeho úkolem tudíž je: 1. připravovat návrhy zákonů (příp. jejich novelizace) a vyhlášek (i v oblasti plánování sociálních služeb), 2. stanovovat národní priority a promítat je do dotační politiky, 3. nastavit systém financování sociálních služeb tak, aby byly poskytovány finance na realizaci opatření, která jsou navržena v obecních a krajských plánech, podle jednotných a transparentních pravidel, 4. dlouhodobě systematicky spolupracovat s kraji při zpracovávání krajských střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb, poskytovat krajům vodítka pro jejich zpracování, konzultovat s představiteli krajů a zaměstnanci KÚ postupy při přípravě krajských plánů a jejich očekávané výstupy, zprostředkovávat informace a setkání mezi kraji, KÚ a MPSV, 5. zpracovávat národní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb za účasti krajů, zástupců poskytovatelů sociálních služeb a zástupců osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, 6. podporovat vytváření a naplňování kritérií kvality plánování sociálních služeb, vytvořit potřebné kontrolní mechanismy 7. finančně podporovat zpracování střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb na úrovni krajů i obcí (také viz 104 zák. č. 108/2006 Sb.), a to i prostřednictvím Strukturálních fondů a dalších programů Evropského společenství, 8. podporovat zvyšování odbornosti v oblasti plánování sociálních služeb (vzdělávání, metodiky, předávání zkušeností...), 9. poskytovat odborné konzultace a metodickou podporu pro plánování sociálních služeb krajům a obcím, vydávat metodická doporučení,

14 10. šířit informace o plánování sociálních služeb v ČR, zajišťovat informovanost o plánování sociálních služeb mezi úředníky státní správy

15 Metodická podpora Návrh systému metodické podpory plánování sociálních služeb Každý ze tří souborů činností vyjmenovaných v předchozí kapitole garance, koordinace a metodická podpora - vyžaduje specifickou kvalifikaci a průběžnou metodickou podporu. Systém metodické podpory musí tedy zajistit vzdělávání a podporu pro výkon všech činností na všech úrovních tak, aby systém plánování sociálních služeb mohl efektivně fungovat. Jako základ metodické podpory procesu plánování byly dosud vypracovány jednotné metodiky a další podpůrné podklady (viz úvod Návrhu), které popisují postupy plánování. Ve formulaci a aktualizaci dílčích metodik pro jednotlivé činnosti bude nutno soustavně pokračovat. Výše popsaný systém plánování ukazuje, jak na sebe navazují jednotlivé úrovně a jaké činnosti je potřeba zajistit pro jeho fungování. Návrh na systém metodické podpory plánování přináší pravidla a návrhy strategických opatření, jak vytvořit prostředí, které bude popsané postupy podporovat, rozvíjet a aktualizovat. Návrh struktury metodického vedení NiK - Národní institut pro komunitní plánování sociálních služeb NiK (Národní institut pro komunitní plánování sociálních služeb) je termín, kterým zatím pracovně označujeme subjekt pověřený zajišťováním metodického vedení na národní úrovni. Jeho posláním je zastřešovat odborně plánování sociálních služeb. Odborná šíře a množství činností, které musí být v oblasti metodického vedení na národní úrovni souvisle zajišťovány, a zároveň požadavek zajistit jednotný přístup a vybudovat ucelený a jednotný systém metodického vedení vyžadují, aby byl tento úkol svěřen samostatnému subjektu s jasně vymezeným postavením vůči národnímu garantovi a koordinátorovi a v tomto kontextu zadavateli úkolu (tj. MPSV). Toto oddělení navrhujeme na základě požadavků té odborné veřejnosti, která vyjadřuje potřebu přispět zmnožením odpovědných subjektů na národní úrovni k větší pružnosti, diferenciaci a tím ke zvýšení kvality řešení otázek plánování. Má-li na jedné straně být jednotná metodika plánování, měla by být na druhé straně pojistka pro její revize a zlepšování. Dalším důvodem je oddělení koordinační (výkonné) stránky od metodické i na národní úrovni. Jestliže MPSV (mimo jiné) přísluší koordinační činnosti, pak NiK převezme činnosti metodické. Posláním NiKu bude rozvíjet a podporovat jednotné metodické postupy v oblasti plánování sociálních služeb, zajišťovat dodržování základních principů, zajišťovat kvalitu plánovacích procesů a skladebnosti plánů z nižších úrovní do plánů vyšších úrovní a garantovat jednotný systém poskytování metodické podpory a vedení na všech úrovních plánování. Konkrétní náplň jeho činnosti je popsána v předchozí kapitole Systém plánování sociálních služeb, v podkapitole Národní úroveň, odst. 3. Vznik NiKu Možné varianty institucionálního zajištění metodického vedení na národní úrovni jsou otevřené, zatím se rýsují například následující možnosti: 1. MPSV se ujme této role samo, nebo zřídí novou právní osobu 2. vznikne sdružení právnických osob dle Občanského zákoníku (např. MPSV, asociace krajů, svaz měst a obcí, významné organizace v oblasti kpss a další) 3. vznikne občanské sdružení, sdružující různé subjekty, které se věnují metodické práci v oblasti plánování sociálních služeb (samostatní metodici, sdružení metodiků, firmy a společnosti, poskytující odborný servis) 4. MPSV ve výběrovém řízení vybere předem určený počet osob na předem dané období

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Zapojování veřejnosti, nástroj pro správu věcí veřejných

Zapojování veřejnosti, nástroj pro správu věcí veřejných CpKP střední Morava Palackého 1446/30, 750 02 Přerov tel.: (+420) 581 210 502 stredni.morava@cpkp.cz Kanceláře CpKP střední Morava: CpKP střední Čechy Kancelář Praha: Vodičkova 36, 116 02 Praha 1 tel.:

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018

AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 Obsah Úvod... 1 VIZE... 5 Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020... 6 Cílový stav v roce 2018: zavedení legislativních změn do praxe... 7 Část

Více

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal - 1 - Obsah Cíl:... 3 Používané pojmy a zkratky... 3 I. Výchozí principy

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb Daniel Rosecký Pavla Oriniaková OBSAH: 1. Úvod... 4 1.1. Co to je komunitní plánování?... 4 1.2. Co to je komunitní plánování sociálních služeb?... 4 1.3. Důvody pro zapojení veřejnosti do přípravy plánovacích

Více

Návrh koncepce celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a výchovy k lidským právům

Návrh koncepce celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a výchovy k lidským právům Stránka č. 1 z 11 Tato stránka byla vytištěna 10:33:39 ze serveru www.mpsv.cz Zpět na původní stránku Návrh koncepce celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a výchovy k lidským právům Článek z kategorie:

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

Kvalita dalšího vzdělávání

Kvalita dalšího vzdělávání Název klíčové aktivity: Kvalita dalšího vzdělávání Koncepční část Materiál pro analyticko koncepční studii IPN KONCEPT Jméno hlavního metodika: Mgr. Klára Bezděková Jména spolupracujících autorů: Mgr.

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Cíl materiálu... 1 Úvod do problematiky... 1 Cíle reformy a modernizace

Více

Působení politiky sociálních služeb na kulturu poskytování osobních sociálních služeb ve vybrané OSS

Působení politiky sociálních služeb na kulturu poskytování osobních sociálních služeb ve vybrané OSS Působení politiky sociálních služeb na kulturu poskytování osobních sociálních služeb ve vybrané OSS Zpráva z první fáze výzkumu Libor Musil Olga Hubíková Kateřina Kubalčíková Jana Havlíková VÚPSV Praha

Více

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík Metodika přípravy poradců uživatelů sociálních služeb Jan Michalík Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jan Michalík, Jaroslava Jesenská, Jiří Vencl, 2007 IER,

Více

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více