Návrh systému metodické podpory plánování sociálních služeb v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh systému metodické podpory plánování sociálních služeb v ČR"

Transkript

1 Zajištění systému Komunitního plánování sociálních služeb. Projekt Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb. "TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY" Návrh systému metodické podpory plánování sociálních služeb v ČR Zpracovali Ivan Úlehla, Kateřina Slabová, Martina Mirovská 31. července 2007

2 Obsah Návrh systému metodické podpory plánování sociálních služeb Obsah...2 Úvod...3 Poslání Návrhu...3 Zpracování Návrhu...3 Návrh přináší...4 Obecná východiska Návrhu...5 Teze...5 Schéma skladebnosti...5 Národní priority...6 Konstrukce plánu rozvoje sociálních služeb...7 Skladebnost a logika plánování...8 Základní činnosti...8 Struktura...9 Obecní úroveň...9 Krajská úroveň...10 Národní úroveň...12 Metodická podpora...15 Návrh struktury metodického vedení...15 NiK - Národní institut pro komunitní plánování sociálních služeb...15 Metodik plánování sociálních služeb...16 Poskytování metodické podpory...17 Vzdělávání pro plánování sociálních služeb...19 Veřejná zakázka...19 Další vzdělávací programy...19 Náměty k dalšímu řešení...20 Pro plánování...20 Národní priority...20 Záchytný systém...20 Finance...20 Kraje v roce Zákon 108/06 Sb Pro metodickou podporu...22 Systém dnes...22 Legitimace metodické podpory...22 Finance...22 Revize zadání...22 Registr...23 Vzdělávání...23 NiK...23 Standardy...23 Diskuse nad podněty k Návrhu...25 Typy podnětů...25 Klíče k rozhodování...26 Některé alternativy...26 Přílohy Zkušenosti z plánování sociálních služeb v ČR Zkušenosti z Velké Británie Zjištěné potřeby metodického vedení Systémový projekt...34 Systémový projekt v rámci OP LZZ

3 Úvod Poslání Návrhu Tento materiál představuje završení realizace veřejné zakázky Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb. Řeší komplexní systém zajištění metodické podpory procesům plánování sociálních služeb na obecní, krajské a národní úrovni. Je určen zadavateli zakázky (MPSV) jako podklad pro případné další systémové kroky, vedoucí k zajištění stability a funkčnosti celého systému plánování sociálních služeb. Může být využit jako podklad pro vypsání projektu na zajištění systému metodické podpory nebo i pro případné novelizace zákona. Vychází primárně ze zadání veřejné zakázky: Cílem je zajistit metodicky jednotný přístup k plánování sociálních služeb na místní a regionální úrovni a vytvořit jednotný a ucelený systém vzdělávání a metodické podpory pro plánování sociálních služeb. 1 Tento návrh navazuje na zjištění a zkušenosti, získané během realizace zakázky, a je pokračováním jednotlivých dílčích kroků, směřujících k splnění citovaného zadání. Informace o jednotlivých zjištěních a výstupech zakázky lze najít v dosud publikovaných materiálech 2 : 1. Analýza vzdělávacích programů (2005), rozbor přístupu a metod největších vzdělavatelů v oblasti komunitního plánování v České republice. 2. Přehled a analýza průběhu procesů plánování sociálních služeb (2005) 3. Informační materiál o zjištěných příkladech dobré praxe (2005) 4. Vzdělávací program pro krajské metodiky vzdělavatele (leden 2006) 5. Návrh na další metodické vedení (říjen 2006), nultá verze jako první podklad k široké diskusi 6. Vzdělávací program pro plánování rozvoje sociálních služeb (únor 2007), vzdělávací program pro účastníky procesů plánování sociálních služeb 7. Metodiky pro plánování sociálních služeb 3 (únor 2007), materiál, přinášející doporučené, prověřené a funkční postupy pro plánování sociálních služeb 8. Plánování sociálních služeb (únor 2007), krátký výukový film uvádějící do problematiky plánování sociálních služeb 9. Výstupy ze šetření ve vybraných lokalitách (květen 2007), sebrané podněty k otázce dalšího metodického vedení z 12 lokalit ČR Zpracování Návrhu Návrh je koncipován v hranicích zadání veřejné zakázky a v linii již zpracovaných materiálů, které nemůže a ani nechce překročit. Součástí zadání bylo nalezení spolupráce řešitelů s těmi významnými subjekty v oblasti plánování sociálních služeb, které nezískaly tuto veřejnou zakázku. Proto od počátku byli všichni zváni ke spolupráci, připomínkování, osobní účasti na aktivitách tendru. Jmenovitě jde o organizace: Agora CE Praha, CKP Ústí nad Labem a OPS Hradec Králové. Za tuto spolupráci, osobní účast a připomínky jim patří výslovný dík. Tomuto návrhu předcházely dvě verze. 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky, MPSV, únor Vše veřejně dostupné na stránkách 3 Skřičková, Z. a kol., Metodiky pro plánování sociálních služeb, Praha 2007, ISBN

4 První verze tohoto materiálu vznikla již k 30. září 2006 na základě textů uvedených výše a činností, které byly v roce 2005 a 2006 součástí veřejné zakázky. Zohledňovala tedy podněty sebrané v průběhu tří celorepublikových konferencí, asi 30 seminářů v jednotlivých krajích, porad pracovních týmů, vzdělávání krajských metodiků - vzdělavatelů (jehož se účastnilo 75 osob a kde pracoval dvanáctičlenný tým lektorů) a vzdělávání účastníků procesů plánování, které proběhlo ve všech krajích (zúčastnilo se ho cca 250 osob). Důležitým zdrojem podnětů byla jednání se zástupci všech krajů. Dále bylo použito shrnutí a uspořádání podnětů ze zahraničí (zkušenosti, odborná literatura Velká Británie, zprostředkované Johnem Warwickem), viz přílohy. Druhá verze byla zpracována k 31. květnu 2007 na základě výstupů z rozsáhlého sběru podnětů k první verzi. Ta byla široce diskutována týmem řešitelů zakázky (tj. členy koordinačního projektového týmu, zpracovateli obou vzdělávacích programů, členy lektorského týmu), zástupci MPSV a odborníky z organizací, které se zabývají plánováním sociálních služeb. Byly využity připomínky od krajských metodiků vzdělavatelů a od zainteresované veřejnosti. Byly zapracovány vybrané podněty ze seminářů k tomuto návrhu, které proběhly ve všech krajích ČR (rozprava k podnětům a diskusím viz Přílohy). Druhá verze také zohledňovala závěry průzkumu zájmu a potřeby specifických forem metodické podpory, uskutečněného ve spolupracujících obcích a regionech, které mají zkušenost s plánování služeb (viz Výstupy ze šetření ve vybraných lokalitách, Sběr komentářů a podnětů k druhé verzi byl završen dvěma semináři řešitelů veřejné zakázky, zástupců MPSV a odborníků výše zmíněných odborných organizací a diskusemi s krajskými metodiky a místními odborníky na seminářích v červnu ve všech krajích republiky. Následovala konečná rozprava řešitelů zakázky a zástupců zadavatele (MPSV). Výsledkem je tento Návrh systému metodické podpory plánování sociálních služeb. V této podobě jej obdrží MPSV - zadavatel veřejné zakázky a bude zveřejněn v webu kpss.cz. Návrh přináší 1. Obecná východiska systému metodické podpory plánování sociálních služeb 2. Skladebnost a logiku systému plánování sociálních služeb 3. Návrh systému metodické podpory 4. Náměty k dalšímu řešení 5. Diskusi nad vyrovnáním podnětů a návrhů 6. Další materiály související s Návrhem v přílohách - 4 -

5 Obecná východiska Návrhu Návrh systému metodické podpory plánování sociálních služeb Navrhovaný model metodického vedení odpovídá aktuální situaci v oblasti sociálních služeb a jejich plánování a je v souladu se základními principy sociální politiky ČR a EU. Proto zde uvádíme teze, schéma skladebnosti, národní priority a konstrukci plánu, odrážející aktuální směry vývoje, které se promítají ze Zákona o sociálních službách (108/2006 Sb.), záměrů a strategie Evropské unie a ČR do oblasti plánování sociálních služeb a tím pádem do oblasti jejich metodické podpory. Teze 1. plány rozvoje sociálních služeb jsou nástrojem reformy těchto služeb 2. plány rozvoje sociálních služeb se zpracovávají metodou komunitního plánování 3. plánování sociálních služeb řeší vyrovnání jejich poptávky a nabídky v situaci, kdy jsou limitované zdroje, ale nejsou limitované požadavky na tyto služby 4. podpora plánování rozvoje sociálních služeb je součástí probíhající reformy sociálních služeb, jejímž cílem je zajištění dostupnosti sociálních služeb, které odpovídají zjištěným skutečným potřebám osob na stanoveném území 5. plánování sociálních služeb probíhá na třech úrovních obecní, krajské a národní, jejichž součinnost a kompatibilitu výstupů je nutno zajistit 6. na všech úrovních se plánování řídí principy komunitního plánování a jednotnou metodikou aplikovanou přiměřeně konkrétním podmínkám 7. systém plánování je skladebný a cirkulární, plány nižší úrovně jsou východisky pro úroveň vyšší a naopak vyšší úrovně definují priority, v jejichž mantinelech se pak pohybují plány nižších úrovní (viz schéma str. 6) 8. systém plánování se řídí principem subsidiarity, tzn. záležitosti jsou prioritně řešeny a rozhodovány na co nejnižší úrovni, co nejblíže konkrétním občanům (s výjimkou záležitostí spadajících výhradně do působnosti vyšší úrovně) 9. plánování rozvoje sociálních služeb a naplňování standardů kvality sociálních služeb jsou neoddělitelné nástroje zvyšování dostupnosti a kvality sociálních služeb 10. metodické vedení a koordinace průběhu prací jsou při plánování služeb dvě odlišné činnosti a ke každé z nich jsou potřebné specifické zkušenosti, znalosti a dovednosti, tzn. také specifické vzdělání 11. při vyhledávání zástupců poskytovatelů sociálních služeb a zástupců osob, kterým jsou sociální služby poskytovány (ve smyslu 95 a 96 zákona o sociálních službách), je nutno používat zastupitelský princip definovaný na obcích i krajích, a to s ohledem na místní podmínky 12. pojem spolupráce, klíčový pojem Zákona o sociálních službách, se musí promítnout do modelu a způsobů poskytování metodického vedení 13. systém metodického vedení zajišťuje a rozvíjí tři typy podpory: a) kolegiální síť vzájemné výměny, informování a zastupování b) metodické vedení a supervizi (případně kontrolu) c) dlouhodobé vzdělávání, kvalifikační i celoživotní Schéma skladebnosti Metodická podpora aby byla účinná navazuje na reálný systém plánování. Zákon o sociálních službách ukládá povinnost plánovat krajům a MPSV. Aby však střednědobé plány rozvoje sociálních služeb pro tak velké územní celky, jako jsou kraje, resp. celá republika, byly smysluplné, - 5 -

6 musí navazovat na plány na úrovni obcí nebo svazků obcí, resp. mikroregionů. Plánuje se tedy na třech na sebe navazujících úrovních obecní, krajské a národní - a i metodická podpora musí existenci těchto úrovní reflektovat a pomáhat řešit skladebnost plánů nižší úrovně pro plán vyšší úrovně. Současné plánování na třech úrovních představuje skladebný a současně cyklický proces, v němž se jednotlivé úrovně navzájem doplňují, skládají a v průběhu času podmiňují. Schéma názorně ukazuje vzájemné vztahy tří úrovní plánování obecní, krajské a národní. Obecní plány skládají krajské plány a krajské pak plán národní. Každá úroveň formuluje své priority, koncepce sociálního rozvoje, indikátory plnění plánu a podobně. Priority tvoří hierarchii, obecní plány vedle svých místně specifických priorit musí zohlednit krajské a národní priority. Krajské plány musí mimo své místně specifické priority zohlednit naplňování priorit národních. Systém pracuje v reálném čase, takže podmínění priorit může nastat až po složení národního plánu. Národní priority Národní priority jsou již dány v Zákoně o sociálních službách ( 2 Základní zásady, odst. 2). Podle něj sociální služby musí: 1. zachovávat lidskou důstojnost 2. vycházet z individuálně určených potřeb osob 3. působit aktivně 4. podporovat rozvoj samostatnosti klientů 5. motivovat klienty k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace 6. posilovat sociální začleňování 7. poskytovat služby v zájmu osob a v náležité kvalitě 8. důsledně zajišťovat dodržování lidských práv a základních svobod. 4 4 Zákon o sociálních službách (108/2006 Sb.) - 6 -

7 To znamená, že plány rozvoje sociálních služeb na všech úrovních musí přispívat k naplňování těchto priorit, a to zřetelnou odpovědí na otázku: Jak to, co plánujeme, přispěje k naplňování národních priorit? Konstrukce plánu rozvoje sociálních služeb Zákon o sociálních službách definuje plán rozvoje sociálních služeb ( 3, odst. h), který lze schematizovat do následujících základních postupových kroků. Východiskem konstrukce plánu rozvoje sociálních služeb je dvojí popis a analýza: 1. popis potřeb jako výsledek procesu aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném území 2. popis dostupných zdrojů sloužící k hledání způsobů uspokojování zjištěných potřeb Na základě analýz těchto popisů a společně s ekonomickým vyhodnocením poskytování služeb vzniknou podklady pro hledání způsobů, jak uspokojovat potřeby osob sociálními službami tak, aby současně byly naplněny cíle reformy sociálních služeb, národní (krajské, obecní) priority a standardy kvality sociálních služeb Toto hledání způsobů je následně podkladem pro strategická rozhodnutí, jak sociální služby rozvíjet, zajišťovat a reformovat. Plán rozvoje služeb pak stanovuje a dojednává povinnosti a úkoly tak, aby bylo jasné, jakými kroky a kdo bude strategii naplňovat. Plán je samozřejmě nutné realizovat, jeho realizaci sledovat a vyhodnocovat. Základní postupové kroky konstrukce plánu rozvoje sociálních služeb současně definují i základní oblasti, do nichž musí mířit metodická podpora

8 Skladebnost a logika plánování Návrh systému metodické podpory plánování sociálních služeb Metodiky pro plánování sociálních služeb přinášejí postupy a obsahy procesů plánování. Návrh systému metodické podpory plánování sociálních služeb staví systém, organizaci a strukturu, jakož i pravidla metodické podpory. Metodická podpora musí navazovat na jednotlivé tři úrovně a na činnosti v nich obsažené. Základní činnosti Plánování rozvoje sociálních služeb musí být na každé ze tří úrovní zajištěno třemi odlišnými soubory činností. Jsou to garance, koordinace a metodická podpora. Garancí se rozumí politické zaštítění procesů plánování a zajištění propojenosti plánování s rozhodováním samosprávy. Koordinace představuje provozní zabezpečení procesů plánování. Zajišťuje průběh plánování služeb, tj. formu a organizaci práce. Organizuje práci účastníků procesů plánování a koordinuje zpracování jejích výstupů, zajišťuje podmínky a zázemí procesů plánování. Procesy plánování viz Mediky pro plánování sociálních služeb. Metodická podpora je ze své podstaty odborným vedením obsahové a metodologické stránky procesů plánování. Poskytuje metodickou pomoc, podporuje používání jednotné metodologie. Doporučuje kroky, postupy a strategie tak, aby procesy plánování byly logické, účelné a vedly k určeným cílům. Jedná se o soubory činností, které musí být dle místních podmínek rozlišeny a zajištěny. Podstatné je, aby byly zřetelně definovány. Tam, kde dojde ke kumulaci těchto činností u méně než tří osob, je nutné, aby tyto osoby velmi dobře rozlišovaly a zveřejňovaly, jakou činnost právě vykonávají. Tyto činnosti představují základ, o který se opírají samotné struktury plánování v daném místě (popis struktur a procesů plánování viz Metodiky pro plánování sociálních služeb) 5. Díky vymezení jednotlivých souborů potřebných činností se zřetelně ukazuje místo metodického vedení v celém systému plánování a jeho návaznost na ostatní činnosti. 5 Skřičková Z. a kol., Metodiky pro plánování sociálních služeb, Praha 2007, ISBN

9 Struktura Obecní úroveň Přestože obce nemají povinnost zpracovávat plány rozvoje sociálních služeb, mají povinnost pečovat o uspokojování potřeb svých občanů (Zákon o obcích 128/2000 Sb., Zákon o hlavním městě Praze 131/2000 Sb.). To odpovídá povinnosti obce zjišťovat potřeby poskytování sociálních služeb a (volně) povinnosti rozvíjet sociální služby na základě aktivního zjišťování potřeb osob, jak je ukládá Zákon o sociálních službách, 108/2006 Sb. ( 94 a 3). Všechny tyto činnosti je nutné organizovat a tedy i plánovat. Obce a jejich plány sociálních služeb jsou základnou pyramidy plánů rozvoje sociálních služeb. Témata sociální péče a sociálních služeb je samozřejmě nutné řešit na úrovni všech, i těch nejmenších obcí, ovšem způsobem, který bude přiměřeně reflektovat jak možnosti obce, tak potřeby osob na jejich území. Pokud se obce rozhodnou plánovat sociální služby, pro kvalitu a efektivitu plánování musí kvalifikovaně zajistit následující soubory činností: 1. garance z řad zastupitelů obce (regionu, svazku obcí) musí být jmenován garant plánování sociálních služeb za politickou reprezentaci obce, nejlépe z řad členů rady. Zajištění garance znamená a) zajištění politické podpory procesům plánování b) zajištění základních podmínek pro plánování, včetně financí c) zajištění souladu rozhodování samosprávy s výstupy plánování sociálních služeb 2. koordinace představuje a) zajištění průběhu a návaznosti procesů plánování sociálních služeb na úrovni obce, tj. zajištění formy a organizace práce, tak aby práce účastníků plánování byla zorganizovaná, produktivní a návazná v jednotlivých činnostech, koordinovaná, zajištěná, atd. b) efektivní realizaci rozhodnutí řídícího orgánu c) koordinaci propojení procesů plánování služeb s činnostmi obce a obecního úřadu d) koordinaci dalších plánů obce z hlediska sociálních služeb e) koordinaci zajištění zdrojů pro trvalé udržení procesů plánování služeb v obci f) koordinaci plánování sociálních služeb a výsledků zavádění standardů kvality sociálních služeb jako dvou neoddělitelných procesů zvyšování kvality a dostupnosti služeb 3. metodická podpora představuje - 9 -

10 a) zajištění obsahu a kvality procesů plánování služeb, tj. odborné vedení, doporučování, co a jakými metodami mají účastníci plánování dělat, aby procesy plánování byly v souladu se základními principy a metodickými doporučeními a aby plánování bylo kvalitní b) posuzování a doporučování, které procesy plánování splňují jednotné metodické principy a které nikoli c) zajištění vzdělávání účastníků plánování d) poskytování metodické pomoci, konzultování problémů e) hodnocení rozhodování o postupech plánování na obci f) podpora sítě místních odborníků a její využívání k získávání a šíření zkušeností. Garance, koordinace a metodická podpora tvoří formální a obsahový základ řízení a rozhodování o plánování služeb v obci, tj. propojení politické, provozní a odborné stránky plánování. Metodická podpora na úrovni obce je v současnosti zajišťována dvěma cestami. Jednak místními odborníky jejich kvalifikaci pro základní obsahové vedení procesů na obecní úrovni představuje Vzdělávací program pro plánování rozvoje sociálních služeb (viz web kpss.cz). Absolventi tohoto programu se stávají místními odborníky a mají své místo v místních strukturách plánování. Druhou cestou je externí metodická podpora, kterou obcím poskytují metodici plánování sociálních služeb (Viz kapitola Metodická podpora). Na obecní úrovni vznikají plány rozvoje sociálních služeb obcí, mikroregionů či svazků obcí metodou komunitního plánování tak, aby byly podkladem pro vytváření krajského plánu rozvoje sociálních služeb. Obecní plán rozvoje sociálních služeb definuje konkrétní kroky k naplnění potřeb lidí v obci, přičemž zohledňuje 1. informace o potřebách občanů, které jsou soustavně sbírány 2. informace o potřebnosti sociálních služeb v obci 3. ostatní již platné plány obce 4. rozvojové plány poskytovatelů a popis sítě a potřeb poskytovatelů 5. výstupy zkoumání, která obec provádí (resp. zadává) za účelem získání dalších relevantních informací 6. priority národní, krajské i vlastní 7. výsledky partnerské spolupráce se všemi zainteresovanými subjekty 8. finanční zdroje a možnosti Krajská úroveň Kraje mají povinnost zpracovávat plány rozvoje sociálních služeb na svém území (Zák. 108/2006 Sb., 95). Metodou zpracování je podle stanoviska MPSV komunitní plánování, které zajišťuje splnění požadavků na procesy plánování, jak je ukládá Zákon o sociálních službách: Kraj 1. zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území, 2. zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou poskytovány sociální služby 3. sleduje a vyhodnocuje plnění plánů rozvoje sociálních služeb za účasti zástupců poskytovatelů sociálních služeb a zástupců osob, kterým jsou sociální služby poskytovány Pro kvalitu a efektivitu plánování musí být na úrovni krajů kvalifikovaně zajištěny následující soubory činností (analogicky obcím):

11 1. garance z řad zastupitelů kraje musí být jmenován garant plánování sociálních služeb za politickou reprezentaci kraje, nejlépe z řad členů rady. Zajištění garance znamená a) zajištění politické podpory procesům plánování b) zajištění základních podmínek pro plánování, včetně financí c) zajištění souladu rozhodování kraje s výstupy plánování sociálních služeb d) zajištění spolupráce s obcemi 2. koordinace představuje a) zajištění průběhu a návaznosti procesů plánování sociálních služeb na úrovni kraje b) zajištění efektivní realizace rozhodnutí řídícího orgánu c) zajištění propojení procesů plánování služeb na úrovni kraje a na úrovni obcí d) koordinaci dalších plánů kraje z hlediska sociálních služeb e) koordinaci zajištění zdrojů pro trvalé udržení procesů plánování služeb na úrovni kraje f) koordinaci plánování sociálních služeb a inspekcí zavádění standardů kvality sociálních služeb jako dvou neoddělitelných procesů zvyšování kvality a dostupnosti služeb 3. metodická podpora představuje a) zajištění obsahu a kvality procesů plánování služeb, tj. odborné vedení, doporučování, co a jakými metodami mají účastníci plánování dělat, tak aby procesy plánování byly v souladu se základními principy a metodickými doporučeními a aby plánování bylo kvalitní b) posuzování a doporučování, které procesy plánování splňují metodické principy a které nikoli c) zajištění metodické pomoci, konzultace při řešení problémů a těžkostí, supervize a metodická podpora procesů plánování služeb na úrovni kraje d) zajištění odborného vedení, metodické podpory, kontroly kvality, supervize pro účastníky plánování služeb v obcích e) podporu spolupráce kraje a obcí i obcí navzájem f) zajištění vzdělávání účastníkům procesů plánování sociálních služeb v obcích i na kraji g) shromažďování a šíření informací o zkušenostech a trendech v plánování sociálních služeb h) hodnocení rozhodování o postupech plánování na kraji i) udržování sítě metodiků na úrovni krajů a její využívání k získávání a šíření zkušeností a informací. Garance, koordinace a metodická podpora tvoří formální a obsahový základ řízení plánování služeb v kraji, tj. propojení politické, provozní a odborné stránky plánování. Na krajské úrovni vznikají střednědobé plány rozvoje sociálních služeb krajů, které jsou součástí žádosti o poskytnutí dotace na příslušné následující rozpočtové období. Kraj, má-li dostát své povinnosti kvalitně, nutně musí podporovat komunitní plánování sociálních služeb v obcích a aktivně spolupracovat s jeho účastníky. Krajský střednědobý plán rozvoje sociálních služeb definuje konkrétní kroky k naplnění zjištěných potřeb, přičemž zohledňuje: 1. informace o potřebách občanů, které jsou soustavně sbírány 2. ostatní již platné plány kraje 3. plány rozvoje sociálních služeb obcí, které syntetizuje 4. další informace, které kraj sbírá a jimiž doplňuje informace získané z plánů obcí 5. výstupy zkoumání, která kraj provádí (resp. zadává) za účelem získání relevantních informací 6. formulované priority národní i vlastní

12 7. strategické záměry rozvoje národní i krajské 8. spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty 9. finanční zdroje a možnosti Národní úroveň Návrh systému metodické podpory plánování sociálních služeb Podle Zákona o sociálních službách (Zák. 108/2006, 96) má MPSV povinnost zpracovávat střednědobý národní plán rozvoje sociálních služeb za účasti krajů, zástupců poskytovatelů sociálních služeb a zástupců osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, a spolupracovat s Ministerstvem vnitra při optimalizaci dostupnosti místních veřejných služeb. Aby mohlo dostát této své povinnosti, musí aktivně podporovat kvalitu procesů plánování služeb v krajích, protože národní plán rozvoje sociálních služeb vychází z krajských plánů, které syntetizuje a doplňuje. Analogicky obecní a krajské úrovni musí být i na národní úrovni kvalifikovaně zajištěny následující soubory činností (což znamená, že činnosti politické garance, koordinace procesů a odborného vedení jsou odděleny): 1. garance jako zpracovatel národního plánu rozvoje sociálních služeb je zákonem určeno MPSV. V rámci této instituce musí být určen garant, který za splnění tohoto úkolu zodpovídá a je identifikovaným partnerem pro jednání s kraji a obcemi 2. koordinace subjektem, zodpovědným za koordinaci, je na národní úrovni MPSV, jehož úkolem tudíž je a) koordinovat zpracování národního plánu rozvoje sociálních služeb s ostatními strategickými a rozvojovými plány na národní úrovni b) koordinovat spolupráci MPSV a krajů c) koordinovat propojení procesů plánování služeb mezi kraji d) zajišťovat zdroje pro trvalé udržení procesů plánování služeb, včetně jejich metodického vedení e) koordinovat plánování sociálních služeb a zavádění standardů kvality sociálních služeb jako dva neoddělitelné nástroje zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb f) koordinuje spolupráci s Ministerstvem vnitra při optimalizaci dostupnosti místních veřejných služeb 3. metodická podpora - analogicky ostatním úrovním je metodická podpora oddělenou činností od koordinace, subjekt zajišťující metodickou podporu na národní úrovni musí být tedy zřetelně vymezen vůči MPSV. Metodická podpora představuje a) podporu a rozvoj metody komunitního plánování jako nástroje zvyšování kvality a dostupnosti veřejných služeb, včetně služeb sociálních b) tvorbu, rozvoj, ověřování a aktualizaci jednotných metodik střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb pro všechny tři úrovně c) zajištění úzké provázanosti metodických a legislativních kroků a opatření d) vytvoření a podporu odborného diskusního fóra, šíření povědomí o plánování sociálních služeb v odborné sféře (střední odborné, vyšší odborné a vysoké školy, odborná veřejnost) e) realizaci vlastních výzkumů, monitoring procesů plánování sociálních služeb, sběr příkladů dobré praxe f) poskytování jednotného metodického vedení, tj. podporu užívání jednotných ověřených metodik s přihlédnutím k specifickým podmínkám dané lokality g) posuzování a doporučování, které procesy plánování splňují metodické principy a které nikoli, kontrolu metodické správnosti postupů

13 h) odborné vedení, metodickou pomoc, supervizi pro účastníky plánování služeb na všech úrovních i) stanovování vzdělávacích kvalifikačních požadavků na metodiky plánování sociálních služeb j) metodickou podporu a vedení, konzultace, supervize a vzdělávání metodikům působícím na krajské a obecní úrovni, včetně podpory získávání praktických zkušeností k) podporu týmové práce metodiků l) podporu sítě kontaktů a předávání zkušeností mezi plánujícími obcemi a kraji (pravidelná setkávání na horizontální úrovni) m) příprava vzdělávacích programů pro garanty, koordinátory, metodiky a účastníky procesů plánování na všech úrovních, zajištění aktualizací základních vzdělávacích programů n) nezávislé hodnocení vzdělávacích programů v oblasti plánování sociálních služeb o) formulaci a realizaci národní strategie vzdělávání pro plánování sociálních služeb p) správu centrální webové stránky pro plánování služeb, poskytování a šíření informací o plánování sociálních služeb, vyhledávání inspirujících zkušeností ze zahraničí q) informování všech obcí o aktuální situaci a změnách v legislativě a vůbec na poli sociálních služeb r) vedení a správu registru metodiků s) spolupráci na propojování plánování se zaváděním standardů kvality sociálních služeb t) spolupráci s kontrolou indikátorů kvality sociálních služeb MPSV pak zaujímá iniciativní úlohu, analogicky úloze krajského úřadu vůči kraji, a má-li dostát své povinnosti kvalitně, nutně musí podporovat komunitní plánování krajů i obcí a musí spolupracovat s účastníky plánování služeb na všech úrovních. MPSV musí zajistit vybudování funkčního systému plánování sociálních služeb a soustavně vytvářet prostředí a podmínky pro jeho fungování. Jeho úkolem tudíž je: 1. připravovat návrhy zákonů (příp. jejich novelizace) a vyhlášek (i v oblasti plánování sociálních služeb), 2. stanovovat národní priority a promítat je do dotační politiky, 3. nastavit systém financování sociálních služeb tak, aby byly poskytovány finance na realizaci opatření, která jsou navržena v obecních a krajských plánech, podle jednotných a transparentních pravidel, 4. dlouhodobě systematicky spolupracovat s kraji při zpracovávání krajských střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb, poskytovat krajům vodítka pro jejich zpracování, konzultovat s představiteli krajů a zaměstnanci KÚ postupy při přípravě krajských plánů a jejich očekávané výstupy, zprostředkovávat informace a setkání mezi kraji, KÚ a MPSV, 5. zpracovávat národní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb za účasti krajů, zástupců poskytovatelů sociálních služeb a zástupců osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, 6. podporovat vytváření a naplňování kritérií kvality plánování sociálních služeb, vytvořit potřebné kontrolní mechanismy 7. finančně podporovat zpracování střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb na úrovni krajů i obcí (také viz 104 zák. č. 108/2006 Sb.), a to i prostřednictvím Strukturálních fondů a dalších programů Evropského společenství, 8. podporovat zvyšování odbornosti v oblasti plánování sociálních služeb (vzdělávání, metodiky, předávání zkušeností...), 9. poskytovat odborné konzultace a metodickou podporu pro plánování sociálních služeb krajům a obcím, vydávat metodická doporučení,

14 10. šířit informace o plánování sociálních služeb v ČR, zajišťovat informovanost o plánování sociálních služeb mezi úředníky státní správy

15 Metodická podpora Návrh systému metodické podpory plánování sociálních služeb Každý ze tří souborů činností vyjmenovaných v předchozí kapitole garance, koordinace a metodická podpora - vyžaduje specifickou kvalifikaci a průběžnou metodickou podporu. Systém metodické podpory musí tedy zajistit vzdělávání a podporu pro výkon všech činností na všech úrovních tak, aby systém plánování sociálních služeb mohl efektivně fungovat. Jako základ metodické podpory procesu plánování byly dosud vypracovány jednotné metodiky a další podpůrné podklady (viz úvod Návrhu), které popisují postupy plánování. Ve formulaci a aktualizaci dílčích metodik pro jednotlivé činnosti bude nutno soustavně pokračovat. Výše popsaný systém plánování ukazuje, jak na sebe navazují jednotlivé úrovně a jaké činnosti je potřeba zajistit pro jeho fungování. Návrh na systém metodické podpory plánování přináší pravidla a návrhy strategických opatření, jak vytvořit prostředí, které bude popsané postupy podporovat, rozvíjet a aktualizovat. Návrh struktury metodického vedení NiK - Národní institut pro komunitní plánování sociálních služeb NiK (Národní institut pro komunitní plánování sociálních služeb) je termín, kterým zatím pracovně označujeme subjekt pověřený zajišťováním metodického vedení na národní úrovni. Jeho posláním je zastřešovat odborně plánování sociálních služeb. Odborná šíře a množství činností, které musí být v oblasti metodického vedení na národní úrovni souvisle zajišťovány, a zároveň požadavek zajistit jednotný přístup a vybudovat ucelený a jednotný systém metodického vedení vyžadují, aby byl tento úkol svěřen samostatnému subjektu s jasně vymezeným postavením vůči národnímu garantovi a koordinátorovi a v tomto kontextu zadavateli úkolu (tj. MPSV). Toto oddělení navrhujeme na základě požadavků té odborné veřejnosti, která vyjadřuje potřebu přispět zmnožením odpovědných subjektů na národní úrovni k větší pružnosti, diferenciaci a tím ke zvýšení kvality řešení otázek plánování. Má-li na jedné straně být jednotná metodika plánování, měla by být na druhé straně pojistka pro její revize a zlepšování. Dalším důvodem je oddělení koordinační (výkonné) stránky od metodické i na národní úrovni. Jestliže MPSV (mimo jiné) přísluší koordinační činnosti, pak NiK převezme činnosti metodické. Posláním NiKu bude rozvíjet a podporovat jednotné metodické postupy v oblasti plánování sociálních služeb, zajišťovat dodržování základních principů, zajišťovat kvalitu plánovacích procesů a skladebnosti plánů z nižších úrovní do plánů vyšších úrovní a garantovat jednotný systém poskytování metodické podpory a vedení na všech úrovních plánování. Konkrétní náplň jeho činnosti je popsána v předchozí kapitole Systém plánování sociálních služeb, v podkapitole Národní úroveň, odst. 3. Vznik NiKu Možné varianty institucionálního zajištění metodického vedení na národní úrovni jsou otevřené, zatím se rýsují například následující možnosti: 1. MPSV se ujme této role samo, nebo zřídí novou právní osobu 2. vznikne sdružení právnických osob dle Občanského zákoníku (např. MPSV, asociace krajů, svaz měst a obcí, významné organizace v oblasti kpss a další) 3. vznikne občanské sdružení, sdružující různé subjekty, které se věnují metodické práci v oblasti plánování sociálních služeb (samostatní metodici, sdružení metodiků, firmy a společnosti, poskytující odborný servis) 4. MPSV ve výběrovém řízení vybere předem určený počet osob na předem dané období

16 5. MPSV ve výběrovém řízení pověří na předem dané období konkrétní již existující organizaci 6. vláda svým usnesením zřídí meziresortní orgán Pracovníci NiKu Tým pracovníků vznikne přiměřeně právní podobě založení NiKu. Jednou z možností je, že odborné pracovníky (odborné fórum) NiKu bude pověřovat MPSV na 6leté funkční období na základě návrhu NiKu (závisí na právní formě). Navrhujeme aby na pracovníka byly kladeny následující podmínky: 1. má dlouhodobé (nejméně 5 let) zkušenosti s metodickým vedením plánování sociálních služeb 2. plánování služeb se soustavně věnuje teoreticky a metodologicky 3. publikuje v oblasti teorie a metodologie plánování služeb 4. předloží reference o své metodické práci 5. a prokazatelně: a) zná důkladně principy a postupy metody plánování popsané v metodice a umí je aplikovat b) zná Metodiky pro plánování sociálních služeb a umí s nimi pracovat c) umí poskytovat metodické supervize, konzultace a umí vzdělávat d) zaváže se spolupracovat v týmu s ostatními metodiky. Metodik plánování sociálních služeb Poskytování kvalitního metodického vedení systému plánování na všech úrovních je závislé na existenci sítě kvalifikovaných metodiků plánování sociálních služeb. Národní úroveň plánování, tj. MPSV (resp. jím pověřený NiK), musí garantovat dostupnost a kvalitu metodické podpory. Proto navrhujeme, aby úkolem NiKu mj. bylo vést a spravovat registr metodiků. Konkrétní náplň činnosti metodika je popsána v předchozí kapitole Systém plánování sociálních služeb. Podporu obcím a krajům mohou samozřejmě nabízet i subjekty nezapsané v registru. Obce a kraje mohou jejich služeb využívat dle svého. Zapsání dané osoby v národním registru metodiků plánování sociálních služeb usnadňuje vyhledávání a představuje záruku, že tato osoba splňuje kvalifikační kritéria a že poskytuje služby standardní kvality. Národní registr metodiků Národní registr metodiků uveřejňuje garantovaný seznam metodiků. Podmínky pro zápis do registru stanovuje NiK ve spolupráci s MPSV. Podporu obcím a krajům mohou samozřejmě nabízet i jiné subjekty a obce a kraje mohou jejich služeb využívat dle svého přání. Zapsání dané osoby v národním registru metodiků plánování sociálních služeb usnadňuje vyhledávání a představuje pro obce záruku, že tato osoba splňuje kvalifikační kritéria a že poskytuje služby standardní kvality. Registr považujeme za nejjednodušší řešení otázky, kdo je registrovaný metodik. Návrh pravidel zápisu do registru: Pravidla zápisu mohou být věcí dalšího jednání. Předkládáme tento návrh: Do registru mají právo být zapsání metodici, kteří vykonávají metodickou činnost. Pokud metodik nevykonává tuto činnost více než 2 roky, bude z registru vymazán. První dva roky od založení registru představují přechodné období, v němž platí pro zápis následující dvě možnosti:

17 1. tzv. grandparenting pro ty, kdo neprošli předepsaným vzděláním, ale a) doloží nejméně pětileté zkušenosti s metodickou podporou plánování sociálních služeb a b) doloží, že se plánování sociálních služeb soustavně věnují teoreticky a metodologicky a c) publikují v oblasti teorie a metodologie plánování služeb a d) předloží reference o své metodické práci 2. absolventi vzdělávání pro krajské metodiky V okamžiku založení registru do něj budou zapsáni absolventi Vzdělávacího programu pro krajské metodiky- vzdělavatele, který proběhl v rámci této veřejné zakázky, a dále na základě schválení žádosti o grandparenting i další osoby. Schvalování by měla mít na starosti skupina složená ze zástupců odborných organizací, které se věnují plánování sociálních služeb 6. Po skončení přechodného období platí, že do registru budou nově zapisovány jen ty osoby, které splní: 1. vzdělání pro krajské metodiky a 2. nejméně dva roky praxe metodika a 3. předloží pozitivní reference o svém metodickém působení Vzdělání pro metodiky viz dále. Zkušenosti Metodická podpora, v níž se v předchozích odstavcích předpokládá praxe, je definována v základních činnostech následovně: Metodická podpora je ze své podstaty odborným vedením obsahové a metodologické stránky procesů plánování. Poskytuje metodickou pomoc, podporuje používání jednotné metodologie. Doporučuje kroky, postupy a strategie tak, aby procesy plánování byly logické, účelné a vedly k určeným cílům. Touto činností není koordinace, ani organizování či přímé zavádění procesů a struktur plánování na daném území. Kritérii metodické podpory se nadále bude zabývat NiK a jeho odborné fórum ve spolupráci s MPSV a odbornou veřejností. Poskytování metodické podpory Způsoby poskytování metodické podpory jsou na rovině ideové odvozeny z reformy sociálních služeb, respektování lidských práv a demokratických principů, na rovině odborné vycházejí z dlouhodobé supervizní a metodické zkušenosti a praxe v pomáhajících profesích. Metodik si vždy sjednává zakázku, v jejímž rámci pracuje. Zakázka představuje sladění přání a potřeb ze strany klienta/objednatele a možností ze strany metodika. Vytváří rámec spolupráce pro poskytování metodické podpory. Metodická podpora představuje: 1. pomoc poskytovanou na žádost účastníků procesů plánování (viz např. Příloha 3) 2. servis doručovaný účastníkům plánování na základě žádosti především koordinátorů a metodiků 3. nástroj sjednocování postupů plánování a podpory skladebnosti plánů rozvoje 4. supervizi procesů plánování a práce účastníků těchto procesů 6 Agora CE Praha, CKP Ústí nad Labem, CpKP Plzeň a České Budějovice, Komunitní plánování o.p.s. Žďár, OPS Hradec Králové

18 5. vzdělávání pro plánování sociálních služeb podle jednotné metodiky Metodická podpora s ohledem na potřebu skladebnosti plánů tří úrovní podporuje jednotnost výstupů a dodržování principů metody plánování. Jednotné metodiky používá jako východisko pro řešení konkrétních situací přiměřeně místním podmínkám

19 Vzdělávání pro plánování sociálních služeb Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, plánování sociálních služeb vyžaduje specifické znalosti a dovednosti, různé na různých úrovních plánování a na různých pozicích v systému a strukturách plánování. I řadoví účastníci zapojení do pracovních skupin se potřebují naučit dovednosti společného jednání, potřebují rozumět mechanismům rozhodování atd. Pro výkon všech tří základních činností (garantování, koordinace a metodická podpora) a pro výkon jakýchkoli řídících a organizačních činností je potřeba specifické vzdělání. Jedna z nabídek metodické podpory je nabídka vzdělávání. Veřejná zakázka Výstupy veřejné zakázky nabízejí podklady pro dvě úrovně vzdělávání: 1. Vzdělávání pro účastníky plánování sociálních služeb, které představuje základní kvalifikaci pro místní odborníky a které zajišťují metodici plánování sociálních služeb. Jednotný obsah a osnovy vzdělání jsou zpracovány, viz Vzdělávací program pro plánování sociálních služeb. 2. Vzdělávání pro metodiky. Jednotný obsah a osnovy vzdělání jsou zpracovány viz Vzdělávací program pro krajské metodiky vzdělavatele. Zpracování jednotného obsahu a osnov základních vzdělávacích programů pro obě úrovně bylo součástí zadání této veřejné zakázky. Výstupem jsou ověřené vzdělávací programy: Vzdělávací program pro plánování rozvoje sociálních služeb a Vzdělávací program pro krajské metodiky vzdělavatele (akreditovaný u MŠMT jako rekvalifikační program). Oba vzdělávací programy jsou zveřejněny na webu kpss.cz. Při sběru podkladů pro tyto programy spolupracovali všichni významní vzdělavatelé, viz Analýza vzdělávacích programů (2005). Další vzdělávací programy Zařazení dalších vzdělávacích programů, revize a doplnění výše uvedených programů, zařazení dalších vzdělavatelů do systému navrhujeme jako témata dalších úkolů. Cílem by měla být spolupráce a sjednocení. Nabídka vzdělávacích programů dle potřeb systému plánování sociálních služeb je součástí metodického vedení z národní úrovně (viz Kapitola Národní úroveň, odst. 3, písm. m). Návrh zajištění vzdělávání v systému plánování sociálních služeb: 1. NiK a metodici plánování sociálních služeb vytvářejí nabídku rozmanitých vzdělávacích programů dle potřeb praxe, a to samostatně nebo ve spolupráci 2. se svou nabídkou vstupují do systému další externí vzdělavatelé 3. obce a kraje si objednávají vzdělávání dle vlastních potřeb a hradí ho z vlastních zdrojů, včetně grantů a dotací na plánování sociálních služeb (zahrnujících položku vzdělávání) 4. MPSV, NiK a síť metodiků nabízejí plně či částečně hrazené vzdělávání v souladu s národní strategií vzdělávání pro plánování sociálních služeb 5. nabídka vzdělávacích programů vychází ze zjištěných potřeb vzdělávání na úrovni obcí a krajů 6. NiK ve spolupráci s MPSV aktualizuje požadavky na základní vzdělání místních odborníků a metodiků plánování Potřeby vzdělávání byly zjišťovány i v průběhu realizace této zakázky, zjištění jsou uvedena v Příloze

20 Náměty k dalšímu řešení Návrh systému metodické podpory plánování sociálních služeb K tomu, aby výstupy veřejné zakázky Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb, včetně tohoto Návrhu, mohly být využity a využívány v praxi, je nutno pokračovat v krocích, které povedou k vytvoření a stabilizaci funkčního systému plánování. Tyto náměty k dalšímu řešení jsou určeny pro informaci zadavatele, tedy MPSV, o poznatcích získaných v průběhu řešení veřejné zakázky. V rámci sběru podnětů, odborných diskusí, seminářů, výstupů z konferencí a z průběhu realizace veřejné zakázky jsme získali obrovské množství námětů od nejširší veřejnosti počínaje účastníky procesů plánování v obcích a městech, přes metodiky až k odborníkům z ostatních organizací věnujících se plánování sociálních služeb a expertů řady dalších oborů a organizací. Z jejich analýzy se rýsují dvě obecné skupiny témat či úkolů k dalšímu řešení: jednak obecně pro plánování sociálních služeb jako takové, jednak specificky pro ustavení, fungování a rozvoj systému metodické podpory plánování sociálních služeb. Komplexnější pohled na řešení některých úkolů systémovým projektem je uveden v Příloze 4. Systémový projekt. Pro plánování Národní priority Přestože lze 2 odst. 2 Základní zásady zákona o sociálních službách považovat za formulaci národních priorit pro sociální služby a tedy i jejich plánování, chybí národní strategie rozvoje sociálních služeb, chybí jasné záměry a priority, které ve skladebném systému mají definovat hranice, v nichž se mají pohybovat krajské a obecní plány rozvoje sociálních služeb. To mj. přispívá k chaosu při současném krajském plánování rozvoje služeb. Navrhujeme připravit několik pracovních týmů pro formulaci národní sociální politiky, počínaje reprezentací politických sil, přes odborníky až k zástupcům osob, kterým jsou poskytovány sociální služby. Záchytný systém Je nutné v rámci státní sociální politiky jednoznačně říci, že sociální služby jsou náhradní, záchytný systém pro lidi, kteří jej opravdu potřebují, a že pouze těmto lidem zajišťuje (pokud možno dočasně) náhradní způsoby života ve společnosti. Podstatné je, že nejde o nárokový systém trvale zajišťující běžný život. Považujeme to za nutné vzhledem k přetrvávající tendenci udržet všechny stávající služby, která se projevuje ve všech nám dostupných plánech obcí i krajů. Naplňování cílů reformy není dosud vůbec v těchto plánech zohledňováno, naopak všechny hledí udržet vše či dokonce to rozvíjet. Navrhujeme zpracovat koncepci implementace národních priorit. Finance Jako kritický moment celého systému plánování a jeho metodické podpory se ukazuje rozhodování o alokaci financí do oblasti sociálních služeb. Stávající systém je nepružný a podporuje udržování stavu, který neodpovídá požadavkům reformy sociálních služeb. Konkrétně jde o to, že kraje, i kdyby díky své sociální strategii a plánům rozvoje sociálních služeb, ušetřili na těch nejdražších a přímo dotovaných (např. pobytových) službách, o jejichž neefektivnosti a nadměrnosti není pochyb, nemohou o ušetřených penězích samy rozhodovat. To brzdí motivaci krajů naplňovat reformu a podporuje formalismus krajského plánování rozvoje sociálních služeb. Navrhujeme řešit tuto otázku meziresortní spoluprací MPSV a MF, případně dalších subjektů, protože dokud nebude toto

Aktuální informace z oblasti střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb. České Budějovice

Aktuální informace z oblasti střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb. České Budějovice Aktuální informace z oblasti střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb České Budějovice 19.3.2015 Novelizace zák. č. 108/2006 Sb. v oblasti plánování soc. služeb 3, písmeno h): Střednědobým plánem

Více

Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií kvality plánování sociálních služeb

Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií kvality plánování sociálních služeb Vyhodnocení komunitního plánování na Rokycansku z hlediska kritérií Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií plánování sociálních služeb Zpracovatel:

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze: 01 Zpracovala: Bc. Petra Podzimková, Výkonná manažerka projektu Schválila: Řídící skupina Rozvojového plánování sociálních služeb České

Více

Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová

Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová Co je sociální práce? Co je to sociální práce? SOCIÁLNÍ PRÁCE JAKO

Více

ZÁKLADNÍ LISTINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH A PRORODINNÝCH AKTIVIT V MOSTĚ

ZÁKLADNÍ LISTINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH A PRORODINNÝCH AKTIVIT V MOSTĚ ZÁKLADNÍ LISTINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH A PRORODINNÝCH AKTIVIT V MOSTĚ ČLÁNEK I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. (dále jen komunitní plánování) slouží k vymezení pravidel, kterými

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek

S T A T U T. Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb Písek Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na ORP Písek CZ.1.04/3.1.03/97.00052 S T A T U T Základní listina Komunitního plánování sociálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND OBSAH: 1. Poslání a cíle občanského sdružení Instand... 2 2. Přehled projektů v roce 2005... 3 2.1 Projekty probíhající v roce 2005... 3 2.2 Připravované

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Komunitní plánování

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Komunitní plánování Komunitní plánování Komunitní plánování je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály obce pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce, kraje a která výrazně posiluje principy zastupitelské

Více

Město Nové Hrady vydává tuto Směrnici rady města. SŘ o strategickém řízení úřadu města

Město Nové Hrady vydává tuto Směrnici rady města. SŘ o strategickém řízení úřadu města Město Nové Hrady vydává tuto Směrnici rady města SŘ-01-16 o strategickém řízení úřadu města Tato směrnice stanovuje postup při tvorbě a realizaci postupu Strategického řízení úřadu města Nové Hrady jako

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Plánování rozvoje sociálních služeb z hlediska kraje

Plánování rozvoje sociálních služeb z hlediska kraje Plánování rozvoje sociálních služeb z hlediska kraje Závěrečná konference k projektu Zavádění procesu komunitního plánování sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku 19. dubna 2012 Místo

Více

Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v procesu zadávání veřejných zakázek

Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v procesu zadávání veřejných zakázek Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o Příloha č. A2 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech Vydal: Ministerstvo pro místní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. ledna 2015 č. 21 k Implementačním plánům Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, změně Strategického

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Příloha č. 1 Výzvy č. 89: Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy. Podporujeme vaši budoucnost

Příloha č. 1 Výzvy č. 89: Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy. Podporujeme vaši budoucnost Příloha č. 1 Výzvy č. 89: Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy Upřesnění výzvy v bodě 3.4 a specifikace podporovaných klíčových aktivit Cílem výzvy je v

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2013 2014 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 14. prosince 2012. Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora

Více

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád I.Základní ustanovení 1. Organizační strukturu komunitního plánování

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. VYMEZENÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. VYMEZENÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZÁKLADNÍ LISTINA STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UHERSKOHRADIŠŤSKU I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Základní listina Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku (dále jen

Více

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Výkon veřejné správy a její reformy Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Koncepce reformy veřejné správy 90 léta min. stol. nultá fáze reformy VS Vytvoření krajů Ukončení okresních úřadů Obce s rozšířenou

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI

PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI ZAČÁTEK Slavnostní zahájení 20.5.2003. Cílem kpss je zajistit dostupné sociální služby pro lidi, kteří je opravdu potřebují. Motto: Komunitním plánováním

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Implementační plán aktivit

Implementační plán aktivit Implementační plán aktivit Implementační plán aktivit vychází z 2. komunitního plánu sociálních a navazujících služeb v Zábřehu na období 2012 2015 (dále jen Komunitní plán), který byl zpracován v rámci

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Praha 2009 Cíl a obsah Prováděcího dokumentu Hlavním cílem zpracování Prováděcího dokumentu je vypořádání připomínek

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2016:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2016: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

Č. j.: MMR-25553/2013-21

Č. j.: MMR-25553/2013-21 Metodický pokyn ke vzdělávání zaměstnanců v rámci Systému vzdělávání zaměstnanců realizujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007 2013 a Dohodu o partnerství v programovém období

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.:

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.: Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice IČO: 00673552 tel.: 416 808 111 Plán rozvoje kvality péče a bezpečí pacientů PNHoB na období 2013 2015 Rozvíjet naplňování akreditačních standardů

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s.

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN AKTIVIT

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN AKTIVIT IMPLEMENTAČNÍ PLÁN AKTIVIT 3. komunitního plánu sociálních a navazujících služeb v Zábřehu na období 2016-2019 Obsah Úvod... 3 1 Realizační plán... 3 1.1 Obecná pravidla... 3 1.2 Monitoring a hodnocení...

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí 2015/59778-311 Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí Dotaz: (ze dne 7. 10. 2015) Věc: Žádost podle zákona 106/1999 Sb. Norské fondy a sociálně právní ochrana dětí Žádám podle

Více

Dopad (D) V=P*D. Finanční riziko

Dopad (D) V=P*D. Finanční riziko Název rizika prostředků na realizaci SCLLD, nemožnost financovat SCLLD z evropských fondů prostředků určených na režii Buchlov vlastních zdrojů Buchlov Výskyt neočekávaných výdajů Buchlov Nedostatečná

Více

Střednědobé plánování. sociálních služeb v Ústeckém kraji v praxi

Střednědobé plánování. sociálních služeb v Ústeckém kraji v praxi Střednědobé plánování sociálních služeb v Ústeckém kraji v praxi Setkání s poskytovateli sociálních služeb, Ústí nad Labem, 2016 Střednědobé plánování 3. plán SPRSS v ÚK na období 2016 2018 Akční plán

Více

Inovace systému kvality sociálních služeb

Inovace systému kvality sociálních služeb Individuální projekt Inovace systému kvality sociálních služeb Newsletter 29 říjen 2014 Aktuální dění v realizaci veřejné zakázky najdete na webu MPSV, odkaz http://www.mpsv.cz/cs/11748. Ohlédnutí za Metodickými

Více

Úvod a teoretický vstup do procesního řízení. Procesy Jičín, Bloky B2 B4 / B5 B7

Úvod a teoretický vstup do procesního řízení. Procesy Jičín, Bloky B2 B4 / B5 B7 Úvod a teoretický vstup do procesního řízení Procesy Jičín, 20. - 21. 1. 2011 Bloky B2 B4 / B5 B7 Program 1. Základní zarámování projektu 2. Teoretický vstup do procesního řízení U1 Některé hlavní problémy,

Více

Představení metodiky přípravy veřejných strategií

Představení metodiky přípravy veřejných strategií Představení metodiky přípravy veřejných strategií Seminář Příprava GeoInfoStrategie mezinárodní souvislosti a zahraniční podněty 17. ledna 2013 Kontext vzniku metodiky reakce na současný nevyhovující stav

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 12. května 2014 č. 352 Statut Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Více

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období 2016-2017 Oblast Úkol Gestor Indikátor Vzdělávací politika, koncepce a programy Zlepšit vnímání důležitosti problematiky globálního

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Ústí nad Labem, 7. 2. 2011 Příprava nového programového období S blížícím se koncem programového období 2007-2013 se do popředí zájmu dostává problematika

Více

Příloha 02 Pracovní skupina

Příloha 02 Pracovní skupina Příloha 02 Pracovní skupina (úloha a způsob práce PS, práva a povinnosti členů PS, formulář seznam členů PS) Pracovní skupina (PS) Konkretizace úlohy pracovní skupiny tvorba a aktualizace struktury a

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Kulatý stůl V Českých Budějovicích 10. prosince 2012 Plánování sociálních služeb na úrovni Jihočeského kraje Plánování sociálních služeb na úrovni Jihočeského

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Příloha č. 7 Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy

Příloha č. 7 Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy Příloha č. 7 Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy Verze 1.1 ze dne Koordinační mechanismus pro oblast veřejné správy 1 Koordinační mechanismus byl vytvořen pro oblast veřejné správy s cílem

Více

Proces střednědobého plánování sociálních služeb v Třinci

Proces střednědobého plánování sociálních služeb v Třinci Označení dokumentu: S/18/2015 Skartační zn.: A/5 Účinnost od: 01.09. 2015 Typ dokumentu: směrnice Revize/datum: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Zveřejnění na www: ano Počet stran/příloh: 9/1 MĚSTO

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ KOJETÍNĚ

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ KOJETÍNĚ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ KOJETÍNĚ Komunitní plán sociálních služeb ve městě Kojetíně na období let 2012 2016 (dále jen Komunitní plán) byl zpracován v průběhu

Více

Inspiromat list 6. Akční plán

Inspiromat list 6. Akční plán Inspiromat list 6 Akční plán Inspiromat 6 - Akční plán POSTUPY MAP : Výstupem aktivit plánovaných v MAP nemusí být vždy následný projekt. Do aktivit naplánovaných v MAP patří i návrh jednoduchých aktivit,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Mgr. Šárka Hlisnikovská únor 2015, Ostrava Pár tezí a otázek na počátek S kým spoluprac

Více

Chráněné bydlení LONGEVITA

Chráněné bydlení LONGEVITA Chráněné bydlení LONGEVITA Poskytovatel chráněného bydlení LONGEVITA Na Jíkalce č. 5 a č. 7, Plzeň 301 00 Plzeň Křimice, Plzeňská 95/61, 322 00 Popis realizace Chráněné bydlení LONGEVITA Slovník pojmů:

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014:

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1- Malá strana tel.: +420

Více

Cesta MU k institucionální akreditaci. Hodnocení kvality vysokých škol, Telč

Cesta MU k institucionální akreditaci. Hodnocení kvality vysokých škol, Telč Cesta MU k institucionální akreditaci Hodnocení kvality vysokých škol, Telč 5. 5. 2016 1 Leitmotivy Strategickým cílem je globální konkurenceschopnost univerzity. Kvalita vzdělávání je v této soutěži slabinou

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Příloha 2. Obsah standardů kvality sociálních služeb

Příloha 2. Obsah standardů kvality sociálních služeb Příloha 2 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno ano poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Místní akční plán Frýdek-Místek

Místní akční plán Frýdek-Místek Místní akční plán Frýdek-Místek Společné jednání zástupců obcí, DSO a MAS Třanovice, 14. 1. 2016 Program jednání 1) Přivítání 2) Projednání podání projektové žádosti na tvorbu MAP a. Místní akční plán

Více