Mateřská škola Kostelany nad Moravou, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Kostelany nad Moravou, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD 1.9.2013 28.8.2013"

Transkript

1 Mateřská škola Kostelany nad Moravou, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Vypracovala: Schválila: Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A 5 Č.j. 361/2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: Schváleno na pedagogické radě: Tímto se ruší směrnice č.j.: 302/2012 ze dne ŠKOLNÍ ŘÁD Dana Janíková, ředitelka školy Dana Janíková, ředitelka školy Úvod Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) a vyhláškou č.43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami, např. zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107/2008 Sb., o školním stravování, zákonem č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů. Přijímací řízení 1. Zápis dětí do mateřské školy pro následující školní rok probíhá vždy v měsíci březnu v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být přijímány do mateřské školy k začátku školního roku i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy. 2. Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy. Žádost přijetí dítěte do Mateřské školy Kostelany nad Moravou si rodiče vyzvednou v mateřské škole. 3. Do mateřské školy jsou přijímány děti od 3 do 7 let věku dítěte.

2 4. Do jednoho měsíce po obdržení rozhodnutí o přijetí se rodiče dostaví do mateřské školy, vyzvednou si k vyplnění evidenční list dítěte, informace o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy. 5. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 6. Ředitelka stanovuje zkušební dobu pobytu dítěte na 3 měsíce. Zkušební doba slouží k ověření, zda je dítě schopno adaptovat se na prostředí mateřské školy. Ukončení předškolního vzdělávání Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání jestliže: 1. se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny 2. ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení 3. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz Mateřské školy Kostelany nad Moravou 4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Kostelany nad Moravou nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady. Evidence dítěte 1. Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče třídní učitelce Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemnost a telefonické spojení. 2. Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu pediatr, a to před nástupem dítěte do mateřské školy. 3. Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon). 4. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 2

3 Provoz mateřské školy 1. Provoz mateřské školy je od 6.30 hod do hod. 2. Rodiče jsou povinni předat osobně dítě paní učitelce, teprve pak může rodič opustit MŠ. 3. Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8.00 hod., jinak po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů. 4. Zabezpečení budovy: budova MŠ se v 9.00 hod zamyká. 5. vchod je odemčen od pro výdej jídlonosičů pro důchodce. 6. Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7:30 hod., a to osobně nebo telefonicky na tel. číslo Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně nebo telefonicky. 7. Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. 8. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. 9. Učitelky (i provozní pracovnice mateřské školy) odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři vedení MŠ. 10. Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému než rodiči. 11. Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných. 12. Přerušení či omezení provozu mateřské školy je vždy se souhlasem zřizovatele. 13. V měsíci květnu je zákonným zástupcům oznámeno uzavření mateřské školy v období červenci, srpnu, kdy zaměstnanci mateřské školy čerpají řádnou dovolenou. 14. Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatně dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky. 15. Závažné připomínky, ale i vyjádření spokojenosti rodiče sdělují ředitelce MŠ Základní povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání vykonávat samostatně činnosti související se sebeobsluhou využívat prostor mateřské školy k činnostem po předchozí domluvě s učitelkou nerušit a neobtěžovat ostatní pokud si již vybrali svoji činnost 3

4 respektovat názory, zájmy a požadavky druhých podílet se na rozhodování o společných aktivitách podílet se na spoluvytváření pravidel a pravidla se snažit dodržovat dokončit započatou práci pomoci kamarádovi, je-li potřeba mladším naučit se slušně požádat a poděkovat nejen dospělým, ale i kamarádovi nekřičet, používat vhodná slova v blízkosti schodů se chovat velmi opatrně a držet se madla Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání individuálně uspokojovat své tělesné potřeby samostatně projevit svůj názor a rozhodnout se zda se účastní činností nabízených učitelkou aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit) být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny) právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku) být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí) být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem) (vybráno z Úmluvy o právech dítěte) Základní povinnosti zákonných zástupců po příchodu dětí do mateřské školy předávat dítě po jeho převlečení v šatně pedagogickým pracovnicím ve třídě MŠ 4

5 dodržovat provozní dobu zařízení a přicházet pro děti včas zvykat své dítě samostatnosti při jídle, osobní hygieně, převlékání a přezouvání znát a respektovat pravidla soužití ve škole zapojit se aktivně do života školy, účastnit se akcí pořádaných školou konzultovat s učitelkou svého dítěte potřebné poznatky (konzultační hodiny), cíle jeho výchovy a postupovat, jak jej dostatečně motivovat a podporovat v rozvoji jeho osobnosti účastnit se schůzek rodičů navrhovat další možnosti rozvoje školy a spolupráce s ní Základní práva zákonných zástupců na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy, být seznámen s řádem školy a respektovat jej projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ Základní práva a povinnosti učitelky podílí se na tvorbě ŠVP, na jeho realizaci podílí se na rozvoji mateřské školy vypracovává třídní vzdělávací program podílí se na vzoru chování, které děti napodobují vychovává děti ke zdravému způsobu života a podpoře jeho zdraví poznává a zaznamenává směr vývoje dětí, vyhodnocuje při evaluační činnosti jejich chování, schopnosti a znalosti podporuje děti v rozvoji samostatnosti a sebevědomí poskytuje poradenskou činnost respektuje a zná řád mateřské školy zachovává tajemství o získaných informacích týkajících se osobnosti dětí či informací o rodinné anamnéze pravidelně se vzdělává a nové poznatky úročí ve své pedagogické práci citlivě a efektivně komunikuje s rodiči při řešení problémů 5

6 je pravdivá a spravedlivá naslouchá a snaží se porozumět dětem vytváří rovné podmínky pro všechny děti zachovává za všech okolností důstojnost dětí respektuje názory dětí a spolupracuje s nimi věnuje práci s dětmi osobní maximum Základní práva a povinnosti ředitelky vytváří vhodné podmínky pro práci zaměstnanců vytváří podmínky pro program, který si škola stanoví naslouchá a přijímá podněty od všech pracovníků mateřské školy a od rodičů, napomáhá vzájemné komunikaci trvale se vzdělává a poznatky předává ostatním zaměstnanců rozděluje děti do tříd respektuje sourozenecké vazby zabezpečuje chod školy, zajišťuje dostatek různorodého materiálu pro tvořivý rozvoj dítěte zajišťuje pedagogickou literaturu pro další vzdělávání má stejná práva a povinnosti jako učitelka řídí, organizuje a kontroluje práci podřízených pracovníků seznamuje pracovníky s pracovně právními předpisy, včetně předpisů o BOZP určuje se zřetelem na konkrétní podmínky školy pracovní náplň všech zaměstnanců školy vede přehled o čerpání finančních prostředků na pomůcky a jejich evidenci eviduje ve škole návrhy na osobní příplatky a odměny zaměstnanců a jejich zdůvodnění vede prvotní doklady pro výplaty vede matriku školy organizuje a řídí provozní a pedagogické porady nařizuje práci přesčas a rozhoduje o vhodné době čerpání náhradního volna svěřuje pracovníkům ochranné pomůcky, nástroje, vede jejich evidenci 6

7 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí Citace vyhlášky: Vyhláška č. 14/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., 5 Péče o zdraví a bezpečnost dětí Ředitelka mateřské školy je povinna zabezpečit prostřednictvím pedagogů školy dohled nad dětmi, a to při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání, při všech aktivitách organizovaných mateřskou školou. Všichni zaměstnanci mají povinnost chránit děti všemi dostupnými prostředky před sociálně patologickými jevy a zároveň i před projevy diskriminace, či nepřátelství nebo násilí a při nežádoucích projevech ihned zasáhnout, ochránit dítě a bez prodlení tuto skutečnost nahlásit ředitelce školy. Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejím věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. Důležitým prvkem prevence v oblasti diskriminace, nepřátelství a násilí je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí. Důležitým prvkem prevence v oblasti diskriminace, nepřátelství a násilí je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí. Další bezpečnostní opatření Ve vnitřních i vnějších prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu a kouření a používání i dobíjení nepovolených elektrických spotřebičů. V prostorách školy si odkládají osobní věci zaměstnanci i děti na místa, která jsou k tomu určena. Zákonní zástupci souhlasí s uveřejňováním seznamů a fotografií tříd a dětí na webových stránkách školy, v budově školy a při jiných prezentacích propagujících aktivity školy. Zákonní zástupci svým podpisem stvrzují souhlas a seznámení se se školním řádem mateřské školy. 7

8 Opatření v průběhu vzdělávacích činností 1. Každá učitelka je zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od rodičů, pověřené osoby nebo jiného pedagoga školy do doby jejich předání rodičům, pověřeným osobám nebo jinému pedagogovi školy. 2. Při hře dětí ve třídě dbá, aby se děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům. 3. Nesmí odejít od dětí! Při závažných důvodech si zajistí dohled u dětí jiné pracovnice mateřské školy. 4. Nesmí dávat dětem bez náležitého dohledu nůžky, štětce či jiné ostré a špičaté pomůcky, dále drobné korálky a stavebnicové tvary, které by si mohly děti strčit do ucha a do nosu. 5. Při chůzi po schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se zábradlí. 6. Při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené opatrnosti a bezpečnosti dětí. Upozorňuje na případné nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení. 7. Bývá vždy na nejrizikovějším místě. Před zahájením cvičení musí vždy zkontrolovat, zda je tělovýchovné zařízení v pořádku. 8. Při převlékání dětí v šatně vykonává učitelka stálý dozor, sama se obléká, až když jsou děti připraveny na pobyt venku. Neprodlužuje zbytečně pobyt připravených dětí v šatně. 9. Při rozcházení dětí domů věnuje učitelka zvýšenou péči čistotě dětí. Opatření při pobytu venku Péče o zdraví a bezpečnost dětí K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše a. 20 dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých starších tří let b. 12 dětí v případě, že jsou mezi nimi 2 postižené děti nebo 1 postižené dítě a 1 dítě od dvou do tří let c. Při pobytu dětí na školní zahradě Při pobytu na školní zahradě nedovolí učitelky dětem bez dozoru na průlezky a houpačky, kde hrozí dětem nebezpečí úrazu. Nedovolí jim též vzdálení se do prostoru zahrady, kam sama nevidí, kde nemůže mít o dětech přehled. Při vycházkách učí děti chodit ve dvojicích a v zástupu tak, aby zajistila jejich bezpečnou chůzi, chodí po chodníku. Průběžně se seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici. 8

9 Opatření při sportovních akcích, výletech Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotně postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví. Ředitelka mateřské školy rozhoduje na základě náročnosti akce a počtu dětí o určení další způsobilé osoby k zajištění bezpečnosti dětí. Opatření při úrazu Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoli úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte. Každý úraz (i drobný) bude zaznamenán do knihy úrazů. U úrazů, kde bylo nutné ošetření lékaře, vyplní učitelka Záznam o školním úrazu. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí Pedagogové poučí děti o šetrném zacházení s majetkem školy. Děti mají povinnost dodržovat vyvozená pravidla zacházení s majetkem školy, nesmí schválně ničit zařízení školy, ani pomůcky a hračky. Zákonní zástupci dohlédnou, aby si jejich dítě neodnášelo věci domů, které mu nepatří. Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, je nutné nahlásit tuto skutečnost pedagogickému či pověřenému pracovníkovi školy. Úplata za předškolní vzdělávání 1. Úplatu za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Kostelany nad Moravou stanoví ředitelka mateřské školy dle 6 vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, vždy k daného školního roku a je sdělena zákonným zástupcům na informační tabuli nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. 2. Úplatu za předškolní vzdělávání nehradí zákonní zástupci za děti v posledním ročníku mateřské školy 3. Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 270,- Kč měsíčně. 4. Zákonní zástupci mohou písemně požádat o osvobození či snížení úplaty za předškolní vzdělávání. 9

10 5. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který a. pobírá sociální příplatek. Rodiče, kterých se týká osvobození, prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku b. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče c. rodiče, kteří požádají ze závažných důvodů pro své dítě o přerušení docházky do mateřské školy minimálně na 3 měsíce 6. V měsíci červenci a srpnu se úplata poměrně snižuje z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců mateřské školy. 7. Platby probíhají inkasem z účtu zákonných zástupců dítěte nebo hotově do pokladny mateřské školy. Úplata za školní stravování dětí Výše stravného je stanovena vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, 35, odst. 1 d). Způsob platby: Všechny platby probíhají v hotovosti u vedoucí školní jídelny nebo inkasem z účtu zákonných zástupců dítěte Z bezpečnostních a organizačních důvodů jsou stanoveny konkrétní dny pro příjem hotovosti od rodičů. V jiné dny lze hotovostní platby provádět pouze výjimečně. Věková skupina od 3 6 let Přesnídávka... 7,- Kč Oběd... 16,- Kč Odpolední svačina... 7,- Kč Celkem..30,- Kč Věková skupina od 7 10 let Přesnídávka... 8,- Kč Oběd... 21,- Kč Odpolední svačina... 8,- Kč Celkem..37,- Kč 10

11 Do věkových skupin jsou strávníci (děti, žáci) zařazeni na dobu školního roku ( od do ), ve kterém dosahují příslušného věku. Závěrečná ustanovení Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců mateřské školy a zákonných zástupců s obsahem tohoto školního řádu. Školní řád bude vyvěšen v šatně dětí kdykoliv k dalšímu prostudování. Veškeré dodatky tohoto Školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informováni zákonní zástupci dětí. Jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce dítěte a zaměstnance školy. Nově přijímané zaměstnance seznámí se Školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu do pracovního poměru. Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od V Kostelanech nad Moravou Dana Janíková, ředitelka mateřské školy 11

12 2. Přínos pro mateřskou školu Závěrečnou práci Školní řád jsem si vybrala z důvodu, že dosavadní Školní řád naší mateřské školy byl nedostačujícím. Musí v něm být přesně vytyčené pravidla a je nutné, aby splňoval základní představu o chodu mateřské školy a byl v souladu se ŠVP. Je první důležitou informací MŠ pro zákonné zástupce při přijetí dítěte do MŠ. Nyní je srozumitelný, přehledný a obsahuje důležité informace pro zaměstnance, děti a zákonné zástupce a určuje základní pravidla při vytváření správného chodu naší mateřské školy. Z řady nově stanovených, či přepracovaných pravidel je možno zdůraznit body jako jsou: - základní povinnosti učitelky, zákonných zástupců, dítěte a ředitelky mateřské školy - podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí - podmínky se zacházení s majetkem školy ze strany dětí Všichni zaměstnanci mateřské školy jsou s tímto řádem seznámeni, mají možnost se k němu vyjádřit a přinášet nové náměty. 12

13 3. Závěr I když školní rok 2008/2009 je pro mě náročným obdobím, rozhodnutí o přihlášení ke studiu bylo správným a přínosným rozhodnutím. V rámci studia jsem získala řadu nových důležitých informací z daných přednášek NIDV i cenných poznatků z praxe od ostatních kolegů. Dostává se mi tak jedinečná šance skloubení praktických zkušeností s novými poznatky a vědomostmi i možnost vše dobré bezprostředně aplikovat do provozu naší mateřské školy. Všechny tyto poznatky budou zároveň cenným pomocníkem pro řízení mateřské školy s jeho základním cílem, jímž je kvalitní předškolní vzdělávání. Pomohou mně překonat handycap a současně využít výhody podmínek malé vesnice. 13

14 4. Seznam použité literatury: Časopis Školství, Informatorium, Časopis pro mateřské školy Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve školské praxi ( Ing. Jan Romaněnko) Průvodce rokem ředitele základní a mateřské školy ( Pavel Polák, Dagmar Šrámková, Milada Truksová) Internet Studijní materiály NIDV,

15 5. Zkratky NIDV Národní institut dalšího vzdělávání MŠ Mateřská škola ŠVP Školní vzdělávací program pro předškolní zařízení 15

16 Stanovení podmínek pro podání žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání pro rok 2010/2011 Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Kostelany nad Moravou, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace po dohodě se zřizovatelem Obecním úřadem Kostelany nad Moravou a v souladu s 34 odst. 2 zákona č. 561/2OO4 Sb., o předškolním, základním,středním, vyšším a jiném vzdělávání ( školský zákon) stanoví následující upřesnění pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující rok 2009/2010. Místo pro podávání žádostí: Mateřská škola Kostelany nad Moravou, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Termín: Doba podání žádosti: od 13:00 hod. 16:00 hod. Při podávání žádosti o přijetí dítěte k přeškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce originál rodného listu dítěte. Místo, termín a doba pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok 2010/2011 budou umístěny na informační tabuli v Mateřské škole Kostelany nad Moravou, Obecního úřadu Kostelany nad Moravou a vyhlášeny místním rozhlasem. V Kostelanech nad Moravou Dana Janíková, ředitelka mateřské školy 16

17 Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Kostelany nad Moravou, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace pro školní rok 2010/2011 Ředitelka mateřské školy jejíž činnost vykonává Mateřská škola Kostelany nad Moravou stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu 1) Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1.září do 31.srpna následujícího kalendářního roku 2) Trvalý pobyt dítěte v obci, v které mateřská škola sídlí 3) Délka docházky do mateřské školy 4) Počet dnů docházky dítěte do mateřské školy a délka jeho pobytu v těchto dnech 5) Zaměstnanost rodičů 6) V mateřské škole se již vzdělává starší sourozenec 7) Datum podání žádosti V Kostelanech nad Moravou Č.j. 166/2010 Dana Janíková, ředitelka mateřské školy 17

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 124/2012 Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Škola Mateřská škola Kladno Herbenova 1 900 Školní řád MŠ Č.j.: 126/2011 Účinnost, aktualizace : 1.9.2014 Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Český Krumlov, Plešivec 279, 381 01 Telefon: 380 728 764 E-mail: mskola3.ck@tiscali.cz Vyhotovila a schválila: ředitelka Mateřské škola, Český Krumlov, Plešivec

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 Školní řád Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014 Č. j. D5/2014 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany ŠKOLNÍ ŘÁD Tel.: ŠJ Smetanova 383 382 630 MŠ Smetanova 383 385 108 MŠ Výstavní 383 382 622 IČ: 63289971 e-mail: msvodnany@seznam.cz ms.vystavni@seznam.cz

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Ředitelka Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 (dále jen mateřská škola ) v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Školní řád Mateřská škola Kamínek Pardubice Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3 Skartační znak: A5 Změny: od 1.9.2013 Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004

Více

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení Mateřská škola Pelhřimov, příspěvková organizace, pracoviště Pražská 767 Školní řád mateřské školy Č.j.:ŘMŠ/47/2013/1 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Změny: Organizace provozu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD Čj.: 102/2014 Platnost od: 1. 1. 2015 Spisový a skartační znak: Účinnost od: 1. 1.

Více

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

školní řád: 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

školní řád: 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky Základní škola a Mateřská škola Tatenice Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K É Š K O L Y č.j.:82/2011/re Účinnost: 24. 5. 2011 Spisový znak: A 10/ A/5 Počet příloh: 0 Na základě vyhlášky MŠMT ČR č.14/2005

Více

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah je vymezen 30 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb. (školským zákonem), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

Mateřská Škola Brno, Bosonožská 4. Školní řád

Mateřská Škola Brno, Bosonožská 4. Školní řád Mateřská Škola Brno, Bosonožská 4 Školní řád Čj:22/2012 Obsah: 1. Cíle předškolního vzdělávání 2. Provoz mateřské školy 3. Provoz a vnitřní režim školy 4. Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice.

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice. Š K O L N Í Ř Á D Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 Zřizovatel: Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice Adresa mateřské školy: Šumavská ul. 264 386 01 Strakonice Součást mateřské školy:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: 2.2 Skartační znak: A 5 Počet stran: 13 Podpis ředitelky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole Čakovičky, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky (dále jen mateřská škola) a podrobnosti o pravidlech

Více

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Obsah: strana: Základní údaje o škole 5 Cíle předškolního vzdělávání 6 Organizace provozu 7 Přijímací řízení, zásady adaptace dětí 9 Platby v mateřské škole

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.j.: ZŠMŠU57/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: S12/09 Vypracoval: Jana Vaňková, vedoucí učitelka MŠ Schválil: Věra Maršálková, ředitelka školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, )

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) MATEŘSKÁ ŠKOLA, NEPLACHOVA 3, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) ÚČINNOST OD: 1.9.2014 Jitka Caldrová ředitelka Mateřská škola, Neplachova

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121. Školní řád mateřské školy

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121. Školní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Školní řád Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Účinnost od 1.9.2014 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných

Více

Školní řád Mateřská škola Pyšely,

Školní řád Mateřská škola Pyšely, Školní řád Mateřská škola Pyšely, se sídlem Na Prádle 252, 251 67 Pyšely Obsah : strana Základní charakteristika MŠ Pyšely 2 Organizace provozu 3 Omluvy dětí, přerušení provozu školy, přijímací řízení

Více