Taneční výchova a kulturní a kapitál Celostátní sympozium o taneční výchově na přelomu tisíciletí. závěrečná zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Taneční výchova a kulturní a kapitál Celostátní sympozium o taneční výchově na přelomu tisíciletí. závěrečná zpráva"

Transkript

1 Taneční výchova a kulturní a kapitál Celostátní sympozium o taneční výchově na přelomu tisíciletí závěrečná zpráva Sympozium o taneční výchově proběhlo ve dnech května 2008 v Kutné Hoře. Ne nadarmo byl vybrán právě termín Celostátní přehlídky dětských skupin scénického tance, který jakoby ilustroval současný stav taneční výchovy, což celý přípravný tým považoval za velmi podstatnou věc pro opravdu efektivní komunikaci. A to i za cenu náročnosti organizační stránky při dualitě celé akce. Ve čtyřech dnech trvání sympozia se v přednáškové sále Sankturinosvského domu vystřídalo více jak 50 přihlášených posluchačů. Avizované rozdělení do jednotlivých bloků přineslo pro každý den jasné témata pro diskutování do kuloárů, které byly sice neoficiálním, nicméně velmi důležitým impulsem k nastartování intenzivní komunikace mezi všemi účastníky. Samotné sympozium bylo zahájeno předáním Ceny ministra kultury Za dlouholetou činnost věnovanou rozvoji tanečního umění paní Marcele Látalové. Slavnostní akt proběhl v audienční síni Vlašského dvora za přítomnosti zástupců MKČR (náměstka ministra kultury dr. Františka Mikeše a ředitelky ORNK dr. Zuzany Malcové) TÉMATA SYMPOZIA Téma 1. Dítě v současném světě Dítě v současném světě byl jediný ucelený blok, který proběhl ve čtvrtečním odpoledni. S podtitulem téma pro sociologa, pedagoga, lékaře a psychologa se podařilo alespoň definovat problematické jevy naší společnosti, které přímo ovlivňují dětskou duši a jejichž vliv snad dokáže základní taneční výchova eliminovat. Všichni čtyři přednášející oplývali velkou dávkou vnímavosti vůči dětskému světu a jejich příspěvky - Dítě v současné společnosti z pohledu sociologa (Mgr. Jan Němec), Dítě v současném světě pohledem lékaře ( MUDr. Lenka Smetanová), Škola je dětství dětství je škola (Mgr. Jan Musil), Vliv tvořivé výchovy na rozvoj osobnosti (Mgr., MgA. Martin Sedláček) - byly často během dalších dnů citovány. Pátek patřil mezi nejnáročnější dny celého sympozia. Celodenní přednášky se velmi těsně kombinovaly s programem celostátní přehlídky. Zatímco dopolední blok se věnoval tématice tanečního školství, odpolední program sympozia se více zaměřoval na taneční výchovu jako obor. I proto bylo dopoledne celkově citlivější na zraněná místa tanečního oboru.

2 Téma 2. Vzdělávání tanečních pedagogů Po zahajovacím referátu ředitelky NIPOS ARTAMA Mgr. Lenky Lázňovské Taneční výchova jako kulturní kapitál se otevřel prostor pro vyřčení faktů o vzdělávání a jeho účelnosti v příspěvcích Taneční školství zblízka (Mgr. Jiří Lössl), Taneční výchova v systému vzděláváni ČR (Mgr. Andrej Vyoral). K tomu přibyli prezentace možností vzdělávání: Národní institut dalšího vzdělávání a další vzdělávání učitelů ZUŠ (Mgr.Helena Plitzová) a Vzdělávání ve svazu učitelů tance (Ing. Jindřich Hes). Téma 3. Významy tvořivé taneční výchovy Odpolední část programu sympozia nahlédla do historie oboru jako takového Taneční výchova pohled do minulosti (MgA. Zuzana Smugalová), čímž mimo jiné konstatovala už více jak jedno sto let trvání taneční a pohybové výchovy v rámci soukromého vyučování, v různých volnočasových aktivitách a v základním uměleckém školství. O jeho současném stavu a tedy především výsledcích výzkumu Význam vybraných uměleckých aktivit pro rozvoj osobnosti dítěte referovala ve stejnojmenném příspěvku Mgr. Bohumíra Cveklová. Estetickou hodnotu tance přiblížilo zpracování referátu Tanec jako prostředek formování estetického vkusu Ing. Jaroslavy Hojtašové a Mgr. Michaely Dvořákové. Sobota definitivně obě témata propojila a zároveň přinesla i něco málo technických problémů. Po příspěvku, informujícím o situaci v zahraničí tedy konkrétně ve Francii Situace v zahraničí: taneční vzdělávání a jeho vývoj hlavně ve Francii a jiné příklady (Marie Kinsky) se sice připravený časový harmonogram, díky simultánnímu překladu z francouzštiny, lehce zachvěl a tím ukrojil čas pro diskuzi dalšího příspěvku Tanec školám - Taneční a pohybová výchova jako doplňující vzdělávací obor v Rámcových vzdělávacích programech Základního vzdělávání, který přednesla Mgr. Marta Lajnerová. I proto mu bude věnován prostor v nejbližším čísle časopisu Pam pam 2/2008. Následující souhrn Příklady a výstupy tvořivé taneční výchovy (Mgr. Bohumíra Eliášová, Ph.D., Ing. Lenka Švandová, Ludmila Rellichová) na praktických příkladech zkonstatoval vysokou kvalitu taneční výchovy dneška založenou na tvůrčí práci současných vybraných pedagožek z celé republiky. I přes problémy se stávkující výpočetní technikou se stal stěžejním referátem celého sympozia. V návaznosti vystoupil a tím i odborné příspěvky zakončil Mgr. Edgar Mojdl. Vztah hudby a tance v hodinách taneční výchovy předznamenal budoucnost, která by se po všeobecném zkonstatování stavu měla zaměřit na konkrétní témata pro zkvalitnění práce pedagogů tvořivé taneční výchovy. Promíchání dvou témat Vzdělávání tanečních pedagogů a Významy tvořivé taneční výchovy kromě organizačních důvodů nahrávala i jejich vzájemná propojenost pro

3 efektivní existenci. Obě látky a jejich problematika stály u zrodu myšlenky konání celostátního sympozia. Zatímco Vzdělávání tanečních pedagogů je dlouhodobý a palčivý problém, jehož řešení bylo do této doby neustále upozaďováno (a to až do míry odkladu platnosti zákona o povinné úrovni vzdělání pedagogů TO ZUŠ), druhý námět Významy tvořivé taneční výchovy je logickým vyústěním potřeby definovat již sto let trvající obor tak, aby mohlo postupně dojít k jeho institucionalizování. DISKUSNÍ KLUBY Vzhledem k předneseným příspěvkům a oborovému vymezení sympozia vyplynuly z jednání dva diskusní kluby, které probíhaly od sobotního odpoledne do nedělního podvečera, kdy se v závěru spojily v jeden, aby vzájemně informovaly o svých závěrech. Závěry z diskusního klubu Tvořivá taneční výchova: Požadavek dvoustupňové státní zkoušky první stupeň vhodný pro všechny pedagogy vyučující děti jakékoliv technické zaměření tance (i ve volnočasových aktivitách) druhý stupeň se zaměřením dle osobních preferencí pedagoga tj. změna živnostenského zákona, aby Výuka v oblasti umění a společenského tance byla živností vázanou a ne volnou, jak je tomu v současné době. Tento 2. stupeň by opravňoval k vydání živnostenského listu případně uznán jako dostatečné vzdělání pro pedagoga TO ZUŠ Náplň a garance zkoušky jako náměty pro další jednání V jakých dalších oborech kromě tance je potřeba vzdělávat taneční pedagogy - Základem vzdělání tanečního pedagoga by měla být vývojová psychologie dítěte; anatomie a fyziologie dítěte; - Pro pedagogy TTV je nezbytná dále výtvarná výchova, hudební výchova, dramatická výchova, vše víc, než jen elementárně a samozřejmě znalost tanečních technik různého zaměření Definice oboru Tvořivá taneční výchova (TTV) Obor, který prostřednictvím tance a pomocí syntézy dalších uměleckých disciplín celkově rozvíjí osobnost dítěte, tedy jeho múzičnost a kreativitu a jeho schopnost vlastního uvažování o tanci. Závěry z diskusního klubu Vzdělávání tanečních pedagogů: Zahájení dialogu o vytvoření kombinovaného studia pro pedagogy TO ZUŠ na HAMU ve spojení s dalšími fakultami či VŠ s návrhem názvu Učitelství tanečního oboru (doc. Dorota Gremlicova, PhD.)

4 Návrh na intenzivní seminář na HAMU pro stávající pedagogy TO ZUŠ (cca 150 lidí), aby dostáli zákonu o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004, jehož novelizace vejde v platnost (prof. Ivanka Kubicova) obsah kurzu: 3 oblasti taneční techniky, tanečně didaktické předměty, teorie zasahující do tanečního oboru i do širších souvislostí tj.: taneční techniky, dětská pohybová výchova, kineziologie taneční techniky, kompozice, rytmická a pohybová výchova, hudebně pohybová výchova, dramatická výchova, praxe, tanečně didaktické okruhy, historie a teorie historie tance teorie oboru, dějiny a teorie hudby, výtvarná stránka tance, světelný design; pedagogické obory v obecnější rovině vývojová psychologie, didaktika; kurzy managment v kultuře, orientace v legislativě. Po propojení obou klubů vznikl návrh na všeobecné zastřešení všech výše zmíněných iniciativ a to formou občanského sdružení, které by se zároveň tak stalo partnerem pro dialog s HAMU, případně dalšími institucemi a subjekty, které mají podobné zájmy a cíle. Jejich společná snaha by mohla vést k silnějšímu lobbingu a prosazení oborových zájmů. HODNOCENÍ SYMPOZIA Na výzvu organizátorů o zpětnou vazbu písemnou formou se ozvalo několik hlasů, které hodnotí celou akci jako velmi zdařilou a prospěšnou (viz Pam pam 02/2008) a většina účastníků by uvítala podobná pravidelná setkání na této úrovni, nebo přinejmenším v historicky dohledném období. Tedy určitě dříve než za padesát let, což je doba, kdy se konference podobného rázu konala naposledy (konkrétně v roce 1959 v Praze Konference o tanečnosti). Celkově účastníci v následných ohlasech pozitivně hodnotili i možnost neformálních setkání (nejen mezi sebou, ale i s odbornou porotou celostátní přehlídky, přednášejícími, čestnými hosty a účastníky celostátní přehlídky), které probíhali vždy po skončení večerního programu XXV. celostátní přehlídky dětských skupin scénického tance. S velice kladným hodnocením se na sympoziu setkalo profesionální moderování diskuzního klubu Martinem Vasquezem, který dokázal díky své nezaujatosti ukočírovat i velice závažnou diskuzi a dovést ji ke zmiňovaným výstupům. Jedinou vadou na kráse celého podniku byla nepřítomnost zástupců MŠMT, do jejichž kompetence nejožehavější témata sympozia patří a kteří se omluvili na poslední chvíli pro velkou pracovní vytíženost

5 ZÁVĚR Celostátní sympozium o taneční výchově na přelomu tisíciletí Taneční výchova a kulturní kapitál naplnilo očekávání organizátorů a zahájilo komunikaci mezi tanečně vzdělávacími subjekty a institucemi a taneční veřejností z řad pedagogů, pojmenovalo určité jevy, ať pozitivní či negativní, a vytyčilo směry, kterými by se měl obor taneční výchovy v budoucnosti zaobírat. 1. příprava vysokoškolského studia pro budoucí i stávající pedagogy taneční výchovy, 2. zastřešení společného zájmu vznikem nezávislého oborového občanského sdružení, 3. usilování o zavedení Taneční výchovy jako živnosti vázané. Přípravy registrace nového občanského sdružení či případná revitalizace některého sdružení stávajícího jsou v současné době v plném proudu. První setkání pracovní skupiny proběhlo na NIPOS-ARTAMA 9. června 2008, další tentokrát již přípravného výboru občanského sdružení bude 6. září od 11. hodin též v NIPOS-ARTAMA. NIPOS-ARTAMA tak poskytne střechu i případné zázemí pro vznik tohoto sdružení, nicméně není na místě spojovat tuto instituci s vedením budoucího občanského sdružení, které bude bez závislosti na NIPOS-ARTAMA koordinováno samotnými členy, kteří projeví zájem. Zpracovala MgA. Zuzana Smugalová červen 2008

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013, únor 2014 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 PRAHA ÚNOR 2014 výroční zpráva

Více

Sborník příspěvků a anotací ze závěrečné konference projektu ESF. Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků ZUŠ. pořádané 19.

Sborník příspěvků a anotací ze závěrečné konference projektu ESF. Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků ZUŠ. pořádané 19. Národní institut pro další vzdělávání Vzdělávací a konferenční centrum Telč, nám. Jana Kypty 74, 588 56 Telč Sborník příspěvků a anotací ze závěrečné konference projektu ESF Zvyšování kompetencí vedoucích

Více

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG) je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí,

Více

Zpráva o činnosti Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za rok 2013

Zpráva o činnosti Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za rok 2013 Zpráva o činnosti Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za rok 2013 V průběhu roku nedošlo k personálním změnám výboru. 11členný výbor pracoval pod vedením senátora Marcela Chládka

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy herecké s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4, za školní rok 2009/2010 V souladu s

Více

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 1 2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE Promoce v Českých Budějovicích Z projevu rektora Vysoké školy evropských

Více

(z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány)

(z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány) K otázkám veřejné správy jihočeského regionu VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE (z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány) Život dnešního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

Škola s dobrým výhledem

Škola s dobrým výhledem Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Škola s dobrým výhledem Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia.

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia. Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia Otevřená škola II Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004 Pevnost České centrum znakového jazyka Výroční zpráva 2004 Obsah: Základní údaje o organizaci Organizační struktura Členové organizace Činnost organizace Činnost organizace v roce 2004 2004 1. Kurzy českého

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

Věstník AMG. Zápis ze zasedání senátu 12. prosince 2006 v Národním muzeu

Věstník AMG. Zápis ze zasedání senátu 12. prosince 2006 v Národním muzeu 12007 Věstník AMG Zápis ze zasedání senátu 12. prosince 2006 v Národním muzeu Přítomni: 35 ze 45 členů senátu s hlasem rozhodovacím a 5 z 23 členů s hlasem poradním. V úvodu jednání se představili nově

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 0 Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ČINNOSTI ROKU 2008... 13 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 25 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA...

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroèní zpráva

Akademické centrum studentských aktivit. Výroèní zpráva Akademické centrum studentských aktivit Výroèní zpráva 2004 OBSAH Obsah... 1 Úvod... 4 Organizace a personální zajištění... 6 Činnosti roku 2004... 9 Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách

Více

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ivana BEČVÁŘOVÁ Irina Alexandrovna

Více

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE Finální verze 31. říjen 2011 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a podklady pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

2. V Č. Budějovicích přivítal zájemce o studium na VŠERS ing. L. Skořepa, Ph.D.

2. V Č. Budějovicích přivítal zájemce o studium na VŠERS ing. L. Skořepa, Ph.D. Den otevřených dveří 2 1 3 1. Významné bylo setkání rektora VŠERS prof. J. Dolisty s JUDr. Cízlovou, předsedkyní Okresního soudu Příbram, která bude s detašovaným pracovištěm VŠERS spolupracovat při výuce.

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014

Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014 Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014 březen 2015 zpracovali Jiří Smrčka Jan Dvořák Martina Vidláková I. Úvodní část Zákonné vymezení Akreditační komise (dále také AK ) je zřízena v souladu se

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Impresum: Výroční zpráva Koordinačního

Více

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ časopis pro soutěžící, konzultanty a organizátory SOČ 2/2010 Postoupili jste do Chrudimi? 2 Kde se bude obhajovat 3 Jak proběhla krajská kola 4 Reprezentace v USA 5 Letní škola mladých vědců 6 Konference

Více

Nový děkan FHS. Stalo se na UHK. Obsah

Nový děkan FHS. Stalo se na UHK. Obsah Nový děkan FHS Stalo se na UHK 1. 3. února 2006 pořádala Katedra informačních technologií FIM Univerzity Hradec Králové 5. konferenci ZNALOSTI. 2. února 2006 navštívil Univerzitu Hradec Králové za účelem

Více

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí Obsah: 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady Jarmily Knight 2 2.

Více

Koncepční záměr rozvoje školy 2014

Koncepční záměr rozvoje školy 2014 Česká zahradnická akademie Mělník střední škola a vyšší odborná škola příspěvková organizace Koncepční záměr rozvoje školy 2014 Ing. Martin Braunšveig pověřený řízením školy Mělník, září 2014 Obsah 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011

KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011 SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNICKÁ RADA KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011 Sborník z 19. konference, konané ve dnech 13. 15. září 2011 v Českých Budějovicích Září 2011 1 Sdružení knihoven ČR, Ostrava 2011

Více