PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020"

Transkript

1 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí Verze 5.0 Znění účinné d:

2 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: Verze č.: 5.0 Č. j.: Stránka 1 z 221

3 výdaje spjené se zalžením trávníků dpvídajících pdmínkám stanviště a účelu využití (upřednstňvání travbylinných směsí dmácíh půvdu bsahujících živné rstliny pr hmyz a/neb mednsné rstliny, pdpra travních kberců puze na zatěžvaných plchách a plchách hržených erzí), výdaje spjené s patřeními na pdpru bidiverzity rstlin a živčichů (např. zajištění bezpečnsti pnechaných dupných strmů či trz dřevin, dplnění navržených patření ptačí budky, skládané zídky pr plazy, tůně pr bjživelníky, výdaje na přeměnu neprpustných plch na plchy prpustné s využitím vegetačních prvků, např. štěrkvé trávníky, patření ke zvýšení infiltrace srážkvých vd na plchách zakládané a regenervané zeleně, a t včetně nezbytných přím suvisejících technických patření, vyvlané investice v přímé suvislsti s prjektem (např. přelžka inženýrských sítí), výdaje na terénní úpravy vzniklé v přímé vazbě na prjekt bnvy a realizace sídelní zeleně a vdních tků a plch, výdaje na bnvu a realizaci přírdě blízkých dprvdných vdních prvků a plch (např. tůní/jezírek, mkřadů, průlehů, drbných retenčních nádrží na dešťvu vdu, částí vdních tků) s výjimku samstatnéh dbahňvání, maximálně d výše 10 % z celkvých způsbilých výdajů akce, d způsbilých výdajů lze zahrnut výdaje spjené s reknstrukcí a realizací cest a pěšin s plprpustným a prpustným pvrchem v rámci kmplexníh řešení plch zeleně d výše 10 % z celkvých způsbilých výdajů akce, vedlejší rzpčtvé výdaje d 3 % z celkvých způsbilých přímých realizačních výdajů (včetně nezbytných gedetických prací). Minimální způsbilé realizační výdaje na prjekt v rámci SC 4.4 jsu stanveny na Kč (bez DPH). B.6.5 B B Priritní sa 5: Energetické úspry Priritní sa 5, specifický cíl 5.1: Snížit energeticku nárčnst veřejných budv a zvýšit využití bnvitelných zdrjů energie Typy pdprvaných prjektů a aktivit a) Celkvé neb dílčí energeticky úsprné renvace veřejných budv, včetně prjektů realizvaných s využitím EPC: zateplení bvdvéh pláště budvy, výměna a renvace (repase) tvrvých výplní, realizace patření majících prkazatelně vliv na energeticku nárčnst budvy neb zlepšení kvality vnitřníh prstředí (např. instalace ftvltaickéh systému), realizace systémů nucenéh větrání s rekuperací dpadníh tepla, Stránka 84 z 221

4 realizace systémů využívajících dpadní tepl, výměna zdrje tepla pr vytápění neb přípravu teplé užitkvé vdy s výknem nižším než 5 MW využívajícíh fsilní paliva neb elektricku energii za účinné zdrje využívající bimasu, tepelná čerpadla, kndenzační ktle na zemní plyn neb zařízení pr kmbinvanu výrbu elektřiny a tepla využívající bnvitelné zdrje neb zemní plyn, instalace slárně-termických klektrů pr přitápění neb puze přípravu TV. b) Samstatná patření výměny zdrje tepla s výknem nižším než 5 MW využívajícíh fsilní paliva neb elektricku energii pr vytápění neb přípravu teplé vdy za účinné zdrje využívající bimasu, tepelná čerpadla, kndenzační ktle na zemní plyn neb zařízení pr kmbinvanu výrbu elektřiny a tepla využívající bnvitelné zdrje neb zemní plyn, instalace slárně-termických klektrů a instalace systému nucenéh větrání s rekuperací dpadníh tepla, pkud veřejná budva splňuje určitu energeticku nárčnst a v případě instalace systému nucenéh větrání s rekuperací zárveň nesplňuje pžadavky na zajištění dstatečné výměny vzduchu. V rámci specifickéh cíle nemhu být pdprvány patření realizvaná v bytvých a rdinných dmech. V rámci renvace budv definvaných záknem č. 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění, jak kulturní památka neb budv, které nejsu kulturní památku, ale nachází se v památkvé rezervaci, v památkvé zóně neb v chranném pásmu nemvité kulturní památky, nemvité nárdní kulturní památky, památkvé rezervace neb památkvé zóny (dále jen památkvě chráněné budvy ), budu pdprvány rvněž dílčí aktivity veducí ke snížení energetické nárčnsti budvy bez hledu na dsažení parametrů pr celkvu energeticku nárčnst budvy. Pdpra bude pskytvána zejména na patření s delší eknmicku návratnstí, tj. především na zateplení bjektů. Puhé zateplení bjektu však není dstatečné pr ptimální snížení sptřeby energie. Klíčvá je rvněž následná péče správné vytápění bjektů a renvace suvisejících technlgických zařízení, zejména zdrjů tepla a regulačních systémů. Tat patření s kratší dbu návratnsti je vhdné realizvat jinými finančními nástrji, případně prstřednictvím metdy energetických služeb s garantvanu úspru energie (dále jen EPC). B kraje, bce, Oprávnění žadatelé (příjemci pdpry): dbrvlné svazky bcí, rganizační slžky státu, státní rganizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkvé rganizace, vyské škly, škly a šklská zařízení, šklské právnické sby 36, 36 Zřízené dle 124, písm. a) zákna č. 561/2004 Sb., šklskéh zákna, Stránka 85 z 221

5 nestátní neziskvé rganizace 37 (becně prspěšné splečnsti, nadace, nadační fndy, ústavy, splky), církve a nábženské splečnsti a jejich svazky 38. B Frma a výše pdpry Pdpra v rámci SC 5.1 bude pskytvána frmu dtace neb prstřednictvím finančníh nástrje v pdbě zvýhdněnéh úvěru, ppřípadě jejich kmbinací z prstředků FS. V případě využití finančních nástrjů djde k následné úpravě příslušných částí tht dkumentu. V případě, kdy bude financvání prjektů pdléhat veřejné pdpře neb bude v režimu de minimis, bude se pdpra řídit příslušnými předpisy relevantními pr knkrétní prjekt. Pdrbnsti jsu uvedeny v kapitle D.4 Veřejná pdpra těcht Pravidel. V případě prjektů generujících příjmy dle čl. 61 becnéh nařízení bude výše pdpry stanvena na základě finanční analýzy, a t metdu finanční mezery, jež je zapracvána d MS2014+ mdulu CBA. Knkrétní pstupy administrace pr prjekty generující příjem budu specifikvány v rámci jedntlivých vyhlášených výzev. Pdpra bude pskytvána frmu dtace s maximální hranicí d 40 % celkvých způsbilých výdajů prjektu a t včetně prjektů pdléhajících veřejné pdpře. Dále je mžné získat bnifikaci ve výši 5 % pr žadatele, kteří zajistí reknstrukci technlgickéh vybavení způsbiléh pr pdpru (jedná se minimálně reknstrukci zdrje vytápění či instalaci technlgické části systému nucenéh větrání s rekuperací), energetický management a další úsprná patření metdu EPC. Nad úrveň dtace může být žadateli pskytnuta pdpra frmu zvýhdněnéh úvěru. Celkem může být žadateli pskytnuta pdpra (dtace + zvýhdněný úvěr) s maximální hranicí 90 % celkvých způsbilých výdajů prjektu pr finanční nástrj (veškeré výdaje veducí ke snížení energetické nárčnsti bjektu). B Obecná kritéria přijatelnsti a) Prjekty zaměřené na celkvé neb dílčí energetické renvace veřejných budv, včetně prjektů realizvaných s využitím EPC Sulad žádsti s aktuální výzvu OPŽP. Sulad údajů uvedených ve frmuláři žádsti s relevantními dklady předkládanými jak přílhy k žádsti. Nejsu pdprvána patření realizvaná na zchátralých dluhdbě nevyužívaných bjektech. Jedná se bjekty, u kterých nelze fakturačně dlžit sptřebu energie za bdbí psledních 3 let. Nebudu pdprvána patření realizvaná na nvstavbách, přístavbách a nástavbách. P realizaci prjektu musí budva plnit minimálně parametry energetické nárčnsti definvané 6 dst. 2 písm. a) neb b) vyhlášky č.78/2013 Sb., energetické nárčnsti. Tent pžadavek se netýká památkvě chráněných budv v suladu s 7 dst. 5 zákna č. 406/2000 Sb. ve znění pzdějších předpisů. P realizaci prjektu musí být sučinitel prstupu tepla měněných stavebních prvků bálky, které jsu předmětem pdpry, minimálně na dpručených hdntách dle ČSN (2011). 37 Zřízené dle zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku. 38 Zřízené dle zákna č. 3/2002 Sb., církvích a nábženských splečnstech. Stránka 86 z 221

6 Pkud je jedním z patření prjektu zlepšení tepelně technických vlastnstí bvdvých knstrukcí budvy služící pr výchvu a vzdělávání dětí a mladistvých, musí být v rámci prjektu navržen systém větrání v suladu s vyhlášku č.410/2005 Sb., hygienických pžadavcích na prstry a prvz zařízení a prvzven pr výchvu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pzdějších předpisů. Suladu je dsažen puze realizací jednh ze systémů větrání definvanéh v ČSN EN 15665/Z1. Pkud je jedním z patření prjektu instalace ftvltaickéh systému, maximální mžný instalvaný výkn tht systému může být 30 kwp a musí být umístěn puze na střešní knstrukci neb na bvdvé zdi jedné budvy, spjené se zemí pevným základem a evidvané v katastru nemvitstí. Instalace ftvltaickéh systému bude pdpřena puze v případě, že bude sučástí kmplexníh prjektu, nikliv jak samstatné patření. Maximální navrhvaná rční výrba elektřiny z ftvltaickéh systému musí dpvídat rční sptřebě elektřiny v budvě. V případě realizace ftvltaických systémů budu pdprvány puze krystalické FV mduly s účinnstí nejméně 14 % a tenkvrstvé FV mduly s účinnstí nejméně 10 % (při standardních testvacích pdmínkách). Účinnst je vztažena k celkvé plše FV mdulu. Pkud je jedním z patření prjektu zlepšení tepelně technických vlastnstí bvdvých knstrukcí budvy a jedná se budvu se dvěma a více nadzemními pdlažími neb stavbu se zvýšeným pdlažím (5 m a vyšším), u nichž prvedený zlgický průzkum a na jeh základě zpracvaný dbrný psudek prkážu výskyt synantrpních zvláště chráněných druhů živčichů (dále jen živčichů ), je nezbytné jejich sídla (hnízdiště, sezónní úkryty atp.) zachvat v půvdní neb mdifikvané pdbě, případně, pkud charakter stavebních úprav jejich zachvání vylučuje, zajistit v dpvídajícím rzsahu jejich náhradu v suladu s ustanveními zákna č. 114/1992 Sb., chraně přírdy a krajiny, ve znění pzdějších předpisů. Žadatel dlží dbrný psudek, zpracvaný v suladu s Metdiku psuzvání staveb z hlediska výskytu becně a zvláště chráněných synantrpních druhů živčichů" dbrně způsbilu sbu, psuzující výskyt živčichů na budvě. V případě prkázanéh výskytu živčichů pak žádst zahrnuje dpvídající pstup či patření (respektující specifický cíl 5.1 i nárky zjištěných živčichů) při chraně jejich stanvišť. Tent pstup či patření budu zárveň sučástí technické dkumentace předkládanéh prjektu. Bližší infrmace, dpručená řešení a kntakty na dbrně způsbilé sby viz a Pdpra na výměnu zdrje tepla je určena puze pr budvy, kde je výrba tepla realizvána zdrjem využívajícím fsilní paliva neb elektricku energii. Tt mezení se netýká fttermických slárních systémů. Stránka 87 z 221

7 V případě, že je budva vytápěna zdrjem na zemní plyn, bude pdprván puze přechd na plynvé tepelné čerpadl neb zařízení pr kmbinvanu výrbu elektřiny a tepla, kdy stáří půvdníh zdrje v dbě pdání žádsti nesmí být kratší než 10 let. V případě, že jsu v budvě využívána pr vytápění neb přípravu teplé vdy tuhá neb kapalná fsilní paliva, musí djít k náhradě tht zdrje za ktel na bimasu, tepelné čerpadl, kndenzační ktel na zemní plyn, fttermický slární systém neb zařízení pr kmbinvanu výrbu elektřiny a tepla využívající bnvitelné zdrje neb zemní plyn. P realizaci prjektu musí djít k úspře celkvé energie min. 20 % prti půvdnímu stavu, u památkvě chráněných budv min. 10 %. V případě realizace prjektů s využitím EPC musí djít k úspře energie dalších nejméně 15 % ze sptřeby energie, které bude dsažen p prvedení všech energeticky úsprných patření na bálce budvy (Příklad: pkud djde realizací všech energeticky úsprných patření na bálce budvy k úspře 40 %, metdu EPC musí djít k dalším úsprám ve výši 15 % ze zbývající sptřeby na úrvni 60 % půvdní celkvé sptřeby energie, tedy prjektem bude celkvě uspřen min. 49 %). Realizací prjektu musí djít k min. úspře 20 % emisí CO 2 prti půvdnímu stavu, u památkvě chráněných budv 10 %. V případě realizace zdrje tepla na vytápění musí djít min. k úspře 30 % emisí CO 2 prti půvdnímu stavu, pkud dchází ke změně paliva. Pkud ke změně paliva nedchází, je min. úspra emisí CO 2 stanvena na úrvni 20 %. Realizací prjektu musí djít k úspře emisí TZL a NO x. Nebudu přijaty prjekty, u nichž by dšl k dpjení d SZTE (či k náhradě ddávek energií z SZTE). Tt mezení se netýká fttermických slárních systémů. V případě realizace elektrických tepelných čerpadel jsu pdprvána čerpadla, která splňují parametry definvané nařízením Kmise (EU) č. 813/2013, kterým se prvádí směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2009/125/E, pkud jde pžadavky na ekdesign hřívačů pr vytápění vnitřních prstrů a kmbinvaných hřívačů (pžadavky d ).. V případě realizace plynvých tepelných čerpadel jsu pdprvána čerpadla, která splňují parametry definvané nařízením Kmise (EU) č. 813/2013, kterým se prvádí směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2009/125/E, pkud jde pžadavky na ekdesign hřívačů pr vytápění vnitřních prstrů a kmbinvaných hřívačů (pžadavky d ). V případě realizace slárních termických sustav budu pdprvána puze zařízení splňující pžadavky ČSN EN ISO 9806 neb ČSN EN Stránka 88 z 221

8 V případě realizace slárních termických sustav budu pdprvány puze slární klektry splňující minimální hdntu účinnsti η sk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., stanvení minimální účinnsti užití energie při výrbě elektřiny a tepelné energie za pdmínky slunečníh záření 1000 W/m2. V případě realizace slárních termických sustav budu pdprvána puze zařízení s měrným využitelným ziskem q ss,u 350 (kwh.m -2.rk -1 ). V případě realizace ktle na zemní plyn budu pdprvány puze kndenzační plynvé ktle plnící parametry nařízení Kmise (EU) č. 813/2013, kterým se prvádí směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2009/125/E, pkud jde pžadavky na ekdesign hřívačů pr vytápění vnitřních prstrů a kmbinvaných hřívačů (pžadavky d ). V případě realizace ktle na bimasu budu pdprvány puze ktle splňující pžadavky Nařízení kmise č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se prvádí směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2009/125/ES, pkud jde pžadavky na ekdesign ktlů na tuhá paliva (pžadavky d ). V případě realizace jedntky pr kmbinvanu výrbu elektřiny a tepla budu pdprvány puze technlgie plnící parametry nařízení Kmise (EU) č. 813/2013, kterým se prvádí směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2009/125/E, pkud jde pžadavky na ekdesign hřívačů pr vytápění vnitřních prstrů a kmbinvaných hřívačů (pžadavky d ). V případě realizace jedntky pr kmbinvanu výrbu elektřiny a tepla budu pdprvány prjekty generující úspru primární energie ve výši min. 10 % ve srvnání s referenčními údaji za ddělenu výrbu elektřina a tepla. V případě realizace bnvitelnéh zdrje tepla neb elektřiny bude zajištěn měření vyrbené energie z OZE. V případě spalvacích zdrjů nespadajících d půsbnsti směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2009/125/ES budu pdpřeny puze prjekty zaručující splnění pžadavků schválené směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady mezení emisí některých znečišťujících látek d vzduší ze středních spalvacích zařízení. Bez hledu na přijetí návrhu uvedené směrnice budu pdpřeny puze prjekty zaručující splnění emisních limitů pr NO x, SO 2 a CO pr rk 2018 ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. V případě TZL budu pdpřeny puze prjekty splňující hdnty emisních limitů pr TZL uvedených v návrhu směrnice mezení emisí určitých znečišťujících látek d vzduší ze středních spalvacích zdrjů v pdbě uveřejněné jak sučást tzv. Air Package dne V případě realizace systémů nucenéh větrání s rekuperací dpadníh tepla musí být suchá účinnst zpětnéh získávání tepla (rekuperátru) min. 65 % dle ČSN EN 308. V případě realizace systémů nucenéh větrání s rekuperací dpadníh tepla musí být systém regulván dle mnžství CO 2 v místnstech prstřednictvím infračervených čidel tzv. IR senzrů. Stránka 89 z 221

9 V rámci zpracvanéh energetickéh psudku, jakžt pvinné přílhy žádsti, musí být jednznačně definvána pvinnst na vyregulvání tpné sustavy a zavedení energetickéh managementu. Zárveň musí být v psudku bsažen psuzení, zda je pr příslušné budvy v kmbinaci s pskytnutím pdpry mžná aplikace prjektu EPC, který by pvinnst vyregulvání tpné sustavy a zavedení energetickéh managementu zahrnval. V rámci realizace prjektu musí být zajištěn vyregulvání tpné sustavy, zaveden a prváděn energetický management v suladu s Metdickým návdem pr splnění pžadavku na zavedení energetickéh managementu minimálně p dbu udržitelnsti prjektu. b) Prjekty zaměřené puze na výměnu zdrje tepla, zdrje TV neb realizaci systémů nucenéh větrání s rekuperací Sulad žádsti s aktuální výzvu OPŽP. Sulad údajů uvedených ve frmuláři žádsti s relevantními dklady předkládanými jak přílhy k žádsti. Nejsu pdprvána patření realizvaná na zchátralých dluhdbě nevyužívaných bjektech. Jedná se bjekty, u kterých nelze fakturačně dlžit sptřebu energie za bdbí psledních 3 let. Nebudu pdprvána patření realizvaná na nvstavbách, přístavbách a nástavbách. V případě realizace výměny zdrje tepla na vytápění musí budva splňvat minimálně pžadvanu hdntu průměrnéh sučinitele prstupu tepla bálku budvy U em, N uvedenu v dst. 5.3 nrmy ČSN (znění říjen 2011). Netýká se památkvě chráněných budv. V případě realizace zdrje tepla na vytápění musí djít min. k úspře 30 % emisí CO 2 prti půvdnímu stavu, pkud dchází ke změně paliva. Pkud ke změně paliva nedchází, je min. úspra emisí CO 2 stanvena na úrvni 20 %. Realizací prjektu musí djít k úspře emisí TZL a NO x. V případě, že je budva vytápěna zdrjem na zemní plyn, bude pdprván puze přechd na plynvé tepelné čerpadl neb zařízení pr kmbinvanu výrbu elektřiny a tepla, kdy stáří půvdníh zdrje v dbě pdání žádsti nesmí být kratší než 10 let. P realizaci prjektu musí djít k úspře energie na vytápění min. 20 % prti půvdnímu stavu. U samstatných realizací termických slárních sustav musí djít k úspře energie na hřev TV min. 20 % prti půvdnímu stavu. Netýká se samtné instalace systému nucenéh větrání s rekuperací. V případě realizace systému nucenéh větrání s rekuperací v budvě služící k výchvě a vzdělávání dětí a mladistvých musí být systém navržen suladu s vyhlášku č. 410/2005 Sb., hygienických pžadavcích na prstry a prvz zařízení a prvzven pr výchvu a vzdělávání dětí a mladistvých. Stránka 90 z 221

10 V případě realizace systémů nucenéh větrání s rekuperací dpadníh tepla musí být systém regulván dle kncentrace CO 2 ve větraných místnstech prstřednictvím infračervených čidel tzv. IR senzrů. V případě realizace systémů nucenéh větrání s rekuperací dpadníh tepla musí být suchá účinnst zpětnéh získávání tepla (rekuperátru) min. 65 % dle ČSN EN 308. Nebudu přijaty prjekty, u nichž by dšl k dpjení d SZTE (či náhradě ddávek energií z SZTE). Tt mezení se netýká fttermických slárních systémů. V případě realizace elektrických tepelných čerpadel jsu pdprvána čerpadla, která splňují parametry definvané nařízením Kmise (EU) č. 813/2013, kterým se prvádí směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2009/125/E, pkud jde pžadavky na ekdesign hřívačů pr vytápění vnitřních prstrů a kmbinvaných hřívačů (pžadavky d ). V případě realizace plynvých tepelných čerpadel jsu pdprvána čerpadla, která splňují parametry definvané nařízením Kmise (EU) č. 813/2013, kterým se prvádí směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2009/125/E, pkud jde pžadavky na ekdesign hřívačů pr vytápění vnitřních prstrů a kmbinvaných hřívačů (pžadavky d ). V případě realizace slárních termických sustav budu pdprvána puze zařízení splňující pžadavky ČSN EN ISO 9806 neb ČSN EN V případě realizace slárních termických sustav budu pdprvány puze slární klektry splňující minimální hdntu účinnsti η sk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., stanvení minimální účinnsti užití energie při výrbě elektřiny a tepelné energie za pdmínky slunečníh záření 1000 W/m2. V případě realizace slárních termických sustav budu pdprvána puze zařízení s měrným využitelným ziskem q ss,u 350 (kwh.m -2.rk -1 ). V případě realizace ktle na zemní plyn budu pdprvány puze kndenzační plynvé ktle plnící parametry nařízení Kmise (EU) č. 813/2013, kterým se prvádí směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2009/125/E, pkud jde pžadavky na ekdesign hřívačů pr vytápění vnitřních prstrů a kmbinvaných hřívačů (pžadavky d ). V případě realizace ktle na bimasu budu pdprvány puze ktle splňující pžadavky Nařízení kmise č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se prvádí směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2009/125/ES, pkud jde pžadavky na ekdesign ktlů na tuhá paliva (pžadavky d ). V případě realizace jedntky pr kmbinvanu výrbu elektřiny a tepla budu pdprvány puze technlgie plnící parametry nařízení Kmise (EU) č. 813/2013, kterým se prvádí směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2009/125/E, pkud jde pžadavky na ekdesign hřívačů pr vytápění vnitřních prstrů a kmbinvaných hřívačů (pžadavky d ). Stránka 91 z 221

11 V případě realizace jedntky pr kmbinvanu výrbu elektřiny a tepla budu pdprvány prjekty generující úspru primární energie ve výši min. 10 % ve srvnání s referenčními údaji za ddělenu výrbu elektřina a tepla. V případě realizace bnvitelných zdrje tepla neb elektřiny bude zajištěn měření vyrbené energie z OZE. V případě spalvacích zdrjů nespadajících d půsbnsti směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2009/125/ES budu pdpřeny puze prjekty zaručující splnění pžadavků schválené směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady mezení emisí některých znečišťujících látek d vzduší ze středních spalvacích zařízení. Bez hledu na přijetí návrhu uvedené směrnice budu pdpřeny puze prjekty zaručující splnění emisních limitů pr NO x, SO2 a CO pr rk 2018 ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. V případě TZL budu pdpřeny puze prjekty splňující hdnty emisních limitů pr TZL uvedených v návrhu směrnice mezení emisí určitých znečišťujících látek d vzduší ze středních spalvacích zdrjů v pdbě uveřejněné jak sučást tzv. Air Package dne V rámci zpracvanéh energetickéh psudku, jakžt pvinné přílhy žádsti, musí být jednznačně definvána pvinnst na vyregulvání tpné sustavy a zavedení energetickéh managementu. Zárveň musí být v psudku bsažen psuzení, zda je pr příslušné budvy v kmbinaci s pskytnutím pdpry mžná aplikace prjektu EPC, který by pvinnst vyregulvání tpné sustavy a zavedení energetickéh managementu zahrnval. V rámci realizace prjektu musí být zajištěn vyregulvání tpné sustavy a zaveden energetický management v suladu s Metdickým návdem pr splnění pžadavku na zavedení energetickéh managementu U všech prjektů v rámci SC 5.1 musí být žadatel vlastníkem neb spluvlastníkem předmětu pdpry (ustanvení právním vztahu k pzemkům viz dále). Pkud je spluvlastníkem předmětu pdpry, je pvinen dlžit suhlasy statních spluvlastníků s realizací akce a s udržitelnstí prjektu p stanvenu dbu. V případech, kdy žadatel není vlastníkem pzemku, na kterém je akce realizvána, je pvinen vyřešit majetkprávní vztah k tmut pzemku (např. nájemní apd.), nebude-li v pdmínkách RPD stanven jinak. Tt musí být zajištěn minimálně p dbu 5 let p dknčení fyzické realizace prjektu. B Specifické způsbilé výdaje Za způsbilé výdaje jsu becně pvažvány stavební práce, ddávky a služby bezprstředně suvisející s předmětem pdpry, zejména pak: a) stavební práce, ddávky a služby spjené se zlepšváním energetických vlastnstí bálky budv, b) stavební práce, ddávky a služby spjené s dalšími patřeními majícími prkazatelně vliv na energeticku nárčnst budvy neb zlepšení kvality vnitřníh prstředí, c) stavební práce, ddávky a služby spjené s realizací systémů nucenéh větrání s rekuperací dpadníh tepla, d) stavební práce, ddávky a služby spjené s výměnu zdrje tepla využívajícíh fsilní paliva neb elektricku energii za účinné zdrje využívající: Stránka 92 z 221

12 bimasu, tepelná čerpadla, kndenzační ktle na zemní plyn, zařízení pr kmbinvanu výrbu elektřiny a tepla využívající bnvitelné zdrje neb zemní plyn, fttermické slární systémy, e) stavební práce, ddávky a služby spjené s realizací systémů využívajících dpadní tepl, f) stavební práce, ddávky a služby spjené s výstavbu teplvdní tpné sustavy (pkud půvdní zdrj tepla pracval bez tpné sustavy), g) náklady na zkušky neb testy suvisející s uváděním majetku d stavu způsbiléh k užívání a k prkázání splnění technických parametrů, všem puze v bdbí d klaudace (uvedení d trvaléh prvzu), h) v případě realizace prjektů s využitím metdy EPC jsu za způsbilé výdaje pr pdpru frmu dtace pvažvány puze stavební práce, ddávky a služby spjené se zlepšváním energetických vlastnstí bálky budvy neb s realizací systémů nucenéh větrání s rekuperací dpadníh tepla (puze část spjená s instalací vzduchtechnických rzvdů). Omezení způsbilých investičních (realizačních) výdajů u vybraných patření: a) Maximální způsbilé výdaje v případě snižvání sptřeby energie zlepšením tepelně technických vlastnstí bvdvých knstrukcí budv, včetně dalších stavebních úprav majících prkazatelně vliv na sptřebu energie ZATEPLOVANÉ KONSTRUKCE Kč bez DPH / m 2* Obvdvé stěny 2300 Plché a šikmé střešní knstrukce Knstrukce k nevytápěným prstrům (půdám, suterénům, statním místnstem) 1000 Pdlahy na zemině Výplně tvrů Výplně tvrů památkvě chráněné budvy ** * Plcha na systémvé hranici budvy. ** Mžnst uplatnění míry způsbilsti se bude dvíjet d pžadavku (stanviska) příslušnéh rgánu památkvé péče. Z výše uvedených hdnt budu vypčteny max. nepřekrčitelné způsbilé výdaje na realizaci prjektu ke zlepšvání energetických vlastnstí bálky budvy. Stránka 93 z 221

13 b) Maximální způsbilé výdaje u realizace systémů nucenéh větrání s rekuperací dpadníh tepla Typ budvy Kč bez DPH / (m 3 h -1 )* Budvy pr výchvu a vzdělávání 400 Ostatní budvy 150 * Výkn vzduchtechnické jedntky. c) Maximální způsbilé výdaje u realizace ktle na bimasu Typ patření Kč bez DPH / kw* Ktel na bimasu Otpná sustava** * Instalvaný výkn ktle. ** Pkud půvdní zdrj tepla pracval bez tpné sustavy. d) Maximální způsbilé výdaje u realizace ktle na zemní plyn Typ patření Kč bez DPH / kw* Kndenzační ktel na zemní plyn Otpná sustava** * Instalvaný výkn ktle. ** Pkud půvdní zdrj tepla pracval bez tpné sustavy. e) Maximální způsbilé výdaje u realizace tepelných čerpadel Typ patření Kč bez DPH / kw* Elektrické TČ vzduch/vda Elektrické TČ země/vda Elektrické TČ vda/vda Plynvé TČ vzduch/vda Plynvé TČ země/vda Plynvé TČ vda/vda Otpná sustava** * Instalvaný výkn tepelnéh čerpadla. ** Pkud půvdní zdrj tepla pracval bez tpné sustavy. Stránka 94 z 221

14 f) Maximální způsbilé výdaje u realizace fttermických slárních systémů Typ patření Kč bez DPH / kw* Plchý klektr Trubicvý vakuvý klektr * Instalvaný výkn fttermickéh systému. g) Maximální způsbilé výdaje u realizace jedntky pr kmbinvanu výrbu elektřiny a tepla Typ patření Kč bez DPH / kwe* Jedntka pr kmbinvanu výrbu elektřiny a tepla * Instalvaný elektrický výkn jedntky pr kmbinvanu výrbu elektřiny a tepla. h) Maximální způsbilé výdaje u realizace ftvltaických systémů Typ patření Kč bez DPH / kwe* Ftvltaický systém * Špičkvý instalvaný elektrický výkn ftvltaickéh systému Způsbilé výdaje pr prjekty pdléhající veřejné pdpře pdle nařízení Kmise (EU) č. 651/2014, ddíl 7 pdpra na chranu živtníh prstředí, budu stanveny způsbem ppsaným v kapitle D.4 Veřejná pdpra těcht Pravidel. Minimální způsbilé realizační výdaje na prjekt v rámci SC 5.1 jsu stanveny na Kč (bez DPH). B Priritní sa 5, specifický cíl 5.2: Dsáhnut vyskéh energetickéh standardu nvých veřejných budv B Typy pdprvaných prjektů a aktivit: vícenáklady na dsažení pasivníh energetickéh standardu v případě výstavby nvých budv. V rámci specifickéh cíle nebude pskytvána pdpra na výstavbu bytvých a rdinných dmů. B Oprávnění žadatelé (příjemci pdpry): kraje, bce, dbrvlné svazky bcí, rganizační slžky státu, veřejné výzkumné instituce, veřejnprávní instituce, příspěvkvé rganizace, vyské škly, škly a šklská zařízení. Stránka 95 z 221

15 B Frma a výše pdpry Pdpra v rámci SC 5.2 bude pskytvána frmu dtace z prstředků EFRR. Bnifikace prjektu na základě úrvně znečištění vzduší v území: Pkud platí, že: neb I. prjekt je realizván v bci s více než byvateli, kde byl dle map kluzavých II. pětiletých průměrů sestavených ČHMU překrčen více než jeden imisní limit, bude bnifikván 10% nárůstem max. částky reflektující vícenáklady na dsažení pasivníh energetickéh standardu, prjekt je realizván v bci s právě byvateli a méně, kde byl dle map kluzavých pětiletých průměrů sestavených ČHMU překrčen více než jeden imisní limit, bude prjekt bnifikván 5% nárůstem max. částky reflektující vícenáklady na dsažení pasivníh energetickéh standardu. Veškeré datvé pdklady pr určení, zdali platí I), neb II), jsu v územně příslušných prgramech zlepšvání kvality vzduší. Pdpra bude pskytvána frmu dtace na vícenáklady ve výši Kč/m 2 energeticky vztažné plchy bjektu, maximálně však d výše 40 % celkvých způsbilých výdajů prjektu. V případě prjektů generujících příjmy dle čl. 61 becnéh nařízení bude výše pdpry stanvena na základě finanční analýzy, a t metdu finanční mezery, jež je zapracvána d MS2014+ mdulu CBA. Knkrétní pstupy administrace pr prjekty generující příjem budu specifikvány v rámci jedntlivých vyhlášených výzev. B Obecná kritéria přijatelnsti Sulad žádsti s aktuální výzvu OPŽP. Sulad údajů uvedených ve frmuláři žádsti s relevantními dklady předkládanými jak přílhy k žádsti. V rámci realizace prjektu musí být zaveden a prváděn energetický management v suladu s Metdickým návdem pr splnění pžadavku na zavedení energetickéh managementu minimálně p dbu udržitelnsti prjektu. Nvá budva bude dsahvat pasivníh standardu danéh následující sadu hdnt energetických ukazatelů: SLEDOVANÝ UKAZATEL Neprůvzdušnst bálky budvy při tlakvém rzdílu 50 Pa Průměrný sučinitel prstupu tepla Měrná ptřeba tepla na vytápění Měrná ptřeba tepla na chlazení POŽADOVANÁ HODNOTA n 50 = 0,6/h U em 0,35 W/m 2 K, ale nejvýše U em, rec 15 kwh/m 2 a 15 kwh/m 2 a Měrná ptřeba primární energie Ea 120 kwh/m 2 a U prjektů v rámci SC 5.2 musí být žadatel vlastníkem neb spluvlastníkem předmětu pdpry (ustanvení právním vztahu k pzemkům viz dále). Pkud je spluvlastníkem předmětu pdpry, je pvinen dlžit suhlasy statních spluvlastníků s realizací akce a s udržitelnstí prjektu p stanvenu dbu. V případech, kdy žadatel není vlastníkem pzemku, na kterém je akce realizvána, je Stránka 96 z 221

16 pvinen vyřešit majetkprávní vztah k tmut pzemku (např. nájemní apd.), nebude-li v pdmínkách RPD stanven jinak. Tt musí být zajištěn minimálně p dbu 5 let p dknčení fyzické realizace prjektu. B Specifické způsbilé výdaje Za způsbilé výdaje jsu becně pvažvány výdaje na stavební práce, ddávky a služby bezprstředně suvisející s předmětem pdpry, zejména pak: a) stavební práce, ddávky a služby spjené s výstavbu budv v pasivním energetickém standardu, b) výdaje na zkušky neb testy suvisející s uváděním majetku d stavu způsbiléh k užívání a k prkázání splnění technických parametrů, všem puze v bdbí d klaudace (uvedení d trvaléh prvzu). Minimální způsbilé realizační výdaje na prjekt v rámci SC 5.2 jsu stanveny na Kč (bez DPH). Stránka 97 z 221

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

na ekodesign kotlů na tuhá paliva (požadavky od ).

na ekodesign kotlů na tuhá paliva (požadavky od ). Obecná kritéria přijatelnsti a) Prjekty zaměřené na celkvé neb dílčí energetické renvace veřejných budv, včetně prjektů realizvaných metdu EPC Sulad žádsti s aktuální výzvu OPŽP. Sulad údajů uvedených

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I. VÝROKOVÁ ČÁST: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 5 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 5 2.1.

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Manuál pro Vodohospodářský model Historická data

Manuál pro Vodohospodářský model Historická data Manuál pr Vdhspdářský mdel Histrická data Mdel verze 17.1 (LXI. výzva) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260

Více

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC ZNALECKÝ POSUDEK č. 19/107/2014 O CENĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC (POVINNÍ VLASTIMIL ĎURIŠ A JAROSLAVA ĎURIŠOVÁ EX 660/09119) OBJEDNATEL OCENĚNÍ: ÚČEL OCENĚNÍ: EXEKUTORSKÝ

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Územní plán Bukovany

Územní plán Bukovany Územní plán Bukvany Návrh územníh plánu Pr splečné jednání Obec Bukvany 40, 262 72 Březnice Statutární zástupce: Jiří Macun, starsta bce Pvěřený zastupitel: Ing. David Kaiser Kntakt: bukvanypb@seznam.cz,

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiříh z Pděbrad čp. 74, PSČ 25230 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Spis.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 2551/2010 0974/2011lSU/Sa Ing. Michaela 2.3.201 I Šádkvá

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Dtační a grantvé příležitsti verze 4/2016 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené či aktualizvané dtační příležitsti prti minulé verzi jsu zvýrazněny

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC Zadávací dkumentace Přílha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pr část 2 Nákup univerzálníh kabelážníh systému a rzvaděčů pr DC Obsah Obsah... 1 1 Předmět zakázky... 2 2 Technická specifikace...

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP Dtační prgramy MŽP v péči sídelní krajinu Ing. Jiří Klápště Odbr becné chrany přírdy a krajiny MŽP Dtační prgramy Evrpské - Operační prgram Živtní prstředí 2014-2020 Nárdní - Nárdní prgram Živtní prstředí

Více

Výzva č. 9/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 9/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 9/215 k předkládání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Nárdníh prgramu Živtní prstředí Ministerstv živtníh prstředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prstřednictvím Státníh fndu živtníh prstředí ČR (dále

Více

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání 195 EX 638/06-63 Sudní exekutr Mgr. Tmáš Vbrník, Exekutrský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72 Mravany, jmenvaný rzhdnutím ministryně spravedlnsti České republiky č.j. MSP- 400/2014-OJ-SO/4

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce: POLIČKA LOKALITA MÁNESOVA regulační plán Evidenční čísl: 27 006 139 Přizvatel:

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘSKÉ OBORY PROJEKT č. 1 (dtace na specializační

Více

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Purkyňva 125, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Ve věci : Znalecký

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele 212 001 538 Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

Projekt Geostat 1B a Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Konference k projektu ERRAM CZ-AT

Projekt Geostat 1B a Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Konference k projektu ERRAM CZ-AT Prjekt Gestat 1B a Sčítání lidu, dmů a bytů 2011 Knference k prjektu ERRAM CZ-AT Jan Hnner Český statistický úřad, Praha České Budějvice 24. května 2013 SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011 Sčítání je vyčerpávající

Více

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách Rekuperace rdinnéh dmu v Přestavlkách Pjem: Rekuperace, nebli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch d budvy předehřívá teplým dpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku dveden

Více

Magisterský program: 5. ročník, zimní semestr, zaměření NPS, APS 14. 9. 2007

Magisterský program: 5. ročník, zimní semestr, zaměření NPS, APS 14. 9. 2007 Magisterský prgram: 5. rčník, zimní semestr, zaměření NPS, APS 14. 9. 2007 Zadání: Vypracujte návrh bjektu za předem specifikvaných krajvých pdmínek, v předepsaném stupni pdrbnsti a frmě úpravy. Objekt

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016)

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) návrh pr schválení dle 42 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Nvstavba rdinnéh dmu v bci Brandýs nad Labem Stará Bleslav, k.ú. Stará Bleslav p.č. 1987/41 Odpvědný prjektant: Ing. Radek Nvák. Hlavní inženýr prjektu: Ing. Arch Zdeněk Parduba.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Stránka 1/6 BEZPEČNOSTNÍ LIST pdle nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 24.9. 2009 Revize: I. vydání Vydal: BOHEMIACOLOR s.r.. Pčet stran: 6 Část 1 Identifikace přípravku,

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

Veřejné zakázky. Obsah semináře. Právní prostředí. Právní úprava. zakázek

Veřejné zakázky. Obsah semináře. Právní prostředí. Právní úprava. zakázek Veřejné zakázky Olmuc 3. března 2009 www.eurpace.cz Obsah semináře 1. Právní prstředí 2. Veřejné zakázky pdle zákna 3. Metdický pkyn pr zadávání zakázek a veřejných zakázek 4. Diskuze 2 Právní prstředí

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více