Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa. Katedra správní vědy a správního práva BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Bc. Petr Kuchař

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa. Katedra správní vědy a správního práva BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Bc. Petr Kuchař"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa Katedra správní vědy a správního práva BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Právní aspekty provozu sportovních létajících zařízení Bc. Petr Kuchař 2013

2 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: Právní aspekty provozu sportovních létajících zařízení zpracoval sám. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použil k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. podpis 1

3 Poděkování: Děkuji JUDr. Janě Jurníkové, Ph.D. vedoucí mé bakalářské práce za poskytnutí cenných rad a věcných připomínek. 2

4 OBSAH ÚVOD Základní pojmy související s problematikou SLZ Sportovní létající zařízení, letadlo Pilot sportovního létajícího zařízení, pilotní žák Druhy sportovních létajících zařízení Ultralehký letoun Ultralehký kluzák, motorový ultralehký kluzák Závěsný kluzák, motorový závěsný kluzák Padákový kluzák, motorový padákový kluzák Ultralehký vírník, motorový vírník Ultralehký vrtulník Sportovní padák Právní předpisy související s provozem SLZ Mezinárodní úprava Evropská úprava Vnitrostátní úprava Výkon státní správy na úseku SLZ Ministerstvo dopravy Letecká amatérská asociace ČR Aeroklub ČR Kontrola v oblasti správy SLZ Zákonné podmínky a vnitřní předpisy pro provoz SLZ Pilotní průkaz, zdravotní způsobilost Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem SLZ Evidence sportovních létajících zařízení ZÁVĚR RESUMÉ SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

5 Úvod Za téma své práce jsem si vybral výkon státní správy v oblasti právní problematiky na úseku sportovních létajících zařízení (dále SLZ ). Z mého pohledu jde o téma, které v České republice dlouhodobě stojí na samém okraji právní úpravy. O tom svědčí zejména zcela chybějící soudní judikatura a dále nedostatek odborné literatury. Podle mého názoru je příčinou patřičný nezájem o danou problematiku, protože se týká specifické lidské činnosti, kterou sportovní a rekreační létání bezesporu je. Určitou roli zde může hrát i skutečnost, že se týká poměrně malé skupiny lidí. V posledních letech však můžeme pozorovat, že letectví ve všech svých podobách expanduje. Tak tomu je i v oblasti sportovního a rekreačního létání, kdy nárůst počtu SLZ a vydaných pilotních průkazů jednoznačně ukazuje, že této činnosti se věnuje čím dál více lidí. 1 S touto expanzí se začínají objevovat první vážnější problémy např. v podobě leteckých nehod. Vzdušný prostor naší země začíná být těsný, a aby provoz všech druhů letadel byl bezpečný, je potřeba tuto činnost určitým způsobem náležitě regulovat. V nejširším slova smyslu je letectví regulováno leteckým právem. Letecké právo lze definovat jako soubor právních zásad a pravidel upravujících užívání vzdušného prostoru státy, mezinárodními organizacemi, jakož i soukromými osobami a společnostmi pro účely letectví. Spolu se zásadami obecného mezinárodního práva je tvoří mezinárodní mnohostranné smlouvy, letecké zákony jednotlivých států, dohody mezi státy a leteckými organizacemi a kontrakty mezi leteckými společnostmi. 2 Cílem mé práce je tedy zejména pojmout a vyhodnotit právní regulaci na úseku provozu SLZ. Ve své práci se nejprve zabývám základními pojmy souvisejícími s danou problematikou. Pozornost bude věnována i jednotlivým druhům SLZ. Dále se zmíním o pramenech právní úpravy, kdy se zaměřím na mezinárodní, evropskou i vnitrostátní úpravu. Další část práce pak bude věnována výkonu státní správy na úseku SLZ včetně její kontroly. Poukážu na zákonné podmínky a vnitřní předpisy související s provozem SLZ. Na závěr se budu věnovat evidenci SLZ. 1 Letecká amatérská asociace České republiky (dále jen LAA ČR ) evidovala v říjnu r o 841 pilotních průkazů více oproti říjnu r (Informace převzaty z přílohy časopisu Pilot LAA ČR, 1/2009, a to z výroční zprávy LAA ČR 2008, s. 4). 2 MADAR, Z. et al. Slovník českého práva. 3. vydání. Praha: Linde, 2002, s

6 V práci bude použita především deskriptivní metoda. Práce vychází z právního stavu ke dni

7 1. Základní pojmy související s problematikou SLZ 1. 1 Sportovní létající zařízení, letadlo Definice SLZ je v české právní úpravě obsažena v ustanovení 81 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o civilním letectví ). V zákoně o civilním letectví se uvádí, že SLZ je maximálně dvoumístné letadlo nebo sportovní padák, určené k létání pro vlastní potřebu nebo potřebu jiných osob za účelem rekreace, individuální osobní dopravy, sportu nebo výcviku pilotů, které není uskutečňováno za účelem dosažení zisku, s výjimkou výcviku pilotů, letů závěsných a padákových kluzáků s pasažérem a seskoků sportovních padáků s pasažérem. Někdejší právní úprava zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), v posledním platném znění, definici SLZ neobsahovala. Pojem SLZ lze tedy považovat za pojem novodobý, těšící se zájmu současné české právní úpravy zákona o civilním letectví. Z mého pohledu tak lze usuzovat, že společnost požaduje jasné vymezení, co sportovní létající zařízení je a jakými pravidly se sportovní létající zařízení mají řídit. Pojem letadlo je definován v ustanovení 2 odst. 2 zákona o civilním letectví a rozumí se jím zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu. Pro účely tohoto zákona se nepovažuje za letadlo model letadla, jehož maximální vzletová hmotnost nepřesahuje 20 kg. Ze zákona o civilním letectví lze usuzovat, že zákonodárce pojem letadlo, o kterém se zmiňuje hned ve své první části nesoucí název základní ustanovení, nadřazuje pojmu sportovního létajícího zařízení, o kterém se zde vůbec nezmiňuje. Je třeba ovšem poznamenat, že ačkoliv jsou tyto dva pojmy v zákoně o civilním letectví od sebe z hlediska nadřazenosti odděleny, tak je potřeba zdůraznit, že v mnoha případech se tyto dva pojmy částečně prolínají. Tomu lze rozumět tak, že ne každé letadlo je SLZ a rovněž ne každé sportovní létající zařízení je letadlem (viz. např. sportovní padák). 3 Definice SLZ je dále obsažena v předpise UL 1 ve znění ze dne , který stanovuje pravidla provozu sportovních létajících zařízení a který na základě pověření Ministerstva dopravy vydala LAA ČR. Ta definici SLZ převzala v doslovném znění uvedeném v současném zákoně o civilním letectví. 6

8 Jiná situace se objevuje v leteckých předpisech řady L vydávaných Ministerstvem dopravy (dále jen MD). V těchto předpisech se objevuje pouze pojem letadlo nebo letoun, ve kterém je zahrnuto i sportovní létající zařízení. Tento nesoulad se zákonem o civilním letectví je zapříčiněn tím, že letecké předpisy řady L vznikají přebíráním tzv. annexů 4, které vytváří Mezinárodní organizace pro civilní letectví (dále jen ICAO ) Pilot sportovního létajícího zařízení, pilotní žák Za pilota SLZ se považuje osoba, která je držitelem platného pilotního průkazu a SLZ řídí ( 81 odst. 3 věta. 1 zákona o civilním letectví). Za pilota se ve smyslu zákona o civilním letectví považuje i parašutista ( 81 odst. 3 věta 2). Pilotním žákem SLZ se rozumí osoba, která se jej učí řídit podle výcvikové osnovy ( 81 odst. 4 zákona o civilním letectví). Tyto pojmy byly do zákona o civilním letectví začleněný až jeho novelou č. 225/2006 Sb., která dřívější nejednoznačný pojem uživatele sportovního létajícího zařízení nahradila pojmy jasně vymezující osobu, která SLZ řídí, a na osobu, která se jej učí řídit. 4 Annexy lze definovat jako standardy mezinárodního civilního letectví, které při svém schválení v ICAO jsou pro členské státy doporučením, které jednotlivé státy přebírají do svých zákonných norem. V České republice tyto annexy tvoří letecké předpisy L1 až L18. 7

9 2. Druhy sportovních létajících zařízení Zákonný výčet jednotlivých typů SLZ je obsažen v ustanovení 81 odst. 2 zákona o civilním letectví. Ten mezi ně řadí zejména: a) ultralehký kluzák, b) ultralehký letoun, c) motorový závěsný kluzák, d) ultralehký vrtulník, e) ultralehký motorový vírník, f) motorový padákový kluzák, g) závěsný kluzák, h) padákový kluzák, i) sportovní padák. Ze zákona o civilním letectví tak vyplývá, a to ze slova zejména, že jde o výčet demonstrativní, který považuji za vhodně zvolený, neboť v budoucnu z důvodu technologického pokroku lze předjímat nové typy sportovních létajících zařízení. Jako nelogická se pak jeví vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon o civilním letectví, která demonstrativní výčet SLZ ve svém znění o dva pojmy rozšiřuje (viz. motorový ultralehký kluzák a bezmotorový vírník) a jeden pojem se z ní naopak vytrácí (viz. motorový závěsný kluzák). Další úskalí této vyhlášky spočívá v naprosto chaotickém uspořádání jednotlivých typů SLZ. V dalším přehledu proto pro vyjasnění provedu sjednocení a dle mého pohledu správné uspořádání všech typů SLZ uvedených jak v zákoně o civilním letectví, tak v jeho prováděcí vyhlášce. Rovněž se budu zabývat zákonným vymezením jednotlivých typů SLZ Ultralehký letoun Za ultralehký letoun se považuje letoun, který je konstruovaný maximálně pro dvě osoby, jehož pádová rychlost v případě, že je řízen přesouváním těžiště pilota, nepřevyšuje 65 km/h a maximální vzletová hmotnost nepřevyšuje 450 kg, nebo aerodynamickými prostředky, nepřevyšuje 65 km/h a maximální vzletová hmotnost nepřevyšuje 450 kg, anebo aerodynamickými prostředky, nepřevyšuje 75 km/h a minimální užitečné zatížení je nejméně 250 kg pro maximální vzletovou hmotnost, která nepřevyšuje 600 kg, přičemž tento letoun byl z větší části postaven bez 8

10 obchodního cíle amatérským stavitelem nebo právnickou osobou sdružující amatérské stavitele ( 24 odst. 5 vyhlášky č. 108/1997, ve znění pozdějších změn) Ultralehký kluzák, motorový ultralehký kluzák Ultralehký kluzák je jedno nebo dvoumístný kluzák řízený aerodynamickými prostředky, jehož pádová rychlost nepřevyšuje 65 km/h s maximální vzletovou hmotností 250 kg, jde-li o jednomístný ultralehký kluzák, nebo 400 kg, jde-li o kluzák dvoumístný ( 24 odst. 4 vyhlášky č. 108/1997, ve znění pozdějších změn). Motorový ultralehký kluzák je ultralehký kluzák vybavený pohonnou jednotkou, který je maximálně dvoumístný, jehož pádová rychlost při volnoběhu pohonné jednotky nepřevyšuje 65 km/h, maximální vzletová hmotnost nepřevyšuje 300 kg u jednomístného a 450 kg u dvoumístného ( 24 odst. 10 vyhlášky č. 108/1997, ve znění pozdějších změn) Závěsný kluzák, motorový závěsný kluzák Závěsný kluzák je bezmotorové letadlo těžší vzduchu, které je konstruováno maximálně pro dvě osoby, jehož vzlet se uskutečňuje rozběhem pilota, aerovlekem či navijákem a které je řízeno změnou polohy těžiště pilota, s možností dodatečného aerodynamického řízení kolem jedné osy. Maximální hmotnost prázdného kluzáku bez upínacího zařízení nesmí překročit 40 kg ( 24 odst. 3 vyhlášky č. 108/1997, ve znění pozdějších změn). Zákonná definice motorového závěsného kluzáku zcela nesystematicky spadá do kategorie ultralehkého letounu (srov. definici v kapitole 2. 1) Padákový kluzák, motorový padákový kluzák Padákový kluzák je bezmotorové letadlo těžší vzduchu, které je konstruováno maximálně pro dvě osoby a jehož vzlet se uskutečňuje rozběhem pilota, aerovlekem nebo navijákem a jehož charakter nosné plochy není určován tuhou konstrukcí ( 24 odst. 2 vyhlášky č. 108/1997, ve znění pozdějších změn). Motorový padákový kluzák je ultralehké letadlo a) s pomocným motorem na zádech pilota, který je konstruován jako jednomístný, s maximální vzletovou hmotností 170 kg nebo jako dvoumístný s maximální vzletovou hmotností 270 kg, a který umožňuje vzlet a přistání z nohou pilota, nebo 9

11 b) s pohonem umístěným na podvozku, který je konstruován maximálně pro dvě osoby, s maximální vzletovou hmotností 350 kg ( 24 odst. 6 vyhlášky č. 108/1997, ve znění pozdějších změn) Ultralehký vírník, motorový vírník Motorový vírník je letadlo s rotujícími nosnými plochami uváděnými do pohybu autorotací vznikající dopředným pohybem vyvíjeným motorickou silou, která není přímo přenášena na rotující nosné plochy, které je konstruováno maximálně pro dvě osoby, s maximální vzletovou hmotností 450 kg u dvoumístného a 300 kg u jednomístného. Tyto parametry se přiměřeně vztahují i na bezmotorový vírník ( 24 odst. 7 vyhlášky č. 108/1997, ve znění pozdějších změn) Ultralehký vrtulník Ultralehký vrtulník je letadlo s poháněnými rotujícími nosnými plochami, které je konstruováno maximálně pro 2 osoby, s maximální vzletovou hmotností 450 kg u dvoumístného a 300 kg u jednomístného ( 24 odst. 8 vyhlášky č. 108/1997, ve znění pozdějších změn) Sportovní padák Sportovní padák 5 je zařízení sloužící pro sestupný let osoby z letadla na zemský povrch ( 24 odst. 9 vyhlášky č. 108/1997, ve znění pozdějších změn). 5 Seskoky na sportovním padáku stejně jako provoz na ultralehkých kluzácích a ultralehkých motorových kluzácích spadají do působnosti Aeroklubu ČR. Správu ostatních SLZ vykonává LAA ČR. 10

12 3. Právní předpisy související s provozem SLZ 3. 1 Mezinárodní úprava Za nejvýznamnější dokument v mezinárodním právu v oblasti civilního letectví lze nepochybně považovat Úmluvu o mezinárodním civilním letectví (dále jen Úmluva ) sjednanou dne 7. prosince 1944 v Chicagu. Za republiku Československou byla Úmluva podepsána dne 18. dubna 1945 ve Washingtonu, nicméně mezinárodní platnosti Úmluva nabyla, a to i pro Československo, teprve 4. dubna Ve Sbírce zákonu byla Úmluva vyhlášena pod č. 147/1947 Sb. Hlavním cílem Úmluvy bylo vytvořit zásady, aby se mezinárodní civilní letectví mohlo bezpečně a spořádaně vyvíjet. Úmluva se v současné době nepochybně dotýká i provozu sportovních létajících zařízení, neboť obsah pojetí letadla je zde pojímán šířeji než jak tomu je v české právní úpravě. Dokument Úmluvy je rozdělen do čtyř částí, kdy první část se věnuje všeobecným zásadám a platnosti Úmluvy, letům nad územím smluvních států, státní příslušnosti letadel, opatřením k usnadnění letectví, podmínkám, jímž musím vyhovovat letadla, a mezinárodním normám a doporučovaným předpisům. Část druhá Úmluvy se zaměřuje na Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (dále jen ICAO ). Část třetí Úmluvy se týká mezinárodní letecké dopravy a poslední čtvrtá část je věnována závěrečným ustanovením. Právní režim stanovený Úmluvou můžeme považovat za univerzální, neboť smluvní státy se právně zavázaly k vydávání takových pravidel o létání, jež budou v souladu s pravidly obsaženými v Úmluvě a usneseními ICAO, a to s cílem dosáhnout co nejvyššího sjednocení vnitrostátní úpravy civilního letectví s mezinárodním leteckým režimem. Pro SLZ není však samotný text Úmluvy toliko důležitý, protože ten se přímo nedotýká provozu SLZ. Na důležitosti nabývají teprve přílohy Úmluvy, tzv. annexy 6 Ratifikace Úmluvy Československem však proběhla ve Washingtonu už 1. března Na základě článku 91 Úmluvy se však čekalo na ratifikaci Úmluvy šestadvacátým státem, což bylo podmínkou, aby se z Úmluvy stal mezinárodně závazný dokument. 11

13 ICAO a mezinárodní standardy a doporučení v nich obsažené tzv. SARPS. 7 Annexy ICAO jsou mezinárodními doporučeními členským státům ICAO a definují minimální standardy, přičemž při implementaci do národních legislativ je národním státům doporučováno určité zpřísnění leteckých předpisů, než jsou požadavky kladené ICAO. Z annexů ICAO je tedy patrné, že usilují o vyšší bezpečnost v letecké dopravě a tedy i provozu SLZ. K vyhlašování annexů je podle čl. 90 a násl. a čl. 54 písm. l) Úmluvy zmocněna Rada ICAO, která přitom vychází z doporučení letecké komise ICAO. V českém zákonodárství tyto annexy tvoří letecké předpisy řady L1 až L18 + L 4444 (postupy pro letové navigační služby), L 8168 (provoz letadel), L 8400 (zkratky a kódy) a další. Na základě ustanovení 102 odst. 2 zákona o civilním letectví, jsou provozovatelé letišť a leteckých staveb, osoby pověřené provozováním leteckých služeb, provozovatelé leteckých činností a ostatní osoby zúčastněné na civilním letectví povinni dodržovat letecké předpisy, které jsou v souladu s mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu, vydávány a) Mezinárodní organizací pro civilní letectví, b) Sdružením leteckých úřadů podle předpisů Evropských společenství, a c) Evropskou organizací pro bezpečnost leteckého provozu EUROCONTROL, a to ve znění přijatém Českou republikou zastoupenou MD. Tyto předpisy se uveřejňují v Letecké informační příručce a jsou k dispozici na MD a na Úřadu pro civilní letectví Evropská úprava Až donedávna nebylo nutné zabývat se specifickými rysy provozu sportovních létajících zařízení na úrovni Evropského společenství (dále jen Společenství ). 7 Standardy se rozumí specifické požadavky na fyzické vlastnosti, konfigurace, materiál, letové vlastnosti, personál nebo postupy, jejichž jednotná aplikace se uznává, jako nezbytná pro bezpečnost nebo pravidelnost mezinárodního letectví a jimiž se smluvní státy musí řídit v souladu s Úmluvou. Blíže viz: ČAPEK, J., KLÍMA, R., ZBÍRALOVÁ J. Civilní letectví ve světle práva. 1. vydání. Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2005, str

14 S rozšířením pravomocí Společenství v oblasti bezpečnosti 8 a ochrany 9, posunutím jednotného evropského nebe na vyšší úroveň 10 a zavedením nového evropského systému řízení letového provozu 11 a vzhledem k očekávané krizi kapacity 12 a znepokojení nad dopady letectví na životní prostředí 13 však roste význam činnosti na úrovni EU rovněž v tomto odvětví. 14 Základním dokumentem Společenství je Smlouva o fungování Evropské unie 15. Článek 4 Smlouvy o fungování Evropské unie zakládá sdílenou pravomoc Unie a členských států pro oblast společné dopravní politiky. Hlava VI Smlouvy o fungování Evropské unie upravuje podrobnější podmínky v této oblasti. Pro leteckou dopravu je důležitý článek 100 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, který umožňuje Evropskému parlamentu a Radě po řádném legislativním postupu přijmout vhodná ustanovení, přičemž o jednotlivých procesních ustanoveních rozhodují až po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů. Podle čl. 289 Smlouvy o fungování Evropské unie spočívá řádný legislativní postup v tom, že Evropský parlament a Rada přijímají společně na návrh Komise nařízení, směrnice nebo rozhodnutí. Postup přijímaní nařízení, směrnice nebo rozhodnutí je vymezen v článku 294 Smlouvy o fungování Evropské unie. Na provoz sportovních létajících zařízení v České republice dopadá 8 Blíže rozšíření úkolů Evropské agentury pro bezpečnost letectví: Agenda pro rok 2010, KOM(2005) 578 v konečném znění. 9 Blíže návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví, KOM(2005) 479 v konečném znění. 10 Blíže vytvoření jednotného evropského nebe pomocí funkčních bloků vzdušného prostoru: zpráva o stavu v polovině období, KOM(2007) 103 v konečném znění. 11 Blíže zpráva o pokroku při realizaci projektu na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR), KOM(2007) 103 v konečném znění. 12 Blíže akční plán pro kapacitu, efektivitu a bezpečnost letišť v Evropě, KOM(2006) 819 v konečném znění. 13 Blíže návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 2003/87/ES tak, aby se činnosti v oblasti letectví začlenily do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství, KOM(2006) 818 v konečném znění. 14 Sdělení komise. Program pro udržitelnou budoucnost všeobecného letectví a letecké dopravy pro vlastní potřebu, KOM(2007) 869 v konečném znění. 15 Jedná se o nový název dřívější Smlouvy o založení Evropského společenství, kdy ta byla přejmenovaná Lisabonskou smlouvou, která byla podepsána dne s účinností od Lisabonská smlouva měla za cíl především reformovat instituce Evropské unie a její fungování. 13

15 právní úprava Smlouvy o fungování Evropské unie nejčastěji formou směrnic a nařízení 16. Ty přijímají orgány Unie na základě článku 288 Smlouvy o fungování Evropské unie. V něm se mimo jiné uvádí, že nařízení má obecnou působnost a je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. Směrnice je závazná pro každý stát, kterému je určena, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, přičemž volba formy a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům. Pro oblast provozu SLZ jsou na poli evropské právní úpravy nejdůležitější následující nařízení a směrnice: - Nařízení Rady č. 3922/91EHS ze dne o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví. - Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 549/2004/ES ze dne , kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení). - Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 550/2004/ES ze dne , o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi. - Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 551/2004/ES ze dne , o organizaci a užívání vzdušného prostoru v jednotném evropském nebi. - Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 552/2004/ES ze dne , o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu. - Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 785/2004/ES ze dne , o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel. - Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 216/2008/ES ze dne , o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES. - Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 300/2008 ze dne , o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/ Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/42/ES ze dne , o hlášení událostí v civilním letectví. 16 V Evropském právu se označují za formy práva sekundárního. Kromě nařízení a směrnic jsou formami práva sekundárního ještě rozhodnutí, doporučení a stanoviska. Rozhodnutí bývá závazné v celém rozsahu. Pokud jsou v něm uvedeni ti, jimž je určeno, je závazné pouze pro ně. Doporučení a stanoviska nejsou závazná. 14

16 3. 3 Vnitrostátní úprava Stěžejní právní úprava v oblasti provozu SLZ je v českém právním řádu obsažena v zákoně o civilním letectví, a to v jeho sedmé části, která nese název Sportovní létající zařízení. Této oblasti právní úpravy je v zákoně o civilním letectví věnováno osm paragrafů, které se zabývají vymezením základních pojmů na úseku provozu SLZ, správou SLZ, jejich rejstříkem a dále je pozornost věnována pilotům a osobám ve výcviku a právní úpravě ploch pro vzlety a přistání SLZ. Nejdůležitějším prováděcím právním předpisem zákona o civilním letectví je vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon o civilním letectví a o změně doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále prováděcí vyhláška), kterou vydalo MD. Z důvodů expanze rozvíjejícího se civilního letectví, ale i rekreačního létání byl zákon o civilním letectví společně s prováděcí vyhláškou už několikrát novelizován. Dovolím si tvrdit, že zákon o civilním letectví je pro problematiku provozu SLZ nedostatečný, neboť od svého vzniku vůbec nereaguje na změny v rozmachu rekreačního a sportovního létání, kdy tomu se v zákoně o civilním letectví věnuje jen okrajově a velmi obecně. Za žádoucí do budoucna tak považuji problematiku SLZ lépe právně uchopit a jasně v právním předpise upravit podmínky jejich provozu. K dalším prováděcím předpisům MD, které se dotýkají problematiky provozu SLZ, jsou letecké předpisy řady L 17, kterými jsou aplikovány do českého právního řádu standardy a doporučení ICAO uvedené v 18 tzv. annexech, které jsou součástí Úmluvy. Letecké předpisy řady L jsou v České republice uveřejňovány MD prostřednictvím Letecké informační služby státního podniku Řízení letového provozu ČR. Úřad pro civilní letectví připravuje návrhy jejich znění, a to převážně na základě standardů a doporučení postupů ICAO. Letecké předpisy řady L jsou placené publikace a je možné je zakoupit prostřednictvím Letecké informační služby (LIS). K nahlédnutí jsou ovšem k dispozici na Odboru standardizace a regulace ÚCL. Od 1. ledna 2008 jsou letecké předpisy řady L dostupné také na webových stránkách 17 MD : předpisy řady L [online]. [cit ]. Dostupné z: < ody_umluvy_a_predpisy/predpisy_rady_l.htm>. 15

17 Letecké informační služby. 18 Tato služba je poskytována bezplatně. 19 V této souvislosti je třeba upozornit, že MD ani Úřad pro civilní letectví nezaručují, že jednotlivé dokumenty dostupné prostřednictvím webových stránek Řízení letového provozu České republiky, s. p. Letecké informační služby přesně odpovídají oficiálně přijatému textu. Za autentická znění leteckých předpisů v českém překladu a dalších dokumentů se považují pouze znění zveřejněná v tištěné podobě Letecké informační příručky, přičemž jejich elektronické či listinné kopie (stejnopisy) je nemohou nahradit. Dle ustanovení 102 odst. 2 zákona o civilním letectví, v aktuálním znění, jsou letecké předpisy rovněž k dispozici na MD a Úřadu pro civilní letectví. 20 Dle stejného ustanovení jsou všechny osoby zúčastněné na civilním letectví povinny letecké předpisy dodržovat. Na úseku provozu SLZ jsou dále vydávány neméně důležité předpisy, které vydávají osoby pověřené správou SLZ. Pověření vydává MD. V současné době je výkonem státní správy v oblasti sportovních létajících zařízení pověřena LAA ČR 21 Aeroklub ČR. 22 Ti v rámci své činnosti vydávají směrnice a předpisy. 23 Za LAA ČR se jedná např. o předpis LA 1 organizační systém a postupy k zajišťování vymezených činností LAA ČR při správě sportovních létajících zařízení, Směrnici LN postup pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů v provozu, předpis ZS 2 požadavky pro uznání způsobilosti záchranných systémů pro sportovní létající zařízení, předpis UL 1 pravidla provozu SLZ a mnoho dalších Letecké předpisy jsou v elektronické podobě dostupné na: <lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/index.htm>. 19 Úřad pro civilní letectví: letecké předpisy [online]. [cit ]. Dostupné z: < 20 Letecká informační služba [online].[cit ]. Dostupné z: <lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/index.htm>. 21 Letecká amatérská asociace ČR je pověřena na základě rozhodnutí MD ze dne vedeném pod č. j. (94/ SP/1). 22 Aeroklub ČR je pověřen na základě rozhodnutí MD ze dne vedeném pod č. j. (94/ SP/2). 23 Jedná se o interní normativní akty, které jsou zvláštním druhem správních aktů, jejichž podstatou je to, že při výkonu veřejné správy směřují vůči subjektům ovládaným organizační podřízeností ve vztahu ke správnímu orgánu, který takový akt vydal. Význam interních aktů ve veřejné správě spočívá především v tom, že jsou nástrojem operativního řízení výkonu veřejné správy a umožňují do jisté míry i zabezpečení jejího jednotného výkonu. Ve smyslu právním však nemají obecnou závaznost, a proto nejsou pramenem správního práva. MADAR, Z. a kol. Slovník českého práva. 3. vydání. Praha: Linde, 2002, s LAA ČR: předpisy [online]. [cit ]. Dostupné z: < a 16

18 Za aeroklub ČR jde kupříkladu o Směrnici AeČR P- 1 upravující létání v aeroklubech Aeroklub České republiky: všeobecné dokumenty [online]. [cit ]. Dostupné z: < 17

19 4. Výkon státní správy na úseku SLZ Na úseku provozu SLZ je výkon státní správy zajišťován několika právními subjekty. Těmito subjekty však není jenom stát jako nositel veřejné moci, ale rovněž subjekty soukromého práva, tj. právnické osoby, na které byl výkon státní správy v této oblasti přenesen. Následující část práce se proto bude věnovat zejména organizaci výkonu státní správy na úseku SLZ, přičemž se zaměřím na právní postavení, funkci, činnost a organizaci těch orgánů, které se nejvíce dotýkají provozu SLZ. S výkonem státní správy nepochybně souvisí i kontrola, a proto se zde zmíním i o kontrole v oblasti správy SLZ Ministerstvo dopravy MD je ústřední orgán státní správy zřízený na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu na úseku civilního letectví vykonává MD v rozsahu vymezeném v zákoně o civilním letectví a dále na základě mezinárodních smluv, které jsou součástí právního řádu České republiky. V rozsahu uvedeném v ustanovení 88 zákona o civilním letectví, spadají do kompetence MD tyto činnosti: - vykonává správu letadlových adres přidělených České republice mezinárodní organizací, - zajišťuje provozování letiště po dobu, po kterou není vlastník letiště schopen zajistit jeho provozování vlastními silami nebo prostřednictvím jiného provozovatele, - vydává rozhodnutí o zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letišti, - vydává rozhodnutí o tom, zda zveřejněný letištní ceník, jeho složky a způsob jejich stanovení nejsou v rozporu s 42e zákona o civilním letectví, - vydává povolení pro zahraničního leteckého dopravce k provozování obchodní letecké dopravy do nebo z České republiky nebo na území České republiky, - vydává národní programy podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství, - vydává osobám provádějícím detekční kontrolu osvědčení odborné způsobilosti, - vydává povolení k výkonu kontroly zavádění a plnění opatření a postupů uvedených v bezpečnostním programu provozovatele letiště, leteckého dopravce, 18

20 poskytovatele letových provozních služeb, poskytovatele služeb při odbavovacím procesu na letišti a schváleného agenta, - vydává osvědčení k provádění bezpečnostních školení, - zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam letišť, na která se použijí ustanovení části čtvrté hlavy VI, - zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup souhrnnou zprávu o výsledcích dohledu nad plněním povinností provozovatele letiště a leteckého dopravce a zahájených řízeních podle části čtvrté hlavy VI, - kontroluje plnění povinností provozovatele letiště a leteckého dopravce podle části čtvrté hlavy VI, - zajišťuje leteckou službu pátrání a záchrany, a to ve spolupráci s Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra, - rozhoduje o udělení a odebrání přepravních práv leteckým dopravcům, - schvaluje letový řád zahraničního leteckého dopravce, - schvaluje provozní a technické předpisy pro provoz sportovních létajících zařízení a výcvikové osnovy, - schvaluje bezpečnostní program provozovatele letiště, leteckého dopravce, poskytovatele letových provozních služeb, poskytovatele služeb při odbavovacím procesu na letišti a schváleného agenta a jeho změny, - uděluje souhlas k letům za účelem výkonu státní správy, - pověřuje právnickou osobu výkonem státní správy ve věcech SLZ a odnímá udělené pověření, - uzavírá veřejnoprávní smlouvu k provádění výkonu státní správy ve věcech SLZ, - projednává správní delikty fyzických a právnických osob na úseku provozu SLZ, - vytváří systém ochrany civilního letectví před protiprávními činy a zavádí, koordinuje a kontroluje bezpečnostní opatření k ochraně civilního letectví před protiprávními činy, - stanovuje zvláštní bezpečnostní opatření v bezpečnostním programu provozovatele malého letiště a rozhoduje o jejich změně nebo zrušení, - vede seznam schválených agentů a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup, - stanovuje opatření a postupy zajišťující ochranu civilního letectví před protiprávními činy nad rámec bezpečnostního programu a rozhoduje o jejich zrušení, 19

21 - jmenuje zástupce České republiky do správní rady Evropské agentury pro bezpečnost letectví a do výboru ustanoveného podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství, - je dotčeným orgánem státní správy při pořizování územně plánovací dokumentace a v územním řízení, týkají-li se leteckých staveb, - uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci z hlediska zájmů letecké dopravy, - vede databázi, uděluje a odnímá pověření právnické osoby k vedení databáze, chrání a zpřístupňuje databázi podle 51a, - je odvolacím úřadem ve správním řízení proti rozhodnutím Úřadu pro civilní letectví vydaným podle zákona o civilním letectví, - je odvolacím orgánem ve správním řízení proti rozhodnutím pověřené osoby vydaným podle zákona o civilním letectví, - je odvolacím úřadem ve správním řízení proti rozhodnutím Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod vydaným podle zákona o civilním letectví, - je oprávněno v mimořádných situacích, které bezprostředně a vážně ohrožují civilní letectví, vydat příkazy k provádění letů na dobu nezbytně nutnou. Organizační uspořádání MD upravuje Organizační řád č. 3/2008, který byl vydán rozhodnutím ministra dopravy s účinnosti od V čele ministerstva stojí ministr dopravy. Součástí ministerstva jsou následující útvary: - Úsek kabinet ministra, - Odbor personální, - Odbor krizového řízení, - Odbor auditu, kontroly a dozoru, - sekce, které se dále mohou členit na úseky a odbory. V čele sekcí jsou náměstci ministra, v čele úseků vrchní ředitelé. Sekce může být členěna na jednotlivé úseky. Sekce a úseky se člení na odbory, případně na samostatná oddělení. V čele odborů jsou ředitelé odborů a v čele samostatných oddělení jsou vedoucí samostatných oddělení. Odbory se dále člení na oddělení. V jejich čele stojí vedoucí oddělení Organizační řád č. 3/2008 [online]. Česká republika: Ministerstvo dopravy, vydáno [cit ]. Dostupné z: < 20

22 V rámci organizace MD pro oblast civilního letectví stojí Odbor civilního letectví. Ten se dále člení na oddělení: - letecké dopravy, - letišť a leteckých staveb, - ochrany civilního letectví, - leteckého provozu, techniky a rozvoje. 27 Pro oblast výkonu státní správy ve věcech SLZ Odbor civilního letectví pověřuje právnickou osobu výkonem státní správy a s touto osobou uzavírá na základě písemného zákonného zmocnění veřejnoprávní smlouvu. 28 V souladu s čl. 79 Ústavy byl zákonem o civilním letectví zřízen Úřad pro civilní letectví, jako správní úřad pro výkon státní správy ve věcech civilního letectví. Na základě 3 odst. 1 zákona o civilním letectví je Úřad pro civilní letectví podřízen Ministerstvu dopravy. V jeho čele stojí ředitel. MD a Úřad pro civilní letectví vykonávají v rozsahu své působnosti dozor v civilním letectví. 29 Vedle těchto orgánů zákon o civilním letectví zřídil Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, který shromažďuje a analyzuje informace o leteckých nehodách, vypracovává závěry včetně určení příčin leteckých nehod a vypracovává bezpečnostní doporučení k jejich předcházení. V čele Ústavu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra dopravy. 30 Ve vztahu k výkonu státní správy ve věcech SLZ deleguje MD na LAA ČR a Aeroklub ČR část svých pravomocí ve výkonu státní správy, a to na základě institutu pověření dle ustanovení 82 odst. 1 zákona o civilním letectví. Podmínkou k vydání pověření je mimo jiné písemně podaná žádost právnické osoby. MD v rozhodnutí o pověření k výkonu státní správy stanovuje podmínky a postupy při tomto výkonu a vymezuje jeho rozsah. MD rozhodnutí vydá, pokud žadatel: - má sídlo na území České republiky 27 Ministerstvo dopravy: Odbor civilního letectví [online]. [cit ]. Dostupné z: < 28 Veřejnoprávní smlouva představuje dvoustranný nebo vícestranný právní úkon, který zakládá, mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva ( 159 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 29 JURNÍKOVÁ., J. et al. Správní právo zvláštní část. 6. doplněné vydání. Brno: MU s Tamtéž, s

23 - má vytvořen administrativní a technický systém správy sportovních létajících zařízení podle tohoto zákona, - disponuje kvalifikovanými osobami a odborným zázemím pro výkon státní správy SLZ podle tohoto zákona a tvorbu provozních a technických předpisů, - má vytvořen a zabezpečen informační systém pro vedení rejstříku pilotů a SLZ, - má stanoveny postupy pro ověřování a schvalování letové způsobilosti SLZ, - má stanoveny postupy pro výuku a ověřování způsobilosti žadatelů o vydání pilotních průkazů a přiznávání kvalifikací, - nemá finanční nebo jiné zájmy, které by mohly ovlivnit nestrannost výkonu činnosti pověřené osoby, - je způsobilý zajistit ochranu informací a údajů podle zvláštního právního předpisu. MD a pověřená osoba uzavřou v mezích pověření k provádění výkonu státní správy ve věcech SLZ veřejnoprávní smlouvu ( 82 odst. 3 zákona o civilním letectví). MD pověření odejme, jestliže pověřená osoba neplní povinnosti nebo podmínky stanovené tímto zákonem nebo rozhodnutím o pověření nebo jestliže pověřená osoba o odejmutí pověření požádá ( 82 odst. 4 písm. a, b, zákona o civilním letectví). Rozhodnutí o pověření, jakož i odejmutí tohoto rozhodnutí zveřejňuje MD sdělením ve Sbírce zákonů ( 82 odst. 5 zákona o civilním letectví). Pokud není výkon státní správy ve věcech SLZ zabezpečen pověřenou osobou, zabezpečuje jej Úřad pro civilní letectví ( 82 odst. 6 zákona o civilním letectví). Náležitosti žádosti o pověření a doklady, které je nutno k žádosti doložit, stanoví prováděcí právní předpis ( 82 odst. 7 zákona o civilním letectví). Otázkou institutu pověření, na základě kterého bylo LAA ČR a Aeroklubu ČR vydáno MD rozhodnutí o pověření vykonávat část výkonu státní správy, se nepřímo ve svém rozhodnutí zabýval i Ústavní soud. V posuzovaném případě šlo mimo jiné o to, že Letecká amatérská asociace podle stěžovatelky nebyla založena výslovným ustanovením zákona, a ani zákonem předvídanou veřejnoprávní smlouvou, což je v rozporu s čl. 79 odst. 1 Ústavy. Ústavní soud tak konstatoval, že i když jsou námitky stěžovatelky ohledně dodržení pravidel stanovených pro přenesení výkonu veřejné správy na právnickou osobu soukromého práva samy o sobě velmi závažné a nelze jim upřít částečnou racionalitu, s ohledem na pravidla správního a soudního řízení musejí zůstat bez účinku, a to z důvodu, že stěžovatelce chyběla aktivní legitimace k napadání správních, soudních či legislativních aktů. Nad rámec výše uvedeného 22

24 Ústavní soud dodal, že čl. 79 odst. 1 Ústavy upravuje problematiku státního mechanismu, konkrétně zřizování správních úřadů jako jeho součásti. Námitky stěžovatelky však směřovaly proti pověření právnické osoby soukromého práva výkonem veřejné správy, tedy do jiné oblasti v teorii označované jako mechanismus státní moci. Takové pověření nikterak čl. 79 odst. 1 Ústavy nevylučuje, a to z důvodu, že se této oblasti přímo netýká. Podle čl. 2 odst. 1 Ústavy je lid zdrojem veškeré moci. Vykonává ji též prostřednictvím orgánů moci výkonné, což nevylučuje, aby byla vykonávána nejen státem, ale i jinými zákonem k tomu pověřenými subjekty. Základní podmínkou pro přenesení kompetencí rozhodovat ve správním řízení ve smyslu správního řádu je zachování kontroly státu nad takovým rozhodováním, ale též odpovědnosti státu za případnou škodu. Konkrétně to znamená, že pověření je dáno na základě zákona, tedy aktu moci zákonodárné. Pověření na základě zákona zde plní i funkci zřízení nositele veřejné správy odlišného od státu, neboť pověřená osoba je nadále subjektem soukromého práva. Vrchnostenské akty vykonavatele vydávané jeho jménem budou pod kontrolou státu, budou vázány právním řádem, požadavkem respektovat základní práva a svobody, nebude pro ně platit jinak obecná zásada pro oblast soukromého práva co není zakázáno, je povoleno, bude možno se proti nim odvolat a jejich akty budou přezkoumatelné ve správním soudnictví jako vrchnostenské akty podle správního řádu, nikoli podle 15 zákona o sdružování občanů, popř. podle jiného zákona upravujícího právní postavení dané právnické osoby soukromého práva. Proto Ústavní soud nemohl vyjít ze Stanov LAA ČR, neboť registrované stanovy mohou sloužit jen jako důkaz právní existence sdružení jako právnické osoby, avšak vrchnostenská oprávnění na ni může přenést jen zákonem k tomu zmocněný orgán státu svým rozhodnutím, které musí být veřejně přístupné (nyní sdělením ve Sbírce zákonů podle 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv). Jestliže stěžovatelka dále tvrdila, že samotné usnesení LAA je v podstatě nicotný akt, vydaný někým, kdo tu nemá pravomoc, tak Ústavní soud konstatoval, že o nicotný akt jít nemohlo. O pověření LAA ČR rozhodováním podle 82 odst. 1, a to v rozsahu 83 odst. 2 písm. g) zákona o civilním letectví nemohlo být pochyb. Plyne to již z informační funkce Sbírky zákonů ve smyslu zákona č. 309/1999 Sb., konkrétně pak ze Sdělení MD č. 261/2010 Sb., ze kterých vyplývá, že takováto pověření měla LAA ČR z roku 2005 na základě rozhodnutí ministerstva ze dne

25 listopadu 2005 č. j. 1359/ SP/3, přičemž toto pověření bylo zrušeno rozhodnutím o pověření LAA ČR výkonem státní správy ve věcech SLZ (č. j. 94/ SP/1), které nabylo právní moci dne 19. února Ústavní soud dále konstatoval, že je nadbytečné zabývat se právním stavem v době rozhodování LAA ČR a otázkou veřejnoprávní smlouvy, neboť taková povinnost ve vztahu k pověření z roku 2005 výslovně z čl. II bodu 14 přechodných ustanovení novely zákona o civilním letectví č. 225/2006 neplynula, 31 a nevázala se na ni ani platnost takového pověření ze strany MD. Veřejnoprávní smlouva je tak vázána na splnění podmínek pro žádost o vydání takového pověření, takže veřejnoprávní smluvní ráz je dán již aktem písemné žádosti a její akceptace. Není však pochyb o tom, že námitky stěžovatelky nepostrádají opodstatnění v tom směru, že LAA ČR v usnesení sice uvedla, že to se vydává na základě pověření dle ustanovení 82 odst. 1 zákona o civilním letectví, to však nebylo dostatečně určité z hlediska toho, čeho se vlastně pověření týká ve smyslu 83 zákona o civilním letectví. To by pak mohlo mít za následek, že obsah pověření by se mohl dovozovat z obsahu správního aktu, což by bylo v rozporu s čl. 1 odst. a čl. 2 Ústavy Letecká amatérská asociace ČR LAA ČR je právnickou osobou, která byla založena jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů. Základním posláním LAA ČR od jejího počátku je zajišťování co nejlepších podmínek pro rekreační a sportovní létání pilotů SLZ a v souladu s technickými požadavky také zajišťování odpovídajících podmínek pro vývoj a stavbu SLZ. Za cíl si LAA ČR klade dostupnost a bezpečnost letectví v kategoriích sportovních létajících zařízení při dodržení co nejjednodušších a nejméně nákladných organizačních postupů Právnická osoba pověřená podle 81 odst. 2 zákona o civilním letectví, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinna podat žádost podle 82 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jinak udělené pověření zanikne. 32 Usnesení Ústavního soudu ze dne , sp. zn. III. ÚS 65/ LAA ČR: o LAA ČR [online]. [cit ]. Dostupné z: < 24

26 Kromě své vlastní činnosti je LAA ČR rovněž pověřena výkonem správy konkrétních SLZ. To se děje na základě rozhodnutí MD ČR ze dne vedeném pod č. j. 94/ SP/1, kdy to opravňuje LAA ČR vykonávat činnosti uvedené v ustanovení 83 odst. 1 zákona o civilním letectví, pro následující druhy SLZ: a) padákový kluzák, b) závěsný kluzák, c) ultralehký letoun, d) motorový padákový kluzák, e) motorový závěsný kluzák, f) ultralehký motorový vírník, g) ultralehký vrtulník. V zákoně o civilním letectví jsou pak v ustanovení 82 odst. 2 stanoveny podmínky, které LAA ČR musela splnit pro vydání rozhodnutí MD pověřit jí částí výkonu státní správy (viz kap. 4. 1, str ). V současnosti má LAA ČR 6400 členů a registruje 7900 letadel a pilotů. 34 Z hlediska organizace má Letecká amatérská asociace čtyři svazy, z nichž každý je řízen vlastním předsednictvem, voleným na valných hromadách. Zástupci svazů pracují jako členové sedmičlenné Rady LAA ČR, přičemž počet zástupců svazu v Radě je dán počtem jeho členů. Jednání Rady mají zásadní význam pro práci asociace v daném období. Jednání Rady řídí prezident asociace. Nezávisle pak působí rovněž volená kontrolní a revizní komise LAA ČR. Rada LAA ČR sleduje plnění cílů i úkolů stanovených delegáty Konference LAA ČR a dlouhodobou Strategií rozvoje činnosti LAA ČR. Rozhoduje zejména o hospodaření asociace včetně rozdělování prostředků pro sportovní reprezentaci, dbá na účelné využívání prostředků ve prospěch členů asociace a na činnost ústředí a Správy LAA ČR. 35 Svazy LAA jsou: a) svaz závěsného létání členy Svazu závěsného létání jsou piloti i stavitelé závěsných kluzáků - rogal, b) svaz paraglidingu - členy Svazu paraglidingu jsou piloti i tvůrci padákových kluzáků, 34 Letecká amatérská asociace České republiky: o LAA ČR [online]. [cit ]. Dostupné z: < 35 Letecká amatérská asociace České republiky : často kladené otázky a odpovědi na ně [online]. [cit ]. Dostupné z: < 25

27 c) svaz motorového paraglidingu - členy Svazu motorového paraglidingu jsou piloti a stavitelé motorových padákových kluzáků, d) svaz ultralehkého létání - členy Svazu ultralehkého létání jsou piloti a stavitelé motorových závěsných kluzáků, klasických ultralehkých letadel a ultralehkých kluzáků. V rámci Svazu ultralehkého létání působí i skupiny pilotů a stavitelů ultralehkých vírníků a ultralehkých vrtulníků a jeho členy jsou též piloti a stavitelé ultralehkých replik historických letadel Aeroklub ČR Stejně jako LAA ČR je Aeroklub ČR právnickou osobou a je občanským sdružením založeným dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Aeroklub ČR sdružuje fyzické a právnické osoby, které se staly dobrovolně jeho členy, za účelem provozování leteckých sportů a parašutismu. Za Českou republiku je Aeroklub ČR zástupcem v Mezinárodní letecké federaci FAI. 37 Aeroklub ČR je také největším provozovatelem a uživatelem vzdušného prostoru, kdy provozuje 85 letišť. Pro zajištění státní reprezentace v leteckých sportech Aeroklub ČR založil Letecké sportovní centrum Aeroklubu ČR. 38 SP/3 Na základě rozhodnutí MD ze dne vedeném pod č. j. 94/ je Aeroklub ČR pověřen výkonem státní správy ve věcech SLZ, tedy ověřováním jejich letové způsobilosti a způsobilosti pilotů, stavitelů, výrobců a dalších uživatelů sportovních létajících zařízení, včetně evidence a vydávání příslušných dokladů. Svojí činnost vykonává v mezích zmocnění 83 odst. 1, zákona o civilním letectví, pro sportovní padáky a jejich součásti, čímž se rozumí hlavní padáky, záložní padáky a jejich nosné postroje, a dalším rozhodnutím MD ze dne vedeném pod č. j. 94/ SP/2 vykonává činnost pro ultralehký kluzák a motorový ultralehký kluzák. Organizace Aeroklubu ČR vychází z jeho Stanov Letecká amatérská asociace České republiky : často kladené otázky a odpovědi na ně [online]. [cit ]. Dostupné z: < 37 FAI je mezinárodní organizací pro spolupráci v letectví a kosmonautice. Do její činnosti spadá organizace sportovních leteckých soutěží, stanovuje standardy a registruje letecké a kosmonautické rekordy. 38 Aeroklub ČR: o nás [online].[cit ]. Dostupné z: < 39 Stanovy Aeroklubu ČR jsou dostupné na: < 26

28 Nejvyšším orgánem Aeroklubu ČR je Valná hromada. Koná se jednou za rok s tím, že jednou za čtyři roky je volební. Dalším orgánem Aeroklubu je Výkonný výbor. Ten má devět členů a funkční období čtyři roky. Výkonný výbor řídí činnost Aeroklubu ČR v období mezi Valnými hromadami Aeroklubu ČR. Součástí organizace Aeroklubu ČR jsou také komise, a to odborné sportovní Komise: - akrobatického létání, - všeobecného letectví, - bezmotorového létání, - parašutismu. Dalšími jsou Komise Zástupců klubů a provozovatelů letišť, kontrolní a revizní komise a speciální komise jako poradní orgány odborné sportovní komise. 40 Členy Aeroklubu ČR jsou kluby, mající formu občanských sdružení a jejich členové - fyzické osoby. Kolektivním členem Aeroklubu ČR může být i jiná právnická osoba, působící na území ČR, která souhlasí se stanovami Aeroklubu ČR a hodlá se na jeho činnosti aktivně podílet (čl. 5 bod 1 Stanov Aeroklubu ČR ze dne ). Kluby a jejich členové a kolektivní členové mají právo se aktivně podílet na sportovní letecké a parašutistické činnosti Aeroklubu ČR, volit a být voleni do orgánů Aeroklubu ČR, vznášet své názory, náměty a připomínky a osobně se účastnit projednávání svých návrhů a požívat výhod spojených se členstvím (čl. 6 bod 1 Stanov Aeroklubu ČR ze dne ). Kluby a jejich členové jsou povinni dodržovat stanovy a řídit se organizačním řádem a interními předpisy, jakož i obecně závaznými právními předpisy souvisejícími s činností klubů v rámci Aeroklubu ČR (čl. 7 bod 1 Stanov Aeroklubu ČR ze dne ). Z interních předpisů je pro Aeroklub ČR nejvýznamnější Směrnice pro létání v Aeroklubech P-1 (tzv. Provozní příručka Aeroklubu ze dne ). Směrnice P - 1 upravuje letecký a parašutistický provoz všech členských subjektů místních aeroklubů a Aeroklubu České republiky a sportovních létajících zařízení (ultralehké kluzáky a motorové ultralehké kluzáky). Je závazná pro všechny členy létajícího a pozemního personálu Aeroklubu při provádění činnosti na 40 čl. 8 Stanov Aeroklubu ČR vydaných 14. ledna 2012 [online].[cit ]. Dostupné z: < 27

Předmět úpravy (k 102 odst. 1 zákona)

Předmět úpravy (k 102 odst. 1 zákona) 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů III. ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST 1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Vyhláška ponese název Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se

Více

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 517/2002 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem

Více

PRO PŘÍPRAVU A ORGANIZACI ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ V CIVILNÍM LETECTVÍ

PRO PŘÍPRAVU A ORGANIZACI ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ V CIVILNÍM LETECTVÍ ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD BERANOVÝCH 130 199 01 PRAHA 99 Č.j. 584/2016 -ÚZPLN Výtisk č.: Schvaluji: Ing. Pavel Štrůblředitel METODICKÁ SMĚRNICE PRO PŘÍPRAVU A ORGANIZACI ZJIŠŤOVÁNÍ

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem.

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. 6/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance ve znění zákonů č. 60/1993 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 278/2001 Sb., zákonů č. 482/2001

Více

Úplné znění zákona ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Úplné znění zákona ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 517/2002 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Zaměstnávání cizinců na území ČR, vývoj právní úpravy od 1. 1. 2007 Soňa Vildová Plzeň 2012 1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

Více

Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí

Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí Verze 2.0 Revize č. 1 platná od 1. 10. 2011 Rev. č. Platná od Předmět revize Zpracoval Zrevidoval Schválil 1 1. 10. 2011 Komplexní aktualizace

Více

LETOVÉ NAVIGAČNÍ SLUŽBY

LETOVÉ NAVIGAČNÍ SLUŽBY 36 Letecká stavba (1) Leteckou stavbou je a) dráha ke vzletům a přistávání letadel bez zřetele na její stavebně technické provedení, b) dráhy a plochy určené k pohybům a stáním letadel souvisejícím s jejich

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : 298. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky

Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů vydaných ve Sbírce zákonů ČR, Úředním věstníku EU a v ostatních rezortních předpisech v období srpen až listopad

Více

223/1995 Sb. Ministerstva dopravy. o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních

223/1995 Sb. Ministerstva dopravy. o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních 223/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 14. září 1995 o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách Ministerstvo dopravy stanoví podle 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 108 USNESENÍ hospodářského výboru ze 17. schůze konané dne 12.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 108 USNESENÍ hospodářského výboru ze 17. schůze konané dne 12. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 108 USNESENÍ hospodářského výboru ze 17. schůze konané dne 12. září 2007 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000

Více

NÁVRH USNESENÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKE REPUBLIKY

NÁVRH USNESENÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKE REPUBLIKY 241 9. funkční období 241 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti

Více

HLAVA 9 OPRÁVNĚNÍ K PROVOZOVÁNÍ STŘEDISKA PILOTNÍHO VÝCVIKU UŽIVATELE SLZ 9.1 K

HLAVA 9 OPRÁVNĚNÍ K PROVOZOVÁNÍ STŘEDISKA PILOTNÍHO VÝCVIKU UŽIVATELE SLZ 9.1 K Novelizované znění ze dne 20. 11. 2002 strana LA 1-28 HLAVA 9 OPRÁVNĚNÍ K PROVOZOVÁNÍ STŘEDISKA PILOTNÍHO VÝCVIKU UŽIVATELE SLZ 9.1 K samostatnému pilotnímu výcviku uživatele SLZ daného druhu opravňuje

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

Soulad (či nesoulad?) povinnosti must-carry uložené zákonem v České republice s příslušnými předpisy Evropského společenství

Soulad (či nesoulad?) povinnosti must-carry uložené zákonem v České republice s příslušnými předpisy Evropského společenství Soulad (či nesoulad?) povinnosti must-carry uložené zákonem v České republice s příslušnými předpisy Evropského společenství Dne 29. března 2007 vydala Komise tzv. 12. implementační zprávu 1, která hodnotí

Více

SENÁT. Parlament České republiky

SENÁT. Parlament České republiky Parlament České republiky SENÁT 2010 1221 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2001 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění

Více

ZÁKON. ze dne 10. února 2006,

ZÁKON. ze dne 10. února 2006, 81 ZÁKON ze dne 10. února 2006, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva. Diplomová práce.

Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva. Diplomová práce. Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Diplomová práce Kolaudační řízení rok 2006/2007 Klára Benišová 2 Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Územní řízení Karel Švercl 2007 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Územní řízení

Více

INFORMACE O STAVU APLIKACE EVROPSKÉ ŽELEZNIČNÍ LEGISLATIVY V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU A O PŘIPRAVOVANÉ EVROPSKÉ ŽELEZNIČNÍ LEGISLATIVĚ

INFORMACE O STAVU APLIKACE EVROPSKÉ ŽELEZNIČNÍ LEGISLATIVY V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU A O PŘIPRAVOVANÉ EVROPSKÉ ŽELEZNIČNÍ LEGISLATIVĚ INFORMACE O STAVU APLIKACE EVROPSKÉ ŽELEZNIČNÍ LEGISLATIVY V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU A O PŘIPRAVOVANÉ EVROPSKÉ ŽELEZNIČNÍ LEGISLATIVĚ Květoslava ČADSKÁ JUDr. Květoslava ČADSKÁ, vedoucí oddělení odboru drah,

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1) 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 a upravuje

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1) 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 a upravuje 247/2000 Sb. znění účinné od 20. 2. 2016 247 ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Parlament se usnesl na

Více

PROTOKOL O STATUTU EVROPSKÉHO SYSTÉMU CENTRÁLNÍCH BANK A EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ZŘÍZENÍ ESCB CÍLE A ÚKOLY ESCB

PROTOKOL O STATUTU EVROPSKÉHO SYSTÉMU CENTRÁLNÍCH BANK A EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ZŘÍZENÍ ESCB CÍLE A ÚKOLY ESCB PROTOKOL O STATUTU EVROPSKÉHO SYSTÉMU CENTRÁLNÍCH BANK A EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY, PŘEJÍCE SI přijmout statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, jak to

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013 V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu

S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad Čj. 22 052/2005-606 S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Český telekomunikační úřad je ústřední správní úřad pro výkon státní správy, včetně

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Více

Důvodová zpráva. A. Obecná část I. Odůvodnění předkládané novelizace. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). 2.

Důvodová zpráva. A. Obecná část I. Odůvodnění předkládané novelizace. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). 2. Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákon

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES. ze dne 21.

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES. ze dne 21. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES ze dne 21. dubna 2004 o bezpečnosti letadel třetích zemí, která používají letiště Společenství EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu

Více

III. Návrh ZÁKON. ze dne... 2016,

III. Návrh ZÁKON. ze dne... 2016, III. Návrh ZÁKON ze dne........ 2016, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo vedoucí oddělení pracovního lékařství a fyziologie práce

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo vedoucí oddělení pracovního lékařství a fyziologie práce Ředitel Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín Tel. 577210266, fax: 577006746, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r Č.j.:

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Ze dne 22.10.2015 Částka 126/2015

Více

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Další nástroje právní regulace související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovuje

Více

předsedy Obvodního báňského úřadu pro území kraje Karlovarského se sídlem v Sokolově

předsedy Obvodního báňského úřadu pro území kraje Karlovarského se sídlem v Sokolově OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO VEDOUCÍ SLUŽEBNÍHO ÚŘADU PŘEDSEDA OBVODNÍHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU PRO ÚZEMÍ KRAJE KARLOVARSKÉHO SE SÍDLEM V SOKOLOVĚ Praha 16. prosince 2015 Č.j.: MV-183806-9/OSK-2015

Více

Čl. I. 1. V 2 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova nebo odborných činností v souvislosti s prostorovými a funkčními změnami v území.

Čl. I. 1. V 2 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova nebo odborných činností v souvislosti s prostorovými a funkčními změnami v území. V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve

Více

114/1995 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 1995 ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

114/1995 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 1995 ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 5.9.2010 do částky 93/2010 Sb. a 35/2010 Sb.m.s. Obsah a text 114/1995 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012 Změna: 358/1999 Sb. Změna: 254/2001 Sb. Změna: 320/2002

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad Viz přílohu k důvodové zprávě. 2. Důvod předložení návrhu zákona

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 11. března 2008 (OR. en) 2005/0191 (COD) LEX 888 PE-CONS 3601/x/08 REV x AVIATION 9 CODEC 30 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O SPOLEČNÝCH PRAVIDLECH

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1004 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996

Více

II. Vzdělávání vedoucích úředníků

II. Vzdělávání vedoucích úředníků II. Vzdělávání vedoucích úředníků Cílová skupina a účel vzdělávání: Vzdělávání je určeno pro vedoucí úřadů, krajů, statutárních měst a pro tajemníky obcí s rozšířenou působností. Cílem vzdělávacího programu

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

Návrh zákona o Restaurátorské komoře výtvarných umění

Návrh zákona o Restaurátorské komoře výtvarných umění Návrh zákona o Restaurátorské komoře výtvarných umění Asociace restaurátorů, 1992 Návrh zákona je bez jakýchkoli změn uveden v podobě, která vzešla z projednávání zásad a paragrafovaného znění ve vládě

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 167. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 168. Zákon, kterým se

Více

6/1993 Sb. Zákon České národní rady. Část první. Základní ustanovení

6/1993 Sb. Zákon České národní rady. Část první. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 7.11.2005 do částky 152/2005 Sb. a 54/2005 Sb.m.s. Obsah a text 6/1993 Sb. - stav k 1. 1.2006 6/1993 Sb. Zákon České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance Změna:

Více

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Příloha k nařízení ředitele Magistrátu č. 1/2016 Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Odbor "Kancelář

Více

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu Město Kojetín VNITŘNÍ SMĚRNICE O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN OBSAH: 1) Základní ustanovení 2) Postavení a působnost úřadu 3) Vnitřní členění městského úřadu 4) Řízení městského úřadu 5) Vnitřní vztahy

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 93/2013-31 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava

Více

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení 410 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV Rada obce Tlumačov schválila na svém zasedání v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 102 odst.2,písm.f) a o) ve znění pozdějších novel, tento organizační

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 119. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,

Více

I/5 Živnostenské podnikání

I/5 Živnostenské podnikání I Oblast územního rozvoje, koncepcí rozvoje I/5 Živnostenské podnikání Cíl kapitoly Cílem kapitoly je seznámit vedoucí úředníky ÚSC s prameny právní úpravy a s obsahem rozhodujících pramenů v oblasti živnostenského

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Bakalářská práce Dělená správa ve finanční správě. 2011 Hana Chalupská

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Bakalářská práce Dělená správa ve finanční správě. 2011 Hana Chalupská Masarykova univerzita Právnická fakulta Bakalářská práce Dělená správa ve finanční správě 2011 Hana Chalupská Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor finanční právo Katedra finančního práva a národního

Více

Školní jídelna jako samostatný subjekt. (School dining-room like independent legal subject)

Školní jídelna jako samostatný subjekt. (School dining-room like independent legal subject) Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Eva Perná Školní jídelna jako samostatný subjekt (School dining-room like independent legal subject) Bakalář ská práce

Více

Stanovisko č. 07/2013

Stanovisko č. 07/2013 Evropská agentura pro bezpečnost letectví ředitelství pro tvorbu předpisů Stanovisko č. 07/2013 LETOVÉ ZKOUŠKY SOUVISEJÍCÍ CRD 2008-20 MDM.003A 22/08/2013 SHRNUTÍ Toto stanovisko se zabývá problematikou

Více

95/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. ledna 2004

95/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. ledna 2004 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Změna:

Více

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 I Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 Kapitola 5, nazvaná Právní prostředky proti nekalé soutěži obsažené v obchodním zákoníku,

Více

Podklad pro veřejnou diskuzi k přijetí nové obecně závazné vyhlášky

Podklad pro veřejnou diskuzi k přijetí nové obecně závazné vyhlášky Podklad pro veřejnou diskuzi k přijetí nové obecně závazné vyhlášky Zpracováno jako podklad pro zasedání Rady města České Budějovice konané dne 27. 6. 2012. Podle právního stavu ke dni 1. 6. 2012. Zpracoval

Více

STATUT Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova (dále PRV ) 2014 2020 ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

STATUT Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova (dále PRV ) 2014 2020 ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ STATUT Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova (dále PRV ) 2014 2020 Článek 1 Úvodní ustanovení ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Ministerstvo zemědělství zřizuje Monitorovací výbor PRV na období 2014-2020

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Zákon o obcích : komentář / Martin Kopecký... [et al.]. Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 344 s.

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Zákon o obcích : komentář / Martin Kopecký... [et al.]. Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 344 s. 2/85 Vzor citace: Kopecký, M., Průcha, P., Havlan, P., Janeček, J. Zákon o obcích. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015. 344 s. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Zákon o obcích : komentář

Více

a obcí, práva a povinnosti, návrh nového

a obcí, práva a povinnosti, návrh nového Veřejné zakázky z pohledu starostů měst a obcí, práva a povinnosti, návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek Regionservis s.r.o., dne 19. 11. 2015 JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM Kontakt: tel.:

Více

Studie k problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev Červenec 2014

Studie k problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev Červenec 2014 Studie k problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev Červenec 2014 Autoři prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc., VŠE v Praze Mgr. Kateřina Háblová, AGROFERT, a.s. Bc. Darja Krasnikova, VŠE

Více

ze dne 20. listopadu 2003

ze dne 20. listopadu 2003 UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H : 134. Zákon o přijetí úvěrů Českou republikou od Evropské investiční banky na financování národních

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ředitel/ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ředitel/ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Ředitel Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín Tel. 577210266, fax: 577006746, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r Č.j.:

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Přehled hlavních změn vyplývajících

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2002 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů Citace pův.

Více

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Příloha k PID: MFCR6XXMFJ Č. j.: MF-1062/2016/10-3 Počet stran 15 INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Tento materiál byl připraven na základě usnesení

Více

2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 101/2000 ve znění 250/2014 Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 101 ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Ochrana osobních údajů ( 1 48) Hlava I Úvodní ustanovení

Více

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2015 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

ze dne 20. listopadu 2003 (Text s významem pro EHP)

ze dne 20. listopadu 2003 (Text s významem pro EHP) UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze

Více

Znění ze dne:30/06/2011 ELSA - D. Doplněk. k Předpisům SLZ upravující podmínky pro ELSA

Znění ze dne:30/06/2011 ELSA - D. Doplněk. k Předpisům SLZ upravující podmínky pro ELSA ELSA - D Doplněk k Předpisům SLZ upravující podmínky pro ELSA Na základě pověření MD OCL vydala Letecká amatérská asociace ČR Ke Kablu 289, 102 00. Praha 10 strana 1 z 7 ZMĚNOVÝ LIST Datum vydání změny

Více

Diplomová práce. Postavení cizinců a osob bez státní příslušnosti v pracovněprávních vztazích. Jana Daňhelová

Diplomová práce. Postavení cizinců a osob bez státní příslušnosti v pracovněprávních vztazích. Jana Daňhelová Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a právní věda Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Postavení cizinců a osob bez státní příslušnosti v pracovněprávních vztazích

Více

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou Městský úřad Němčice nad Hanou Palackého nám. 3 798 27 Němčice nad Hanou Název dokumentu: ORGANIZAČNí ŘÁD Zpracoval: Ing. Marie Plchotová ve spolupráci s vedoucími odborů Odpovídá: Ing. Marie Plchotová

Více

KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY)

KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY) KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY) Plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D. Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Fakulta právnická Západočeské univerzity

Více

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy ORGANIZAČNÍ ŘÁD schválený usnesením RMČ č. Us RMČ 000132/2013 ze dne 22.5.2013 v úplném aktualizovaném znění s účinností

Více

Ministerstvo dopravy Odbor agend řidičů Elektronicky, přílohou emailu Dne 11.06.2015. K bodu 3. 15 odst. 5

Ministerstvo dopravy Odbor agend řidičů Elektronicky, přílohou emailu Dne 11.06.2015. K bodu 3. 15 odst. 5 Ministerstvo dopravy Odbor agend řidičů Elektronicky, přílohou emailu Dne 11.06.2015 V příloze Vám zasíláme námitky "Asociace zkušebních komisařů autoškol a dalších pracovníků na úseku registru řidičů",

Více

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 22/1997 Sb. ČR Neoficiální úplné znění zákona ze dne 24. ledna 1997 č. 22/1997 Sb. ČR, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů; ve znění zákona č. 71/2000 Sb.; zákona

Více

Podnikání a živnosti. Obor státní služby č. 42. Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky

Podnikání a živnosti. Obor státní služby č. 42. Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky Podnikání a živnosti Obor státní služby č. 42 Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky Seznam otázek ke zvláštní části úřednické zkoušky 1. Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (regulatory

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Platné znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění způsobených zákonem č. 55/2012 Sb., účinné k 1. 4. 2012 Parlament se

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK)

Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK) Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK) Obsah 1. Odbor bezpečnosti a krizového řízení...1 2. Odbor dopravy a silničního hospodářství... 5

Více

Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2012 COM(2012) 380 final 2012/0184 (COD) Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o pravidelných technických

Více

SDĚLENÍ KOMISE Vytvoření společného leteckého prostoru s Alžírskem

SDĚLENÍ KOMISE Vytvoření společného leteckého prostoru s Alžírskem CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 31.10.2008 KOM(2008) 682 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Vytvoření společného leteckého prostoru s Alžírskem CS 1 CS 1. ÚVOD 1. Ve sdělení s názvem

Více

Služební pořádek MPO 2. Organizační řád Blok: 2 Díl: - Kapitola: - Revize: - Obsah. Obsah. A. Všeobecná ustanovení

Služební pořádek MPO 2. Organizační řád Blok: 2 Díl: - Kapitola: - Revize: - Obsah. Obsah. A. Všeobecná ustanovení 2. Organizační řád Blok: 2 Díl: - Kapitola: - Revize: - Obsah Vydáno jako příloha Opatření č. 14/2013 ministra průmyslu a obchodu Obsah ČÁST NÁZEV STRANA A. Všeobecná ustanovení A.1 Definice organizačního

Více

MAPA RIZIK ZABRAŇUJÍCÍCH V PŘÍSTUPU K INFORMACÍM města Lanškroun

MAPA RIZIK ZABRAŇUJÍCÍCH V PŘÍSTUPU K INFORMACÍM města Lanškroun MAPA RIZIK ZABRAŇUJÍCÍCH V PŘÍSTUPU K INFORMACÍM města Lanškroun Zpracovala: Kristýna Andrlová Oživení, o. s., duben 2012 Obsah Hlavní zjištění...2 Hlavní doporučení...2 Metodika tvorby mapy rizik...3

Více

73/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 9. února 2011. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

73/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 9. února 2011. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY 73/2011 Sb. ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů Změna: 366/2011 Sb. (část) Změna: 366/2011 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Změna: 331/2012 Sb. Změna: 401/2012

Více

Nařízení (ES) č. 593/2007 se mění takto: 1) Článek 6 se nahrazuje tímto: Článek 6

Nařízení (ES) č. 593/2007 se mění takto: 1) Článek 6 se nahrazuje tímto: Článek 6 L 350/46 Úřední věstník Evropské unie 30.12.2008 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1356/2008 ze dne 23. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 593/2007 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Sjezd delegátů České lékařské komory podle 15 odst. 2, písm. a) zák. č. 220 / 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické

Více

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti Článek I Název a sídlo 1. Název spolku: Česká evaluační společnost, z.s. 2. Anglický ekvivalent názvu spolku: Czech Evaluation Society, registered association 3. Sídlem spolku je Heřmanova 22, 170 00 Praha

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Organizační řád Magistrátu města Karviné 006.01 Předpis SCHVÁLENO: 11. prosince 2007 ÚČINNOST: l. ledna 2008 ZMĚNA: ZPRACOVATEL: tajemník Magistrátu města

Více

ZÁKON. ze dne.2016, Čl. I

ZÁKON. ze dne.2016, Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.2016, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 70 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 40, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 70 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 40, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 70 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 40, O B S A H : 202. Zákon o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci) Strana 2850 Sbírka zákonů č.

Více

č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů

č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 477/2001 Sb. (k 1.1.2002) mění 3 odst. 3 písm. b), 38 odst. 7 písm. a), v

Více

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/67/ES ze dne

Více

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav Organizační řád Městského úřadu Miroslav Únor 2010 O b s a h 1. Úvod 2. Základní ustanovení 2.1. Postavení a působnost městského úřadu 2.2. Vztahy městského úřadu k zastupitelstvu a radě 3. Organizační

Více

ZÁKON ze dne 14. března 2006 o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění

ZÁKON ze dne 14. března 2006 o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění ZÁKON ze dne 14. března 2006 o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o státní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5

VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5 VNITŘNÍ ŘÁD DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 5 Zpracoval: Mgr. Jiří Dolejš, ředitel Domu dětí a mládeže Praha 5 Praha 1.9.2011 1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Praha 5 I. Úvodní ustanovení čl. 1. Zřízení právního

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslance Miroslava Kalouska a dalších.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslance Miroslava Kalouska a dalších. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 847 Návrh poslance Miroslava Kalouska a dalších na vydání ZÁKONA, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní

Více

1 Účel a předmět zákona

1 Účel a předmět zákona V. Platné znění dotčených částí zákona o obalech s vyznačením navrhovaných změn 1 Účel a předmět zákona (1) Účelem tohoto zákona je chránit životní prostředí předcházením vzniku odpadů z obalů, a to zejména

Více