PRINCIPY, VYHODNOCENÍ SITUACE DÍTĚTE, JEHO RODINY A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRINCIPY, VYHODNOCENÍ SITUACE DÍTĚTE, JEHO RODINY A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 10/2014 PRINCIPY, VYHODNOCENÍ SITUACE DÍTĚTE, JEHO RODINY A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE Vydal: Odbor sociálních věcí Datum účinnosti: Podepsal a schválil: Mgr. Ellen Raszková vedoucí odboru sociálních věcí Dne (datum platnosti): Zpracovali: Závazná pro: Mgr. Ellen Raszková Věra Majerová Mgr. Martina Kajzarová Bc. Jana Klusová Mgr. Karina Szczotková Pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí Vedoucí oddělení odboru sociálních věcí Metodika sociální práce a standardů kvality Zvýraznění změn dle dodatku č. 1. S platností od: Datum zrušení: Důvod zrušení/nahrazeno: Projekt CZ.1.04/3.1.03/C Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadě v Třinci je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Strana 1 (celkem 11)

2 Cíl, účel vytvoření: Východiska dle platných norem: Způsob zveřejnění: Originál uložen: Naplnění standardu kvality č. 9a, 9c a 9d - Zákon č. 359/1999, o sociálně-právní ochraně dětí - Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 17. prosince 2012 č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí - Manuál implementace vyhodnocování situace dítěte a rodiny a tvorby individuálního plánu ochrany dítěte - Směrnice MPSV č. j.: 2013/ ze dne Stanovisko MPSV k otázce místní příslušnosti orgánů sociálně-právní ochrany v případě dětí, které fakticky pobývají mimo místo svého trvalého pobytu ze dne Směrnice č. 16/2014 Kodex zaměstnanců Městského úřadu Třinec Webové stránky města Třinec: Odbor sociálních věcí Strana 2 (celkem 11)

3 Obsah Základní ustanovení a vymezení pojmů... 4 Principy výkonu sociálně-právní ochrany dětí... 5 Proces vyhodnocení... 7 Individuální plán ochrany dítěte... 9 Místní příslušnost Spisová dokumentace, přechodná a závěrečná ustanovení Strana 3 (celkem 11)

4 Článek 1 Základní ustanovení a vymezení pojmů 1.1 Tato metodika upravuje postup při vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny, sestavení a přehodnocení individuálního plánu ochrany dítěte při dodržování principů práce v souladu se standardem kvality č. 9 dle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 17. prosince 2012 č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Kritérium 9a: Při jednání s klientem dodržuje orgán sociálně-právní ochrany základní principy výkonu sociálně-právní ochrany zejména: respektuje individuální přístup ke všem klientům, vychází z individuálních potřeb každého klienta, podporuje samostatnost klientů, uplatňuje individuální přístup k potřebám každého klienta, motivuje k péči o děti, posiluje sociální začleňování klientů, důsledně dodržuje lidská práva a základní svobody, podporuje kontakt s přirozeným sociálním prostředím, informuje klienta o postupech používaných při výkonu sociálně-právní ochrany Kritérium 9c: Orgán sociálně-právní ochrany provádí u všech případů, zejména v okamžiku zavedení dítěte do evidence dětí uvedených v 54 zákona, základní vyhodnocování potřeb dítěte a situace rodiny (dále jen vyhodnocování ), zaměřené na skutečnost, zda se jedná o dítě uvedené v 6 a 54 písm. a) zákona, o dítě uvedené v 54 písm. b) zákona, nebo o dítě zařazené do evidence dětí z jiného důvodu. Jestliže ze závěru vyhodnocování vyplývá, že se jedná o dítě uvedené v 6 zákona, provádí orgán sociálně-právní ochrany podrobné vyhodnocování Kritérium 9d: Orgán sociálně-právní ochrany zpracovává v případě, kdy provedl podrobné vyhodnocování se závěrem, že se jedná o dítě uvedené v 6 zákona, individuální plán ochrany dítěte, podle potřeby jej přehodnocuje a následně jej uzavírá. 1.2 Cílem této metodiky je sladit společný postup pracovníků sociálně-právní ochrany dětí při vyhodnocování situace dítěte, zpracovávání a vyhodnocování individuálního plánu ochrany dítěte a specifikovat principy práce při jednání s klientem. Strana 4 (celkem 11)

5 1.3 Odbor sociálních věcí Městského úřadu Třinec (dále jen OSV ). 1.4 Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Třinec (dále jen OSPOD ). 1.5 Základní vyhodnocení potřeb dítěte a situace rodiny (dále jen základní vyhodnocení ) je součástí procesu vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny a provádí ho pracovník u všech podnětů, které mu jsou přiděleny. Jeho závěrem je rozhodnutí, zda se jedná o dítě dle 6 Zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOSPOD ) a bude provedeno podrobné vyhodnocení situace dítěte, nebo jde o jednorázové úkony či opatrovnictví v nekonfliktních případech, kdy dítě není ohroženo, a podrobné vyhodnocení situace dítěte se neprovede. 1.6 Podrobným vyhodnocením situace dítěte a jeho rodiny (dále jen podrobné vyhodnocení ) rozumíme sběr informací k vyplnění formuláře Záznam o vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, které spadají pod 6 ZOSPOD. 1.7 Individuální plán ochrany dítěte (dále jen IPOD ) se zpracovává po provedení podrobného vyhodnocení situace dítěte a jsou v něm stanoveny jednotlivé kroky směřující k ochraně dítěte. Článek 2 Principy výkonu sociálně-právní ochrany dětí Pracovník OSPOD se při své činnosti řídí platnými zákonnými předpisy ČR různé právní síly (zejména Listinou základních práv a svobod, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí) a mezinárodními dokumenty (zejména Úmluva o právech dítěte), které zakládají právo všem dětem, tj. osobám nezletilým, na ochranu zdravého vývoje, rodinný život a rovněž ochranu před násilím a sociálně-patologickými jevy. Pracovník dodržuje pravidla Etického kodexu sociálních pracovníků ČR, včetně Kodexu zaměstnanců Městského úřadu Třinec a v kontaktu s klientem zachovává zásady slušného chování. 2.1 Pracovník OSPOD přistupuje při výkonu sociálně-právní ochrany ke všem klientům individuálně, uznává tak jedinečnost každého člověka bez stereotypů, předsudků a diskriminace. Jednání přizpůsobuje zejména věku klienta, jeho intelektu, handicapu, a průběžně si ověřuje, zda sdělenému porozuměl. Strana 5 (celkem 11)

6 2.2 Pracovník OSPOD mapuje problémovou situaci konkrétního klienta a poskytuje mu pomoc či intervenci s ohledem na jeho potřeby a zákonem chráněný zájem dítěte. 2.3 Prostřednictvím metod sociální práce pracovník OSPOD zplnomocňuje klienta, aby přijal zodpověnost za svou situaci, přistupoval k jejímu řešení aktivně, tak aby byl postupně schopen své problémy řešit sám. 2.4 Pracovník OSPOD při výkonu sociálně-právní ochrany přistupuje k potřebám každého klienta se stejným úsilím, empatií, respektem, nestranně a zohledňuje případná specifika klienta či situace. Při své činnosti bere v úvahu zejména přání a pocity dítěte s přihlédnutím k jeho věku a vývoji tak, aby nedošlo k ohrožení či narušení jeho citového a psychického vývoje. Dítěti vzhledem k jeho věku a rozumové vyspělosti sděluje informace o všech závažných věcech, které se jeho osoby dotýkají. 2.5 Pracovník OSPOD prostřednictvím metod práce s rodinou pracuje na posílení selhávajících funkcí rodiny. V rámci pomoci či intervencí pracovník v přímém kontaktu s klientem posiluje rodičovské kompetence, a to tím, že kladné projevy oceňuje, na nedostatečné upozorňuje a vede k jejich změně. Primárně motivuje k péči o děti. K tomuto účelu rovněž využívá nabídku návazných služeb (např. sociálně-aktivizační služby, poskytuje poukázky potravinového fondu a poukázky na ošacení) a dalších institucí zajišťujících finanční zabezpečení a vzdělávání (výplata dávek, financování obědů, jízdného, rozvoj pečovatelských a výchovných schopností rodičů formou vzdělávacích programů). 2.6 Při práci s rodinou pracovník OSPOD identifikuje případná rizika možného sociálního vyloučení (nemá-li rodina podporu komunity, případně zda daná komunita není zdrojem ohrožení). Za tímto účelem veškeré působení pracovníka vede k sociálnímu začlenění rodiny a zajišťování podpory přirozených zdrojů (rodina, komunita) a dalších služeb, které vycházejí z potřeb klienta, popřípadě pracovník iniciuje vznik potřebných služeb v rámci procesu komunitního plánování. 2.7 Pracovník OSPOD ctí rodinu jako jedinečné a nezastupitelné prostředí pro vývoj dítěte. Respektuje právo dětí na rodičovskou péči a právo rodičů na péči a výchovu dětí. V tomto kontextu poskytuje rodině pomoc, aby dítě mohlo v daném prostředí vyrůstat. Pracovník respektuje nedotknutelnost obydlí rodiny a ochranu před neoprávněným zasahováním do rodinného života. Při výkonu sociálně-prváních ochrany dětí tak vstupuje do daného prostředí na základě skutečností uvedených v zákoně - v případě zajištění ochrany života nebo zdraví dítěte, ochrany jeho práv nebo právem chráněných zájmů. Pracovník je rovněž oprávněn zjišťovat, zda je o dítě řádně Strana 6 (celkem 11)

7 pečováno ve škole nebo pracovišti dítěte. Provádí sociální šetření na základě žádostí soudu, sdělení občanů, organizací, na základě anonymních oznámení či na základě vlastních zjištění z depistáže. 2.8 Pracovník OSPOD zachovává důvěrnost sděleného a mlčenlivost vyjma subjektů, jimž je povinen ze zákona požadované sdělovat a oznamovací povinnosti. Právo na soukromí zohledňuje rovněž při osobním jednání v kanceláři a při manipulací se spisovou dokumentací. 2.9 Je-li dítě jako klient OSPOD umístěno mimo svou rodinu, tj. mimo své přirozené prostředí, je mu poskytována mimořádná pozornost v podobě jeho pravidelných návštěv a návštěv rodičů. V rámci sociální práce s rodinou pracovník pomáhá k zlepšení situace v rodině za účelem návratu dítě a rovněž podporuje zachování kontaktu dítěte s rodiči, není-li to v rozporu s jeho zájmem. Není-li jeho návrat do rodiny možný činí pracovník úkony pro zajištění náhradní rodinné péče Pracovník OSPOD v rámci kontaktu klienta srozumitelně informuje o postupu, který v jeho konkrétním případě hodlá použít, a klient má možnost se k tomuto vyjádřit. Při výkonu sociálně-právní ochrany pracovník naváže s klientem spolupráci, provádí vyhodnocování situace rodiny včetně dítěte, zpracovává se zúčastněnými IPOD a motivuje k plnění nastavených kroků. Zároveň zúčastněné seznámí s tím, jaká opatření mohou být ze strany pracovníka přijata, nebude-li sjednané plněno. Článek 3 Proces vyhodnocení 3.1 Proces vyhodnocování včetně zpracování IPODu navazuje na přijetí oznámení a posouzení naléhavosti případu. U nově oznámených případů musí tento proces proběhnout do 1 měsíce od oznámení případu (zaevidování případu). 3.2 První fází procesu vyhodnocování je základní vyhodnocení, k jehož provedení používá formulář Základní vyhodnocení, obsahující oblasti týkající se dítěte, rodiče a jejich prostředí, který je následně součástí spisové dokumentace. Vyplyne-li ze základního vyhodnocení, že se jedná o ohrožené dítě dle 6 ZOSPOD, pracovník provede podrobné vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, jinak se podrobné vyhodnocení neprovede. 3.3 V rámci podrobného vyhodnocení pracovník provede sběr všech relevantních informací, na základě kterých může dojít k co nejobjektivnějšímu vyhodnocení situace Strana 7 (celkem 11)

8 dítěte a rodiny. Zjištěné informace vepíše pracovník do předepsaného formuláře Záznam o vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny. 3.4 Pokud v průběhu řešení případu (zaevidovaného již dříve, z jehož vyhodnocení při jeho evidenci nevyplynulo, že se jedná o dítě ohrožené) nastane změna či situace ohrožující dítě (např. úmrtí rodiče, závažné porušení rodičovské zodpovědnosti), provede pracovník znovu vyhodnocení, a to do 1 měsíce ode dne, kdy se objevila informace nasvědčující tomu, že se jedná o dítě dle 6 ZOSPOD. 3.5 Formulář Záznam o vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny se vyplňuje v písemné podobě ke každému dítěti zvlášť. V případě, že je více dětí v rodině, má každé dítě vlastní formulář. Pracovník vždy vyplní všechny části formuláře: podrobnosti o dítěti, podrobnosti o rodičích, sourozencích, institucích a dalších odbornících pracujících s dítětem, vývojové prostředí dítěte, rodičovská kapacita, rodina a prostředí, analýza situace a potřeb dítěte a část jiné, co nejobjektivněji a nejpřesněji. Pokud mu některé informace nejsou známy nebo nejsou v daném případě relevantní, jejich nevyplnění ve formuláři odůvodní. Dále jsou součástí formuláře zdroje informací, použité metody, podpisy rodičů či jiných osob odpovědných za výchovu, a podpis pracovníka včetně data podpisu zúčastněných stran. 3.6 V případech, kde bylo shledáno, že ohroženým dítětem je pouze některý ze sourozenců, je vyplněn formulář Záznam o vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny jen u tohoto dítěte. 3.7 Situace rodiny se vyhodnocuje pravidelně dle potřebnosti (po prvotním podrobném vyhodnocení se situace dítěte a jeho rodiny může měnit a nové skutečnosti je třeba zaznamenat do formuláře Záznam o vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny a případně na ně reagovat v individuálním plánu ochrany dítěte), nejméně však jednou za rok. 3.8 Při přehodnocování situace dítěte se použije zcela nový formulář Záznam o vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, který se označí pořadovým číslem a daným kalendářním rokem. V případě, že se mění pouze některé oblasti ve formuláři, vyplní se strana záznamu, které se změna týká. Následně se nově vytisknou pouze stránky formuláře, které byly změněny nebo upraveny včetně označení data změny. Aktualizovaná strana se v dokumentaci založí za Záznam o vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny. Pokud jsou však změny ve formuláři natolik rozsáhlé nebo již dochází k několikerému přehodnocení situace a formulář by se stal množstvím nebo rozsahem zapsaných změn nepřehledný, vyplní se zcela nový. Strana 8 (celkem 11)

9 Článek 4 Individuální plán ochrany dítěte 4.1 Pracovník OSPOD zpracovává IPOD dítěte, který přímo navazuje na podrobné vyhodnocení, a to ve spolupráci s dítětem (pokud jeho rozumové a volní schopnosti účast umožňují), rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte a dalšími zaangažovanými subjekty, které se podílejí či budou podílet na práci s dítětem a jeho rodinou (např. školská zařízení, poskytovatelé sociálních služeb). Pracovník je povinen vypracovat IPOD nejpozději do 1 měsíce od data zařazení dítěte do evidence a pravidelně ho aktualizovat. 4.2 Individuální plánování není jednorázovým úkonem, ale živým procesem. IPOD je nejen oporou pracovníka, ale zejména klienta, který získá přehled o přijímaných opatřeních. 4.3 Individuální plánování se zaznamenává do formuláře Individuální plán ochrany dítěte, který je označen pořadovým číslem a daným kalendářním rokem. Pracovník zde vyplní stanovené cíle, opatření, příp. metody práce, spolupráci s dalšími subjekty. Jednotlivé cíle a opatření by měly být konkrétní a jasné. Dále vypíše pracovník osoby odpovědné za jednotlivé kroky, termín plnění opatření a způsob ověření. Pracovník zapíše do formuláře datum jeho vyhotovení, uvede své jméno a příjmení a podepíše ho. Zároveň se zde podepíši osoby zodpovědné za výchovu dítěte s uvedením data, kdy byly s obsahem plánu seznámeny, případně další subjekty zapojené do práce s rodinou (např. školská zařízení, poskytovatelé sociálních služeb). 4.4 Odmítne-li klient IPOD podepsat, zaznamená pracovník tuto skutečnost včetně data přímo na formulář. Chce-li se klient vyjádřit k důvodům tohoto odmítnutí, uvede je písemně do formuláře včetně svého podpisu. 4.5 IPOD se pravidelně přehodnocuje dle potřeby, nejméně však jednou za rok. Aktualizace IPOD se provede vždy před tím, než je uloženo výchovné opatření, nařízena ústavní výchova, ochranná výchova nebo kdy je dítě svěřeno do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, do pěstounské péče nebo jiné náhradní výchovy. Při přehodnocování IPOD vycházíme z vyhodnocení situace dítěte (nové vyhodnocení po uplynutí maximálně jednoho roku nebo na základě změn v situaci dítěte a rodiny) a ze způsobu plnění či neplnění stanovených cílů a opatření či plnění cílů individuálního plánu. 4.6 K přehodnocení se použije nový formulář IPOD v němž pracovník u cílů a opatření zaznamená, zda se mu podařily naplnit a nenaplněné cíle zdůvodní (strana číslo 2 formuláře IPOD). S ohledem na aktuální situaci se nastaví nové cíle, opatření vedoucí k zajištění ochrany dítěte. Dané cíle a opatření se označí číselnou řadou. Strana 9 (celkem 11)

10 Z vyhodnocení může také vyplynout, že dítě již není ohroženo, cíle byly naplněny a IPOD se uzavře. Provedení přehodnocení včetně nově stanovených cílů se datuje a opatřuje podpisy všech osob, které ho prováděly (pokud je některá ze zúčastněných osob seznámena s obsahem později, uvede se pod přehodnocením datum seznámení a podpis této osoby). Článek 5 Místní příslušnost 5.1 K vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny, zejm. z hlediska posouzení, zda se jedná o ohrožené dítě dle 6 ZOSPOD a následnému zpracování IPOD je místně příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí dle trvalého bydliště dítěte. 5.2 Nachází-li se dítě fakticky mimo správní obvod zdejšího OSPOD, v němž je hlášeno k trvalému pobytu (spisová dokumentace dítěte v režimu Om), lze dožádat OSPOD dle faktického pobytu: o provedení konkrétního úkonu na základě 51 ZOSPOD o zjištění skutečností potřebných pro zpracování vyhodnocování či IPOD nebo o vypracování vyhodnocení i IPOD v rámci spolupráce při dlouhodobějším sledování poměrů dítěte. Dožádanému OSPOD, který bude s rodinou pracovat v režimu spisu Nom, bude bezodkladně spolu s dožádáním zaslána zpráva o poměrech dítěte a další dokumenty prokazující skutečnosti rozhodné pro potřebné posouzení situace rodiny a dítěte. 5.3 Nachází-li se dítě fakticky ve správním obvodu zdejšího OSPOD, kde není hlášeno k trvalému pobytu, zdejší OSPOD (spisová dokumentace dítěte v režimu Nom) v případě posouzení, že se jedná o dítě ohrožené dle 6 ZOSPOD: činí opatření nezbytná k ochraně dítěte, poskytuje pomoc rodičům či jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte, a o dosavadním vývoji a výsledcích práce s dítětem a rodinou průběžně informuje místně příslušný OSPOD, provádí vyhodnocení a zpracovává IPOD na základě dožádání místně příslušného OSPOD o spolupráci při dlouhodobějším sledování poměrů dítěte. Článek 6 Spisová dokumentace, přechodná a závěrečná ustanovení 6.1 Záznam Základní vyhodnocení je součástí chronologicky vedené spisové dokumentace. Záznam o vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny je součástí spisové dokumentace Om (případně Nom), nezakládá se však chronologicky do spisu jako jiné dokumenty. Jednotlivé formuláře vyhodnocení se zakládají do spisu nahoru za spisový Strana 10 (celkem 11)

11 přehled. Jako poslední je vždy založen aktuálně platný formulář vyhodnocení. Formuláře vyhodnocení se vzestupně číslují (např. 1/2015, 2/2015 ) vždy pro daný rok, což zvyšuje jejich přehlednost. 6.2 Formulář Individuální plán ochrany dítěte je součástí spisové dokumentace Om (případně Nom), nezakládá se však chronologicky do spisu jako jiné dokumenty. IPOD se zakládá do samostatné složky za formuláře vyhodnocení. Jako poslední je vždy založen aktuálně platný aktuální IPOD. Formuláře IPOD se vzestupně číslují (např. 1/2015, 2/2015 ) vždy pro daný rok, což zvyšuje přehlednost IPODů. 6.3 Tato metodika nabývá platnosti dnem jejího schválení vedoucí odboru sociálních věcí (podpisem). Dnem nabytí účinnosti této metodiky se ruší Metodika odboru sociálních věcí č. 3/2013 Vyhodnocení situace dítěte a IPOD. 6.4 Tato metodika nabývá účinnosti dne Tato metodika může být měněna pouze číslovanými dodatky, které jsou její nedílnou součástí od data v nich stanoveného. Dodatky jsou vždy zapracovány do úplného znění metodiky. V Třinci dne Mgr. Ellen Raszková, v.r. vedoucí odboru sociálních věcí Doplňující dokumenty prokazující naplňování standardu: 1 Dokument č. 1 Základní vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny Dokument č. 2 Záznam o vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny Dokument č. 3 Individuální plán ochrany dítěte Dokument č. 4 Vzor žádosti o sdělení informací (lékař) Dokument č. 5 Vzor žádosti o sdělení informací (škola) 1 Změna či úprava těchto dokumentů nezakládá změnu samotné metodiky. Změny těchto dokumentů jsou evidovány samostatně. Strana 11 (celkem 11)

INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 4/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ-

Více

PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 7/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ Vydal:

Více

PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ NOVÝCH PRACOVNÍKŮ A PŮSOBENÍ STÁŽISTŮ NA OSV

PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ NOVÝCH PRACOVNÍKŮ A PŮSOBENÍ STÁŽISTŮ NA OSV MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 6/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ NOVÝCH

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Městský úřad Loštice se sídlem: Loštice, nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice http://www.mu-lostice.cz/ STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Zpracoval: Městský úřad Loštice, správní úsek MěÚ: Bc. Jana

Více

Informace pro občany

Informace pro občany Vytvoření metodiky naplňování standardů kvality dle vyhl. 473/2012Sb. pro ORP Jilemnice - OSPOD Informace pro občany Metodika standardů kvality sociálně-právní ochrany Projekt Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061

Více

1. Místní a časová dostupnost

1. Místní a časová dostupnost Standardy kvality sociálně-právní ochrany byly vypracovány v souladu s ustanovením 9a odst. 3 a 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, jehož novela nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Standard kvality 1 Místní a časová dostupnost 1a 1b Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území svého správního obvodu. Doba výkonu

Více

Pravidla a postupy pro naplňování Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany

Pravidla a postupy pro naplňování Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany Pravidla a postupy pro naplňování Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany OSPOD Města Přeštice I. Úvod II. Pravidla pro plnění standardů

Více

Standardy SPOD Obsah

Standardy SPOD Obsah Standardy SPOD Obsah 1. Místní a časová dostupnost... 2 2. Prostředí a podmínky... 4 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí... 6 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany

Více

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Náhradní rodinná péče Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardu č. 7 a 14 vzhledem k náhradní rodinné péči a pověřeným

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. prosinec 2012. Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. prosinec 2012. Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí prosinec 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ ZÁKON Č. 401/2012 Sb. ze dne 7. listopadu 2012, kterým se mění zákon

Více

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Středisko náhradní rodinné péče, spolek Praha 2014 PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE I. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Více

Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji. Metodické doporučení

Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji. Metodické doporučení Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji Metodické doporučení Metodické doporučení vzniklo díky projektu Nové poznatky v syndromu CAN a interdisciplinární spolupráce reg.

Více

Soubor otázek a odpovědí k novele zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Soubor otázek a odpovědí k novele zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Soubor otázek a odpovědí k novele zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 5 Přední hledisko SPOD Část druhá: Základní ustanovení sociálně-právní ochrany Zůstává zájem a blaho dítěte nejpřednějším

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem dítěte a blaho dítěte. Oblast řešené problematiky úseku: V rámci platné legislativy je úřadem na tomto úseku zajišťováno

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu

SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu Individuální projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2012,

Návrh ZÁKON. ze dne 2012, Příloha III Návrh ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY pro pověřené osoby podle 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany - Vlašim reg. č. projektu:cz.1.04/3.1.03/c2.00042

Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany - Vlašim reg. č. projektu:cz.1.04/3.1.03/c2.00042 Pravidla a postupy pro naplňování Standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany OSPOD Města Vlašim Vážené dámy, vážení pánové, otevíráte

Více

108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách

108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách Stránka č. 1 z 61 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č.

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Předmět úpravy Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách - znění dle 254/14 Sb. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007

Více

INFORMACE A STANDARDY

INFORMACE A STANDARDY INFORMACE A STANDARDY K VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (SPOD) OBEC DOBROMĚŘICE 1 Základní povinnosti obce dle zákona SPOD: - 10 odst. 1 obecní úřad je povinen vyhledávat,,ohrožené děti (uvedené v

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby SMĚRNICE č. 6/2015-00 Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Dobrá rodina o.p.s., Klimentská 1246/1, Praha 1 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a Pověřená osoba má písemně definováno a

Více

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Možnosti sociálně-právní ochrany dětí v praxi DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. et Mgr. Zdeňka

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více