ZMĚNY č. 4 PROSENICKÁ LHOTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZMĚNY č. 4 PROSENICKÁ LHOTA"

Transkript

1 ZADÁNÍ ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PROSENICKÁ LHOTA NÁVRH zadal: Obecní úřad Prosenická Lhota starosta Petr Červenka Prosenická Lhota tel pořizovatel: MěÚ Sedlčany, odbor výstavby a ÚP tel , , KVĚTEN 2013

2 OBSAH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PROSENICKÁ LHOTA Podklad pro projednání Sestaveno k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním pánování a stavebním řádu ( dále jen stavební zákon ), ve znění pozdějších předpisů po novele č. 350/2012 Sb., zpracováno v souladu s 11 a přílohou č. 6 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění po novele č. 458/2012 Sb. Hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu Změny č.4 ÚPO a) požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jeho území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury; tyto požadavky lze dle potřeby dále doplnit v členění na požadavky na : 1 Urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch. 2. Koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury a možností jejích změn..3.. Koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v 18. odst. 5 stavebního zákona. b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit, c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo, d) požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci, e) případný požadavek na zpracování variant řešení, f) požadavky na uspořádání obsahu Změny č. 4 ÚPO a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění, včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení, g) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů Změny č.4 ÚPO na udržitelný rozvoj území, Shora uvedené body zahrnují : a. Upřesnění požadavků vyplývajících z Politiky územního rozvoje (PÚR ČR), vyplývající z krajské ÚPD b. Upřesnění požadavků vyplývajících z ÚAP, zejména problémů určených k řešení ÚPD, případně z doplňujících průzkumů a rozborů c. Další požadavky z projednání s dotčenými orgány nebo požadavky obce. 2

3 Základní údaje, úvod : Obec Prosenická Lhota spadá do správního obvodu města Sedlčany, které od roku 2003 plní funkci obce s rozšířenou působností, funkci pověřeného OÚ. Sedlčany jsou dále sídlem stavebního úřadu, úřadů finančního a matričního. Pořízení Změny č.4 územního plánu obce Prosenická Lhota schválilo zastupitelstvo obce usnesením z 5. května Správní území obce tvoří : k,ú Prosenická Lhota (okres Příbram) k.ú Luhy u Prosenické Lhoty (okres Příbram) k.ú Suchdol u Prosenické Lhoty (okres Příbram) Výměra : 1750 ha Počet obyvatel: 485 Sousední obce : Kosova Hora, Sedlčany, Osečany, Křečovice, Vrchotovy Janovice, Štětkovice Řešené území: Navrhované změny se dotýkají k.ú Prosenická Lhota Důvody pro pořízení : Požadavek obce na změnu způsobu využití ploch vhodných pro veřejné vybavení obce v sídle Prosenická Lhota. Hlavním cílem Změny č. 4 : Změna způsobu využití konkrétních ploch platného ÚPO tak, aby bylo možné zahájit územní a projektovou přípravu staveb veřejné infrastruktury, které chce obec realizovat. Požadované změny způsobu využití ploch : 1. Změna způsobu využití 1 pozemku/ zastavitelné plochy vymezené ÚPO pro venkovské bydlení (PO6) na plochu veřejné vybavenosti - pro výstavbu mateřské školy. 2. Změna způsobu využití částí několika pozemků a části objektu plochy zemědělské výroby (areál zemědělského družstva) v zastavěném území na plochu technického vybavení pro zřízení sběrného dvora a kompostárny. Tento záměr nevyžaduje posouzení z hlediska vlivu na životní prostředí obce viz.kpt.g. 3. Formou změny způsobu využití uvést do souladu se skutečným stavem vymezení ploch : bývalé školy v Prosenicích ( v ÚPO lokalita PC2) dětského hřiště v Prosenické Lhotě hospody v Prosenické Lhotě Návaznosti : Po schválení Návrhu a vydání Změny č. 4 ÚPO Prosenická Lhota. bude k datu vydání Změny vyhotoven dokument Právní stav ÚPO Prosenická Lhota. 3

4 A - Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jeho území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury; tyto požadavky lze dle potřeby dále a doplnit v členění na požadavky na : A1 - soulad s PÚR = Politikou územního rozvoje České republiky : PÚR ČR 2008 schválená usnesením vády ČR č.929 ze dne poskytuje pro Zadání změny č. 4 základní informace územně technických podmínek a vazeb území obce. Konkrétní podmínky pro plánované změny z PÚR nevyplývají Obecně by měly být respektovány priority čl PÚR. A2 - soulad se ZÚR = Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje : ZÚR Středočeského kraje, schválené usnesením Rady Středočeského kraje , specifikuje priority územního rozvoje, ze kterých konkrétní podmínky ani omezení způsobu využití pro navrhované plochy Změny č.4 nevyplývají. A3 - požadavky na řešení vyplývající z ÚAP = Územně analytických podkladů : ÚAP ORP Sedlčany ve SWOT analýze obce Prosenická Lhota neuvádějí limity ani hrozby, které by se vztahovaly k řešení způsobu využití konkrétních ploch změny A4 - požadavky na rozvoj území obce : Požadované změny způsobu využití jsou kvalitativního charakteru : pro zvýšení standardu občanského vybavení výstavbou mateřské školy pro rozšíření technických služeb v obci zřízením sběrného dvora a kompostárny. aktualizace způsobu využití ploch bývalé školy v Prosenicích, dětského hřiště a hospody v Prosenické Lhotě umístění nových zařízení bude řešeno změnou způsobu využití urbanisticky vhodných a lokalit v zastavitelných plochách v zastavěném území v platném ÚPO, které jsou disponibilní, plochy pro umístění požadovaných zařízení budou vymezeny tak, aby změněný způsob jejich využití nenarušil podmínky využití ploch navazujících. A5 - požadavky na vymezení nových zastavitelných ploch obce : Změnou se nevymezují nové zastavitelné plochy, ale mění se způsob využití vybraných ploch platného územního plánu, čímž se ale také změní urbanistický charakter dotčených lokalit. V rámci zastavitelné plochy navržené ÚPO pro bydlení bude vymezena plocha veřejné občanské vybavenosti pro umístění objektu MŠ. Změnou způsobu využití objektu a části plochy bývalé zemědělské farmy v zastavěném území budou vytvořeny podmínky pro zřízení sběrného dvora druhotného domovního odpadu a kompostárny biologických odpadů Změnou č.4 se dále aktualizuje podle skutečného stavu vymezení způsobu využití ploch bývalé školy v Prosenicích, dětského hřiště a hospody v Prosenické Lhotě. 4

5 Tabulka charakteristik vymezených ploch změny způsobu využití : A. Pro umístění nových zařízení Ozn. plochy Název plochy Pozemek k. č. Kultura/ využití Navržená změna Poznámky : 1 1 U dětského hřiště 54/4 louka (ÚPO bydlení) 1 103m2 Veřejná občanská vybavenost/ MŠ Urbanistické začlenění: - dopravní obsluha - pěší vazby 2 1 Na farmě 190/3 část 113 část manipulační pl. Stavební poz /1-5 manipulační pl. Sběrný dvůr Veřejná technická vybavenost/ Kompostárna - oplocení provozoven - dopravní obsluha 1 1. Změna způsobu využití pozemku č. 54/4 pro umístění mateřské školy. Pozemek je vytýčen pro umístění RD v rámci ÚPO vymezené zastavitelné plochy pro bydlení / PA6 ozn.v ÚPO. Současné využití pozemku je louka Změna způsobu využití části pozemku č.190/3 a objektu na pozemku č.113 pro situování sběrného dvora druhotných odpadů Situování kompostárny na částech pozemků č. 251/1-5. Plánované plochy 2 1 a 2 2 jsou součástí zastavěného území bývalého velkovýrobního zemědělského areálu. Změnou č.4 budou tyto plochy vymezeny jako plochy veřejné technické infrastruktury. Tabulka charakteristik vymezených ploch změny způsobu využití : B. Aktualizace podle skutečného stavu: Lokalia plocha Název plochy Pozemek k. č. využití z ÚPO výměra / m 2 Navržená změna Poznámky : 1 2 dětské hřiště 54/5 1429/3 bydlení 569 občanská vybavenost Urbanistické začlenění: - veřejné prostranství plocha hřiště = 520 m hospoda 196, 137/3 78/2 bydlení občanská vybav. veřejné prostranství Urbanistické začlenění: - veřejné prostranství - oplocení provozoven 3 bývalá škola /3 966/2 veř. vybav bydlení ( byt. dům) Urbanistické začlenění: - veřejné prostranství - rezerva 5

6 1 2. Změna způsobu využití pozemků č. 54/5 a 1429/3, navržených ÚPO pro bydlení a veřejné prostranství na plochu pro občanskou vybavenost - dětské hřiště ( stav) + veřejné prostranství 1 3. Změna způsobu využití pozemků č. 196, 137/3 a 78/2, navržených ÚPO pro bydlení a veřejné prostranství na plochu pro občanskou vybavenost - hospoda (stav) + veřejné prostranství 3. Změna způsobu využití pozemků č.100, 966/3 a 966/2 navržených ÚPO pro veřejnou vybavenost na plochu pro bydlení. A6 - požadavky na prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny) : Navrhované změny způsobu využití vymezených ploch přinesou kvalitativní a kvantitativní změnu aktivit v místě(návštěvnost, provoz apod.) Změny způsobu využití ploch se soustřeďují do třech specifických lokalit, jejichž urbanistický charakter se tím dotváří a stabilizuje.: Lokalita č. 1 Uzlové místo prostor v těžišti stavebního srůstání místních částí Prosenická Lhota a Prosenice., kde se v důsledku vývoje soustřeďuje významná část aktivit obce : nově plocha č. 1 1 pro mateřskou školu plocha č. 1 2 dětského hřiště plocha č. 1 3 hospoda veřejné prostranství, dosud prostorově neurčité a chaoticky využívané, na kterém jsou umístěny kontejnery, a přes které se vstupuje na příležitostně využívanou plochu hasičského cvičiště, si vyžádá úpravu organizující prostor a provoz s obslužnou komunikací k mateřské škole a k 8 RD. Lokalita č. 2 Místo konverze extenzivní zemědělské výrobní plochy, využívané pro zemědělství jen částečně, se projeví postupnou kvalitativní změnou obrazu v krajině. nově využívaná plocha č. 2 1 pro sběrný dvůr nově využívaná plocha č. 2 2 pro kompostárnu Lokalita č. 3 Místo konverze zrušenou školu nahradí bydlení v bytovém domě plocha a objekt bývalé škola má dostatečnou výměru a uspořádání, které umožňuje umístění 1 2 obytných objektů a tím vytvoří nový prostorový akcent a místu vrátít jinou formou životnost, kterou ztratilo. A7 - požadavky na řešení veřejné infrastruktury : Doprava Centrem Prosenické Lhoty prochází silnice III/ Silnice není vybavena v úseku mezi Prosenickou Lhotou a Prosenicemi. chodníkem pro pěší, což je nevyhovující i při současné jednostranné zástavbě RD. Dopravní obsluha lokality PA6 je řešena tak, že oba pěší přístupy k Mš ústí na tuto silnici (vycházky skupiny dětí z MŠ ). Změnou č.4 ÚPO se vymezuje plocha pro MŠ na pozemku pro RD, který je situován při vjezdu do lokality po 9 RD. Šířka plochy pro obslužnou komunikaci je 8 m. 6

7 Bezpečná dopravní obsluha, parkování a nerušený přístup pěších si vyžádá úpravu řešení předprostoru. Přitom bude třeba zohlednit, že komunikaci kříží přístup na plochy východně od objektu restaurace, které jsou využívány pro rekreační sport a jako hasičské cvičiště, kde se příležitostně konají i soutěže. Změna specifikuje provozně dopravní vazby, které bude třeba řešit v dalším stupni územní a projektové přípravy. Z výše uvedených důvodů bude součástí řešení Změny návrh situování chodníků umožňujících bezpečné vycházky dětí v doprovodu vychovatelky. Občanská vybavenost V obci Prosenická Lhota je zastoupena pouze základní občanská vybavenost. Změna č. 4 vymezí plochu veřejné vybavenosti pro umístění objektu mateřské školy s jedním oddělením ( pozemek má výměru m 2 ). Plocha pro MŠ bude situována proti dětskému hřišti, na pozemcích č.54/5 a části p.č. 1429/3, sousedí s objektem hospody, přes silnici se nachází objekt prodejny. Umístěním MŠ se bude dále formovat jádro občanské vybavenosti v těžiště postupného srůstání místních částí Prosenice a Prosenická Lhota. Veřejná prostranství : Je součástí plochy č.1. Změna č.4 stanoví prostorové a provozní podmínky využití. Technická vybavenost Splašková kanalizace : Obec připravuje pro obyvatele Prosenické Lhoty řešení s preferencí domovních čistíren. Tento způsob bude uplatněn i v případě MŠ. Na ploše pro Sběrný dvůr a Kompostárnu není třeba odkanalizování řešit Povrchové vody, dešťová kanalizace : Na ploše pro umístění MŠ, stejně jako na navazujících rozvojových plochách budou povrchové vody zachycovány na jednotlivých pozemcích pomocí vsakovacích jímek. Odvodnění obslužných komunikací lokality RD (PO6) a zpevněných ploch MŠ zajistí nově realizovaný řad dešťové kanalizace zaústěný do přepadu rybníka Poličí. Pro odvodnění obslužných komunikací sběrného dvora a kompostárny bude využita stávající infrastruktura farmy. Zásobování vodou : Objekt MŠ bude zásobován ze stávajícího zdroje studny sousedního objektu hospody Sběrný dvůr a Kompostárna budou zásobovány ze stávajícího vodovodu farmy. Elektrická energie : - Připojení MŠ bude řešeno v kontextu rozvodů lokality RD(PO6), ve které je situována, včetně posouzení zda posílit stávající, nebo osadit nové trafo. Sběrný dvůr bude připojen na stávající rozvody farmy. Napojení bytů v objektu bývalé školy bude řešen projektem rekonstrukce. Telekomunikace Území obce je napojeno přes ATÚ Kosova Hora. Napojení na telefonní síť bude řešeno v projektech nové výstavby. Nadřazená trasa technické infrastruktury - DOK nebude dotčen. 7

8 Nakládání s odpady. Svoz komunálního odpadu zajišťují TS Sedlčany. V obci je zaveden separovaný sběr plastů, skla a papíru do kontejnerů, nebezpečný odpad je zajišťován mobilním svozem. Tento systém bude využívat i MŠ. Pro kontejnery na svoz biologických odpadů budou vyhrazena vhodná místa v místních částech obce. Jejich seznam a situování bude vyznačeno na schematu a uveden v textu změny. A8 Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území obce. Ochrana historických, kulturních a urbanistických hodnot : Nevyžaduje zvláštních, na lokality Změny č. 4 cílených opatření. Ochrana přírodních a krajinných hodnot : Přírodní a krajinné hodnoty území obce nebudou návrhem Změny č. 4 dotčeny, NATURA : V řešeném území se nenachází. Územní systém ekologické stability : Změnou č. 4 nebude dotčen. Zvláště chráněné území : V řešeném území se nenachází. Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů : V řešeném území se nenachází. Ochrana složek životního prostředí : Využití ploch č. 1 a 2 bude respektovat podmínky platící pro stávající a navrhovanou zástavbu. Ochrana ovzduší: Změnou č.4 nebude v sídle negativně ovlivněna současná kvalita ovzduší ploch pro bydlení. Ochrana ZPF a PPFL : Změnou č. 4 ÚPO nebudou dotčeny žádné plochy ZPF a PPFL B - Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na způsobu jejich využití, které bude nutno prověřit : Nevymezují se. C - Požadavky na vymezení veřejně prospěšných staveb (VPS), veřejně prospěšných opatření (VPO) a asanací, pro které bude možno uplatnit vyvlastnění, nebo předkupní právo. veřejně prospěšné stavby (VPS) ani veřejně prospěšná opatření (VPO) se nevymezují. 8

9 D - Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci : Nevymezují se. E - Případný požadavek na zpracování variant řešení : Nepředpokládá se. F - Požadavky na uspořádání obsahu návrhu Změny č. 4 Územního plánu obce, na uspořádání odůvodnění, měřítek výkresů a počtu vyhotovení : Návrh Změny č.4 ÚPO PROSENICKÁ LHOTA Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území (výřez) : a Hlavní výkres (sídlo) : b Hlavní výkres (výřezy) : Odůvodnění Změny č.4 ÚPO PROSENICKÁ LHOTA Textová část Grafická část 4.a Koordinační výkres (sídlo) : b Koordinační výkres (výřezy) : Výkres širších vztahů : PRÁVNÍ STAV : Hlavní výkres.. 1 : G - Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů Změny č.4 ÚPO na udržitelný rozvoj území : O zpracování vyhodnocení předpokládaných vlivů Změny č.4 ÚPO na udržitelný rozvoj území by bylo možné uvažovat pouze u záměru zefektivnění a ekologizace likvidace odpadů situováním Sběrného dvora a Kompostárny lokalita č. 2 na ploše zemědělské farmy. Navrhované využití však zdaleka nevykazuje taková rizika pro životní prostředí, jako původní živočišná velkovýroba. Jedná se o plochy a objekty dlouhodobě pro zemědělskou výrobu neužívané, ale stavebně relativně zachovalé. Sběrný dvůr Prosenická Lhota bude shromažďovat a zpracovávat odpady za použití certifikovaného vybavení a pod odborným dohledem (viz projekt). Zpevněná plocha a krytý přístřešek pro kontejnery jsou zárukou čistého provozu. Projekt Systém svozu bioodpadu a vybavení kompostárny v Prosaické Lhotě byl posouzen OŽP KÚ Středočeského kraje tak, že podle ustanovení 77 a, odst. 3, písmeno n), zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, konstatuje, že v souladu s ustanovením 45 i zákona č. 114/1992 Sb. lze vyloučit významný vliv předkládaného záměru samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany 9

10 nebo celistvosti evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, stanovené příslušnými vládními nařízeními. Záměr není dle přílohy č.1 zákona č. 100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů předmětem posuzování, a nepodléhá tak posouzení vlivů na životní prostředí podle tohoto zákona (č.j /2013KUSWK/2, Praha ). Potenciální vlivy využívání ploch Změny č.4 na udržitelný rozvoj území : Zřízení Mateřské školy, Sběrného dvora a Kompostárny, pro které Změna č.4 vymezí plochy bez nároků na zábory ZPF, přispěje k udržitelnému rozvoji území. Potenciálně negativní vlivy lok. č. 2 Změny č.4 na okolí : Vzhledem k poloze lokality č.2 a především charakteru a zabezpečení provozů Sběrného dvora a Kompostárny je vyloučen negativní vliv na plochy pro bydlení vlastního sídla i na zázemí každodenní rekreace. Potenciálně negativní vlivy okolí na plochy Změny č.4 : Okolí všech ploch Změnyč.4 je potenciálně stabilizované, takže z dlouhodobého hlediska lze negativní vlivy okolí vyloučit. Krátkodobě nelze vyloučit staveništní prašnost a hluk v blízkosti plochy č. 1 MŠ, na kterou navazují parcely pro výstavbu RD.Z toho důvodu bude navržena výsadba pásu izolační zeleně, oddělujícího plochu MŠ od navazující zástavby. Příležitostně se na ploše louky, východně od MŠ, konají cvičení a soutěže hasičů, či jiné sportovně společenské akce zpravidla v časech mimo denní provoz MŠ. SHRNUTÍ: Z výše uvedených důvodů Zadání Změny č. 4 nepožaduje zpracování SEA. Změnou č.4 se nevkládají do území ani lokální střety, naopak realizace záměrů přispěje ke zvýšení standardu bydlení (MŠ), sběrný dvůr a kompostárna přispějí k využití odpadů. To v souhrnu posílí perspektivu udržitelného rozvoje území obce. PŘÍLOHY : Vyznačení navrhovaných lokalit Změny do výřezu mapy 1 :

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání Pořizovatel: Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí Říjen 2014 1 Obsah: Úvod A. Vyhodnocení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY OBSAH: a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších

Více

II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ

II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI : 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1 2.2. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 1 2.3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO

Více

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KAMENICE RINGHOFFEROVO NÁM. 434,

Více

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy Opatření obecné povahy Změna č. 1 a 2 územního plánu sídelního útvaru Kozojídky Zastupitelstvo obce Kozojídky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU Zadání po projednání s dotčenými orgány, ostatními účastníky a veřejností bude schváleno Zastupitelstvem obce Boršov nad Vltavou Dne :... Usnesením

Více

Obec Lípa nad Orlicí

Obec Lípa nad Orlicí Obec Lípa nad Orlicí Lípa nad Orlicí ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA NAD ORLICÍ Zastupitelstvo obce Lípa nad Orlicí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach 1/9 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach TEXTOVÁ ÁST Prosinec 2010 Paré

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Určeno k projednání dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2

NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2 NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2 (k projednání dle 47 stavebního zákona). V květnu až červnu 2012 pořizovatel projednal Návrhu zadání Územního plánu Velká Dobrá. V průběhu vyhodnocování uplatněných

Více

Změna č.1. územního plánu CHRUDIM

Změna č.1. územního plánu CHRUDIM Změna č.1 územního plánu CHRUDIM Návrh zadání atelier URBI s.r.o., urbanisticko-architektonická projekční kancelář, Chopinova 9, Brno, 623 00 listopad 2014 Změna č.1 ÚP Chrudim změny č.1 Územního plánu

Více

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC Ú Z E M N Í P L Á N CHVOJENEC 1 Obec Chvojenec Zastupitelstvo obce Chvojenec, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Lhota pod Libčany Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec

Více

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU POŘIZOVATEL Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf PROJEKTANT A UA - Agrourbanistický ateliér, Praha 6 Šumberova 8 prosinec 2012 NÁZEV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ

Více

BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE

BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE * Macintosh HD:OKR_BŘECLAVSKO:POPICE:POPICE_ZM1 ÚP :POP_STAN_ZM1.docc * 18 January 2012 *4:08:07 * 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1.1 Vymezení řešeného území Rozsah řešeného

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JESENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JESENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JESENICE POŘIZOVATEL:Městský úřad Sedlčany,Odbor výstavby a územního plánování, Nám. T.G.Masaryka 34, 264 80 Sedlčany SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: Zastupitelstvo obce Jesenice URČENÝ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů ( stavební zákon ), zpracovaný v souladu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 3. Textová část odůvodnění změny územního plánu obce Librantice: a) Vyhodnocení koordinace využívání z hlediska širších vztahů v, politikou územního rozvoje

Více

ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMVALD

ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMVALD ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMVALD 08/ 2010 Pořizovatel : Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Renáta Urbášková Návrh Zadání změn č.2 ÚP Obce Šumvald

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY ZADÁNÍ (NÁVRH) 1 Obsah zadání ÚVOD I. Identifikační údaje II. Rozhodnutí o pořízení územního plánu III. Důvody pro pořízení územního plánu POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Více

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Závazná část Územního plánu obce Luběnice se mění takto: 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Luběnice jsou vymezeny hranice

Více

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Odůvodnění 1. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území... 3 b) Vyhodnocení splnění

Více

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5.

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5. OBEC MIKULČICE O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Mikulčice Zastupitelstvo obce Mikulčice, příslušné

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NEHVIZDY 03/2011 ÚPRAVA 03/2012 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5000 B. Hlavní výkres

Více

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍHO PLÁNU o b c e B O R O V N I C E MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP Zadání územního plánu Borovnice ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVNICE Obsah a) požadavky vyplývající

Více

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Svojek Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová

Více

zpracovaný pro projednání s dotčenými orgány a krajským úřadem přiměřeně podle 47 odst. 1-4 stavebního zákona

zpracovaný pro projednání s dotčenými orgány a krajským úřadem přiměřeně podle 47 odst. 1-4 stavebního zákona návrh Zprávy o uplatňování územního plánu HRDLÍV dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a v rozsahu 15 vyhlášky

Více

HOSTIVICE. Změna č. 1 územního plánu města NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Hostivice Husovo náměstí 13 253 80 Hostivice. Iva Koptová v. r.

HOSTIVICE. Změna č. 1 územního plánu města NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Hostivice Husovo náměstí 13 253 80 Hostivice. Iva Koptová v. r. Změna č. 1 územního plánu města HOSTIVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Hostivice Datum zpracování: červenec 2007 Číslo projektu: P2457 Zpracovatel: Pořizovatel: Městský úřad Hostivice Husovo

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALENICE Podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,

Více

1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2

1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2 1 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2 A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Plocha zastavěného a zastavitelného území je definována v platném územním plánu. Změna ÚP č.2 mění rozsah zastavitelného území některé

Více

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Zhotovitel: Ing. arch. Dana Zákostelecká, Petra Bezruče 632, 386 01 Strakonice 1/10 2/10 TEXTOVÁ ČÁST ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE: 1. Základní identifikační údaje:

Více

a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě

a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě Podklady pro řešení Změny č.4 Pro vypracování Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen Změna č.4) byly použity tyto územně technické a mapové podklady: - schválené

Více

DRNHOLEC okr. Břeclav

DRNHOLEC okr. Břeclav DRNHOLEC okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č. 5 I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, odbor územního plánování a stavebního řádu Městys Drnholec

Více

ZADÁNÍ ZM NA. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR

ZADÁNÍ ZM NA. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR Návrh ZADÁNÍ ZM NA. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR Po izovatel: M stský ú ad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Ur ený zastupitel: Ing. Ji í Fišer - starosta m sta ÚNOR 2012 1 OBSAH A) Požadavky

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE (PRO LOKALITU Z5 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽELEZNÝ BROD)

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE (PRO LOKALITU Z5 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽELEZNÝ BROD) ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE (PRO LOKALITU Z5 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽELEZNÝ BROD) POŘIZOVATEL Městský úřad Železný Brod úřad územního plánování náměstí 3. května 1 468 22 Železný Brod ÚČEL POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY

Více

ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV

ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV Návrh zadání pro projednání s dotčenými orgány a ostatními účastníky Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤANY V UPLYNULÉM OBDOBÍ návrh určený k projednání dle ustanovení 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu obce HLUBOKÉ MAŠŮVKY říjen 2008

ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu obce HLUBOKÉ MAŠŮVKY říjen 2008 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Hluboké Mašůvky pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 30, konaného dne 26. 6. 2013, od 17.00 hodin

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 30, konaného dne 26. 6. 2013, od 17.00 hodin Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 30, konaného dne 26. 6. 2013, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO NÁVH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚLICKO (kterou se prověřuje funkční využití ploch v 18 lokalitách) určený k projednání dle ust. 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru MILOVICE. okres Nymburk kraj Středočeský. návrh k projednání únor 2008

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru MILOVICE. okres Nymburk kraj Středočeský. návrh k projednání únor 2008 Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu sídelního útvaru MILOVICE okres Nymburk kraj Středočeský návrh k projednání únor 2008 Předkládá pořizovatel: Městský úřad 5. května 71, 289 23 nad Labem Ing. Boris

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ

ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ Opatření obecné povahy č. 1/2013 ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ Zastupitelstvo města Dubá, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TRNÁVKY

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TRNÁVKY ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TRNÁVKY Zastupitelstvo obce Trnávka na základě zmocnění uvedeného v 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

1. Obsah územního plánu

1. Obsah územního plánu 1. Obsah územního plánu a) Vymezení řešeného a zastavěného území obce Změna č. 2 se týká jednoho katastrálního území obce Podolanka a části Cvrčovice o celkové výměře řešeného správního území 330 ha. Obec

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava 1/7 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon, fax. 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ

Více

MĚSTO ODOLENA VODA REGULAČNÍ PLÁN PODE VSÍ

MĚSTO ODOLENA VODA REGULAČNÍ PLÁN PODE VSÍ LEDEN 2014 1 OBSAH REGULAČNÍHO PLÁNU 1) Identifikační údaje 2) Textová část regulačního plánu a) vymezení řešené plochy, b) podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků, c) podrobné podmínky pro umístění

Více

obsah zadání regulačního plánu :

obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu :..1 vymezení řešeného území..2 požadavky na vymezení pozemků a jejich využití..3 požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb..4 požadavky na ochranu a rozvoj hodnot

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Hodíškov

Zpráva o uplatňování územního plánu Hodíškov DOPIS ZN/ZE DNE Č.J.,SPISOVÁ ZN. VYŘIZUJE/TEL.LINKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 68847/2011/MUZR, RUP/517/11/DF Ing. Faronová/566 688 191 24.10.2011 Zpráva o uplatňování územního plánu Hodíškov návrh určený ke konzultaci

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Více

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Změna č. 4 územního plánu obce Velké Březno Projektant: Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Termín: březen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Zhoř u Tábora Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Zhoř u Tábora Oprávněná osoba

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Želetava.

Změnu č. 1 Územního plánu obce Želetava. MĚSTYS ŽELETAVA, 675 26 Želetava V Želetavě.. Záznam o účinnosti: Toto OOP vydalo: Zastupitelstvo Městyse Želetava Toto OOP nabylo účinnosti:. 2014 Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Jaroslav Kunst,

Více

KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY

KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY ÚZEMNÍ PLÁN ROPRACHTICE KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY TEXTOVÁ ČÁST Červen 2009 Objednatel: Obec Roprachtice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Semily jako úřad územního plánování Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

Z M Ě N A Č. 4 Ú P S Ú L I B I C E N A D D O U B R A V O U : Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.4 ÚPSÚ Libice n.d.

Z M Ě N A Č. 4 Ú P S Ú L I B I C E N A D D O U B R A V O U : Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.4 ÚPSÚ Libice n.d. Z M Ě N A Č. 4 Ú P S Ú L I B I C E N A D D O U B R A V O U : 00P Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.4 ÚPSÚ Libice n.d. text A Komplexní urbanistický návrh 1:2000 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 ÚPSÚ

Více

Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zastupitelstvo obce Bartošovice v Orlických horách, příslušné podle ustanovení 6 odst.

Více

SLATINA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

SLATINA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SLATINA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah : a) Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů b) Požadavky na

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Ždírec nad Doubravou v uplynulém období

Zpráva o uplatňování územního plánu Ždírec nad Doubravou v uplynulém období Zpráva o uplatňování územního plánu Ždírec nad Doubravou v uplynulém období Zpráva projednaná s dotčenými orgány a Krajským úřadem Kraje Vysočina dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. a dále

Více

Územní plán Oborná. Textová ást územního plánu. Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012.

Územní plán Oborná. Textová ást územního plánu. Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012. Územní plán Oborná Textová ást územního plánu Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012. Územní plán Oborná byl projektantem vypracován na základ Smlouvy o dílo,

Více

Důvodová zpráva O projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Hoštka

Důvodová zpráva O projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Hoštka Důvodová zpráva O projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Hoštka Usnesením Zastupitelstva Města Hoštka ze dne 13.3. 2006 bylo rozhodnuto o pořízení změny č. 1 výše uvedené územně plánovací

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ÚŘAD MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2000 Změněna vyhláškou č. 13/2005 s účinností od 15.12.2005!!! Změněna vyhláškou č. 2/2006 s účinností od 2.5.2006!!! Změněna vyhláškou č. 12/2006

Více

Územní plán Klimkovice

Územní plán Klimkovice Územní plán Klimkovice Etapa 2.1 - upravený návrh (pro projednání podle 52 stavebního zákona) Textová část odůvodnění územního plánu vypracovaná projektantem Upravený návrh územního plánu k projednání

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHA PŘESTAVBY P3-108

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHA PŘESTAVBY P3-108 ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHA PŘESTAVBY P3-108 k.ú. Všebořice Dle 30 zákona č. 183/2006 Sb. Pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, Ústí n.l. Odbor rozvoje města Číslo zakázky: R 15/30-09

Více

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018 Zpracováno pro obec Anenská Studánka Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.02.2016.. Růžena

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY REGULAČNÍHO PLÁNU V LOKALITĚ STUDENTSKÁ v k.ú. Poruba

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY REGULAČNÍHO PLÁNU V LOKALITĚ STUDENTSKÁ v k.ú. Poruba Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY REGULAČNÍHO PLÁNU V LOKALITĚ STUDENTSKÁ v k.ú. Poruba Zpracovaný dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

Změna č. 29 ÚPN SÚ Otrokovice

Změna č. 29 ÚPN SÚ Otrokovice Změna č. 29 ÚPN SÚ Otrokovice Zadání Projednáno s určeným zastupitelem dne 18.08.2011. Mgr. Jaroslav Budek, starosta města srpen 2011 Pořizovatel:, odbor rozvoje a správy majetku Určený zastupitel: Mgr.

Více

ZMĚNA Č. IV ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE O M I C E okr. Brno - venkov

ZMĚNA Č. IV ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE O M I C E okr. Brno - venkov ZMĚNA Č. IV ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE O M I C E okr. Brno - venkov I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Obecní úřad Omice, Tetčická 51, 664 41 Troubsko Obec Omice, Tetčická 51,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘENICE Pořizovatel : Městský úřad v Říčanech Odbor územního plánování a regionálního rozvoje Ing. Čestmíra Šťastná Masarykovo nám. 53 251 01 Říčany Schvalující orgán : Zastupitelstvo

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE US2

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE US2 Městský úřad v Trutnově Odbor rozvoje a majetku města ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE US2 JANSKÉ LÁZNĚ (V ÚZEMNÍM PLÁNU PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P3 UO PROTĚŽ) červen 2013 POŘIZOVATEL: Městský úřad Trutnov, odbor rozvoje

Více

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY DLE VYHLÁŠKY 500/2006 Sb. ÚVOD Návrh na změnu ÚP byl uplatněn majiteli pozemků. Zadání Změny č. 2 bylo schváleno zastupitelstvem 3. 11. 2009. a)

Více

ŠANOV NÁVRH ZADÁNÍ. pro vypracování územního plánu. okr. Znojmo LEDEN 2013

ŠANOV NÁVRH ZADÁNÍ. pro vypracování územního plánu. okr. Znojmo LEDEN 2013 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Šanov pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

Změna č. 47 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice II

Změna č. 47 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice II Změna č. 47 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice II v katastrálním území České Budějovice 2 vydaná Zastupitelstvem města České Budějovice Projektant: Ing. arch.

Více

ÚZEMNÍ STUDIE RUDOLTICE LOKALITA P 6/BV - POD ZEMĚDĚLSKÝM AREÁLEM ZÁMECKÝ VRCH

ÚZEMNÍ STUDIE RUDOLTICE LOKALITA P 6/BV - POD ZEMĚDĚLSKÝM AREÁLEM ZÁMECKÝ VRCH ÚZEMNÍ STUDIE RUDOLTICE LOKALITA P 6/BV - POD ZEMĚDĚLSKÝM AREÁLEM ZÁMECKÝ VRCH O b j e d n a t e l : Obec Rudoltice se sídlem : Rudoltice č. p. 95 561 25 Rudoltice P o ř i z o v a t e l : Městský úřad

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T U D É N K A nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T U D É N K A nám. Republiky 762, 742 13 Studénka M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T U D É N K A nám. Republiky 762, 742 13 Studénka ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ - stavební úřad T11IY116[5UE S00HX005Z4TD VÁŠ DOPIS Č.J.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: MS 9437/2011/SŘÚP/To

Více

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221,

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, 1 PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, K akci: OPRAVA CHODNÍKŮ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY V AREÁLU MŠ Ulice Žďárská Nové Město na Moravě Investor: Mateřská škola Nové Město na Moravě, Drobného

Více

ÚPNO ŘÍKOVICE ZMĚNA Č.1

ÚPNO ŘÍKOVICE ZMĚNA Č.1 ÚPNO ŘÍKOVICE ZMĚNA Č.1 ZÁVAZNÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚPNO ŘÍKOVICE REGULATIVY USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ POŘIZOVATEL: SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: KRAJ: NÁVRHOVÉ OBDOBÍ ÚPNO 2015 ZPRACOVATEL: OBEC ŘÍKOVICE ZASTUPITELSTVO OBCE ŘÍKOVICE

Více

Obec Nemojany ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Obec Nemojany ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Obec Nemojany na zasedání Zastupitelstva obce Nemojany, usnesení č. 6/7/2012. V Nemojanech dne 17. 12. 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo obce Nemojany,

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST Č.P. 102 BRNIŠTĚ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY Investor : Obec Brniště Brniště 102 47129 Brniště Zodp. Projektant : Vladimír

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 10/2003

MĚSTA TIŠNOVA č. 10/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 10/2003 místních částí Hájek, Hajánky, Jamné a Pejškov města Tišnova, kterou se doplňuje vyhláška č. 37 města Tišnova o závazných částech územního plánu sídelního

Více

Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š

Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Ktiš Datum vydání: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení: Mgr. Vlastimil Lukášek

Více

ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y. část I. NÁVRH. Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje. Orgán územního plánování:

ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y. část I. NÁVRH. Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje. Orgán územního plánování: ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y část I. NÁVRH Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje a územního plánování Soudní 1221 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 757 38 Orgán územního plánování: Schvalující

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH DUBEN 2012 Zadavatel : Obec Olbramice zastoupená starostou obce Ing. Ladislavem Bártou Prostorná 132 742 83 Olbramice IČ: 60798416 Pořizovatel : Magistrát města

Více

Územní plán obce Tochovice Změna č. 1

Územní plán obce Tochovice Změna č. 1 1/18 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, Č. Budějovice 370 01, tel./fax. 387 311 238, tel. 387 312 513, 605 277 998 Územní plán obce Tochovice Změna č. 1 Datum : Březen 2009

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. LEMENDA TOMÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Dotčené pozemky v současné době plní stejnou funkci, jako budou plnit po úpravě. Jedná se o pozemky

Více

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta

Více

Obsah: 5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY... 4 5.1 NÁVRH PLOŠNÉ A LINIOVÉ ZELENĚ... 4 5.2 PROSTUPNOST KRAJINY... 4 6 GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE...

Obsah: 5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY... 4 5.1 NÁVRH PLOŠNÉ A LINIOVÉ ZELENĚ... 4 5.2 PROSTUPNOST KRAJINY... 4 6 GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE... Obsah: 1 CÍLE A ÚČEL ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ STUDIE... 3 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 3 ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... 3 3.1 HODNOTY A LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 3. ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCH V LOKALITĚ...

Více

Územní plán Maršovice

Územní plán Maršovice ÚZEMNÍ PLÁN MARŠOVICE Obec Maršovice Č.j.:... v Maršovicích dne... Zastupitelstvo obce Maršovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE II.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah str. A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území včetně souladu s územně plánovací dokumentací

Více

STAVEBNÍ ZÁKON s komentářem a prováděcími vyhláškami 2009

STAVEBNÍ ZÁKON s komentářem a prováděcími vyhláškami 2009 STAVEBNÍ ZÁKON s komentářem a prováděcími vyhláškami 2009 1. aktualizace k 1. 5. 2010 Str. 13 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který nabyl účinnosti 1. ledna

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 22. 8. 2012 Číslo jednací: 126063/2012/KUSK/OŽP/LK Vyřizuje: Lucie Kubalíková / 661 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

Více

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD TEXTOVÁ ČÁST NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE AKCE / JOB MÍSTO / SITE

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD TEXTOVÁ ČÁST NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE AKCE / JOB MÍSTO / SITE NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE TEXTOVÁ ČÁST AKCE / JOB ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD MÍSTO / SITE k. ú. LIPNO NAD VLTAVOU KLIENT / CLIENT OBECNÍ ÚŘAD LIPNO NAD VLTAVOU Lipno n. Vltavou 83, Lipno n. Vltavou

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST

ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST 1/11 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST Únor 2012 Paré íslo:

Více

Změna č. 1 územního plánu obce Obrataň

Změna č. 1 územního plánu obce Obrataň N á v r h Změna č. 1 územního plánu obce Obrataň Zastupitelstvo obce Obrataň, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček Zastupitelstvo obce Černouček, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VALTICE - ÚVALY TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY.

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VALTICE - ÚVALY TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY. ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VALTICE - ÚVALY. TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

Více

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Mukrn/201142907/RR/SU/Kr VYŘIZUJE: Blanka Krištofíková TEL.: 554 697 711 E-MAIL: bkristofikova@mukrnov.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU SUDOMĚŘICE

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU SUDOMĚŘICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU SUDOMĚŘICE Změna č. 7 ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část Objednatel: Obec Sudoměřice Nádražní ul. č.p.

Více

Střížovice č. 55, 768 21 Kvasice ----------------------------------------------------------------------------- Ve Střížovicích dne 25.03.

Střížovice č. 55, 768 21 Kvasice ----------------------------------------------------------------------------- Ve Střížovicích dne 25.03. Obec Střížovice Střížovice č. 55, 768 21 Kvasice ----------------------------------------------------------------------------- Ve Střížovicích dne 25.03.2011 Územní plán Střížovice Zastupitelstvo obce

Více

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska Příloha č. 5: Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu změny č.1 Územního plánu obce Bařice Velké Těšany Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska Městský úřad Kroměříž,

Více