UT71A. Návod k obsluze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UT71A. Návod k obsluze"

Transkript

1 UT71A Návod k obsluze

2 Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky. Varování Prosím, čtěte před použitím přístroje pozorně bezpečnostní informace a pravidla pro bezpečnou práci, abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění. Měřicí přístroj UT71A je přenosný digitální měřicí přístroj s maximální možnou hodnotou zobrazení a 4a ½ místným displejem. Svým zajímavým designem a stabilním měřením s automatickým rozsahem, je ideálním měřicím přístrojem pro vás. Lze s ním měřit střídavé napětí a proud, stejnosměrné napětí a proud, odpor, kapacitu, frekvenci, diody, test kontinuity, REL mód, AC True RMS, AC+DC, zobrazení vybité baterie, dvojité poosvětlení displeje, funkce DATA HOLD pro uchovávání naměřených hodnot, funkce Auto Power OFF pro úsporu baterie a ochranu proti přetížení. Rozbalení Rozbalte obal a vyjměte přístroj. Zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky: Položka Popis Množství 1 Návod k obsluze 1 ks 2 Měřící svorky připevněné k multimetru 1 pár 3 Měřící sondy 1 pár 4 Krokosvorky 1 pár 5 9V Baterie (NEDA 1604, 6F22 nebo 006P) 1 ks 6 Kabel USB pro připojení k počítači 1 ks 7 CD ROM (Instalační průvodce a software pro komunikaci s multimetrem) 8 Obal 1ks 1ks Pokud některá položka chybí nebo je poškozena, kontaktujte, prosím, ihned svého dodavatele.

3 Bezpečnostní informace Tento měřicí přístroj odpovídá standardu IEC : v imisním limitu stupn ě 2, přepěťová kategorie CAT III 1000V, CAT IV 600V a dvojitá izolace. CAT II: Lokální jednotka, přístroj, přenosná výbava apod., s menším přechodným přepětím, než je instalační skupina III. CAT III: Distribuční jednotka, pevná instalace, s menším přechodným přepětím, než je instalační skupina IV CAT IV: Zdroj primárního napětí, nadzemní vedení, kabelové systémy, atd. Pravidla pro bezpečnou práci Varování Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění a zabránili případnému poškození přístroje nebo měřeného obvodu, dodržujte následující pravidla: Před použitím přístroje zkontrolujte jeho kryt. Nepoužívejte přístroj s poškozeným krytem. Hledejte ulomené části krytu nebo chybějící plast. Věnujte pozornost izolaci v okolí konektorů. Zkontrolujte měřící přívody, zda nemají poškozenou izolaci nebo odhaleny vodivé části. Zkontrolujte je, zda nejsou přerušeny. Poškozené měřící přívody před měřením nahraďte přívody stejného typu nebo specifikace. Nepřivádějte na přístroj napětí. Otočný přepínač by měl být nastaven do požadované polohy před spuštěním měření a změna rozsahu by neměla být prováděna v průběhu měření. Vyhnete se tím poškození přístroje. Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje, nepřivádějte mezi svorky a uzemnění větší napětí než 60VDC nebo 30 V rms (AC). Při měření používejte správné svorky, režim a rozsah pro dané měření. Přístroj nepoužívejte ani neskladujte v prostředí s vysokou teplotou nebo vlhkostí, ve výbušném nebo hořlavém prostředí nebo v silném magnetickém poli. Ve vlhku může dojít ke zhoršení vlastnosti přístroje. Vyměňte baterii ihned poté, co se objeví indikace. S vybitou baterií může tento přístroj udávat neplatné hodnoty, které mohou vést k úrazu elektrickým proudem a zranění. Před otevřením krytu přístroje odpojte měřící přívody, kabel USB a přístroj vypněte. Při opravě používejte pouze náhradní díly stejného typu nebo

4 specifikace. Vnitřní obvody přístroje by neměly být svévolně upravovány, aby se předešlo poškození přístroje a úrazu. Mezinárodní elektrické symboly AC (střídavá) složka DC (stejnosměrná) složka. AC (Střídavá složka) nebo DC (Stejnosměrná složka). Uzemnění. Dvojitá izolace. Slabá vnitřní baterie. Varování. Podívejte se do návodu k obsluze. Odpovídá normám Evropské unie. Zapnutí přístroje: Pro zapnutí multimetru nastavte otočný přepínač z pozice OFF do jakékoliv jiné. Informace o baterii: Multimetr obsahuje jednu 9V baterii (NEDA 1604, 6F22, 006P). Následující odstavce uvádí jak ušetřit energii baterie. Automatické vypnutí multimetru (POWER OFF) LCD displej zhasne a altimetr přejde do režimu sleep, pokud multimetr není delší dobu používán. Pokud v režimu spánku stisknete modré tlačítko, nebo nastavíte otočný přepínač do jiné pozice, zapnete multimetr. Interval pro automatické vypnutí multimetru je 10 minut. V režimu nastavení multimetru můžete zvolit (10 minut, 20 minut, 30 minut nebo vypnout tuto funkci - OFF). V případě, že nastavíte vypnutí této funkce, multimetr zůstane zapnutý, dokud nenastavíte otočný přepínač do pozice OFF nebo nedojde k vybití baterie. Automatické vypnutí podsvětlení LCD displeje Pro zapnutí poosvětlení LCD displeje stiskněte tlačítko LIGHT. Pro jeho vypnutí stiskněte opětovně toto tlačítko. Stiskněte tlačítko LIGHT pro nastavení intenzity osvětlení (nízká, vysoká). V režimu nastavení multimetru můžete zvolit (10 sekund, 20 sekund, 30 sekund, nebo vypnout tuto funkci - OFF). V případě, že nastavíte vypnutí této funkce, při zapnutí

5 podsvětlení displeje, bude displej poosvětlen do opětovného stisknutí tlačítka LIGHT. Indikace vybité baterie Pokud v pravém horním rohu svítí symbol zapotřebí ji vyměnit., je baterie multimetru vybitá a je Upozornění Pro správně naměřené hodnoty a předcházení úrazu elektrickým proudem v důsledku nesprávného měření vyměňte ihned baterii, pokud na displeji svítí symbol vybité baterie. Popis přístroje 1. LCD displej. 2. Funkční tlačítka. 3. Otočný přepínač. 4. Zdířky pro měřící hroty. Otočný přepínač Pro zapnutí multimetru nastavte otočný přepínač na požadovaný měřicí rozsah. Na displeji se objeví standardní údaje k danému měřenému rozsahu či měřicí funkci. Tyto údaje mohou být ovlivněny individuálním nastavením uživatele v MENU nastavení multimetru. Pro nastavení alternativní funkce stiskněte modré tlačítko (označeny modrým textem

6 u otočného přepínače). Při změně pozice otočného přepínače z jedné funkce na druhou dojde ke změně údajů na displeji, přičemž volba tlačítek z předchozí funkce se nepřenáší na funkci novou. V následující tabulce jsou uvedeny informace o polohách oto čného přepínače: Pozice otočného přepínače Funkce otočného přepínače OFF Multimetr je vypnutý Žádná Měření stejnosměrného napětí Funkce modrého tlačítka Žádná Měření střídavého napětí Měření stejnosměrného napětí na rozsahu milivoltů Měření elektrického odporu Měření kapacity Měření frekvence Měření DC (stejnosměrného) nebo AC (střídavého) proudu v rozsahu 200, 2000 Měření DC (stejnosměrného) nebo AC (střídavého) proudu v rozsahu 20mA, 200mA Měření DC (stejnosměrného) nebo AC (střídavého) proudu v rozsahu 10A Žádná Žádná Test diod Měření kontinuity Žádná Měření DUTY cyklu Přepínání mezi DC (stejnosměrným) nebo AC (střídavým) proudem Přepínání mezi DC (stejnosměrným) nebo AC (střídavým) proudem Přepínání mezi DC (stejnosměrným) nebo AC (střídavým) proudem Funkční tlačítka Funkční tlačítka rozšiřují funkce měření nastavené pomocí otočného přepínače. Jedním stisknutím tlačítka aktivujete funkci (např. STORE). Pro aktivování první přídavné funkce tohoto tlačítka (např. RECALL), stiskněte a přidržte tlačítko po dobu delší než 1 sekunda. Tyto přídavné funkce najdete vlevo nebo vpravo nad funkčním tlačítkem.

7 Pro aktivování druhé přídavné funkce (např. ) stiskněte opět tlačítko. Druhá přídavná funkce je zobrazena vpravo nad funkčním tlačítkem. Tlačítka RANGE a EXIT mají pouze jednu přídavnou funkci. V následující tabulce jsou uvedeny informace o funkčních tlačítcích: Tlačítko Popis Způsob aktivace Funkce RANGE(Rozsah): Vypne režim automatické volby rozsahu a přepne jej do režimu manuální volby rozsahu. V režimu manuální volby rozsahu přepne na následující možný rozsah. Stisknutím tlačítka EXIT nastavíte zpět volbu automatického rozsahu. Režim automatické volby rozsahu je nastaven implicitně. Způsob kalibrace: Při kalibrování je nutno přepnout rozsah displeje na 4000, přičemž přesnost zůstává zachována. Funkce Setup: Při aktivaci funkce Setup (nastavení), se na displeji objeví SET. V režimu nastavení se každým stisknutím tlačítka SETUP posunete na další nabídku menu. Pro přenos dat stiskněte toto tlačítko, automatická volba rozsahu je vypnuta. Na displeji se objeví nápis SEND. Stisknutím tlačítka EXIT opustíte tuto funkci. Funkce Setup: V režimu Setup stiskněte toto tlačítko pro volbu OFF při výběru HIGH nebo LOW. Funkce HOLD: Stiskněte tlačítko HOLD pro zastavení zobrazení naměřené hodnoty na displeji. Stisknutím tlačítka EXIT můžete pokračovat v měření. Stiskněte jednou tlačítko. Stiskněte a přidržte tlačítko při zapínání multimetru. Stiskněte a přidržte tlačítko po dobu delší než 1sekundu. Stiskněte jednou tlačítko. Stiskněte jednou tlačítko po vstupu do režimu Setup. Stiskněte jednou tlačítko.

8 Funkce Peak HOLD: Stiskněte tlačítko HOLD pro aktivaci Peak HOLD (špička měřeného signálu). Stisknutím tlačítka EXIT můžete pokračovat v měření. V režimu Setup, každým stisknutím tlačítka zvolíte cifru, kterou můžete následně editovat. Stisknutím tohoto tlačítka opustíte určité funkce jednotlivých funkčních tlačítek a multimetr se vrátí zpět do režimu továrního nastavení. Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete podsvětlení LCD displeje. Je možno přepínat mezi prvním a druhým stupněm intenzity osvětlení a také opuštění funkce podsvětlení displeje. Po opuštění funkce podsvětlení je nutno stisknout a přidržet toto tlačítko po dobu delší než 1sekundu pro opětovnou aktivaci podsvětlení displeje. Stiskněte toto tlačítko pro zobrazení maximálních, minimálních a průměrných naměřených hodnot. Stisknutím tlačítka EXIT ukončíte měření těchto hodnot a vrátíte s k poslednímu režimu měření. V režimu nastavení, každým stisknutím tohoto tlačítka zmenšíte aktuální hodnotu. Pro aktivaci REL hodnot stiskněte toto tlačítko. Na hlavním displeji se zobrazí rozdíl naměřených hodnot. V levé části pomocného displeje je zobrazena aktuální naměřená hodnota a v pravé části pomocného displeje je hodnota uložena v paměti. Na hlavním displeji je zobrazena hodnota prezentující rozdíl aktuální naměřené hodnoty a hodnoty uložené. Stisknutím tlačítka EXIT ukončíte měření těchto hodnot a vrátíte s k poslednímu režimu měření. Stiskněte a přidržte tlačítko po dobu delší než 1sekundu. Stiskněte jednou tlačítko po vstupu do režimu Setup. Stiskněte jednou tlačítko. Stiskněte a přidržte tlačítko po dobu delší než 1sekundu. Stiskněte jednou tlačítko. Stiskněte jednou tlačítko po vstupu do režimu SEND. Stiskněte jednou tlačítko.

9 Žluté tlačítko Modré tlačítko V režimu nastavení, každým stisknutím tohoto tlačítka zvětšíte aktuální hodnotu. V režimu RECALL, každé stisknutí vyvolá následující uloženou naměřenou hodnotu. V režimu STORE, každé stisknutí zvýší interval pro ukládání naměřených hodnot o sekundu. V režimu měření AC (střídavé) veličiny, stiskněte toto tlačítko pro zobrazení AC (střídavé) TRUE RMS složky na hlavním displeji a vlevo na pomocném displeji bude zobrazena hodnota AC+DC Pomocí tohoto tlačítka zvolíte jakoukoliv alternativní funkci otočného přepínače, která je zobrazena u otočného přepínače modrým písmem. Stiskněte a přidržte toto tlačítko při zapínání multimetru pro přepnutí rozsahu displeje na 2000 pro všechny displeje. Měření je rychlejší, pokud je rozsah displeje Stiskněte a přidržte tlačítko po dobu delší než 1sekundu. Stiskněte jednou tlačítko. Stiskněte jednou tlačítko. Funkce multimetru a jejich zobrazení na displeji V následující tabulce najdete přehled funkcí multimetru a jejich zobrazení na LCD displeji. Funkce Hlavní displej Pravý pomocný displej Levý pomocný displej DCV ACV DCmV Naměřená hodnota stejnosměrného napětí Naměřená hodnota střídavého napětí Naměřená hodnota stejnosměrného napětí v mv Naměřená hodnota elektrického odporu Naměřená hodnota elektrického odporu Na displeji není zobrazeno nic Testovaná hodnota frekvence: 40.00kHz kHz Na displeji není zobrazeno nic Na displeji není zobrazeno nic Na displeji není zobrazeno nic Plný rozsah: 2, 20, 200, 1000 Plný rozsah: 2, 20, 200, 750 Plný rozsah: 200 Plný rozsah: 200, 2, 20, 200, 2, 20 Plný rozsah: 200

10 Hz DCmA ACmA DCA ACA Naměřená hodnota elektrického odporu Naměřená hodnota frekvence Naměřená hodnota kapacity Naměřená hodnota stejnosměrného proudu v Naměřená hodnota střídavého proudu v Naměřená hodnota stejnosměrného proudu v ma Naměřená hodnota střídavého proudu v ma Naměřená hodnota stejnosměrného proudu v A Naměřená hodnota střídavého proudu v A Zobrazí rozdíl naměřené a uložené hodnoty Na displeji není zobrazeno nic Na displeji není zobrazeno nic Na displeji není zobrazeno nic Plný rozsah: 2 Plný rozsah: 20, 200, 2, 20, 200, 2, 20, 200 Plný rozsah: 20, 200, 2, 20, 200, 2, 20 Není dostupné Plný rozsah: 200, 2000 Testovaná hodnota frekvence: 40.00kHz kHz Na displeji není zobrazeno nic Testovaná hodnota frekvence: 40.00kHz kHz Na displeji není zobrazeno nic Testovaná hodnota frekvence: 40.00kHz kHz Zobrazena uložená hodnota Plný rozsah: 200, 2000 Plný rozsah: 20, 200 Plný rozsah: 200, 2000 Plný rozsah: 10 Plný rozsah: 10 Zobrazena aktuálně naměřená hodnota Volba rozsahu: Pro volbu pevného nebo automatického rozsahu, stiskn ěte tlačítko RANGE. Automatická volba rozsahu je funkční při každé změně měřené veličiny. V režimu automatické volby rozsahu multimetr vybírá nejmenší možný rozsah sou časně s nejlepší možnou přesností. Pokud máte zvolenou automatickou volbu rozsahu, stiskněte tlačítko RANGE pro změnu na režim manuálního výběru rozsahu. Poté můžete každým následujícím stisknutím tlačítka RANGE nastavit rozsah o jeden vyšší. Pro návrat do režimu automatické volby rozsahu stiskněte tlačítko EXIT.

11 LCD Displej Číslo Symbol Popis 1 MAX MIN AVG Maximální hodnota Minimální hodnota Průměrná hodnota 2 No Sekvence naměřených hodnot 3 H: hodiny : mikro m: minuty (mili) S: sekundy 4 Znaménko pro zápornou hodnotu 5 Indikátor slabé vnitřní baterie S vybitou baterií může tento přístroj udávat neplatné hodnoty, které mohou vést k úrazu elektrickým proudem a zranění. 6 SET Funkce Setup (nastavení) 7 TRUE RMS Indikátor pro TRUE RMS hodnotu 8 AC+DC Pro měření DCV a DCA, presentuje True RMS hodnotu pro AC a DC měření. 9 Ohm: jednotka elektrického odporu kohm: kiloohm 1 000ohmů Mohm: megaohm ohmů

12 Hz: Hertz (jednotka frekvence) khz: kilohertz 1000Hz MHz: Megahertz Hz V: Volt (jednotka elektrického napětí) mv: milivolt 0.001V A: Ampér (jednotka elektrického proudu) ma: miliampér 0.001A ua: mikroampér A F: Farad (jednotka kapacity) mf: milifarad 0.001F nf: nanofarad F uf: mikrofarad F 10 Funkce automatického vypínání multimetru je aktivní. 11 Test kontinuity 12 REL mód je aktivní pro zobrazení rozdílu naměřené a uložené hodnoty. 13 LOW HIGH Indikátor pro nejmenší nastavitelnou hodnotu. Indikátor pro největší nastavitelnou hodnotu. 14 AUTO Automatická volba rozsahu; multimetr vybírá nejmenší možný rozsah současně s nejlepší možnou přesností. 15 SEND Probíhá přenos dat. 16 Funkce podsvětlení displeje je aktivní. 17 HOLD Funkce HOLD pro uchovávání dat je aktivní. 18 PEAK HOLD Funkce PEAK HOLD je aktivní. 19 Funkce testování diod 20 % DUTY cyklus 21 Hodnota vstupního signálu je větší než zvolený rozsah. 22 Analogový Bargraf Zobrazuje analogově hodnotu měřeného signálu. Rychlá odezva.

13 Analogový Bargraf Zobrazuje analogově hodnotu měřeného signálu. Pro většinu měřených funkcí, je měřená hodnota obnovována na displeji 10xza sekundu. Používání funkce MAX MIN Funkce MAX MIN měří a uchovává v paměti maximální a minimální naměřenou hodnotu vstupního signálu. Když je naměřená hodnota nižší než uložené minimum nebo vyšší než uložené maximum, multimetr pípne a uloží se nov ě naměřené minimum resp. maximum. Stiskněte tlačítko MAXMIN pro aktivaci měření maxima a minima. Vzorkovací frekvence je 2x za sekundu. Maximální hodnota je zobrazena v levém pomocném displeji. Minimální hodnota je zobrazena v pravém pomocném displeji. Na hlavním displeji je zobrazena aktuálně naměřená hodnota. Stisknete-li tlačítko MAXMIN podruhé, aktuální měřená hodnota je zobrazena na levém pomocném displeji, minimální hodnota je zobrazena na pravém pomocném displeji a na hlavním displeji je zobrazena maximální naměřená hodnota. Stisknete-li tlačítko MAXMIN potřetí, aktuální měřená hodnota je zobrazena na levém pomocném displeji, maximální hodnota je zobrazena na pravém pomocném displeji a na hlavním displeji je zobrazena minimální naměřená hodnota. Pro ukončení funkce MAXMIN stiskněte tlačítko EXIT. Stisknutím tlačítka HOLD zastavíte měření. Funkce MAXMIN může být použita pouze v režimu manuální volby rozsahu. Měření A. Měření napětí Varování Abyste se vyhnuli poškození přístroje nebo měřených zařízení, nesnažte se měřit napětí vyšší než 1000V TRMS a dejte pozor při měření vysokého napětí

14 Obr. měření napětí Pro měření napětí nastavte multimetr dle výše uvedeného obrázku a postupujte takto: 1. Připojte červenou měřící sondu do zdířky V na multimetru a černou sondu do zdířky COM. 2. Nastavte otočný přepínač do polohy nebo nebo. 3. Připojte měřící sondy k měřenému zařízení. 4. Naměřená hodnota je zobrazena na displeji. Při měření střídavého napětí je na displeji zobrazena hodnota TRUE RMS. Při měření stejnosměrného napětí je na displeji zobrazena efektivní hodnota sinusovky. Při měření ACV (střídavého) napětí můžete stisknutím žlutého tlačítka DC+AC zobrazit hodnotu TRUE RMS na hlavním displeji. Pro ukončení této funkce stiskněte tlačítko EXIT. Modré funkční tlačítko přepíná mezi, frekvencí a duty cyklem. Poznámka: Vstupní impedance je 10Mohm pro a nebo 2.5GHz pro, což může, mít za následek chybu v měření u vysokoimpedančních obvodů. V případě, že impedance obvodu je menší nebo rovna 10Kohmům, je chyba při měření zanedbatelná (cca 0.1% a méně).

15 Při měření vysokého napětí buďte obzvlášť opatrní. Po ukončení měření odpojte měřící sondy od měřeného zařízení. B. Měření elektrického proudu Varování Abyste se vyhnuli poškození přístroje, vypněte multimetr před připojením měřících sond k obvodu. Měření napětí v tomto zapojení není dovoleno a mohlo by způsobit poškození přístroje. V případě, že dojde k vyhoření pojistky při měření, může dojít k poškození multimetru či poranění obsluhy multimetru. Pro měření proto používejte správně zapojené měřící sondy a správně nastavený rozsah. Při připojení měřících sond nikdy nepřipojujte multimetr do obvodu paralelně, ale vždy v zapojení do série! Obr. měření elektrického proudu Pro měření napětí nastavte multimetr dle výše uvedeného obrázku a postupujte takto: 1. Vypněte zařízení, u kterého budete měřit proud, vybijte všechny vysokonapěťové kondenzátory. 2. Připojte červenou sondu do zdířky nebo A a černou sondu do zdířky COM. 3. Pokud používáte zdířku A, nastavte otočný přepínač do polohy Pokud používáte zdířku, nastavte otočný přepínač do polohy pro proudy menší než nebo pro proudy větší než Implicitně je nastaveno měření DC (stejnosměrného) proudu. Pro měření AC (střídavého) proudu, stiskněte modré tlačítko.

16 5. Přerušte v místě měření zapojení obvodu a připojte multimetr do série tak, že červenou sondu připojíte do místa s vyšším potenciálem a černou do místa s nižším potenciálem. 6. Zapněte zařízení, u kterého měříte proud. 7. Naměřená hodnota je zobrazena na displeji. Při měření střídavého proudu je na displeji zobrazena hodnota TRUE RMS. Při měření stejnosměrného proudu je na displeji zobrazena efektivní hodnota sinusovky. Při měření ACA (střídavého) proudu můžete stisknutím žlutého tlačítka DC+AC zobrazit hodnotu TRUE RMS na hlavním displeji. Pro ukončení této funkce stiskněte tlačítko EXIT. Poznámka: Pokud neznáte hodnotu měřeného proudu, nastavte rozsah na maximum a postupně snižujte rozsah dle naměřené hodnoty na nižší, abyste dosáhli větší přesnosti. Pokud hodnota měřeného proudu nepřesáhne 5A, můžete měřit kontinuálně. Pokud je hodnota měřeného proud 5-10A, neměřte déle než 10sekund a další měření provádějte nejdříve po 15 minutách. Po ukončení měření odpojte měřící sondy od měřeného zařízení. C. Měření elektrického odporu Varování Abyste se vyhnuli poškození přístroje nebo měřených zařízení, nesnažte se měřit napětí vyšší než 60V DC nebo 30Vrms AC. Abyste se vyhnuli poškození přístroje nebo měřených zařízení, odpojte před měřením napájení obvodu a vybijte všechny vysokonapěťové kondenzátory.

17 Pro měření elektrického odporu nastavte multimetr dle výše uvedeného obrázku a postupujte takto: 1. Připojte červenou měřící sondu do zdířky multimetru a černou sondu do zdířky COM. 2. Nastavte otočný přepínač do polohy ; stiskněte modré tlačítko a zvolte pro měření odporu. 3. Připojte měřící sondy k měřenému předmětu. Naměřená hodnota je zobrazena na displeji. Modré tlačítko přepíná mezi elektrickým odporem, testem kontinuity a testem diod. Poznámka: Měřící hroty mohou znamenat odchylku 0.1Ω 0.2Ω Pro ověření odporu měřičích hrotů, zkratujte červenou a černou sondu. Můžete také použít funkci, pomocí kterého automaticky tuto odchylku měřících hrotů odečtete. Při měření velkého odporu v (>1 MΩ) je normální, že se měřená hodnota rezistoru ustálí až po několika vteřinách Pokud se na displeji objeví symbol OL, znamená to, že obvod je rozpojen, nebo měřená hodnota je vyšší než zvolený rozsah. Při testování signálu z kalibrátoru je nutno stisknout tlačítko RANGE při současném zapnutí multimetru pro změnu displeje na max. zobrazenou hodnotu 2000, při zachování stávající přesnosti. Po ukončení měření odpojte měřící sondy od měřeného zařízení. D. Test kontinuity (zkratu)

18 Varování Abyste se vyhnuli poškození přístroje nebo měřených zařízení, nesnažte se měřit napětí vyšší než 60V DC nebo 30Vrms AC. Abyste se vyhnuli poškození přístroje nebo měřených zařízení, odpojte před měřením napájení obvodu a vybijte všechny vysokonapěťové kondenzátory. Při testování kontinuity (zkratu) nastavte multimetr dle výše uvedeného obrázku a postupujte takto: 1. Připojte červenou měřící sondu do zdířky multimetru a černou sondu do zdířky COM. 2. Nastavte otočný přepínač do polohy ; stiskněte modré tlačítko a zvolte pro testování kontinuity. 3. Připojte měřící sondy k měřenému předmětu. Sirénka multimetru pípá, pokud je naměřená hodnota menší než 50ohmů. Modré tlačítko přepíná mezi elektrickým odporem, testem kontinuity a testem diod. Po ukončení měření kontinuity odpojte měřenou součástku nebo obvod od měřících přívodů a měřící přívody odpojte od přístroje.

19 E. Test diod Varování Abyste se vyhnuli poškození přístroje nebo měřených zařízení, nesnažte se měřit napětí vyšší než 60V DC nebo 30Vrms AC. Abyste se vyhnuli poškození přístroje nebo měřených zařízení, odpojte před měřením napájení obvodu a vybijte všechny vysokonapěťové kondenzátory. Režim testování diod lze použít pro kontrolu diod, tranzistor ů a dalších polovodičových součástek. V režimu testování diod je přístroj zdrojem proudu pro polovodičový přechod, na kterém je současně měřeno napětí. Napětí na křemíkovém přechodu by mělo být v normálním stavu mezi 0,5 a 0,8 V. Pro testování diody, která není zapojena v obvodu, postupujte takto: 1. Připojte červenou měřící sondu do zdířky multimetru a černou sondu do zdířky COM. 2. Nastavte otočný přepínač do polohy ; stiskněte modré tlačítko a zvolte pro měření diod. 3. Pro měření napětí na polovodičovém přechodu v propustném směru připojte červenou svorku na anodu součástky a černou svorku na katodu. Naměřená hodnota je zobrazena na displeji. Modré tlačítko přepíná mezi elektrickým odporem, testem kontinuity a testem diod. Poznámka: Pokud měříte diodu zapojenou v obvodu, na dobré součástce by mělo být napětí mezi 0,5 V a 0,8 V. Napětí v závěrném směru se ovšem může lišit v závislosti na elektrickém odporu dalších cest mezi měřícími hroty. Připojte správně svorky (jak je uvedeno výše), abyste se vyhnuli při měření

20 chybám. Při špatném propojení se na displeji zobrazí OL, což indikuje rozpojený obvod nebo špatnou polaritu. Jednotkou p ři měření v režimu testování diod jsou Volty. Napětí při rozpojeném obvodu je cca 2.8V. Po ukončení měření diod odpojte měřenou součástku nebo obvod od měřících přívodů a měřící přívody odpojte od přístroje. F. Měření Kapacity Varování Aby bylo měření kapacity co nejpřesnější, kondenzátor v multimetru se před měřením kapacity vybíjí. Na displeji se objeví nápis DIS.C ve chvíli kdy dochází k vybíjení. Tento proces může být trochu pomalý. Abyste se vyhnuli poškození přístroje, nikdy neprovádějte měření v obvodu, kterým protéká elektrický proud! Měřený kondenzátor před měřením plně vybijte! Před měřením kapacity si pomocí multimetru ověřte, že je kondenzátor vybitý pomocí funkce měření DC (stejnosměrného) napětí. Pro měření kapacity nastavte multimetr dle výše uvedeného obrázku a postupujte takto: 1. Připojte červenou sondu do zdířky a černou do zdířky COM. 2. Nastavte otočný přepínač měřiče na rozsah. Na displeji se může objevit hodnota, která je hodnotou vnitřní kapacity multimetru. Pro měření kapacit menších než 10nF, je nutno pro přesné měření odečíst od naměřené hodnoty tuto hodnotu vnitřní kapacity multimetru. Pro eliminování této kapacity a přesné měření, můžete použít také funkci. 3. Připojte měřicí sondy k měřenému kondenzátoru.

21 Naměřená hodnota je zobrazena na displeji. Poznámka: Na displeji se zobrazí OL, což indikuje zkrat nebo je naměřená hodnota kapacity větší než zvolený rozsah. Měření větších kapacit může trvat déle, analogový bargraf zobrazuje zbývající čas měření v sekundách. Po ukončení měření diod odpojte měřenou součástku nebo obvod od měřících přívodů a měřící přívody odpojte od přístroje. G. Měření Frekvence / Duty cyklu Varování Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje, nepřivádějte mezi svorky a uzemnění větší napětí než 30 V rms (AC). Pro měření frekvence a duty cyklu nastavte multimetr dle výše uvedeného obrázku a postupujte takto: 1. Připojte červenou sondu do zdířky Hz a černou do zdířky COM. 2. Nastavte otočný přepínač měřiče na rozsah a stiskněte modré tlačítko pro měření frekvence v Hz nebo duty cyklu v %. 3. Připojte měřicí sondy k měřenému zařízení. Naměřená hodnota je zobrazena na displeji. Modré tlačítko přepíná mezi elektrickým, frekvencí a duty cyklem.

22 Poznámka: Po ukončení měření frekvence nebo duty cyklu, odpojte měřící sondy od měřeného zařízení. Změna nastavení multimetru V multimetru lze změnit původní nastavení výrobce. Toto nastavení je uloženo v multimetru a lze jej měnit v režimu Setup pomocí procedur popsaných v této kapitole. Nastavení režimu SETUP Pro vstup do režimu SETUP (nastavení) zapněte multimetr, stiskněte a přidržte tlačítko SETUP po dobu delší než 1sekundu. Doporučuje se měnit nastavení multimetru pouze, pokud je multimetr v režimu měření stejnosměrného napětí. V režimu nastavení multimetru se pomocí každého stisknutí tlačítka SETUP posunete na následující nabídku menu. Pomocí tlačítek + a se posouváte nahoru nebo dolů v nabídce. Každá volba v nabídce nastavení multimetru a její funkce jsou zobrazeny v následující tabulce: Volba Možnosti Tovární nastavení HIGH LOW Max ; stiskněte pro vypnutí. Stiskněte pro výběr cifry, kterou chcete editovat. Max ; stiskněte pro vypnutí. Stiskněte pro výběr cifry, kterou chcete editovat. OFF (vypnuto) OFF (vypnuto) Popis Při překročení horní meze multimetr pípne Při překročení dolní meze multimetr pípne minut Multimetr se vypne po 10 minutách. 20 Multimetr se vypne po 20 minutách. 30 Multimetr se vypne po 30 minutách. OFF Funkce automatického vypnutí multimetru je vypnuta.

23 Analogový bargraf S1 OFF S1 Souvislé pípání, symbol zobrazen na displeji. Pípání vypnuto, symbol na displeji bliká Podsvětlení se vypne za 10 sekund. 20 Podsvětlení se vypne za 20 sekund. 30 Podsvětlení se vypne za 30 sekund. OFF Nula na levé straně (Zero is in the left hand side) Nula uprostřed (Zero is in the center) Nula uprostřed Funkce automatického vypnutí podsvětlení je vypnuta. Ukládání nastavení V jakékoliv nabídce uložíte nastavení a opustíte nabídku menu pomocí stisknutí tlačítka EXIT. Pro opuštění nabídky bez uložení změn stiskněte tlačítko SETUP. Údržba Tato část návodu obsahuje základní informace o údržb ě, včetně výměny baterie a pojistky. Varování Nepokoušejte se přístroj opravit, pokud k tomu nemáte odpovídající kvalifikaci anebo nemáte odpovídající informace o kalibraci, kontrole výkonu přístroje a servisní informace. Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje, zabraňte vniknutí vody pod kryt. Základní údržba Nepřipojujte multimetr k žádnému zdroji napětí bez správného nastavení otočného přepínače na správný rozsah napětí či správného nastavení tlačítka AC/DC.

24 Nepoužívejte multimetr, dokud nebude nainstalována správn ě baterie a zadní kryt nebude pečlivě uzavřen. Nevyměňujte baterii či pojistku, dokud nebude multimetr odpojen od měřeného obvodu či zařízení. Pravidelně otřete kryt přístroje vlhkým hadříkem se slabým roztokem čisticího prostředku. Nepoužívejte abrazivní materiály ani rozpoušt ědla. Čistěte svorky vatovou tyčinkou s čisticím prostředkem, protože vlhkost a nečistota na svorkách může ovlivnit naměřené hodnoty. Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte jej. Před delší dobou nečinnosti vyjměte baterii. Neskladujte přístroj na vlhkém místě, na místě s vysokou teplotou nebo silným magnetickým polem.

25 Výměna pojistky Při výměně pojistky postupujte takto: 1. Vypněte přístroj a odpojte všechny přívody ze svorek. 2. Vyjměte 5 šroubků ze spodní části krytu. 3. Sundejte spodní část krytu multimetru. 4. Vyjměte pojistku. 5. Nahraďte pojistkou novou stejným typem, jako byla původní, viz obecná specifikace tohoto návodu. 6. Přiložte spodní části krytu, zašroubujte zpět 5 šroubků. Výměna pojistky je zapotřebí zřídkakdy. V případě vyhoření pojistky se vždy jedná o špatné a nesprávné použití multimetru.

26 Výměna baterie Upozornění Pro správně naměřené hodnoty a předcházení úrazu elektrickým proudem v důsledku nesprávného měření vyměňte ihned baterii, pokud na displeji svítí symbol vybité baterie. Při výměně baterie postupujte takto: 1. Vypněte přístroj a odpojte všechny přívody ze svorek. 2. Vyjměte šroub z krytu baterie a sundejte kryt baterie. 3. Vyjměte baterii. 4. Nahraďte baterii novou 6F22 9V. 5. Přiložte kryt baterie a zašroubujte zpět šroubek. Obecné specifikace Bezpečnost a prohlášení Maximální napětí mezi svorkou a zemí Certifikace Shoda Jištění pro rozsah Záleží na specifikaci pro danou měřenou veličinu IEC CAT.III 1000V, CAT.IV 600V ochrana proti přepětí a dvojitá izolace 0.5A/250V rychlá trubičková pojistka Jištění pro rozsah A 10A/250V rychlá trubičková pojistka

27 Specifikace přístroje Displej (LCD) Provozní teplota Skladovací teplota Relativní vlhkost Typ baterie Rozměry Hmotnost Digitální: 20000místný hlavní displej (obnova dat 2-3x za sekundu), 2000místný displej na dvou pomocných displejích. Analogový: 40segmentů (obnova dat 10x za sekundu). 0 C - 40 C (32 F F) -10 C - 50 C (14 F F) <= 0~30 C 30~40 C 9V NEDA 1604 nebo 6F22 nebo 006P 177x85x40 Cca 340g (včetně baterie) Obecná specifikace Rozsah Polarita Přetečení rozsahu Vybitá baterie Automatický Automatická Na displeji se zobrazí OL Na displeji se zobrazí Seznam Funkcí 3 digitální displeje Analogový bargraf Podsvětlení displeje s dvěma úrovněmi jasu Automatická volba rozsahu AC+DC True RMS, AC RMS DATA HOLD Test kontinuity Bargraf Hlavní: Levý pomocný: 2000 Pravý pomocný: 2000 Analogový: 40 segmentů (data se obnovují 10x za sekundu). Zářivé podsvětlení pro měření ve špatně osvětlených prostorech. Multimetr automaticky vybírá nejvhodnější rozsah pro měření. Možnost měřit pouze AC složku nebo AC+DC složku Uchová naměřenou hodnotu na displeji Multimetr pípá při hodnotě menší než prahové. 40 segmentů

28 DUTY cykl Měří čas signálu ON nebo OFF v % MAX MIN Zaznamenává MAX MIN hodnoty Základní specifikace DC napětí V AC napětí, TRUE RMS V, šířka pásma 100kHz Základní přesnost DC napětí: 0.025% AC napětí: 0.4% DC proud 0-10A AC proud, TRUE RMS 0-10A Elektrický odpor 0-40Mohm Kapacita 0-40mF Frekvence 0-400MHz Přesnost: Přesnost: (a% naměřená hodnota + b počet desetinných míst), zaručeno po dobu jednoho roku Pracovní teplota: C Relativní vlhkost: <=75% A. DC (stejnosměrné) napětí

29 B. AC (střídavé) napětí (AC+DC měření je dostupné) C. DC (stejnosměrný) proud D. AC (střídavý) proud (AC+DC měření je dostupné)

30 E. Měření elektrického odporu F. Test kontinuity G. Test diod H. Kapacita

31 I. Frekvence

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

UT50D. Návod k obsluze

UT50D. Návod k obsluze UT50D Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR - KT33C. Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR - KT33C. Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR - KT33C Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 4 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Více

Návod k obsluze MODEL 3348 DC+AC TRMS WATT CLAMP METER

Návod k obsluze MODEL 3348 DC+AC TRMS WATT CLAMP METER Návod k obsluze MODEL 3348 DC+C TRMS WTT CLMP METER Bezpečnost Mezinárodní Bezpečnostní symboly Tento symbol, stejně jako další symboly a termíny, odkazuje uživatele do návodu pro další informace. Tento

Více

UT20B. Návod k obsluze

UT20B. Návod k obsluze UT20B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Automatický multimetr TrueRMS s USB rozhraním AX-176

Automatický multimetr TrueRMS s USB rozhraním AX-176 Automatický multimetr TrueRMS s USB rozhraním AX-176 Návod k obsluze Obsah Název 1. OBECNÉ INFORMACE... 4 1.1. Bezpečnostní informace... 4 1.1.1. Před zahájením práce... 4 1.1.2. Během práce... 5 1.2.

Více

KLEŠŤOVÝ MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-6046 DCA/ACA

KLEŠŤOVÝ MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-6046 DCA/ACA DCA/ACA KLEŠŤOVÝ MULTIMETR Model : DM-6046 Nákup tohoto klešťového DCA/ACA multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete případným

Více

Digitální multimetr EXPERT Model č.: DT9208A Návod k použití

Digitální multimetr EXPERT Model č.: DT9208A Návod k použití Digitální multimetr EXPERT Model č.: DT9208A Návod k použití CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod

Více

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr Návod k obsluze 1.2.4. Buďte vždy maximálně opatrní při práci s napětím převyšujícím 60V DC nebo 30V AC (RMS). Držte prsty mimo kovovou část měřících

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný

Více

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem Návod k obsluze 1.2 Použití přístroje 1.2.1. Vždy nejdříve nastavte správnou funkci a odpovídající rozsah. 1.2.2. Nikdy nepřesahujte bezpečnostní

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

Multifunkční pájecí stanice LAB-1. Obj. č.: 58 83 25. Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Přední strana

Multifunkční pájecí stanice LAB-1. Obj. č.: 58 83 25. Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Přední strana Popis a ovládací prvky Přední strana Multifunkční pájecí stanice LAB-1 Obj. č.: 58 83 25 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup multifunkční pájecí stanice LAB-1. Tento návod k obsluze

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

Návod k obsluze. Klešťový měřící přístroj únikového proudu FLUKE 360. Říjen 2006 2006 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Návod k obsluze. Klešťový měřící přístroj únikového proudu FLUKE 360. Říjen 2006 2006 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Návod k obsluze Klešťový měřící přístroj únikového proudu FLUKE 360 Říjen 2006 2006 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bezpečnostní informace Čtěte nejdříve Bezpečnostní informace Abyste se vyhnuli

Více

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr MT-1710 Digitální True-RMS multimetr 1. Úvod Tento přístroj je stabilní a výkonný True-RMS digitální multimetr napájený pomocí baterie. Díky 25 mm vysokému LCD displeji je snadné číst výsledky. Navíc má

Více

DT-9130. Zkoušečka napětí

DT-9130. Zkoušečka napětí DT-9130 Zkoušečka napětí 1. Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly (viz str.1 v orig návodu) Možné nebezpečí, prostudujte návod. Pozor! Nebezpečné napětí. Riziko úrazu elektrickým proudem. Dvojitá

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

Multimetr MS8265 MASTECH

Multimetr MS8265 MASTECH Multimetr MS8265 MASTECH Obsah 1. OBECNÉ INSTRUKCE 3.2.3 Test diody 1.1 Opatření pro bezpečné zacházení 3.2.4 Kontrola kontinuity 1. OBECNÉ INSTRUKCE Tento přístroj je v souladu s IEC 61010-1, CAT III

Více

NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÝ AMPÉRMETR VC 120. Obj. č.: 121 012

NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÝ AMPÉRMETR VC 120. Obj. č.: 121 012 NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÝ AMPÉRMETR VC 120 Obj. č.: 121 012 Tento návod patří k tomu to výrobku. Obsahuje důležitá upozornění pro vlastní provoz přístroje a pro jeho obsluhu. Dbejte proto ona to, když budete

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 64 61 50 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našeho malého bezdrátového pokojového a venkovního teploměru. Tento přístroj dokáže přijímat signály naměřené

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI LCD DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

Prodlužovačka se 6 zásuvkami ovládaná rádiovým signálem v pásmu 433 MHz

Prodlužovačka se 6 zásuvkami ovládaná rádiovým signálem v pásmu 433 MHz NÁVOD K OBSLUZE Prodlužovačka se 6 zásuvkami ovládaná rádiovým signálem v pásmu 433 MHz Obj. č.: 61 31 18 Ideální pro Vaše video nebo audio zařízení. Před prvním použitím prodlužovačky si pozorně přečtěte

Více

Kompresorové ledničky

Kompresorové ledničky EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com Kompresorové ledničky NÁVOD NA POUŽITÍ Pozor Před použitím ledničky

Více

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat RAYSTAT-CONTROL-10 Regulační termostat 1 RAYSTAT-CONTROL-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 7 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do provozu a údržba 11 Schémata

Více

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200)

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) OBSAH 1. Bezpe nostní instrukce 3 2. Vlastnosti a použití pohonu vrat 3 3. Technická specifikace 4 4. Kontrola obsahu balení 4 5. Instalace a nastavení

Více

NÁVOD K OBSLUZE OBCHODNÍ VÁHA. řady. Strana 1. Prodejce:

NÁVOD K OBSLUZE OBCHODNÍ VÁHA. řady. Strana 1. Prodejce: NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 OBCHODNÍ VÁHA řady Prodejce: Strana 2 ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehlivě a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací pozorně

Více

Digitální multimetr VC280. Obj. č.: 12 45 23

Digitální multimetr VC280. Obj. č.: 12 45 23 Digitální multimetr VC280 Obj. č.: 12 45 23 1. Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitálního multimetru VC280. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat BECK-O-TRONIC 5 Provedení: Centronic cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

Zdroj provozních signálů

Zdroj provozních signálů Zdroj provozních signálů Obsah 1 Představení...2 2 Kontaktujte nás...2 3 Standardní příslušenství...2 4 Bezpečnostní informace...2 5 Obeznámení s kalibrátorem...3 5.1 Zdrojové svorky...3 5.2 Tlačítka...4

Více

Návod k obsluze. testo 316-2 Detektor úniku plynu

Návod k obsluze. testo 316-2 Detektor úniku plynu Návod k obsluze testo 316-2 Detektor úniku plynu 2 Bezpečnost a životní prostředí Bezpečnost a životní prostředí O tomto dokumentu - Přečtěte si pozorně tento dokument a seznamte se s obsluhu přístroje

Více

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA PT-5201A/B Návod k obsluze PROKIT'S INDUSTRIES CO., LTD. HTTP://WWW.PROKITS.COM.TW E-MAIL: PK@MAIL.PROKITS.COM.TW 1 Popis 1. Upínací matice 2. Pojistka vřetena 3. Vypínač 4. Přívodní

Více

testo 616 Přístroj pro měření vlhkosti materiálu Návod k obsluze

testo 616 Přístroj pro měření vlhkosti materiálu Návod k obsluze testo 616 Přístroj pro měření vlhkosti materiálu Návod k obsluze 2 Obsah Obsah...3 Obecná upozornění...4 1. Bezpečnostní upozornění...5 2. Použití...6 3. Popis přístroje...7 3.1 Displej a tlačítka...7

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém SPY09 Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Obsah Tlačítka

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A 1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A 2 1. CHARAKTERISTIKA PŘÍSTROJE Přístroj UT70A je digitální přenosný multimetr s mnoha funkcemi a vysoce propracovaným designem určený k širokému profesionálnímu

Více

Kabelový ovlada (standardní vybavení)

Kabelový ovlada (standardní vybavení) Kabelový ovlada (standardní vybavení) 1. Displej asova e 2. Rychlost ventilátoru (Automatika (AU- TO), Vysoká, St ední, Nízká) 3. Indikace odmrazování (DEFROST) 4. Indikace úsporného režimu (SAVE) 5. Zobrazení

Více

SUPERTOOTH DISCO 2 je přenosný bezdrátový stereo reproduktor s avantgardním designem a kompaktními rozměry.

SUPERTOOTH DISCO 2 je přenosný bezdrátový stereo reproduktor s avantgardním designem a kompaktními rozměry. DISCO 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SUPERTOOTH DISCO 2 je přenosný bezdrátový stereo reproduktor s avantgardním designem a kompaktními rozměry. Můžete bezdrátově přehrávat hudbu z vašeho mobilního telefonu, tabletu,

Více

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250 w w w. e a t o n. c o m Nova AVR 625 Nova AVR 1250 UPS - zdroj nepřerušeného napájení zálohovaného z baterie Instalační a uživatelská příručka DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Čtěte před instalací produktu!

Více

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz VÁHY SÉRIE AQM Instruk ní p íru ka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz Obsah : 1. Instalace 2. Specifikace 3. Rozmístní kláves

Více

1. Popis zařízení. (A) Logger tlaku DRULO II Měřicí přístroj pro zaznamenávání a přenos hodnot tlaku na hydrantech.

1. Popis zařízení. (A) Logger tlaku DRULO II Měřicí přístroj pro zaznamenávání a přenos hodnot tlaku na hydrantech. Návod k instalaci a obsluze 1. Popis zařízení A Logger tlaku DRULO II 1A Displej 2A Optický komunikační senzor 3A Funkční tlačítka pohyb / potvrzení 4A Utahovací šrouby 5A Odvzdušňovací šroub 6A Odvzdušňovací

Více

NÁVOD K OBSLUZE MODEL-PS ELEKTRONICKÁ POŠTOVNÍ VÁHA ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY

NÁVOD K OBSLUZE MODEL-PS ELEKTRONICKÁ POŠTOVNÍ VÁHA ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÁ POŠTOVNÍ VÁHA MODEL-PS Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce je možná pouze se souhlasem autora ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY

Více

Digitální multimetr. 4-polohový přepínač funkcí: V AC / V DC / DC A / Ω. Měření DC proudu: Provozní teplota: 0-40 C Typ baterií:

Digitální multimetr. 4-polohový přepínač funkcí: V AC / V DC / DC A / Ω. Měření DC proudu: Provozní teplota: 0-40 C Typ baterií: Digitální multimetry Digitální multimetr M300 Miniaturní měřící přístroj s m displejem, 4-polohovým posuvným přepínačem a otočným voličem. Umožňuje měření napětí, jednosměrného proudu, odporu, jako i zkoušení

Více

DVRS01 Kamera Full-HD 1080P

DVRS01 Kamera Full-HD 1080P DVRS01 Kamera Full-HD 1080P Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 3 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 4 Zapnout a vypnout

Více

ANA 954. ANEMO - výroba - prodej - servis meteorologických přístrojů

ANA 954. ANEMO - výroba - prodej - servis meteorologických přístrojů ANEMO - výroba - prodej - servis meteorologických přístrojů ANA 954 Anemometr pro měření rychlosti a směru větru v horizontální rovině, popis - návod k obsluze - 1 - OBSAH 1 TECHNICKÉ PARAMETRY 2 2 MĚŘICÍ

Více

Návod k obsluze (M) Zkoušecka napetí, návod k použití. Article Number: Languages: cs

Návod k obsluze (M) Zkoušecka napetí, návod k použití. Article Number: Languages: cs Návod k obsluze (M) Zkoušecka napetí, návod k použití Article Number: Languages: cs BERNER_Návod_k_obsluze_(M)_Zkoušecka_napetí,_návod_k_použití_72709[PDF]_cs.pdf 2015-11-10 č. výr. 185244 Technická specifikace

Více

Digitální tlakoměr PM 111

Digitální tlakoměr PM 111 Digitální tlakoměr PM 111 Tlakoměr PM 111 Průmyslové tlakoměry PM 111 jsou určeny k měření, digitálnímu zobrazení okamžité hodnoty tlaku měřeného média a případně i na jeho regulaci. Použití a princip

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666 Děkujeme, že jste si zakoupili tuto automatickou nabíječku VC 7000. Je určená pro nabíjení olověných, gelových i kalciových akumulátorů s kapacitou nad 14Ah, resp. 25Ah.

Více

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Česky Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Bezpečnostní informace Nebezpečí smrtelného zranění kabelem - děti se mohly zaplést v kabelech a uškrtit se. -

Více

Větrná elektrárna GWL

Větrná elektrárna GWL Větrná elektrárna GWL GWT400, GWT600, GWT1000 Návod obsluze - 1 - 1. Popis Větrné elektrárny GWL jsou určené do každého počasí pro všechny geografické a klimatické podmínky. Vynikají malými rozměry, snadnou

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Vlastnosti systému... 2 4. Funkce systému... 2 5. Instalace vstupního panelu...

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií Při nepoužívání multimetru přístroj vypněte otočným voličem do polohy OFF. Baterie vám tak déle vydrží. Při dlouhodobém uskladnění přístroje vyjměte baterii. AC/DC Digitální klešťový multimetr Návod k

Více

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. 1. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 1-1. Před použitím zkontrolujte

Více

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál 2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál Před uvedením měřicího přístroje do provozu, si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál Obsah Strana 1. Úvod.. 4 2. Vlastnosti.. 4 3. Bezpečnost...

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168 AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A Návod k obsluze Obsah Bezpečnostní instrukce... 3 Základní popis... 4 Rozmístění jednotlivých částí... 8 Prvky na displeji... 9 Specifikace... 11 Elektrické vlastnosti...

Více

Instalační programování Programování bezdrátové klávesnice se skládá ze dvou kroků: Hlavní vlastnosti

Instalační programování Programování bezdrátové klávesnice se skládá ze dvou kroků: Hlavní vlastnosti Instrukce pro bezdrátovou klávesnici RW SALK WL Úvod Bezdrátová klávesnice je vysílač s plovoucím kódem, používaný k dálkovému ovládání bezpečnostního systému PROSYS. Umožňuje aktivaci a deaktivaci systému

Více

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT BPT710 PRO OVLÁDÁNÍ TOPNÝCH ZAØÍZENÍ Komfortní ovládání pro: přímotopy podlahové topení sálavé panely, infrapanely plynové a elektrické kotle (pouze s přijímačem BPT002)

Více

Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ 3229.0 Obj. č.: 51 15 47

Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ 3229.0 Obj. č.: 51 15 47 Obsah Strana Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ 3229.0 Obj. č.: 51 15 47 1. Úvod a účel použití...2 Doplňující vybavení testovacího přístroje (kontrola zařízení se střídavým napětím)...3 2. Bezpečnostní

Více

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem Návod k obsluze BluSpeaker Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem 1 1 Předmluva Tato příručka vám pomůže vhodně a bezpečně používat váš BluSpeaker 11 Kdo by si měl tento návod přečíst Příručka je

Více

BS15 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ s funkcí nabíjení, udržování a oživování

BS15 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ s funkcí nabíjení, udržování a oživování BS15 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ s funkcí nabíjení, udržování a oživování Pro olověné akumulátory Při nabíjení startovacích akumulátorů i akumulátorů s hlubokým cyklem dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze.

Více

PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PT712 PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ záloha při výpadku napětí > 100 hodin montáž přímo na instalační krabice podsvícený přehledný displej v designu spínačů VENUS možnost rozšíření o externí

Více

S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5

S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5 ! Výroba elektrotechnických zařízení a systémů V E Z A S S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5 Návod k použití a technický popis Prosinec 2006 Hradec Králové! 1 OBSAH 1.Úvod 3 2. Technické

Více

R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod

R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod Před použitím tohoto přístroje si pozorně přečtěte přiložené Bezpečnostní Informace Obsah Strana 1. Bezpečnostní Upozornění 2 2. Ovládání a Vstupy

Více

MT-8001. Zkušební telefonní sada

MT-8001. Zkušební telefonní sada MT-8001 Zkušební telefonní sada Děkujeme, že jste si zakoupili telefonní sadu MT-8001 (dále jen "přístroj"). Dříve než začnete přístroj používat, prostudujte pečlivě návod k použití. Vlastnosti Telefonní

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.1 MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH EL. VELIČIN

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.1 MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH EL. VELIČIN Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEII - 3.1 MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH EL. VELIČIN Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 2. Zpracoval(a): Jiří Kolář Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Projekt

Více

Rádio. Návod k obsluze. MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND

Rádio. Návod k obsluze. MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND PROHLÁŠENÍ O SHOD S NORMAMI EU Tímto na naši vlastní odpov dnost prohlašujeme, že tento výrobek je podle sm rnice 89/336/EHS Rady v souladu s následujícími normami normalizovaných dokument : EN55013 Tímto

Více

nastavení kanálů radiového přijímače pro komunikaci s odpalovačem (SET => + / - ) pilotní světlo zhasne po 60s. pilotní světlo svítí stále

nastavení kanálů radiového přijímače pro komunikaci s odpalovačem (SET => + / - ) pilotní světlo zhasne po 60s. pilotní světlo svítí stále Návod k použití Zábleskové světlo HD 600 POPIS SVĚTLA Vysvětlivky k displeji: nastavení kanálů radiového přijímače pro komunikaci s odpalovačem (SET => + / - ) pilotní světlo zhasne po 60s. pilotní světlo

Více

Návod k obsluze. MSA Plus 250

Návod k obsluze. MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Obsah Obsah Strana 1 Úvod 1.1 Platnost 1.2 Popis svářečky 1.2.1 Ovládací prvky 1.4 Napájení jednotky 1.4.1 Provoz při připojení do sítě 1.4.2

Více

NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÝ MULTIMETR VOLTEMP EM465 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Klešťový multimetr VOLTEMP Typ: EM465 Výrobní číslo (série):

NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÝ MULTIMETR VOLTEMP EM465 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Klešťový multimetr VOLTEMP Typ: EM465 Výrobní číslo (série): ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

Jednokanálový zdroj stejnosměrného napětí NÁVOD K OBSLUZE V7.0

Jednokanálový zdroj stejnosměrného napětí NÁVOD K OBSLUZE V7.0 Jednokanálový zdroj stejnosměrného napětí NÁVOD K OBSLUZE V7.0 OBSAH 1. ÚVOD... 2. VYRÁBĚNÉ MODELY... 3. SPECIFIKACE... 1 2 2 4. OVLÁDACÍ PRVKY A UKAZATELE NA PANELU... 4 a. Čelní panel MPS-série 3003/3005/6003...

Více

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Všeobecné informace Kapesní číslicový multimetr VC 203 je přístroj který se používá pro měření DCV, ACV, DCA, odporu, diod a testu vodivosti. Multimetr

Více

Digitální multimetr s měřením otáček EM133A

Digitální multimetr s měřením otáček EM133A Digitální multimetr s měřením otáček EM133A Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 07 16

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 07 16 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 10 07 16 Tento přístroj, který měří teplotu a relativní vlhkost vzduchu a který zobrazuje na vteřinu přesný čas (hodiny řízené rádiovým časovým signálem DCF-77 ), je určen převážně

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400 Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Dříve než zahájíte práci s měřícím přístrojem nebo jeho servis, přečtěte si následující bezpečnostní informace. Abyste se vyhnuli

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Informace o bezpečnosti 1.1 Přípravy před použitím 1.2 Během používání 1.3 Bezpečnostní symboly 1.4 Údržba 2. Popis 2.1 Přední panel 2.2 Tlačítka a funkce 3. Specifikace 3.1 Obecná specifikace

Více

TECHNICKÁ DATA Nominální napájecí napětí : Rozsah napájecího napětí : Spotřeba proudu při 12 V stejn. :

TECHNICKÁ DATA Nominální napájecí napětí : Rozsah napájecího napětí : Spotřeba proudu při 12 V stejn. : TECHNICKÁ DATA Nominální napájecí napětí : 12 V stejn. Rozsah napájecího napětí : 9 15 V stejn. Spotřeba proudu při 12 V stejn. :

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM PT22 vhodný pro všechny typy kotlů týdenní program (nastavitelný) 6 teplotních změn na každý den protizámrazová ochrana jednoduchá montáž moderní design VELKÝ

Více

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství 1 Regulátory druhy a vlastnosti Pro ovládání kotlů PROTHERM pokojovým regulátorem lze použít pouze takový regulátor, který má beznapěťový výstup,

Více

Sunis Indoor WireFree RTS Thermosunis Indoor WireFree RTS

Sunis Indoor WireFree RTS Thermosunis Indoor WireFree RTS Sunis Indoor WireFree RTS Thermosunis Indoor WireFree RTS CZ Návod k obsluze Obsah Bezpečnostní pokyny 2 Použití a vlastnosti 3 Popis a určení výrobku 3 Technické údaje 3 Obsah balení 3 Ovládací prvky

Více

Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem. vzduch-voda

Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem. vzduch-voda Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem vzduch-voda 29.4.2016 Model: LLR160-5,5kW REVEL Provozní manuál Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození vašeho

Více

FVOS TPS-220. Uživatelský manuál

FVOS TPS-220. Uživatelský manuál FVOS TPS-220 Uživatelský manuál Fotovoltaický ostrovní systém (dále jen FVOS) TPS-220 slouží jako zdroj napájení stejnosměrným proudem o napětí 12V. Systém tvoří základní sestava TPS-220-CS100, která může

Více

PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT MINIB TH-0108 (F)

PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT MINIB TH-0108 (F) PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT MINIB TH-0108 (F) Úvod Tento termostat je digitální programovatelnou jednotkou napájenou bateriemi pro řízení teploty při vytápění a ochlazování. Je možno jej použít u většiny

Více

HC-506 GM ELECTRONIC

HC-506 GM ELECTRONIC Multimetr HC 506 Úvod Tento multimetr obsahuje mnoho užívaných funkcí, které jsou casto využívané pri merení v elektronice. Všechny funkce jsou navrženy pro snadnou obsluhu. Zarucuje rychlé použití kterékoli

Více

Automatická regulace hoření Reg 200

Automatická regulace hoření Reg 200 Automatická regulace hoření Reg 200 Uživatelský manuál 1.0 Obecná ustanovení 2 1.1 Technické parametry 3 1.2 Mechanické údaje 3 2.0 Popis Automatické regulace Reg 200 4 3.0 Blokové schéma 6 4.0 Ovládání

Více

ST-PS1246. Osobní váha Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-PS1246. Osobní váha Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-PS1246 Osobní váha Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru. Výrobek nesmí být používán dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem zkušené osoby nebo nebyli poučeni

Více

EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.

EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher. EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com NÁVOD K OBSLUZE MODELY TB STEEL SINGLE DOOR TB74 STEEL TB100 STEEL

Více

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení.

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Bezpečnostní pokyny Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Prosím, nabíjejte baterie, když: o symbol baterie ukazuje, že je

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Obsah Bezpečnostní opatření 3 Připojení a nastavení 4 Přední panel a OSD ovládání 6 Tabulka výchozího nastavení 7 Specifikace 8 Technická podpora 9 Detail

Více

Měření impedancí v silnoproudých instalacích

Měření impedancí v silnoproudých instalacích Měření impedancí v silnoproudých instalacích 1. Úvod Ing. Lubomír Harwot, CSc. Článek popisuje vybrané typy moderních měřicích přístrojů, které jsou používány k měřením impedancí v silnoproudých zařízeních.

Více

CT-V1. Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití

CT-V1. Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití CT-V1 Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití POZNÁMKY Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel FCC.

Více

M ení s p ístrojem PU195 v síti s adaptérem PD191.1

M ení s p ístrojem PU195 v síti s adaptérem PD191.1 26 M ení s p ístrojem PU195 v síti s adaptérem PD191.1 L1 L2 L3 PE START 25 P ístroj PU195 5 4 6 2 7 3 9 8 1 1 grafický displej 2 ovládací tla ítka 3 oto ný p epína 4 držák vidlice 5 vidlice p ístroje

Více

MonkeyTech. WiFi Teploměr - Instalační manuál Edice pro portál www.tmep.cz

MonkeyTech. WiFi Teploměr - Instalační manuál Edice pro portál www.tmep.cz MonkeyTech WiFi Teploměr - Instalační manuál Edice pro portál www.tmep.cz 1. Obsah balení Teplotní sensor (příp. vlhkostní sensor) Čidlo MicroUSB kabel Manuál Pro napájení doporučujeme běžnou USB nabíječku

Více

Barevný videotelefon CDV-70H

Barevný videotelefon CDV-70H Barevný videotelefon CDV-70H Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k

Více