Position paper. Case management v práci s rodinami. Spolupráce IQ Roma servisu s dalšími odborníky v oblasti sociálně právní ochrany dětí.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Position paper. Case management v práci s rodinami. Spolupráce IQ Roma servisu s dalšími odborníky v oblasti sociálně právní ochrany dětí."

Transkript

1 Position paper Case management v práci s rodinami. Spolupráce IQ Roma servisu s dalšími odborníky v oblasti sociálně právní ochrany dětí.

2 Principy case managementu Spolupráce mezi odborníky Case management je systém koordinované spolupráce mezi odborníky a poskytovateli sociálních služeb pracujícími s ohroženou rodinou. Smyslem case managementu je nastavení jednotného postupu spolupráce odborníků, s jasnými pravidly, který povede k efektivní podpoře ohrožené rodiny ke stabilizaci její sociální situace a jejímu zplnomocňování. Cílem je rodina, která využívá své přirozené zdroje a již nepotřebuje pomoc sociálního systému či alespoň v její minimální míře. 2 Case management je jednou z profesionálních metod sociální práce, využívanou též v oblasti sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). Program pro rodiny IQ Roma servisu již několik let rozvíjí principy této metody v práci s rodinami, které jsou ohroženy sociálním vyloučením a které chtějí usilovat o udržení dítěte v rodině či jeho navrácení z ústavní výchovy zpět do rodiny. Case manager a klíčový pracovník rodiny Case manager je pracovník, který koordinuje služby okolo klienta (rodiny). V oblasti sociálně právní ochrany dětí je hlavním koordinátorem sociální pracovník OSPOD (případně kurátor pro mládež). Pracovník Programu pro rodiny IQ Roma servisu vystupuje nejčastěji v roli klíčového pracovníka klienta. Ten po dohodě s klientem (rodinou) a pracovníkem OSPOD přebírá do jisté míry práci s rodinou a sdílí s ním rovněž důležité informace o rodině.

3 S jakými rodinami nejčastěji pracovníci Programu pro rodiny pracují: > > Rodiny, které se sami obrátí na pracovníky IQ Roma servisu s prosbou o podporu Chci, abych mohla opět pečovat o Aničku, pomozte mi. > > Rodiny, kterým byla služba IQ Roma servisu nabídnuta přímo pracovníky OSPOD (či jinou institucí školou, krizovým zařízením pro děti apod.) a rodina s touto nabídkou souhlasí. Paní Alena by potřebovala pomoc s péčí o Aničku, abychom jí nemuseli odebrat. 3 > > Rodina, kterým byla služba IQ Roma servisu nařízena (dle 12 ZSPOD) Paní Aleně již bylo několikrát doporučeno využívat různé služby, které by jí mohli pomoci lépe pečovat o Aničku, ty však nevyužila, nic se nezlepšilo. Proto jsme se rozhodli službu rodinné asistence a terapie nakonec nařídit. Pracujeme jak s rodinami, které jsou motivované udělat vše proto, aby udržely své dítě v rodině, tak s rodinami, u kterých je počáteční motivace zatím pouze minimální a je nutné nejprve pomoci rodině motivaci objevit a posílit. Spolupráce s rodinou a odborníky se musí vždy přizpůsobit danému kontextu, ve kterém se pohybujeme - jinak pracujeme s rodinami, kde hrozí odebrání dítěte a nedostatky v péči si rodiče zatím neuvědomují, jinak s rodinami, kterým již bylo dítě z rodiny odebráno a až nyní jsou rodiče odhodlaní udělat vše proto, aby své dítě získali zpět.

4 S čím se ve spolupráci s rodinou a odborníky setkáváme a proč jsme se rozhodli uplatňovat principy case managementu? > > Komplexnost problémů v rodině a vyšší požadavky na odbornost pracovníka při jejich řešení 4 Rodina a její členové mají různé potřeby, požadavků na zlepšení je vícero najednou, problémy v rodině jsou úzce provázané a nelze je řešit izolovaně. Kapacita a odbornost jednoho pracovníka na komplexní řešení situace v rodině nestačí. Příklad: Rodiče hospodaří s penězi tak, že jim nevystačí do další výplaty sociálních dávek a děti nemají zajištěné základní životní potřeby. Rodiče mají exekuci na dávkách a dále se zadlužují. Děti v období před výplatou dávek vždy zůstanou doma, protože rodiče nemají na svačiny. Na ubytovně jim majitel často hrozí vypnutím vody a elektriky, pokud nezaplatí včas nájemné a služby. Děti nemají na ubytovně dostatek soukromí na školní přípravu. Jiné bydlení není pro rodinu dostupné. > > Situací v rodině se zabývá více odborníků, kteří o sobě navzájem nevědí či nesdílí informace Někdy mají na rodinu stejné, někdy protichůdné požadavky. Každý odborník (instituce) má trochu jiné poslání, cíle a odpovědnosti, vychází z jiného legislativního rámce, představ o řešení, využívá různé metody práce s klientem. Příklad: Rodič se snaží komunikovat více se školou, aby se včas dozvěděl její požadavky na práci s dětmi, aby věděl, zda není v něčem problém a aby již nehrozilo, že bude mít špatný posudek v rámci dohledu OSPOD.

5 Informace o dětech se v dané internátní škole dozvídá vždy od ředitele školy, který děti rodiči na konci týdne předává. Rodič i klíčová pracovnice Programu pro rodiny nemá od ředitele školy žádné informace o tom, že by byl aktuálně v přístupu rodiče ke škole v něčem problém. Pracovnice OSPOD si v rámci pravidelného monitoringu situace dětí vyžádá zprávu od školy, aby se dozvěděla více o prospěchu a chování dětí. Ve zprávě je vyjádření třídních učitelek, že matka se školou nespolupracuje. Matka dětí se cítí ukřivděná, protože se domnívá, že udělala vše, na čem se se školou domluvila. Uplatněné principy case managementu v praxi: Uplatněné principy case managementu v praxi: pracovnice OSPOD při přeposlání zprávy ze školy klíčové pracovnici IQRS zmíní, že tato informace o rodiči se jí nelíbí. Klíčová pracovnice promluví s klientkou (matkou dětí) a zjistí její pohled na věc (klientka je zmatená, ředitel školy posledně její zájem o děti ocenil). Společně zkontaktují školu a situace se tímto vyjasní: klientka je při vyzvedávání dětí z internátní školy vždy v kontaktu pouze s ředitelem školy, který jí o chování dětí informuje, bohužel však nemá informace od třídní učitelky, se kterou je klientka v kontaktu minimálně, protože v čase vyzvedávání dětí již ve škole učitelka není. Třídní schůzky se v dané škole nerealizují. Klíčová pracovnice se s klientkou a školou domluví na novém způsobu předávání informací o dětech a informuje o výsledku jednání pracovnici OSPOD. Informace matka se školou nespolupracuje byla tedy přeložena do informace matka získávala informace o dětech doposud pouze od ředitele školy, je třeba se informovat na děti i od jejich třídních učitelek, se kterými si musí domluvit jiný termín setkání. Lze předpokládat, že původní význam věty by mohl být pochopen tak, že matka dětí nechce spolupracovat, jsou jí informace o dětech lhostejné apod. > > Pracovníci sociálně právní ochrany dětí nemají dostatečnou kapacitu pro intenzivní práci s rodinou. Současně jsou na ně kladeny vysoké nároky při rozhodování o dalším osudu dítěte. V mnohých případech nemají dostatečnou podporu pro reflexi a psychohygienu (intervize, supervize, metodiky). 5 Důsledky, ke kterým to může vést > > Chaotické a neefektivní řešení situace rodiny Instituce vedou klienta (mnohdy v dobré víře) ke krokům, které mohou být navzájem protichůdné, doporučují již dříve neúspěšné strategie, služby se dublují dochází k chaotickému řešení situace klienta, což mimo jiné klade i vyšší ekonomické nároky na práci s klientem (častější kontrolně zaměřené návštěvy u klienta, řešení opakujících se krizových situacích, umístění dítěte v ústavním zařízení. > > Opakování problémů v rodině napříč generacemi Nedostatečnou znalostí komplexní situace klienta se instituce zabývají více důsledky nikoliv příčinami problémů problémy se tak u klienta v různé míře objevují opakovaně, dochází k přenosu negativních vzorců do dalších generací, prohloubení sociálního vyloučení komunity

6 > > Tzv. nemotivovaný či nespolupracující klient Z nedostatku času, kapacity, z pocitu velké odpovědnosti uplatňují pracovníci spíše kontrolu, která sice může zabránit bezprostřednímu zhoršení situace z dlouhodobého hlediska však klienta nijak nerozvíjí, snižuje jeho důvěru ve vlastní kompetence, činí ho závislým na vnější pomoci nebo z něj dělá klienta nespolupracujícího, snižuje jeho motivaci aktivně řešit své problémy > > Vzájemná nedůvěra mezi odborníky Dochází ke vzájemnému neporozumění mezi odborníky, kteří pak spíše preferují samostatnou práci s klientem před koordinovanou spoluprací s ostatními odborníky, a tím se opět snižuje šance na vzájemné porozumění To vše má v důsledku negativní dopad na samotnou situaci rodiny, zajištění bezpečného a podnětného prostředí pro dítě v rodině a snižuje šance na sociální začlenění rodiny. Rodina získá nedůvěru vůči odborníkům, není motivována dále spolupracovat, není schopna řešit problémy sama či pro společnost přijatelným způsobem Rodina se stává klientem věčným, navždy závislým na pomoci sociálního systému 6 Jaké nástroje case managementu v práci s rodinami využíváme? 1. Společné nastavení spolupráce s rodinou a dalšími odborníky > > Práce s kontextem rodiny a její motivací Před nastavováním spolupráce s rodinou a odborníky je důležité si uvědomit nejdříve kontext, ve kterém rodina vstupuje do služby. Jiný postup spolupráce bychom měli uplatnit u rodiny, která si nedostatky v péči o dítě zatím zcela nepřipouští, jinak zaměříme komunikaci u rodiny, která si problémy v péči o dítě do jisté míry již připouští a je navíc ochotná přijmout vnější pomoc (rodinného asistenta, který povede rodinu k udržení pořádku v domácnosti, který pomůže rodině s nastavením rozumného rozpočtu apod.). V případě nízké počáteční motivace a nedůvěry ve spolupráci je třeba nejdříve rodinu vést k uvědomění si problematických stránek péče o dítě a najít motivaci, v čem by spolupráce

7 s odborníky mohla být pro ni samotnou užitečná (např. nebude muset tak často absolvovat neohlášené šetření OSPOD v rodině, bude mít více soukromí, nebude podán návrh na předběžné opatření, dítě nebude terčem posměchu ze strany spolužáků apod.) Spolupráci s rodinou a odborníky nastavujeme s ohledem na motivaci rodiny ke spolupráci (ochotu přijmout vnější pomoc) a na motivaci rodiny ke změně její situace (víra, že lze situaci zlepšit). > > Společné setkání rodiny s odborníky s cílem vytvoření společného plánu rodiny Ať už se rodina původně obrátila sama na pracovníky IQ Roma servisu nebo jí byla doporučena služba Programu pro rodiny ze strany pracovníka OSPOD, je vhodné, aby k nastavení spolupráce s rodinou došlo na půdě OSPOD, který by měl být hlavním case managerem (koordinátorem služeb) v práci s ohroženými dětmi. Ve spolupráci s rodinou a odborníky v oblasti péče o děti je společně domlouván: > > Plán rodiny > > Dohoda o spolupráci mezi odborníky Organizace IQ Roma servis s klientem uzavře rovněž tzv. Smlouvu o poskytování sociální služby (vč. souhlasu se zpracováním osobních údajů), která je jednou z povinností dle Standardů kvality sociálních služeb. Dohoda o spolupráci mezi odborníky slouží spolupracujícím odborníkům k ujasnění, jakým způsobem a za jakých podmínek budou spolupracovat na plánu rodiny. Zpravidla popisuje, v jaké podobě budou moci odborníci sdílet informace o rodině jaké informace budou sdíleny (změny v situaci rodiny, posuny rodiny apod). jakou formou (telefonicky, písemné zprávy, společná setkání, případové konference), jak často (týdně, 1x za 14 dní, měsíčně, půlročně apod.), jakými směry bude komunikace probíhat a kdo bude za co odpovědný. V dohodě je rovněž vhodné uvést základní principy (pravidla spolupráce), postupy v případě vzájemného nedorozumění, podmínky pro přerušení či ukončení spolupráce. Pro zefektivnění spolupráce, která by měla mít přímý dopad na zlepšení situace rodiny, je užitečné se domluvit na systému vyhodnocování kvality samotné spolupráce. > > Společné vytvoření plánu pro rodinu Pro profesionální práci s rodinou a koordinaci odborníků kolem klienta je třeba jasné dohody, která blíže vyjasňuje, na čem, kdo, jak a do kdy bude společně pracovat. Dobrý plán rodiny a odborníků je prevencí před případným nedorozuměním ( to mi nikdo neřekl ) a rozhodování na základě subjektivních, nepodložených skutečností. Obsahuje jasná kritéria, na základě kterých pak lze říci, v čem byla spolupráce konkrétně úspěšná a v čem nikoliv. Představuje též pro rodinu i odborníky motivační nástroj (sledujeme úspěchy a posuny rodiny při naplňování dílčích cílů). 7 Plán rodiny vychází z kritérií Standardů kvality sociálně -právní ochrany a měl by být vždy v souladu s Individuálním plánem ochrany dítěte pracovníka sociálně -právní ochrany dětí (IPOD). Jak poznáme, že je plán rodiny dobře formulovaný? > > Je pro všechny srozumitelný a transparentní > > Je konkrétní (kdo, co přesně udělá, do kdy, čeho chceme přesně dosáhnout) > > Je reálný a pro všechny přijatelný (s ohledem na možnosti rodiny i odborníků) > > Flexibilně reagující na aktuální situaci rodiny > > Je sdílený s rodinou a odborníky > > > > Je vyhodnotitelný (objektivně měřitelný) > > Obsahuje plán B (vyjasněno, co se stane, když se původní plán nenaplní, další alternativy) > Je časově ohraničený (na úrovni kroků, cílů spolupráce, celkové délky dojednané spolupráce) > Pozitivně formulovaný (ne pouze co rodina má přestat dělat, ale co má začít dělat místo toho)

8 Obsah plánu rodiny: 1. popis nepříznivé sociální situace (příčiny a důvody zahájení SPO, podpory rodiny) 2. cíle spolupráce (očekávání všech zúčastněných, společně dojednané cíle) a důsledky pro rodinu v případě jeho naplnění (př. podání návrhu na zrušení ústavní výchovy apod.) 3. kroky vedoucí k dosažení cílů (používané prostředky a metody, určení odpovědností) 4. postup spolupráce s dalšími odborníky (vzájemné sdílení informací, vyhodnocování) 5. časový plán (kdy se jaké kroky uskuteční, do kdy potrvá spolupráce) 6. způsob vyhodnocování plánu rodiny (revize) a ověřování plnění kroků 7. plán B (stanovení dalších kroků v případě neplnění původního plánu) 8. způsob koordinace, sdílení informací mezi odborníky Některé z příkladů špatného nastavení plánu rodiny 8 Cíle spolupráce jsou příliš obecně dojednané V praxi pracovníků Programu pro rodinu se potvrdilo, jak důležité je dojednání co nejvíce konkrétních (tzv. smart) cílů spolupráce. Předpokladem definování měřitelných cílů spolupráce s rodinou je nastavení jasných kritérií úspěšnosti neboli přesný popis cílového stavu, který chceme s rodinou dosáhnout. Pomůckou pro pracovníky může být položení si otázky Jak konkrétně poznáme, že cíl spolupráce byl naplněn?. Příliš obecně definované cíle typu zlepšení péče o dítě vedou mnohdy k situaci, kdy každý ze zúčastněných (rodina i jednotliví odborníci) mají různé představy o tom, co znamená dobrá péče o děti a lze jen obtížně dospět ke konsenzu, zda byl již původně stanovený cíl naplněn či nikoliv. Rodina pak může mít oprávněný pocit, že udělala již vše proto, aby získala dítě do své péče (plnila všechny kroky dle dohody) a nesouhlas jednoho z odborníků přijme kriticky. Velmi rychle tak odborníci ztratí důvěru původně motivované rodiny a jen obtížně ji znovu získají. Nezahrneme do plánu rodiny plán B nebo ho nevyužijeme, i když máme pro to důvody Dalším rizikem ve spolupráci s rodinou v péči OSPOD a odborníky je absence plánu B. Pokud rodině nebylo jasně řečeno, co bude další postup odborníků (OSPOD, školy, IQRS apod.) při neplnění společně dojednaných kroků, rodina si nemusí plně uvědomovat závažnost situace v případě neplnění původního plánu. Posléze pak bývá velmi negativně překvapena a direktivní krok plánu B (např. zvýšení frekvence návštěv v rodině, podání návrhu podání předběžného opatření atd.) vnímá ukřivděně. Negativní dopad na motivaci a aktivizaci rodiny má stejně tak stálé pokračování v původním plánu rodiny i přesto, že rodina dojednané kroky neplní (tzn. nepřikročí se k plánu B, i když je to legitimní a původně transparentně s rodinou dojednané). Rodina tak získá zkušenost, že to, čím například byla původně v podstatě strašena ( pokud nezačne Vaše dítě pravidelně chodit do školy, obereme Vám děti ), zas tak moc nehoří a ona nemá důvod vyvinout větší aktivitu. 2. Realizace plánu > > Revize plánu (vyhodnocování spolupráce) Zahrnuje průběžné aktualizace cílů spolupráce, dílčích kroků, termínů dle aktuálního vývoje situace v rodině, zapojování dalších odborníků, vyhodnocování úspěšně i neúspěšně naplněných kroků a cílů spolupráce. Probíhá jak individuálně v kontaktu s rodinou, tak v rámci sdílení informací mezi odborníky či společně s rodinou a odborníky na případových konferencích (více níže).

9 > > Vzájemné sdílení informací mezi odborníky (probíhá dle dohody o spolupráci) Probíhá dle dohody o spolupráci mezi odborníky, forma a frekvence sdílení informací se přizpůsobuje momentálním potřebám (plněné kroky, úspěchy rodiny, krizové situace), situaci v rodině, míře samostatnosti rodiny (zpočátku zpravidla častější sdílení informací, při samostatnějším fungování rodiny lze již sdílet informace po delších časových úsecích, formou případových konferencí 1 x za 6 měsíců apod.). > > Ukončení spolupráce K ukončení spolupráce dochází při naplnění společně dojednaných cílů, pokud nejsou nastaveny nové. Rovněž v případě nesouhlasu rodiny se spoluprací s poskytovanou službou, porušení pravidel spolupráce ze strany rodiny či odborníků. 9 Případové konference - efektivní metoda case managementu Případová konference je plánované a koordinované společné setkání klienta, jeho rodiny a všech, kteří pro ně představují, nebo mohou představovat, podpůrnou síť. Cílem setkání je výměna informací, zhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, hledání optimálního řešení a plánování společného postupu, který povede k naplňování potřeb dítěte. Výstupem je individuální plán péče. (Manuál k případovým konferencím, Praha: MPSV, 2011, str. 9) Jak může být PK užitečná pro klienta, jeho rodinu i odborníky? > > zodpovědně vyhodnocujeme spolupráci (průběžné sledování vývoje situace z více hledisek) > > nalézáme více variant řešení, nové pohledy a nápady, jak situaci rodiny řešit (víc hlav, víc ví) > > nabízí prostor pro porozumění a společnou řeč (vyjasní se mnohá nepochopení, konflikty) > > jdeme za stejnými cíli, ladíme spolupráci (vs. protichůdné požadavky na klienta, rodinu) > > zplnomocňujeme klienta a jeho rodinu (klient spolurozhoduje, navrhuje, vyjadřuje se ) > > reagujeme na reálné potřeby a možnosti (klienta, rodiny, odborníků) > > posilujeme důvěru klienta v instituce (transparentní sdílení informací, partnerský přístup) > > snižujeme riziko ohrožení klienta > > nejsme v tom sami (rozdělení odpovědností, zapojení více zdrojů podpory) > > úspora času (vs. sdílení informací mezi rodinou a jednotlivými odborníky zvlášť) > > zodpovědně rozhodujeme v obtížných otázkách sociálně právní ochrany dětí

10 Kdy je vhodné uvažovat o realizaci případové konference? > > když je potřeba vyhodnotit situaci dítěte a získat informace z různých úhlů pohledu > > když je třeba zkoordinovat péči, sladit spolupráci v okolí dítěte, zapojit dalšího odborníka > > když je nutné přijmout zásadní rozhodnutí v životě dítěte (při posouzení návrhu na předběžné opatření, odebrání dítěte z rodiny, svěření dítěte zpět do péče rodičů apod.) > > když se zásadně změní prostředí dítěte > > při výraznějších problémech (výchovné problémy dětí, selhávání péče ze strany rodičů), v komplikovaných případech, u rodiny, která se jeví jako nespolupracující Svolavatel případové konference je iniciátorem případové konference (zpravidla klíčový pracovník rodiny či pracovník OSPOD) Co si představit pod organizací případové konference? > > zajištění neutrálního (do případu emočně nezaangažovaného) facilitátora, zajištění zapisovatele > > definování reálného a pro všechny účastníky přijatelného cíle případové konference > > dojednání místa a termínu s účastníky, pozvání všech účastníků na případovou konferenci > > navržení dostatečně podpůrné sítě pro rodinu na PK > > příprava rodiny na případovou konferenci, seznámení ostatních účastníků se smyslem PK > > zajištění podkladů, vhodných prostor a vybavení pro případovou konferenci Co si představit pod facilitací případové konference? 10 > > facilitátor povede účastníky k předem definovanému cíli PK, k jasnému a srozumitelnému výstupu (akčnímu plánu) > > facilitátor vytváří bezpečnou a otevřenou atmosféru pro všechny účastníky v průběhu celé PK > > dle dohody s organizátorem zpracuje zápis z případové konference Nejčastější chyby či rizikové situace při organizování a realizaci případových konferencí: > > nerealistická a příliš ambiciózní očekávání účastníků PK > > neúčast rodiny na PK (vyjma situací, kdy přítomnost rodiny dítěte může být pro ni ohrožující) > > nesrozumitelné (příliš odborné) používání jazyka pro rodinu > > absence podpůrné sítě (osob) pro klienta na PK (převaha pouze kontrolně zaměřených služeb) > > zorganizování PK pouze za účelem přesvědčit klienta či ho pranýřovat > > zorganizování PK pouze za účelem splnění podmínky pořádat PK (na základě nařízení shora), používání realizované PK pouze jako alibi > > s vytvořeným akčním plánem se po případové konferenci dále nepracuje, chybí koordinace > > PK vede facilitátor, který není neutrální, je emočně již zaangažovaný do případu

11 Koho kontaktovat v případě zájmu o spolupráci IQ Roma servis, o. s. Vranovská Brno Mgr. Markéta Klečková (pracovnice pro case management, metodička organizace) Tel.: e mail: Veronika Vaňková (zástupkyně ředitelky pro klientské programy) Tel: e mail: 11 Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu Vzájemně bez předsudků (reg. č. : JUST/2012/PROG/AG/AD/3733), který je podpořen programem Evropského společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu PROGRESS ( ). Tento program řídí Evropská komise. Jeho účelem je finančně podporovat plnění cílů Evropské unie v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí a rovných příležitostí a tím přispívá k dosažení cílů Strategie Evropy 2020 v těchto oblastech. Tento sedmiletý program je zacílen na všechny zúčastněné strany, které mohou pomoci při vytváření vhodných a účinných právních předpisů a politik v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí v celé EU-27, ESVO/EHP a v kandidátských zemích pro členství v EU a v zemích usilujících o status kandidátské země. Více informací naleznete na stránce: Projekt je spolufinancován Ministerstvem práce a sociálních věci České republiky a Velvyslanectvím Spojených států Amerických v Praze. Informace obsažené v tomto dokumentu nemusí nezbytně reflektovat stanovisko a názory Evropské komise.

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí.

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Position paper Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Východiska současné situace 2 Dlouhodobě se odborníci v oblasti pedagogiky a sociálního začleňování zabývají rolí vzdělávání v řešení sociálního

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Position paper. Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace.

Position paper. Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace. Position paper Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace. Vzdělávací program Gendalos 2 Během roku 2013 se nám podařilo podpořit 56 studentů v jejich cestě za dobrým vzděláním. V roce 2011 se

Více

Position paper. Financování a udržitelnost poskytování sociánlích služeb.

Position paper. Financování a udržitelnost poskytování sociánlích služeb. Position paper Financování a udržitelnost poskytování sociánlích služeb. Úvod IQ Roma servis, o. s. patří k nejprestižnějším neziskovým organizacím a předním odborníkům na téma sociálního začleňování v

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Na jedné lodi aneb jak uspořádat případovou konferenci v oblasti péče o ohrožené dítě

Na jedné lodi aneb jak uspořádat případovou konferenci v oblasti péče o ohrožené dítě Na jedné lodi aneb jak uspořádat případovou konferenci v oblasti péče o ohrožené dítě Rozum a Cit Mgr. Jolana Prušková a Mgr. Lucie Salačová 31. 10. 2014 Rozum a Cit, z.s. 1 Případová konference Je plánované

Více

Position paper. Prevence ztráty bydlení v důsledku dluhů na nájemném - Druhá šance.

Position paper. Prevence ztráty bydlení v důsledku dluhů na nájemném - Druhá šance. Position paper Prevence ztráty bydlení v důsledku dluhů na nájemném - Druhá šance. Úvod 2 Ztráta bydlení v důsledku dluhů na nájemném je dlouhodobě opomíjeným faktorem bytové a sociální politiky v České

Více

Zkušenosti s PPPD z pohledu doprovázející služby pro pěstounskou rodinu na přechodnou dobu. Amalthea o.s. Ria Černá

Zkušenosti s PPPD z pohledu doprovázející služby pro pěstounskou rodinu na přechodnou dobu. Amalthea o.s. Ria Černá Zkušenosti s PPPD z pohledu doprovázející služby pro pěstounskou rodinu na přechodnou dobu Amalthea o.s. Ria Černá Co je doprovázení - terénní sociální pracovník v rodině dle potřeb členů rodiny - úkoly

Více

WORKSHOP. Sociální práce s rodinou s dětmi Možnosti nastavení efektivní spolupráce pracovníků OSPOD a sociálních služeb

WORKSHOP. Sociální práce s rodinou s dětmi Možnosti nastavení efektivní spolupráce pracovníků OSPOD a sociálních služeb WORKSHOP Sociální práce s rodinou s dětmi Možnosti nastavení efektivní spolupráce pracovníků OSPOD a sociálních služeb HLAVNÍ VÝSTUPY práce ve skupinách 31. 10. 2013 DK Akord - Ostrava Pracovní skupiny:

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr !!!! Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr 1. Poskytovatel sociálních služeb Pro zdraví 21 z.ú. Havlíčkova 8 26601 Beroun - Město IČ:22844660 2.

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Karlovy Vary, 8. říjen 2012 PhDr. Miloslav Macela ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí Reforma systému

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Případové konference možnost spolupráce nebo ohrožení nezávislosti?

Případové konference možnost spolupráce nebo ohrožení nezávislosti? Případové konference možnost spolupráce nebo ohrožení nezávislosti? Rozum a Cit Mgr. Jaroslava Máliková 26.6.2012 Občanské sdružení Rozum a Cit 1 Metodické doporučení navazuje na novelu zákona č. 359/1999

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

RODINNÁ KONFERENCE: když se sejde rodinná rada

RODINNÁ KONFERENCE: když se sejde rodinná rada RODINNÁ KONFERENCE: když se sejde rodinná rada Gabriela Pavlíková Praha, 28. 11. 2016 CO JE TO RODINNÁ KONFERENCE =rodinná rada, rodinné setkání Rodina je odborníkem na svůj život, je na čase ji přizvat.

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Možnosti využití případové konference v následné péči. Doc.PhDr. Oldřich Matoušek PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.

Možnosti využití případové konference v následné péči. Doc.PhDr. Oldřich Matoušek PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. Možnosti využití případové konference v následné péči Doc.PhDr. Oldřich Matoušek PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. Důvody proč plánovat následnou péči Osobní kontakt zainteresovaných Rychlá koordinace Vyšší

Více

Case management. Potřebují titíž lidé využívat více služeb najednou?

Case management. Potřebují titíž lidé využívat více služeb najednou? Case management Máte důvodné obavy, že sociální služby a další aktivity nejsou ve vaší obci/městě poskytovány jednotlivým klientům koordinovaně, dochází k jejich zdvojování, překrývají se služby různých

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

Její možnosti a limity

Její možnosti a limity Její možnosti a limity Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí zákon vymezuje okruh dětí, které zvláště potřebují ochranu. Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, část druhá rodinné právo.

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Síťování v praxi sociálních pracovníků

Síťování v praxi sociálních pracovníků Prezentaci pro IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti zpracovala Bc. Tereza Komárková Síťování v praxi sociálních pracovníků program školení dopolední blok IP MPSV

Více

19. Výchovná komise. Anotace. Praxe. Téma: spolupráce s rodiči

19. Výchovná komise. Anotace. Praxe. Téma: spolupráce s rodiči 19. Výchovná komise Téma: spolupráce s rodiči Anotace Co je vlastně účelem výchovné komise: podpořit žáka, podpořit jeho rodiče, vyvodit sankce, potrestat nevhodné chování, nebo zastrašit? Již název výchovná

Více

Bezpečná supervize Lucie Myšková, Ph.D. Mgr. Pavel Dosoudil

Bezpečná supervize Lucie Myšková, Ph.D. Mgr. Pavel Dosoudil XI. ročník konference PPRCH (Ne)bezpečná škola! A pro koho? 18. 19.11.2014 Bezpečná supervize Lucie Myšková, Ph.D. Mgr. Pavel Dosoudil Supervize ve školství Statistiky nekompletní Odlišnosti mezi školou

Více

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt evropské unie z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost s názvem

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji Zlín, 14. 5. 2009 Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Osnova: 1. Právní zakotvení inspekcí 2. Provedené inspekce v ZK v roce

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Odborné praktické. lní situace, výzvy a problémy Mgr. Věra Malík Holasová, Ph.D.

Odborné praktické. lní situace, výzvy a problémy Mgr. Věra Malík Holasová, Ph.D. Odborné praktické vzdělávání aktuáln lní situace, výzvy a problémy 23.10.2013 Mgr. Věra Malík Holasová, Ph.D. Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií, Katedra sociální práce I. Úvod (význam

Více

Konference na téma Databázové systémy používané v sociálních službách

Konference na téma Databázové systémy používané v sociálních službách Konference na téma Databázové systémy používané v sociálních službách Praha 26.3.2009 Cílem setkání bylo otevřít téma používání databázových systémů v sociálních službách, zejména s ohledem na snahu o

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Odbor rodiny a ochrany práv dětí Proces změn aktuální informace Změna systému práce orgánů sociálně-právní ochrany a soudů Vytváření sítě

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

N á v r h. Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči. Příloha Status klienta dlouhodobé péče

N á v r h. Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči. Příloha Status klienta dlouhodobé péče N á v r h Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči Příloha Status klienta dlouhodobé péče Vymezení dlouhodobé péče a jejích klientů Dlouhodobá péče je spektrem kombinovaných zdravotních

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Sólo rodiče v ČR. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Eliška Kodyšová

Sólo rodiče v ČR. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Eliška Kodyšová Sólo rodiče v ČR APERIO Společnost pro zdravé rodičovství 13. ledna 2014 Eliška Kodyšová proč sólo rodiče? pečující osoba živitel/kai sám SÓLO RODIČ proč sólo rodiče? ÚPLNÁ RODINA RODINA NEúplná SÓLO rodina

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky

Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky POSPOLU pilotáž Registrační číslo projektu: CZ.1.07/4.1.00/33.0015 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p. o. Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky Zpracoval: Ing. Pavel

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 8. DISPOZICE PROJEKTU, MANAŽER PROJEKTU, ČLENOVÉ PROJEKTOVÉHO TÝMU, PLÁNOVACÍ PROCES Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí 2015/59778-311 Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí Dotaz: (ze dne 7. 10. 2015) Věc: Žádost podle zákona 106/1999 Sb. Norské fondy a sociálně právní ochrana dětí Žádám podle

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Předávání informací Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ11 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014,

Více

Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: WORKSHOP Příprava mladého člověka na budoucí samostatný život

Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: WORKSHOP Příprava mladého člověka na budoucí samostatný život Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: WORKSHOP Příprava mladého člověka na budoucí samostatný život 18. 9. 2014 DK Akord - Ostrava Zaměření pracovních skupin Pracovní skupina č.

Více

RODINNÉ KONFERENCE jako nástroj efektivní pomoci. Pardubice 2.12.2013

RODINNÉ KONFERENCE jako nástroj efektivní pomoci. Pardubice 2.12.2013 RODINNÉ KONFERENCE jako nástroj efektivní pomoci Pardubice 2.12.2013 Posláním o.s. Amalthea je podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb dítěte prostřednictvím poskytování sociálních

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Školní preventivní strategie

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Školní preventivní strategie 2016-2020 Dne 30. 9. 2016 vypracoval Mgr. Jiří Daněk, školní metodik prevence Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 Školní

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: OP Vzdělávání pro

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Case management v práci s rodinou: Jan Milota

Case management v práci s rodinou: Jan Milota Case management v práci s rodinou: Jan Milota Program pro rodiny Cílová skupina rodina, rodiče, ohrožené děti Cíle inkluzivní vzdělávání (předškolní příprava), podpora rodičovských kompetencí, zachování

Více

Hodnocení monitorovacích informačních systémů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Hodnocení monitorovacích informačních systémů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Hodnocení monitorovacích informačních systémů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Datum zveřejnění: 3.6.2009 ~ 1 ~ Hodnocení monitorovacích informačních systémů Regionálního operačního

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Tisková zpráva ze dne 19. ledna 2009 Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Vláda na svém zasedání dne 19. ledna 2009 schválila Návrh opatření k transformaci a sjednocení systému péče o

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA

TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA TRÉNINKOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA V KONTEXTU KOMPLEXNÍ REHABILITACE ANEB JAK JSME SE TO UČILI Jan König Jan.Konig@ergoaktiv.cz Alice Dubnová Alice.Dubnova@ergoaktiv.cz OBSAH Co jsou ta tréninková místa Proč je

Více

Poradenská role školy

Poradenská role školy Projekt: AUTOEVALUACE V LIBERECKÉM KRAJI Reg. č. CZ.1.07/1.1.22/02.0024 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Poradenská role školy Zpráva z evaluačního

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. Veřejný závazek

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. Veřejný závazek POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ Název zařízení Centrum motivace a stimulace Veřejný závazek Poslání služby Centra motivace a stimulace IQ Roma servisu:

Více

Informace o žadateli Název neziskové organizace (použijte prosím název registrovaný v Rejstříku NNO):

Informace o žadateli Název neziskové organizace (použijte prosím název registrovaný v Rejstříku NNO): Základní informace o grantu Tento grantový program podpoří cca 10 neziskových organizací, mezi něž bude rozděleno až 500 000 Kč. Každá organizace může žádat o grant až do výše 50 000 Kč. Grant je určen

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1. CÍLE A ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1. CÍLE A ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Dětský domov a Školní jídelna v Novém Strašecí Okružní 647, 271 01 Nové Strašecí příspěvková organizace Středočeského kraje 313 572 136, 313 574 181 reditel@strasidylko.cz www.strasidylko.cz Sociálně aktivizační

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 711 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 711 ze dne č.j.: 793/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 711 ze dne 28.11.2012 Schválení Jednacího a organizačního řádu pracovních skupin a Řídící skupiny komunitního plánování

Více

Prostupné zaměstnávání Shrnutí výstupů pilotního ověřování programu v Olomouckém kraji. Břetislav Fiala

Prostupné zaměstnávání Shrnutí výstupů pilotního ověřování programu v Olomouckém kraji. Břetislav Fiala Prostupné zaměstnávání Shrnutí výstupů pilotního ověřování programu v Olomouckém kraji Břetislav Fiala Program prostupného zaměstnávání Základní charakteristika Pro koho je určen Jak probíhají jednotlivé

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Systémový přístup pro ukončování bezdomovectví. Štěpán Ripka, Ph. D. Platforma pro sociální bydlení

Systémový přístup pro ukončování bezdomovectví. Štěpán Ripka, Ph. D. Platforma pro sociální bydlení Systémový přístup pro ukončování bezdomovectví Štěpán Ripka, Ph. D. Platforma pro sociální bydlení Konceptuální vymezení Bydlení Romů Neplatičství Holobyty Ubytovny Sociální bydlení Bezdomovectví Obecní

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ Co je Akční plán zlepšování PZM a MA 21? Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování

Více

Sociální bydlení metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend.

Sociální bydlení metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend. Smlouva o spolupráci při realizaci projektu přímého přidělení Sociální bydlení metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na

Více

Bezpečná supervize Lucie Myšková, Pavel Dosoudil

Bezpečná supervize Lucie Myšková, Pavel Dosoudil Bezpečná supervize Lucie Myšková, Pavel Dosoudil Supervize ve školství Statistiky nekompletní Odlišnosti mezi školou a školským zařízením pro výkon úv, ov Celkové informace pouze v oblasti institucionální

Více

STANDARD č. 9 Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte

STANDARD č. 9 Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte STANDARD č. 9 Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte 1. Jednání s klientem Při jednání s klientem pracovník sociálně-právní ochrany vychází z Etického kodexu sociálního pracovníka: respektuje

Více

INKLUZE VE ŽLUTICÍCH

INKLUZE VE ŽLUTICÍCH INKLUZE VE ŽLUTICÍCH Registrační číslo CZ.1.07/1.2.00/47.0018 Mgr. Bc. Václav Slavík, starosta Miroslava Eliášová, manažer projektu Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Pardubice, 25. října 2012 PhDr. Miloslav Macela ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí Reforma systému

Více

SMĚRNICE VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU

SMĚRNICE VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU SMĚRNICE VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU I. Úvod 1) Směrnice je určena pro sociální službu terénní program, kterou

Více

Inovativní metoda pro udržení vztahů mezi rodinami a dětmi v ústavní nebo pěstounské péči v Evropě. Leonardo Přenos inovací (říjen 2011 září 2013)

Inovativní metoda pro udržení vztahů mezi rodinami a dětmi v ústavní nebo pěstounské péči v Evropě. Leonardo Přenos inovací (říjen 2011 září 2013) Inovativní metoda pro udržení vztahů mezi rodinami a dětmi v ústavní nebo pěstounské péči v Evropě Leonardo Přenos inovací (říjen 2011 září 2013) Od roku 2005 prosazuje Evropská komise zachování vazeb

Více

Výstupy práce ve skupinách - možnosti systému minitendrů v roce 2015 Praha, PARDUBICKÝ KRAJ, KARLOVARSKÝ KRAJ

Výstupy práce ve skupinách - možnosti systému minitendrů v roce 2015 Praha, PARDUBICKÝ KRAJ, KARLOVARSKÝ KRAJ IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Výstupy práce ve skupinách - možnosti systému minitendrů v roce 2015 Praha, 2. 4. 2015 PARDUBICKÝ KRAJ, KARLOVARSKÝ KRAJ

Více

Komunitní sociální práce. Sociální práce v boji proti sociálnímu vyloučení

Komunitní sociální práce. Sociální práce v boji proti sociálnímu vyloučení Komunitní sociální práce Sociální práce v boji proti sociálnímu vyloučení Úvodní charakteristika Komunitní sociální práce je jednou z hlavních metod sociální práce (vedle individuální a skupinové sociální

Více

Position paper. Komplexní podpora v oblasti zaměstnanosti u sociálně znevýhodněných obyvatel.

Position paper. Komplexní podpora v oblasti zaměstnanosti u sociálně znevýhodněných obyvatel. Position paper Komplexní podpora v oblasti zaměstnanosti u sociálně znevýhodněných obyvatel. Východiska, současná situace Jednu z hlavních charakteristik sociálního vyloučení v České republice představuje

Více

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 3. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 3. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Realizátor: Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o Projekt: Škola jako úřad reg. č. CZ.1.07/1.3.49/02.0015 ŠKOLA JAKO ÚŘAD 3. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND OBSAH: 1. Poslání a cíle občanského sdružení Instand... 2 2. Přehled projektů v roce 2005... 3 2.1 Projekty probíhající v roce 2005... 3 2.2 Připravované

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Hodnocení spokojenosti zaměstnanců ZPRÁVA ZA ROK 2013 z k r á c e n é v y d á n í v e ř e j n o s t Dotazník hodnocení spokojenosti ze strany zaměstnanců nastavuje

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola, Most, Václava Talicha1855, příspěvková organizace Vypracovala: Schválila: POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ 2015 /2065 Pedagogická rada projednala dne: 28.8.2015 Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023

Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023 Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023 Verze březen 2015 1 STRUČNÝ SOUHRN MS Pakt je strategickou komunikační platformou

Více

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál spolufinancováno Městem Bruntál a Moravskoslezským krajem

Více