TECHNICKÁ ZPRÁVA Všeobecné údaje Připojení RS Elektroinstalace. Stupeň důležitosti dodávky el.energie :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1.00 Všeobecné údaje. 2.00 Připojení RS. 3.00 Elektroinstalace. Stupeň důležitosti dodávky el.energie :"

Transkript

1 technická zpráva strana 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Regulační stanice RS m 3 /hod Betonový skelet, elektroohřev Elektročást typový projekt Proudová soustava : 3 NPE ~ 50Hz 230/400V/TN-S ČSN čl Instalovaný příkon : Pi = 6,2 kw ß = 1 Pp = 6,2 kw Ochrana : základní - samočinným odpojením od zdroje ČSN čl zvýšená - proudovým chráničem ČSN čl doplňujícím pospojováním ČSN čl Prostředí : (klasifikace nebezpečných prostorů - ČSN čl.3.3.) - regulační stanice Z2 - prostor kolem výfukové roury koule o průměru 20 cm Z2 - místnost rozvaděčů BNV - venkovní prostor BNV Stupeň důležitosti dodávky el.energie : 1.00 Všeobecné údaje Projektová dokumentace je vyhotovena jako příklad řešení elektročásti shora uvedené regulační stanice plynu. Zařízení navržená v projektové dokumentaci mohou být použita i od jiných výrobců pokud mají stejné nebo podobné parametry jako zařízení navržená Připojení RS Připojení regulační stanice bude z připojovacího elektroměrového rozvaděče Re osazeného v oplocení regulační stanice. Pro napojení bude využit kabel WL1 CYKY 5Cx6 mm 2. Kabel bude veden v zemi k regulační stanici, kde bude zapojen do rozvaděče regulační stanice RRS. Pokud dojde v trase ke křížení s plynovodem bude kabel uložen do plastové chráničky s minimálním přesahem 2m na každou stranu potrubí Elektroinstalace Návrh elektroinstalace vychází ze zpracovaného návrhu stavebních úprav objektu. Pro stanovení výchozích parametrů byla vzata do úvahy výkonová rozvaha pro osvětlení jednotlivých prostor a potřeba el.energie pro zařízení technologie t.j. především topné těleso pro předehřev plynu. Při návrhu osvětlení bylo postupováno dle ČSN umělé osvětlení vnitřních prostorů. Instalace v objektu bude provedena vodiči CYKY, CSSS a CMFM uloženými na povrchu v pancéřových trubkách. Trasa od rozvaděče do místnosti regulační stanice bude provedena plastovým korýtkem 120/40 mm.v prostoru RS jsou kabely uloženy v pancéřových trubkách. Způsobu uložení vodičů bude odpovídat také použití instalačních přístrojů.

2 technická zpráva strana 2 Elektroinstalace regulační stanice zahrnuje napojení zářivkového svítidla pro osvětlení prostoru objektu. Pro osvětlení místnosti regulační stanice bude použito nevýbušné zářivkové svítidlo typu 2136.ZII.EMP/VS/2x36W výrobce ELEKTRO LUMEN s.r.o. Hranice. Aby bylo zabráněno případnému vzniku statické elektřiny na plastovém svítidle, bude toto označeno tabulkou "Čistit pouze vlhkými utěrkami z přírodního nebo antistatického materiálu!! ". Neotvírat pod napětím!!! Při návrhu osvětlení bylo postupováno dle ČSN umělé osvětlení vnitřních prostorů. Ovládání veškerého osvětlení v regulační stanici je spinačem instalovaným v místnosti rozvaděčů. Je použit jeden jednopólový spinač č.1, který spíná osvětlení v místnosti s kotlem a dvoupólový spinač, který spíná osvětlení v regulační stanici (střední i krajní vodič).v rozvaděči je instalována zásuvka 230V ovládaná spinačem. Ochrana zásuvky je provedena proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30 ma. Elektroinstalace regulační stanice zahrnuje osvětlení, napojení předehřivače a termostatu udržujícího provozní teplotu plynu. V samostatné dokumentaci je zpracován elektronický záznam dat. Pro regulační stanici je použit typový plastový rozvaděč firmy TECHKO Brno, typ RSS 01P S1Z. Rozvaděč slouží pro napájení elektrického předehřivače plynu pro provozní a záložní řadu. Teplota je snímána dvojitým odporovým čidlem.v rozvaděči jsou připojeny dva koncové spinače bezpečnostních uzávěrů, vypínací termostat a tepelná pojistka předehřivače. Koncové spinače jsou do instalace zapojeny přes nevýbušnou krabici GENERI. Přes spinač je ovládána zásuvka pro případné napojení pro pájení nebo pro možnost použití ručního elektrického nářadí. Rozvaděč umožňuje jak ruční tak i automatický provoz. Dojde-li k selhání termostatu a teplota na předehřivači dále stoupá, nastane přetavení příslušné tavné pojistky a tím k odpojení předehřivače. Přetavení je signalizováno světelným návěštím. V případě, že dojde k uzavření bezpečnostního uzávěru při provozu záložní řady (koncové spinače SQ1, SQ2), relé v rozvaděči přeruší napájení všech technologických obvodů regulační stanice Rozváděče 4.01 Rozváděč Re Rozvaděčový pilíř je složen ze dvou plastových skříní a spodního koncovkového plastového podstavce. Skříně i podstavec jsou vyrobeny z materiálu LEXAN, který je tvarově i barevně stálý. Je samozhášecí, odolný proti kyselinám i zásadám a je stabilizovaný na UV záření. Koncovkový díl a skříně jsou navzájem sešroubovány a tvoří tak celý pilíř. Stěny a dveře skříní i kryty koncovkového prostoru jsou zpevněny svislými prolisy. Vrchní skříň má z přední strany dveře opatřené energetickým zámkem a prolisovaným výstražným trojúhelníkem s výstražným bleskem. Dveře skříně jsou jednokřídlové plastové zavěšené na dvou závěsech. Je možné je vyjmout pouze v odemčeném stavu. Otvor ve dveřích pro klíč je chráněn krytkou z plastu. Také zámek je z vnitřní strany dveří opatřen plastovým krytem. Spodní skříň je vybavena dveřmi zepředu i zezadu. Provedení dveří je stejné jako u skříně vrchní. Vnitřní konstrukce pro upevnění přístrojů je provedena z pokovené oceli. V horní skříni ( dále R1) je instalován hlavní jistič a elektroměr. Krycí deska je upravena na plombování. Spodní skříň ( dále R2) je rozdělena přepážkou na dva samostatné prostory. V přední plombovatelné části jsou osazeny svorky pro připojení přívodního kabelu a nožové pojistky. V zadní části, která je opět přístupná dveřmi jsou osazeny svorky pro připojení výstupního kabelu a 1.st. přepěťové ochrany s jejím spinačem. Tato část pilíře není plombovaná. Na zadní straně pilíře je osazen hlavní spinač regulační stanice

3 technická zpráva strana 3 Dodavatelem skříní je fy.madekop Vrbice. Skříně jsou vyrobeny v rozměrech : Podstavec má rozměry : šířka 480 mm šířka 480 mm výška 580 mm výška 600 mm hloubka 240 mm hloubka 240 mm Základní technické parametry typové označení rozváděče PP 1 rozměry šířka 480 mm výška 1760 mm hloubka 240 mm jmenovitý proud 20A jmenovité napětí 230/400V krytí IP 43 krytí při otevřených dveřích IP 20 rozvodná soustava : 3PEN AC 50Hz 230/400V/TN-C-S (ČSN ) ochrana : základní -samočinným odpojením od zdroje (ČSN l ) Přístrojová náplň skříň R1 : FA1 hlavní jistič 20A/B/3 KWh elektroměr skříň R2 : FU1 pojistky PN00 gl/gg 35A FV1-FV3 svodiče bleskového proudu B QM2 vypínač svodičů 40A zadní stěna QM1 hlavní vypínač RS - 40A Pokyny pro montáž Montáž rozvaděče je nutno provádět ve svislé poloze. Upevnění na betonový základ je možné provést pomocí hmoždinek a šroubů. POZOR!!! Minimální rozměr plochy základu pro upevnění pilíře 350 x 700 mm. Údržba zařízení Veškeré práce prováděné uvnitř rozvaděče je nutné provádět v beznapěťovém stavu. Jedenkrát za rok se provede celková revize rozvaděče, dotažení šroubových spojů, vyčištění vnitřního prostoru apod. Výměnu vadných pojistek je nutno provádět za pojistky stejné hodnoty. Typový rozvaděč je přístupný z obou stran Rozváděč RRS Pro regulační stanici je použit plastový rozvaděč RRS 01P S1Z firmy TECHKO Brno, který je osazen na stěně v místnosti rozvaděčů. Rozvaděč je složen ze dvou izolačních skříní. Slouží k napájení a ovládání elektrického zařízení vysokotlakých regulačních stanic vybavených elektroohřevem. Rozvaděč je vybaven hlavním pojistkovým odpínačem proudové hodnoty 16A a proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30 ma pro jištění zásuvky určené pro ruční elektrické nářadí. Zásuvka je vybavena spinačem. V rozváděči je instalován spinač pro ovládání osvětlení regulační stanice Hromosvody Objekt bude chráněn před atmosférickou elektřinou dvěma jímacími tyčemi, osazenými na hřebeni střechy stanice. Tyče budou našroubovány do otvorů po vyjmutí nosných ok.

4 technická zpráva strana 4 Kromě toho bude soustava doplněna jedním pomocným jímačem vytvořeným cca 300 cm vodiče FeZn 10 mm, který bude osazen na odfuku. Propojení bude provedeno vodičem FeZn 8 mm. Svody ze střechy budou provedeny také svodičem FeZn 8mm. Od zkušební svorky, osazené ve výši cca 1,8m nad zemí, bude svodové vedení pokračovat vodičem FeZn 10 mm do země k zemnímu okružnímu vedení, které je provedeno páskem FeZn 30/4mm. Svodové vedení bude od zkušební svorky chráněno ochranným úhelníkem. Veškeré střešní svorky budou chráněny před korozí barvou. Svorky zkušební musí zůstat bez nátěru. Svody budou přehledně označeny pořadovým číslem a symbolem napojení Ochranné pospojování Vodivé předměty a potrubí ve stanici budou pospojovány a zemněny spolu s hromosvody. Pospojovány budou i spodní příruby vstupního a výstupního potrubí, které budou propojeny přivařením se základním rámem. Spodní a vrchní příruba musí být spojena minimálně dvěma šrouby s vějířovými podložkami jak pod hlavou šroubu tak pod maticí. Obě ocelové desky, které jsou použity pro průchody kabelů a teplovodního potrubí budou pospojovány vodičem FeZn 8 mm, který bude přivařen k základnímu rámu stanice. K vodiči od desek bude potom vodičem CY 6 mm 2 připojeno ochranné pospojování obou kotlů. K základnímu rámu stanice budou opět vodičem FeZn 8 mm pospojovány zárubně obou vrat a vstupních dveří do místnosti s kotli. Vodičem CY 6 mm 2 budou připojeny k základnímu rámu také kovové rámy průvětrníků a všech dveří. Napojení ochranného pospojování regulační stanice na zemnicí soustavu bude přes zkušební svorky, pro něž budou použity svorky SZa. Svorky budou zapojeny dle výkresu a umístěny ve vzdálenosti minimálně 50 mm od stanice a ve výšce 300 mm nad zemí. Vývody budou přehledně označeny pořadovým číslem a symbolem napojení Uzemňovací soustava Uzemňovací soustava bude provedena zemnicím páskem FeZn 30/4 mm, který bude uložen v základech oplocení regulační stanice. Minimální hloubka jejího uložení je 40 cm. Všechny zemní spoje budou provedeny oboustrannými sváry délky 100 mm. Každý zemní spoj bude nejdříve natřen asfaltovým lakem, obalen jutou a pak zalit do asfaltového lože. Při křížení s plynovodním potrubím bude pásek uložen v ochranné trubce LPe průměru 100 mm a délky min. 2m na každou stranu potrubí. Hodnota zemního odporu uzemňovací soustavy nesmí přesáhnout 10. V případě, že naměřená hodnota zemního odporu v protilehlých rozích bude větší bude soustava doplněna systémem rovnostranného trojúhelníka.. Při křížení zemního vedení s jakýmkoliv podzemním vedením musí být zemnicí pásek veden pod kříženým vedením ve vzdálenosti minimálně 0,5m. Všechny svody budou při přechodu do země chráněny ve smyslu ČSN t.j. 200 mm nad zemí a 300 mm v zemi a přehledně označeny pořadovým číslem a symbolem napojení Obsluha a bezpečnost práce Návrh technického řešení je vypracován v souladu s platnými normami ČSN. Práce elektro v rozvaděčích a práce na elektrickém zařízením smí provádět pouze osoba s kvalifikací "znalá" přezkoušená ze základních elektrotechnických a bezpečnostních předpisů dle vyhlášky 50/1978 paragraf 6, skupina B. Dle TPG odstavec Práce nesmějí být prováděny osamoceným zaměstnancem. Na zařízení musí být prováděna pravidelná údržba a prohlídky dle platných norem a předpisů. Revize nutno provádět v intervalu dvou let. Osoby určené k obsluze el. zařízení musí být náležitě a prokazatelně proškoleny a obeznámeny s provozním zařízením a nebezpečím, jež může vzniknout při práci - ČSN

5 technická zpráva strana 5 Zařízení bude provozováno dle provozního řádu, který si zpracuje provozovatel. Pomůcky určené k obsluze provozu a zajištění bezpečnosti podle ČSN musí být zajištěny před uvedením zařízení do zkušebního provozu. Ochranné a pracovní pomůcky musí být udržovány provozuschopné a mimo použití vždy řádně uloženy na přístupných místech. Ochranné a pracovní pomůcky nejsou součástí dodávky el. zařízení. Provozovatel zhotoví pro objekt požární předpisy, s kterými seznámí příslušné pracovníky. V požárních předpisech bude určeno, které části el. zařízení a jak se budou při požáru vypínat. Předpokladem pro řádný a trvalý provoz el. zařízení je správná obsluha a údržba el. zařízení dle příslušných norem a pokynů výrobců. POZOR!! Po usazení regulační stanice na místo je nutné provést dotažení všech ucpávek a všech šroubových spojů v instalaci. Před uvedením zařízení do provozu provede dodavatel výchozí revizi dle ČSN Revizní technik musí mít oprávnění tř.b pro prostory s SNV Soupis vodičů číslo druh barva průřez Soupis vodičů svorka RRS 04P S1 N PE svork. spojuje od do WL1 CYKY 5C 5 x 6 U,V,W / / Xe Re RRS WL2 CYKY 3C 3 x 1,5 34 / / X RRS K0 WL2.1 CYKY 3C 3 x 1,5 - / / - K2 EL1 WL2.2 CYKY 3C 3 x 1,5 - / / - K2 EL2 WL2A CYKY 4A 4 x 1,5 - // - - K2 QM1 WL2B CYKY 2A 2 x 1, K2 QM2 WL3 CYKY 5C 5 x 4 27,28,29 - / X RRS EH1 WL4 CYKY 3C 3 x 1, / X RRS K2 WS1 CSSS 3B 3 x 1,5 65,66 - / K1 RRS ST1 WS2 CSSS 3B 3 x 1,5 66,67 - / K1 RRS FUT1 WS3 CMFM 4D 5 x 1 45,46,47,48 - / X RRS BT1 WS4 CYKY 3B 3 x 1,5 63,65 - / X RRS K1 WS4.1 CYKY 3B 3 x 1,5 1,2 - / X1 K1 SQ1 WS4.2 CYKY 3B 3 x 1,5 3,4 - / X1 K1 SQ2

6 technická zpráva strana Práce prováděné v místě osazení RS Po osazení regulační stanice v místě jejího použití provede oprávněná organizace následující práce : 1. šrouby na vstupní a výstupní přírubě plynového potrubí doplnit vějířovými podložkami 2. spojit komínek odfukového potrubí plynu s uzemňovací soustavou 3. provést spojení vstupního a výstupního potrubí s uzemňovací soustavou provařením se základním rámem 4. provést montáž nadzemní části hromosvodů po SZ dle projektové dokumentace 5. provést montáž uzemnění dle projektové dokumentace 6. seřídit předehřev plynu a po vpuštění plynu provést funkční zkoušku 7. připojení rozváděče regulační stanice RRS z rozváděče Re 8. přechodový odpor všech armatur musí být menší než 0,1 Ω 9. zajistit napojení na rozvodnou síť NN Poznámka : pro práce 1 až 8 je nutné, aby prováděcí firma měla oprávněn pro práce v prostorech s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par Podmínky pro provedení výchozí revize Pro provedení výchozí revize je nutné doložit oprávnění dodavatelské firmy elektročásti a splnit následující podmínky : 1. montáž a revize uzemnění, napojení hromosvodů a ochranného pospojování oprávnění "B" 2. montáž a revize přípojky NN po Re oprávnění "A" 3. připojení z Re do RRS oprávnění "B" Závěr Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s uvedenými platnými předpisy a normami ČSN. NV č.17, 18,23,24/2003 Sb. NV č. 405, 406/2004 Sb. NV Č. 101/2005 Sb. Vyhl. Č. 20 /1979 Sb. Vyhl. Č. 48 /1982 Sb. Vyhl. Č. 50 /1978 Sb. ČSN použití výstražných tabulek ISO 3864 ČSN předpisy pro značení holých a izol. vodičů barvou a číslicemi ČSN elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení ČSN EN ed. 2 - elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací v nebezpečných prostorech jiných než důlních) ČSN ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny ČSN stanovení základních charakteristik ČSN všeobecné předpisy ČSN uzemnění a ochranné vodiče ČSN výběr a stavba el.zařízení - dovolené proudy ČSN použití ochr. opatření pro zajištění bezpečnosti ČSN elektrické instalace budov - Část 6-61: Revize - Výchozí revize ČSN EN elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru část 10: určování nebezpečných prostorů ČSN EN elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru část 14: Elektrické instalace v nebezpečných prostorech (jiných

7 technická zpráva strana 7 než důlních) ČSN předpisy pro ochranu před bleskem ČSN EN ,2 - bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních. Jejich ustanovení je nutno dodržovat i při prováděcích pracích. Změny je možno provést po dohodě s projektantem. Před kolaudací je prováděcí podnik povinen dodržet ustanovení norem ČSN o výchozí revizi. Technická zpráva doplňuje rozpočtovou a výkresovou část projektové dokumentace a je její součástí. POZOR!!! V souladu s požadavky ČSN a normami souvisejícími bude provedeno ukončení měřicích vývodů isolačních spojek v POIS osazeném na betonovém skeletu regulační stanice plynu. V žádném případě nelze vývody pro měření izolačních spojek instalovat do prostoru Z2 z důvodů možného zavlečení nebezpečného napětí a vzniku jiskry při měření. Podle vyhlášky č.20/79 Sb. ČÚBP je montážní organizace povinna objednat posouzení dokončené montáže vyhrazeného elektrického zařízení u organizace státního odborného dozoru ITI Praha (pobočky v bývalých krajských městech) a to ve lhůtě 15 dnů před dokončením montážních prací. Bez souhlasu ITI Praha nesmí být vyhrazené elektrické zařízení předáno do užívání!!! V Hodoníně, duben 2007 Vypracoval : Ing Karel Klika

8 technická zpráva strana 8 Protokoly,osvědčení a oprávnění Certifikát - zářivkové svítidlo 2136.ZII.MP/VS číslo FTZÚ 01 Ex 0368 Příloha 1 k certifikátu číslo FTZÚ 01 Ex 0368 Prohlášení o shodě - zářivkové svítidlo 2136.ZII.MP/VS Certifikát - nevýbušná průchodka JORK číslo DMT 02 ATEX E 047 X Certifikát - nevýbušné víčko JORK číslo DMT 03 ATEX E 049 Prohlášení o shodě rozvaděč TECHKO Certifikát - elektroohřev 6kW TECHKO číslo FTZÚ 02 ATEX 0170 Prohlášení o shodě - elektroohřev 6kW TECHKO Certifikát typu - krabice GENERI číslo FTZÚ 02 ATEX 0201 Certifikát typu - snímače teploty číslo FTZÚ 02ATEX 0223X Prohlášení o shodě - snímač teploty do jímky Certifikát typu - koncový spínač KS 06 číslo FTZÚ 02ATEX 0174X Prohlášení o shodě KS 06

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1.00 Všeobecné údaje. 2.00 Elektroinstalace. Stupeň důležitosti dodávky el.energie :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1.00 Všeobecné údaje. 2.00 Elektroinstalace. Stupeň důležitosti dodávky el.energie : technická zpráva strana 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Regulační stanice STL RS 2000 m 3 /hod - 3bar Betonový skelet Elektročást typový projekt Proudová soustava : 1 NPE ~ 50Hz 230V/TN-S ČSN 33 2000-3

Více

0. SEZNAM TECHNICKÉ DOKUMENTACE

0. SEZNAM TECHNICKÉ DOKUMENTACE 0. SEZNAM TECHNICKÉ DOKUMENTACE 0. Seznam technické dokumentace 1. Technická zpráva Výkresová část 2. Připojení RS 3. Elektroinstalace 4. Ochranné pospojování 5. Hromosvody 6. Připojovací pilíř Re 7. Rozváděč

Více

0. SEZNAM TECHNICKÉ DOKUMENTACE

0. SEZNAM TECHNICKÉ DOKUMENTACE 0. SEZNAM TECHNICKÉ DOKUMENTACE 0. Seznam technické dokumentace 1. Technická zpráva Výkresová část 2. Připojení RS 3. Elektroinstalace 4. Připojovací pilíř Re 5. Rozváděč RRS 6. Ochrana před bleskem (LPS)

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠÍROKÁ č.p.87, CHRUDIM. Elektroinstalace. Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠÍROKÁ č.p.87, CHRUDIM. Elektroinstalace. Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim BOGUAJ stavební inženýrství BOGUAJ Stavební inženýrství,s.r.o. Projekční a inženýrská kancelář Technické dozory staveb Znalecké posudky Odhady nemovitostí,posuzování stavu stavebních konstrukcí Kancelář:

Více

ASTRA. 1.4.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM

ASTRA. 1.4.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM G SERVIS CZ, s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 - Malešice Zdeněk Musil, Tyršova 48, PSČ 675 22 Stařeč Mobil: 603 509 368, e-mail: z.musil@volny.cz projekční a revizní činnost v oboru elektro Stavba:

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-E-001

Více

D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Akce: Novostavba rodinného domu, včetně inženýrských sítí, vsakovacího objektu dešťových vod, žumpy, zpevněných ploch a oplocení na pozemku parc. č. 1385/104 a 1385/85

Více

1. OBSAH str. 2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE 3. PROJEKTOVÉ PODKLADY

1. OBSAH str. 2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE 3. PROJEKTOVÉ PODKLADY 1. OBSAH str. 1. Obsah 1 2. Právní dokumentace 1 3. Projektové podklady 1 4. Provozní parametry zařízení 1 5. Předmět a rozsah projektu 2 6. Popis zařízení 2 7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 5

Více

============================== E1 TECHNICKÝ POPIS EI ==========================

============================== E1 TECHNICKÝ POPIS EI ========================== ============================== E1 TECHNICKÝ POPIS EI ========================== AKCE INVESTOR MÍSTO OKRES : STAVEBNÍ ÚPRAVY RD POLNÁ č.p.268 k.ú. POLNÁ U ČESKÉHO KRUMLOVA : VLS-ČR sp, divize HORNÍ PLANÁ

Více

Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00. STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, U Obory 130, Praha 9- Satalice

Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00. STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, U Obory 130, Praha 9- Satalice stupeň +420 605 453 312 pavel@epzdenek.cz www.epzdenek.cz investor název stavby část Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00 název dokumentu STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH,

Více

D. Dokumentace stavebního objektu

D. Dokumentace stavebního objektu Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Stavba SO Díl objektu Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA : 001 Výtahy jihozápadní

Více

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Půdorys střechy hromosvod 07 Schéma rozvaděče RH 08 Úvod Projektová dokumentace

Více

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č.

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č. 1. PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE CHLAZENÍ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: Z důvodu navýšení chladícího výkonu a výměně chladící technologie v objektu MÚ v Sokolově dojde z hlediska napájení elektrickou energií k

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k projektu vnitřní el. instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k projektu vnitřní el. instalace Akce: Stavební úpravy objektu č. 66, Velký Karlov - vnitřní el. instalace Investor: Obec Velký Karlov Projektant: ing. J. Kosík, Veselá 15, Znojmo, tel. 515220790 TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu vnitřní el.

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Akce: Opravy silnoproudých rozvodů obytného domu č.p. 2165, 2166, 2167 ul. B. Němcové, Tábor Část: F.1.4.g Zařízení elektrotechniky

TEXTOVÁ ČÁST. Akce: Opravy silnoproudých rozvodů obytného domu č.p. 2165, 2166, 2167 ul. B. Němcové, Tábor Část: F.1.4.g Zařízení elektrotechniky Akce: Opravy silnoproudých rozvodů obytného domu č.p. 2165, 2166, 2167 ul. B. Němcové, Tábor Část: F.1.4.g Zařízení elektrotechniky TEXTOVÁ ČÁST Stupeň PD: DSP Datum: březen 2014 Vypracoval: J. Semrád,

Více

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F4.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Stavba: dokumentace pro stavební povolení Snížení energetické náročnosti Úřadu Městyse Lukavec Místo stavby: Lukavec, parc.121/1

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA EL TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Investor : Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Vítkovice Mírové náměstí 1 703 39, Ostrava- Vítkovice Akce : Oprava bytu č.1 na ulici Rudná

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní technické údaje: Napojení:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní technické údaje: Napojení: TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je rekonstrukce vnitřní elektroinstalace uvedeného objektu. Jedná se o objekt vodojemu s úpravnou vod. Veškerá vyjádření a projednání zajišťuje dle dohody investor.

Více

SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace

SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace EL1. Seznam příloh, technická zpráva, výpis materiálu.......5 EL2. Půdorys 1.PP......3 EL3. Půdorys 1.NP......4 EL4. Půdorys 2.NP......3

Více

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ-ING.JOSEF ADENSAM Brigádnická 16, 370 06 České Budějovice Tel : 38 6102929,mob.: 723 307 564, E-mail : adensam.josef@seznam.cz Technická zpráva E l e k t r o i n s t a l a c e-silnoproud

Více

Seznam příloh a technická zpráva D.1.4.1 ELEKTROINSTALACE_stupeň: Projekt(dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby) - 2 -

Seznam příloh a technická zpráva D.1.4.1 ELEKTROINSTALACE_stupeň: Projekt(dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby) - 2 - - Č. REVIZE DATUM VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL POZNÁMKA ZPRACOVATEL ČÁSTI - tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222 TECHNISERV spol. VYPRACOVAL P.Turek 1.4.1 ŠSCHL Kamenice zateplení - - TECHNISERV

Více

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ P r o v á d ě c í p r o j e k t TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01 Budova sokolovny Elektroinstalace 1.

Více

Projekce : E L P R O M CZ, s.r.o. Projekce a montáž elektrických zařízení Hálkova ul. 875. tel.: 739 626 672 stryhal.elprom@centrum.

Projekce : E L P R O M CZ, s.r.o. Projekce a montáž elektrických zařízení Hálkova ul. 875. tel.: 739 626 672 stryhal.elprom@centrum. Stavba : Chlum u Hořic rekonstrukce veřejného osvětlení Stavební objekt : Veřejné osvětlení Investor : Město Hořice nám. Jiřího z Poděbrad 342 508 19 Hořice Místo akce : k.ú. Chlum u Hořic okres Jičín

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah Obsah 1. Úvod 1 2. Identifikační údaje stavby 1 3. Identifikační údaje investora 1 4. Identifikační údaje projektanta 1 5. Rozsah projektu 2 6. Projektové podklady 3 7. Hlavní technické údaje 3 8. Popis

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-S III. stupeň, vybrané obvody I. stupeň

samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-S III. stupeň, vybrané obvody I. stupeň ÚVOD : Tento díl projektu řeší vnitřní silnoproudý a slaboproudý el. rozvod a hromosvod pro Ekocentrum Trkmanka - stavební úpravy objektu bývalého zámečku ve Velkých Pavlovicích, v rozsahu dokumentace

Více

PŘÍLOHA A. Příloha A 1. Tab. A 1Základní vybavení obývacího pokoje[2] Velikost obývacího pokoje. 12 až 20m 2. Vývodů televizní a rozhlasové antény

PŘÍLOHA A. Příloha A 1. Tab. A 1Základní vybavení obývacího pokoje[2] Velikost obývacího pokoje. 12 až 20m 2. Vývodů televizní a rozhlasové antény Příloha A 1 PŘÍLOHA A Tab. A 1Základní vybavení obývacího pokoje[2] Velikost obývacího pokoje Elektrické zařízení Počet minimální v souladu s ČSN 33 21 30 Zvýšený Velikost obývacího pokoje Elektrické zařízení

Více

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C Bar v íř sk á 1 2, Li be rec 3, 460 0 1 Tel.: 485 104 773, 482 710 249 Pro jekce, inžen ýr ing, Fax. : 485 107 962 r e a l i z a c e e l e k t r o E-mail:

Více

Jaromír Bednář projekce elektro Humpolecká 3/108, Liberec 460 01

Jaromír Bednář projekce elektro Humpolecká 3/108, Liberec 460 01 Jaromír Bednář projekce elektro Humpolecká 3/108, Liberec 460 01 : 482 720 472, mobil : 604 665 735 IČO: 702 19 656 DIČ: CZ6610050073 e-mail : elektro.bednar@seznam.cz Technická zpráva ELEKTROINSTALACE

Více

pro stavební povolení a realizaci stavby

pro stavební povolení a realizaci stavby Obsah : I. TECHNICKÁ ZPRÁVA C.2. 1.1 1. Úvodní údaje 2. Technické údaje 3. Technické řešení 4. Závěrem II. VÝKRESY SITUACE C.2. 1.2 ULOŽENÍ KABELŮ C.2. 1.4 ROZPOČET /VÝKAZ VÝMĚR C.2. 1.6 I.TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Základní parametry skfiíní ZP. Pfiíloha PNE 35 7040: PomÛcka pro orientaci v systému typového oznaãení kabelov ch skfiíní 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Základní parametry skfiíní ZP. Pfiíloha PNE 35 7040: PomÛcka pro orientaci v systému typového oznaãení kabelov ch skfiíní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PNE Základní parametry skfiíní ZP Pfiíloha PNE 35 7040: PomÛcka pro orientaci v systému typového oznaãení kabelov ch skfiíní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 S R 4 02 / K V W 4 Druh Urãení kabelové Poãet PouÏit Materiálové

Více

Místo : AREÁL ZOO, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7, 171 00. Investor : ZOO PRAHA, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7

Místo : AREÁL ZOO, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7, 171 00. Investor : ZOO PRAHA, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7 T E C H N I C K Á Z P R Á V A Stavba : STAVEBNÍ A KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY ZATÁČKY U MRAVENCŮ Místo : AREÁL ZOO, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7, 171 00 Investor : ZOO PRAHA, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA

Více

PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA. Poděbradská 540-547

PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA. Poděbradská 540-547 Sídlo: Amforová 1925/7, 155 00 Praha 5 List/listů: 1/16 Kancelář: Uruguayská 5, 120 00 Praha 2 Tel./fax: (+420) 222 521 437 E-mail: gryf.elektro@seznam.cz PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

1. Podklady pro řešení projektu

1. Podklady pro řešení projektu PROJEKT / PROJECT REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU parc.č. 289/2, 289/3 k.ú. Braník Jeremenkova 959/80, Praha 4 INVESTOR / CLIENT Hana Kovářová, Otín 279, Jindřichův Hradec, Otín, 377 01 Radek Kupka, Havírna

Více

SUDOP BRNO spol.s r.o. KOUNICOVA 26 611 36 BRNO

SUDOP BRNO spol.s r.o. KOUNICOVA 26 611 36 BRNO SUDOP BRNO spol.s r.o. KOUNICOVA 26 611 36 BRNO SRPEN 2014 GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Kuřim Brno PS 311 BTS 559 žst. Kuřim Přípojka nn T E C H N I C K Á Z P R Á V A PŘÍPOJKA NN Investor: Zhotovitel: Hlavní

Více

Technická zpráva Oprava bytových a úklidových buněk Ubytovna Řepy, Makovského 1398, Praha 6 Investor: SLZ PP ČR P.O. BOX 6, 150 00 Praha 5

Technická zpráva Oprava bytových a úklidových buněk Ubytovna Řepy, Makovského 1398, Praha 6 Investor: SLZ PP ČR P.O. BOX 6, 150 00 Praha 5 Technická zpráva Oprava bytových a úklidových buněk Ubytovna Řepy, Makovského 1398, Praha 6 Investor: SLZ PP ČR P.O. BOX 6, 150 00 Praha 5 Základní technické údaje Napětí: Příkon: Měření: Soustava: Ochrana:

Více

D1.1.4. ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

D1.1.4. ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ Seznam dokladů projektové dokumentace D.1.4. D1.1.4. ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ 1. D.1.4.-01 Technická zpráva 2. D.1.4.-02 PŮDORYS 1.PP Stavba: REKONSTRUKCE KOTELNY CHARITNÍHO DOMU SALVATOR KRNOV ul.maxe Švabinského

Více

Průmyslové vzduchové clony

Průmyslové vzduchové clony OBSAH ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE...3 Použití... 3 Provozní podmínky... 3 Materiály a konstrukce... 3 Rozměrová a výkonová řada...3 Značení... 3 Ochrana ventilátorů clony... 3 Ochrana elektrických ohřívačů

Více

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4.

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4. D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA D.1.4.1-01 D.1.4.1-02 D.1.4.1-03 TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE VODOVOD D.1.4.1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA OBSAH: A. VODOVOD A0. Všeobecně A1. Úvod A2. Množství potřeby pitné

Více

Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby

Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby A. ÚVOD: V celém objektu bude provedena rekonstrukce stávající el. instalace v místnostech hygienického

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE Proj. MaR: Ing. Kříha Pavel Kreslil: Bc. Urban Zdeněk Obec: Tábor Kraj: Jihočeský Investor: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1 STAVBA:

Více

ZTV průmyslové zóny Padělky

ZTV průmyslové zóny Padělky Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Jan Polášek Podpisy: Zástupce vedoucího projektu Ing. Jan Polášek Zodpovědný projektant Ing. Petr Šulc Vypracoval Ing. Petr Šulc Kontroloval Ing. Jan

Více

Textový popis energosloupku MS SEH 50 Standard (30kW)

Textový popis energosloupku MS SEH 50 Standard (30kW) Textový popis energosloupku Je výsuvný, lze ho přejíždět, odpovídá požadavkům VDE a ČSN pro elektrické spoje a sloupky rozvaděčů na volných prostorách. Je vestavěný do podkladu, jeho vydlážděné víko je

Více

SEZNAM DOKUMENTACE: Textová část: Technická zpráva Výpis materiálu. Výkresy: č. měřítko název E-01 1:50 1.N.P. půdorysné schéma světelných rozvodů

SEZNAM DOKUMENTACE: Textová část: Technická zpráva Výpis materiálu. Výkresy: č. měřítko název E-01 1:50 1.N.P. půdorysné schéma světelných rozvodů SEZNAM DOKUMENTACE Textová část Technická zpráva Výpis materiálu Výkresy č. měřítko název E-01 150 1.N.P. půdorysné schéma světelných rozvodů TECHNICKÁ ZPRÁVA Všeobecné údaje Výchozí podklady stavební

Více

4 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

4 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 4 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ Kabelové vedení Kabelové vedení Cena v Kč za 1 bm ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Rozvody kabelové silnoproudé V nezastavěném území V zastavěném území

Více

1. Identifikační údaje stavby

1. Identifikační údaje stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Stavba, objekt č. Žďár nad Sázavou, Pěší trasy podél barokního mostu - II. část výstavby SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - II. část výstavby Katastrální území Obec

Více

PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY

PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY Ing. Petr Koza projektant elektro Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice 46 6773 363 IČO : 652 34 057 PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY Akce - stavba : CENTRÁLNÍ OSA SÍDLIŠTĚ SEVEROZÁPAD - JIHOVÝCHOD PARDUBICE

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V ELEKTROINSTALACÍCH Z POHLEDU SOD PRAKTICKÉ POZNATKY Z DOZORU NAD VYHRAZENÝMI EL.ZAŘÍZENÍMI

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V ELEKTROINSTALACÍCH Z POHLEDU SOD PRAKTICKÉ POZNATKY Z DOZORU NAD VYHRAZENÝMI EL.ZAŘÍZENÍMI NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V ELEKTROINSTALACÍCH Z POHLEDU SOD PRAKTICKÉ POZNATKY Z DOZORU NAD VYHRAZENÝMI EL.ZAŘÍZENÍMI 1 ÚVOD Při provádění dozoru nad vyhrazenými elektrickými zařízeními, se často setkáváme s

Více

ZÁRUČNÍ LIST ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA. Návod na montáž a obsluhu. Typ: U 20 ES, U 30 ES, U 40 ES, U 50 ES, U 60 ES, U 75 ES TYP: VÝKON: NAPĚTÍ:

ZÁRUČNÍ LIST ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA. Návod na montáž a obsluhu. Typ: U 20 ES, U 30 ES, U 40 ES, U 50 ES, U 60 ES, U 75 ES TYP: VÝKON: NAPĚTÍ: ZÁRUČNÍ LIST TYP: výrobní číslo VÝKON: NAPĚTÍ: TŘÍDA JAKOSTI: datum, razítko a podpis výstupní kontroly Návod na montáž a obsluhu ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA datum prodeje: datum expedice: Typ: U 20 ES,

Více

Ochrana před bleskem

Ochrana před bleskem Ing. Jiří Smílek Kancelář ELektrických INStalací 756 31 Liptál 337 INVESTOR : STAVBA : SOUBOR : Správa železniční dopravní cesty, s.r.o. Rekonstrukce budovy RZZ v žst Vsetín SO 01 Rekonstrukce budovy RZZ

Více

DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1

DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1 JESENICE/REK/191 DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1 STAVBA: Rekonstrukce el.instalace včetně slaboproudých rozvodů budovy V Jamce č.p.191, Jesenice STAVEBNÍK: Město Jesenice Mírové náměstí

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Stavba SO Díl objektu Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA : 003 Stavební úpravy

Více

EMCOS s.r.o. KOMPENZACE ÚČINÍKU - ROZVÁDĚČE NN ANALÝZY PROJEKTY VÝROBA SERVIS NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

EMCOS s.r.o. KOMPENZACE ÚČINÍKU - ROZVÁDĚČE NN ANALÝZY PROJEKTY VÝROBA SERVIS NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU EMCOS s.r.o. KOMPENZACE ÚČINÍKU - ROZVÁDĚČE NN ANALÝZY PROJEKTY VÝROBA SERVIS NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU KOMPENZAČNÍ ROZVÁDĚČE EM, EMV, EV, EVB, EF DEKOMPENZAČNÍ ROZVÁDĚČE ED EMCOS s.r.o., Nákladní

Více

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ Část: Č.P. Celkem CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ 1 ELEKTROMONTÁŽE SILNOPROUD - MATERIÁL NOSNÝ 2 SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ 3 ELEKTROMONTÁŽE SILNOPROUD - MONTÁŽNÍ PRÁCE 4 DEMONTÁŽE 5 DODÁVKA ROZVADĚČŮ 6 DOPRAVA

Více

TECHNICKÝ KATALOG VÝROBKŮ

TECHNICKÝ KATALOG VÝROBKŮ Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com). TECHNICKÝ KATALOG VÝROBKŮ 2009 Zlatý certifikát ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001 Značení ZNAČENÍ KABELOVÝCH ROZVODNÝCH SKŘÍNÍ Použita

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DPS

TECHNICKÁ ZPRÁVA DPS TECHNICKÁ ZPRÁVA DPS VYPRACOVAL: STUPEŇ: Ing.Jiří Průša ATELIER A02 Spol. s.r.o. Čechova 59 České Budějovice dokumentace pro realizaci stavby DATUM: 11/2014 ATELIER A02 s.r.o. Stránka: 1/13 1. ÚVOD Projekt

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078 TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078 Zakázka : Oprava elektroinstalace společných prostor domu, včetně přívodu od bytových jističů na chodbách k bytovým jističovým skříním a osvětlení společných prostor pro dům

Více

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491 1. Rozsah a podklady Tento projekt řeší silnoproudou elektroinstalaci rekonstrukce kotelny kino Český Dub v rozsahu realizační dokumentace. Při návrhu technického řešení se vycházelo z půdorysných plánů

Více

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE - - - - Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Petr Baránek Paré: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Roman Wognitsch Ing. Petr

Více

UJEP 6 Zpracovatel 1 INTECON OR PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

UJEP 6 Zpracovatel 1 INTECON OR PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY intecon Projekce a inženýring I N T E C O N spol. s r. o. Stará 2569/96 400 11 Ústí nad Labem Česká republika UJEP 6 Zpracovatel 1 INTECON OR ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. 58 004

Více

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků Zhotovitel dokumentace: Vedoucí Ing.Radka Milfortová zakázky: Schválil: Ing.Jiří Škvor Projektant: Ing.Jiří Škvor Vypracoval: Ing.Jiří Škvor Zakázka: Místo stavby: Investor: Dokumentace: Příloha: ÚP ČR

Více

Plánování, příprava a realizace investic do PZ

Plánování, příprava a realizace investic do PZ Stran: 1 / 10 Tato směrnice obsahuje celkem 8 tematicky samostatných částí: I. obecná část II. Obsah a rozsah PD na stavby PZ III. Obsah výkazu výměr a rozpočtu pro stavby PZ IV. Zajištění kvality staveb

Více

Systémy vyrovnání potenciálů

Systémy vyrovnání potenciálů Pro eliminaci nekontrolovan ch pfieskokû v domovní instalaci se musí v echny kovové ãásti, v echna elektrická zafiízení a také zafiízení ochrany pfied bleskem, vzájemnû propojit. Toto vyrovnání potenciálû

Více

1. Všeobecný popis. 2. Základní technické údaje

1. Všeobecný popis. 2. Základní technické údaje 1. Všeobecný popis Technická dokumentace řeší elektrickou instalaci silových, sdělovacích obvodů, hromosvodu a uzemnění pro rekonstrukci bytových domů č.p. 637 a 638 v ulici Přemysla Otakara a domu č.p.

Více

Výměna krovu základní školy st.parc.č.51, č.p.36 Dřevčice

Výměna krovu základní školy st.parc.č.51, č.p.36 Dřevčice Výměna krovu základní školy st.parc.č.51, č.p.36 Dřevčice PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY přikládaná k žádosti o stavební povolení D.1.4.d B L E S K O S V O D Investor : Obec Dřevčice 250 01 Dřevčice 73

Více

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město (Praha2),

Více

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÉ PODMÍNKY - STANDARDY

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÉ PODMÍNKY - STANDARDY zakázky: : revize: 1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÉ PODMÍNKY - STANDARDY zakázky: : revize: 2 ELEKTROMONTÁŽE - SILNOPROUD 1. PRÁCE DODAVATELE ZAHRNUJÍ Dodávku a provedení stavby, zpracování dokumentace

Více

D1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB Identifikační údaje projektanta Zpracovatel dokumentace :, IČO: 28785550 Zodpovědný projektant : Ing. Renata Novotná, mob. 603 308 647 Číslo autorizace : ČKAIT 0601416,

Více

VENKOVNÍ VEDENÍ NN S IZOLOVANÝMI VODIČI AES

VENKOVNÍ VEDENÍ NN S IZOLOVANÝMI VODIČI AES VENKOVNÍ VEDENÍ NN S IZOLOVANÝMI VODIČI AES Tato strana je záměrně nepotištěna. IZOLOVANÉ VENKOVNÍ VEDENÍ NN Technický podklad pro projektování a montáž izolovaného vedení při použití závěsného izolovaného

Více

Rozšíření Městského kamerového dohledového systému v rámci IPRM Sídliště místo pro život Dokumentace pro provádění stavby CELKEM 2 586 536,00 Kč bez DPH G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06 zemní práce pokládka

Více

H ř í š k o v prodloužení veřejného osvětlení. Jaroslav Kovařík, Ing. Miroslav Souček/ 0402282. bude určen výběrovým řízením

H ř í š k o v prodloužení veřejného osvětlení. Jaroslav Kovařík, Ing. Miroslav Souček/ 0402282. bude určen výběrovým řízením Číslo zakázky: 069 2014 A 1 Základní identifikační údaje : A. Průvodní zpráva Název stavby : H ř í š k o v prodloužení veřejného osvětlení Místo stavby obec/kraj : Investor : IČO/DIČ : Zpracovatel projektu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : OPLOCENÍ NTM CHOMUTOV : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY STUPEŇ E - ELEKTROINSTALACE PŘÍLOHA E - 1

TECHNICKÁ ZPRÁVA : OPLOCENÍ NTM CHOMUTOV : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY STUPEŇ E - ELEKTROINSTALACE PŘÍLOHA E - 1 AKCE STUPEŇ : OPLOCENÍ NTM : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁST : E - ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA E - 1 DATUM : 04/2013 VYPRACOVALI : ING.MILAN ŠKVÁRA PAVEL BUCHTA ÚVODNÍ ÚDAJE: akce :

Více

strana č.2 1.1 Průvodní zpráva:

strana č.2 1.1 Průvodní zpráva: Stráž pod Ralskem rekonstrukce přečerpávací stanice odpadních vod SO 02- elektroinstalace D.2.1. technická zpráva Číslo stavby: Zak. č.: Stupeň: DSP Datum: leden 2015 Kraj: Liberecký Investor: ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

Technická zpráva k prováděcímu projektu

Technická zpráva k prováděcímu projektu Ing. Jaromír Mazal-ELMA, projekční kancelář slaboproudu, Křiby 4706, 760 05 ZLÍN Zakázkové číslo : 18/2009 Technická zpráva k prováděcímu projektu Název stavby: REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA SOKOLOVNY V LÍPĚ

Více

TECHNICKÝ KATALOG VÝROBKŮ

TECHNICKÝ KATALOG VÝROBKŮ Changed with the DEMO VERSION of CD-KS PDF-Editor (http://www.cadkas.com). TECHNICKÝ KTLOG VÝROBKŮ 2009 Zlatý certifikát ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001 Značení ZNČENÍ KBELOVÝCH ROZVODNÝCH SKŘÍNÍ Použita

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2 AC 24V 50Hz

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2 AC 24V 50Hz 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. PODKLADY, PŘEDMĚT PROJEKTU Podklady - projektová dokumentace vytápění - projektová dokumentace stávajícího silnoproudu - projektová dokumentace stávajícího měření a regulace - státní

Více

Rozšíření Městského kamerového dohledového systému v rámci IPRM Sídliště místo pro život

Rozšíření Městského kamerového dohledového systému v rámci IPRM Sídliště místo pro život Rozšíření Městského kamerového dohledového systému v rámci IPRM Sídliště místo pro život Dokumentace pro provádění stavby CELKEM 2 586 536,00 Kč bez DPH G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06 zemní práce pokládka

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO D.2.a-2.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO Základní údaje Název akce: SKALKA - Splašková kanalizace a ČOV Část: D.2-2.2 ČS Skalka - elektro Objekt: ČS Skalka Investor: Obec Skalka Zpracovatel projektu: AQUA-STYL

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ )

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ ) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ ) 1. 1. ÚVOD Regulátor Komextherm PA-5 je jedním z prvků diferenciálního regulačního systému vytápění, to je systém bez směšování

Více

OCHRANA PŘED BLESKEM. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11

OCHRANA PŘED BLESKEM. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 OCHRANA PŘED BLESKEM Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 OCHRANA PŘED BLESKEM dle ČSN EN 62305 do 02/2009 paralelně platná ČSN 34 1390 závaznost (vyhláška

Více

Hercules OSV U26 ODTAHOVÉHO SPALINOVÉHO VENTILÁTORU

Hercules OSV U26 ODTAHOVÉHO SPALINOVÉHO VENTILÁTORU Hercules OSV U26 NÁVOD K OBSLUZE Návod A INSTALACI k obsluze ODTAHOVÉHO SPALINOVÉHO VENTILÁTORU Obsah str. 1. Úvod... 3 2. Technický popis ventilátoru... 3 3. Připojení ke kotli... 3 4. Odvod spalin...

Více

F.Dokumentace objektů

F.Dokumentace objektů Karel Sadílek Zak.číslo: projekční činnost Počet listů: 7 Žitná 1955,688 01 Uh.Brod PROJEKT STAVB Y Dokumentace pro provedení stavby F.Dokumentace objektů 1. Pozemní objekt : 02 Přístavba zimních zahrad

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel Stavba Objekt Část Stupeň : Vítkovice Aréna, a.s. : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA

Více

OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2

OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2 Profese: D.1.4-G EL.SLABOPROUD Strana: 1 / 5 OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2 2 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ...2 2.1 VŠEOBECNĚ...2 2.1.1 Popis objektu...2 2.1.2 Vnější

Více

REKONSTRUKCE PRODEJNY

REKONSTRUKCE PRODEJNY Akce: REKONSTRUKCE PRODEJNY Myslíkova 5/209, Praha 1 Číslo zakázky: 11-52 F.1.4g.1.01 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4g Elektroinstalace Generální projektant: Ing. Jindřich Kaas

Více

A1. Technický popis záměru

A1. Technický popis záměru A1. Technický popis záměru Název zakázky: Objednatel: Plynofikace a teplofikace domu č.p.84, ul. 28.října, Klimkovice Město Klimkovice Lidická 1 742 83 Klimkovice Projektant: VAE THERM, spol. s r. o. pobočka

Více

REKAPITULACE Elektroinstalace El. instalace - montáž 0,00 Materiál délkový 0,00 Materiál kusový 0,00 PPV 0,00

REKAPITULACE Elektroinstalace El. instalace - montáž 0,00 Materiál délkový 0,00 Materiál kusový 0,00 PPV 0,00 REKAPITULACE Elektroinstalace El. instalace - montáž 0,00 Materiál délkový 0,00 Materiál kusový 0,00 PPV 0,00 HROMOSVODY El. instalace - montáž 0,00 Materiál délkový 0,00 Materiál kusový 0,00 PPV 0,00

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Projektová dokumentace Přípojka do sítě NN Název stavby: Místo: Kraj: Zde zadej název Zde místo Moravskoslezský Investor: GF a SPŠEI Frenštát p. R. Zpracovatel projektu: Jan Novák Odp. projektant: Jan

Více

EZRTB4 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ ze strojů a rozváděčů

EZRTB4 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ ze strojů a rozváděčů EZRTB4 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ ze strojů a rozváděčů 1) Může být uvnitř elektrického zařízení pracovního stroje použita svorka s označením PEN? ČSN EN 60204 1 ed. 2:2007 2) Jak musí být označena

Více

401.2- ULICE SEVERNÍ - VE EJNÉ OSV TLENÍ

401.2- ULICE SEVERNÍ - VE EJNÉ OSV TLENÍ 401.2- ULICE SEVERNÍ - VE EJNÉ OSV TLENÍ komplexní elektromontáže a elektroinstalace Babice nad Svitavou 194, 664 01 777 731 686, 777 790 334, info@rotrekl-sro.cz C STAVEBNÍ ÁST Technická zpráva Technická

Více

silové rozvaděče 163

silové rozvaděče 163 162 NEW Silové rozvaděče 163 Silové rozvaděče přehled SEF silový rozvaděč systémový 165 Silové SC silový rozvaděč s krytím IP 65 169 SB, SF silový rozvaděč elektroměrový 173 SC, SD silový rozvaděč instalační

Více

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ JIŘÍ ČERNÝ projektová činnost ve výstavbě IČO: 168 12 964 Antonínská 15/II, 380 01 Dačice, tel. 731 55 66 08 REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ na par.č.st. 43/1 k.ú. Peč, okr.jindřichův Hradec

Více

Ochranné relé STE, STD. Katalog ST-05Cz

Ochranné relé STE, STD. Katalog ST-05Cz Ochranné relé STE, STD Katalog ST-05Cz OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE...3 Použití...3 Popis, materiál a konstrukce...3 Podmínky provozu...3 Značení...3 NÁVRH OCHRANNÉHO RELÉ...4 Základní parametry,

Více

Široký sortiment: 19" datové rozvaděče stojanové. 19" serverové rozvaděče. 19" datové rozvaděče skládané. 19" datové rozvaděče nástěnné

Široký sortiment: 19 datové rozvaděče stojanové. 19 serverové rozvaděče. 19 datové rozvaděče skládané. 19 datové rozvaděče nástěnné ATRACK jsou vyráběny nejmodernější technologií pro pro zpracování plechů, zaručující vysokou kvalitu výroby, kterou deklaruje certifi kát ISO 9001:2000 a TUV. Certifi kát kvality zahrnuje i certifi kát

Více

Měřicí lišta MEgML. Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika

Měřicí lišta MEgML. Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřicí lišta MEgML Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřicí lišta MEgML Měřicí lišta MEgML 1/ Účel a použití Měřicí lišta MEgML se instaluje mezi sběrny a pojistkové nebo

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: 1 3.6.1.3. Stavba: 42692. Výstavba domků ICSS Odlochovice.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: 1 3.6.1.3. Stavba: 42692. Výstavba domků ICSS Odlochovice. ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet měrných

Více

Jiří Květoň. SO 01 Rekonstrukce budovy RZZ

Jiří Květoň. SO 01 Rekonstrukce budovy RZZ Jiří Květoň Slezská 30 Nový Jičín, 741 01 IČO: 73758906 DIČ: CZ8601265728 Tel.: 777 164 388 Email: jirka.kveton@post.cz INVESTOR : STAVBA : Správa železniční dopravní cesty s.r.o. Rekonstrukce budovy RZZ

Více

01. Popis technického řešení

01. Popis technického řešení PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov IČ: 280 94 026, tel. 565 323 117, fax 565 322 586 web: www.projektcentrum.cz, e.mail: info@projektcentrum.cz 01. Popis technického řešení Název

Více

Technická zpráva : 1. Úvod :

Technická zpráva : 1. Úvod : Technická zpráva : 1. Úvod : Projekt řeší ve fázi dokumentace projektu pro provedení stavby vytápění objektu bývalé stanice tramvaje v Královské oboře č.p.2 v Praze 7. Objekt bude po rekonstrukci a dostavbě

Více