Úvodní slovo. Vážení,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo. Vážení,"

Transkript

1 Úvodní slovo Vážení, úvodem bychom rádi poděkovali našim donorům, sponzorům, úřadům, spolupracovníkům i všem našim příznivcům, kteří aktivity centra Auritus podporovali, ať už již finančně nebo morálně. Děkujeme. V roce 2008 jsme oslavili 10-té výročí činnosti našeho centra. Ohlížíme se za značným množstvím práce, nápadů, plánů a přání. Ne všechny se uskutečnili, ale věříme, že vynaložené finanční prostředky, úsilí pracovníků, podpora příznivců, energie a osobní invence všech pracovníků byly proměněny ve prospěch klientů. Tým pracovníků centra Auritus

2 Historie zařízení - 10 let činnosti příprava KC-projekt, pronájem prostor, noví pracovníci - Při rekonstrukci prostor zaměstnáváme klienty nabízíme - výměnný program, kontaktní místnost, hygienický a potravinový servis,sociální práci, poradenství, pracovní programy slavnostní zahájení - zařízení je v tuto dobu v kontaktu asi se 40 klienty - Zpočátku pouze služby KC - Terénní program - ve spolupráci s Cheironem - Začínáme individuální práci s klienty, kteří chtějí abstinovat - Připravujeme denní stacionář (skupina nebyla nikdy otevřenachybí finance a sporné je naplnění klienty) - Programy primární prevence (besedy od 1999, interaktivní programy od 2000) prodejní galerie, výstavy, informační centrum začínáme vlastní terénní práci nová a jasná struktura - 6 programů oddělený samostatný projekt: Resocializační programy realizace odborné konference

3 Kontaktní centrum - kontaktní práce - výměnný program - potravinový a vitamínový servis - hygienický servis - poradenství - krizová intervence - zdravotní ošetření - sociální práce - testy HCV,HIV - zprostředkování léčby - pracovní programy Poradenské centrum - individuální terapie - poradenství pro rodiče - poradenství pro rodiny - výtvarná dílna - sociální práce - individuální programy pro klienty po ukončené léčbě Resocializační programy - pracovní programy - program výkonu trestu obecně prospěšných prací - probační program - psychosociální složka subutexové léčby - vězeňská korespondenční služba Terénní program - kontaktní práce - výměnný program - informace - sociální práce - krizová intervence - asistenční služba - sběr infikovaného materiálu Galerie Informační centrum - stálá prodejní výstava výrobků klientů z pracovních dílen - prodej výrobků z chráněných dílen ostatních neziskových organizací - prezentace činnosti centra - odborná literatura a videokazety - pravidelné výstavy Primární prevence - jednorázové besedy - interaktivní intenzívní programy - besedy pro rodiče - vzdělávací jednorázové programy pro spolupracující profese - intenzivní programy pro specifické skupiny (ZVŠ,DD,děti ze sociálně slabých rodin)

4 Cílová populace Program mohou využívat všichni klienti, pro které jsou nabízené služby realizovány, bez ohledu na rasu, politické či náboženské přesvědčení, pohlaví, národnost. Dolní věková hranice většiny nabízených služeb je 15 let, výjimku tvoří programy primární prevence a poradenské centrum, kde je možný vstup do programů dětem pod 15 let společně s rodiči nebo pedagogy. Kontaktní centrum - osoby užívající návykové látky, problémoví uživatelé, osoby závislé na návykových látkách Poradenské centrum - rodiče a blízcí příbuzní osob, které užívají návykové látky, rodiny, ve kterých se vyskytují problémy s užíváním návykových látek, experimentátoři a neproblémoví uživatelé, osoby v počátečním stádiu závislosti, kteří jsou motivováni k abstinenci Terénní program - uživatelé drog, převážně nitrožilní způsob aplikace, kteří se doposud z různých důvodů nekontaktovali s žádným odborným zařízením, většinou mládež let. Prodejní galerie s informačním centrem - široká veřejnost, odborná veřejnost Primární prevence - žáci ZŠ 8. a 9. ročník a studenti SŠ, SOU Speciální programy : děti ze sociálně problematických rodin, děti z DD Radenín, žáci ze speciální školy, psychiatričtí pacienti Resocializační programy Pracovní program: - problémoví uživatelé návykových látek a závislí, dlouhodobě nezařazeni v pracovním procesu Program obecně prospěšných prací: - klienti, kterým bylo za spáchané provinění uloženo trestní opatření ve formě obecně prospěšných prací Probační program: - mladiství klienti let, kteří byli obviněni z trestného činu, jsou v přípravném řízení a mají možnost upuštění od trestného opatření, pokud nastoupí do probačního programu a zároveň mají problémy se zneužíváním návykových látek Program psychosociální doprovodné složky subutexové léčby: - klienti, kteří vstoupili do legální subutexové léčby Vězeňská korespondenční služba - uvěznění klienti (uživatelé drog)

5 Cíle naší práce - navázání kontaktu s klientem - získání důvěry, navázání vztahů pro pozdější možnou terapeutickou práci - stabilizace klienta, snížení zdravotních a sociálních rizik - změna rizikových způsobů užívání drog - motivace k abstinenci a následné léčbě - podpora při abstinování - prevence relapsu - šíření informací o drogové problematice vůči široké veřejnosti - navázání kontaktů s experimentátory( možnost včasné intervence, předejití vážnějším problémům zdravotním i sociálním) - dlouhodobá abstinence motivovaných klientů - zlepšení situace a vztahů v rodině - zlepšení vztahů s ostatním sociálním okolím - zlepšení sociálních dovedností a změna životního způsobu - zajištění návazné péče pro abstinující klienty - pomoc při začleňování osob užívající návykové látky do společnosti a ke vzdělání s důrazem na jejich pracovní uplatnění - pomoc při obnovování a získávání nových pracovních návyků - vzdělávání pro zvýšení kompetencí a dovedností s cílem nalezení vhodného zaměstnání - snížení sociální izolace - možnost pro klienty odsouzené k obecně prospěšným pracím si tento trest odčinit a v rámci tohoto programu pracovat na svém osobnostním růstu - eliminace rizik vzniku závislosti, omezení užívání drog, motivace k abstinenci od návykových látek - prevence kriminality a sociálně patologických jevů

6 Vývoj programu v roce 2008 Auritus centrum pro lidi ohrožené drogou realizuje sociální služby již 11-tým rokem. Nabízíme celkem 6 oddělených programů, jejichž využívanost je proměnlivá podle zájmu klientů a změnách na drogové scéně.tuto skutečnost nám potvrzují i statistická srovnání za posledních 10 let. Spojení více drogových služeb pod jednu střechu v okresním městě se tak jeví nejen logické, ale i ekonomické (vyšší efektivita organizace je velmi flexibilní a dokáže rychle přizpůsobit nabídku svým rozsahem potřebám a zájmu klientů, personál má možnost střídání činností /prevence vyhoření/ a příležitost pro další odborný růst) Počet klientů v roce 2008 byl obdobný jako v minulém roce, výrazně se zvýšila využívannost hygienického servisu, zaznamenali jsme výrazný nárůst počtu výměněných injekčních setů o 72%, počet výměn se navýšil o 82%. Zvýšil se počet rodičů a blízkých, kteří využívají poradenské služby. Kontakty s klienty jsou intenzivnější a více zaměřené na změnu. Realizovali jsme Tříkrálovou sbírku, proběhlo setkání všech koledníků s oficiálním vyhlášením výsledků a poděkováním. U příležitosti výročí 10 let centra Auritus jsme připravili a zpracovali 2 publikace Kuchařka chlebová aneb Recepty ze starého chleba a Sociální kuchařku + pexeso s motivy z chlebových receptů, za které jsme získali cenu Jaroslava Skály za originalitu. Zpracovali jsme bilanční prezentaci zařízení s hudbou Auritus 10 let- která byla představena na konferenci i distribuována na CD nosiči. Na jaře jsme uspořádali u příležitosti oslav 10 výročí oficiálního otevření Kontaktního centra odbornou konferenci na téma: Možnosti a meze zaměstnávání klientů uživatelů drog. Po odborné části následoval další program, který měl ráz poznávací a relaxační účastníci konference se účastnili prohlídky podzemních chodeb s názvem Oživlé podzemí. Dále pak proběhl kulturní program zaměřený na propagaci husitství a občerstvení formou středověké hostiny v prostorách Housova mlýna. Během roku jsme napsali celkem 18 projektů a žádostí.proběhly finanční kontroly z RVKPP, FÚ a Jihočeského kraje nebyly shledány žádné nedostatky. V prosinci proběhla certifikace odborných služeb z 820 možných bodů jsme získali 817 bodů. Navázali jsme užší spolupráci se zdravotnickým sektorem vzdělávání pro střední zdravotnický personál, obnovení spolupráce s infekčním oddělením, úzká spolupráce s Klinickými laboratořemi Tábor, které nám pomohly získat zdarma pronájem centrifugy a tím umožnili provádět v našem zařízení orientační testy HIV a HCV z krevního séra. Aktualizovali jsme sociální síť léčebny, komunity, místní sociální síť. Podařilo se nám získat a zrealizovat zakázky v rámci pracovních programů. Počátkem prosince jsme uspořádali již tradičně Adventní benefiční koncert.

7 Kontaktní centrum Cílová populace: - osoby užívající návykové látky - problémoví uživatele - osoby závislé na návykových látkách, které nejsou motivovány k abstinenci nebo abstinovat nechtějí či nemohou - osoby, jež přichází se zakázkou zprostředkování detoxifikace či léčby - osoby přicházející v debaklové situaci Cíle programu: - navázání kontaktu s klientem - získání důvěry, navázání vztahů pro pozdější možnou terapeutickou práci - stabilizace klienta, snížení zdravotních a sociálních rizik - změna rizikových způsobů užívání drog - motivace k abstinenci a následné léčbě - šíření informací o drogové problematice vůči široké veřejnosti - navázání kontaktů s experimentátory( možnost včasné intervence, předejití vážnějším problémům zdravotním i sociálním) - zlepšení sociálních dovedností a změna životního způsobu - snížení sociální izolace - eliminace rizik vzniku závislosti, omezení užívání drog, motivace k abstinenci od návykových látek - prevence kriminality a sociálně patologických jevů Nabízené služby: - kontaktní práce pobyt v kontaktní místnosti - výměnný program - potravinový a vitamínový program - hygienický servis - poradenství - krizová intervence - sociální práce - zprostředkování testů HIV, hepatitid typu B,C - základní zdravotní ošetření - zprostředkování léčby - telefonické poradenství

8 Využívanost nabízených služeb v roce 2008 Počet klientů 160 Kontaktní místnost kontaktů Hygienický servis 235 Potravinový program 1621 Praní prádla 134 Zdravotní ošetření 30 Výměnný program 728 ( injekčních stříkaček vydáno- nárůst o 150%) Reference do léčby 6 klientů / 6 x Sociální práce 234 Telefonické poradenství 449 KI 0 Asistenční služba 1 Testy 4 Souhrn: Využívanost nízkoprahových služeb je ve srovnání s loňským rokem vyšší, nárůst počtu klientů o 20%, výrazný nárůst vyměněného injekčního materiálu (o 73%), počet výměn narostl o 82%, ostatní služby jsou využívány průměrně o 30% více než v roce Pro klienty jsme vytvořili Sociální kuchařku a Kuchařku receptů ze starého chleba. Podařilo se nám získat bezplatný pronájem centrifugy a začít testovat klienty z krevního séra na protilátky HIV a HCV. Cílová populace: Poradenské centrum - rodiče a blízcí příbuzní osob, které užívají návykové látky - rodiny, ve kterých se vyskytují problémy s užíváním návykových látek - experimentátoři a neproblémoví uživatele, kteří jsou motivováni k abstinenci - osoby v počátečním stádiu závislosti, kteří jsou motivováni k abstinenci a jsou zároveň sociálně stabilizováni tak, že jsou schopni využívat ambulantních služeb - klienti po absolvované ústavní nebo ambulantní léčbě- nabízíme ambulantní následnou péči Cíle: - motivace klienta k abstinenci - diferenciální diagnostika, párování potřeb, zprostředkování léčby - řešení aktuálních problémů, změny chování, stabilizace - pomoc orientovat se v problému, získání náhledu, informací - podpora pozitivních změn, vedení k samostatnosti, rozhodování,..

9 Nabízené služby: - individuální terapie - poradenství pro rodiče - poradenská a terapeutická práce s celými rodinami - sociální práce - řešení problematiky volného času - právní a dluhové poradenství - následná péče po léčbě Využívanost nabízených služeb v roce 2008: Počet klientů: 41 Počet rodičů: 54 Individuální terapie: 198 výkonů Sociální práce: 27 výkonů Následná péče: 2 klienti Poradenství pro rodiče: 142 výkonů Práce s rodinou: 56 výkonů Souhrn: Počet klientů i kontaktů srovnatelný s rokem Cílová populace: Terénní program - uživatelé drog, kteří aplikují drogy převážně nitrožilním způsobem - uživatelé drog, kteří se doposud z různých důvodů nekontaktovali s žádným odborným zařízením - většinou mládež let. Cíle programu: - odstranění opakovaného používání náčiní k aplikaci drog (u intravenózních uživatelů) - navázání kontaktu a důvěry s klienty - používání méně rizikových způsobů aplikace drog popř. aplikace méně rizikovými způsoby - informovanost klientů o rizicích spojených s užíváním nealkoholových drog (druhy, účinky drog, ale též způsoby aplikací) - změna rizikového chování uživatelů drog směrem k méně rizikovému - minimalizace rizika somatického poškození, popř. jeho odstranění či redukce - navázaní klienta ke kontaktu s odborným zařízením - ochrana veřejnosti sběr odhozených injekčních stříkaček monitoring drogové scény

10 Nabízené služby: - výměnný program - sociální poradenství - poradenství o rizicích a bezpečnějším užívání - informační materiály - sběr odhozeného injekčního materiálu TP probíhá každý pátek hod. a 17 19,30 hod Každý čtvrtek hod. - monitoring Využívanost programu v roce 2008: Počet klientů: 27 Počet kontaktů: 66 Počet vyměněných stříkaček: 44 (+ 33 nalezeno) Celý rok byla nabízena služba volání na terénní mobil byla využita 3x (loni vůbec), z toho 0x byl zrealizován kontakt. Nadále funguje spolupráce s občany a Městskou policií týkající se nálezů pohozených injekčních stříkaček, Městská policie nosí do KC všechna nalezená zavazadla, která obsahují injekční materiál. Nepodařilo se navázat nové klienty do KC pouze 1 klientka z terénu přichází do KC. Počet vyměněného materiálu výrazně poklesl. Jedná se celkem o 4 programy : Resocializační programy - pracovní programy - výkon trestu obecně prospěšných prací - probační program - program psychosociální složky substituční subutexové léčby - vězeňská korespondenční služba Cílová populace: - problémoví uživatelé návykových látek a závislí, dlouhodobě nezařazeni v pracovním procesu - klienti, kterým bylo za spáchané provinění uloženo trestní opatření ve formě obecně prospěšných prací - mladiství klienti let, kteří spáchali trestný čin nebo jsou v péči kurátora pro mládež - klienti, kteří vstoupili do legální subutexové léčby Cíle programů: - prevence kriminality a sociálně patologických jevů - eliminace rizik vzniku závislosti, omezení užívání drog, motivace k abstinenci od návykových látek

11 - pomoc při začleňování osob užívajících návykové látky do společnosti a ke vzdělání s důrazem na jejich pracovní uplatnění - pomoc s obnovením pracovních návyků - snížení sociální izolace - odpracování si trestu obecně prospěšných prací - odklon od páchání trestné činnosti - sociální stabilizace - podpora vedoucí k abstinenci Využívanost programů v roce 2008: Pracovní programy: 27 klientů / 273 kontaktů/ 819 výkonů - pracovní dílny 22 klientů/ 158 kontaktů - samospráva Výkon OPP: 0 Psychosociální složka substituční subutexové léčby: 4 klienti/ 42 výkonů Probační programy: 6 klientů + 5 rodičů, 4 klienti program dokončili Kontakt s uvězněnými klienty: 4 klienti, 31 kontaktů Souhrn: Pracovní programy- počet klientů stejný, nárůst využívanosti asi o 20%, o alternativní tresty nemají klienti zájem. Substituční program - četné vyřazení z programu, obdobně jako loni. Na základě zájmu klientů jsme nově začali zprostředkovávat kontakt s uvězněnými klienty. Probační program pokračuje, počet klientů nižší, PMS přeposílá méně klientů. Cílová populace Primární prevence Pro žáky ZŠ 8. a 9. ročník a studenty SŠ, SOU Pro speciální programy : děti ze sociálně problematických rodin (se kterými pracuje Kiwanis klub), děti z DD Radenín, žáci Speciální školy, Cíle programů: - navázání kontaktu a důvěry pro možné předávání dalších poznatků - sebepoznání, zlepšení komunikačních dovedností, lepší orientace ve vzájemných vztazích - předávání a doplňování informací z drogové problematiky interaktivní forma - nácvik psychosociálních dovedností - navázání kontaktu s případnými problémovými jedinci - prezentace jednotlivých programů v zařízení - seznámení žáků a studentů s prostředím našeho centra - poskytnutí prostoru žákům a studentům, kteří pak mají možnost zeptat se na problémy týkající se drogové tématiky bez přítomnosti pedagoga a mají možnost o těchto věcech diskutovat - snížení prahu dostupnosti (studenti ztrácejí obavy z neznámého prostředí, cesta do našeho zařízení v případě potřeby je pak pro ně snadnější a dostupnější)

12 Nabízené služby: - jednorázové besedy spojené s prezentací zařízení - intenzivní jednorázové interaktivní programy pro ZŠ a SŠ - intenzivní jednorázové interakční programy primární prevence pro specifické skupiny - besedy pro rodiče - vzdělávání pro spolupracující profese Využívanost programů v roce 2008: Počet tříd: 34 Počet dětí a studentů: 679 Počet vyučovacích hodin : 94 Besedy: z 9 škol, 25 tříd, 46 hodin Interaktivní programy: 3 školy, 9 tříd, 48 hodin Pro dospělé osoby - jednorázové přednášky - 60 zdravotních sester 1 vyuč. hodina, 50 vojáků z povolání celkem 9 vyuč.hodin Cílová populace: - široká veřejnost, odborná veřejnost - děti, mládež, pedagogové Cíle: Prodejní galerie s informačním centrem - prostor pro smysluplné uplatnění výrobků klientů, které vytvářejí v rámci pracovních dílen - prezentace neziskové organizace vůči široké veřejnosti - přiblížení problematiky drog pro širokou veřejnost - možnost anonymního vstupu do zařízení pro abstinující a rodiče (vstupují jako zákazníci) - pravidelné pořádání výstav - stálá prodejní expozice výrobků z chráněných pracovních dílen - tematické výstavy- velikonoční, vánoční, v červnu výstavy zaměřovány na problematiku závislostí a v září výstavy fotografií Jindřicha Štreita V rámci prodejní galerie proběhlo celkem 8 výstav únor fotografie Štěpán Korčák Znovuzrození, březen velikonoční výstava, duben červen Auritus 10 let, srpen fotografie Africké ženy. V září proběhla vernisáž a výstava fotografií Jindřicha Štreita Romové bez romantiky, říjen Denisa Hujová Lidé kolem mne, listopad Armenie země bolesti a naděje a v prosinci probíhala vánoční výstava. Informační centrum Zájemci z řad laické i odborné veřejnosti zde mohou najít odbornou literaturu vztahující se k drogové problematice, videokazety s dokumenty na téma drogy a odborné časopisy.

13 Místní spolupráce Návaznost na ostatní zařízení, spolupráce Na místní úrovni spolupracujeme se všemi zařízeními poskytujícími návaznou péči - státní i nestátní, zdravotnická i nezdravotnická. Zdravotnická oblast: - infekční oddělení nemocnice Tábor - AT oddělení - soukromý psychiatr - záchranná služba - obvodní lékaři - laboratoře - OHS - PL Opařany - lékárny Tábor Sociální oblast: - Koalice poskytovatelů sociálních služeb jsme zakladatelskou organizací, pravi delné schůzky, komunitní plánování, společné propagační materiály - úřad práce - odbor sociálních věcí, kurátoři, sociální pracovnice Pedagogická oblast: - PPP Tábor - všechny ZŠ, SŠ a SOU na okrese - komunitní centrum Cheiron T Trestně právní oblast: - právník - Probační a mediační služba - Okresní soud Regionální spolupráce Jedná se především o úzkou spolupráci s obdobnými zařízeními v rámci celého kraje, pravidelně dvakrát do roka pořádáme společná setkání, která obsahují jak společné vzdělávání, tak řešení obdobných problémů a stanovení strategie jednotných postupů ve vztahu ke Krajskému úřadu. - KC Písek - KC České Budějovice - KC Strakonice - KC Prachatice - KC Třeboň - KC Český Krumlov - KC Pelhřimov - Jihočeský streetwork

14 Tým Multidisciplinární tým 6 pracovníků, 4,7 celých úvazků (5x VŠ, 1x SŠ) Všichni pracovníci mají ukončený výcvik krizové intervence, všichni pracovníci ukončený psychoterapeutický výcvik, 3 pracovníci ukončený třísemestrový multidisciplinární kurz v problematice drogových závislostí, 3 pracovníci kurzy primární prevence, 4 pracovníci kurz rodinného poradenství, 2 pracovnice kurz Probační programy. Všichni zaměstnanci prošli školením kardio-pulmo-vaskulární resuscitace, všichni prošli stážemi na odborných pracovištích v minimálním rozsahu jednoho týdne. Krátkodobými stážemi v zahraničních zařízeních prošli 4 pracovníci.poslední personální změna proběhla v roce Supervizor: PaedDr.Martina Richterová - Těmínová - pravidelná supervize - případová, týmová a supervize systému Vedoucí týmu: Mgr. Hana Vojtěchová Členové týmu: Mgr. Radka Šimonová Josef Kačírek Bc. Svatava Štrohmajerová Mgr. Blanka Kačírková (od 6/2008 na MD, Marcela Matějková zástup na 0,2 úvazku) Mgr. Martin Mareda

15 Finanční zpráva Projekt Auritus centrum pro lidi ohrožené drogou Náklady na projekt celkem: Z toho : mzdové : provozní: Kč Kč Kč Finanční zdroje projektu v roce 2008 Státní finanční prostředky: Kč tj. 61,05% z toho: Kč RVKPP Kč MPSV Nestátní finanční prostředky: Kč tj. 36,69% z toho: Kč KÚ České Budějovice Kč Město Tábor- protidrogový fond Kč Město Tábor - rozvojový fond Kč Město Tábor kulturní fond Kč Nadace Divoké husy Kč Tříkrálová sbírka + dary Kč Město Soběslav Kč Město Bechyně Kč obec Chotoviny Kč Město Veselí nad Lužnicí Projekt: Resocializační programy ( ) Náklady celkem: Z toho : mzdové: Provozní: Kč Kč Kč Finanční zdroje: Kč EU SROP Kč Tříkrálová sbírka

16 Poděkování Náš velký dík patří všem následujícím organizacím i jednotlivcům za jejich podporu, vstřícnost a pomoc. Aksamite Bláhová Hana, Ing. Bláhová Julie, Mgr. Boučková Helena Borská Jana, JUDr. COMET plus. Český rozhlas Diecézní charita České Budějovice Eybert Pavel, Mgr. G centrum Tábor Farní úřady - Tábor, Klokoty, Chotoviny, Chýnov, Sezimovo Ústí Fišer Jiří,Ing. Fokus Tábor, Vysočina, Praha Frouzová Ilona Hašplová Ivana, Mgr. Hes Václav Horecký Jiří,B.A. Horejsková Lenka, Ing. Hrdličková Jana,Mgr. Cheiron o.s Jílková Eliška, Bc. Jihočeský kraj- Krajský úřad Kačírek Josef Kačírková Blanka, Mgr. Kalina Kamil, MUDr.,PhDr.,CSc. Karlovská Dagmar, MUDr. Kiwanis klub- junior Tábor Klíček Záluží Kmínková Marie, Bc. Kotalíková Jaroslava, PhDr. Korbel František, Mgr. Ph.D. Kuník Jan Lékárna U bílého jednorožce Ludvík Tomáš Loudínová Pavla, Mgr Mareda Martin, Mgr. Martínek Miroslav, Mgr. Matějková Marcela Marphi, spol. s r.o. Město Tábor Město Soběslav MF Dnes MPSV Nadace Divoké husy Nadace OSF Nerud Marek, Mgr. Nováková Jana Obec Chotoviny Odbor sociálních věcí - MěstoTábor Pečmanová Zuzana, Mgr. Pecherovi, Jana a Daniel Pivcová Eva,MUDr. Počarovský Ondřej, Mgr. Polívková Naďežda, Mgr. Probační a mediační služba Tábor Pořízek Zdeněk, Mgr. Průchová Danuše Rolnička Soběslav RVKPP Semlerová Otta Středisko sociálních služeb Střední zdravotnická škola Tábor Svoboda Petr Sysová Jana, MUDr. Šimonová Radka, Mgr. Špačková Jana Štreit Jindřich, Mgr. Štrohmajerová Svatava, Bc. Švehlová Alice, Ing. Táborské listy Táborsko Tesco Těmínová Richterová Martina,PaedDr. Úřad práce Tábor Vojtěchová Hana, Mgr. ZŠ Bernarda Bolzana ZŠ Orbis Pictus Zvěřina Jaroslav, MUDr.,CSc. Členové Rady Farní charity: Hašplová Ivana, Mgr. - Hes Václav - Horecký Jiří - Pivcová Eva, MUDr. Průchová Danuše - Vojtěchová Hana, Mgr.

17

Cílová populace. Cíle naší práce

Cílová populace. Cíle naší práce Vážení, dostává se Vám do ruky výroční zpráva centra Auritus za rok 2010. Stejně jako v minulých letech jsme se snažili o to, aby se našim klientům dostalo účinné a profesionální pomoci a aby tato pomoc

Více

Auritus. Vážení, Mgr. Hana Vojtěchová vedoucí centra Auritus 1

Auritus. Vážení, Mgr. Hana Vojtěchová vedoucí centra Auritus 1 Vážení, předkládáme Vám výroční zprávu centra Auritus za rok 2011. Stejně jako v roce minulém se Vám pokusíme i letos přiblížit činnost našeho zařízení. Je potěšující, že jsme i v roce 2011 mohli realizovat

Více

Slovo úvodem. Děkuji Vám všem. Mgr. Hana Vojtěchová vedoucí centra Auritus

Slovo úvodem. Děkuji Vám všem. Mgr. Hana Vojtěchová vedoucí centra Auritus Slovo úvodem Předkládáme Vám zde výroční zprávu centra Auritus za rok 2014, ve které se můžete podrobně seznámit s našimi aktivitami v tomto roce, statistickými údaji i finančním přehledem. Ráda bych poděkovala

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Krajská konference k problematice rizikového chování Dítě a droga Hradec Králové, 15. 10. 2012 Obsah Historie vzniku

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2010 Obsah Úvod 4 1. Informace o organizaci 5 2. Kontaktní centrum 6 2.1. Poslání 6 2.2. Cíle 6 2.3. Zásady poskytované sociální služby 6

Více

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Stibalová, Kontaktní centrum Litoměřice. Název příkladu dobré praxe: Výměnná a poradenská místnost ve Štětí

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Stibalová, Kontaktní centrum Litoměřice. Název příkladu dobré praxe: Výměnná a poradenská místnost ve Štětí Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Stibalová, Kontaktní centrum Litoměřice Název příkladu dobré praxe: Výměnná a poradenská místnost ve Štětí Cíle Hlavními cíly terénního programu je: - navázání kontaktu s

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ O NÁS Veřejně prospěšný spolek STOP RECIDIVĚ! z.s. byl založen lidmi, kterým není lhostejný osud pachatelů a obětí trestní činnosti. V stávající

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově 1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově Osnova prezentace Kontakty - Oddělení prevence a volnočasových aktivit OŠ KrÚ JMK Charakteristika drogové scény JMK (Výroční

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Úvod 4. 1. Informace o realizátorovi 5

Úvod 4. 1. Informace o realizátorovi 5 2009 2 Úvod 4 1. Informace o realizátorovi 5 2. Kontaktní centrum 6 2.1. Poslání 6 2.2. Cíle 6 2.3. Zásady poskytované sociální služby 7 2.4. Cílová skupina 7 2.5. Základní poskytované služby 7 2.6 Hodnocení

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více

6. krajská protidrogová konference

6. krajská protidrogová konference 6. krajská protidrogová konference Poskytování léčby problematickým uživatelům drog v rámci kriminální justice Prof. Morag MacDonald Centre for Research into Quality Birmingham City University Česká Republika,

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZÁVĚREČNÁ Závěrečná zpráva 01.01.2013 31.12.2013 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ˇ ˇ Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvod 2 1. Informace o organizaci 3 2. krizové A Kontaktní centrum 4 2.1. Poslání 4 2.2. Cíle 4 2.3. Zásady poskytované sociální

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Vážení, Ještě jednou. Děkujeme za naše klienty za vaší pomoc. Za Darmoděj o.s. Josef Vondrka. ředitel sociálních a protidrogových služeb

Vážení, Ještě jednou. Děkujeme za naše klienty za vaší pomoc. Za Darmoděj o.s. Josef Vondrka. ředitel sociálních a protidrogových služeb Výroční zpráva o. s. Darmoděj 2008 Vážení, předem, než se začtete do naší třetí výroční zprávy, chtěl bych na úvod poděkovat všem těm, kteří se na projektech Darmoděj o.s. spolupodíleli a spolupodílí.

Více

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Libor Chvíla la,david Kondělka. Centra společnosti Renarkon, o.p.s. Centrum primárn rní prevence Kontaktní centrum a terénn nní programy Ostrava Kontaktní centrum

Více

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Školní rok 2013/2014 1 1. Základní údaje o škole a školském zařízení Název školského zařízení: Dětský diagnostický ústav, dětský domov

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

Průběžná zpráva k 30. 6. 2012 Centrum drogové pomoci

Průběžná zpráva k 30. 6. 2012 Centrum drogové pomoci Průběžná zpráva k 30. 6. 2012 Centrum drogové pomoci Služby sociální prevence Kontaktní centra IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 8008943 VEDOUCÍ: Mgr. Michal Fabian, DiS. KONTAKT: Tel. č.: 596884854, 602715805 Adresa:

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Homole 90 Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov,

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí Kontaktní centrum

Více

C E N T R U M Výroční zpráva 2009 Kontaktního centra Litoměřice

C E N T R U M Výroční zpráva 2009 Kontaktního centra Litoměřice C E N T R U M Výroční zpráva 2009 Kontaktního centra Litoměřice Kontaktní centrum Litoměřice je určeno problémovým uživatelům a lidem závislým na nelegálních omamně psychotropních látkách (OPL). Dále osobám

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

obsah Slovo úvodem Mgr. Jakub Olšák předseda sdružení AGARTA o. s.

obsah Slovo úvodem Mgr. Jakub Olšák předseda sdružení AGARTA o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 obsah Slovo úvodem Slovo úvodem...1 Kdo jsme...2 Kontaktní centrum...2 Terénní programy...3 Organizační struktura o. s. Agarta...4 Cílová skupina...4 Odbornost a certifikace...5 Zpráva

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky. V roce 2007 naše sdružení podpořili: jejich nasazení a práci v uplynulém roce.

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky. V roce 2007 naše sdružení podpořili: jejich nasazení a práci v uplynulém roce. PODĚKOVÁNÍ: Zde chci poděkovat všem institucím i jednotlivcům, organizacím, sponzorům, dárcům či sympatizantům, kteří podpořili naši činnost. Díky nim můžeme realizovat naše programy a pomáhat tak těm,

Více

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Školní rok 2011/2012 1 1. Základní údaje o škole a školském zařízení. Název školského zařízení: Dětský diagnostický ústav, dětský domov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu Terénní program Kralupy nad Vltavou (1.1. 31.12.2014)

Závěrečná zpráva o realizaci projektu Terénní program Kralupy nad Vltavou (1.1. 31.12.2014) Semiramis o. s. Dlabačova 2208, Nymburk 288 02 IČO: 70 84 53 87, tel.: +420 606 936 212, Semiramis o.s. je zapsaný jako spolek ve spolkovém rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4 Demografické, epidemiologické a virologické charakteristiky populace uživatelů drog srovnání let 2005 a 2006 h MUDr. Vratislav Řehák, MUDr. Laura Krekulová, PhD Program komplexní léčby somatických komplikací

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Charakteristika oddělen

Charakteristika oddělen Charakteristika oddělen lení Specializované oddělení vzniklo získalo z statut léčebny v roce 2001 - jsou sem přijímáni odsouzení, kteří mají nařízenou ústavní léčbu protitoxikomanickou - kapacita oddělení

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

SPOLEČNOU CESTOU. Bc. Kamil Podzimek

SPOLEČNOU CESTOU. Bc. Kamil Podzimek SPOLEČNOU CESTOU Bc. Kamil Podzimek 2010 2014 2010 2014 Otázky a odpovědi před volbami Jaké jsou aktuální problémy v oblasti zneužívání návykových látek v Praze a jejich možná řešení, která budete prosazovat?

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

Norway Grants Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby

Norway Grants Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby Norway Grants Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby Vězeňská služba České republiky STRUKTURA MĚKKÝ PROJEKT Programy zacházení pro odsouzené Rozšíření existujících

Více

Osoby v krizi. Pomoc a poradenství pro diabetiky a jejich rodinné příslušníky, osvěta a poradenství pro širokou veřejnost.

Osoby v krizi. Pomoc a poradenství pro diabetiky a jejich rodinné příslušníky, osvěta a poradenství pro širokou veřejnost. 92 93 Pomoc a poradenství pro diabetiky a jejich rodinné příslušníky, osvěta a poradenství pro širokou veřejnost. Osoby v krizi Vymezení cílové skupiny Osoby v krizi: osoby bez přístřeší bezdomovci předlužení

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Město Turnov období 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

Město Turnov období 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 Zpráva o realizaci sekundární protidrogové prevence ve městě Turnov Město Turnov období 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 Autorský tým (věcná část): Bc. Pavel Pech Ivona Vendégová Alena Havelková Komentáře a

Více

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2015-2020

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2015-2020 STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2015-2020 Obsah Úvod... 3 1. Vyhodnocení Strategie protidrogové politiky města Frýdek-Místek na období 2012-2014... 5 2. Klíčové subjekty a

Více

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Příloha č. 3 zápisu - usnesení č. 96/2014/ZK-10 Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Poř. č. Příjemce dotace/ žadatel 1 Městský

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

let Výroční zpráva 2014

let Výroční zpráva 2014 Point 14 let Výroční zpráva 2014 Strana 2 Point 14 20 let existence a činnosti Připravujeme pro Vás tuto publikaci Dagmar Hudecová Plzeň 2014 Tato publikace vznikla díky finanční podpoře odboru Bezpečnosti

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006

Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006 odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje únor 2007 Specifický

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. Dotační program MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS odborný seminář Výchova ke zdraví, prevence vrozených vývojových vad a reprodukční zdraví MŠMT 20.10.2010 MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Červen 2014 Obsah: 1. Základní údaje o občanském sdružení 2. Poslání, cíle a činnost občanského sdružení 3. Pracovníci sdružení 4. Služba následné péče Pavučina 5. Další aktivity

Více

Pracovní verze k 11.12. 2007

Pracovní verze k 11.12. 2007 Projektový záměr Nízkoprahové zařízení mládež v Klatovech Pracovní verze k 11.12. 2007 Projektový záměr je přílohou Komunitního plánu sociálních služeb a služeb souvisejících v regionu Klatovsko pro období

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Občanské sdružení Rozkoš bez Rizika

Občanské sdružení Rozkoš bez Rizika Občanské sdružení Rozkoš bez Rizika Zdraví každého z nás ovlivňuje zdraví nás všech Nic neomlouvá páchání bezpráví a násilí na ženě (člověku) Každý má právo na pomoc, když chce se sebou něco dělat (změnit

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ Průběžná zpráva 01.01.2014 31.12.2014 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky obce

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky obce Obec: Jilemnice Zpráva za rok: 2010 Zpracoval: Mgr. Kateřina Janatová, místní protidrogová koordinátorka Dne: 15. 3. 2011 Schváleno (kým): vedoucí odboru Mgr. Jindřiška Vydrová 1. Obecná charakteristika

Více

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: 1) služby v oblasti personalistiky 2) řízení lidských zdrojů 3) poradenské služby 4) konzultace v oblasti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

Sdružení Meta. Výroční zpráva. za rok 2011

Sdružení Meta. Výroční zpráva. za rok 2011 Sdružení Meta Výroční zpráva za rok 2011 Základní informace o sdružení Poslání: Sdruženi Meta, o. s., je občanským sdružením, určeným k morální, hmotné a jiné podpoře zejména mladistvích osob, které by

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

Slovo úvodem. Obsah. Agarta o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Slovo úvodem... 2. Kdo jsme... 3. Základní údaje o organizaci... 3

Slovo úvodem. Obsah. Agarta o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Slovo úvodem... 2. Kdo jsme... 3. Základní údaje o organizaci... 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 20I2 1 2 Obsah Slovo úvodem... 2 Kdo jsme... 3 Základní údaje o organizaci... 3 Organizační struktura o. s. Agarta... 4 Provozované aktivity a služby organizace... 4 Kontaktní centrum Klíč...

Více

OBSAH: Výroční zpráva 2012

OBSAH: Výroční zpráva 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH: Základní údaje str. 3 Milníky str. 4 Popis služeb a činností str. 5 Klienti str. 8 Projekty str. 9 Finanční zpráva str. 11 Vzdělávání pracovníků, individuální praxe str. 13 Poděkování

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro poskytovatele sociálních

Více

Darmoděj o. s. 2013 2013

Darmoděj o. s. 2013 2013 Darmoděj o. s. 2013 2013 Poskytované služby Darmoděj o. s. Kontaktní centrum Darmoděj Terénní program Babylon Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 4.lístek Doléčovací centrum Restart Pracovní centrum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Úvodní slovo. Vážení kolegové a přátelé,

Úvodní slovo. Vážení kolegové a přátelé, Obsah ÚVODNÍ SLOVO...2 ČINNOST SDRUŽENÍ...3 CÍLOVÁ SKUPINA...4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...4 PROJEKTY...5 FINANČNÍ ZPRÁVA...12 PODĚKOVÁNÍ...13 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...14 1 Úvodní slovo Vážení kolegové a přátelé,

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram Věznice Příbram Terapeutické programy Specializované oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování v důsledku d užíváníu psychotropních látek 40 odsouzených mužů umístěných ve věznici s ostrahou

Více

Priorita XI. Podpora služeb pro děti, mládež a rodinu ohroženou rizikovými jevy

Priorita XI. Podpora služeb pro děti, mládež a rodinu ohroženou rizikovými jevy Opatření XI. 1.: Udržení a rozvoj sociální služby zařízení pro děti a mládež (zahrnutí věkové skupiny 6-12 let) Služba preventivního charakteru, napomáhá rozvíjení pozitivního sociálního chování dětí a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PorCeTa, o.p.s. 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PorCeTa, o.p.s. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA PorCeTa, o.p.s. 2013 Vážení, předkládáme Vám výroční zprávu společnosti PorCeTa, o.p.s. za rok 2013, ve které bychom Vám chtěli přiblížit činnost naší společnosti v prvním roce jejího fungování.

Více

Souhrnná zpráva o realizaci sociální služby

Souhrnná zpráva o realizaci sociální služby Souhrnná zpráva o realizaci sociální služby V souladu se smlouvou o vnitřních vztazích sdružení Terénní programy Mělnicko ze dne 31.12.2010 Zpráva je podkladem pro průběžnou monitorovací zprávu za období:

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Základní údaje Název organizace: Česká asociace adiktologů, o.s. Právní forma: občanské sdružení (od 1. 1. 2014 dle Občanského zákoníku přechází právní forma na spolek) Registrace

Více