Úvodní slovo. Vážení,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo. Vážení,"

Transkript

1 Úvodní slovo Vážení, úvodem bychom rádi poděkovali našim donorům, sponzorům, úřadům, spolupracovníkům i všem našim příznivcům, kteří aktivity centra Auritus podporovali, ať už již finančně nebo morálně. Děkujeme. V roce 2008 jsme oslavili 10-té výročí činnosti našeho centra. Ohlížíme se za značným množstvím práce, nápadů, plánů a přání. Ne všechny se uskutečnili, ale věříme, že vynaložené finanční prostředky, úsilí pracovníků, podpora příznivců, energie a osobní invence všech pracovníků byly proměněny ve prospěch klientů. Tým pracovníků centra Auritus

2 Historie zařízení - 10 let činnosti příprava KC-projekt, pronájem prostor, noví pracovníci - Při rekonstrukci prostor zaměstnáváme klienty nabízíme - výměnný program, kontaktní místnost, hygienický a potravinový servis,sociální práci, poradenství, pracovní programy slavnostní zahájení - zařízení je v tuto dobu v kontaktu asi se 40 klienty - Zpočátku pouze služby KC - Terénní program - ve spolupráci s Cheironem - Začínáme individuální práci s klienty, kteří chtějí abstinovat - Připravujeme denní stacionář (skupina nebyla nikdy otevřenachybí finance a sporné je naplnění klienty) - Programy primární prevence (besedy od 1999, interaktivní programy od 2000) prodejní galerie, výstavy, informační centrum začínáme vlastní terénní práci nová a jasná struktura - 6 programů oddělený samostatný projekt: Resocializační programy realizace odborné konference

3 Kontaktní centrum - kontaktní práce - výměnný program - potravinový a vitamínový servis - hygienický servis - poradenství - krizová intervence - zdravotní ošetření - sociální práce - testy HCV,HIV - zprostředkování léčby - pracovní programy Poradenské centrum - individuální terapie - poradenství pro rodiče - poradenství pro rodiny - výtvarná dílna - sociální práce - individuální programy pro klienty po ukončené léčbě Resocializační programy - pracovní programy - program výkonu trestu obecně prospěšných prací - probační program - psychosociální složka subutexové léčby - vězeňská korespondenční služba Terénní program - kontaktní práce - výměnný program - informace - sociální práce - krizová intervence - asistenční služba - sběr infikovaného materiálu Galerie Informační centrum - stálá prodejní výstava výrobků klientů z pracovních dílen - prodej výrobků z chráněných dílen ostatních neziskových organizací - prezentace činnosti centra - odborná literatura a videokazety - pravidelné výstavy Primární prevence - jednorázové besedy - interaktivní intenzívní programy - besedy pro rodiče - vzdělávací jednorázové programy pro spolupracující profese - intenzivní programy pro specifické skupiny (ZVŠ,DD,děti ze sociálně slabých rodin)

4 Cílová populace Program mohou využívat všichni klienti, pro které jsou nabízené služby realizovány, bez ohledu na rasu, politické či náboženské přesvědčení, pohlaví, národnost. Dolní věková hranice většiny nabízených služeb je 15 let, výjimku tvoří programy primární prevence a poradenské centrum, kde je možný vstup do programů dětem pod 15 let společně s rodiči nebo pedagogy. Kontaktní centrum - osoby užívající návykové látky, problémoví uživatelé, osoby závislé na návykových látkách Poradenské centrum - rodiče a blízcí příbuzní osob, které užívají návykové látky, rodiny, ve kterých se vyskytují problémy s užíváním návykových látek, experimentátoři a neproblémoví uživatelé, osoby v počátečním stádiu závislosti, kteří jsou motivováni k abstinenci Terénní program - uživatelé drog, převážně nitrožilní způsob aplikace, kteří se doposud z různých důvodů nekontaktovali s žádným odborným zařízením, většinou mládež let. Prodejní galerie s informačním centrem - široká veřejnost, odborná veřejnost Primární prevence - žáci ZŠ 8. a 9. ročník a studenti SŠ, SOU Speciální programy : děti ze sociálně problematických rodin, děti z DD Radenín, žáci ze speciální školy, psychiatričtí pacienti Resocializační programy Pracovní program: - problémoví uživatelé návykových látek a závislí, dlouhodobě nezařazeni v pracovním procesu Program obecně prospěšných prací: - klienti, kterým bylo za spáchané provinění uloženo trestní opatření ve formě obecně prospěšných prací Probační program: - mladiství klienti let, kteří byli obviněni z trestného činu, jsou v přípravném řízení a mají možnost upuštění od trestného opatření, pokud nastoupí do probačního programu a zároveň mají problémy se zneužíváním návykových látek Program psychosociální doprovodné složky subutexové léčby: - klienti, kteří vstoupili do legální subutexové léčby Vězeňská korespondenční služba - uvěznění klienti (uživatelé drog)

5 Cíle naší práce - navázání kontaktu s klientem - získání důvěry, navázání vztahů pro pozdější možnou terapeutickou práci - stabilizace klienta, snížení zdravotních a sociálních rizik - změna rizikových způsobů užívání drog - motivace k abstinenci a následné léčbě - podpora při abstinování - prevence relapsu - šíření informací o drogové problematice vůči široké veřejnosti - navázání kontaktů s experimentátory( možnost včasné intervence, předejití vážnějším problémům zdravotním i sociálním) - dlouhodobá abstinence motivovaných klientů - zlepšení situace a vztahů v rodině - zlepšení vztahů s ostatním sociálním okolím - zlepšení sociálních dovedností a změna životního způsobu - zajištění návazné péče pro abstinující klienty - pomoc při začleňování osob užívající návykové látky do společnosti a ke vzdělání s důrazem na jejich pracovní uplatnění - pomoc při obnovování a získávání nových pracovních návyků - vzdělávání pro zvýšení kompetencí a dovedností s cílem nalezení vhodného zaměstnání - snížení sociální izolace - možnost pro klienty odsouzené k obecně prospěšným pracím si tento trest odčinit a v rámci tohoto programu pracovat na svém osobnostním růstu - eliminace rizik vzniku závislosti, omezení užívání drog, motivace k abstinenci od návykových látek - prevence kriminality a sociálně patologických jevů

6 Vývoj programu v roce 2008 Auritus centrum pro lidi ohrožené drogou realizuje sociální služby již 11-tým rokem. Nabízíme celkem 6 oddělených programů, jejichž využívanost je proměnlivá podle zájmu klientů a změnách na drogové scéně.tuto skutečnost nám potvrzují i statistická srovnání za posledních 10 let. Spojení více drogových služeb pod jednu střechu v okresním městě se tak jeví nejen logické, ale i ekonomické (vyšší efektivita organizace je velmi flexibilní a dokáže rychle přizpůsobit nabídku svým rozsahem potřebám a zájmu klientů, personál má možnost střídání činností /prevence vyhoření/ a příležitost pro další odborný růst) Počet klientů v roce 2008 byl obdobný jako v minulém roce, výrazně se zvýšila využívannost hygienického servisu, zaznamenali jsme výrazný nárůst počtu výměněných injekčních setů o 72%, počet výměn se navýšil o 82%. Zvýšil se počet rodičů a blízkých, kteří využívají poradenské služby. Kontakty s klienty jsou intenzivnější a více zaměřené na změnu. Realizovali jsme Tříkrálovou sbírku, proběhlo setkání všech koledníků s oficiálním vyhlášením výsledků a poděkováním. U příležitosti výročí 10 let centra Auritus jsme připravili a zpracovali 2 publikace Kuchařka chlebová aneb Recepty ze starého chleba a Sociální kuchařku + pexeso s motivy z chlebových receptů, za které jsme získali cenu Jaroslava Skály za originalitu. Zpracovali jsme bilanční prezentaci zařízení s hudbou Auritus 10 let- která byla představena na konferenci i distribuována na CD nosiči. Na jaře jsme uspořádali u příležitosti oslav 10 výročí oficiálního otevření Kontaktního centra odbornou konferenci na téma: Možnosti a meze zaměstnávání klientů uživatelů drog. Po odborné části následoval další program, který měl ráz poznávací a relaxační účastníci konference se účastnili prohlídky podzemních chodeb s názvem Oživlé podzemí. Dále pak proběhl kulturní program zaměřený na propagaci husitství a občerstvení formou středověké hostiny v prostorách Housova mlýna. Během roku jsme napsali celkem 18 projektů a žádostí.proběhly finanční kontroly z RVKPP, FÚ a Jihočeského kraje nebyly shledány žádné nedostatky. V prosinci proběhla certifikace odborných služeb z 820 možných bodů jsme získali 817 bodů. Navázali jsme užší spolupráci se zdravotnickým sektorem vzdělávání pro střední zdravotnický personál, obnovení spolupráce s infekčním oddělením, úzká spolupráce s Klinickými laboratořemi Tábor, které nám pomohly získat zdarma pronájem centrifugy a tím umožnili provádět v našem zařízení orientační testy HIV a HCV z krevního séra. Aktualizovali jsme sociální síť léčebny, komunity, místní sociální síť. Podařilo se nám získat a zrealizovat zakázky v rámci pracovních programů. Počátkem prosince jsme uspořádali již tradičně Adventní benefiční koncert.

7 Kontaktní centrum Cílová populace: - osoby užívající návykové látky - problémoví uživatele - osoby závislé na návykových látkách, které nejsou motivovány k abstinenci nebo abstinovat nechtějí či nemohou - osoby, jež přichází se zakázkou zprostředkování detoxifikace či léčby - osoby přicházející v debaklové situaci Cíle programu: - navázání kontaktu s klientem - získání důvěry, navázání vztahů pro pozdější možnou terapeutickou práci - stabilizace klienta, snížení zdravotních a sociálních rizik - změna rizikových způsobů užívání drog - motivace k abstinenci a následné léčbě - šíření informací o drogové problematice vůči široké veřejnosti - navázání kontaktů s experimentátory( možnost včasné intervence, předejití vážnějším problémům zdravotním i sociálním) - zlepšení sociálních dovedností a změna životního způsobu - snížení sociální izolace - eliminace rizik vzniku závislosti, omezení užívání drog, motivace k abstinenci od návykových látek - prevence kriminality a sociálně patologických jevů Nabízené služby: - kontaktní práce pobyt v kontaktní místnosti - výměnný program - potravinový a vitamínový program - hygienický servis - poradenství - krizová intervence - sociální práce - zprostředkování testů HIV, hepatitid typu B,C - základní zdravotní ošetření - zprostředkování léčby - telefonické poradenství

8 Využívanost nabízených služeb v roce 2008 Počet klientů 160 Kontaktní místnost kontaktů Hygienický servis 235 Potravinový program 1621 Praní prádla 134 Zdravotní ošetření 30 Výměnný program 728 ( injekčních stříkaček vydáno- nárůst o 150%) Reference do léčby 6 klientů / 6 x Sociální práce 234 Telefonické poradenství 449 KI 0 Asistenční služba 1 Testy 4 Souhrn: Využívanost nízkoprahových služeb je ve srovnání s loňským rokem vyšší, nárůst počtu klientů o 20%, výrazný nárůst vyměněného injekčního materiálu (o 73%), počet výměn narostl o 82%, ostatní služby jsou využívány průměrně o 30% více než v roce Pro klienty jsme vytvořili Sociální kuchařku a Kuchařku receptů ze starého chleba. Podařilo se nám získat bezplatný pronájem centrifugy a začít testovat klienty z krevního séra na protilátky HIV a HCV. Cílová populace: Poradenské centrum - rodiče a blízcí příbuzní osob, které užívají návykové látky - rodiny, ve kterých se vyskytují problémy s užíváním návykových látek - experimentátoři a neproblémoví uživatele, kteří jsou motivováni k abstinenci - osoby v počátečním stádiu závislosti, kteří jsou motivováni k abstinenci a jsou zároveň sociálně stabilizováni tak, že jsou schopni využívat ambulantních služeb - klienti po absolvované ústavní nebo ambulantní léčbě- nabízíme ambulantní následnou péči Cíle: - motivace klienta k abstinenci - diferenciální diagnostika, párování potřeb, zprostředkování léčby - řešení aktuálních problémů, změny chování, stabilizace - pomoc orientovat se v problému, získání náhledu, informací - podpora pozitivních změn, vedení k samostatnosti, rozhodování,..

9 Nabízené služby: - individuální terapie - poradenství pro rodiče - poradenská a terapeutická práce s celými rodinami - sociální práce - řešení problematiky volného času - právní a dluhové poradenství - následná péče po léčbě Využívanost nabízených služeb v roce 2008: Počet klientů: 41 Počet rodičů: 54 Individuální terapie: 198 výkonů Sociální práce: 27 výkonů Následná péče: 2 klienti Poradenství pro rodiče: 142 výkonů Práce s rodinou: 56 výkonů Souhrn: Počet klientů i kontaktů srovnatelný s rokem Cílová populace: Terénní program - uživatelé drog, kteří aplikují drogy převážně nitrožilním způsobem - uživatelé drog, kteří se doposud z různých důvodů nekontaktovali s žádným odborným zařízením - většinou mládež let. Cíle programu: - odstranění opakovaného používání náčiní k aplikaci drog (u intravenózních uživatelů) - navázání kontaktu a důvěry s klienty - používání méně rizikových způsobů aplikace drog popř. aplikace méně rizikovými způsoby - informovanost klientů o rizicích spojených s užíváním nealkoholových drog (druhy, účinky drog, ale též způsoby aplikací) - změna rizikového chování uživatelů drog směrem k méně rizikovému - minimalizace rizika somatického poškození, popř. jeho odstranění či redukce - navázaní klienta ke kontaktu s odborným zařízením - ochrana veřejnosti sběr odhozených injekčních stříkaček monitoring drogové scény

10 Nabízené služby: - výměnný program - sociální poradenství - poradenství o rizicích a bezpečnějším užívání - informační materiály - sběr odhozeného injekčního materiálu TP probíhá každý pátek hod. a 17 19,30 hod Každý čtvrtek hod. - monitoring Využívanost programu v roce 2008: Počet klientů: 27 Počet kontaktů: 66 Počet vyměněných stříkaček: 44 (+ 33 nalezeno) Celý rok byla nabízena služba volání na terénní mobil byla využita 3x (loni vůbec), z toho 0x byl zrealizován kontakt. Nadále funguje spolupráce s občany a Městskou policií týkající se nálezů pohozených injekčních stříkaček, Městská policie nosí do KC všechna nalezená zavazadla, která obsahují injekční materiál. Nepodařilo se navázat nové klienty do KC pouze 1 klientka z terénu přichází do KC. Počet vyměněného materiálu výrazně poklesl. Jedná se celkem o 4 programy : Resocializační programy - pracovní programy - výkon trestu obecně prospěšných prací - probační program - program psychosociální složky substituční subutexové léčby - vězeňská korespondenční služba Cílová populace: - problémoví uživatelé návykových látek a závislí, dlouhodobě nezařazeni v pracovním procesu - klienti, kterým bylo za spáchané provinění uloženo trestní opatření ve formě obecně prospěšných prací - mladiství klienti let, kteří spáchali trestný čin nebo jsou v péči kurátora pro mládež - klienti, kteří vstoupili do legální subutexové léčby Cíle programů: - prevence kriminality a sociálně patologických jevů - eliminace rizik vzniku závislosti, omezení užívání drog, motivace k abstinenci od návykových látek

11 - pomoc při začleňování osob užívajících návykové látky do společnosti a ke vzdělání s důrazem na jejich pracovní uplatnění - pomoc s obnovením pracovních návyků - snížení sociální izolace - odpracování si trestu obecně prospěšných prací - odklon od páchání trestné činnosti - sociální stabilizace - podpora vedoucí k abstinenci Využívanost programů v roce 2008: Pracovní programy: 27 klientů / 273 kontaktů/ 819 výkonů - pracovní dílny 22 klientů/ 158 kontaktů - samospráva Výkon OPP: 0 Psychosociální složka substituční subutexové léčby: 4 klienti/ 42 výkonů Probační programy: 6 klientů + 5 rodičů, 4 klienti program dokončili Kontakt s uvězněnými klienty: 4 klienti, 31 kontaktů Souhrn: Pracovní programy- počet klientů stejný, nárůst využívanosti asi o 20%, o alternativní tresty nemají klienti zájem. Substituční program - četné vyřazení z programu, obdobně jako loni. Na základě zájmu klientů jsme nově začali zprostředkovávat kontakt s uvězněnými klienty. Probační program pokračuje, počet klientů nižší, PMS přeposílá méně klientů. Cílová populace Primární prevence Pro žáky ZŠ 8. a 9. ročník a studenty SŠ, SOU Pro speciální programy : děti ze sociálně problematických rodin (se kterými pracuje Kiwanis klub), děti z DD Radenín, žáci Speciální školy, Cíle programů: - navázání kontaktu a důvěry pro možné předávání dalších poznatků - sebepoznání, zlepšení komunikačních dovedností, lepší orientace ve vzájemných vztazích - předávání a doplňování informací z drogové problematiky interaktivní forma - nácvik psychosociálních dovedností - navázání kontaktu s případnými problémovými jedinci - prezentace jednotlivých programů v zařízení - seznámení žáků a studentů s prostředím našeho centra - poskytnutí prostoru žákům a studentům, kteří pak mají možnost zeptat se na problémy týkající se drogové tématiky bez přítomnosti pedagoga a mají možnost o těchto věcech diskutovat - snížení prahu dostupnosti (studenti ztrácejí obavy z neznámého prostředí, cesta do našeho zařízení v případě potřeby je pak pro ně snadnější a dostupnější)

12 Nabízené služby: - jednorázové besedy spojené s prezentací zařízení - intenzivní jednorázové interaktivní programy pro ZŠ a SŠ - intenzivní jednorázové interakční programy primární prevence pro specifické skupiny - besedy pro rodiče - vzdělávání pro spolupracující profese Využívanost programů v roce 2008: Počet tříd: 34 Počet dětí a studentů: 679 Počet vyučovacích hodin : 94 Besedy: z 9 škol, 25 tříd, 46 hodin Interaktivní programy: 3 školy, 9 tříd, 48 hodin Pro dospělé osoby - jednorázové přednášky - 60 zdravotních sester 1 vyuč. hodina, 50 vojáků z povolání celkem 9 vyuč.hodin Cílová populace: - široká veřejnost, odborná veřejnost - děti, mládež, pedagogové Cíle: Prodejní galerie s informačním centrem - prostor pro smysluplné uplatnění výrobků klientů, které vytvářejí v rámci pracovních dílen - prezentace neziskové organizace vůči široké veřejnosti - přiblížení problematiky drog pro širokou veřejnost - možnost anonymního vstupu do zařízení pro abstinující a rodiče (vstupují jako zákazníci) - pravidelné pořádání výstav - stálá prodejní expozice výrobků z chráněných pracovních dílen - tematické výstavy- velikonoční, vánoční, v červnu výstavy zaměřovány na problematiku závislostí a v září výstavy fotografií Jindřicha Štreita V rámci prodejní galerie proběhlo celkem 8 výstav únor fotografie Štěpán Korčák Znovuzrození, březen velikonoční výstava, duben červen Auritus 10 let, srpen fotografie Africké ženy. V září proběhla vernisáž a výstava fotografií Jindřicha Štreita Romové bez romantiky, říjen Denisa Hujová Lidé kolem mne, listopad Armenie země bolesti a naděje a v prosinci probíhala vánoční výstava. Informační centrum Zájemci z řad laické i odborné veřejnosti zde mohou najít odbornou literaturu vztahující se k drogové problematice, videokazety s dokumenty na téma drogy a odborné časopisy.

13 Místní spolupráce Návaznost na ostatní zařízení, spolupráce Na místní úrovni spolupracujeme se všemi zařízeními poskytujícími návaznou péči - státní i nestátní, zdravotnická i nezdravotnická. Zdravotnická oblast: - infekční oddělení nemocnice Tábor - AT oddělení - soukromý psychiatr - záchranná služba - obvodní lékaři - laboratoře - OHS - PL Opařany - lékárny Tábor Sociální oblast: - Koalice poskytovatelů sociálních služeb jsme zakladatelskou organizací, pravi delné schůzky, komunitní plánování, společné propagační materiály - úřad práce - odbor sociálních věcí, kurátoři, sociální pracovnice Pedagogická oblast: - PPP Tábor - všechny ZŠ, SŠ a SOU na okrese - komunitní centrum Cheiron T Trestně právní oblast: - právník - Probační a mediační služba - Okresní soud Regionální spolupráce Jedná se především o úzkou spolupráci s obdobnými zařízeními v rámci celého kraje, pravidelně dvakrát do roka pořádáme společná setkání, která obsahují jak společné vzdělávání, tak řešení obdobných problémů a stanovení strategie jednotných postupů ve vztahu ke Krajskému úřadu. - KC Písek - KC České Budějovice - KC Strakonice - KC Prachatice - KC Třeboň - KC Český Krumlov - KC Pelhřimov - Jihočeský streetwork

14 Tým Multidisciplinární tým 6 pracovníků, 4,7 celých úvazků (5x VŠ, 1x SŠ) Všichni pracovníci mají ukončený výcvik krizové intervence, všichni pracovníci ukončený psychoterapeutický výcvik, 3 pracovníci ukončený třísemestrový multidisciplinární kurz v problematice drogových závislostí, 3 pracovníci kurzy primární prevence, 4 pracovníci kurz rodinného poradenství, 2 pracovnice kurz Probační programy. Všichni zaměstnanci prošli školením kardio-pulmo-vaskulární resuscitace, všichni prošli stážemi na odborných pracovištích v minimálním rozsahu jednoho týdne. Krátkodobými stážemi v zahraničních zařízeních prošli 4 pracovníci.poslední personální změna proběhla v roce Supervizor: PaedDr.Martina Richterová - Těmínová - pravidelná supervize - případová, týmová a supervize systému Vedoucí týmu: Mgr. Hana Vojtěchová Členové týmu: Mgr. Radka Šimonová Josef Kačírek Bc. Svatava Štrohmajerová Mgr. Blanka Kačírková (od 6/2008 na MD, Marcela Matějková zástup na 0,2 úvazku) Mgr. Martin Mareda

15 Finanční zpráva Projekt Auritus centrum pro lidi ohrožené drogou Náklady na projekt celkem: Z toho : mzdové : provozní: Kč Kč Kč Finanční zdroje projektu v roce 2008 Státní finanční prostředky: Kč tj. 61,05% z toho: Kč RVKPP Kč MPSV Nestátní finanční prostředky: Kč tj. 36,69% z toho: Kč KÚ České Budějovice Kč Město Tábor- protidrogový fond Kč Město Tábor - rozvojový fond Kč Město Tábor kulturní fond Kč Nadace Divoké husy Kč Tříkrálová sbírka + dary Kč Město Soběslav Kč Město Bechyně Kč obec Chotoviny Kč Město Veselí nad Lužnicí Projekt: Resocializační programy ( ) Náklady celkem: Z toho : mzdové: Provozní: Kč Kč Kč Finanční zdroje: Kč EU SROP Kč Tříkrálová sbírka

16 Poděkování Náš velký dík patří všem následujícím organizacím i jednotlivcům za jejich podporu, vstřícnost a pomoc. Aksamite Bláhová Hana, Ing. Bláhová Julie, Mgr. Boučková Helena Borská Jana, JUDr. COMET plus. Český rozhlas Diecézní charita České Budějovice Eybert Pavel, Mgr. G centrum Tábor Farní úřady - Tábor, Klokoty, Chotoviny, Chýnov, Sezimovo Ústí Fišer Jiří,Ing. Fokus Tábor, Vysočina, Praha Frouzová Ilona Hašplová Ivana, Mgr. Hes Václav Horecký Jiří,B.A. Horejsková Lenka, Ing. Hrdličková Jana,Mgr. Cheiron o.s Jílková Eliška, Bc. Jihočeský kraj- Krajský úřad Kačírek Josef Kačírková Blanka, Mgr. Kalina Kamil, MUDr.,PhDr.,CSc. Karlovská Dagmar, MUDr. Kiwanis klub- junior Tábor Klíček Záluží Kmínková Marie, Bc. Kotalíková Jaroslava, PhDr. Korbel František, Mgr. Ph.D. Kuník Jan Lékárna U bílého jednorožce Ludvík Tomáš Loudínová Pavla, Mgr Mareda Martin, Mgr. Martínek Miroslav, Mgr. Matějková Marcela Marphi, spol. s r.o. Město Tábor Město Soběslav MF Dnes MPSV Nadace Divoké husy Nadace OSF Nerud Marek, Mgr. Nováková Jana Obec Chotoviny Odbor sociálních věcí - MěstoTábor Pečmanová Zuzana, Mgr. Pecherovi, Jana a Daniel Pivcová Eva,MUDr. Počarovský Ondřej, Mgr. Polívková Naďežda, Mgr. Probační a mediační služba Tábor Pořízek Zdeněk, Mgr. Průchová Danuše Rolnička Soběslav RVKPP Semlerová Otta Středisko sociálních služeb Střední zdravotnická škola Tábor Svoboda Petr Sysová Jana, MUDr. Šimonová Radka, Mgr. Špačková Jana Štreit Jindřich, Mgr. Štrohmajerová Svatava, Bc. Švehlová Alice, Ing. Táborské listy Táborsko Tesco Těmínová Richterová Martina,PaedDr. Úřad práce Tábor Vojtěchová Hana, Mgr. ZŠ Bernarda Bolzana ZŠ Orbis Pictus Zvěřina Jaroslav, MUDr.,CSc. Členové Rady Farní charity: Hašplová Ivana, Mgr. - Hes Václav - Horecký Jiří - Pivcová Eva, MUDr. Průchová Danuše - Vojtěchová Hana, Mgr.

17

Auritus. Vážení, Tým pracovníků centra Auritus. Poradenské centrum

Auritus. Vážení, Tým pracovníků centra Auritus. Poradenské centrum Vážení, na tomto čestném místě si dovolujeme nejprve poděkovat našim donorům, sponzorům, úřadům, spolupracovníkům i všem našim příznivcům, kteří aktivity centra Auritus podporovali, ať již finančně či

Více

Cílová populace. Cíle naší práce

Cílová populace. Cíle naší práce Vážení, dostává se Vám do ruky výroční zpráva centra Auritus za rok 2010. Stejně jako v minulých letech jsme se snažili o to, aby se našim klientům dostalo účinné a profesionální pomoci a aby tato pomoc

Více

Auritus. Vážení, Mgr. Hana Vojtěchová vedoucí centra Auritus 1

Auritus. Vážení, Mgr. Hana Vojtěchová vedoucí centra Auritus 1 Vážení, předkládáme Vám výroční zprávu centra Auritus za rok 2011. Stejně jako v roce minulém se Vám pokusíme i letos přiblížit činnost našeho zařízení. Je potěšující, že jsme i v roce 2011 mohli realizovat

Více

Slovo úvodem. Předkládáme Vám zde výroční zprávu centra Auritus za rok 2013, ve které se můžete podrobně seznámit s našimi aktivitami v tomto roce.

Slovo úvodem. Předkládáme Vám zde výroční zprávu centra Auritus za rok 2013, ve které se můžete podrobně seznámit s našimi aktivitami v tomto roce. Slovo úvodem Na tomto místě bych ráda poděkovala především všem zaměstnancům, kteří svým nasazením i odbornou erudicí po celý rok zajišťovali širokou škálu adiktologických služeb a umožnili tak chod celého

Více

Mgr. Hana Vojtěchová vedoucí centra Auritus Takto jsme začínali v roce 1998.

Mgr. Hana Vojtěchová vedoucí centra Auritus Takto jsme začínali v roce 1998. Vážení, jako každý rok Vám předkládáme výroční zprávu centra Auritus. Je přehledem našich aktivit v roce 2015, můžete se zde podrobně seznámit se statistickými údaji i finančním přehledem. Ráda bych na

Více

Slovo úvodem. Děkuji Vám všem. Mgr. Hana Vojtěchová vedoucí centra Auritus

Slovo úvodem. Děkuji Vám všem. Mgr. Hana Vojtěchová vedoucí centra Auritus Slovo úvodem Předkládáme Vám zde výroční zprávu centra Auritus za rok 2014, ve které se můžete podrobně seznámit s našimi aktivitami v tomto roce, statistickými údaji i finančním přehledem. Ráda bych poděkovala

Více

ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA. Popis služby

ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA. Popis služby NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZEN ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA 1 Popis služby působnost v oblasti sekundární a terciární prevence zneužívání návykových látek zařízení prvního kontaktu s klientem průběh tohoto kontaktu může

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 FAUST, o.s. Statutární zástupci: Bc. Jana Hajderová Ing. Naděžda Antošová, PhD. Jiří Němec HISTORIE FAUST, o.s. FAUST, o.s. bylo založeno v říjnu roku 1999. K hlavním cílům činnosti

Více

Systém péče o těhotné uživatelky drog v ČR

Systém péče o těhotné uživatelky drog v ČR Systém péče o těhotné uživatelky drog v ČR Centrum pro rodinu Drop In,o.p.s. 2.9.2009 1 Vývoj Do r. 1989 užívání NL pervitin, brawn Užívání v skryté populaci Chemici, zdravotníci, lékaři Domácí výroba

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7543/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor sociální oddělení sociálních věcí Gavlovská Jana Bc. Materiál pro 2. zasedání Zastupitelstva

Více

Terapeutická komunita Výroční zpráva 2012

Terapeutická komunita Výroční zpráva 2012 Zařízení sociální intervence Kladno Terapeutická komunita Výroční zpráva 2012 ÚVODNÍ ČÁST Na úvod si dovolujeme připomenout, kdo jsme a jaký je cíl naší činnosti. Základním cílem poskytované služby je

Více

Obecná idea terénní práce

Obecná idea terénní práce Obecná idea terénní práce vyhledávat skrytou populaci uživatelů drog oslovovat ji motivovat ji ke změně chování směrem k méně rizikovému = minimalizovat zdravotní a sociální poškození spojená s užíváním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KONTAKTNÍHO CENTRA LITOMĚŘICE ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA KONTAKTNÍHO CENTRA LITOMĚŘICE ZA ROK 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA KONTAKTNÍHO CENTRA LITOMĚŘICE ZA ROK 2007 C E N T R U M KC-LTM (Kontaktní centrum Litoměřice) Adresa: Zřizovatel: Litoměřice, Lidická 57 Oblastní spolek Českého červeného kříže tel: 416

Více

Občanské sdružení PROSPE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

Občanské sdružení PROSPE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Občanské sdružení PROSPE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 PROSPE o.s. Biskupcova 39 Praha 3, 130 00 Vize a poslání Cílem sdružení je poskytovat služby v oblasti prevence sociálně patologických jevů s důrazem

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé

ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé Výroční zpráva 1998 ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé Základním cílem K-Centra je psychosociální pomoc lidem užívající drogy. Kateřina Chlumská Kontaktní centrum je specializovaným nízkoprahovým

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2007 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2007 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2007 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ ZÁVĚREČNÁ Instrukce pro předkladatele zprávy: Průběžnou zprávu zpracujte za období

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním služby je snižovat důsledky rizikového užívání drog u uživatelů nelegálních návykových látek prostřednictvím sociálně terapeutických a preventivních činností, sociálního poradenství.

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby Údaje o poskytované sociální službě I. Poskytovatel sociální služby Název poskytovatele Městská charita České Budějovice Sídlo Žižkova 12/309, České Budějovice Telefon 387 718 208, 387 718 349 E-mail info@mchcb.cz

Více

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Krajská konference k problematice rizikového chování Dítě a droga Hradec Králové, 15. 10. 2012 Obsah Historie vzniku

Více

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta AKČNÍ PLÁN ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014 STAV PLNĚNÍ K 31.12.2010 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský protidrogový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky města Třebíče na léta

Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky města Třebíče na léta Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky města Třebíče na léta 2012 2016 Akční plán drogové problematiky na léta 2014 2015 1. Udržet stávající síť služeb protidrogové prevence v regionu a usilovat

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Výroční zpráva rok 2005 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární zástupci Jana

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

Přehled dotačních řízení resortů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014

Přehled dotačních řízení resortů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014 Přehled dotačních řízení resortů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014 IV. Příloha č. 1 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (prostřednictvím Úřadu vlády ČR) Požadovaná výše finančních

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2010 Obsah Úvod 4 1. Informace o organizaci 5 2. Kontaktní centrum 6 2.1. Poslání 6 2.2. Cíle 6 2.3. Zásady poskytované sociální služby 6

Více

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta AKČNÍ PLÁN ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014 STAV PLNĚNÍ K 31.12.2012 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský protidrogový

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

O b č a n s k é s d r u ž e n í O N Y X

O b č a n s k é s d r u ž e n í O N Y X V ý r o č n í z p r á v a 211 O b č a n s k é s d r u ž e n í O N Y X Z l í n, 2 1 2 Obsah 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o organizaci 3. Poslání a cíle organizace 4. Realizované projekty sdružení 5.

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Homole 90 Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov,

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 2 O b č a n s k é s d r u ž e n í O N Y X Z l í n, 2 0 1 3 Obsah 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o organizaci 3. Poslání a cíle organizace 4. Realizované projekty sdružení

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2014/2015

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem ˇ

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem ˇ Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem ˇ VÝROČNÍ ˇ ZPRÁVA 2011 Obsah Úvod 2 1. Informace o organizaci 3 2. Kontaktní centrum 4 2.1. Poslání 4 2.2. Cíle 4 2.3. Zásady poskytované sociální služby 4

Více

III Příloha 1 Číslo. Kraj Navržená proje

III Příloha 1 Číslo. Kraj Navržená proje Příjemce proje v Kč A-02-04 Síťování a rozvoj spolupráce v oblasti systému prevence a IVH A.N.O., Asociace nestátních organizací zabývajících se A 0 léčby drogových závislostí prevencí a léčbou drogových

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T Ř E B Í Č Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Název

Více

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Školní rok 2011/2012 1 1. Základní údaje o škole a školském zařízení. Název školského zařízení: Dětský diagnostický ústav, dětský domov

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V SOULADU S 37 ZÁKONA Č. 108/2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V SOULADU S 37 ZÁKONA Č. 108/2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V SOULADU S 37 ZÁKONA Č. 108/2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Název organizace: PREVENT 99 z.ú. IČO: 69100641 Sídlo: Heydukova 349, 386

Více

6. krajská protidrogová konference

6. krajská protidrogová konference 6. krajská protidrogová konference Poskytování léčby problematickým uživatelům drog v rámci kriminální justice Prof. Morag MacDonald Centre for Research into Quality Birmingham City University Česká Republika,

Více

C E N T R U M Výroční zpráva 2009 Kontaktního centra Litoměřice

C E N T R U M Výroční zpráva 2009 Kontaktního centra Litoměřice C E N T R U M Výroční zpráva 2009 Kontaktního centra Litoměřice Kontaktní centrum Litoměřice je určeno problémovým uživatelům a lidem závislým na nelegálních omamně psychotropních látkách (OPL). Dále osobám

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Národní registr léčby uživatelů drog

Národní registr léčby uživatelů drog Národní registr léčby uživatelů drog Cíl prezentace: 1. základní informace o registru 2. zpravodajské jednotky 3. obsah hlášení zahájení a ukončení léčby 4. ukázky hlášenky v systému 5. spuštění systému

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Činnosti PMS v trestním řízení

Činnosti PMS v trestním řízení Postavení PMS PMS jako složka ministerstva spravedlnosti přispívá k efektivnímu řešení věcí projednávaných soudy. Mezi její přinos patří zejména zrychlení, zefektivnění a zjednodušení trestního řízení

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Město Jilemnice Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice IČ 00275808 tel. 481 565 111. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.

Město Jilemnice Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice IČ 00275808 tel. 481 565 111. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2. Město Jilemnice Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice IČ 00275808 tel. 481 565 111 Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061 Zápis z jednání u kulatého stolu na téma Prevence sociálně patologických

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže, Emy Destinové 1, 370 05 (Středisko) Název pracoviště: NZDM Oráč Místo poskytování služeb: Komunitní centrum na sídlišti Máj, A.

Více

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Stibalová, Kontaktní centrum Litoměřice. Název příkladu dobré praxe: Výměnná a poradenská místnost ve Štětí

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Stibalová, Kontaktní centrum Litoměřice. Název příkladu dobré praxe: Výměnná a poradenská místnost ve Štětí Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Stibalová, Kontaktní centrum Litoměřice Název příkladu dobré praxe: Výměnná a poradenská místnost ve Štětí Cíle Hlavními cíly terénního programu je: - navázání kontaktu s

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice preambule Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Shrnutí roku 2011 v litvínovském terénu (Litvínov)

Shrnutí roku 2011 v litvínovském terénu (Litvínov) Shrnutí roku 2011 v litvínovském terénu (Litvínov) V tomto roce působila v litvínovském terénu již ustálená dvojice pracovníků ve složení Jan Šroub a Vladimír Pechek. Pracovníci v tomto roce spolupracovali

Více

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově 1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově Osnova prezentace Kontakty - Oddělení prevence a volnočasových aktivit OŠ KrÚ JMK Charakteristika drogové scény JMK (Výroční

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2008 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2008 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2008 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ ZÁVĚREČNÁ Instrukce pro předkladatele zprávy: Průběžnou zprávu zpracujte za období

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PorCeTa, o.p.s. 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PorCeTa, o.p.s. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA PorCeTa, o.p.s. 2014 Slovo úvodem Předkládáme Vám výroční zprávu společnosti PorCeTa, o.p.s. za rok 2014, za druhý rok fungování naší společnosti. Moje poděkování hned v úvodu patří zejména

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ O NÁS Veřejně prospěšný spolek STOP RECIDIVĚ! z.s. byl založen lidmi, kterým není lhostejný osud pachatelů a obětí trestní činnosti. V stávající

Více

KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN PROTIDROGOVÉ POLITIKY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ

KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN PROTIDROGOVÉ POLITIKY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN PROTIDROGOVÉ POLITIKY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2017 2018 KONKRETIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ PRO JEDNOTLIVÉ OBLASTI, FINANCOVÁNÍ 1 Obsah KRÁTKODOBÝ REALIZAČNÍ PLÁN PROTIDROGOVÉ

Více

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4 Demografické, epidemiologické a virologické charakteristiky populace uživatelů drog srovnání let 2005 a 2006 h MUDr. Vratislav Řehák, MUDr. Laura Krekulová, PhD Program komplexní léčby somatických komplikací

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

3. KONTAKTNÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY

3. KONTAKTNÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY 3. KONTAKTNÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY Nízkoprahová služba zaměřená na navázání kontaktu s cílovou skupinou, na kontaktní práci, poradenství v oblasti prevence a léčby závislosti, práci s motivací pacientů/klientů,

Více

C E N T R U M Kontaktního centra Litoměřice

C E N T R U M Kontaktního centra Litoměřice C E N T R U M Kontaktního centra Litoměřice Výroční zpráva 2010 Kontaktní centrum Litoměřice, Lidická 57, 412 01 Litoměřice tel: 416 737 182, 728 262 683, terénní program: 606 229 979 email: info@kclitomerice.cz

Více

DENNÍ STACIONÁŘ VÝHRY A PROHRY

DENNÍ STACIONÁŘ VÝHRY A PROHRY DENNÍ STACIONÁŘ VÝHRY A PROHRY Ilona Preslová, Kateřina Mladá SANANIM z.ú. HISTORIE r. 1996 - zahájení (individuální a rodinná terapie, poradenství, sociální práce) r. 1997 - otevřen tzv. Denní program

Více

14. Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty

14. Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty Název standardu 14. Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty Kritérium standardu 14a) Orgán sociálně-právní ochrany zprostředkovává klientům služby jiných fyzických a právnických

Více

Dotace na projekty protidrogové politiky na rok 2013 schválené Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky na jednání dne 29. 1.

Dotace na projekty protidrogové politiky na rok 2013 schválené Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky na jednání dne 29. 1. Název Typ služby Příjemce dotace A-01-04 Právní poradna A.N.O. POR - IVH A.N.O., Asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí ČR 616 000 616 000 A-02-04 Síťování

Více

Dotace na projekty protidrogové politiky na rok 2014 navržené Výborem RVKPP (Dotační výbor) na jednání ve dnech 10. - 11. 12. 2013

Dotace na projekty protidrogové politiky na rok 2014 navržené Výborem RVKPP (Dotační výbor) na jednání ve dnech 10. - 11. 12. 2013 A-01-04 A-02-04 A-04-04 A-05-04 A-06-04 A-07-04 Dotace na projekty protidrogové politiky na rok 2014 navržené Výborem RVKPP (Dotační výbor) na jednání ve dnech Název Právní poradna A.N.O. Síťování a rozvoj

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Pomáháme lidem. závislým na alkoholu

VÝROČNÍ ZPRÁVA Pomáháme lidem. závislým na alkoholu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Kdo jsme... Modrý kříž v ČR poskytuje pomoc lidem závislým na alkoholu, včetně jejich rodin a blízkých osob Naší vizí je poskytovat svého působení komplexní péči v oblasti závislostí.

Více

Návrh Dotačního výboru na podporu projektů protidrogové politiky na rok 2016

Návrh Dotačního výboru na podporu projektů protidrogové politiky na rok 2016 A-01-04 A-02-04 Právní poradna A.N.O. Návrh Dotačního výboru na podporu projektů protidrogové politiky na rok 2016 Síťování a rozvoj spolupráce v oblasti systému prevence a léčby drogových závislostí Kraje

Více

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Libor Chvíla la,david Kondělka. Centra společnosti Renarkon, o.p.s. Centrum primárn rní prevence Kontaktní centrum a terénn nní programy Ostrava Kontaktní centrum

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: 1) služby v oblasti personalistiky 2) řízení lidských zdrojů 3) poradenské služby 4) konzultace v oblasti

Více

SPOLEČNOU CESTOU. Bc. Kamil Podzimek

SPOLEČNOU CESTOU. Bc. Kamil Podzimek SPOLEČNOU CESTOU Bc. Kamil Podzimek 2010 2014 2010 2014 Otázky a odpovědi před volbami Jaké jsou aktuální problémy v oblasti zneužívání návykových látek v Praze a jejich možná řešení, která budete prosazovat?

Více