Úvodní slovo. Vážení,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo. Vážení,"

Transkript

1 Úvodní slovo Vážení, úvodem bychom rádi poděkovali našim donorům, sponzorům, úřadům, spolupracovníkům i všem našim příznivcům, kteří aktivity centra Auritus podporovali, ať už již finančně nebo morálně. Děkujeme. V roce 2008 jsme oslavili 10-té výročí činnosti našeho centra. Ohlížíme se za značným množstvím práce, nápadů, plánů a přání. Ne všechny se uskutečnili, ale věříme, že vynaložené finanční prostředky, úsilí pracovníků, podpora příznivců, energie a osobní invence všech pracovníků byly proměněny ve prospěch klientů. Tým pracovníků centra Auritus

2 Historie zařízení - 10 let činnosti příprava KC-projekt, pronájem prostor, noví pracovníci - Při rekonstrukci prostor zaměstnáváme klienty nabízíme - výměnný program, kontaktní místnost, hygienický a potravinový servis,sociální práci, poradenství, pracovní programy slavnostní zahájení - zařízení je v tuto dobu v kontaktu asi se 40 klienty - Zpočátku pouze služby KC - Terénní program - ve spolupráci s Cheironem - Začínáme individuální práci s klienty, kteří chtějí abstinovat - Připravujeme denní stacionář (skupina nebyla nikdy otevřenachybí finance a sporné je naplnění klienty) - Programy primární prevence (besedy od 1999, interaktivní programy od 2000) prodejní galerie, výstavy, informační centrum začínáme vlastní terénní práci nová a jasná struktura - 6 programů oddělený samostatný projekt: Resocializační programy realizace odborné konference

3 Kontaktní centrum - kontaktní práce - výměnný program - potravinový a vitamínový servis - hygienický servis - poradenství - krizová intervence - zdravotní ošetření - sociální práce - testy HCV,HIV - zprostředkování léčby - pracovní programy Poradenské centrum - individuální terapie - poradenství pro rodiče - poradenství pro rodiny - výtvarná dílna - sociální práce - individuální programy pro klienty po ukončené léčbě Resocializační programy - pracovní programy - program výkonu trestu obecně prospěšných prací - probační program - psychosociální složka subutexové léčby - vězeňská korespondenční služba Terénní program - kontaktní práce - výměnný program - informace - sociální práce - krizová intervence - asistenční služba - sběr infikovaného materiálu Galerie Informační centrum - stálá prodejní výstava výrobků klientů z pracovních dílen - prodej výrobků z chráněných dílen ostatních neziskových organizací - prezentace činnosti centra - odborná literatura a videokazety - pravidelné výstavy Primární prevence - jednorázové besedy - interaktivní intenzívní programy - besedy pro rodiče - vzdělávací jednorázové programy pro spolupracující profese - intenzivní programy pro specifické skupiny (ZVŠ,DD,děti ze sociálně slabých rodin)

4 Cílová populace Program mohou využívat všichni klienti, pro které jsou nabízené služby realizovány, bez ohledu na rasu, politické či náboženské přesvědčení, pohlaví, národnost. Dolní věková hranice většiny nabízených služeb je 15 let, výjimku tvoří programy primární prevence a poradenské centrum, kde je možný vstup do programů dětem pod 15 let společně s rodiči nebo pedagogy. Kontaktní centrum - osoby užívající návykové látky, problémoví uživatelé, osoby závislé na návykových látkách Poradenské centrum - rodiče a blízcí příbuzní osob, které užívají návykové látky, rodiny, ve kterých se vyskytují problémy s užíváním návykových látek, experimentátoři a neproblémoví uživatelé, osoby v počátečním stádiu závislosti, kteří jsou motivováni k abstinenci Terénní program - uživatelé drog, převážně nitrožilní způsob aplikace, kteří se doposud z různých důvodů nekontaktovali s žádným odborným zařízením, většinou mládež let. Prodejní galerie s informačním centrem - široká veřejnost, odborná veřejnost Primární prevence - žáci ZŠ 8. a 9. ročník a studenti SŠ, SOU Speciální programy : děti ze sociálně problematických rodin, děti z DD Radenín, žáci ze speciální školy, psychiatričtí pacienti Resocializační programy Pracovní program: - problémoví uživatelé návykových látek a závislí, dlouhodobě nezařazeni v pracovním procesu Program obecně prospěšných prací: - klienti, kterým bylo za spáchané provinění uloženo trestní opatření ve formě obecně prospěšných prací Probační program: - mladiství klienti let, kteří byli obviněni z trestného činu, jsou v přípravném řízení a mají možnost upuštění od trestného opatření, pokud nastoupí do probačního programu a zároveň mají problémy se zneužíváním návykových látek Program psychosociální doprovodné složky subutexové léčby: - klienti, kteří vstoupili do legální subutexové léčby Vězeňská korespondenční služba - uvěznění klienti (uživatelé drog)

5 Cíle naší práce - navázání kontaktu s klientem - získání důvěry, navázání vztahů pro pozdější možnou terapeutickou práci - stabilizace klienta, snížení zdravotních a sociálních rizik - změna rizikových způsobů užívání drog - motivace k abstinenci a následné léčbě - podpora při abstinování - prevence relapsu - šíření informací o drogové problematice vůči široké veřejnosti - navázání kontaktů s experimentátory( možnost včasné intervence, předejití vážnějším problémům zdravotním i sociálním) - dlouhodobá abstinence motivovaných klientů - zlepšení situace a vztahů v rodině - zlepšení vztahů s ostatním sociálním okolím - zlepšení sociálních dovedností a změna životního způsobu - zajištění návazné péče pro abstinující klienty - pomoc při začleňování osob užívající návykové látky do společnosti a ke vzdělání s důrazem na jejich pracovní uplatnění - pomoc při obnovování a získávání nových pracovních návyků - vzdělávání pro zvýšení kompetencí a dovedností s cílem nalezení vhodného zaměstnání - snížení sociální izolace - možnost pro klienty odsouzené k obecně prospěšným pracím si tento trest odčinit a v rámci tohoto programu pracovat na svém osobnostním růstu - eliminace rizik vzniku závislosti, omezení užívání drog, motivace k abstinenci od návykových látek - prevence kriminality a sociálně patologických jevů

6 Vývoj programu v roce 2008 Auritus centrum pro lidi ohrožené drogou realizuje sociální služby již 11-tým rokem. Nabízíme celkem 6 oddělených programů, jejichž využívanost je proměnlivá podle zájmu klientů a změnách na drogové scéně.tuto skutečnost nám potvrzují i statistická srovnání za posledních 10 let. Spojení více drogových služeb pod jednu střechu v okresním městě se tak jeví nejen logické, ale i ekonomické (vyšší efektivita organizace je velmi flexibilní a dokáže rychle přizpůsobit nabídku svým rozsahem potřebám a zájmu klientů, personál má možnost střídání činností /prevence vyhoření/ a příležitost pro další odborný růst) Počet klientů v roce 2008 byl obdobný jako v minulém roce, výrazně se zvýšila využívannost hygienického servisu, zaznamenali jsme výrazný nárůst počtu výměněných injekčních setů o 72%, počet výměn se navýšil o 82%. Zvýšil se počet rodičů a blízkých, kteří využívají poradenské služby. Kontakty s klienty jsou intenzivnější a více zaměřené na změnu. Realizovali jsme Tříkrálovou sbírku, proběhlo setkání všech koledníků s oficiálním vyhlášením výsledků a poděkováním. U příležitosti výročí 10 let centra Auritus jsme připravili a zpracovali 2 publikace Kuchařka chlebová aneb Recepty ze starého chleba a Sociální kuchařku + pexeso s motivy z chlebových receptů, za které jsme získali cenu Jaroslava Skály za originalitu. Zpracovali jsme bilanční prezentaci zařízení s hudbou Auritus 10 let- která byla představena na konferenci i distribuována na CD nosiči. Na jaře jsme uspořádali u příležitosti oslav 10 výročí oficiálního otevření Kontaktního centra odbornou konferenci na téma: Možnosti a meze zaměstnávání klientů uživatelů drog. Po odborné části následoval další program, který měl ráz poznávací a relaxační účastníci konference se účastnili prohlídky podzemních chodeb s názvem Oživlé podzemí. Dále pak proběhl kulturní program zaměřený na propagaci husitství a občerstvení formou středověké hostiny v prostorách Housova mlýna. Během roku jsme napsali celkem 18 projektů a žádostí.proběhly finanční kontroly z RVKPP, FÚ a Jihočeského kraje nebyly shledány žádné nedostatky. V prosinci proběhla certifikace odborných služeb z 820 možných bodů jsme získali 817 bodů. Navázali jsme užší spolupráci se zdravotnickým sektorem vzdělávání pro střední zdravotnický personál, obnovení spolupráce s infekčním oddělením, úzká spolupráce s Klinickými laboratořemi Tábor, které nám pomohly získat zdarma pronájem centrifugy a tím umožnili provádět v našem zařízení orientační testy HIV a HCV z krevního séra. Aktualizovali jsme sociální síť léčebny, komunity, místní sociální síť. Podařilo se nám získat a zrealizovat zakázky v rámci pracovních programů. Počátkem prosince jsme uspořádali již tradičně Adventní benefiční koncert.

7 Kontaktní centrum Cílová populace: - osoby užívající návykové látky - problémoví uživatele - osoby závislé na návykových látkách, které nejsou motivovány k abstinenci nebo abstinovat nechtějí či nemohou - osoby, jež přichází se zakázkou zprostředkování detoxifikace či léčby - osoby přicházející v debaklové situaci Cíle programu: - navázání kontaktu s klientem - získání důvěry, navázání vztahů pro pozdější možnou terapeutickou práci - stabilizace klienta, snížení zdravotních a sociálních rizik - změna rizikových způsobů užívání drog - motivace k abstinenci a následné léčbě - šíření informací o drogové problematice vůči široké veřejnosti - navázání kontaktů s experimentátory( možnost včasné intervence, předejití vážnějším problémům zdravotním i sociálním) - zlepšení sociálních dovedností a změna životního způsobu - snížení sociální izolace - eliminace rizik vzniku závislosti, omezení užívání drog, motivace k abstinenci od návykových látek - prevence kriminality a sociálně patologických jevů Nabízené služby: - kontaktní práce pobyt v kontaktní místnosti - výměnný program - potravinový a vitamínový program - hygienický servis - poradenství - krizová intervence - sociální práce - zprostředkování testů HIV, hepatitid typu B,C - základní zdravotní ošetření - zprostředkování léčby - telefonické poradenství

8 Využívanost nabízených služeb v roce 2008 Počet klientů 160 Kontaktní místnost kontaktů Hygienický servis 235 Potravinový program 1621 Praní prádla 134 Zdravotní ošetření 30 Výměnný program 728 ( injekčních stříkaček vydáno- nárůst o 150%) Reference do léčby 6 klientů / 6 x Sociální práce 234 Telefonické poradenství 449 KI 0 Asistenční služba 1 Testy 4 Souhrn: Využívanost nízkoprahových služeb je ve srovnání s loňským rokem vyšší, nárůst počtu klientů o 20%, výrazný nárůst vyměněného injekčního materiálu (o 73%), počet výměn narostl o 82%, ostatní služby jsou využívány průměrně o 30% více než v roce Pro klienty jsme vytvořili Sociální kuchařku a Kuchařku receptů ze starého chleba. Podařilo se nám získat bezplatný pronájem centrifugy a začít testovat klienty z krevního séra na protilátky HIV a HCV. Cílová populace: Poradenské centrum - rodiče a blízcí příbuzní osob, které užívají návykové látky - rodiny, ve kterých se vyskytují problémy s užíváním návykových látek - experimentátoři a neproblémoví uživatele, kteří jsou motivováni k abstinenci - osoby v počátečním stádiu závislosti, kteří jsou motivováni k abstinenci a jsou zároveň sociálně stabilizováni tak, že jsou schopni využívat ambulantních služeb - klienti po absolvované ústavní nebo ambulantní léčbě- nabízíme ambulantní následnou péči Cíle: - motivace klienta k abstinenci - diferenciální diagnostika, párování potřeb, zprostředkování léčby - řešení aktuálních problémů, změny chování, stabilizace - pomoc orientovat se v problému, získání náhledu, informací - podpora pozitivních změn, vedení k samostatnosti, rozhodování,..

9 Nabízené služby: - individuální terapie - poradenství pro rodiče - poradenská a terapeutická práce s celými rodinami - sociální práce - řešení problematiky volného času - právní a dluhové poradenství - následná péče po léčbě Využívanost nabízených služeb v roce 2008: Počet klientů: 41 Počet rodičů: 54 Individuální terapie: 198 výkonů Sociální práce: 27 výkonů Následná péče: 2 klienti Poradenství pro rodiče: 142 výkonů Práce s rodinou: 56 výkonů Souhrn: Počet klientů i kontaktů srovnatelný s rokem Cílová populace: Terénní program - uživatelé drog, kteří aplikují drogy převážně nitrožilním způsobem - uživatelé drog, kteří se doposud z různých důvodů nekontaktovali s žádným odborným zařízením - většinou mládež let. Cíle programu: - odstranění opakovaného používání náčiní k aplikaci drog (u intravenózních uživatelů) - navázání kontaktu a důvěry s klienty - používání méně rizikových způsobů aplikace drog popř. aplikace méně rizikovými způsoby - informovanost klientů o rizicích spojených s užíváním nealkoholových drog (druhy, účinky drog, ale též způsoby aplikací) - změna rizikového chování uživatelů drog směrem k méně rizikovému - minimalizace rizika somatického poškození, popř. jeho odstranění či redukce - navázaní klienta ke kontaktu s odborným zařízením - ochrana veřejnosti sběr odhozených injekčních stříkaček monitoring drogové scény

10 Nabízené služby: - výměnný program - sociální poradenství - poradenství o rizicích a bezpečnějším užívání - informační materiály - sběr odhozeného injekčního materiálu TP probíhá každý pátek hod. a 17 19,30 hod Každý čtvrtek hod. - monitoring Využívanost programu v roce 2008: Počet klientů: 27 Počet kontaktů: 66 Počet vyměněných stříkaček: 44 (+ 33 nalezeno) Celý rok byla nabízena služba volání na terénní mobil byla využita 3x (loni vůbec), z toho 0x byl zrealizován kontakt. Nadále funguje spolupráce s občany a Městskou policií týkající se nálezů pohozených injekčních stříkaček, Městská policie nosí do KC všechna nalezená zavazadla, která obsahují injekční materiál. Nepodařilo se navázat nové klienty do KC pouze 1 klientka z terénu přichází do KC. Počet vyměněného materiálu výrazně poklesl. Jedná se celkem o 4 programy : Resocializační programy - pracovní programy - výkon trestu obecně prospěšných prací - probační program - program psychosociální složky substituční subutexové léčby - vězeňská korespondenční služba Cílová populace: - problémoví uživatelé návykových látek a závislí, dlouhodobě nezařazeni v pracovním procesu - klienti, kterým bylo za spáchané provinění uloženo trestní opatření ve formě obecně prospěšných prací - mladiství klienti let, kteří spáchali trestný čin nebo jsou v péči kurátora pro mládež - klienti, kteří vstoupili do legální subutexové léčby Cíle programů: - prevence kriminality a sociálně patologických jevů - eliminace rizik vzniku závislosti, omezení užívání drog, motivace k abstinenci od návykových látek

11 - pomoc při začleňování osob užívajících návykové látky do společnosti a ke vzdělání s důrazem na jejich pracovní uplatnění - pomoc s obnovením pracovních návyků - snížení sociální izolace - odpracování si trestu obecně prospěšných prací - odklon od páchání trestné činnosti - sociální stabilizace - podpora vedoucí k abstinenci Využívanost programů v roce 2008: Pracovní programy: 27 klientů / 273 kontaktů/ 819 výkonů - pracovní dílny 22 klientů/ 158 kontaktů - samospráva Výkon OPP: 0 Psychosociální složka substituční subutexové léčby: 4 klienti/ 42 výkonů Probační programy: 6 klientů + 5 rodičů, 4 klienti program dokončili Kontakt s uvězněnými klienty: 4 klienti, 31 kontaktů Souhrn: Pracovní programy- počet klientů stejný, nárůst využívanosti asi o 20%, o alternativní tresty nemají klienti zájem. Substituční program - četné vyřazení z programu, obdobně jako loni. Na základě zájmu klientů jsme nově začali zprostředkovávat kontakt s uvězněnými klienty. Probační program pokračuje, počet klientů nižší, PMS přeposílá méně klientů. Cílová populace Primární prevence Pro žáky ZŠ 8. a 9. ročník a studenty SŠ, SOU Pro speciální programy : děti ze sociálně problematických rodin (se kterými pracuje Kiwanis klub), děti z DD Radenín, žáci Speciální školy, Cíle programů: - navázání kontaktu a důvěry pro možné předávání dalších poznatků - sebepoznání, zlepšení komunikačních dovedností, lepší orientace ve vzájemných vztazích - předávání a doplňování informací z drogové problematiky interaktivní forma - nácvik psychosociálních dovedností - navázání kontaktu s případnými problémovými jedinci - prezentace jednotlivých programů v zařízení - seznámení žáků a studentů s prostředím našeho centra - poskytnutí prostoru žákům a studentům, kteří pak mají možnost zeptat se na problémy týkající se drogové tématiky bez přítomnosti pedagoga a mají možnost o těchto věcech diskutovat - snížení prahu dostupnosti (studenti ztrácejí obavy z neznámého prostředí, cesta do našeho zařízení v případě potřeby je pak pro ně snadnější a dostupnější)

12 Nabízené služby: - jednorázové besedy spojené s prezentací zařízení - intenzivní jednorázové interaktivní programy pro ZŠ a SŠ - intenzivní jednorázové interakční programy primární prevence pro specifické skupiny - besedy pro rodiče - vzdělávání pro spolupracující profese Využívanost programů v roce 2008: Počet tříd: 34 Počet dětí a studentů: 679 Počet vyučovacích hodin : 94 Besedy: z 9 škol, 25 tříd, 46 hodin Interaktivní programy: 3 školy, 9 tříd, 48 hodin Pro dospělé osoby - jednorázové přednášky - 60 zdravotních sester 1 vyuč. hodina, 50 vojáků z povolání celkem 9 vyuč.hodin Cílová populace: - široká veřejnost, odborná veřejnost - děti, mládež, pedagogové Cíle: Prodejní galerie s informačním centrem - prostor pro smysluplné uplatnění výrobků klientů, které vytvářejí v rámci pracovních dílen - prezentace neziskové organizace vůči široké veřejnosti - přiblížení problematiky drog pro širokou veřejnost - možnost anonymního vstupu do zařízení pro abstinující a rodiče (vstupují jako zákazníci) - pravidelné pořádání výstav - stálá prodejní expozice výrobků z chráněných pracovních dílen - tematické výstavy- velikonoční, vánoční, v červnu výstavy zaměřovány na problematiku závislostí a v září výstavy fotografií Jindřicha Štreita V rámci prodejní galerie proběhlo celkem 8 výstav únor fotografie Štěpán Korčák Znovuzrození, březen velikonoční výstava, duben červen Auritus 10 let, srpen fotografie Africké ženy. V září proběhla vernisáž a výstava fotografií Jindřicha Štreita Romové bez romantiky, říjen Denisa Hujová Lidé kolem mne, listopad Armenie země bolesti a naděje a v prosinci probíhala vánoční výstava. Informační centrum Zájemci z řad laické i odborné veřejnosti zde mohou najít odbornou literaturu vztahující se k drogové problematice, videokazety s dokumenty na téma drogy a odborné časopisy.

13 Místní spolupráce Návaznost na ostatní zařízení, spolupráce Na místní úrovni spolupracujeme se všemi zařízeními poskytujícími návaznou péči - státní i nestátní, zdravotnická i nezdravotnická. Zdravotnická oblast: - infekční oddělení nemocnice Tábor - AT oddělení - soukromý psychiatr - záchranná služba - obvodní lékaři - laboratoře - OHS - PL Opařany - lékárny Tábor Sociální oblast: - Koalice poskytovatelů sociálních služeb jsme zakladatelskou organizací, pravi delné schůzky, komunitní plánování, společné propagační materiály - úřad práce - odbor sociálních věcí, kurátoři, sociální pracovnice Pedagogická oblast: - PPP Tábor - všechny ZŠ, SŠ a SOU na okrese - komunitní centrum Cheiron T Trestně právní oblast: - právník - Probační a mediační služba - Okresní soud Regionální spolupráce Jedná se především o úzkou spolupráci s obdobnými zařízeními v rámci celého kraje, pravidelně dvakrát do roka pořádáme společná setkání, která obsahují jak společné vzdělávání, tak řešení obdobných problémů a stanovení strategie jednotných postupů ve vztahu ke Krajskému úřadu. - KC Písek - KC České Budějovice - KC Strakonice - KC Prachatice - KC Třeboň - KC Český Krumlov - KC Pelhřimov - Jihočeský streetwork

14 Tým Multidisciplinární tým 6 pracovníků, 4,7 celých úvazků (5x VŠ, 1x SŠ) Všichni pracovníci mají ukončený výcvik krizové intervence, všichni pracovníci ukončený psychoterapeutický výcvik, 3 pracovníci ukončený třísemestrový multidisciplinární kurz v problematice drogových závislostí, 3 pracovníci kurzy primární prevence, 4 pracovníci kurz rodinného poradenství, 2 pracovnice kurz Probační programy. Všichni zaměstnanci prošli školením kardio-pulmo-vaskulární resuscitace, všichni prošli stážemi na odborných pracovištích v minimálním rozsahu jednoho týdne. Krátkodobými stážemi v zahraničních zařízeních prošli 4 pracovníci.poslední personální změna proběhla v roce Supervizor: PaedDr.Martina Richterová - Těmínová - pravidelná supervize - případová, týmová a supervize systému Vedoucí týmu: Mgr. Hana Vojtěchová Členové týmu: Mgr. Radka Šimonová Josef Kačírek Bc. Svatava Štrohmajerová Mgr. Blanka Kačírková (od 6/2008 na MD, Marcela Matějková zástup na 0,2 úvazku) Mgr. Martin Mareda

15 Finanční zpráva Projekt Auritus centrum pro lidi ohrožené drogou Náklady na projekt celkem: Z toho : mzdové : provozní: Kč Kč Kč Finanční zdroje projektu v roce 2008 Státní finanční prostředky: Kč tj. 61,05% z toho: Kč RVKPP Kč MPSV Nestátní finanční prostředky: Kč tj. 36,69% z toho: Kč KÚ České Budějovice Kč Město Tábor- protidrogový fond Kč Město Tábor - rozvojový fond Kč Město Tábor kulturní fond Kč Nadace Divoké husy Kč Tříkrálová sbírka + dary Kč Město Soběslav Kč Město Bechyně Kč obec Chotoviny Kč Město Veselí nad Lužnicí Projekt: Resocializační programy ( ) Náklady celkem: Z toho : mzdové: Provozní: Kč Kč Kč Finanční zdroje: Kč EU SROP Kč Tříkrálová sbírka

16 Poděkování Náš velký dík patří všem následujícím organizacím i jednotlivcům za jejich podporu, vstřícnost a pomoc. Aksamite Bláhová Hana, Ing. Bláhová Julie, Mgr. Boučková Helena Borská Jana, JUDr. COMET plus. Český rozhlas Diecézní charita České Budějovice Eybert Pavel, Mgr. G centrum Tábor Farní úřady - Tábor, Klokoty, Chotoviny, Chýnov, Sezimovo Ústí Fišer Jiří,Ing. Fokus Tábor, Vysočina, Praha Frouzová Ilona Hašplová Ivana, Mgr. Hes Václav Horecký Jiří,B.A. Horejsková Lenka, Ing. Hrdličková Jana,Mgr. Cheiron o.s Jílková Eliška, Bc. Jihočeský kraj- Krajský úřad Kačírek Josef Kačírková Blanka, Mgr. Kalina Kamil, MUDr.,PhDr.,CSc. Karlovská Dagmar, MUDr. Kiwanis klub- junior Tábor Klíček Záluží Kmínková Marie, Bc. Kotalíková Jaroslava, PhDr. Korbel František, Mgr. Ph.D. Kuník Jan Lékárna U bílého jednorožce Ludvík Tomáš Loudínová Pavla, Mgr Mareda Martin, Mgr. Martínek Miroslav, Mgr. Matějková Marcela Marphi, spol. s r.o. Město Tábor Město Soběslav MF Dnes MPSV Nadace Divoké husy Nadace OSF Nerud Marek, Mgr. Nováková Jana Obec Chotoviny Odbor sociálních věcí - MěstoTábor Pečmanová Zuzana, Mgr. Pecherovi, Jana a Daniel Pivcová Eva,MUDr. Počarovský Ondřej, Mgr. Polívková Naďežda, Mgr. Probační a mediační služba Tábor Pořízek Zdeněk, Mgr. Průchová Danuše Rolnička Soběslav RVKPP Semlerová Otta Středisko sociálních služeb Střední zdravotnická škola Tábor Svoboda Petr Sysová Jana, MUDr. Šimonová Radka, Mgr. Špačková Jana Štreit Jindřich, Mgr. Štrohmajerová Svatava, Bc. Švehlová Alice, Ing. Táborské listy Táborsko Tesco Těmínová Richterová Martina,PaedDr. Úřad práce Tábor Vojtěchová Hana, Mgr. ZŠ Bernarda Bolzana ZŠ Orbis Pictus Zvěřina Jaroslav, MUDr.,CSc. Členové Rady Farní charity: Hašplová Ivana, Mgr. - Hes Václav - Horecký Jiří - Pivcová Eva, MUDr. Průchová Danuše - Vojtěchová Hana, Mgr.

17

RIAPS výroční zpráva 2013

RIAPS výroční zpráva 2013 RIAPS výroční zpráva 2013 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 RIAPS TRUTNOV REGIONÁLNÍ INSTITUT AMBULANTNÍCH PSYCHOSOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANEB RYCHLÁ INTENZIVNÍ A PŘÁTELSKÁ SLUŽBA... 4 6 AMBULANCE.... 7 11 KONTAKTNÍ

Více

Tato výroční zpráva byla odsouhlasena Správní radou CPPT, o.p.s. dne 28.6.2007 Obsah Pár slov na úvod. 2 Historie, poslání a cíle společnosti 4 Struktura společnosti 5 Zprávy hlavních programů CPPT, o.p.s

Více

Úvod. Realizačním týmům uvedených projektů a všem ostatním, kterým není problematika užívání návykových látek lhostejná.

Úvod. Realizačním týmům uvedených projektů a všem ostatním, kterým není problematika užívání návykových látek lhostejná. Úvod Občanské sdružení DRUG-OUT Klub děkuje všem, kteří v roce 2014 podpořili programy Kontaktní centrum pro drogově závislé, Terénní program, Ambulantní adiktologické služby, Terénní program v Trmicích

Více

1. Úvodní slovo. 6. Spolupráce a výzkumná činnost 6.1. Spolupráce 6.2. Výzkumná činnost a další

1. Úvodní slovo. 6. Spolupráce a výzkumná činnost 6.1. Spolupráce 6.2. Výzkumná činnost a další 1. Úvodní slovo 2. Projekt Kontaktní centrum 2.1. Cílová skupina 2.2. Základní poskytované služby 2.3. Vývoj aktivit programu a změny v průběhu roku 2.4. Hodnocení úspěšnosti programu 2.5. Statistika 3.

Více

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV Světlem k prevenci PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI 2014 KLUB PŘÍZEMÍ TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM CHOMUTOV SPOLEČNĚ PROTI

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2010 Obsah Úvod 4 1. Informace o organizaci 5 2. Kontaktní centrum 6 2.1. Poslání 6 2.2. Cíle 6 2.3. Zásady poskytované sociální služby 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2008 Vážení čtenáři, ÚVODNÍ SLOVO dostáváte do rukou výroční zprávu OS Světlo Kadaň za rok 2008. Hlavní činností naší organizace je práce v protidrogové prevenci

Více

Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY!

Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY! Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY! OBSAH Úvodní slovo 3 Veřejný závazek Laxus o. s. a Semiramis o. s. 4 Základní informace o Laxus o. s. a Semiramis o. s. 5 Centrum primární prevence 6-9 Projekt Vzdělávání

Více

centrum sekundární a terciární prevence drogových závislostí

centrum sekundární a terciární prevence drogových závislostí Vážení a milí, ve výroční zprávě 22 Kontaktního centra Litoměřice vám nabízíme pohled na samotnou práci s klienty, popis jednotlivých aktivit a služeb tak, jak jsou a byly v tomto roce standardně nabízeny.

Více

V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili

V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili V roce 2011 o.s. DRUG-OUT Klub podpořili Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát města Ústí nad Labem Ministerstvo práce a sociálních věcí Ústecký kraj Úřad vlády České republiky Město Trmice Výbor dobré

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

OBSAH. Výroční zpráva za rok 2013 Obsah: Týmy Laxus a Semiramis Grafická úprava: www.filipos.cz www.laxus.cz + www.os-semiramis.cz

OBSAH. Výroční zpráva za rok 2013 Obsah: Týmy Laxus a Semiramis Grafická úprava: www.filipos.cz www.laxus.cz + www.os-semiramis.cz Výroční zpráva 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Základní informace o Laxus o. s. / Semiramis o. s. 4-5 Ambulantní centra 6-9 Centrum adiktologických služeb 10-11 Centrum drogových služeb ve vězení 12-14 Projekt

Více

Úvodní slovo... 2. Organizační struktura OS Krok... 4. Historie Občanského sdružení Krok... 5. Základní informace o programech...

Úvodní slovo... 2. Organizační struktura OS Krok... 4. Historie Občanského sdružení Krok... 5. Základní informace o programech... Pocity jsou podstatné. Kamča OBSAH Úvodní slovo... 2 Kdo jsme... 3 Organizační struktura OS Krok... 4 Historie Občanského sdružení Krok... 5 Základní informace o programech... 8 Terapeutická komunita...

Více

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský Vážení čtenáři, právě listujete výroční zprávou občanského sdružení Prev-Centrum, ve které Vám nabízíme pohled na minulý rok 2001, pro nás v mnohém významný. Prev-Centrum je občanské sdružení zabývající

Více

Vážení kolegové, přátelé, spolupracovníci,

Vážení kolegové, přátelé, spolupracovníci, Výroční zpráva 2013 Naše poslání Nechceme lhostejně míjet ty, kteří ztratili víru v sebe, druhé, lidskou existenci. Ty, kteří na své cestě životem hledali útočiště u drogy a poznali i její odvrácenou

Více

Výroční zpráva 2006. O činnosti občanského sdružení SVĚTLO

Výroční zpráva 2006. O činnosti občanského sdružení SVĚTLO Výroční zpráva 2006 O činnosti občanského sdružení SVĚTLO Občanské sdružení Světlo ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři, občanské sdružení Světlo je zřizovatelem kontaktních center pro drogově závislé a jejich

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické Výroční zpráva 2004 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ» str. 3 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA» str. 8 Čajkovského 9, 586 01

Více

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Závěrečné práce absolventů jednoročního výcviku Primární prevence drogových a jiných závislostí pro školní metodiky a další pracovníky primární protidrogové prevence

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení Prostor za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení Prostor za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení Prostor za rok 2013 Slovo ředitele Prostor plus je profesionální obecně prospěšná společnost, která již více než deset let všestranně rozvíjí prostředí, ve kterém působí.

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více

Výroční zpráva za rok 2006. Most k naději. občanské sdružení. Výroční zpráva zahrnuje tyto projekty:

Výroční zpráva za rok 2006. Most k naději. občanské sdružení. Výroční zpráva zahrnuje tyto projekty: Výroční zpráva za rok 2006 Most k naději občanské sdružení Výroční zpráva zahrnuje tyto projekty: Reedukace 2006 K-centrum Most 2006 Linka duševní tísně Most Asistent pro terénní kontakt 2006 Obsah 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

SBORNÍK KONFERENCE I. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Vzájemná spolupráce mezi službami a organizacemi setkávajícími se s drogovým fenoménem.

SBORNÍK KONFERENCE I. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Vzájemná spolupráce mezi službami a organizacemi setkávajícími se s drogovým fenoménem. SBORNÍK KONFERENCE I. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Vzájemná spolupráce mezi službami a organizacemi setkávajícími se s drogovým fenoménem. I.E.S. - Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí je součástí

Více

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 verze 01 Tento materiál je pouze informativní rozpracovanou verzí jednotlivých

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více