Průvodce odbornou praxí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce odbornou praxí"

Transkript

1 Průvodce odbornou praxí Studijní materiál pro předmět Odborná praxe Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha 2015

2 V roce 2015 vydala Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Hrusická 2537/7, Praha 4 Autoři: PhDr. Jarmila Rollová, Mgr. Kateřina Schmidová, PhDr. Petr Vojtíšek Grafická úprava a sazba: Mgr. Christo Bjalkovski

3 Průvodce odbornou praxí Obsah Úvod Systém odborné praxe Účastníci praxe a popis jejich rolí Pokyny pro studenty před nástupem na praxi Smlouva o výkonu odborné praxe Důkazy naplňování cílů praxe Portfolio Právní a etické aspekty odborné praxe Přílohy: 1. Profil absolventa Portfolio studenta/ky vyšší odborné školy sociální práce Karty odborných kompetencí sociálního pracovníka Záznam ze supervize formulář Záznam hodnocení rozhovoru formulář Standard výukového pracoviště EA VOŠ Etický kodex sociálních pracovníků ČR

4

5 Průvodce odbornou praxí Úvod Sociální práce je rozvíjející se humanitní obor, který je úzce spojen se sociokulturním rozvojem společnosti, je vázán na společensko politický kontext a je odrazem sociálních problémů země. Sociální práce jako nástroj sociální politiky si klade za cíl pomáhat lidem zlepšit jejich sociální funkci a zabránit jejich sociálnímu vyloučení. Vzdělávací program Evangelické akademie Vyšší odborné školy sociální práce se odvíjí od této myšlenky a vzdělává sociální pracovníky, kteří budou schopni tento cíl naplňovat. Koncepce programu vychází také z analýzy potřeb organizací poskytující sociální služby a jejich nároků na sociální pracovníky. Cílem vzdělávacího programu sociální práce je připravit kompetentní sociální pracovníky po stránce etické, teoretické, metodologické i praktické tak, aby své získané postoje, vědomosti a dovednosti dokázali aplikovat při práci s klienty a v jejich prospěch. Specifikem vzdělávacího programu je důraz na kultivaci etických postojů studentů, na reflexi spirituality sociální práce a budování profesionální hodnotové orientace studujících. Studium sociální práce ve vzdělávacím programu se opírá o křesťanské pojetí člověka a křesťanské hodnoty. Důsledně je aplikován individuální přístup ke studentům. Cílem tohoto Průvodce je poskytnout informace o systému odborné praxe na Evangelické akademii VOŠ sociální práce a podpořit tak orientaci studentů, mentorů, tutorů a supervizorů v systému, jehož jsou součástí. Pro studenty by měl Průvodce sloužit jako pomůcka při plnění cílů odborné praxe, vypracovávání praktických úkolů v průběhu odborné praxe a při naplňování praktických kompetencí. 3

6 Průvodce odbornou praxí Systém odborné praxe Odborná praxe je klíčovou součástí studia sociální práce a tvoří více než 30 % učebního plánu. Je realizována na konkrétních pracovištích pod vedením zkušených sociálních pracovníků na základě uzavřené smlouvy mezi školou, pracovištěm a studentem. Cílem odborné praxe je zprostředkovat studentům zkušenost se sociálními vztahy a způsoby práce, které existují nebo jsou uplatňovány v organizacích, kde se sociální práce vykonává. Dále podnítit snahu o reflexi této zkušenosti, umožnit studentům, aby si prakticky vyzkoušeli metody, se kterými se seznámili teoretickým studiem, poskytovat příležitosti, aby studující konfrontovali své teoretické představy o sociální práci s jejich praktickou realizací a stimulovat proces identifikace studentů se sociální prací jako profesí. Odborná praxe má následující formy: a) průběžná praxe (1 den v týdnu 1. ročník v průběhu letního semestru, 2. ročník v zimním semestru) Umožňuje studentům v průběhu několika týdnů pozorovat pracovníky při práci, jejich klienty i poskytované služby a postupně reflektovat hodnoty a normy pracoviště; poskytuje možnost seznámit se s průběhem sociální práce s jedním klientem (případová práce) od začátku do konce, sledovat vývoj skupiny klientů nebo postupy komunitní práce. V kombinovaném studiu není povinná. Cílem průběžné odborné praxe je zprostředkovat studujícím zkušenost se sociálními vztahy a způsoby práce, které jsou uplatňovány v organizacích. Podnítit snahu studentů o reflexi této zkušenosti a stimulovat proces identifikace s profesí sociální práce především prostřednictvím pozorování zkušených sociálních pracovníků. V církevních zařízeních je cílem (kromě výše uvedeného) navíc reflektovat určující znaky a charakteristiky, kterým se naplňuje jejich deklarované poslání. Cílem průběžné praxe na sociálním odboru je poznat výkon státní správy a samosprávy v oblasti sociálních věcí a orientovat se v aplikaci legislativy. b) souvislá praxe (1 2 týdny) Umožní studentům seznámit se s týdenním programem, zčásti se ho zúčastnit, vnímat atmosféru pracoviště, nahlédnout do sledované problematiky, seznámit se s některými příběhy klientů; může také umožnit získat zkušenost s existujícími vztahy, vžít se do role klienta na daném pracovišti, vnímat postupy sociální práce a identifikovat u sebe silné a slabé stránky pro stanovení plánu svého odborného rozvoje. V prvním ročníku je cílem souvislé odborné praxe navázat kontakt s klientem a naučit se vytvářet, rozvíjet a ukončovat vztah s klientem. Cílem souvislé odborné praxe ve druhém ročníku je osvojit si hodnoty sociální práce, aplikovat je při kontaktech s klienty a zdokonalit se v oblasti komunikace s klientem zejména v dovednosti vést 4

7 Systém odborné praxe rozhovor a aktivně naslouchat. Studující si osvojí dovednost vypracovat sociální anamnézu, naučí se zaznamenat rozhovor s klientem, naučí se uplatňovat případovou metodu sociální práce v praxi a znát aplikaci zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Cílem souvislé odborné praxe na OSPOD je poznat výkon státní správy a samosprávy v sociálních záležitostech, osvojit si hodnoty sociální práce, aplikovat je při kontaktech s klienty a zdokonalit se ve znalosti legislativy. Studující si osvojí dovednost provést a zaznamenat sociální šetření, provést záznam soudního jednání, naučí se uplatňovat případovou metodu sociální práce v praxi a znát aplikaci zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. Cílem souvislé odborné praxe u kurátorů pro děti a mládež v zimním semestru třetího ročníku je poznat výkon státní správy v oblasti sociálně právní ochrany dětí a mládeže s rizikovým chováním, zažít metody a postupy sociální práce s rizikovými skupinami, poznat vedení případu a umět popsat případovou práci, naučit se provádět depistáž, vést výchovný pohovor, poznat sociálně právní poradenství rodičům dítěte s rizikovým chováním, zorientovat se ve službách i programech sociální prevence, podílet se na vykonávání sociální prevence ve spolupráci s institucemi veřejného i neziskového sektoru a znát aplikaci zákona o sociálně právní ochraně dětí. c) absolventská praxe (14 týdnů v letním semestru třetího ročníku) Umožňuje studentovi v závěru studia hlouběji proniknout do běžné praxe na daném pracovišti; student se může lépe identifikovat s profesí sociální práce, učí se budovat vztah s klien tem a používat sebe sama jako nástroj sociální práce v praxi; aplikuje a ověřuje teoretické poznatky v praxi, učí se spolupracovat v týmu, může plnit i samostatné úkoly, začíná rozvíjet praktické kompetence v sociální práci, učí se reflektovat svůj samostatný pracovní výkon, systematicky pracuje na svém odborném rozvoji a zvažuje své budoucí uplatnění v praxi. Cílem absolventské odborné praxe je naučit se propojit teoretické a praktické poznatky, využít praktickou zkušenost k odborné reflexi v absolventské práci, stanovovat si samostatně cíle vlastního odborného rozvoje, identifikovat se s profesí sociální práce, naučit se samostatně pracovat s klienty na základě dohodnuté spolupráce, zvolit oblast svého budoucího profesionálního zaměření a rozvíjet praktické kompetence v sociální práci tj. účinně komunikovat s klienty, orientovat se a plánovat postup práce s klienty, podporovat klienty a pomáhat jim k oběstačnosti, zasahovat a poskytovat klientům služby, přispívat k práci organizace a systematicky pracovat na svém odborném rozvoji. 5

8 Průvodce odbornou praxí Účastníci praxe a popis jejich rolí Student se cílevědomě připravuje pro výkon profese sociální práce a směřuje k naplnění cílových kompetencí formulovaných v profilu absolventa EA VOŠ. Při odborné praxi se potkávají tito aktéři: student, tutor, mentor, supervizor. Zde je popis jejich rolí: Student ve vztahu k výkonu odborné praxe: zodpovídá za dobrou reprezentaci školy na pracovišti, projevuje zájem a přijímá vlastní odpovědnost, využívá podpory tutora ke stanovení individuálního cíle a přípravu třístranné smlouvy o praxi, aktivně vyhledává informace a komplexně se připravuje na výkon praxe na konkrétním pracovišti pro výkon praxe, je zodpovědný za vyjednání podmínek své praxe na konkrétním pracovišti, je zodpovědný za distribuci smlouvy a její potvrzení všemi stranami, dodržuje podmínky stanovené ve smlouvě, dodržuje pravidla pro realizaci praxí na daném pracovišti, vykonává odbornou praxi na pracovištích pod vedením mentora, řídí se jeho pokyny a plní jím zadané úkoly, je zodpovědný za plnění cílů praxe a za kvalitní zpracování výstupů z praxe, průběžně reflektuje své působení na pracovišti, přijímá zpětné vazby a hodnocení mentora (pracovníků) a využívá je pro svůj odborný růst, poskytuje reflexe, zpětné vazby a hodnocení mentorovi a pracovišti i tutorovi a škole v zájmu zkvalitňování systému praxí, v průběhu celého studia přijímá supervizi a aktivně pracuje na svém osobním a odborném rozvoji. Tutor = učitel odborné praxe na škole: vede studenty v systému odborných praxí, konzultuje volbu pracoviště a stanovení individuálního cíle odborné praxe, uzavírá rámcovou dohodu s pracovištěm za školu, zprostředkovává a zajišťuje kontakt s pracovištěm a zejména s mentorem, řeší s mentorem (pracovištěm) problémové situace, zodpovídá za kvalitní a hladký průběh praxe, organizuje exkurze na vybraných pracovištích, seznamuje studenty se soustavou kompetencí v praxi sociální práce podle Havrdové (viz příloha č. 3), procvičuje se studenty způsob stanovování cíle praxe a dokazování jeho splnění (kompetence kritéria důkazy), poskytuje informace a procvičuje znalost a dovednosti týkající se sítě sociálních služeb (zákon o sociálních službách, kvalita sociálních služeb), 6

9 Účastníci praxe a popis jejich rolí uzavírá trojstrannou dohodu se studentem a s mentorem, kde jsou stanoveny cíle praxe a individuální cíl studenta, zadává a kontroluje výstupy z praxe (zprávy, deníky, praktické úkoly), poskytuje studentovi zpětnou vazbu a hodnocení výstupů, vede portfolio studenta, organizuje (zúčastní se) hodnocení portfolia studenta, úzce spolupracuje se supervizory odborných praxí. Zázemím a prostorem pro organizaci odborné praxe je Seminář k odborné praxi (1 vyučovací hodina týdně) + vypsané konzultační hodiny pro studenty. Mentor = vedoucí odborné praxe studenta na pracovišti: je sociální pracovník nebo jiný odborný pracovník, který splňuje kvalifikaci podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, je zodpovědnou osobou pověřenou vedoucím pracoviště k přímému vedení studenta na konkrétním pracovišti, schvaluje (pomáhá stanovit) individuální cíl odborné praxe studenta na pracovišti, sestavuje se studentem plán odborné praxe na sjednanou dobu, uzavírá trojstrannou dohodu se studentem a tutorem, seznamuje studenta s pravidly realizace praxí na daném pracovišti, s klienty a postupy sociální práce, s etikou, hodnotami a normami pracoviště, vede odbornou praxi studenta, tj. zadává a kontroluje práci konkrétní úkoly a jejich splnění, poskytuje zpětnou vazbu a hodnocení, podporuje studenta při plnění zadaného cíle odborné praxe a sjednaného individuálního cíle praxe, předává studentovi dobrou praxi sociální práce, kontroluje veškeré písemné výstupy studenta, které po schválení student odevzdává škole, spolupracuje s tutorem a řeší přímo s ním problémové situace, má právo vyžádat si zpětnou vazbu (ústní i písemnou) od studenta a od tutora. po ukončení odborné praxe vypracovává písemné hodnocení průběhu odborné praxe studenta na formuláři školy (součást trojstranné smlouvy). Supervizor = průvodce odborného a osobnostního rozvoje studenta: vede studenta k reflektujícímu výkonu sociální práce a k odborné sebereflexi, pomáhá studentovi v bezpečném prostoru zpracovat obtížné situace vzniklé při odborných praxích, podporuje odborný růst studenta zejména poskytováním příležitostí k sebepoznání a zvnitřnění etických principů sociální práce s klienty, poskytuje prostor pro sdílení zkušeností studentů z pracovišť v síti sociálních služeb a pro nácvik hospodaření s energií, poskytuje případovou supervizi na základě domluveného postupu v supervizním kontraktu poskytuje zpětnou vazbu pracovištím a škole. 7

10 Průvodce odbornou praxí V průběhu celého studia student kromě pravidelné skupinové supervize absolvuje reflexi praxe ve dvojici (1 hodina v 1. ročníku) a individuální supervizi (1 hodina v průběhu studia + event. placená supervize podle ceníku EA na vyžádání a po domluvě se supervizorem). Zástupci všech zúčastněných stran se jednou ročně scházejí na evaluační schůzce s cílem reflektovat proces, poskytnout si vzájemně zpětnou vazbu a pracovat na zkvalitnění systému odborných praxí na EA VOŠ SP. Součástí schůzky je supervize pro tutory a mentory. 8

11 Pokyny pro studenty před nástupem na praxi 3. Pokyny pro studenty před nástupem na praxi Aby odborná praxe mohla proběhnout k oboustranné spokojenosti studenta i pracoviště praxe, je nezbytné ještě před nástupem na pracoviště splnit několik úkolů. Díky nim bude zástupce pracoviště praxe dobře seznámen s motivací studenta, jeho zájmy a potřebami a na základě nich mu bude moci nabídnout takový průběh praxe, který studentovi pomůže jak splnit cíle praxe, tak očekávání od obsahu práce na praxi. Úkoly studenta před nástupem na praxi: ujasnit si, co očekává od praxe, co umí, co potřebuje, co dokáže nabídnout (vytvořit nabídkový list), zjistit vše o pracovišti z dostupných zdrojů (webové stránky, příslušné zákony a odborná literatura), zjistit, jaký je cíl zadaný školou a jaké jsou zadány praktické úkoly, definovat individuální cíl své praxe (v souladu s požadavky školy), ověřit, zda a jak je možné cíle dosáhnout, např. na konzultaci s tutorem, seznámit se s požadavky a normami organizace, napsat motivační dopis, připravit se na motivační schůzku na pracovišti, připravit smlouvu / kontrakt. Doporučujeme nenechávat vyjednání kontraktu na poslední chvíli. Je třeba počítat s dostatečnou časovou rezervou pro vyjednání znění smlouvy. 9

12 Průvodce odbornou praxí Smlouva o výkonu odborné praxe Smlouva (někdy též kontrakt ) je dokument, který upravuje podmínky spolupráce všech zúčastněných stran a je pro ně závazný. Třístranný (vícestranný) kontrakt vymezuje podmínky partnerské spolupráce práva a povinnosti studenta, učitele praxe = tutora (tedy školy), vedoucího praxe na pracovišti = mentora (tedy pracoviště) i supervizora. Uzavírání smlouvy lze pojímat také jako výukový proces, kde se student učí stanovovat individuální cíle, např. ve spolupráci s klientem. Bez řádně vyplněné a podepsané smlouvy nelze nastoupit na odbornou praxi. Každá smlouva obsahuje kromě standardních ustanovení i části, které student před podpisem smlouvy doplňuje na základě ujednání se zástupcem pracoviště (mentor) a učitelem odborné praxe (tutorem). Jedná se o následující části: 1. Cíl odborné praxe zadaný školou: vyplňuje student dle příslušného zadání pro konkrétní praxi. 2. Dohodnutý obsah praxe s pracovištěm: vyplňuje student spolu s mentorem. Přitom oba dbají na to, aby obsah praxe přispíval k rozvoji dovedností studenta při výkonu sociální práce a ideálně byl i přínosem pro pracoviště. 3. Očekávání a individuální cíle učení studenta na praxi v organizaci: vyplňuje student po konzultaci s tutorem. Při formulaci cílů je nutné dbát na to, aby cíl byl konkrétní, aby jeho splnění bylo reálné (v daném čase a s ohledem na schopnosti a pravomoci studenta) a aby se dalo ověřit jeho splnění konkrétním důkazem nebo důkazy. Proces přípravy a uzavírání smlouvy: Student vyplní elektronicky smlouvu. Pošle ji elektronicky tutorovi nejpozději 14 dní před předpokládaným nástupem na praxi. Tutor se k prvnímu návrhu smlouvy vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení u s návrhem. Znění smlouvy schválené tutorem může podepsat tutor nebo sekretariát školy na základě tutorova schválení (to doloží student, např. výpisem elektronické komunikace s tutorem). Připravený kontrakt podepisuje nejprve student, poté tutor (zástupce školy) a nakonec osoba pověřená za pracoviště odborné praxe. Těsně před ukončení odborné praxe provede student sebehodnocení na předepsaný formulář Hodnocení studenta v průběhu odborné praxe a předá k vypracování hodnocení mentorovi (elektronicky, tisk). Kopii tohoto hodnocení předkládá student spolu s jedním výtiskem smlouvy a se zprávou z praxe tutorovi při kontrole studijních povinností do 14 dnů od ukončení praxe osobně nebo do přihrádky na sekretariátu. 10

13 Důkazy naplňování cílů praxe 5. Důkazy naplňování cílů praxe Důkazy naplňování cílů praxe jsou písemné záznamy a formalizované texty, které se přikládají jako součást zprávy z praxe. Díky tomu, že dokládají splnění cílů praxe, přispívají k naplňování odborných kompetencí sociálního pracovníka. A právě na postupném zlepšování těchto kompetencí je postaven systém výuky odborné praxe na Evangelické akademii. Pro každou odbornou praxi jsou stanoveny konkrétní formy důkazů tak, aby v průběhu studia předložil student důkazy k naplňování jednotlivých kompetencí. S konkrétním zadáním odborné praxe a s obsahem důkazů seznamuje studenty tutor v rámci předmětu Seminář k odborné praxi. Přehled důkazů: 5.1 Zpráva z praxe Závěrečná písemná zpráva z každé absolvované praxe je v minimálním rozsahu 3 normostrany A4. Cílem zprávy z praxe je předložit důkazy o tom, že student porozuměl struktuře, činnosti a významu zařízení, ve kterém praxi absolvoval. Zpráva z praxe má následující povinnou osnovu (obsahuje následující body): úvod cíle praxe, popis pracoviště poslání a cíle, zařazení do sítě sociální ochrany, financování, cílová skupina, popis organizační struktury, spolupráce s ostatními organizacemi, popis funkce sociálního pracovníka, používané metody sociální práce, legislativní rámec, aplikace zákonů v praxi, popis vlastního působení na pracovišti, hodnocení pracoviště, sebereflexe podle zadané struktury, závěr shrnutí, seznam použité literatury. V úvodu by měla zpráva obsahovat cíle praxe, tedy to, co student od praxe očekává, co by chtěl poznat nebo se naučit. Cíle by měly být adekvátní délce praxe a charakteru zařízení. Cíle praxe jsou shodné s cíli uvedenými ve smlouvě o praxi. Zpráva je postavena na faktech, zaměřuje se na popis pracoviště, pracovního týmu, cílové skupiny, používaných metod práce. Text zprávy z praxe je jednoduchý, bez dlouhých rozvinutých myšlenek. Sděluje podstatné informace tak, aby čtenář mohl mít ucelenou představu o zařízení a průběhu praxe. Text je třeba přehledně strukturovat do kapitol a odstavců. 11

14 Průvodce odbornou praxí Reflexe a sebereflexe a) Reflexe Reflexe je postavena na subjektivním hodnocení situace. Reflexe je hodnocením vlastní zkušenosti s nějakou vnější situací, událostí, věcí apod. Reakce na skutečnost a její komentování z vlastního pohledu. V reflexi předkládáte vlastní interpretaci toho, co vidíte nebo co jste prožili. Reflexe je příbuzná zpětné vazby. Ovšem pozor na zaměnění věcného hodnocení a domněnkami. V reflexi je stále se třeba držet reality. Pro názornost může sloužit následující příklad: Je to kvalitní služba je domněnka. Líbí se mi, že klienti mají možnost sami rozhodnout, kdy dostanou oběd a zda se účastní odpolední aktivity. b) Sebereflexe Sebereflexe vychází významově z reflexe, je odrazem vlastního vědomí o sobě samotném, svých vlastnostech, schopnostech a dovednostech, o svém místě mezi ostatními (na pracovišti nebo i v osobním životě). Sebereflexe je základem osobního ani profesního růstu. V sebereflexi je cenné pojmenování svých obav, limitů, rezerv nebo jednoduše negativních stránek, pouze jejich poznání Vám ukáže příležitost k dalšímu rozvoji. Schopnost sebereflexe je v rámci studia na Evangelické akademii jedním ze základních kritérií hodnocení úspěšnosti praktické části studia. Tuto dovednost student prohlubuje v průběhu celého studia. Proto je sebereflexe důležitou součástí velké většiny textů, které studenti v průběhu studia povinně zpracovávají. Rozsah sebereflexe u všech zpráv z praxe je 1 normostrana A4 a má následující strukturu: Jak se mi podařilo splnit kontrakt zadané cíle pro odbornou praxi, vlastní cíle a zaměření. Byl kontrakt dobře vyjednán? Do jaké míry se mi podařilo ztotožnit se s posláním, cíli a pracovními postupy pracoviště? Použil/a jsem v práci s klientem vypracované metodiky? Jaké pocity ve mně vyvolával první kontakt s pracovištěm? Proč? Jaké pocity ve mně vyvolával první kontakt s klientem? Proč? Jaké pocity ve mně vyvolával první kontakt s členy týmu? Proč? Co jsem se nového naučil/a při práci s klienty, v týmu, od konzultanta? Proč? Co se ukázalo jako má silná stránka, při práci s klienty, v týmu? Proč? Co bych potřeboval/a posílit co se ještě potřebuji naučit, při práci s klienty, v týmu, od mentorů? Popište jaké konkrétní situace či fakta mě při výkonu praxe překvapily, zaskočily? Na co jsem nebyl/a připraven/a? Popište, co byste příště udělal/a při práci s klienty, v týmu jinak? Formulujte vlastní téma pro supervizi odborné praxe. 5.3 Deník praxe Deník studenta má obsahovat doklady splnění zadaného cíle průběžně praxe. Do deníku si student zaznamenává nejen důležité informace o pracovišti, ale také vlastní postřehy, zjištěné poznatky, reflexe a sebereflexe. 12

15 Důkazy naplňování cílů praxe V 1. ročníku si studující vede deník na každé praxi, zaznamenává deníkovým způsobem, co si zjistil o pracovišti a klientech, co dělal, co viděl, co slyšel, co zažil a jak se při tom cítil. Ve 2. ročníku je již vyžadována odbornější forma. Deník si student vede jen na průběžné praxi, deník musí mít odpovídající formální úroveň ( je psán na PC, je vybaven titulní stranou). Kromě úvodního popisu pracoviště a deníkového záznamu popisu činností je nutné připojit vlastní reflexi praktické zkušenosti a sebereflexi se zaměřením na splnění cíle průběžné praxe. 5.4 Sociální anamnéza Sociální anamnéza poskytuje stručné shrnutí nebo přehled důležitých údajů o klientovi. Anamnéza zaznamenává pouze ty informace, které mají vliv na nepříznivou sociální situaci klienta a její řešení. Cílem sociální anamnézy je poskytnout pracovníkovi základní orientaci v případu. Podle oblasti, kterou popisuje, můžeme rozlišovat anamnézu: osobní ( jméno, datum narození, bydliště atp.), rodinnou (věk, pohlaví a vztahy mezi členy rodiny atp.), školní a profesní (typ školy, úspěšnost, profesní zaměření), zdravotní (vývoj zdravotního stavu a jeho projevy), vývoje nepříznivé sociální situace klienta (stručný popis). 5.5 Záznam z rozhovoru Rozhovor je klíčová metoda práce sociálního pracovníka. Cílem záznamu z rozhovoru je dokázat dovednost vedení rozhovoru (pokládání vhodných otázek, směřování rozhovoru atd.). V případě rozhovorů na praxi je užitečné pořídit z rozhovoru audiozáznam k dalšímu zpracování. Při zpracování záznamu z rozhovoru se uplatňují dvě základní možnosti: 1. doslovný přepis vhodný u kratších rozhovorů nebo u výtahu důležitých dílčích pasáží z rozhovoru, 2. shrnující záznam vhodný pro shrnutí hlavních otázek a odpovědí, které mají význam pro dynamiku rozhovoru. U obou typů záznamu je vhodné strukturovat text na otázky (např. kurzívou) a odpovědi. Každý záznam z rozhovoru obsahuje v úvodu cíl rozhovoru, aby bylo možné posoudit, zda vedení rozhovoru odpovídá záměru a dále okolnosti rozhovoru prostředí, přítomné osoby apod. Kromě samotného záznamu obsahové linky je vhodné záznam doplnit o významné postřehy, které ovlivňovaly rozhovor a jeho vyznění, např. výrazné neverbální projevy, gestikulace, hlasitost projevu apod. 5.6 Záznam z pozorování Pozorování je také velmi častá metoda sociální práce, používá se u různých cílových skupin (např. u dětí, při policejním výslechu, psychoterapeutickém sezení, při skupinové interakci atd.). Cílem pozorování je zaznamenávání projevů chování a interakcí pozorovaných lidí v přirozených či formálních situacích. Záznam z pozorování potom slouží k popisu klíčových zjištění při samotném pozorování. 13

16 Průvodce odbornou praxí Záznam z pozorování má následující strukturu: 1. záhlaví se základními údaji o pozorovaném, místě a čase pozorování; 2. cíl pozorování (tedy odpověď na otázku, co chci vypozorovat) a zaměření pozorování (např. projevy radosti dítěte při hře, výskyt neverbálních projevů smutku atd.); 3. samotný popis pozorovaných skutečností (popis pozorování by měl obsahovat i důkazy); 4. závěr pozorování analýza a interpretace pozorovaného (klíčové zjištění co jsem vypozoroval, co z pozorování vyplynulo). Při pozorování hraje důležitou roli i vhodný výběr objektu pozorování, při výběru je třeba stále myslet na to, co mi přinese pozorování pro výkon profese sociálního pracovníka a podle toho i vybírat zaměření a objekt pozorování. 5.7 Záznam ze sociálního šetření Sociální šetření je prováděno v domácím prostředí klienta. Návštěva v domácnosti, dle Matouška [1] (2003), je výrazným průnikem do soukromí a vyvolává nevyhnutelně obranné reakce jak na straně návštěvníka, tak na straně klienta a jeho rodiny. Při provádění sociálního šetření jsou sociálním pracovníkem komplexně zhodnoceny schopnosti, dovednosti, podmínky klienta v jeho přirozeném sociálním prostředí. Hlavními nástroji je rozhovor sociálního pracovníka s klientem, který doplněn vlastním pozorováním klientova prostředí. Před návštěvou klienta by měl být stanoven cíl šetření, se kterým by měl být klient na začátku šetření seznámen. Na konci návštěvy by měl být klient srozuměn s výstupem ze šetření a následnými kroky. Standardně trvá sociální šetření zhruba dvacet až čtyřicet minut. Ze šetření provádí sociální pracovník zápis. Záznam ze šetření by měl obsahovat: záhlaví se základními údaji o klientovi a šetření (datum, čas, místo); účel a cíl šetření (např. účel: žádost o dávku / cíl: ověřit majetkové poměry); popis zjištění v rámci sociálního šetření; výstup ze šetření a následné kroky. 5.8 Zápis ze soudního jednání Soudní řízení probíhá u soudu a jeho účelem je především vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti určité osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá, případně se rozhoduje o jiných právních skutečnostech. Příslušný soud i soudce stanoví zákon, jednání je zásadně veřejné a ústní a postavení účastníků řízení je vždy rovné. Pokud je rozhodnutím rozsudek, vyhlašuje se vždy veřejně. Struktura zápisu: datum; přítomni od soudu; [1] MATOUŠEK, O., aj. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, s. ISBN

17 Důkazy naplňování cílů praxe předseda senátu (samosoudce); přísedící; zapisovatel; žalobce; žalovaný; věc; k jednání se dostavil; obsah; usnesení. 5.9 Zpráva o poměrech mladistvého Zpráva o poměrech mladistvého (přesněji Zpráva o osobních, rodinných a sociálních poměrech a aktuální životní situaci mladistvého ) je specifický slohový útvar, jehož struktura je rámcově daná 56 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže. Zpracovávají ji sociální kurátoři pro děti a mládež jako souhrn informací pro soud. Jedná se tedy o jeden z důkazů při jednání soudu o záležitostech týkajících se mladistvého (jednání o nařízení výchovných opatření apod.). Z toho důvodu klade zpráva vysoké nároky na nestrannost a fakta, její podoba může výrazně ovlivnit celý soudní proces a zasáhnout tak do života mladistvého osudovým způsobem. Je potřeba mít tento fakt stále na zřeteli. Cílem zprávy je poskytnutí důležitých, objektivních a faktických informací o mladistvém. Zpráva o poměrech mladistvého obsahuje zejména: věk mladistvého; stupeň jeho zralosti; jeho postoj k provinění a jeho ochotu zajistit nápravu způsobených škod nebo odčinění dalších následků; rodinné poměry mladistvého (vztahu mladistvého k jeho rodičům, stupeň vlivu rodičů na něho a vztah mezi mladistvým, jeho širší rodinou a blízkým sociálním okolím); záznamy o školní docházce, jeho chování a prospěchu ve škole; je-li zaměstnán, tak i skutečnosti významné pro posouzení jeho chování v zaměstnání; přehled jeho předchozích provinění a opatření vůči němu použitých; popis výkonu těchto opatření a způsobu chování mladistvého Popis případové práce Případové studie detailně popisují nebo rozebírají případy z praxe. Jedná se o zkoumání předem zvoleného jevu, v rámci jeho reálného kontextu. Případová studie má primárně deskriptivní cíl: usiluje o zachycení složitosti případu, jeho komplexnosti, popisuje vztahy v jejich celistvosti. 15

18 Průvodce odbornou praxí a) Sociální analýza Sociální analýza je konkrétní metoda sociální práce, která sleduje vývoj klienta k dosažení jeho cílů a skládá se z následujících doporučených bodů: co je problém a jak problém vidí klient; osoby zahrnuté do problémového systému, jejich role a postoje k situaci; příčiny, kdy, jak často, jak dlouho, a v jakém prostředí se problém objevuje; jaké jsou klientovy potřeby; jaké má klient vnitřní a vnější zdroje na řešení problému. b) Individuální plán Individuální plán je základem plánování průběhu sociální služby a spolupráce mezi uživatelem a pracovníkem. Individuální plán je dohoda mezi uživatelem a poskytovatelem, je v něm vyjádřen cíl uživatele a jednotlivé kroky, které k tomuto cíli vedou. Klíčovým prvkem v sestavování IP je zaměření se na přání a potřeby klienta, definování žádoucí změny v jeho životě, následná konkretizace cílů termínů a úkolů. Má-li být osobního cíle dosaženo, musí plán obsahovat: čeho se konkrétně má dosáhnout v dlouhodobém i krátkodobém horizontu (cíle služeb); jaké zdroje je možné využít možnosti uživatele služeb (včetně okolí) i zařízení; kdo se bude na realizaci cíle podílet; jakými postupy bude cíle dosaženo; kdy by cíle mělo být dosaženo; jak poznáte, že je cíle dosaženo. Obdoba individuálních plánů v sociálních službách se používá i v oblasti sociálně právní ochrany dětí pod názvem Individuální plán ochrany dítěte, který má zákonem stanovenou strukturu (viz zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí) Kazuistika Kazuistikou označujeme intenzivní a detailní popis konkrétního jednotlivce a jeho případu. Je založena na pozorování, rozhovorech a záznamech. Zachycuje sociální změnu u klienta. Jedná se o písemné shrnutí všech informací, které o případu máme, kvalitativní analýzu procesu, vedoucího k určitým výsledkům. Při zpracování kazuistiky používáme zpravidla předem vypracovanou strukturu popisu. Stejně jako jedince se může kazuistika týkat i skupiny lidí či instituce. V rámci kazuistiky je možné postihnout některé souvislosti, které nejsou na první pohled zjevné, a tím nám umožňuje pochopit celý případ do hloubky. Následně je pak zvolen adekvátní přístup k řešení celého případu. Možná osnova kazuistiky: 1. uvedení případu, krátká charakteristika současných obtíží; 2. anamnéza rodinná (rodiče: vzdělání, přibližný věk, stav, případné problémy, sourozenci: počet, pohlaví, věk, případné problémy, další důležité údaje podle okolností), 16

19 Důkazy naplňování cílů praxe osobní anamnéza dítěte (průběh těhotenství a porodu, psychomotorický vývoj, řeč, případné úrazy, nemoci, školní vývoj: jesle, MŠ, nástup do školy: zralost, odklad, adaptace na školní zařízení, prospěch, problémy); 3. současný stav; 4. obtíže (počátek a vývoj současných obtíží, diagnostické údaje vyšetření v poradně, vlastní pozorování či vyšetření, relevantní data); 5. analýza případu (předpokládané či doložené příčiny problémů, souvislosti mezi zjištěnými daty, interpretace dat); 6. návrh intervence (popis již provedených intervencí, návrh možných řešení situace v poradně či jiných zařízeních) Charakteristika klienta Osobnost je soustava vlastností, které charakterizují celistvou individualitu konkrétního člověka, zaměřeného na realizaci životních cílů a rozvinutí svých možností ve společnosti. Tvoří ji individuální spojení biologických, psychologických a sociálních aspektů každého jedince. Utváří se ve vztazích k sobě, ke druhým, vůči prostředí a společnosti a projevuje se vždy jako celek. Charakteristika tedy zpravidla popisuje duševní profil nějaké osoby. U charakteristiky volíme zvláštní hodnotící výrazy, používáme častá přirovnání a rčení k vystižení povahových rysů. Dělíme ji na přímou a nepřímou. Nepřímá charakteristika vyvozuje závěry o člověku na základě jeho jednání v konkrétních situacích; čtenář si sám učiní vlastní představu. Přímá charakteristika pojmenovává povahové rysy přímo. Charakteristika bývá často spojena i s popisem charakterizované osoby (vnější charakteristika). Při psaní charakteristiky se učíme hodnotit lidské jednání, vlastnosti lidí i sebe samého. V charakteristice se uplatňují především přídavná jména, slovesa ve spojení s podstatnými jmény, kterými se hodnotí lidské vlastnosti a jednání. Možná osnova (osobnostní) charakteristiky: důvod volby konkrétního člověka; popis vzhledu osoby, vnějškové charakteristiky, jak osoba působí na druhé; popis chování; popis vlastností; emoční ladění; temperament, charakter, světonázorová orientace; motivační struktury potřeby, zájmy, koníčky; sociabilita a vztahy; začlenění do společnosti Ročníková práce Ročníková práce je generální zkouškou před psaním absolventské práce. Při jejím psaní zúročíte dovednosti získané psaním textů v rámci odborné praxe i v rámci jiných předmětů (eseje, referáty, seminární práce). 17

20 Průvodce odbornou praxí Strukturou se ročníková práce podobá práci absolventské. Obsahuje tyto části: 1. Úvod Krátké seznámení s řešeným tématem, zdůvodnění volby zaměření práce, cíl práce co chce student díky práci dokázat, jaký je její přínos. 2. Teoretická část Teoretická (obecná) část je postavena na výkladu tématu na základě studia literatury a zdrojů. Teoretická část má jasně stanovenou strukturu, které je třeba se držet. Aby se nezměnila v mozaiku vykopírovaných a odcitovaných textů jiných autorů, je nezbytné ji provazovat vlastními komentáři, které argumentují, polemizují, srovnávají nebo vysvětlují citované nebo parafrázované texty. 3. Praktická část Praktická (empirická) část se opírá o úvahy a souvislosti, které přináší samotní studenti. Praktická část požaduje po studentovi konkrétně zacílit na vybranou oblast problému (např. síť sociálních služeb ve vybraném regionu), a tu analyzovat a vytvořit závěry. Přitom je třeba provazovat výsledky analýzy s teoretickou částí např. potvrdit nebo vyvrátit teoretická východiska. 4. Sebereflexe Sebereflexe se týká všech autorů práce zvlášť. Každý ji zpracovává sám za sebe. 5. Závěr V závěru student vyhodnocuje, zda se cíl práce podařilo naplnit nebo zda jsou výsledky jiné než původní očekávání. Případně je dobré podat vysvětlit, proč je tomu tak. Základní pravidla pro psaní ročníkové práce jsou: Práce je zpracována ve dvojici (výjimečně ve trojici), nikdy ne samostatně ověřuje se schopnost týmové spolupráce studentů. Správná práce s citacemi a parafrázemi. Při psaní je nezbytné dodržovat českou státní normu pro citace ( ČSN 690 ). Její užití ochrání studenta před nařčením z plagiátorství. Dostatečný rozsah literatury a dalších zdrojů. Doporučujeme přibližně 5 10 odborných publikací (vč. odborných časopisů a strategických dokumentů) a internetových zdrojů. Přiměřený rozsah (min. 20 normostran bez bibliografických údajů a příloh). Neplatí zde pravidlo: čím delší, tím lepší. Platí, že čím blíže k zadanému rozsahu, tím lépe. 18

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním služby Odborného sociálního

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

Pokyny pro vypracování absolventské práce

Pokyny pro vypracování absolventské práce Pokyny pro vypracování absolventské práce 1. Úvodní ustanovení a) Tyto pokyny jsou určeny pro vnitřní potřebu Vyšší odborné školy sociální práce EA. b) Cílem pokynů je podat studujícím, vedoucím i oponent-ům/kám

Více

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Vnitřní předpis směrnice č. 107/2011 Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Zajištění vzdělávacích kurzů II.

Zajištění vzdělávacích kurzů II. Zlínský kraj Zajištění vzdělávacích kurzů II. Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb : Předmětem veřejné zakázky je realizace vzdělávacích kurzů a výcviků pro sociální pracovníky

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe. Obor: Sociální práce ve veřejné správě (tříleté bakalářské studium)

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe. Obor: Sociální práce ve veřejné správě (tříleté bakalářské studium) Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Obor: Sociální práce ve veřejné správě (tříleté bakalářské studium) Milé studentky, milí studenti, na následujících stránkách naleznete stručný popis

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh 5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze Koncepční návrh A. Junior Achievement, o.p.s. Identifikace vzdělávacího modulu A1 Název modulu Poznej svoje peníze A2 Kód modulu variantně si doplňuje škola dle svého

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

Dula absolvent první stupeň akreditace. Tento stupeň opravňuje k působení v profesi duly pod supervizí konzultantky.

Dula absolvent první stupeň akreditace. Tento stupeň opravňuje k působení v profesi duly pod supervizí konzultantky. Akreditační řád sdružení České duly o.s. Cílem akreditačního systému je: 1. stanovit a uplatňovat minimální standardy pro akreditaci dul 2. zaručit veřejnosti, že akreditované duly splňují nebo překračují

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Sebepoznávání Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: PRÁVO (PRA) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 (3 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ÚVOD. k učebním dokumentům vzdělávacího programu

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ÚVOD. k učebním dokumentům vzdělávacího programu MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-MS Počet listů: 8 S c h v a l u je : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. Generální

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Kariérní systém učitelů

Kariérní systém učitelů Kariérní systém učitelů 1 Obsah příspěvku Seznámení s připravovaným KS Rozbor standardu učitele a jeho postavení v kariérním systému Předání podrobných informací k nově připravované kariérní cestě cestě

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

SMLOUVU O ABSOLVOVÁNÍ VÝCVIKU ČSAP

SMLOUVU O ABSOLVOVÁNÍ VÝCVIKU ČSAP Česká společnost pro analytickou psychologii (ČSAP) Se sídlem: Dykova 26, Brno, 636 00 IČ: 65341139 Zastoupená: Pan (Paní) (frekventant výcviku) Datum narození a Bydliště Závazná e-mailová adresa ve společné

Více

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vyučovacího předmětu Sociální práce je předmět, který zprostředkovává studentům do hloubky propracovanou představu o metodách a technikách sociální práce a vhodnosti jejich

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Sportovní a kondiční specialista kombinované studium

Sportovní a kondiční specialista kombinované studium Sportovní a kondiční specialista kombinované studium 1 Rozsah praxe je vyjádřen buď v počtu hodin týdně nebo v počtu dní za semestr. Název předmětu Semestr Počet kredit ů Cílové a obsahové zaměření praxe

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. Etický kodex byl vytvořen s cílem stanovit základní pravidla jednání pracovníků organizace v oblastech vztahu s uživatelem sociální služby, vztahu k dobrovolníkovi, mezi

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Cílem Instrukce je stanovit pravidla základního stupně výběru

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí

Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí Lektor: PhDr. Josef Filouš, Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí KOMPETENCE K UČENÍ Individualizovat vyučovací metody

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

JOB CLUB. v Terapeutické komunitě. Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015

JOB CLUB. v Terapeutické komunitě. Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015 JOB CLUB v Terapeutické komunitě Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015 Cíle projektu: Navyknout klienta pravidelné práci, naučit ho pracovním návykům

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

IMPROVE: Rámec hodnocení kompetencí kariérových poradenských pracovníků

IMPROVE: Rámec hodnocení kompetencí kariérových poradenských pracovníků IMPROVE: Rámec hodnocení kompetencí kariérových poradenských pracovníků 1 Úvod 1.1. Tento dokument obsahuje principy uznávání kompetencí poradenských pracovníků, které byly vypracovány v rámci mezinárodního

Více