Průvodce odbornou praxí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce odbornou praxí"

Transkript

1 Průvodce odbornou praxí Studijní materiál pro předmět Odborná praxe Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha 2015

2 V roce 2015 vydala Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Hrusická 2537/7, Praha 4 Autoři: PhDr. Jarmila Rollová, Mgr. Kateřina Schmidová, PhDr. Petr Vojtíšek Grafická úprava a sazba: Mgr. Christo Bjalkovski

3 Průvodce odbornou praxí Obsah Úvod Systém odborné praxe Účastníci praxe a popis jejich rolí Pokyny pro studenty před nástupem na praxi Smlouva o výkonu odborné praxe Důkazy naplňování cílů praxe Portfolio Právní a etické aspekty odborné praxe Přílohy: 1. Profil absolventa Portfolio studenta/ky vyšší odborné školy sociální práce Karty odborných kompetencí sociálního pracovníka Záznam ze supervize formulář Záznam hodnocení rozhovoru formulář Standard výukového pracoviště EA VOŠ Etický kodex sociálních pracovníků ČR

4

5 Průvodce odbornou praxí Úvod Sociální práce je rozvíjející se humanitní obor, který je úzce spojen se sociokulturním rozvojem společnosti, je vázán na společensko politický kontext a je odrazem sociálních problémů země. Sociální práce jako nástroj sociální politiky si klade za cíl pomáhat lidem zlepšit jejich sociální funkci a zabránit jejich sociálnímu vyloučení. Vzdělávací program Evangelické akademie Vyšší odborné školy sociální práce se odvíjí od této myšlenky a vzdělává sociální pracovníky, kteří budou schopni tento cíl naplňovat. Koncepce programu vychází také z analýzy potřeb organizací poskytující sociální služby a jejich nároků na sociální pracovníky. Cílem vzdělávacího programu sociální práce je připravit kompetentní sociální pracovníky po stránce etické, teoretické, metodologické i praktické tak, aby své získané postoje, vědomosti a dovednosti dokázali aplikovat při práci s klienty a v jejich prospěch. Specifikem vzdělávacího programu je důraz na kultivaci etických postojů studentů, na reflexi spirituality sociální práce a budování profesionální hodnotové orientace studujících. Studium sociální práce ve vzdělávacím programu se opírá o křesťanské pojetí člověka a křesťanské hodnoty. Důsledně je aplikován individuální přístup ke studentům. Cílem tohoto Průvodce je poskytnout informace o systému odborné praxe na Evangelické akademii VOŠ sociální práce a podpořit tak orientaci studentů, mentorů, tutorů a supervizorů v systému, jehož jsou součástí. Pro studenty by měl Průvodce sloužit jako pomůcka při plnění cílů odborné praxe, vypracovávání praktických úkolů v průběhu odborné praxe a při naplňování praktických kompetencí. 3

6 Průvodce odbornou praxí Systém odborné praxe Odborná praxe je klíčovou součástí studia sociální práce a tvoří více než 30 % učebního plánu. Je realizována na konkrétních pracovištích pod vedením zkušených sociálních pracovníků na základě uzavřené smlouvy mezi školou, pracovištěm a studentem. Cílem odborné praxe je zprostředkovat studentům zkušenost se sociálními vztahy a způsoby práce, které existují nebo jsou uplatňovány v organizacích, kde se sociální práce vykonává. Dále podnítit snahu o reflexi této zkušenosti, umožnit studentům, aby si prakticky vyzkoušeli metody, se kterými se seznámili teoretickým studiem, poskytovat příležitosti, aby studující konfrontovali své teoretické představy o sociální práci s jejich praktickou realizací a stimulovat proces identifikace studentů se sociální prací jako profesí. Odborná praxe má následující formy: a) průběžná praxe (1 den v týdnu 1. ročník v průběhu letního semestru, 2. ročník v zimním semestru) Umožňuje studentům v průběhu několika týdnů pozorovat pracovníky při práci, jejich klienty i poskytované služby a postupně reflektovat hodnoty a normy pracoviště; poskytuje možnost seznámit se s průběhem sociální práce s jedním klientem (případová práce) od začátku do konce, sledovat vývoj skupiny klientů nebo postupy komunitní práce. V kombinovaném studiu není povinná. Cílem průběžné odborné praxe je zprostředkovat studujícím zkušenost se sociálními vztahy a způsoby práce, které jsou uplatňovány v organizacích. Podnítit snahu studentů o reflexi této zkušenosti a stimulovat proces identifikace s profesí sociální práce především prostřednictvím pozorování zkušených sociálních pracovníků. V církevních zařízeních je cílem (kromě výše uvedeného) navíc reflektovat určující znaky a charakteristiky, kterým se naplňuje jejich deklarované poslání. Cílem průběžné praxe na sociálním odboru je poznat výkon státní správy a samosprávy v oblasti sociálních věcí a orientovat se v aplikaci legislativy. b) souvislá praxe (1 2 týdny) Umožní studentům seznámit se s týdenním programem, zčásti se ho zúčastnit, vnímat atmosféru pracoviště, nahlédnout do sledované problematiky, seznámit se s některými příběhy klientů; může také umožnit získat zkušenost s existujícími vztahy, vžít se do role klienta na daném pracovišti, vnímat postupy sociální práce a identifikovat u sebe silné a slabé stránky pro stanovení plánu svého odborného rozvoje. V prvním ročníku je cílem souvislé odborné praxe navázat kontakt s klientem a naučit se vytvářet, rozvíjet a ukončovat vztah s klientem. Cílem souvislé odborné praxe ve druhém ročníku je osvojit si hodnoty sociální práce, aplikovat je při kontaktech s klienty a zdokonalit se v oblasti komunikace s klientem zejména v dovednosti vést 4

7 Systém odborné praxe rozhovor a aktivně naslouchat. Studující si osvojí dovednost vypracovat sociální anamnézu, naučí se zaznamenat rozhovor s klientem, naučí se uplatňovat případovou metodu sociální práce v praxi a znát aplikaci zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Cílem souvislé odborné praxe na OSPOD je poznat výkon státní správy a samosprávy v sociálních záležitostech, osvojit si hodnoty sociální práce, aplikovat je při kontaktech s klienty a zdokonalit se ve znalosti legislativy. Studující si osvojí dovednost provést a zaznamenat sociální šetření, provést záznam soudního jednání, naučí se uplatňovat případovou metodu sociální práce v praxi a znát aplikaci zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. Cílem souvislé odborné praxe u kurátorů pro děti a mládež v zimním semestru třetího ročníku je poznat výkon státní správy v oblasti sociálně právní ochrany dětí a mládeže s rizikovým chováním, zažít metody a postupy sociální práce s rizikovými skupinami, poznat vedení případu a umět popsat případovou práci, naučit se provádět depistáž, vést výchovný pohovor, poznat sociálně právní poradenství rodičům dítěte s rizikovým chováním, zorientovat se ve službách i programech sociální prevence, podílet se na vykonávání sociální prevence ve spolupráci s institucemi veřejného i neziskového sektoru a znát aplikaci zákona o sociálně právní ochraně dětí. c) absolventská praxe (14 týdnů v letním semestru třetího ročníku) Umožňuje studentovi v závěru studia hlouběji proniknout do běžné praxe na daném pracovišti; student se může lépe identifikovat s profesí sociální práce, učí se budovat vztah s klien tem a používat sebe sama jako nástroj sociální práce v praxi; aplikuje a ověřuje teoretické poznatky v praxi, učí se spolupracovat v týmu, může plnit i samostatné úkoly, začíná rozvíjet praktické kompetence v sociální práci, učí se reflektovat svůj samostatný pracovní výkon, systematicky pracuje na svém odborném rozvoji a zvažuje své budoucí uplatnění v praxi. Cílem absolventské odborné praxe je naučit se propojit teoretické a praktické poznatky, využít praktickou zkušenost k odborné reflexi v absolventské práci, stanovovat si samostatně cíle vlastního odborného rozvoje, identifikovat se s profesí sociální práce, naučit se samostatně pracovat s klienty na základě dohodnuté spolupráce, zvolit oblast svého budoucího profesionálního zaměření a rozvíjet praktické kompetence v sociální práci tj. účinně komunikovat s klienty, orientovat se a plánovat postup práce s klienty, podporovat klienty a pomáhat jim k oběstačnosti, zasahovat a poskytovat klientům služby, přispívat k práci organizace a systematicky pracovat na svém odborném rozvoji. 5

8 Průvodce odbornou praxí Účastníci praxe a popis jejich rolí Student se cílevědomě připravuje pro výkon profese sociální práce a směřuje k naplnění cílových kompetencí formulovaných v profilu absolventa EA VOŠ. Při odborné praxi se potkávají tito aktéři: student, tutor, mentor, supervizor. Zde je popis jejich rolí: Student ve vztahu k výkonu odborné praxe: zodpovídá za dobrou reprezentaci školy na pracovišti, projevuje zájem a přijímá vlastní odpovědnost, využívá podpory tutora ke stanovení individuálního cíle a přípravu třístranné smlouvy o praxi, aktivně vyhledává informace a komplexně se připravuje na výkon praxe na konkrétním pracovišti pro výkon praxe, je zodpovědný za vyjednání podmínek své praxe na konkrétním pracovišti, je zodpovědný za distribuci smlouvy a její potvrzení všemi stranami, dodržuje podmínky stanovené ve smlouvě, dodržuje pravidla pro realizaci praxí na daném pracovišti, vykonává odbornou praxi na pracovištích pod vedením mentora, řídí se jeho pokyny a plní jím zadané úkoly, je zodpovědný za plnění cílů praxe a za kvalitní zpracování výstupů z praxe, průběžně reflektuje své působení na pracovišti, přijímá zpětné vazby a hodnocení mentora (pracovníků) a využívá je pro svůj odborný růst, poskytuje reflexe, zpětné vazby a hodnocení mentorovi a pracovišti i tutorovi a škole v zájmu zkvalitňování systému praxí, v průběhu celého studia přijímá supervizi a aktivně pracuje na svém osobním a odborném rozvoji. Tutor = učitel odborné praxe na škole: vede studenty v systému odborných praxí, konzultuje volbu pracoviště a stanovení individuálního cíle odborné praxe, uzavírá rámcovou dohodu s pracovištěm za školu, zprostředkovává a zajišťuje kontakt s pracovištěm a zejména s mentorem, řeší s mentorem (pracovištěm) problémové situace, zodpovídá za kvalitní a hladký průběh praxe, organizuje exkurze na vybraných pracovištích, seznamuje studenty se soustavou kompetencí v praxi sociální práce podle Havrdové (viz příloha č. 3), procvičuje se studenty způsob stanovování cíle praxe a dokazování jeho splnění (kompetence kritéria důkazy), poskytuje informace a procvičuje znalost a dovednosti týkající se sítě sociálních služeb (zákon o sociálních službách, kvalita sociálních služeb), 6

9 Účastníci praxe a popis jejich rolí uzavírá trojstrannou dohodu se studentem a s mentorem, kde jsou stanoveny cíle praxe a individuální cíl studenta, zadává a kontroluje výstupy z praxe (zprávy, deníky, praktické úkoly), poskytuje studentovi zpětnou vazbu a hodnocení výstupů, vede portfolio studenta, organizuje (zúčastní se) hodnocení portfolia studenta, úzce spolupracuje se supervizory odborných praxí. Zázemím a prostorem pro organizaci odborné praxe je Seminář k odborné praxi (1 vyučovací hodina týdně) + vypsané konzultační hodiny pro studenty. Mentor = vedoucí odborné praxe studenta na pracovišti: je sociální pracovník nebo jiný odborný pracovník, který splňuje kvalifikaci podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, je zodpovědnou osobou pověřenou vedoucím pracoviště k přímému vedení studenta na konkrétním pracovišti, schvaluje (pomáhá stanovit) individuální cíl odborné praxe studenta na pracovišti, sestavuje se studentem plán odborné praxe na sjednanou dobu, uzavírá trojstrannou dohodu se studentem a tutorem, seznamuje studenta s pravidly realizace praxí na daném pracovišti, s klienty a postupy sociální práce, s etikou, hodnotami a normami pracoviště, vede odbornou praxi studenta, tj. zadává a kontroluje práci konkrétní úkoly a jejich splnění, poskytuje zpětnou vazbu a hodnocení, podporuje studenta při plnění zadaného cíle odborné praxe a sjednaného individuálního cíle praxe, předává studentovi dobrou praxi sociální práce, kontroluje veškeré písemné výstupy studenta, které po schválení student odevzdává škole, spolupracuje s tutorem a řeší přímo s ním problémové situace, má právo vyžádat si zpětnou vazbu (ústní i písemnou) od studenta a od tutora. po ukončení odborné praxe vypracovává písemné hodnocení průběhu odborné praxe studenta na formuláři školy (součást trojstranné smlouvy). Supervizor = průvodce odborného a osobnostního rozvoje studenta: vede studenta k reflektujícímu výkonu sociální práce a k odborné sebereflexi, pomáhá studentovi v bezpečném prostoru zpracovat obtížné situace vzniklé při odborných praxích, podporuje odborný růst studenta zejména poskytováním příležitostí k sebepoznání a zvnitřnění etických principů sociální práce s klienty, poskytuje prostor pro sdílení zkušeností studentů z pracovišť v síti sociálních služeb a pro nácvik hospodaření s energií, poskytuje případovou supervizi na základě domluveného postupu v supervizním kontraktu poskytuje zpětnou vazbu pracovištím a škole. 7

10 Průvodce odbornou praxí V průběhu celého studia student kromě pravidelné skupinové supervize absolvuje reflexi praxe ve dvojici (1 hodina v 1. ročníku) a individuální supervizi (1 hodina v průběhu studia + event. placená supervize podle ceníku EA na vyžádání a po domluvě se supervizorem). Zástupci všech zúčastněných stran se jednou ročně scházejí na evaluační schůzce s cílem reflektovat proces, poskytnout si vzájemně zpětnou vazbu a pracovat na zkvalitnění systému odborných praxí na EA VOŠ SP. Součástí schůzky je supervize pro tutory a mentory. 8

11 Pokyny pro studenty před nástupem na praxi 3. Pokyny pro studenty před nástupem na praxi Aby odborná praxe mohla proběhnout k oboustranné spokojenosti studenta i pracoviště praxe, je nezbytné ještě před nástupem na pracoviště splnit několik úkolů. Díky nim bude zástupce pracoviště praxe dobře seznámen s motivací studenta, jeho zájmy a potřebami a na základě nich mu bude moci nabídnout takový průběh praxe, který studentovi pomůže jak splnit cíle praxe, tak očekávání od obsahu práce na praxi. Úkoly studenta před nástupem na praxi: ujasnit si, co očekává od praxe, co umí, co potřebuje, co dokáže nabídnout (vytvořit nabídkový list), zjistit vše o pracovišti z dostupných zdrojů (webové stránky, příslušné zákony a odborná literatura), zjistit, jaký je cíl zadaný školou a jaké jsou zadány praktické úkoly, definovat individuální cíl své praxe (v souladu s požadavky školy), ověřit, zda a jak je možné cíle dosáhnout, např. na konzultaci s tutorem, seznámit se s požadavky a normami organizace, napsat motivační dopis, připravit se na motivační schůzku na pracovišti, připravit smlouvu / kontrakt. Doporučujeme nenechávat vyjednání kontraktu na poslední chvíli. Je třeba počítat s dostatečnou časovou rezervou pro vyjednání znění smlouvy. 9

12 Průvodce odbornou praxí Smlouva o výkonu odborné praxe Smlouva (někdy též kontrakt ) je dokument, který upravuje podmínky spolupráce všech zúčastněných stran a je pro ně závazný. Třístranný (vícestranný) kontrakt vymezuje podmínky partnerské spolupráce práva a povinnosti studenta, učitele praxe = tutora (tedy školy), vedoucího praxe na pracovišti = mentora (tedy pracoviště) i supervizora. Uzavírání smlouvy lze pojímat také jako výukový proces, kde se student učí stanovovat individuální cíle, např. ve spolupráci s klientem. Bez řádně vyplněné a podepsané smlouvy nelze nastoupit na odbornou praxi. Každá smlouva obsahuje kromě standardních ustanovení i části, které student před podpisem smlouvy doplňuje na základě ujednání se zástupcem pracoviště (mentor) a učitelem odborné praxe (tutorem). Jedná se o následující části: 1. Cíl odborné praxe zadaný školou: vyplňuje student dle příslušného zadání pro konkrétní praxi. 2. Dohodnutý obsah praxe s pracovištěm: vyplňuje student spolu s mentorem. Přitom oba dbají na to, aby obsah praxe přispíval k rozvoji dovedností studenta při výkonu sociální práce a ideálně byl i přínosem pro pracoviště. 3. Očekávání a individuální cíle učení studenta na praxi v organizaci: vyplňuje student po konzultaci s tutorem. Při formulaci cílů je nutné dbát na to, aby cíl byl konkrétní, aby jeho splnění bylo reálné (v daném čase a s ohledem na schopnosti a pravomoci studenta) a aby se dalo ověřit jeho splnění konkrétním důkazem nebo důkazy. Proces přípravy a uzavírání smlouvy: Student vyplní elektronicky smlouvu. Pošle ji elektronicky tutorovi nejpozději 14 dní před předpokládaným nástupem na praxi. Tutor se k prvnímu návrhu smlouvy vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení u s návrhem. Znění smlouvy schválené tutorem může podepsat tutor nebo sekretariát školy na základě tutorova schválení (to doloží student, např. výpisem elektronické komunikace s tutorem). Připravený kontrakt podepisuje nejprve student, poté tutor (zástupce školy) a nakonec osoba pověřená za pracoviště odborné praxe. Těsně před ukončení odborné praxe provede student sebehodnocení na předepsaný formulář Hodnocení studenta v průběhu odborné praxe a předá k vypracování hodnocení mentorovi (elektronicky, tisk). Kopii tohoto hodnocení předkládá student spolu s jedním výtiskem smlouvy a se zprávou z praxe tutorovi při kontrole studijních povinností do 14 dnů od ukončení praxe osobně nebo do přihrádky na sekretariátu. 10

13 Důkazy naplňování cílů praxe 5. Důkazy naplňování cílů praxe Důkazy naplňování cílů praxe jsou písemné záznamy a formalizované texty, které se přikládají jako součást zprávy z praxe. Díky tomu, že dokládají splnění cílů praxe, přispívají k naplňování odborných kompetencí sociálního pracovníka. A právě na postupném zlepšování těchto kompetencí je postaven systém výuky odborné praxe na Evangelické akademii. Pro každou odbornou praxi jsou stanoveny konkrétní formy důkazů tak, aby v průběhu studia předložil student důkazy k naplňování jednotlivých kompetencí. S konkrétním zadáním odborné praxe a s obsahem důkazů seznamuje studenty tutor v rámci předmětu Seminář k odborné praxi. Přehled důkazů: 5.1 Zpráva z praxe Závěrečná písemná zpráva z každé absolvované praxe je v minimálním rozsahu 3 normostrany A4. Cílem zprávy z praxe je předložit důkazy o tom, že student porozuměl struktuře, činnosti a významu zařízení, ve kterém praxi absolvoval. Zpráva z praxe má následující povinnou osnovu (obsahuje následující body): úvod cíle praxe, popis pracoviště poslání a cíle, zařazení do sítě sociální ochrany, financování, cílová skupina, popis organizační struktury, spolupráce s ostatními organizacemi, popis funkce sociálního pracovníka, používané metody sociální práce, legislativní rámec, aplikace zákonů v praxi, popis vlastního působení na pracovišti, hodnocení pracoviště, sebereflexe podle zadané struktury, závěr shrnutí, seznam použité literatury. V úvodu by měla zpráva obsahovat cíle praxe, tedy to, co student od praxe očekává, co by chtěl poznat nebo se naučit. Cíle by měly být adekvátní délce praxe a charakteru zařízení. Cíle praxe jsou shodné s cíli uvedenými ve smlouvě o praxi. Zpráva je postavena na faktech, zaměřuje se na popis pracoviště, pracovního týmu, cílové skupiny, používaných metod práce. Text zprávy z praxe je jednoduchý, bez dlouhých rozvinutých myšlenek. Sděluje podstatné informace tak, aby čtenář mohl mít ucelenou představu o zařízení a průběhu praxe. Text je třeba přehledně strukturovat do kapitol a odstavců. 11

14 Průvodce odbornou praxí Reflexe a sebereflexe a) Reflexe Reflexe je postavena na subjektivním hodnocení situace. Reflexe je hodnocením vlastní zkušenosti s nějakou vnější situací, událostí, věcí apod. Reakce na skutečnost a její komentování z vlastního pohledu. V reflexi předkládáte vlastní interpretaci toho, co vidíte nebo co jste prožili. Reflexe je příbuzná zpětné vazby. Ovšem pozor na zaměnění věcného hodnocení a domněnkami. V reflexi je stále se třeba držet reality. Pro názornost může sloužit následující příklad: Je to kvalitní služba je domněnka. Líbí se mi, že klienti mají možnost sami rozhodnout, kdy dostanou oběd a zda se účastní odpolední aktivity. b) Sebereflexe Sebereflexe vychází významově z reflexe, je odrazem vlastního vědomí o sobě samotném, svých vlastnostech, schopnostech a dovednostech, o svém místě mezi ostatními (na pracovišti nebo i v osobním životě). Sebereflexe je základem osobního ani profesního růstu. V sebereflexi je cenné pojmenování svých obav, limitů, rezerv nebo jednoduše negativních stránek, pouze jejich poznání Vám ukáže příležitost k dalšímu rozvoji. Schopnost sebereflexe je v rámci studia na Evangelické akademii jedním ze základních kritérií hodnocení úspěšnosti praktické části studia. Tuto dovednost student prohlubuje v průběhu celého studia. Proto je sebereflexe důležitou součástí velké většiny textů, které studenti v průběhu studia povinně zpracovávají. Rozsah sebereflexe u všech zpráv z praxe je 1 normostrana A4 a má následující strukturu: Jak se mi podařilo splnit kontrakt zadané cíle pro odbornou praxi, vlastní cíle a zaměření. Byl kontrakt dobře vyjednán? Do jaké míry se mi podařilo ztotožnit se s posláním, cíli a pracovními postupy pracoviště? Použil/a jsem v práci s klientem vypracované metodiky? Jaké pocity ve mně vyvolával první kontakt s pracovištěm? Proč? Jaké pocity ve mně vyvolával první kontakt s klientem? Proč? Jaké pocity ve mně vyvolával první kontakt s členy týmu? Proč? Co jsem se nového naučil/a při práci s klienty, v týmu, od konzultanta? Proč? Co se ukázalo jako má silná stránka, při práci s klienty, v týmu? Proč? Co bych potřeboval/a posílit co se ještě potřebuji naučit, při práci s klienty, v týmu, od mentorů? Popište jaké konkrétní situace či fakta mě při výkonu praxe překvapily, zaskočily? Na co jsem nebyl/a připraven/a? Popište, co byste příště udělal/a při práci s klienty, v týmu jinak? Formulujte vlastní téma pro supervizi odborné praxe. 5.3 Deník praxe Deník studenta má obsahovat doklady splnění zadaného cíle průběžně praxe. Do deníku si student zaznamenává nejen důležité informace o pracovišti, ale také vlastní postřehy, zjištěné poznatky, reflexe a sebereflexe. 12

15 Důkazy naplňování cílů praxe V 1. ročníku si studující vede deník na každé praxi, zaznamenává deníkovým způsobem, co si zjistil o pracovišti a klientech, co dělal, co viděl, co slyšel, co zažil a jak se při tom cítil. Ve 2. ročníku je již vyžadována odbornější forma. Deník si student vede jen na průběžné praxi, deník musí mít odpovídající formální úroveň ( je psán na PC, je vybaven titulní stranou). Kromě úvodního popisu pracoviště a deníkového záznamu popisu činností je nutné připojit vlastní reflexi praktické zkušenosti a sebereflexi se zaměřením na splnění cíle průběžné praxe. 5.4 Sociální anamnéza Sociální anamnéza poskytuje stručné shrnutí nebo přehled důležitých údajů o klientovi. Anamnéza zaznamenává pouze ty informace, které mají vliv na nepříznivou sociální situaci klienta a její řešení. Cílem sociální anamnézy je poskytnout pracovníkovi základní orientaci v případu. Podle oblasti, kterou popisuje, můžeme rozlišovat anamnézu: osobní ( jméno, datum narození, bydliště atp.), rodinnou (věk, pohlaví a vztahy mezi členy rodiny atp.), školní a profesní (typ školy, úspěšnost, profesní zaměření), zdravotní (vývoj zdravotního stavu a jeho projevy), vývoje nepříznivé sociální situace klienta (stručný popis). 5.5 Záznam z rozhovoru Rozhovor je klíčová metoda práce sociálního pracovníka. Cílem záznamu z rozhovoru je dokázat dovednost vedení rozhovoru (pokládání vhodných otázek, směřování rozhovoru atd.). V případě rozhovorů na praxi je užitečné pořídit z rozhovoru audiozáznam k dalšímu zpracování. Při zpracování záznamu z rozhovoru se uplatňují dvě základní možnosti: 1. doslovný přepis vhodný u kratších rozhovorů nebo u výtahu důležitých dílčích pasáží z rozhovoru, 2. shrnující záznam vhodný pro shrnutí hlavních otázek a odpovědí, které mají význam pro dynamiku rozhovoru. U obou typů záznamu je vhodné strukturovat text na otázky (např. kurzívou) a odpovědi. Každý záznam z rozhovoru obsahuje v úvodu cíl rozhovoru, aby bylo možné posoudit, zda vedení rozhovoru odpovídá záměru a dále okolnosti rozhovoru prostředí, přítomné osoby apod. Kromě samotného záznamu obsahové linky je vhodné záznam doplnit o významné postřehy, které ovlivňovaly rozhovor a jeho vyznění, např. výrazné neverbální projevy, gestikulace, hlasitost projevu apod. 5.6 Záznam z pozorování Pozorování je také velmi častá metoda sociální práce, používá se u různých cílových skupin (např. u dětí, při policejním výslechu, psychoterapeutickém sezení, při skupinové interakci atd.). Cílem pozorování je zaznamenávání projevů chování a interakcí pozorovaných lidí v přirozených či formálních situacích. Záznam z pozorování potom slouží k popisu klíčových zjištění při samotném pozorování. 13

16 Průvodce odbornou praxí Záznam z pozorování má následující strukturu: 1. záhlaví se základními údaji o pozorovaném, místě a čase pozorování; 2. cíl pozorování (tedy odpověď na otázku, co chci vypozorovat) a zaměření pozorování (např. projevy radosti dítěte při hře, výskyt neverbálních projevů smutku atd.); 3. samotný popis pozorovaných skutečností (popis pozorování by měl obsahovat i důkazy); 4. závěr pozorování analýza a interpretace pozorovaného (klíčové zjištění co jsem vypozoroval, co z pozorování vyplynulo). Při pozorování hraje důležitou roli i vhodný výběr objektu pozorování, při výběru je třeba stále myslet na to, co mi přinese pozorování pro výkon profese sociálního pracovníka a podle toho i vybírat zaměření a objekt pozorování. 5.7 Záznam ze sociálního šetření Sociální šetření je prováděno v domácím prostředí klienta. Návštěva v domácnosti, dle Matouška [1] (2003), je výrazným průnikem do soukromí a vyvolává nevyhnutelně obranné reakce jak na straně návštěvníka, tak na straně klienta a jeho rodiny. Při provádění sociálního šetření jsou sociálním pracovníkem komplexně zhodnoceny schopnosti, dovednosti, podmínky klienta v jeho přirozeném sociálním prostředí. Hlavními nástroji je rozhovor sociálního pracovníka s klientem, který doplněn vlastním pozorováním klientova prostředí. Před návštěvou klienta by měl být stanoven cíl šetření, se kterým by měl být klient na začátku šetření seznámen. Na konci návštěvy by měl být klient srozuměn s výstupem ze šetření a následnými kroky. Standardně trvá sociální šetření zhruba dvacet až čtyřicet minut. Ze šetření provádí sociální pracovník zápis. Záznam ze šetření by měl obsahovat: záhlaví se základními údaji o klientovi a šetření (datum, čas, místo); účel a cíl šetření (např. účel: žádost o dávku / cíl: ověřit majetkové poměry); popis zjištění v rámci sociálního šetření; výstup ze šetření a následné kroky. 5.8 Zápis ze soudního jednání Soudní řízení probíhá u soudu a jeho účelem je především vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti určité osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá, případně se rozhoduje o jiných právních skutečnostech. Příslušný soud i soudce stanoví zákon, jednání je zásadně veřejné a ústní a postavení účastníků řízení je vždy rovné. Pokud je rozhodnutím rozsudek, vyhlašuje se vždy veřejně. Struktura zápisu: datum; přítomni od soudu; [1] MATOUŠEK, O., aj. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, s. ISBN

17 Důkazy naplňování cílů praxe předseda senátu (samosoudce); přísedící; zapisovatel; žalobce; žalovaný; věc; k jednání se dostavil; obsah; usnesení. 5.9 Zpráva o poměrech mladistvého Zpráva o poměrech mladistvého (přesněji Zpráva o osobních, rodinných a sociálních poměrech a aktuální životní situaci mladistvého ) je specifický slohový útvar, jehož struktura je rámcově daná 56 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže. Zpracovávají ji sociální kurátoři pro děti a mládež jako souhrn informací pro soud. Jedná se tedy o jeden z důkazů při jednání soudu o záležitostech týkajících se mladistvého (jednání o nařízení výchovných opatření apod.). Z toho důvodu klade zpráva vysoké nároky na nestrannost a fakta, její podoba může výrazně ovlivnit celý soudní proces a zasáhnout tak do života mladistvého osudovým způsobem. Je potřeba mít tento fakt stále na zřeteli. Cílem zprávy je poskytnutí důležitých, objektivních a faktických informací o mladistvém. Zpráva o poměrech mladistvého obsahuje zejména: věk mladistvého; stupeň jeho zralosti; jeho postoj k provinění a jeho ochotu zajistit nápravu způsobených škod nebo odčinění dalších následků; rodinné poměry mladistvého (vztahu mladistvého k jeho rodičům, stupeň vlivu rodičů na něho a vztah mezi mladistvým, jeho širší rodinou a blízkým sociálním okolím); záznamy o školní docházce, jeho chování a prospěchu ve škole; je-li zaměstnán, tak i skutečnosti významné pro posouzení jeho chování v zaměstnání; přehled jeho předchozích provinění a opatření vůči němu použitých; popis výkonu těchto opatření a způsobu chování mladistvého Popis případové práce Případové studie detailně popisují nebo rozebírají případy z praxe. Jedná se o zkoumání předem zvoleného jevu, v rámci jeho reálného kontextu. Případová studie má primárně deskriptivní cíl: usiluje o zachycení složitosti případu, jeho komplexnosti, popisuje vztahy v jejich celistvosti. 15

18 Průvodce odbornou praxí a) Sociální analýza Sociální analýza je konkrétní metoda sociální práce, která sleduje vývoj klienta k dosažení jeho cílů a skládá se z následujících doporučených bodů: co je problém a jak problém vidí klient; osoby zahrnuté do problémového systému, jejich role a postoje k situaci; příčiny, kdy, jak často, jak dlouho, a v jakém prostředí se problém objevuje; jaké jsou klientovy potřeby; jaké má klient vnitřní a vnější zdroje na řešení problému. b) Individuální plán Individuální plán je základem plánování průběhu sociální služby a spolupráce mezi uživatelem a pracovníkem. Individuální plán je dohoda mezi uživatelem a poskytovatelem, je v něm vyjádřen cíl uživatele a jednotlivé kroky, které k tomuto cíli vedou. Klíčovým prvkem v sestavování IP je zaměření se na přání a potřeby klienta, definování žádoucí změny v jeho životě, následná konkretizace cílů termínů a úkolů. Má-li být osobního cíle dosaženo, musí plán obsahovat: čeho se konkrétně má dosáhnout v dlouhodobém i krátkodobém horizontu (cíle služeb); jaké zdroje je možné využít možnosti uživatele služeb (včetně okolí) i zařízení; kdo se bude na realizaci cíle podílet; jakými postupy bude cíle dosaženo; kdy by cíle mělo být dosaženo; jak poznáte, že je cíle dosaženo. Obdoba individuálních plánů v sociálních službách se používá i v oblasti sociálně právní ochrany dětí pod názvem Individuální plán ochrany dítěte, který má zákonem stanovenou strukturu (viz zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí) Kazuistika Kazuistikou označujeme intenzivní a detailní popis konkrétního jednotlivce a jeho případu. Je založena na pozorování, rozhovorech a záznamech. Zachycuje sociální změnu u klienta. Jedná se o písemné shrnutí všech informací, které o případu máme, kvalitativní analýzu procesu, vedoucího k určitým výsledkům. Při zpracování kazuistiky používáme zpravidla předem vypracovanou strukturu popisu. Stejně jako jedince se může kazuistika týkat i skupiny lidí či instituce. V rámci kazuistiky je možné postihnout některé souvislosti, které nejsou na první pohled zjevné, a tím nám umožňuje pochopit celý případ do hloubky. Následně je pak zvolen adekvátní přístup k řešení celého případu. Možná osnova kazuistiky: 1. uvedení případu, krátká charakteristika současných obtíží; 2. anamnéza rodinná (rodiče: vzdělání, přibližný věk, stav, případné problémy, sourozenci: počet, pohlaví, věk, případné problémy, další důležité údaje podle okolností), 16

19 Důkazy naplňování cílů praxe osobní anamnéza dítěte (průběh těhotenství a porodu, psychomotorický vývoj, řeč, případné úrazy, nemoci, školní vývoj: jesle, MŠ, nástup do školy: zralost, odklad, adaptace na školní zařízení, prospěch, problémy); 3. současný stav; 4. obtíže (počátek a vývoj současných obtíží, diagnostické údaje vyšetření v poradně, vlastní pozorování či vyšetření, relevantní data); 5. analýza případu (předpokládané či doložené příčiny problémů, souvislosti mezi zjištěnými daty, interpretace dat); 6. návrh intervence (popis již provedených intervencí, návrh možných řešení situace v poradně či jiných zařízeních) Charakteristika klienta Osobnost je soustava vlastností, které charakterizují celistvou individualitu konkrétního člověka, zaměřeného na realizaci životních cílů a rozvinutí svých možností ve společnosti. Tvoří ji individuální spojení biologických, psychologických a sociálních aspektů každého jedince. Utváří se ve vztazích k sobě, ke druhým, vůči prostředí a společnosti a projevuje se vždy jako celek. Charakteristika tedy zpravidla popisuje duševní profil nějaké osoby. U charakteristiky volíme zvláštní hodnotící výrazy, používáme častá přirovnání a rčení k vystižení povahových rysů. Dělíme ji na přímou a nepřímou. Nepřímá charakteristika vyvozuje závěry o člověku na základě jeho jednání v konkrétních situacích; čtenář si sám učiní vlastní představu. Přímá charakteristika pojmenovává povahové rysy přímo. Charakteristika bývá často spojena i s popisem charakterizované osoby (vnější charakteristika). Při psaní charakteristiky se učíme hodnotit lidské jednání, vlastnosti lidí i sebe samého. V charakteristice se uplatňují především přídavná jména, slovesa ve spojení s podstatnými jmény, kterými se hodnotí lidské vlastnosti a jednání. Možná osnova (osobnostní) charakteristiky: důvod volby konkrétního člověka; popis vzhledu osoby, vnějškové charakteristiky, jak osoba působí na druhé; popis chování; popis vlastností; emoční ladění; temperament, charakter, světonázorová orientace; motivační struktury potřeby, zájmy, koníčky; sociabilita a vztahy; začlenění do společnosti Ročníková práce Ročníková práce je generální zkouškou před psaním absolventské práce. Při jejím psaní zúročíte dovednosti získané psaním textů v rámci odborné praxe i v rámci jiných předmětů (eseje, referáty, seminární práce). 17

20 Průvodce odbornou praxí Strukturou se ročníková práce podobá práci absolventské. Obsahuje tyto části: 1. Úvod Krátké seznámení s řešeným tématem, zdůvodnění volby zaměření práce, cíl práce co chce student díky práci dokázat, jaký je její přínos. 2. Teoretická část Teoretická (obecná) část je postavena na výkladu tématu na základě studia literatury a zdrojů. Teoretická část má jasně stanovenou strukturu, které je třeba se držet. Aby se nezměnila v mozaiku vykopírovaných a odcitovaných textů jiných autorů, je nezbytné ji provazovat vlastními komentáři, které argumentují, polemizují, srovnávají nebo vysvětlují citované nebo parafrázované texty. 3. Praktická část Praktická (empirická) část se opírá o úvahy a souvislosti, které přináší samotní studenti. Praktická část požaduje po studentovi konkrétně zacílit na vybranou oblast problému (např. síť sociálních služeb ve vybraném regionu), a tu analyzovat a vytvořit závěry. Přitom je třeba provazovat výsledky analýzy s teoretickou částí např. potvrdit nebo vyvrátit teoretická východiska. 4. Sebereflexe Sebereflexe se týká všech autorů práce zvlášť. Každý ji zpracovává sám za sebe. 5. Závěr V závěru student vyhodnocuje, zda se cíl práce podařilo naplnit nebo zda jsou výsledky jiné než původní očekávání. Případně je dobré podat vysvětlit, proč je tomu tak. Základní pravidla pro psaní ročníkové práce jsou: Práce je zpracována ve dvojici (výjimečně ve trojici), nikdy ne samostatně ověřuje se schopnost týmové spolupráce studentů. Správná práce s citacemi a parafrázemi. Při psaní je nezbytné dodržovat českou státní normu pro citace ( ČSN 690 ). Její užití ochrání studenta před nařčením z plagiátorství. Dostatečný rozsah literatury a dalších zdrojů. Doporučujeme přibližně 5 10 odborných publikací (vč. odborných časopisů a strategických dokumentů) a internetových zdrojů. Přiměřený rozsah (min. 20 normostran bez bibliografických údajů a příloh). Neplatí zde pravidlo: čím delší, tím lepší. Platí, že čím blíže k zadanému rozsahu, tím lépe. 18

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc 1 Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS VOŠ sociální Olomouc Olomouc 2012 2 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Registrační

Více

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů Tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY pro pověřené osoby podle 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TEL. 485 106 143, FAX 485 105 120, E-MAIL: INFO@OALIB.CZ, WWW.OALIB.CZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

65-51-E/02 Práce ve stravování

65-51-E/02 Práce ve stravování Čj.: 2447/2011/var Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51 IČO: 63110261, IZO: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Více

Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělávání: MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Kód:

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů OBSAH ÚVOD...1 1. Ředitel školy a jeho odpovědnost za kvalitu školy a profesní rozvoj pedagogů...2 2. Předpoklady pro úspěšný profesní

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL IV Organizace školy a pedagogického procesu Mgr. Miroslav Hanzelka, 2012, 28 stran Materiál je publikován

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Kadeřník ŠVP zpracován podle RVP 69-51-H/01 Kadeřník Studijní forma vzdělání: denní 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Střední odborné učiliště služeb

Více

Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji. Metodické doporučení

Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji. Metodické doporučení Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji Metodické doporučení Metodické doporučení vzniklo díky projektu Nové poznatky v syndromu CAN a interdisciplinární spolupráce reg.

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - 1 - 1. NÁZEV A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Pedagogická Praxe. PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Pedagogická Praxe. PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Pedagogická Praxe PhDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF Uk Praha

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví PaedDr. Eva Marádová, CSc. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

Církevní střední odborná škola Bojkovice. Školní vzdělávací program. 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Církevní střední odborná škola Bojkovice. Školní vzdělávací program. 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Církevní střední odborná škola Bojkovice Školní vzdělávací program 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Obsah ŠVP PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA...5 AUTORSKÝ KOLEKTIV...5 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ

Více

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10 Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10 Zřizovatel: SPGŠ Futurum, s.r.o. Kód a název oboru vzdělání RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠVP Předškolní

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více