Akční plán rozvoje města Kopřivnice pro období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akční plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2014-2015"

Transkript

1 Město Kopřivnice Akční plán rozvoje města Kopřivnice pro období Vyhodnocení k AP vyhodnocení_v3.xls

2 Kód AP. Akce Indikátor 1 E Podpora podnikatelského prostředí / vznik dynamického portálu pro prezentaci Kopřivnice a kopřivnických firem 2 E Spolupráce s podnikateli / setkání podnikatelů a vedení města nad aktuálními problémy / projekty města 3 E Spolupráce s podnikateli / společná propagace a prezentace města a podnikatelů 4 E Spolupráce s podnikateli / realizace farmářského trhu aktuální portál 2x ročně akce min. 2x ročně akce min. 2x ročně akce 5 E.2.1.1, 3, 6, 7 RRLZ / realizace projektu (ů) celoživotního vzdělávání min. 1 realizovaný 6 E RRLZ / spolupráce dotčených subjektů v rámci projektu 4x ročně schůzka 7 E Popularizace technických oborů / opakování dílčích aktivit 8 E realizovaných v rámci projektu Techno 2012 Popularizace technických oborů / organizace Kopřivnických dnů techniky 9 E Akademie III. věku / poskytování informací do MČ 10 E Akademie III. věku / realizace tématických večerů po dohodě se seniory v MČ Odpověd nost OVV Návrh vznikl na základě aktualizace SP. OVV Zpracovalo: Oddělení strategického plánování, leden Zástupci významných zam. se účastní jednání RRLZ, zástupci podnik. jsou členy Komise pro strat.rozvoj a byli zváni do prac.skupin při akt.strat.plánu. Nejvýznamnější marketingovou aktivitou, na které spolupracovalo město s podnikateli byl druhý ročník akce Kopřivnické dny techniky. Byly realizovány 3 farmářské trhy. Čtvrtý trh musel být s ohledem na počasí zrušen. RRLZ 2014 roční zpráva o aktivitách 11 E Akademie III. věku / rozšíření počtu kurzů a zvýšení kapacity zvýšení počtu kurzů 12 E ZŠ Náměstí / rozhodnutí o dalším využití objektu usnesení RM,ZM 13 ZŠ E.Zátopka, 17. listopadu a Alšova / realizace projektů E zkvalitnění odborných učeben v případě schválení dotace předání díla 14 E ZŠ Alšova / dokončení projektu Škola 21. století - zajištění spoluúčasti OVV Město realizuje projekty Zvyšování kvality činnosti OSPOD a Strategický rozvoj města Kopřivnice, jejichž součástí jsou vzdělávací aktivity pro zam. RRLZ se v sešla 4x, zástupci se inform. o aktualitách v oblasti zaměstnanosti a svých projektech, předávali si zkušenosti ze své činnosti. Na základě smlouvy s CPR byly ve školním roce 2013/2014 zopakovány některé dílčí aktivity z projektu Techno Druhý ročník dnů techniky se uskutečnil v červnu 2014 za velkého zájmu veřejnosti. Informace jsou do MČ poskytovány prostřednictvím klubů seniorů. Zpráva o aktivitách bude součástí výroční zprávy KDK. OSV Proběhla beseda na téma Čína. E předání díla E ZŠ E. Zátopka / realizace EO v případě schválení dotace E předání díla 2014 OMM Kurzy jsou organizovány s ohledem na zájem uchazečů a kapacitní možnosti organizátora a lektorů. Byly diskutovány různé možnosti využití objektu, problematikou se bude město zabývat dále společně s hledáním využití pro další objekty v majetku města. Projekty byly podpořeny dotací z ROP Moravskoslezsko. Jejich realizaci zajistily jednotlivé p.o. Město finančně zajistilo úhradu spoluúčasti. Škola ukončila svůj projekt dotovaný z ROP Moravskoslezsko. Město finančně zajistilo úhradu spoluúčasti. Akce byla podpořena dotací z OPŽP. V rámci projektu došlo k výměně okenních a dveřních výplní a zateplení vnějšího pláště a střech. 16 E ZŠ E. Zátopka / výměna oken v případě neschválení dotace E předání díla 2014 OMM Realizováno v rámci komplexních energetických opatření podpořených dotací. 17 E ZŠ E. Zátopka / napojení na CZT E předání díla 2014 OMM Akce dokončena. 18 E Mateřské školy / příprava realizace en.opatření pro vybrané budovy E: Ekonomický potenciál a rozvoj lidských zdrojů E připravená 2014 OMM Byly připraveny projekty pro MŠ Pionýrská a Česká. Oba projekty byly podpořeny dotací z OPŽP a jsou připraveny k realizaci v r.. = Plán zdraví a kvality života Kopřivnice Stránka 2 z 8

3 Zpracovalo: Oddělení strategického plánování, leden Kód SP Akce Indikátor Odpověd nost 1 S Aktivity pro seniory / - Aktivní senior 20?? realizace plán. akcí OSV Byly realizovány všechny aktivity plánované v rámci projektu. 2 S Občanská poradna / podpora provozu poskytování Občanská poradna poskytuje své služby v budově MÚ, provoz je podpořen OSV služeb prostřednictvím dotačního programu města. 3 Domov pro seniory / schválení varianty řešení zajištění této S rozhodnutí o ZM rozhodlo o výstavbě DS na ul. Příčná, byla zpracována studie v rozsahu 2014 sociální služby pro občany Kopřivnice variantě ZM koncesního projektu. 4 Domov pro seniory / realizace opatření dle schválené provoz soc. Rozhodnutí o realizaci dalších přípravných kroků bylo odloženo do nového S E ne varianty řešení služby volebního období. 6 Komunitní plán sociálních služeb (KPSS) / realizace výstupy dle Byly realizovány dílčí aktivity KPSS - ocenění pracovníků v soc.oblasti, S OSV plánovaných aktivit KPSS propagace soc. služeb, rozšíření provozu obč.poradny. Propag.soc.služeb / Den soc.služeb ve spoj. s další akcí realizace Všechny plánované aktivity pro rok 2014 byly realizovány, pro rok se 7 S OSV (např. Preventění na den dětí, propag. dobrovolnictví, ) kampaně připravují nové. 8 Realizace KPSS / vytvoření poradenského místa pro rodinné Poradenské místo vzniklo v prostorách Klubu Kamarád, je provozováno S vznik poradny OSV příslušníky drogově závislých osob Renarkonem. 9 S Realizace KPSS / oceňování pracovníků v sociální oblasti OSV ne Aktivita je plánována pro rok. 10 S Realizace KPSS / nalezení partnera pro provoz navazujících soc. služeb pro osoby se ZP 11 S Realizace KPSS / zmapování potřeb seniorů v oblasti dopravy S: Sociální zázemí usnesení RM OSV RM byla předložena průběžná zpráva v roce 2014, na aktivitě se dále pracuje. závěrečná Byl proveden průzkum v rámci indikátoru ECI Mobilita a místní přeprava o 2014 OSV zpráva zvyklostech obyvatel, senioři 60+ tvořili 28 % dotazovaného vzorku. usnesení RM Jsou zvažovány varianty řešení - např. přemístění do ZŠ dr. Horákové. Zatím OSV nebylo rozhodnuto. DS Kopretina / příprava rozhodnutí o vhodné variantě 12 S umístění DS do bezbariérového objektu Rekonstrukce jedné ze ZŠ na bezbariérovou / realizace 13 S OMM Byla realizována I. etapa bezbariérových opatření. Další je projekčně připravena. stavebních úprav v ZŠ dr. Horákové KAMERY do ZŠ / příprava "pilotního" projektu - výběr ZŠ, 14 S usnesení RM Pilotní projekt je připravován pro okolí ZŠ E. Zátopka. umístění kamer do venkovního prostranství Volnočasový klub pro děti a mládež / zajištění provozu na zajištění 15 S Klub byl otevřen na sídlišti Sever, město podporuje jeho provoz. sídlišti Sever (klub Nord) provozu Aktivita je plánována pro rok. Návrh na realizaci bude předložen v rámci 16 S Požární ochrana / úprava hasičských zbrojnic v Lubině ne přípravy rozpočtu města. Výchova k bezpečí / aktivity v rámci Plánu prevence realizace Přednášky s tématem protidrog. prevence jsou real. ve spolupráci s 17 S OSV kriminality a protidrog. prevence - přednášky, besedy... přednášek Renarkonem, pracovníci MÚ přednášejí problematiku OSPOD. Intenzivní terénní práce / zhodnocení práce terénního 18 S roční zpráva průběžně OSV Aktivita realizována, jde o běžnou činnosti odboru sociálních věcí. pracovníka za rok = Plán zdraví a kvality života Kopřivnice Stránka 3 z 8

4 CENTRUM / veřejná diskuse k celému projektu, získání veřejná 1 I podpory veřejnosti v rámci aktual. strat. plánu projednání 2 I CENTRUM / aktualizace zadání projektu projednání v ZM vyhlášení 3 I CENTRUM / příprava architektonické soutěže soutěže CENTRUM / podání žádosti o dotaci na demolici objektu podaná 4 I č.p.265 (zdravotní středisko Tatry), výkup dotčených pozemků žádost CENTRUM / realizace projektu demolice objektu č.p I I (zdravotní středisko Tatry), v případě schválení dotace Sad E. Beneše / realizace projektu "brownfield" - demolice vybraných objektů v sadu (sklad, asfaltové plochy, ) 7 I Sad E. Beneše / budova závodního klubu - hledání partnera 8 I KDK / návrh etap postupné revitalizace - definice zadání, rozsahu, cílového stavu funkčního využití 9 I KDK / příprava I. etapy revitalizace objektu E 10 I RADNICE / vyhod. stavu a rozhodnutí o využití volných kapacit v budově Radnice (kinosál, kan. prostory ) 11 I RADNICE / projektová příprava realizace energeticky úsporných opatření E Odpově dnost 2014 OVV ne ne 2014 předání díla 2014 uzavření smlouvy Zpracovalo: Oddělení strategického plánování, leden Diskuse v rámci tvorby SP proběhla, vznikla komise pro architekturu a urbanismus, vzhled města patří mezi prioritní oblasti Komplexní problematika centra města nebyla řešena, komise pro architekturu předložila studii možného řešení dílčí části. Aktivita je plánovaná pro rok, o způsobu zadání přípravy rekonstrukce města bude diskutováno. Akce dokončena, žádost o dotaci byla schválena, projekt je připraven k realizaci v roce. Demolice objektu bude provedena v roce OMM E usnesení RM 2014 usnesení RM 2014 tajemník I. Image města Akce dokončena. Objekty byly odstraněny, plocha byla zatravněna. Rozsah demolice byl upraven, byl zachován objekt bývalé stáje. Pracovní skupina jmenovaná ZM posoudila předložené nabídky, partner nebyl vybrán. Etapizace projektu nebyla zatím navržena s ohledem na neukončenou přípravu nových operačních programů pro zajištění možných ext. zdrojů. ne Aktivita bude zahájena po schválení rozsahu rekonstrukce a návrhu etapizace. OMM 12 I RADNICE / výměna trafostanice E předání díla 2014 OMM Akce dokončena. Bude pokračovat práce neformální pracovní skupiny pro budovu, která definuje potřeby z hlediska údržby a investic do objektu. Připravuje se studie možnosti řešení zateplení a dalších energetických opatření na objektu radnice. 13 I.1.2 Příprava návrhu na zatraktivnění veřejného prostoru / realizace Byl zpracován návrh možného řešení okružních křižovatek, pro pokračování 2014 OVV kruhové křižovatky, vjezdy do města,. dílčích akcí dalších aktivit nebyly v rozpočtu schváleny finance. 14 I Městský mobiliář / řešení problematiky současně s informačním a orientačním systémem usnesení RM I SEVER / příprava žádosti o dotaci na MMR na RC 2 a 3 - Probíhá projektová příprava, po jejím dokončení bude připravena žádost o dotaci 2014 Trappes na realizaci akce. 16 I IPRM / realizace III. projektu revitalizace VP předání díla Akce v realizaci. Součástí projektu je rekonstrukce vybraných chodníků, revitalizace starého hřbitova a venkovního prostranství muzea na Fojtství. 17 I Marketing / realizace dílčích opatření marketingové strategie vyhodnocení Bylo vyhodnoceno mark. strategie, byly realizovány akce k propagaci OVV města (např. Koprtech) města a jeho partnerů. 18 I Benchmarking / zajištění aktualizace dat v rámci aktualizace Byly doplněny potřebné indikátory, s výsledky benchmarkingu bylo seznámeno OPE Benchmarginkové iniciativy dat vedení města a vedoucí odborů. 19 I Systematická spolupráce města s médií / tiskové počet Město vydávalo pravidelně tiskové zprávy, zástupci médií byli zváni na jednotlivé OVV konference, tiskové zprávy, tiskových městské akce apod. 20 I IOS / příprava zásad rozvoje informačních a navig. sys. ve schválené městě vč. návrhu realizace a financování zásady 2014 tajemník 21 I Průzkum / realizace pravidelného sociologického průzkumu zpráva 2014 OVV Pravidelný sociologický průzkum byl proveden v roce 2014 v rámci projektu aktualizace strategického plánu. 22 I M a MA21 / realizace Akčního plánu zlepšování ZM min.obhaj. Město obhájilo kategorii B**. Město patří mezi nejpokročilejší města v MA 21 v kat. B rámci NSZM. 23 I Vila Dr. Bönische / hledání kupce, který zajistí rekonstrukci a Objekt byl prodán firmě Geofima, která plánuje objekt rekonstruovat pro své prodej objektu 2014 OMM využití objektu potřeby. 24 I Sportoviště pod ČK - Zimní stadion / realizace projektu rekonstrukce technologie chlazení v případě schválení dotace Akce v realizaci. Bylo ukončeno VŘ, projekt bude realizován v roce. 25 I Sportoviště pod ČK - Zimní stadion / realizace dílčích Energetická opatření formou EPC byla provedena, zkušební provoz byl E 2014 OMM projektů energetických opatření formou EPC prodloužen do roku. = Plán zdraví a kvality života Kopřivnice Stránka 4 z 8

5 Odpově dnost Zpracovalo: Oddělení strategického plánování, leden 26 I Sportoviště pod ČK - Krytý bazén / modernizace provozu E předání díla 2014 OMM Proběhla rekonstrukce šaten a sociálního zařízení, byl rozšířen wellness provoz. 27 I Sportoviště pod ČK - Krytý bazén / rekonstrukce kotelny (EPC) E 2014 OMM Energetická opatření formou EPC byla provedena. 28 I Sportoviště pod ČK - Letní koupaliště / rekonstrukce připravená ne 29 I Hřiště Lubina / rekonstrukce zázemí sportoviště 30 I Hřiště Lubina / obnova dětského hřiště I Dětská hřiště a sportoviště / hřiště v Sadu E.B. projektová příprava v návaznosti na revitalizaci brownfieldu 32 I Dětská hřiště a sportoviště / postupná obnova a výstavba dětských hřišť a sportovišť příprava ne 1 hřiště ročně 33 I DDM Kletné / instalace ČOV předání díla 2014 OMM Akce dokončena. 34 I Zpracování výhledu zajištění kultury 35 I Dotační program na podporu kultury a osvětové činnosti 36 I Rozvoj tradičních i nových typů sportovních akcí / vznik discgolfového hřiště 37 I Rozvoj tradičních sportovních akcí / org. výročního běhu rodným krajem E. Zátopka vč. dopr. akcí 38 I a Dotační program na podporu mládeže, tělovýchovy a 3 sportu 39 I Lašská brána Beskyd / pokračování v aktivitách v rámci projektu prostřednictvím KDK, p.o. 40 I Využití polygonu pro aktivity v cestovním ruchu / organizace vlastních a podpora partnerských akcí Cestovní ruch / Podpora spolupráce a iniciace partnerství s 41 I jinými subjekty 42 I Využití městského parku s odkazem Z. Buriana / tématické zaměření akcí a vybavení v parku 43 I Fojtství / rozšíření aktivit, zatraktivnění expozic v souladu s výhledem muzejnictví projednaný návrh vyhlášené programy 2014 Zpracovaná analytická část. každoročn ě 2014 realizace akcí každoročn ě vyhlášené každoročn programy ě ročních plánů realizace akcí min. 2 partnerství realizace akcí realizace akcí Návrh na zahájení projektové přípravy bude předložen v rámci jednání o rozpočtu pro rok. V roce 2014 proběhla příprava instalace ČOV pro potřeby objektu zázemí sportoviště, realizace přechází do roku. Ve sportovním areálu v Lubině vzniklo nové dětské hřiště dle návrhu vybraného společně s veřejností. Návrh na zahájení projektové přípravy bude předložen v rámci jednání o rozpočtu pro rok. Kromě dětského hřiště v Lubině bylo vybudováno nové discgolfové hřiště u koupaliště a minihřiště s umělým povrchem v Mniší. Finanční prostředky byly rozděleny v souladu s podmínkami dotačního programu. Výstavba discgolfového hřiště byla financována z rozpočtu města. Hřiště je užíváno občanským sdružením Bushcraft Discgolf a veřejností. Všechny plánované akce se uskutečnily. OVV RMK, o.p.s. ne Finanční prostředky byly rozděleny v souladu s podmínkami dotačního programu. Aktivity Lašské brány jsou realizovány manažerem turistické destinace, který byl zařazen pod p.o. KDK. V partnerství více subjektů byly na polygonu realizovány Kopřivnické dny techniky. Na polygonu proběhly další aktivity organizované jinými subjekty. Partnerství s Agenturou Beskydy-Valašsko, Destinačním managementem Beskydy-Valašsko V sadu byly realizovány akce, nebyly však tématicky zaměřené k Z. Burianovi - start Pochodu všech generací, Den země, Světlo pro Lucii... V roce bude dokončen III. projekt v rámci revitalizace IPRM, v rámci kterého bude upraven venkovní areál muzea. = Plán zdraví a kvality života Kopřivnice Stránka 5 z 8

6 Odpověd nost 1 D Parkoviště u KD Vlčovice / realizace předání díla ne 2 D Parkování sídliště Sever / příprava pro RC 2 a 3 - parkování Trappes 3 D Parkování / intenzifikace parkovacích ploch v Kopřivnici - zjednosměrnění ulic 4 D Parkování / ul. Kadláčkova - řešení dopravní situace 5 D Ul. Štramberská / aktualizace zadání další etapy, jednání se správci sítí usnesení RM 6 D Ul. Panská / úprava křižovatky "u Dury" předání díla D Ul. Panská / jednání o převodu vlastnictví komunikace "ke křížku" na město uzavřená smlouva Zpracovalo: Oddělení strategického plánování, leden Akce projekčně připravena, doklady o projednání však pozbyly platnosti, na realizaci akce nebyly zatím vyčleněny finance v rozpočtu města. Zahájena projektová příprava, připravuje se opětovné veřejné připomínkování řešení. V roce 2014 byly realizovány dílčí opatření v lokalitě Korej na základě schválené koncepce, další jsou připravovány pro rok. Akce finančně přešla z rozpočtu roku 2014 do roku. Připravuje se VŘ na dodavatele. ne S ohledem na přípravu a realizaci jiných projektu nebyla akce zatím zahájena Okružní křižovatka z mobilních citibloků byla instalována, zároveň byla upravena autobusová zastávka u Dury. Komunikace a dotčené pozemky byly vykoupeny. Město získalo na realizaci akce dotaci z MSK ve výši 2 mil. Kč. 8 D Mostek M1 - Mniší / realizace opravy dle zpracované předání díla 2014 OMM Akce zahájena, realizačně přechází do roku. 9 D Obchvat Vlčovic I/58 / pokračování v jednáních s ŘSD zápis z jednání 10 D Chodník ve Vlčovicích / realizace chodníku před "Jednotou" předání díla 2014 Akce byla dokončena. 11 D Chodník ve Vlčovicích / příprava III. etapy Jednání s ŘSD neprobíhala, město však začalo jednat o pozemcích pro novou has.zbroj., která by měla být v souvislosti s obchvatem zrušena Probíhá příprava projektové dokumentace. 12 D Chodník v Mniší / zahájení realizace I. etapy předání díla 2014 Akce byla podpořena dotací ze SFDI, byla dokončena v roce D Chodník v Mniší / výkupy pozemků pro realizaci akce 14 D Chodník v Mniší / realizace II. etapy v případě schválení dotace 15 D Chodník ul. Hřbitovní / studie 16 D Bezb.město II.trasa / projektová dokumentace 17 D Bezb.město I. trasa / přechod u České spořitelny - světelná signalizace 18 D Bezb.město I. trasa / úprava vstupů a bezbariérových přístupů do veř.objektů v trase - (ZŠ M.Horákové) připravené území předání díla Pro realizaci projektu byly uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích, výkupy budou provedeny po ukončení a zaměření stavby. Akce byla podpořena dotací z ROP, je ukončeno VŘ na dodavatele, bude realizována v roce Studie byla zpracována, o další projektové přípravě nebylo rozhodnuto. ne Finance na zahájení projektové přípravy byly schváleny v rámci rozpočtu pro rok. předání díla 2014 Akce byla podpořena dotací z ROP, byla v roce 2014 ukončena. OMM Byla zpracována rozdělující akci na dvě etapy. První etapa bezbariérových úprav v ZŠ M. Horákové byla realizována v roce D Bezb.město / úpravy chodníku před HZ Kopřivnice předání díla 2014 Akce byla podpořena dotací z ROP, byla v roce 2014 ukončena. Bezb.město / úprava autobusové zastávky u KB - v případě 20 D získání dotace nebo rekonstrukce ul. ČS armády Cyklostezka "Z Poodří do Beskyd" / zpracování vyhledávací 21 D studie Vlčovice-Lichnov předání díla studie Akce byla podpořena dotací z ROP, realizace je plánovaná pro rok ve vazbě na rekonstrukci povrchu ul. ČS armády Studie byla zpracována, o další projektové přípravě nebylo rozhodnuto. 22 D Cyklostezka "Ke křížku" / realizace projektu předání díla 2014 Akce byla podpořena dotací z ROP, byla v roce 2014 ukončena. 23 Podpora cyklodopravy / příprava koncepčního dokumentu, D realizace motivační kampaně, mobiliář 24 D Rozvoj kanalizační sítě v Kopřivnici a v MČ / posouzení aktuálního stavu a návrh možností řešení 25 D Odkanalizování ul. Záhumenní / rozhodnutí o řešení ve vztahu ke zpracované studii D: Doprava, infrastruktura, životní prostředí projednání řešení 2014 Plánované aktivity pro rok 2014 byly splněny, cyklostrategie byla schválena ZM v září Ve spolupráci se společností Koneko byla zpracován návrh řešení pro nenapojené objekty v Lubině, další lokality nebyly posuzovány. usnesení RM ne O dalších přípravných pracích k realizaci projektu nebylo rozhodnuto. = Plán zdraví a kvality života Kopřivnice Stránka 6 z 8

7 26 D Odkanalizování, chodník ul. Janáčkova / příprava a výkup pozemků 27 D TEPLO / realizace projektu společností Teplo s.r.o. E předání díla 28 D TEPLO / zpracování návrhu (konceptu) budoucího využití výměníkových stanic 29 D Metropolitní síť / připoložení rozvodů v rámci projektu Teplo (realizováno KTK) 30 D Bezdrátový rozhlas / bude realizováno v rámci dotačního projektu Varovný a monitorovací systém (spoluúčast) Odpověd nost Zpracovalo: Oddělení strategického plánování, leden připravená 2014 Projektová příprava byla zahájena, bude dokončena v roce. usnesení RM 2014 OMM 2014 OMM Akce ukončena, všechna plánovaná opatření byla realizována. Byl proveden průzkum mezi potenciálními uživateli, zpráva byla předložena RM před volbami 2014, další aktivity jsou připravovány pro rok. Aktivita realizována KTK v rámci projektu rekonstrukce rozvodů tepla. 31 D BYDLENÍ / Analýza potřeb a výhled rozvoje bydlení usnesení RM 2014 ne Analýza nebyla zpracována. 32 D BYDLENÍ / ul.západní - spolufinancování infrastruktury v případě dokončení výstavby v území 33 D BYDLENÍ / Kopřivnice Západ - realizace dešťové kanalizace I.etapa (v rámci projektu POSEZ) 34 D BYDLENÍ / nabídka pozemků developerům - lokalita Kopřivnice Západ, Dolní Roličky 35 D Modernizace bytového fondu - IPRM / realizace obnovy BD v majetku města - střechy 36 D Modernizace bytového fondu - IPRM / realizace obnovy BD v majetku města - vnitřní instalace 37 D Protipovodňová opatření / Odvedení potoka od Husovy lípy do Kopřivničky - realizace 38 D Protipovodňová opatření / Rek.mlýnského náhonu ve Vlčovicích - realizace 39 D Protipovodňová opatření / varovný a monitorovací systém - realizace projektu (spoluúčast) 40 D LCHSEZ / monitoring lokalizovaných SEZ Akce dokončena, bezdrátový rozhlas byl instalován ve městě i v místních částech. rozpočet ne Výstavba v území není zatím ukončena. předání díla nabídka 2014 Realizace dešťové kanalizace, vč. úpravy propustků na vodoteči byla dokončena. ne Aktivní nabídka rozvojových pozemků nebyla realizována. E předání díla 2014 OMM Akce ukončena, podpořena dotací z IOP. E předání díla 2014 OMM Akce ukončena, podpořena dotací z IOP. předání díla ne předání díla ne předání díla provedení monitoringu 41 D POSEZ / realizace projektu sanace skládky kalů předání díla 2014 Akce projekčně připravena, doklady o projednání však pozbyly platnosti, na realizaci akce nebyly zatím vyčleněny finance v rozpočtu města. Akce projekčně připravena, doklady o projednání však pozbyly platnosti, na realizaci akce nebyly zatím vyčleněny finance v rozpočtu města. Akce v realizaci, do konce1/ bude zpracován digitální protipovod.plán ORP Kopřivnice, byly instalovány 2 hladinoměry na řece Lubině. Od roku 2012 se provádí monitoring 9 lokalit, který bude ukončen 6/. Jsou prováděny pravidelné odběry vzorků, vyhodnocení je předkládáno RM. Akce dokončena. V následujících létech bude prováděn monitoring projektu. 42 D EVVO / účelový příspěvek školám města rozpočet každoročně Akce dokončena, příspěvek byl vyplacen. 43 D EVVO / kampaň: Den Země 44 D EVVO / kampaň: Den bez aut 45 D EVVO / sestavení sady místních indikátorů udržitelného rozvoje 46 D IS o stavu a kvalitě ŽP / Průběžná aktualizace dat o stavu a kvalitě ovzduší - infopanel o kvalitě ovzduší 47 D IS o stavu a kvalitě ŽP / Ekologická stopa - nástroj udržitelnosti města Kopřivnice 48 D Snížení znečištění ovzduší / Osvětová kampaň Systém sběru a nakládání s odpady / realizace koncepce a 49 D příprava projektů Systém sběru a nakládání s odpady / výstavba zpevněných 50 D stání pro kontejnery a bourání starých přístřešků Systém sběru a nakládání s odpady / zřízení 2. sběrného 51 D dvoru - rozhodnutí o projektu realizace každoročně Veškeré plánované akce v rámci kampaně proběhly. kampaně realizace každoročně Veškeré plánované akce v rámci kampaně proběhly. kampaně usnesení RM Akce dokončena, připravená sada bude předložena ke schválení orgánům města. aktualizovaná Je prováděna průběžná aktualizace webu města (ŽP), u vchodu do MÚ je průběžně data infopanel o kvalitě ovzduší na stanici ČHMÚ ve Studénce. zpracovaný ne Opakovaný výpočet z dat za rok 2014 bude proveden v roce. výpočet realizace Pro zaměstnance úřadu proběhlo promítání filmu "Home" s ekologickou tématiku kampaně a přednáška o udržitelném rozvoji. zpracované Schválená koncepce je postupně realizována dílčími projekty a akcemi. projekty Byly zbourány přístřešky na ul. Sokolovské a upravována kontejnerová stání na předání díla 2014 ul. Osvoboditelů. usnesení orgánů města ne Další postup v řešení problematiky bude navržen po dokončení VŘ na poskytovatele komunálních služeb. = Plán zdraví a kvality života Kopřivnice Stránka 7 z 8

8 Revitalizace zeleně / real. projektu Regenerace parků 52 D Pionýrská a Sadová v Kopřivnici v příp. schválení dotace Revitalizace zeleně / realizace dílčích opatření v rámci 53 D investičních projektů (IPRM,..) realizace opatření Odpověd nost Zpracovalo: Oddělení strategického plánování, leden ne Žádost o dotaci na realizaci akce nebyla schválena. Zeleň byla v rámci dalších projektů obnovy veřejného prostranství revitalizována (IPRM, výsadba aleje podél ul. Husova,...) = Plán zdraví a kvality života Kopřivnice Stránka 8 z 8

Akční plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2011-2012

Akční plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2011-2012 Příloha č. 1 Akce Město Kopřivnice Akční plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2011-2012 Vyhodnocení k 31.12.2011 Vyhodnocení AP 11-12 v 02.xls 1 E.1.1.1 Databáze nemovitostí / pravidelná aktualizace

Více

ORJ 40 odbor rozvoje - plnění rozpočtu 2013

ORJ 40 odbor rozvoje - plnění rozpočtu 2013 Příloha č. 2 ORJ 40 odbor rozvoje - plnění rozpočtu 2013 Investiční akce Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečné čerpání Dotace přidělená Dotace vyplacená Komentář Silnice Provedena rekonstrukce

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM

AKČNÍ PLÁN MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM Projektové záměry na období roku 2012 s výhledem do konce volebního období v rozdělení dle klíčových a prioritních oblastí Strategického plánu města Bělá pod Bezdězem Strategický plán města ze dne 28.06.2006

Více

Akční plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2015-2016. Schváleno ZM 26.2.2015, usn.č. 52

Akční plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2015-2016. Schváleno ZM 26.2.2015, usn.č. 52 Akční plán rozvoje města Kopřivnice pro období - 2016 Schváleno ZM 26.2., usn.č. 52 Priorita A.1 MSP A.2 Péče o investory A.3 Lidské zdroje A. 1.1 Pobídkový systém pro malé a střední podnikatele A. 2.2

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY samostatná příloha AKČNÍ PLÁN 2008 Akční plán mikroregionu Frýdlantsko - Beskydy část A dle tématického zaměření projektů Problémový okruh SPOLEČNOST

Více

Akční plán regionu Zábřežsko 2007-2013

Akční plán regionu Zábřežsko 2007-2013 Akční plán regionu Zábřežsko 2007-2013 AKTUALIZACE LISTOPAD 2008 Aktivita / Projekt Prioritní osa č.1 Životní prostředí Téma 1.1. Ochrana životního prostředí Nositel projektu Finanční náročnost (v tis.kč)

Více

STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy

STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy Statutární město Opava Aktualizace 2014 STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy Základní východisko Zdraví a kvalita života obyvatel se zlepší a směřování města k udržitelnému rozvoji bude zajištěno,

Více

Ing. arch. Milan Šmíd, Ing. Richard Petr listopad 2014

Ing. arch. Milan Šmíd, Ing. Richard Petr listopad 2014 Ing. arch. Milan Šmíd, Ing. Richard Petr listopad 2014 Motiv zpracování cyklostrategie Výchozí podmínky pro plánování Chybějící nástroj Nepopsaný list papíru Obecná struktura příručky Přizpůsobení obecného

Více

Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018

Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018 Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018 Aktivita Prioritní oblast 1 Doprava a technická infrastruktura Opatření 1.1 Bezpečná pěší doprava 1.1.1 Správa chodníků Průběžně aktualizovat pasport chodníků,

Více

Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje. Lipník nad Bečvou 11/2013. Město Lipník nad Bečvou Strategický plán rozvoje města

Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje. Lipník nad Bečvou 11/2013. Město Lipník nad Bečvou Strategický plán rozvoje města rozvoje města MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA AKTUALIZACE 2013-2017 Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje Lipník nad Bečvou 11/2013 1 rozvoje města OBSAH:

Více

20. Konference NSZM ČR. Olomouc, 18. září 2013

20. Konference NSZM ČR. Olomouc, 18. září 2013 20. Konference NSZM ČR Olomouc, 18. září 2013 18. 9. 2013 Olomouc Vítejte v Kopřivnici deset let Zdravého města Kopřivnice Obhajoba kategorie B v kritériích místní Agendy 21 Obsah MA21 kolem nás... a u

Více

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 1. aktualizace

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 1. aktualizace Město Vítkov Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 1. aktualizace leden 2016 Program rozvoje územního obvodu města Vítkova AKČNÍ PLÁN MĚSTA VÍTKOVA NA LÉTA 2015-2018 1.aktualizace (schváleno Zastupitelstvem

Více

Místní Agenda 21 Vsetín 2012. Praha 20. listopadu 2012

Místní Agenda 21 Vsetín 2012. Praha 20. listopadu 2012 Místní Agenda 21 Vsetín 2012 Praha 20. listopadu 2012 STRATEGICKÝ POSTUP KE KVALITĚ Vyhodnocení strategie města Vsetína dle BSC k 31.8.2012 Č.Ind. INDIKÁTOR 2010 2011 ZMĚNA 1.1 Počet obyvatel k 1.1. daného

Více

Závazné ukazatele rozpočtu

Závazné ukazatele rozpočtu 1 MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015 po tabulka č.1: rozpočtu města na rok 2015 v členění dle jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu ORJ Druh

Více

Desatero problémů Chrudimi 2013

Desatero problémů Chrudimi 2013 Desatero problémů Chrudimi 2013 1 Vybudovat obchvat města Chrudim jednání vedení města s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem financí za spoluúčasti poslanců Parlamentu ČR zvolených za Pardubický kraj,

Více

Strategický plán města Český Těšín-aktualizace 2012-2016

Strategický plán města Český Těšín-aktualizace 2012-2016 Strategický plán města Český Těšín-aktualizace 2012- Příloha č. 1 - Přehled aktivit včetně časového a finančního rámce (vyhodnocení a aktualizace č.3 v roce 2015) Aktivita Prioritní oblast - Infrastruktura

Více

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána MAS Moravská brána si stanovila na základě veřejných projednávání a analýzy území šest prioritních oblastí, které řeší problémové okruhy. 1. Cesty za poznáním krajiny a historie regionu 2. Zlepšování technické

Více

Bránov [cvičné území] (Město)

Bránov [cvičné území] (Město) 1 of 6 30.3.2009 10:49 Bránov [cvičné území] (Město) Komunitní plán Zdraví a kvality života Bránov 2009 [probíhá zpracování dokumentace] A. ROZVOJ MĚSTA "10P" - Bránov [cvičné území] - Největší problémy

Více

Strategický plán města Bruntál 2008-2013 - Finanční plán (březen 2009)

Strategický plán města Bruntál 2008-2013 - Finanční plán (březen 2009) Strategický plán města Bruntál 008-0 - Finanční plán (březen 009) Priorita Název priority Opatření Název opatření Projekt/Aktivita Celkové náklady Náklady 008 Náklady 009 Náklady 00 Výhled 0- Nositel úkolu

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá

Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá Stránka č. 1 z 18 Národní síť Zdravých měst ČR DataPlán NSZM: Databáze strategických plánů měst, obcí a regionů Mladá Boleslav (Město) Komunitní Plán zdraví a kvality života Mladá Boleslav (Komunitní plán;

Více

Město Kopřivnice. ORM08p01. Akční plán zlepšování. Projektu Zdravé město a místní Agendy 21. pro rok 2014. zdravemesto.koprivnice.

Město Kopřivnice. ORM08p01. Akční plán zlepšování. Projektu Zdravé město a místní Agendy 21. pro rok 2014. zdravemesto.koprivnice. Město Kopřivnice ORM08p01 Akční plán zlepšování Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 pro rok zdravemesto.koprivnice.org Zpracovalo: Oddělení strategického plánování, 13.2. Město Kopřivnice Pozn.: tento

Více

Přehled projektů města Zlatých Hor realizovaných v období 2014 2015

Přehled projektů města Zlatých Hor realizovaných v období 2014 2015 Přehled projektů města Zlatých Hor realizovaných v období 2014 2015 Název projektu: Revitalizace lokality Na Okálech - Hornická ve Zlatých Horách Stavební práce: 11,674 mil. Kč Poskytovatel dotace: 9,999

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 263 792 400 Kč Výdaje 313 792 400 Kč Rozdíl -50 000 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

Udržitelný rozvoj v Chrudimi prostřednictvím MA21

Udržitelný rozvoj v Chrudimi prostřednictvím MA21 Udržitelný rozvoj v Chrudimi prostřednictvím MA21 Obhajoba A - 12. 10. 2015 Program prezentace 13,00 13,15 hod Přivítání, úvod 13,15 14,15 hod Řešení slabých stránek UR dle vlastního Auditu UR Inovace

Více

SWOT analýzy města Krnova

SWOT analýzy města Krnova SWOT analýzy města Krnova Dílčí SWOT analýzy tematických oblastí jako pracovní verze formalizace socio-ekonomické analýzy města červen 2015 1 OBSAH Úvod 1 SWOT analýza oblasti Sociální prostředí a vybavenost

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 25.6.2009

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 25.6.2009 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 25.6.2009 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Program rozvoje města Uherský Brod. na období 2015-2021

Program rozvoje města Uherský Brod. na období 2015-2021 Program rozvoje města Uherský Brod na období 2015-2021 Návrhová část 27. února 2015 Návrhová část Programu rozvoje m ěsta Uherský Brod 1 ZADAVATEL: Město Uherský Brod Masarykovo nám. 100 688 17 Uherský

Více

Program rozvoje města Hlinska - katalog projektů aktualizace 2013. Projekty, které zůstávají v katalogu projektů i po aktualizaci 2013

Program rozvoje města Hlinska - katalog projektů aktualizace 2013. Projekty, které zůstávají v katalogu projektů i po aktualizaci 2013 aktualizace 213 Projekty, které zůstávají v katalogu projektů i po aktualizaci 213 Projekt čís. - investor město nebo jiný investor PRMH před aktualizací 213 PRMH po aktualizaci 213 M - 4 Průmyslová zóna

Více

Žádost o poskytnutí informace (dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn.)

Žádost o poskytnutí informace (dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn.) Žádost o poskytnutí informace Městský úřad Kopřivnice Štefánikova 1163, 74221 Kopřivnice Žádost o poskytnutí informace (dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn.) Žadatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOPŘIVNICE

ÚZEMNÍ PLÁN KOPŘIVNICE ÚZEMNÍ PLÁN KOPŘIVNICE TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území města, ochrana a rozvoj jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 274 591 500 Kč Výdaje 346 091 500 Kč Rozdíl -71 500 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Leden 2016

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Leden 2016 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Leden 2016 Olomoucký kraj OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Podporované aktivity: Program je určen na podporu záchrany, obnovy, zachování a využití kulturních památek na území Olomouckého

Více

Regionální stálá konference KHK. 3. zasedání 26. 5. 2015, Hradec Králové

Regionální stálá konference KHK. 3. zasedání 26. 5. 2015, Hradec Králové Regionální stálá konference KHK 3. zasedání 26. 5. 2015, Hradec Králové Program zasedání RSK 1. Úvod 2. Stanovení zapisovatele zápisu z jednání RSK 3. Schválení programu jednání RSK 4. Schválení změn v

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 59 520 7 120 4 100 70 740 62 835 7 085 2 810 72 730 58 359 5 981 1 593 65 933 90,65 Místní správa - chod úřadu 34 285 600 1 900 36 785 35 255 550 170 35 975 32 350 566 156 33 071

Více

Přehled realizovaných projektů a získaných dotací v období 2012 2013. a přehled projektů připravených k realizaci v roce 2014

Přehled realizovaných projektů a získaných dotací v období 2012 2013. a přehled projektů připravených k realizaci v roce 2014 Přehled realizovaných projektů a získaných dotací v období 2012 2013 a přehled projektů připravených k realizaci v roce 2014 V tomto přehledu nejsou zahrnuty investiční akce, které byly realizovány bez

Více

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost - Podpora sociálního podnikání IROP - Deinstitucionalizace

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za 1. pololetí 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za 1. pololetí... 3 2

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014 ZPRACOVAL: Bc. Ivana Bohuslavová koordinátor komunitního plánování sociálních služeb Tel.: 325 501 249, 722 967 429 Email: kpssnymburk@gmail.com

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Dílčí SWOT analýza prioritní oblast Ekonomika

Více

2212/5 300,0 300,0 normativ-oddělení bytové správy. 3639/5 4 780,0 4 863,4 normativ energií a služeb

2212/5 300,0 300,0 normativ-oddělení bytové správy. 3639/5 4 780,0 4 863,4 normativ energií a služeb ODBOR MAJETKU MĚSTA (OMM) ( ORJ 15 ) ODBOR MAJETKU MĚSTA (OMM) ( ORJ 15 ) str.12 odpisy majetku 2015 (4131) 4 065,1 4 065,1 převod do fondu oprav a 6330/5kon 3 242,3 6 117,6 (vedl.hospodářská činnost -

Více

Plán Zdraví a kvality života Kopřivnice - úvodní informace

Plán Zdraví a kvality života Kopřivnice - úvodní informace Plán Zdraví a kvality života Kopřivnice - úvodní informace 20_p03 Plán zdraví a kvality života města Kopřivnice je jeden z podkladových materiálů pro tvorbu akčního plánu a rozpočtu města na nadcházející

Více

Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu)

Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2013 Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu) I. plnění příjmů (zdrojů) a výdajů (plateb,rezerv) rozpočtu

Více

Udržitelná mobilita a kvalita života v Uherském Brodě

Udržitelná mobilita a kvalita života v Uherském Brodě Udržitelná mobilita a kvalita života v Uherském Brodě SWISS CZECH COOPERATION PROGRAMME Město Uherský Brod Mgr. Pavel Chramosta vedoucí oddělení dotací a rozvoje města koordinátor MA21 a ZM Seminář Olomouc

Více

Neformální skupina 1. schůzka 14. března 2016 místní Agenda 21 Národní síť Zdravých měst ČR O čem dneska bude řeč? Projekt Zdravé město Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR) Místní Agenda 21 Kritéria

Více

1. Úvod... 2. 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2. 3. Povodňový plán města... 3

1. Úvod... 2. 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2. 3. Povodňový plán města... 3 Strategický plán rozvoje města Příbora Část 2 analytická část 1. Úvod... 2 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2 3. Povodňový plán města... 3 4. Místní program zlepšení

Více

2006 PŘÍJMY 2 006 I.-XXIV.

2006 PŘÍJMY 2 006 I.-XXIV. Město Šumperk závěrečný účet za rok 2006 PŘÍJMY Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění 2 006 I.-XXIV. tis. Kč tis. Kč % 1) Daňové příjmy 250 530 20 404 270 934 269 794 100 sdílené a výlučné daně:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 196/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 173 ze dne 14.03.2016 Akční plán pro rok 2016 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha

Více

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Příjmy celkem 154 283,4 0,0 0,0 0,0 0,0 154 283,4 0,0 0,00 Běžné výdaje celkem 76 386,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 386,0 0,0 0,00 Kapitálové výdaje celkem

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty Pro schválení zápisu řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 11853 až 11893 STIS Stránka

Více

20. Konference NSZM ČR. Olomouc, 18. září 2013

20. Konference NSZM ČR. Olomouc, 18. září 2013 20. Konference NSZM ČR Olomouc, 18. září 2013 Úvod prezentace 1. Zdravé město a MA 21 a město Chrudim 2. Sebehodnocení města pro potřeby auditu UR 3. MA 21 jako systém 4. Výsledky auditu UR 5. Zdraví

Více

Rozpočtový výhled Města Uherský Brod pro období 2014-2018, aktualizace duben 2015

Rozpočtový výhled Města Uherský Brod pro období 2014-2018, aktualizace duben 2015 Rozpočtový výhled Města Uherský Brod pro období 2014-2018, aktualizace duben Příjmy (v tis. Kč) A 2013-2014 - Daňové příjmy - třída 1. 215 389 225 130 217 671 0 10 000 224 841 228 091 229 891 230 093 233

Více

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Tř. v tis. Kč 1. daňové příjmy 176 083 2. nedaňové příjmy 62 093 3. kapitálové příjmy 8 360 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 264 987 5. běžné výdaje 255 108 6.

Více

Rekapitulace provozního a kapitálového rozpočtu na r. 2008

Rekapitulace provozního a kapitálového rozpočtu na r. 2008 Rekapitulace provozního a kapitálového rozpočtu na r. 8 v tis. Kč PROVOZNÍ PŘÍJMY z toho: daňové příjmy nedaňové příjmy přijaté transfery Ukazatel KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY z toho: příjmy z prodeje majetku ostatní

Více

4) 20 000 20 000 20 000 PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM

4) 20 000 20 000 20 000 PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM Město Šumperk rozpočtový výhled na roky 2005-2007 PŘÍJMY v tis. Kč Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2 005 2 006 2 007 1) Daňové příjmy 224 800 234 200 244 500 sdílené a výlučné daně 197 400 206 800 217 100 správní

Více

Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016

Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016 OrJ Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016 Příjmy OdPa SpPo Skupina 1 - Daňové příjmy Schválený rozpočet 2016 v Kč 2301 0000 1111 DPFOZČ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 33 000 000 2302 0000

Více

FÓRUM Zdravého města a MA21

FÓRUM Zdravého města a MA21 FÓRUM Zdravého města a MA21 JIHLAVA 15. dubna 2015, 16.30 19.00 hodin DIOD, Tyršova 12, Jihlava ZÁPIS Strana 1 (celkem 12) Přítomni: - dle prezenční listiny Úvodní část koordinátorka Projektu Zdravé město

Více

SWOT analýza. Město Pardubice

SWOT analýza. Město Pardubice SWOT analýza Město Pardubice Zadavatel: Město Pardubice Zpracovatel: Berman Group Datum: říjen 2007 Úvod - 3 - Kritická oblast A Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly SWOT analýza Silné

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Plán Zdraví a kvality života

Plán Zdraví a kvality života Plán Zdraví a kvality života - 2014 VYHODNOCENÍ 10P (navržených v období 2009 - ) Úvodní informace Plán zdraví a kvality života města Kopřivnice je jeden z podkladových materiálů pro tvorbu akčního plánu

Více

Informační čtvrtletník Integrovaného operačního programu červen 2009

Informační čtvrtletník Integrovaného operačního programu červen 2009 NEWSLETTER iop no. 5 POD LUP O U Víte, že 29. května 2009 bylo z 5 758 přijatých žádostí o podporu v IOP již 966 vybráno k podpoře? Na tyto schválené projekty přispěje Evropská unie celkem 2 495 129 837

Více

AKCE MĚSTA TELČE V ROCE 2014

AKCE MĚSTA TELČE V ROCE 2014 AKCE MĚSTA TELČE V ROCE 2014 Obsah: INVESTIČNÍ AKCE Revitalizace veřejného prostranství u MŠ Komenského Rekonstrukce chodníku podél II/406 II. etapa chodníky Hradecká Rekonstrukce chodníku podél II/406

Více

PROGRAM REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ OLŠAVA UHERSKÝ BROD

PROGRAM REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ OLŠAVA UHERSKÝ BROD PROGRAM REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ OLŠAVA UHERSKÝ BROD AKTUALIZUACE NÁVRHU ŘEŠENÍ I. ETAPA ČÁST B OBSAH Úvod k aktualizaci 1. etapy - druhé části - B pro rok 2011... 3 1. Analytická část... 4 1.3 Zpracované

Více

Z Á P I S č. 10/09 z jednání Rady města KUNŠTÁT konaného dne 11. 05. 2009 v 17.00 hodin na MěÚ Kunštát.

Z Á P I S č. 10/09 z jednání Rady města KUNŠTÁT konaného dne 11. 05. 2009 v 17.00 hodin na MěÚ Kunštát. Z Á P I S č. 10/09 z jednání Rady města KUNŠTÁT konaného dne 11. 05. 2009 v 17.00 hodin na MěÚ Kunštát. Přítomni: Mgr. Göpfert, Ing. Sojka, Ing. Šafář, Mgr. Lepka, p. Bravenec, Ing. Kolář Program: 1. Zahájení

Více

Výstupy z realizace ROP SM z pohledu Olomouckého kraje. 13-14. 11. 2014 Prostějov

Výstupy z realizace ROP SM z pohledu Olomouckého kraje. 13-14. 11. 2014 Prostějov Výstupy z realizace ROP SM z pohledu Olomouckého kraje 13-14. 11. 2014 Prostějov Regionální operační program Střední Morava ROP byl mezi prvními z operačních programů, který začal s vyhlašováním výzev

Více

A. Oblast infrastruktury města a podnikání

A. Oblast infrastruktury města a podnikání A. Oblast infrastruktury a podnikání A.1. Vytvořit podmínky pro stabilní rozvoj Územně plánovací dokumentace A.1.1. Do r. 2012 vytvoření nové závazné UPD jako předpokladu rozvoje A.2. Zajistit kvalitní

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012 Rozpočet výdajů (v tis. Kč) Provoz Opravy Investice Závazný 9 200 ÚROKY Z ÚVĚRŮ A PŮJČEK - Pivovar - nákup hmotného majetku 870 870 - ZŠ Povážská - výstavba

Více

FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE

FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE 2011 FIND-APPLY-GET DOTACE NEWSLETTER ZAMĚŘENÝ NA DOTACE Č. 4/2011 Všechna práva vyhrazena. Tento dokument ani jeho jednotlivé části nesmí být bez písemného souhlasu uvedených subjektů reprodukovány, uchovávány

Více

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016 ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016 Rozpočet města na rok 2016 je navržen mírně schodkový při celkových rozpočtovaných výdajích ve výši 476.244.000 Kč a celkových rozpočtovaných příjmech ve výši 462.022.000

Více

Evidenční dotační systém a Správa majetku ve vlastnictví státu kniha bilance. Ministerstvo pro místní rozvoj. Název položky zdrojů a potřeb 2012

Evidenční dotační systém a Správa majetku ve vlastnictví státu kniha bilance. Ministerstvo pro místní rozvoj. Název položky zdrojů a potřeb 2012 Kapitola: Ministerstvo pro místní rozvoj kapitoly: 317 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 3 678 277 921 074 25,0 703s Mzdové náklady a povinné pojistné 225 713 153 628 68,1 705s Náklady na

Více

Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje

Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 MONITORING Monitorovací zpráva za rok 2009 červen 2010 Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec Králové tel.: +420

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Rozbor hospodaření města k 30.4. (v tis. Kč) Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 30. 4. (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Upravený k 30.4. % čerpání * běžné 190 518,80 190 518,80 65 018,26

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Břeclav

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Břeclav Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

Zápis č. 1. ze zasedání ZM ze dne 30. 1. 2013 od 18.00 hod. přízemí sálu radnice

Zápis č. 1. ze zasedání ZM ze dne 30. 1. 2013 od 18.00 hod. přízemí sálu radnice Zápis č. 1 ze zasedání ZM ze dne 30. 1. 2013 od 18.00 hod. přízemí sálu radnice Příští zasedání: 27. 2. 2013 od 18.00 hod. v sálu přízemí radnice Přítomni dle prezenční listiny (11) Nesplněná usnesení:

Více

Závěrečná zpráva. Programu prevence kriminality města Mělníka. za rok 2015

Závěrečná zpráva. Programu prevence kriminality města Mělníka. za rok 2015 Závěrečná zpráva Programu prevence kriminality města Mělníka za rok 2015 Zpracovala: Bc. Irena Podivínská, DiS. manažerka prevence kriminality 21. ledna 2016 Prevence kriminality ve strategických dokumentech

Více

Obsah: Úvod 4. Komise Zdravého města Třeboň 5. Oblasti Plánu zdraví a kvality života 5. Kontakt 5. A. Veřejná správa 6-8. B. Zdravý životní styl 8-9

Obsah: Úvod 4. Komise Zdravého města Třeboň 5. Oblasti Plánu zdraví a kvality života 5. Kontakt 5. A. Veřejná správa 6-8. B. Zdravý životní styl 8-9 Obsah: Úvod 4 Komise Zdravého města Třeboň 5 Oblasti Plánu zdraví a kvality života 5 Kontakt 5 A. Veřejná správa 6-8 B. Zdravý životní styl 8-9 C. Životní prostředí 9-13 D. Turismus, lázeňství / Podnikání

Více

Analýza možnosti dotací na projektové záměry. Support project. s.r.o.

Analýza možnosti dotací na projektové záměry. Support project. s.r.o. Analýza možnosti dotací na projektové záměry Support project. s.r.o. Obsah Ekologická doprava-silniční vláček 5 Národní park Šumava pro všechny 8 Farma Strážný - agroturistika, mlékárna, sýrárna, zimoviště

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.11.2009

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.11.2009 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.11.2009 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Strategie spolupráce obcí MAS RÝMAŘOVSKO, o. p. s.

Strategie spolupráce obcí MAS RÝMAŘOVSKO, o. p. s. Strategie spolupráce obcí MAS RÝMAŘOVSKO, o. p. s. Dokument Strategie spolupráce obcí (SSO) na platformě MAS je dodatkem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS RÝMAŘOVSKO, o. p. s. Dodatek vznikl

Více

Návrh na rozpočtová opatření pro rok 2015

Návrh na rozpočtová opatření pro rok 2015 Odbor financí 5.16. Pro jednání zastupitelstva města dne: 9.12.2015 Zpracoval: Miluše Teplá, odbor financí Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta Návrh na rozpočtová opatření pro rok 2015 Důvodová zpráva:

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Příjmy Příjmy daňové SR tis. Kč 75 874 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 12 309 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)... 1 030 3 Daň z příjmu FO......

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

VEŘEJNÉ FÓRUM 2016: KLOBOUKY VAŠIMA OČIMA

VEŘEJNÉ FÓRUM 2016: KLOBOUKY VAŠIMA OČIMA VEŘEJNÉ FÓRUM 2016: KLOBOUKY VAŠIMA OČIMA SEZNAM PROBLÉMŮ/PŘÍLEŽITOSTÍ VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, ARCHITEKTURA, PAMÁTKY 1. Vytvořit program, kterým bude možné podpořit koupi nových

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Moravskoslezský kraj - Ostrava, 5. listopadu 2014 www.zdravamesta.cz/ps2014 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF

Více

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, o.s.

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, o.s. k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko (dále jen MASVHV) vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader na období 2008 2013 s názvem My zme Valaši, jedna rodina 2.

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 Schváleno: 86/2009/RM - dne 20.8.2009 Příjmy Výdaje Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Návrh k projednání. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Návrh k projednání. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Návrh k projednání Strana 1 z 5 Zpracovaný na základě Rozpočtového výhledu na léta 2006 až 2009, 2008 2011, 2009 2013, 2010-2014 Místní plán obnovy vesnice

Více

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy:

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy: Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy: v Kč parag. polož. org. Daňové příjmy 1111 daň z příj. FO ze závislé činnosti 7 000 000 1112 daň z příj. FO - OSVČ 300 000 1113 daň z př. fyz. osob z

Více

Z á p i s z 19. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 15.6.2009.

Z á p i s z 19. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 15.6.2009. Z á p i s z 19. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 15.6.2009. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 16 Přizváni: p. Piskač, Ing. Adámek, Mgr. Berit, Ing. Smrčka, p.

Více

INVESTIČNÍ AKCE A ZÁMĚRY NA ROK 2010

INVESTIČNÍ AKCE A ZÁMĚRY NA ROK 2010 INVESTIČNÍ AKCE A ZÁMĚRY NA ROK 2010 Vážení spoluobčané Žamberka, Rada města předkládá prezentaci investičních akcí a záměrů na rok 2010 a roky následující. První prezentace proběhla na jednání ZM dne

Více

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016 Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016 175/11 - Zastupitelstvo města schvaluje program 11. zasedání zastupitelstva města. 176/11 - Zastupitelstvo města

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA Zdravého města Dačice za rok 2012

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA Zdravého města Dačice za rok 2012 Projekt Zdravé město Dačice a místní Agenda 21 E-mail: zdravemesto@dacice.cz Telefon: 384 401 286 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA Zdravého města Dačice za rok 2012 ÚVOD Město Dačice vstoupilo do Národní sítě Zdravých

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více