Pavel Jufiík JIHOČESK DOMINIUM R OÎMBERKOVÉ, E GGENBERGOVÉ, S CHWARZENBERGOVÉ A B UQUOYOVÉ. v jiïních âechách NAKLADATELSTVÍ LIBRI PRAHA 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pavel Jufiík JIHOČESK DOMINIUM R OÎMBERKOVÉ, E GGENBERGOVÉ, S CHWARZENBERGOVÉ A B UQUOYOVÉ. v jiïních âechách NAKLADATELSTVÍ LIBRI PRAHA 2008"

Transkript

1 Pavel Jufiík JIHOČESK É DOMINIUM R OÎMBERKOVÉ, E GGENBERGOVÉ, S CHWARZENBERGOVÉ A B UQUOYOVÉ v jiïních âechách NAKLADATELSTVÍ LIBRI PRAHA 2008

2 Autor a nakladatelství dûkují zejména tûmto osobám a institucím, bez nichï by kniha byla ochuzena o mnoho informací a ilustrací (v abecedním pofiádku): Arcibiskupství praïské, Praha Archiv âeské poji Èovny, a. s. Archiv âesk ch drah, a. s. Cisterciácké opatství Vy í Brod âeská numismatická spoleãnost, poboãka Praha Historick ústav AV âr, v. v. i., Praha Ing. Tomá Jirsa, senátor a starosta mûsta Hluboká nad Vltavou Jihoãeské muzeum v âesk ch Budûjovicích Landesmuseum Joanneum, Rakousko Muzeum v Bruntále Nakladatelství Beatris, Dobrá Národní památkov ústav, územní odborné pracovi tû v âesk ch Budûjovicích Národní zemûdûlské muzeum, Ohrada u Hluboké a dal í PraÏská informaãní sluïba, zámek Ctûnice J. E. Karel Schwarzenberg, ministr zahraniãních vûcí âr a senátor Jan Nepomuk Schwarzenberg, Orlík nad Vltavou Schwarzenbersk rodinn archiv, Murau, Rakousko Státní oblastní archiv, TfieboÀ Trans Ars Procházka a spol., âeské Budûjovice PhDr. Jifií Úlovec RNDr. Jan Zahradník, hejtman Jihoãeského kraje Zámek Eggenberg, Rakousko Zámek Orlík nad Vltavou Kniha vychází s mimofiádnû bohatou obrazovou pfiílohou díky laskavé finanãní podpofie tûchto spoleãností: WSPK Waldviertler Sparkasse von 1842 âeské dráhy, a. s. Wienerberger cihláfisk prûmysl, a. s. Vodovody a kanalizace JiÏní âechy, a. s. Jihoãesk kraj Krajsk úfiad, âeské Budûjovice Ing. Pavel Jufiík, 2008 Photo Ing. Pavel Jufiík a Mgr. Simona Jufiíková; Cisterciácké opatství Vy í Brod; âeská numismatická spoleãnost, Praha; Landesmuseum Joanneum (Rakousko); Jihoãeské muzeum v âesk ch Budûjovicích; Vladimír Ho ek; Nakladatelství Beatris, Dobrá; Národní památkov ústav, územní odborné pracovi tû v âesk ch Budûjovicích; Schwarzenbersk rodinn archiv, Murau (Rakousko) a Orlík (âr); Státní oblastní archiv TfieboÀ; Trans Ars Procházka a spol., âeské Budûjovice, 2008 Knihu dále podpofiila tato mûsta a obce: Mûstsk úfiad Borovany Mûstsk úfiad Hluboká nad Vltavou Mûstsk úfiad Lovosice Obecní úfiad Orlík nad Vltavou Mûstsk úfiad Postoloprty Úfiad Mûstské ãásti Praha 5 Mûstsk úfiad Protivín Obecní úfiad Zlatá Koruna Illustrations Vladislav Dûdek, Rostislav Vojkovsk, nakladatelství Beatris, archiv Libri, archiv J. Úlovce, Historick ústav AV âr, v. v. i., Praha (mapa), 2008 Erby Jifií Louda, 2008 Libri, 2008 ISBN

3 VùNOVÁNÍ Tuto knihu vûnuji své manïelce Simonû a dcerám Terezce a Kaãence za jejich trpûlivost a podporu pfii psaní této knihy, i za jejich lásku k jiïním âechám. HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, 20. âervence 2007 PAVEL JU ÍK

4 PODùKOVÁNÍ AUTORA Dûkuji v em, ktefií mi pomohli pfii pfiípravû této knihy, informacemi nebo obrazov m materiálem. Zejména pak dûkuji: J. E. Karlu Schwarzenbergovi za pfiístup k materiálûm rodového archivu na zámku Murau a umoïnûní pofiízení fotografií jeho interiéru; Janu Nepomukovi Schwarzenbergovi za pfiístup k archivu zámku Orlík nad Vltavou a umoïnûní pofiízení fotografií interiéru zámku; Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovi ti v âesk ch Budûjovicích, jmenovitû historiãce umûní Mgr. Máje Havlové, za pfiístup k archivním materiálûm hradû a zámkû v jiïních âechách a za cenné informace, Ivû Troupové ze zámku Hluboká, kastelánûm i dal ím pracovníkûm státních zámkû âesk Krumlov, Hluboká, Nové Hrady, RoÏmberk nad Vltavou a TfieboÀ za spolupráci pfii pofiizování obrazové dokumentace; Jaroslavu Rozsypalovi, kastelánovi zámku Orlík nad Vltavou; Dipl. Ing. Heikemu Kellnerovi ze Schwarzenberského rodinného archivu v Murau; Prof. Herbertu Matisovi z Österreichischen Akademie der Wissenschaften ve Vídni; PhDr. Milanu Novákovi, vedoucímu odboru kultury a cestovního ruchu Mûstského úfiadu v Brand se nad Labem; Mons. ThDr. Michaelu Slavíkovi, dûkanovi metropolitní kapituly u sv. Víta na PraÏském hradû, generálnímu vikáfii praïské arcidiecéze; Státnímu oblastnímu archivu v Tfieboni a jeho pracovi ti v âeském Krumlovû; Mgr. Jifiímu Váchovi z Archivu âeské poji Èovny, a. s., za spolupráci pfii doplnûní informací; MUDr. ZdeÀku PetráÀovi z praïské poboãky âeské numismatické spoleãnosti za poskytnutí ilustrací k mincovnictví lechtick ch rodû; Prof. PhDr. Evû Semotanové, DrSc., z HÚ AV âr za poskytnutí historické mapy; nakladatelství Beatris za poskytnutí reprodukãních práv a tiskov ch pfiedloh pro rekonstrukce pansk ch sídel z jiïních âech; Pavlu Palackému a Luká i Adamcovi za poskytnutí fotografií hradu Hauen tejnu (Nového Hradu) a zvlá tû akademikovi Mezinárodní heraldické akademie, heraldikovi Jifiímu Loudovi za laskavé svolení k pouïití rodov ch erbû RoÏmberkÛ, EggenbergÛ, SchwarzenbergÛ a BuquoyÛ. K textu knihy poskytli pak laskavû své poznámky PhDr. Milan Buben a PhDr. Václav Rame. Za koneãn text nese plnou zodpovûdnost pouze autor.

5 OBSAH Úvodem Historie âeského Krumlova Mûsto a zámek âesk Krumlov Zámek âesk Krumlov Schwarzenberská portrétní galerie Zámecká knihovna Zámecké divadlo Orchestfii tû zámeckého divadla Efektové stroje Zámeck archiv Zámecká vûï KleÈ vrchol nad Krumlovem Historie rodu VítkovcÛ a RoÏmberkÛ Historie rodu VítkovcÛ Vítek I. z Prãice Vítek III. mlad í z Blankenbergu Synové Vítka z Prãice a jejich erby Rod pánû z Krumlova Závi z Falken tejna Bitva na Moravském poli Dal í vûtve rodu VítkovcÛ Obraz Dûlení rûïí Historie rodu RoÏmberkÛ Vok I. z RoÏmberka Jindfiich I. z RoÏmberka Petr I. z RoÏmberka Jo t I. z RoÏmberka Oldfiich I. z RoÏmberka Jindfiich III. z RoÏmberka Vladafi intrikán a padûlatel Oldfiich II. z RoÏmberka Proti husitûm Soupefiení s Jifiím z Podûbrad Rezignace Domnûlé pfiíbuzenství s rodem Orsini Jifií z Podûbrad zvolen králem Neklidné období Biskup vratislavsk Jo t II. z RoÏmberka Jindfiich V. z RoÏmberka Vok II. z RoÏmberka Na pokraji zániku Petr IV. z RoÏmberka Jindfiich VII. z RoÏmberka Jan III. z RoÏmberka, zvan Strakonick Jo t III., otec posledních RoÏmberkÛ Johanité maltéz tí rytífii Petr V. z RoÏmberka, zvan Kulhav Poslední RoÏmberkové Vilém z RoÏmberka ád Zlatého rouna Poslední politická mise DvÛr pana Viléma Petr Vok z RoÏmberka Pokutní registra Petra Voka Don Julius d Austria Vpád Pasovsk ch a roïmbersk poklad Arcivévoda Leopold Zánik rodu Pohfieb Petra Voka Václav Bfiezan Hlavní data Vítkovci a RoÏmberkové vamberkové Vybrané hrady, zámky, paláce a statky RoÏmberkÛ Bechynû Dívãí Kámen Helfenburk Choustník Kratochvíle Netolice Prachatice Pfiíbûnice Vimperk VítkÛv Hrádek Klá ter Vy í Brod ád cisterciákû Kardinál Schwarzenberg a cisterciáci Stavební v voj klá tera Opat Quirin Mickl Hrobka RoÏmberkÛ Závi Ûv kfiíï Mistr vy ebrodského oltáfie RoÏmberské paláce v Praze Jihoãeské rybníkáfiství a rybníkáfii Josef tûpánek Netolick Zlatá stoka O B S A H 7

6 Mikulá Rutard z Male ova Jakub Krãín z Jelãan Rybník Svût Rybník RoÏmberk Josef usta Historie rodu EggenbergÛ Obratn Jan Oldfiich Arcivévoda Ferdinand t rsk císafiem Staromûstská exekuce Mincovní konsorcium a státní bankrot Skandál knûïny z Eggenbergu KníÏe Jan Antonín sbûratel titulû Titulatura aristokracie Pofiadí rodû na císafiském dvofie ve Vídni ímská cesta a zlat eggenbersk koãár Ferdinand III PapeÏ Urban VIII Spor bratrû o dûdictví Barokní velmoï na Krumlovû Spor o dûdictví EggenbergÛ Erb EggenbergÛ Hlavní data Eggenbergové Historie rodu SchwarzenbergÛ Heslo Jana Silného Vítûz nad Turkem Adam ze Schwarzenbergu Usazení SchwarzenbergÛ v âeském království Biskup a voják Leopold Vilém Habsbursk Jan Adolf I. ze Schwarzenbergu kníïetem Za braniborskou zástavu Kfiivoklát a Kru ovice KníÏe Ferdinand Morov král ZávûÈ kníïete Ferdinanda Obléhání Vídnû Turky v roce Bíglové a Schwarzenbergové Erb SchwarzenbergÛ Barokní kníïe Ne Èastn císafisk hon Místo ãinu dnes Hluchov Sirotek s fiádem Zlatého rouna Hospodáfi a budovatel Schwarzenberská banka Schwarzenbersk plavební kanál Kdo byl Josef Rosenauer? Pytlácká poznámka Rozdûlení SchwarzenbergÛ na dvû vûtve Panství Gimborn Fedinand Runk panství Smrt knûïny Paulíny Vzdûlání lechticû O B S A H Romantiãtí manïelé a hospodáfii Hrad a zámek Hluboká a jeho okolí Historie Hluboké Hluboká ráj myslivosti Rybník Bezdrev Marradasovy sloupy TûÏká váleãná léta Romantická pfiestavba zámku Hluboká August Sedláãek o Hluboké ezbáfi Jan Pták Interiéry zámku Hluboká Decius Mus Johann Georg Hamilton Podnikavá lechtiãna Fregata Schwarzenberg Soukromá kníïecí apartmá Zámecká kuchynû Zámecké sluïebnictvo Ze schwarzenberské kníïecí kuchynû Dal í stavby na Hluboké Schwarzenberská garda Zámeck park Architektura hospodáfisk ch budov Schwarzenbergové a zemûdûlství Zru ení roboty Doba zmûn Podpora ãeského penûïnictví Energick ministersk pfiedseda Rakousk konstituãní Richelieu Jane Ellenborough NemanÏelské dûti kníïete Felixe FelixÛv skon Záhada smrti knûïny Windischgrätzové Alfréd Windischgrätz Oblíben kardinál Bedfiich O pfiíjezdu arcibiskupa Schwarzenberga do Prahy Slavnostní koãár praïsk ch arcibiskupû PapeÏ Pius IX Neposlu n kardinál Korunovaãní klenoty Zlatá svatba na Hluboké Svûtová v stava ve Vídni Jediná zlatá svatba Konec jedné epochy Slavnostní osvûtlení zámku Hluboká Marnotratn Edmund âernov Îeleznice v jiïních âechách Rakouská hymna Zákon ã. 61/1918 Sb Pozemková reforma v âeskoslovensku KníÏe Adolf poslední Schwarzenberg na Hluboké Velkovévodská svatba

7 Impala schwarzenberská farma v Keni Bedfiich Machulka KnûÏna Hilda Lucemburská Na obranu republiky Tajná podpora protinacistického tisku Rázná teta Anna Emigrace Nacisté na Hluboké JUDr. Jindfiich Schwarzenberg Jak komunista pomohl feudálovi Poslední generál Tajná fií ská záleïitost Pfiedehra zákona Lex Schwarzenberg Boj o ãtyfii miliardy Projednávání zákona Lex Schwarzenberg Loajální schwarzenber tí zamûstnanci Teta Terezie Schwarzenberská správa Pokraãování rodu Hlavní data v historii rodu SchwarzenbergÛ TfieboÀ Adam II. ze vamberka Bída tfiicetileté války Zámeck park Státní oblastní archiv v Tfieboni Prohlídka zámku TfieboÀ Z historie osobní hygieny Malífi lovû a honû TfieboÀská hrobka SchwarzenbergÛ Záhada malého Waltera Prospera Poslední cesta kníïat Dûjiny mlad í rodové vûtve SchwarzenbergÛ Mar ál v ãele sekundogenitury Vojenská kariéra Poprvé diplomatem Znovu vyslancem NapoleonÛv sàatek s Marií Luisou Opût ve válce Lipsko bitva národû Pováleãná léta Carsk vodopád na Orlíku Napoleonské války Vojáci i poslanci Zmûna v následnictví Poslední lancknecht Nepodafien princ aï do tûch hrdel a statkû KníÏe Karel III. a Národní divadlo Boj o ãeskou státnost Zmafiené rakousko-ãeské vyrovnání Poznámka na závûr Princ Bum Oblíben kníïe Bedfiich Období pfievratû KníÏe Karel V âesko-moravská myslivecká jednota KníÏe v dobách nesvobody Fürstenbergové Nûmecké metody odplaty ád svatého Lazara v âechách Karel VI. velkopfievorem maltézsk m Vlajka a znak Protektorátu âechy a Morava Obrazy ãeského státu povzbuzení pro âechy Heraldik a reprezentant emigrace Charge d affaires kníïe Franti ek Vystûhování Neveklovska Spor se Sovûty o papeïského nuncia KníÏe kancléfi, senátor a ministr Je tû jednou teta Anna Návrat do vlasti Spor s b val m generálním prokurátorem Bedfiich Karel ZeÈ Peter Morgan Vybraná panství, zámky a paláce SchwarzenbergÛ Vybraná panství a sídla rodu SchwarzenbergÛ primogenitura Borovany Cítoliby âerven DvÛr Dlouhá Ves Jinonice Libûjovice Lovosice M ec Nov Hrad u Jimlína Postoloprty StoÏec Svat Tomá TouÏetín Zlatá Koruna Zlatokorunská kola Schwarzenberské paláce v Praze a ve Vídni Lovecké zámky a myslivost Loveck zámek Ohrada Psi z Anglie Slavné lovecké muzeum Milovan Boubín O lesmistru Josefu Johnovi Jeleni na Boubínû Loveck zámeãek na Boubínû Loveck zámeãek ZátoÀ Myslivost v Království ãeském Hony na Hluboké Parforsní hony Lovecká hudba Stará obora u Hluboké O B S A H 9

8 Nûmecká a rakouská panství SchwarzenbergÛ Zámek Schwarzenberg Zámek Murau Tatra kníïete Adolfa Nová schwarzenberská hrobka v Murau Archiv v Murau Zámek Orlík sídlo sekundogenitury Romantická pfiestavba Orlíku Prohlídka zámku Orlík Lovecké tradice na Orlíku Zámeck park u Orlíku Orlická rodinná hrobka Vybraná panství a zámky rodu SchwarzenbergÛ sekundogenitura âimelice Dfievíã Karlov NalÏovice Protivín Sedlec u Kutné Hory Starosedlsk Hrádek Tochovice VarvaÏov Zvíkov Historie rodu BuquoyÛ Zakladatelé rodu Císafisk mar ál ObleÏení Budûjovic Páni Novohradsk ch hor Karel Albert Morganatická vûtev rodu Mar álovi vnuci Buquoyské sklárny Rokokoví kavalífii Reformátor kolství kolní reforma Péãe o chudé Vûdec a vynálezce Jifií Franti ek âerné sklo Romantik Jifií Jan Václav Jan Kfititel Tomá ek MuÏ doby Karel Bonaventura Demise ministra orby Konec BuquoyÛ v âechách Bitevní kfiiïník Scharnhorst V tahy z dobového tisku Erb BuquoyÛ Vybraná panství, zámky a paláce BuquoyÛ Nové Hrady Nové Hrady hrad Rezidence na námûstí v Nov ch Hradech Nové Hrady zámek Tereziino údolí RoÏmberk RoÏmberk: hrad VítkovcÛ Neklidné období Jan Zrinsk Stateãn váleãník Období romantismu Horní a Dolní hrad Kdo byla Perchta z RoÏmberka? Povûst o Bílé paní Socha slona na RoÏmberku Cukn tejn âerven Hrádek u Jirkova Hauen tejn Pfiíseãnice Pfiírodní rezervace a loveck zámeãek Îofín Paláce BuquoyÛ v Praze Nové Hrady klá ter servitû ád sluïebníkû Panny Marie Hrobka BuquoyÛ Hlavní data Buquoyové Seznam pouïité a doporuãené literatury PouÏitá literatura Doporuãená literatura Periodika a dal í prameny Jmenn rejstfiík O B S A H

9 ÚVODEM JiÏní âechy jsou jednou z nejkrásnûj ích oblastí âeské republiky. Nádherná pfiíroda a bohatost zachovan ch hradû, zámkû, klá terû i technick ch památek ale nejsou dílem náhody. V jiïních âechách se spojila síla pfiírody a tvofiivé ruce lidí. Napomohla jim v znamnû i skuteãnost, Ïe pfieváïná ãást tohoto regionu byla po dlouhou dobu v rukou jednoho drïitele aè uï to byl rod VítkovcÛ, RoÏmberkÛ, EggenbergÛ, SchwarzenbergÛ nebo BuquoyÛ. Ti v ichni mûli zájem na jeho dlouhodobé prosperitû i na spokojenosti lidí, ktefií pro nû pracovali a zde Ïili. Pfiíkladem je dokonalá rybniãní soustava vybudovaná zejména za vlády posledních RoÏmberkÛ a jejich na svou dobu moderní metody fiízení hospodáfiství dominia. Dal ím pfiíkladem mûïe b t napfi. první penzijní fond u nás, kter Schwarzenbergové zaloïili pro své zamûstnance jiï roku 1765 a kter pfietrval aï do roku 1950, penûïní ústavy tzv. die Schwarzenberg-Bank a Creditanstalt, které byly zaloïeny ku prospûchu Koruny ãeské, nebo mnohé Ïelezniãní tratû. Nesmíme zapomenout ani na kolské a sociální reformátory z novohradského panství, ktefií sv mi reformami zásadnû ovlivnili systém kolství a péãe o chudé v habsburské monarchii. Symbolem jiïních âech jsou hluboké lesy, umava, fieky Vltava a LuÏnice, a pfiedev ím pak hrady a zámky, které kaïd rok nav tíví statisíce turistû. Není zde ale jen romantick zámek Hluboká, renesanãní zámek a mûsto âesk Krumlov nebo hrdé královské mûsto âeské Budûjovice. Jsou tu i dal í desítky památkov ch objektû, technick ch staveb, hluboké lesy, rybníky a dal í vodní díla, která stojí za pozornost. S fiadou z nich se ãtenáfi této knihy blíïe seznámí. JiÏ ãtvrt století jezdím do jiïních âech, ze kter ch pochází jeden z kofienû mé rodiny. VÏdy mne znovu okouzlují a vïdy se dozvídám nûco nového a zajímavého. ProtoÏe jsem tento kraj chtûl poznat mnohem podrobnûji neï bûïn turista, zaãal jsem studovat historii tohoto kraje a zaãaly se pfiede mnou odkr vat málo známé pfiíbûhy lidí, i na í zemû. Rozhodl jsem se pak ucelen historick pfiíbûh jiïních âech pfiedloïit ãtenáfiûm na pozadí vyprávûní o rodech RoÏmberkÛ, EggenbergÛ, SchwarzenbergÛ a BuquoyÛ. Prostfiednictvím popisu historie hradû a zámkû Hluboká, âesk Krumlov, RoÏmberk, TfieboÀ a Nové Hrady tak znovu oïívá zajímavá a nûkdy i napínavá historie âeského království a lidí, ktefií tuto historii tvofiili nebo v ní Ïili. Vûfiím, Ïe fiada informací bude pro mnoho ãtenáfiû nová nebo pfiekvapivá. M m hlavním cílem bylo podat historii zajímavou formou, pfiehlednû a bez pfiíkras a nepsat odbornou studii. Doufám, Ïe se mi to podafiilo. AÏ pfií tû pûjdete podél star ch portrétû na jihoãesk ch hradech a zámcích, budete znát osudy mnoha zajímav ch lidí. Poznámka Jména a názvy v knize jsou pouïity v souladu s dobou, o které se hovofií. Tj. podle známé národnosti osoby nebo v dané dobû pouïívaného názvu (nejãastûji ãeské verze): napfi. mûsto Krumlov pouïívá jméno âesk Krumlov aï od roku 1920 toto je v textu respektováno. U SchwarzenbergÛ je zavedena ãeská verze kfiestních jmen u osob, které se hlásily k ãesko-nûmecké dvojjazyãnosti, a také tam, kde je ãeská verze jména u nás pouïívána v literatufie nejãastûji. Ú V O D E M 11

10 HISTORIE âeského KRUMLOVA Svorník mezi rody, které vládly pomyslnému jihoãeskému dominiu, tedy Vítkovci, RoÏmberky, Eggenbergy a koneãnû Schwarzenbergy, tvofií âesk Krumlov. Zde si mûïeme nejlépe uvûdomit bûh dûjin. Hrad byl zaloïen Vítkovci na strategickém místû, pfii brodu pfies Vltavu na obchodní cestû do Lince, kolem poloviny 13. století. V jeho podhradí se zaãalo vyvíjet mûsto jiï za pánû z Krumlova a první domky fiemeslníkû a obchodníkû se soustfiedily podél cesty pod hradem, jako jeho hospodáfiské zázemí. V znamn m mezníkem pro dal í rozvoj mûsta byl pfiíchod RoÏmberkÛ (1302). Od poãátku Český Krumlov v první polovině 19. století (litografie A. Hauna). Č E S K Ý K R U M L O V 13

11 Znaky Eggenbergů, českého krále a Schwarzenbergů (zleva doprava) na fasádě radnice v Českém Krumlově připomínají poslední tři majitele města a panství. 14. století zaãal b t Krumlov budován jako rezidenãní sídlo nadregionálního v znamu, v nûmï se zaãaly stavût i zdûné domy, do mûsta byl pfiiveden vodovod a obvod roz ífieného mûsti tû i Latránu chránily nové hradby. V roce 1379 mûlo mûsto jiï 96 domû a Latrán asi 50 domû. Pfied branami obou krumlovsk ch mûstsk ch celkû se jiï ve stfiedovûku rozvíjela pfiedmûstí a v ir ím okolí mûsta vznikla fiada dvorû krumlovsk ch mû ÈanÛ. V hospodáfiském zázemí najdeme mj. est ml nû a valchu. Plynul rozvoj mûsta nebyl naru en ani v dobû husitské, neboè roïmberské drïavy zûstaly oporou katolictví. Krumlov se dokonce stal útoãi tûm vysok ch praïsk ch církevních hodnostáfiû, ale i umûlcû a dal ích osobností z lucemburského dvora, kter v Praze po roce 1419 pfiestal existovat. V znam sídla roïmberského vladafie získal mimofiádné postavení, neboè zûstal jedin m kontinuálnû se rozvíjejícím umûleck m centrem v cel ch âechách a v jistém smyslu i pokraãovatelem lucemburského dvora. V 16. století proïívalo mûsto Krumlov vrchol svého rozkvûtu na pozadí reprezentativního roïmberského dvora a bylo rovnûï horním mûstem (tûïba stfiíbra a zlata). Na poãátku pozdûj í stagnace byl prodej mûsta císafii Rudolfovi II. Konec prosperity pfiineslo jeho obsazení císafisk m vojskem v letech a za tfiicetileté války i bavorsk mi a védsk mi vojsky. Pokraãováním 14 Č E S K Ý K R U M L O V roïmberského dvora se od roku 1622 stal eggenbersk dvûr a od roku 1719, po smrti Marie Ernestiny, rozené ze Schwarzenbergu, dvûr schwarzenbersk. MùSTO A ZÁMEK âesk KRUMLOV V prûbûhu vnitfiní kolonizace ãeského státu a udûlování kní- Ïecích panství druïiníkûm získal rozsáhlé pohraniãní a dal í oblasti jiïních âech rod VítkovcÛ. Ten se v této oblasti usadil okolo roku PÛvodní gotick hrad zaloïili páni z Krumlova, jedna z vûtví mocného rodu VítkovcÛ s erbovním znakem pûtilisté rûïe, nûkdy pfied rokem Samotné jméno mûsta Krumlova je poprvé zmínûno v listu moravského markrabûte a rakouského a t rského vévody Pfiemysla, budoucího ãeského krále Pfiemysla Otakara II. Mezi svûdky listiny z roku 1253 je uvádûn Witigo de Chrumbenowe, tedy Vítek z Krumlova. Mezi králem a Vítkovci v té dobû docházelo k fiadû sporû napfiíklad o zaloïení mûsta Budûjo-

12 Neobvyklý pohled na Český Krumlov ze zámecké terasy vlevo část zámku s tzv. Hrádkem a renesanční věží, vlevo město s gotickým chrámem sv. Víta. vic nebo klá tera Zlatá Koruna nedaleko hranic roïmberského dominia. Mûsto Krumlov vzniklo postupnû ve dvou etapách. Jeho první ãástí bylo podhradí na levém bfiehu Vltavy, tzv. Latrán, druhá ãást mûsta na pravém bfiehu Vltavy byla zaloïena pozdûji na zelené louce jako obchodní osada nazvaná Staré mûsto (poprvé je zmínûna roku 1274). První písemná zmínka o mûstû je v listinû Jindfiicha I. z RoÏmberka z roku KdyÏ roku 1302 vymfiela krumlovská vûtev rodu VítkovcÛ, vymohli si jejich pfiíbuzní RoÏmberkové na králi Václavu II., aby se v tomto pfiípadû vzdal svého práva odúmrti a pfievedl dûdictví na jejich rod. Král tak uãinil, a Krumlov se stal sídlem RoÏmberkÛ aï do roku Noví majitelé v estrannû podporovali rozvoj mûsta a s jejich jménem je spojena doba nejvût ího rozkvûtu hradu i mûsta. Ve druhé polovinû 16. století získal hrad podobu honosného renesanãního sídla. Petr I. z RoÏmberka se stal nejbohat ím muïem království a pfiedním dvofianem. Povolal také do mûsta Îidy, kter m svûfiil správu sv ch financí. Jako zboïnû vychovan muï (ve vy ebrodském klá tefie) zaloïil v Krumlovû chrám sv. Víta a mûstsk pitál s kostelem sv. Jo ta na Latránû. V jeho lépûjích li i synové, ktefií roku 1350 zaloïili areál zahrnující klá ter minoritû a klá ter klarisek se spoleãn m kostelem BoÏího tûla a Bolestné Panny Marie. Koncem 15. století získal Krumlov právo pofiádat t denní a aï ãtyfii v roãní trhy (kaïd trval osm dní). Mû Èané s podporou RoÏmberkÛ dolovali stfiíbro (a od 16. století i zlato), a tak se Krumlov na krátkou dobu dokonce stal horním mûstem (1603). V roce 1555 Vilém z RoÏmberka spojil dosud samostatn Latrán a mûsto v jednu mûstskou obec, ãímï vyfie- Č E S K Ý K R U M L O V 15

13 il fiadu do té doby probíhajících vzájemn ch sporû o jejich privilegia a spojil práva obou ãástí. V roce 1601 musel Petr Vok z RoÏmberka mûsto prodat císafii Rudolfovi II., aby se zbavil nejtíïivûj í ãásti dluhû, a pfiesídlil na TfieboÀ. V drïení habsburského rodu byl Krumlov 20 let. Za tfiicetileté války v roce 1622 vûnoval císafi Ferdinand II. krumlovské panství (spolu s prachatick m a netolick m) Janu Oldfiichu hrabûti z Eggenbergu a souãasnû ho pov il na kníïete. Spojená panství dostala roku 1628 titul vévodství. Rod EggenbergÛ pak ho drïel aï do zaãátku 18. století. Zejména Jan Kristián (Johann Christian) I., kníïe z Eggenbergu a vévoda krumlovsk, ovlivnil vzhled mûsta a zámku velkorysou stavební ãinností ve stylu baroka a podporou hudby a divadla. Kulturní a hospodáfisk rozvoj mûsta pokraãoval i za jejich pfiíbuzn ch SchwarzenbergÛ, kdy se Krumlov stal jednou z pfiedních kníïecích rezidencí ve stfiední Evropû. Poté co Jan Adolf II. ze Schwarzenbergu pfiesídlil zaãátkem 19. století z Krumlova na Hlubokou a dal í rezidence, stavební rozvoj zámku a mûsta se prakticky zastavil. Zámek nebyl pfiíli pohodln, takïe ho kníïecí rodina nav tûvovala zfiídka (nebyl zde elektrick proud, splachovací toalety ani koupelny). Mûsto, leïící ponûkud stranou hlavních cest, se nestalo ani prûmyslov m centrem. Kromû kníïecího a mûstského pivovaru tu pracovaly jen dvû papírny, nûkolik ml nû, továrna na sukno a po polovinû 19. století byly otevfieny doly na vloãkovou tuhu. Podnût k v raznûj ímu oïivení hospodáfiského Ïivota dala aï roku 1891 otevfiená Ïelezniãní traè vedoucí severnû od mûsta. Absence prûmyslového rozvoje ale Krumlovu pomohla zachovat si tváfi renesanãního a barokního mûsta tedy to, co dnes na âeském Krumlovû obdivují miliony tuzemsk ch i zahraniãních náv tûvníkû. Zmûna státního reïimu v fiíjnu 1918 se projevila vyhlá ením samostatné umavské Ïupy Böhmerwaldgau, která se mûla stát souãástí tzv. Nûmeckého Rakouska. Proto v listopadu zasáhla ãeskoslovenská vláda a vyslala do Krumlova vojsko. Dnem 30. dubna 1920 byl v nosem ministerstva vnitra zmûnûn název mûsta z Krumlov a Krumau na âesk Krum- Pohled na zámek Český Krumlov od městské zbrojnice vlevo budova bývalé mincovny, vpravo tzv. Hrádek s věží. 16 Č E S K Ý K R U M L O V

14 Český Krumlov, pohled na tzv. Hrádek s renesančními sgrafity. Český Krumlov, renesanční sgrafita s antickými alegorickými a mytologickými výjevy, která zdobí budovy na třetím nádvoří zámku, vytvořil v letech malíř Gabriel de Blonde. lov a Böhmische Krumau (poprvé byl pouïit jiï v roce 1439!). Po mnichovské dohodû se âesk Krumlov stal souãástí nûmecké Tfietí fií e. Za 2. svûtové války bylo mûsto na tûstí u etfieno váleãn ch operací a po osvobození americkou armádou bylo pfiedáno ãeskoslovensk m úfiadûm. Po roce 1945 pak do lo k odsunu nûmeckého obyvatelstva a mûsto s okolím se dostalo do blízkosti pohraniãního pásma. AÏ do poloviny 80. let 20. století ãeskoslovenské úfiady zanedbávaly památkovou péãi ve mûstû i na zámku, coï se projevilo na jejich vzhledu a technickém stavu. V roce 1963 (a znovu v roce 1987) byla v centru mûsta vyhlá ena mûstská památková rezervace. AÏ koncem existence âeskoslovenské socialistické republiky do lo ke zlep ení péãe o památky, ale radikální zmûna nastala aï po roce Historické jádro mûsta vãetnû pfiedmûstí je tak jednou z nejcennûj ích mûstsk ch památkov ch rezervací v ãesk ch zemích a od roku 1992 je zapsáno v prestiïním seznamu svûtového kulturního a pfiírodního dûdictví UNESCO. Zámek âesk Krumlov PÛvodní hrad VítkovcÛ byl chránûn pfiíkopem vyláman m ve skále a hradbou. Za ní bylo obytné stavení, z nûhoï byl pfiístup po padacím mostû do sousední válcové vûïe, která se Č E S K Ý K R U M L O V 17

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler Autofii souãasn ch fotografií Lubo Stiburek Martin TÛma PRAŽSKÝ SVĚT VYDAVATELSTVÍ Předmluva Po staletích, kdy byl obraz Prahy zvûãàován tahy lidské

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Antonín Ederer Jan Uxa PRAÎSKÉ KA NY AFONTÁNY

Antonín Ederer Jan Uxa PRAÎSKÉ KA NY AFONTÁNY Antonín Ederer Jan Uxa PRAÎSKÉ KA NY AFONTÁNY Nakladatelství Libri Praha 2004 Nakladatelství LIBRI dûkuje za podporu projektu Úfiadu mûstské ãásti Praha 1 a Úfiadu mûstské ãásti Praha 4 a za zadání reklamy

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Erbovní sešity 1968 1971

Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešit č. 1, srpen 1968 Praha Žižkov, U Památníku 2. Redakční rada: Dr. František Beneš, Adolf F. J. Karlovský, Dr. Zdeněk Mareš, Josef Milde, Dr. Alois Přibyl, CSc., Dr.

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

HROBY, HROBKY A POH EBI Tù âesk CH KNÍÎAT A KRÁLÒ. Milena Bravermanová Michal Lutovsk

HROBY, HROBKY A POH EBI Tù âesk CH KNÍÎAT A KRÁLÒ. Milena Bravermanová Michal Lutovsk HROBY, HROBKY A POH EBI Tù âesk CH KNÍÎAT A KRÁLÒ Milena Bravermanová Michal Lutovsk Nakladatelství Libri Praha 2001 PhDr. Milena Bravermanová, PhDr. Michal Lutovsk, 2001 Illustrations archiv autorû, Archiv

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci

Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci PraÏské Jaroslav PODLISKA, Michal TRYML A NOTACE: Autofii se zab vají v vojem ochrany archeologick ch památek na území historického jádra Prahy po

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Zdenûk CHUDÁREK Obr. 1. Îìár nad Sázavou, b val cisterciáck klá ter, kaple sv. Markéty u brány, fiez, stav po dokonãení stavby v roce 1703 (nahofie) a stav

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Monastická architektura v ãesk ch zemích a promûny jejího vyuïití v prûbûhu staletí

Monastická architektura v ãesk ch zemích a promûny jejího vyuïití v prûbûhu staletí Monastická architektura v ãesk ch zemích a promûny jejího vyuïití v prûbûhu staletí Du an FOLT N Poãátky stavebního v voje na ich nejstar ích klá terû zasahují jiï do pfiedrománského období. Druhou stranou

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota Věra VOŇKOVÁ 2013 Titulní strana: Zámek Červená Lhota Zadní strana: Detail z tzv. zpívající fontány, která se nachází před letohrádkem Belveder Strana 2 z 20 Obsah OBSAH 3 SOCHAŘSTVÍ 5 Obrázek 1: Socha

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

200. výročí narození Oktaviána hraběte Kinského

200. výročí narození Oktaviána hraběte Kinského Ročenka 2012 Oktavián hrabě Kinský na hřebci Caesar 200. výročí narození Oktaviána hraběte Kinského Ing. Lenka Gotthardová, CSc. Oktavián hrabû Kinsk byl v jimeãn m lechticem, kter díky svému naturelu

Více

VáÏené malé obecenstvo,

VáÏené malé obecenstvo, VáÏené malé obecenstvo, pfiijmûte prosím mé pozvání do kouzelného svûta labského údolí plného ãar a magie. Tentokrát se v ak vyhneme trpaslíkûm, nebudeme dráïdit obra nebo honit po lesích loupeïivého rytífie.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

Pohled do historie trhu dluhopisû na území âeské republiky

Pohled do historie trhu dluhopisû na území âeské republiky PŘEHLEDY MDT: 336.763.3;336.275.3 klíčová slova: dluhopisy finanční trhy historie Česká republika Pohled do historie trhu dluhopisû na území âeské republiky Anna DVOŘÁKOVÁ* Historie dluhov ch instrumentû

Více

Test - naše vlast (obecné informace, státní symboly historické dědictví) Metodický list

Test - naše vlast (obecné informace, státní symboly historické dědictví) Metodický list Test - naše vlast (obecné informace, státní symboly historické dědictví) Metodický list Test k uvedeným tématům určený k zadání prostřednictvím interaktivní tabule. Řešení testu je uvedeno v příloze na

Více

Interiéry tzv. Nového stavení na hradû Svojanov

Interiéry tzv. Nového stavení na hradû Svojanov Interiéry tzv. Nového stavení na hradû Svojanov Kvûta K ÍÎOVÁ 1 2 Svojanov náleïí do souboru královsk ch hradû Pfiemysla Otakara II. K jeho drïitelûm v minulosti kromû Závi e z Falken tejna patfiili i

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov VÝZNAMNÉ PAMÁTKY ČESKOKRUMLOVSKA A JEJICH SLOH. 2010 Základní škola Za Nádražím, Český Krumlov

Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov VÝZNAMNÉ PAMÁTKY ČESKOKRUMLOVSKA A JEJICH SLOH. 2010 Základní škola Za Nádražím, Český Krumlov ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov ABSOLVENTSKÁ PRÁCE VÝZNAMNÉ PAMÁTKY ČESKOKRUMLOVSKA A JEJICH SLOH Autor práce: Barbora Tvarohová, IX.B Vedoucí práce: Mgr. Jana Vacková

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Zprávy památkové péãe / roãník 65 / 2005 / ãíslo 1 / METODIKA PAMÁTKOVÉ PÉČE

Zprávy památkové péãe / roãník 65 / 2005 / ãíslo 1 / METODIKA PAMÁTKOVÉ PÉČE METODIKA PAMÁTKOVÉ PÉČE 69 70 METODIKA PAMÁTKOVÉ PÉČE JUBILEUM K Ïivotnímu jubileu prof. Ing. arch. Karla Kibice, DrSc. Dne 11. února 2005 se doïil sedmdesáti pûti let prof. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc.,

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Historický spolek Liechtenstein, o. s.... 3 Poslání a cíle... 3 Základní údaje o organizaci... 3 Přehled činnosti... 4 Odborná a vzdělávací činnost... 4 Ostatní činnost...

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1925 Anotace: Materiál

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

D ě j i n y P r a h y

D ě j i n y P r a h y OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové D ě j i n y P r a h y Odborná maturitní práce srpen 2013 Jana Horáková OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky,

Více

Z fauny zde mûïeme zahlédnout napfi. ãolka horského, datla ãerného a h la obecného.

Z fauny zde mûïeme zahlédnout napfi. ãolka horského, datla ãerného a h la obecného. Pfiíroda Litomûfiicka má své rarity a zajímavosti. Labskou soutûskou zvanou Porta Bohemica vstoupíte do malebného zákoutí regionu. eka Labe je zde od Velk ch Îernosek aï do Litomûfiic lemována vinohrady,

Více

Občanská sdružení zaměřená na obnovu hradních památek

Občanská sdružení zaměřená na obnovu hradních památek Název sdružení Památka Kraj Adresa Poznámky Karlovarský kraj Obecně prospěšná společnost Horní hrad Ústecký kraj Občanské sdružení Hrádek/ město Úštěk Hrady Českého středohoří, o. s Občanské sdružení pro

Více

Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû financování obnovy objektû

Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû financování obnovy objektû Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû Alena KO ÁKOVÁ HELINGEROVÁ A NOTACE: Text seznamuje s jedním z v znamn ch dotaãních titulû souãasnosti vyuïiteln ch pfii péãi o kulturní dûdictví

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

Dlouhodobé projekty ICN

Dlouhodobé projekty ICN Informaãní centrum neziskov ch organizací, o.p.s. (ICN) je nezisková organizace, jejímï posláním je zvy ovat povûdomí iroké vefiejnosti o neziskovém sektoru a posilovat jeho roli v obãanské spoleãnosti

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

100 let v roby. minerálních hnojiv v Lovosicích. aneb z jejich historie v ãesk ch zemích

100 let v roby. minerálních hnojiv v Lovosicích. aneb z jejich historie v ãesk ch zemích 100 let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích aneb z jejich historie v ãesk ch zemích 100 let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích aneb z jejich historie v ãesk ch zemích Obsah Staletá zku enost s

Více

Jednotlivé kapitoly zpracovali:

Jednotlivé kapitoly zpracovali: Jednotlivé kapitoly zpracovali: JUDr. Vladimír Bala, CSc. ãást druhá, kapitola I., oddíl 1.1; ãást tfietí, kapitola I., oddíly 1.5.2 a 1.5.3 JUDr. PhDr. Veronika Bílková, PhD., E.MA ãást první, kapitola

Více

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor âlánky JURISPRUDENCE /0 0 Soud: Evropsk soudní dvûr Oznaãení judikátu: C-/ P, Komise proti Électricité de France (EDF) Datum rozhodnutí:. ãervna 0 Rozsah právní problematiky: státní podpora, ãlánek SFEU,

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

PROSTORU REGENERACE Plzeňský kraj atraktivní

PROSTORU REGENERACE Plzeňský kraj atraktivní Plzeňský REGENERACE PROSTORU kraj atraktivní Ing. Miloslava Veselá generální fieditelka a pfiedsedkynû pfiedstavenstva ABF, a.s. Moderní firma jakéhokoliv zamûfiení nemûïe pûsobit v jediné oblasti. Hlavním

Více

v letech 1945 1958 Kristina UHLÍKOVÁ

v letech 1945 1958 Kristina UHLÍKOVÁ Ochrana sakrálních památek v v letech 1945 1958 ãesk ch zemích Kristina UHLÍKOVÁ Obr. 1. Prá ily (okres Klatovy), kostel sv. Prokopa, odstfielen v roce 1979. (Foto pfied rokem 1953, fotoarchiv NPÚ) Pfiedkládan

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

GENERÁLNÍ PARTNER PROJEKTU HLAVNÍ PARTNER PROJEKTU

GENERÁLNÍ PARTNER PROJEKTU HLAVNÍ PARTNER PROJEKTU Jednou z dalších forem prezentace připravovaného projektu Český a slovenský exil 20.století je i vznikající počítačový program. Společnost K2001 by chtěla na jedné straně prostřednictvím tohoto multimediálního

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

Lidová architektura a vesnická sídla Padesát let právní ochrany památek

Lidová architektura a vesnická sídla Padesát let právní ochrany památek Lidová architektura a vesnická sídla Padesát let právní ochrany památek Pavel BURE 1 Nedílnou a poãetnou souãást památkového dûdictví na í zemû pfiedstavuje také vesnická historická lidová stavební tvorba,

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

Slevy na dani z příjmů FO

Slevy na dani z příjmů FO DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON SLE str. 1 Od roku 2006 standardní absolutní slevy na dani nahradily všechny běžné odpočty od základu daně. Na tom se nic nezměnilo ani pro rok 2008. Kromě toho se dále používají

Více

KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ. Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s.

KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ. Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s. KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s. 29. dubna 2015 LIECHTENSTEINOVÉ: HISTORIE Hrad Liechtenstein u Vídně (okolo 1130) Mikulov získali

Více