Pavel Jufiík JIHOČESK DOMINIUM R OÎMBERKOVÉ, E GGENBERGOVÉ, S CHWARZENBERGOVÉ A B UQUOYOVÉ. v jiïních âechách NAKLADATELSTVÍ LIBRI PRAHA 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pavel Jufiík JIHOČESK DOMINIUM R OÎMBERKOVÉ, E GGENBERGOVÉ, S CHWARZENBERGOVÉ A B UQUOYOVÉ. v jiïních âechách NAKLADATELSTVÍ LIBRI PRAHA 2008"

Transkript

1 Pavel Jufiík JIHOČESK É DOMINIUM R OÎMBERKOVÉ, E GGENBERGOVÉ, S CHWARZENBERGOVÉ A B UQUOYOVÉ v jiïních âechách NAKLADATELSTVÍ LIBRI PRAHA 2008

2 Autor a nakladatelství dûkují zejména tûmto osobám a institucím, bez nichï by kniha byla ochuzena o mnoho informací a ilustrací (v abecedním pofiádku): Arcibiskupství praïské, Praha Archiv âeské poji Èovny, a. s. Archiv âesk ch drah, a. s. Cisterciácké opatství Vy í Brod âeská numismatická spoleãnost, poboãka Praha Historick ústav AV âr, v. v. i., Praha Ing. Tomá Jirsa, senátor a starosta mûsta Hluboká nad Vltavou Jihoãeské muzeum v âesk ch Budûjovicích Landesmuseum Joanneum, Rakousko Muzeum v Bruntále Nakladatelství Beatris, Dobrá Národní památkov ústav, územní odborné pracovi tû v âesk ch Budûjovicích Národní zemûdûlské muzeum, Ohrada u Hluboké a dal í PraÏská informaãní sluïba, zámek Ctûnice J. E. Karel Schwarzenberg, ministr zahraniãních vûcí âr a senátor Jan Nepomuk Schwarzenberg, Orlík nad Vltavou Schwarzenbersk rodinn archiv, Murau, Rakousko Státní oblastní archiv, TfieboÀ Trans Ars Procházka a spol., âeské Budûjovice PhDr. Jifií Úlovec RNDr. Jan Zahradník, hejtman Jihoãeského kraje Zámek Eggenberg, Rakousko Zámek Orlík nad Vltavou Kniha vychází s mimofiádnû bohatou obrazovou pfiílohou díky laskavé finanãní podpofie tûchto spoleãností: WSPK Waldviertler Sparkasse von 1842 âeské dráhy, a. s. Wienerberger cihláfisk prûmysl, a. s. Vodovody a kanalizace JiÏní âechy, a. s. Jihoãesk kraj Krajsk úfiad, âeské Budûjovice Ing. Pavel Jufiík, 2008 Photo Ing. Pavel Jufiík a Mgr. Simona Jufiíková; Cisterciácké opatství Vy í Brod; âeská numismatická spoleãnost, Praha; Landesmuseum Joanneum (Rakousko); Jihoãeské muzeum v âesk ch Budûjovicích; Vladimír Ho ek; Nakladatelství Beatris, Dobrá; Národní památkov ústav, územní odborné pracovi tû v âesk ch Budûjovicích; Schwarzenbersk rodinn archiv, Murau (Rakousko) a Orlík (âr); Státní oblastní archiv TfieboÀ; Trans Ars Procházka a spol., âeské Budûjovice, 2008 Knihu dále podpofiila tato mûsta a obce: Mûstsk úfiad Borovany Mûstsk úfiad Hluboká nad Vltavou Mûstsk úfiad Lovosice Obecní úfiad Orlík nad Vltavou Mûstsk úfiad Postoloprty Úfiad Mûstské ãásti Praha 5 Mûstsk úfiad Protivín Obecní úfiad Zlatá Koruna Illustrations Vladislav Dûdek, Rostislav Vojkovsk, nakladatelství Beatris, archiv Libri, archiv J. Úlovce, Historick ústav AV âr, v. v. i., Praha (mapa), 2008 Erby Jifií Louda, 2008 Libri, 2008 ISBN

3 VùNOVÁNÍ Tuto knihu vûnuji své manïelce Simonû a dcerám Terezce a Kaãence za jejich trpûlivost a podporu pfii psaní této knihy, i za jejich lásku k jiïním âechám. HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, 20. âervence 2007 PAVEL JU ÍK

4 PODùKOVÁNÍ AUTORA Dûkuji v em, ktefií mi pomohli pfii pfiípravû této knihy, informacemi nebo obrazov m materiálem. Zejména pak dûkuji: J. E. Karlu Schwarzenbergovi za pfiístup k materiálûm rodového archivu na zámku Murau a umoïnûní pofiízení fotografií jeho interiéru; Janu Nepomukovi Schwarzenbergovi za pfiístup k archivu zámku Orlík nad Vltavou a umoïnûní pofiízení fotografií interiéru zámku; Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovi ti v âesk ch Budûjovicích, jmenovitû historiãce umûní Mgr. Máje Havlové, za pfiístup k archivním materiálûm hradû a zámkû v jiïních âechách a za cenné informace, Ivû Troupové ze zámku Hluboká, kastelánûm i dal ím pracovníkûm státních zámkû âesk Krumlov, Hluboká, Nové Hrady, RoÏmberk nad Vltavou a TfieboÀ za spolupráci pfii pofiizování obrazové dokumentace; Jaroslavu Rozsypalovi, kastelánovi zámku Orlík nad Vltavou; Dipl. Ing. Heikemu Kellnerovi ze Schwarzenberského rodinného archivu v Murau; Prof. Herbertu Matisovi z Österreichischen Akademie der Wissenschaften ve Vídni; PhDr. Milanu Novákovi, vedoucímu odboru kultury a cestovního ruchu Mûstského úfiadu v Brand se nad Labem; Mons. ThDr. Michaelu Slavíkovi, dûkanovi metropolitní kapituly u sv. Víta na PraÏském hradû, generálnímu vikáfii praïské arcidiecéze; Státnímu oblastnímu archivu v Tfieboni a jeho pracovi ti v âeském Krumlovû; Mgr. Jifiímu Váchovi z Archivu âeské poji Èovny, a. s., za spolupráci pfii doplnûní informací; MUDr. ZdeÀku PetráÀovi z praïské poboãky âeské numismatické spoleãnosti za poskytnutí ilustrací k mincovnictví lechtick ch rodû; Prof. PhDr. Evû Semotanové, DrSc., z HÚ AV âr za poskytnutí historické mapy; nakladatelství Beatris za poskytnutí reprodukãních práv a tiskov ch pfiedloh pro rekonstrukce pansk ch sídel z jiïních âech; Pavlu Palackému a Luká i Adamcovi za poskytnutí fotografií hradu Hauen tejnu (Nového Hradu) a zvlá tû akademikovi Mezinárodní heraldické akademie, heraldikovi Jifiímu Loudovi za laskavé svolení k pouïití rodov ch erbû RoÏmberkÛ, EggenbergÛ, SchwarzenbergÛ a BuquoyÛ. K textu knihy poskytli pak laskavû své poznámky PhDr. Milan Buben a PhDr. Václav Rame. Za koneãn text nese plnou zodpovûdnost pouze autor.

5 OBSAH Úvodem Historie âeského Krumlova Mûsto a zámek âesk Krumlov Zámek âesk Krumlov Schwarzenberská portrétní galerie Zámecká knihovna Zámecké divadlo Orchestfii tû zámeckého divadla Efektové stroje Zámeck archiv Zámecká vûï KleÈ vrchol nad Krumlovem Historie rodu VítkovcÛ a RoÏmberkÛ Historie rodu VítkovcÛ Vítek I. z Prãice Vítek III. mlad í z Blankenbergu Synové Vítka z Prãice a jejich erby Rod pánû z Krumlova Závi z Falken tejna Bitva na Moravském poli Dal í vûtve rodu VítkovcÛ Obraz Dûlení rûïí Historie rodu RoÏmberkÛ Vok I. z RoÏmberka Jindfiich I. z RoÏmberka Petr I. z RoÏmberka Jo t I. z RoÏmberka Oldfiich I. z RoÏmberka Jindfiich III. z RoÏmberka Vladafi intrikán a padûlatel Oldfiich II. z RoÏmberka Proti husitûm Soupefiení s Jifiím z Podûbrad Rezignace Domnûlé pfiíbuzenství s rodem Orsini Jifií z Podûbrad zvolen králem Neklidné období Biskup vratislavsk Jo t II. z RoÏmberka Jindfiich V. z RoÏmberka Vok II. z RoÏmberka Na pokraji zániku Petr IV. z RoÏmberka Jindfiich VII. z RoÏmberka Jan III. z RoÏmberka, zvan Strakonick Jo t III., otec posledních RoÏmberkÛ Johanité maltéz tí rytífii Petr V. z RoÏmberka, zvan Kulhav Poslední RoÏmberkové Vilém z RoÏmberka ád Zlatého rouna Poslední politická mise DvÛr pana Viléma Petr Vok z RoÏmberka Pokutní registra Petra Voka Don Julius d Austria Vpád Pasovsk ch a roïmbersk poklad Arcivévoda Leopold Zánik rodu Pohfieb Petra Voka Václav Bfiezan Hlavní data Vítkovci a RoÏmberkové vamberkové Vybrané hrady, zámky, paláce a statky RoÏmberkÛ Bechynû Dívãí Kámen Helfenburk Choustník Kratochvíle Netolice Prachatice Pfiíbûnice Vimperk VítkÛv Hrádek Klá ter Vy í Brod ád cisterciákû Kardinál Schwarzenberg a cisterciáci Stavební v voj klá tera Opat Quirin Mickl Hrobka RoÏmberkÛ Závi Ûv kfiíï Mistr vy ebrodského oltáfie RoÏmberské paláce v Praze Jihoãeské rybníkáfiství a rybníkáfii Josef tûpánek Netolick Zlatá stoka O B S A H 7

6 Mikulá Rutard z Male ova Jakub Krãín z Jelãan Rybník Svût Rybník RoÏmberk Josef usta Historie rodu EggenbergÛ Obratn Jan Oldfiich Arcivévoda Ferdinand t rsk císafiem Staromûstská exekuce Mincovní konsorcium a státní bankrot Skandál knûïny z Eggenbergu KníÏe Jan Antonín sbûratel titulû Titulatura aristokracie Pofiadí rodû na císafiském dvofie ve Vídni ímská cesta a zlat eggenbersk koãár Ferdinand III PapeÏ Urban VIII Spor bratrû o dûdictví Barokní velmoï na Krumlovû Spor o dûdictví EggenbergÛ Erb EggenbergÛ Hlavní data Eggenbergové Historie rodu SchwarzenbergÛ Heslo Jana Silného Vítûz nad Turkem Adam ze Schwarzenbergu Usazení SchwarzenbergÛ v âeském království Biskup a voják Leopold Vilém Habsbursk Jan Adolf I. ze Schwarzenbergu kníïetem Za braniborskou zástavu Kfiivoklát a Kru ovice KníÏe Ferdinand Morov král ZávûÈ kníïete Ferdinanda Obléhání Vídnû Turky v roce Bíglové a Schwarzenbergové Erb SchwarzenbergÛ Barokní kníïe Ne Èastn císafisk hon Místo ãinu dnes Hluchov Sirotek s fiádem Zlatého rouna Hospodáfi a budovatel Schwarzenberská banka Schwarzenbersk plavební kanál Kdo byl Josef Rosenauer? Pytlácká poznámka Rozdûlení SchwarzenbergÛ na dvû vûtve Panství Gimborn Fedinand Runk panství Smrt knûïny Paulíny Vzdûlání lechticû O B S A H Romantiãtí manïelé a hospodáfii Hrad a zámek Hluboká a jeho okolí Historie Hluboké Hluboká ráj myslivosti Rybník Bezdrev Marradasovy sloupy TûÏká váleãná léta Romantická pfiestavba zámku Hluboká August Sedláãek o Hluboké ezbáfi Jan Pták Interiéry zámku Hluboká Decius Mus Johann Georg Hamilton Podnikavá lechtiãna Fregata Schwarzenberg Soukromá kníïecí apartmá Zámecká kuchynû Zámecké sluïebnictvo Ze schwarzenberské kníïecí kuchynû Dal í stavby na Hluboké Schwarzenberská garda Zámeck park Architektura hospodáfisk ch budov Schwarzenbergové a zemûdûlství Zru ení roboty Doba zmûn Podpora ãeského penûïnictví Energick ministersk pfiedseda Rakousk konstituãní Richelieu Jane Ellenborough NemanÏelské dûti kníïete Felixe FelixÛv skon Záhada smrti knûïny Windischgrätzové Alfréd Windischgrätz Oblíben kardinál Bedfiich O pfiíjezdu arcibiskupa Schwarzenberga do Prahy Slavnostní koãár praïsk ch arcibiskupû PapeÏ Pius IX Neposlu n kardinál Korunovaãní klenoty Zlatá svatba na Hluboké Svûtová v stava ve Vídni Jediná zlatá svatba Konec jedné epochy Slavnostní osvûtlení zámku Hluboká Marnotratn Edmund âernov Îeleznice v jiïních âechách Rakouská hymna Zákon ã. 61/1918 Sb Pozemková reforma v âeskoslovensku KníÏe Adolf poslední Schwarzenberg na Hluboké Velkovévodská svatba

7 Impala schwarzenberská farma v Keni Bedfiich Machulka KnûÏna Hilda Lucemburská Na obranu republiky Tajná podpora protinacistického tisku Rázná teta Anna Emigrace Nacisté na Hluboké JUDr. Jindfiich Schwarzenberg Jak komunista pomohl feudálovi Poslední generál Tajná fií ská záleïitost Pfiedehra zákona Lex Schwarzenberg Boj o ãtyfii miliardy Projednávání zákona Lex Schwarzenberg Loajální schwarzenber tí zamûstnanci Teta Terezie Schwarzenberská správa Pokraãování rodu Hlavní data v historii rodu SchwarzenbergÛ TfieboÀ Adam II. ze vamberka Bída tfiicetileté války Zámeck park Státní oblastní archiv v Tfieboni Prohlídka zámku TfieboÀ Z historie osobní hygieny Malífi lovû a honû TfieboÀská hrobka SchwarzenbergÛ Záhada malého Waltera Prospera Poslední cesta kníïat Dûjiny mlad í rodové vûtve SchwarzenbergÛ Mar ál v ãele sekundogenitury Vojenská kariéra Poprvé diplomatem Znovu vyslancem NapoleonÛv sàatek s Marií Luisou Opût ve válce Lipsko bitva národû Pováleãná léta Carsk vodopád na Orlíku Napoleonské války Vojáci i poslanci Zmûna v následnictví Poslední lancknecht Nepodafien princ aï do tûch hrdel a statkû KníÏe Karel III. a Národní divadlo Boj o ãeskou státnost Zmafiené rakousko-ãeské vyrovnání Poznámka na závûr Princ Bum Oblíben kníïe Bedfiich Období pfievratû KníÏe Karel V âesko-moravská myslivecká jednota KníÏe v dobách nesvobody Fürstenbergové Nûmecké metody odplaty ád svatého Lazara v âechách Karel VI. velkopfievorem maltézsk m Vlajka a znak Protektorátu âechy a Morava Obrazy ãeského státu povzbuzení pro âechy Heraldik a reprezentant emigrace Charge d affaires kníïe Franti ek Vystûhování Neveklovska Spor se Sovûty o papeïského nuncia KníÏe kancléfi, senátor a ministr Je tû jednou teta Anna Návrat do vlasti Spor s b val m generálním prokurátorem Bedfiich Karel ZeÈ Peter Morgan Vybraná panství, zámky a paláce SchwarzenbergÛ Vybraná panství a sídla rodu SchwarzenbergÛ primogenitura Borovany Cítoliby âerven DvÛr Dlouhá Ves Jinonice Libûjovice Lovosice M ec Nov Hrad u Jimlína Postoloprty StoÏec Svat Tomá TouÏetín Zlatá Koruna Zlatokorunská kola Schwarzenberské paláce v Praze a ve Vídni Lovecké zámky a myslivost Loveck zámek Ohrada Psi z Anglie Slavné lovecké muzeum Milovan Boubín O lesmistru Josefu Johnovi Jeleni na Boubínû Loveck zámeãek na Boubínû Loveck zámeãek ZátoÀ Myslivost v Království ãeském Hony na Hluboké Parforsní hony Lovecká hudba Stará obora u Hluboké O B S A H 9

8 Nûmecká a rakouská panství SchwarzenbergÛ Zámek Schwarzenberg Zámek Murau Tatra kníïete Adolfa Nová schwarzenberská hrobka v Murau Archiv v Murau Zámek Orlík sídlo sekundogenitury Romantická pfiestavba Orlíku Prohlídka zámku Orlík Lovecké tradice na Orlíku Zámeck park u Orlíku Orlická rodinná hrobka Vybraná panství a zámky rodu SchwarzenbergÛ sekundogenitura âimelice Dfievíã Karlov NalÏovice Protivín Sedlec u Kutné Hory Starosedlsk Hrádek Tochovice VarvaÏov Zvíkov Historie rodu BuquoyÛ Zakladatelé rodu Císafisk mar ál ObleÏení Budûjovic Páni Novohradsk ch hor Karel Albert Morganatická vûtev rodu Mar álovi vnuci Buquoyské sklárny Rokokoví kavalífii Reformátor kolství kolní reforma Péãe o chudé Vûdec a vynálezce Jifií Franti ek âerné sklo Romantik Jifií Jan Václav Jan Kfititel Tomá ek MuÏ doby Karel Bonaventura Demise ministra orby Konec BuquoyÛ v âechách Bitevní kfiiïník Scharnhorst V tahy z dobového tisku Erb BuquoyÛ Vybraná panství, zámky a paláce BuquoyÛ Nové Hrady Nové Hrady hrad Rezidence na námûstí v Nov ch Hradech Nové Hrady zámek Tereziino údolí RoÏmberk RoÏmberk: hrad VítkovcÛ Neklidné období Jan Zrinsk Stateãn váleãník Období romantismu Horní a Dolní hrad Kdo byla Perchta z RoÏmberka? Povûst o Bílé paní Socha slona na RoÏmberku Cukn tejn âerven Hrádek u Jirkova Hauen tejn Pfiíseãnice Pfiírodní rezervace a loveck zámeãek Îofín Paláce BuquoyÛ v Praze Nové Hrady klá ter servitû ád sluïebníkû Panny Marie Hrobka BuquoyÛ Hlavní data Buquoyové Seznam pouïité a doporuãené literatury PouÏitá literatura Doporuãená literatura Periodika a dal í prameny Jmenn rejstfiík O B S A H

9 ÚVODEM JiÏní âechy jsou jednou z nejkrásnûj ích oblastí âeské republiky. Nádherná pfiíroda a bohatost zachovan ch hradû, zámkû, klá terû i technick ch památek ale nejsou dílem náhody. V jiïních âechách se spojila síla pfiírody a tvofiivé ruce lidí. Napomohla jim v znamnû i skuteãnost, Ïe pfieváïná ãást tohoto regionu byla po dlouhou dobu v rukou jednoho drïitele aè uï to byl rod VítkovcÛ, RoÏmberkÛ, EggenbergÛ, SchwarzenbergÛ nebo BuquoyÛ. Ti v ichni mûli zájem na jeho dlouhodobé prosperitû i na spokojenosti lidí, ktefií pro nû pracovali a zde Ïili. Pfiíkladem je dokonalá rybniãní soustava vybudovaná zejména za vlády posledních RoÏmberkÛ a jejich na svou dobu moderní metody fiízení hospodáfiství dominia. Dal ím pfiíkladem mûïe b t napfi. první penzijní fond u nás, kter Schwarzenbergové zaloïili pro své zamûstnance jiï roku 1765 a kter pfietrval aï do roku 1950, penûïní ústavy tzv. die Schwarzenberg-Bank a Creditanstalt, které byly zaloïeny ku prospûchu Koruny ãeské, nebo mnohé Ïelezniãní tratû. Nesmíme zapomenout ani na kolské a sociální reformátory z novohradského panství, ktefií sv mi reformami zásadnû ovlivnili systém kolství a péãe o chudé v habsburské monarchii. Symbolem jiïních âech jsou hluboké lesy, umava, fieky Vltava a LuÏnice, a pfiedev ím pak hrady a zámky, které kaïd rok nav tíví statisíce turistû. Není zde ale jen romantick zámek Hluboká, renesanãní zámek a mûsto âesk Krumlov nebo hrdé královské mûsto âeské Budûjovice. Jsou tu i dal í desítky památkov ch objektû, technick ch staveb, hluboké lesy, rybníky a dal í vodní díla, která stojí za pozornost. S fiadou z nich se ãtenáfi této knihy blíïe seznámí. JiÏ ãtvrt století jezdím do jiïních âech, ze kter ch pochází jeden z kofienû mé rodiny. VÏdy mne znovu okouzlují a vïdy se dozvídám nûco nového a zajímavého. ProtoÏe jsem tento kraj chtûl poznat mnohem podrobnûji neï bûïn turista, zaãal jsem studovat historii tohoto kraje a zaãaly se pfiede mnou odkr vat málo známé pfiíbûhy lidí, i na í zemû. Rozhodl jsem se pak ucelen historick pfiíbûh jiïních âech pfiedloïit ãtenáfiûm na pozadí vyprávûní o rodech RoÏmberkÛ, EggenbergÛ, SchwarzenbergÛ a BuquoyÛ. Prostfiednictvím popisu historie hradû a zámkû Hluboká, âesk Krumlov, RoÏmberk, TfieboÀ a Nové Hrady tak znovu oïívá zajímavá a nûkdy i napínavá historie âeského království a lidí, ktefií tuto historii tvofiili nebo v ní Ïili. Vûfiím, Ïe fiada informací bude pro mnoho ãtenáfiû nová nebo pfiekvapivá. M m hlavním cílem bylo podat historii zajímavou formou, pfiehlednû a bez pfiíkras a nepsat odbornou studii. Doufám, Ïe se mi to podafiilo. AÏ pfií tû pûjdete podél star ch portrétû na jihoãesk ch hradech a zámcích, budete znát osudy mnoha zajímav ch lidí. Poznámka Jména a názvy v knize jsou pouïity v souladu s dobou, o které se hovofií. Tj. podle známé národnosti osoby nebo v dané dobû pouïívaného názvu (nejãastûji ãeské verze): napfi. mûsto Krumlov pouïívá jméno âesk Krumlov aï od roku 1920 toto je v textu respektováno. U SchwarzenbergÛ je zavedena ãeská verze kfiestních jmen u osob, které se hlásily k ãesko-nûmecké dvojjazyãnosti, a také tam, kde je ãeská verze jména u nás pouïívána v literatufie nejãastûji. Ú V O D E M 11

10 HISTORIE âeského KRUMLOVA Svorník mezi rody, které vládly pomyslnému jihoãeskému dominiu, tedy Vítkovci, RoÏmberky, Eggenbergy a koneãnû Schwarzenbergy, tvofií âesk Krumlov. Zde si mûïeme nejlépe uvûdomit bûh dûjin. Hrad byl zaloïen Vítkovci na strategickém místû, pfii brodu pfies Vltavu na obchodní cestû do Lince, kolem poloviny 13. století. V jeho podhradí se zaãalo vyvíjet mûsto jiï za pánû z Krumlova a první domky fiemeslníkû a obchodníkû se soustfiedily podél cesty pod hradem, jako jeho hospodáfiské zázemí. V znamn m mezníkem pro dal í rozvoj mûsta byl pfiíchod RoÏmberkÛ (1302). Od poãátku Český Krumlov v první polovině 19. století (litografie A. Hauna). Č E S K Ý K R U M L O V 13

11 Znaky Eggenbergů, českého krále a Schwarzenbergů (zleva doprava) na fasádě radnice v Českém Krumlově připomínají poslední tři majitele města a panství. 14. století zaãal b t Krumlov budován jako rezidenãní sídlo nadregionálního v znamu, v nûmï se zaãaly stavût i zdûné domy, do mûsta byl pfiiveden vodovod a obvod roz ífieného mûsti tû i Latránu chránily nové hradby. V roce 1379 mûlo mûsto jiï 96 domû a Latrán asi 50 domû. Pfied branami obou krumlovsk ch mûstsk ch celkû se jiï ve stfiedovûku rozvíjela pfiedmûstí a v ir ím okolí mûsta vznikla fiada dvorû krumlovsk ch mû ÈanÛ. V hospodáfiském zázemí najdeme mj. est ml nû a valchu. Plynul rozvoj mûsta nebyl naru en ani v dobû husitské, neboè roïmberské drïavy zûstaly oporou katolictví. Krumlov se dokonce stal útoãi tûm vysok ch praïsk ch církevních hodnostáfiû, ale i umûlcû a dal ích osobností z lucemburského dvora, kter v Praze po roce 1419 pfiestal existovat. V znam sídla roïmberského vladafie získal mimofiádné postavení, neboè zûstal jedin m kontinuálnû se rozvíjejícím umûleck m centrem v cel ch âechách a v jistém smyslu i pokraãovatelem lucemburského dvora. V 16. století proïívalo mûsto Krumlov vrchol svého rozkvûtu na pozadí reprezentativního roïmberského dvora a bylo rovnûï horním mûstem (tûïba stfiíbra a zlata). Na poãátku pozdûj í stagnace byl prodej mûsta císafii Rudolfovi II. Konec prosperity pfiineslo jeho obsazení císafisk m vojskem v letech a za tfiicetileté války i bavorsk mi a védsk mi vojsky. Pokraãováním 14 Č E S K Ý K R U M L O V roïmberského dvora se od roku 1622 stal eggenbersk dvûr a od roku 1719, po smrti Marie Ernestiny, rozené ze Schwarzenbergu, dvûr schwarzenbersk. MùSTO A ZÁMEK âesk KRUMLOV V prûbûhu vnitfiní kolonizace ãeského státu a udûlování kní- Ïecích panství druïiníkûm získal rozsáhlé pohraniãní a dal í oblasti jiïních âech rod VítkovcÛ. Ten se v této oblasti usadil okolo roku PÛvodní gotick hrad zaloïili páni z Krumlova, jedna z vûtví mocného rodu VítkovcÛ s erbovním znakem pûtilisté rûïe, nûkdy pfied rokem Samotné jméno mûsta Krumlova je poprvé zmínûno v listu moravského markrabûte a rakouského a t rského vévody Pfiemysla, budoucího ãeského krále Pfiemysla Otakara II. Mezi svûdky listiny z roku 1253 je uvádûn Witigo de Chrumbenowe, tedy Vítek z Krumlova. Mezi králem a Vítkovci v té dobû docházelo k fiadû sporû napfiíklad o zaloïení mûsta Budûjo-

12 Neobvyklý pohled na Český Krumlov ze zámecké terasy vlevo část zámku s tzv. Hrádkem a renesanční věží, vlevo město s gotickým chrámem sv. Víta. vic nebo klá tera Zlatá Koruna nedaleko hranic roïmberského dominia. Mûsto Krumlov vzniklo postupnû ve dvou etapách. Jeho první ãástí bylo podhradí na levém bfiehu Vltavy, tzv. Latrán, druhá ãást mûsta na pravém bfiehu Vltavy byla zaloïena pozdûji na zelené louce jako obchodní osada nazvaná Staré mûsto (poprvé je zmínûna roku 1274). První písemná zmínka o mûstû je v listinû Jindfiicha I. z RoÏmberka z roku KdyÏ roku 1302 vymfiela krumlovská vûtev rodu VítkovcÛ, vymohli si jejich pfiíbuzní RoÏmberkové na králi Václavu II., aby se v tomto pfiípadû vzdal svého práva odúmrti a pfievedl dûdictví na jejich rod. Král tak uãinil, a Krumlov se stal sídlem RoÏmberkÛ aï do roku Noví majitelé v estrannû podporovali rozvoj mûsta a s jejich jménem je spojena doba nejvût ího rozkvûtu hradu i mûsta. Ve druhé polovinû 16. století získal hrad podobu honosného renesanãního sídla. Petr I. z RoÏmberka se stal nejbohat ím muïem království a pfiedním dvofianem. Povolal také do mûsta Îidy, kter m svûfiil správu sv ch financí. Jako zboïnû vychovan muï (ve vy ebrodském klá tefie) zaloïil v Krumlovû chrám sv. Víta a mûstsk pitál s kostelem sv. Jo ta na Latránû. V jeho lépûjích li i synové, ktefií roku 1350 zaloïili areál zahrnující klá ter minoritû a klá ter klarisek se spoleãn m kostelem BoÏího tûla a Bolestné Panny Marie. Koncem 15. století získal Krumlov právo pofiádat t denní a aï ãtyfii v roãní trhy (kaïd trval osm dní). Mû Èané s podporou RoÏmberkÛ dolovali stfiíbro (a od 16. století i zlato), a tak se Krumlov na krátkou dobu dokonce stal horním mûstem (1603). V roce 1555 Vilém z RoÏmberka spojil dosud samostatn Latrán a mûsto v jednu mûstskou obec, ãímï vyfie- Č E S K Ý K R U M L O V 15

13 il fiadu do té doby probíhajících vzájemn ch sporû o jejich privilegia a spojil práva obou ãástí. V roce 1601 musel Petr Vok z RoÏmberka mûsto prodat císafii Rudolfovi II., aby se zbavil nejtíïivûj í ãásti dluhû, a pfiesídlil na TfieboÀ. V drïení habsburského rodu byl Krumlov 20 let. Za tfiicetileté války v roce 1622 vûnoval císafi Ferdinand II. krumlovské panství (spolu s prachatick m a netolick m) Janu Oldfiichu hrabûti z Eggenbergu a souãasnû ho pov il na kníïete. Spojená panství dostala roku 1628 titul vévodství. Rod EggenbergÛ pak ho drïel aï do zaãátku 18. století. Zejména Jan Kristián (Johann Christian) I., kníïe z Eggenbergu a vévoda krumlovsk, ovlivnil vzhled mûsta a zámku velkorysou stavební ãinností ve stylu baroka a podporou hudby a divadla. Kulturní a hospodáfisk rozvoj mûsta pokraãoval i za jejich pfiíbuzn ch SchwarzenbergÛ, kdy se Krumlov stal jednou z pfiedních kníïecích rezidencí ve stfiední Evropû. Poté co Jan Adolf II. ze Schwarzenbergu pfiesídlil zaãátkem 19. století z Krumlova na Hlubokou a dal í rezidence, stavební rozvoj zámku a mûsta se prakticky zastavil. Zámek nebyl pfiíli pohodln, takïe ho kníïecí rodina nav tûvovala zfiídka (nebyl zde elektrick proud, splachovací toalety ani koupelny). Mûsto, leïící ponûkud stranou hlavních cest, se nestalo ani prûmyslov m centrem. Kromû kníïecího a mûstského pivovaru tu pracovaly jen dvû papírny, nûkolik ml nû, továrna na sukno a po polovinû 19. století byly otevfieny doly na vloãkovou tuhu. Podnût k v raznûj ímu oïivení hospodáfiského Ïivota dala aï roku 1891 otevfiená Ïelezniãní traè vedoucí severnû od mûsta. Absence prûmyslového rozvoje ale Krumlovu pomohla zachovat si tváfi renesanãního a barokního mûsta tedy to, co dnes na âeském Krumlovû obdivují miliony tuzemsk ch i zahraniãních náv tûvníkû. Zmûna státního reïimu v fiíjnu 1918 se projevila vyhlá ením samostatné umavské Ïupy Böhmerwaldgau, která se mûla stát souãástí tzv. Nûmeckého Rakouska. Proto v listopadu zasáhla ãeskoslovenská vláda a vyslala do Krumlova vojsko. Dnem 30. dubna 1920 byl v nosem ministerstva vnitra zmûnûn název mûsta z Krumlov a Krumau na âesk Krum- Pohled na zámek Český Krumlov od městské zbrojnice vlevo budova bývalé mincovny, vpravo tzv. Hrádek s věží. 16 Č E S K Ý K R U M L O V

14 Český Krumlov, pohled na tzv. Hrádek s renesančními sgrafity. Český Krumlov, renesanční sgrafita s antickými alegorickými a mytologickými výjevy, která zdobí budovy na třetím nádvoří zámku, vytvořil v letech malíř Gabriel de Blonde. lov a Böhmische Krumau (poprvé byl pouïit jiï v roce 1439!). Po mnichovské dohodû se âesk Krumlov stal souãástí nûmecké Tfietí fií e. Za 2. svûtové války bylo mûsto na tûstí u etfieno váleãn ch operací a po osvobození americkou armádou bylo pfiedáno ãeskoslovensk m úfiadûm. Po roce 1945 pak do lo k odsunu nûmeckého obyvatelstva a mûsto s okolím se dostalo do blízkosti pohraniãního pásma. AÏ do poloviny 80. let 20. století ãeskoslovenské úfiady zanedbávaly památkovou péãi ve mûstû i na zámku, coï se projevilo na jejich vzhledu a technickém stavu. V roce 1963 (a znovu v roce 1987) byla v centru mûsta vyhlá ena mûstská památková rezervace. AÏ koncem existence âeskoslovenské socialistické republiky do lo ke zlep ení péãe o památky, ale radikální zmûna nastala aï po roce Historické jádro mûsta vãetnû pfiedmûstí je tak jednou z nejcennûj ích mûstsk ch památkov ch rezervací v ãesk ch zemích a od roku 1992 je zapsáno v prestiïním seznamu svûtového kulturního a pfiírodního dûdictví UNESCO. Zámek âesk Krumlov PÛvodní hrad VítkovcÛ byl chránûn pfiíkopem vyláman m ve skále a hradbou. Za ní bylo obytné stavení, z nûhoï byl pfiístup po padacím mostû do sousední válcové vûïe, která se Č E S K Ý K R U M L O V 17

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

ČeskýKrumlov. zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23

ČeskýKrumlov. zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23 zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23 Snad nejtypičtějším symbolem Českého Krumlova je okrouhlá malovaná Zámecká věž. Foto Jaroslav Skalický ČeskýKrumlov V působivém prostředí meandrů řeky Vltavy

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K

HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K 31. 12. 2005 Mûsta jako stfiediska fiemesel a obchodu vznikala uï v dávné minulosti. Teprve ve 13. století se v ak zaãal mûstsk Ïivot v raznûji odli ovat od venkovského.

Více

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET UMùLECKÁ LITINA Rámeãek NA FOTOGRAFIE, ZRDCADLO FIRMA S HISTORIÍ 550 LET Poãátky Ïelezáfiství na Komárovsku se datují od roku 1460. Letopoãet 1463 je dosud nejstar ím znám m historicky doloïen m datem

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 26. bfiezna 2007 O B S A H 1. Nafiízení Královéhradeckého

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 3 Rozesláno dne 6. kvûtna 2010 O B S A H 12. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech 34 Graf 17: Îadatelé o azyl v âr v letech 1993-26 Žadatelé o azyl v ČR v letech 1993 26 (Graf 17) Azyl je forma mezinárodní ochrany, která se udûluje osobám, v jejichï pfiípadû bylo prokázáno poru ování

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler Autofii souãasn ch fotografií Lubo Stiburek Martin TÛma PRAŽSKÝ SVĚT VYDAVATELSTVÍ Předmluva Po staletích, kdy byl obraz Prahy zvûãàován tahy lidské

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 269 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 8 Rozesláno dne 28. prosince 2007 O B S A H 3. Nafiízení Moravskoslezského

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU?

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Dan Drápal JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Nakladatelství KMS Mgr. Dan Drápal Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2006 V echny biblické citace jou pfievzaty z âeského

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

OBSAH. Úvod a podûkování... 7. Ediãní poznámka... 8. Historick v voj mûstsk ch bran... 9. Stavební rozbor mûstsk ch bran... 14. Îivot v branách...

OBSAH. Úvod a podûkování... 7. Ediãní poznámka... 8. Historick v voj mûstsk ch bran... 9. Stavební rozbor mûstsk ch bran... 14. Îivot v branách... OBSAH Úvod a podûkování........................................................... 7 Ediãní poznámka............................................................. 8 Historick v voj mûstsk ch bran.................................................

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 437 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 8. prosince 2006 O B S A H 3. Nafiízení Ústeckého kraje

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ Po knížeti Břetislavovi se na knížecím stolci vystřídala řada dalších přemyslovských knížat. Počet obyvatel rostl, proto bylo nutné získávat další půdu pro zemědělství. Mýtily

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Fakulta sociálních vûd UK

Fakulta sociálních vûd UK Fakulta sociálních vûd UK Adresa: Smetanovo nábfi. 955/6, 110 01 Praha 1 Tel: 02/22 112 111 Fax: 02/24 23 56 44 Den otevfien ch dvefií : 27. ledna 2001 obor Bc. Ekonomie, Opletalova 26, Praha 1 Termín

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

Renesance a Jindřichův Hradec

Renesance a Jindřichův Hradec Renesance a Jindřichův Hradec ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

U N E S C O V Í Š a Z N Á Š

U N E S C O V Í Š a Z N Á Š Projekt "UNESCO pro mladou generaci" Znalostní kviz o UNESCO U N E S C O V Í Š a Z N Á Š JMÉNO A PŘÍJMENÍ TŘÍDA ZÁKLADNÍ ŠKOLY DATUM ZNALOSTNÍHO KVIZU 1. Kolik členů má UNESCO v současnosti? a) 203 b)

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

ÎIROVNICE Oldfiich z Ústí

ÎIROVNICE Oldfiich z Ústí hraběnkou z Harrachu (1905 2000) a sídlil na zámku ve Velkém Meziříčí. Za 2. světové války podporoval partyzány a odboj, což nezpochybňoval ani komunistický režim (podobně jako u orlických Schwarzenbergů).

Více

CLARINA - ROD (popisky k následujícím stránkám)

CLARINA - ROD (popisky k následujícím stránkám) CLARINA - ROD (popisky k následujícím stránkám) 01 Obrázek rodokmenu rožmberského rodu, jehož autorem je bibliografií mnohokrát jmenovaný archivář Václav Březan. Genealogické dílo pochází z doby okolo

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2009 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 10. dubna 2009 O B S A H 1. Nafiízení Ústeckého kraje o

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

Erbovní sešity 1968 1971

Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešit č. 1, srpen 1968 Praha Žižkov, U Památníku 2. Redakční rada: Dr. František Beneš, Adolf F. J. Karlovský, Dr. Zdeněk Mareš, Josef Milde, Dr. Alois Přibyl, CSc., Dr.

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Dokonãení soustavného v zkumu urbanistického v voje mûstsk ch lokalit v âeské republice

Dokonãení soustavného v zkumu urbanistického v voje mûstsk ch lokalit v âeské republice Dokonãení soustavného v zkumu urbanistického v voje mûstsk ch lokalit v âeské republice Karel KUâA A NOTACE: Pfiíspûvek se vûnuje v souãasnosti dokonãovanému projektu edice Mûsta a mûsteãka v âechách,

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON)

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON) Obsah OBSAH Úvod.............................................................. 11 UÏité zkratky....................................................... 12 ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ

Více

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 HISTORIE LIBERCE Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s historií Liberce Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku

Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku Obrazy z dûjin tûïby a zpracování J I Í M AJER Nakladatelství Libri Praha 2004 PhDr. Jifií Majer, CSc., 2004 Illustrations Jan âáka, Hornické muzeum Pfiíbram

Více

32 Prahou Wolfganga Amadea Mozarta. Hrabû Nostic

32 Prahou Wolfganga Amadea Mozarta. Hrabû Nostic Dne ní barokní fasáda kostela je v sledkem pfiestavby z poloviny 18. století. Uvnitfi je hlavní oltáfi namalovan na zdi od Josefa Hagera (1773) s obrazem sv. imona a Judy od Václava Vavfiince Reinera (1731).

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 225 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2008 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 3. fiíjna 2008 O B S A H 1. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

Antonín Ederer Jan Uxa PRAÎSKÉ KA NY AFONTÁNY

Antonín Ederer Jan Uxa PRAÎSKÉ KA NY AFONTÁNY Antonín Ederer Jan Uxa PRAÎSKÉ KA NY AFONTÁNY Nakladatelství Libri Praha 2004 Nakladatelství LIBRI dûkuje za podporu projektu Úfiadu mûstské ãásti Praha 1 a Úfiadu mûstské ãásti Praha 4 a za zadání reklamy

Více

Jižní Čechy harmonické

Jižní Čechy harmonické w w w. j i z n i c e c h y. c z Jižní Čechy harmonické hrady a zámky jako v pohádce Tento projekt Tvorba tiskových materiálů vč. elektronických verzí pro propagaci Jihočeského kraje v ČR i zahraničí 1.

Více

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů min. 5 max. 100 otázek, uzavřený (výběr z několika odpovědí)

Více

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V voj zamûfiení v kopisné mapy 1:2 000 Práce na vyhotovení archeologické

Více

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL Toto je va e postava, ãlovûk, s nímï budete bûhem esti následujících misí hrát. Pojìme se na nûj podívat trochu blíïe. Datum narození: 5. 5. 1916 Místo narození: Rice Lake,

Více

ŽIJEME V PAMÁTKÁCH s úctou, pokorou, v současnosti

ŽIJEME V PAMÁTKÁCH s úctou, pokorou, v současnosti ŽIJEME V PAMÁTKÁCH s úctou, pokorou, v současnosti Základní informace o projektu Život v památkách 2012 Jižní Čechy přináší svým obyvatelům a návštěvníkům harmonii čisté přírody, zachovalých kulturních

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ENCYKLOPEDIE MùSTSK CH BRAN V âechách, NA MORAVù A VE SLEZSKU Zdenûk Fi era Nakladatelství Libri Praha 2007 Odborn recenzent: Ing. Jifií Slavík

Více

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B.

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Cyklovýlet č. 6 České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Trasa : Č.B. pravý břeh Vltavy Hrdějovice Borek Dvořiště Lomnice Rožmberk Stará Hlína Třeboň rybník Svět Zvíkov Kaliště Dobrá Voda

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR 06. 02. 2012, Brno Připravil: PhDr. Jitka Brešová, CSc. Tento projekt byl podpořen finančními prostředky z EU Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR Tato prezentace vznikla jako výstup

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, p. o.

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, p. o. Podpora a vylepšení podmínek výuky Základní škola, Liberec, Křížanská 80, p. o. Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-1-41 Vypracoval: Daniela Šťastná Výukový cíl: Žák kreslí architektonické prvky Žák přiřazuje

Více

JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK

JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7. tříd, školní

Více

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota Věra VOŇKOVÁ 2013 Titulní strana: Zámek Červená Lhota Zadní strana: Detail z tzv. zpívající fontány, která se nachází před letohrádkem Belveder Strana 2 z 20 Obsah OBSAH 3 SOCHAŘSTVÍ 5 Obrázek 1: Socha

Více

rozloha: km počet obyvatel: počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje

rozloha: km počet obyvatel: počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje Středočeský kraj 2 rozloha: 11 014 km počet obyvatel: 1 287 277 počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje okresy: Benešov,Beroun,Kladno,Kolín,Kutná Hora,Mělník,Mladá

Více

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky:

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky: Skládačka Návod na přípravu skládačky: Každá skládačka se v tomto souboru skládá ze tří částí: 1) karta se zadáním; 2) karta s odpověďmi; 3) fotografie. Všechny tři části vytiskneme. Každou skládačku můžeme

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 2 7 5 2 7 Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků Jiří Glet květen

Více

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná

ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná KAPITOLA 1, ve které se seznámíme s Medvídkem Pú a vãelami; a vypravování zaãíná Tady jde ze schodû za Kry tûfkem Robinem Michal Medvûd hlavou napfied, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale nûkdy mu pfiipadá,

Více

Ke stavebnímu v voji jiïního prûãelí Horního hradu v âeském Krumlovû

Ke stavebnímu v voji jiïního prûãelí Horního hradu v âeském Krumlovû Ke stavebnímu v voji jiïního prûãelí Horního hradu v âeském Krumlovû Daniel NEJD 1 SoubûÏnû s obnovou jiïního prûãelí Horního hradu zámku v âeském Krumlovû byl bûhem dvou let, kdy probíhaly konzervaãní

Více

V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU

V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Hlavní závûry Nové ãlenské státy (NâS) jsou optimistiãtûj í ohlednû EU, zatímco staré ãlenské státy jsou angaïovanûj

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

HROBY, HROBKY A POH EBI Tù âesk CH KNÍÎAT A KRÁLÒ. Milena Bravermanová Michal Lutovsk

HROBY, HROBKY A POH EBI Tù âesk CH KNÍÎAT A KRÁLÒ. Milena Bravermanová Michal Lutovsk HROBY, HROBKY A POH EBI Tù âesk CH KNÍÎAT A KRÁLÒ Milena Bravermanová Michal Lutovsk Nakladatelství Libri Praha 2001 PhDr. Milena Bravermanová, PhDr. Michal Lutovsk, 2001 Illustrations archiv autorû, Archiv

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

I. přidělení finančních prostředků z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY. Č. Budějovice

I. přidělení finančních prostředků z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY. Č. Budějovice I. přidělení finančních prostředků z grantu NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY okres České 1. Sdružení obyvatelů domu na domu čp. 1844/26 Husově třídě čp. 1844/26 Husova třída České Č. 2. Panu Ing. Miroslavu Holečkovi

Více

JIHOČESKÝ KRAJ ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE. rozloha: 10 056 km². počet obyvatel: 631 387. průměrná hustota: 63 obyv. / km². nejvyšší bod: Plechý (1378 m)

JIHOČESKÝ KRAJ ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE. rozloha: 10 056 km². počet obyvatel: 631 387. průměrná hustota: 63 obyv. / km². nejvyšší bod: Plechý (1378 m) JIHOČESKÝ KRAJ ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE rozloha: 10 056 km² počet obyvatel: 631 387 průměrná hustota: 63 obyv. / km² nejvyšší bod: Plechý (1378 m) krajské město: České Budějovice poloha: leží v jižních Čechách

Více

Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje

Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje Kroměříž, 15. 6. 2011 MUDr. Jarmila Číhalová Město Kroměříž Základní údaje o městě má 29 tisíc obyvatel historie spjata s olomouckým biskupstvím a arcibiskupstvím

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

CENTRUM KOMUNITNÍCH SLUŽEB MĚSTA ŘÍČANY, O.P.S. KLUB SENIOR

CENTRUM KOMUNITNÍCH SLUŽEB MĚSTA ŘÍČANY, O.P.S. KLUB SENIOR CENTRUM KOMUNITNÍCH SLUŽEB MĚSTA ŘÍČANY, O.P.S. KLUB SENIOR 20. dubna 2010 Místa a termíny odjezdu autobusu: 07:20h aut. zastávka K žel. stanici (směr Kostelec), 07:22h aut. zastávka Rychta (směr Kostelec),

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové

Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové VY_32_INOVACE_DUM.D.20 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: listopad 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Třída: Obrázky: Anotace: Přemyslovci,

Více

CZ.1.07/1.4.00/

CZ.1.07/1.4.00/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 Autor: Ivana Stupková Název materiálu: VY_12_INOVACE_CJ.5.Stu.14_premyslovsti_kralove Datum: 12. 3. 2013 Ročník: pátý Vzdělávací oblast:

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 DIGITÁLNÍ

Více

II. Demografické a hospodářské poměry 207 II/1 Populační vývoj 207 II/2 Poddanský venkov, pozemkové vrchnosti a stát 213 Postaveni poddaných po roce

II. Demografické a hospodářské poměry 207 II/1 Populační vývoj 207 II/2 Poddanský venkov, pozemkové vrchnosti a stát 213 Postaveni poddaných po roce OBSAH Hlava první BAROKNÍ VELMOC ŘÍMSKÝCH CÍSAŘŮ A ČESKÝCH KRÁLŮ I. Odvrácení osmanské ofenzivy (1683 1699) 11 I/1 Vítězství křesťanských vojsk před hradbami Vídně a jejich tažení do Uher 11 Vysvobození

Více