Sociální práce s mladistvými delikventy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální práce s mladistvými delikventy"

Transkript

1 Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. Sociální práce s mladistvými delikventy Sociální práce Vedoucí práce: PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D. Vypracovala: Lenka Dardová Čelákovice, 2014

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsme si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě.. V Čelákovicích, 2. května 2014 Dardová Lenka 2

3 Poděkování: Ráda bych touto cestou poděkovala PhDr. Janu Sochůrkovi, Ph.D. za odborné vedení absolventské práce, cenné rady, důležité připomínky a za trpělivost, ochotu a čas, který mi věnoval v průběhu zpracování této absolventské práce. Dále bych chtěla poděkovat za odbornou pomoc a poskytnutý materiál pracovníkům z Městského úřadu Mělník a Poděbrady, kde jsem vykonávala svou odbornou praxi. V neposlední řadě bych ráda poděkovala své rodině a blízkým za jejich podporu a pomoc během studia. 3

4 Obsah Úvod Cíl absolventské práce Hlavní cíl Teoretická část Vysvětlení základních pojmů Klienti sociálních pracovníků Poruchy chování Agresivita Lhaní a podvody Krádeže Záškoláctví Šikana Útěky Drogy a alkohol Příčiny delikventního chování Dědičnost Výchova Vlivy prostředí a vrstevníků Náplň práce kurátorů pro děti a mládež Zahájení případu Navázání kontaktu s klientem Práce s klientem a rodinou Odborné poradenství Výchovná opatření Vedení spisové dokumentace Ukončení případu Další činnosti Instituce poskytující pomoc Kurátor pro děti a mládež Probační a mediační služba Prevence sociálně deviantního a sociálně patologického chování

5 3 Praktická část Kazuistiky Kazuistika č Kazuistika č Kazuistika č Rozhovory Rozhovor č Rozhovor č Rozhovor č Zhodnocení rozhovorů Diskuse Závěr Summary Bibliografie Seznam příloh

6 Úvod Absolventská práce na téma Sociální práce s mladistvými delikventy se zaměřuje na práci sociálních pracovníků s dětmi a mladistvými, kteří spáchali přestupek nebo protiprávní čin. Toto téma jsem si vybrala proto, že s uvedenou problematikou jsem se často stýkala na svých praxích. Získala jsem mnoho informací, které mě velmi zaujaly. Také jsem vždy chtěla pracovat s dětmi, a proto se toto téma stalo předmětem mého zájmu. Nejdůležitějším bodem absolventské práce je popis každodenní práce sociálních pracovníků, kteří pracují s těmito dětmi a mladistvými. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy týkající se sociální práce. Dále práce stručně popisuje druhy a příčiny poruch chování u dětí a mladistvých. Práce rovněž představuje instituce, které poskytují pomoc a podporu pro děti a mladistvé páchající přestupky nebo trestnou činnost. Je zde popsána náplň práce sociálních pracovníků jednotlivých zařízení. Dále jsou zde popsány možnosti prevence páchání kriminality. Praktická část obsahuje různé kazuistiky konkrétních klientů. Další část praktické části zahrnuje expertní výzkum s výchovnými poradci na různých základních školách formou rozhovorů. Informace pro absolventskou práci byly čerpány z odborných knih zabývajících se danou problematikou. Dalšími zdroji byly časopisy a internetové zdroje, které se zaměřují na kriminalitu dětí a mladistvých. Potřebné informace byly také získány prostřednictvím rozhovoru s osobou s odbornými znalostmi v dané problematice. 6

7 1 Cíl absolventské práce 1.1 Hlavní cíl popsat specifika sociální práce s mladistvými delikventy 7

8 2 Teoretická část 2.1 Vysvětlení základních pojmů Adolescence - Dospívání. Období přípravy na dospělost, které v pojetí u nás převládajícím navazuje na pubescenci. [4, s. 21] Delikvence - V převládajícím pojetí se za delikvenci považují všechny typy jednání, jež porušují společenské normy, chráněné zákony, tedy všechny trestné činy a přestupky včetně protispolečenských činů, které spáchali nezletilí, kteří ještě nejsou trestně odpovědní. [4, s. 46] Kriminalita - Veškerá trestná činnost, tj. i ta, kterou spáchaly osoby, které nemají trestní odpovědnost (u nás děti mladší 15 let). [4, s. 97] Kurátor pro mládež - V ČR odborný pracovník státní sociální pomoci, který se zabývá dětmi a mladistvými obtížně vychovatelnými, mladistvými pachateli trestné činnosti i jejich rodinami, jimž poskytuje poradenskou a socioterapeutickou pomoc. [4, s. 99] Mladistvý - Podle platného trestního práva ČR osoba od 15 do 18 let, která je trestně odpovědná, ale při ukládání trestů se bere ohled na její věk. [4, s. 112] Predelikventní chování - Chování, z kterého se s vyšší pravděpodobností než z jiných druhů chování u dětí vyvine chování kriminální. [4, s. 164] Probační a mediační služba - V ČR v roce 2000 zákonem ustanovený státní orgán podléhající MS ČR, spolupracující s ostatními orgány činnými v trestním řízení a s jinými subjekty (např. s orgány sociálně-právní ochrany dětí, školami, církvemi, sdruženími. [4, s. 165] 8

9 Sociální práce - Společenskovědní disciplína i oblast praktické činnosti, jejichž cílem je odhalování, vysvětlování, zmírňování a řešení sociálních problémů (chudoby, zanedbávání výchovy dětí, diskriminace určitých skupin, delikvence mládeže, nezaměstnanost aj.). [4, s. 213] Trestný čin - Je upraven v zákoně č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. 13 Trestný čin (1) Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. (2) K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanovíli trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti. [16] 2.2 Klienti sociálních pracovníků Sociální pracovník se řídí zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Dle 2 odst. 1 se dítětem pro účely toho zákona rozumí nezletilá osoba. Dle 6 odst. 1, písm. c, d) zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů se kurátor pro děti a mládež zaměřuje zejména na nezletilé klienty s poruchami chování nebo trestnou činností. Svou ochranu směřuje především na děti: písm. c) které vedou zahálčivý a nemravný život spočívající v tom, že: zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin, nebo jde-li o děti mladší 15 let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití; písm. d) děti, které se opakovaně dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte. [19] Cílová skupina, na kterou se zaměřují kurátoři pro děti a mládež, je dále vymezena v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v 92, kdy je poskytováno odborné poradenství: 9

10 písm. b) osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností; přitom spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou České republiky, Probační a mediační službou České republiky, správními úřady a územními samosprávnými celky. [17] Klienti kurátora pro děti a mládež jsou uvedeni v zákoně č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže v 2 odst. 1. není-li zákonem stanoveno jinak, pak se rozumí: a) mládeží děti a mladiství, b) dítětem mladším patnácti let ten, kdo v době spáchání činu jinak trestného nedovršil patnáctý rok věku, c) mladistvým ten, kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok a nepřekročil osmnáctý rok svého věku. [18] Ochranu dítěte upravují mnohé zákony a další právní předpisy, ze kterých vybíráme: zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů 10

11 2.3 Poruchy chování Poruchy chování u dětí jsou obvykle vymezovány z pohledu psychologie a speciální pedagogiky. Z obecného hlediska se jedná o sérii projevů, kterými jsou překračovány a porušovány sociální normy. Pokud si děti a mladiství nejsou z různých důvodů schopni tyto normy osvojit a nerespektují je, stávají se jedinci s poruchou chování. Typickým znakem poruchy je vzdorovité a nepřátelské chování vůči autoritám, které zpravidla trvá déle než 6 měsíců, a je doprovázeno kombinací dalších příznaků: opakované hádky s dospělými osobami, nerespektování a odmítání pravidel, výbuchy špatné nálady, napadání lidí, nekázeň, podrážděnost, zlostnost, mstivost atd. Příčiny mnoha poruch nemají jednotný důvod. Pojarová do nejčastějších příčin vedoucích k páchání trestné činnosti zahrnuje: špatnou výchovu v rodině, vlivy okolí a party a nedostatečné působení školy. [1; 3; 2] Pokud stanovujeme a rozebíráme poruchy chování, je důležité si všimnout všech vlivů, které se podílely na vývoji dítěte, jako je prenatální, perinatální nebo postnatální období nebo pozdější vývoj dítěte. K nejčastějším poruchám chování u dětí a mladistvých můžeme zařadit následující: agresivita, lhaní a podvody, krádeže, záškoláctví, šikana, útěky, drogy a alkohol Agresivita Je důležité rozlišovat dva pojmy, kterými jsou agrese a agresivita, protože každý znamená něco jiného. Agrese z lat. Aggressio výpad, útok jednání, jímž se projevuje násilí vůči některému objektu, nebo nepřátelství a útočnost s výrazným záměrem ublížit. [3, s. 9] Agresivita z lat. Aggressivus útočnost, postoj nebo vnitřní pohotovost k agresi. V širším slova smyslu se takto označuje schopnost organismu mobilizovat síly k zápasu o dosažení nějakého cíle a schopnost vzdorovat těžkostem. [3, s. 9] Agrese je obvykle vysvětlována jako násilné chování, jehož cílem je záměrně ublížit druhé osobě. Jedná se o prostředek, pomocí kterého dosahujeme svých cílů 11

12 nebo potřeb. Může být také vnímána jako záměrné chování v rozporu se sociálními pravidly určité společnosti nebo jako záliba v ubližování druhým lidem. Útočník si je jistý, že svým chováním poškodí druhou osobu. Za agresi není považováno náhodné ublížení, protože není plánované. Agresivita je z psychologického hlediska rys osobnosti, který se projevuje pohotovostí jedince reagovat agresivně i na běžné podněty, které u většiny lidí takovou reakci nevyvolávají. Každý člověk je vybaven určitou mírou agresivity pro přežití ve společnosti. Násilné chování může být zaměřené na lidi, zvířata nebo věci. Zvláštním druhem násilného chování je šikana. [1; 3; 15] Agrese může být vyvolána touhou dítěte po dosažení předmětu, kterého nemůže dosáhnout. Často agresivním projevem dosáhne svého cíle a je tak ujištěno, že tento způsob jednání funguje. Takové chování dítěte je převážně projevem nevhodného přístupu rodičů při jeho výchově. Ústupky dítěti ze strany rodičů, vychovatelů nebo učitelů mu dávají signál v úspěšnosti agresivního chování a proto v něm pokračuje. V takových případech je ve výchově nezbytná důslednost a neústupnost. [2; 3] Agresivita může být také zapříčiněna organickým poškozením mozku nebo projevem různých typů psychických poruch nebo onemocnění, např. epilepsie, některých druhů schizofrenie apod. Jedinci s agresivitou zapříčiněnou poškozením mozku bývají impulzivní, náladoví a velice rychle nabuditelní k agresi. Tito jedinci mají obtíže s kontrolou agrese a častěji se v dospívajícím věku dopouštějí násilných trestných činů. Agresivita v důsledku psychických onemocnění se u dětí vyskytuje relativně málo. Mnohem častěji je agrese vyvolaná u neurotiků, kde dochází k vyvrcholení úzkosti, kdy se jedinec nachází v náročné situaci. Agrese je mnohdy zaměřena i na zcela nevinného člověka. [2; 3] Agrese je násilné chování, jehož cílem je ublížit druhé osobě. Podle Martínka lze agresi dle směru rozdělit do tří kategorií: Agrese vybitá na neživém předmětu, Agrese vybitá na zvířeti, Autoagrese. [3, s ] Objektem agrese směřující na neživý předmět se stává věc, na které si jedinec vybíjí svůj vztek. Jedinec zaměří svou agresi na daný předmět, a díky tomu se uvolní 12

13 z napjaté situace. Tímto druhem agrese lze zastrašovat ostatní, protože jedinec předvádí svou fyzickou sílu. Pokud je jedinec v agresivní náladě a jde si pohrát se zvířetem, může svou agresi vybít právě na něm. Dítě má pocit, že si se zvířetem hraje nebo mazlí, ale ve skutečnosti ho mačká, drtí a vybíjí si na něm svou agresi. Autoagrese neboli vybití agrese na sobě samotném zahrnuje sebepoškozování, sebezneužívání, sebemrzačení a může vyústit až v sebevraždu. Další dělení agresí dle Martínka, které je nejsrozumitelnější a nejvhodnější pro školní prostředí: přímá a nepřímá agrese; verbální a fyzická agrese; aktivita a pasivita; agrese emocionální, frustrační a instrumentální; Moyerova klasifikace agresí. [3, s ] Fyzická aktivní přímá agrese jde o fyzické ublížení či ponižování oběti. Fyzická aktivní nepřímá agrese jedná se o najmutí dalšího člověka za účelem ublížení oběti. Fyzická pasivní přímá agrese zahrnuje např. ničení školních pomůcek. Fyzická pasivní nepřímá agrese odmítání splnit některé požadavky jako je např. uvolnění lavice. Verbální aktivní přímá agrese zahrnuje např. slovní ponižování, urážky, nadávky. Verbální aktivní nepřímá agrese jde o rozšiřování pomluv, např. pomluvy o chování spolužáka, jeho chování, vizáži apod. Verbální pasivní přímá agrese jedná se o ignoraci druhého jedince, např. neodpovídání na pozdravy, otázky apod. Verbální pasivní nepřímá agrese jde o nezastání se druhého, který je nespravedlivě trestán. [3] Zdrojem emocionální agrese může být hromadění negativních prožitků. Jedná se např. o dlouhotrvající hádky s blízkými osobami, spolužáky i učiteli. Tato agrese nebývá promyšlená, propuká náhle a neplánovaně. Jedinec nemá možnost a čas 13

14 promyslet důsledky svého jednání. Jde o náhlou a prudkou aktivitu, pomocí které reagujeme na nepříjemné prožitky. Pro emocionálního agresora je typická vznětlivost, prchlivost, netrpělivost, špatná nálada a připravenost k útoku. Tato agrese nevzniká jako způsob, kdy jedinec chce dosáhnout svého cíle, ale proto, že se nechá lehce vyprovokovat. [3; 15] Frustrační agrese je obvykle spojována s nějakou překážkou, která zabraňuje jedinci dostáhnout stanoveného cíle. Vyvolává především hněv a další negativní emoce, kterými se jedinec snaží překonat překážky a dosáhnout tak svého cíle. Frustrační agrese může být také spojena s úzkostí a strachem. V takovém případě se spíše jedná o obranou reakci. Tento druh agrese nastává v případech, kdy je dítěti dávána najevo nespokojenost např. s jeho výsledky ve škole, s prací doma a je spíše kritizováno než oceňováno. Může se ovšem také objevit u dětí, které jsou vychovávány spíše rozmazlujícím stylem. Rodiče dětem odstraňují veškeré překážky a vše jim povolují. Jedinec má pak pocit, že mu vše patří. Díky této výchově se dítěti v pozdějším věku zdají běžné životní situace jako nadměrně frustrující a má potíže je zvládat. [3; 15] Instrumentální agresi lze rozdělit na žádoucí a nutnou agresi. Instrumentální agrese žádoucí zahrnuje osoby, které agresi plánují. Agresivní chování je zcela promyšlené a využívané s jasným cílem např. loupež. Je využívána, pokud chce agresor vědomě uspokojit své potřeby nebo cíle. Záměrem této agrese je ublížit. Osoby využívající tento druh agrese bývají sebejistí, využívají chladné jednání vůči ostatním a mají potřebu ovládat druhé. Příkladem této agrese ve školním prostředí je šikana, i když o všech případech šikany to neplatí, motivace může být i jiná. Agrese instrumentální nutná se ve školním prostředí objevuje velice často. Jde o agresi užívanou především jako ochranu před agresí žádoucí. Je užívána v běžném životě, v případech, kdy se cítíme ohroženi nebo jsme někým vyprovokováni. Lze ji chápat jako obranný mechanismus, kterým se jedinec snaží odstranit ohrožující zdroje. [3; 15] Do Moyerovy klasifikace agresí je zahrnuta: predátorská agrese, agrese mezi samci (případně samicemi), agrese vyvolaná strachem, dráždivá agrese, rodičovská agrese (případně mateřská či otcovská agrese), sexuální agrese, agrese jako obrana teritoria. [3, s ] 14

15 2.3.2 Lhaní a podvody Lhaní může být stylem úniku z nepříjemné situace, kterou jedinec není schopen vyřešit jiným způsobem. Významným faktorem pro hodnocení lží je frekvence lhaní, osoby, kterým dítě lže, situace a účel. Jedinci středního a staršího školního věku chápou lhaní jako obranu v ohrožujících situacích. Toto chování není považováno za závažné přestupky. Za závažnější odchylku ve vývoji dítěte lze považovat lhaní, které poškozuje nebo znevýhodňuje ostatní a jedinec dosáhne svého. Jedná se především o prosazování vlastních cílů bezohledností a necitlivostí. Jedním ze symptomů disociální poruchy osobnosti je patologická lhavost. Může se jednat o trvalejší rys, kdy je pro jedince typické řešit problémy lhaním a podváděním. [3; 15] Ne každá nepravda, kterou dítě uvádí, se může nazývat lží. V tomto smyslu je možno rozlišit tři základní kategorie: smyšlenku, bájnou lež, pravou lež [3, s. 93] Smyšlenka je druh lži, která se nejčastěji vyskytuje u dětí v předškolním věku. Dítě si není vědomo, že jeho výrok není pravdivý. Obvykle své představy a sny zamění za události, které se skutečně staly. Tento typ lži se nepovažuje za patologický jev. [3] Pokud na sebe chce dítě upozornit, vypráví dlouhé fiktivní příběhy, v nichž zaujímá významnou a zajímavou roli. Na symbolické úrovni jsou uspokojovány potřeby, které aktuálně nelze uspokojit jiným způsobem. To je projevem bájné lži, která se vyskytuje u dětí do věku deseti až jedenácti let. Psychickou poruchou se stává tehdy, pokračuje-li v období puberty či dospívání. Jedinec potom již sám není schopen rozpoznat, co je pravdou a co lží. Pokud tento problém přetrvává, jedinec by měl být svěřen do péče odborníka. [3; 15] Pravá lež má vždy cíl a je vědomá. Jejím charakteristickým znakem je úmysl a vědomí o nepravdivosti. Používají ji jedinci, kteří jsou díky věku již schopni rozeznat rozdíl mezi tím, co je pravda a co lež. Jsou si vědomi toho, co je pravda a také, že lhát se nemá. Tuto lež využívají především k manipulaci s okolím, když chtějí něco získat nebo se snaží vyhnout potížím či povinnostem, které jsou pro ně nepříjemné. Pravá lež většinou není znakem duševní poruchy, ale může se stát návykem, je-li jedinci potvrzována její funkčnost. [3; 15] 15

16 2.3.3 Krádeže Krádež lze charakterizovat jako porušení norem, omezování práv druhých nebo společnosti. O krádeži lze hovořit, pokud dítě či mladistvý vědomě odcizí předmět, který mu nepřísluší a je si plně vědom svého nesprávného jednání. Záleží tedy na rozumové vyspělosti, kdy je jedinec schopen pochopit pojem vlastnictví a jednat v zájmu této normy. Způsob provedení krádeže je důležitým signálem pro posouzení významu narušení osobnosti dítěte. Neplánované a příležitostné krádeže mají menší význam především u mladších dětí. Závažnějším projevem poruchy chování jsou plánované a připravované krádeže, které se objevují u jedinců staršího školního věku. Za mnoho z těchto krádeží nemůže psychiatrické onemocnění, ale z velké části prostředí, ve kterém dítě žije, nebo vliv party se kterou se stýká. Krádež může nastat i v případě, kdy dítě touží po nějaké věci, a ví, že jí mu rodiče nepořídí. Pokud již dítě odcizí nějakou věc, je třeba celou událost vyšetřit a zjistit, proč k tomu došlo. [3; 15] Cíle a motivace krádeží jsou různé a ukazují, s jakými problémy se jedinec potýká: dítě krade pro sebe, dítě krade pro druhé, dítě krade, aby demonstrovalo své kompetence, dítě či mladistvý krade s partou nebo pro partu. [15, s ] Dítě, které krade pro sebe, má za cíl získat něco, čeho nemůže dosáhnout jiným přijatelným způsobem. V selhávajících rodinách toto chování může být způsobeno snahou uspokojit základní potřeby. Příčinou krádeží, kdy dítě krade pro druhé, bývá potřeba být přijat do party nebo získat větší význam mezi vrstevníky. Tyto krádeže se zpravidla uskutečňují mimo prostředí skupiny např. doma, v obchodě. Jedinec může být ke krádeži donucen a krade proto, že mu hrozí trest, kterého se bojí. Dítě, které krade, aby demonstrovalo své kompetence, nekrade kvůli materiálnímu zisku. Jeho cílem je získat prestiž v určité skupině a vyrovnat se s ostatním členům. Svým jednáním se snaží dokázat, že zvládne to, co zvládnou ostatní. Krádeží, kterých se jedinec dopouští společně s partou nebo pro ni, jsou dány jejich normami. Pokud je účast na krádeži členem odmítnuta, je porušena skupinová norma a následuje potrestání. Jedinec se dopouští krádeže, aby si udržel svou pozici v partě. V tomto případě se nejedná o občasné porušení běžných norem ale o úplné odmítnutí a nahrazení vlastními, společensky nepřijatelnými normami. 16

17 2.3.4 Záškoláctví Jeden z nejzávažnějších problémů v současnosti je záškoláctví. Jedná se o obranné jednání, kterým se jedinec snaží vyhnout nepříjemným událostem ve školním prostředí. Také lze popsat jako situaci, kdy dítě či mladistvý úmyslně a z vlastní vůle zameškává školní docházku. S tímto jevem se potýkají základní školy, střední školy i odborná učiliště. V mnoha případech se záškoláctví odehrává, aniž by o tom rodiče dítěte věděli. [3; 15] Záškoláctví může být impulsivního charakteru, kdy dítě předem neplánuje absenci ve škole. Rozhodnutí, že nepůjde do školy, vzniká náhle a není promyšlené. Je možné, že tento druh záškoláctví může trvat i více dnů. Záškoláctví účelového charakteru bývá zpravidla plánované. Nastává tehdy, kdy se dítě chce vyhnout například zkoušení, testu, neoblíbenému předmětu či učiteli. Příčiny záškoláctví můžeme rozdělit do tří skupin: negativní vztah ke škole, vliv rodinného prostředí, trávení volného času a vliv party. [3, s ] Příčinou negativního vztahu ke škole mohou být časté problémy s učením a následné kárání či tresty, nadprůměrné vědomosti a mimořádný talent, negativní vztah k různým předmětům, strach z vyučujících či spolužáků, zdravotní postižení, příliš vysoké nároky na žáky. Příčinou k záškoláctví je také způsob výchovy v rodině. Může se jednat o přehnanou péči rodičů nebo naopak o nezájem o dítě, střídání odlišných druhů výchovy nebo nesoulad výchovy. Parta vrstevníků, se kterou se dítě stýká, může být dalším důvodem k záškoláctví. Každá parta má jisté požadavky, díky nimž je ochotna přijmout nového člena. Zejména u part či gangů kriminálního charakteru takovou podmínkou může být právě záškoláctví Šikana Šikana je sociálně patologický jev, který se objevuje především u dětí a mladistvých ale také u dospělých osob např. ve věznicích. Jde o ubližování, zesměšňování, ponižování nebo zastrašování ostatních v rámci vlastního potěšení. Šikana je zaměřena na slabšího jedince, který není schopen z takové situace uniknout 17

18 a nedokáže se bránit. Šikanou jedinec projevuje své postavení a moc, kterou ve skupině získal. První projevy šikany jsou nenápadné: legrácky, žertíky, přehlížení a vydělování ze skupiny (ostrakizace). Postupem času se stupňují a dosahují až fyzického násilí. Se šikanou se setkávají základní školy, střední školy, odborná učiliště a výjimkou nejsou ani mateřské a vysoké školy. Mezi dospělými bývají problémy s tímto jevem např. ve vězeních. Za zvláštní a specifické formy lze považovat např. domácí násilí, syndrom CAN nebo EAN nebo i bossing, mobbing a stalking. Pojmem šikana rozumíme dva základní pojmy, kterými jsou teasing a šikana. [3; 8; 11] Teasing - Za teasing můžeme označit chování, které zdánlivě šikanu připomíná. Jde o nevinné škádlení mezi dětmi. [3, s. 109] Šikana - Týrání v kolektivech, jehož pachateli i oběťmi jsou osoby se stejnou formální pozicí ve skupině, často vrstevníci. [4, s. 236] Pokud máme mluvit o šikaně, musí toto chování splňovat tyto základní podmínky: vždy jde o převahu síly nad obětí, oběť vnímá útok jako nepříjemný, útok může být dlouhodobý, ale i krátkodobý. [3, s ] Převaha síly nad obětí může být jak fyzická tak i psychická. Fyzickou silou je myšleno fyzické ubližování slabšího jedince silnějším. Zahrnuje bití či kopání oběti nebo nucení nosit agresorovi různé věci. Psychickou sílu užívají psychicky více odolní jedinci na ty méně odolné. Jde především o urážky, nadávky a jiné slovní ponižování. Nepříjemnost útoku může spočívat v užívání přezdívek, které se objevují mezi dětmi v průběhu školní docházky. Některým dětem nejsou příjemné a brání se proti nim. To povzbuzuje ostatní spolužáky k jejich dalšímu užívání a provokování. Šikana má ve většině případů dlouhodobé trvání, ale může se jednat i o jednorázový čin. V dlouhodobé šikaně jde o postupný vývoj negativního chování k jedinci, kdy agresor úmyslně a opakovaně týrá druhého. Krátkodobý druh šikany bývá jednorázový a je mnohdy daleko nebezpečnější než dlouhodobý, protože se za šikanu často ani nepovažuje. 18

19 Projevy šikany jsou: verbální přímé a nepřímé, fyzické přímé a nepřímé, aktivní a pasivní. [11, s. 54] Útěky Útěky lze vysvětlit jako variantu obranného nebo únikového jednání. Problémy jsou řešeny útěkem z prostředí, které jedince ohrožuje. Pokud dítě uteče z domova, je to znamení o selhávání funkce rodiny. K nejčastějším důvodům k útěkům z domova patří špatná adaptace dítěte, nevhodné prostředí, kde dítě vyrůstá, nebo mohou být projevem psychického onemocnění. Útěky lze rozdělit na útěky impulsivního rázu, touhu po dobrodružství, reaktivní útěky a toulky. [3; 15] Nejčastějšími útěky bývají útěky reaktivní a impulsivní. Jedná se o útěky z domova bez jakéhokoliv promyšlení, přípravy nebo plánu. Dítě jedná zkratovitě na nepříjemnou situaci odehrávající se doma nebo ve škole a nevidí její řešení. Cílem těchto útěků může být únik před trestem nebo jinou osobou. V takových případech se jedinec často schovává v blízkosti domova, u příbuzných nebo na jiných místech kde se cítí bezpečně. Zpravidla se však chce vrátit domů. Tyto děti mohou být také kvůli nedostatku oblečení či jídla ohroženy nebezpečím nachlazení, omrznutí nebo nadměrným vyčerpáním [3; 15] Podnětem k útěku může být touha po dobrodružství nebo se zviditelnit mezi ostatními dětmi stejné věkové skupiny. Dítě tento typ útěku dlouhodobě plánuje a připravuje se na něj. Mnohdy utíká s partou, která je hlavní příčinou k útěku. Vlivem party se může dopouštět trestné činnosti např. vloupání, krádeží věcí či motorových vozidel. [3] Toulky jsou charakteristické dlouhodobějším trváním a často navazují na útěk. Bývají projevem nedostatečnými citovými vazbami k lidem a zázemí natolik, že dítěti na nich nezáleží, a proto se uchyluje k toulkám. Tento způsob řešení situace si spíše vybírají jedinci staršího věku, protože se o sebe dovedou lépe postarat než ti mladší. Není výjimkou, že také mohou být spojeny se záškoláctvím. Jedinec si je pečlivě plánuje, rozmýšlí, kam půjde a kde si opatří peníze na obživu. Toulání bývá většinou spojováno s dalšími poruchami chování, pomocí kterých si jedinec zajišťuje obživu. Jedná se především o krádeže a prostituci. Děti na těchto toulkách jsou zpravidla vypátrány policií. [3; 15] 19

20 2.3.7 Drogy a alkohol Velmi častým problémem u dětí a mládeže je experimentování s drogami a užívání alkoholu. Jedná se o přírodní nebo chemicky upravené látky, které ovlivňují duševní stav jedince. Problémy s alkoholem a drogami nemají jednotnou příčinu. Vlivů, které na dítě působí, je vždy několik a proto nelze určit pouze jedna příčina, která vedla ke vzniku problému. Užíváním těchto látek lze v průběhu dospívání velmi rychle vypěstovat závislost. Takovému problému se dá předejít, pokud jej jedinec nepodceňuje a dokáže si ho připustit. Děti a mladiství, kteří se násilně chovají či páchají trestnou činnost, častěji trpí poruchou chování nebo jsou uživateli drog či alkoholu než jedinci, kteří neužívají návykové látky ani netrpí žádnou poruchou. Pokud se u dospívajících s poruchami chování kombinuje užívání drog či alkoholu, je velmi pravděpodobné, že spáchají násilný trestný čin v průběhu svého života. [1; 8] Dle Nešpora existuje několik činitelů zvyšující riziko užívání alkoholu či drog u dětí a mládeže. okolnosti týkající se dítěte patří sem poruchy chování, duševní poruchy, dlouhé onemocnění, nízká inteligence a sebevědomí okolnosti týkající se rodiny jde o nesoulad ve výchově, nedostatek času ze strany rodičů k dítěti, duševní porucha rodičů, zneužívání různých drog či alkoholu rodiči okolnosti týkající se školy jedná se o selhávání ve škole, snadná dostupnost alkoholu nebo drog v blízkosti školy, časté střídání škol, nezájem o školu vrstevníci, se kterými se dítě stýká kriminální chování vrstevníků, pozitivní postoj k alkoholu a drogám, užívání alkoholu a drog okolnosti týkající se společnosti chudoba, nedostatek pracovních příležitostí, nedostatek nabídek možnosti trávení volného času, kladný postoj společnosti k užívání alkoholu a drog [8, s. 11] Závislost na užívání drog lze rozdělit do pěti stádií. Experimentální užívání drogy je občasné užití drogy většinou bez jakýchkoliv následků. 20

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Orgán sociálně-právní ochrany dětí Sociálně-právní ochrana je pomoc pro děti, jejich rodiče a další dospěláky, kteří se o děti starají nebo se chtějí starat. Děti chrání před násilím, zanedbáváním, zneužíváním

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Kriminalita dětí a mládeže

Kriminalita dětí a mládeže Kriminalita dětí a mládeže Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. Cicero Marcus Tullius Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Činnosti PMS v trestním řízení

Činnosti PMS v trestním řízení Postavení PMS PMS jako složka ministerstva spravedlnosti přispívá k efektivnímu řešení věcí projednávaných soudy. Mezi její přinos patří zejména zrychlení, zefektivnění a zjednodušení trestního řízení

Více

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12.

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006 Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 2006 Dodatek nabývá účinnosti dne: 5. 12. 2006 1. Vnášení, držení, distribuce,

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A MLÁDEŽE

LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A MLÁDEŽE LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A MLÁDEŽE Zpracovatel: Moravskoslezský kraj (odbor školství, mládeže a sportu) Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Registrační

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková

14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková 14. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ VYMEZENÍ POJMŮ, RODINNÉ PRÁVO A DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ Eva Slováčková Rodinné právo můžeme vymezit jako souhrn právních norem upravující manželské a rodinné vztahy. Základním

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa PRÁCE S PACHATELI NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje NEPŘEHLÍŽEJME DOMÁCÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Východiska pro intervenci ve školách

Východiska pro intervenci ve školách Obsah ČÁST I Východiska pro intervenci ve školách Intervence základní pojmy a problémy............................ 1005 Obecný model učení............................................. 1070 2.1 Obecné principy

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování Příloha č. 3 Program proti šikaně I. Vymezení fenoménu školního šikanování Vnější charakteristika šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka,

Více

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Obsah kritéria standardu 3a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Dle ustanovení 4 zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů je obecní úřad orgánem SPO zajišťující ochranu práva dítěte

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Změna situace Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ12 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014, revize:

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s.

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Rezort školství: - Škola prevence, diagnostika, poradenství, hodnocení a ovlivňování chování - Školská poradenská zařízení (PPP, SPC) - Zařízení preventivně výchovné péče

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Odpovědnost učitele základní školy. Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno

Odpovědnost učitele základní školy. Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno Odpovědnost učitele základní školy Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno Téma prezentace postupy a řešení problémů spojených s rizikovým chováním z pohledu etických norem a práva, se kterými se v prostorách

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména 1. Ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu 2. Ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Aktualizováno v únoru 2012 23 606 (10.2.2012) 1 724 (10.2.2012) Vězeňská služba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.13 Integrovaná střední škola

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ OBSAH 1. ÚVOD 2. STANDARD Č. 7 PREVENCE 3. STANDARD Č. 8 PŘIJETÍ OZNÁMENÍ, POSOUZENÍ NALÉHAVOSTI A PŘIDĚLENÍ PŘÍPADU 4. STANDARD Č. 9

Více

Velká Hradební 484/2 Ústí nad Labem francova@socialniagentura.cz 724 363 553 NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO PĚSTOUNY

Velká Hradební 484/2 Ústí nad Labem francova@socialniagentura.cz 724 363 553 NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO PĚSTOUNY Velká Hradební 484/2 Ústí nad Labem francova@socialniagentura.cz 724 363 553 Kapitoly z vývojové psychologie dítěte 1. část Uspokojování potřeb dítěte patří k nejdůležitějším požadavkům péče o dítě. Optimální

Více

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Ivana Matoušková Základní principy NOZ 3 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ) 1) Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více