ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ I z malé obyčejné housenky se rozvine krásný motýl Mateřská škola Motýlek Pardubice, Josefa Ressla 1992 Platnost od Aktualizace k , Poslední aktualizace a inovace k Platnost do Č.j.: 11/2008 Zpracovala: Mgr. Ivana Koppová za spolupráce celého pedagogického sboru

2 vize MŠ Motýlek: směřujeme ke ŠKOLCE PLNÉ POHODY TŘÍDĚ PLNÉ ZÁBAVY motto: Letíme si hrát i smát, zadovádět, poznávat, dovědět se všechno nové a pak tiše naslouchat. Mateřská škola je období dětství, prvních, a proto i nejsilnějších dojmů, objevů a poznatků. 2

3 moderní otevřená týmová tvořivost laskavá ekologická kvalitní, kooperativní, komplexní, konkurenceschopná, komunikativní 3

4 Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1. Věcné podmínky 3.2. Životospráva 3.3. Psychosociální podmínky 3.4. Organizace vzdělávání 3.5. Řízení mateřské školy 3.6. Personální a pedagogické zajištění 3.7. Spoluúčast rodičů 3.8. Adaptační režim v MŠ 4. Charakteristika vzdělávacího programu 4.1. Cíle MŠ 4.2. Formy a metody práce 4.3. Profilace školy a směřování školy 5. Vzdělávací obsah 5.1. Školní vzdělávací program a Třídní vzdělávací programy 5.2. TVP 5.3. Nadstandardní zájmové činnosti 5.4. Nabídka zájmové činnosti pro rodiče s dětmi 5.5. Práce s dětmi se speciálními potřebami 5.6. Diagnostika dítěte v MŠ Motýlek 5.7. Metoda NTC systému učení v MŠ Motýlek 6. Evaluační a hodnotící systém 6.1. Evaluace v MŠ 6.2. Informační systém v MŠ stručný přehled 6.3. Myšlenky, které tvorbu a záměr ŠVP provázely Přílohy: Třídní vzdělávací programy Roční plán školy aktuální pro příslušný školní rok Organizace dne v MŠ Plánované akce školy pro děti i rodiče Minimální preventivní protidrogový program Desatero pro spolupráci s rodinou, Dvacatero vzkazů rodičům od jejich dětí Prázdninový provoz Plán pedagogických rad a provozních porad Personální obsazení, rozvrhy pracovní doby Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovnic Kontrolní a hospitační činnost, Kompetence pracovnic MŠ, Pedagogické zásady a zásady komunikace zaměstnanců s dětmi, rodiči, veřejností Plán revitalizace školy, Informační systém MŠ Dokumentace školy, vnitřní směrnice Ekologické projekty, environmentální a multikulturní výchova v MŠ Motýlek Nadstandardní zájmová činnost podrobný rozvrh a náplně Přijímací řízení, Kritéria přijímání dětí do MŠ Struktura vlastního hodnocení školy podle vyhlášky 15/2005 Sb. Spolupráce s rodiči, se zřizovatelem MŠ, s Městskou policií pro předšk. děti Než půjdu do školy, ZŠ Staňkova a dalšími organizacemi Teorie rozmanitých inteligencí, Znaky prožitkového učení Tiskopisy 4

5 Aktualizace a inovace platné od : o Část 1 aktualizace identifikačních údajů o MŠ o Část 2 aktualizace obecné charakteristiky MŠ Doplnění atributů MŠ o Část 3 aktualizace podmínek vzdělávání MŠ Kapacita MŠ (přechodné dočasné navýšení počtu dětí) 3.6 Vzdělávání a odbornost pedagogických pracovnic o Část 5 vzdělávací obsah 5.2 TVP aplikace logopedické prevence a NTC systému učení, Konkretizované očekávané výstupy RVP PV jsou metodickou přílohou TVP 5.3 Nadstandardní zájmové činnost 5.7 NTC systém učení 5

6 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název: Mateřská škola Motýlek Pardubice, Josefa Ressla Právní forma: Příspěvková organizace 3. IČO: DIČ: Zařazení: Zařazena v síti škol od poslední změna k Identifikátor zařízení: IZO mateřské školy: IZO školní jídelny: Zřizovatel: Statutární město Pardubice 7. Zřizovací listina: nová k Kapacita MŠ: 100 dětí (104 pro období ) 9. Kapacita ŠJ: 117 strávníků 10. Statut. orgán MŠ: Mgr. Koppová Ivana - ředitelka MŠ 11. Zást. řed. MŠ: Kolářová Iva vedoucí učitelka 12. Zpracovatel ŠVP: Mgr. Koppová Ivana hlavní zpracovatel 13. MŠ: 14. MŠ: 15. Web. str. MŠ: 16. Telefonní č.: MŠ mobil MŠ ved. ŠJ

7 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA MŠ MŠ je v provozu od O MŠ jsou vedeny kroniky a fotoalba, které jsou stále k nahlédnutí v ředitelně MŠ. MŠ Motýlek se nachází ve starším sídlišti Dukla Pardubice. Budovu MŠ obklopuje oplocený pozemek zahrady MŠ. Nedaleko je i les, který také využíváme k pobytu dětí venku, tvořivým činnostem, tělovýchovným a poznávacím aktivitám dětí. Dále máme ve spolupráci s Městskou policií možnost využívat dětské dopravní hřiště a hřiště ZŠ J. Ressla. MŠ Motýlek je čtyřtřídní jednopatrová budova a její součástí je vlastní školní jídelna a velká oplocená zahrada. Velikost prostoru každého pracoviště vyhovuje předpisům. Čistota, teplota, osvětlení a vlhkost vzduchu splňují bezpečnostní a hygienické normy. V přízemí se nacházejí dvě velké třídy, jejichž součástmi jsou hygienické místnosti pro děti, stálé dětské ložnice a sklady hraček a pomůcek. Třídy jsou odděleny halou MŠ, kanceláří ředitelky školy, velkou chodbou, kde se nacházejí dětské šatny, sklad školnice, úklidová místnost a šatna a sociální zařízení a zázemí pro zaměstnance. Schodištěm nahoru se dostaneme do 1. patra, kde se nacházejí dvě menší třídy, jejichž součástmi jsou hygienické místnosti pro děti, stálé dětské ložnice a sklady hraček a pomůcek. Třídy jsou odděleny velkou hernou, kanceláří vedoucí školní jídelny, velkou chodbou, kde se nacházejí dětské šatny, stálá galerie dětských prací, úklidová místnost a šatna a sociální zařízení a zázemí pro zaměstnance. Herna je využívána pro Tv aktivity, individuální i skupinové volné hry dětí ze tříd Bílých a Modrých motýlků, společenské a kulturní i vzdělávací akce MŠ pro děti i jejich rodiče. Dále také pro rodiče s dětmi, které ještě MŠ nenavštěvují (viz Adaptační program MŠ Motýlek). Ve schodištěm odděleném suterénu MŠ se nachází školní kuchyně, potravinové sklady, šatna kuchařek, sociální zařízení pro děti i dospělé, prádelna a sušárna, místnost pro čištění zeleniny, místnost pro uložení čisticích prostředků a zahradní sekačky apod., keramická dílna s pecí na keramiku. Ze suterénu vede zadní východ na školní zahradu a vchod do bývalého krytu CO, nyní skladových prostor MŠ. V roce 2000 prošla MŠ velkou rekonstrukcí (vody, odpadů, topení, ŠJ, stavebních úprav, zlepšení sociálních a hygienických podmínek pro děti i zaměstnankyně apod.). V roce 2008 prošla MŠ další rekonstrukcí a souvisejícími i havarijními opravami (zateplení budovy a výměna oken a vstupních dveří dotace EU, stavební úpravy vzhledem ke splnění hygienických podmínek WC pro děti rozšíření kapacity, oprava zdiva ve dvou třídách, výměna radiátorů UT, dalšími drobnými úpravami apod.). Nábytek ve všech třídách byl a je postupně nahrazován novým, vyhovuje antropometrickým požadavkům, umožňuje dětem volný přístup k hračkám a pomůckám. Vybavování nábytkem dalších prostor je prováděno podle plánu, který je samostatnou přílohou. MŠ Motýlek je vyzdobena převážně dětskou tvorbou, přírodními materiály. Přízemí je obloženo dřevem. Vstupní schodiště a hala školy jsou pravidelně upravovány i za účelem 7

8 příjemného a informativního vstupu do školky pro děti, rodiče, zaměstnance a další veřejnost. Informace o MŠ a aktuálním dění v ní jsou pro veřejnost dostupné na internetových stránkách MŠ Motýlek. 1. Patro vedoucí ŠJ Přízemí ředitelka školy Suterén Školní kuchyň Atributy a public relations MŠ Motýlek: Webové stránky školy Logo školy Textilní dekorativní motýl podle loga školy ve vstupním prostoru školy Vizitky s kontakty Informační leták pro veřejnost Originální hlavičkové papíry Keramické medaile s logem a názvem školy Charakteristika MŠ Motýlek vyjádřená jednotlivými písmeny jejího názvu Památníky pro každé dítě vedené po celou dobu docházky dítěte do MŠ jako dárek na rozloučenou Putovní knihy pro spolupráci s rodinou Slavnostní šerpování předškoláků za účasti jejich rodičů Námětová pohádka O motýlech 8

9 3 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Máme-li dosahovat efektivního vzdělávání, zajišťovat zdraví a bezpečnost dětí, dosahovat vytýčených cílů a opravdu směřovat ke školce plné pohody, bezpečí a jistoty, ke třídě plné zábavy a dovést děti ke zdárnému vstupu do základní školy, pak je třeba stále vytvářet, zajišťovat, upravovat a zlepšovat podmínky vedoucí ke kvalitě vzdělávání a pohody pro děti, rodiče, zaměstnance a všechny účastníky předškolního vzdělávání. 3.1 Věcné podmínky Třídy a herna jsou vybaveny didaktickými pomůckami a technikou, tělovýchovným náčiním a nářadím, výtvarným a pracovním materiálem k zabezpečení výchovně vzdělávací práce. Průběžně dochází k postupnému obnovování vybavení tříd novým nábytkem, koberci, pomůckami a hračkami pro děti atd. dle rozpočtových možností MŠ a návrhů pracovnic MŠ. Třídy Modrých a Bílých motýlků jsou vybaveny počítačovou technikou pro děti i pedagogické pracovnice. Třídy Žlutých a Červených motýlků jsou vybaveny počítačovou technikou pro pedagogické pracovnice. MŠ disponuje intranetovým projektem k vlastnímu DVPP pod vedením ředitelky školy. MŠ je i na dobré úrovni co se týká technického vybavení a zařízení, disponuje kvalitní didaktickou technikou, výpočetní technikou, interaktivní tabulí, hudebními nástroji, jednoduchým tkalcovským stavem, pomůckami na výrobu vlastního papíru a dalším vybavením. V suterénu školy je keramická dílna, vybavená pecí na keramiku. Pro děti je zřízen i koutek živé přírody suchozemská želva v teráriu, fóliovník a jezírko na zahradě MŠ v rámci ekologické výchovy a projektů. Školní zahrada je vybavena velkým zastřešeným pískovištěm, zahradním domkem na uložení nářadí a hraček a pomůcek pro děti, sestavou se skluzavkou, pružinovou houpačkou, dřevěnou sestavou vlak, malým bazénkem a letním sprchovištěm, stolky a lavičkami. Je nutné zahradu dovybavit dalším plánovaným zařízením pro větší možnosti využití pro děti. Záleží však na rozpočtové situaci MŠ. Školní jídelna je vybavena a doupravena v návaznosti na nové hygienické předpisy a vyhlášky. Disponuje novou mycí sestavou na nádobí, konvektomatem (zakoupen a uveden do provozu v srpnu roku 2003) a kombinovaným plynovým sporákem s elektrickou troubou (zakoupen a uveden do provozu v květnu roku 2007). MŠ, ŠJ i zahrada jsou průběžně vybavovány dle nutnosti, potřeby a na základě dostupnosti finančních prostředků. Objekt MŠ prošel dvěma velkými rekonstrukcemi v letech 2000 (voda, sociální zařízení a zázemí pro děti i zaměstnance, úprava prostor a nových hracích koutků pro děti) a 2008 (zateplení budovy a výměna oken a radiátorů). 9

10 3.2 Životospráva Zdravá výživa Ve spolupráci se školní jídelnou a vedoucí ŠJ zajišťujeme dětem kaloricky vyváženou, plnohodnotnou a pestrou stravu, denně doplněnou o ovoce a zeleninu, včetně mléka a mléčných výrobků. Strava je připravována na pracovišti vlastní ŠJ. V kuchyni je dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, o čemž svědčí kontroly hygienické stanice, které pravidelně probíhají. Snažíme se eliminovat používání potravin s prodlouženou trvanlivostí, mražených výrobků, polotovarů, uzeniny, omezovat slazení nápojů. Častěji zařazujeme bezmasá jídla a nahrazujeme je zeleninovými. Nabízíme dětem tmavé a celozrnné pečivo, ovocné čaje. Snažíme se upřednostnit především luštěniny, drůbeží, sojové, rybí maso a zeleninová jídla a čerstvé (nesterilizované) saláty. Podporujeme a dodržujeme pitný režim, a to zejména u dětí, které nemají velkou potřebu pít. Podáváme zejména ovocné čaje, džusy a vitamínové nápoje, nabízíme neslazené pití. Ve třídách jsou během dne konvice s tekutinami a hrnečky pro pitný režim dětí (pravidelně umýváno a doplňováno ve ŠJ). Učitelky se i vlastním příkladem snaží v dětech potřebu doplňování tekutin vypěstovat. Péče o zdraví dětí i ve spolupráci s rodinou V rámci možností ranní filtr - vyřazení dětí, vykazujících známky onemocnění, z dětského kolektivu vedení dětí k péči o své zdraví, včetně osobní hygieny a správných hygienických návyků upozorňování na možnost nebezpečí úrazů a jejich prevence (BOZ dětí) vytváříme a upevňujeme u dětí správné hygienické návyky při sledování médií (TV, PC) osvěta v oblasti zdravé výživy jídelníčky jsou pravidelně zveřejňovány (vstupní informativní prostor, web školy) snažíme se o spolupráci s rodinou ve smyslu podpory dobrého úmyslu školy naučit děti konzumovat jídla pro děti neznámá vedeme rodiče k tomu, že děti potřebují všestranně vyváženou stravu respektujeme lékařsky doložené stravovací výjimky (alergie, diabetes apod.) prevence zubní kazivosti, čištění zubů v mateřské škole v MŠ funguje ustálený režim činností, který zajišťuje dodržování pravidelných intervalů mezi jídly, dostatečně dlouhou dobu pobytu dětí venku, dostatek volných her a pohybu dětí. Je však natolik flexibilní, že umožňuje reagovat na aktuální neplánované události v MŠ. Respektována je i individuální potřeba spánku dětí při odpočinku. Dětem s nižší potřebou spánku, při zachování klidu, je nabízen jiný program (zájmové nadstandardní činnosti, prohlížení dětské literatury a časopisů, poslech pohádek, relaxační hudby, odpočinek s vlastní hračkou z domova apod.). 10

11 3.3 Psychosociální podmínky K dětem přistupujeme jako k jedinečným, neopakovatelným bytostem, které mají právo již v tomto věku být samy sebou. Právě takové musí být přijímány, a to i tehdy, pokud nenaplňují představy dospělých. Přístup k dítěti je založen na vstřícném a partnerském vztahu, ve kterém převažuje náklonnost a důvěra. Jedině za těchto podmínek vytvoříme pro děti prostor k tomu, aby měly možnost se projevovat, spolurozhodovat, ale i souhlasit nebo oponovat. V přístupu k dětem se bude projevovat uznání a pozitivní motivace. Ve škole musí být vytvořeno prostředí duševní pohody pro všechny zúčastněné, ve škole nesmí být prostor pro strach a stres. Zvláštní pozornost je třeba věnovat rozvoji individuálních schopností každého dítěte. Šanci musí dostat všechny děti (nadané, ze sociálně znevýhodněného prostředí, děti se zvláštními vzdělávacími potřebami atd.). Pedagogické pracovnice a ostatní zaměstnanci budou používat styl takového vedení, který bude děti podporovat v jejich touze po poznání, bude podporovat spoluúčast a samostatné rozhodování dítěte. Pedagogické pracovnice budou podporovat prosociální a neformální vztahy mezi dětmi, zaměří se svým vedením dětí na prevenci šikany a jiných společensky nežádoucích jevů. Volnost a osobní svoboda dětí bude vyvážená nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat při formálním vzdělávání určitý řád. Umožněním adaptace dětí v počátcích docházky do MŠ se budeme snažit o bezproblémový přechod dětí z rodiny a jeslí do mateřské školy. Rovněž cílenou prací s dětmi předškolního věku budeme usilovat o klidný přechod dětí na primární stupeň vzdělávání. Směřujeme k tomu, aby se ve vztazích dospělý-dítě, dítě-dítě, dospělý-dospělý projevovala důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, empatie, vzájemná pomoc a podpora. 11

12 3.4 Organizace vzdělávání Děti jsou přijímány do mateřské školy v přijímacím řízení, které po dohodě s ředitelkami ostatních mateřských škol ve městě vyhlašuje zřizovatel. Děti jsou přijímány podle daných kritérií. Pokud to dovolí kapacita školy (např. při odhlášení dítěte ze zdravotních důvodů, přestěhování apod.), probíhá přijímací řízení i v průběhu školního roku. Do tříd jsou děti zařazovány zpravidla podle věku. Vzhledem k počtu tříd je většinou třída Bílých motýlků s věkovým složením 4 6 let. Do třídy Modrých motýlků jsou zařazovány děti 3. ročníku MŠ, tedy ve věkovém složení 5 6 let a děti s odloženou školní docházkou. Nynější kapacita = 100 dětí pro MŠ (104 pro období ) = 117 strávníků pro ŠJ Počet a složení tříd - 4 třídy zpravidla dle věku dětí homogenní třídy I. třída - kap. 25 (26) - třída Červených motýlků - věk 3 4 roky II. třída - kap. 25 (26) - Žlutých motýlků - věk 4 5 let III. třída - kap. 25 (26) - Bílých motýlků - věk 4 5 (6) let IV. třída - kap. 25 (26) - Modrých motýlků - věk 5 6 (7) let Provozní doba zařízení ráno: od 6.30 se všechny děti scházejí ve třídách Červených a Žlutých motýlků od provoz ve všech třídách odpoledne: postupné ukončení provozu v jednotlivých třídách a konečná služba dole ve třídě Červených motýlků Denní režim je dostatečně pružný, umožňuje pedagogům reagovat na aktuální možnosti a potřeby dětí, děti nacházejí potřebné zázemí, klid a bezpečí. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. Pedagogové se plně věnují dětem. Prostory tříd v přízemí umožňuje vytvářet hrací koutky, kde děti mají dostatek místa pro spontánní hru tak, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat. Ve třídách v 1. patře jsou prostory menší, ale pevné hrací koutky tam jsou vybudovány. Zde děti mají možnost využít také hernu mezi třídami ke svým hrám. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby byly děti podněcovány k vlastní aktivitě, pracovaly svým tempem, účastnily se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách, aby bylo dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Ve třídách nejsou překračovány povolené počty dětí. Ke spojování dětí při odpočinku a odpoledních činnostech dochází při silném poklesu docházky dětí, eventuelně při větším počtu odcházejících dětí daný den po obědě. Ke spojování dochází vždy pouze ve 12

13 výjimečných případech (malování budovy, opravy, pořádání celoškolní akce apod.) a po včasném upozornění rodičů. Děti vždy odpočívají ve svých lůžkovinách. Při zahájení docházky dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim podle potřeb dítěte a rodičů. 3.5 Řízení mateřské školy Povinnosti, pravomoci, kompetence a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně stanoveny a vymezeny. Mají ponechán dostatek prostoru pro zapojování do řízení MŠ, je respektován jejich názor, podporována jejich spolupráce. Ředitelka společně s vedoucí učitelkou tvoří plány kontrolní činnosti. Ředitelka kontroluje a vyhodnocuje práci pedagogických pracovnic, vedoucí učitelka naplňování vzdělávání v nadstandardních činnostech, pak práci provozních zaměstnanců. Kromě pravidelných pedagogických rad a provozních porad jsou dle potřeby konány dílčí operativní rady a porady. Těchto porad se účastní zástupkyně jednotlivých tříd a provozních pracovnic, které předají informace ostatním. Pedagogický sbor se snaží pracovat jako tým. ŠVP a TVP jsou otevřené dokumenty vycházející z analýzy, které jsou neustále dotvářeny praxí a upravovány dle aktuální situace. ŠVP vypracovala ředitelka školy za spolupráce všech pedagogických pracovnic. Z výsledků evaluace a kontrol jsou vyvozovány závěry a slouží jako podklady pro plánování. Spolupráce se zřizovatelem je dobrá. MŠ se účastní akcí pořádaných městem Pardubice, mimo jiné i akcí v rámci slavností města. Také spolupráce s dalšími orgány státní správy je bez problémů. Spolupracujeme se ZŠ Staňkova, se ZŠ Josefa Ressla, s MŠ Teplého, DDM Delta a ZUŠ, MP, ÚMO Dukla Pardubice. Při řešení individuálních problémů spolupracujeme s PPP v Pardubicích. 3.6 Personální a pedagogické zajištění Náplně činností, časové rozvržení směn zohledňují zajištění bezpečnosti a ochrany dětí, optimální pedagogickou péči. Dle nutnosti jsou pověřovány spoluúčastí i provozní pracovnice. Všichni zaměstnanci se chovají a jednají profesionálním způsobem, při práci se řídí příslušnými pracovními předpisy. Pedagogické pracovnice - 8 pedagogických pracovnic včetně ředitelky školy Všechny pedagogické pracovnice včetně ředitelky školy mají odpovídající odborné vzdělání na SPgŠ pro učitelství na MŠ dle platných školských předpisů. Ředitelka školy dokončila VŠ vzdělání Mgr. obor Management vzdělávání V současné době se vzdělává v magisterském studiu obor Management vzdělávání. V MŠ pracují pg. pracovnice s kurzem logopedické preventistky - provádí základní logopedickou depistáž a individuálně dle potřeb dětí a požadavků rodičů s dětmi provádí logopedickou prevenci. Na základě zjištění informuje rodiče a doporučuje další eventuální odbornou pomoc u odborného logopeda. Tři pedagogické pracovnice jsou zapojeny do projektu logopedické prevence (kurzy v rozsahu 120 hodin a 40 hodin). Další pedagogická 13

14 pracovnice vede zájmovou nadstandardní činnost Hrajeme si s angličtinou (absolvovala odborný kurz AJ a metodiky pro předškolní děti). Všechny pedagogické pracovnice vedou nadstandardní zájmové činnosti, které jsou tak pro děti bezplatné. Nepedagogické pracovnice 2 správní pracovnice - zajištění čistoty, úpravy a hygieny prostředí MŠ a školní zahrady 3 pracovnice školní jídelny zajištění stravování dle platných hygienických a stravovacích předpisů a norem, prvky zdravé stravy, rozmanité sestavy jídelníčků, zajímavé recepty vedoucí ŠJ i kuchařky splňují požadované odborné vzdělání 3.7 Spoluúčast rodičů rodičovské schůzky zpravidla konec září (říjen), duben - program zpracováván na pedagogických radách, dle potřeby a zájmu rodičů i MŠ na jednotlivých třídách - nástěnky, individuální rozhovory, poradenská služba podle potřeby rodičů a nutnosti z pohledu pedagogických pracovnic společné akce - besídky, posezení, výlety, mimořádné akce v MŠ, táborák apod. podle požadavků dětí a rodičů a dalších různých nabídek možnost vstupu rodičů do třídy a společné hry s dětmi dle dohody s učitelkou ve třídě rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, ale nevyužívají toho v tak velké míře, o jaké máme představu anketní i dotazníková možnost vyjádření názorů individuální pohovory s pedagogickými pracovnicemi, v případě potřeby i s ředitelkou školy rodiče pomáhají škole drobnými věcnými i finančními dary 3.8 Adaptační režim v MŠ v MŠ je zaveden adaptační režim pro nové děti ve spolupráci s rodiči: možnost vstupu rodičů s dětmi v odpoledních hodinách ke společným činnostem a hrám do třídy, kam jsou konkrétní nové děti přijaty herna MŠ je k dispozici ke společným hrátkám pro rodiče a děti, které ještě do MŠ nechodí, každé - úterní odpoledne zapojení se do her při pobytu dětí na zahradě MŠ 14

15 4 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Všechno, co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole Každý den trochu se uč a trochu přemýšlej, trochu se snaž a trochu počítej, každý den taky maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj Robert Fulghum Školní vzdělávací program pomáhá dětem konstruovat: vlastní porozumění fyzickému světu prostřednictvím činností jako např. měření, vážení, stavby z kostek, práce se dřevem, hraní s pískem a vodou, míchání barev vlastní porozumění sociálním a kulturním informacím prostřednictvím např. her, vaření, četby příběhů, dramatických her na něco, účast na kulturních akcích a rozhovory o nich vlastní porozumění logice a matematice měření, srovnávání, počítání, objevování možností, logické řazení, třídění vlastní porozumění psanému a mluvenému slovu prostřednictvím čtení, kreslení a malování obrázků, diktátů, poslechu, vyjadřování vlastních myšlenek Školní vzdělávací program u dětí posiluje a rozvíjí jejich: fyziologický vývoj prostřednictvím pohybu, šplhání, házení, řezání, šití, kreslení, malování, oblékání apod. sociálně emocionální vývoj prostřednictvím řešení konfliktů, vyjadřování pocitů, kontroly impulsů, vzájemné úcty a péče mezi dětmi navzájem a ve vztahu k dospělým, iniciativních počátků a následování, sdílení, péče o materiály a spolupráce s druhými Školní vzdělávací program zabezpečuje, že: děti mají dost času na prozkoumání svého prostředí mají příležitost poznávat mnoho různých cest: vařením, kreslením, stavěním, dramatickými hrami, činnostmi venku, prací se dřevem, pískem a vodou, uměním a vědou mají bezpečné místo, kde mohou prozkoumat svoje pocity, dopouštět se chyb a řešit konflikty mají příležitost vybírat si, kterých činností se chtějí zúčastnit mají místo, kde mohou veřejně vystavit svou práci 15

16 4.1 Cíle MŠ Motýlek Cíle MŠ Motýlek vycházejí z rámcových cílů RVP pro předškolní vzdělávání a tyto rámcové cíle MŠ rozpracovává jako svá specifika. Činnost MŠ poskytuje všestranný rozvoj dítěte, směřuje k integraci kulturně - sociálních, psychofyzických a duchovních složek, jejichž správné vzájemné působení, vedoucí k přiměřenému vývoji dětské osobnosti, je nezbytnou podmínkou k úspěšnému zvládnutí přechodu z mateřské do základní školy. Toto přímo souvisí s vnitřní pohodou dítěte, která je základem a hlavním smyslem veškerého působení na dítě. Rámcové cíle RVP: 1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 2. Osvojení hodnot 3. Získání osobnostních postojů Cíle MŠ (specifika na základě koncepce MŠ): vychovat z malého človíčka samostatného, šťastného a zvídavého člověka cílem MŠ není poskytnout dítěti chůvu, ale vést ho k určitým pravidlům sociálního soužití (PhDr. Havlíková) školka plná pohody třída plná zábavy hravou formou celkově rozvíjet děti tak, aby nepociťovaly, že se něco učí plánováním činností dosahovat spojitosti a plynulé návaznosti od nejútlejšího věku až po přípravu na školu předávání informací zajímavou formou, navazující na vlastní prožitky dětí, vhodnou motivací podněcovat dítě k vlastnímu zájmu, hledat a včas rozvíjet individuální schopnosti snaha o to, aby MŠ pracovala jako tým (dobrý kolektiv, respektování druhých, je jedním ze základních předpokladů k tomu, aby byly spokojené děti a následně i jejich rodiče) výchovně vzdělávacím procesem u dětí rozvíjet základní dovednosti a návyky ve všech oblastech, nikoli pouze jednostranně zaměřenou specializací výchovně vzdělávacím procesem u dětí rozvíjet, prohlubovat a upevňovat kompetence dané RVP podporovat u dětí rozvoj zdravého sebevědomí, což je důležité při utváření jejich osobnosti kvalita spolupráce s rodiči různorodost a specifické zájmy dítěte rozvíjet individuálně a v zájmových nadstandardních činnostech podpora talentovaných a nadaných dětí v rámci možností snaha o integraci zdravotně postižených dětí 16

17 4.2 Formy a metody práce Motto: Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat a porozumím. Prožitkové a kooperativní učení hrou, založené na přímých zážitcích dítěte Skupinová práce Frontální a individuální činnosti Využíváme metodu artefiletiky, probouzíme, úkolujeme, kontrolujeme Upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání Aktivně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností Využíváme spontánních nápadů dětí, podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat Uplatňujeme situační učení, spontánní sociální učení, didakticky cílenou činnost 4.3 Profilace a směřování školy moderní budova z venku i uvnitř; vybavení prostor; pomůcky a potřeby pro vzdělávání pro děti i vlastní práci zaměstnanců; formy a metody práce otevřená v přístupu k rodičům, veřejnosti, námětům a připomínkám týmová tvořivost usilujeme o spoluúčast, sounáležitost, vyváženost rolí v týmu, každý je důležitý, každý něčím obohatí a je něčím vzorem (u dětí i dospělých) laskavá snažíme se o to, aby se ve vztazích dospělý-dítě, dítě-dítě, dospělýdospělý projevovala důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, empatie, vzájemná pomoc a podpora. ekologická výchova k ekologickému myšlení a jednání; pochopení, jaký vliv má působení člověka na přírodu; probouzení zodpovědného přístupu k přírodě a jejího bohatství kvalitní, kooperativní, komplexní, konkurenceschopná, komunikativní plánujeme, hodnotíme, promýšlíme, kritiku přijímáme, slůvka ocenění jsou nám odměnou a další motivací, promyšlené inovace nás podněcují k další tvořivosti a více přibližují ke školce plné pohody třídě plné zábavy Kultura školy - vlastní kvalitní propagace školy image školy se všemi atributy snaha o trvale dobré jméno školy snaha o dobré mezilidské vztahy etický kodex uznávaných norem, hodnot a pravidel útulné, čisté a estetické prostředí 17

18 5 VZDĚLÁVACÍ OBSAH 5.1 Školní vzdělávací program a Třídní vzdělávací programy Cílem pedagogiky by mělo být rozvíjení těch druhů inteligence, které dítě má, nikoli nátlak ve směru, kde dítěti talent chybí. Pak může dítě přijít i o to, co má. 1) Výchovně vzdělávací práce Ve veškeré výchovně vzdělávací činnosti vycházíme ze základních potřeb, dovedností, rozumových schopností dětí o cílevědomě, plánovitě - nikoli nahodile, o respektování individuality dítěte, vycházení z přímého pozorování, z předchozích zkušeností o rozpracování výchovně vzdělávací činnosti do jednotlivých tematických celků, týkajících se všeho, co dítě vnímá, co ho obklopuje v souvislosti s cíli stanovenými v RVP PV a v souvislosti s koncepcí a realizací výchovně vzdělávací práce naší MŠ o konkrétní rozpracování úkolů dle věkového složení dětí ve třídě a jejich realizace v přímé práci s dětmi o činnost musí být pro děti lákavá, vhodně motivovaná, zajímavá a povzbudivá k dětské tvořivosti a zájmu o činnost o spontánní i organizované činnosti jsou vzájemně provázané, pokud možno vyvážené o styl vzdělávání je založen na principu vzdělávací nabídky - na individ. volbě a aktivní účasti dítěte Respektujeme hru jako hlavní činnost dětí předškolního věku a její náročnost přiměřeně přizpůsobujeme věku dětí Snažíme se dodržovat pedagogické zásady Využíváme poznatků z dalšího vzdělávání pedagogů, ze seminářů, ze sebevzdělávání, vzájemného předávání zkušeností, nápadů apod. Snažíme se o úzkou spolupráci pedagogických a nepedagogických pracovnic, jež povede k vytvoření příjemného, bezpečného prostředí a zajištění bezpečnosti a ochrany dětí a k všestrannému harmonickému rozvoji dětí, klidných mezilidských vztahů dětí i dospělých Úzce spolupracujeme s rodiči o s dostatečnou informovaností rodičů o činnosti MŠ, jejich dětí v MŠ o dodržujeme diskrétnost při podávání informací o dětech jejich rodičům Průběžně zlepšujeme prostředí jednotlivých tříd Specifikujeme individuální práci dle zájmu a potřeb dětí, zaměření učitelek - v zájmové nadstandardní činnosti Spolupracujeme s PPP, v rámci možností s logopedem, s EKO centrem atd. 1 MUDr. František Koukolík - odborník na otázky vztahu mezi fungováním lidského mozku a chování člověka 18

19 Vybavujeme MŠ dalšími podnětnými pomůckami k všestrannému rozvoji dětí Rozšiřujeme dětskou i učitelskou knihovnu o nové publikace, umožňující další kvalitní vzdělávání učitelek a rozvíjení poznání dětí Zajišťujeme v rámci možností dostatečné, rozmanité a vhodné materiální vybavení k rozvoji zručnosti dětí, jejich estetického cítění, dále k tvorbě ŠVP a TVP REALIZACE Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) stanovuje základní integrované bloky pro vzdělávací práci MŠ Motýlek jako celek. Pedagogické pracovnice při tvorbě Třídních vzdělávacích programů (dále jen TVP) a vzdělávací práci vycházejí ze ŠVP, koncepce školy, její profilace. To vše musí být zároveň v souladu s RVP. Z těchto bloků jsou tvořeny třídní vzdělávací programy dvěma způsoby: 1. ke vzdělávacímu bloku je přiřazeno téma 2. je vytvořen tematický celek, který obsáhne určité bloky Integrované bloky, dané ŠVP, jsou hlouběji, konkrétněji a podrobněji rozpracovány ve TVP do více tematických okruhů a podokruhů. Na jejich základě pedagogické pracovnice dále zpracovávají podrobnou náplň, časový plán a volí vhodné metody práce s dětmi, přičemž respektují věkové složení dětí v jednotlivých třídách. Některé tematické okruhy jsou ve TVP více tříd stejné a liší se náročností hloubkou rozpracování vzhledem k věkovým zvláštnostem a předchozím zkušenostem a poznatkům dětí. Některé tematické okruhy jsou pouze specifikem dané třídy a jejího TVP. Integrované bloky a následně tematické okruhy musí být naplňovány a uskutečňovány na základě rámcových cílů (záměrů) předškolního vzdělávání daných RVP pro předškolní vzdělávání: 1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 2. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Tematické celky se ve TVP odvíjejí od jednotlivých ročních období, dějů kolem nás i v nás environmentální výchova v MŠ, realizace dílčích ekoprojektů, přirozenost, souvislost člověka s přírodou. Postihují prvky všech integrovaných bloků ze ŠVP. Vycházejí ze stanovených oblastí rozvoje dětí a potřeb dětí (dle RVP a ŠVP) každý celek se dotýká všech oblastí rozvoje dítěte: 1. Dítě a jeho tělo 2. Dítě a jeho psychika 3. Dítě a ten druhý 4. Dítě a společnost 5. Dítě a svět Školní program a v návaznosti Třídní programy jsou vytvořeny a zkoncipovány tak, aby maximálně rozvíjely schopnosti a zkušenosti každého dítěte, jeho zdravé sebevědomí. 19

20 Musí rozvíjet kompetence dané RVP přiměřeně věku ve všech oblastech (to však v rámci možností každého jednotlivého dítěte): 1. kompetence k učení 2. kompetence k řešení problémů 3. kompetence komunikativní 4. kompetence sociální a personální 5. kompetence činnostní a občanské Pečlivě naplánované činnosti povzbuzují děti k bádání, iniciativám a tvořivosti. Učitelský tým musí být zaujat obsahem, s nímž děti seznamuje a stále musí citlivě reagovat na projevy dětí. Musí poskytnout nástroje pomůcky, podporu, vedení a zájem, aby se dítěti dostalo, co nejpodnětnějšího prostředí. Plánované činnosti musí být přiměřené stupni vývoje a musí se zakládat na znalosti vývoje dítěte a na porozumění, že děti rostou a dělají pokroky na cestě běžnými stádii vývoje a zároveň, že jsou jedinečnými a individuálními bytostmi. Některé integrované bloky jsou doplňovány specifickými projekty, které jsou přílohou ŠVP MŠ Motýlek. Chceme vést děti ke zdravému, krásnému a čistému způsobu života, vzájemné ohleduplnosti, ochotě pomoci si, chránit zdraví, přírodu a životní prostředí v návaznosti na rodinnou výchovu. Proto je velmi důležitá i spolupráce s rodinou, zapojení rodičů do dění v MŠ, rodinnou péči a působení na dítě nenahrazovat, ale doplňovat ji. 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S RYBÍZKEM A ŠŤOVÍČKEM, LESNÍMI SKŘÍTKY,

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV 1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV Tato oblast by měla hodnotit naplňování stanovených záměrů a cílů školy v souladu s cíli RVP PV. 1.1 Evaluace podtémat integrovaných bloků Vyhodnotit naplnění

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV.

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV. 9 EVALUAČNÍ (HODNOTÍCÍ) SYSTÉM MATEŘSKÉ ŠKOLY 9.1 DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP PV TVP, SOULAD ŠVP PV RVP PV Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 201 Termín

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová Jak inovovat ŠVP Zora Syslová OBSAH 1. Inovace ŠVP východiska, význam 2. Problémy spojené s tvorbou ŠVP 3. Obsah ŠVP a jeho inovace - podmínky - integrované bloky ŠVP - evaluace práce v MŠ 4. Revize RVP

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské Školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 I.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-573/14-T. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-573/14-T. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-573/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 62352768 Identifikátor 107 620 146 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem Signatura: vf3as103 Okresní pracoviště Chomutov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Louny,

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 035 118/99-1032 Signatura: vc3as112 Oblastní pracoviště č.02 Střední Čechy Okresní pracoviště: Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Školní 226 277 31

Více

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Děti jsou do přípravné

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dobkovice, okres Děčín

Česká republika Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dobkovice, okres Děčín Česká republika Česká školní inspekce Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dobkovice, okres Děčín 407 03 Dobkovice 83 Identifikátor školy: 600 076 121 Termín konání

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace Dlouhá Ves 170, 342 01 Sušice Identifikátor školy: 650 032 951 Termín konání

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Obsah: 1. Charakteristika školní družiny při Základní škole, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace 2. Materiální a technické podmínky pro

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTĚZSLAVA HÁLKA Školní 200, 250 70 Odolena Voda Tel. 283 971 282, 736 752 156 Email: reditelna@zsodolenavoda.cz, www.zsodolenavoda.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu č.j. 223/2016

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM : JEN SI, DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Ráj domova - Jan Čarek Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě! Jen se děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete! Kolik je tu

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více