ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ I z malé obyčejné housenky se rozvine krásný motýl Mateřská škola Motýlek Pardubice, Josefa Ressla 1992 Platnost od Aktualizace k , Poslední aktualizace a inovace k Platnost do Č.j.: 11/2008 Zpracovala: Mgr. Ivana Koppová za spolupráce celého pedagogického sboru

2 vize MŠ Motýlek: směřujeme ke ŠKOLCE PLNÉ POHODY TŘÍDĚ PLNÉ ZÁBAVY motto: Letíme si hrát i smát, zadovádět, poznávat, dovědět se všechno nové a pak tiše naslouchat. Mateřská škola je období dětství, prvních, a proto i nejsilnějších dojmů, objevů a poznatků. 2

3 moderní otevřená týmová tvořivost laskavá ekologická kvalitní, kooperativní, komplexní, konkurenceschopná, komunikativní 3

4 Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1. Věcné podmínky 3.2. Životospráva 3.3. Psychosociální podmínky 3.4. Organizace vzdělávání 3.5. Řízení mateřské školy 3.6. Personální a pedagogické zajištění 3.7. Spoluúčast rodičů 3.8. Adaptační režim v MŠ 4. Charakteristika vzdělávacího programu 4.1. Cíle MŠ 4.2. Formy a metody práce 4.3. Profilace školy a směřování školy 5. Vzdělávací obsah 5.1. Školní vzdělávací program a Třídní vzdělávací programy 5.2. TVP 5.3. Nadstandardní zájmové činnosti 5.4. Nabídka zájmové činnosti pro rodiče s dětmi 5.5. Práce s dětmi se speciálními potřebami 5.6. Diagnostika dítěte v MŠ Motýlek 5.7. Metoda NTC systému učení v MŠ Motýlek 6. Evaluační a hodnotící systém 6.1. Evaluace v MŠ 6.2. Informační systém v MŠ stručný přehled 6.3. Myšlenky, které tvorbu a záměr ŠVP provázely Přílohy: Třídní vzdělávací programy Roční plán školy aktuální pro příslušný školní rok Organizace dne v MŠ Plánované akce školy pro děti i rodiče Minimální preventivní protidrogový program Desatero pro spolupráci s rodinou, Dvacatero vzkazů rodičům od jejich dětí Prázdninový provoz Plán pedagogických rad a provozních porad Personální obsazení, rozvrhy pracovní doby Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovnic Kontrolní a hospitační činnost, Kompetence pracovnic MŠ, Pedagogické zásady a zásady komunikace zaměstnanců s dětmi, rodiči, veřejností Plán revitalizace školy, Informační systém MŠ Dokumentace školy, vnitřní směrnice Ekologické projekty, environmentální a multikulturní výchova v MŠ Motýlek Nadstandardní zájmová činnost podrobný rozvrh a náplně Přijímací řízení, Kritéria přijímání dětí do MŠ Struktura vlastního hodnocení školy podle vyhlášky 15/2005 Sb. Spolupráce s rodiči, se zřizovatelem MŠ, s Městskou policií pro předšk. děti Než půjdu do školy, ZŠ Staňkova a dalšími organizacemi Teorie rozmanitých inteligencí, Znaky prožitkového učení Tiskopisy 4

5 Aktualizace a inovace platné od : o Část 1 aktualizace identifikačních údajů o MŠ o Část 2 aktualizace obecné charakteristiky MŠ Doplnění atributů MŠ o Část 3 aktualizace podmínek vzdělávání MŠ Kapacita MŠ (přechodné dočasné navýšení počtu dětí) 3.6 Vzdělávání a odbornost pedagogických pracovnic o Část 5 vzdělávací obsah 5.2 TVP aplikace logopedické prevence a NTC systému učení, Konkretizované očekávané výstupy RVP PV jsou metodickou přílohou TVP 5.3 Nadstandardní zájmové činnost 5.7 NTC systém učení 5

6 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název: Mateřská škola Motýlek Pardubice, Josefa Ressla Právní forma: Příspěvková organizace 3. IČO: DIČ: Zařazení: Zařazena v síti škol od poslední změna k Identifikátor zařízení: IZO mateřské školy: IZO školní jídelny: Zřizovatel: Statutární město Pardubice 7. Zřizovací listina: nová k Kapacita MŠ: 100 dětí (104 pro období ) 9. Kapacita ŠJ: 117 strávníků 10. Statut. orgán MŠ: Mgr. Koppová Ivana - ředitelka MŠ 11. Zást. řed. MŠ: Kolářová Iva vedoucí učitelka 12. Zpracovatel ŠVP: Mgr. Koppová Ivana hlavní zpracovatel 13. MŠ: 14. MŠ: 15. Web. str. MŠ: 16. Telefonní č.: MŠ mobil MŠ ved. ŠJ

7 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA MŠ MŠ je v provozu od O MŠ jsou vedeny kroniky a fotoalba, které jsou stále k nahlédnutí v ředitelně MŠ. MŠ Motýlek se nachází ve starším sídlišti Dukla Pardubice. Budovu MŠ obklopuje oplocený pozemek zahrady MŠ. Nedaleko je i les, který také využíváme k pobytu dětí venku, tvořivým činnostem, tělovýchovným a poznávacím aktivitám dětí. Dále máme ve spolupráci s Městskou policií možnost využívat dětské dopravní hřiště a hřiště ZŠ J. Ressla. MŠ Motýlek je čtyřtřídní jednopatrová budova a její součástí je vlastní školní jídelna a velká oplocená zahrada. Velikost prostoru každého pracoviště vyhovuje předpisům. Čistota, teplota, osvětlení a vlhkost vzduchu splňují bezpečnostní a hygienické normy. V přízemí se nacházejí dvě velké třídy, jejichž součástmi jsou hygienické místnosti pro děti, stálé dětské ložnice a sklady hraček a pomůcek. Třídy jsou odděleny halou MŠ, kanceláří ředitelky školy, velkou chodbou, kde se nacházejí dětské šatny, sklad školnice, úklidová místnost a šatna a sociální zařízení a zázemí pro zaměstnance. Schodištěm nahoru se dostaneme do 1. patra, kde se nacházejí dvě menší třídy, jejichž součástmi jsou hygienické místnosti pro děti, stálé dětské ložnice a sklady hraček a pomůcek. Třídy jsou odděleny velkou hernou, kanceláří vedoucí školní jídelny, velkou chodbou, kde se nacházejí dětské šatny, stálá galerie dětských prací, úklidová místnost a šatna a sociální zařízení a zázemí pro zaměstnance. Herna je využívána pro Tv aktivity, individuální i skupinové volné hry dětí ze tříd Bílých a Modrých motýlků, společenské a kulturní i vzdělávací akce MŠ pro děti i jejich rodiče. Dále také pro rodiče s dětmi, které ještě MŠ nenavštěvují (viz Adaptační program MŠ Motýlek). Ve schodištěm odděleném suterénu MŠ se nachází školní kuchyně, potravinové sklady, šatna kuchařek, sociální zařízení pro děti i dospělé, prádelna a sušárna, místnost pro čištění zeleniny, místnost pro uložení čisticích prostředků a zahradní sekačky apod., keramická dílna s pecí na keramiku. Ze suterénu vede zadní východ na školní zahradu a vchod do bývalého krytu CO, nyní skladových prostor MŠ. V roce 2000 prošla MŠ velkou rekonstrukcí (vody, odpadů, topení, ŠJ, stavebních úprav, zlepšení sociálních a hygienických podmínek pro děti i zaměstnankyně apod.). V roce 2008 prošla MŠ další rekonstrukcí a souvisejícími i havarijními opravami (zateplení budovy a výměna oken a vstupních dveří dotace EU, stavební úpravy vzhledem ke splnění hygienických podmínek WC pro děti rozšíření kapacity, oprava zdiva ve dvou třídách, výměna radiátorů UT, dalšími drobnými úpravami apod.). Nábytek ve všech třídách byl a je postupně nahrazován novým, vyhovuje antropometrickým požadavkům, umožňuje dětem volný přístup k hračkám a pomůckám. Vybavování nábytkem dalších prostor je prováděno podle plánu, který je samostatnou přílohou. MŠ Motýlek je vyzdobena převážně dětskou tvorbou, přírodními materiály. Přízemí je obloženo dřevem. Vstupní schodiště a hala školy jsou pravidelně upravovány i za účelem 7

8 příjemného a informativního vstupu do školky pro děti, rodiče, zaměstnance a další veřejnost. Informace o MŠ a aktuálním dění v ní jsou pro veřejnost dostupné na internetových stránkách MŠ Motýlek. 1. Patro vedoucí ŠJ Přízemí ředitelka školy Suterén Školní kuchyň Atributy a public relations MŠ Motýlek: Webové stránky školy Logo školy Textilní dekorativní motýl podle loga školy ve vstupním prostoru školy Vizitky s kontakty Informační leták pro veřejnost Originální hlavičkové papíry Keramické medaile s logem a názvem školy Charakteristika MŠ Motýlek vyjádřená jednotlivými písmeny jejího názvu Památníky pro každé dítě vedené po celou dobu docházky dítěte do MŠ jako dárek na rozloučenou Putovní knihy pro spolupráci s rodinou Slavnostní šerpování předškoláků za účasti jejich rodičů Námětová pohádka O motýlech 8

9 3 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Máme-li dosahovat efektivního vzdělávání, zajišťovat zdraví a bezpečnost dětí, dosahovat vytýčených cílů a opravdu směřovat ke školce plné pohody, bezpečí a jistoty, ke třídě plné zábavy a dovést děti ke zdárnému vstupu do základní školy, pak je třeba stále vytvářet, zajišťovat, upravovat a zlepšovat podmínky vedoucí ke kvalitě vzdělávání a pohody pro děti, rodiče, zaměstnance a všechny účastníky předškolního vzdělávání. 3.1 Věcné podmínky Třídy a herna jsou vybaveny didaktickými pomůckami a technikou, tělovýchovným náčiním a nářadím, výtvarným a pracovním materiálem k zabezpečení výchovně vzdělávací práce. Průběžně dochází k postupnému obnovování vybavení tříd novým nábytkem, koberci, pomůckami a hračkami pro děti atd. dle rozpočtových možností MŠ a návrhů pracovnic MŠ. Třídy Modrých a Bílých motýlků jsou vybaveny počítačovou technikou pro děti i pedagogické pracovnice. Třídy Žlutých a Červených motýlků jsou vybaveny počítačovou technikou pro pedagogické pracovnice. MŠ disponuje intranetovým projektem k vlastnímu DVPP pod vedením ředitelky školy. MŠ je i na dobré úrovni co se týká technického vybavení a zařízení, disponuje kvalitní didaktickou technikou, výpočetní technikou, interaktivní tabulí, hudebními nástroji, jednoduchým tkalcovským stavem, pomůckami na výrobu vlastního papíru a dalším vybavením. V suterénu školy je keramická dílna, vybavená pecí na keramiku. Pro děti je zřízen i koutek živé přírody suchozemská želva v teráriu, fóliovník a jezírko na zahradě MŠ v rámci ekologické výchovy a projektů. Školní zahrada je vybavena velkým zastřešeným pískovištěm, zahradním domkem na uložení nářadí a hraček a pomůcek pro děti, sestavou se skluzavkou, pružinovou houpačkou, dřevěnou sestavou vlak, malým bazénkem a letním sprchovištěm, stolky a lavičkami. Je nutné zahradu dovybavit dalším plánovaným zařízením pro větší možnosti využití pro děti. Záleží však na rozpočtové situaci MŠ. Školní jídelna je vybavena a doupravena v návaznosti na nové hygienické předpisy a vyhlášky. Disponuje novou mycí sestavou na nádobí, konvektomatem (zakoupen a uveden do provozu v srpnu roku 2003) a kombinovaným plynovým sporákem s elektrickou troubou (zakoupen a uveden do provozu v květnu roku 2007). MŠ, ŠJ i zahrada jsou průběžně vybavovány dle nutnosti, potřeby a na základě dostupnosti finančních prostředků. Objekt MŠ prošel dvěma velkými rekonstrukcemi v letech 2000 (voda, sociální zařízení a zázemí pro děti i zaměstnance, úprava prostor a nových hracích koutků pro děti) a 2008 (zateplení budovy a výměna oken a radiátorů). 9

10 3.2 Životospráva Zdravá výživa Ve spolupráci se školní jídelnou a vedoucí ŠJ zajišťujeme dětem kaloricky vyváženou, plnohodnotnou a pestrou stravu, denně doplněnou o ovoce a zeleninu, včetně mléka a mléčných výrobků. Strava je připravována na pracovišti vlastní ŠJ. V kuchyni je dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, o čemž svědčí kontroly hygienické stanice, které pravidelně probíhají. Snažíme se eliminovat používání potravin s prodlouženou trvanlivostí, mražených výrobků, polotovarů, uzeniny, omezovat slazení nápojů. Častěji zařazujeme bezmasá jídla a nahrazujeme je zeleninovými. Nabízíme dětem tmavé a celozrnné pečivo, ovocné čaje. Snažíme se upřednostnit především luštěniny, drůbeží, sojové, rybí maso a zeleninová jídla a čerstvé (nesterilizované) saláty. Podporujeme a dodržujeme pitný režim, a to zejména u dětí, které nemají velkou potřebu pít. Podáváme zejména ovocné čaje, džusy a vitamínové nápoje, nabízíme neslazené pití. Ve třídách jsou během dne konvice s tekutinami a hrnečky pro pitný režim dětí (pravidelně umýváno a doplňováno ve ŠJ). Učitelky se i vlastním příkladem snaží v dětech potřebu doplňování tekutin vypěstovat. Péče o zdraví dětí i ve spolupráci s rodinou V rámci možností ranní filtr - vyřazení dětí, vykazujících známky onemocnění, z dětského kolektivu vedení dětí k péči o své zdraví, včetně osobní hygieny a správných hygienických návyků upozorňování na možnost nebezpečí úrazů a jejich prevence (BOZ dětí) vytváříme a upevňujeme u dětí správné hygienické návyky při sledování médií (TV, PC) osvěta v oblasti zdravé výživy jídelníčky jsou pravidelně zveřejňovány (vstupní informativní prostor, web školy) snažíme se o spolupráci s rodinou ve smyslu podpory dobrého úmyslu školy naučit děti konzumovat jídla pro děti neznámá vedeme rodiče k tomu, že děti potřebují všestranně vyváženou stravu respektujeme lékařsky doložené stravovací výjimky (alergie, diabetes apod.) prevence zubní kazivosti, čištění zubů v mateřské škole v MŠ funguje ustálený režim činností, který zajišťuje dodržování pravidelných intervalů mezi jídly, dostatečně dlouhou dobu pobytu dětí venku, dostatek volných her a pohybu dětí. Je však natolik flexibilní, že umožňuje reagovat na aktuální neplánované události v MŠ. Respektována je i individuální potřeba spánku dětí při odpočinku. Dětem s nižší potřebou spánku, při zachování klidu, je nabízen jiný program (zájmové nadstandardní činnosti, prohlížení dětské literatury a časopisů, poslech pohádek, relaxační hudby, odpočinek s vlastní hračkou z domova apod.). 10

11 3.3 Psychosociální podmínky K dětem přistupujeme jako k jedinečným, neopakovatelným bytostem, které mají právo již v tomto věku být samy sebou. Právě takové musí být přijímány, a to i tehdy, pokud nenaplňují představy dospělých. Přístup k dítěti je založen na vstřícném a partnerském vztahu, ve kterém převažuje náklonnost a důvěra. Jedině za těchto podmínek vytvoříme pro děti prostor k tomu, aby měly možnost se projevovat, spolurozhodovat, ale i souhlasit nebo oponovat. V přístupu k dětem se bude projevovat uznání a pozitivní motivace. Ve škole musí být vytvořeno prostředí duševní pohody pro všechny zúčastněné, ve škole nesmí být prostor pro strach a stres. Zvláštní pozornost je třeba věnovat rozvoji individuálních schopností každého dítěte. Šanci musí dostat všechny děti (nadané, ze sociálně znevýhodněného prostředí, děti se zvláštními vzdělávacími potřebami atd.). Pedagogické pracovnice a ostatní zaměstnanci budou používat styl takového vedení, který bude děti podporovat v jejich touze po poznání, bude podporovat spoluúčast a samostatné rozhodování dítěte. Pedagogické pracovnice budou podporovat prosociální a neformální vztahy mezi dětmi, zaměří se svým vedením dětí na prevenci šikany a jiných společensky nežádoucích jevů. Volnost a osobní svoboda dětí bude vyvážená nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat při formálním vzdělávání určitý řád. Umožněním adaptace dětí v počátcích docházky do MŠ se budeme snažit o bezproblémový přechod dětí z rodiny a jeslí do mateřské školy. Rovněž cílenou prací s dětmi předškolního věku budeme usilovat o klidný přechod dětí na primární stupeň vzdělávání. Směřujeme k tomu, aby se ve vztazích dospělý-dítě, dítě-dítě, dospělý-dospělý projevovala důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, empatie, vzájemná pomoc a podpora. 11

12 3.4 Organizace vzdělávání Děti jsou přijímány do mateřské školy v přijímacím řízení, které po dohodě s ředitelkami ostatních mateřských škol ve městě vyhlašuje zřizovatel. Děti jsou přijímány podle daných kritérií. Pokud to dovolí kapacita školy (např. při odhlášení dítěte ze zdravotních důvodů, přestěhování apod.), probíhá přijímací řízení i v průběhu školního roku. Do tříd jsou děti zařazovány zpravidla podle věku. Vzhledem k počtu tříd je většinou třída Bílých motýlků s věkovým složením 4 6 let. Do třídy Modrých motýlků jsou zařazovány děti 3. ročníku MŠ, tedy ve věkovém složení 5 6 let a děti s odloženou školní docházkou. Nynější kapacita = 100 dětí pro MŠ (104 pro období ) = 117 strávníků pro ŠJ Počet a složení tříd - 4 třídy zpravidla dle věku dětí homogenní třídy I. třída - kap. 25 (26) - třída Červených motýlků - věk 3 4 roky II. třída - kap. 25 (26) - Žlutých motýlků - věk 4 5 let III. třída - kap. 25 (26) - Bílých motýlků - věk 4 5 (6) let IV. třída - kap. 25 (26) - Modrých motýlků - věk 5 6 (7) let Provozní doba zařízení ráno: od 6.30 se všechny děti scházejí ve třídách Červených a Žlutých motýlků od provoz ve všech třídách odpoledne: postupné ukončení provozu v jednotlivých třídách a konečná služba dole ve třídě Červených motýlků Denní režim je dostatečně pružný, umožňuje pedagogům reagovat na aktuální možnosti a potřeby dětí, děti nacházejí potřebné zázemí, klid a bezpečí. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. Pedagogové se plně věnují dětem. Prostory tříd v přízemí umožňuje vytvářet hrací koutky, kde děti mají dostatek místa pro spontánní hru tak, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat. Ve třídách v 1. patře jsou prostory menší, ale pevné hrací koutky tam jsou vybudovány. Zde děti mají možnost využít také hernu mezi třídami ke svým hrám. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby byly děti podněcovány k vlastní aktivitě, pracovaly svým tempem, účastnily se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách, aby bylo dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Ve třídách nejsou překračovány povolené počty dětí. Ke spojování dětí při odpočinku a odpoledních činnostech dochází při silném poklesu docházky dětí, eventuelně při větším počtu odcházejících dětí daný den po obědě. Ke spojování dochází vždy pouze ve 12

13 výjimečných případech (malování budovy, opravy, pořádání celoškolní akce apod.) a po včasném upozornění rodičů. Děti vždy odpočívají ve svých lůžkovinách. Při zahájení docházky dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim podle potřeb dítěte a rodičů. 3.5 Řízení mateřské školy Povinnosti, pravomoci, kompetence a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně stanoveny a vymezeny. Mají ponechán dostatek prostoru pro zapojování do řízení MŠ, je respektován jejich názor, podporována jejich spolupráce. Ředitelka společně s vedoucí učitelkou tvoří plány kontrolní činnosti. Ředitelka kontroluje a vyhodnocuje práci pedagogických pracovnic, vedoucí učitelka naplňování vzdělávání v nadstandardních činnostech, pak práci provozních zaměstnanců. Kromě pravidelných pedagogických rad a provozních porad jsou dle potřeby konány dílčí operativní rady a porady. Těchto porad se účastní zástupkyně jednotlivých tříd a provozních pracovnic, které předají informace ostatním. Pedagogický sbor se snaží pracovat jako tým. ŠVP a TVP jsou otevřené dokumenty vycházející z analýzy, které jsou neustále dotvářeny praxí a upravovány dle aktuální situace. ŠVP vypracovala ředitelka školy za spolupráce všech pedagogických pracovnic. Z výsledků evaluace a kontrol jsou vyvozovány závěry a slouží jako podklady pro plánování. Spolupráce se zřizovatelem je dobrá. MŠ se účastní akcí pořádaných městem Pardubice, mimo jiné i akcí v rámci slavností města. Také spolupráce s dalšími orgány státní správy je bez problémů. Spolupracujeme se ZŠ Staňkova, se ZŠ Josefa Ressla, s MŠ Teplého, DDM Delta a ZUŠ, MP, ÚMO Dukla Pardubice. Při řešení individuálních problémů spolupracujeme s PPP v Pardubicích. 3.6 Personální a pedagogické zajištění Náplně činností, časové rozvržení směn zohledňují zajištění bezpečnosti a ochrany dětí, optimální pedagogickou péči. Dle nutnosti jsou pověřovány spoluúčastí i provozní pracovnice. Všichni zaměstnanci se chovají a jednají profesionálním způsobem, při práci se řídí příslušnými pracovními předpisy. Pedagogické pracovnice - 8 pedagogických pracovnic včetně ředitelky školy Všechny pedagogické pracovnice včetně ředitelky školy mají odpovídající odborné vzdělání na SPgŠ pro učitelství na MŠ dle platných školských předpisů. Ředitelka školy dokončila VŠ vzdělání Mgr. obor Management vzdělávání V současné době se vzdělává v magisterském studiu obor Management vzdělávání. V MŠ pracují pg. pracovnice s kurzem logopedické preventistky - provádí základní logopedickou depistáž a individuálně dle potřeb dětí a požadavků rodičů s dětmi provádí logopedickou prevenci. Na základě zjištění informuje rodiče a doporučuje další eventuální odbornou pomoc u odborného logopeda. Tři pedagogické pracovnice jsou zapojeny do projektu logopedické prevence (kurzy v rozsahu 120 hodin a 40 hodin). Další pedagogická 13

14 pracovnice vede zájmovou nadstandardní činnost Hrajeme si s angličtinou (absolvovala odborný kurz AJ a metodiky pro předškolní děti). Všechny pedagogické pracovnice vedou nadstandardní zájmové činnosti, které jsou tak pro děti bezplatné. Nepedagogické pracovnice 2 správní pracovnice - zajištění čistoty, úpravy a hygieny prostředí MŠ a školní zahrady 3 pracovnice školní jídelny zajištění stravování dle platných hygienických a stravovacích předpisů a norem, prvky zdravé stravy, rozmanité sestavy jídelníčků, zajímavé recepty vedoucí ŠJ i kuchařky splňují požadované odborné vzdělání 3.7 Spoluúčast rodičů rodičovské schůzky zpravidla konec září (říjen), duben - program zpracováván na pedagogických radách, dle potřeby a zájmu rodičů i MŠ na jednotlivých třídách - nástěnky, individuální rozhovory, poradenská služba podle potřeby rodičů a nutnosti z pohledu pedagogických pracovnic společné akce - besídky, posezení, výlety, mimořádné akce v MŠ, táborák apod. podle požadavků dětí a rodičů a dalších různých nabídek možnost vstupu rodičů do třídy a společné hry s dětmi dle dohody s učitelkou ve třídě rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, ale nevyužívají toho v tak velké míře, o jaké máme představu anketní i dotazníková možnost vyjádření názorů individuální pohovory s pedagogickými pracovnicemi, v případě potřeby i s ředitelkou školy rodiče pomáhají škole drobnými věcnými i finančními dary 3.8 Adaptační režim v MŠ v MŠ je zaveden adaptační režim pro nové děti ve spolupráci s rodiči: možnost vstupu rodičů s dětmi v odpoledních hodinách ke společným činnostem a hrám do třídy, kam jsou konkrétní nové děti přijaty herna MŠ je k dispozici ke společným hrátkám pro rodiče a děti, které ještě do MŠ nechodí, každé - úterní odpoledne zapojení se do her při pobytu dětí na zahradě MŠ 14

15 4 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Všechno, co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole Každý den trochu se uč a trochu přemýšlej, trochu se snaž a trochu počítej, každý den taky maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj Robert Fulghum Školní vzdělávací program pomáhá dětem konstruovat: vlastní porozumění fyzickému světu prostřednictvím činností jako např. měření, vážení, stavby z kostek, práce se dřevem, hraní s pískem a vodou, míchání barev vlastní porozumění sociálním a kulturním informacím prostřednictvím např. her, vaření, četby příběhů, dramatických her na něco, účast na kulturních akcích a rozhovory o nich vlastní porozumění logice a matematice měření, srovnávání, počítání, objevování možností, logické řazení, třídění vlastní porozumění psanému a mluvenému slovu prostřednictvím čtení, kreslení a malování obrázků, diktátů, poslechu, vyjadřování vlastních myšlenek Školní vzdělávací program u dětí posiluje a rozvíjí jejich: fyziologický vývoj prostřednictvím pohybu, šplhání, házení, řezání, šití, kreslení, malování, oblékání apod. sociálně emocionální vývoj prostřednictvím řešení konfliktů, vyjadřování pocitů, kontroly impulsů, vzájemné úcty a péče mezi dětmi navzájem a ve vztahu k dospělým, iniciativních počátků a následování, sdílení, péče o materiály a spolupráce s druhými Školní vzdělávací program zabezpečuje, že: děti mají dost času na prozkoumání svého prostředí mají příležitost poznávat mnoho různých cest: vařením, kreslením, stavěním, dramatickými hrami, činnostmi venku, prací se dřevem, pískem a vodou, uměním a vědou mají bezpečné místo, kde mohou prozkoumat svoje pocity, dopouštět se chyb a řešit konflikty mají příležitost vybírat si, kterých činností se chtějí zúčastnit mají místo, kde mohou veřejně vystavit svou práci 15

16 4.1 Cíle MŠ Motýlek Cíle MŠ Motýlek vycházejí z rámcových cílů RVP pro předškolní vzdělávání a tyto rámcové cíle MŠ rozpracovává jako svá specifika. Činnost MŠ poskytuje všestranný rozvoj dítěte, směřuje k integraci kulturně - sociálních, psychofyzických a duchovních složek, jejichž správné vzájemné působení, vedoucí k přiměřenému vývoji dětské osobnosti, je nezbytnou podmínkou k úspěšnému zvládnutí přechodu z mateřské do základní školy. Toto přímo souvisí s vnitřní pohodou dítěte, která je základem a hlavním smyslem veškerého působení na dítě. Rámcové cíle RVP: 1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 2. Osvojení hodnot 3. Získání osobnostních postojů Cíle MŠ (specifika na základě koncepce MŠ): vychovat z malého človíčka samostatného, šťastného a zvídavého člověka cílem MŠ není poskytnout dítěti chůvu, ale vést ho k určitým pravidlům sociálního soužití (PhDr. Havlíková) školka plná pohody třída plná zábavy hravou formou celkově rozvíjet děti tak, aby nepociťovaly, že se něco učí plánováním činností dosahovat spojitosti a plynulé návaznosti od nejútlejšího věku až po přípravu na školu předávání informací zajímavou formou, navazující na vlastní prožitky dětí, vhodnou motivací podněcovat dítě k vlastnímu zájmu, hledat a včas rozvíjet individuální schopnosti snaha o to, aby MŠ pracovala jako tým (dobrý kolektiv, respektování druhých, je jedním ze základních předpokladů k tomu, aby byly spokojené děti a následně i jejich rodiče) výchovně vzdělávacím procesem u dětí rozvíjet základní dovednosti a návyky ve všech oblastech, nikoli pouze jednostranně zaměřenou specializací výchovně vzdělávacím procesem u dětí rozvíjet, prohlubovat a upevňovat kompetence dané RVP podporovat u dětí rozvoj zdravého sebevědomí, což je důležité při utváření jejich osobnosti kvalita spolupráce s rodiči různorodost a specifické zájmy dítěte rozvíjet individuálně a v zájmových nadstandardních činnostech podpora talentovaných a nadaných dětí v rámci možností snaha o integraci zdravotně postižených dětí 16

17 4.2 Formy a metody práce Motto: Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat a porozumím. Prožitkové a kooperativní učení hrou, založené na přímých zážitcích dítěte Skupinová práce Frontální a individuální činnosti Využíváme metodu artefiletiky, probouzíme, úkolujeme, kontrolujeme Upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání Aktivně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností Využíváme spontánních nápadů dětí, podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat Uplatňujeme situační učení, spontánní sociální učení, didakticky cílenou činnost 4.3 Profilace a směřování školy moderní budova z venku i uvnitř; vybavení prostor; pomůcky a potřeby pro vzdělávání pro děti i vlastní práci zaměstnanců; formy a metody práce otevřená v přístupu k rodičům, veřejnosti, námětům a připomínkám týmová tvořivost usilujeme o spoluúčast, sounáležitost, vyváženost rolí v týmu, každý je důležitý, každý něčím obohatí a je něčím vzorem (u dětí i dospělých) laskavá snažíme se o to, aby se ve vztazích dospělý-dítě, dítě-dítě, dospělýdospělý projevovala důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, empatie, vzájemná pomoc a podpora. ekologická výchova k ekologickému myšlení a jednání; pochopení, jaký vliv má působení člověka na přírodu; probouzení zodpovědného přístupu k přírodě a jejího bohatství kvalitní, kooperativní, komplexní, konkurenceschopná, komunikativní plánujeme, hodnotíme, promýšlíme, kritiku přijímáme, slůvka ocenění jsou nám odměnou a další motivací, promyšlené inovace nás podněcují k další tvořivosti a více přibližují ke školce plné pohody třídě plné zábavy Kultura školy - vlastní kvalitní propagace školy image školy se všemi atributy snaha o trvale dobré jméno školy snaha o dobré mezilidské vztahy etický kodex uznávaných norem, hodnot a pravidel útulné, čisté a estetické prostředí 17

18 5 VZDĚLÁVACÍ OBSAH 5.1 Školní vzdělávací program a Třídní vzdělávací programy Cílem pedagogiky by mělo být rozvíjení těch druhů inteligence, které dítě má, nikoli nátlak ve směru, kde dítěti talent chybí. Pak může dítě přijít i o to, co má. 1) Výchovně vzdělávací práce Ve veškeré výchovně vzdělávací činnosti vycházíme ze základních potřeb, dovedností, rozumových schopností dětí o cílevědomě, plánovitě - nikoli nahodile, o respektování individuality dítěte, vycházení z přímého pozorování, z předchozích zkušeností o rozpracování výchovně vzdělávací činnosti do jednotlivých tematických celků, týkajících se všeho, co dítě vnímá, co ho obklopuje v souvislosti s cíli stanovenými v RVP PV a v souvislosti s koncepcí a realizací výchovně vzdělávací práce naší MŠ o konkrétní rozpracování úkolů dle věkového složení dětí ve třídě a jejich realizace v přímé práci s dětmi o činnost musí být pro děti lákavá, vhodně motivovaná, zajímavá a povzbudivá k dětské tvořivosti a zájmu o činnost o spontánní i organizované činnosti jsou vzájemně provázané, pokud možno vyvážené o styl vzdělávání je založen na principu vzdělávací nabídky - na individ. volbě a aktivní účasti dítěte Respektujeme hru jako hlavní činnost dětí předškolního věku a její náročnost přiměřeně přizpůsobujeme věku dětí Snažíme se dodržovat pedagogické zásady Využíváme poznatků z dalšího vzdělávání pedagogů, ze seminářů, ze sebevzdělávání, vzájemného předávání zkušeností, nápadů apod. Snažíme se o úzkou spolupráci pedagogických a nepedagogických pracovnic, jež povede k vytvoření příjemného, bezpečného prostředí a zajištění bezpečnosti a ochrany dětí a k všestrannému harmonickému rozvoji dětí, klidných mezilidských vztahů dětí i dospělých Úzce spolupracujeme s rodiči o s dostatečnou informovaností rodičů o činnosti MŠ, jejich dětí v MŠ o dodržujeme diskrétnost při podávání informací o dětech jejich rodičům Průběžně zlepšujeme prostředí jednotlivých tříd Specifikujeme individuální práci dle zájmu a potřeb dětí, zaměření učitelek - v zájmové nadstandardní činnosti Spolupracujeme s PPP, v rámci možností s logopedem, s EKO centrem atd. 1 MUDr. František Koukolík - odborník na otázky vztahu mezi fungováním lidského mozku a chování člověka 18

19 Vybavujeme MŠ dalšími podnětnými pomůckami k všestrannému rozvoji dětí Rozšiřujeme dětskou i učitelskou knihovnu o nové publikace, umožňující další kvalitní vzdělávání učitelek a rozvíjení poznání dětí Zajišťujeme v rámci možností dostatečné, rozmanité a vhodné materiální vybavení k rozvoji zručnosti dětí, jejich estetického cítění, dále k tvorbě ŠVP a TVP REALIZACE Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) stanovuje základní integrované bloky pro vzdělávací práci MŠ Motýlek jako celek. Pedagogické pracovnice při tvorbě Třídních vzdělávacích programů (dále jen TVP) a vzdělávací práci vycházejí ze ŠVP, koncepce školy, její profilace. To vše musí být zároveň v souladu s RVP. Z těchto bloků jsou tvořeny třídní vzdělávací programy dvěma způsoby: 1. ke vzdělávacímu bloku je přiřazeno téma 2. je vytvořen tematický celek, který obsáhne určité bloky Integrované bloky, dané ŠVP, jsou hlouběji, konkrétněji a podrobněji rozpracovány ve TVP do více tematických okruhů a podokruhů. Na jejich základě pedagogické pracovnice dále zpracovávají podrobnou náplň, časový plán a volí vhodné metody práce s dětmi, přičemž respektují věkové složení dětí v jednotlivých třídách. Některé tematické okruhy jsou ve TVP více tříd stejné a liší se náročností hloubkou rozpracování vzhledem k věkovým zvláštnostem a předchozím zkušenostem a poznatkům dětí. Některé tematické okruhy jsou pouze specifikem dané třídy a jejího TVP. Integrované bloky a následně tematické okruhy musí být naplňovány a uskutečňovány na základě rámcových cílů (záměrů) předškolního vzdělávání daných RVP pro předškolní vzdělávání: 1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 2. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Tematické celky se ve TVP odvíjejí od jednotlivých ročních období, dějů kolem nás i v nás environmentální výchova v MŠ, realizace dílčích ekoprojektů, přirozenost, souvislost člověka s přírodou. Postihují prvky všech integrovaných bloků ze ŠVP. Vycházejí ze stanovených oblastí rozvoje dětí a potřeb dětí (dle RVP a ŠVP) každý celek se dotýká všech oblastí rozvoje dítěte: 1. Dítě a jeho tělo 2. Dítě a jeho psychika 3. Dítě a ten druhý 4. Dítě a společnost 5. Dítě a svět Školní program a v návaznosti Třídní programy jsou vytvořeny a zkoncipovány tak, aby maximálně rozvíjely schopnosti a zkušenosti každého dítěte, jeho zdravé sebevědomí. 19

20 Musí rozvíjet kompetence dané RVP přiměřeně věku ve všech oblastech (to však v rámci možností každého jednotlivého dítěte): 1. kompetence k učení 2. kompetence k řešení problémů 3. kompetence komunikativní 4. kompetence sociální a personální 5. kompetence činnostní a občanské Pečlivě naplánované činnosti povzbuzují děti k bádání, iniciativám a tvořivosti. Učitelský tým musí být zaujat obsahem, s nímž děti seznamuje a stále musí citlivě reagovat na projevy dětí. Musí poskytnout nástroje pomůcky, podporu, vedení a zájem, aby se dítěti dostalo, co nejpodnětnějšího prostředí. Plánované činnosti musí být přiměřené stupni vývoje a musí se zakládat na znalosti vývoje dítěte a na porozumění, že děti rostou a dělají pokroky na cestě běžnými stádii vývoje a zároveň, že jsou jedinečnými a individuálními bytostmi. Některé integrované bloky jsou doplňovány specifickými projekty, které jsou přílohou ŠVP MŠ Motýlek. Chceme vést děti ke zdravému, krásnému a čistému způsobu života, vzájemné ohleduplnosti, ochotě pomoci si, chránit zdraví, přírodu a životní prostředí v návaznosti na rodinnou výchovu. Proto je velmi důležitá i spolupráce s rodinou, zapojení rodičů do dění v MŠ, rodinnou péči a působení na dítě nenahrazovat, ale doplňovat ji. 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vesele a hravě, žijeme tu zdravě

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vesele a hravě, žijeme tu zdravě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vesele a hravě, žijeme tu zdravě Mateřská škola Veselí, okres Pardubice Platnost od: 1. 9. 2013 Platnost do: 31. 8. 2018 Č.j.: 32/2013 Zpracovala: Olga

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT Mateřská škola PASTELKA, Úštěk Vilová čtvrť 204 J. Á. Komenský: Cílem naší didaktiky budiž od začátku do konce: hledati a nalézati způsob,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Mateřská škola Olomouc Helsinská 11, příspěvková organizace Mateřská škola Helsinská 11 Mateřská škola Čapka Choda 12 Je nám dobře na světě Aktualizace byla projednána na pedagogické

Více

SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY KORÁLEK Klausova 2448/6, 155 00 Praha 5

SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY KORÁLEK Klausova 2448/6, 155 00 Praha 5 SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY KORÁLEK Klausova 2448/6, 155 00 Praha 5 V Praze, dne 31.8.2012 č.j. 31082012/PB 1 Identifikační údaje: Název školy: Soukromá mateřská škola KORÁLEK, spol. s r.o. IČ: 25642863 Společnost

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Dítě a společnost Dítě a jeho tělo Dítě a svět Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Stavební 2/1226, Horní Suchá, PSČ

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č.j.1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26.10.2005 Aktualizace: 3.1.2012 Platnost: do r. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název programu: Radostné poznávání Naše krédo: Dopřát dětem aktivní a krásné dětství

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět na dlani Vydala: Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Platnost od: 1.9.2013 Obsah

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠVP 2010 Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň - jih příspěvková organizace Vrčeň 137, 33541 Vrčeň IČO: 606 11 898 Školní vzdělávací program č.j.64/2010 Motto školy: Zaseje-li kdo do mladého těla ušlechtilou

Více

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Platnost: od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2018 (na základě evaluace jsou možné

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více