Cíl programu - vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cíl programu - vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole"

Transkript

1 Program proti šikanování - je součástí Minimálního preventivního programu - je v souladu s Metodickým pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j / (ruší se Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j / ) - na vypracování se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci, tvorbu koordinoval školní metodik prevence - odpovědnost za realizaci a následné hodnocení má ředitelka školy Cíl programu - vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole Charakteristika šikanování Šikanování je forma jakéhokoli chování se záměrem ublížit, zastrašovat, ohrozit jedince či skupinu žáků. Děje se tak cíleně a opakovaně útoky fyzickými a psychickými na těch, kteří se neumějí nebo z různých důvodů nemohou bránit. Projevy šikanování Verbální, přímá a nepřímá šikana psychická - např. nadávky, pomluvy, ponižování, vyhrožování, demonstrativní přehlížení, ignorování žáka či skupinu žáků. (součástí je i kyberšikana, děje se prostřednictvím elektronické komunikace, např. útoky pomocí ů, SMS zprávy, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod.) Fyzická, přímá a nepřímá šikana - např. bití, vydírání, loupeže, poškozování věcí Smíšená šikana (kombinace verbální a fyzické šikany) např.násilné a manipulativní příkazy Šikanování může mít i podobu sexuálního obtěžování až zneužívání. Odpovědnost školy Škola má odpovědnost za děti a žáky, která vychází z 29 zákona č. 561/2004, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí a žáků, vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování (sociálně patologických jevů) v průběhu všech vzdělávacích aktivit. Pedagogický pracovník musí předcházet šikaně, projevy šikany okamžitě řešit a oběti poskytnout pomoc. Prevence šikanování a násilí Každá škola má povinnost předcházet všem náznakům šikany a násilí, nesmí být přehlíženo ani akceptováno. Pracovníci školy svým chováním a jednáním ve škole nesmí podněcovat ke zhoršování situace směřující k šikaně. Naopak se zaměřují na utváření klimatu ve třídě a dobrých vztahů uvnitř třídních kolektivů, upevňují kvalitní třídní normy, podporují pozitivní vzájemné vztahy mezi žáky, mezi žáky a učiteli, usilují o vytváření bezpečného školního prostředí. Usilují o začlenění každého jedince do třídního kolektivu žáků, do aktivit třídy a školy, usilují o spolupráci mezi žáky jejich celkový pocit bezpečí. Podporují solidaritu a toleranci a vědomí sounáležitosti, jednají v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince. Nezbytná je spolupráce školního metodika prevence, výchovného poradce, školního psychologa, třídních učitelů i dalších pracovníků.

2 Ředitelka školy zajistí vzdělávání pracovníků školy v akreditovaných kurzech k problematice šikanování a specializační studium pro školního metodika prevence. Dále pak zajistí dohled nad žáky v souladu s pracovním řádem zaměří se zvlášť výrazně na místa a prostory, kde by mohlo k šikanování docházet, event. už někdy došlo. Rovněž zajistí, aby všichni žáci a pedagogičtí pracovníci byli seznámeni s negativními důsledky šikany (předejít tak podcenění počátečních projevů šikanování + vědět, jak se zachovat při existující šikaně). Školní knihovna musí být dostatečně vybavena literaturou zabývající se problematikou šikany a násilného chování, pravidelně doplňována a literatura aktualizována. Ve školním řádu musí být jasně stanovena jasná pravidla chování včetně sankcí za jejich porušení (viz výchovná opatření). V rámci prevence by škola měla motivovat žáky ke správnému chování ve škole pochvalou, učit je sociálním dovednostem, podporovat v nich vědomí, že je máme rádi a záleží nám na nich, pomáhat jim při budování jejich vlastní perspektivy. Zároveň také musí umět zaměstnat potencionální agresory činností, která je pro ně zajímavá, baví je, mohou v ní být úspěšní, vyniknout. Na začátku školního roku jsou žáci a jejich rodiče prokazatelně seznámeni s krizovým plánem školy (viz níže). Ten bude zároveň vyvěšen na přístupném místě ve školní budově a na www stránkách školy. Krizový plán 2 typy scénářů 1. Škola je schopna si poradit sama - rozhovor s těmi, kteří na šikanu upozornili, odhalení šikany - nalezení vhodných svědků - individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli obětí a agresorů!) - zajištění ochrany obětem - rozhovory s agresory, příp. konfrontace mezi nimi 2. Škola potřebuje pomoc zvenčí - překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti - domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování - zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi - pokračující pomoc a podpora oběti - nahlášení policii - vlastní vyšetřování V rámci první pomoci je nutné při pokročilých, brutálních a kriminálních šikanách spolupracovat a dalšími institucemi a orgány, a to zejména PPP v Ústí nad Labem, střediskem výchovné péče, orgánem sociálně právní ochrany dítěte, Policií ČR. V případě negativních dopadů šikanování na oběť je nutné zprostředkovat jí péči PPP, střediska výchovné péče, speciálně pedagogického centra nebo dalších odborníků klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů. Výchovná opatření S agresorem je třeba systematicky pracovat (motivy jeho chování, rodinné prostředí, ). Pro potrestání agresora lze použít výchovná opatření : napomenutí TU, důtka TU, důtka ŘŠ (viz platný školní řád) snížení známky z chování (viz platný školní řád) přeřazení do jiné třídy

3 Pro nápravu situace je třeba pracovat s celým třídním kolektivem (proč ostatní nic nenahlásili, nepomohli oběti i jinou formou schránka důvěry apod.) Ředitelka školy doporučí rodičům, aby své dítě v rámci zlepšení chování jejich dítěte umístili např. do diagnostického ústavu (toto jen na dobrovolném rozhodnutí rodičů). Ředitelka školy podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou, popř. k zahájení řízení, které se týká nařízení předběžného opatření nebo ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu. Spolupráce s rodiči žáků Jestliže se škola dozví od rodičů o podezření na šikanu, okamžitě zahájí vyšetřování (odpovídá ředitelka školy), při kterém je nutná spolupráce všech výše uvedených pracovníků. Náprava šikany se provádí rovněž za spolupráce s rodinou oběti a agresora, přičemž je třeba dodržovat taktní přístup a zachování důvěrných informací. Ze všech jednání je prováděn zápis. Spolupráce s institucemi Pro prevenci a v případě řešení šikanování škola spolupracuje s těmito institucemi: o PPP, střediska výchovné péče, SPC o pediatr, odborný lékař, dětský psycholog, zařízení poskytující odbornou poradenskou a terapeutickou péči, vč. individuální a rodinné terapie o oddělení péče o rodinu a děti, s oddělením sociální prevence (možnost vstupovat do každého šetření, jednat s dalšími zainteresovanými stranami, s rodinou) o případně s NNO specializujícími se na prevenci a řešení šikany Dojde-li k případu šikany či podezření, že se jedná o trestný čin (provinění), hlásí tuto skutečnost ředitelka školy Policii ČR. Ředitelka školy oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují bezpečí a zdraví žáka. Pokud žák páchá trestný čin (provinění) nebo opakovaně páchá přestupky, zahájí ředitelka školy bez zbytečného odkladu spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte.

4 Příloha č. 1 Jak mohou vypadat nepřímé znaky šikanování, např.: - žák je o přestávkách často osamocený, nemá kamarády, - při týmových sportech bývá jedinec volen mezi posledními - o přestávkách vyhledává blízkost učitelů - žák je nejistý, má-li hovořit před třídou - působí smutně, nešťastně, má blízko k pláči, - stává se uzavřeným - jeho prospěch se někdy náhle nevysvětlitelně zhoršuje - jeho věci jsou poškozené, rozházené, zničené - má zašpiněný, poškozený oděv - stále postrádá své věci - odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy - mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy - začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole - žák má odřeniny, modřiny, škrábance, řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit Zejména je třeba věnovat pozornost mladším žáků nově zařazeným do třídy. Jak mohou vypadat přímé znaky šikanování, např.: - posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé žerty na jeho účet - kritika žáka, výtky na jeho adresu pronášené nepřátelským, nenávistným, pohrdavým tónem - nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu, nebo za něj platil - příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným tónem, a skutečnost, že se jim podřizuje - nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či spoluúčasti na nich - honění, strkání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je nápadné, že je oběť neoplácí - rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout - vyhrožování pozdějším násilím

5 Příloha č. 2 Doporučení, na co upozornit rodiče, aby si všímali těchto možných příznaků šikanování, např: - za dítětem nepřicházejí domů spolužáci, kamarádi - dítě nemá kamaráda, se kterým by trávilo volný čas, telefonovalo si s ním, - dítě není zváno na návštěvy k jiným dětem - nechuť ráno jít do školy, i když tomu dříve tak nebylo, dítě odkládá odchod z domova, příp. je na něm vidět strach. Ztráta chuti k jídlu. - dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, příp. střídá cesty, prosí o odvoz autem - dítě chodí ze školy domů hladové (agresoři mu berou svačinu, peníze na svačinu) - usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu ( Nechte mě! apod.) - dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se - dítě bývá doma smutné či apatické, objevují se výkyvy nálad, zmínky o možné sebevraždě. Odmítá se svěřit s tím, co ho trápí. - dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (např. opakovaně, že je ztratilo), příp. doma krade peníze - dítě nápadně často hlásí ztrátu věcí - dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozenců nebo jiným dětem, možná projevuje i zlobu vůči rodičům - dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma. Své zdravotní obtíže může přehánět, příp. i simulovat - dítě se vyhýbá docházce do školy - dítě se zdržuje doma víc, než dříve mělo ve zvyku

6 Příloha č. 3 Informační leták pro žáky Nikdo nemá právo druhému ubližovat! Spolužáci se k tobě chovají nepřátelsky, ubližují ti a ty nevíš, jak dál. Víš o někom, kdo je šikanován,a je ti ho líto. Překonej strach a zajdi za učitelem, kterému důvěřuješ (školním metodikem prevence, školním psychologem, výchovným poradcem, třídním učitelem, ) Co je to šikanování? Za šikanování se považuje to, když jeden nebo více žáků úmyslně, většinou opakovaně, ubližuje druhým. Znamená to, že ti někdo, komu se nemůžeš ubránit, dělá, co je ti nepříjemné, co tě ponižuje, nebo to prostě bolí. Strká do tebe, nadává ti, schovává věci, Ale může ti znepříjemňovat život i jinak. Pomlouvá tě, intrikuje proti tobě, navádí spolužáky, aby s tebou nemluvili a nevšímali si tě. Později se otravování života stupňuje. Nastupuje fyzické násilí (bití, krádeže, poškozování věcí, ). Šikanování je vážná věc a v řadě případů bývá trestným činem. Proč bývá člověk šikanován? Není to proto, že by byl špatný nebo si to nějak zasloužil. Není chyba v něm, ale ve špatných vztazích mezi některými spolužáky. Převládá v nich bezohlednost a násilí. Jak se můžeš bránit? Když se ptali jednoho zoufalého žáka, proč o svém trápení neřekl rodičům, řekl, že se na to doma snažil nemyslet a doufal, že to už bude lepší. Myslet si, že to bude lepší, je omyl. Nikomu nic neříct situaci jen zhoršuje. Nevzdávej to a udělej následující: - obrať se na učitele, kterému důvěřuješ. Může ti skutečně pomoci, bude ti věřit a neprozradí tě. - Svěř se svým rodičům - V případě, že nenajdeš odvahu říct to ani svým rodičům, zavolej na pražskou Linku bezpečí tel: nebo Bezplatně můžeš telefonovat z celé republiky. Nepotřebuješ k tomu peníze ani telefonní kartu. Tito lidé ti budou věřit, protože nejsi sám, komu se něco podobného děje.

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Sestavil: Mgr. Ivana Dražková Uložení: ředitelna školy metodik prevence Podpis:. Školní rok : 2011/2012 Byl vytvořen jako součást Minimálního preventivního programu na základě

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace 751 17 Horní Moštěnice, Pod Vinohrady 30 Telefon: 581 224 248 www.zshornimostenice.cz Mobil: 739 310 468 E-mail: zs@zshornimostenice.cz

Více

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Č.j. 24 246/2008-6 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohroţuje

Více

Program proti šikanování Gymnázium Šternberk 2013/2014

Program proti šikanování Gymnázium Šternberk 2013/2014 Program proti šikanování Gymnázium Šternberk 2013/2014 OBSAH 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Zpracovala: Mgr. Iveta Kudrová školní metodik prevence sociálně patologických jevů (ŠMP) Program proti

Více

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ŠIKANY

KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ŠIKANY Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz KONCEPCE PREVENCE A ŘEŠENÍ ŠIKANY příloha plánu práce výchovné poradkyně Mgr. Věra ŠEBOROVÁ

Více

Postup při vyšetřování šikanování

Postup při vyšetřování šikanování Postup při vyšetřování šikanování V prvních třech stádiích šikanování bude uplatňován následující postup: 1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi. 2. Nalezení vhodných svědků. 3.

Více

KRIZOVÝ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

KRIZOVÝ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín KRIZOVÝ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Schopnost odpouštět neznamená přijímat nebo schvalovat ubližování. J. Gray Tento Krizový program proti šikanování č. 420/PR/2013

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ:

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ: ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ: 1. Dokumenty k prevenci šikanování - Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, Č. j. MŠMT 22294/2013-1 - Metodické doporučení

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Školní 1610, Rožnov p.radhoštěm 756 61

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Školní 1610, Rožnov p.radhoštěm 756 61 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Školní 1610, Rožnov p.radhoštěm 756 61 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha Školní preventivní strategie Vypracoval: Mgr. Miroslava Štibingerová, metodik

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Eva Plachá (577 213 405*22) Školní metodik prevence: Mgr. Dana Uhrová (577 213 405*27) Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Program proti šikanování ve škole ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Vlastimil Říha Telefon

Více

Jungmannova základní škola Beroun Minimální preventivní program Č.j.: 270/2008 Účinnost od:2. 9. 2014

Jungmannova základní škola Beroun Minimální preventivní program Č.j.: 270/2008 Účinnost od:2. 9. 2014 Jungmannova základní škola Beroun Minimální preventivní program Č.j.: 270/2008 Účinnost od:2. 9. 2014 Obsah 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Vytýčení sociálně patologických jevů 4. Cíl minimálního preventivního

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Damníkov Program proti šikanování na školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Damníkov Damníkov Program proti šikanování Program je zpracován v souladu s metodickým pokynem MŠMT č.j. 24 246/2008-6

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Palackého náměstí 238, 686 01 Uherské Hradiště Program proti šikanování ve škole Vypracovala: Mgr. Hana Škarková, školní metodik prevence

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha Minimálního preventivního programu Školní program proti šikanování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY- SMĚRNICE PREVENCE ŠIKANY- ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY- SMĚRNICE PREVENCE ŠIKANY- ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola Prachatice,Národní 1018 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY- SMĚRNICE Vypracoval: Schválil: PREVENCE ŠIKANY- ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Mgr.Jana Klímová,školní metodik prevence

Více

Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka školy Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ , příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Vypracovaly: Schválila: PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Mgr. R. Palzerová, PaedDr. I. Rudolfová PaedDr. Irena Rudolfová, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

Základní škola 1.máje, tř.1.máje 357, Hranice 753 01 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

Základní škola 1.máje, tř.1.máje 357, Hranice 753 01 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola 1.máje, tř.1.máje 357, Hranice 753 01 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento program proti šikanování byl vytvořen na základě metodického pokynu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 35. VNITŘNÍ POKYN K ŘEŠENÍ ŠIKANY Vypracoval: Schválil: (Školní program proti šikanování)

Více

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou PREVENCE ŠIKANY Vypracovala Ing. Milena Rudolfová, školní metodik prevence Schválila: Mgr. Věra Turková, ředitelka školy Účinnost ode dne: 1. 5. 2015 Číslo

Více

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních Č.j. MSMT- 22294/2013-1 Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních Úvodem (1) Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí (agrese),

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ A) ÚVOD 1. Vnější charakteristika šikanování (1) Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Základní škola a Mateřská škola Horníkova 1 příspěvková organizace Brno 628 00 Školní rok 2013/14 Program proti šikanování dle Metodického pokynu MŠMT ČR k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ TŘEŠŤ K VALŠE 38, 589 21 TŘEŠŤ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 AUTOŘI BC. MIROSLAV KREJČÍ Školní metodik prevence ING. MARIE ČEJKOVÁ Výchovná poradkyně

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Popis současného stavu problematiky Základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů na naší škole je především výchova dětí a mládeže

Více

Škola ZŠ J.Wericha, Španielova 1111/19 Praha 6 - Řepy

Škola ZŠ J.Wericha, Španielova 1111/19 Praha 6 - Řepy Program proti šikanování ve škole Škola ZŠ J.Wericha, Španielova 1111/19 Praha 6 - Řepy Věc: Program proti šikanování ve škole Spisový znak: Účinnost od: 1. 5. 2009 Č.j: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V oblasti sociálně patologických jevů 2013 2014 Střední odborná škola Nové Město na Moravě Mgr. Helena Švárová 1 I. ÚVOD V současnosti přibývá dětí a dospívajících, kteří

Více