Péče soudu o nezletilé

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Péče soudu o nezletilé"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Péče soudu o nezletilé Bakalářská práce Autor: Olga Šikula Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Hájek Praha Duben, 2014

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archívovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Teplicích dne Olga Šikula

3 P o d ě k o v á n í V první řadě bych chtěla poděkovat vedoucímu mé bakalářské práce panu Mgr. Tomáši Hájkovi za vedení, připomínky a ochotu.

4 Anotace Tématem mé bakalářské práce bylo vysvětlit problematiku osvojení. Hlavním úkolem osvojení je umožnit dítěti příznivé podmínky pro plnohodnotný život v náhradní rodině, která mu poskytne řádnou péči a výchovu. Popisují začátky vzniku osvojení a vývoj až po současnou právní úpravu, která přinesla další nové změny. Při osvojení dítěte má být splněná řada podmínek, na které dohlíží soud a spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany dětí. Celý proces osvojení a zprostředkování popisují ve své práci. Klíčová slova: nezletilé dítě, osvojitel, ústavní výchova, náhradní péče, souhlas rodičů, soud. Annotation The topic of my bachelor s work was explain problems of adoption. The main task of adoption is enable child favourable conditions for fully-fledge live in spare family which will provide him regular care and education. Im discribing adoption from start and development to present legal adjustment which brings next new changes. During child adoption must be meet a lot of the conditions and court is supervising on this and cooperate with bodies of socially legal protection of children. All process of adoption and mediation Im discribing in my work. Key words: min or child, adopter, institutiond upbringing, spare care, agreement of parents, court.

5 Úvod Druhy osvojení Historie osvojení Péče před osvojením Zrušitelné a nezrušitelné osvojení Přímá adopce Osvojení ze zahraničí Předpoklady pro osvojení Osvojení zletilého Souhlas dítěte s osvojením Souhlas rodičů Poručenství Pěstounská péče Druhy pěstounské péče Pěstounská péče na přechodnou dobu Raná pěstounská péče Ústavní výchova Osvojitelné dítě Úmluva o právech dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Řízení o osvojení Okruh účastníků Zprostředkování osvojení Postup krajského úřadu Přerušení zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče krajským úřadem Zprostředkování osvojení Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí Odborné posouzení pro účely zprostředkování osvojení Zrušení osvojení Důvody pro zrušení osvojení Právní důsledky zrušení osvojení Opětovné osvojení Závěr Seznam použité literatury Seznam zkratek

6 Úvod Osvojení je institut, který se snaží zajistit dítěti, které nemůže být vychováno ve vlastní rodině příznivý vývoj a řádnou výchovu v rodině, harmonický vztah s adoptivními rodiči a jejich příbuznými jako v rodině vlastní. Osvojení se vyvíjelo po staletí, právní úprava prošla řadou změn a tvarovala se desítky let. Vzniklo osvojení ze zahraničí. Touto problematikou se postupně začala zabývat řada institucí, které také vznikali díky zájmu společností o dětech, které zůstali bez rodičovské lásky a péče. Ve své práci popisují jak často je to náročné i pro osvojitele, který chce lásku dát, ale pro dítě, kterému tento cit nikdy nebyl dopřán jeho biologickou matkou nebo otcem není lehké přijmout a brát to jako samozřejmost, která je součásti každodenního života většiny děti v běžné rodině. Je tady spousta psychologických momentů, se kterými se setká adoptivní rodič a bude muset zvládnout nečekané situace, zároveň velice důležité, protože je to základ pro budování rodinného zdravého prostředí ve kterém dítě se učí milovat své nové rodiče a také se učí lásku přijmout. Právní stránka této problematiky řeší rodinu biologickou, kdy rodiče se o své vlastní dítě buď z nějakého důvodu postarat nemohu, nebo nechtějí, a také novou rodinu osvojitelného dítěte. Musí být splněné podmínky, které jsou dané jak pro osvojitele, tak pro osvojence. U osvojitele se zkoumá zdravotní, sociální a jiné stránky, které musí být splněné, aby měl právo si dítě osvojit. Především osvojení musí být ve prospěch dítěte, protože se jedná o jeho život a o jeho osud. Dítě je chráněno zákony, má svá práva, která by měla být respektována.v roce 2014 nastala velká změna, kterou před tím právní úprava adopce nikdy nezaznamenala, touto změnou je možnost osvojit si dítě, které je starší 18 let. 6

7 1 Druhy osvojení 1.1 Historie osvojení Zákonnou podobu nabylo osvojení pravděpodobně nejdříve ve starém Římě. Již v době republiky adopce byla praktikována ve vyšších společenských kruzích, především k zajištění kontinuity rodového jména a majetku. Ve středověku a novověku do konce 18. Století byly zřizovány nalezince útulky pro opuštěné děti, formálně adoptovala jen šlechta, bohatí bezdětní manželé chtěli svému rodu zajistit pokračování jména a majetku nebo hledali náhradu za vlastní zemřelé dítě. Často se lidé ujímali osamělých dětí z důvodu levné pracovní síly. První útulky vznikly v Konstantinopoli, první nalezinec byl zřízen v Miláně. V roce 1198 papež Inocenc zřídil v Římě nalezenec vybaveny tornem - byla to schránka zabudovaná do zdi kláštera tak, aby se otočením dítě dostalo dovnitř, matky je tak mohli tajně odevzdat v noci, aniž by byly poznány. 1 Nalezince byly trvale zásobovány dětmi určenými k adopci. V době osvícenství, v 19 století byl založen vídeňský nalezinec, v roce Také v roce 1789 byl založen pražský, pod patronací císaře Josefa. Začali vznikat sirotčince jedná se o pokročilejší formu ústavní péče. I Napoleon, po tom, co se odehrála bitva u Slovakova vyhlásil státní adopci, která se týkala dětí, jejichž otcové padli v boji. Nalezinec v Praze měl zároveň funkcí dětského domova, do kterého přicházeli dětí narozené ve věznicích, dětí nalezené, nebo ti, které přivedla policie. V době preromantismu a romantismu začal nový příliv citlivosti rodina začíná být považována za místo citové intimity a bezpečí, básníky a spisovatele přitahovalo tajemství nemanželského dítěte. Otázky týkající se náhradní rodinné péče se vždy dostávali do popředí s přílivem sirotků po velkých válkách. 1 GABRIEL, Zbyněk a Tomáš NOVÁK. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. Grada ISBN

8 V období první republiky výchova se začala demokratizovat, věda o dítěti se začala rozvíjet v tak zvané pedologii. Po druhé světové válce rodinná výchova byla potlačována a prosazovala se výchova kolektivní. V roce 1963 rodina byla znova pozvednutá na první místo mezi institucemi výchovy. Do této doby otec nemohl osvojit nemanželské dítě. Do roku 1928 v českých zemích platilo rakouské právo, později mohla být osvojená i osoba zletilá (věkový rozdíl mezi osvojitelem a osvojencem musel být nejméně 18 let). Osvojovat mohli jen manželé, když osvojoval pouze jeden z nich, musel mít souhlas od druhého, měli také možnost upravit majetkové poměry a to adopční smlouvou. 2 V roce 1575 byl založen Vlašský špitál, který je jeden z nejstarších, zde byla poskytována péče okolo dvou set let chudým a opuštěným dětem. V roce 1788 v Praze byl založen nalezinec, ve kterém pobývali děti určitou dobu, než byli svěřeny do péče pěstounů. Zároveň v těchto ústavech hodně dětí i umíralo z důvodu špatných hygienických podmínek a nedostatku odborné pomoci lékařů. Později v roce 1862 byl vydán zákon, díky kterému se obec musela postarat o obecné záležitosti lidí chudých, v nouzi, sirotky nebo odložené děti. Na tento zákon navazoval další zákon z roku 1868, který také měl pomáhat a pečovat o potřebné bez věkového omezení, tato péče byla úspěšná a přinesla pokrok. V roce 1902 byl zřízen zemský fond pro sirotky, který poskytoval podporu dětem vychovávaným v náhradní rodinné péči. V roce 1921 byl vydán zákon č. 265, který měl chránit děti nemanželské nebo děti, které byli vychovávány náhradními rodiči, tento zákon stanovil také pěstounskou péči, v té době jedna z nejrozšířenějších. Druhá světová válka však přinesla negativní změny do tohoto systému, který byl před tím na dobré cestě ve vývoji, byl právě naopak celý zrušen. Přes dětí zůstali bez rodin a 2 GABRIEL, Zbyněk a Tomáš NOVÁK. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. Grada ISBN

9 převládala snaha v kolektivní výchově, to znamená ústavy pro děti, byly pak postupně vybudovány. Děti byli rozděleni do věkových skupin a stát tyto ústavy řídil a kontroloval. Tato péče přinesla mnoho kritiky od pediatrů a psychologů, bylo publikováno hodně výzkumů, které ukazovali na negativní dopad na dětskou psychiku, pomalý vývoj dítěte a obtížné zařazení do společnosti. A z těchto důvodu se začali postupně budovat nové SOS dětské vesničky. V dnešní době zákon o rodině upřednostňuje rodinnou výchovu před ústavní. Práva a povinností děti, které jsou také ohrožené, jsou zakotveny v mezinárodních úmluvách. 3 V roce 1949 byl přijat zákon o rodinném právu, který prosadil rovnost v manželství, mezi mužem a ženou a zároveň rovnoprávnost dětí manželských a nemanželských. V roce 1950 děti, které v té době zůstali bez rodičů, museli do dětských domovů, druhou možností byla rodina pěstounská. Pěstouni v té době ale nedostávali od státu žádný příspěvek, dítě mělo jejich jméno, dědilo a byl to vztah jako mezi rodiči a dětmi vlastními. 4 Už od roku 1958 byly zavedeny dva druhy osvojení, zrušitelné a nezrušitelné, právně totožné vztahy mezi dětmi a pokrevními rodiči. Příbuzní osvojitelů se stávají příbuznými osvojeného dítěte, nezrušitelné osvojení se mohlo uskutečnit po tom, co dítě dosáhlo jednoho roku věku. Změna provedená novelou Zákona č. 91/1998 Sb., spočívá v tom, že zákon již nadále neumožňuje zrušit osvojení dohodou uzavřenou mezi osvojencem a osvojitelem. Tento způsob zrušení osvojení byl v dosavadním zákoně ponechán jako pozůstatek staré právní úpravy rakouského práva, platného u nás do roku Podle tehdejších právních předpisů mohlo osvojení také vzniknout na základě dohody. 3 ČESKO. STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE, Úvod Teoretické pojetí náhradní rodinné péče. online, Praha cit Dostupné z: 4 GABRIEL, Zbyněk a Tomáš NOVÁK. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. Grada ISBN

10 Plynutím doby vztahy založené tímto způsobem již nepřicházely do úvahy, a proto ani zrušení osvojení formou dohody u zrušení osvojení, aniž by tato forma byla přípustná též při jeho vzniku. V ČR jedno procento dětí vyrůstá ve vlastní rodině. Z toho dvě procenta jsou úplní sirotci, třináct procent v republice jsou sterilní manželství. Maji často vyšší nároky, proto uběhne od podání žádosti do převzetí dítěte často několik let. Ročně je osvojováno kolem 600 dětí. Kvůli vysokým požadavkům žadatelů jsou žádosti někdy vyřízeny až za 3 nebo 5 let. Zvyšuje se počet osvojených dětí i s kojeneckých ústavů a dětských domovů, i když požadavky žadatelů byly naplněny jen z poloviny, rodina fungovala lépe. Mezi dětmi je velké procento dětí s drobnými zdravotními riziky, například nedonošenost, alergie, anemie a podobně. Počet žádostí cizinců o české děti stále vzrůstá Péče před osvojením Podle NOZ 823, 8234 před osvojením dítě je obvykle umístěno do předadopční péče. Dítě je předáno do takové péče ihned osvojiteli, pokud s tím souhlasí a rodiče dali souhlas k osvojení. V případě že s tím rodiče souhlasí, dítě může být předáno do péče budoucího osvojitele dříve, jakmile zdravotní stav dítěte to umožní. Rodiče jsou povinní tuto skutečnost oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Péče o dítě před uplynutím tří měsíců ode dne, kdy byl dán souhlas k osvojení, není péči před osvojením. Po tuto dobu má ten, komu bylo dítě předáno do péče, pouze povinnost a právo o dítě řádně pečovat a chránit je, v záležitostech dítěte, které s touto péči souvisí, může jednat jen, je-li toho nezbytně třeba. O předání dítěte do takové péče rozhodne soud. 5 GABRIEL, Zbyněk a Tomáš NOVÁK. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. Grada ISBN

11 Po uplynutí tří měsíců ode dne kdy byl dán souhlas k osvojení podle 826 NOZ může být osvojované dítě předáno osvojiteli do péče před osvojením. O takovém předání rozhoduje na návrh osvojitele soud. 1.3 Zrušitelné a nezrušitelné osvojení 6 Od 1. ledna 2014 Nový občanský zákoník (dále jen NOZ) ve svém 840 už nerozlišuje osvojení na zrušitelné a nezrušitelné, pouze uvádí, že osvojení nelze zrušit po uplynutí tří let od rozhodnutí o osvojení, neplatí to v případě, že osvojení je v rozporu se zákonem. 7 Dřívější úprava, kterou uváděl Zákon o rodině, rozlišovala osvojení na zrušitelné 1. stupně a nezrušitelné - 2. stupně. Osvojení a adopce mají stejný význam, ale pokud se jedná o právní terminologii, je používáno osvojení. Osvojení 1. stupně - zrušitelné Tento typ osvojení může soud ze závažného důvodu zrušit. Ještě do roku 2006 v tomto případě osvojitel nemusel být zapsán v rodném listě dítěte. Avšak od poloviny roku 2006 došlo ke změně, která stanovuje, že i v případě tohoto typu osvojení v rodném listě dítěte musí byt zapsán osvojitel. Osvojení 2. stupně - nezrušitelné Po pravomocném rozhodnutí soudů už zrušit nelze, práva a povinnosti, které osvojitele jsou trvalá. Jedná se o závažná rozhodnutí, která jsou nezvratná po celý život. Tímto způsobem lze osvojit dítě starší jednoho roku. Osvojení nezrušitelné Zákon o rodině v 74 až do 1. ledna 2014 se upravoval osvojení nezrušitelné. 6 GABRIEL, Zbyněk a Tomáš NOVÁK. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. Grada ISBN ČESKO. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. In Sbírka zákonů ČR, ročník 2012, částka 33, 840. online Praha [cit ]. ISSN Dostupné z: 11

12 Nezrušitelné osvojení je osvojení, které nelze zrušit. Takto mohli osvojit dítě pouze manželé, nebo jeden z manželů, který žije s některým z rodičů dítěte v manželství, anebo pozůstalý manžel po rodiči nebo osvojiteli dítěte. Výjimečně mohla takto osvojit i osaměla osoba, jestliže jsou jinak předpoklady, že toto osvojení bude plnit svoje společenské poslání. V takovém případě soud též rozhodne, aby byl z matriky vypuštěn zápis o druhém rodiči dítěte. Podstata spočívala v tom, že osvojitel se zapíše v matrice místo rodiče osvojence, popřípadě osvojitele místo rodičů. Tím se vyjádří v matrice a ve výpisech z ní (v rodném listu), že mezi osvojitelem a osvojencem je vztah rodiče a dítěte, aniž je z těchto dokladů patrno, že jde o vztah založený osvojením. Tím se měly vyloučit nežádoucí zásahy do dalšího života osvojených dětí a zajistit ještě hlubší a plnější rozvinutí instituce osvojení. Účinek zápisu v matrice je zpětný, takže osvojitel se považuje za rodiče dítěte od jeho narození. Protože jde o záležitost osobního stavu, nelze připustit, aby dítě mělo po určitou dobu jednoho rodiče a od určité doby jiného rodiče. Vzhledem k závažným důsledkům osvojení i se zapsáním osvojitelů v matrice místo rodičů měl být tento druh osvojení vyslovován jen v těch případech, kdy je bezpečně zjištěno, že vztahy vzniklé mezi budoucími osvojiteli a osvojovanými dětmi jsou pevné a naprosto trvalé a kdy nejsou obavy, že by se změnily v souvislosti s případnými změnami v rodinných vztazích osvojitelů. Nutné je tu zejména řádné poučení účastníků ze strany soudu o důsledcích tohoto typu osvojení. V případech, v nichž není dosud bezpečný předpoklad trvalosti a pevnosti vzájemných vztahů mezi budoucími osvojiteli a osvojovanými dětmi, ačkoli jinak jsou dány ostatní předpoklady k přesvědčení, že osvojení je prospěšné a v zájmu dítěte, je namístě doporučit účastníkům, aby se prozatím rozhodly pro osvojení zrušitelné. Jestliže ovšem navrhovatelé i po poučení setrvají na svém návrhu na určitý druh osvojení a soud dospěje k přesvědčení, že vyslovení požadovaného druhu osvojení není k prospěchu dítěte a společnosti, nezbývá než návrh na osvojení zamítnout. 12

13 Zákon číslo 91/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů 8 výslovně rozšířil právo osvojit dítě nezrušitelným osvojením na pozůstalého manţela po rodiči nebo osvojiteli. Změna vycházela ze situace, kdy dosavadní úprava nezrušitelného osvojení osamělou osobou znevýhodňovala dítě v případech, kdy touto osobou byl pozůstalý manžel rodiče, tzv. nevlastní rodič. V případě smrti rodiče totiž zanikl jakýkoliv rodinněprávní vztah mezi nevlastním rodičem a dítětem, a to i přesto, že nevlastní rodič často žil s dítětem ve společné domácností dlouhodobě, podílel se na jeho výchově a dítě navázalo odpovídající citové vztahy jak k němu, tak i k jeho širší rodině, zejména k prarodičům. O osvojení se rozhoduje rozsudkem, a právní následky osvojení nastávají právní moci tohoto rozsudku. Podle NOZ 860 dítě má příjmení svých rodičů nebo také soud může určit, jaké bude mít dítě příjmení. Zahájení řízení o osvojení je tedy ovládáno zásadou dispoziční. Místně příslušný je soud, v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popřípadě jiných rozhodujících skutečností své bydliště (Občanský soudní řád 88). Utajení osvojení. Osvojitel nebo osvojenec může navrhnout, aby soud rozhodl, že osvojení a jeho okolností mají být utajeny před rodinou původu dítěte. To obdobné platí I pro utajení pokrevního rodiče a jeho souhlasu s osvojením. Podle 444 OSŘ v případě že soud vyhověl návrhu na utajení osvojení pak je jednání neveřejné, soud následně činí i další vhodná opatření k utajení osvojení. Třebaže byly osvojení a jeho okolností nebo pokrevní rodič a jeho souhlas k osvojení utajeny, může soud rozhodnout o jejich odtajnění, odůvodňuje-li to velmi závažná situace ohrožující osvojené dítě na životě nebo zdraví. Jakmile osvojenec nabude svéprávnosti podle NOZ, vznikne mu právo seznámit se s obsahem spisu, který byl veden v řízení o jeho osvojení. 8 ČESKO. Zákon č. 91/1998 Sb., zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů. In Sbírka zákonů ČR, ročník 1998, částka 34. [online] Praha. [cit ]. ISSN Dostupné z: 13

14 1.4 Přímá adopce Přímá adopce, je taková adopce při které dítě do předadopční péče svěřují osvojitelům sami rodiče (nebo jiní zákonní zástupci) 181 Občanského soudního řádu uvádí, že rodiče dají souhlas předem před soudem, písemně, nemají vztah k budoucím osvojitelům a třebaže je v zájmu dítěte, aby do nové rodiny přišlo co nejdříve, bez mezistanice. 9 Ministerstvo práce a sociálních věcí ( MPSV) zastává názor, že přímou adopci si mohou mezi sebou dohodnout pouze sami biologičtí rodiče a budoucí osvojitele, pokud se navzájem znají. Jestliže ale rodiče nikoho vhodného, kdo by chtěl osvojit jejich dítě, neznají, jeho cesta vede do kojeneckého ústavu. Hlavní rozdíly přímé adopce od běţné. 10 V případě že se jedná o přímou adopci, dítě se dostává do nové rodiny hned z porodnice, je staré několik dnů, na základě sepsaného protokolu o předání dítěte do předadopční péče. Rodiče mají možnost setkat se s budoucími osvojiteli, pokud si to budou sami přát. Nejčastěji jsou to osamělé matky, které se pro přímou adopci rozhodnou, chtějí zajistit dítěti lepší dětství a zabránit pobytu v kojeneckém ústavu. Jsou to ženy, které partner opustil, po tom co mu oznámily, že jsou těhotné. Většinou jsou to studentky, které neplánovaně otěhotněly s partnery, již zprávu o budoucím otcovství nepřijali dobře, tak ženy, které otěhotněly během nepříliš stabilního vztahu, který skončil dřív, než se dítě narodilo. Rodiče mohou odvolat své rozhodnutí až do právní moci osvojení. 9 ČESKO. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. In Sbírka zákonů ČR, ročník 1963, částka 56. online Praha [cit ]. ISSN Dostupné z: 10 ČESKO. FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ Z. S., FOD: Úvod - Domovská stránka. online, Praha cit Dostupné z: 14

15 U přímé adopce není zajištěná anonymita, často rodiče nechtějí vědět, kde bydlí osvojitel, v řízení se mohou nechat zastupovat, pak jim není doručen rozsudek ve kterém je uvedeno bydliště osvojitele. 1.5 Osvojení ze zahraničí Mezinárodní osvojení nebo také z jedné země do druhé je taky jednou z forem náhradní rodinné péče. Může se jednat o případ, kdy se nedaří najít pro dítě vhodné náhradní rodiče, které pochází ze stejného státu jako dítě. Mezinárodní osvojení upravuje Haagská Úmluva o ochraně dětí ve spolupráci s mezinárodním osvojením, která byla vypracována a přijata V České republice tato úmluva je platná od se zákonem č. 359/1999 Sb. O sociálně právní ochraně dětí (je možné osvojit dítě z ciziny i do ciziny). Podmínky mezinárodního osvojení 11 Osvojení může být uskutečněno pouze tehdy, pokud příslušné orgány daného státu: 1) Zjistily, že dítě je osvojitelné. 2) Rozhodly, po náležitém přezkoumání možností umístění dítěte ve státě původu, že mezistátní osvojení je v nejlepším zájmu dítěte. 3) Zajistily, aby a) osoby, instituce a orgány, jejichž souhlas je nezbytný pro osvojení, obdržely potřebnou poradu a byly řádně informovány o důsledcích svého souhlasu, zejména o tom, zda osvojení bude nebo nebude mít za následek ukončení právních svazku mezi dítětem a jeho původní rodinou; b) tyto osoby, instituce a orgány daly souhlas dobrovolně, v zákonem požadované formě a písemně nebo byl jejich souhlas písemně zaznamenán; c) souhlas nebyl poskytnout za úplatu nebo náhradu jakéhokoli druhu a nebyl odvolán; 11 ČESKO. Zákon č. 359/1999 Sb., Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. In Sbírka zákonů ČR, ročník 1999, částka 111. online Praha [cit ]. ISSN Dostupné na: 15

16 d) souhlas matky, pokud je požadován, byl dán až po narození dítěte a 4) Zajistily, aby a) obdrželo poradu a bylo řádně informováno o důsledcích osvojení a svého souhlasu s osvojením, pokud je tento souhlas vyžadován; b) bylo přihlédnuto k přáním a názoru dítěte; c) souhlas dítěte s osvojením, pokud je požadován, byl dán dobrovolně, v zákonem požadované formě a písemně nebo byl písemně poznamenán, a d) souhlas nebyl poskytnout za úplatu nebo náhradu jakéhokoliv druhu. Osvojení se uskuteční pouze tehdy, pokud příslušné orgány rozhodly, že budoucí k osvojení vhodní a způsobilí. Pokud zabezpečily, aby budoucí osvojitelé obdrželi potřebné porady a rozhodly, že dítě je nebo bude oprávněno ke vstupu a k trvalému pobytu v tomto státě. 16

17 2 Předpoklady pro osvojení 12 Předpokladem osvojení podle 795 NOZ je takový vztah mezi osvojitelem a osvojencem, jaký je mezi rodičem a dítětem, nebo že tu jsou alespoň základy takového vztahu. Osvojení nezletilého musí být v souladu s jeho zájmy. Osvojit dítě může osoba, která je svéprávná, zletilá je schopná dítěti poskytnout veškerou potřebnou péči jako ve skutečné rodině, musí žít způsobem života, který zajistí dítěti příznivé podmínky k jeho vývoji a výchově a osvojitel bude pro dítě dobrým rodičem. Taková osoba musí mít dobrý zdravotní stav, který umožní novému rodiči starat se o dítě bez omezení. Osvojit dítě mohou manželé společně nebo jeden z nich, v případě že chtějí osvojit dítě společně, podají spolu i návrh na osvojení. O osvojení vždy rozhoduje soud a přihlíží k tomu, aby aby osvojení nebylo v rozporu se zájmy dítěte. Mezi osvojitelem a dítětem musí být přiměřený věkový rozdíl, neměl by být menší než šestnáct let, výjimečně může být nižší, ale musí s tím souhlasit opatrovník dítěte a osvojení musí být v souladu se zájmy dítěte. U osob příbuzných v přímé linii je osvojení zakázáno, například když se jedná o sourozence (neplatí to v případě náhradního mateřství) O osvojení vždy rozhoduje soud a přihlíží se k názoru dítěte, pokud dítě je schopno vzhledem ke svému věku vyjádřit se k osvojení. 2.1 Osvojení zletilého Současná právní úprava, která je platná od 1. ledna 2014 v NOZ 846 umožňuje také osvojení zletilého. Podle 796 NOZ o osvojení zletilého rozhodne soud na návrh osoby, která chce zletilého osvojit, k nimž se připojí zletilý, který má být osvojen. Osvojení zletilé osoby nesmí být v rozporu s dobrými mravy. 12 ČESKO. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. In Sbírka zákonů ČR, ročník 2012, částka 33. online Praha [cit ]. ISSN Dostupné z: 17

18 Zletilého lze osvojit podle 847 NOZ jestliže: sourozenec osvojovaného byl osvojen týmž osvojitelem, v době podání návrhu byl osvojenec nezletilý a osvojitel v té době pečoval o toto dítě jako o své vlastní v době jeho nezletilosti, nebo v případě že zletilý je dítě manžela. Zletilého nelze osvojit, jestliže je to v rozporu s odůvodněným zájmem jeho pokrevních rodičů. Osvojenci a jeho potomkům nevzniká osvojením příbuzenský poměr vůči členům rodiny osvojitele a nenabývají vůči nim žádných majetkových práv. Rovněž osvojitel nenabývá osvojením žádných majetkových práv vůči osvojenci a jeho potomkům. ( 849) V případě že osvojenec není plně svéprávný, jedná za něj zákonný zástupce nebo opatrovník, kterého k tomu jmenuje soud. Trvá-li manželství osvojovaného, může být osvojenec podle 850 NOZ osvojen jen se souhlasem svého manžela. Nemůže-li manžel dát souhlas proto, že není plně svéprávný, nebo je-li opatření jeho souhlasu spojeno s těžko překonatelnou překážkou, soud zvlášť posoudí, zda osvojení není v rozporu s oprávněnými zájmy tohoto manžela, popřípadě dalších členů rodiny. Osvojení nemá vliv na příjmení osvojence, podle 851 NOZ může nové příjmení připojit ke svému současnému, v případě společného příjmení manželů vyžaduje se souhlas manžela. Osvojení má právní následky pro osvojence a jeho potomky, pokud se narodili později. Pro dříve narozené potomky osvojence má osvojení právní následky, jen když dali k osvojení souhlas. Vyživovací povinnost osvojence vůči jeho předkům nebo potomkům podle 852 a 853 NOZ trvá nadále jen tehdy a jen v té míře, nejsou-li jiné osoby, které mají vyživovací povinnost dostát. 18

19 2.2 Souhlas dítěte s osvojením Do 1. ledna 2014 Zákon o rodině v 67 říkal, že souhlasu dítěte s osvojením je třeba jen v případě že dítě je schopno samo posoudit rozsah osvojení, nejednalo se o podmínku. Přivolení dítěte nebylo nutné, jestliže by to narušilo citové vztahy dítěte k budoucím osvojitelům, zejména jestliže dítě již žije v rodině budoucích osvojitelů a považuje je za své vlastní rodiče. Nový občanský zákoník od 1. ledna 2014 v 806 uvádí, že dítě, které má být osvojeno už dosáhlo věku dvanácti let, vždy musí dát svůj osobní souhlas k osvojení. Neplatí to pouze v případě, kdyby se jednalo o zásadní rozpor zájmu dítěte nebo osob, které jsou oprávněné dát tento souhlas za rodiče. Jedná se tedy o podmínku, kdy dítě musí být vyslechnuto. Dříve než bude vysloven souhlas s osvojením, soud poučí o účelu, obsahu a důsledcích osvojení. Podle 807 a 808 NOZ dítě, které ještě nedosáhlo věku 12 let je zastupováno opatrovníkem a ten pak dává souhlas k osvojení. Opatrovníkem může být i orgán sociálně právní ochrany dětí, jmenuje ho vždy soud. Pokud je to možné soud vyslechne i dítě a vezme ohled na jeho vyjádření, dítě musí být schopno vzhledem ke svým duševním a vývojovým schopnostem umět posoudit situaci i dopad na jeho život, které mu v budoucnu adopce přinese. Svůj souhlas dítě má právo odvolat a to do doby než soud rozhodne o osvojení. 2.3 Souhlas rodičů S osvojením musí souhlasit i rodiče osvojovaného dítěte, podle NOZ tento souhlas musí dát osobně před soudem a musí být splněny všechny náležitosti právního jednání. Souhlas se vyžaduje také v případě, že rodič nenabyl plné svéprávnosti, nemůže ale dát souhlas, pokud ještě nenabyl věku 16 let. Dává-li souhlas rodič, který nenabyl plné svéprávnosti, nelze, aby za něj jednal opatrovník, jeho způsobilost posoudí soud podle obecných ustanovení. Pokud svéprávnost rodiče byla omezená, může jednat pouze v rozsahu svých práv. 19

20 Matka osvojovaného dítěte může dát souhlas k osvojení nejdříve šest týdnu po narození dítěte, otec může dát souhlas k osvojení i před uplynutím této doby, nejdříve však po narození dítěte. Pokud rodiče osvojovaného dítěte dali souhlas dříve, než to zákon uvádí, tak se k němu nepřihlíží. V případě, že osvojení nebylo uskutečněno po dobu šesti let ode dne, kdy byl k tomu dán souhlas, osvojení pozbude své účinnosti. Souhlas k osvojení může být odvolán po dobu tří měsíců ode dne kdy byl dán, nebylo-li osvojované dítě ještě předáno do péče budoucích osvojitelů, souhlas může být odvolán i v případě že o tom rozhodne soud pokud je to v souladu se zájmy dítěte aby bylo se svými biologickými rodiči. Podmínky, při kterých souhlas rodičů se nevyţaduje. Jedná se o průpady, kdy rodič byl zbaven rodičovské zodpovědnosti a pozbyl práva dát souhlas s osvojením, nebo schopen projevit vůli nebo rozpoznat následky svého jednání, nebo je ovládnout, pokud rodiče osvojovaného dítěte zemřeli. V případě že se nachází na neznámém místě, neprojevuje o dítě zájem. V takových případech soud vyžaduje souhlas opatrovníka nebo poručníka, kterého k tomu jmenuje. Podle NOZ. Podle 822 NOZ soud rozhoduje, jestli rodiče musí dát souhlas k osvojení nebo ne. Pokud bylo rozhodnuto, že není zapotřebí souhlasu k osvojení, pak se vyžaduje souhlas opatrovníka, který k tomuto účelu bude soudem jmenován, dále se zjišťuji všechny skutečností, které souvisejí s osvojovaným dítětem a jeho rodinou, všechno co má společného nebo má vliv na osvojení, zejména jestli dítě, které je určeno k osvojení nemá blízké příbuzné, kteří by měli zájem o něj pečovat, a také soud vyslechne osobu, která v současné době pečuje o toto dítě. Předchozí právní úprava, která byla uvedena v Zákoně o rodině, popisuje význam toho, že rodiče neprojevili Ţádný zájem trvá to po dobu dvou měsíců, rodiče během této doby dítěti nikdy netelefonovali, nenavštívili, nezajímali se o jeho zdravotní stav ani o jiné podstatné skutečností, které se týkají dítěte, neplnili vyživovací povinnosti. Tento pojem znamená absolutní absenci citu, zájmu, spoluprožívání, obav o dítě a jeho další osud. Soud je povinen zajišťovat, zda tento stav je dán individuálními vlastnostmi a postoji 20

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Rodinné právo. Osvojení. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová LS 2013/2014

Rodinné právo. Osvojení. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová LS 2013/2014 Rodinné právo LS 2013/2014 8. Osvojení CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová lucie.vanova@vsci.cz Náhradní péče o dítě I. rodinná osvojení pěstounství (včetně s.o.s. vesniček) svěření do péče jiné osoby poručnictví

Více

Opatrovnictví a poručenství. Radovan Dávid

Opatrovnictví a poručenství. Radovan Dávid Opatrovnictví a poručenství Radovan Dávid Opatrovnictví a poručenství Uplatní se v případě nutnosti ochrany zájmů nezletilých dětí ze strany jiných subjektů než rodičů Na základě rozhodnutí soudu Když

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí M V S P ultikulturní zdělávání ociálních racovníků JUDr. Věra Novotná Sociálně právní ochrana dětí Obsah strana Úvod.. 4 Kapitola I. Základní principy sociálně-právní ochrany dětí a významné ústavní a

Více

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE Náhradní rodinná péče je poskytována dětem bez rodiny, nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném rodinném

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_RODINNÉ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření

Více

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Systém náhradní rodinné péče byl do konce roku 2013 upraven v zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. Od 01.01.2014 nabyl účinnosti zákon č. 82/2012 Sb., občanský

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel ne všichni rodiče

Více

Zdeňka Králíčková, 2007

Zdeňka Králíčková, 2007 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2007 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Náhradní rodinná péče Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Rodiči

Více

Platné znění příslušné části zákona o registrovaném partnerství s vyznačením navrhovaných změn HLAVA III NEEXISTENCE A NEPLATNOST PARTNERSTVÍ

Platné znění příslušné části zákona o registrovaném partnerství s vyznačením navrhovaných změn HLAVA III NEEXISTENCE A NEPLATNOST PARTNERSTVÍ V. Platné znění příslušné části zákona o registrovaném partnerství s vyznačením navrhovaných změn HLAVA III NEEXISTENCE A NEPLATNOST PARTNERSTVÍ 5 Partnerství nevznikne, jestliže prohlášení trpělo podstatnou

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Rodinné právo III/2 VY_32_INOVACE_197 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je

Více

Proces zprostředkování

Proces zprostředkování Proces zprostředkování Rozhodnutí soudu o osvojení nebo svěření dítěte do pěstounské péče předchází řada činností, které uskutečňují orgány sociálně-právní ochrany a též soudy. Zákon o sociálně-právní

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

září 14 Náhradní rodinná péče

září 14 Náhradní rodinná péče zadal Odbor sociální péče graficky zpracoval Odbor vnitřních věcí Informační středisko tisk CCB, spol. s r.o. náklad 5 000 ks vydal Magistrát města Brna 2. vydání září 2014 Magistrát města Brna Dominikánské

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.07 Téma sady: Rodinné právo rodiče a děti Ročník: 1.-4. ročník

Více

Č. j. MV /VS-2016 Praha 10. února 2017 Počet listů: 6 Přílohy: 0

Č. j. MV /VS-2016 Praha 10. února 2017 Počet listů: 6 Přílohy: 0 *MVCRX03BTJ4P* MVCRX03BTJ4P prvotní identifikátor odbor všeobecné správy náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV-149289-5/VS-2016 Praha 10. února 2017 Počet listů: 6 Přílohy: 0 Rozeslat dle rozdělovníku

Více

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny,

Více

Průvodce osvojením. Jak na osvojení

Průvodce osvojením. Jak na osvojení Průvodce osvojením Jak na osvojení Opuštěné dítě je dítě, které se ne vlastní vinou ocitlo bez vlastní rodiny a není naděje na změnu poměrů v biologické rodině. Je proto žádoucí, aby společnost nalezla

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2008 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE POJEM, ÚČEL, OBSAH, VZNIK, ZÁNIK

PĚSTOUNSKÁ PÉČE POJEM, ÚČEL, OBSAH, VZNIK, ZÁNIK ÚČEL PĚSTOUNSKÁ PÉČE POJEM, ÚČEL, OBSAH, VZNIK, ZÁNIK Zdeňka Králíčková, 2012 výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině.

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Katedra sociální práce a sociální politiky Studijní opora předmětu NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE oboru Sociální práce ve veřejné správě KS

Více

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Typy náhradní rodinné péče: pěstounská péče pěstounská péče na přechodnou dobu Pěstounská péče - pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat a při péči o osobu dítěte vykonávat přiměřeně

Více

OSVOJENÍ. přijetí cizího dítěte za vlastní statusová změna

OSVOJENÍ. přijetí cizího dítěte za vlastní statusová změna OSVOJENÍ přijetí cizího dítěte za vlastní statusová změna Zdeňka Králíčková, 2007 STATISTIKA Pramen: www.idnes idnes.cz ze dne 9. 8. 2007 V roce 2006 bylo adoptováno 490 dětí, z toho 32 do zahraničí K

Více

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Orgán sociálně-právní ochrany dětí Sociálně-právní ochrana je pomoc pro děti, jejich rodiče a další dospěláky, kteří se o děti starají nebo se chtějí starat. Děti chrání před násilím, zanedbáváním, zneužíváním

Více

Pěstounská péče je institut natolik rozmanitý, jak rozmanité jsou samotné životní příběhy dětí. Někde jsou kontakty s rodiči časté, v jiných případech třeba žádné. Někdy žije dítě v pěstounské rodině až

Více

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009 Kapitoly z rodinného a trestního práva přednáška 2. 4. 2009 Vztahy dítěte k nevlastnímu rodiči Na výchově dítěte se podílí i manžel, který není rodičem dítěte (tzv. nevlastní rodič ), za předpokladu, že

Více

Zákon č. 56/1928 Sb., o osvojení umožňoval osvojení dospělého člověka (až do roku 1950, kdy byla tato možnost ze zákona vyjmuta).

Zákon č. 56/1928 Sb., o osvojení umožňoval osvojení dospělého člověka (až do roku 1950, kdy byla tato možnost ze zákona vyjmuta). Příloha č. 1 Příloha č. 1 ZÁKONY A DOKUMENTY V této části bakalářské práce komentujeme některé zákony a dokumenty, které se náhradní rodinné péče týkaly a týkají od dob rakouského práva do současnosti.

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA VZTAH RODIČŮ A DĚTÍ Jak už bylo řečeno v předešlé prezentaci, každý rodič má vůči svým nezletilým potomkům rodičovskou

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 RODINNÉPRÁVO Upravuje vznik a zánik manželství, vztahy mezi manžely, rodiči, dětmi

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská nauka Ročník:

Více

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí.

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí. MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV datum tisku: 1. 1. 2014 platí od : 1. 1. 2014 POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA odbor a oddělení: pracovní zařazení: zaměstnanec: Odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Soud může něčí svéprávnost omezit ze závažného důvodu, např. pro jeho duševní poruchu. Takovému člověku současně jmenuje opatrovníka.

Soud může něčí svéprávnost omezit ze závažného důvodu, např. pro jeho duševní poruchu. Takovému člověku současně jmenuje opatrovníka. 2 0. O b č a n s k é p r á v o I Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Občanské právo je souhrn soukromoprávních ustanovení, upravujících osobní stav, právní postavení a vzájemná práva a povinnosti

Více

Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly Oblasti :

Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly Oblasti : Sociálně právní ochrana dětí Úvod do SP ZS 2016 Ochrana práv dětí Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského Pozměňovací návrhy Jana Čechlovského k pozměňovacím návrhům ÚPV schváleným usnesením ÚPV dne 29.5.2013 tisk č. 930/2 (vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace

Více

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY RODINNÉ PRÁVO OSNOVA: Definice, prameny Manželství vznik, důvody neplatného manželství, zánik Přímá a pobočná linie Vztahy mezi manželi Vztahy mezi rodiči a dětmi Náhradní výchova Vyživovací povinnosti

Více

Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 971 (1) Jsou-li výchova dítěte nebo jeho tělesný, rozumový či duševní stav,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

Přehled o délce soudního řízení ode dne nápadu do dne právní moci podle předmětu a výsledku Okresní soudy - počet věcí (spisů)

Přehled o délce soudního řízení ode dne nápadu do dne právní moci podle předmětu a výsledku Okresní soudy - počet věcí (spisů) Výchova a výchovná opatření 101 - První rozhodnutí o výchově dítěte - svěřeno 351 2532 4763 3419 1987 1381 2793 1057 557 102 - První rozhodnutí o výchově dítěte - svěřeno otci 34 168 327 232 156 119 255

Více

Výchova a výchovná opatření

Výchova a výchovná opatření Výchova a výchovná opatření 101 - První rozhodnutí o výchově dítěte - svěřeno 142 113 88 135 283 124 194 166 168 102 - První rozhodnutí o výchově dítěte - svěřeno otci 187 139 135 157 257 144 227 189 187

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

POUČENÍ. zákonného zástupce dítěte orgánem sociálně-právní ochrany dětí

POUČENÍ. zákonného zástupce dítěte orgánem sociálně-právní ochrany dětí POUČENÍ zákonného zástupce dítěte orgánem sociálně-právní ochrany dětí (dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů,

Více

-trvalé spojení muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem

-trvalé spojení muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem Otázka: Rodinné právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): iluska Rodinné právo - tvoří právní normy, které upravují manželství, vztahy mezi manželi, rodiči a dětmi, mezi dalšími příbuznými -soukromé

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je zaměřen na právní vztahy mezi rodiči a dětmi, na právní ochranu dítěte. Má

Více

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. 272/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I

Více

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ve věci oprávnění subjektů provádějících zprostředkování náhradní rodinné péče a osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí zveřejňovat osobní

Více

Rodinné právo Právní vzdělávání Nový občanský zákoník (NOZ)

Rodinné právo Právní vzdělávání Nový občanský zákoník (NOZ) Rodinné právo Právní vzdělávání Nový občanský zákoník (NOZ) 1 Rodinné právo: Souhrn právních norem upravující tři základní okruhy právních vztahů: Právní úprava manželství a vztahy mezi manžely Právní

Více

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Až doposud jsme se zabývali problematikou úpravy poměrů nezletilých dětí, jejíž vyřešení je podmínkou rozvodu rodičů. Nutno však konstatovat, že zákonná

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala:

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11 Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému českého

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

Poručenství Radovan Dávid, 2015

Poručenství Radovan Dávid, 2015 Poručenství Radovan Dávid, 2015 OBSAH Obecný úvod Poručenství a opatrovnictví Odlišnosti Poručenství Vymezení pojmu Důvody pro jmenování poručníka Osoba poručníka Práva a povinnosti poručníka Dozor soudu

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1022/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1022/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 1022/0 Návrh poslance Jiřího Paroubka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o registrovaném partnerství. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o registrovaném partnerství. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) Zaměřeno na rodinné právo

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) Zaměřeno na rodinné právo Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) Zaměřeno na rodinné právo Kalmusová Lucie Langmajerová Tereza Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině Schváleno (vydáno): 04. 12. 1963 Účinnost od: 01. 04. 1964 Zrušeno:

Více

Pěstounská péče na. Jak na pěstounskou péči na. přechodnou dobu

Pěstounská péče na. Jak na pěstounskou péči na. přechodnou dobu Pěstounská péče na přechodnou dobu Jak na pěstounskou péči na Co je pěstounská péče na Ve stávajícím systému náhradní rodinné péče se od 1. 6. 2006 objevuje nový institut, kterým je pěstounská péče na.

Více

Rodinné právo. Sociálně-právní ochrana dětí 11. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová LS 2013/2014

Rodinné právo. Sociálně-právní ochrana dětí 11. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová LS 2013/2014 Rodinné právo LS 2013/2014 11. Sociálně-právní ochrana dětí CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová lucie.vanova@vsci.cz Osnova semináře pojem SPOD orgány SPOD zákon o SPOD mezinárodněprávní instrumenty ochrany

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO Hlava dvacátá sedmá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému

Více

Rodinné a manželské vztahy rozhodné právo. JUDr. Klára Svobodová

Rodinné a manželské vztahy rozhodné právo. JUDr. Klára Svobodová Rodinné a manželské vztahy rozhodné právo JUDr. Klára Svobodová Manželské právo způsobilost uzavřít manželství podmínky platnosti manželství forma uzavření manželství osobní vztahy mezi manželi majetkové

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o registrovaném partnerství. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o registrovaném partnerství. Čl. I ZÁKON ze dne 2013, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Leták OSPOD Šternberk

Leták OSPOD Šternberk Leták OSPOD Šternberk Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména: ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující

Více

Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/ Předmět: Občanská nauka Ročník: 2.

Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/ Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. RODINNÉ PRÁVO Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/34 0535 Škola: Soukromá střední odborná škola Břeclav, s.r.o. Mládežnická 3, 690 02 Břeclav Předmět:

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014 Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 1 dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších Terénní sociální pracovníci výchovu dítěte a dalšími

Více

historicky řadí do soukromého práva, jako součást práva občanského.

historicky řadí do soukromého práva, jako součást práva občanského. Rodinné právo historicky řadí do soukromého práva, jako součást práva občanského. je to právo specifické, neboť je u něj omezena smluvní volnost ve prospěch zásahů státu Takováto úprava vznikla s ohledem

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý III/2 VY_32_INOVACE_196 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu Číslo a název

Více

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme lidi, kterým záleží na osudu ohrožených dětí, které vyrůstají bez lásky a bezpečí, jejichž počet v posledních letech roste jako důsledek krize rodiny a tradičních

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.06 Téma sady: Rodinné právo - manželství Ročník: 1.-4. ročník

Více

VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI OSTATNÍMI PŘÍBUZNÝMI

VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI OSTATNÍMI PŘÍBUZNÝMI VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI OSTATNÍMI PŘÍBUZNÝMI 88 90 ZOR 96 a násl. ZOR Zdeňka Králíčková, 2007 1 2 Literatura Hrušáková, M., Králíčková, Z.: České rodinné právo. 3. vyd. Brno: Doplněk, 2006. Hrušáková,

Více

Přehled obsahu O autorech Předmluva Předmluva k druhému vydání Obsah

Přehled obsahu O autorech Předmluva Předmluva k druhému vydání Obsah str. m. č. O autorech... V Předmluva...VII Předmluva k druhému vydání... IX Obsah...XVII Autoři jednotlivých kapitol...xxxiii Seznam použitých zkratek...xxxv Literatura... XXXIX Obecná část... 1 Kapitola

Více

Téma kapitoly: Pěstounská péče

Téma kapitoly: Pěstounská péče Téma kapitoly: Pěstounská péče Linda ŠVRČINOVÁ Obsah kapitoly Kapitola seznamuje čtenáře s pěstounskou péčí jako formou náhradní péče o dítě. Čtenáři nabízí pohled na legislativní ukotvení problematiky,

Více

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY -rozvod manželství sporný, nesporný -popření otcovství -vyživovací povinnost rodičů k dětem -další druhy vyživovací povinnosti ROZVOD SPORNÝ Soud můţe manţelství na návrh některého

Více

Rodina a vztahy podle nových paragrafů CZ.1.07/3.1.00/

Rodina a vztahy podle nových paragrafů CZ.1.07/3.1.00/ Rodina a vztahy podle nových paragrafů CZ.1.07/3.1.00/50.0078 Mgr. Gabriela Šťastná Algoritmus individuálního vzdělávání Základní pojmy Osoba blízká je příbuzná osoba v řadě přímé (potomci a předci), sourozenec

Více

VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI OSTATNÍMI PŘÍBUZNÝMI ZOR 96 a násl. ZOR

VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI OSTATNÍMI PŘÍBUZNÝMI ZOR 96 a násl. ZOR VYŽIVOVACÍ POVINNOST MEZI OSTATNÍMI PŘÍBUZNÝMI 88 90 ZOR 96 a násl. ZOR Zdeňka Králíčková, 2008 Literatura Hrušáková, M., Králíčková, Z.: České rodinné právo. 3. vyd. Brno: Doplněk, 2006. Hrušáková, M.

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Radovan Dávid, 2015 OBSAH Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu ČR Občanský zákoník

Více

Domácnost, která hospodaří s penězi. Manželství

Domácnost, která hospodaří s penězi. Manželství Domácnost, která hospodaří s penězi Manželství KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce:

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce: 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Středisko náhradní rodinné péče, spolek Praha 2014 PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE I. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Více

Obsah. ČÁST PRVNÍ. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé...1

Obsah. ČÁST PRVNÍ. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé...1 O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XVII ČÁST PRVNÍ. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé...1 KAPITOLA I. Pojem nezletilého...3 KAPITOLA II. Identifikace řízení ve věcech péče

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Místně a věcně příslušným soudem je okresní soud, který je místně příslušný pro obvod navrhovatele (ustanovení 74 odst. 4 občanského soudního řádu).

Místně a věcně příslušným soudem je okresní soud, který je místně příslušný pro obvod navrhovatele (ustanovení 74 odst. 4 občanského soudního řádu). Metodický pokyn MPSV ze dne 2.11.1995 k postupu obecních úřadů obcí s rozšířenou působností při poskytování pomoci ohroženým dětem (upravený podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,

Více

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí standard číslo 4 PŘÍLOHA Č. 1 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: 1.1.2015 1.1.2015 0 Zpracovatel: Tomáš Lukačina, DiS koordinátor zavádění standardů Garant: Mgr. Jana Maťková vedoucí oddělení sociálně-právní

Více

Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn (k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel) Platné znění novelizovaných ustanovení zákona č.

Více