Elektřina a magnetismus UF/ Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektřina a magnetismus UF/01100. Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112"

Transkript

1 Elektřina a magnetismus UF/01100 Rozsah: 4/2 Forma výuky: přednáška Zakončení: zkouška Kreditů: 9 Dop. ročník: 1 Dop. semestr: letní Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112 Rozsah: 3/2 Forma výuky: přednáška Zakončení: zkouška Kreditů: 6 Dop. ročník: 1 Dop. semestr: letní RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D. Cíle kurzu V semestrálních kurzech Elektřina a magnetismus UF/01100 (pro studijní program Fyzika) a Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112 (pro studijní program Aplikovaná fyzika) se induktivním způsobem buduje klasická teorie elektromagnetického pole. Kurz je završen formulací Maxwellových rovnic a odvozením jejich základních důsledků. Sylabus Položky vyznačené kurzívou platí jen pro kurz UF/01100; ostatní položky jsou společné pro UF/01100 a UF/PA Pole Pojem pole, skalární pole, vektorové pole. Skalární a vektorový součin. Tok vektorového pole neuzavřenou a uzavřenou plochou, divergence vektorového pole a Gaussův teorém. Křivkový integrál vektorového pole, cirkulace vektorového pole, rotace vektorového pole a Stokesův teorém. Konzervativní vektorové pole, gradient skalárního pole, ekvipotenciály. Ilustrace pomocí rychlostního pole pohybu tekutiny a gravitačního pole. Reprezentace a znázorňování skalárních a vektorových polí. 2. Elektrostatika I Coulombův zákon Role elektřiny ve stavbě světa. Elektrický náboj. Silové působení mezi elektrickými náboji, Coulombův zákon, princip superpozice, intenzita elektrického pole. Elektrický dipól a jeho pole, silové působení na dipól ve vnějším elektrostatickém poli. Popis diskrétního a spojitého rozložení elektrického náboje (objemové, plošné, lineární). Výpočet elektrického pole systémů diskrétních nábojů a integrací, obecné vyjádření intenzity elektrického pole. Porovnání elektrické síly, gravitační síly a jaderných sil. 3. Elektrostatika II Gaussův zákon Tok elektrického pole plochou, Gaussův zákon elektrostatiky v integrálním tvaru. Použití Gaussova zákona pro výpočet elektrostatického pole nábojových systémů se symetrií (nekonečné přímé vlákno a tyč, nekonečná rovina, koule, kulová vrstva, sféra ap.). Elektrostatické pole v blízkosti a ve velké vzdálenosti od homogenně nabitých útvarů konečné velikosti. Vodiče v elektrostatickém poli. Gaussův zákon v diferenciálním tvaru. Silové účinky elektrostatického pole na vodiče. 4. Elektrostatika III potenciál a energie elektrostatického pole Potenciální energie a potenciál. Gradient a ekvipotenciály. Interakční energie soustav nábojů diskrétně a spojitě rozložených. Potenciál důležitých rozdělení náboje (dipól, nekonečné přímé vlákno a tyč, nekonečná rovina, koule, kulová vrstva, sféra ap.), potenciální energie elektrického dipólu, síla a silový moment na elektrický dipól v elektrostatickém poli. Potenciál v blízkosti a ve velké vzdálenosti od homogenně nabitých útvarů konečné velikosti. Chování intenzity a potenciálu na plošně nabitých rozhraních. Obecné vyjádření potenciálu, výpočet potenciálu integrací přes nábojové systémy, Poissonova a Laplaceova rovnice. Potenciál vodičů, elektrostatické stínění, elektrostatické generátory, elektrické výboje. 1

2 5. Elektrostatika IV kapacita Kondenzátor, kapacita. Různé geometrie kondenzátoru (rovinná, válcová, sférická). Kondenzátor ve stejnosměrném obvodu, myšlenkové experimenty se změnou vzdáleností desek rovinného kondenzátoru. Výpočet kapacity. Ekvivalentní kapacita paralelního a sériového zapojení kondenzátorů. Energie nabitého kondenzátoru. Hustota energie elektrostatického pole. 6. Elektrostatika V dielektrika Dielektrika v elektrostatickém poli, typy dielektrik. Chování elektrického dipólu v elektrostatickém poli. Vázaný náboj, polarizace, elektrická susceptibilita, dielektrická konstanta a relativní permitivita. Vektor elektrické indukce, Gaussův zákon pro dielektrika v integrálním a diferenciálním tvaru. Kondenzátory s dielektriky, myšlenkové experimenty s vkládáním dielektrik do rovinného kondenzátoru. Interakce elektrických dipólů. Hustota energie elektrostatického pole v dielektrikách. Chování elektrické intenzity a elektrické indukce na rozhraní dielektrik. 7. Transport elektrického náboje I elektrický proud a odpor Elektrický proud, hustota elektrického proudu, driftový pohyb. Ohmův zákon v diferenciálním a integrálním tvaru, měrný odpor, měrná vodivost, teplotní závislost. Zákon zachování náboje rovnice kontinuity v integrálním a diferenciálním tvaru. Práce a výkon při průchodu elektrického proudu vodičem, hustota výkonu elektrického proudu. Náboj na rozhraní dvou vodičů protékaných proudem. Proudová vrstva. Výpočet odporu složitějších geometrických konfigurací. 8. Transport elektrického náboje II stejnosměrné obvody a polovodiče Elektromotorické napětí, vnitřní odpor. Ekvivalentní odpor sériově a paralelně zapojených rezistorů. Kirchhoffovy zákony, řešení stejnosměrných obvodů. Měření napětí a proudu. Nabíjení a vybíjení kondenzátoru. Práce a výkon ve stejnosměrných elektrických obvodech. Elektrická vodivost ve vodičích, polovodičích a elektrolytech. Nelineární odporové prvky, V-A charakteristika. Polovodiče, PN přechod, polovodičová dioda a její odrůdy, tranzistor. Pohyb nabitých částic v příčném a podélném elektrickém poli. 9. Magnetické pole I působení na náboje Elementární experimentální fakta o magnetismu. Definice magnetického pole vektor magnetické indukce, Lorentzova síla. Proudová smyčka a magnetický dipól, potenciální energie magnetického dipólu, síla a silový moment na magnetický dipól v magnetickém poli. Pohyb nabité částice v magnetickém poli, hmotnostní spektrometr. Vektorový potenciál magnetického pole. 10. Magnetické pole II zdroje magnetického pole Relativistická podstata magnetických jevů (kvalitativně). Biotův Savartův zákon a jeho využití pro výpočet magnetických polí. Ampèrův zákon v integrálním a diferenciálním tvaru. Elektrostatická analogie. Magnetické pole důležitých proudových rozložení (nekonečný přímý vodič, nekonečná vodivá deska, kruhová smyčka, solenoid). Síly mezi vodiči protékanými proudem. Definice ampéru. Magnetické pole pohybujícího se bodového náboje. Gaussův zákon pro magnetické pole neexistence magnetického náboje (magnetického monopólu). 11. Magnetické pole III v látkovém prostředí Magnetické materiály, jejich klasifikace (diamagnetické, paramagnetické, feromagnetické). Magnetizace, magnetická susceptibilita, relativní permeabilita. Magnetická intenzita. Paramagnetismus, diamagnetismus, feromagnetismus. Hystereze. Magnetický obvod, Hopkinsonův zákon. Levitace v magnetickém poli. Geomagnetismus. Hallův jev. 12. Elektromagnetická indukce I Faradayův indukční zákon Experimentální fakta. Magnetický tok, Faradayův indukční zákon v integrálním a diferenciálním tvaru, Lenzovo pravidlo. Elektromotorické napětí způsobené pohybem vodiče. Indukované elektrické pole. Elektrické generátory. Vířivé proudy. 13. Elektromagnetická indukce II indukčnost a magnetická energie Vzájemná a vlastní indukčnost. Vzájemné a vlastní indukčnosti některých technicky důležitých soustav (rovinné smyčky, solenoid, toroidální cívka). Energie a hustota energie magnetického pole. Práce a výkon ve střídavých elektrických obvodech. Obvody 2

3 s odporem a indukčností (RL obvody). Obvody s odporem, indukčností a kapacitou (RLC obvody). 14. Elektromagnetická indukce I střídavé obvody Zdroje střídavého elektromotorického napětí. Čistě rezistivní, induktivní, kapacitní zátěž zdroje střídavého napětí. Impedance. Sériový a paralelní RLC obvod, rezonance, činitel jakosti. Výkon ve střídavých obvodech. Transformátor. Třífázový proud, točivé magnetické pole, elektromotory. Komplexní notace. 15. Maxwellovy rovnice I zobecnění dílčích zákonů Posuvný (Maxwellův) proud. Zobecnění Gaussova zákona elektrostatiky, Ampèrova zákona, Faradayova indukčního zákona a neexistence magnetického náboje do formy Maxwellových rovnic v integrálním tvaru. Maxwellovy rovnice v diferenciálním tvaru. Hustota energie a hustota toku energie elektromagnetického pole (Poyntingův vektor). Zákon zachování energie a hybnosti elektromagnetického pole. Elektromagnetické pole a speciální teorie relativity. 16. Maxwellovy rovnice II základní důsledky Rovinné elektromagnetické vlny. Stojaté elektromagnetické vlny. Elektromagnetické spektrum. Šíření elektromagnetických vln. Přenos energie elektromagnetickými vlnami. Hybnost a tlak elektromagnetického záření. Polarizace elektromagnetických vln. Generování elektromagnetických vln, obvod s rozloženými parametry, záření oscilujícího dipólu, antény. Přehled jednotek, soustava SI a CGS. 17. Maxwellovy rovnice III elementy optiky Elektromagnetické vlny na rozhraní dielektrik, odraz a lom. Odraz od vodivých ploch. Interference a ohyb, superpozice vln, Youngův experiment. Ohyb, mřížka. 18. Maxwellovy rovnice IV vybrané jevy Rozptyl na dielektrických koulích duha a její rozbor. Další optické jevy v atmosféře. Dopplerův jev a jeho aplikace. Nukleární magnetická rezonance. Organizace zkoušky Pro UF/01100 Zkouška je písemná a ústní. Písemná část zkoušky sestává ze čtyř úloh, na jejichž řešení je 120 minut. Každá z úloh je hodnocena 0 až 5 body. Z písemné práce lze tedy získat nejvýše 20 bodů. Úlohy jsou vybírány z úloh v povinné učebnici nebo z úloh analogických, a dále z typů úloh, které byly řešeny na cvičeních. K postupu do ústní části zkoušky je nutné získat v písemné části alespoň 10 bodů. Při nesplnění této podmínky je student hodnocen stupněm F. Při splnění této podmínky si student vylosuje jednu zkušební otázku z níže uvedeného seznamu (každá z 12 otázek obsahuje dvě témata tak, aby kumulativní obtížnost obou témat každé otázky byla zhruba konstantní). Odpověd na každé téma otázky je hodnocena 0 až 5 body. Před samotnou rozpravou se zkoušejícím má student čas 10 minut na přípravu. Výsledek zkoušky se klasifikuje na základě součtu bodového zisku v písemné a ústní části zkoušky (maximum je tedy 30 bodů) podle následující tabulky: Bodový zisk ECTS Slovně Číselně 27 a více bodů A Výborně/Excellent bodů B Velmi dobře/very good bodů C Dobře/Good bodů D Uspokojivě/Satisfactory bodů E Dostatečně/Sufficient 3 12 bodů a méně F Nedostatečně/Unsatisfactory 4 Při písemné práci ani při přípravě na ústní zkoušku není dovoleno používat jakoukoli literaturu ani žádným způsobem s kýmkoli komunikovat. 3

4 Seznam zkušebních otázek pro UF/ Coulombův zákon (elektrický náboj, Coulombův zákon, intenzita, princip superpozice, Gaussův teorém, konzervativní pole, potenciál, elektrický dipól, výpočet a znázornění elektrického pole). Maxwellovy rovnice (posuvný proud, zobecnění dílčích zákonů, integrální a diferenciální tvar Maxwellových rovnic, symetrie Maxwellových rovnic). 2. Intenzita a potenciál elektrostatického pole (obecné vyjádření intenzity pole a potenciálu diskrétního, objemového, plošného a lineárního rozložení náboje, důležitá rozdělení náboje: dipól, nekonečné přímé vlákno a tyč, nekonečná rovina, koule, kulová vrstva, sféra ap., pole v blízké a vzdálené zóně od nabitých těles konečných rozměrů). Energie elektromagnetického pole (energie a hustota energie elektromagnetického pole, Poyntingův vektor, demonstrace na stejnosměrném obvodu a rovinné elektromagnetické vlně). 3. Vodiče v elektrostatickém poli (náboj a potenciál vodiče, chování intenzity a potenciálu na plošně nabitých rozhraních, kapacita, kondenzátor, paralelní a sériové zapojení kondenzátorů, energie nabitého kondenzátoru, hustota energie elektrostatického pole). Náboj v magnetickém poli (definice magnetického pole, vektor magnetické indukce, Lorentzova síla, pohyb nabité částice v magnetickém poli, proudová smyčka a magnetický dipól). 4. Dielektrika (elektrický dipól, chování dipólu ve vnějším elektrostatickém poli, polarizace dielektrika, vázané náboje, elektrická susceptibilita, dielektrická konstanta a relativní permitivita, vektor elektrické indukce, Gaussův zákon pro dielektrika). Výpočet magnetického pole (Biotův Savartův zákon a jeho využití pro výpočet magnetických polí, Ampèrův zákon, magnetické pole důležitých proudových rozložení: nekonečný přímý vodič, nekonečná vodivá deska, kruhová smyčka, solenoid). 5. Řešení stejnosměrných obvodů (užití Kirchhoffových zákonů, formulace, řešení a interpretace rovnic, měření napětí a proudu). Pohyb nabitých částic v magnetickém poli (Lorentzova síla, vychylování svazku částic, televizní obrazovka, elektronový mikroskop, hmotnostní spektrograf, Hallův jev). 6. Energie elektrostatického pole (potenciální energie bodového náboje a dipólu ve vnějším poli, interakční energie soustavy bodových nábojů a spojitých nábojových rozložení, hustota elektrické energie). Magnetické pole v látkovém prostředí (magnetizace, magnetická susceptibilita, relativní permeabilita, vázané proudy, magnetické materiály a jejich klasifikace, vektor intenzity magnetického pole). 7. Elektromotorické napětí (elektromotorické napětí, vnitřní odpor, sériové a paralelní zapojování rezistorů. Kirchhoffovy zákony, měření napětí a proudu). RLC obvod (obvod s odporem, indukčností a kapacitou, sériový a paralelní RLC obvod, rezonance, činitel jakosti). 8. Elektrický proud (pojem elektrického proudu a jeho hustoty, mechanismy elektrického proudu, rovnice kontinuity). Energie magnetického pole (energie a hustota energie magnetického pole solenoidu, energie magnetického pole cívky, RL obvod). 9. Ohmův zákon (působení elektrického pole na náboje v homogenním vodiči, Ohmův zákon v integrálním a diferenciálním tvaru). Faradayův indukční zákon (magnetický tok, Faradayův indukční zákon v integrálním a diferenciálním tvaru, souvislost mezi působením magnetického pole na elektrický náboj a elektromagnetickou indukcí, Lenzovo pravidlo). 10. RC obvod (rozbor nabíjení a vybíjení kondenzátoru přes rezistor ze zdroje stejno- 4

5 směrného elektromotorického napětí). Elektromagnetické vlny (rovinná elektromagnetická vlna v homogenním izotropním dielektriku a její vlastnosti, stojaté vlny). 11. Pole (skalární a vektorové pole, tok vektorového pole, divergence a Gaussův teorém, křivkový integrál vektorového pole a cirkulace, rotace a Stokesův teorém, konzervativní vektorové pole, gradient skalárního pole, ekvipotenciály). Střídavé obvody (zdroje střídavého EMN, čistě rezistivní, induktivní, kapacitní zátěž, impedance, sériový a paralelní RLC obvod, rezonance, činitel jakosti, výkon ve střídavých obvodech, transformátor). 12. Práce a výkon v elektrickém obvodu (Jouleův zákon, souvislost s hustotou toku elektromagnetické energie). Indukčnost (vzájemná a vlastní indukčnost, vzájemné a vlastní indukčnosti některých technicky důležitých soustav: rovinná smyčka, solenoid, toroidální cívka ap.). Pro UF/PA112 Zkouška je pouze písemná. Písemná práce sestává ze čtyř úloh, na jejichž řešení je 120 minut. Každá z úloh je hodnocena 0 až 5 body. Z písemné práce lze tedy získat nejvýše 20 bodů. Úlohy jsou vybírány z technicky méně náročných úloh v povinné učebnici nebo z úloh analogických, a dále z typů úloh, které byly řešeny na cvičeních. Výsledek zkoušky se klasifikuje na základě bodového zisku v písemné práci podle následující tabulky: Bodový zisk ECTS Slovně Číselně 18 a více bodů A Výborně/Excellent 1 17, 16 bodů B Velmi dobře/very good bodů C Dobře/Good 2 12, 11 bodů D Uspokojivě/Satisfactory bodů E Dostatečně/Sufficient 3 7 bodů a méně F Nedostatečně/Unsatisfactory 4 Po oznámení výsledků písemné práce má student v případě zájmu možnost upravit si klasifikaci v dodatečné ústní zkoušce, při níž si vylosuje jednu zkušební otázku z níže uvedeného seznamu. Odpověd na tuto otázku je hodnocena 1, 0, 1, 2, 3 body, v dodatečné ústní zkoušce si tedy lze polepšit, ale i pohoršit. (Minus jeden bod je penalizací za vzdání ústní zkoušky po vylosování otázky nebo ukáže-li se, že téma student nezná.) Před samotnou rozpravou se zkoušejícím má student čas 5 minut na přípravu. Při písemné práci ani při přípravě na dodatečnou ústní zkoušku není dovoleno používat jakoukoli literaturu ani žádným způsobem s kýmkoli komunikovat. Seznam zkušebních otázek pro UF/PA Coulombův zákon, intenzita a potenciál elektrostatického pole. 2. Kapacita, kondenzátor, paralelní a sériové zapojení kondenzátorů, energie nabitého kondenzátoru, aplikace. 3. Elektrický dipól ve vnějším elektrostatickém poli, polarizace dielektrika, elektrická susceptibilita, dielektrická konstanta a relativní permitivita. 4. Elektromotorické napětí a řešení stejnosměrných obvodů se zdroji EMN a rezistory, měření napětí a proudu. 5. Elektrický proud, Ohmův zákon, zákon zachování náboje a jeho důsledky. 6. Působení magnetického pole na elektrický náboj a jeho aplikace. 7. Výpočet magnetického pole v symetrických případech pomocí Ampèrova zákona a Biotova Savartova zákona. 5

6 8. Faradayův zákon elektromagnetické indukce a jeho aplikace. 9. Indukčnost, cívky a energie magnetického pole, aplikace. 10. Magnetické pole v látkovém prostředí, magnetické materiály a jejich klasifikace. 11. Střídavé obvody, rezistance, induktance, kapacitance, impedance, sériový a paralelní RLC obvod. 12. Práce a výkon v elektrickém obvodu, Jouleův zákon. Učebnice a studijní materiály Viz: 6

Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016

Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016 Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016 Mgr. Ladislav Zemánek 1. Fyzikální veličiny a jejich jednotky. Měření fyzikálních veličin. Zpracování výsledků měření. - fyzikální veličiny a jejich jednotky - mezinárodní

Více

Přehled látky probírané v předmětu Elektřina a magnetismus

Přehled látky probírané v předmětu Elektřina a magnetismus Přehled látky probírané v předmětu Elektřina a magnetismus 1 Matematický aparát 1.1 Skalární a vektorová pole Skalární pole, hladina skalárního pole, vektorové pole, siločára, stacionární a nestacionární

Více

laboratorní řád, bezpečnost práce metody fyzikálního měření, chyby měření hustota tělesa

laboratorní řád, bezpečnost práce metody fyzikálního měření, chyby měření hustota tělesa Vyučovací předmět Fyzika Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy používá s porozuměním učivem zavedené fyzikální

Více

OBSAH. Elektronika... 2. Elektrotechnika 1... 4. Technologická praktika 6... 6. Technická matematika 1... 8. Základy elektrotechniky...

OBSAH. Elektronika... 2. Elektrotechnika 1... 4. Technologická praktika 6... 6. Technická matematika 1... 8. Základy elektrotechniky... OBSAH Elektronika... 2 Elektrotechnika 1... 4 Technologická praktika 6... 6 Technická matematika 1... 8 Základy elektrotechniky...10 ELEKTRONIKA Zkratka předmětu: KPV/ELNIK Vymezení předmětu: povinný Hod.

Více

Obsah PŘEDMLUVA 11 ÚVOD 13 1 Základní pojmy a zákony teorie elektromagnetického pole 23

Obsah PŘEDMLUVA 11 ÚVOD 13 1 Základní pojmy a zákony teorie elektromagnetického pole 23 Obsah PŘEDMLUVA... 11 ÚVOD... 13 0.1. Jak teoreticky řešíme elektrotechnické projekty...13 0.2. Dvojí význam pojmu pole...16 0.3. Elektromagnetické pole a technické projekty...20 1. Základní pojmy a zákony

Více

stránka 101 Obr. 5-12c Obr. 5-12d Obr. 5-12e

stránka 101 Obr. 5-12c Obr. 5-12d Obr. 5-12e BIPOLÁRNÍ TRANZISTOR: Polovodičová součástka se dvěma přechody PN a se třemi oblastmi s příměsovou vodivostí (NPN, popř. PNP, K kolekor, B báze, E emitor) u níž lze proudem procházejícím v propustném směru

Více

OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2010/11)

OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2010/11) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 20/11) (UČEBNÍ MATERIÁLY Prima Macháček M., Rojko M. a kol. kolem nás 1, Scientia Motivace ke studiu fyziky Motivace ke studiu fyziky 4 Vlastnosti látek Rozlišení kapalin a plynů, odlišnosti

Více

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Platí shodně pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2.

Více

Plán výuky - fyzika tříletá

Plán výuky - fyzika tříletá Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 Plán výuky - fyzika tříletá Tomáš Nečas Gymnázium, třída Kapitána Jaroše 14, Brno

Více

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO 1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu

Více

Látka a těleso skupenství látek atomy, molekuly a jejich vlastnosti. Fyzikální veličiny a jejich měření fyzikální veličiny a jejich jednotky

Látka a těleso skupenství látek atomy, molekuly a jejich vlastnosti. Fyzikální veličiny a jejich měření fyzikální veličiny a jejich jednotky Vyučovací předmět Fyzika Týdenní hodinová dotace 1 hodina Ročník Prima Roční hodinová dotace 36 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy prakticky rozeznává vlastnosti látek a těles

Více

7 Základní elektromagnetické veličiny a jejich měření

7 Základní elektromagnetické veličiny a jejich měření 7 Základní elektromagnetické veličiny a jejich měření Intenzity elektrického a magnetického pole, elektrická a magnetická indukce. Materiálové vztahy. Měrné metody elektrických a magnetických veličin.

Více

3. Elektromagnetické pole 68 3.1. Vlnové rovnice elektromagnetického pole 68

3. Elektromagnetické pole 68 3.1. Vlnové rovnice elektromagnetického pole 68 1. Základní zákony elektromagnetismu 6 1.1. Zákon elektromagnetické indukce 6 1.2. Spřažený tok vzduchové cívky 12 1.3. Spřažený tok cívky s feromagnetickým jádrem 17 1.4. Druhá Maxwellova rovnice 18 1.4.1.

Více

Obsah: 0. Modul 1 MECHANIKA 10

Obsah: 0. Modul 1 MECHANIKA 10 Obsah: 0 Informace o projektu 5 Úvod 6 Pokyny ke studiu 7 Literatura 9 Modul 1 MECHANIKA 10 1.1 Úvodní pojmy 10 1.1.1. Soustava fyzikálních veličin s jednotek 11 1.1.2. Skalární a vektorové fyzikální veličiny

Více

Základní otázky ke zkoušce A2B17EPV. České vysoké učení technické v Praze ID Fakulta elektrotechnická

Základní otázky ke zkoušce A2B17EPV. České vysoké učení technické v Praze ID Fakulta elektrotechnická Základní otázky ke zkoušce A2B17EPV Materiál z přednášky dne 10/5/2010 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2. Coulombův zákon, orientace vektorů

Více

Okruhy, pojmy a průvodce přípravou na semestrální zkoušku v otázkách. Mechanika

Okruhy, pojmy a průvodce přípravou na semestrální zkoušku v otázkách. Mechanika 1 Fyzika 1, bakaláři AFY1 BFY1 KFY1 ZS 08/09 Okruhy, pojmy a průvodce přípravou na semestrální zkoušku v otázkách Mechanika Při studiu části mechanika se zaměřte na zvládnutí následujících pojmů: Kartézská

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh 6. Střídavý proud - je takový proud, který mění v čase svoji velikost a smysl. Nejsnáze řešitelný střídavý proud matematicky i graficky je sinusový střídavý proud, který vyplývá z konstrukce sinusovky.

Více

Jiøí Myslík Elektromagnetické pole základy teorie Kniha je vìnována základùm teorie elektromagnetického pole Je zpracována tak, aby posloužila jak studentùm vysokých, tak i støedních škol a všem zájemcùm

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z FYZIKY:

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z FYZIKY: TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z FYZIKY: školní rok : 2007 / 2008 třída : 4.A zkoušející : Mgr. Zbyněk Bábíček 1. Kinematika hmotného bodu 2. Dynamika hmotného bodu 3. Mechanická práce a energie 4. Gravitační

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: ELEKTŘINA A MAGNETISMUS FYZIKA JANA SUCHOMELOVÁ 01 - Elektrické pole elektrická síla

Více

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013 1. a) Kinematika hmotného bodu klasifikace pohybů poloha, okamžitá a průměrná rychlost, zrychlení hmotného bodu grafické znázornění dráhy, rychlosti a zrychlení na čase kinematika volného pádu a rovnoměrného

Více

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu FYZIKA 1. Pohyby z hlediska kinematiky a jejich zákon Relativnost klidu a pohybu, klasifikace pohybů z hlediska

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: FYZIKA

Více

ELEKTROSTATICKÉ POLE V LÁTKÁCH

ELEKTROSTATICKÉ POLE V LÁTKÁCH LKTROSTATIKÉ POL V LÁTKÁH A) LKTROSTATIKÉ POL V VODIČÍH VODIČ látka obsahující volné elektrické náboje náboje se po vložení látky do pole budou pohybovat až do vytvoření ustáleného stavu, kdy je uvnitř

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, PLYNECH A POLOVODIČÍCH

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, PLYNECH A POLOVODIČÍCH Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D14_Z_OPAK_E_Elektricky_proud_v_kapalinach _plynech_a_polovodicich_t Člověk a příroda

Více

Maturitní otázky z fyziky Vyučující: Třída: Školní rok:

Maturitní otázky z fyziky Vyučující: Třída: Školní rok: Maturitní otázky z fyziky Vyučující: Třída: Školní rok: 1) Trajektorie, dráha, dráha 2) Rychlost 3) Zrychlení 4) Intenzita 5) Práce, výkon 6) Energie 7) Částice a vlny; dualita 8) Síla 9) Náboj 10) Proudění,

Více

březen 2017: Byly přidány experimenty: Bunsenův fotometr 6.12 Odraz vlnění na pevném a volném konci 6.20 Dopplerův jev Hysterézní smyčka

březen 2017: Byly přidány experimenty: Bunsenův fotometr 6.12 Odraz vlnění na pevném a volném konci 6.20 Dopplerův jev Hysterézní smyčka březen 2017: Byly přidány experimenty: 16.01 Bunsenův fotometr 6.12 Odraz vlnění na pevném a volném konci 6.20 Dopplerův jev 13.13 Hysterézní smyčka 13.14 Levitující magnet 13.10 Weissovy domény 13.07

Více

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Studijní program Vojenské technologie, 5ti-leté Mgr. studium (voj). Výuka v 1. a 2. semestru, dotace na semestr 24-12-12 (Př-Cv-Lab). Rozpis výuky

Více

FYZIKA na LF MU cvičná. 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI?

FYZIKA na LF MU cvičná. 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI? FYZIKA na LF MU cvičná 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI? A. kandela, sekunda, kilogram, joule B. metr, joule, kalorie, newton C. sekunda,

Více

Kirchhoffovy zákony. Kirchhoffovy zákony

Kirchhoffovy zákony. Kirchhoffovy zákony Kirchhoffovy zákony 1. Kirchhoffův zákon zákon o zachování elektrických nábojů uzel, větev obvodu... Algebraický součet všech proudů v uzlu se rovná nule Kirchhoffovy zákony 2. Kirchhoffův zákon zákon

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI 0a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI Úvod: Klasický síťový transformátor transformátor s jádrem skládaným z plechů je stále běžně používanou součástí

Více

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy FYZIKA II Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy Osnova přednášky Energie magnetického pole v cívce Vzájemná indukčnost Kvazistacionární

Více

XV. ELEKTROSTATIKA. k =9 10 9 Nm 2 C 2 r 2 1. F e = k Q 1Q 2. E = q

XV. ELEKTROSTATIKA. k =9 10 9 Nm 2 C 2 r 2 1. F e = k Q 1Q 2. E = q XV. ELEKTROSTATIKA Elektrický náboj (značka Q, jednotka C Coulomb) 2 typy: dohodou se jim říká kladný, záporný měří se elektroskopem/elektrometrem nevzniká ani nezaniká (zákon zachování náboje) elektron

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5 žák řeší úlohy na vztah pro okamžitou výchylku kmitavého pohybu, určí z rovnice periodu frekvenci, počáteční fázi kmitání vypočítá periodu a

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem je zprostředkovat základní fyzikální poznatky potřebné v odborném i dalším vzdělání a praktickém životě a také naučit žáky

Více

Vlnění, optika a atomová fyzika (2. ročník)

Vlnění, optika a atomová fyzika (2. ročník) Vlnění, optika a atomová fyzika (2. ročník) Vlnění 1. Kmity soustav hmotných bodů (6 hod.) 1.1 Netlumené malé kmity kolem stabilní rovnovážné polohy: linearita pohybových rovnic, princip superpozice, obecné

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část SEZNAM TÉMAT: Kinematika hmotného bodu mechanický pohyb, relativnost pohybu a klidu, vztažná soustava hmotný bod, trajektorie, dráha klasifikace pohybů průměrná a okamžitá rychlost rovnoměrný a rovnoměrně

Více

3.2. Elektrický proud v kovových vodičích

3.2. Elektrický proud v kovových vodičích 3.. Elektrický proud v kovových vodičích Kapitola 3.. byla bez výhrad věnována popisu elektrických nábojů v klidu, nyní se budeme zabývat pohybujícími se nabitými částicemi. 3... Základní pojmy Elektrický

Více

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 1. Kinematika pohybu hmotného bodu pojem hmotný bod, vztažná soustava, určení polohy, polohový vektor trajektorie, dráha, rychlost (okamžitá,

Více

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky:

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: 1. Kinematika 2. Dynamika 3. Práce, výkon, energie 4. Gravitační pole 5. Mechanika tuhého tělesa 6. Mechanika kapalin a plynů 7. Vnitřní energie, práce,

Více

4. Magnetické pole. 4.1. Fyzikální podstata magnetismu. je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů

4. Magnetické pole. 4.1. Fyzikální podstata magnetismu. je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů 4. Magnetické pole je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů 4.1. Fyzikální podstata magnetismu Magnetické pole vytváří permanentní (stálý) magnet, nebo elektromagnet. Stálý magnet,

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Magnetické pole v látce

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Magnetické pole v látce FYZIKA II Petr Praus 10. Přednáška Magnetické pole v látce Osnova přednášky Magnetické pole v látkovém prostředí, Ampérovy proudové smyčky, veličiny B, M, H materiálové vztahy, susceptibilita a permeabilita

Více

ČÁST V F Y Z I K Á L N Í P O L E. 18. Gravitační pole 19. Elektrostatické pole 20. Elektrický proud 21. Magnetické pole 22. Elektromagnetické pole

ČÁST V F Y Z I K Á L N Í P O L E. 18. Gravitační pole 19. Elektrostatické pole 20. Elektrický proud 21. Magnetické pole 22. Elektromagnetické pole Kde se nacházíme? ČÁST V F Y Z I K Á L N Í P O L E 18. Gravitační pole 19. Elektrostatické pole 20. Elektrický proud 21. Magnetické pole 22. Elektromagnetické pole Mapování elektrického pole -jak? Detektorem.Intenzita

Více

Fyzika II mechanika zkouška 2014

Fyzika II mechanika zkouška 2014 Fyzika II mechanika zkouška 2014 Přirozené složky zrychlení Vztahy pro tečné, normálové a celkové zrychlení křivočarého pohybu, jejich odvození, aplikace (nakloněná rovina, bruslař, kruhový závěs apod.)

Více

Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární proudové

Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární proudové MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE, MAXWELLOVY ROVNICE MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární

Více

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky 1. Fyzikální obraz světa - metody zkoumaní fyzikální reality, pojem vztažné soustavy ve fyzice, soustava jednotek SI, skalární a vektorové fyzikální veličiny, fyzikální

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Praktikum II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum II Elektřina a magnetismus Úloha č. XI Název: Charakteristiky diod Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 17.10.2008 Odevzdal

Více

OSNOVA PRO PŘEDMĚT ELEKTROTECHNIKA 1

OSNOVA PRO PŘEDMĚT ELEKTROTECHNIKA 1 CZ.1.07/2.2.00/07.0002 Modernizace oboru technická a informační výchova OSNOVA PRO PŘEDMĚT ELEKTROTECHNIKA 1 (CVIČENÍ) 2009 PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D. Název studijního předmětu: Elektrotechnika 1

Více

FYZIKA II Otázky ke zkoušce

FYZIKA II Otázky ke zkoušce FYZIKA II Otázky ke zkoušce 1. Formy fyzikálního pohybu. Hmotný bod, trajektorie, dráha, zákon pohybu, vztažná soustava. Pohyb hmotného bodu podél přímky: vektor posunutí, rychlost posunutí, okamžitá rychlost,

Více

ELT1 - Přednáška č. 6

ELT1 - Přednáška č. 6 ELT1 - Přednáška č. 6 Elektrotechnická terminologie a odborné výrazy, měřicí jednotky a činitelé, které je ovlivňují. Rozdíl potenciálů, elektromotorická síla, napětí, el. napětí, proud, odpor, vodivost,

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Petr Vlček ELEKTROTECHNIKA

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Petr Vlček ELEKTROTECHNIKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Petr Vlček ELEKTROTECHNIKA SOUBOR PŘÍPRAV PRO 2. R. OBORU 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ Vytvořeno v rámci

Více

Elektrická impedanční tomografie

Elektrická impedanční tomografie Biofyzikální ústav LF MU Projekt FRVŠ 911/2013 Je neinvazivní lékařská technika využívající nízkofrekvenční elektrické proudy pro zobrazení elektrických vlastností tkaní a vnitřních struktur těla. Různé

Více

OSNOVA PRO PŘEDMĚT ELEKTROTECHNIKA 1

OSNOVA PRO PŘEDMĚT ELEKTROTECHNIKA 1 CZ.1.07/2.2.00/07.0002 Modernizace oboru technická a informační výchova OSNOVA PRO PŘEDMĚT ELEKTROTECHNIKA 1 (PŘEDNÁŠKY) 2009 PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D. Název studijního předmětu: Elektrotechnika

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ĆLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Mgr. Zdeněk Kettner

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ĆLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Mgr. Zdeněk Kettner CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ĆLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Mgr. Zdeněk Kettner Vyučovací předmět fyzika je zařazen samostatně v 6. 9. ročníku v těchto hodinových dotacích: 6.

Více

4. Nakreslete hysterezní smyčku feromagnetika a popište ji. Uveďte příklady využití jevu hystereze v praxi.

4. Nakreslete hysterezní smyčku feromagnetika a popište ji. Uveďte příklady využití jevu hystereze v praxi. IZSE/ZKT 1 1.Definujte el. potenciál. Skalární fyzikální veličina, která popisuje potenciální energii jednotkového elektrického náboje v neměnném elektrickém poli. Značka: φ[v],kde W je potenciální energie

Více

4. ELEKTROMAGNETICKÉ POLE 4.1 ELEKTROSTATICKÉ POLE

4. ELEKTROMAGNETICKÉ POLE 4.1 ELEKTROSTATICKÉ POLE 4 ELEKTROMAGNETICKÉ POLE 41 ELEKTROSTATICKÉ POLE Náboj Každý náboj je celistvým násobkem elementárního náboje: kde a je celé číslo Coulombův zákon Mezi dvěma náboji působí elektrostatická síla dána vztahem:

Více

Svazek 1. Obsah. 1 Měření 1. 4 Dvojrozměrný a trojrozměrný pohyb Přímočarý pohyb Síla a pohyb I Vektory Síla a pohyb II 120

Svazek 1. Obsah. 1 Měření 1. 4 Dvojrozměrný a trojrozměrný pohyb Přímočarý pohyb Síla a pohyb I Vektory Síla a pohyb II 120 Svazek 1 1 Měření 1 Jak se může stát země tekutou a pohltit budovy? 1-1 O co jde a jak na to 2 1-2 Měření 2 1-3 Mezinárodní soustava jednotek 2 1-4 Převody jednotek 3 1-5 Délka 4 1-6 Čas 6 1-7 Hmotnost

Více

VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ. Pavel Koktavý

VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ. Pavel Koktavý VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ Pavel Koktavý Ústav fyziky Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně Představení FEKT

Více

6 NÁVRH A EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ ELEKTROMAGNETICKÉHO AKTUÁTORU. František MACH

6 NÁVRH A EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ ELEKTROMAGNETICKÉHO AKTUÁTORU. František MACH 1. Úvod do řešené problematiky 6 NÁVRH A EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ ELEKTROMAGNETICKÉHO AKTUÁTORU František MACH ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta elektrotechnická Katedra teoretické elektrotechniky Aktuátor,

Více

KUFŘÍK ELEKTŘINA EA2 419.0009

KUFŘÍK ELEKTŘINA EA2 419.0009 KUFŘÍK ELEKTŘINA EA 49.0009 ELEKTŘINA ELEKTRONIKA Francouzský překlad: Michelle Vadon Český překlad: Jaromír Kekule SEZNAM POMŮCEK Kat. číslo 33005404 3700006 33005306 33005307 3300506038 3300530 3364006083

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 8. ročník M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7/1 (Prometheus), M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika 8/1

Více

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení).

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení). SNÍMAČE - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení). Rozdělení snímačů přímé- snímaná veličina je i na výstupu snímače nepřímé -

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS EEKTŘINA A MAGNETIZMUS XII Střídavé obvody Obsah STŘÍDAÉ OBODY ZDOJE STŘÍDAÉHO NAPĚTÍ JEDNODUHÉ STŘÍDAÉ OBODY EZISTO JAKO ZÁTĚŽ 3 ÍKA JAKO ZÁTĚŽ 5 3 KONDENZÁTO JAKO ZÁTĚŽ 6 3 SÉIOÝ OBOD 7 3 IMPEDANE 3

Více

Ladislav Szántó: Maxwellovy rovnice, 2. vydání

Ladislav Szántó: Maxwellovy rovnice, 2. vydání Ladislav Szántó MAXWELLOVY ROVNICE 2. vydání Praha 2012 Ladislav Szántó MAXWELLOVY ROVNICE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli

Více

1. Elektrická práce a výkon. 2. Zdroj a šíření zvuku. 3. Odraz světla

1. Elektrická práce a výkon. 2. Zdroj a šíření zvuku. 3. Odraz světla 1. Elektrická práce a výkon ANOTACE: Materiál slouží k výkladu pojmů elektrická práce a výkon. V prezentaci je jsou vysvětleny oba pojmy a uvedeny vztahy pro výpočet práce i výkonu. Na přehledném schématu

Více

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Fyzika I. Gymnázium Dr.

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Fyzika I. Gymnázium Dr. školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

Požadavky ke státní závěrečné zkoušce pro obor učitelství fyziky pro SŠ

Požadavky ke státní závěrečné zkoušce pro obor učitelství fyziky pro SŠ Požadavky ke státní závěrečné zkoušce pro obor učitelství fyziky pro SŠ Organizace zkoušky Zkouška je ústní a má dvě části: 1. fyzika, 2. didaktika fyziky. Každému posluchači budou zadány dvě otázky z

Více

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok 2014-15 Stavba hmoty Elementární částice; Kvantové jevy, vlnové vlastnosti částic; Ionizace, excitace; Struktura el. obalu atomu; Spektrum

Více

5.6. Člověk a jeho svět

5.6. Člověk a jeho svět 5.6. Člověk a jeho svět 5.6.1. Fyzika ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 Charakteristika vyučujícího předmětu FYZIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Fyzika vychází z obsahu vzdělávacího

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Fyzika 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: počítačové

Více

R w I ź G w ==> E. Přij.

R w I ź G w ==> E. Přij. 1. Na baterii se napojily 2 stejné ohřívače s odporem =10 Ω každý. Jaký je vnitřní odpor w baterie, jestliže výkon vznikající na obou ohřívačích nezávisí na způsobu jejich napojení (sériově nebo paralelně)?

Více

Datum tvorby 15.6.2012

Datum tvorby 15.6.2012 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_01_Lineární prvky el_obvodů Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učebního materiálu předmět, tematický celek ročník CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_ZIL_VEL_123_20

Více

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D17_Z_OPAK_E_Stridavy_proud_T Člověk a příroda Fyzika Střídavý proud Opakování

Více

Stavba hmoty. Název školy. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Stavba hmoty. Název školy. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Stavba hmoty Popis podstaty elektrických jevů, vyplývajících ze stavby hmoty Stavba hmoty VY_32_INOVACE_04_01_01 Materiál slouží k podpoře výuky předmětu v 1. ročníku oboru Elektronické zpracování informací.

Více

Základy magnetohydrodynamiky. aneb MHD v jedné přednášce?! To si snad děláte legraci!

Základy magnetohydrodynamiky. aneb MHD v jedné přednášce?! To si snad děláte legraci! Základy magnetohydrodynamiky aneb MHD v jedné přednášce?! To si snad děláte legraci! Osnova Magnetohydrodynamika Maxwellovy rovnice Aplikace pinče, MHD generátory, geofyzika, astrofyzika... Magnetohydrodynamika

Více

2. Určete komplexní impedanci dvojpólu, jeli dáno: S = 900 VA, P = 720 W a I = 20 A, z jakých prvků lze dvojpól sestavit?

2. Určete komplexní impedanci dvojpólu, jeli dáno: S = 900 VA, P = 720 W a I = 20 A, z jakých prvků lze dvojpól sestavit? Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku z oboru EAT v bakalářských programech strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2013/14 Soubor obsahuje tématické okruhy, otázky

Více

V ZÁKON ELEKTRICKÝ ODPOR

V ZÁKON ELEKTRICKÝ ODPOR Fyzika elektrotechnika 1.část Ing. Jiří Vlček Tento soubor je doplňkem mojí publikace Středoškolská fyzika. Je určen studentům středních škol neelektrických oborů pro velmi stručné seznámení s tímto oborem.

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY 1.a) Kinematika hmotného bodu Hmotný bod, poloha hmotného bodu, vztažná soustava. Trajektorie a dráha, hm. bodu, průměrná a okamžitá rychlost, okamžité zrychlení. Klasifikace

Více

Zkouškové otázky z A7B31ELI

Zkouškové otázky z A7B31ELI Zkouškové otázky z A7B31ELI 1 V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí - uveďte název a značku jednotky 2 V jakých jednotkách se vyjadřuje proud - uveďte název a značku jednotky 3 V jakých jednotkách se

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY Školní rok 2016 / 2017 Struktura zkoušky: příprava ke zkoušce trvá 15 minut; ústní zkouška trvá 15 minut - její součástí je i řešení fyzikálních úloh Pomůcky: Matematické, fyzikální

Více

sf_2014.notebook March 31, 2015 http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj

sf_2014.notebook March 31, 2015 http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj 1 2 3 4 5 6 7 8 Jakou maximální rychlostí může projíždět automobil zatáčku (o poloměru 50 m) tak, aby se navylila voda z nádoby (hrnec válec o poloměru

Více

Breviář fyzikální chemie

Breviář fyzikální chemie Breviář fyzikální chemie Anatol Malijevský Josef P. Novák Stanislav Labík Ivona Malijevská Připomínky k elektronické verzi posílejte na adresu: labik@vscht.cz 24. ledna 2001 Strana 1 z 519 Úvod Milí přátelé,

Více

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu. v v 1. V jakých jednotkách se vyjadřuje proud uveďte název a značku jednotky. 2. V jakých jednotkách se vyjadřuje indukčnost uveďte název a značku jednotky. 3. V jakých jednotkách se vyjadřuje kmitočet

Více

Předmět: F Y Z I K A. 07-ŠVP-Fyzika-1,2,3,4 strana 1 (celkem 8) 1. 9. 2014

Předmět: F Y Z I K A. 07-ŠVP-Fyzika-1,2,3,4 strana 1 (celkem 8) 1. 9. 2014 07-ŠVP-Fyzika-1,2,3,4 strana 1 (celkem 8) 1. 9. 2014 Předmět: F Y Z I K A Charakteristika předmětu: Fyzika zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Elektřina a magnetismus Autor: Název: Datum vytvoření: 20. 3. 2014

Více

5.5 Vzdělávací oblast - Člověk a příroda 5.5.1.1 Fyzika 5.5.1.2 Blok přírodovědných předmětů - Fyzika

5.5 Vzdělávací oblast - Člověk a příroda 5.5.1.1 Fyzika 5.5.1.2 Blok přírodovědných předmětů - Fyzika 5.5 Vzdělávací oblast - Člověk a příroda 5.5.1 Fyzika 5.5.2 Blok přírodovědných předmětů - Fyzika Ročník 3. 4. Hodinová dotace Fyzika 2 2 0 0 Hodinová dotace Blok přírodovědných předmětů - fyzika 0 0 R

Více

Okruhy otázek z anglického jazyka, matematiky a fyziky pro přijímací řízení do doktorských studijních programů na Fakultě strojního inženýrství

Okruhy otázek z anglického jazyka, matematiky a fyziky pro přijímací řízení do doktorských studijních programů na Fakultě strojního inženýrství Okruhy otázek z anglického jazyka, matematiky a fyziky pro přijímací řízení do doktorských studijních programů na Fakultě strojního inženýrství Požadavky z anglického jazyka k přijímací zkoušce do doktorského

Více

Optika. Co je světlo? Laser vlastnosti a využití. Josef Štěpánek Fyzikální ústav MFF UK

Optika. Co je světlo? Laser vlastnosti a využití. Josef Štěpánek Fyzikální ústav MFF UK Optika Co je světlo? Laser vlastnosti a využití Josef Štěpánek Fyzikální ústav MFF UK Optika Vědecká disciplína zabývající se světlem a zářením obdobných vlastností (optické záření) z hlediska jeho vzniku,

Více

Fyzikální praktikum z elektřiny a magnetismu tvorba výukového materiálu

Fyzikální praktikum z elektřiny a magnetismu tvorba výukového materiálu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Fyzikální praktikum z elektřiny a magnetismu tvorba výukového materiálu Bakalářská práce Lukáš Dvořák školitel: RNDr. Vítězslav Straňák,

Více

Blok: F 01B Základní kurz fyziky

Blok: F 01B Základní kurz fyziky Blok: F 01B Základní kurz fyziky MECHANIKA A MOLEKULOVÁ FYZIKA Doporučený ročník: 1. Semestr: zimní Počet kreditů: 6 Přednášející: Doc. RNDr. Jana Musilová, CSc. 1. Experiment ve fyzice. 2. Popis pohybu

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017 Tematické okruhy a hodnotící kritéria Střední průmyslová škola, 1/8 ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 1 Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební Pardubice s. r. o., Černá za Bory 110, 533 01 Pardubice Autoři: Jan Svatoň, Lenka Štěrbová AJ, Jan Bartoš NJ Název projektu:

Více