Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Rţňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště Mateřské škly Olmuc, Radva 5 Název: Jar, lét, pdzim, zima v naší šklce je vţdy prima Zpracvala: Pavla Spáčilvá veducí učitelka Č. j. MŠ Rad/327/2010 Platnst: Vydal: Mgr. Milan Král ředitel škly

2 Obsah ŠVP PV 1. Identifikační údaje mateřské škle 3 2. Obecná charakteristika škly 3 3. Pdmínky vzdělávání.. 4 Věcné vybavení... 4 Ţivtspráva... 5 Psychsciální pdmínky... 5 Organizační chd a řízení MŠ 6 Persnální zajištění. 7 Spluúčast rdičů 8 4. Organizace vzdělávání Vnitřní uspřádání škly Charakteristika tříd Kriteria pr přijetí d MŠ Pdpra škly dětem.. 11 Prgram envirnmentálníh vzdělávání Prevence sciálně patlgických jevů Prevence rizik a šklní úrazy. 12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími ptřebami a dětí mimřádně nadaných Charakteristika vzdělávacíh prgramu Vzdělávací bsah Evaluační systém 23 2

3 1. Identifikační údaje mateřské škle Název škly Sídl škly Odlučené pracviště Sídl dlučenéh pracviště Ředitel škly Veducí učitelka MŠ Kntakty na ředitele škly telefn Kntakty na veducí uč. MŠ telefn webvé stránky Zřizvatel Sídl zřizvatele Fakultní základní škla dr. Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Rţňavská 21, příspěvkvá rganizace Rţňavská Olmuc Mateřská škla Radva 5, Olmuc Radva 5, Olmuc Mgr. Milan Král Pavla Spáčilvá Statutární měst Olmuc Hrní náměstí 1, Olmuc Prjednán a schválen Na pedaggické a prvzní pradě dne Obecná charakteristika škly Mateřská škla (dále také MŠ, škla) je umístěna v jednpdlaţní budvě sídlištníh typu s přilehlu zahradu. Nachází se v hustě bydlené lkalitě velkéh sídliště v městské čtvrti Olmuc Nvé sady a má výbrnu dpravní dstupnst ze všech stran městská linka č. 16 (jezdí kaţdu čtvrt hdinu, linka č. 14 (kaţdu půl hdinu), linka č. 17, 23, 12 a v letní sezně i linka č. 11. MŠ byla tevřena ke dni , kdy byly děti umístěny d tří tříd pdle věku. V rce 1989 se vyhvěl pţadavkům rdičů a děti jsu v jedntlivých třídách ve slţení 3-6 let tak, aby mhly být splečně surzenci neb kamarádi. Od rku 2007, pkud t celkvé věkvé slţení dětí dvlí, pět dělíme třídy dle data narzení s důrazem na udrţení skupiny předšklních dětí z důvdu intenzívní přípravy dětí na vstup d 1. rčníku ZŠ. Nadále vycházíme vstříc pţadavkům rdičů zařazení surzenců d stejné třídy. V přízemí budvy se nachází jedna třída a hspdářská část MŠ, v 1. patře jsu dvě třídy a kancelář veducí učitelky, prpjené spjvací chdbu a schdištěm d přízemí. Jedntlivé třídy mají samstatné vchdy, třídu, hernu, šatnu, přípravnu jídla, sklady hraček, sciální zařízení a šatnu persnálu. K přízemní třídě náleţí venkvní terasa prpjená se šklní zahradu. V hspdářské části se v srpnu rku 2009 zrušila šklní jídelna, zůstala puze výdejna jídla, prádelna a technické zázemí škly. Budva je vytápěna dálkvým tpením. Budvu škly bklpuje šklní zahrada se vzrstlými listnatými i jehličnatými strmy, keři a velku zatravněnu plchu. V minulých letech byla zahrada vybavena herními prvky, ale mnţství je stále nedstačující vzhledem k pčtu dětí, zvláště pak d září 2010, kdy byla udělena výjimka na 84 dětí. 3

4 Nevzhledná asfaltvá plcha v přední části areálu byla přebudvána na blázkvé hřiště s dětskými hupačkami a velkým dřevěným jezevčíkem, kteréh si děti tak blíbily, ţe jsme pdle něh naši MŠ pjmenvali. V přední části zahrady je lanvá sestava s prhazvadlem a lavičkami. Pr rdiče a širku veřejnst tu máme infrmační vitrínu s ptřebnými infrmacemi naší MŠ. Na jiţní straně zahrady jsu tři pískviště se stínícími kryty, kaţdá třída má svu sestavu zahradních stlků a laviček, také průlezky a na velké zastínění altány ve tvaru šneků. Všechny třídy mají mderní barevný nábytek / skříňvé sestavy, stlky a ţidličky/ nyní se zaměřujeme na dplnění všech heren herní kutky (pr rzvj tzv. námětvých her) tak, aby vybavení dpvídal pţadavkům dětí předšklníh věku. V předchzím bdbí čtyř let jsme se zaměřili na mdernizaci a bnvu učebních pmůcek pr rzvíjení pznání dětí. Stále je nutn průběţně dplňvat didakticku techniku, tělvýchvné nářadí a hlavně šklní zahradu tzv.herními prvky pr vlnčasvé aktivity dětí. Tt vše máme uveden v pţadavcích rzpčtvéh plánvání a průběţně se vybavení dplňuje. V rce 2009 byla zrušena v MŠ šklní jídelna a v MŠ je výdejna stravy dváţené z FZŠ Rţňavská. 3. Pdmínky vzdělávání Věcné vybavení Ţivtspráva Psychsciální pdmínky Organizační chd a řízení MŠ Persnální zajištění Spluúčast rdičů Věcné vybavení MŠ byla tevřena před 23-ti lety a tmu také dpvídala většina vybavení jak ve třídách, tak v prvzní části budvy. Od rku 2006 se pstupně začal s pravami, reknstrukcemi a výměnu nábytku na třídách. Prstry jsu dstatečně, uspřádání vyhvuje různým skupinvým i individuálním činnstem dětí. Vybavení tříd - ve všech třídách jsu barevné skříňvé sestavy, stlky a ţidličky, dětské kutky staršíh typu jsu udrţvané - dětská lehátka (mlitanvé matrace) a nvá plastvá lehátka - hračky a stavebnice jsu kaţdrčně dplňvány mderními - fnd didaktických pmůcek a materiálů je dstačující, kaţdrčně je dplňván a mdernizván Umývárny a WC pr kaţdu třídu jsu nvé, barevně řešené, dpvídají hygienickým nrmám Přípravny jídla pr kaţdu třídu jsu pravené s dkupeným nábytkem a myčkami nádbí Šatny dětí jsu vybavené skříňkami i btníky Prvzní prstry šatny učitelek u kaţdé třídy, zázemí pr prvzní pracvnice, ředitelna, sklady. Vlastní prádelna je vybavena pračkami, sušičku prádla, mandlem, prfesinální ţehličku,má sušárnu prádla, sklad prádla. 4

5 Šklní zahrada Je vybavena 3x pískvišti s hygienickými kryty a systémem sluneční clny, 3x lavičkvými sestavami se stly, 2x kládvými hupačkami, lanvu dvjhupačku, 2x dřevěnými jezevčíky, infrmační vitrínu pr veřejnst, 2x upravenými zastíňvacími blukvými průlezkami ve tvaru šneků. Všechny vnitřní i venkvní prstry MŠ splňují platné bezpečnstní a hygienické nrmy. V plánu jsu větší pravy budvy, například výměna starých ken za plastvá, zateplení budvy a nvá fasáda, prsvětlení a dlehčení venkvních vstupů d jedntlivých tříd, prava zahradní terasy. Ţivtspráva Stravvání - dětem je pskytvána plnhdntná a vyváţená strava, ddrţvána zdravá technlgie přípravy pkrmů a nápjů, mezi jedntlivými pdávanými jídly jsu ddrţvány vhdné intervaly - pitný reţim je zajištěn p celý den, stále je dispzici v jedntlivých třídách dstatek tekutin Denní rytmus a řád - zajišťván pravidelně, je flexibilní tzn.ţe umţňuje rganizační činnsti v průběhu dne přizpůsbit ptřebám a aktuální situaci - pbyt venku kaţddenní a dstatečný, prgram je přizpůsbván aktuální kvalitě vzduší - phybvé aktivity- dstatek vlnéh phybu na šklní zahradě i v interiéru budvy - spánek- respektvány individuální ptřeby jedntlivých dětí (dětem se sníţenu ptřebu spánku je nabídnut jiný klidvý prgram namíst dpčinku na lůţku) - zdravý ţivtní styl tuţvání dětí střídání spntánních a řízených činnstí sledvání televize 1x v týdnu 20 minut výukvé prgramy na PC max. 10 min/dítě učitelky se chvají pdle zásad zdravéh ţivt. stylu a jsu tak přirzeným vzrem pr dítě Psychsciální pdmínky Učitelka je vţdy pr dítě vzrem a pru a respektuje - individuální ptřeby dětí (stravvání, diety, hyperaktivní děti, děti s diagnstikvaným ADHD, děti se zdravtními prblémy aj.) - dětská práva dle Úmluvy právech dítě - etnické a nárdnstní dlišnsti mezi dětmi - ptlačuje rasismus a jiné neţáducí prjevy - pdpruje mezi dětmi přátelství a kladné mezilidské vztahy - sama se chvá pdle zásad zdravéh ţivtníh stylu - zajišťuje vhdný reţim - vlnst a svbda dětí je vyváţená nezbytnu míru mezení vyplývající z nutnsti ddrţvat v MŠ ptřebný řád - pr tent řád jsu vytvřená dětem známá pravidla - dětem předává jasné a srzumitelné pkyny, vede třídu ke vzájemnému přátelství - prgramvě se věnuje nefrmálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je vlivňuje prsciálním směrem (prevence šikany a vandalismu) - věnuje dstatek pzrnsti knfliktním situacím mezi dětmi - ve třídě přiměřeně vyuţívá frmální i nefrmální autrity 5

6 Učitelka vytváří - prstředí, ve kterém se děti cítí bezpečně, jistě, spkjeně - zajišťuje všem dětem v MŠ stejné pstavení, ţádné z nich není zvýhdňván ani znevýhdňván - nikh nezesměšňuje, nepdceňuje, ani t neumţňuje statním - zbytečně nemanipuluje s dětmi, zbytečně je nerganizuje - ve vztazích mezi sebu a dětmi pěstuje vzájemnu důvěru, tleranci, hleduplnst, zdvřilst, slidaritu, vzájemnu pmc a pdpru, sama se chvá důvěryhdně a splehlivě - vytváří dětem prstředí ptřebnéh klidu, bezpečí i sukrmí Učitelka zajišťuje - pravidelný rytmus a řád, který je dstatečně flexibilní respektuje na ptřeby dětí a aktuální situaci - respektuje individuální ptřebu aktivity, spánku a dpčinku jedntlivých dětí, nenutí děti ke spánku - umţňuje nvě příchzím dětem pstupnu adaptaci - respektuje ptřeby dětí (becně lidské, vývjvé a individuální), reaguje na ně a napmáhá v jejich uspkjvání - nepdpruje nezdravu sutěţivst - při plánvání činnstí vychází z ptřeb a zájmů dětí, vyhvuje individuálním vzdělávacím ptřebám a mţnstem dětí - sleduje knkrétní ptřeby jedntlivých dětí, resp. rdin, snaţí se jim przumět a vyhvět - vyhýbá se negativním kmentářům - pdpruje děti v samstatnsti - dstatečně chválí a pzitivně hdntí Organizační chd a řízení MŠ Organizace škly Škla má p udělení výjimky pčtu dětí ve třídě kapacitu 84 dětí. D MŠ jsu přijímány děti d 3 let věku, p dhdě s rdiči, vedením škly a dpručením dětskéh lékaře mhu být d MŠ přijímány i děti mladší 3 let (d 2,5 let věku). V sučasné dbě má škla v prvzu 3 třídy. Organizace škly vychází z pčtu zapsaných dětí, z naplněnsti jedntlivých tříd, z pčtu dětí dcházejících d MŠ a z pstupnéh dplňvání dětí v průběhu šklníh rku. Denní řád h scházení dětí, hry, individuální činnsti h phybvé aktivity, hygiena h přesnídávka ,00 h skupinvé, individuální a řízené vzdělávací činnsti 10,00-11,40 h příprava na pbyt venku, pbyt venku, hygiena h běd h hygiena, příprava na spánek, dpčinek, individuální činnst 6

7 h hygiena, převlékání, dplední svačina h hry, zájmvá činnst Časvý řád dne je rientační, vychází z pţadavků a ptřeb dětí. Vzdělávací činnsti vycházejí z tématických celků ŠVP PV zpracvaných pdle RVP PV. Uskutečňují se během celéh dne při všech činnstech a situacích, které se v MŠ naskytnu. Vzdělávací cíle jsu zaměřeny na blast bilgicku, psychlgicku, interpersnální, sciálně kulturní a envirmentální. Řízení škly Organizační řád a směrnice ředitele škly vymezují jasná pravidla a kmpetence zaměstnanců škly. Veducí učitelka (dále také VU) se pravidelně účastní prad vedení škly, ptřebné infrmace předává pracvnicím MŠ. Velký důraz je kladen na týmvu práci, vzájemnu splupráci, respektvání prfesní dlišnsti a vytváření prstředí důvěry, tevřensti a přátelství. Veducí učitelka vytváří prstr pr spluúčast při řízení pr všechny zaměstnance, názr a myšlenka kaţdéh zaměstnance je přijímána, všichni se splupdílejí na dění v mateřské škle. Pedaggické a prvzní prady jsu jednu za tři měsíce integrvané za účelem pdpry týmvé práce a řešení prblémů za účasti všech zaměstnanců. Na splupráci s rdiči se pět pdílí všechny zaměstnankyně větší či menší měru pdle záměru plánvaných akcí. Záměry - Vnímat týmvu práci jak nezbytnu pdmínku pr naplnění cílů RVP PV - Vést všechny zaměstnance k uvědmění si myšlenky, ţe tm, jak se bude dítě v MŠ cítit, rzhdují vztahy všech, kteří se na jeh vzdělávání pdílejí. Prstředky řízení - prady prvzní a pedaggické - hspitační činnst - kntrlní činnst - kntrla dkumentace - knzultační phvry prblémech tříd - návštěva akcí přádaných třídami Persnální zajištění Prvzní zaměstnanci 5 (šklnice, uklízečka, 2 pracvnice ve výdejně stravy, pradlena) sluţby prvzních zaměstnanců jsu zajištěné tak, aby plně a plynule pkryly celdenní prvz MŠ 7

8 Pedaggický sbr 6 (VU, učitelky) - všechny učitelky mají pţadvanu dbrnu kvalifikaci, jedna má magisterské vzdělání v bru - pedaggický sbr pracuje na základě vymezených a splečně vytvřených pravidel - pedaggvé jednají, chvají se a pracují prfesinálním způsbem - VU pdpruje prfesinalizaci pracvníh týmu, vytváří pdmínky pr systematické další vzdělávání pedaggických pracvnic (dále DVPP) včetně své sby Plán DVPP 1) DVPP s PC pkračvání ve Wrdu, VU v Excelu - vyuţití nabídky kurzů (letáky atd.) - splupráce s FZŠ Rţňavská 21 2) prjekty a semináře eklgické výchvy v Ekcentru Sluňákv (dle nabídky) - zvládnut vyučvací metdy interdisciplinárníh aktivníh učení (např. praktické činnsti přím ve výuce, čtení v krajině, autentické činnsti - péče šklní prstředí) a jejich prstřednictvím tvřivě - aplikvat EVVO d výuky - semináře směrvané k výknu specializačních činnstí realizvaných v rámci DVPP na pzici šklníh krdinátra EVVO 3) vyuţití nabídky agentury AVDO rganizvané p.nešprvu - pr daný rk - Vv, Tv, Hv aj.dle aktuální nabídky 4) řízení MŠ ved. učitelka Terie a praxe šklskéh managementu - Rzhdvání - Organizvání - Manaţerská etika Spluúčast rdičů (dále také R) Splupráce škly s rdiči Frmy splupráce Kmentář Třídní schůzky, knzultace pr rdiče 2x za rk Zástupci rdičů z jedntlivých tříd Schůzky s vedením MŠ (pdněty,připmínky) Šklní akce pr rdiče Den tevřených dveří, třídní besídky také v kruţcích, vánční psezení, spluúčast na ekvýletech, Den dětí na šklní zahradě, vynášení Mreny, Lampinvý průvd..(viz akce škly) Tvrba krniky MŠ, mţnst zapůjčení Závěr šklníh rku, průběţně Tvrba ftdkumentace všech akcí na CD 1. a 2.plletí 8

9 Třídní schůzky Září - seznámení se Šklním řádem a denním řádem - seznámení se Šklním vzdělávacím prgramem - infrmace úhradě šklnéh a stravnéh - infrmace nabízených aktivitách pr děti Květen - infrmace prázdninvém prvzu a úhradě šklnéh - pděkvání za splupráci během šklníh rku Knzultační schůzky - s učitelkami jedntlivých tříd kdykliv tak, aby t nehrzil bezpečnst a dzr nad dětmi - s veducí učitelku i bez předem dmluvené schůzky Dplňkvý prgram Prgram rzvíjející dvednsti dětí - předplavecký výcvik (lektři Plaveckéh stadinu při SK UP Olmuc) - R lyţařský výcvik (agentura Rk s phybem p.drazil) Eklgický prgram Mrkvička - R - splupráce s ekcentrem Sluňákv - R - zapjení d sutěţe v třídění dpadu (sběr papíru ve splupráci s firmu Remit - R - zapjení d celstátní sutěţe Strm rku ve splupráci se sdruţením Senir activity - R - návštěva Hanáckéh skanzenu Příkazy ve splupráci se sdruţením Senir activity - R - minivýlety d přírdy (kaţdý měsíc p celý rk d klí Olmuce) - dle aktuální nabídky (říjen) - dle aktuální nabídky (listpad) - ZOO Kpeček (křest lamy Alpaky a získání permanentek pr celu MŠ (prsinec) - ekvýlet d zimníh lesa v Radíkvě (leden) - ekprgram ve Sluňákvě v Hrce nad Mravu (únr) - beseda s myslivci a ukázka ţivých dravců (březen) - Jarní prbuzení u rybníka na Pděbradech - ţáby, ryby, váţky (duben) - šklní výlet (květen) Nadstandardní aktivity - kurz anglickéh jazyka - kruţek hudebně-phybvý Zvneček - kruţek eklgický Bbřík - taneční a phybvý kruţek - návštěvy slné jeskyně (nabídka se mění dle mžnstí zajištění rganizace a bezpečnsti a dle pžadavků rdičů ) Splupráce s institucemi - zřizvatelem škly - FZŠ Rţňavská 21 - R - Městsku Plicií - R - Mysliveckým sdruţením Mírv - R Technickými sluţbami Ol. třídění dpadu - R - eklgicku rganizací Sluňákv - R - ZOO Kpeček spnzrství MŠ a rdičů - R - autdpravcem p. Dstálem celrční minivýlety 9

10 - R - dětsku lgpedku PaeDr.Havelkvu - R - Penzinem pr seniry na Zikvé ul. - Sdruţením středisek ekvýchvy Pavučina - síť MŠ MRKVIČKA - R - hnutím DUHA Olmucký měsíčník Eklgické listy - R - agenturu WIKA pd záštitu Inf centra Olmuc(prhlídky Olmuce) - R - Hanáckým skanzenem Příkazy - R - DDM dpravní výchva - reginálním rádiem Apll anketa mezi dětmi se suhlasem rdičů - R - ftateliérem Phtdient - R - sdruţením Senir-activity - agenturu Rytmik Ostrava - R - Slnu jeskyní Jánskéh ul. - R agenturu Rk s phybem kurz lyţvání - R - Mravským divadlem Olmuc - R- Plavecku šklu SK UP Olmuc kurz plavání Prezentace na veřejnsti - vystupení v Penzinu pr seniry - R - vlastní příspěvky s ftdkumentací d Olmuckéh deníku - tabl předškláků ve výlze cukrárny v Albertu - R - Dětský den na šklní zahradě i pr rdiče a veřejnst - infrmační vitrína na šklní zahradě s infplakátky nabídce a zaměření naší MŠ - internetvé stránky šklky Další akce nejen pr děti, ale i jejich rdiče např. - R - lampinvý průvd Pdzimní světlušky - R - Mikulášská nadílka - R - Vánční psezení s rdiči - R - Návštěva Dne tevřených dveří ve FZŠ Rţňavská 21 - R - Beseda s Plicií ČR - R - Kuzlení s klaunem - R - Karnevalvý rej - R - Vynášení Mrény k řece Mravě, vlastní článek v Olmuckém deníku - R - Den tevřených dveří v MŠ - Fcení předškláčků na šklní tabl výlha cukrárny v Albertu na Zikvé ul. - Fcení na splečné ft celé třídy 4. Organizace vzdělávání Vnitřní uspřádání škly Charakteristika tříd Kriteria pr přijetí d MŠ Pdpra škly dětem + pradenské sluţby aj. Prgram envirnmentálníh vzdělávání, výchvy a světy Prevence sciálně patlgických jevů Prevence rizik a šklní úrazy Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími ptřebami (SVP) a dětí mimřádně nadaných 10

11 Vnitřní uspřádání V rce 1989 se vyhvěl pţadavkům rdičů a děti byly v jedntlivých třídách ve slţení 3-6 let tak, aby mhly být splečně surzenci neb kamarádi. Od rku 2007, pkud t celkvé věkvé slţení dětí dvlí, pět dělíme třídy dle data narzení s důrazem na udrţení skupiny předšklních dětí z důvdu intenzívní přípravy dětí na vstup d I. třídy ZŠ. Ale i nadále vycházíme vstříc pţadavkům rdičů zařazení surzenců d stejné třídy. Přehled délce prvzu jedntlivých tříd mateřské škly Délka prvzu škly I. třída Kuřátka II. třída Berušky III. třída Ţabičky 6,00 16:30 h 6,30 16,30 h 6,00 15,55 h 6,30 15,55 h Charakteristika tříd Třída Věkvé slţení Pčet dětí Charakteristika třídy I. Kuřátka 3 4 let 28 důraz na adaptaci dětí, zvládnutí sebebsluhy II. Berušky 3 7 let 28 důraz na upevňvání klektivních vztahů, utváření základů klíčvých kmpetencí III. Ţabičky 4 6 let 28 důraz na přípravu předškláků, upevnění samstatnsti Kriteria pr přijetí d MŠ 1) děti v psledním rce před zahájením pvinné šklní dcházky a děti s dkladem šklní dcházky 2) děti s trvalým bydlištěm v lkalitě MŠ a bci Olmuc 3) děti zaměstnanců rganizace 4) děti bu zaměstnaných rdičů neb děti v péči pěstunů (zaměstnanst dlţená ptvrzením zaměstnavatele) s celdenní dcházku 5) surzenci a děti bu pracujících rdičů s celdenní dcházku dle data narzení (přednst mají děti dříve narzené) 6) děti s celdenní dcházku starší 4 let (k ) a děti s celdenní dcházku starší 3 let (k ) Při rzhdvání přijetí dítěte k předšklnímu vzdělávání v mateřské škle bude psuzvána důležitst jedntlivých kritérií ve výše stanveném přadí 1 6 Na přijetí dítěte d mateřské škly nemá vliv datum ani přadí pdané přihlášky V rámci ředitelství škly může záknný zástupce pdat puze jednu přihlášku Pdpra škly dětem + pradenské sluţby aj. ry Aktivita Pznámka (název akce, výsledek) Lgpedické vyšetření Pedaggick-psychlgická vyšetření (pedaggick psychlgická pradna - PPP) Zápis d ZŠ Prveden v MŠ kvalifikvanu lgpedicku pracvnicí PaeDr. Havelkvu, Handkeh 5, Olmuc - výsledky depistáţe knzultvány s rdiči (individuální infrmace) a splečná dmluva na dcházce rdičů s dětmi d lgpedické pradny na nápravu řeči Dpručení, vyšetření a zpráva pr MŠ u dětí s OŠD neb dpručení rdičům ze strany MŠ při vzdělávacích prblémech PPP U haly 1, Olmuc Návštěva v ZŠ Rţňavská 21 před zápisem zapjení dětí d výuky v I. třídě 11

12 Schůzka rdičů v MŠ s učitelku I. třídy FZŠ Rţňavská Návštěva Plicie ČR v MŠ Zařazení dětí se speciálními vzdělávacími ptřebami Prevence a světa před nebezpečím na ulici (cizí sby, dpravní nebezpečí, hry na ulici aj.) Zajištění pdmínek pr děti s bezlepkvu dietu ve splupráci se ŠJ Prgram envirnmentálníh vzdělávání, výchvy a světy Vzdělávání Kmentář Pedaggičtí pracvníci škly Další vzdělávání v ekcentru Sluňákv v Hrce n. M. Šklní vzdělávací prgram Prblematika envirnmetálníh vzdělávání Prlíná všemi blastmi výchvy zapracvána v jedntlivých částech ŠVP Pjmy vztah člvěka k prstředí, udrţitelný Učitelka jak vzr rzvj jsu nezbytnými znalstmi při naplňvání klíčvých kmpetencí Organizace envirnmetálníh vzdělávání Splupráce škly s rdinu Splečné: - třídění dpadu sběr papíru - sběr kaštanů a ţaludů pr Myslivecké sdruţení Mírv Eklgizace prvzu škly (šetření energií, třídění dpadů) - spnzrství a adpce Lamy Alpaky v ZOO Kpeček Pákvé baterie ve všech umývárnách, výměna světlvacích těles za úsprnější typy dle nrem EU, sběr a třídění papíru, termregulační ventily na radiátrech Prevence sciálně patlgických jevů Vzdělávání Šklní vzdělávací prgram Etika a mravní výchva Výchva ke zdravému ţivtnímu stylu Frmy a metdy půsbení na děti, které se zaměřují na sbnstní rzvj a sciální chvání Prevence Nabízet vhdné aktivity dětem Uplatňvání metd umţňující včasné zachycení hrţených dětí Kmentář Prlíná všemi činnstmi během dne Zaměření výchvy eklgickým směrem Učitelka jak vzr, metda pchvaly, u SD i sebehdncení, klektivní hdncení Tak, aby byl vytvřen základ pzitivní seberealizace a uplatnění v dětském klektivu Metda sebekritiky, názrnéh příkladu,pchvaly a nesení zdpvědnsti za své chvání Prevence rizik a šklní úrazy Preventivní patření - rganizační a výchvná patření (přesuny, pbyt venku, kurz plavání, ekvýlety aj.), tzn.zajistit: - dpvídající pčet pedagg.dzru - při phybu na ulici reflexní vesty pr děti - terčíky pr uč. - na výlety zajistit vlastní autbus - besedy s chvateli psů (rizika při setkání se psem) Evidence úrazů - kaţdý úraz zaznamenán v Knize úrazů včetně ppisu dané událsti - úrazy s nutným lékařským šetřením samstatná dkumentace i pr pjišťvnu - celá evidence úrazů se devzdává na ZŠ p. Kanivi (preventista) 12

13 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími ptřebami (SVP) a dětí mimřádně nadaných Rámcvé cíle a záměry předšklníh vzdělávání v MŠ jsu pr vzdělávání všech dětí splečné. Při vzdělávání dětí se SVP je třeba jejich naplňvání přizpůsbvat tak, aby maximálně vyhvěl dětem jejich ptřebám a mţnstem. Pdmínky pr vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími ptřebami ve vztahu k druhu a stupni pstiţení - Naše mateřská škla můţe nabídnu v rámci péče a vzdělávání děti se SVP přijetí dětí s lehkými vadami tělesnéh, zrakvéh, sluchvéh pstiţení, dětí s mentální retardací v případě lehkéh pstiţení, dětí s pruchami pzrnsti a vnímání (děti s pruchu učení a chvání), dětí s pruchami řeči, dětí s více vadami a autismem puze na základě dbrnéh vyšetření specializvanéh pracviště a dpručení k dcházce d MŠ. - Integrvat d běţných tříd v případě, ţe přijetí nebude mezvat jak dítě se speciálními vzdělávacími ptřebami, tak statní děti ve třídě (při pčtu zapsaných 28 dětí ve třídě). - Přijetí dítěte se SVP bude vţdy řešen individuálně, nejlépe ve splupráci se specializvaným dbrným pracvištěm a v úzké splupráci s rdiči. Při zváţení všech klnstí dcházky dítěte se SVP d MŠ bude v případě přijetí realizvána tříměsíční zkušební dba dcházky, během níţ můţe jak škla, tak rdič dcházku dítěte uknčit. - V případě přijetí a smysluplné dcházky dítěte se speciálními vzdělávacími ptřebami bude pvinnstí učitelek vytvřit ptimální pdmínky k rzvji sbnsti dítěte se SVP, k jeh učení i ke kmunikaci s statními a pmci mu, aby dsáhl c největší samstatnsti, vţdy na základě individuální plán vzdělávání. Pdmínky pr vzdělávání dětí mimřádně nadaných - P prvedené diagnstice dítěte a při zjištění (ve splupráci s rdiči a dbrným pracvištěm) je naše škla schpna nabídnu dítěti nadstandardní rzvj jeh nadání, připravit pr něj individuální vzdělávací plán, kterým by byla jeh mimřádnst aktivně, smysluplně a účinně rzvíjena. - Děti aktivní, mimřádně zvídavé se mhu realizvat v aktivitách škly, které škla nabízí v rámci svéh prgramu. 5. Charakteristika vzdělávacíh prgramu Vzdělávací záměry a cíle Frmy a metdy práce Naše škla pracuje s dětmi pdle Šklníh vzdělávacíh prgramu pr předšklní vzdělávání (dále ŠVP PV), který vychází ze závazných cílů Rámcvéh prgramu pr předšklní vzdělávání (dále RVP PV). Jeh hlavní cíle jsu zpracvány d Třídních vzdělávacích prgramů (dále TVP) a respektují individuální ptřeby a schpnsti dětí jedntlivých věkvých skupin. Při plnění cílů ŠVP PV klademe důraz především na prţitkvé učení dětí, jejich individuální ptřeby, zájmy a schpnsti. Středem zájmu učitelky je především dítě a ne plnění daných úklů. Cílem předšklníh vzdělávání v naší MŠ je vést děti k rzvji fyzických, psychických a sciálních dvednstí tak, aby získaly kmpetence důleţité pr jejich další rzvj, učení a zdravý ţivt. Veškeré snaţení všech zaměstnanců škly směřuje k tmu, aby děti mhly prţít den v MŠ plný radsti, vlnsti, krásných vztahů a nevšedních záţitků. Chceme pdpřit dětsku zvídavst, radst z bjevvanéh, z dbrých skutků pr kamaráda, pr všechny ţivé bytsti klem sebe, ale také k uvědmění si významu ţivtníh prstředí pr ţivt člvěka. K naplnění všech těcht dluhdbých cílů je velmi důleţitá týmvá práce, kreativita a flexibilita všech pracvnic. 13

14 Vzdělávací záměry a cíle Jaký je náš dnešní svět? Je plný techniky, průmyslu a spěchu. Jsme vděční za kusek zeleně, za krásné míst, za zhlédnutí ţivé přírdy Vzhledem k pdmínkám, zájmům a lkalitě naší MŠ jsu ve vzdělávacím prgramu mim jiné zařazeny prvky eklgické výchvy. Naše MŠ je zapjena d celstátníh prgramu Mrkvička - tent prjekt usiluje kvalitní a trvale se zlepšující zařazení ekvýchvy d celkvéh ţivta dětí. Prjekt Mrkvička je určen mateřským šklám na území České Republiky, který rganizuje sdružení středisek eklgické výchvy Pavučina s pdpru Ministerstva šklství, mládeže a tělvýchvy (MŠMT). V sučasné dbě je v ní zapjen přibližně 850 MŠ z celé ČR. V rce 2008 začal vycházet Infrmační bulletin Mrkvička, který finančně pdpřil MŠMT. Jeh cílem je pdpřit rzvj eklgické výchvy v mateřských šklách prstřednictvím zprstředkvání kmunikace mezi mateřskými šklami a dbrníky na eklgicku výchvu a výměnu infrmací a zkušenstí mezi pedaggy mateřských škl navzájem. C přináší členství v síti mateřských škl? Pr pracvníky mateřských škl jsu v rámci prjektu uspřádány semináře s tematiku eklgické výchvy v mateřských šklách, exkurze p mateřských šklkách a centrech eklgické výchvy. Také se vydávají a distribuují publikace, které pmáhají eklgicku výchvu v MŠ rzvíjet. MŠ dstávají Bulletin Mrkvička, infrmace neb metdické materiály mailem i pštu (4 rčně). Obecná úrveň A. Rámcvé vzdělávací cíle 1) cíl rzvjvý - rzvíjet paměť, myšlení, pjmy, rientaci, zrakvé a sluchvé vnímání vést děti ke zdravému ţivtnímu stylu, umţnit dětem zkumání a bjevvání, usuzvání ( zapjení všech smyslů d prţitkvéh učení,, rytmizace slv, rzlišvání barev, spjení slva s hudbu) - pdprvat duševní phdu dětí, rzvíjet jejich intelekt, řeč, pznávací prcesy a funkce, city, vůli - vše cestu přirzené výchvy a vzdělávání na základě interakce s klím a svu vlastní prţitu zkušenstí 2) cíl hdntvý (mrální kvality) - pdpra tlerance, pmc kamarádvi, navzvat hezké vztahy mezi dětmi i dspělými, upevňvat vztah k přírdě, k lidem, k sbě navzájem (zdůraznit pracvitst jak vlastnst přinášející člvěku mţnst jeh dalšíh rzvje) - pdprvat rzvj sciálně-kulturních pstjů, návyků a dvednstí dítěte, učit je přijímat mrální, splečenské a estetické hdnty - učit dítě vnímat svět klem sebe, dění v tmt světě a vytvřit základy pr dpvědný pstj dítěte ke splečenskému a přírdnímu prstředí 3) cíl pstjvý - psilvat a rzvíjet samstatnst, sebedůvěru, sebebsluhu, vést k prjevu vlastníh názru, (zlepšvat tělesnu zdatnst, pdprvat rzvj phybvých dvednstí, učit sebebsluţným dvednstem aj.) 14

15 B. Klíčvé kmpetence kmpetence k učení - pzrváním, zkumáním, bjevváním uplatňuje získané zkušensti v praktických situacích dhaduje síly, učí se hdntit svje sbní pkrky i ceňvat výkny druhých kmpetence k řešení prblémů - při řešení myšlenkvých i praktických prblémů uţívá lgické pstupy, vlastní zkušensti a nápady - nebjí se chybvat a uvědmuje si, ţe svu aktivitu můţe prblémvé situace řešit kmpetence kmunikativní - kmunikuje bez zábran, samstatně vyjadřuje své myšlenky a názry - rzšiřuje svu slvní zásbu a aktivně ji puţívá kmpetence sciální a persnální - uvědmuje si, ţe za sebe i své jednání dpvídá a nese důsledky - v běţných situacích uplatňuje základní splečenské návyky a pravidla kmpetence činnstní a bčanské - chápe, ţe se můţe tm, c dělá, rzhdvat svbdně, ale ţe za svá rzhdnutí a také dpvídá - dbá na sbní zdraví a bezpečí své i druhých,chvá se dpvědně s hledem na zdravé a bezpečné klní prstředí Oblastní úrveň A. Dílčí vzdělávací cíle - pdprvat rzvj phybvých a manipulačních dvednstí ( jemná mtrika příprava na ZŠ) - svjit si pznatky vlastním těle, jeh vývji, chraně zdraví - pdprvat psychicku zdatnst a dlnst dítěte - vytvářet příleţitst k rzvji sebevědmí a získání zdravé sebedůvěry - pdprvat rzvj intelektu, řeči a jazyka - psilvat prsciální chvání ve vztahu k druhému v dětském klektivu, rdině apd. - rzvíjet kulturně splečenské pstje, návyky a dvednsti - rzvíjet kulturně estetické dvednsti (slvesné, výtvarné, hudební, dramatické ) - svjení dvednstí ptřebných k vyknávání jednduchých činnstí v péči klí a k spluvytváření zdravéh a bezpečnéh prstředí B. Dílčí výstupy Dítě a jeh těl - zvládnut základní phybvé dvednsti a prstrvu rientaci - vnímat a rzlišvat pmcí všech smyslů - zvládnut sebebsluhu, kulturní a hygienické návyky Dítě a jeh psychika - vyjadřvat samstatně myšlenky, nápady, pcity a úsudky ve vhdně frmulvaných větách - přemýšlet, vést jednduché úvahy a tt umět vyjádřit - chápat prstrvé pjmy, časvé pjmy,rientvat se v prstru i rvině - uvědmvat si svu samstatnst - vyvinut vlní úsilí, sustředit se na činnst a její dknčení 15

16 Dítě a ten druhý - uvědmit si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým - vnímat, c si druhý přeje či ptřebuje vycházet mu vstříc Dítě a splečnst - pchpit, ţe kaţdý má ve splečenství svu rli, pdle které je třeba se chvat - utvřit si zákl.dětsku představu pravidlech chvání a splečenských nrmách - zachycvat skutečnsti ze svéh klí a vyjadřvat své představy pmcí různých výtvarných dvednstí a technik Dítě a svět - rientvat se bezpečně ve známém prstředí i v ţivtě tht prstředí - vnímat,ţe svět má svůj řád, ţe je rzmanitý a pzruhdný, neknečně pestrý a různrdý Frmy, metdy a zásady práce V rámci předšklníh vzdělávání vyuţíváme metdy a cesty, které respektují individualitu dítěte, umţňují tvřivst a variabilnst s cílem vytvřit základy klíčvých kmpetencí pr vstup dítě d základníh vzdělávání. Didakticky zacílené činnsti Spntánní aktivity Řízené aktivity - aktivity vzájemně vyváţené a prpjené - přím - nepřím mtivvané pedaggem - v menší skupině x individuálně Metdy zalţené na přímých záţitcích dětí Prţitkvé = situační učení hru a činnstmi dětí - zalţen na vytváření a vyuţívání situací s praktickými ukázkami ţivtních suvislstí kperativní učení = spntánní sciální učení hru a činnstmi dětí - zalţené na principu přirzené nápdby = celý den být vzrem a příkladem Zásada plynulé rganizace - veškeré aktivity jsu rganizvány tak, aby děti pdněcvaly k vlastní aktivitě a experimentvání, aby se zapjily d rganizace činnstí, pracvaly svým tempem atd. - je vylučen zbytečné rganizvání z bavy časvé prstje! Organizace všech činnstí je plynulá, tak aby děti zbytečně nečekaly na statní např. - při sebebsluze (blékání, hygiena, stravvání) - při vzdělávacích aktivitách Výjimku jsu činnsti, kdy děti mají ddrţvat určitá pravidla, např. - řečvá kázeň = KOMUNIKAČNÍ KRUH (vyuţíván při ranních hrách, dpledních činnstech, sebehdncení u dětí) 16

17 6. Vzdělávací bsah Název: Jar, lét, pdzim, zima v naší šklce je vţdy prima INTEGROVANÉ BLOKY (IB) A. Hla, děti, hla, šklka na nás vlá B. Barevný pdzim C. Přijela k nám paní zima D. Jar uţ je tu E. Kudy běţí vda Sučástí IB je i envirnmentální výchva s cílem chrany ţivtníh prstředí (plnění záměru MŠ) - seznamvání dětí s přírdu, se změnami v přírdě, které sebu přináší změny rčních bdbí a prjevy pčasí v jedntlivých rčních bdbích - seznamvání s některými typickými znaky jedntlivých rčních bdbí - seznamvání s flru a faunu typicku pr naše pdnebí, ale i s exticku - děti jsu vedeny k pchpení určitých suvislstí a lgickéh myšlení např. květiny nemhu kvést v zimě, prtţe ke svému růstu ptřebují. IB A. HOLA, DĚTI, HOLA, ŠKOLKA NA NÁS VOLÁ Záměry IB - Získat samstatnst při vytváření vlastníh názru a pstje, při rzhdvání svých činnstech, při navazvání kntaktů s dspělými - Získávat návyky v základních frmách splečenskéh chvání - Rzvíjet svu slvní zásbu a aktivně ji vyuţívat k dknalejší kmunikaci Dílčí vzdělávací cíle (v pěti vzdělávacích blastech) Dítě a jeh těl - svjení si věku přiměřených praktických dvednstí - uvědmění si vlastníh těla Dítě a jeh psychika - psilvání přirzených pznávacích pcitů( zvídavst, zájem, radst, bjevvání..) - získání relativní citvé samstatnsti - rzvj schpnsti sebevládání Dítě a ten druhý - seznamvání s pravidly chvání ve vztahu k druhému - rzvj kperativních dvednstí Dítě a splečnst - pznávání pravidel spl.suţití a jejich spluvytváření v rámci přirzenéh scikulturníh prstředí - vytvření pvědmí mezilidských mrálních hdntách 17

18 Dítě a svět - rzvj schpnsti přizpůsbvat se pdmínkám vnějšíh prstředí i jeh změnám - seznamvat se s místem a prstředím, ve kterém dítě ţije Nabídka činnstí - pracvní listy Pdzim v MŠ, Přikrylvá Barevné kamínky - grafické cviky viz.metdické listy - námětvé a phybvé hry vyuţití zásbníků - demnstrace brázků autrizvané pmůcky pr MŠ - výtvarné činnsti - práce s brazvým materiálem u magnetické tabule - písničky, říkadla, básničky Očekávané výstupy - uplatňvat návyky v základních frmách spl.chvání ve styku s dspělými i dětmi - začlenit se d třídy a zařadit se mezi své vrstevníky - pmáhat pečvat klní ţivtní prstředí - dlučit se na určitu dbu d rdičů a blízkých, být aktivní i bez jejich pry - řešit prblémy, úkly kreativně, myslet samstatně - mít pvědmí významu péče čisttu a zdraví, významu aktivníh phybu a výţivy Rizika - neznalst zdravtníh stavu dětí a jejich zdravtních prblémů - vytváření kmunikativních zábran/dnucvání dítěte k hvru,nerespektvání stychu dítěte veducí k úzksti a strachu/ - nedstatek příleţitstí k pznávacím činnstem zalţeným na vlastní zkušensti - stresy a napětí,nejistta,nedstatek chrany a sbníh sukrmí - spěch,nervzita,mezvání mţnstí dítěte dknčit činnst v individuálním tempu - nedstatek empatie,nepskytvání emfatické dezvy na prblémy dítěte IB B. BAREVNÝ PODZIM Záměry IB - svjvání schpnstí pzrvat náhlé změny v přírdě spjených s typickými znaky pdzimu - pznat typ pčasí - rzvíjení schpnsti rzlišvání vce x zeleniny - získávání samstatnsti v sebebsluze a chraně vlastníh zdraví - rzvíjení úcty k ţivtu ve všech jeh frmách (práce na zahrádce, pli nářadí,technika, práce x zaměstnání, jak pmáhat druhým (rdičům, prardičům ) Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeh těl - Rzvj a uţívání všech smyslů - vytváření zdravých ţivtních návyků a pstjů 18

19 Dítě a jeh psychika - rzvj řečvých schpnstí a jazyk.dvednstí receptivních i prduktivních - svjvání element.pznatků znakvých systémech a jejich funkci - získání schpnsti záměrně řídit své chvání Dítě a ten druhý - vytváření prsciálních pstjů (rzvj citlivsti, tlerance, respektu..) - rzvj kperativních dvednstí Dítě a splečnst - rzvj splečenskéh a estetickéh vkusu - svjvání základních pznatků prstředí, v němţ dítě ţije Dítě a svět - rzvj schpnsti přizpůsbit se pdmínkám vnějšíh prstředí i jeh změnám - rzlišvat aktivity, které mhu zdraví člvěka i prstředí pdprvat neb pškzvat Nabídka činnstí - pracvní listy Na zahradě a pli nářadí, technika, vce x zelenina - grafické cviky jablíčk, vítr - námětvé hry kutek Prdejna s vcem a zeleninu, U lékaře - hudebně phybvé hry zvířátkách, zahradník.. - práce s brazvým materiálem u magnetické tabule - písničky, říkadla, básničky - smyslvé hry pznávání vce a zeleniny Očekávané výstupy - zvládnut sebebsluhu, uplatňvat základní kulturně hygienické a zdravtně preventivní návyky - krdinvat lkmci a další phyby a plhy těla - sluchvě rzlišvat začáteční a kncvé slabiky a hlásky ve slvech - chápat základní číselné a matematické pjmy, matematické suvislsti a dle ptřeby je prakticky vyuţívat - přijímat pzitivní cenění i svůj případný neúspěch - chvat se zdvřile a přistupvat k druhým bez předsudků a s úctu Rizika - nedstatečný respekt k individuálním ptřebám dítěte (ptřeba denníh spánku, dpčinku, látkvé výměny, sbníh tempa, k ptřebě sukrmí ) - nedstatečná pzrnst k rzvji dvednstí předcházejících čtení a psaní - časté rganizvání sutěţivých činnstí a pdprvání nezdravé sutěţivsti - všímavst k nevhdné kmunikaci a jednání mezi dětmi, přehlíţení neţáducíh chvání 19

20 IB C. PŘIJELA K NÁM PANÍ ZIMA Záměry - rzvj fyzické a psychické zdatnsti - rzvj kultivvanéh prjevu - svjení si elementárních pznatků znakvých systémech a jejich funkci (abeceda,čísla) - psilvání prsciálníh chvání ve vztahu k statním lidem - svjvání si pznatků a dvednstí ptřebných k vyknávání jednduchých činnstí v péči klí a spluvytváření bezpečnéh prstředí Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeh těl - zdknalvání dvednstí v blasti hrubé a jemné mtriky (krdinace rzsah phybu, dýchání, krdinace ruky a ka ) - rzvj fyzické i psychické zdatnsti Dítě a jeh psychika - přechd d knkrétníh názrnéh myšlení k myšlení slvně-lgickému( pjmvém - pznávání sebe sama, rzvj pzitivních citů ve vztahu k sbě Dítě a ten druhý - seznamvání s pravidly chvání ve vztahu k druhému - rzvj kperativních dvednstí Dítě a splečnst - rzvj splečenskéh a estetickéh vkusu - rzvj schpnsti prjevit se autenticky, chvat se autnmně, prsciálně Dítě a svět - rzvj schpnsti přizpůsbvat se pdmínkám vnějšíh prstředí i jeh změnám - pznávání jiných kultur Nabídka činnstí - pracvní listy mikulášské náměty, lidská práce.. - grafické cviky příprava k zápisu - námětvé hry slavíme Vánce, pečeme cukrví, Na pvlání.. - hudebně phybvé hry nácvik besídky, karneval.. - práce s brazvým materiálem u magnetické tabule - písničky, říkadla, básničky - smyslvé hry Očekávané výstupy - zvládat běţné činnsti a pţadavky na dítě kladené i jednduché praktické činnsti, které se pakují - adaptvat se na ţivt ve škle, aktivně zvládat pţadavky plynucí z prstředí škly i jeh běţných prměn - bránit se prjevům násilí jinéh dítěte, ubliţvání, pniţvání apd. - uvědmvat si své mţnsti a limity - vědmě uţívat všech smyslů,záměrně pzrvat, všímat si - pznat napsané své jmén - naučit se zpaměti krátké texty 20

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Ržňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání na bdbí d 1.9. 2009 d 31.8. 2012 Mateřská škla Štětí, příspěvkvá rganizace Stračenská 561 Šklní vzdělávací prgram Mateřské škly Štětí č.j. 174/ 2009 Prjednán

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program. přípravného stupně ZŠ Speciální Mělník

Školní vzdělávací program. přípravného stupně ZŠ Speciální Mělník Šklní vzdělávací prgram přípravnéh stupně ZŠ Speciální Mělník Identifikační údaje: Název vzdělávacíh prgramu: Šklní vzdělávací prgram pr přípravný stupeň základní škly speciální, č. j. 39/2015, vypracvaný

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škla a Mateřská škla, Červený Kstelec, Olešnice 190 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání Výchva dětí je zaměstnání, kde musíme umět ztrácet čas, abychm h v buducnu ušetřili (J.J.Russeau)

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracvní skupina Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita 26. 5. 2016 Dmažlice OBSAH

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011 Mateřská škla Paskv, příspěvkvá rganizace, Místecká 758, 739 21 Paskv Mezinárdní prgram předšklníh vzdělávání prjekt Z a č í t s p l u Šklní vzdělávací prgram mateřské škly Paskv pr šklní rk 2010-2011

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

Školní rok 2015 / 2016

Školní rok 2015 / 2016 P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2015/2016) Šklní rk 2015 / 2016 Prjednán na pedaggické radě dne 28.8.2015.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE Základní škla a Mateřská škla Neplachvice, kres Opava, příspěvkvá rganizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Adresa

Více

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠVP byl prjednán a schválen pd č. j. 186/2013-1 1-3 dne 23. 8. 2013 s účinnstí d 1. 9. 2013 Základní škla

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky!

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky! Mateřská škla MiniSvět Tel: 602 348 255; e-mail:inf@minisvetsklka.cz www.minisvetsklka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ MINISVĚT 2015/2016 Šťastné dětství začíná výběrem správné šklky! Mateřská škla MiniSvět

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 Zpracval: PhDr. Tmáš Sukup, Ph.D. Datum: 6. 1. 2017 Metdlgie a zdrj dat Tat SWOT analýza shrnuje hlavní zjištění z následujících pdkladů: Demgrafická studie

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 -

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 - ČÍSLO ÚČTU A INTERNETOVÉ STRÁNKY FIRMY ADEVA, DODÁVAJÍCÍ OBĚDY NA DRUHÝ STUPEŇ, KAM JE TŘEBA ZASLAT MINIMÁLNĚ 200,- Kč, ABY SI DĚTI MOHLI NA PONDĚLÍ OBJEDNAT OBĚD: www.adeva.cz č. ú.:1243116379/0800 SVAČINY

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby Kmunikační nástrje v sciální práci jak klíč k vytvření prfesinálníh vztahu mezi uživatelem a pskytvatelem sciální služby Akreditace: MPSV 2014/1412-PC/SP Lektr: PhDr. Milan Pešák Rzsah kurzu: 16 výukvých

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114)

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) Vzrvé snvy dplňujícíh vzdělávacíh bru EtV (prjekt Etická a učebnice reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) 1. rčník Etická Téma Základy mezilidských vztahů Žák: Výstup si svjí slvvání křestními jmény,

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

Zpráva o průběhu projektu Švýcarsko-české spolupráce

Zpráva o průběhu projektu Švýcarsko-české spolupráce Zpráva průběhu prjektu Švýcarsk-české splupráce NÁVŠTĚVA ŠVÝCARSKÝCH EXPERTŮ V ČR 22. - 25. ledna 2014 Měst Hřvice SVČ -Dmeček Hřvice N á všt ěv a š výc a r s kýc h exp ertů v Č R 22.-25. le d n a 2 0

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková.

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková. Akční plán pr šklní rk 2015/16 Charakteristika akčníh plánu Akční plán vychází ze Šklníh plánu EVVO a je sestavván vždy na 1 šklní rk. Nedílnu sučástí je vyhdncení akčníh plánu. Krdinátr EVVO Krdinátrem

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ABSOLVENTSKÉ PRÁCE INFORMACE PRO ŽÁKY

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ABSOLVENTSKÉ PRÁCE INFORMACE PRO ŽÁKY 22. základní škla Plzeň, Na Dluhých 49, příspěvkvá rganizace ABSOLVENTSKÉ PRÁCE INFORMACE PRO ŽÁKY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 22. základní škla Plzeň www.22zsplzen.cz OBSAH 1. CÍLE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE...

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se realizaceprjektuna2.stupnizšamšlišv splupráci s MÚ Lišv škla zahájila již v únru 2010 (záměr vytvřit jeden bd naučné stezky a prpjit jej se sítí turistických tras) d tvrby naučné stezky si slibujeme: prbuzení

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014 Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DS/14 - Základní prhlášení vydání patnácté, březen 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Výtvarná výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu Výtvarný br RVP G. Hlavní význam je kladen na frmvání estetickéh a citvéh vnímání, utváření sbních

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

Jinak řečeno se věnujeme

Jinak řečeno se věnujeme Kd nás ještě nezná pmáháme plánvat pdprujeme splupráci pdprujeme kmunikaci upzrňujeme na prblémy snažíme se je splečně s Vámi řešit pmáháme prsazvat splečné plány Jinak řečen se věnujeme vzdělávání reginálnímu

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Standard dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO)

Standard dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO) Standard dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků v envirnmentálním vzdělávání, výchvě a světě (EVVO) Č.j.: 10 197/2005-22 Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy vydává Standard dalšíh vzdělávání pedaggických

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání 2012-2013

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání 2012-2013 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2012-2013 Svět jak v phádce 1 Šklní vzdělávací prgram předšklníh vzdělávání (dále jen ŠVP PV) Název škly: Základní a mateřská škla Bhuslavice, kr. Náchd

Více