Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Rţňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště Mateřské škly Olmuc, Radva 5 Název: Jar, lét, pdzim, zima v naší šklce je vţdy prima Zpracvala: Pavla Spáčilvá veducí učitelka Č. j. MŠ Rad/327/2010 Platnst: Vydal: Mgr. Milan Král ředitel škly

2 Obsah ŠVP PV 1. Identifikační údaje mateřské škle 3 2. Obecná charakteristika škly 3 3. Pdmínky vzdělávání.. 4 Věcné vybavení... 4 Ţivtspráva... 5 Psychsciální pdmínky... 5 Organizační chd a řízení MŠ 6 Persnální zajištění. 7 Spluúčast rdičů 8 4. Organizace vzdělávání Vnitřní uspřádání škly Charakteristika tříd Kriteria pr přijetí d MŠ Pdpra škly dětem.. 11 Prgram envirnmentálníh vzdělávání Prevence sciálně patlgických jevů Prevence rizik a šklní úrazy. 12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími ptřebami a dětí mimřádně nadaných Charakteristika vzdělávacíh prgramu Vzdělávací bsah Evaluační systém 23 2

3 1. Identifikační údaje mateřské škle Název škly Sídl škly Odlučené pracviště Sídl dlučenéh pracviště Ředitel škly Veducí učitelka MŠ Kntakty na ředitele škly telefn Kntakty na veducí uč. MŠ telefn webvé stránky Zřizvatel Sídl zřizvatele Fakultní základní škla dr. Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Rţňavská 21, příspěvkvá rganizace Rţňavská Olmuc Mateřská škla Radva 5, Olmuc Radva 5, Olmuc Mgr. Milan Král Pavla Spáčilvá Statutární měst Olmuc Hrní náměstí 1, Olmuc Prjednán a schválen Na pedaggické a prvzní pradě dne Obecná charakteristika škly Mateřská škla (dále také MŠ, škla) je umístěna v jednpdlaţní budvě sídlištníh typu s přilehlu zahradu. Nachází se v hustě bydlené lkalitě velkéh sídliště v městské čtvrti Olmuc Nvé sady a má výbrnu dpravní dstupnst ze všech stran městská linka č. 16 (jezdí kaţdu čtvrt hdinu, linka č. 14 (kaţdu půl hdinu), linka č. 17, 23, 12 a v letní sezně i linka č. 11. MŠ byla tevřena ke dni , kdy byly děti umístěny d tří tříd pdle věku. V rce 1989 se vyhvěl pţadavkům rdičů a děti jsu v jedntlivých třídách ve slţení 3-6 let tak, aby mhly být splečně surzenci neb kamarádi. Od rku 2007, pkud t celkvé věkvé slţení dětí dvlí, pět dělíme třídy dle data narzení s důrazem na udrţení skupiny předšklních dětí z důvdu intenzívní přípravy dětí na vstup d 1. rčníku ZŠ. Nadále vycházíme vstříc pţadavkům rdičů zařazení surzenců d stejné třídy. V přízemí budvy se nachází jedna třída a hspdářská část MŠ, v 1. patře jsu dvě třídy a kancelář veducí učitelky, prpjené spjvací chdbu a schdištěm d přízemí. Jedntlivé třídy mají samstatné vchdy, třídu, hernu, šatnu, přípravnu jídla, sklady hraček, sciální zařízení a šatnu persnálu. K přízemní třídě náleţí venkvní terasa prpjená se šklní zahradu. V hspdářské části se v srpnu rku 2009 zrušila šklní jídelna, zůstala puze výdejna jídla, prádelna a technické zázemí škly. Budva je vytápěna dálkvým tpením. Budvu škly bklpuje šklní zahrada se vzrstlými listnatými i jehličnatými strmy, keři a velku zatravněnu plchu. V minulých letech byla zahrada vybavena herními prvky, ale mnţství je stále nedstačující vzhledem k pčtu dětí, zvláště pak d září 2010, kdy byla udělena výjimka na 84 dětí. 3

4 Nevzhledná asfaltvá plcha v přední části areálu byla přebudvána na blázkvé hřiště s dětskými hupačkami a velkým dřevěným jezevčíkem, kteréh si děti tak blíbily, ţe jsme pdle něh naši MŠ pjmenvali. V přední části zahrady je lanvá sestava s prhazvadlem a lavičkami. Pr rdiče a širku veřejnst tu máme infrmační vitrínu s ptřebnými infrmacemi naší MŠ. Na jiţní straně zahrady jsu tři pískviště se stínícími kryty, kaţdá třída má svu sestavu zahradních stlků a laviček, také průlezky a na velké zastínění altány ve tvaru šneků. Všechny třídy mají mderní barevný nábytek / skříňvé sestavy, stlky a ţidličky/ nyní se zaměřujeme na dplnění všech heren herní kutky (pr rzvj tzv. námětvých her) tak, aby vybavení dpvídal pţadavkům dětí předšklníh věku. V předchzím bdbí čtyř let jsme se zaměřili na mdernizaci a bnvu učebních pmůcek pr rzvíjení pznání dětí. Stále je nutn průběţně dplňvat didakticku techniku, tělvýchvné nářadí a hlavně šklní zahradu tzv.herními prvky pr vlnčasvé aktivity dětí. Tt vše máme uveden v pţadavcích rzpčtvéh plánvání a průběţně se vybavení dplňuje. V rce 2009 byla zrušena v MŠ šklní jídelna a v MŠ je výdejna stravy dváţené z FZŠ Rţňavská. 3. Pdmínky vzdělávání Věcné vybavení Ţivtspráva Psychsciální pdmínky Organizační chd a řízení MŠ Persnální zajištění Spluúčast rdičů Věcné vybavení MŠ byla tevřena před 23-ti lety a tmu také dpvídala většina vybavení jak ve třídách, tak v prvzní části budvy. Od rku 2006 se pstupně začal s pravami, reknstrukcemi a výměnu nábytku na třídách. Prstry jsu dstatečně, uspřádání vyhvuje různým skupinvým i individuálním činnstem dětí. Vybavení tříd - ve všech třídách jsu barevné skříňvé sestavy, stlky a ţidličky, dětské kutky staršíh typu jsu udrţvané - dětská lehátka (mlitanvé matrace) a nvá plastvá lehátka - hračky a stavebnice jsu kaţdrčně dplňvány mderními - fnd didaktických pmůcek a materiálů je dstačující, kaţdrčně je dplňván a mdernizván Umývárny a WC pr kaţdu třídu jsu nvé, barevně řešené, dpvídají hygienickým nrmám Přípravny jídla pr kaţdu třídu jsu pravené s dkupeným nábytkem a myčkami nádbí Šatny dětí jsu vybavené skříňkami i btníky Prvzní prstry šatny učitelek u kaţdé třídy, zázemí pr prvzní pracvnice, ředitelna, sklady. Vlastní prádelna je vybavena pračkami, sušičku prádla, mandlem, prfesinální ţehličku,má sušárnu prádla, sklad prádla. 4

5 Šklní zahrada Je vybavena 3x pískvišti s hygienickými kryty a systémem sluneční clny, 3x lavičkvými sestavami se stly, 2x kládvými hupačkami, lanvu dvjhupačku, 2x dřevěnými jezevčíky, infrmační vitrínu pr veřejnst, 2x upravenými zastíňvacími blukvými průlezkami ve tvaru šneků. Všechny vnitřní i venkvní prstry MŠ splňují platné bezpečnstní a hygienické nrmy. V plánu jsu větší pravy budvy, například výměna starých ken za plastvá, zateplení budvy a nvá fasáda, prsvětlení a dlehčení venkvních vstupů d jedntlivých tříd, prava zahradní terasy. Ţivtspráva Stravvání - dětem je pskytvána plnhdntná a vyváţená strava, ddrţvána zdravá technlgie přípravy pkrmů a nápjů, mezi jedntlivými pdávanými jídly jsu ddrţvány vhdné intervaly - pitný reţim je zajištěn p celý den, stále je dispzici v jedntlivých třídách dstatek tekutin Denní rytmus a řád - zajišťván pravidelně, je flexibilní tzn.ţe umţňuje rganizační činnsti v průběhu dne přizpůsbit ptřebám a aktuální situaci - pbyt venku kaţddenní a dstatečný, prgram je přizpůsbván aktuální kvalitě vzduší - phybvé aktivity- dstatek vlnéh phybu na šklní zahradě i v interiéru budvy - spánek- respektvány individuální ptřeby jedntlivých dětí (dětem se sníţenu ptřebu spánku je nabídnut jiný klidvý prgram namíst dpčinku na lůţku) - zdravý ţivtní styl tuţvání dětí střídání spntánních a řízených činnstí sledvání televize 1x v týdnu 20 minut výukvé prgramy na PC max. 10 min/dítě učitelky se chvají pdle zásad zdravéh ţivt. stylu a jsu tak přirzeným vzrem pr dítě Psychsciální pdmínky Učitelka je vţdy pr dítě vzrem a pru a respektuje - individuální ptřeby dětí (stravvání, diety, hyperaktivní děti, děti s diagnstikvaným ADHD, děti se zdravtními prblémy aj.) - dětská práva dle Úmluvy právech dítě - etnické a nárdnstní dlišnsti mezi dětmi - ptlačuje rasismus a jiné neţáducí prjevy - pdpruje mezi dětmi přátelství a kladné mezilidské vztahy - sama se chvá pdle zásad zdravéh ţivtníh stylu - zajišťuje vhdný reţim - vlnst a svbda dětí je vyváţená nezbytnu míru mezení vyplývající z nutnsti ddrţvat v MŠ ptřebný řád - pr tent řád jsu vytvřená dětem známá pravidla - dětem předává jasné a srzumitelné pkyny, vede třídu ke vzájemnému přátelství - prgramvě se věnuje nefrmálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je vlivňuje prsciálním směrem (prevence šikany a vandalismu) - věnuje dstatek pzrnsti knfliktním situacím mezi dětmi - ve třídě přiměřeně vyuţívá frmální i nefrmální autrity 5

6 Učitelka vytváří - prstředí, ve kterém se děti cítí bezpečně, jistě, spkjeně - zajišťuje všem dětem v MŠ stejné pstavení, ţádné z nich není zvýhdňván ani znevýhdňván - nikh nezesměšňuje, nepdceňuje, ani t neumţňuje statním - zbytečně nemanipuluje s dětmi, zbytečně je nerganizuje - ve vztazích mezi sebu a dětmi pěstuje vzájemnu důvěru, tleranci, hleduplnst, zdvřilst, slidaritu, vzájemnu pmc a pdpru, sama se chvá důvěryhdně a splehlivě - vytváří dětem prstředí ptřebnéh klidu, bezpečí i sukrmí Učitelka zajišťuje - pravidelný rytmus a řád, který je dstatečně flexibilní respektuje na ptřeby dětí a aktuální situaci - respektuje individuální ptřebu aktivity, spánku a dpčinku jedntlivých dětí, nenutí děti ke spánku - umţňuje nvě příchzím dětem pstupnu adaptaci - respektuje ptřeby dětí (becně lidské, vývjvé a individuální), reaguje na ně a napmáhá v jejich uspkjvání - nepdpruje nezdravu sutěţivst - při plánvání činnstí vychází z ptřeb a zájmů dětí, vyhvuje individuálním vzdělávacím ptřebám a mţnstem dětí - sleduje knkrétní ptřeby jedntlivých dětí, resp. rdin, snaţí se jim przumět a vyhvět - vyhýbá se negativním kmentářům - pdpruje děti v samstatnsti - dstatečně chválí a pzitivně hdntí Organizační chd a řízení MŠ Organizace škly Škla má p udělení výjimky pčtu dětí ve třídě kapacitu 84 dětí. D MŠ jsu přijímány děti d 3 let věku, p dhdě s rdiči, vedením škly a dpručením dětskéh lékaře mhu být d MŠ přijímány i děti mladší 3 let (d 2,5 let věku). V sučasné dbě má škla v prvzu 3 třídy. Organizace škly vychází z pčtu zapsaných dětí, z naplněnsti jedntlivých tříd, z pčtu dětí dcházejících d MŠ a z pstupnéh dplňvání dětí v průběhu šklníh rku. Denní řád h scházení dětí, hry, individuální činnsti h phybvé aktivity, hygiena h přesnídávka ,00 h skupinvé, individuální a řízené vzdělávací činnsti 10,00-11,40 h příprava na pbyt venku, pbyt venku, hygiena h běd h hygiena, příprava na spánek, dpčinek, individuální činnst 6

7 h hygiena, převlékání, dplední svačina h hry, zájmvá činnst Časvý řád dne je rientační, vychází z pţadavků a ptřeb dětí. Vzdělávací činnsti vycházejí z tématických celků ŠVP PV zpracvaných pdle RVP PV. Uskutečňují se během celéh dne při všech činnstech a situacích, které se v MŠ naskytnu. Vzdělávací cíle jsu zaměřeny na blast bilgicku, psychlgicku, interpersnální, sciálně kulturní a envirmentální. Řízení škly Organizační řád a směrnice ředitele škly vymezují jasná pravidla a kmpetence zaměstnanců škly. Veducí učitelka (dále také VU) se pravidelně účastní prad vedení škly, ptřebné infrmace předává pracvnicím MŠ. Velký důraz je kladen na týmvu práci, vzájemnu splupráci, respektvání prfesní dlišnsti a vytváření prstředí důvěry, tevřensti a přátelství. Veducí učitelka vytváří prstr pr spluúčast při řízení pr všechny zaměstnance, názr a myšlenka kaţdéh zaměstnance je přijímána, všichni se splupdílejí na dění v mateřské škle. Pedaggické a prvzní prady jsu jednu za tři měsíce integrvané za účelem pdpry týmvé práce a řešení prblémů za účasti všech zaměstnanců. Na splupráci s rdiči se pět pdílí všechny zaměstnankyně větší či menší měru pdle záměru plánvaných akcí. Záměry - Vnímat týmvu práci jak nezbytnu pdmínku pr naplnění cílů RVP PV - Vést všechny zaměstnance k uvědmění si myšlenky, ţe tm, jak se bude dítě v MŠ cítit, rzhdují vztahy všech, kteří se na jeh vzdělávání pdílejí. Prstředky řízení - prady prvzní a pedaggické - hspitační činnst - kntrlní činnst - kntrla dkumentace - knzultační phvry prblémech tříd - návštěva akcí přádaných třídami Persnální zajištění Prvzní zaměstnanci 5 (šklnice, uklízečka, 2 pracvnice ve výdejně stravy, pradlena) sluţby prvzních zaměstnanců jsu zajištěné tak, aby plně a plynule pkryly celdenní prvz MŠ 7

8 Pedaggický sbr 6 (VU, učitelky) - všechny učitelky mají pţadvanu dbrnu kvalifikaci, jedna má magisterské vzdělání v bru - pedaggický sbr pracuje na základě vymezených a splečně vytvřených pravidel - pedaggvé jednají, chvají se a pracují prfesinálním způsbem - VU pdpruje prfesinalizaci pracvníh týmu, vytváří pdmínky pr systematické další vzdělávání pedaggických pracvnic (dále DVPP) včetně své sby Plán DVPP 1) DVPP s PC pkračvání ve Wrdu, VU v Excelu - vyuţití nabídky kurzů (letáky atd.) - splupráce s FZŠ Rţňavská 21 2) prjekty a semináře eklgické výchvy v Ekcentru Sluňákv (dle nabídky) - zvládnut vyučvací metdy interdisciplinárníh aktivníh učení (např. praktické činnsti přím ve výuce, čtení v krajině, autentické činnsti - péče šklní prstředí) a jejich prstřednictvím tvřivě - aplikvat EVVO d výuky - semináře směrvané k výknu specializačních činnstí realizvaných v rámci DVPP na pzici šklníh krdinátra EVVO 3) vyuţití nabídky agentury AVDO rganizvané p.nešprvu - pr daný rk - Vv, Tv, Hv aj.dle aktuální nabídky 4) řízení MŠ ved. učitelka Terie a praxe šklskéh managementu - Rzhdvání - Organizvání - Manaţerská etika Spluúčast rdičů (dále také R) Splupráce škly s rdiči Frmy splupráce Kmentář Třídní schůzky, knzultace pr rdiče 2x za rk Zástupci rdičů z jedntlivých tříd Schůzky s vedením MŠ (pdněty,připmínky) Šklní akce pr rdiče Den tevřených dveří, třídní besídky také v kruţcích, vánční psezení, spluúčast na ekvýletech, Den dětí na šklní zahradě, vynášení Mreny, Lampinvý průvd..(viz akce škly) Tvrba krniky MŠ, mţnst zapůjčení Závěr šklníh rku, průběţně Tvrba ftdkumentace všech akcí na CD 1. a 2.plletí 8

9 Třídní schůzky Září - seznámení se Šklním řádem a denním řádem - seznámení se Šklním vzdělávacím prgramem - infrmace úhradě šklnéh a stravnéh - infrmace nabízených aktivitách pr děti Květen - infrmace prázdninvém prvzu a úhradě šklnéh - pděkvání za splupráci během šklníh rku Knzultační schůzky - s učitelkami jedntlivých tříd kdykliv tak, aby t nehrzil bezpečnst a dzr nad dětmi - s veducí učitelku i bez předem dmluvené schůzky Dplňkvý prgram Prgram rzvíjející dvednsti dětí - předplavecký výcvik (lektři Plaveckéh stadinu při SK UP Olmuc) - R lyţařský výcvik (agentura Rk s phybem p.drazil) Eklgický prgram Mrkvička - R - splupráce s ekcentrem Sluňákv - R - zapjení d sutěţe v třídění dpadu (sběr papíru ve splupráci s firmu Remit - R - zapjení d celstátní sutěţe Strm rku ve splupráci se sdruţením Senir activity - R - návštěva Hanáckéh skanzenu Příkazy ve splupráci se sdruţením Senir activity - R - minivýlety d přírdy (kaţdý měsíc p celý rk d klí Olmuce) - dle aktuální nabídky (říjen) - dle aktuální nabídky (listpad) - ZOO Kpeček (křest lamy Alpaky a získání permanentek pr celu MŠ (prsinec) - ekvýlet d zimníh lesa v Radíkvě (leden) - ekprgram ve Sluňákvě v Hrce nad Mravu (únr) - beseda s myslivci a ukázka ţivých dravců (březen) - Jarní prbuzení u rybníka na Pděbradech - ţáby, ryby, váţky (duben) - šklní výlet (květen) Nadstandardní aktivity - kurz anglickéh jazyka - kruţek hudebně-phybvý Zvneček - kruţek eklgický Bbřík - taneční a phybvý kruţek - návštěvy slné jeskyně (nabídka se mění dle mžnstí zajištění rganizace a bezpečnsti a dle pžadavků rdičů ) Splupráce s institucemi - zřizvatelem škly - FZŠ Rţňavská 21 - R - Městsku Plicií - R - Mysliveckým sdruţením Mírv - R Technickými sluţbami Ol. třídění dpadu - R - eklgicku rganizací Sluňákv - R - ZOO Kpeček spnzrství MŠ a rdičů - R - autdpravcem p. Dstálem celrční minivýlety 9

10 - R - dětsku lgpedku PaeDr.Havelkvu - R - Penzinem pr seniry na Zikvé ul. - Sdruţením středisek ekvýchvy Pavučina - síť MŠ MRKVIČKA - R - hnutím DUHA Olmucký měsíčník Eklgické listy - R - agenturu WIKA pd záštitu Inf centra Olmuc(prhlídky Olmuce) - R - Hanáckým skanzenem Příkazy - R - DDM dpravní výchva - reginálním rádiem Apll anketa mezi dětmi se suhlasem rdičů - R - ftateliérem Phtdient - R - sdruţením Senir-activity - agenturu Rytmik Ostrava - R - Slnu jeskyní Jánskéh ul. - R agenturu Rk s phybem kurz lyţvání - R - Mravským divadlem Olmuc - R- Plavecku šklu SK UP Olmuc kurz plavání Prezentace na veřejnsti - vystupení v Penzinu pr seniry - R - vlastní příspěvky s ftdkumentací d Olmuckéh deníku - tabl předškláků ve výlze cukrárny v Albertu - R - Dětský den na šklní zahradě i pr rdiče a veřejnst - infrmační vitrína na šklní zahradě s infplakátky nabídce a zaměření naší MŠ - internetvé stránky šklky Další akce nejen pr děti, ale i jejich rdiče např. - R - lampinvý průvd Pdzimní světlušky - R - Mikulášská nadílka - R - Vánční psezení s rdiči - R - Návštěva Dne tevřených dveří ve FZŠ Rţňavská 21 - R - Beseda s Plicií ČR - R - Kuzlení s klaunem - R - Karnevalvý rej - R - Vynášení Mrény k řece Mravě, vlastní článek v Olmuckém deníku - R - Den tevřených dveří v MŠ - Fcení předškláčků na šklní tabl výlha cukrárny v Albertu na Zikvé ul. - Fcení na splečné ft celé třídy 4. Organizace vzdělávání Vnitřní uspřádání škly Charakteristika tříd Kriteria pr přijetí d MŠ Pdpra škly dětem + pradenské sluţby aj. Prgram envirnmentálníh vzdělávání, výchvy a světy Prevence sciálně patlgických jevů Prevence rizik a šklní úrazy Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími ptřebami (SVP) a dětí mimřádně nadaných 10

11 Vnitřní uspřádání V rce 1989 se vyhvěl pţadavkům rdičů a děti byly v jedntlivých třídách ve slţení 3-6 let tak, aby mhly být splečně surzenci neb kamarádi. Od rku 2007, pkud t celkvé věkvé slţení dětí dvlí, pět dělíme třídy dle data narzení s důrazem na udrţení skupiny předšklních dětí z důvdu intenzívní přípravy dětí na vstup d I. třídy ZŠ. Ale i nadále vycházíme vstříc pţadavkům rdičů zařazení surzenců d stejné třídy. Přehled délce prvzu jedntlivých tříd mateřské škly Délka prvzu škly I. třída Kuřátka II. třída Berušky III. třída Ţabičky 6,00 16:30 h 6,30 16,30 h 6,00 15,55 h 6,30 15,55 h Charakteristika tříd Třída Věkvé slţení Pčet dětí Charakteristika třídy I. Kuřátka 3 4 let 28 důraz na adaptaci dětí, zvládnutí sebebsluhy II. Berušky 3 7 let 28 důraz na upevňvání klektivních vztahů, utváření základů klíčvých kmpetencí III. Ţabičky 4 6 let 28 důraz na přípravu předškláků, upevnění samstatnsti Kriteria pr přijetí d MŠ 1) děti v psledním rce před zahájením pvinné šklní dcházky a děti s dkladem šklní dcházky 2) děti s trvalým bydlištěm v lkalitě MŠ a bci Olmuc 3) děti zaměstnanců rganizace 4) děti bu zaměstnaných rdičů neb děti v péči pěstunů (zaměstnanst dlţená ptvrzením zaměstnavatele) s celdenní dcházku 5) surzenci a děti bu pracujících rdičů s celdenní dcházku dle data narzení (přednst mají děti dříve narzené) 6) děti s celdenní dcházku starší 4 let (k ) a děti s celdenní dcházku starší 3 let (k ) Při rzhdvání přijetí dítěte k předšklnímu vzdělávání v mateřské škle bude psuzvána důležitst jedntlivých kritérií ve výše stanveném přadí 1 6 Na přijetí dítěte d mateřské škly nemá vliv datum ani přadí pdané přihlášky V rámci ředitelství škly může záknný zástupce pdat puze jednu přihlášku Pdpra škly dětem + pradenské sluţby aj. ry Aktivita Pznámka (název akce, výsledek) Lgpedické vyšetření Pedaggick-psychlgická vyšetření (pedaggick psychlgická pradna - PPP) Zápis d ZŠ Prveden v MŠ kvalifikvanu lgpedicku pracvnicí PaeDr. Havelkvu, Handkeh 5, Olmuc - výsledky depistáţe knzultvány s rdiči (individuální infrmace) a splečná dmluva na dcházce rdičů s dětmi d lgpedické pradny na nápravu řeči Dpručení, vyšetření a zpráva pr MŠ u dětí s OŠD neb dpručení rdičům ze strany MŠ při vzdělávacích prblémech PPP U haly 1, Olmuc Návštěva v ZŠ Rţňavská 21 před zápisem zapjení dětí d výuky v I. třídě 11

12 Schůzka rdičů v MŠ s učitelku I. třídy FZŠ Rţňavská Návštěva Plicie ČR v MŠ Zařazení dětí se speciálními vzdělávacími ptřebami Prevence a světa před nebezpečím na ulici (cizí sby, dpravní nebezpečí, hry na ulici aj.) Zajištění pdmínek pr děti s bezlepkvu dietu ve splupráci se ŠJ Prgram envirnmentálníh vzdělávání, výchvy a světy Vzdělávání Kmentář Pedaggičtí pracvníci škly Další vzdělávání v ekcentru Sluňákv v Hrce n. M. Šklní vzdělávací prgram Prblematika envirnmetálníh vzdělávání Prlíná všemi blastmi výchvy zapracvána v jedntlivých částech ŠVP Pjmy vztah člvěka k prstředí, udrţitelný Učitelka jak vzr rzvj jsu nezbytnými znalstmi při naplňvání klíčvých kmpetencí Organizace envirnmetálníh vzdělávání Splupráce škly s rdinu Splečné: - třídění dpadu sběr papíru - sběr kaštanů a ţaludů pr Myslivecké sdruţení Mírv Eklgizace prvzu škly (šetření energií, třídění dpadů) - spnzrství a adpce Lamy Alpaky v ZOO Kpeček Pákvé baterie ve všech umývárnách, výměna světlvacích těles za úsprnější typy dle nrem EU, sběr a třídění papíru, termregulační ventily na radiátrech Prevence sciálně patlgických jevů Vzdělávání Šklní vzdělávací prgram Etika a mravní výchva Výchva ke zdravému ţivtnímu stylu Frmy a metdy půsbení na děti, které se zaměřují na sbnstní rzvj a sciální chvání Prevence Nabízet vhdné aktivity dětem Uplatňvání metd umţňující včasné zachycení hrţených dětí Kmentář Prlíná všemi činnstmi během dne Zaměření výchvy eklgickým směrem Učitelka jak vzr, metda pchvaly, u SD i sebehdncení, klektivní hdncení Tak, aby byl vytvřen základ pzitivní seberealizace a uplatnění v dětském klektivu Metda sebekritiky, názrnéh příkladu,pchvaly a nesení zdpvědnsti za své chvání Prevence rizik a šklní úrazy Preventivní patření - rganizační a výchvná patření (přesuny, pbyt venku, kurz plavání, ekvýlety aj.), tzn.zajistit: - dpvídající pčet pedagg.dzru - při phybu na ulici reflexní vesty pr děti - terčíky pr uč. - na výlety zajistit vlastní autbus - besedy s chvateli psů (rizika při setkání se psem) Evidence úrazů - kaţdý úraz zaznamenán v Knize úrazů včetně ppisu dané událsti - úrazy s nutným lékařským šetřením samstatná dkumentace i pr pjišťvnu - celá evidence úrazů se devzdává na ZŠ p. Kanivi (preventista) 12

13 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími ptřebami (SVP) a dětí mimřádně nadaných Rámcvé cíle a záměry předšklníh vzdělávání v MŠ jsu pr vzdělávání všech dětí splečné. Při vzdělávání dětí se SVP je třeba jejich naplňvání přizpůsbvat tak, aby maximálně vyhvěl dětem jejich ptřebám a mţnstem. Pdmínky pr vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími ptřebami ve vztahu k druhu a stupni pstiţení - Naše mateřská škla můţe nabídnu v rámci péče a vzdělávání děti se SVP přijetí dětí s lehkými vadami tělesnéh, zrakvéh, sluchvéh pstiţení, dětí s mentální retardací v případě lehkéh pstiţení, dětí s pruchami pzrnsti a vnímání (děti s pruchu učení a chvání), dětí s pruchami řeči, dětí s více vadami a autismem puze na základě dbrnéh vyšetření specializvanéh pracviště a dpručení k dcházce d MŠ. - Integrvat d běţných tříd v případě, ţe přijetí nebude mezvat jak dítě se speciálními vzdělávacími ptřebami, tak statní děti ve třídě (při pčtu zapsaných 28 dětí ve třídě). - Přijetí dítěte se SVP bude vţdy řešen individuálně, nejlépe ve splupráci se specializvaným dbrným pracvištěm a v úzké splupráci s rdiči. Při zváţení všech klnstí dcházky dítěte se SVP d MŠ bude v případě přijetí realizvána tříměsíční zkušební dba dcházky, během níţ můţe jak škla, tak rdič dcházku dítěte uknčit. - V případě přijetí a smysluplné dcházky dítěte se speciálními vzdělávacími ptřebami bude pvinnstí učitelek vytvřit ptimální pdmínky k rzvji sbnsti dítěte se SVP, k jeh učení i ke kmunikaci s statními a pmci mu, aby dsáhl c největší samstatnsti, vţdy na základě individuální plán vzdělávání. Pdmínky pr vzdělávání dětí mimřádně nadaných - P prvedené diagnstice dítěte a při zjištění (ve splupráci s rdiči a dbrným pracvištěm) je naše škla schpna nabídnu dítěti nadstandardní rzvj jeh nadání, připravit pr něj individuální vzdělávací plán, kterým by byla jeh mimřádnst aktivně, smysluplně a účinně rzvíjena. - Děti aktivní, mimřádně zvídavé se mhu realizvat v aktivitách škly, které škla nabízí v rámci svéh prgramu. 5. Charakteristika vzdělávacíh prgramu Vzdělávací záměry a cíle Frmy a metdy práce Naše škla pracuje s dětmi pdle Šklníh vzdělávacíh prgramu pr předšklní vzdělávání (dále ŠVP PV), který vychází ze závazných cílů Rámcvéh prgramu pr předšklní vzdělávání (dále RVP PV). Jeh hlavní cíle jsu zpracvány d Třídních vzdělávacích prgramů (dále TVP) a respektují individuální ptřeby a schpnsti dětí jedntlivých věkvých skupin. Při plnění cílů ŠVP PV klademe důraz především na prţitkvé učení dětí, jejich individuální ptřeby, zájmy a schpnsti. Středem zájmu učitelky je především dítě a ne plnění daných úklů. Cílem předšklníh vzdělávání v naší MŠ je vést děti k rzvji fyzických, psychických a sciálních dvednstí tak, aby získaly kmpetence důleţité pr jejich další rzvj, učení a zdravý ţivt. Veškeré snaţení všech zaměstnanců škly směřuje k tmu, aby děti mhly prţít den v MŠ plný radsti, vlnsti, krásných vztahů a nevšedních záţitků. Chceme pdpřit dětsku zvídavst, radst z bjevvanéh, z dbrých skutků pr kamaráda, pr všechny ţivé bytsti klem sebe, ale také k uvědmění si významu ţivtníh prstředí pr ţivt člvěka. K naplnění všech těcht dluhdbých cílů je velmi důleţitá týmvá práce, kreativita a flexibilita všech pracvnic. 13

14 Vzdělávací záměry a cíle Jaký je náš dnešní svět? Je plný techniky, průmyslu a spěchu. Jsme vděční za kusek zeleně, za krásné míst, za zhlédnutí ţivé přírdy Vzhledem k pdmínkám, zájmům a lkalitě naší MŠ jsu ve vzdělávacím prgramu mim jiné zařazeny prvky eklgické výchvy. Naše MŠ je zapjena d celstátníh prgramu Mrkvička - tent prjekt usiluje kvalitní a trvale se zlepšující zařazení ekvýchvy d celkvéh ţivta dětí. Prjekt Mrkvička je určen mateřským šklám na území České Republiky, který rganizuje sdružení středisek eklgické výchvy Pavučina s pdpru Ministerstva šklství, mládeže a tělvýchvy (MŠMT). V sučasné dbě je v ní zapjen přibližně 850 MŠ z celé ČR. V rce 2008 začal vycházet Infrmační bulletin Mrkvička, který finančně pdpřil MŠMT. Jeh cílem je pdpřit rzvj eklgické výchvy v mateřských šklách prstřednictvím zprstředkvání kmunikace mezi mateřskými šklami a dbrníky na eklgicku výchvu a výměnu infrmací a zkušenstí mezi pedaggy mateřských škl navzájem. C přináší členství v síti mateřských škl? Pr pracvníky mateřských škl jsu v rámci prjektu uspřádány semináře s tematiku eklgické výchvy v mateřských šklách, exkurze p mateřských šklkách a centrech eklgické výchvy. Také se vydávají a distribuují publikace, které pmáhají eklgicku výchvu v MŠ rzvíjet. MŠ dstávají Bulletin Mrkvička, infrmace neb metdické materiály mailem i pštu (4 rčně). Obecná úrveň A. Rámcvé vzdělávací cíle 1) cíl rzvjvý - rzvíjet paměť, myšlení, pjmy, rientaci, zrakvé a sluchvé vnímání vést děti ke zdravému ţivtnímu stylu, umţnit dětem zkumání a bjevvání, usuzvání ( zapjení všech smyslů d prţitkvéh učení,, rytmizace slv, rzlišvání barev, spjení slva s hudbu) - pdprvat duševní phdu dětí, rzvíjet jejich intelekt, řeč, pznávací prcesy a funkce, city, vůli - vše cestu přirzené výchvy a vzdělávání na základě interakce s klím a svu vlastní prţitu zkušenstí 2) cíl hdntvý (mrální kvality) - pdpra tlerance, pmc kamarádvi, navzvat hezké vztahy mezi dětmi i dspělými, upevňvat vztah k přírdě, k lidem, k sbě navzájem (zdůraznit pracvitst jak vlastnst přinášející člvěku mţnst jeh dalšíh rzvje) - pdprvat rzvj sciálně-kulturních pstjů, návyků a dvednstí dítěte, učit je přijímat mrální, splečenské a estetické hdnty - učit dítě vnímat svět klem sebe, dění v tmt světě a vytvřit základy pr dpvědný pstj dítěte ke splečenskému a přírdnímu prstředí 3) cíl pstjvý - psilvat a rzvíjet samstatnst, sebedůvěru, sebebsluhu, vést k prjevu vlastníh názru, (zlepšvat tělesnu zdatnst, pdprvat rzvj phybvých dvednstí, učit sebebsluţným dvednstem aj.) 14

15 B. Klíčvé kmpetence kmpetence k učení - pzrváním, zkumáním, bjevváním uplatňuje získané zkušensti v praktických situacích dhaduje síly, učí se hdntit svje sbní pkrky i ceňvat výkny druhých kmpetence k řešení prblémů - při řešení myšlenkvých i praktických prblémů uţívá lgické pstupy, vlastní zkušensti a nápady - nebjí se chybvat a uvědmuje si, ţe svu aktivitu můţe prblémvé situace řešit kmpetence kmunikativní - kmunikuje bez zábran, samstatně vyjadřuje své myšlenky a názry - rzšiřuje svu slvní zásbu a aktivně ji puţívá kmpetence sciální a persnální - uvědmuje si, ţe za sebe i své jednání dpvídá a nese důsledky - v běţných situacích uplatňuje základní splečenské návyky a pravidla kmpetence činnstní a bčanské - chápe, ţe se můţe tm, c dělá, rzhdvat svbdně, ale ţe za svá rzhdnutí a také dpvídá - dbá na sbní zdraví a bezpečí své i druhých,chvá se dpvědně s hledem na zdravé a bezpečné klní prstředí Oblastní úrveň A. Dílčí vzdělávací cíle - pdprvat rzvj phybvých a manipulačních dvednstí ( jemná mtrika příprava na ZŠ) - svjit si pznatky vlastním těle, jeh vývji, chraně zdraví - pdprvat psychicku zdatnst a dlnst dítěte - vytvářet příleţitst k rzvji sebevědmí a získání zdravé sebedůvěry - pdprvat rzvj intelektu, řeči a jazyka - psilvat prsciální chvání ve vztahu k druhému v dětském klektivu, rdině apd. - rzvíjet kulturně splečenské pstje, návyky a dvednsti - rzvíjet kulturně estetické dvednsti (slvesné, výtvarné, hudební, dramatické ) - svjení dvednstí ptřebných k vyknávání jednduchých činnstí v péči klí a k spluvytváření zdravéh a bezpečnéh prstředí B. Dílčí výstupy Dítě a jeh těl - zvládnut základní phybvé dvednsti a prstrvu rientaci - vnímat a rzlišvat pmcí všech smyslů - zvládnut sebebsluhu, kulturní a hygienické návyky Dítě a jeh psychika - vyjadřvat samstatně myšlenky, nápady, pcity a úsudky ve vhdně frmulvaných větách - přemýšlet, vést jednduché úvahy a tt umět vyjádřit - chápat prstrvé pjmy, časvé pjmy,rientvat se v prstru i rvině - uvědmvat si svu samstatnst - vyvinut vlní úsilí, sustředit se na činnst a její dknčení 15

16 Dítě a ten druhý - uvědmit si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým - vnímat, c si druhý přeje či ptřebuje vycházet mu vstříc Dítě a splečnst - pchpit, ţe kaţdý má ve splečenství svu rli, pdle které je třeba se chvat - utvřit si zákl.dětsku představu pravidlech chvání a splečenských nrmách - zachycvat skutečnsti ze svéh klí a vyjadřvat své představy pmcí různých výtvarných dvednstí a technik Dítě a svět - rientvat se bezpečně ve známém prstředí i v ţivtě tht prstředí - vnímat,ţe svět má svůj řád, ţe je rzmanitý a pzruhdný, neknečně pestrý a různrdý Frmy, metdy a zásady práce V rámci předšklníh vzdělávání vyuţíváme metdy a cesty, které respektují individualitu dítěte, umţňují tvřivst a variabilnst s cílem vytvřit základy klíčvých kmpetencí pr vstup dítě d základníh vzdělávání. Didakticky zacílené činnsti Spntánní aktivity Řízené aktivity - aktivity vzájemně vyváţené a prpjené - přím - nepřím mtivvané pedaggem - v menší skupině x individuálně Metdy zalţené na přímých záţitcích dětí Prţitkvé = situační učení hru a činnstmi dětí - zalţen na vytváření a vyuţívání situací s praktickými ukázkami ţivtních suvislstí kperativní učení = spntánní sciální učení hru a činnstmi dětí - zalţené na principu přirzené nápdby = celý den být vzrem a příkladem Zásada plynulé rganizace - veškeré aktivity jsu rganizvány tak, aby děti pdněcvaly k vlastní aktivitě a experimentvání, aby se zapjily d rganizace činnstí, pracvaly svým tempem atd. - je vylučen zbytečné rganizvání z bavy časvé prstje! Organizace všech činnstí je plynulá, tak aby děti zbytečně nečekaly na statní např. - při sebebsluze (blékání, hygiena, stravvání) - při vzdělávacích aktivitách Výjimku jsu činnsti, kdy děti mají ddrţvat určitá pravidla, např. - řečvá kázeň = KOMUNIKAČNÍ KRUH (vyuţíván při ranních hrách, dpledních činnstech, sebehdncení u dětí) 16

17 6. Vzdělávací bsah Název: Jar, lét, pdzim, zima v naší šklce je vţdy prima INTEGROVANÉ BLOKY (IB) A. Hla, děti, hla, šklka na nás vlá B. Barevný pdzim C. Přijela k nám paní zima D. Jar uţ je tu E. Kudy běţí vda Sučástí IB je i envirnmentální výchva s cílem chrany ţivtníh prstředí (plnění záměru MŠ) - seznamvání dětí s přírdu, se změnami v přírdě, které sebu přináší změny rčních bdbí a prjevy pčasí v jedntlivých rčních bdbích - seznamvání s některými typickými znaky jedntlivých rčních bdbí - seznamvání s flru a faunu typicku pr naše pdnebí, ale i s exticku - děti jsu vedeny k pchpení určitých suvislstí a lgickéh myšlení např. květiny nemhu kvést v zimě, prtţe ke svému růstu ptřebují. IB A. HOLA, DĚTI, HOLA, ŠKOLKA NA NÁS VOLÁ Záměry IB - Získat samstatnst při vytváření vlastníh názru a pstje, při rzhdvání svých činnstech, při navazvání kntaktů s dspělými - Získávat návyky v základních frmách splečenskéh chvání - Rzvíjet svu slvní zásbu a aktivně ji vyuţívat k dknalejší kmunikaci Dílčí vzdělávací cíle (v pěti vzdělávacích blastech) Dítě a jeh těl - svjení si věku přiměřených praktických dvednstí - uvědmění si vlastníh těla Dítě a jeh psychika - psilvání přirzených pznávacích pcitů( zvídavst, zájem, radst, bjevvání..) - získání relativní citvé samstatnsti - rzvj schpnsti sebevládání Dítě a ten druhý - seznamvání s pravidly chvání ve vztahu k druhému - rzvj kperativních dvednstí Dítě a splečnst - pznávání pravidel spl.suţití a jejich spluvytváření v rámci přirzenéh scikulturníh prstředí - vytvření pvědmí mezilidských mrálních hdntách 17

18 Dítě a svět - rzvj schpnsti přizpůsbvat se pdmínkám vnějšíh prstředí i jeh změnám - seznamvat se s místem a prstředím, ve kterém dítě ţije Nabídka činnstí - pracvní listy Pdzim v MŠ, Přikrylvá Barevné kamínky - grafické cviky viz.metdické listy - námětvé a phybvé hry vyuţití zásbníků - demnstrace brázků autrizvané pmůcky pr MŠ - výtvarné činnsti - práce s brazvým materiálem u magnetické tabule - písničky, říkadla, básničky Očekávané výstupy - uplatňvat návyky v základních frmách spl.chvání ve styku s dspělými i dětmi - začlenit se d třídy a zařadit se mezi své vrstevníky - pmáhat pečvat klní ţivtní prstředí - dlučit se na určitu dbu d rdičů a blízkých, být aktivní i bez jejich pry - řešit prblémy, úkly kreativně, myslet samstatně - mít pvědmí významu péče čisttu a zdraví, významu aktivníh phybu a výţivy Rizika - neznalst zdravtníh stavu dětí a jejich zdravtních prblémů - vytváření kmunikativních zábran/dnucvání dítěte k hvru,nerespektvání stychu dítěte veducí k úzksti a strachu/ - nedstatek příleţitstí k pznávacím činnstem zalţeným na vlastní zkušensti - stresy a napětí,nejistta,nedstatek chrany a sbníh sukrmí - spěch,nervzita,mezvání mţnstí dítěte dknčit činnst v individuálním tempu - nedstatek empatie,nepskytvání emfatické dezvy na prblémy dítěte IB B. BAREVNÝ PODZIM Záměry IB - svjvání schpnstí pzrvat náhlé změny v přírdě spjených s typickými znaky pdzimu - pznat typ pčasí - rzvíjení schpnsti rzlišvání vce x zeleniny - získávání samstatnsti v sebebsluze a chraně vlastníh zdraví - rzvíjení úcty k ţivtu ve všech jeh frmách (práce na zahrádce, pli nářadí,technika, práce x zaměstnání, jak pmáhat druhým (rdičům, prardičům ) Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeh těl - Rzvj a uţívání všech smyslů - vytváření zdravých ţivtních návyků a pstjů 18

19 Dítě a jeh psychika - rzvj řečvých schpnstí a jazyk.dvednstí receptivních i prduktivních - svjvání element.pznatků znakvých systémech a jejich funkci - získání schpnsti záměrně řídit své chvání Dítě a ten druhý - vytváření prsciálních pstjů (rzvj citlivsti, tlerance, respektu..) - rzvj kperativních dvednstí Dítě a splečnst - rzvj splečenskéh a estetickéh vkusu - svjvání základních pznatků prstředí, v němţ dítě ţije Dítě a svět - rzvj schpnsti přizpůsbit se pdmínkám vnějšíh prstředí i jeh změnám - rzlišvat aktivity, které mhu zdraví člvěka i prstředí pdprvat neb pškzvat Nabídka činnstí - pracvní listy Na zahradě a pli nářadí, technika, vce x zelenina - grafické cviky jablíčk, vítr - námětvé hry kutek Prdejna s vcem a zeleninu, U lékaře - hudebně phybvé hry zvířátkách, zahradník.. - práce s brazvým materiálem u magnetické tabule - písničky, říkadla, básničky - smyslvé hry pznávání vce a zeleniny Očekávané výstupy - zvládnut sebebsluhu, uplatňvat základní kulturně hygienické a zdravtně preventivní návyky - krdinvat lkmci a další phyby a plhy těla - sluchvě rzlišvat začáteční a kncvé slabiky a hlásky ve slvech - chápat základní číselné a matematické pjmy, matematické suvislsti a dle ptřeby je prakticky vyuţívat - přijímat pzitivní cenění i svůj případný neúspěch - chvat se zdvřile a přistupvat k druhým bez předsudků a s úctu Rizika - nedstatečný respekt k individuálním ptřebám dítěte (ptřeba denníh spánku, dpčinku, látkvé výměny, sbníh tempa, k ptřebě sukrmí ) - nedstatečná pzrnst k rzvji dvednstí předcházejících čtení a psaní - časté rganizvání sutěţivých činnstí a pdprvání nezdravé sutěţivsti - všímavst k nevhdné kmunikaci a jednání mezi dětmi, přehlíţení neţáducíh chvání 19

20 IB C. PŘIJELA K NÁM PANÍ ZIMA Záměry - rzvj fyzické a psychické zdatnsti - rzvj kultivvanéh prjevu - svjení si elementárních pznatků znakvých systémech a jejich funkci (abeceda,čísla) - psilvání prsciálníh chvání ve vztahu k statním lidem - svjvání si pznatků a dvednstí ptřebných k vyknávání jednduchých činnstí v péči klí a spluvytváření bezpečnéh prstředí Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeh těl - zdknalvání dvednstí v blasti hrubé a jemné mtriky (krdinace rzsah phybu, dýchání, krdinace ruky a ka ) - rzvj fyzické i psychické zdatnsti Dítě a jeh psychika - přechd d knkrétníh názrnéh myšlení k myšlení slvně-lgickému( pjmvém - pznávání sebe sama, rzvj pzitivních citů ve vztahu k sbě Dítě a ten druhý - seznamvání s pravidly chvání ve vztahu k druhému - rzvj kperativních dvednstí Dítě a splečnst - rzvj splečenskéh a estetickéh vkusu - rzvj schpnsti prjevit se autenticky, chvat se autnmně, prsciálně Dítě a svět - rzvj schpnsti přizpůsbvat se pdmínkám vnějšíh prstředí i jeh změnám - pznávání jiných kultur Nabídka činnstí - pracvní listy mikulášské náměty, lidská práce.. - grafické cviky příprava k zápisu - námětvé hry slavíme Vánce, pečeme cukrví, Na pvlání.. - hudebně phybvé hry nácvik besídky, karneval.. - práce s brazvým materiálem u magnetické tabule - písničky, říkadla, básničky - smyslvé hry Očekávané výstupy - zvládat běţné činnsti a pţadavky na dítě kladené i jednduché praktické činnsti, které se pakují - adaptvat se na ţivt ve škle, aktivně zvládat pţadavky plynucí z prstředí škly i jeh běţných prměn - bránit se prjevům násilí jinéh dítěte, ubliţvání, pniţvání apd. - uvědmvat si své mţnsti a limity - vědmě uţívat všech smyslů,záměrně pzrvat, všímat si - pznat napsané své jmén - naučit se zpaměti krátké texty 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání Mateřská škla TASOV Název: PÍSNIČKOVÝ SVĚT platnst: 2010 2013 1 P Í S N I Č K O V Ý S V Ě T = MY S PÍSNIČKOU JDEM KROK ZA KROKEM MĚSÍC PO MĚSÍCI CELÝM

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

2 XENOMORPHS: an. and

2 XENOMORPHS: an. and 2 XENOMORPHS: an Abslutalien and AnAlienHlakres3 JOINED TO CREATE MONSTER WORK -2009- Abslutalien and AnAlienHlakres3. All rights reserved. 1 / 38 1. Psychlgie práce, manažerská psychlgie, základní směry,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP Minimální standard vzdělávání v sciální práci ASVSP B. Kmentvaný návrh bsahu studia Dále uvedená minimální kncepce bsahu studia sciální práce předpkládá, že dbrnu kvalifikaci pr samstatný výkn sciální

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY Sciální pedaggika ZUZANA SLEZÁKOVÁ Obr Sciální pedaggika z phledu studentů danéh bru Bakalářská práce Veducí

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škla, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkvá rganizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výrční zpráva za šklní rk 2013/2014 Prjednala a schválila Šklská rada dne 14. 10. 2014 Předkládá:

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více