Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, Stod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, Stod Š K O L N Í Ř Á D 1

2 OBSAH I. Práva a povinnosti žáků II. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků III. Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky IV. Provoz a vnitřní režim školy V. Režim při akcích mimo školu VI. Docházka do školy VII. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí VIII. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků IX. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy, v tištěné podobě ve všech budovách ZŠ a prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni žáci na začátku školního roku. O jeho vydání a obsahu jsou informováni zákonní zástupci žáků. Zkrácená podoba školního řádu je zveřejněna v žákovských knížkách žáků. Školní řád byl schválen školskou radou. 2

3 I. Práva a povinnosti žáků 1. Žáci mají právo a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona, b) být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, že ředitelka školy je povinna se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat, d) vyjadřovat svobodně svůj názor se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, e) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání, f) být ochráněni před fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým zacházením, g) požádat kohokoliv z pracovníků školy o pomoc nebo radu, pokud se cítí v nepohodě nebo má nějaké trápení. 2. Žáci jsou povinni a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat, b) dodržovat školní řád, řády odborných učeben, vnitřní řád školní jídelny a vnitřní řád školní družiny, pravidla bezpečnosti na všech sportovištích, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, c) řídit se pokyny vyučujících a dohlížejících pedagogických pracovníků ve škole i na všech akcích pořádaných školou. 3. Žák se ve škole chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje ani zdraví jiných osob. 4. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní se činností organizovaných školou. Do třídy přichází nejpozději 5 minut před začátkem vyučování. 5. Žák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen, ve školní budově se přezouvá. 6. Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku. Při ztrátě nebo při značném poškození učebnice žák škodu uhradí. Pokud dojde k poškození nebo zničení školního majetku způsobeného nekázní žáka, bude vyžadována odpovídající náhrada. 7. Před ukončením školního vyučování neopouští žáci bez vědomí vyučujících školní budovu. Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy zákonných zástupců, kterou žák předloží vyučujícímu příslušné hodiny nebo třídnímu učiteli při uvolnění na více hodin. 8. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků, žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví 3

4 škodlivých látek). Dojde-li k úrazu, neprodleně nahlásí tuto skutečnost vyučujícímu nebo třídnímu učiteli. 9. Žák se řádně a systematicky připravuje na vyučování. 10. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole. 11. Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou, a předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů odkládá pouze na místa k tomu určená, případně na pokyn vyučujících, kteří je po stanovenou dobu přeberou do úschovy a zajistí jejich bezpečnost. Žák má při vyučování vypnutý mobilní telefon. V budovách školy je zakázáno pořizovat jakékoliv audio a video záznamy. 12. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školním řádem. 13. Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit: a) napomenutí třídního učitele, b) důtku třídního učitele, c) důtku ředitele školy, d) sníženou známku z chování. Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy. II. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků 1. Zákonní zástupci žáků mají právo a) informovat se na chování a prospěchu svého dítěte na třídních schůzkách nebo po předchozí domluvě ve vzájemně dojednané době, b) vznášet připomínky, podněty a náměty k práci školy, c) volit a být voleni do školské rady, d) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona. 2. Zákonní zástupci žáků jsou povinni a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy, b) na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka, 4

5 c) informovat školu o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn, d) oznamovat škole údaje podle 28 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích, e) při dlouhodobé absenci známé předem škola vyžaduje od zákonných zástupců předem písemnou omluvu, žáka uvolňuje ředitelka školy. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na více hodin (max. 2 dny) uvolňuje třídní učitel, f) doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka (osobně, telefonicky nebo em). Nejpozději do 2 dnů po návratu žáka do školy je zákonný zástupce povinen nepřítomnost žáka písemně omluvit v omluvném listu. III. Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 1. Ve škole je kladen důraz na budování otevřených, kamarádských a bezpečných vztahů mezi žáky ve třídě, ale také mezi žáky a učiteli i ostatními zaměstnanci školy. 2. V prostorách školy a při všech školních akcích jsou přízně zakázány veškeré projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti apod. Takové jednání vůči komukoliv (žákům i dospělým) je považováno za hrubý přestupek proti školnímu řádu. V případě takových projevů chování bude škola postupovat podle školního programu proti šikanování. 1. Učitelé věnují individuální péči žákům z málo podnětného rodinného prostředí, žákům se zdravotními problémy, dbají, aby se zdravý vývoj žáka nenarušil činností školy. Berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv o vyšetření v poradenských zařízeních a na sdělení rodičů o dítěti. Třídní učitelé průběžně seznamují ostatní pedagogy o nových skutečnostech zjištěných u žáka problémy s chováním, prospěchem, zdravotní a rodinné problémy. Všichni vyučující zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním. Pravidelně a soustavně informují zástupce žáka o prospěchu žáka, sdělují jim všechny závažné známky, informují je o každém mimořádném zhoršení prospěchu žáka. 5. Ve škole je zakázáno kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek. IV. Provoz a vnitřní režim školy 1. Vyučování začíná v 8.00 hodin.. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek, které je přílohou tohoto řádu. Vyučovací hodina trvá 45 minut. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena zákonným zástupcům. 5

6 2. Školní budova se pro žáky otevírá v 7.30 hodin a o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dohled. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu vyučování včetně doprovodu do školní jídelny (v případě odpoledního vyučování i zpět), pokud zákonný zástupce nepožádá písemně o žákovo uvolnění. Přehled dohledů je vyvěšen ve všech budovách, kde dohled probíhá. 3. Přestávky mezi vyučovacími hodinami trvají 10 minut, po druhé vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 20 minut, při odpoledním vyučování je přestávka zkrácena na 5 minut, přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 55 minut (s ohledem na dojíždějící žáky). 4. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv na místa k tomu určená (v šatnách) a ihned odcházejí do učeben. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího. 5. Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. 6. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými i nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům. 7. Nejvyšší počet žáků ve třídě je obecně 30, škola má podle 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona zřizovatelem schválenou výjimku, a maximální počet žáků ve třídě školy je tedy 34 při zachování bezpečnostních a hygienických předpisů. Při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet žáků ve skupině Při výuce některých předmětů, zejména volitelných, lze dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy, počet skupin a počet žáků ve skupině se určí rozvrhem na začátku školního roku, zejména podle prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků v souladu s požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost předmětu. 9. Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. 10. O všech přestávkách je umožněn pohyb žáků mimo třídu. Velké přestávky jsou za příznivého počasí určeny k pobytu žáků mimo budovu školy. 6

7 11. V období školního vyučování může ředitelka školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. V. Režim při akcích mimo školu 1.Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům. 2. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. 3. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZP. Akce se považuje za schválenou uvedením v týdenním plánu práce školy, zároveň s časovým rozpisem uvede ředitel školy jména doprovázejících osob. 4. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků, a to písemným sdělením. 5. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Součástí výuky je také výuka plavání ve dvou ročnících prvního stupně a lyžařský výcvik v sedmém ročníku (případně v ostatních ročnících 2. stupně). Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení atd. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy, plavecký výcvik apod. platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem prokazatelně seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení. Za dodržování předpisů o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelkou školy. 7

8 VI. Docházka do školy 1. Při dlouhodobé absenci známé předem škola vyžaduje od zákonných zástupců předem písemnou omluvu, žáka uvolňuje ředitelka školy. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na více hodin (max. 2 dny) uvolňuje třídní učitel. 2. Povinností zákonných zástupců je doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka (osobně, telefonicky nebo em). Nejpozději do 2 dnů po návratu žáka do školy je zákonný zástupce povinen nepřítomnost žáka písemně omluvit v omluvném listu. Zákonní zástupci dokládají důvody nepřítomnosti dítěte ve vyučování (písemně do 2 dnů po návratu do školy) písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka. 3.Učitelé evidují a kontrolují docházku žáků, věnují pozornost případným změnám chování a prospěchu. Škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka, resp. praktickým lékařem pro děti a dorost, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem žáka V případě podezření z nevěrohodnosti dokladu potvrzujícího důvod nepřítomnosti žáka, se ředitelka školy může obrátit na zákonného zástupce žáka, nebo požádat o spolupráci Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Stod. 4. Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu, zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitelka školy uvolní žáka z vyučování na základě písemného doporučení registrujícího nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady. Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo druhém pololetí uvolněn, uvádí se na vysvědčení slovo uvolněn/-a. VII. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 1.Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. 2. V prostorách školy a při všech školních akcích jsou přízně zakázány veškeré projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti apod. Takové jednání vůči komukoliv (žákům i dospělým) je považováno za hrubý přestupek proti školnímu řádu. V případě takových projevů chování bude škola postupovat podle školního programu proti šikanování. 8

9 3. Všem osobám v prostorách školy je zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi manipulovat (přinášet, nabízet, zprostředkovávat, prodávat i přechovávat). V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci žáka, oznámí ji Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Stod. V případě distribuce dle 283 trestního zákona a šíření dle 287 trestního zákona je škola povinna oznámit tuto skutečnost Policii ČR. 3. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dohledu. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů. 4. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dohledu učitele. Během přestávky musí být v každé třídě zavřená okna (s výjimkou ventilaček ). Žáci nemohou otevírat okna bez dovolení vyučujících. 5. Při výuce v tělocvičně, na pozemcích a odborných učebnách zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny dané vnitřními řády odborných učeben. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Poučení o bezpečnosti se provádí rovněž před každou akcí mimo školu a před každými prázdninami. 6. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dohlížejícímu zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob (viz plán dohledů). Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. 8. Šatny žáků jsou uzamčeny, klíče od šaten mají žákovské služby třídy určené třídním učitelem, žáci 2. stupně uzamykají skříňky vlastním klíčem. Třídní učitelé určí služby žáků tak, aby bylo možno toto opatření dodržovat i během dělené a odpolední výuky žáků. Uzamčení všech šaten kontroluje v 8.00 a průběžně během výuky příslušný dohled. 9. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 11. Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování vyučující předává žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, vychovatelkám školní družiny. Ostatní odvádí do šaten. Žáci stravující se ve školní jídelně odcházejí s doprovodem do školní jídelny. Dohled v šatnách nad žáky odcházející z budovy vykonává další dohlížející pedagog. 12. Pedagogičtí pracovníci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy, pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost 9

10 osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka nebo jeho úrazu informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen se souhlasem zákonného zástupce v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby u každého žáka měl zapsány tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první. VIII. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků 1.V případě svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována odpovídající náhrada zákonným zástupcem žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče. 2. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů (např. v hodinách tělesné výchovy) na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu. 3. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí uzamykání šaten, tříd apod. 4. Žáci a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená. 5. Žákům jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu podle školského zákona. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání tyto učebnice a učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice a učební texty vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku. Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením, vrátit jej na konci roku v řádném stavu. IX. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Způsoby a kritéria hodnocení Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z platné legislativy: - Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) - Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů 10

11 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení musí být pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků a doporučení školského poradenského zařízení. 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání: Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a takt vůči žákovi. Při celkovém hodnocení přihlíží učitel k věkových zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Známky získávají vyučující průběžně během celého kalendářního období. Učitel oznamuje žákovi výsledek každého hodnocení, zdůvodňuje ho a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených výkonů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací praktických činností oznámí vyučující žákovi do 14 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkovém hodnocení zástupcům žáka prostřednictvím zápisů do notýsků, při třídních aktivech, v případě zájmu kdykoliv. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každém hodnocení žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkového hodnocení žáka i způsob získávání hodnocení. V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo ukončení pracovního poměru předá klasifikační hodnotící přehled vedení školy. Vyučující zajistí zapsání známek (slovního hodnocení) do katalogových listů a dbá na jejich úplnost. Do katalogových listů jsou zapisovány známky nebo slovní hodnocení z jednotlivých předmětů, udělená výchovná opatření a další údaje o chování žáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole a na akcích pořádaných školou. Při určování stupně výsledků hodnocení v jednotlivých předmětech na konci pololetí se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé hodnotící období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru klasifikace. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají na pedagogické radě a prokazatelně sdělí rodičům. Na konci pololetí, v termínu, který určí ředitelka školy, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkového hodnocení do katalogových listů žáků a připraví návrhy na vykonání opravných zkoušek, na hodnocení v náhradním termínu. Zákonné zástupce informují učitelé o hodnocení vzdělávání a chování žáků na rodičovských aktivech, při individuálních konzultacích po předběžné dohodě. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka jsou rodiče informování ihned prokazatelných způsobem. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména nehodnotí žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden. Učitel zásadně hodnotí jen probrané učivo. Před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a upevnění učiva. Třídní učitelé nebo výchovný poradce jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučeními psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení žáka a způsobu získávání podkladů. Klasifikační stupeň, slovní hodnocení určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu vyučující respektuje hodnocení, které škole sdělí škola, kde byl žák umístěn, žák se znovu nepřezkušuje. 11

12 2. Zásady hodnocení chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou Hodnocení chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují a ostatními vyučujícími. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel školního řádu během celého klasifikačního období. Při hodnocení chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka. O konkrétním výchovném opatření rozhoduje ředitelka školy po projednání s výchovným poradcem, metodikem prevence, speciálním pedagogem a pedagogickou radou. 3. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků Žáci jsou postupně vedeni k sebehodnocení svých výsledků. Hodnocení provádí měsíčně nebo po skončení tematického celku (pokyny vydá vyučující). 4. Stupně hodnocení prospěchu a chování při použití klasifikace, kritéria Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je hodnocen těmito stupni: 1 - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Stupeň výborný Žák má ucelené, přesné a úplné vědomosti a dovednosti, chápe vztahy mezi nimi. Na eventuelní doplňovací dotazy reaguje adekvátně. Při intelektuálních a motorických činnostech je pohotový. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů, při výkladu, hodnocení a sebehodnocení. Myslí logicky správně, pracuje samostatně a tvořivě. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný a estetický. Výsledky jeho činností jsou kvalitní. Pracuje zcela samostatně. Stupeň chvalitebný Žák má v podstatě ucelené, přesné a úplné vědomosti a dovednosti, chápe vztahy mezi nimi. V doplňovacích otázkách jsou drobné věcné chyby přípustné. Při intelektuálních a motorických činnostech je pohotový. Samostatně a tvořivě, s menšími podněty učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů, při výkladu, hodnocení a sebehodnocení. Myslí logicky správně, pracuje logicky a tvořivě. Jeho ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Výsledky jeho činností jsou zpravidla bez podstatných nedostatků. Pracuje obvykle samostatně. Stupeň dobrý Žák má časté nedostatky ve vědomostech a dovednostech, hůře chápe vztahy mezi nimi. Při intelektuálních a motorických činnostech se projevují nedostatky. Pracuje nepřesně, ve výkonech se objevují chyby, které umí za pomoci učitele objasnit a odstranit. Myslí celkem správně, málo tvořivě, při logických činnostech se vyskytují chyby. Jeho ústní a písemný projev má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. 12

13 V hodnocení jeho celkových výsledků se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický s občasnými nedostatky. Pracuje samostatně podle rady učitele. Stupeň dostatečný Žák má závažné nedostatky ve vědomostech a dovednostech, vztahy mezi nimi chápe obvykle s problémy. Při intelektuálních a motorických činnostech se projevují častější nedostatky. Pracuje nepřesně se závažnými chybami. Uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů se závažnými chybami. Myšlení není tvořivé, v logických činnostech se vyskytují závažné chyby, není tvořivý. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V hodnocení celkových výsledků se projevují závažné nedostatky. Chyby umí žák s pomocí učitele opravit jen částečně. Při samostatné práci má velké těžkosti. Stupeň nedostatečný Žák má závažné a dlouhodobější nedostatky ve vědomostech a dovednostech, vztahy mezi nimi chápe s velkými problémy. Při intelektuálních a motorických činnostech se projevují podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených dovedností a vědomostí, při řešení teoretických a praktických úkolů se objevují u žáka závažné nedostatky. Neprojevuje samostatnost v myšlení, v logické práci jsou časté nedostatky. Ústní a písemný projev je nesamostatný, nepřesný, nesprávný. Své nedostatky žák neumí opravit ani s pomocí učitele. Chování žáka je hodnoceno těmito stupni: 1 velmi uspokojivé 2 uspokojivé 3 neuspokojivé Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace jsou následující: Stupeň 1 velmi dobré. Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního a vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je přístupný výchovnému působení. Stupeň 2 uspokojivé. Chování je v rozporu s pravidly chování a ustanoveními školního řádu. Žák se dopouští závažných přestupků nebo opakovaně méně závažných, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy, ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje i jiných, neúčastní se opakovaně vyučování s řádnou omluvou, má neomluvené hodiny. Stupeň 3 neuspokojivé. Chování je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování a se školním řádem. Žák záměrně narušuje hrubým způsobem chod školy, ohrožuje bezpečnost jiných osob, má neomluvené hodiny. 5. Výchovná opatření Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně. Vyučující nebo ředitel školy, zástupce obce mohou žákovi po projednání v pedagogické radě udělit za mimořádný projev občanské a školní iniciativy, za záslužný nebo statečný čin, pochvalu nebo jiné ocenění. Ústní nebo písemnou pochvalu uděluje žákovi před kolektivem třídy nebo školy třídní učitel nebo ředitelka školy. 13

14 Opatření k posílení kázně žáků se ukládá za závažné nebo opakované provinění proti školnímu řádu. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit: a) napomenutí třídního učitele, b) důtku třídního učitele, c) důtku ředitele školy. Třídní učitel může žákovi podle závažnosti provinění udělit napomenutí nebo důtku, udělení neprodleně oznámí ředitelce školy. Důtku ředitele školy lze žákovi udělit pouze po projednání pedagogické rady. Třídní učitel oznámí důvody udělení výchovného opatření písemně prokazatelným způsobem zástupci žáka. Opatření se zaznamenává do katalogového listu žáka. Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření. O konkrétním výchovném opatření rozhoduje ředitelka školy po projednání s výchovným poradcem, metodikem prevence, speciálním pedagogem a pedagogickou radou. 6. Zásady pro používání slovního hodnocení Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka hodnotí tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Výsledky vzdělávání na konci 1. pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny předměty. Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka. Slovní hodnocení postihuje: dosaženou úroveň vzdělání ve vztahu k výstupům dle učebních osnov jednotlivých předmětů, vývoj žáka v daném předmětu za určitý časový úsek např. měsíc, pololetí, zdůvodnění hodnocení dosažených výsledků za určitý časový úsek, zhodnocení jeho přístupu ke vzdělávání, ohodnocení jeho píle, výkonu, nastínění dalšího rozvoje žáka, doporučení, jak předcházet neúspěchům s naznačeným řešením. 7. Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáků na vysvědčení Celkový prospěch žáků ročníku je hodnocen těmito stupni: prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl Žák je hodnocen stupněm a) prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm horším než chvalitebným, průměr z povinných předmětů nemá horší než 1,5 a jeho chování je velmi dobré, b) prospěl, není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný, c) neprospěl, je-li v některém povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný. 14

15 Výsledky dosažené v jednotlivých předmětech jsou hodnoceny stupni: na 1. stupni (číslicí): na 2. stupni (slovem): výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Na základě žádosti zákonného zástupce a lékařského doporučení může být žák z některého předmětu uvolněn. 8. Získávání podkladů pro hodnocení Podklady pro hodnocení získávají vyučující zejména: soustavným diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jejich výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek /písemné, ústní, grafické, testy, praktické, pohybové/, kontrolními pracemi, konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i s psychologickými a zdravotnickými pracovníky. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nenahromadily v určitých obdobích. O termínu písemné zkoušky, která trvá více než 15 minut, informuje vyučující žáky předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do třídní knihy. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. Pokud je hodnocení prospěchu stanoveno také na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto práce uschovávají po dobu trvání školního roku /t.j. do 31.8./. Při opravných zkouškách jsou písemné zkoušky součástí protokolu. 9. Komisionální a opravné zkoušky Pokud má zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci 1. nebo 2. pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do tří pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení, požádat ředitelku školy a přezkoumání výsledků hodnocení žáka. Ředitelka školy nařídí komisionální přezkoušení žáka (nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonnými zástupci žáka). Komisi jmenuje ředitelka školy, je tříčlenná a tvoří ji předseda, kterým je ředitelka školy (příp. ředitelkou pověřený učitel), zkoušející učitel (vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popř. jiný vyučující daného předmětu) a přísedící (jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti). Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek stanoví komise hlasováním. (slovním hodnocením nebo stupněm prospěchu). Ředitelka školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelně žákovi a jeho zákonnému zástupci. V případě změny hodnocení na konci 1. nebo 2. pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. 15

16 Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. Žáci 1.-9.ročníku, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník a jsou na konci 2. pololetí hodnoceni nejvýše ze dvou předmětů nedostatečně, s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. Žák koná opravné zkoušky nejpozději do konce příslušného školního roku. Termín stanoví ředitelka školy. Opravné zkoušky jsou zkoušky komisionální, tříčlennou komisi jmenuje ředitelka. 10. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Při hodnocení žáka se přihlíží k celkovému charakteru postižení, volí se vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů pro hodnocení. Žákům je věnována zvýšená individuální péče. Při zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností se volí takové metody a druhy zkoušení, které odpovídají jeho schopnostem. Případné kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Hodnocení je provázeno vyzdvižením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak nedostatky překonávat. Žáci mohou být v případě poruch učení hodnoceni v průběhu školního roku i na vysvědčení slovně. Klasifikovat lze i známkou s tím, že se specifická porucha žáka vezme v úvahu. Při uplatňování všech těchto možností vyučující postupuje velmi individuálně, s využitím všech dostupných informací, zejména z odborných vyšetření a spolupráce s rodiči. Ředitelka školy může povolit, aby žákovi se specifickými poruchami učení byl vypracován pro kterýkoliv předmět vyučujícím individuální plán, pokud je toto opatření doporučeno poradenským zařízením. Všechna navrhovaná pedagogická opatření jsou sdělena prokazatelně zákonným zástupcům. 11. Hodnocení žáků plnících povinnou školní docházku v zahraničí Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraničí, může na základě žádosti zákonného zástupce konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků, zkoušku v kmenové škole. Zkouška se koná: a) ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura b) v posledních dvou ročnících prvního stupně ze vzdělávacího obsahu vlastivědné povahy vztahujícího se k České republice vzdělávacího obru Člověk a jeho svět c) na druhém stupni ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Dějepis a ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Zeměpis. Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli zkoušející školy vysvědčení ze školy mimo území České republiky včetně jeho překladu do českého jazyka. 16

Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A Na Valtické 31 A, Břeclav, 691 41 IČ: 63434474 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.

Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A Na Valtické 31 A, Břeclav, 691 41 IČ: 63434474 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j. Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A Na Valtické 31 A, Břeclav, 691 41 IČ: 63434474 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j. ZŠNV 420/13 Vydáno dne: 31. 1. 2013 Pedagogická rada projednala dne: 23. 1.

Více

Školní řád. Obecná ustanovení

Školní řád. Obecná ustanovení Základní škola Praha 5 Smíchov, Vydává: Mgr. Jitka Vlčková, ředitelka ZŠ Platnost: od 1. 9. 2005 Poslední doplňky: 1. 9. 2012 (pedagogická rada) Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace

Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace Školní řád Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013 Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013 Směrnice nabývá

Více

HODNOCENÍ A AUTOEVALUACE

HODNOCENÍ A AUTOEVALUACE HODNOCENÍ A AUTOEVALUACE Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Š k o l n í ř á d ZŠ Projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2013,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, příspěvková organizace se sídlem v Jihlavě ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy Schválil: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Praha 8, Glowackého 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠ 1/2005 Vypracoval: Mgr. Miroslav Koranda, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 29.8.2014 Obecná ustanovení Na základě

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova:

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova: Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc Školní řád Č. j.: ZŠLG 973 /2012 Osnova: I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333 se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

8.Hodnocení žáků OBSAH:

8.Hodnocení žáků OBSAH: 8.Hodnocení žáků OBSAH: I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, II. Stupně hodnocení prospěchu a chování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE. okres Chomutov, PSČ 431 14 ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE. okres Chomutov, PSČ 431 14 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Ve Strupčicích dne: 30. 8. 2013 Vypracoval: Mgr. Jana Mišková, ředitelka školy Schválil: pedagogická rada dne 2. 9. 2013

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace Vinařská 1016/6, 400 01 Ústí nad Labem; IČO 44555229 SMĚRNICE č. 4/2012 Školní řád Obsah: ČL. 1 Obecná ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Mann, o.p.s. ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ německo-českého porozumění Č.j.

Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Mann, o.p.s. ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ německo-českého porozumění Č.j. Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Mann, o.p.s. ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ německo-českého porozumění Č.j. Vypracoval Mgr. Zuzana Svobodová Školská rada schválila dne Na provozní poradě projednáno

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333 se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 3.2.2006 Rada školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ Š k o l n í ř á d Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 Mgr. Božena Žižková ředitelka školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j. Základní škola Paseka, okr. Olomouc, příspěvková organizace 783 97 Paseka 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.:

Více

Školní řád. 1. Práva a povinnosti, žáků a jejich zákonných zástupců ve škole

Školní řád. 1. Práva a povinnosti, žáků a jejich zákonných zástupců ve škole Školní řád Ředitel Základní školy Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary vydává v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Moudrá sova se ve světě neztratí Obecná ustanovení 73 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 23. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 23 /2009 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 P 2.2.3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 153/2013-mi Pedagogická rada

Více

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 I. Obecná ustanovení Ke studiu na Česko Britské Základní Škole se žák se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva si vybrat školu, kde chce získat základní vzdělání 1.stupně

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Horymírova 100 příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Horymírova 100 příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Horymírova 100 příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: 1. Základní práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků... 2 2. Provoz a vnitřní režim školy...

Více

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah:

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah: Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Oddíl A. Školní řád Obsah: 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými

Více

Školní řád. Č.j. 1/2005 Účinnost: od 1.9.2010 ŠKOLA Spisový znak: 2-1 Základní škola praktická a. Počet stran: 24 Razítko školy:

Školní řád. Č.j. 1/2005 Účinnost: od 1.9.2010 ŠKOLA Spisový znak: 2-1 Základní škola praktická a. Počet stran: 24 Razítko školy: Č.j. 1/2005 Účinnost: od 1.9.2010 ŠKOLA Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Základní škola praktická a Počet stran: 24 Razítko školy: OU Školní 438 Chrastava Podpis ředitele školy: Školní řád Změny: Číslo

Více