Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací firmy PJcomp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací firmy PJcomp"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Linda Kebrlová Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací firmy PJcomp Bakalářská práce 2009

2 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno: Linda Kebrlová Obor: Podnikové informační systémy Ředitel VOŠIS vám ve smyslu zákona č.111/1998 SB. O vysokých školách z pověření děkana FIS VŠE zadává bakalářskou práci na téma: Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací firmy PJcomp Cíl práce: Vytvoření přehledu o e-komerci, o jejích jednotlivých složkách a možnostech elektronického obchodování. Součástí zadání je také návrh vlastního e-shopu, který vychází z metod používaných firmou PJcomp s.r.o. Vedoucí bakalářské práce: Jiří Bendl, PJcomp, s.r.o. Datum zadání bakalářské práce: Termín odevzdání bakalářské práce: V Praze dne

3 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně. Veškeré použité podklady, ze kterých jsem čerpala informace, jsou uvedeny v seznamu použité literatury a citovány v textu podle normy ČSN ISO 690. V Praze dne... Podpis:...

4 Poděkování: Touto cestou bych chtěla poděkovat vedoucímu mé práce Jiřímu Bendlovi, za cenné připomínky a rady, kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce.

5 OBSAH ANOTACE... 7 ÚVOD... 8 TEORETICKÁ ČÁST 1. INTERNET Internet v ČR Internet a obchodování ANALÝZA E-KOMERCE Pojem e-komerce Historie elektronického obchodování Subjekty e-komerce B2B (Business-to-Business) B2C (Business-to-Consumer) Ostatní subjekty Obchodní modely e-komerce Elektronické obchody (e-shops) Elektronická obchodní centra ( s) Elektronické aukce (e-auctions) Elektronické nabídky (e-procurement) Typy aplikací e-komerce Statická řešení Obchodní webové aplikace Elektronické obchodování a legislativa E-komerce v ČR Výhody a nevýhody e-komerce ANALÝZA E-SHOPU Definice e-shopu Segmenty e-shopů

6 3.3 Rozdíly mezi kamenným obchodem a e-shopem Funkce e-shopu Možnosti realizace e-shopu Možnosti platby Kritéria pro hodnocení e-shopu ANALÝZA Systémová analýza PRAKTICKÁ ČÁST 5. FIRMA PJCOMP NÁVRH E-SHOPU Způsob realizace e-shopu Součásti e-shopu Postup při vytváření e-shopu Zviditelnění e-shopu Shrnutí ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK SEZNAM OBRÁZKŮ A GRAFŮ SEZNAM PŘÍLOH

7 Anotace V této bakalářské práci se budu zabývat oblastí e-komerce, tedy elektronickým obchodováním. První část bude obsahovat informace o Internetu, který je základním předpokladem pro realizaci elektronického obchodu. Součástí budou informace o historii e-komerce, přehled jednotlivých složek a možností elektronického obchodování. Další část této práce se bude zabývat analýzou samostatným elektronickým obchodem (e-shop). V závěrečné části bude popsán návrh vlastního e-shopu. Annotation In this bachelor thesis I will deal with the area of e-commerce (electronic commerce). The first part will include the information about Internet, which is the fundamental prerequisite for realization of electronic commerce. The next item will be information about history of e-commerce, view of several components and possibilities of electronic commerce. The other part of this thesis will be deal with individual electronic commerce (e-shop). In the final part the project of e-shop will be describe. Klíčová slova Internet, e-komerce, e-shop, systémová analýza Keywords Internet, e-commerce, e-shop, systems analysis 7

8 ÚVOD Ve své bakalářské práci se budu zabývat oblastí e-komerce. Elektronický obchod je v současné době hojně rozšířená forma obchodování, která je založena na využívání internetu. Oblasti internetu se budu věnovat v první kapitole této práce. Nejprve se seznámíme se situací internetu v ČR a s jeho vývojem. Další část bude věnována samotným uživatelům internetu a vzájemnému propojení internetu a obchodování. Náplň této práce tvoří analýza e-komerce. Definuji v ní pojem elektronický obchod, který tvoří jednu z podmnožin elektronického podnikání (e-business). Někdy může dojít ke splynutí těchto dvou pojmů. Elektronické podnikání je však mnohem širší pojem. Zahrnuje vztahy a procesy mezi obchodními partnery nebo koncovými spotřebiteli za použití elektronických médií a internetu. Elektronický obchod se soustředí na samotný prodej. Samotný výběr, nákup a následovně platba zboží se uskutečňuje na webových stránkách prodejce. Nedochází tak k osobnímu kontaktu mezi prodejcem a konečným spotřebitelem. Další část bude zahrnovat historii elektronického obchodování, jednotlivé složky a možnosti e-komerce. V jedné z kapitol se budu věnovat elektronickému obchodu z pohledu legislativy. Dále nastíním situaci e-komerce u nás a výhody a nevýhody spojené s obchodováním prostřednictvím internetu. Ve své práci dále analyzuji oblast samostatného elektronického obchodu (e-shop). Uvedu rozdílnost internetového obchodu a kamenné prodejny. Dále jednotlivé složky e-shopu a možnosti jeho realizace. Jednu z kapitol budou tvořit kritéria pro hodnocení e-shopů. Cílem této práce je na základě provedené analýzy uvedené v jedné z kapitol, vytvořit návrh webové aplikace samostatného elektronického obchodu. Tento návrh bude popsán v praktické části mé bakalářské práce. Součástí praktické části je také popis firmy PJcomp, jejichž postupy jsou použity pro vytvoření tohoto návrhu. Vytvořený e-shop lze využít ve firmě PJcomp, která v budoucnu plánuje spuštění e-shopu jako jednu ze součástí svých webových stránek. Vytvořený návrh by měl být ukázkou základu funkčního e-shopu, který zajistí zvýšení efektivity práce firmy. V praktické části budou také uvedeny možnosti, které zajistí zviditelnění vytvořeného e-shopu. 8

9 TEORETICKÁ ČÁST 1. INTERNET Internet je označován jako síť sítí. Je to hierarchicky uspořádaná soustava propojených sítí, která nabízí nepřeberné množství možností. V dnešní době si mnozí lidé neumějí život bez internetu téměř představit. Využívají ho pro vyřizování elektronické pošty, přenos souborů, vzdálený přístup nebo pro on-line komunikaci a nakupování. 1.1 Internet v ČR K prvním pokusům o připojení k internetu došlo v ČSFR v listopadu Formální připojení do celosvětové sítě Internet se však uskutečnilo 13. února roku 1992 na akademické půdě ČVUT v Praze. K této události došlo za účasti zástupců americké NSF (National Science Foundation), která tehdy spravovala a financovala páteřní síť Internetu. Ta pak také určovala, jaké jsou podmínky přípustného využití internetu, kdo a jak směl internet používat. Tehdy byl internet určen pouze akademickým uživatelům a jednalo se o nekomerční provoz. Internet byl tehdy dostupný pouze na ČVUT, k Internetu se ale chtěly připojit i ostatní vysoké školy z ČSFR. V prosinci 1991 byl schválen projekt předložený akademickou obcí a v červnu 1992 české ministerstvo školství uvolnilo 20 milionů korun pro vybudování páteřní sítě spojující univerzitní města. Na slovenskou část projektu podobně přispělo slovenské ministerstvo školství. Po rozpadu ČSFR se FESNET rozdělil na CESNET a slovenskou část SANET. V listopadu 1992 byly pevnou linkou propojeny Praha a Brno - dva hlavní uzly sítě CESNET. Koncem března 1993 bylo připojeno již 9 měst. CESNET, který byl původně vybudován jako akademická síť, se zanedlouho stal i komerčním poskytovatelem. V letech vnikají první české servery. Až teprve v roce 1998 ve větší míře roste zájem o internet a to především mezi mladou generací. Postupně internet proniká i do menších středních škol a je používán i v některých firmách. [41] Největšími překážkami rozšiřování internetu již v první polovině 90. let byly vysoké ceny za připojení, malé rozšíření počítačů a také nemoderní telefonní síť, která ani zdaleka neumožňovala rychlosti připojení, jaké používáme dnes. V těchto letech čítala 9

10 internetová populace v ČR několik desítek tisíc osob, v roce 2000 se již odhadovala okolo 1 milionu a začátkem roku 2008 je to již téměř 5 miliónů. V dnešní době se setkáme s verzí CESNET2, která kromě standardního připojení k internetu a velkých přenosových kapacit pro vědecké a výzkumné účely nabízí i některé pokrokové a méně obvyklé služby. Patří mezi ně například IP telefonie či videokonference. [14] Obr. 1 - Síť CESNET2 [14] Uživatelé Internetu v ČR Od roku 2003 výrazně vzrostl počet uživatelů internetu. V používání internetu se setkáme s výraznými rozdíly danými věkem a vzděláním jednotlivých uživatelů. Tato skutečnost je zachycena v následujícím grafu. Graf č. 1 - Uživatelé internetu, podle pohlaví a věku [17] 10

11 Z průzkumu ČSÚ [17] vyplývá, že obliba internetu je vyšší mezi studenty (93% studentů jsou uživatelé internetu), mladými lidmi ve věku let (82%) a jednotlivci s vysokoškolským vzděláním (80%). Naopak nejméně internet používají jednotlivci ve věku 65 a více let a jednotlivci s nižším vzděláním (základní a středoškolské bez maturity). Další rozdíly jsou mezi uživateli internetu ve městech a na venkově. Není překvapením, že nižší je podíl jednotlivců využívající internet na venkově. V posledních letech se setkáváme se změnou struktury uživatelů internetu, která je dána rostoucím počtem uživatelů ze starších věkových skupin. V roce 2003 bylo 35% všech uživatelů internetu ve věku let, v současnosti je ve věku let 25% uživatelů internetu. Co se týče pravidelnosti používání internetu, 86% uživatelů internetu (3,38 mil. jednotlivců) jsou pravidelní uživatelé. To znamená, že pracují s internetem alespoň jednou týdně. 50% uživatelů internetu používá internet každý nebo téměř každý den. Uživatelé internetu nejčastěji používají internet doma (76%), dále v práci (42%) a ve škole (19%). Mezi nejpopulárnějšími činnostmi na internetu patří komunikace a vyhledávání informací. Konkrétně se pak jedná o přijímání a odesílání ů, vyhledávání informací o zboží a službách (77%), vyhledávání služeb týkajících se cestování a ubytování (51%), prohlížení a stahování on-line novin a časopisů (45%), vyhledávání informací za účelem vzdělávání (36%), stahování a přehrávání hudby (32%), chat a ICQ (29%), stahování a přehrávání filmů a videa (25%), internetové bankovnictví (24%), hledání informací o zdraví (22%), hraní a stahování počítačových her (21%). K dalším oblíbeným aktivitám patří také nákup přes internet. 1.2 Internet a obchodování Jak již bylo uvedeno v předchozí části, zaznamenal CESNET, do té doby nekomerční poskytovatel internetu, určitou míru poptávky po komerčním využití internetu. Rozšiřovaní internetu mezi běžnou populaci, bylo hlavním impulsem k obrácení pozornosti podnikatelských subjektů k tomuto médiu. Začátkem roku 1994 CESNET tedy začal budovat plány, jak nabídnout internet i komerčním firmám. Internet přestal být výsadou vědeckých pracovníků a nejrůznějších nadšenců, firmy si začaly uvědomovat jeho obrovské výhody. [41] 11

12 Tento virtuální prostor, kterým internet je, nabízí řadu možností. Je to nekonečný zdroj informací, specifický nástroj pro podnikání, který zvyšuje konkurenceschopnost firmy. V dnešní době je téměř nutností, aby firma využívala ke svému obchodování internet. Podnikatelské procesy se zrychlují a konkurence narůstá. K tomu aby byla firma úspěšná, se musí snažit být nejlepší ve svém oboru, musí poskytovat ty nejlepší produkty a služby svým zákazníkům. A internet je právě tím nástrojem, který toto vše může zajistit. Nyní se budeme zabývat vlastnostmi internetu, které souvisí s managementem firmy. Jsou to globálnost, okamžitost, automatizovatelnost. S globalizací se v dnešním světě setkáme v mnoha oblastech lidské činnosti, nejinak je tomu i u internetu. Globálnost je u internetu součástí jeho základní služby a oproti jiným médiím je poskytována zcela zdarma. Díky této vlastnosti obsah umístěný na internetu je k dispozici po celém světě a jeho podoba je stejná na jakémkoliv počítači ve světě. Okamžitost umožňuje práci v reálném čase a jakákoliv změna je vidět díky této vlastnosti okamžitě. Automatizovatelnost pak zajišťuje zpracovávání informací a automatizování rutinních úloh. Tím je myšlena např. služba procházení internetu, tedy vyhledávání. Všechny tyto vlastnosti přispěli k hojnému rozšíření internetu a následovně k jeho komerčnímu využívání. [20] Jak již bylo zmíněno, firma by se měla snažit o to, aby svým zákazníkům nabízela jen ty nejlepší služby. Pro obchodování je tedy velmi důležitý také samotný zákazník. V dnešním světě informačních technologií se k vytvoření užšího vztahu se zákazníkem používá CRM (Customer Relationship Management). CRM systémy se ve firmách objevují od počátku devadesátých let, kdy k jejich rozvoji přispěly nové možnosti v oblasti e-business. Obecně je to výraz používaný pro označení systému podporujících řízení vztahů mezi zákazníky. Je to podnikový proces pro komunikaci s jednotlivými segmenty zákazníků. Jsou to také programy, které umožňuji shromažďovat, třídit a zpracovávat údaje o zákaznicích, především jejich kontakty, probíhající obchodní procesy a dosahované tržby. Cílem řešení CRM je nejprve získání, následovně uspokojení a udržení si zákazníka. Stávající zákazníci jsou pro firmu nejhodnotnější, vyplatí se tedy pomocí CRM systémů zajistit si jejich věrnost a důkladně o ně pečovat. Tento cíl vychází ze systematizace 12

13 toku informací, zvyšování efektivnosti prodeje, zkrácení času zpětné reakce zákazníka a využití všech možných způsobů odbytu. Úspěch CRM je založen na pochopení jednotlivých segmentů zákazníků a jejich potřeb. Přínosem CRM je především lepší poznání zákazníka a díky tomu možnost zlepšení zákaznických služeb. Tento podnikový proces umožňuje také lepší plánování a využití zdrojů, okamžité šíření informací a nařízení nebo racionalizaci prodeje, jeho efektivní řízení a řadů dalších. CRM systémy pomáhají sledovat a vyhodnocovat veškeré obchodní aktivity v rámci celé společnosti. I z toho důvodu bývají součásti CRM systémů nejrůznější statistiky. Z výše uvedeného je zřejmé, že CRM systém není pouhý software, jde o dlouhodobou strategii v oblasti komunikace, marketingu, obchodu a servisu, navíc průběžně přizpůsobovanou aktuálním podmínkám a požadavkům zákazníků. CRM tak zasahuje do všech vnějších úrovní fungování společnosti. Následující graf znázorňuje procento podniků, které využívají CRM systémy pro řízení vztahů se svými zákazníky. Nejvyšší procento podniků využívajících CRM je u podniků s vyšším počtem neanonymních zákazníků, jako jsou Pošty a telekomunikace nebo Finanční zprostředkovatelé. Graf č. 2 - Procento podniků v Česku používajících manažerský systém CRM, leden 2007 [16] 13

14 2. ANALÝZA E-KOMERCE 2.1 Pojem e-komerce E-komerce, tedy elektronické obchodování, je jednou z aplikací elektronického podnikání (e-business). Jedna z definic označuje elektronický obchod jako proces prodeje zboží nebo služby, včetně přípravy nebo provedení platby a výměny zákaznických informací, realizovaný pomocí počítačů [11]. E-komerce je poměrně široká oblast, která označuje veškeré obchodní transakce uskutečňované za pomoci internetu, počítačových sítí a dalších elektronických médií. Patří sem například přímý prodej koncovým zákazníkům, uskutečňovaný on-line včetně placení, ale stejně tak sem patří i navazování a udržování obchodních kontaktů elektronickou cestou, vzájemné poskytování obchodních informací mezi podnikatelskými subjekty, sjednávání obchodů a další. Hlavní součástí elektronického obchodování jsou především internetové obchody, které jsou primárně založeny na vztahu B2C (Business-to-Consumer). S tímto pojmem se blíže seznámíme v podkapitole subjekty e-komerce. Do oblasti e-komerce mohou patřit také jakékoliv webové stránky, které nabízí konkrétní produkty či služby a umožňují i jejich objednání, např. prostřednictvím u. 2.2 Historie elektronického obchodování Mezi prvními průkopníky elektronického obchodování musíme zařadit systém EDI (Elektronic Data Interchange), který se začal užívat již v průběhu 80. let. Tento systém byl ale používán jen u velkých podniků, které realizovaly obrovská množství transakcí. Tento systém snižoval náklady spojené s klasickým způsobem vyřizování objednávky. Systém elektronické výměny dat umožňoval rychlou komunikaci mezi jednotlivými subjekty elektronického obchodu. Odběratel zapsal objednávku do svého informačního systému, ta byla v zápětí odeslána v elektronické podobě a bez nutnosti lidského zásahu zaevidována do systému dodavatele. [13] Jak již bylo uvedeno, elektronický obchod je pevně spjat s internetem. První nákupy zprostředkované tímto médiem se uskutečnily v USA v roce Prvními nabízenými produkty byly hudební nahrávky na CD, dále to byly dárkové předměty a knížky. Postupně se předmětem elektronického obchodu stala elektronika, hračky a také nábytek. S těmito produkty se začalo obchodovat později z důvodu jejich vysoké ceny. 14

15 Internetové nakupování v Evropě a tedy zároveň v České republice mělo odlišný vývoj než ve Spojených Státech. Bylo to způsobeno rozdílným technologickým vývojem, souvisejícím také s rozšířením platebních karet, které ve Spojených Státech, na rozdíl od evropského kontinentu, byly bez obav používány. V Evropě zákazníci také příliš nedůvěřovali on-line platbám, v USA se naopak elektronický obchod rozvíjel právě díky jeho oblibě. Pro Českou republiku byla typická platba na dobírku. I v dnešní době hradí zákazníci více než v 60 % nákupů touto formou platby, tedy hotově při předání zboží. V USA tento způsob platby v našem provedení vůbec neznají. Společným prvkem bylo, že se začaly na internetu prosazovat velké obchodní řetězce s vlastními obchody. V letech 1994 a 1995 začaly ve Spojených Státech vznikat elektronické obchody dnešního typu. Ukázkou jednoho z nich je například Amazon.com. V USA i v Evropě existuje poměrně dlouho spojení elektronického obchodu s kamenným řetězcem. Příkladem jsou Target.com, Walmart.com, Bestbuy.com atd. Dříve ale bylo některé zboží prodáváno jen na webu a jiné zase pouze v kamenném řetězci. Dnes se zákazníci mohou setkat s oběma těmito způsoby. U některých řetězců může být ovšem část sortimentu prodávána pouze na internetu nebo v kamenné prodejně. V současné době čeští zákazníci nákup přes internet již vnímají jako poměrně bezpečnou formu obchodu. K této důvěře přispívá především mnohem profesionálnější přístup některých on-line prodejců. Dalším z důvodů je také skutečnost, že se zkracuje doba dodání zboží zákazníkům. Silnější elektronické obchody začínají fungovat na smluvní bázi nad velkoobchody. Fakticky to znamená, že mají již relativně přesné informace o stavu prodávaného zboží ve velkoskladu, od kterého toto zboží odebírají toto zboží začínají navíc uvádět jako skladové. [30] K důvěře zákazníka také přispívá rozšíření využití on-line plateb debetními i kreditními kartami. Pro zákazníka jsou také velmi důležité poprodejní služby, možnost snadné reklamace, možnost vrácení peněz a další služby, které poskytují kamenní prodejci.[30] 2.3 Subjekty e-komerce V elektronické komunikaci se setkáme s mnoha subjekty, nejedná se jen o podnik a zákazníka. Všechny tyto subjekty vytvářejí vzájemné kombinace, které vyjadřují různé obchodní vztahy v oblasti elektronického podnikání. K označení jednotlivých subjektů slouží počáteční písmena z anglických názvů těchto subjektů. 15

16 V elektronické komerci se setkáme s těmito subjekty: B (Business) = podnik, firma, obchod C (Consumer) = koncový zákazník, spotřebitel Subjekty, které již spadají do oblasti e-business, jsou následující: A (Administration) = subjekt veřejné správy E (Employee) = zaměstnanec G (Government) = stát, státní správa, orgány a instituce B2B (Business-to-Business) B2B je označení obchodních vztahů a vzájemné komunikace mezi dvěma podnikatelskými subjekty, která představuje nejstarší složku elektronického obchodování. B2B je převážně založeno na principech a technologiích tzv. klasické elektronické výměně dat (EDI), modernějších ebxml 1 technologiích, případně webových službách. [24] Je to velmi náročný a rozsáhlý proces, který je založen zejména na neustálé vzájemné komunikaci a výměně informací. Mezi firmami dochází k vyjednávání podmínek konkrétního obchodního případu, k zasílání poptávek, objednávek, faktur a dalších dokumentů. Elektronická podoba všech těchto dokumentů umožňuje snížit náklady, automatizovat celý proces a zvýšit jeho rychlost. Důležitým komunikačním kanálem mezi firmami se postupně stával internet, který byl pro segment B2B stále významnější. V počátku se ke vzájemné komunikaci využívalo ové korespondence. Postupem času se začal internet používat k vyhledávání nejrůznějších informací, k objednávání propagačních materiálů firem a řadě dalších činností. Stal se také významným prostředkem v oblasti obchodování. Tato nová forma komunikace byla pro obě strany, jak dodavatelů i odběratelů, přínosná. Proto prvním modelem elektronického obchodu, který se rozvinul velmi rychle, byla forma bilaterálního obchodu, tzv. obchodování "jednoho s jedním". [12] V tomto procesu obchodování dochází často ke změnám. Odběratelé mění své dodavatele a vyhledávají výhodnější nabídky. I na straně dodavatelů dochází ke změnám. V souvislosti s touto skutečností hovoříme o vzniku elektronických tržišť, která jsou vyšším stupněm B2B a jejichž úkolem je zprostředkování obchodu. 1 ebxml (Electronic Business XML) - standardizace XML v oblasti elektronického obchodování. [25] 16

17 Na elektronických tržištích se střetávají dodavatelé s odběrateli. Prostřednictvím těchto tržišť spolu obchodují, vyjednávají obchodní podmínky, objednávají zboží a služby a mnoho dalších. Nejsložitější B2B systémy potom fungují jako komunikační a distribuční sítě, sloužící především k regulaci již navázaných obchodních vztahů. Často bývají tyto systémy přímo napojeny na další programy v rámci softwarové struktury prodávající firmy. Toto propojení přináší úspory a zvyšuje efektivitu celého prodejního procesu B2C (Business-to-Consumer) Tento model je spojován s pojmem e-shop. Jedná se o zatím nejvíce rozšíření model elektronického obchodování u nás. Vyjadřuje vztah mezi podnikatelským subjektem a spotřebitelem. Zahrnuje přímý prodej koncovým zákazníkům a na rozdíl od předchozího B2B segmentu se na něm střetává větší počet subjektů. Objem a hodnota zboží je zde ale nižší. Realizace v segmentu B2C probíhá především pomocí webových aplikací a virtuálních obchodů umístěných na internetu. Hlavní složkou služeb B2C je poskytování informací o produktech. Webová stránka, na které jsou nám tyto informace nabízeny, představují jakýsi leták nebo elektronický katalog. Cílem B2C je snaha o získání a udržení si zákazníka. Pro tento cíl je velmi důležitá zpětná vazba koncových spotřebitelů, která představuje vyšší úroveň B2C. Zpětnou vazbu lze získat díky interaktivním formulářům nebo diskusnímu fóru. Nejvyšší úroveň tohoto segmentu představují samotné internetové obchody, které nabízejí svým zákazníkům okamžité zaplacení objednaného zboží. B2C lze také členit podle toho, jakým způsobem využívá internet ke své činnosti. V prvním případě se prodej a distribuce uskutečňuje kompletně prostřednictvím internetu. Touto cestou si můžeme na internetu přehrávat hudbu nebo prohlížet elektronické knihy. Dále je tento způsob využíván např. k prodeji nebo pronájmu softwaru nebo k publikování informací v různých elektronických novinách, burzovních zprávách a dalších. Další možností je objednání a zaplacení za produkt prostřednictvím internetu, samotná distribuce však již probíhá kurýrní službou nebo klasicky zasláním poštou. 17

18 2.3.3 Ostatní subjekty Kromě klasických segmentů B2B a B2C, se v elektronickém podnikání setkáme i s dalšími kombinacemi jednotlivých subjektů. B2A (Business-to-Administration) Týká se obchodních vztahů mezi podnikem a veřejnými institucemi. Úzce souvisí se segmentem B2G. Rozdíl mezi těmito dvěma oblastmi, je že pod B2A jsou myšleny spíše vztahy na nižší úrovni státní správy, například místní samospráva. B2G se týká státu jako celku. B2E (Business-to-Empolyee) Představuje vztahy mezi firmou a jejími zaměstnanci. Spadá sem i komunikace mezi samotnými zaměstnanci navzájem. Zahrnuje služby založené na internetových standardech a protokolech. Cílem B2E je především zlepšování informovanosti a znalostí zaměstnanců, zvyšování jejich motivovanosti a produktivity práce. B2G (Business-to-Government) Tato oblast zahrnuje obchodní vztahy mezi podnikem a státním sektorem. Je to podmnožina segmentu B2B. Zahrnuje produkty a služby poskytované vládním institucím. Vztahy mezi firmou a státní správou jsou uskutečňovány nejčastěji na bázi výměny strukturovaných dat. B2R (Business-to-Reseller) Prodej přes článek distribučního řetězce, který nakoupí zboží za účelem dalšího prodeje. [11] B2R představuje komunikaci mezi firmou a jejími obchodními zástupci. Při ní dochází především k výměně strukturovaných dat, setkáme se tu proto s různými formami extranetu, který představuje určitý mezistupeň mezi klasickým webem a intranetem. C2A (Citizen-to-Administration), C2G (Citizen-to-Government) Tyto dva pojmy už jsou méně obvyklé formy elektronického obchodování. Představují vztahy mezi občanem a státem. Představují podmnožinu e-government, tedy jakési elektronické vlády. Zahrnuje elektronické podávání daňových a majetkových přiznání. 18

19 C2B (Consumer-to-Business) V tomto vztahu rozhoduje koncový zákazník. Udává například cenu, za kterou je ochoten zboží nebo službu poskytovanou firmou, nakoupit. Záleží na firmě, zda tuto cenu bude akceptovat. C2C (Consumer-to-Consumer) Vyjadřuje obchodní vztahy a komunikaci mezi dvěma zákazníky. V konkrétním případě se jedná o účast v aukčních systémech sloužící k prodeji použitého zboží nebo služeb. Protože se jedná o použité zboží, k jejich prodeji slouží různé inzertní služby, bazary, burzy či přímo specializované aukční systémy. Komunikace v C2C probíhá bez účasti podnikatelského subjektu. Nebývá tedy většinou zahrnována do služeb elektronického podnikání. 2.4 Obchodní modely e-komerce V elektronickém podnikání se nesetkáme s jedním obchodním modelem, který by byl použitelný pro všechny. Vyplývá to ze skutečnosti, že obchodování přes internet může být buď doplňkem tradičního obchodního modelu, nebo může představovat samostatnou linii obchodu. Obchodní model by měl udávat toky produktů, informací a peněžních prostředků. Obchodní model ve spojení s marketingovou strategií nám objasní, jak vytvářet konkurenční výhodu, jaký je marketingový mix a jaké strategie byly definovány. V praxi se setkáme s mnoha obchodními modely, ale pouze některé z nich jsou uplatňovány v oblasti e-komerce. V současné době mezi nejběžnější patří elektronické obchody, elektronická obchodní centra, elektronické aukce a nabídky. Setkáme se ale i s dalšími obchodními modely, jako jsou například trh třetí strany (3rd Party Marketplace), virtuální společenství (Virtual Communities) nebo poskytovatel služeb hodnotového řetězce (Value Chain Service Provider) a řada dalších. [11] Elektronické obchody (e-shops) Tímto způsobem se většina firem zapojuje do elektronického obchodování, kdy svůj katalog zboží a služeb nabízí s pomocí webové aplikace na internetu. Tento způsob obchodování přináší nižší náklady a možnost proniknout na nové trhy. Samotným elektronickým obchodem se budu podrobněji zabývat v kapitole č

20 2.4.2 Elektronická obchodní centra ( s) Elektronická obchodní centra zahrnují více elektronických obchodů pod jednou značkou se společným vstupem přes internet. Je to soustava obchodů, které nemusejí nutně spadat do jednoho oboru. V případě že se ale specializují na určitý segment trhu, se takové obchodní centrum stává centrem pro celé odvětví. Příjmy pro taková obchodní centra plynou ze členských poplatků, z reklamy nebo z provize za transakci, v případě že se jedná o platby uskutečněné prostřednictvím obchodního centra. Obchodní centrum může být rozšířené o metodu on-line placení. Svým členům nabízí také řadu služeb a výhod, které vyplývají z účasti v tomto seskupení. Těmito službami mohou být diskusní fóra, uzavřené uživatelské skupiny nebo FAQ, tedy seznam často kladených otázek Elektronické aukce (e-auctions) Nejčastěji se elektronické aukce provádějí v rámci B2B nebo B2C. Základním cílem tohoto druhu aukce je zvýšení efektivity. Může být použita téměř všude, kde nabídka přesahuje poptávku. Výhodou elektronických aukcí je významné zkrácení času potřebného pro výběrová řízení a snížení transakčních nákladů ve srovnání s běžným nákupním procesem. Elektronická nákupní aukce, jako součást výběrového nebo poptávkového řízení je speciální postup, umožňující případným dodavatelům stlačovat proti sobě cenu směrem dolů v reálném čase a to díky informačním technologiím a internetu nezávisle na místě, kde se jednotliví účastníci aukce v daný okamžik nachází. Všichni účastníci vidí, zda je jejich nabídka konkurenceschopná a mohou ji podle toho stále vylepšovat. Dalším efektem je, že zadavatel on-line aukcí získává velmi přesný nástroj k nejlepšímu pasivnímu marketingovému průzkumu možností jednotlivých segmentů trhu a také prostředek k certifikaci a hodnocení svých dodavatelů. [32] Elektronické aukce vyvolávají snížení nákupní ceny, které je výsledkem dostatečného objemu poptávky, finanční důvěryhodnosti zadavatele a reálnosti dodavatelských podmínek. 20

21 2.4.4 Elektronické nabídky (e-procurement) Tento model, označovaný také jako elektronické burzy, používají především velké podniky a veřejné instituce. Zahrnuje on-line zprostředkování zboží a služeb a nabídek, pomocí kterých firmy hledají například dodavatele. Přínosem je snižování nákladů na zpracování nabídky, které je dáno tím, že přesný výčet nabídky může být stažen dodavatelem na místo poslání poštou. Může být rozšířeno o on-line formu vyjednávání, uzavření smlouvy a spolupráci prostřednictvím on-line média. Zisk je očekáván z již zmiňovaného snížení nákladů. Tyto náklady jsou vynaloženy na zpracování nabídek. 2.5 Typy aplikací e-komerce V e-komerci se objevují dvě základní kategorie aplikací rozlišené podle úrovní jejich řešení. Jsou to statická řešení a obchodní webové aplikace. [24] Statická řešení Tato kategorie je založena na pasivních web stránkách, které ani nemohou reagovat na požadavky zákazníků. [24] V této kategorie se tedy nedá zcela hovořit o e-komerci. Do této kategorie spadají www prezentace prodejce a statický katalog zboží. Z www prezentací může zákazník využít uvedené kontakty - telefon, a informovat tak prodejce o svých požadavcích. Statický katalog představuje seznam nabízených produktů a služeb, který ovšem nelze aktualizovat Obchodní webové aplikace Do této oblasti spadají webové aplikace realizované pomocí programovacích jazyků, jako jsou například PHP, ASP. Tato úroveň řešení již nabízí možnost aktualizace dat. Do obchodních webových aplikací spadají: Dynamický katalog zboží - stejně jako u statického katalogu se jedná o seznam zboží s tím rozdílem, že údaje o zboží a službách nejsou fixně vyjádřeny v HTML souborech, ale generují se z datových zdrojů (zejména ERP aplikací). [24] Objednávky zákazníka jsou ale stále zasílány em. Elektronický obchod typu nákupní košík - tento typ již zahrnuje běžné principy elektronického obchodování. Setkáme se zde s virtuálním košíkem, 21

D Podniky. Poznámky: Více o informačních technologií v podnicích naleznete na:

D Podniky. Poznámky: Více o informačních technologií v podnicích naleznete na: Již od roku 2002 sleduje Český statistický úřad (ČSÚ) pravidelně rozvoj a využívání informačních technologií v podnikatelském sektoru prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Šetření

Více

Údaje pro mezinárodní srovnání pocházejí z datových zdrojů Eurostatu.

Údaje pro mezinárodní srovnání pocházejí z datových zdrojů Eurostatu. Data uvedená v této kapitole pocházejí z výsledků statistických šetření ČSÚ o využívání informačních a komunikačních technologií a elektronického obchodování u ekonomických subjektů podnikatelského sektoru

Více

Graf C1 Jednotlivci starší 16 let používající počítač. v milionech v procentech 67% 70% 59% 5,9 6,2 6,5 5,3

Graf C1 Jednotlivci starší 16 let používající počítač. v milionech v procentech 67% 70% 59% 5,9 6,2 6,5 5,3 Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

Elektronický obchod. Elektronické podnikání Electronic Business (E- Business) Elektronický obchod Electronic Commerce (E- Commerce)

Elektronický obchod. Elektronické podnikání Electronic Business (E- Business) Elektronický obchod Electronic Commerce (E- Commerce) Elektronické podnikání Electronic Business (E- Business) představuje využití elektronických komunikačních prostředků ve všech aspektech podnikatelské činnosti. Elektronický obchod Electronic Commerce (E-

Více

NTERNETOVÝ OBCHOD- PRO RETAILING

NTERNETOVÝ OBCHOD- PRO RETAILING E-commerce - a competitive way for retailing NTERNETOVÝ OBCHOD- KONKURENČNÍ FORMA PRO RETAILING Úvod do problematiky Obchodní činnost zaznamenává v poslední době v České republice značných proměn Relativní

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD ČEŠI A INTERNET Romana Malečková Tisková konference, 26.11. 2015, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Domácnosti a informační technologie (% domácností) počítač internet

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

Počítače a internet v českých domácnostech

Počítače a internet v českých domácnostech Počítače a internet v českých domácnostech Daniel Böhm, Lenka Weichetová Tisková konference, 21. listopadu 2016, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz DOMÁCNOSTI S POČÍTAČEM

Více

Graf 4.1: Procento podniků v Česku používajících antivirový program; prosinec 2003 prosinec 2004 leden 2006 leden % 77% podniky

Graf 4.1: Procento podniků v Česku používajících antivirový program; prosinec 2003 prosinec 2004 leden 2006 leden % 77% podniky 6B4. Bezpečnost informačních systémů 0B4.1 Antivirový program V lednu 2007 používalo 94 % podniků s 10 a více zaměstnanci antivirový program (graf 4.1), který je tak v Česku nejrozšířenější ochranou počítačových

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK Podnikání v e-komerci Nejdůležitější normy specifické pro e-komerci Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 53 a 53a Smlouvy uzavírané pomocí prostředků komunikace na dálku.

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Webová analytika Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí SEO spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání na vyhledávačích Souhrnně

Více

Internetová populace zblízka Internetový prodej a jeho struktura

Internetová populace zblízka Internetový prodej a jeho struktura GfK Praha Media Internetová populace zblízka. Internetový prodej a jeho struktura Šárka Bártová, Robert Stránský GfK Growth from Knowledge The knowledge you need to make successful business decisions Internetová

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 1/16

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 1/16 PODNIK KY A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Eva Skarlandtová Tisková konference, 19. března 2013, Praha Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/16 ZDROJ DAT Výběrové šetření o využíváníí ICT v podnicích Pravidelné

Více

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava Data o počtu elektronických podání pro finanční správu, výstupů služeb poskytovaných v rámci projektu Czech Point a využívání datových schránek zpracovává ČSÚ z volně dostupných dat Finanční správy a Ministerstvem

Více

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ.

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ. Do roku 2012 sbíral Český statistický úřad údaje o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě z ročního šetření o využívání ICT veřejnou správou, které bylo přílohou ročního státního

Více

D Podniky. Více o informačních technologií v podnicích naleznete na:

D Podniky. Více o informačních technologií v podnicích naleznete na: Již od roku 2002 sleduje Český statistický úřad (ČSÚ) pravidelně rozvoj a využívání informačních technologií v podnikatelském sektoru prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Šetření

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava Do roku 2012 sbíral Český statistický úřad údaje o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě z ročního šetření o využívání ICT veřejnou správou, které bylo přílohou ročního státního

Více

F Vzdělávání a digitální dovednosti

F Vzdělávání a digitální dovednosti Údaje o počtu stolních počítačů, tabletů a notebooků celkem a s připojením k internetu přepočtených na 100 žáků/studentů jednotlivých stupňů škol, stejně tak jako monitoring vybavení škol dalšími ICT (např.

Více

Informační a komunikační technologie v českých domácnostech

Informační a komunikační technologie v českých domácnostech Informační a komunikační technologie v českých domácnostech Historicky poprvé přesáhl v roce 2014 podíl domácností vybavených počítačem a internetem hranici 70 %. Pouze 10 tisíc domácností bylo vybaveno

Více

G Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na:

G Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi, a to prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

E ICT sektor ICT sektor vymezen čtyř hlavních skupin ICT činností. Výroba ICT (ICT průmysl) Obchod s ICT Telekomunikační činnosti (telekomunikace)

E ICT sektor ICT sektor vymezen čtyř hlavních skupin ICT činností. Výroba ICT (ICT průmysl) Obchod s ICT Telekomunikační činnosti (telekomunikace) ICT sektor je definován jako kombinace ekonomických činností produkujících výrobky a poskytujících služby, jež jsou primárně určeny ke zpracování, komunikaci a distribuci informací elektronickou cestou,

Více

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Symphony www.symphony.cz Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Zcela nová generace rezervačních systémů Symphony není pouze rezervační systém, představuje zcela novou generaci v poskytování

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Segment s nejvyšším potenciálem

Segment s nejvyšším potenciálem PODTITUL Graf B8 Domácnosti s osobním počítačem 2010 2005 Segment s nejvyšším potenciálem Nizozemsko Lucembursko Švédsko Dánsko Německo 78% 92% 75% 90% 80% 90% 84% 88% 70% 86% Spojené království 70% 83%

Více

8. Věda a technologie, informační společnost

8. Věda a technologie, informační společnost 8. Věda a technologie, informační společnost V každé společnosti je její důležitou a nedílnou součástí oblast výzkumu a vývoje. Jedná se o systematickou tvůrčí práci konanou za účelem získání nových znalostí

Více

Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur!

Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur! Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur! Obsah ÚVOD: CO: PROČ: JAK: Elektronická fakturace a spolupráce mezi ČS a Skupinou ČEZ Popis služby Přínosy elektronické fakturace

Více

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Český statistický úřad 2013 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203469 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Tento

Více

D Podniky. Vysvětlivky:

D Podniky. Vysvětlivky: Data uvedená v této kapitole vycházejí z výsledků Ročního statistického šetření o využívání ICT v podnikatelském sektoru (ICT 5-01), které provádí Český statistický úřad již od roku 2002, kdy proběhlo

Více

C. POUŽITÍ INTERNETU VE VZTAHU K VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

C. POUŽITÍ INTERNETU VE VZTAHU K VEŘEJNÉ SPRÁVĚ HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ C. POUŽITÍ INTERNETU VE VZTAHU K VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 1. VYUŽÍVÁNÍ INTERNETU VE VZTAHU K VEŘEJNÉ SPRÁVĚ - JEDNOTLIVCI V posledních dvanácti měsících před šetřením používalo internet ve vztahu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 1/20

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 1/20 ČEŠI A IN NTERNET VROCE 2012 Romana Malečková Tisková konference, 4.12.2012, Praha Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/20 ZDROJ DAT Výběrové šetření o využívání ICT zjišťuje se přístup a využívání

Více

E-lékárna současná situace, její výhody, specifika a efektivita v rámci OTC/DS prodeje a další vývoj

E-lékárna současná situace, její výhody, specifika a efektivita v rámci OTC/DS prodeje a další vývoj E-lékárna současná situace, její výhody, specifika a efektivita v rámci OTC/DS prodeje a další vývoj PharmDr. Vladimir Finsterle Konference OTC, 26.9.2012 Počet obyvatel na 1 lékárnu je srovnatelný s ostatními

Více

ABRA Gen. E-shop. Produktový list

ABRA Gen. E-shop. Produktový list ABRA Gen E-shop Produktový list Nástroj, který přináší peníze E-shop je moderním prostředkem prodeje, bez něhož se v dnešní době neobejde žádná firma vyžadující: prodej koncovým zákazníkům (B2C), velkoobchodní

Více

12 Elektronický obchod B2B: řízení dodavatelského řetězce a spolupráce

12 Elektronický obchod B2B: řízení dodavatelského řetězce a spolupráce 12 Elektronický obchod B2B: řízení dodavatelského řetězce a spolupráce Cíle výuky modulu Definovat B2B obchodování a vysvětlit jeho význam a historii. Vysvětlit procesu nákupu, dodavatelského řetězce a

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ PROČ SE ZABÝVAT MARKETINGEM? Firmy musí hledat nové trhy a nového zákazníka Hledat nové přístupy k zákazníkovi tj. marketingové nové přístupy Neustále zdokonalovat marketingové

Více

DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál

DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál www.data-norms.cz Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál Podpořte své zákazníky a obchodní zástupce nasazením

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Tab. G1 Zdravotnická zařízení v ČR s vybranými IT; 2008

Tab. G1 Zdravotnická zařízení v ČR s vybranými IT; 2008 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

Současnost. Největší procentní podíl průmyslu na celkové ekonomice státu ze všech evropských zemí 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0

Současnost. Největší procentní podíl průmyslu na celkové ekonomice státu ze všech evropských zemí 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Jiří Holoubek Historie Rozpad Rakouska Uherska - v Československu zůstává cca 70% průmyslových podniků z celého mocnářství Po roce 1920 minimální zpoždění za průmyslovým světem při nástupu 2. průmyslové

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

F Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na:

F Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi, a to prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

První stupeň základních škol ročník základních škol; ISCED 1

První stupeň základních škol ročník základních škol; ISCED 1 Údaje o počtu počítačů celkem a s připojením k internetu na 100 žáků/studentů jednotlivých stupňů škol v ČR pocházejí z datových zdrojů Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV), který sbírá tyto údaje

Více

C. POUŽITÍ INTERNETU VE VZTAHU K VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

C. POUŽITÍ INTERNETU VE VZTAHU K VEŘEJNÉ SPRÁVĚ HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ C. POUŽITÍ INTERNETU VE VZTAHU K VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 1. VYUŽÍVÁNÍ INTERNETU VE VZTAHU K VEŘEJNÉ SPRÁVĚ - JEDNOTLIVCI Rok 2011 byl, co se týká využívání internetu ve vztahu k veřejné správě,

Více

e-sens pomáhá budovat jednotný digitální trh

e-sens pomáhá budovat jednotný digitální trh e-sens Electronic Simple European Networked Services Jiří Průša; CZ.NIC, z. s. p. o. jiri.prusa@nic.cz e-sens pomáhá budovat jednotný digitální trh Digitální agenda pro Evropu Digitální agenda pro Evropu

Více

D Podniky Ročního statistického šetření o využívání ICT v podnikatelském sektoru (ICT 5-01),

D Podniky Ročního statistického šetření o využívání ICT v podnikatelském sektoru (ICT 5-01), Data uvedená v této kapitole vycházejí z výsledků Ročního statistického šetření o využívání ICT v podnikatelském sektoru (ICT 5-01), které provádí Český statistický úřad již od roku 2002, kdy proběhlo

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Graf 3.11 Podniky* prodávající přes ostatní sítě (v %)

Graf 3.11 Podniky* prodávající přes ostatní sítě (v %) Tab 3.5 Podniky prodávající přes elektronické sítě v procentech celkem 13,0 18,1 14,5 16,6 11,1 malé (10-49 zam. osob) 10,4 15,1 13,5 15,3 10,1 střední (50-249 zam. osob) 11,5 16,5 17,3 20,2 13,4 velké

Více

Prodávající je fyzická osoba Patrik Čipec, IČ: , sídlem na adrese Maxima Gorkého 605/70, Krnov.

Prodávající je fyzická osoba Patrik Čipec, IČ: , sídlem na adrese Maxima Gorkého 605/70, Krnov. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Úvod Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.hwczech.eu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (www.hw-czech.eu)

Více

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

Kód publikace: 9705-10 Č.J.: 00249/2010-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH ČESKÁ REPUBLIKA A EU

Kód publikace: 9705-10 Č.J.: 00249/2010-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH ČESKÁ REPUBLIKA A EU Kód publikace: 9705-10 Č.J.: 00249/2010-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH 2010 ČESKÁ REPUBLIKA A EU ISBN: 978-80-250-2015-9 Český statistický úřad, Praha 2010 Obsah ÚVOD... 5 A Telekomunikační a internetová

Více

ŠKODA E-Shop Ing. Ota Koldinský 28.5.2013

ŠKODA E-Shop Ing. Ota Koldinský 28.5.2013 ŠKODA E-Shop Ing. Ota Koldinský 28.5.2013 ŠKODA Parts Center Originální díly a příslušenství Zákazníci, výkon, zaměstnanci Zákazníci 432 Servisních partnerů značek Škoda/VW/Audi/Seat CZ(z toho 289 ŠA)

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Domácnosti s vybranými informačními a komunikačními technologiemi

Domácnosti s vybranými informačními a komunikačními technologiemi Domácnosti s vybranými informačními a komunikačními technologiemi Graf 1: Domácnosti s počítačem (% domácností) celkem 65% 67% 59% 54% 48% 40% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ve druhém čtvrtletí roku 2012

Více

Elektronizace veřejné správy. součást boje proti korupci

Elektronizace veřejné správy. součást boje proti korupci Elektronizace veřejné správy součást boje proti korupci Praha, 27. 3. 2012 Milena Machová Založení APUeN Asociace Poskytovatelů a Uživatelů elektronických Nástrojů pro výběrová řízení a elektronické aukce

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

C Výzkum a vývoj v ICT

C Výzkum a vývoj v ICT Výzkum a vývoj (dále jen VaV) je systematická tvůrčí práce konaná za účelem rozšíření stávajícího poznání, včetně poznání člověka, kultury a společnosti, získání nových znalostí nebo jejich využití v praxi,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ V LETECH

INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ V LETECH INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ V LETECH 2012 2014 Václav Sojka Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Technologické centrum AV ČR, Praha 14. duben 2016 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz

Více

Bezkontaktní karty Visa: vývoj v Evropě. Mark Austin, ředitel divize bezkontaktních produktů 8. března 2011

Bezkontaktní karty Visa: vývoj v Evropě. Mark Austin, ředitel divize bezkontaktních produktů 8. března 2011 Bezkontaktní karty Visa: vývoj v Evropě Mark Austin, ředitel divize bezkontaktních produktů 8. března 2011 Evropská cesta 1 Agenda Proč bezkontaktní platby? Jak fungují? Vývoj v Evropě Shrnutí 2 Proč bezkontaktní

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky Seznam: 1. Základní údaje 2. Jak objednávat 3. Dodací podmínky 4. Reklamace 5. Ochrana osobních údajů 1. Základní údaje Dodavatel: NEUBERT marketing & Company s.r.o. Sídlo:

Více

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE NOVÉ TECHNOLOGIE A JEJICH DOPADY NA NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE Jak nové technologie ovlivňují nákupní chování spotřebitelů v ČR TERMÍN UKONČENÍ STUDIA

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

NA MULTIKANÁLOVÝ PRODEJ. Jan Penkala ACOMWARE s.r.o. www.acomware.cz

NA MULTIKANÁLOVÝ PRODEJ. Jan Penkala ACOMWARE s.r.o. www.acomware.cz 13.9.2012 JAK NA MULTIKANÁLOVÝ PRODEJ Jan Penkala ACOMWARE s.r.o. www.acomware.cz ACOMWARE s.r.o. Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 Tel.: 737 289 119 info@acomware.cz www.acomware.cz facebook.com/acomware

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

PLATBY KARTOU NA INTERNETU

PLATBY KARTOU NA INTERNETU PLATBY KARTOU NA INTERNETU Chcete rychle, pohodlně a bezpečně nakupovat z pohodlí domova či kanceláře? Není nic jednoduššího, než nakupovat přes internet kartou. Karta šetří Váš čas i peníze S kartou můžete

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6.

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6. Obchodní podmínky Obsah: 1.Obecná ustanovení 2.Objednávka 3.Cena zboží, pokuty, faktury 4.Forma platby 5.Způsob platby 6.Zabezpečení 7.Dodací podmínky 8.Garance 9.Odstoupení od smlouvy 10.Odpovědnost za

Více

Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std.

Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std. Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std. Systém WinShop Std. využívá k zápisům jednotlivých realizovaných pohybů (příjem zboží, dodací listy, výdejky, převodky, prodej zboží na pokladně..)

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

E-COMMERCE. Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování. Petr Suchánek

E-COMMERCE. Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování. Petr Suchánek E-COMMERCE Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování Petr Suchánek Recenzenti: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. prof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou

Více

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ).

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ). 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky internetového obchodu AEROSIM.cz (dále jen obchodní podmínky ) platí pro nákup v internetovém obchodě AEROSIM.cz, který níže uvedený prodávající provozuje

Více