ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ"

Transkript

1 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009 ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ 1

2 Obsah: Zpráva auditora Prohlášení statutárních orgánů Oddíl I. Individuální účetní závěrka - Výsledovka k Rozvaha k Cash Flow k Přehled o změnách vlastního kapitálu k Příloha k účetní závěrce 2

3 Tato účetní závěrka byla sestavena na základě účetních knih a záznamů společnosti a jejích dceřiných společností, a představuje konečnou účetní závěrku roku února 2010 Ing. Pavla Finfrlová předseda představenstva Ing. Jiří Seidler předseda dozorčí rady Ing. František Barák ředitel společnosti a místopředseda představenstva Ing. Ilona Válková ekonomická náměstkyně 3

4 ODDÍL I. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k V tis. Kč Označení a TEXT b Číslo řádku c Skutečnost v účetním období Sledovaném 1 Minulém 2 I. Tržby za prodej zboží O1 A Náklady vynaložené na prodané zboží O2 Obchodní marže O3 II. Výkony O Tržby za prodej vlastních výrobků a O služeb 2. Změna stavu zásob vlastní výroby O6 3. Aktivace O B. Výkonová spotřeba O Spotřeba materiálu a energie O Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti Náklady na sociální zabezpečení a zdrav.poj. 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu 21 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 2. Prodaný materiál 24 G. Změna stavu rezerv a opravných položek VI. Ostatní provozní výnosy I. Ostatní provozní náklady VII. Převod provozních výnosů 28 J Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření

5 Označení a TEXT b Číslo řádku c Skutečnost v účetním období sledovaném 1 minulém 2 VI Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finančního VII majetku Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 0 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a 40 derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 ** Finanční výsledek hospodaření ( ) Q Daň z příjmu za běžnou činnost 1. -splatná odložená *** Výsledek hospodaření za běžnou čin XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 1. -splatná odložená 58 **** Mimořádný výsledek hospodaření ***** Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření před zdaněním

6 ROZVAHA k V tis. Kč Označ. a AKTIVA b Ř. c Brutto 1 Běžné účetní období Korekce 2 Netto 3 Min.ú.obd. Netto 4 AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý neh.majetek Zřizovací výdaje Software Jiný Dlouhodobý nehm.maj Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.II Dlouhodobý hmotný maj Pozemky Stavby B.III 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Jiný dlouhodobý hmotný maj Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 6. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek Dlouhodobý finanční majetek 1. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry C Oběžná aktiva C.I. Zásoby Materiál C.II. Dlouhodobé pohledávky 025 C.III. Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Stát-daňové pohledávky Ostatní poskytnuté zálohy Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry D.I. Časové rozlišení Náklady příštích období Příjmy příštích obodbí

7 Označení a PASIVA b Číslo řádku c Běžném 5 Stav v účetním období Minulém 6 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál Základní kapitál Vlastní akcie Změny základního kapitálu 042 A.II. Kapitálové fondy Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenní majetku a závazků A.III. Rezervní fondy, ostatní fondy ze zisku 1. Zákonný rezervní fond Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření min. let Nerozdělený zisk minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného období B. Cizí zdroje B.I. Rezervy Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky Závazky ke společníkům Dlouhodobé přijaté zálohy Jiné závazky Odložený daňový závazek B.III. Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky ke společníkům Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 5. Stát-daňové závazky a dotace Dohadné účty pasivní Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé C. Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období 44 7

8 CASH FLOW k Přehled o peněžních tocích sestavený nepřímou metodou V tis. Kč Označení TEXT Skutečnost v účetním období Sledovaném Minulém P Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na poč. období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A1.1. Odpisy stálých aktiv (bez DM) A1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv, ČR změna zůstatků přech.účtů aktiv a pasív Náklady PO úbytek +, přírůstek Výnosy PO úbytek +, přírůstek- 44 Výdaje PO úbytek -, přírůstek Příjmy PO úbytek +, přírůstek Rezervy úbytek- přírůstek A1.3. Zisk ztráta z prodeje stálých aktiv (-/+) A1.4 Výnosy z dividend a podíl na zisku A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+) a vyúčtované výnosové úroky (-) A.1.6 Případné úpravy o další nepeněžní operace A* Čistý peněžní tok z provozní činností před zdaněním (A- Z+A1) A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činn A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z prov. Činnosti A.2.3. Změna stavu zásob úbytek +, přírůstek A** Čistý peněžní tok z provozní činností před zdaněním A.3. Výdaje z plateb úroků s vyjímkou kapitalizovaných (-) A.4. Přijaté úroky A.5. Zaplacená daň z P za běž. Činn. vč. Doměrků, A.6. Hospod. Výsledek z mimořádné činn A*** Čistý peněžní tok z provozní činností

9 Označení TEXT Skutečnost v účetním období Sledovaném Minulém Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků C.1. (úvěry) C.2. Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšenízákl. Jmění 0 Peněžní dary a dotace do vlastního jmění(+), další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů C.2.3. C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) C.2.5. Příméplatby na vrub fondů (-) C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vč. Sráž.daně (-) C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F Čisté zvýšení,resp. snížení peněžních prostředků R Stav peněžních prostředků na konci období

10 VÝKAZ O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU k TEXT Počáteční zůstatek Zvýšení Snížení v tis. Kč Konečný zůstatek A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku C. Součet A +/- B XX XX D. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly * Součet A +/- B +/- D E. Emisní ážio F. Rezervní fondy G. Ostatní fondy ze zisku H. Kapitálové fondy I. Rozdíly z přecenění majetku a závazků J. Zisk minulých účetních období K. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění XX XX * Celkem K V tis. Kč TEXT Počáteční zůstatek Zvýšení Snížení Konečný zůstatek A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku C. Součet A +/- B XX XX XX D. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly * Součet A +/- B +/- D E. Emisní ážio F. Rezervní fondy G. Ostatní fondy ze zisku H. Kapitálové fondy I. Rozdíly z přecenění majetku a závazků J. Zisk minulých účetních období L. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění XX XX * Celkem

11 PŘÍLOHA K INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2009 I. OBECNÉ ÚDAJE Popis účetní jednotky Název: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. Právní forma: akciová společnost Sídlo: Víta Nejedlého 893, Hradec Králové Datum vzniku: Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 Rozhodující předmět činnosti: pronájem strojů a strojních zařízení investiční a inženýrská činnost v rámci investiční výstavby Majitel s podílem 20 a více % na základním kapitálu Město Hradec Králové vlastní podíl na majetku akciové společnosti ve výši 59,354%, což představuje hodnotu akcií na jméno v nominální výši tis. Kč, přičemž podíl na hlasovacích právech činí 46,268% Účetní jednotka nevlastní žádné vlastní akcie, zatímní listy, obchodní podíly a akcie zatímních listů ovládající osoby Změny a dodatky v Obchodním rejstříku v uplynulém účetním období: K datu došlo ke změně funkcí u dvou členů představenstva. Ing. František Barák výmaz funkce člen představenstva a zápis funkce místopředseda představenstva, Ing. Jiří Němec výmaz funkce místopředseda představenstva a zápis funkce člen představenstva. Vlastní akcie Společnost vlastní k datu ks vlastních akcií, které předpokládá zcizit do konce roku Jména a příjmení statutárních orgánů k datu sestavení účetní závěrky: Představenstvo akciové společnosti Ing. Pavla Finfrlová předseda představenstva Ing. František Barák místopředseda představenstva Ing. Jiří Němec člen představenstva Ing. Josef Malíř člen představenstva Ing. Pavel Louda člen představenstva Dozorčí rada Ing. Jiří Seidler předseda dozorčí rady pan Jan Kopelent místopředseda dozorčí rady Ing. Milan Plšek člen dozorčí rady JUDr. Arnošt Urban člen dozorčí rady pan Vladimír Futera člen dozorčí rady Mgr. Otakar Kuchař člen dozorčí rady Název a sídlo obchodní společnosti s 20% a vyšší majetkovou účastí VAK a.s. na základním kapitálu: KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ, a. s., 34% podíl Základní kapitál tis. Kč 11

12 Počty zaměstnanců a mzdové náklady Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 15 Z toho řídících zaměstnanců: 3 Výše mzdových nákladů celkem: tis. Kč Z toho za řídící zaměstnance: tis. Kč Odměny statutárních a dozorčích orgánů: 936 tis. Kč Z toho: představenstvo 360 tis. Kč Dozorčí rada 576 tis. Kč Výše půjček, úvěrů, záruk apod. plnění : Společnost neeviduje žádné půjčky, záruky úvěrů a podobná plnění poskytnutá akcionářům, členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů, vč. bývalých členů. Bezplatné předání osobních automobilů a ostatních movitých a nemovitých věcí do používání a poskytnutí služeb za nižší cenu, než je cena obvyklá nebylo uskutečněno. Platby důchodového a životního připojištění: Zaměstnancům byl poskytnut příspěvek na penzijní a životní připojištění z nákladů společnosti ve výši 329 tis. Kč. Výše dividendy za poslední tři účetní období Za poslední tři účetní období nebyly dividendy vyplaceny. II. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 1. ZPŮSOB VYKAZOVÁNÍ Společnost účtuje a vykazuje dle Českých účetních standardů (ČÚS). Z důvodu reálného vykázání podílu na společnosti Královéhradecká provozní, a.s. byl tento přepočítán metodou ekvivalence a v takto přepočtené výši je uveden v rozvaze společnosti 2. POPIS POSTUPŮ, PRAVIDEL A ZÁSAD, KTERÉ SPOLEČNOST UPLATNILA PŘI SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2.1. Účetní závěrka Společnost zpracovala účetní závěrku za předpokladu nepřetržitého trvání podniku, za stávajících a v budoucnu očekávaných zisků. Za významnou je považována taková informace, jejíž nezveřejnění by mohlo ovlivnit ekonomická rozhodnutí uživatelů účetní závěrky. Výkaz zisků a ztrát byl sestaven na základě druhového členění nákladů a výnosů. V účetní závěrce za rok 2009 společnost vykazuje jedno srovnatelné období, tedy závěrku k Součástí účetní závěrky jsou mimo jiné i výkazy peněžních toků a pohybů vlastního kapitálu. Hlavním cílem účetní závěrky je poskytovat jejím uživatelům informace o finanční pozici a změnách výkonnosti podniku, užitečné pro přijímání ekonomických a investičních rozhodnutí. Struktura výkazů je stanovena v souladu s prováděcí vyhláškou č. 500/2002Sb. k zákonu o účetnictví v platném znění. 12

13 2.2. ZPŮSOBY OCENĚNÍ : ZÁSOB NAKUPOVANÝCH Nakupované zásoby jsou oceněny v pořizovacích cenách se zahrnutím nákladů souvisejících s pořízením (balné, dopravné, poštovné, clo, poplatky, rabaty ) Účtování je prováděno způsobem A evidence zásob v pořizovacích cenách, výdej zásob ze skladu je účtován cenami zjištěnými váženým aritmetickým průměrem. Drobné kancelářské potřeby jsou při nákupu dávány přímo do spotřeby Zásob vytvořených ve vlastní režii K je veškerá investiční a inženýrská činnost dokončena. Vzhledem k charakteru činnosti společnost neeviduje nedokončené výrobky ani polotovary Dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností. Společnost provedla v roce 2009 technické zhodnocení majetku o provedenou inženýrskou činnost pracovníky investičního oddělení v celkové výši tis. Kč. Stanovení vnitropodnikové ceny se provádí výpočtem za pomocí sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektové a inženýrské činnosti. Pro výpočet ceny se používá nabídková část sazebníku na úrovni nejnižší sazby v rozpětí, dále snížené o zisk ve výši 13 % Cenných papírů a majetkových podílů Společnost eviduje dlouhodobý finanční majetek: cenné papíry společnosti VAK Pardubice k přeceněny výsledkově na poslední zveřejněnou hodnotu příslušného trhu a takto jsou evidovány k cenné papíry VAK Náchod. Nejedná se o veřejně obchodovatelné cenné papíry. K jsou evidovány v pořizovací ceně. Cenné papíry společnosti Královéhradecká provozní, a.s., oceněny ekvivalencí Společnost eviduje krátkodobý finanční majetek: 40 ks dluhopisů ČSOB leasing, držené v době kratší než jeden rok a postupně realizované dle potřeb společnosti. Dluhopisy jsou evidovány v tržní hodnotě vyčíslené k datu ve výši tis. Kč ZPŮSOB STANOVENÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK K MAJETKU K byla prověřena bonita pohledávek. Pohledávky po lhůtě splatnosti byly vyčísleny v hodnotě 14 tis. Kč.Vzhledem k tomu, že se jedná o nevýznamné pohledávky, které jsou nevymahatelné, společnost provedla jejich odpis. Byla posouzena hodnota dlouhodobého majetku. Společnost neshledala důvody pro vyčíslení ztráty ze snížení hodnoty majetku 2.4. ZPŮSOB SESTAVENÍ ODPISOVÝCH PLÁNŮ PRO DLOUHODOBÝ MAJETEK Společnost zvolila metodu rovnoměrných odpisů. Odpisy jsou prováděny dle předpokládané doby použitelnosti. Nově zařazený dlouhodobý majetek je odepisován měsíčně podle schválených odpisových sazeb stanovených vnitropodnikovou směrnicí. U účetních i daňových odpisů je použita lineární metoda. V případě významného technického zhodnocení u významného majetku je doba použitelnosti přehodnocena a případná změna se uvede jako samostatný údaj na zařazovacím protokolu. Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 1 do 40 tis. Kč je účtován do nákladů společnosti při vyskladnění na účet 501 Spotřeba materiálu a zachycen 13

14 v operativní evidenci. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč je účtován jednorázově do nákladů společnosti na účet 518 Ostatní služby, nebo časově dle doby poskytnuté licence. Současně je zachycen v operativní evidenci dle odpovědných osob. Daňové odpisy jsou uplatňovány v souladu se zněním zákona č.586/92 Sb. v aktualizovaném znění ZPŮSOB UPLATNĚNÝ PŘI PŘEPOČTU ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU Pro přepočet cizí měny na českou společnost používá kurzy vyhlášené ČNB. Pro oceňování závazků se za den jejich vzniku považuje den přijetí faktury a přecenění je kurzem tohoto dne. K společnost neevidovala žádné pohledávky ani závazky v cizí měně. Společnost k přepočítala valuty v pokladně kurzem ČNB platným k III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝSLEDOVCE 1. HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK 1.1. Rozpis na hlavní skupiny s uvedením pořizovací ceny a oprávek k tomuto majetku Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku dle druhového členění v tis. Kč Název skupiny majetku Pořizovací cena Oprávky Účetní hodnota Budovy, stavby pozemky Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Jiný majetek C e l k e m Hlavní skupiny nehmotného majetku dle druhu v tis. Kč Název skupiny majetku Pořizovací cena Oprávky Účetní hodnota Software Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku v zůstatkových cenách v tis. Kč Název skupiny majetku Nehmotný Hmotný majetek majetek Počáteční zůstatek netto Přírůstky - nákup Úbytky účetní odpis vč. zůst.ceny Úbytky - prodej,vyřazení 0 60 Konečný zůstatek

15 Přírůstky dlouhodobého majetku se týkaly především pořízení staveb vodovodních a kanalizačních sítí a výstavby a rekonstrukcí technologií čistíren odpadních vod. Nákup samostatných movitých věcí a souborů v pořizovací hodnotě se v průběhu roku 2009 uskutečnil ve výši tis. Kč, nákup pozemků v hodnotě 628 tis. Kč 1.3. Souhrnná výše majetku neuvedeného v rozvaze Drobný hmotný majetek v pořizovacích cenách od 1 tis. do 40 tis. Kč a drobný nehmotný majetek do 60 tis. Kč neuvedený v rozvaze představuje hodnotu tis. Kč v pořizovacích cenách. Jedná se zejména o výpočetní techniku, drobný nakoupený software a inventář s již nevýznamnou časovou hodnotou Druh majetku, který je zatížen zástavním právem Společnost ručí budovami a pozemky v areálu čistírny odpadních vod v Hradci Králové Českomoravské záruční a rozvojové bance a.s. za úvěry touto bankou poskytnuté. Znalecký odhad takto zastaveného majetku představuje částku 250 mil. Kč. Společnost má dále zřízeno zástavní právo k pohledávkám z nájmu vodárenské infrastruktury, dle Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury uzavřené mezi zástavcem a společností Královéhradecká provozní, a.s. ve výši tis. Kč. Zástavní právo je zřízeno k zajištění poskytnutého úvěru Československou obchodní bankou, a.s. na financování rekonstrukce čistírny odpadních vod v Hradci Králové Majetek pořizovaný formou finančního pronájmu zachycený v podrozvahové evidenci Společnost takovýto majetek nevlastní Majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než ocenění v účetnictví Společnost takovýto majetek nevlastní Dlouhodobý majetek cenné papíry a majetkové účasti v tuzemsku a zahraničí Cenné papíry: Společnost vlastní tyto realizovatelné cenné papíry : v tis. Kč Druh cenného papíru Počet akcií v ks Celková cena akcie Vodovody a kanalizace Pardubice akcie Vodovody a kanalizace Náchod U akcií Vodovodů a kanalizací Pardubice došlo k datu ke zrušení veřejné obchodovatelnosti a k jsou oceněny poslední známou obchodovanou cenou. Společnost má tyto majetkové účasti v obchodních společnostech: v Kč Název společnosti Majetkový podíl v % Královéhradecká provozní, a. s. 15 Hodnota podílu v pořizovací ceně V Kč Ocenění podílu ekvivalencí v tis. Kč

16 2. POHLEDÁVKY 2.1. Rozpis pohledávek po lhůtě splatnosti (v tis. Kč) Výše pohledávky (brutto) 0 Celkem po splatnosti Po splatnosti dní Po splatnosti více než 365 dní Dlouhodobé pohledávky - z obchodního styku 0 - jiné krátkodobé z obchodního styku daňové pohledávky poskytnuté zálohy jiné pohledávky Souhrnná výše veškerých pohledávek v cizí měně : Společnost nevlastní 2.3. Pohledávky pouze vůči podnikům ve skupině Podnik ve skupině Zůstatky dlouhodobých Zůstatky krátkodobých pohledávek k pohledávek k Královéhradecká provozní, a. s Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem Druh pohledávky kryté podle zástavního práva Povaha, forma a hodnota zajištění pro případ nesplacení Společnost nevlastní 16

17 3. VLASTNÍ KAPITÁL Popis změn vlastního kapitálu v průběhu roku 2009 (rozpis jednotlivých případů) Viz výkaz Přehled o změnách vlastního kapitálu Rozdělení zisku v tis. Kč Celkem HV (po zdanění) -ztráta /+zisk Hospodářský výsledek r *Hospodářský výsledek r Příděl do zákl. rezervního fondu Úhrada kumulované ztráty Výplata dividend a podílů Převod do dalšího roku Ostatní (sociální fond) * Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2009 bude předložen ke schválení valné hromadě v červnu 2010 Základní kapitál Zapsaný základní kapitál představuje: ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě Kč, v listinné podobě ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě Kč, listinná podoba, s omezenou převoditelností Tento zapsaný kapitál v celkové hodnotě tis. Kč je stoprocentně splacený Nezapsaný základní kapitál společnost k ve svém účetnictví neeviduje. Žádné dluhopisy s právem výměny za akcie nebyly vydány. 4. ZÁVAZKY 4.1. Rozpis závazků a z toho po lhůtě splatnosti (v tis. Kč) Výše závazku Dlouhodobé závazky Celkem po splatnosti Po splatnosti od dní Po splatnosti více než 365 dní - z obchodního styku 0 - vůči akcionářům přijaté zálohy Dlouhodobé úvěry Návratné fin.výpomoci Odložená daň krátkodobé z obchodního styku jiné splatná daň ze zisku 0 Společnost neeviduje závazky po lhůtě splatnosti Souhrnná výše veškerých závazků v cizí měně Společnost nemá 4.3. Závazky pouze vůči podnikům ve skupině 17

18 Podnik ve skupině Královéhradecká provozní, a.s. je ve lhůtě splatnosti v tis. Kč Zůstatky dlouhodobých Zůstatky krátkodobých závazků k závazků k Závazky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem Druh závazku krytého podle zástavního práva Hodnota nesplaceného závazku k v tis. Kč Povaha, forma a hodnota zajištění pro případ nesplacení Úvěry ČMZRB * Intenzifikace ČOV Hradec vše ve lhůtě splatnosti - Kanalizace Hradec Králové-Plotiště VSVČ napojení Hradecko-sever Výměna AC potrubí Kanalizace Březhrad VDV prameniště Litá VSVČ Hradecko Kanalizace NB-napojení Napojení Skřivany Metličany Celkem: Návratné finanční výpomoci Divec 295 Kanalizace Černilov 290 VSVČ-Severozápad Kanalizace-sběrač Třebechovice 963 Lochenice 409 Plačice 613 Stěžery 604 Celkem: * Za všechny dosud poskytnuté úvěry a návratné finanční výpomoci ručí společnost budovami a pozemky v areálu čistírny odpadních vod v Hradci Králové Další závazky, které nejsou účtovány v účetnictví a nejsou uvedeny v rozvaze (např. ručení za třetí osoby): Společnost nemá Odložená daň Společnost v roce 2009 vypočetla v souladu s účetními předpisy odložený daňový závazek z titulu vyšších uplatněných daňových odpisů nad účetními. Současně byl zůstatek odloženého daňového závazku z minulého období přepočítán na úroveň následujících období, kdy se předpokládá reálná úhrada daně ze zisku a uplatnění daňových odpisů, tj. sazbou 19%. Po zohlednění neuplatněné daňové ztráty minulých období vznikla daňová pohledávka ve výši Kč, která z důvodu opatrnosti a s ohledem na budoucí vývoj, nebyla proúčtována. 18

19 PZ daňového závazku k Kč Rozdíl mezi daňovou a účetní zůstatkovou cenou k uplatnění v následujících obdobích Neuplatněná daňová ztráta z minulých období Základ pro výpočet odložené daně Přepočtený daňový závazek sazbou daně 19% Daňová pohledávka vzniklá v roce KZ Přepočteného daňového závazku k sazbou daně 19% REZERVY Společnost v roce 2009 vytvořila dohadnou položku v celkové výši 741 tis. Kč. na nevyplacené prémie a odměny týkající se roku 2009 a tyto budou vyplaceny v roce K těmto odměnám zaúčtovala rezervu na platby zdravotního a sociálního pojištění v celkové výši 250 tis. Kč. Společnost má od roku 2009 zákonnou povinnost dlouhodobě tvořit a naplnit Plán obnovy vodárenského infrastrukturního majetku. Dle pravidel daných zákonem č. 274/2001 Sb. a prováděcí vyhláškou 428/2001 Sb. byl Plán obnovy pro rok 2009 vytvořen v celkové výši 216 mil. Kč a pro rok 2010 a následující se bude pohybovat ve výši cca 220 mil. Kč. Vzhledem k nepříznivé celosvětové finanční situaci společnost rozhodla o vytvoření účetní rezervy ve výši 20 mil. Kč na možné riziko nižších výnosů a tedy potenciálně nižších zdrojů pro zajištění obnovy majetku. 6. DOMĚRKY SPLATNÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ ZA MINULÁ ÚČETNÍ OBDOBÍ V roce 2009 nebyly společnosti předepsány žádné doměrky na dani. 7. VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI Položka tis. Kč Podíl v % na celkových tržbách 19 Rok 2009 Rok 2008 tis. Kč Podíl v % na celkových tržbách Tržby za vlastní výrobu a , ,09 prodej služeb Z toho: nájemné , ,05 Tržby z prodeje , ,26 dlouhodobého majetku a materiálu Aktivace HIM, materiálu, , ,80 služeb Výnosy z prodeje , ,12 majetkových CP Přijaté úroky, kurzové rozdíly 958 0, ,57 a ost. Finanční výnosy Výnosy z finančních účastí , ,63 Ostatní výnosy 21 0, ,53 Celkem: Podstatnou část tržeb tvoří pronájem vodárenského majetku a prodej vlastních akcií, příjem z ostatních činností (zejména inženýrská činnost, prodej dlouhodobého majetku,

20 výnosy z finančního majetku ) tvoří nevýznamnou část celkových příjmů. 8. ZISK NA AKCII Ukazatel Zisk na akcii vyjadřuje trendy v průběhu výnosnosti společnosti v čase a podává výstižněji informaci o o růstu investic během období. 1. Základní zisk na akcii Výpočet zisku na akcii: Zisk přiřaditelný kmenovým akciím za účetní období = Zisk na akcii Vážený přepočtený průměr akcií za účetní období Hodnoty k : Čistý zisk po zdanění Vážený přepočtený průměr akcií Zisk na akcii za rok 2009: Zisk na akcii za rok 2008: Zisk na akcii za rok 2007: Zisk na akcii za rok 2006: Zisk na akcii za rok 2005: Zisk na akcii za rok 2004: Kč ks 30,19 Kč 13,15 Kč 1,76 Kč 6,33 Kč 30,11 Kč 13,51 Kč Vykázanou výši zisku na akcii v roce 2005 ovlivnil zejména výnos z prodeje části podniku. Vykázaný zisk na akcii za rok 2004 navazuje na údaje k dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (MSÚV) s dopady zavedení MSÚV do zisku společnosti Vykázaný zisk na akcii v roce 2009 je ovlivněn prostředky na obnovu majetku, které společnost obdržela od Královéhradecké provozní, a.s. jako součást nájemného za pronajímanou vodárenskou infrastrukturu a v roce 2009 byly použity na nákup nového a rekonstrukci a modernizaci stávajícího majetku společnosti. 2. Zředěný zisk na akcii Společnost v roce 2009 nesplňuje podmínky pro výpočet zředěného zisku na akcii. 9. VÝDAJE VYNALOŽENÉ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ NA VÝVOJ A VÝZKUM Společnost nevynaložila. 10. ODMĚNY POSKYTNUTÉ STATUTÁRNÍMU AUDITOROVI ZA ROK 2009 Náklady za povinný audit 52 tis. Kč Náklady na daňové poradenství 91 tis. Kč 11. Události po rozvahovém dni. V období po rozvahovém dni nedošlo ve společnosti k žádným významným událostem. V Hradci Králové

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s.

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s. Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. TRANSROLL EAST, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Hněvkovská 1228/5, PSČ 148, IČ: 255 24 739, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném MS v Praze, oddíl B,

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU PRO PODNIKATELE formulář je platný pro účetní období končící v roce 2010 omezená verze

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU PRO PODNIKATELE formulář je platný pro účetní období končící v roce 2010 omezená verze Časté dotazy : Po otevření souboru se mi objevila jen úvodní stránka. Kde najdu listy přiznání? Vlastní přiznání je uloženo na dalších listech excelovského souboru. Listy lze zpravidla vidět jako záložky

Více

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 26.02015 Syntetický účet č.ř. 1 2 3 4 BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 ROTEXTILE, a. s., v likvidaci Horní Rokytnice 186 Rokytnice nad Jizerou PSČ 512 44 IČ: 45534233 DIČ: CZ45534233 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 ÚVOD...1 INFORMACE O VÝVOJI SPOLEČNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ...2 INFORMACE O SKUTEČNOSTECH

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

Metodika Fenix Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích

Metodika Fenix Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích Metodika Fenix Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích Úvod Výkaz Přehled o peněžních tocích je zpracován podle 43 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a zobrazuje stav peněžních prostředků účetní jednotky

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb.

Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb. Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb. Miroslav Máče Navržená novela vyhlášky obsahuje - úpravy formulací textů - úpravy v náplních některých účtů - rušení účtů - doplňování nových účtů - přejmenovávání účtů

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

FINANČNÍ ČÁST KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Zpráva auditora. Zpráva o auditu pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s.

FINANČNÍ ČÁST KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Zpráva auditora. Zpráva o auditu pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. finanãní CZ/Honza 15.6.2001 8:19 Stránka 22 FINANČNÍ ČÁST KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Zpráva auditora Zpráva o auditu pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Na základě provedeného auditu jsme

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2010

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2010 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2010 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01

společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01 1 2 OBSAH strana ÚVOD 4 A/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 B/ ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU

Více

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA č l e n s k u p i n y D O R A OBSAH Profil společnosti.................................................. 4 Organizační struktura společnosti..................................... 5 Zpráva jednatele..................................................

Více

<obdélník> VÝROČNÍ ZPRÁVA

<obdélník> VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2013 / česká verze Obsah Údaje o Společnosti, Orgány a Profil Společnosti... 3 Lidské Zdroje, Obrat a Organizační Struktura... 4 Rozvaha... 5 Výkaz Zisku

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 31.1.2014 10:49:46 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec státní správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2003 Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2003 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 141 Rozeslána dne 19. prosince 2011 Cena Kč 96, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 141 Rozeslána dne 19. prosince 2011 Cena Kč 96, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 141 Rozeslána dne 19. prosince 2011 Cena Kč 96, O B S A H : 403. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Obsah výroční zprávy Č á s t T e x t I. Základní informace o společnosti II. Orgány společnosti, organizační struktura III. Zpráva představenstva o výsledcích dosažených v roce

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00296635 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Fryčovice Účetní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Schváleno MF ČR Vyhláška 5/22 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z př. 1x finančnímu úřadu ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.214 (v celých tisících Kč)

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více