ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ"

Transkript

1 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009 ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ 1

2 Obsah: Zpráva auditora Prohlášení statutárních orgánů Oddíl I. Individuální účetní závěrka - Výsledovka k Rozvaha k Cash Flow k Přehled o změnách vlastního kapitálu k Příloha k účetní závěrce 2

3 Tato účetní závěrka byla sestavena na základě účetních knih a záznamů společnosti a jejích dceřiných společností, a představuje konečnou účetní závěrku roku února 2010 Ing. Pavla Finfrlová předseda představenstva Ing. Jiří Seidler předseda dozorčí rady Ing. František Barák ředitel společnosti a místopředseda představenstva Ing. Ilona Válková ekonomická náměstkyně 3

4 ODDÍL I. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k V tis. Kč Označení a TEXT b Číslo řádku c Skutečnost v účetním období Sledovaném 1 Minulém 2 I. Tržby za prodej zboží O1 A Náklady vynaložené na prodané zboží O2 Obchodní marže O3 II. Výkony O Tržby za prodej vlastních výrobků a O služeb 2. Změna stavu zásob vlastní výroby O6 3. Aktivace O B. Výkonová spotřeba O Spotřeba materiálu a energie O Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti Náklady na sociální zabezpečení a zdrav.poj. 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu 21 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 2. Prodaný materiál 24 G. Změna stavu rezerv a opravných položek VI. Ostatní provozní výnosy I. Ostatní provozní náklady VII. Převod provozních výnosů 28 J Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření

5 Označení a TEXT b Číslo řádku c Skutečnost v účetním období sledovaném 1 minulém 2 VI Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finančního VII majetku Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 0 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a 40 derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 ** Finanční výsledek hospodaření ( ) Q Daň z příjmu za běžnou činnost 1. -splatná odložená *** Výsledek hospodaření za běžnou čin XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 1. -splatná odložená 58 **** Mimořádný výsledek hospodaření ***** Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření před zdaněním

6 ROZVAHA k V tis. Kč Označ. a AKTIVA b Ř. c Brutto 1 Běžné účetní období Korekce 2 Netto 3 Min.ú.obd. Netto 4 AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý neh.majetek Zřizovací výdaje Software Jiný Dlouhodobý nehm.maj Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.II Dlouhodobý hmotný maj Pozemky Stavby B.III 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Jiný dlouhodobý hmotný maj Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 6. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek Dlouhodobý finanční majetek 1. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry C Oběžná aktiva C.I. Zásoby Materiál C.II. Dlouhodobé pohledávky 025 C.III. Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Stát-daňové pohledávky Ostatní poskytnuté zálohy Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry D.I. Časové rozlišení Náklady příštích období Příjmy příštích obodbí

7 Označení a PASIVA b Číslo řádku c Běžném 5 Stav v účetním období Minulém 6 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál Základní kapitál Vlastní akcie Změny základního kapitálu 042 A.II. Kapitálové fondy Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenní majetku a závazků A.III. Rezervní fondy, ostatní fondy ze zisku 1. Zákonný rezervní fond Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření min. let Nerozdělený zisk minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného období B. Cizí zdroje B.I. Rezervy Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky Závazky ke společníkům Dlouhodobé přijaté zálohy Jiné závazky Odložený daňový závazek B.III. Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky ke společníkům Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 5. Stát-daňové závazky a dotace Dohadné účty pasivní Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé C. Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období 44 7

8 CASH FLOW k Přehled o peněžních tocích sestavený nepřímou metodou V tis. Kč Označení TEXT Skutečnost v účetním období Sledovaném Minulém P Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na poč. období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A1.1. Odpisy stálých aktiv (bez DM) A1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv, ČR změna zůstatků přech.účtů aktiv a pasív Náklady PO úbytek +, přírůstek Výnosy PO úbytek +, přírůstek- 44 Výdaje PO úbytek -, přírůstek Příjmy PO úbytek +, přírůstek Rezervy úbytek- přírůstek A1.3. Zisk ztráta z prodeje stálých aktiv (-/+) A1.4 Výnosy z dividend a podíl na zisku A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+) a vyúčtované výnosové úroky (-) A.1.6 Případné úpravy o další nepeněžní operace A* Čistý peněžní tok z provozní činností před zdaněním (A- Z+A1) A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činn A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z prov. Činnosti A.2.3. Změna stavu zásob úbytek +, přírůstek A** Čistý peněžní tok z provozní činností před zdaněním A.3. Výdaje z plateb úroků s vyjímkou kapitalizovaných (-) A.4. Přijaté úroky A.5. Zaplacená daň z P za běž. Činn. vč. Doměrků, A.6. Hospod. Výsledek z mimořádné činn A*** Čistý peněžní tok z provozní činností

9 Označení TEXT Skutečnost v účetním období Sledovaném Minulém Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků C.1. (úvěry) C.2. Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšenízákl. Jmění 0 Peněžní dary a dotace do vlastního jmění(+), další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů C.2.3. C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) C.2.5. Příméplatby na vrub fondů (-) C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vč. Sráž.daně (-) C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F Čisté zvýšení,resp. snížení peněžních prostředků R Stav peněžních prostředků na konci období

10 VÝKAZ O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU k TEXT Počáteční zůstatek Zvýšení Snížení v tis. Kč Konečný zůstatek A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku C. Součet A +/- B XX XX D. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly * Součet A +/- B +/- D E. Emisní ážio F. Rezervní fondy G. Ostatní fondy ze zisku H. Kapitálové fondy I. Rozdíly z přecenění majetku a závazků J. Zisk minulých účetních období K. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění XX XX * Celkem K V tis. Kč TEXT Počáteční zůstatek Zvýšení Snížení Konečný zůstatek A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku C. Součet A +/- B XX XX XX D. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly * Součet A +/- B +/- D E. Emisní ážio F. Rezervní fondy G. Ostatní fondy ze zisku H. Kapitálové fondy I. Rozdíly z přecenění majetku a závazků J. Zisk minulých účetních období L. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění XX XX * Celkem

11 PŘÍLOHA K INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2009 I. OBECNÉ ÚDAJE Popis účetní jednotky Název: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. Právní forma: akciová společnost Sídlo: Víta Nejedlého 893, Hradec Králové Datum vzniku: Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 Rozhodující předmět činnosti: pronájem strojů a strojních zařízení investiční a inženýrská činnost v rámci investiční výstavby Majitel s podílem 20 a více % na základním kapitálu Město Hradec Králové vlastní podíl na majetku akciové společnosti ve výši 59,354%, což představuje hodnotu akcií na jméno v nominální výši tis. Kč, přičemž podíl na hlasovacích právech činí 46,268% Účetní jednotka nevlastní žádné vlastní akcie, zatímní listy, obchodní podíly a akcie zatímních listů ovládající osoby Změny a dodatky v Obchodním rejstříku v uplynulém účetním období: K datu došlo ke změně funkcí u dvou členů představenstva. Ing. František Barák výmaz funkce člen představenstva a zápis funkce místopředseda představenstva, Ing. Jiří Němec výmaz funkce místopředseda představenstva a zápis funkce člen představenstva. Vlastní akcie Společnost vlastní k datu ks vlastních akcií, které předpokládá zcizit do konce roku Jména a příjmení statutárních orgánů k datu sestavení účetní závěrky: Představenstvo akciové společnosti Ing. Pavla Finfrlová předseda představenstva Ing. František Barák místopředseda představenstva Ing. Jiří Němec člen představenstva Ing. Josef Malíř člen představenstva Ing. Pavel Louda člen představenstva Dozorčí rada Ing. Jiří Seidler předseda dozorčí rady pan Jan Kopelent místopředseda dozorčí rady Ing. Milan Plšek člen dozorčí rady JUDr. Arnošt Urban člen dozorčí rady pan Vladimír Futera člen dozorčí rady Mgr. Otakar Kuchař člen dozorčí rady Název a sídlo obchodní společnosti s 20% a vyšší majetkovou účastí VAK a.s. na základním kapitálu: KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ, a. s., 34% podíl Základní kapitál tis. Kč 11

12 Počty zaměstnanců a mzdové náklady Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 15 Z toho řídících zaměstnanců: 3 Výše mzdových nákladů celkem: tis. Kč Z toho za řídící zaměstnance: tis. Kč Odměny statutárních a dozorčích orgánů: 936 tis. Kč Z toho: představenstvo 360 tis. Kč Dozorčí rada 576 tis. Kč Výše půjček, úvěrů, záruk apod. plnění : Společnost neeviduje žádné půjčky, záruky úvěrů a podobná plnění poskytnutá akcionářům, členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů, vč. bývalých členů. Bezplatné předání osobních automobilů a ostatních movitých a nemovitých věcí do používání a poskytnutí služeb za nižší cenu, než je cena obvyklá nebylo uskutečněno. Platby důchodového a životního připojištění: Zaměstnancům byl poskytnut příspěvek na penzijní a životní připojištění z nákladů společnosti ve výši 329 tis. Kč. Výše dividendy za poslední tři účetní období Za poslední tři účetní období nebyly dividendy vyplaceny. II. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 1. ZPŮSOB VYKAZOVÁNÍ Společnost účtuje a vykazuje dle Českých účetních standardů (ČÚS). Z důvodu reálného vykázání podílu na společnosti Královéhradecká provozní, a.s. byl tento přepočítán metodou ekvivalence a v takto přepočtené výši je uveden v rozvaze společnosti 2. POPIS POSTUPŮ, PRAVIDEL A ZÁSAD, KTERÉ SPOLEČNOST UPLATNILA PŘI SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2.1. Účetní závěrka Společnost zpracovala účetní závěrku za předpokladu nepřetržitého trvání podniku, za stávajících a v budoucnu očekávaných zisků. Za významnou je považována taková informace, jejíž nezveřejnění by mohlo ovlivnit ekonomická rozhodnutí uživatelů účetní závěrky. Výkaz zisků a ztrát byl sestaven na základě druhového členění nákladů a výnosů. V účetní závěrce za rok 2009 společnost vykazuje jedno srovnatelné období, tedy závěrku k Součástí účetní závěrky jsou mimo jiné i výkazy peněžních toků a pohybů vlastního kapitálu. Hlavním cílem účetní závěrky je poskytovat jejím uživatelům informace o finanční pozici a změnách výkonnosti podniku, užitečné pro přijímání ekonomických a investičních rozhodnutí. Struktura výkazů je stanovena v souladu s prováděcí vyhláškou č. 500/2002Sb. k zákonu o účetnictví v platném znění. 12

13 2.2. ZPŮSOBY OCENĚNÍ : ZÁSOB NAKUPOVANÝCH Nakupované zásoby jsou oceněny v pořizovacích cenách se zahrnutím nákladů souvisejících s pořízením (balné, dopravné, poštovné, clo, poplatky, rabaty ) Účtování je prováděno způsobem A evidence zásob v pořizovacích cenách, výdej zásob ze skladu je účtován cenami zjištěnými váženým aritmetickým průměrem. Drobné kancelářské potřeby jsou při nákupu dávány přímo do spotřeby Zásob vytvořených ve vlastní režii K je veškerá investiční a inženýrská činnost dokončena. Vzhledem k charakteru činnosti společnost neeviduje nedokončené výrobky ani polotovary Dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností. Společnost provedla v roce 2009 technické zhodnocení majetku o provedenou inženýrskou činnost pracovníky investičního oddělení v celkové výši tis. Kč. Stanovení vnitropodnikové ceny se provádí výpočtem za pomocí sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektové a inženýrské činnosti. Pro výpočet ceny se používá nabídková část sazebníku na úrovni nejnižší sazby v rozpětí, dále snížené o zisk ve výši 13 % Cenných papírů a majetkových podílů Společnost eviduje dlouhodobý finanční majetek: cenné papíry společnosti VAK Pardubice k přeceněny výsledkově na poslední zveřejněnou hodnotu příslušného trhu a takto jsou evidovány k cenné papíry VAK Náchod. Nejedná se o veřejně obchodovatelné cenné papíry. K jsou evidovány v pořizovací ceně. Cenné papíry společnosti Královéhradecká provozní, a.s., oceněny ekvivalencí Společnost eviduje krátkodobý finanční majetek: 40 ks dluhopisů ČSOB leasing, držené v době kratší než jeden rok a postupně realizované dle potřeb společnosti. Dluhopisy jsou evidovány v tržní hodnotě vyčíslené k datu ve výši tis. Kč ZPŮSOB STANOVENÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK K MAJETKU K byla prověřena bonita pohledávek. Pohledávky po lhůtě splatnosti byly vyčísleny v hodnotě 14 tis. Kč.Vzhledem k tomu, že se jedná o nevýznamné pohledávky, které jsou nevymahatelné, společnost provedla jejich odpis. Byla posouzena hodnota dlouhodobého majetku. Společnost neshledala důvody pro vyčíslení ztráty ze snížení hodnoty majetku 2.4. ZPŮSOB SESTAVENÍ ODPISOVÝCH PLÁNŮ PRO DLOUHODOBÝ MAJETEK Společnost zvolila metodu rovnoměrných odpisů. Odpisy jsou prováděny dle předpokládané doby použitelnosti. Nově zařazený dlouhodobý majetek je odepisován měsíčně podle schválených odpisových sazeb stanovených vnitropodnikovou směrnicí. U účetních i daňových odpisů je použita lineární metoda. V případě významného technického zhodnocení u významného majetku je doba použitelnosti přehodnocena a případná změna se uvede jako samostatný údaj na zařazovacím protokolu. Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 1 do 40 tis. Kč je účtován do nákladů společnosti při vyskladnění na účet 501 Spotřeba materiálu a zachycen 13

14 v operativní evidenci. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč je účtován jednorázově do nákladů společnosti na účet 518 Ostatní služby, nebo časově dle doby poskytnuté licence. Současně je zachycen v operativní evidenci dle odpovědných osob. Daňové odpisy jsou uplatňovány v souladu se zněním zákona č.586/92 Sb. v aktualizovaném znění ZPŮSOB UPLATNĚNÝ PŘI PŘEPOČTU ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU Pro přepočet cizí měny na českou společnost používá kurzy vyhlášené ČNB. Pro oceňování závazků se za den jejich vzniku považuje den přijetí faktury a přecenění je kurzem tohoto dne. K společnost neevidovala žádné pohledávky ani závazky v cizí měně. Společnost k přepočítala valuty v pokladně kurzem ČNB platným k III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝSLEDOVCE 1. HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK 1.1. Rozpis na hlavní skupiny s uvedením pořizovací ceny a oprávek k tomuto majetku Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku dle druhového členění v tis. Kč Název skupiny majetku Pořizovací cena Oprávky Účetní hodnota Budovy, stavby pozemky Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Jiný majetek C e l k e m Hlavní skupiny nehmotného majetku dle druhu v tis. Kč Název skupiny majetku Pořizovací cena Oprávky Účetní hodnota Software Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku v zůstatkových cenách v tis. Kč Název skupiny majetku Nehmotný Hmotný majetek majetek Počáteční zůstatek netto Přírůstky - nákup Úbytky účetní odpis vč. zůst.ceny Úbytky - prodej,vyřazení 0 60 Konečný zůstatek

15 Přírůstky dlouhodobého majetku se týkaly především pořízení staveb vodovodních a kanalizačních sítí a výstavby a rekonstrukcí technologií čistíren odpadních vod. Nákup samostatných movitých věcí a souborů v pořizovací hodnotě se v průběhu roku 2009 uskutečnil ve výši tis. Kč, nákup pozemků v hodnotě 628 tis. Kč 1.3. Souhrnná výše majetku neuvedeného v rozvaze Drobný hmotný majetek v pořizovacích cenách od 1 tis. do 40 tis. Kč a drobný nehmotný majetek do 60 tis. Kč neuvedený v rozvaze představuje hodnotu tis. Kč v pořizovacích cenách. Jedná se zejména o výpočetní techniku, drobný nakoupený software a inventář s již nevýznamnou časovou hodnotou Druh majetku, který je zatížen zástavním právem Společnost ručí budovami a pozemky v areálu čistírny odpadních vod v Hradci Králové Českomoravské záruční a rozvojové bance a.s. za úvěry touto bankou poskytnuté. Znalecký odhad takto zastaveného majetku představuje částku 250 mil. Kč. Společnost má dále zřízeno zástavní právo k pohledávkám z nájmu vodárenské infrastruktury, dle Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury uzavřené mezi zástavcem a společností Královéhradecká provozní, a.s. ve výši tis. Kč. Zástavní právo je zřízeno k zajištění poskytnutého úvěru Československou obchodní bankou, a.s. na financování rekonstrukce čistírny odpadních vod v Hradci Králové Majetek pořizovaný formou finančního pronájmu zachycený v podrozvahové evidenci Společnost takovýto majetek nevlastní Majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než ocenění v účetnictví Společnost takovýto majetek nevlastní Dlouhodobý majetek cenné papíry a majetkové účasti v tuzemsku a zahraničí Cenné papíry: Společnost vlastní tyto realizovatelné cenné papíry : v tis. Kč Druh cenného papíru Počet akcií v ks Celková cena akcie Vodovody a kanalizace Pardubice akcie Vodovody a kanalizace Náchod U akcií Vodovodů a kanalizací Pardubice došlo k datu ke zrušení veřejné obchodovatelnosti a k jsou oceněny poslední známou obchodovanou cenou. Společnost má tyto majetkové účasti v obchodních společnostech: v Kč Název společnosti Majetkový podíl v % Královéhradecká provozní, a. s. 15 Hodnota podílu v pořizovací ceně V Kč Ocenění podílu ekvivalencí v tis. Kč

16 2. POHLEDÁVKY 2.1. Rozpis pohledávek po lhůtě splatnosti (v tis. Kč) Výše pohledávky (brutto) 0 Celkem po splatnosti Po splatnosti dní Po splatnosti více než 365 dní Dlouhodobé pohledávky - z obchodního styku 0 - jiné krátkodobé z obchodního styku daňové pohledávky poskytnuté zálohy jiné pohledávky Souhrnná výše veškerých pohledávek v cizí měně : Společnost nevlastní 2.3. Pohledávky pouze vůči podnikům ve skupině Podnik ve skupině Zůstatky dlouhodobých Zůstatky krátkodobých pohledávek k pohledávek k Královéhradecká provozní, a. s Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem Druh pohledávky kryté podle zástavního práva Povaha, forma a hodnota zajištění pro případ nesplacení Společnost nevlastní 16

17 3. VLASTNÍ KAPITÁL Popis změn vlastního kapitálu v průběhu roku 2009 (rozpis jednotlivých případů) Viz výkaz Přehled o změnách vlastního kapitálu Rozdělení zisku v tis. Kč Celkem HV (po zdanění) -ztráta /+zisk Hospodářský výsledek r *Hospodářský výsledek r Příděl do zákl. rezervního fondu Úhrada kumulované ztráty Výplata dividend a podílů Převod do dalšího roku Ostatní (sociální fond) * Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2009 bude předložen ke schválení valné hromadě v červnu 2010 Základní kapitál Zapsaný základní kapitál představuje: ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě Kč, v listinné podobě ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě Kč, listinná podoba, s omezenou převoditelností Tento zapsaný kapitál v celkové hodnotě tis. Kč je stoprocentně splacený Nezapsaný základní kapitál společnost k ve svém účetnictví neeviduje. Žádné dluhopisy s právem výměny za akcie nebyly vydány. 4. ZÁVAZKY 4.1. Rozpis závazků a z toho po lhůtě splatnosti (v tis. Kč) Výše závazku Dlouhodobé závazky Celkem po splatnosti Po splatnosti od dní Po splatnosti více než 365 dní - z obchodního styku 0 - vůči akcionářům přijaté zálohy Dlouhodobé úvěry Návratné fin.výpomoci Odložená daň krátkodobé z obchodního styku jiné splatná daň ze zisku 0 Společnost neeviduje závazky po lhůtě splatnosti Souhrnná výše veškerých závazků v cizí měně Společnost nemá 4.3. Závazky pouze vůči podnikům ve skupině 17

18 Podnik ve skupině Královéhradecká provozní, a.s. je ve lhůtě splatnosti v tis. Kč Zůstatky dlouhodobých Zůstatky krátkodobých závazků k závazků k Závazky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem Druh závazku krytého podle zástavního práva Hodnota nesplaceného závazku k v tis. Kč Povaha, forma a hodnota zajištění pro případ nesplacení Úvěry ČMZRB * Intenzifikace ČOV Hradec vše ve lhůtě splatnosti - Kanalizace Hradec Králové-Plotiště VSVČ napojení Hradecko-sever Výměna AC potrubí Kanalizace Březhrad VDV prameniště Litá VSVČ Hradecko Kanalizace NB-napojení Napojení Skřivany Metličany Celkem: Návratné finanční výpomoci Divec 295 Kanalizace Černilov 290 VSVČ-Severozápad Kanalizace-sběrač Třebechovice 963 Lochenice 409 Plačice 613 Stěžery 604 Celkem: * Za všechny dosud poskytnuté úvěry a návratné finanční výpomoci ručí společnost budovami a pozemky v areálu čistírny odpadních vod v Hradci Králové Další závazky, které nejsou účtovány v účetnictví a nejsou uvedeny v rozvaze (např. ručení za třetí osoby): Společnost nemá Odložená daň Společnost v roce 2009 vypočetla v souladu s účetními předpisy odložený daňový závazek z titulu vyšších uplatněných daňových odpisů nad účetními. Současně byl zůstatek odloženého daňového závazku z minulého období přepočítán na úroveň následujících období, kdy se předpokládá reálná úhrada daně ze zisku a uplatnění daňových odpisů, tj. sazbou 19%. Po zohlednění neuplatněné daňové ztráty minulých období vznikla daňová pohledávka ve výši Kč, která z důvodu opatrnosti a s ohledem na budoucí vývoj, nebyla proúčtována. 18

19 PZ daňového závazku k Kč Rozdíl mezi daňovou a účetní zůstatkovou cenou k uplatnění v následujících obdobích Neuplatněná daňová ztráta z minulých období Základ pro výpočet odložené daně Přepočtený daňový závazek sazbou daně 19% Daňová pohledávka vzniklá v roce KZ Přepočteného daňového závazku k sazbou daně 19% REZERVY Společnost v roce 2009 vytvořila dohadnou položku v celkové výši 741 tis. Kč. na nevyplacené prémie a odměny týkající se roku 2009 a tyto budou vyplaceny v roce K těmto odměnám zaúčtovala rezervu na platby zdravotního a sociálního pojištění v celkové výši 250 tis. Kč. Společnost má od roku 2009 zákonnou povinnost dlouhodobě tvořit a naplnit Plán obnovy vodárenského infrastrukturního majetku. Dle pravidel daných zákonem č. 274/2001 Sb. a prováděcí vyhláškou 428/2001 Sb. byl Plán obnovy pro rok 2009 vytvořen v celkové výši 216 mil. Kč a pro rok 2010 a následující se bude pohybovat ve výši cca 220 mil. Kč. Vzhledem k nepříznivé celosvětové finanční situaci společnost rozhodla o vytvoření účetní rezervy ve výši 20 mil. Kč na možné riziko nižších výnosů a tedy potenciálně nižších zdrojů pro zajištění obnovy majetku. 6. DOMĚRKY SPLATNÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ ZA MINULÁ ÚČETNÍ OBDOBÍ V roce 2009 nebyly společnosti předepsány žádné doměrky na dani. 7. VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI Položka tis. Kč Podíl v % na celkových tržbách 19 Rok 2009 Rok 2008 tis. Kč Podíl v % na celkových tržbách Tržby za vlastní výrobu a , ,09 prodej služeb Z toho: nájemné , ,05 Tržby z prodeje , ,26 dlouhodobého majetku a materiálu Aktivace HIM, materiálu, , ,80 služeb Výnosy z prodeje , ,12 majetkových CP Přijaté úroky, kurzové rozdíly 958 0, ,57 a ost. Finanční výnosy Výnosy z finančních účastí , ,63 Ostatní výnosy 21 0, ,53 Celkem: Podstatnou část tržeb tvoří pronájem vodárenského majetku a prodej vlastních akcií, příjem z ostatních činností (zejména inženýrská činnost, prodej dlouhodobého majetku,

20 výnosy z finančního majetku ) tvoří nevýznamnou část celkových příjmů. 8. ZISK NA AKCII Ukazatel Zisk na akcii vyjadřuje trendy v průběhu výnosnosti společnosti v čase a podává výstižněji informaci o o růstu investic během období. 1. Základní zisk na akcii Výpočet zisku na akcii: Zisk přiřaditelný kmenovým akciím za účetní období = Zisk na akcii Vážený přepočtený průměr akcií za účetní období Hodnoty k : Čistý zisk po zdanění Vážený přepočtený průměr akcií Zisk na akcii za rok 2009: Zisk na akcii za rok 2008: Zisk na akcii za rok 2007: Zisk na akcii za rok 2006: Zisk na akcii za rok 2005: Zisk na akcii za rok 2004: Kč ks 30,19 Kč 13,15 Kč 1,76 Kč 6,33 Kč 30,11 Kč 13,51 Kč Vykázanou výši zisku na akcii v roce 2005 ovlivnil zejména výnos z prodeje části podniku. Vykázaný zisk na akcii za rok 2004 navazuje na údaje k dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (MSÚV) s dopady zavedení MSÚV do zisku společnosti Vykázaný zisk na akcii v roce 2009 je ovlivněn prostředky na obnovu majetku, které společnost obdržela od Královéhradecké provozní, a.s. jako součást nájemného za pronajímanou vodárenskou infrastrukturu a v roce 2009 byly použity na nákup nového a rekonstrukci a modernizaci stávajícího majetku společnosti. 2. Zředěný zisk na akcii Společnost v roce 2009 nesplňuje podmínky pro výpočet zředěného zisku na akcii. 9. VÝDAJE VYNALOŽENÉ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ NA VÝVOJ A VÝZKUM Společnost nevynaložila. 10. ODMĚNY POSKYTNUTÉ STATUTÁRNÍMU AUDITOROVI ZA ROK 2009 Náklady za povinný audit 52 tis. Kč Náklady na daňové poradenství 91 tis. Kč 11. Události po rozvahovém dni. V období po rozvahovém dni nedošlo ve společnosti k žádným významným událostem. V Hradci Králové

ROZVAHA. Alibona, a.s. Svatoplukova 909 Litovel 78401

ROZVAHA. Alibona, a.s. Svatoplukova 909 Litovel 78401 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky B.II.2.

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond, a. s. Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 2 květen 2013 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 3 květen 2014 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2013 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Vážení akcionáři,

Více

8. Odložená daňová pohledávka

8. Odložená daňová pohledávka ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 465 05 091 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky DAKO-CZ, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 (zpracováno podle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) březen 2008

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2014 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013 7. Zpráva dozorčí

Více

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Vybraná finanční data za poslední tři roky Rozvaha (v tis. Kč) 1999 2000 2001 Stálá aktiva 383 986 451 208 463 867 Oběžná aktiva 82 315 86 226 59

Více

Příloha č. 1: Rozvaha společnosti MBNS KOVÁRNA, s.r.o. pro rok 2006

Příloha č. 1: Rozvaha společnosti MBNS KOVÁRNA, s.r.o. pro rok 2006 Příloha č. 1: Rozvaha společnosti MBNS KOVÁRNA, s.r.o. pro rok 2006 ROZVAHA 2006- hodnoty netto v tis. Kč Běžné obd. Minulé obd. 2006 2005 AKTIVA CELKEM 69 157 59 774 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

I" / DI": 26933357 / CZ26933357. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014

I / DI: 26933357 / CZ26933357. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 Upozornní: Opis pouze pro pot ebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údaj, nelze jej použít jako sou ást ú etní závrky, bude-li p iznání podáváno v listinné podob. Da!ový subjekt: Regionální

Více

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Jméno a příjmení,obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky HOMOLA a.s. v plném rozsahu

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 25 ] Zpráva auditora k výroční

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28747143 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2013 1. 7. 2012-30. 6. 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2013 1. 7. 2012-30. 6. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2013 1. 7. 2012-30. 6. 2013 ÚVOD...1 INFORMACE O VÝVOJI SPOLEČNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ...2 INFORMACE O SKUTEČNOSTECH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: BH Štěrboholy a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 27878635 Na Záhonech 1 14100 PRAHA 41

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: BH Štěrboholy a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 27878635 Na Záhonech 1 14100 PRAHA 41 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.213 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: BH Štěrboholy a.s. 1 8 3 9 5 213 12 27878635 Na Záhonech 1 141 PRAHA 41

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Úvodní slovo jednatele společnosti

Úvodní slovo jednatele společnosti Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo jednatele společnosti V roce 2013 byl základ společnosti tvořen čtyřmi divizemi: 1. Divize nákladní dopravy zajišťuje nákladní dopravu tuzemskou i mezinárodní v rozsahu

Více

Finanční část. Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (tis. Kč) k:

Finanční část. Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (tis. Kč) k: 33 Výroční zpráva 2013 Finanční část Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (tis. Kč) k: 31.12.2013 Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. IČ: 49454544 Označ. AKTIVA č. řád. Běžné účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Příloha k účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 VVooddoovvooddyy aa kkaannaal lli iizzaaccee PPaar rdduubbi iiccee,,, aa...ss. Výroční zpráva za rok 2003 A. Základní údaje o emitentovi Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Sídlo: Teplého

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ke dni 31. prosince 2011

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ke dni 31. prosince 2011 Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ke dni 31. prosince 2011 Ve Zlíně dne 2. srpna 2012 1. Popis předmětu odhadu 1.1 ÚKOL ODHADU Úkolem odhadu je odhadnout

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006 (zpracováno podle vyhlášky číslo 500/2002 Sb.) únor 2007-1 - I. Informace podle 39

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo. MP INVEST, a.s. IČ Masná 1850/4 25 326 821

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo. MP INVEST, a.s. IČ Masná 1850/4 25 326 821 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ROZVAHA (BILANCE) MP INVEST, a.s. ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč )

Více

HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI...

HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI... OBSAH: HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI...8 EKONOMICKÉ VÝSLEDKY...9 CÍLE PRO ROK 2011...12 ZPRÁVA

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

výsledky hospodaření

výsledky hospodaření 48 výsledky hospodaření 49 výnosy a náklady Celkové výnosy společnosti v tis. Kč 2016 Tržby za teplo 1.030.640 Tržby za elektřinu 950.808 Tržby za chlad 11.868 Tržby za ukládání a likvidaci odpadů 57.534

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti...3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující investiční akce

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ve zkráceném rozsahu IČO: 46342796 k datu Brno - střed, Burešova 17 31.12.2004 31.12.2003 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 5 723 955 1 125 123 4 598 832 4 026 021 A. Pohledávky

Více

Příloha ke konsolidované účetní závěrce. za rok 2014. Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Sídlo: Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 IČ: 27258611

Příloha ke konsolidované účetní závěrce. za rok 2014. Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Sídlo: Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 IČ: 27258611 Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2014 Název společnosti: Právní forma: akciová společnost Sídlo: Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 IČ: 27258611 1 OBSAH 1. Obecné údaje 3 2. Vymezení konsolidačního

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 48171590 Obchodní firma Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Ulice Novoměstská 626 Obec Chrudim PSČ 53728 E-mail vak@vakcr.cz

Více

I. UÚdaje o společnosti a jejím řízení

I. UÚdaje o společnosti a jejím řízení 2 I. UÚdaje o společnosti a jejím řízení Název: Sídlo: AES Bohemia spol. s r.o. Průmyslová č.p. 748, Planá nad Lužnicí, 391 02 p. Sezimovo Ústí II. Právní forma: společnost s ručením omezeným IČO: 25106481

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh V ý r o č n í z p r á v a Stavebního bytového družstva Hlubina Ostrava-Zábřeh za rok 214 1 Obsah Obsah 1 1. Identifikační údaje dle výpisu z obchodního rejstříku...3

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Ochodní firma neo jiný název účetní jednotky Vodovody a kanalizace Zlín as Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č 500/2002 S IČO: 49454561 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni 31122007

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Zemědělské družstvo vlastníků NÝROV ( v celých tisících Kč ) Sídlo,

Více

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Zemědělské družstvo vlastníků NÝROV ( v celých tisících Kč ) Sídlo,

Více

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni ( v celých tisících Kč ) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2006 ( v celých tisících Kč ) IČ 48 90 87 54 Obchodní firma nebo jiný název Zemědělské družstvo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k Název účetní jednotky: Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

ROZVAHA v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k Název účetní jednotky: Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. ROZVAHA v plném rozsahu (v celých tisících Kč) k 31. 12. 2018 Název účetní jednotky: Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Označení AKTIVA CELKEM řádek Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora IČO 46356967

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA k 31.12.2017 (tis. Kč) IČ: 492 86 854 Označ. AKTIVA 31.12.2017 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 A K T I V A C E L K E M 733 490 137 144 596 346 684 000 B. Dlouhodobý majetek 284

Více

Výkaz zisku a ztráty - druhové členění v plném rozsahu k (v celých tisících Kč)

Výkaz zisku a ztráty - druhové členění v plném rozsahu k (v celých tisících Kč) Výkaz zisku a ztráty - druhové členění v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Název a sídlo účetní jednotky Zemědělské družstvo vlastníků NÝROV Nýrov 87 67972 Kunštát na Moravě Označení T

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni ( v celých tisících Kč ) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 30.9.2011 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 52 77 97 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky PRVNÍ

Více

FO nebo PO podílející se více než 20 % na Výše vkladu v %: základním kapitálu ÚJ: 1. zakladatel 98 %

FO nebo PO podílející se více než 20 % na Výše vkladu v %: základním kapitálu ÚJ: 1. zakladatel 98 % Příloha k účetní závěrce podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: TAMMIN a.s. Sídlo: Optátova 708/37 IČO: 26244896 Předmět podnikání (popř. účel zřízení): činnost administrativního řízení podniků

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2004 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ Obchodní firma a sídlo Na Bílé 1231 565 01 Choceň Česká republika 2004 12 49286854 Označ. A K T I V A řád. Běžné účetní Min.účetní

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Výroční zpráva 2013. Příloha k Výroční zprávě

Výroční zpráva 2013. Příloha k Výroční zprávě Výroční zpráva 2013 Příloha k Výroční zprávě 1 SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2013 Preambule: 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání 5

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce za rok 1. Obecné údaje: Obchodní název: SINTEX, a.s. Právní forma: Akciová společnost Sídlo (obec, ulice č.p., PSČ): Česká Třebová, Moravská 1078, 560 02 IČ: DIČ: 25298496 CZ25298496

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Obsah. 1. Ůvodní slovo předsedy představenstva 5. 2. Základní údaje o společnosti 7. 3. Orgány společnosti 11

Obsah. 1. Ůvodní slovo předsedy představenstva 5. 2. Základní údaje o společnosti 7. 3. Orgány společnosti 11 Obsah 1. Ůvodní slovo předsedy představenstva 5 2. Základní údaje o společnosti 7 3. Orgány společnosti 11 4. Zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2011 13 4.1 Rozhodnutí valné hromady 13 4.2 Správa majetku

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ROZVAHA. k 30. září 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto

ROZVAHA. k 30. září 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto ROZVAHA k 30. září 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Označ. A K T I V A Běžné účetní období Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 336 106 625 112

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

OMNIPOL a. s. Zpráva 2001

OMNIPOL a. s. Zpráva 2001 OMNIPOL a. s. Zpráva 2001 ZPRÁVA 2001 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI...................... 4 STRUKTURA

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU. Sestavené k 31. 12. 2000

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU. Sestavené k 31. 12. 2000 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2000 1. Obecné údaje Obchodní jméno společnosti : X E M A X, a. s. IČO : 44

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 1. Obsah 1.Obsah... 1 2.Úvodní slovo... 2 3. Základní údaje o společnosti... 4 4. Základní údaje o základním kapitálu... 5 5. Základní údaje o činnosti společnost... 7 6. Roční

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 7 Teplospol a.s. Spojení telefon pevná linka +420 384 371 111 Spojení telefon mobilní síť +420 605 226 158 Spojení fax +420 384 321 506 Spojení e-mail info@teplospol.cz

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Příloha k řádné účetní závěrce za rok 2013

Příloha k řádné účetní závěrce za rok 2013 Příloha k řádné účetní závěrce za rok 2013 OBECNÉ ÚDAJE 1) název: GOLDEN GASTRO SERVICE s.r.o. sídlo: Musorgského 876/8, Ostrava Moravská Ostrava, 702 00 IČ: 25856707 právní forma: rozhodující předmět

Více