U s n e s e n í. O d ů v o d n ě n í:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U s n e s e n í. O d ů v o d n ě n í:"

Transkript

1 55To 199/ U s n e s e n í Krajský soud v Ústí nad Labem pobočka v Liberci rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 21.července 2015 o odvolání obžalovaných Ing., nar. a JUDr., nar., proti rozsudku Okresního soudu v České Lípě ze dne 17. března 2015, č.j. 2T 61/ , t a k t o : Podle 258 odst. 1 písm. b/, c/ tr. řádu se napadený rozsudek z r u š u j e v celém rozsahu a podle 259 odst. 1 tr. řádu se věc v r a c í soudu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí. O d ů v o d n ě n í: Rozsudkem Okresního soudu v České Lípě ze dne , č.j. 2T 61/ byli obžalovaní Ing. a JUDr. uznáni vinnými, že 1) obžalovaný Ing. jako starosta Města Ralsko v úmyslu opatřit jinému neoprávněný prospěch překročil svou pravomoc a porušil podle zákona mu uloženou povinnost opatrovat a spravovat cizí majetek, neboť na 10. zasedání Zastupitelstva města Ralsko konaného dne v zasedací síni Místního centra v Kuřivodech byl projednáván pod bodem ZM-10/12/12 návrh mandátní smlouvy se společností AZ MEDIATOR s.r.o., IČ se sídlem Žitná 1575/49, Praha 1, zastoupena jednatelem společnosti JUDr., s předmětem díla v rozsahu vyřízení záležitosti týkající se řízení o prominutí vratky státních dotací a penále v celkové výši ,- Kč, kdy odměna byla v uvedeném návrhu smlouvy stanovena na 15 % z částky, která by byla prominuta, přičemž k uvedenému bylo přijato usnesení č. Z- 10/25/12, kterým byl Ing., jako starosta Města Ralsko pověřen zajištěním a vypsáním výběrového řízení na výše popsanou činnost, tedy jako zakázku velkého rozsahu, avšak tak neučinil a bez rozhodnutí orgánu obce vydal dne Výzvu k předložení cenové nabídky na poskytování právních služeb pro město Ralsko na rok 2013 do výše ,- Kč za 12 měsíců, tedy veřejnou zakázku malého rozsahu, kterou vyhrála firma AZ Mediator s.r.o., ačkoliv nemá oprávnění vykonávat právnické služby ani právní poradenství, přičemž tímto svým jednáním jako veřejný činitel jednal v rozporu s usnesením č. Z- 10/25/12, když vydal neoprávněně Výzvu k předložení cenové nabídky na poskytování právních služeb pro město Ralsko na rok 2013, a to v úmyslu opatřit jinému neoprávněný prospěch, čímž překročil svou pravomoc,

2 Pokračování 2 55To 199/2015 2) obžalovaný JUDr. dne uzavřel jako jednatel společnosti AZ Mediator s.r.o. s Městem Ralsko Mandátní smlouvu na poskytování právních služeb pro město Ralsko na rok 2013, přičemž předmětem této smlouvy bylo právní poradenství v souvislosti s hospodařením obce, zejména v souvislosti s uzavíráním, změnami a ukončováním obchodněprávních smluv, právní poradenství v souvislosti s uzavíráním, změnami a ukončováním pracovněprávních smluv, právní poradenství v souvislosti s uzavíráním, změnami a ukončováním občanskoprávních smluv, právní poradenství ve věcech jednání se státními organizacemi a institucemi, mediátorské služby a zprostředkovatelské služby, přičemž uvedená smlouva byla uzavřena na dobu určitou a to na 12 kalendářních měsíců, kdy cena za 1 hodinu poskytování právních a poradenských služeb činila 1.000,- Kč bez DPH a mandant se zavázal za práce a činnosti uvedené ve smlouvě zaplatit mandatáři odměnu, která nesměla přesáhnout částku ,- Kč za období 12 měsíců, kdy však dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších novel, může služby uvedené ve smlouvě soustavně a za úplatu poskytovat toliko advokát, který je zapsán v seznamu advokátu vedeném Českou advokátní komorou, ale JUDr. nebyl a není veden v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou, ani v seznamu advokátních koncipientů, přičemž společnost AZ Mediator s.r.o. disponuje živnostenským oprávněním pro provozování živnosti volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", tedy společnost je oprávněna provádět i činnosti spadající do oboru "Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků", avšak obsahem činnosti nejsou mimo jiné právní porady, čímž neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje právní služby, Jednání obžalovaného Ing. bylo právně kvalifikováno jako přečin zneužití pravomoci úřední osoby podle 329 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku. Jednání obžalovaného JUDr. bylo právně kvalifikováno jako přečin neoprávněného podnikání podle 251 odst. 1 tr. zákoníku. Obžalovanému Ing. byl uložen podle 329 odst. 1 tr. zákoníku trest odnětí svobody v trvání čtrnácti (14) měsíců. Podle 81 odst. 1 tr. zákoníku byl výkon tohoto trestu podmíněně odložen a podle 82 odst. 1 tr. zákoníku byla stanovena zkušební doba v trvání dvou (2) let. Obžalovanému JUDr. zákoníku trest odnětí svobody v trvání byl uložen podle 251 odst. 1 tr. deseti (10) měsíců. Podle 81 odst. 1 tr. zákoníku byl výkon tohoto trestu podmíněně odložen a podle 82 odst. 1 tr. zákoníku byla stanovena zkušební doba v trvání dvou (2) let. Ing. Proti tomuto rozsudku podali oba obžalovaní v zákonné lhůtě odvolání. Obžalovaný odůvodnil odvolání prostřednictvím svého obhájce. V písemném

3 Pokračování 3 55To 199/2015 odůvodnění odvolání je poukazováno na skutečnost, že skutková část výroku o vině i odůvodnění napadeného rozsudku jsou paušální a soud tak obžalovanému ztížil možnost řádně vystavět argumenty odvolání, když náležitě nevysvětlil, jak dospěl k učiněným závěrům, které jsou navíc v rozporu s provedeným dokazováním. Ve skutkové části výroku o vině by měly být zahrnuty všechny znaky skutkové podstaty uvedeného trestného činu. Ve skutkové větě by tedy měl být výslovně obsažen úmysl obžalovaného opatřit jinému neoprávněný prospěch a to nejen paušálně, jak je tomu v napadeném rozhodnutí, ale uvedením, komu měl být opatřen neoprávněný prospěch a v čem tento neoprávněný prospěch měl spočívat. Rovněž by ve skutkové větě mělo být výslovně uvedeno, v čem soud spatřuje překročení pravomoci obžalovaného a kterou konkrétní pravomoc obžalovaný překročil a to s uvedením konkrétního zákonného ustanovení, které měl obžalovaný porušit. Tyto skutečnosti skutková věta neobsahuje nebo alespoň ne v takové podobě, aby bylo jasné a nepochybné, co přesně je obžalovanému kladeno za vinu. Pokud jde o překročení pravomoci, tu měl obžalovaný zřejmě překročit tím, že jednal v rozporu s usnesením č. Z-10/25/12, když vydal neoprávněně výzvu k předložení cenové nabídky na poskytování právních služeb pro Město Ralsko na rok Pravomoci jednotlivých orgánů obce jsou kogentně upraveny v zákoně o obcích. Pravomoc zastupitelstva je upravena zejména v 84 a 85 zákona o obcích, pravomoc rady v 102. Podle ustanovení 102 odst. 3 zákona o obcích rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřící do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo. Zastupitelstvu obce není zákonem vyhrazeno rozhodování v otázkách veřejných zakázek a ze skutkových zjištění učiněných soudem prvního stupně nevyplývá, že by si zastupitelstvo Města Ralsko rozhodování v této záležitosti vyhradilo. Rozhodnutí v otázce vypsání či nevypsání výběrového řízení tedy spadalo do pravomoci rady a zastupitelstvo města vůbec nemělo pravomoc usnesení č. Z-10/25/12 vydat. Rada potom tuto záležitost projednala na své poradě dne , kde dospěla k jednoznačnému závěru, že je třeba rozšířit výběrové řízení na kompletní právní služby. Obžalovaný jednal na základě vědomí a s předchozím souhlasem pravomocného orgánu města, přičemž tento postup byl následně schválen i zastupitelstvem. Obžalovaný tedy svou pravomoc nepřekročil a ze skutkové části výroku o vině ani z odůvodnění napadeného rozsudku nevyplývá opak. Na jedné straně soud vytýká obžalovanému, že jednal v rozporu s výše uvedeným usnesením zastupitelstva, kterým měl pověřen vypsáním výběrového řízení na prominutí vratky státních dotací a penále, na druhou stranu ale dospívá k závěru, že již bylo Městem Ralsko požádáno o prominutí vratky i penále, když na tuto konkrétní činnost byla městem najata Mgr. Ing., která provedla požadované práce a soudu se jeví nelogické, proč obžalovaný Ing. trval na tom, že je situaci okolo vyměřené vratky a penále nadále řešit. Při ústním vyhlášení rozsudku se soud vyjádřil v tom smyslu, že jakákoli další činnost v této věci byla nadbytečná. Obžalovaný považuje tyto úvahy soudu za nelogické a vnitřně rozporné, neboť je mu kladeno za vinu, že nejednal podle usnesení zastupitelstva, které již bylo zbytečné. Pokud jde o neoprávněný prospěch, není nijak prokázáno, že obžalovaný jednal v úmyslu opatřit jiného neoprávněný prospěch a z rozsudku není zřejmé, kdo měl být tím, komu měl být neoprávněný prospěch opatřován a z čeho vyplývá, že šlo o prospěch neoprávněný. Usnesením zastupitelstva Z- 10/25/12 byla řešena pouze otázka vratky státních dotací a zaplacení penále. Podle znění skutkové věty napadeného rozsudku mělo být vypsáno výběrové řízení na zakázku velkého rozsahu. Zákon o veřejných zakázkách nezná termín zakázka velkého rozsahu. Podle ustanovení 12 zákona o veřejných zakázkách se zakázkou malého rozsahu rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo

4 Pokračování 4 55To 199/2015 veřejné zakázky na služby 2 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty. Z rozsudku není zřejmé, zda je soudem míněna veřejná zakázka, nikoli malého rozsahu nebo veřejná zakázka nadlimitní. V každém případě by ale odměna měla přesahovat 2 mil. Kč a podle návrhu mandátní smlouvy předloženého zastupitelstvu dokonce měla dosáhnout 15% z částky, která by byla prominuta, tedy až ,- Kč a to za vyřízení této jedné jediné věci. Oproti tomu výzva k předložení cenové nabídky učiněná obžalovaným řešila kompletní právní služby na rok 2013 včetně řešení vratky dodací a penále a to za cenu maximálně ,- Kč. Výzva k předložení nabídek tak pokryla bezezbytku služby na které mělo být vypsáno výběrové řízení podle usnesení č. Z-10/25/12 a toto usnesení tak jednoznačně bylo naplněno pouze s tím rozdílem, že služeb bude poskytováno víc a za několikanásobně nižší cenu. Z časové návaznosti úkonů jednotlivých orgánů města včetně úkonu obžalovaného je jasné, že obžalovaný objektivně ani nemohl jednat v úmyslu opatřit jinému neoprávněný prospěch. I kdyby se totiž obžalovaný dopustil něčeho protiprávního, pak je to pouze učinění předmětné výzvy k podání nabídek. Obžalovaný však neměl žádný vliv na následný postup věci. Nemohl vědět ani ovlivnit, kdo se výběrového řízení účastní, jakou nabídne cenu, kdo bude vybrán, zda s ním bude uzavřena příslušná smlouva a zda tato smlouva vůbec bude schválena příslušným orgánem obce. Zcela tedy chybí subjektivní stránka skutkové podstaty přečinu zneužití pravomocí úřední osoby. Pořadí jednotlivých uchazečů včetně vybraného uchazeče společnosti AZ MEDIATOR s.r.o. schválila rada města i zastupitelstvo. Obžalovaný následně jako starosta města v souladu s usnesením rady města č. R-04/03/13 podepsal s touto společností mandátní smlouvu. Nelze klást pouze obžalovanému za vinu, že byl jako vítěz vybrán subjekt, který není zapsán v seznamu advokátů a který teoreticky nemusel učinit nejvýhodnější nabídku. V této souvislosti se obžalovaný důrazně ohrazuje proti hodnocení výhodnosti či nevýhodnosti jednotlivých učiněných nabídek soudem, neboť k tomu tento soud nemá pravomoc. Orgánem příslušným dohledu nad zadáváním veřejných zakázek je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Obžalovaný zdůrazňuje, že postup Města Ralska při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu byl posouzen Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a ten neshledal důvody pro zahájení řízení z moci úřední. Obžalovanému není zřejmé a ani soud nijak nezdůvodňuje, v čem spočívá údajná neoprávněnost prospěchu, který získala společnost AZ MEDIATOR s.r.o.. Tato společnost Městu Ralsko poskytla odpovídající protiplnění v podobě poskytnutých služeb a pokud bylo této společnosti něco hrazeno, byla to odměna za poskytnuté a řádně vyúčtované služby v souladu s uzavřenou mandátní smlouvou. Nešlo tedy o žádnou fiktivní nebo účelovou smlouvu, neboť hrazené služby byly skutečně provedeny a nadto smlouva nebyla uzavřena s osobou, nějak spřízněnou s obžalovaným, kterou by tím obžalovaný neoprávněně zvýhodnil, ale s osobou vybranou ve výběrovém řízení a shodou okolností se stejnou osobou, která dlouhodobě poskytovala právní služby předchozímu vedení města. Závěrem je navrhováno, aby odvolací soud napadený rozsudek zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně. Obžalovaný JUDr. v písemném odůvodnění vytýká soudu prvního stupně, že se nedostatečně vypořádal s jeho námitkou, že neposkytoval právní služby, které by byly exkluzivní výsadou advokátů. Soud došel k závěru, že obžalovaný poskytoval neoprávněně, soustavně, ve větším rozsahu a za úplatu právní služby po dobu 12 měsíců. Z předložených důkazů a výslechů svědků je patrné, že obžalovaný především vykonával poradenskou, mediátorskou, zprostředkovatelskou a administrativní činnost (sepisování smluv, vymáhání pohledávek) pro Město Ralsko na základě mandátní smlouvy. Tyto činnosti

5 Pokračování 5 55To 199/2015 vykonával prostřednictvím společnosti AZ MEDIATOR s.r.o. jako jednatel společnosti. Společnost AZ MEDIATOR s.r.o. podniká na základě živnostenského oprávnění pro provozování živnosti volné výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 3 živnostenského zákona. Poskytování právních služeb je nedílnou součástí řady živností, případně jiných oprávnění, která živnostenské oprávnění nahrazují. Rozsah činnosti, jimiž bylo v tomto případě překročeno živnostenské oprávnění, je podstatně nižší než určil soud. Potom zůstanou ojedinělé útoky, které nejsou soustavným překračováním živnostenských oprávnění společnosti. Také výnos z této činnosti vzhledem k délce doby, po kterou byla prováděna vede k závěru, že ji nelze označit za činnost srovnatelnou s výkonem zaměstnání provozovanou s cílem získat trvalý zdroj finančních příjmů, tedy soustavnou činnost provozovanou živnostenských způsobem. Okresní soud se vůbec nezabýval listinnými důkazy, ze kterých vyplývá, jaký přínos měla činnost obžalovaného pro Město Ralsko. Jedná se především o jednání se společností Skanska, a.s., kde Město Ralsko nemuselo hradit dluh za společností Profit Energy Ralsko I. s.r.o. (cca 10 mil. Kč) a jednání s Ekoservis Ralsko s.r.o., jehož výsledkem byla dohoda o narovnání a tím příjem pro Město Ralsko ve výši ,- Kč. Soud ani dostatečně neposoudil společenskou škodlivost činu spočívajícího v neoprávněném poskytování právních služeb. Závěrem je navrhováno, aby krajský soud napadený rozsudek zrušil. Krajský soud z podnětu odvolání obžalovaných přezkoumal podle 254 odst. 1 tr. řádu zákonnost a odůvodněnost všech výroků rozsudku i postup řízení předcházejícího a dospěl k závěru, že odvolání obžalovaných jsou důvodná. Jednání obžalovaného Ing. bylo právně kvalifikováno jako přečin zneužití pravomoci úřední osoby podle 329 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku. Subjektivní stránka je v popisu skutku vyjádřena literou zákona: v úmyslu opatřit jinému neoprávněný prospěch, čímž překročil svou pravomoc. Z výše uvedeného vyplývá, že v popisu skutku absentuje vyjádření subjektivní stránky předmětného trestného činu zavinění. V tomto směru absentuje konkretizace skutku. V popisu skutku chybí podstatné znaky stíhaného trestného činu, není v něm obsaženo nic, z čeho by šlo dovodit úmysl obžalovaného Ing. opatřit jinému neoprávněný prospěch. Nelze zjistit, zda prospěch měl být v příčinné souvislosti s jeho jednáním. V tomto směru lze pouze spekulovat, že neoprávněný majetkový prospěch měl být opatřen některému z uchazečů výběrového řízení. Pokud by tomu tak bylo, je pak třeba řešit otázku, zda obžalovaný měl v úmyslu zvýhodnit v rámci výběrového řízení všechny uchazeče, resp. pouze jednoho, např. společnost AZ MEDIATOR, s.r.o. a zda vůbec bylo v jeho moci zajistit, aby tato společnost z výběrového řízení vyšla jako vítěz. Dále by pak bylo třeba zvažovat, zda odměnu, kterou by vítězný subjekt obdržel za poskytování právních služeb Městu Ralsko, lze podřadit pod pojem neoprávněný prospěch. Z výše uvedeného vyplývá, že skutková věta, tak jak je uvedena v napadeném rozsudku rozhodně nemůže obstát. Je třeba uvést konkrétní skutkové okolnosti, ze kterých by se dala odvodit subjektivní stránka jednání obžalovaného. Dále je třeba, aby se soud prvního stupně opětovně zabýval problematikou spočívající v tom, jakým úmyslem byl obžalovaný Ing. veden, když nevypsal výběrové řízení s předmětem díla v rozsahu vyřízení záležitosti týkající se řízení o prominutí vratky, státních dotací a penále v celkové výši ,- Kč, nýbrž dne vydal výzvu k předložení cenové nabídky na poskytování právních služeb pro Město Ralsko na rok 2013 do výše ,- Kč. Zda tedy jeho úmyslem bylo někoho zvýhodňovat, resp. zda může obstát jeho obhajoba, že byl veden úmyslem ušetřit

6 Pokračování 6 55To 199/2015 Městu Ralsko finanční prostředky. V této souvislosti je třeba vzít v úvahu, že výzva k předložení nabídek by pokryla nejen řešení vratky, dotací a penále, nýbrž i další služby pro Město Ralsko. Za toto vše by Město Ralsko uhradilo toliko ,- Kč za rok 2013, když za vyřízení záležitostí týkajících se řízení o prominutí vratky, státních dotací a penále byla stanovena odměna 15% z částky, která by byla prominuta. Při plném úspěchu by se jednalo o ,- Kč. Při řešení dané problematiky je třeba přihlédnout i k tomu, že Město Ralsko již před výzvou k předložení nabídek požádalo o prominutí vratky i penále a to prostřednictvím Mgr. Ing.. Rovněž plně důvodné je i odvolání obžalovaného JUDr.. Obžalovaný měl naplnit znaky přečinu neoprávněného podnikání podle 251 odst. 1 tr. zákoníku tím, že dne uzavřel jako jednatel společnosti AZ MEDIATOR s.r.o. s Městem Ralsko Mandátní smlouvu na poskytování právních služeb pro Město Ralsko na rok 2013, přičemž předmětem této smlouvy bylo právní poradenství v souvislosti s hospodařením obce, zejména v souvislosti s uzavíráním, změnami a ukončováním obchodněprávních smluv, právní poradenství v souvislosti s uzavíráním, změnami a ukončováním pracovněprávních smluv, právní poradenství v souvislosti s uzavíráním, změnami a ukončováním občanskoprávních smluv, právní poradenství ve věcech jednání se státními organizacemi a institucemi, mediátorské služby a zprostředkovatelské služby, přičemž uvedená smlouva byla uzavřena na dobu určitou a to na 12 kalendářních měsíců, kdy cena za 1 hodinu poskytování právních a poradenských služeb činila 1.000,- Kč bez DPH a mandant se zavázal za práce a činnosti uvedené ve smlouvě zaplatit mandatáři odměnu, která nesměla přesáhnout částku ,- Kč za období 12 měsíců. V této souvislosti lze říci, že samotným uzavřením smlouvy se obžalovaný JUDr. žádného protiprávního jednání dle názoru krajského soudu nedopustil. Je třeba vzít v úvahu, že společnost AZ MEDIATOR s.r.o. podniká na základě živnostenského oprávnění pro provozování živnosti volné, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 3 živnostenského zákona. Je zřejmé, že obžalovaný JUDr. byl v rámci živnostenského oprávnění určité právní služby oprávněn poskytovat. Je třeba důsledně odlišit, které poskytnuté služby byly v souladu s živnostenských oprávněním a které již tento rámec přesahovaly a jednalo o právní služby, které jsou oprávněni poskytovat toliko advokáti zapsáni v seznamu. V odůvodnění napadeného rozsudku soud prvního stupně uvádí, že obžalovaný poskytoval typické služby, jaké v ČR poskytují advokáti. V této souvislosti je třeba hodnotit, zda je v konkrétních případech vyloučeno, aby tyto služby poskytoval někdo jiný. Je třeba, aby se soud prvního stupně konkrétně zabýval jednotlivými fakturami, které dokládají, jaké služby obžalovaný Městu Ralsko poskytl. U každé jednotlivé služby je pak třeba pečlivě zvážit, zda se jednalo o právní poradenství, ke kterému byl obžalovaný oprávněn v rámci živnostenského listu, resp. zda se již jedná o služby, které mohou poskytovat pouze advokáti. Ve fakturách jsou služby podrobně specifikovány a je třeba každou jednotlivou službu výše uvedeným způsobem posoudit. Je tak třeba vypořádat se s obhajobou obžalovaného, že poskytování právních služeb je nedílnou součástí řady živností, případně jiných oprávnění, která živnostenské oprávnění nahrazují. Dle názoru obžalovaného tak rozsah činností, jimiž překročil živnostenské oprávnění, je podstatně nižší než určil soud. Poté, co se soud prvního stupně výše naznačeným způsobem vypořádá s jednotlivými službami, které obžalovaný Městu Ralsko poskytl, bude třeba řešit otázku, zda po případné selekci lze jednání obžalovaného JUDr. podřadit pod ustanovení 251 odst. 1 tr. zákoníku, tedy že ve větším rozsahu neoprávněně poskytoval služby. Bude třeba zvážit, zda jeho činnost lze

7 Pokračování 7 55To 199/2015 označit za činnost srovnatelnou s výkonem zaměstnání provozovanou s cílem získat trvalý zdroj finančních příjmů, tedy zda se jedná soustavnou činnost provozovanou živnostenským způsobem. Protože závěry o vině obou obžalovaných jsou předčasné, byl napadený rozsudek podle 258 odst. 1 písm. b), c) tr. řádu zrušen v celém rozsahu a podle 259 odst. 1 tr. řádu byla věc vrácena soudu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí. P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í další řádný opravný prostředek přípustný. V Liberci dne 21. července 2015 JUDr. Zdeňka Mitošinková v.r. předsedkyně senátu Za správnost vyhotovení: Petra Plhalová

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 117/2012-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00 Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl sídlo Praha 2, Šafaříkova 1, PSČ 120 00, tel. + 222512215, fax + 224223424, e-mail tomaspohl@seznam.cz IČ 66208947, osvědčení České advokátní komory číslo 01461 Ústavní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 36/2009-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Milana

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 554-R/03-VP/140/an V Praze dne 8.9.2003

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 554-R/03-VP/140/an V Praze dne 8.9.2003 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 554-R/03-VP/140/an V Praze dne 8.9.2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném z vlastního podnětu

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 33 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Karly Cháberové a soudkyň JUDr. Dany Černé a JUDr. Naděždy Treschlové v právní věci žalobce:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16.2.2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 17.4.2002 ve smyslu ustanovení

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 141/2014-15 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB [Zadejte text.] SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB Smluvní strany: Advokátní kancelář : Ladislav Kolačkovský, advokát Sídlo : Panská 6 110 00 Praha 1 IČ : 71468781 Evidenční č. ČAK : 12093 (dále jen

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 69/2012-39 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 30.6.2004

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : Konf 64/2010-11 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Romana

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 360 04 Karlovy Vary, Dubová 246/8 R O Z H O D N U T Í

CELNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 360 04 Karlovy Vary, Dubová 246/8 R O Z H O D N U T Í CELNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 360 04 Karlovy Vary, Dubová 246/8 SPISOVÁ ZNAČKA 37749/2014-540000-12 VÁŠ DOPIS ZNAČKY NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA KARLOVY VARY bez 37749-4/2014-540000-12 Janouškovec 1.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 6/2004-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Lenky

Více

Městský soud v Praze Hybernská 18 111 21 Praha 1. Odesláno e-mailem s elektronickým podpisem včetně příloh. V Praze dne 27.

Městský soud v Praze Hybernská 18 111 21 Praha 1. Odesláno e-mailem s elektronickým podpisem včetně příloh. V Praze dne 27. Mgr. Petra Bielinová, advokát IČO: 71623892, Reg. ČAK 12576 Sídlem: Praha 6, Pelléova 7, PSČ: 160 00 e-mail: petra.bielinova@gmail.com ID datová schránka: k78x386 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ANALÝZA PŘÍPADU KARLOVARSKÉ DIVADLO ŘÍZENÝ ÚTLUM A LIKVIDACE ORGANIZACE 2004-2008. Zpracoval:

ANALÝZA PŘÍPADU KARLOVARSKÉ DIVADLO ŘÍZENÝ ÚTLUM A LIKVIDACE ORGANIZACE 2004-2008. Zpracoval: ANALÝZA PŘÍPADU KARLOVARSKÉ DIVADLO ŘÍZENÝ ÚTLUM A LIKVIDACE ORGANIZACE 2004-2008 Zpracoval: Ing. Erik Maca Činnost ekonomických a organizačních poradců Certifikovaný likvidátor IČ 63 45 76 95 Telefon

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 3. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Prominutí příslušenství pohledávky ve věci 36 Ex 384/2006 Obsahem materiálu je návrh částečného

Více

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Změna podmínek cestovní smlouvy ze strany cestovní kanceláře Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.5.2012, sp. zn. 33 Cdo 4718/2009 Nejvyšší

Více

Zpráva o šetření ve věci pana J.P.

Zpráva o šetření ve věci pana J.P. Orgán pomoci v hmotné nouzi jedná nezákonně, pokud při stanovení výše doplatku na bydlení zohlední náklady za ubytování na ubytovně za 30 dnů i v měsících, které mají 31 dnů. V Brně dne 19. srpna 2013

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 57/2008-58 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Azs 415/2004-44 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění ROZHODNUTÍ V Praze dne ;/{,,července 2014 Č. j.: MPO 22857/14/10200/01000 PID MIPOXOlTHVXD - Ve správním ř ízení o stížnosti ze dne 16. června 201~ podané panem bytem označené jako stížnost podle 16a zákona

Více

KSKŘI ve spolupráci s

KSKŘI ve spolupráci s Nová úprava o insolvenčních správc vcíchch ADVOKÁTN KSKŘI ve spolupráci s TNÍ KANCELÁŘÍ Český Krumlov JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Rooseveltova 37 381 01 Český Krumlov Tel./Fax: + 420 380 711

Více

USNESENÍ. takto: Odůvodnění: I. Průběh řízení

USNESENÍ. takto: Odůvodnění: I. Průběh řízení 9 Azs 7/2013-20 USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobců: a) K. T., b) nezl.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY č. j. 3 Ads 33/2006-57 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních Městské státní zastupitelství Brno datovou schránkou Oznamovatel: Oživení, o.s. sídlem Muchova 232/13, 160 00 Praha 6 Podezřelí: 1) Jana Vlachová, 29.4.1984, Poznaňská 24, Brno (dříve Jana Uhra 6, Brno)

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Konf 24/2013-14 U S N E S E N Í Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Romana Fialy, JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 69/2010-135 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda

Více

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu s návrhem na přednostní rozhodnutí

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu s návrhem na přednostní rozhodnutí Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 111 21 Praha Nové Město Datová schránka snkabbm Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu s návrhem na přednostní rozhodnutí Praha, 12. 2. 2013 Žalobce: Bc. Jakub

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 2. prosince 2011 Sp. zn.: 5383/2010/VOP/EHŠ Závěrečné stanovisko ve věci podnětu paní V.P. A Na základě podání paní V.P. (dále také stěžovatelka ), bylo ve smyslu ustanovení 14 zákona č. 349/1999

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 *UOHSX003FM5X* UOHSX003FM5X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 123/2011-67 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Náhrada škody na zdraví způsobená pádem na zledovatělém chodníku Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.9.2012, sp. zn. 25 Cdo 2758/2011 Žalobkyně

Více

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72.

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72. Městskému soudu v Praze Hybernská 18 111 21 Praha 1 ----------------------------------- V Brně dne 5. dubna 2013 Žalobce: Mgr. Michal Kincl, nar. 27.3.1986, bytem Neužilova 6, Brno, 625 00, adresa pro

Více

VZ/S 22/04-151/1388/03-IŠ V Brně dne 23. března 2004

VZ/S 22/04-151/1388/03-IŠ V Brně dne 23. března 2004 V Brně dne 23. března 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 23. 1. 2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996

Více

Č. j. MV-17239-5/KM-2015 Praha 7. dubna 2015 Počet listů: 7 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto:

Č. j. MV-17239-5/KM-2015 Praha 7. dubna 2015 Počet listů: 7 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto: Doručeno dne: 7. 4. 2015 kancelář ministra vnitra Nad Štolou 3 Praha 7 17034 Č. j. MV-17239-5/KM-2015 Praha 7. dubna 2015 Počet listů: 7 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo vnitra, jako nadřízený věcně příslušný

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ans 10/2006-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

ZÁKON Č. 1/2010 o soudních výlohách

ZÁKON Č. 1/2010 o soudních výlohách ZÁKON Č. 1/2010 o soudních výlohách (úplné znění podle Zákona č. 1/2011) Podle kán. 1649 1 CIC vydávám následující zákon o soudních výlohách: ČÁST PRVNÍ O soudních poplatcích 1 Předmět a účel soudních

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2014 Číslo: 3 V Praze dne 9.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2014 Číslo: 3 V Praze dne 9. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2014 Číslo: 3 V Praze dne 9. prosince 2014 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Č. j. 5 T 27/2013-389 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Okresní soud v Teplicích rozhodl v hlavním líčení konaném dne 11. června 2014 samosoudkyní JUDr. Danou Kolá ovou, t a k t o: Obžalovaný Ing.

Více

ROZHODČ Í NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČ Í NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno *********. ROZHODČ Í NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁJEM O ZVOLENOU REKVALIFIKACI uchazeče o zaměstnání - zájemce o zaměstnání v rámci projektu OP LZZ: Vzdělávání a dovednosti pro trh práce (reg.č.: CZ.1.04./2.1.00/03.00017)

Více

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 75/2005-108 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka

PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka Metodické doporučení odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj 1/ ÚVOD Dne 3. června 2008 nabyl účinnosti zákon č. 191/2008

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/09 Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s budováním informačního systému Státní pokladny

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/09 Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s budováním informačního systému Státní pokladny Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/09 Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s budováním informačního systému Státní pokladny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : Konf 16/2011-13 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Romana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 152/2011-62 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr.

Více

POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Mgr. Martin Černý Přerov 2012 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ÚDAJE O ZÁKLADNÍ ŠKOLE PŘEROV, VELKÁ DLÁŽKA 5 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 byla zřízena

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 61Cm 74/2009-41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jindrou Nejtkovou v právní věci žalobce: Bytové družstvo Skřivánek, IČ 00043800, sídlem Stará

Více

Č.j.: S 307-R/99-1650/140/OŠ V Praze dne 18.1.2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 24.11.

Č.j.: S 307-R/99-1650/140/OŠ V Praze dne 18.1.2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 24.11. Č.j.: S 307-R/99-1650/140/OŠ V Praze dne 18.1.2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 24.11.1999 na návrh uchazeče Ing. Vladimíra Slabého, podnikajícího pod obchodním

Více

O b ž a l o b a. 1) por. Bc. Radka Turišina

O b ž a l o b a. 1) por. Bc. Radka Turišina 2 KZV 76/2009-93 Okresní soud TEPLICE O b ž a l o b a Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem podává podle 176 odst. 1 a 179 odst. tr. řádu obžalobu na 1) por. Bc. Radka Turišina

Více

E l e k t r o n i c k y Soudní poplatek 3 000 Kč; k výzvě soudu; bezhotovostním převodem na účet Přílohy: dle textu; podle seznamu

E l e k t r o n i c k y Soudní poplatek 3 000 Kč; k výzvě soudu; bezhotovostním převodem na účet Přílohy: dle textu; podle seznamu Městský soud v Praze Spálená 6/2 112 16 Praha 2 ID DS: snkabbm Žalobce: Žalovaný: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 1442/65 100 00 Praha ID DS: 9gsaax4 Správní žaloba proti rozhodnutí Ministerstva

Více

Č. j. VZ/S188/04-151/6077/04-Va V Brně dne 24. listopadu 2004

Č. j. VZ/S188/04-151/6077/04-Va V Brně dne 24. listopadu 2004 Č. j. VZ/S188/04-151/6077/04-Va V Brně dne 24. listopadu 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 6. 10. 2004 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 19/2004-65 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 37- ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Marcely Rouskové a JUDr. Hany Pipkové v právní věci žalobce:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 134/2009-69 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr.

Více

*UOOUX0033E3G* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-2018/10-54

*UOOUX0033E3G* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-2018/10-54 *UOOUX0033E3G* Zn. SPR-2018/10-54 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu Důvodová zpráva Zastupitelstvu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsou předkládány žádosti o prominutí poplatků a úroků z prodlení. dluh za byt č. X v domě 30. dubna XXXX, Ostrava-Moravská Ostrava

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č.j. JMK 138226/2012 SpZn.: S-JMK 138226/2012/OD/Ha Brno 21. 1.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Krajský úřad

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence RADA PRO ROZHIASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍlANÍ Krátká 10, 100 00 Praha 10, lei.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: info@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz Účastník řízení: TVNET, s.r.o. Rezlerova 304

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 133/2004-75 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové

Více

Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz

Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz Ministerstvo kultury +NLDSY114DWSS+ Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz Advokátní kancelář Mgr. Viktor Rossmann Na Ořechovce 580/ 4 162

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 As 39/2004-40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města

Smlouva o poskytnutí účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města Čj.: 0023687/2009/INV/MHe Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56 6 V/5 Smlouva o poskytnutí účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města dle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2015 Číslo: 2 V Praze dne 27.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2015 Číslo: 2 V Praze dne 27. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2015 Číslo: 2 V Praze dne 27. března 2015 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH:

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 8 As 55/2012-23 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: J. T., proti žalovanému:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 103/2012-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 95/2008-63 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Zdeňka

Více

právně zastoupen advokátní kancelá ří ROWAN LEGAL, advokátní kancelá ř s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ: 140 00

právně zastoupen advokátní kancelá ří ROWAN LEGAL, advokátní kancelá ř s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ: 140 00 Vážený pan Ing. Petr Rafaj předseda Ú řadu pro ochranu hospodá řské soutěže prostřednictvím Ú řadu pro ochranu hospodá řské soutěže Třída Kpt. Jaroše 7 604 55 Brno V Praze dne 25. června 2014 Zadavatel:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 86/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2006

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2006 Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Oddělení přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků Č.j. : 17/37349/2007 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová I. Dle zákona o regulaci reklamy je zakázána nejen reklama, jejíž zákaz je upraven v samotném zákoně o regulaci reklamy, ale také veškerá reklama, jejíž protizákonnost vyplývá z jiných právních předpisů.

Více

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ strana 1 z 6 Dne 19. října 2005 nabyl účinnosti zákon č. 360/2005

Více

USNESENÍ. Konf 41/2011-13

USNESENÍ. Konf 41/2011-13 Konf 41/2011-13 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana

Více

40/2015 Sb. ZÁKON. ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů. Čl.

40/2015 Sb. ZÁKON. ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů. Čl. 40/2015 Sb. ZÁKON ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějích předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 137/2006

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 372/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 324 ze dne 27.05.2015 Předložení příkazní smlouvy o poskytování právních služeb s advokátní kanceláří Becker & Poliakoff s.r.o.,

Více

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ č.j. 144 EX 21937/12-96 ev. č. opr. 3260064562 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením exekuce

Více

dohodu o zániku zástavního práva

dohodu o zániku zástavního práva Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1. Zdeněk Bernatík, nar. 14.5.1954 a Jarmila Bernatíková, nar. 30.12.1956 oba bytem Staroveská 270/87, Ostrava-Proskovice oba jako Smluvní strana 1 a 2. Tělovýchovná

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více